VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA"

Transkriptio

1 VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA

2 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunniteltavat kadut, katuaukiot ja torit Suunniteltavat taitorakenteet Sillat Rantarakenteet Paalulaatat Suunniteltavat kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohdot SUUNNITTELUTEHTÄVÄN SISÄLTÖ Pääsuunnittelijan koordinointitehtävät Katujen suunnittelu Katujen yleissuunnitelma Katusuunnitelma Katujen rakennussuunnitelma Vesihuollon suunnittelu Taitorakenteiden suunnittelu Taitorakenteiden yleissuunnitelmat Rakennussuunnittelu Pohjarakennussuunnittelu Pohjarakenteiden suunnittelu Johtojen tilanvaraussuunnittelu Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen sijoitussuunnittelu Pohjatutkimukset ja mittaukset KAIVUMASSOJEN JA VÄLIVARASTOITUJEN MASSOJEN HYÖTYKÄYTTÖ Hankkeen massatalous Massojen ja purkurakenteiden hyödyntäminen Kustannussuunnittelu Työturvallisuussuunnittelu Työnaikaiset häiriöt Vuorovaikutteisuus MUUT SAMAAN AIKAAN LAADITTAVAT SUUNNITELMAT Tonttien suunnittelu Valaistussuunnittelu Muun teknisen huollon suunnittelu Pilaantuneen maaperän puhdistuksen suunnittelu LAADITTAVAT PIIRUSTUKSET JA TULOSTEET KAUPUNGIN EDUSTAJAT KOKOUSKÄYTÄNTÖ... 21

3 8 LÄHTÖTIEDOT AIKATAULU KOPIOINTI... 24

4 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 1 1 YLEISTÄ Suunnittelun laadulliset vaatimukset ja tavoitteet on esitetty hankeohjelmassa. Tavoitteena on liittää Verkkosaaren kaava-alue kiinteästi seudun kaupunkirakenteeseen ja kantakaupunkiin. Kaupunkirakenne ja kaupunkikuva muodostetaan kantakaupunkimaiseksi; monipuoliseksi ja tiiviiksi. Alue tuetaan ensisijaisesti tehokkaaseen joukkoliikenteeseen ja sitä kehitetään asumisen ohella elinkeinotoimintojen alueena. Suunnittelualue on ns. kumppanuuskaavoitusalue, joka tullaan kaavoittamaan alueen toteuttajien kanssa yhteistyössä. Alueelle on tehty asemakaavan muutoksen luonnos (liite S3), joka on ollut toteutuskilpailun pohjana. Suunnitteluohjelman liitteenä (liite S4) on viimeisin kaavaluonnos. Suunnittelun aikana tulee tehdä yhteistyötä tonttien suunnittelijoiden kanssa kokonaistaloudellisen rakennusratkaisun löytämiseksi etenkin rantarakenteiden osalta. Tonttien alueella olevat rantarakenteet kuuluvat tonttien suunnittelu- ja toteutusvastuulle. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevaan Kalasataman metroaseman yhteyteen muodostetaan tehokas joukkoliikenteen solmukohta, joka yhdistää alueen Hakaniemen, Arabianrannan ja Pasilan suuntaan sekä seudun poikittaisliikenteeseen ja koilliseen Helsinkiin. Sörnäistenrantaan ja Hermanninrantaan on laadittu osayleiskaava, joka on lainvoimainen. Osayleiskaavan jälkeen on tehty Kalasataman ja Sörnäistenniemen asemakaavat, jotka nekin ovat lainvoimaisia. Sito Oy ja WSP Finland ovat rakennusviraston ja Helsingin Veden toimeksiannosta laatineet Sörnäistenniemen kunnallistekniset, rantarakenteiden ja siltojen rakennussuunnitelmat. Sito Oy on laatinut Sörnäistenniemen esirakennussuunnitelmat. Lisäksi Sito Oy laatii SRV Oy:n toimeksiannosta Kalasataman keskuksen ympäröivien katujen kunnallistekniset suunnitelmat. Suunnittelualueelle on tehty kaupunkisuunnitteluviraston toimesta lukuisia kaavoitusta palvelevia teknistaloudellisia suunnitelmia (vesihuolto, liikenne, yleistasaus, rantarakenteet yms.) Tehdyt suunnitelmat ovat lähtötietoina jatkosuunnittelun pohjaksi.

5 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 2 2 SUUNNITTELUN KOHDE 2.1 Suunnittelualue Verkkosaaren eteläinen ranta-alue sijaitsee itäisessä kantakaupungissa noin 3 km Helsingin keskustasta koilliseen. Alue on osittain entistä Sörnäisten sataman ja Tukkutorin hallinnassa ollutta alueetta. Paikalla sijaitsi aiemmin Verkkosaari. Satamatoimintojen ja Tukkutorin jäljiltä alue on tasaista maaaluetta, josta on pääosin purettu satamatoimintojen ja Tukkutorin rakenteet. Suunnittelualueen rajaus on esitetty suunnitteluohjelman liitteessä S1. Nykytilanteen tarkempi kuvaus on esitetty hankeohjelmassa. 2.2 Suunniteltavat kadut, katuaukiot ja torit Suunnittelutehtävä käsittää seuraavat kadut: - Verkkosaarenkatu Suunnittelutehtävä käsittää seuraavan katuaukion: - Verkkosaarenranta 2.3 Suunniteltavat taitorakenteet Suunnittelutehtävä käsittää seuraavat taitorakenteet: Sillat Suunnittelutehtävä käsittää seuraavan sillan: - Verkkosaarenkanavan silta Rantarakenteet Suunnittelutehtävä käsittää seuraavat rantarakenteet: - Verkkosaarenkanavan pohjoisrannan rakenteet portaineen ja tukimuureineen - Verkkosaarenrannan rantarakenteet portaineen ja tukimuureineen

6 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA Paalulaatat Suunnittelualueen yleisten alueiden paalulaatat ja sulkulaatat rakennusten kohdalla, mikäli ne ulottuvat katualueelle. 2.4 Suunniteltavat kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohdot Suunnittelutehtävä käsittää kohdissa 2.2 ja 2.3 luetelluille kaduille ja aukioille tulevien kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen sijoitussuunnittelun ja tilanvarauksen liitteenä olevan yleissuunnitelman mukaisesti. (Liite S8) 3 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN SISÄLTÖ Suunnittelu käsittää kohdissa lueteltujen katujen yleissuunnitelmien, katu- ja rakennussuunnitelmien, erillisten vesihuoltolinjojen rakennussuunnitelmien, kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen sijoitussuunnittelun ja tilanvarauksen, siltojen ym. taitorakenteiden yleis- ja rakennussuunnitelmien. Suunnittelualueella käytetään hyödyksi erilaatuisia kohteesta kaivettavia massoja sekä kaupungin muissa kohteissa syntyviä tai välivarastoimia massoja. Yksittäisen kohteen massataloussuunnitelman tulee tukea alueen massataloutta. Suunnittelutehtävään sisältyy suunnitteluvaiheen pääsuunnittelijan tehtävät kohdassa 3.1 esitetyn mukaisesti. Suunnittelun lähtökohtina ovat laaditut yleis- ja rakennussuunnitelmat sekä laadittava asemakaavamuutos. Suunnittelutyön tavoitteet ja suunniteltavien rakenteiden vaatimukset on esitetty erillisessä hankeohjelmassa. 3.1 Pääsuunnittelijan koordinointitehtävät Suunnittelutehtävään valitun konsultin projektipäällikkö toimii koko hankkeen pääsuunnittelijana Yhteinen kunnallistekninen työmaa ( ) -sopimuksen periaatteiden mukaisesti (suunnitteluohjelman liite 14). Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelijalla on koordinointivastuu tämän toimeksiannon mukaisten suunnittelutehtävien osalta sekä myös vastuu suunnitelmien yhteensovittamisesta tämän toimeksiannon sisällä sekä

7 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 4 muiden saman aikaan käynnissä olevien suunnitteluhankkeiden kanssa. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu työturvallisuusasioiden ohjaus, valvonta ja yhteensovittaminen sekä kyseisten asioiden esittäminen turvallisuusasiakirjassa. Tilaaja edellyttää suunnittelijoilta työturvallisuuden huomioonottamista rakentamisessa ja sen suunnittelussa VNa 205/2009 ja työturvallisuuslain 738/2002 :n 57 mukaisesti. Pääsuunnittelijan tulee lisäksi - huolehtia siitä, että käytettävissä on tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon - varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan - huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä - huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi - koota hankkeen yhteinen rakennussuunnitelma - laatia suunnittelualueen rakentamisen aikaisten työ-, liikenne- ja johtosiirtojärjestelyjen yhteensovittamisen alustava suunnitelma työjärjestyksineen Pääsuunnittelijan velvollisuuksiin kuuluu suunnitteluaikainen yhteydenpito kaupungin eri hallintokuntien edustajiin, alueen muihin suunnittelijoihin, kaupungin ulkopuolisiin sidosryhmiin sekä tähän toimeksiantoon liittyvien asioiden koordinointi. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu yhteiskokouksissa suunnitelmien esittely sekä sihteerinä toimiminen. Pääsuunnittelijan tulee heti suunnittelun käynnistyttyä laatia yhteyshenkilöluettelo suunnitteluun liittyvien henkilöiden osalta. Siltojen ja taitorakenteiden osalta ko. rakenteiden pääsuunnittelijan tehtävään tulee nimetä kokenut siltasuunnittelija (taitorakenteilla kokenut rakennesuunnittelija), joka vastaa edellä mainitulla tavalla siltojen ja taitorakenteiden suunnittelun koordinoinnista. (Tällä vaatimuksella ei ole vaikutusta koko hankkeen pääsuunnittelijan toimintaan.) 3.2 Katujen suunnittelu Katujen yleissuunnitelma Tehtävä sisältää kohdassa 2.2 lueteltujen katujen ja katuaukioiden yleissuunnitelman päivityksen.

8 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA Katusuunnitelma Tehtävä sisältää kohdassa 2.2 lueteltujen katujen katusuunnitelmien laatimisen. Katujen laadulliset tavoitteet on esitetty hankeohjelmassa. Suunnittelutyöhön sisältyy geometrian, katutilan ja liittymien mitoituksen tarkistus liikennesuunnitelman pohjalta. Liittymistä on esitettävä ajouratarkastelut mitoitus- ja tarkistusajoneuvoilla katusuunnitteluvaiheessa. Suunnitteluratkaisuihin vaikuttavat kohteen tai alueen erityispiirteet tulee määritellä ja huomioida katusuunnitelmien laadinnassa. Erityispiirteillä tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi - alueen erityiskäyttäjäryhmiä (esim. vanhukset, lapset, invalidit) - kohteen tai alueen toimintoja (tässä tapauksessa mm. kylpylähotelli) - ympäristönäkökohtia - historiallisia näkökohtia Alueen erityispiirteet ja niistä aiheutuneet katusuunnitelmaratkaisut kuvataan katusuunnitelman selostuksessa. Erityispiirteillä voi olla vaikutuksia käytettäviin esteettömyysratkaisuihin. Tehtävä sisältää esteettömyystarkastelun tekemisen (perustaso/erikoistaso), jonka pohjalta suunnitellaan esteettömyysratkaisut. Suunnitteluun sisältyy tulvatarkastelun tekeminen. Tulvatarkastelulla varmistetaan, ettei kiinteistöille ja ym. rakenteille synny vahinkoja tulvatilanteissa, jolloin sadevesiviemäreiden kapasiteetti ylittyy. Yleistasausta laadittaessa tulee tarkastella myös vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä massatalous Katujen rakennussuunnitelma Tehtävä sisältää kohdassa 2.2 lueteltujen katujen ja kuivatuksen rakennussuunnitelmien ja massataloussuunnitelman laatimisen. Suunnittelu käsittää myös katujen näkyvien rakenteiden, pinnoitteiden, katuistutusten ja kadun kalusteiden sijoitus suunnittelun rakennussuunnitelmatasoisesti. Suunnitteluratkaisussa tulee huomioida Sompasaaren ympäristöluvan asettamat rajoitukset ja vaatimukset pilaantuneen maaperän kunnostukselle. Toimeksiantoon kuuluu lähinnä lupaehdoissa mai-

9 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 6 nittujen havainnointi ja eristyskerrosten suunnittelu suunnittelualueella olevien pilaantuneiden alueiden kohdalla. 3.3 Vesihuollon suunnittelu Toimeksiantoon kuuluu työn alkuvaiheeseen sijoittuva vesihuollon yleissuunnitelman tarkastaminen sisältäen vesijohtojen ja viemäreiden mitoitustarkastelun. Suunnittelu ratkaisuissa tulee huomioida rakentamisjärjestys ja rakentamisen vaiheistus. Toimeksianto käsittää vesihuollon rakennussuunnittelun kaikkien kohdassa 2.2 lueteltujen katujen osalta pohjarakennussuunnitteluineen (sisältää myös mahdollisten betoniarinoiden yms. teknisten suunnitelmien laatimisen). Toimeksiantoon sisältyy erillisen värillisen vesihuollon yleisasemapiirustuksen 1:500 laatiminen. Siinä esitetään nykyinen, hylättävä sekä uusi rakennettava vesihuolto selkeästi liitosjärjestelyineen ja toimenpiteineen ilman kadun päällyste- yms. merkintöjä. Konsultin projektinpäälliköltä ja vesihuoltosuunnittelijoilla tulee toimeksiannon alkaessa olla vesityökortti/vesihygieniapassi suoritettuna. Vesityökortilla/vesihygieniapassilla tarkoitetaan testitodistusta Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1351/2006 mukaisesta osaamisesta liittyen laitostekniikkaan ja talousvesihygieniaan. Vesihuollon suunnittelussa noudatetaan voimassa olevaa HSY:n vesihuolto verkostosuunnittelukäytännöt ohjetta. 3.4 Taitorakenteiden suunnittelu Suunnittelun pohjana toimivat aiemmin laaditut yleissuunnitelmat, jotka tarkistetaan tässä työssä. Taitorakenteet mitoitetaan täysille liikennekuormille. Verkkosaarenkanavan silta mitoitetaan kevyen liikenteen kuormille Taitorakenteiden yleissuunnitelmat Tehtävä sisältää kohdassa 2.5 lueteltujen taitorakenteiden yleis- ja siltasuunnitelmien laatimisen ohjeen RIL Silta-alan konsultoinnin tehtävät kohtien 2.2 Yleissuunnittelu ja 2.3 Siltasuunnitelma mukaan soveltaen. Rakenteiden laadulliset ja tekniset vaatimukset on esitetty hankeohjelmassa.

10 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 7 Suunnitelmat laaditaan samanaikaisesti ko. rakenteeseen liittyvän katusuunnitelman laatimisen kanssa. Tilaaja hyväksyttää yleisten töiden lautakunnalla katusuunnitelman ja katuun liittyvien rakenteiden suunnitelmat samalla kertaa. Portaat esitetään muurien yleissuunnitelmiin Rakennussuunnittelu Tehtävä sisältää kohdassa 2.4 lueteltujen taitorakenteiden rakennussuunnitelmien laatimisen ohjeen RIL Silta-alan konsultoinnin tehtävät kohdan 2.4 Rakennussuunnittelu mukaan soveltaen. Täydentävinä tulosteina laaditaan erilliset Kalasataman tyyppikaiteisiin perustuvat kaidesuunnitelmat. 3.5 Pohjarakennussuunnittelu Pohjarakenteiden suunnittelu Tehtävä sisältää kohdissa lueteltujen katujen, vesihuoltolinjojen ja rakenteiden pohjarakennussuunnitelmien sekä massataloussuunnitelman laatimisen. Katujen rakennekerrokset tulee mitoittaa. Sallitut painumat, routanousut ja kaltevuuden muutokset on esitetty Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisussa Katu 2002, katusuunnittelun ja rakentamisen ohjeet (sivu 75). Putkijohtolinjat on huomioitava rakenteita suunniteltaessa. Tehtävään kuuluvat myös johtokaivantojen ja tuentojen geotekninen suunnittelu ja tuentojen rakennesuunnittelu. Tehtävään kuuluu myös siltojen ja muiden taitorakenteiden geotekninen suunnittelu. Lisäksi tehtävään kuuluu alueen rantarakenteiden edellyttämien ruoppausten ja täyttöjen suunnittelu. Koko kaava-alueelta laaditaan yleistasaussuunnitelma alueen katujen ja tonttien esirakentamista ja toteutusta silmälläpitäen. Alueella käynnistetään samanaikaisesti erillisenä toimeksiantona pilaantuneen maaperän kunnostussuunnittelu. Konsultin tulee olla yhteydessä kunnostussuunnitteluista vastaaviin tahoihin, jotta esirakennussuunnitelma ei ole ristiriidassa kunnostusratkaisujen kanssa.

11 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA Johtojen tilanvaraussuunnittelu Alueella on nykyisin käytöstä poisjääviä sähkö- ja tietoliikennekaapeleita sekä kaukolämpöjohtoja. Konsultin tulee selvittää nykyiset, siirrettävät ja alueelle tulevat uudet johdot, sähkö- ja tietoliikennekaapelit. Vesihuolto, maakaasuputket, jätteen putkikeräysjärjestelmä, kaukolämpö- ja kaukokylmäputket, liikennevalo-, sähkö- ja telekaapelit sekä suojaputkivaraukset esitetään rakennepoikkileikkauksissa (lukumäärä ja omistaja) sekä erillisillä johtosiirtokartoilla. Rakennepoikkileikkauksissa esitetään myös johtojen ja kaapeleiden kaivannot, korkeusasemat kadunpinnasta ja keskinäiset etäisyydet. Johtokaivannot tulee sovittaa yhteen keskenään sekä mahdollisten muiden kaivantojen kanssa. Johtovarausten risteämiskohdissa tulee tarkistaa johtojen korkeustasot. Tarvittaessa johtojen keskinäinen korkeusasema tulee esittää johtokarttaan liittyvissä tai erillisissä detaljipiirustuksissa. Maanalaisen infrastruktuurin yhteensovittamisessa konsultin on optimoitava katutilan käyttö, jotta myös tuleville johdoille jää riittävästi tilaa. Tilavaraus- ja reittisuunnittelussa on huomioitava suunnittelualueelle rakentuvien uudisrakennusten perustukset ja niiden rakentamistapa siten, että perustustöistä ei aiheudu haittaa ennakkoon rakennetuille johdoille. 3.7 Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen sijoitussuunnittelu Suunniteltavat kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohdot on esitetty suunnitteluohjelman liitteessä S8. Lämmitysmarkkinat on laatinut suunnittelualueen alueellisen yleissuunnitelman (Liite S8). Alueellisessa yleissuunnitelmassa ilmenee kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen alustavat reitit sekä mitoitus. Toimeksiantoon kuuluu suunnittelualueen kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen sijoitussuunnittelu. Helsingin Energia/Lämmitysmarkkinat laatii järjestelmistään työpiirustukset teknisine yksityiskohtineen konsultin määrittämälle reitille ja korkeusasemaan. Lämmitysmarkkinat vastaa kaukolämpö- ja kaukojäähdytysputkistojen teknisestä suunnittelusta, eli mitoituksesta ja toiminnallisista yksityiskohdista, kuten kiintopisteistä, sulku-, ilmanpoisto- ja tyhjennyskaivoista sekä lämpöliikkeiden hallinasta. Järjestelmien yhteensovitus ja tilanvaraussuunnittelu kuuluvat konsultille.

12 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 9 Maanalaisen infrastruktuurin yhteensovittamisessa konsultin on pyrittävä minimoimaan kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen pystyja vaakasuuntaiset suunnanmuutokset mm. sadevesikaivojen ja sadevesikaivojen purkuputkien sijoittelussa. 3.8 Pohjatutkimukset ja mittaukset Konsultti laatii pohjatutkimusohjelman ja hyväksyttää sen tilaajan asiantuntijalla (Kv/geo). Pohjatutkimukset suorittaa kiinteistöviraston geotekninen osasto. Pohjatutkimusohjelman laadinnassa huomioidaan alueen nykyiset pohjatutkimukset, jotka konsultti hakee geoteknisen osaston Soili- palvelusta ( tilaajan valtuuttamalla suoravelotustunnuksella tilaajan laskuun) Geotekninen osasto on tehnyt alueelle yleissuunnittelua palvelevan täydentävän kairausohjelman sekä maa-alueille, että vesialueille. Pohjatutkimuskartat ovat liitteissä XX ja YY. Tutkimukset Verkkosaaren alueella aloitetaan huhtikuussa 2014, vesialueella tehtävät kairaukset alkavat aikaisintaan toukokuussa Konsultin tulee laatia rakennussuunnittelua varten täydentävä kairausohjelma. Vesialueille tulevien täydennyspisteiden tulee olla geoteknisellä osastolla viikolla 23. Vesialueiden kairauksia täydennetään syyskesällä 2014 tapahtuvalla kairauskierroksella. Tarvittavan täydennysmittausohjelman laatiminen kuuluu konsultille. Täydennysmittaukset tekee STARAN Pohjoinen mittaus (yhteyshenkilö Tommi Merivirta puh ). (Katso myös kappale 7 lähtötiedot kohta mittaukset.) 3.9 KAIVUMASSOJEN JA VÄLIVARASTOITUJEN MASSOJEN HYÖTY- KÄYTTÖ Hankkeen massatalous Konsultille kuuluu suunniteltujen kaivu- ja täyttömassojen sekä rakenteissa käytettävien massojen määrälaskennat sekä erilaatuisten kaivumassojen hyötykäytettävyyden arviointi. Mikäli massojen laadun arvioinnissa tarvitaan esim. geoteknisiä tutkimuksia tai kemiallisia analyysejä, sovitaan näistä tilaajan kanssa erikseen. Suunnittelualueen kaivu- ja täyttömassat sekä rakennekerroksissa käytettävät ja hyötykäytettävät massat esitetään suunnitteluohjelman liitteenä S15 olevalla taulukolla.

13 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 10 Hankkeen rakenneratkaisujen tulee tukea käytettävissä olevia maalaatuja mahdollisimman tehokkaasti Massojen ja purkurakenteiden hyödyntäminen Suunniteltavissa täytöissä ja rakenteissa hyötykäytetään ensisijaisesti suunnittelualueelta kaivettavia maamassoja sekä alueelta purettavia ja edelleen jatkojalostettavia mineraalisia purkujätteitä (betoni-, asfaltti- tai tiilirakenteita). Toissijaisesti hyödynnetään Helsingin kaupungin välivarastoaluille varastoituja massoja (muun muassa louhetta, kitkamaita, stabiloituja savia, mineraalisia purkujätteitä) tai kaupungin muissa rakennuskohteissa syntyviä massoja. Mikäli edellä mainitut massat eivät määrällisesti riitä tai laadun osalta kelpaa suunniteltaviin täyttöihin tai rakenteisiin, voidaan suunnitelmissa esittää käytettäväksi muita massoja. Helsingin kaupungin välivarastointikentillä on varastoituna erilaisia rakentamisessa hyötykäytettäviä massoja. Tilaaja ilmoittaa konsultille, mitä massoja ja mitä muiden rakennushankkeiden massoja voidaan hyötykäyttää suunnittelualueella Kustannussuunnittelu Konsultille kuuluu eri suunnitelmaratkaisujen ja -vaihtoehtojen kustannusvaikutusten selvittäminen suunnittelun aikana sekä eri virastojen välisten kustannusjakojen laskeminen. Konsultille kuuluu myös mahdollisten osaurakoiden kustannusarvioiden laatiminen. Kustannusten hallinnan tulee olla toimeksiannon aktiivinen osa. Konsultin tulee esittää kustannushallinnasta suunnitelma. Työssä käytetään hyväksi IK-projektissa tuotettuja hinnastoja. Kustannushallinnalle tulee nimetä vastuuhenkilö, joka käyttää In-Infra.netkustannushallinnan menetelmiä (hankeohjelma, hankeosalaskentamenetelmä ja rakennusosalaskentamenetelmä) tai vastaavia tilaajan erikseen hyväksymiä menetelmiä. Vastaavat menetelmät on kuvattava erikseen. Uusista kustannushallinnan menetelmistä saa lisätietoja osoitteesta Määrälaskenta ja kustannusarviot tehdään uuden infranimikkeistön (2006) rakennusosajaottelun mukaisesti. Tietoa uudesta infranimikkeistöstä on saatavissa osoitteesta Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen määrälaskenta ja kustannussuunnittelu eivät kuulu suunnittelutehtävään, lukuunottamatta katu-urakassa toteutettavia maanrakennustöitä.

14 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA Työturvallisuussuunnittelu Konsultin tehtävään kuuluu työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen suunnittelussa ja suunnitelmaratkaisuja valittaessa. Konsultin tulee suunnittelun keinoin pyrkiä minimoimaan muun muassa edellä mainittuihin työvaiheisiin liittyviä turvallisuusriskejä. Alueen rakentamisessa erityistä riskiä aiheuttavia töitä ovat: - louhintatyöt - vesihuollon kaivantotyöt - kaivannoissa tapahtuvat asennustyöt - liikenteenalaisella kadulla työskentely - vesistötyöt Suunnittelijoiden tulee huomioida suunnittelussaan VNa 205/2009. Sen 7 määritellään, että rakennushanketta suunniteltaessa ja valmisteltaessa arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä rakennushankkeen toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle Tehtävään sisältyy rakentamista varten turvallisuusasiakirjan laatiminen turvallisuussääntöineen ja menettelytapaohjeineen. Suunnittelijoiden tulee osallistua, pääsuunnittelijan johdolla, turvallisuusasiakirjan laatimiseen sekä työturvallisuuteen vaikuttavien tietojen keräämiseen ja kirjaamiseen. Hankkeen vaarojen tunnistamiseen tulee käyttää tilaajan Työturvallisuuteen vaikuttavat suunnittelussa huomioitavat kohteen erityispiirteet kaavaketta sekä riskikarttaa ja siihen liittyvää analyysilomaketta (Liite S16). Suunnittelijat täyttävät em. asiakirjat pääsuunnittelijan johdolla Työnaikaiset häiriöt Konsultin tulee kartoittaa suunnitelman toteutuksen aikaiset kolmansille osapuolille aiheutuvat häiriöt Haitaton menetelmällä. Menetelmän antaman ohjeistuksen mukaisesti tulee suunnittelijan laatia tarvittavat suunnitelmat häiriöitä vähentävistä työmaan aikaisista tilapäisistä järjestelyistä ja varmistaa niiden soveltuvuus rakennusviraston alueidenkäyttöyksiköltä. Konsultin tulee suunnitella hankkeen vaiheittain rakentamisen periaatteet sekä työnaikaiset liikenteenjärjestelyt.

15 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA Vuorovaikutteisuus Konsultille kuuluu osallistumissuunnitelman laatiminen heti työn käynnistyttyä ja sen tarkistaminen suunnittelun kuluessa. Konsultille kuuluu yhteydenpito alueella ja sen läheisyydessä toimijoihin ja suunnittelijoihin sekä tarvittaessa suunnitelmien esitteleminen heille. Suunnittelun aikana suunnitelmia tullaan esittelemään yleisötilaisuudessa asukkaille ja muille osallisille. Konsultti hoitaa esittelytilaisuuden järjestelyt, kuten paikan varaamisen, esittelymateriaalin teon sekä suunnitelmien esittelyn yleisötilaisuudessa. Tilaaja vastaa esittelytilan käytöstä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Vuorovaikutustyöskentelyyn liittyvien tiedotteiden ja ilmoitusten laatiminen kuuluu konsultille. Tilaaja huolehtii katu- ja puistosuunnitelmien yleisötilaisuuteen, suunnitelmien hyväksyttämiseen yms. liittyvän tiedotteiden ja kirjeiden lähettämisestä ympäristön kiinteistöille, asukkaille ja kaupunginosayhdistyksille sekä kuulutusten ym. lehtiilmoitusten julkaisemisesta. 4 MUUT SAMAAN AIKAAN LAADITTAVAT SUUNNITELMAT Konsultin tulee olla tiiviissä yhteistyössä tässä suunnitteluohjelmassa ilmoitettujen muiden samanaikaisesti käynnissä olevien sekä suunnittelun aikana käynnistyvien hankkeiden suunnittelijoiden kanssa. Koordinointivastuu suunnitelmien yhteensovittamisesta kuuluu tämän suunnitteluohjelman mukaiseen tehtävään valitulle konsultille. (ks. myös kohta 3.1 pääsuunnittelijan koordinointitehtävä) 4.1 Tonttien suunnittelu Suunnittelualueella aletaan suunnitella asuinkerrostaloja. Suunnittelutyön aikana tulee olla yhteistyössä tonttien suunnittelijoiden kanssa. 4.2 Valaistussuunnittelu Alueen tarkemman valaistussuunnittelun tekee Helsingin Energia. Tähän tehtävään valittavan konsultin tulee toimia yhteistyössä ulkovalaistuksen suunnittelijan kanssa. Katusuunnittelun ja ulkovalaistussuunnittelun aikataulut tulee sovittaa yhteen siten, että ulkovalaistus voidaan esittää katu- ja puistosuunnitelmissa. Myös valais-

16 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 13 tuksen mahdollisesti vaatimat tekniset laitetilat ( kaapit ) tulee esittää katusuunnitelmassa. 4.3 Muun teknisen huollon suunnittelu Konsultin tulee selvittää teleoperaattoreilta, Helsingin Energialta ja muilta toimijoilta suunnittelualueelle tulevat tietoliikenne-kaapelit ja suojaputkivaraukset sekä kaivojen, teknisten tilojen, kojekaappien yms. maanpäällisten rakenteiden sijainnit. Teknisten laitteiden ja rakenteiden sijoitus tulee esittää suunnitelmissa. Helsingin Energia/Lämmitysmarkkinat suunnittelee kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohdot. Helsingin Energia suunnittelee alueen sähköverkon sekä nykyisten sähkökaapeleiden siirrot. Konsultin tulee selvittää Gasum Paikallisjakelulta tai Helsingin Energialta alueella olevat tai alueelle tulevat maakaasuputket. Kummatkin laitokset suunnittelevat omat putkensa tai niiden siirrot. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto laatii liikenteen ohjaussuunnitelmat. Ajoratamaalaukset ja portaalit esitetään katupiirustuksissa. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto liikennevalotoimisto suunnittelee liikennevalot. Liikennevalopylväät esitetään katupiirustuksissa. Kaapeloinnit esitetään johtosiirtokartoilla. 4.4 Pilaantuneen maaperän puhdistuksen suunnittelu Alueella käynnistetään erillisinä toimeksiantoina pilaantuneen maaperän kunnostussuunnittelu. Konsultin tulee olla yhteydessä kunnostussuunnitteluista vastaaviin tahoihin, jotta tähän toimeksiantoon sisältyvät suunnitelmat eivät ole ristiriidassa kunnostusratkaisujen kanssa. 5 LAADITTAVAT PIIRUSTUKSET JA TULOSTEET Suunnitelmat tehdään noudattaen katu- ja puisto-osaston ohjeita "Katusuunnitelman ja kadun teknisten suunnitelmien sisältö ", sekä Puistosuunnitelman ja puiston rakennussuunnitelman sisältö Asiakirjojen ohjeistus, puistosuunnittelu. Lisäksi tulee noudattaa tilaajan suunnittelun kuluessa antamia ohjeita. Suunnitelmat (kaikki suunnitelmat) luovutetaan tilaajalle muovitulosteiden lisäksi dgn-formaatissa (MicroStation-tiedostoina) ja

17 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 14 pdf-formaatissa edellä mainitun ohjeen mukaisesti. ATK-aineisto sisältäen myös tekstitiedostot, kuten piirustusluettelon, työselostuksen, turvallisuusasiakirjan, määräluettelon ja kustannusarvion (Word, Excel ja pdf-formaatissa) luovutetaan tilaajalle CD:llä, selkeästi eroteltuina ja ryhmiteltyinä sekä sisältäen luettelon laadituista tiedostoista. Toimeksiannon katsotaan kokonaisuudessaan valmistuneen vasta kun tilaaja on hyväksynyt luovutetut tiedostot. Kaikki asiakirjat tallennetaan tilaajan osoittamaan projektipankkiin (Buildercom). Taitorakenteista laaditaan piirustukset, mutta lisäksi kaikki taitorakenteet ja niihin liittyvät maarakenteet, kaivut ja täytöt mallinnetaan Taitorakenteiden tietomallinnusohje mukaan. Rakenteet tulee suunnitella tietomallintamiseen tarkoitetulla ohjelmistolla, jossa rakenteille on mahdollista määrittää attribuuttitietoa. Piirustukset tulee tuottaa mallista. Poikkeuksena tähän raudoituspiirustukset tulee laatia tietomallista tuotettujen piirustusten pohjalta, raudoituspiirustusten tuottamiseen voidaan kuitenkin käyttää esim. CADohjelmistoa. Raudoitussuunnittelu voidaan konsultin niin halutessa tuottaa mallipohjaisesti, mutta tällöin tulee kuitenkin laatia myös raudoituspiirustukset. Suunnitelman tulee olla luettavissa myös pelkkien piirustusten avulla. Lähtötietoaineiston laatimiseen ja lähtötietomallin luomiseen sekä ylläpitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Toimeksiantoon kuuluu lähtötietomallin laatiminen rakennesuunnittelun pohjaksi sekä lähtötietomallin tarkentaminen suunnittelutyön päätteeksi luovutettavaan liiteaineistoon. Lähtötietomalli ja siihen liittyvä tietomalliseloste kootaan InfraFINBIM-ohjeen (http://www.infrabim.fi/infrabim_uusi/mallinnusohjeita/infrabim_malli nnusohjeet_osa2_lahtotiedot_1.2.pdf ) mukaisesti. Lähtötietomallin tulee sisältää nykyiset rakenteet, mutta niiden osalta voidaan mallintaminen tehdä ns. pintamallina esim. 3d-dwg-muodossa. Suunnitelmista kansioidaan 3 sarjaa. Kansioihin kootaan kaikki hankkeen asiakirjat ja suunnitelmat (myös muitten osapuolten laatimat). Laadittavien suunnitelmien tulee sisältää vähintään seuraavat asiakirjat: Katusuunnitelma - osallistumissuunnitelma - katusuunnitelmat kaduittain 1:500, kartan lisäksi tyyppipoikkileikkaukset 1:200 (katusuunnitelmista tulostetaan 5 kpl värillisiä kuvia, joista 1 suora ja 4 taitettua sekä mustavalkoinen muovi) - katusuunnitelmien koostepiirustus koko alueesta 1:1000

18 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 15 - katusuunnitelmaluonnosten (nähtävillä olo) ja lopullisten katusuunnitelmien esittäminen pdf-tiedostoina - katusuunnitelman selostukset kaduittain - kustannusarviot kaduittain (rakennusosalaskentana) - hankekohtainen kaivu- ja täyttömaiden sekä hyötykäytettävien massojen taulukko - PowerPoint-esitys lautakuntakäsittelyä varten - esityslistateksti katusuunnitelman lautakuntakäsittelyä varten Katujen rakennussuunnitelma - asemapiirustukset kaduittain 1:500 - pituusleikkaukset 1:1000/1:100 (sisältäen tyyppipoikkileikkaukset) - rakennepoikkileikkaukset 1:50 jokaisesta erilaisesta poikkileikkauksesta (sisältää kaikki rakenteet kuten putket, johdot, kaapelit, istutukset, kasvualustat jne.) - tasauspiirustukset liittymistä, kääntöpaikoista, aukioista ja tarvittavista muista kohteista (mm. jos nykyisen kadun tasausta muutetaan) - yleistasauspiirustus - paalukohtaiset poikkileikkaukset 1:100 (tai 1:200) (paaluväli 20 m) - mittapiirustukset 1:500 - katumiljööpiirustus/istustuspiirustus kaduittain 1:500 (tai 1:200) sisältää katujen näkyvät rakenteet, kuten pinnoitteet, kalusteet, istutukset kasvilajeineen ja määrineen yms. - leikkauspiirustukset kasvualustoista ja istutusperiaatteista katujen rakennepoikkileikkauksissa tai tarvittaessa erillisinä - tarvittavat detaljipiirustukset (mm. ladontakaaviot ym.) - takuuaikaiset istutusten hoitotoimenpiteet - asiakirjaluettelo (sisältäen myös muut laaditut asiakirjat kuin piirustukset) - määräluettelot ja kustannusarviot kaduittain katutyöt, vesihuolto ja muut kustannukset laitoksittain eroteltuina, infranimikkeistön mukaisesti jaoteltuina - hankekohtainen kaivu- ja täyttömaiden sekä hyötykäytettävien massojen taulukko - työselostukset, InfraRYL 2006:n mukaisesti jaoteltuina - turvallisuusasiakirja - riskikartta (taulukko) - työmaatauluun tarvittavat kuvat (katusuunnitelma tai viitekuva) Vesihuollon rakennussuunnitelma - vesihuollon yleisasemapiirustukset 1:500 (mustavalkoinen muovi ja 6 kpl värillisiä paperitulosteita)

19 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 16 - Erilliset, katukohtaiset vesihuollon asemapiirrokset mikäli vesihuoltoa ei pystytä selkeästi esittämään kadun asemapiirroksissa. - vesihuollon pituusleikkaukset erillisistä vesihuoltolinjoista ja myös niistä linjoista joita ei pystytä selkeästi esittämään kadun pituusleikkauksissa. - kaivantoleikkaukset katujen rakennepoikkileikkauksissa tai tarvittaessa erillisinä - kaivantojen tuentasuunnitelmat - kulmatukien mitoitus ja raudoituspiirustukset 1:20 (kun putkikoko > 300 mm) - tarvittavat detalji- ja rakennepiirustukset (mm. paikalla valettavat kaivot, sadevesiviemäreiden purkupäät) - vesijohdoista NS 400 laaditaan osaluettelo - kaivokortit - asiakirjaluettelo (sisältäen myös muut laaditut asiakirjat kuin piirustukset) - määräluettelot ja kustannusarviot kaduittain katutyöt ja vesihuolto eroteltuina infranimikkeistön mukaisesti jaoteltuina - hankekohtainen kaivu- ja täyttömaiden sekä hyötykäytettävien massojen taulukko - työselostukset, InfraRYL 2006:n mukaisesti jaoteltuina - turvallisuusasiakirja Vesihuollon yleisasemapiirustuksen sisällöstä ja ulkoasusta noudatetaan Helsingin Veden (HSY) laatimaa ohjetta ( ). Johtosiirtojen tilavaraussuunnitelma - johtosiirtokartat kaduittain 1:200 (tai 1:500) (muovi ja värillisiä 6kpl) - risteysaluilta kartat 1:100 (tai 1:200) tarvittaessa - jokaisesta erilaisesta johtokaivannosta on esitettävä rakennepoikkileikkaus joko kadun rakennepoikkileikkauksen yhteydessä tai tarvittaessa erikseen - tarvittaessa detaljipiirustukset eri järjestelmien risteilykohdista - selostus työjärjestyksineen (työselostukseen) siirrettävistä johdoista, uusista johdoista ja suojaputkivarauksista - määräluettelot ja kustannusarviot johdoista ja kaapeleista kaduittain Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen sijoitussuunnitelma - yleisasemapiirustukset 1:500 - tarvittaessa detaljipiirustukset eri järjestelmien risteilykohdista - kaivantoleikkaukset katujen rakennepoikkileikkauksissa ja tarvittaessa erillisinä

20 HELSINGIN KAUPUNKI SUUNNITTELUOHJELMA 17 Piirustuksien sisällöstä ja ulkoasusta noudatetaan Helen Lämpötoimintojen ohjeita. Pohjarakennussuunnitelma - pohjatutkimuskartat - pohjanvahvistuskartat - yleistasaussuunnitelma - geotekniset leikkauspiirustukset - pohjarakentamisen detaljikuvat - kaivantojen rakennussuunnitelmat (tuenta, luiskakaltevuus yms.) - rakennesuunnittelu mahdollisten betonirakenteiden osalta (paalulaatat, betoniarinat) - Ruoppaus- ja täyttösuunnitelmat - Louhintasuunnitelmat - muut tarvittavat geotekniset piirustukset - asiakirjaluettelo (sisältäen myös muut laaditut asiakirjat kuin piirustukset) - määräluettelot ja kustannusarviot kaduittain ja alueittain, infranimikkeistön mukaisesti jaoteltuna - hankekohtainen kaivu- ja täyttömaiden sekä hyötykäytettävien massojen taulukko - työselostukset, InfraRYL 2006:n mukaisesti jaoteltuna - hankekohtainen kaivu- ja täyttömaiden sekä hyötykäytettävien massojen taulukko - turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden yleissuunnitelma Silloista ja taitorakenteista laaditaan omat erilliset yleis- ja rakennepiirustukset niin, että kadun tai puiston suunnitelmia (esim. asemapiirustus) ei tarvita ko. rakenteen toteuttamiseen. Kadun tai puiston suunnitelmissa esitetään rakenteet vain siinä määrin kuin ne niissä suunnitelmissa on tarpeen esittää. Suunnitelmat laaditaan ohjeen RIL Silta-alan konsultoinnin tehtävät kohdan 2.3 Siltasuunnitelma mukaan soveltaen, sisältäen ainakin: - luonnokset vaihtoehdoista - värillinen pääpiirustus katusuunnitelmaa varten - alustavat rakennelaskelmat - määräluettelo - kustannusarvio - hankekohtainen kaivu- ja täyttömaiden sekä hyötykäytettävien massojen taulukko - suunnitelmaselostus - siltakohtaiset tuotevaatimukset

JAKOMÄEN LIIKEKESKUKSEN KATUJEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA

JAKOMÄEN LIIKEKESKUKSEN KATUJEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA JAKOMÄEN LIIKEKESKUKSEN KATUJEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 13.4.2012 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUN KOHDE... 1 2.1 Suunnittelualue... 1 2.2 Suunniteltavat kadut, katuaukiot ja torit... 1 2.3

Lisätiedot

Liite 3. Kruunuvuorenranta HAAKONINLAHTI 1 alueen katu- ja rakennussuunnittelu SUUNNITTELUOHJELMA

Liite 3. Kruunuvuorenranta HAAKONINLAHTI 1 alueen katu- ja rakennussuunnittelu SUUNNITTELUOHJELMA Liite 3 Kruunuvuorenranta HAAKONINLAHTI 1 alueen katu- ja rakennussuunnittelu SUUNNITTELUOHJELMA 25.5.2012 Sisältö 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUN KOHDE... 2 2.1 Suunnittelualue... 2 2.2 Suunniteltavat kadut

Lisätiedot

VUOSAAREN SILTA JA RAITTISILTA VARTIOKY- LÄNLAHDEN YLI, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 12.5.2015

VUOSAAREN SILTA JA RAITTISILTA VARTIOKY- LÄNLAHDEN YLI, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 12.5.2015 Suunnitteluohjelma 1/24 VUOSAAREN SILTA JA RAITTISILTA VARTIOKY- LÄNLAHDEN YLI, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 12.5.2015 Suunnitteluohjelma 2/24 Sisältö 1 Yleistä... 4 2 Suunnittelun kohde...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/8 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 3.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/8 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 3.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/8 1 8 8.3.2011 pöydälle pantu asia ARCTURUKSENKADUN KATUSUUNNITELMAN (NRO 29669), PARRULAITURIN KATUSUUNNITELMAN (NRO 29675) JA CAPELLANAUKION JA SÖRNÄISTENLAITURIN KATUSUUNNITELMAN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Liite 1. Tehtävän määritys Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU TEHTÄVÄNMÄÄRITYS Työn sisältö: Suunnittelutehtävään kuuluu katurakennussuunnitelmien

Lisätiedot

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja KEURUUN SEMINAARISTA KATKEAMATON KETJU tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja Lopputuloksena saada tilaaja tilaamaan oikein ja teettämään hyvät suunnitelma-asiakirjat, jotta urakoitsijan ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Nokian kaupunki on laatinut muistion silla suunnitteluun liittyvistä tehtävistä ja huomioitavista asioista.

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

Piir. Nro HKV Nro Kohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat Päiväys Muutos

Piir. Nro HKV Nro Kohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat Päiväys Muutos Katusuunnitelmat 29295 Messipojankuja Katusuunnitelma 1:500 31.1.2008 29296 1 Länsisatamankatu Katusuunnitelma välillä Itämerenkatu-Crusellin silta 1:500 31.1.2008 2 Länsisatamankatu Katusuunnitelma välillä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 1 (2) Kiulukankaan katujen ja ympäristön rakennussuunnittelu Suunnittelijan valintaperusteet ja sopimusehdot 1. Suunnittelijan valintaperusteet Suunnittelijan valinta suoritetaan

Lisätiedot

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ.

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ. SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN Projektin tilannekatsaus Matti Ojala Projektin tavoite - Projektin tavoitteena on laatia työkalu (tarkastuslista), jonka avulla vesihuollon suunnittelun eri

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 1 1. Katusuunnitelma, pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus sekä katusuunnitelmien

Lisätiedot

Infrarakentamisen yhteishankkeet HKR:ssa

Infrarakentamisen yhteishankkeet HKR:ssa Infrarakentamisen yhteishankkeet HKR:ssa Osmo Torvinen HKR katu- ja puisto-osasto Helsingin kaupungin hankinnat -seminaari 1 Kaduilla tehtävät työt ovat rakennusviraston töitä. Helsingin kaupungin hankinnat

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014 1 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU VUOSINA 2011-2012 SEKÄ OPTIONA VUOSINA 2013-2014 Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan toimiala pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan suunnittelusta vuosina 2011-2012

Lisätiedot

Kruunusillat joukkoliikenneyhteys

Kruunusillat joukkoliikenneyhteys Kruunusillat joukkoliikenneyhteys Tiedonhallinta Ville Alajoki Kruunusillat, joukkoliikenneyhteys Keskustan raitiotien päätepysäkki Katu-, raitiotieyhteydet Nihdissä Katu-, raitiotieyhteydet keskustasta

Lisätiedot

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Jyväskylä 8.8.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät 2 Laadukas valaistus Pitkä elinikä, kestää aikaa ja kulutusta Kestävät ja toimivat materiaalit Muotoilu, ulkonäkö,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Työohjelma 1 (6) RAKENNUSVIRASTO 19.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI Työohjelma 1 (6) RAKENNUSVIRASTO 19.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Työohjelma 1 (6) KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN Yleistä Helsingin kaupungin rakennusvirasto järjestää tarjouskilpailun kaupunkitilaohjeen laatimiseksi. Etsimme yhteistyökumppaneita, jotka

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

1 (5) Ksv:n hankenro 0953_2 HEL 2016-003052 7.4.2016 Oas 1239-00/16 KORTTELEIDEN 10575 JA 10576 ASEMAKAAVAN MUUTOS

1 (5) Ksv:n hankenro 0953_2 HEL 2016-003052 7.4.2016 Oas 1239-00/16 KORTTELEIDEN 10575 JA 10576 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEIDEN 10575 JA 10576 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja alue 1 (5) Ksv:n hankenro 0953_2 HEL 2016-003052 7.4.2016 Oas 1239-00/16 Hermannin rantatien,

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) 441 Gunillankallion alueen kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo HEL 2012-009067 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Gunillantien katusuunnitelman välillä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

KATSAUS HELSINGIN PILAANTUNEISIIN MAIHIN

KATSAUS HELSINGIN PILAANTUNEISIIN MAIHIN KATSAUS HELSINGIN PILAANTUNEISIIN MAIHIN Satu Järvinen, Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy JUONI Esitys pohjautuu Likaantuneet maat -työryhmän teettämään raporttiin:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 18.11.2014 145, liite 3 MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2014 120-P23709 Suunnitelmaselostus Ronkainen

Lisätiedot

Sillat ja taitorakenteet

Sillat ja taitorakenteet Sillat ja taitorakenteet YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset käytännössä Minna Salonsaari WWW.AINS.FI Osa 7 Rakennustekniset rakennusosat Ohjeen käyttö Voidaan soveltaa kaikissa urakkamuodoissa ja suunnitteluvaiheissa

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY- JA HANKINTAOHJE 2012. Valmiin työn julkistaminen Vesihuoltojaoston syysseminaarissa 7.11.

VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY- JA HANKINTAOHJE 2012. Valmiin työn julkistaminen Vesihuoltojaoston syysseminaarissa 7.11. VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN Valmiin työn julkistaminen n syysseminaarissa 7.11.2012 Työryhmän puh.joht. Matti Ojala Rahoittajat: - Suomen Vesilaitosyhdistys ry - Maa- ja Vesitekniikan Tuki

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MAKSUT 2014 Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2014 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE katu-, tie-, puisto- ja torialueiden valaistus 1. YLEISSUUNNITELMA 2. TOTEUTUSSUUNNITELMA 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISSUUNNITELMA 1.1. YLEISTÄ 1.2. VALAISTUSLUOKKIEN

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) ESISOPIMUS JA SOPIMUS Osapuolet A Paulig Oy Y-tunnus 0112563-0 PL 15, 00991 HELSINKI (jäljempänä tontinomistaja) (jäljempänä B Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2

Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 Osa 3 Liite 2 LÄHTÖTIEDOT 5.5.2015 Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 2 (8) SISÄLLYS 1 Yleistä... 4 1.1 Tausta ja tavoitteet... 4 1.2 Työn sisältö ja ohjaus...

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN ALLE TEHTÄVIEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEET

YLEISTEN ALUEIDEN ALLE TEHTÄVIEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEET Yleisten alueiden alle 01.10.2013 1 (17) YLEISTEN ALUEIDEN ALLE TEHTÄVIEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEET Ins.tsto Pontek Oy Laat. 01.10.2013 Juhani Hyvönen Tark. 01.10.2013 Juhani Hyvönen Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta To/16 12.11.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta To/16 12.11.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) 522 Verkkosaaren kunnostusurakan jätettä sisältävän pilaantuneen maan vastaanoton ja loppusijoituksen puitesopimus HEL 2015-011434 T 02 08 02 00 Päätös A B päätti

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2016 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,66

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 3 Valvonta... 3 4 Vastaanotto... 4 5 Suoriteseuranta... 4 6 Laskutus ja kokouskäytännöt...

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus KSE 2013, keskeiset muutokset liittyen konsulttityön luovutukseen Asiakirjat -> Aineisto

Lisätiedot

Kuvaus suunnitelmien sisällöstä

Kuvaus suunnitelmien sisällöstä Kuvaus suunnitelmien sisällöstä Yleissuunnitelma Ennen suunnittelun aloitusta käydään läpi asiakkaan toiveet pihan suhteen. Sen jälkeen on tehtävä mittauksia tontilla ja tutustuttava tontin kasvuolosuhteisiin.

Lisätiedot

Kokemuksia tietomallipohjaisen

Kokemuksia tietomallipohjaisen Kokemuksia tietomallipohjaisen Vt 3-18 parantaminen Laihian kohdalla Projektipäällikkö / Projektinjohtaja Liikennevirasto projektien suunnittelu ja toteutus Aikaisempi työura; Lemminkäinen Infra 1983-1997

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kirje 1 (1) Ympäristökeskus 3.12.2012

Helsingin kaupunki Kirje 1 (1) Ympäristökeskus 3.12.2012 Helsingin kaupunki Kirje 1 (1) Ympäristökeskus 3.12.2012 Ympäristökeskuksen kannanotto Pitäjämäen Kutomotie 14 kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1072-00/12 HEL 2012-004777 T 10 03

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ 30.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ... 3 2. TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ... 3 2.1 PALKKIOMALLIT... 3 2.2 HUOMIOITAVAA

Lisätiedot

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Kaivantojen turvallisuus miniseminaari 25.11.2014 RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3.

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 13 Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi,

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0-P957 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 SUUNNITELMASELOSTUS Projekti 1510004515 Päivämäärä 14.11.2014 8.1.2015; lisätty kappale 2.3 Tilaaja Rauman kaupunki RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 Kuva: Rauman kaupunki,

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA 1 YLEISTÄ INFRAHANKKEEN MALLINNUKSESTA Väylämalli ohjaa suunnittelua Infrahankkeessa väylämalli toimii pohjana kaikille muille tekniikkalajimalleille

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v

Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v Ma213-18 Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v Ma213-18 Päivitys Kuva asemoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kuva ulottuu koko asiakirjan leveydelle, vasen marginaali on 2 cm.

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014. Tonttijohtojen kaivutyöt. Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014. Tonttijohtojen kaivutyöt. Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014 ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014 Tonttijohtojen kaivutyöt Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014 Verkostopituudet Espoo Helsinki Vantaan Kauniainen Yhteensä Vesijohdot 925 1191 748 39 2903 Jäte-/sekavesiviemärit

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot