Riskianalyysissa on kyse organisaation oppimisesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.11.2012. Riskianalyysissa on kyse organisaation oppimisesta."

Transkriptio

1 Riski- ja turvallisuusanalyysit Riskianalyysissa on kyse organisaation oppimisesta. 1 Telakkapalo: minuutti Leviämään päässyt laivapalo telakalla olevalla loistoristeilijällä maksaa euroa minuutissa 2 Riskienhallinnan suunnittelu Riskienhallinnan toteuttaminen edellyttää ennalta tehtävää tarkka suunnittelua. Yrityksen on selvitettävä riskienhallinnan tarve ja määriteltävä alueet, joihin sen on keskityttävä riskienhallintatyössä. Yritysjohdon määrittelee riskienhallinnan tavoitteet, hyväksyttävät (siedettävät) riskit ja turvallisuustason. Lisäksi määritellään toiminnot, joihin riskianalyysit kohdistetaan. Nimetään työryhmät ja niille vastuuhenkilöt. Työryhmille tehtävät, toimivaltuudet ja aikataulut. 3 1

2 Riski Hyväksyttäviä vahinkotaajuuksia (Hulburt & Berkey) Vahinkotapahtuman maksimitaajuus / tunti Aika tapahtumaa kohti Katastrofaalinen seuraus yleisölle tai ympäristölle vuotta Katastrofaalinen seuraus työntekijöille tai kriitillinen seuraus yleisölle tai ympäristölle vuotta Katastrofaalinen seuraus laitteistolle tai kriitillinen seuraus työntekijöille vuotta Marginaalinen seuraus yleisölle, ympäristölle tai työntekijälle, tai kriitillinen seuraus laitteistolle. Marginaalinen tai vähäinen seuraus laitteistoille tai vähäinen seuraus työntekijöille, ympäristölle tai yleisölle vuotta vuosi 4 Riskin arviointi Riskin arviointi (Risk Assessment) on prosessi, jossa arvioidaan tunnistetun vaaran realisoitumisen todennäköisyys ja seurausvaikutusten vakavuus sekä määritellään näiden kahden tekijän avulla tunnistetun vaaran aiheuttama riski. 5 Yrityksen yleinen riskianalyysi Ehdotus Päätös Suunnitelma Tiedottaminen Riskienhallintaprosessi Riskiarvioiden tarkistaminen Ehdotusten kehittäminen Alustava raportti Riskien tunnistaminen Riskien alustava arviointi ja toimenpide-ehdotukset ehdotukset Raportointi Ehdotusten toteutus Päivitys seuranta 6 2

3 Ehdotus Yrityksen RH johtaja, liiketoimintajohtaja, turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö, vakuutusvastaava, työsuojelutoimikunta, vakuutusyhtiö tai joku muu sidosryhmän edustaja tekee analyysiehdotuksen yleensä konsultin avustuksella. 7 Päätös Yrityksen johto päättää ehdotuksen pohjalta toteutuksesta sekä nimeää analyysille koordinaattorin, riskien hallintaryhmän ja analyysiryhmän. 8 Suunnitelma Analyysin vetäjä (koordinaattori) laatii ehdotuksen pohjalta tarkennetun suunnitelman yhdessä johdon edustajan kanssa. 9 3

4 Tiedottaminen Johdon edustaja kertoo osallistuville toteutuksesta ja tavoitteista tiedotteella tai erillisessä tilaisuudessa. 10 Riskien tunnistaminen Analyysin vetäjä haastattelee avainhenkilöitä tärkeimmistä toiminnoista, kuten: markkinointi ja myynti, tuotekehitys ja suunnittelu, tuotanto ja kunnossapito, ostot ja varastot, jakelu ja kuljetukset, hallinto ja talous, atk ja tietohallinto. Haastatteluissa luodaan skenaarioita vakavista vahinkomahdollisuuksista, arvioidaan niiden todennäköisyyttä ja seurausten suuruutta sekä mietitään torjuntatoimenpiteitä. 11 Alustava raportti Vetäjä laatii haastattelujen ja ryhmätöiden pohjalta alustavan raportin, jossa esitetään merkittävimmät vahinkoskenaariot riskilajeittain. 12 4

5 Riskiarvioiden tarkistaminen, ehdotusten kehittäminen Haastatellut avainhenkilöt tarkentavat ja täydentävät vahinkoskenaarioita. Yhdessä tai useammassa toiminnoittain jaetussa työryhmässä he arvioivat ja kehittävät edelleen toimenpide-ehdotuksia alustavan raportin pohjalta analyysin vetäjän johdolla riskilajeittain. 13 Raportointi, ehdotusten toteutus, päivitys Analyysin vetäjä laatii ja esittelee johdolle lyhyen raportin, joka sisältää yhteenvedon riskeistä, skenaariot ja suositukset Yrityksen organisaatio toteuttaa ehdotukset osana normaalia toimintaa. Johto seuraa toteutusta. Analyysi päivitetään 3 5 vuoden välein. Johto nimeää päivitykselle vastuuhenkilön Yritysturvallisuus 2012 Riski- ja turvallisuusianalyysit Riskienhallintaprosessi Riskin toteutumisesta seuraa vahinko, joka ilmenee yrityksen tilinpäätöksessä joko menoina tai tulojen menetyksenä Riskianalyysi Taloudellisten seurausten arviointi Riskienhallintakeinojen analyysi Kannattavuuslaskelmat Riskienhallintakeinojen valitseminen 15 5

6 Riskienhallintaprosessi Riskikartat Riskianalyysit Vaarojen tunnistaminen Riskien arviointi Päätöksenteko Siirtäminen Poistaminen Pitäminen Arviointi ja mahdolliset korjausliikkeet Toimenpiteiden arviointi Pienentäminen Kriisi- suunnitelmat Välttäminen 16 Riskianalyysiryhmä Riskianalyysiryhmä Riskinhallintaryhmä Riskinhallintaryhmä Yrityksen johto Linjaorganisaatio 17 Yrityksen riskikartta Riski Riskin kuvaus 1 Auton lasti pilaantuu ja yritys joutuu korvausvastuuseen. 2 Tietokonevirus saastuttaa yrityksen työasemaympäristön. 3 Liikennevahinko, josta aiheutuu myös henkilövahinkoja. 4 Yrityksen henkilökunta varastaa kuljetettavaksi annettuja tuotteita. 5 Asiakkailla on vaikeuksia maksaa kuljetusmaksut. 6 Auto lasteineen varastetaan. 7 Yrityksen kalustokorjaamossa tapahtuu räjähdysmäinen tulipalo. 8 Henkilökunta lakkoilee parempien työolojen puolesta. 9 Kuljetusauto rikkoutuu, eivätkä vakuutukset korvaa kaikkia vahinkoja. 10 Kuljetuskaluston varaosien saanti on vaikeaa ja kuljetukset viivästyvät tämän takia. 18 6

7 Yrityksen riskiprofiili 1. Yritysturvallisuuden johtaminen 2. Kiinteistö-ja toimitilaturvallisuus 3. Henkilöturvallisuus 4. Vakuuttaminen 5. Tietoturvallisuus 6. Poikkeusoloihin varautuminen 7. Paloturvallisuus ja pelastustoiminta 8. Ympäristönsuojelu 9. Ulkomaan toimintojen turvallisuus 10. Matkustusturvallisuus 11. Rikosturvallisuus 12. Työsuojelu 13. Tuotannon ja muun toiminnan yritysturvallisuus 19 Riskienhallintatason mittaaminen Nykytilanne. Tilanne lyhyen tähtäimen suositusten toteutuksen jälkeen. Tilanne pitkän tähtäimen suosituksen toteutuksen jälkeen. 20 Turvallisuusanalyysi Turvallisuusanalyysillä tarkoitetaan selvitystä, jonka tavoitteena on tunnistaa jo ennen onnettomuuksien sattumista teknisistä laitteista, ihmisten toiminnasta sekä ympäristöolosuhteista turvallisuutta heikentävät tekijät ja etsiä edullisimmat parannusvaihtoehdot. 21 7

8 22 Turvallisuusanalyysin menetelmät täydentävät toisiaan Tavoitetaso Riskien tunnistamisaste Menetelmä 1 Menetelmä 2 Menetelmä 3 Lähtötaso Työtunnit ja kustannukset

9 Karkea riskin määrittely 25 Karkea riskin määrittely Yleinen riskin kaava Riski = todennäköisyys x vakavuus Todennäköisyyden ja vakavuuden arvot ovat välillä 1-5 Riskiarvo Uhka yrityksen toiminnan jatkuvuudelle < 10 Vähäinen riski Kohtalainen riski > 20 Merkittävä riski 27 9

10 2. Yleinen riskin kaava (ASIS 2003) Riski = todennäköisyys + vakavuus Todennäköisyyden ja vakavuuden arvot ovat välillä 1-5 Riskiarvo Uhka yrityksen toiminnan jatkuvuudelle < 5 Vähäinen riski 5 7 Kohtalainen riski > 8 Merkittävä riski Edistynyt riskin kaava Riski = todennäköisyys x (vakavuus) 2 Todennäköisyyden ja vakavuuden arvot ovat välillä 1-5 Riskiarvo Uhka yrityksen toiminnan jatkuvuudelle < 50 Vähäinen riski Kohtalainen riski > 100 Merkittävä riski 29 Riskitulo R= t(h+m+k) Todennäköisyys (T): T= 0 Ei mahdollinen ( tapahtuma/vuosi) T= 1 Hyvin epätodennäköinen (1/100) T= 2 Epätodennäköinen (1/30) T= 3 Lievästi todennäköinen (1/10) T= 4 Melko todennäköinen (1/3) T= 5 Hyvin todennäköinen (1/1) Henkilövahingot (H): H= 0 Ei henkilövahinkoja H= 1 Yhdelle henkilölle vakava vamma H= 2 Usealle henkilölle vakava vamma H= 3 Yhden henkilön kuolema H= 4 Yhden kuolema, useita vaarassa H= 5 Usean henkilön kuolema Keskeytysvahingot (K): K= 0 Ei keskeytysvahinkoja K= 1 Keskeytys 1 vrk K= 2 Keskeytys 1kk K= 3 Keskeytys yli kk K= 4 Keskeytys 1 v K= 5 Keskeytys yli 1v Materiaalivahingot (M): M= 0 Ei materiaalivahinkoja M= 1 Vahingot milj. M= 2 Vahingot milj. M= 3 Vahingot milj. M= 4 Vahingot milj. M= 5 Vahingot yli 17 milj

11 Analyysin perustiedot Analyyseissä tarvitaan mahdollisimman tarkat tiedot yrityksestä ja sen toiminnasta: Yrityksen toiminta. Yrityksen sijainti. Kohteet ja materiaalikaaviot. Rakenteet. Kuljetukset. Inventaarit ja tilinpäätökset. Sidosryhmät ja asiakkaat. 31 Yrityksen materiaalivirrat

12 Turvallisuusanalyysin menetelmiä Menetelmä Mihin soveltuu Mihin ei sovellu Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) Reaktiomatriisi (REMA) Organisaation turvallisuusanalyysi (MORT) Koko laitos ja kaikki sen toiminnot karke- alla tasolla Erilaisia kemiallisia aineita sisältävät kohteet ja järjestelmät Koko laitoksen organisaatio tai sen osat. Muuttuvat ympäristöt. Sattuneen onnettomuuden perussyiden tutkiminen Laitoksen osajärjestelmien ja yksityiskohtien järjestelmällinen tutkiminen Vaarakohtien ja onnettomuuksien syytekijöiden tutkiminen Teknisten järjestelmien ja työtehtävien yksityiskohtainen tutkiminen 34 Turvallisuusanalyysin menetelmiä Menetelmä Poikkeamatarkastelu (Hazop) Toimintovirheanalyysi (TVA) Työn turvallisuusanalyysi (TTA) Mihin soveltuu Kemialliset prosessit, materiaalivirtojen tarkastelu Rajattujen työtehtävien, joilla on selvä toimintojärjestys järjestelmällinen tutkiminen Rajatut ja toistuvat työtehtävät, yksityisen koneen käyttötehtävät, karkeana versiona selkeät konelinjat Mihin ei sovellu Standardoidut järjestelmät Muuttuva työympäristö, jäsentymättömät tehtävät Muuttuva työympä-ristö, ohjaus- ja valvontatehtävät, jäsentymättömät tehtävät 35 Potentiaalisten ongelmien analyysi POA 36 12

13 POA analyysi 37 POA:n ideointilomake 38 POA analyysilomake 39 13

14 POA:n avainsanoja Vuodenajat ominaisuuksineen: sade, vesi, tulva, lumi, jää, routa, pakkanen, helle, aurinko, ulkoilma, myrsky, lieju, maanvyörymä... Laitosalue: liikenne ja liikkuminen laitosalueella, rakennukset, ra- kenteet, laitosalueen ympäristö ja siellä tapahtuva toiminta, prosessi... Materiaalien ja energian saanti ja niiden ominaisuudet: valmistusmateriaalit, prosessimateriaalit, apuaineet, materiaalien kuljetus, varastointi, lastaus ja purku laitosalueella, puolivalmisteiden kuljetus, varastointi, lastaus ja purku, valmistuotteiden ja jätteiden kuljetus, varastointi, lastaus ja purku laitosalueella ja kuljetus pois laitosalueelta... Prosessi: käyttöönotto, koekäyttö, käynnistäminen, ylösajo, pysäyttä- minen, alasajo, käyttöhäiriö, valvonta, tarkistus, nostot, varastointi työlupamenettely, kunnossapito, korjaus, huolto, puhdistus, siivous POA:n avainsanoja Tiedot ja tiedonkulku: kiire, loma, lakko, hätätilanne, poikkeustilanne, vierasta väkeä, outoja porukassa... Keskittymä- harventuma: henkilökeskittymä, tietokeskittymä, omaisuuskeskittymä, energiakeskittymä, liikennekeskittymä muu keskittymä... Poikkeama: vika, vaurio, vuoto, tukos, palo, räjähdys, karkaava reaktio, myrkyllisyys, säteily, sähköisku, tukehtuminen, hukkuminen, hapenpuute, melu, mekaaninen värähtely Häiriöiden ja vaarojen tunnistaminen aivoriihessä Osa 1. Hiljainen aivoriihi POA- ongelmien ideointilomakkeen ja avainsanojen käyttö. Kiinnitetään erityistä huomiota suuriin merkittäviin vaaralähteisiin ja seurauksiltaan vakaviin vaaroihin. Osa 2. Keskusteleva aivoriihi Järjestelmällinen eteneminen vetäjän johdolla kohde kohteelta, esimerkiksi kohteen, alueen tai tehtävän mukaan. Tuloksena: Vaaraluettelo Häiriöiden ja vaarojen arviointi Osa 1. Jatkokäsiteltävien vaarojen valinta (Voidaan tehdä myös 1. istunnon lopussa) Osa 2. Käsiteltäviksi valittujen vaarojen syiden ja seurausten selvittäminen sekä riskin suuruutta kuvaavan tunnusluvun määrittäminen. Järjestelmällinen käsittely analyysiryhmässä. POA- arviointilomakkeen täyttö. Tuloksena: Alustavat arviointilomakkeet (häiriöt ja vaarat syineen ja seurauksineen sekä riskien arviointi arviointilomakkeelle kirjattuna) Toimenpideehdotusten kehittäminen Järjestelmällinen tarkastelu arvioinnin yhteydessä erillisessä kokouksessa. Tuloksena: Lopulliset arviointilomakkeet ja toimenpide-ehdotukset Analyysin raportointi Tuloksena: Loppuraportti, jonka liitteenä ovat häiriö- ja vaaraluettelot ja arviointilomakkeet 14

15 Avainsana TALVI Valaistus Varkaudet Auraus kaluston varaaminen Pimeys Tuuli Jää katolla ja katolta Talvi Lumi Auraus Jää Kylmyys Liukastuminen 43 15

POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI

POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI 11.2.2002 1 (9) POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI 1 YLEISTÄ POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSISTA Tässä esityksessä tarkastellaan yksityiskohtaisesti potentiaalisten ongelmien analyysin (POA) laatimista

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit Vältä turhat karikot Pk-yrityksen liikeriskit Sisällysluettelo Tervetuloa liikeriskien maailmaan!... 3 Miten tunnistat liikeriskisi?... 4 Henkilöstö, yrityksen tärkeä voimavara... 6 Tuotanto ja tuotteet

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI. Riskin arviointi

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI. Riskin arviointi Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Työsuojeluhallinto ASIANTUNTIJA YKSILÖ LAKI Riskin arviointi Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Riskin arviointi TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 4 ISBN 952-479-008-4 ISSN

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Hallitus 10.9.2012, OHEISMATERIAALI 2 HUS STRATEGIAAN 2012-2016 LIITTYVIEN KRIITTISTEN RISKIEN HALLINTA

Hallitus 10.9.2012, OHEISMATERIAALI 2 HUS STRATEGIAAN 2012-2016 LIITTYVIEN KRIITTISTEN RISKIEN HALLINTA Hallitus 10.9.2012, OHEISMATERIAALI 2 HUS STRATEGIAAN 2012-2016 LIITTYVIEN KRIITTISTEN RISKIEN HALLINTA LIITE 1 RISKIMATRIISI - riskien painoarvon määrittäminen Riskin suuruuden määrittämisessä otetaan

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 181 2011 KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT Piia

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Kari Sirén. Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma

Kari Sirén. Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Kari Sirén Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla Opinnäytetyö 30.4.2010 Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto

Lisätiedot

18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5

18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5 1 RATO 18 Sisältö SISÄLTÖ 18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5 18.2 MÄÄRITELMÄT... 7 18.2.1 Tunnelit... 7 18.2.2 Tunnelin rakenneosat... 8 18.2.2.1 Kantavat rakenteet...

Lisätiedot

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa ESPOO 2007 VTT PUBLICATIONS 632 Marinka Lanne Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa Tutkimus sisäisen yhteistyön tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa VTT PUBLICATIONS

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot