Helsingissä, Ympäristöministeriölle. Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingissä, 5.3.2009. Ympäristöministeriölle. Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä"

Transkriptio

1 Helsingissä, Ympäristöministeriölle Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä Suomen luonnonsuojeluliitto ry. esittää, että ympäristöministeriö ryhtyisi valmistelemaan ohjetta laskennallisten meluselvitysten käytöstä ja tulkinnasta. Valtioneuvoston vuonna 1992 antaman päätöksen mukaisesti sen antamia melurajoja tulee soveltaa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta velvoittaa keräämään, vertailemaan ja välittämään ympäristömelua koskevaa tietoa. Direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi: tehdään meluselvitykset ympäristömelulle altistumisesta, laaditaan toimintasuunnitelmat melun ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä välitetään tietoa ympäristömelua ja sen vaikutuksia kansalaisille. Valtioneuvoston päätöksen ohjearvot koskevat kokonaismelua. Samaten ympäristömeludirektiivin taustalla on tavoite kokonaismelutason alentamisesta sellaiselle tasolle, mikä ei aiheuta terveyshaittaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään erilaisia meluntorjuntatoimia alkaen kaavoituksesta aina meluaitojen pystytykseen asti. Meluntorjuntatoimien pohjana käytetään usein laskennallisia meluselvityksiä. Melutta-hankkeen loppuraportti (Ympäristöministeriön raportteja 20/2007) selostaa erittäin hyvin laskennallisten meluselvitysten käyttöä suunnittelun pohjana. Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisun "Meluselvitykset asemakaavoissa ja ympäristölupahakemuksissa" (Suomen ympäristö 35 /2008) mukaan osa meluselvityksistä on ollut huonoja. Sellaisten selvitysten käyttö kaavoituksen arviointiaineistona saattaa johtaa huonoon lopputulokseen. Koska laskennalliset selvitykset perustuvat useimmiten vain yhden melulähteen meluun, selvitysten käyttämisessä tulisi kuitenkin osata huomioida muun melun vaikutus kokonaismeluun. Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että ministeriö tekisi tulkintaohjeen, jossa korostettaisiin tarvetta huomioida kokonaismelu eikä pelkästään erillisen laskennallisen selvityksen antamaa tietoa melun tasosta. Samalla tulee antaa ohjeet meluselvityksen riittävän laadun arvioimiseksi. Tarvittaessa laskennalliset meluselvitykset tulisi varmentaa melumittauksin. PERUSTELUT 1 Yhden lähteen melu ja kokonaismelu Ympäristömelu koostuu kaikista lähteistä tulleesta kokonaismelusta. Melun haitat ovat riippumattomia siitä, onko melu yhdestä lähteestä vai useamman melunlähteen melujen summa. Taajamissa on paljon rakennuksia, joissa on koneellisia ilmastointilaitteita. Tavarakuljetusten lastaus ja purku aiheuttavat melua. Melulähteitä on paljon. Melukartoituksissa selvitetään usein pelkkä liikennemelu tai vastaava yhden melun aiheuttajan tuottama melu. Meluntorjunnan suunnittelussa tulisi kuitenkin huomioida kokonaismelu.

2 Esimerkkinä useamman melulähteen summasta on Helsingin Hanasaaren voimalaitoksen ympäristölupa. Lupaehtona melun osalta on määrätty seuraavaa: Hanasaaren B-voimalaitoksen toiminnasta aiheutuva melu yhdessä Hanasaaren voimalaitosalueen muiden laitosten toiminnoista aiheutuvan melun kanssa ei saa lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla tai virkistysalueilla ylittää päivällä kello 7 22 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 db eikä yöllä kello 22 7 ekvivalenttimelutasoa (Laeq) 50 db. Ympäristöluvan esittelyosassa on teksti: Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella. Voimalaitosalueen länsipuolella kulkee vilkkaasti liikennöity Sörnäisten rantatie. Hanasaaren pohjoispuolella Suvilahden alueen takana kulkee Itäväylä ja siihen liittyvät katuosuudet sekä maanpäällinen metrorata. Hanasaaren itäpuolella Sompasaaressa toimii toistaiseksi Sörnäisten satama. Merihaan ja Sörnäisten asuntoalueilla väestö altistuu kokonaismelulle. Sörnäisten rantatie aiheuttaa yksistään korkean melutason. Kun tieliikennemeluun yhdistetään Hanasaaren voimalaitoksen melu, metroradan, sataman sekä kiinteistöjen omien ilmastointilaitteiden melu, kokonaismelu on selvästi voimakkaampi kuin mitä erillisten melulähteiden laskennalliset meluselvitykset näyttävät. 2 Liikennemeluselvitysten vajavaisuudet Liikennemeluselvityksiä tehdään normaalisti laskennallisesti huomioiden pääväylien liikennemäärät. Niiden perusteella saadaan todennäköisesti oikeat tulokset hyvin lähellä pääväylää. Monasti kuitenkin 55 desibelin raja on kaukana pääväylästä. Vieressä saattaa olla toinen tie, jonka melu on kokonaisuudessaan pääväylän melua vähäisempi. Kuitenkin 55 desibelin raja siirtyy lisämelun vuoksi selvästi kauemmas pääväylästä. Arvioinneissa melulle altistuvien henkilöiden määrästä on käytetty todennäköisesti paljon liian suppeita melualueita. Seuraava kuva on Tiehallinnon teettämän meluselvityksen liitekartasta. Kyseessä on Helsingistä Turkuun päin johtavan moottoritien melukartta. Tiehallinnon liikennemääräkarttojen mukaan moottoritiellä kulkee noin autoa vuorokaudessa. Melutasot näyttävät vain päätien melun. Kartan alaosassa on toinen maantie. Liikennemääräkarttojen mukaan siinä kulkee noin 5000 autoa vuorokaudessa. Sen tien melualueet ovat tietenkin selvästi pienemmät kuin moottoritien melualueet. Kuitenkin teiden välisellä alueella vaikuttaa molempien teiden sekä paikallisten katujen liikenteiden melu. Sen lisäksi todellisia meluhaittoja lisäävät mm asuintalojen ilmastointikojeiden aiheuttama vähäinen taustakohina. Todellisuudessa siis karttaan piirretyn keltaisen alueen raja (55dB) on paljon kauempana moottoritiestä kuin mitä kartassa on esitetty. Tuntematta tilannetta alueella selityksen perusteella voisi tehdä johtopäätöksen, että keltaisen alueen ulkopuolella melutaso alittaisi ohjearvot. Todellisuudessa tilanne ei ole sellainen. Kuva tarkoittaa, että moottoritien melu on keskimäärin alle 55dB keltaisen alueen ulkopuolella, mutta se ei kerro mitään kokonaismelutasosta. Käytännössä siis kaavoituksen pohjaksi sopivaa meluselvitystä ei ole käytettävissä muualla kuin sellaisella alueella, johon asuntoja ei saisi kaavoittaa ilman erityismääräyksiä kaavoissa.

3 3 Meluselvitysten tulkinnan vaikeus Päätöksenteossa käytetään usein pohjana vain laskennallista meluselvitystä. Kaavoituksessa saatetaan sallia rakentaminen alueelle, jossa melutaso ylittää selvästi valtioneuvoston ohjearvot. Meluselvityksien tulkinnassa voidaan käyttää varmuuskerrointa joko kasvattamalla melualueiden kokoa tai käyttämällä ohjearvoja alempia melurajoja. Koska melun voimakkuuden mitta-arvot (desibeli, ekvivalenttitaso, Lden) ovat hankalia ymmärtää, usein luotetaan meluselvitysten karttoihin osaamatta tulkita, mikä on todellinen melutilanne. Seuraavissa kuvissa on esitetty Helsingin kaupungin meluselvitysten kartoista Pasilan aseman seutua. Vasen kuva on liikennemelukartta ja oikeanpuoleinen kuva on raideliikenteen melukartta. Yhdistettyä karttaa ei ole olemassa. Kummassakaan ei ole otettu huomioon muita melulähteitä. Mikäli tällaisia karttoja käytetään päätöksenteon pohjana, päättäjien tulisi ymmärtää mikä on melujen summa. Voimakkaimman melun alueeseen melujen yhteenlasku ei vaikuta. Sen sijaan hiljaiset alueet (kartassa valkoiset alueet) ovat todellisuudessa paljon pienemmät kuin mitä kartoissa on esitetty.

4 Helsingin kaupungin meluselvityksessä on esitetty taulukko melulle altistuvien henkilöiden määristä: Esitetyt henkilömäärät perustuvat erillisten melulähteiden melutasojen käyttöön. Kokonaismelua ei ole huomioitu. Meluhaitoille altistuvia asukkaita on siis todellisuudessa paljon laskettua enemmän. Mikäli kaavoituksen tausta-aineistona käytetään kokonaismelukarttojen sijasta erillisten melulähteiden melukarttoja, valtioneuvoston ohjearvot saatetaan ylittää monessa kohteessa. Yhteenveto Valtioneuvoston päätös meluntorjunnasta ja EU:n meluntorjuntadirektiivi edellyttävät toimia meluhaittojen vähentämiseksi. Koska päätöksenteon pohjaksi tarvitaan parempaa tietoa melutasoista, pelkästään meluselvityksiin pohjautuvat ratkaisut saattavat olla virheellisiä. Tästä syystä tarvittaisiin pikaisesti ohje, joka neuvoo laskennallisten meluselvityksien käyttöä ja tulkintaa suunnittelussa.

5 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY. Risto Sulkava puheenjohtaja Eero Yrjö-Koskinen toiminnanjohtaja TIEDOKSI LVM

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 10.7.2008 1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

MELUNTORJUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MELUNTORJUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN N KEHITTÄMINEN Larri Liikonen 1, Hannu Airola 1, Yki Laine 2, Tiia Kiiski 2, Anna Strandell 2, Eljas Hietamäki 3 1 Uudenmaan Ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14. PL 36, 00521 Helsinki Etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys C Yhdyskuntatoimi / Tonttiosasto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985

FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985 FCG Planeko Oy Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Meluselvitys 137-C6985 FCG Planeko Oy Selostus 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENNASSA KÄYTETYT LÄHTÖARVOT... 2 3 MELULASKENTA... 3 4 LASKENTATULOKSET

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Tuulivoimarakentaminen on ollut. Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta

Tuulivoimarakentaminen on ollut. Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta Johtaja Jari Keinänen Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Julkaisuja 16/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen laajennushankkeen

Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen laajennushankkeen Päiväys Datum Dnro Dnr 4.4.2008 KAI-2006-Y-209 Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta PL 119 90101 Oulu Viite / Hänvisning Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n aloitteet ja kirjelmät (29.11.2006, 28.12.2006, 16.1.2007,

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset 2.6.2010 Ylva Gilbert, Jatta Aho, Riikka Lehti ja Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi Kainuun maakunta -kuntayhtymä Julkaisija Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta

EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 25/2009 EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 25/2009 Tiehallinto

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot