missä eu, siellä suomi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "missä eu, siellä suomi?"

Transkriptio

1 missä eu, siellä suomi? kansallinen sivistysliitto ry

2 Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto ry Yhteistyökumppanit: Kansallisen Kokoomuksen europarlamenttiryhmä Kokoomuksen kansainvälinen työryhmä Kansalliset Maahanmuuttajat Kamut ry Kokoomuksen Nuorten liitto ry Kokoomuksen Naisten liitto ry Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry Kansallinen Kokoomus rp Suomen Toivo -ajatuspaja Toimittaja: Timo Kivistö / Linguage (www.linguage.fi) Kuvitusdiat: Sanni Grahn-Laasonen 2

3 SISÄLLYS 1. Johdanto Maatalous... 5 Perustuu Arto Satosen esitykseen Hyvinkäällä Maahanmuutto... 9 Perustuu Arto Satosen esitykseen Hyvinkäällä Talouskriisi ja Euroopan integraatio...11 Perustuu Kimmo Elon esitykseen Turussa Eurooppa, menetetty manner?...15 Perustuu Katri Vallasteen esitykseen Hyvinkäällä Kuntapalvelut ja kolmas sektori...19 Perustuu Annika Kokon esitykseen Hyvinkäällä EU-päätöksentekosimulaatio Perustuu Matti Niemen luomaan harjoitukseen Turussa Liitteet Lopuksi

4 1. Johdanto Kansallinen Sivistysliitto ry, tuttavallisemmin Kansio, järjesti kumppaneineen vuoden 2012 aikana useita koulutustilaisuuksia, joiden tarkoituksena oli lisätä Euroopan unioniin liittyvää tietoa Suomessa sekä edistää kansalaisten valmiuksia ottaa osaa kansalaiskeskusteluun EU:n ajankohtaisista asioista. Esillä olivat kaikki kansalaisia eniten askarruttavat asiat, muiden muassa talouskriisin vaikutukset, vapaa liikkuvuus ja maahanmuutto sekä maatalouden ja kuntapalvelujen haasteet. Lisäksi mukana on katsaus EU:n päätöksentekokoneiston toimintaan simulaatioharjoituksen muodossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet Kansion jäsenjärjestöjen toimijat ja kaikki kansalaiset. Yhteensä jäsenjärjestöillä on noin henkilöjäsentä, joihin kaikkiin pyrittiin saamaan kontakti. Pienempi Eurooppa-koulutuksen hengen pilottiryhmä kokoontui viikonlopun mittaisissa koulutustilaisuuksissa Turussa, Hyvinkäällä ja Helsingissä sekä vieraili marraskuussa tutustumassa mm. Euroopan parlamenttiin, komissioon sekä Suomen pysyvän edustuston toimintaan. Koulutustilaisuuksien keskeisin sisältö on tiivistetty aiheryhmittäin tähän koosteeseen. Varsinaisena lähdemateriaalina ovat pääosin olleet tilaisuuksissa koulutusmateriaalina käytetyt kalvot ja monisteet, joista on työstetty yhtenäinen kirjallinen esitys. Faktoja ja numerotietoja on tarvittaessa päivitetty uusimmin saatavilla olevin tiedoin. Toimitusprosessin myötä esityksiin on saattanut tulla mielipiteitä, jotka ovat toimittajan omia eivätkä välttämättä heijastele alkuperäisen luennoitsijan näkemyksiä. Kiitämme projektin luennoitsijoita myös niitä, joita tekstissä ei ole mainittu kokoomuksen suomalaisia europarlamentaarikkoja sekä Kansion koulutussuunnittelijaa Henna Aunistoa ja ajatuspaja Suomen Toivon toiminnanjohtajaa Markku Pyykkölää materiaalista ja heidän tuestaan toimitusprosessin aikana. Missä EU, siellä Suomi hankkeelle on myös myönnetty valtionavustusta. Antoisia opiskeluhetkiä! 4

5 2. Maatalous Euroopan unionin budjetti on edelleen vahvasti maatalousbudjetti: vuosille väännetyn sovun 960 miljardin euron loppusummasta yli 40 prosenttia menee maataloustukiin ja niihin läheisesti liittyviin maaseudun kehittämishankkeisiin (EC, ). Uusi seitsenvuotisbudjetti on EU:n historiassa ensimmäistä kertaa edellistä pienempi, mutta ainakaan maatalous ei jäänyt kärsijän asemaan. Itse asiassa erilaisista infrastruktuuri- ja tutkimushankkeista tingityistä 30 miljardista eurosta osa kohdennettiin Ranskan johdolla maatalouteen (Kauppalehti ). Suomenkaan ei käynyt hullummin. Maatalouden suorat tuet vähenevät 3,9 miljardista 3,4 miljardiin, mutta kompensaatioksi Suomen maatalouden kehittämisrahoihin lisättiin 2,1 miljardin perustason päälle 600 miljoonaa euroa, mikä tasapainottaa nettomaksuosuutta (Pohjolan Sanomat, ). EU-jäsenyys ei ole autioittanut suomalaista maaseutua. Aikaa sitten alkanut elinkeinorakenteen muutos oli jo vuonna 1993 johtanut siihen, että Suomen bkt:stä enää 1,3 prosenttia tuli suoraan maataloudesta (Boxberg & Heikka, 2008). Vuodesta 2000 vuoteen 2007 suomalaisten perustuotantotilojen lukumäärä tosin laski 23 prosenttia tilaan, mutta tilalle oli tullut lähes uutta ilman maatilataustaa (matkailu, virkistys jne.) toimivaa yritystä (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus MMMtike). Vuonna 2000 Suomessa oli kaikkiaan maaseutuyritystä. Seitsemän vuotta myöhemmin luku oli : vastoin yleistä mielikuvaa katoavasta maaseudusta sikäläisten yritysten lukumäärä olikin kasvanut prosentin verran. Ilman maatilataustaa toimivien yritysten ja perustuotantotilojen välissä oli vuonna 2007 vielä monialaista tilaa kasvua seitsemässä vuodessa 6 prosenttia (MMMtike). Maaseudun jatkuvaan elinvoimaan viittaa myös Suomen verraten alhainen kaupungistumisaste, joka oli vuoden 2008 lopussa 63 prosenttia. Verrokkimaassa Ruotsissa, jossa kansalliset viljelyn tuet käytännössä lopetettiin parikymmentä vuotta sitten, oli vastaava prosenttiluku 85 (CIA World Factbook). Usein unohtuu, että maatalouskin on Suomessa paikoin yhä merkittävä työllistäjä ja sellaisena osa elävää aluepolitiikkaa. Kun valtakunnanmedian ytimessä Uudellamaalla oli vuonna 2008 kaikista työpaikoista vain puolisen prosenttia maa- ja riistatalouden piirissä, oli Etelä-Pohjanmaalla maataloustyöntekijöitä 12, Keski-Pohjanmaalla yli 10 ja Pohjois-Savossakin 8 prosenttia kaikista työllisistä (Tilastokeskus). Lisäksi tulevat tietenkin elintarviketeollisuuden työpaikat. Maatalouden ja siihen liittyvien palvelujen osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli vuonna 2009 vain 2,1 prosenttia eli arvoltaan noin 3,2 miljardia euroa, samaa luokkaa kuin oli elintarvikkeiden tuonti ulkomailta (Tilastokeskus). Tässä ei kuitenkaan ole kaikki. Lähes yhtä suuren osuuden BKT:stä muodosti elintarviketeollisuus, samoin elintarvikkeiden kauppa. Kun mukaan lasketaan ravitsemistoiminta, kuljetus, tuoteverot ja muut elintarviketalouden osaset, huomataan koko elintarviketaloudessa virtaavan rahaa vuosittain noin 25 miljardia euroa merkittävä summa koko kansantaloudessa. Kuva tarkentuu, kun verrataan elintarvikkeiden osuutta kotitalouksien kaikkiin kulutusmenoihin. Suomessa ruokaan ja alkoholittomiin juomiin käytettiin vuonna 2009 noin 13 prosenttia kotitalouksien kokonaiskulutuksesta. Osuus on samaa luokkaa kuin koko EU:ssa keskimäärin (Eurostat National accounts). Suomalaistalouksien yhteenlaskettu lasku kotiruokailusta ilman alkoholijuomia oli vuonna 2009 noin 11,5 miljardia euroa (Tilastokeskus). 5

6 Samoin on työllisyysvaikutusten laita. Alkutuottajien määrän ohella on aiheellista tarkastella, kuinka paljon ihmisiä maatalouden välituotekäyttö työllistää. Eniten työpaikkoja oli vuonna 2007 kaupassa (noin henkeä) perässään liike-elämän palvelut, rehuteollisuus sekä muu teollisuus ja valmistus. Kun mukaan luetaan muut maataloustuotantoa tukevat toiminnot kuten kuljetus, varastointi ja rakentaminen, saadaan välillisten työpaikkojen luvuksi maataloustuotannossa noin (Tilastokeskus). EU-kriittistä silmää saattaa harhauttaa seikka, että tukea saaneiden tilojen määrä on ollut Suomessa tasaisessa laskussa yli 15 vuoden ajan. Suomen liittyessä unioniin vuonna 1995 oli maassamme yli tukea saavaa maatilaa; vuonna 2010 luku oli vähän yli (Maaseutuhallinnon tietojärjestelmä Mavi). Numeroihin kätkeytyy kuitenkin selkeä totuus: keskimääräinen tilakoko on samaan aikaan kasvanut vajaasta 23 hehtaarista 36,5 hehtaariin. Maataloutta on kohdannut teollisuudesta tuttu globaali ilmiö: tuotantoyksikköjen koko on kasvanut, mitä voidaan pitää luonnollisena ja kansantaloudellisesti yksinomaan järkevänä kehityskulkuna. Viljelijöiden lukumäärä Suomessa on laskenut vuoden 2001 vajaasta hengestä yli kymmenellä tuhannella tultaessa vuoteen 2009 (Tilastokeskus). Laskua selittää tilakoon kasvun ohella maatalouden koneellistuminen, sekin sinänsä terve ja myönteinen ilmiö. Voidaan kysyä, olisiko kovin pienillä tiloilla edes varaa hankkia tarvitsemiaan koneita. Myönteistä lienee sekin, ettei ainakaan nuorten farmarien into ole lopahtanut: maassamme oli vuoden 2009 lopussa noin alle 34-vuotiasta viljelijää kutakuinkin sama määrä kuin kahdeksan vuotta aiemmin (Tilastokeskus). Mustamaalaajien arsenaaliin on kuulunut myös väite, että EU yrittää kuristaa suomalaisen maatalouden hengiltä epäämällä siltä sen tarvitsemat tuet. Numeroiden valossa tämä on harhaa. EU:n kokonaan tai yhdessä Suomen kanssa rahoittamat tuet muodostuvat kolmesta osasta: CAP-tulotuesta eli varsinaisesta maataloustuesta, luonnonhaittakorvauksista ja ympäristötuesta. Niiden yhteenlaskettu summa oli vuonna 2011 (arvio) itse asiassa suurempi kuin esimerkiksi vuonna 2006: miljoonaa vastaan miljoonaa euroa. EU:n kokonaan maksamaa CAP-tukea saatiin kumpanakin vertailuvuonna 541 miljoonaa euroa (vuonna 2005 vain 515 M ). Yhdessä maksettavat luonnonhaittakorvaukset pysyivät kutakuinkin ennallaan noin 420 miljoonassa, kun taas EU:n osuus kaikkiaan 372 miljoonan euron (2011) ympäristötuesta nousi vuonna 2008 maksetusta 88 miljoonasta 107 miljoonaan euroon (Tilastokeskus). Suomen ja EU-komission välisen väännön kohteena ollut, runsaasti uutisoitu Etelä-Suomen maatalouden ns. 141-tuki on kokonaan Suomen valtion viljelijöille ja karjankasvattajille maksamaa tukea. Se on katkolla vuoden 2014 alusta, ja voisi MTT Taloustutkimuksen mukaan poistuessaan johtaa jopa karjatalouden romahtamiseen eteläisessä Suomessa (YLE Uutiset ). Onkohan näin? 141-tuki on joka tapauksessa alentunut jo aiemmin vuosi vuodelta niin, että se vuonna 2011 oli vain 84 miljoonaa euroa. Siitä ei Suomen maatalouden tulevaisuuden luulisi olevan kiinni: vertailun vuoksi mainittakoon, että vaikeille alueille myönnettävä pohjoinen tuki, sekin kokonaan kansallista rahaa, oli vuonna 2011 yli 335 miljoonaa euroa. Lisäksi näyttää siltä, että Suomi on kohdentanut etelästä huvenneista miljoonista osan pohjoiseen. Kansallisen tuen määrä vaikeilla alueilla nousi vuoden 2008 vajaasta 323 miljoonasta parissa vuodessa nykytasolleen noin 335 miljoonaan. Tarpeelliset tuet eivät poistu, ne vain muuttavat muotoaan. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen (kok.) mukaan Etelä-Suomen tulevaan tukirakenteeseen saataneen kunnollinen selvyys vasta vuoden 2015 paikkeilla, jolloin EU on uudistamassa koko maatalouspolitiikkansa (YLE Uutiset ). Järki kehottaa neuvottelemaan Suomelle hyvän ratkaisun unionin sisäpiirissä, ei räksyttämään katkerana pöydän ulkopuolelta. 6

7 eu ei ole ne siellä, vaan myös me täällä Suljettuihin kansallisiin maatalousmarkkinoihin ei ole enää paluuta. Täytyy muistaa, että kansallisillakin tukiratkaisuilla on helposti kääntöpuoli: riittävän kauan eläneet muistavat esimerkiksi voin ja kananmunien käsittämättömät kuluttajahinnat 1970-luvulla. EU-jäsenyys merkitsi aikanaan huomattavaa alennusta suomalaisperheen ruokalaskuun. Lähtötilanteesta vuonna 1995 ravinnon reaalihintaindeksi laski viidessä vuodessa 14 prosenttiyksikköä, ja vielä nytkin ruoka on ansiokehitykseen nähden kymmenisen prosenttia halvempaa kuin ennen EU-aikaa (Tilastokeskus, Aamulehti ). Kuluttajan edullisen ruokalaskun kääntöpuolella on tietenkin maataloustuottajan ansainta. Viljelijät ovat Suomessa järjestäneet viime kuukausina useita tempauksia kelvollisten tuottajahintojen puolesta, kuten aika ajoin tekevät heidän kollegansakin kaikkialla unionissa ja sen ulkopuolella. Huoli toimeentulosta on varmasti oikea, mutta numerotiedon valossa eivät ainakaan tuottajahinnat ole romahtaneet. Tärkeimmistä maataloushyödykkeistä vain maidon hintakehitys (2003: 36,68 / 2010: 36,92 hehtolitralta) on alittanut selvästi inflaatiovauhdin (MMMtike). Naudanlihan tuotannosta näyttää Suomessa maksettujen tuottajahintojen mukaan tulleen entistä kannattavampaa: tonnista maksettiin vuonna 2003 kasvattajalle 186 euroa, nyttemmin 240. Välimaastoon sijoittuvat sianliha (2003: 115 / 2010: 137 ), broileri (2003: 117 / 2010: 120 ) ja kananmunat (2003: 80 / 2010: 88 tonnilta). Näyttääkin siltä, että syynä maatalouden ongelmiin eivät ole niinkään alhaiset tuottajahinnat vaan kohonneet tuotantokustannukset, joiden taustalla on globaalin kysynnän kasvun vaikutus esimerkiksi lannoitteiden ja rehun maailmanmarkkinahintaan. EU:n komissio on linjannut, että uudistettavan maatalouspolitiikan tavoitteena on elinvoimaisen elintarviketuotannon ylläpitäminen koko unionin alueella. Tämä tulee toteuttaa ottaen huomioon luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmastonmuutos sekä tasapainoinen alueellinen kehitys. Ydinkohtia tavoitteisiin pääsemiseksi ovat muiden muassa seuraavat (EC, ): suorien tukien asteittainen lähentäminen jäsenmaiden välillä siirtyminen alueelliseen tasatukeen kaikissa maissa suorien tukien tarkempi kohdentaminen, sis. mm. aktiiviviljelijöiden ja nuorten viljelijöiden tuki markkinatoimien tehostaminen maaseudun kehittämistoimien vaikuttavuuden seuranta, ja uusien riskienhallintavälineiden luominen. 7

8 Maaseutu ja maatalous Suomessa sekä Euroopan unionissa säilyvät, mutta ne varmastikin muuttavat muotoaan. Kansainvälinen kilpailu on haaste, mutta kasvava kansainvälinen kysyntä myös mahdollisuus. Vapaassa Euroopassa viljelijällä ja karjankasvattajalla on myös useimmiten mahdollisuus muuttaa tuotantosuuntaa tarpeen ja kysynnän mukaan. Vastaus maatalouden kipukohtiin ja haasteisiin on niin Suomessa kuin Euroopassa sama kuin aina ennenkin: ahkeruus, innovointi ja neuvottelukyky. missä eu, siellä mahdollisuus. sanni grahn-laasonen 8

9 3. Maahanmuutto Suomessa asui vuoden 2010 lopussa ulkomaan kansalaista. Vuonna 2011 Suomeen muutti yhteensä ja Suomesta pois henkilöä. Nettomaahanmuutto oli siten henkilöä. Kun otetaan huomioon kaikki ulkomaalaista syntyperää olevat Suomessa asuvat henkilöt käytännössä siis ensimmäisen ja toisen polven siirtolaiset saatiin luvuksi vuoden 2011 lopussa henkilöä. Tämä on 4,8 prosenttia Suomen koko väestöstä (Tilastokeskus). Ennusteiden mukaan ulkomaalaisten määrä Suomessa kasvaa vuoteen 2030 mennessä puoleen miljoonaan henkilöön (TEM, ). Luku on eurooppalaisessa vertailussa varsin alhainen, mutta se on pitkään ollut tasaisessa kasvussa. Vuonna 1980 vierasta syntyperää olevia asukkaita oli alle , ja vielä EU-kytköksenkin aikaan vuonna 1995 vain reilut Vuodesta 1980 lähtien on Suomessa asuvien ulkomaalaisten ja ulkomailla syntyneiden Suomen kansalaisten määrä kasvanut joka ainoa vuosi. Kansainvälistyminen näkyy kielten kirjossa. Vuoden 2010 lopussa äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia ja saamea puhui jo Suomessa asuvaa henkilöä. Vuonna 1995 vastaava luku oli alle ja vuonna 1980 ainoastaan Kolmessakymmenessä vuodessa Suomessa asuvien mutta ulkomailla syntyneiden määrä on siis yli kuusinkertaistunut, ja vieraita kieliä puhuvien luku 25-kertaistunut! Pakolaisia ja turvapaikanhakijoita on kaikista maahanmuuttajista vain murto-osa. Suomeen jätettiin vuonna 2011 yhteensä kpl, ja myönteisiä päätöksiä tehtiin samana vuonna kappaletta. Lähtömaan mukaan eniten turvapaikansaajia tuli Irakista (396) perässään Somalia (266), Afganistan (180), Venäjä (116) ja Iran (55). Yleisin syy myönteiselle päätökselle oli ns. toissijainen suojelu, jolla perusteella myönnettiin yhteensä 714 turvapaikkaa. Nimikkeellä turvapaikka tehtiin 169 myönteistä päätöstä, humanitäärisen suojelun perusteella 143 ja muiden syiden nojalla 245. Vertailun vuoksi mainittakoon, että maailmalla arvellaan yhteensä noin 10,4 miljoonaa pakolaista, joista yli puolet on Aasian maista ja vajaat kolme miljoonaa Afrikasta. Eniten pakolaisia on siirtynyt kotimaistaan Pakistaniin (1,7 miljoonaa) ja seuraavaksi eniten Iraniin ja Syyriaan (kumpaankin 1,1 miljoonaa). Saksassakin on 0,6 miljoonaa pakolaista, kun Suomessa heitä on vain Suomessa maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien asioiden valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Käytännön viranomaistoimet kotouttamisen edistämiseksi tehdään osana kunnallisia peruspalveluja sekä työ- ja elinkeinoministeriön palvelujen muodossa (TEM). Tavoiteohjelma maahanmuuttajien yhteiskunnallisen integraation edistämiseksi ja eriytymisen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi on pitkä ja monitahoinen. Avainasemassa on suomen (tai ruotsin) kielen oppiminen ja sitä kautta mahdollisuus jatkokoulutukseen ja työllistymiseen: maahanmuuttajien elinolosuhteet (asuminen, työllisyys, koulutus jne.) lähestyvät koko väestöä maahanmuuttajien työttömyysastetta alennetaan pääkaupunkiseudulla; tavoitteena työttömyyden puolittaminen ja korkean työttömyysasteen ryhmissä työllisyyden nostaminen 60 prosenttiin maahanmuuttajanuorten työllistymiseen kiinnitetään erityistä huomiota kotouttamiskoulutuksen saatavuus ja riittävyys paranee siten, että kaikki maahanmuuttajat pääsevät tarvetta vastaavaan koulutukseen lain mukaisten edellytysten ja aikarajojen puitteissa. 9

10 Kotouttamishankkeessa korostuu varhainen puuttuminen pääväestön ja maahanmuuttajien tasa-arvon lisäämiseksi. Erityisasemassa ovat lapset ja nuoret: kaikki maahanmuuttajat saavat viimeistään oleskeluluvan tiedoksiannon yhteydessä perustiedon oikeuksistaan, velvollisuuksistaan ja suomalaisesta yhteiskunnasta, minkä perusteella he osaavat hakeutua tarvittaviin kotouttamispalveluihin kaikille maahanmuuttajataustaisille lapsille mahdollistetaan mukanaolo varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten suomen/ruotsin sekä oman kielen kehittymistä ja kasvua kahteen kulttuuriin koulutuksen eriarvoisuutta vähennetään: puolitetaan etnisen taustan selitysosuus koulutuksen keskeyttämisessä sekä korkea-asteen koulutukseen osallistumisessa vuoteen 2020 mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteena on poistaa väestöryhmien väliset erot kokonaan. Samalla kun vaalitaan maahanmuuttajien omaa kieltä ja kulttuuria, tarkoituksena on lisätä heidän osallistumistaan pääväestön aktiviteetteihin taiteen, kulttuurin, liikunnan ja poliittisen osallistumisen saralla: maahanmuuttajien äänestysvilkkaus nousee ja maahanmuuttajataustaisen vaaliehdokkaiden osuus nousee vastaamaan yleistä tai kunnallista väestöpohjaa kotoutuminen otetaan huomioon kehitettäessä kulttuurin palveluita ja tukimuotoja maahanmuuttajat osallistuvat liikuntatoimintaan yhdenvertaisesti pääväestön kanssa; kuntien liikuntapalvelut tavoittavat kaikki riippumatta kulttuurista kynnyksistä osallistua toimintaan vähennetään väestön terveyseroja myös maahanmuuttajataustaisten ryhmien osalta. Ohjelmassa asetetaan vaatimuksia myös suomalaiselle kantaväestölle hyväksyä lähtökohtien kirjo: rasistiset teot ja kansanryhmää vastaan kiihottaminen vähenevät selvästi kouluissa ja nuorisotoimessa rasismin nollatoleranssi; koulukiusaamista ehkäistään tietämys, osaaminen ja toiminta hyvien etnisten suhteiden edistämiseksi lisääntyy työelämän monimuotoisuutta vahvistetaan työpaikoilla ja työyhteisöissä. Maahanmuuttajien työttömyysaste oli vuoden 2010 lopussa vajaat 29 prosenttia. Näyttää siltä, että hyvinä aikoina tulijat työllistyvät nopeastikin, kun taas taantuman koittaessa heidän työpaikkansa ovat kaikkein vaaranalaisimmat. Alimmillaan maahanmuuttajien työttömyys oli vuonna 2008, vain 19,1 prosenttia. Eniten ulkomaalaisia työnhakijoita oli Venäjältä ja Virosta (Taloussanomat ). Koko väestön työttömyysaste oli tammikuun 2013 lopussa 8,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,8 prosenttia (Tilastokeskus). Mainittakoon vielä, että varallisuus ei katoa Suomesta ainakaan maahanmuuttajien mukana. Maailmanpankin tilastojen mukaan maahanmuuttajien Suomesta vuonna 2010 muualle lähettämät rahavirrat nousivat yhteensä 0,4 miljardiin Yhdysvaltain dollariin (noin 306 miljoonaan euroon). Muualta Suomeen lähetettiin samaan aikaan 0,8 miljardia dollaria eli kaksinkertainen määrä rahaa (Maailmanpankki 2010). Maailmalla eniten rahaa lähetettiin maahanmuuttajien toimesta muualle Yhdysvalloista (51,6 mrd. dollaria), ja eniten rahaa tuli puolestaan Intiaan (54 mrd.) sekä Kiinaan (53 mrd. dollaria). 10

11 4. talouskriisi ja Euroopan integraatio Viimeaikainen Euroopan talouskriisi on herättänyt voimakasta keskustelua EU:n tulevan kehityksen suunnasta. Vastakkaisina napoina nähdään yhtäältä federalismi eli liittovaltiokehitys ja toisaalta paljon väljempi valtioiden välinen yhteistyö. Tämä ei sinänsä ole mitään uutta: vastaavia keskusteluja on käyty lähes jokaisen integraation kriisin yhteydessä 1950-luvulta tähän päivään! Ennen syvempiä pohdiskeluja Euroopan kehityksen tulevasta suunnasta on kuitenkin syytä selvittää muutamia avainkäsitteitä: Integraatio on prosessi, jonka tavoitteeksi siihen osallistuvat toimijat (valtiot) asettavat siirtymisen kunkin toimijan itsenäisesti tekemistä päätöksistä kaikkien yhdessä tekemiin päätöksiin. Integraation lopputuloksena syntyy uusi toimija Euroopan integraatio on EU:n kehitystä laajempi prosessi, jonka ytimen kuitenkin muodostaa Euroopan unioni Yhteisöjen organisoitumisen kannalta on keskeistä ns. keskusta periferia-suhteen eli vallanjaon järjestäminen: Yhtenäisvaltioissa valta on keskitetty vahvasti keskustalle (keskushallinnolle), joka määrää periferian (alueiden) toimivallasta Liittovaltioissa valta on hajautettu keskustan (keskushallinnon) ja periferian (osavaltiot) kesken. Periferialle turvataan lisäksi vaikutusvalta keskustaan Subsidiariteetti-periaate tarkoittaa EU:n organisointiperiaatetta, jonka mukaan päätöksenteon tulee tapahtua mahdollisimman lähellä kansalaisia: keskustalla on toimivaltaa asioissa, jotka eivät ole rajattavissa vain yhteen tai muutamaan periferian toimijaan periferia päättää keskustan toimivaltaan kuuluvista asioista (anto- ja ottooikeus). Nykyisessä EU:ssa on erilaisia toimielimiä, joiden tehtävänä on toimeenpanna päätöksiä yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenmaiden toimintaa säätelevät vahvasti yhteiset säädökset, ja osa alun perin periferialle kuuluneista toimivaltuuksista on siirretty ylikansallisille toimielimille. Näiden sekä edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan katsoa, että Euroopan unioni täyttää jo nyt ne kriteerit, jotka tutkimuskirjallisuudessa liittovaltiolle asetetaan. Kuitenkin jotain puuttuu. Ensinnäkään EU-tason edustuksellista järjestelmää ei voida pitää puhtaasti parlamentaarisena. Esimerkiksi epäluottamuslause komissiolle edellyttää kaksoisenemmistöä parlamentissa. Toiseksi integraation suuntaviivoista päättäminen on lähes kokonaan jäsenvaltioiden johtajien päätösvallassa. Eurokriisi asettaa eurooppalaisen integraation suunnan ylle kysymysmerkkejä. Kuinka taataan yhteinen tahto, kun jäsenvaltioiden lähtökohdat ja niiden myötä tavoitteet ovat niin erilaiset? Monet keskeiset talousindikaattorit osoittavat, että erot euromaiden taloudellisen suorituskyvyn välillä ovat viime vuosina kasvaneet kasvamistaan. 11

12 Talouskasvu: Euroopan suurimman talouden Saksan bruttokansantuote on pysynyt myllerryksistä huolimatta koko ajan kasvussa ja nousi viime vuonna vajaan prosentin. Sitä vastoin esimerkiksi Italian ja Espanjan taloudet painuivat 1 1,5 prosenttia miinukselle, kriisimaa Kreikan jopa 6 prosenttia (IMF World Economic Outlook, tammikuu 2013). Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Suomen BKT supistui viime vuonna 1,8 prosenttia. Velkaantuminen: Euromaiden julkisen talouden velka kasvoi viime vuoden jälkipuoliskolla 90 prosenttiin bruttokansantuotteesta, ja kasvaa ennusteiden mukaan edelleen. Velkasuhde ei rahaliiton historiassa ole koskaan ollut yhtä suuri. Kriisin alkaessa 2010 velkaa oli 80 prosenttia BKT:stä (Eurostat, HS ). Euroopan unionin sääntöjen mukaan valtionvelka ei saisi ylittää 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vaatimuksen täytti vuoden 2011 lopussa 14 jäsenmaata, mm. Suomi 49 prosentillaan. Toisaalta Kreikan velkasuhde oli 171 prosenttia, Italian 120 ja Portugalinkin 108 prosenttia. Punaisella alueella oli myös Saksa 80 prosentillaan, mutta siellä tilanne sentään parani parilla prosenttiyksiköllä (Taloussanomat ). Valtionlainojen korot: Vuodenvaihteessa 2012/2013 Suomen valtion kymmenvuotisen joukkolainan korko oli hieman yli 1,6 prosenttia (Taloussanomat ). Isommat AAA-luottoluokituksen maat Saksa ja Hollanti saivat lainaa vieläkin edullisemmin ehdoin. Raha on euroaikana ollut tuskin koskaan näin halpaa mutta vain niille, jotka ovat pitäneet julkisen taloutensa kunnossa. Espanja on viime kuukausina maksanut valtionlainoistaan noin kuuden ja Italia seitsemänkin prosentin korkoa. Oma lukunsa on Kreikka, jonka ei kannata edes hakea lainaa vapailta markkinoilta vaan ainoastaan erityisjärjestelyin. Erilaisista lähtökohdista johtuen eurooppalaisen integraation ennustaminen on vaikeaa. Merkit viittaavat kuitenkin siihen, että integraatio syvenee jos syvenee eriytyvästi eli eri tahtiin eri osa-alueilla ja eri jäsenmaissa. Puhutaankin monen nopeuden EU:sta. nokka kohti kasvua. tarvitaan enemmän eurooppaa, ei vähemmän. 12

13 Ajatus eriytyvästä integraatiosta perustuu ajatukselle eri osa-alueiden eritahtisesta etenemisestä. Yhtenevyyskehitys ei siis etene homogeenisesti vaan sektoreittain. Näin on ollut tähänkin asti. Esimerkiksi talouspolitiikassa on integraatio Euroopan talousalueen (Eta) sekä talous- ja rahaliiton (EMU) myötä pitkällä. Samoin on laita maataloudessa, jota säätelee yhteinen maatalouspolitiikka (CAP). Toisaalta ulkopolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa yhteisesti sitovia päätöksiä on verraten vähän ja yhteisiä toimielimiä vielä vähemmän, joten myös integraatioaste on alhainen. Eriytyvä integraatio voi tapahtua myös jäsenvaltioiden välillä. Esimerkkinä on rahaliitto, johon kuuluu vain osa EU:n jäsenmaista. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka taas on uskottu monessa jäsenmaassa ikään kuin EU:n ulkokehällä olevalle Natolle, kun taas muutamat EU-maat eivät ole edes hakeneet puolustusliittoon. Eriytyvää integraatiota jäsenvaltioiden välillä hidastaa tai peräti estää EU:n päätöksentekojärjestelmä, joka edellyttää monissa asioissa yksimielisiä päätöksiä. Toisaalta joulukuussa 2009 voimaan astunut Lissabonin sopimus avaa pelitiloja eriytyvälle integraatiolle enemmistöpäätösten laajentamisen kautta. Ongelmallista EU:n demokraattisuuden näkökulmasta on se, että enemmistöpäätöksillä integraatio etenee enemmistön ehdoilla, kun taas päätösten toimeenpanoa edellytetään myös vastaan äänestäneiltä jäsenmailta. On kuitenkin syytä muistaa, että integraation syvyys ei suoraan mittaa EU:n toimivaltuuksien laajuutta. Syvenevä integraatio ei automaattisesti tarkoita vallan siirtämistä periferioista keskustalle. Todellinen syventyminen edellyttää yhteisten päätösten tosiasiallista lisääntymistä, josta seurauksena toki voi olla periferioiden autonomian kaventuminen. Eriytyvä integraatio johtaa myös siihen, että integraatio jollakin tietyllä sektorilla on eri vaiheissa eri jäsenmaissa. Näin päädytään tilanteeseen, jota voi parhaiten mallintaa integraatiokehillä: voidaan ajatella, että kehien ytimessä on euroalue ja niiden ulkopuolella muut EU-maat. Vielä ulommalla kehällä ovat jäsenehdokkaat ja edelleen niiden ulkopuolella muut partnerit. Tällainen samankeskisten kehien Eurooppa ei kuitenkaan sovellu varsinaiseksi EU:n toiminnan kuvaamisen malliksi. Luokittelukriteeristönä se on kuitenkin hyödyllinen, jos ajatus euroalueesta EU:n ytimenä voidaan hyväksyä. Millaista tulevaisuuden integraatiota Euroopan unionilta voidaan sitten odottaa? Mahdollisia kehityskulkuja on pääpiirteissään kaksi. Kehitysskenaarioina, jotka vievät unionia kohti eurooppalaista yhtenäisvaltiota ja heikentävät EU:n subsidiaarista organisaatiomuotoa, voidaan pitää: halua keskittää talouspolitiikan koordinointi ja valvonta EU-tasolle. Siten periferian toimivalta näissä asioissa olisi jatkossa alisteinen keskustan määräyksille vallan keskittämistä EU-komissiolle tämän asemaa vahvistamalla, jolloin periferian vaikutusvalta (sekä suora että EU:n parlamentin kautta käytettävä) kaventuisi, sekä EU:n valtionpäämiehistä muodostuvan neuvoston aseman vahvistamista, koska tällöin päätösvaltaa siirtyy EU-tason suoran demokraattisen kontrollin ulkopuolelle. Toinen mahdollinen pääsuunta on kehityskulku, joka tukee ja vahvistaa EU:n nykyistä subsidiaarista liittovaltiorakennetta. Tällaisen kehityssuunnan tunnusmerkistönä voidaan pitää esimerkiksi: kansallisten ulkopolitiikkojen yhteisöllistämistä eli EU:n yhteisen ulkopolitiikan kehittämistä, jolloin globaalissa todellisuudessa kansallisesti hoidettujen ulkopolitiikkojen hyödyt ja haitat eivät rajaudu yksinomaan kunkin kyseessä olevan jäsenvaltion alueelle 13

14 sisämarkkinoiden toiminnan ja kansallisten talouspolitiikkojen harmonisointia siltä osin kuin nämä toimet joko estävät jäsenvaltioiden välisiä heijastusvaikutuksia tai edistävät koko EU:n taloudellista toimintaa ja vakautta, sekä päätöksenteon uudistamista siten, että se yhtäältä takaa kansallisille parlamenteille sananvallan unionitason politiikkaan ja toisaalta varmistaa parlamentarismin toteutumisen EU-tasolla. Tätä kutsutaan myös ns. Saksan malliksi. Kaikesta edellä mainitusta voidaan tehdä muutamia johtopäätöksiä. Ensinnäkin EU:n organisaation perustana toimiva subsidiariteettiperiaate perustuu liittovaltiolle tyypilliseen vallanjakoon keskustan ja periferian välillä. EU siis on jo liittovaltio. Toiseksi EU:n organisoituminen liittovaltioksi on taannut eurooppalaisten rakenteiden vakauden kuluneiden 60 vuoden aikana. Tällaisenaan liittovaltiorakenne on tehokkaasti estänyt kansallisvaltioiden katastrofaaliset erityistiet, jollaisten seurauksista Euroopassa kärsittiin viime vuosisadan alkupuoliskolla enemmän kuin kylliksi. Kolmanneksi liittovaltiorakenne kaventaa väistämättä yksittäisen jäsenvaltion valtaa, mutta tukee erilaisten toimijoiden osallistumista kokonaiseurooppalaiseen prosessiin. On joka tapauksessa selvää, että monet nykymaailman ongelmat ja haasteet ovat liian vaikeita ratkaistavaksi kansallisvaltioiden kaksipuolisin toimin. Liittovaltiorakenne ei kuitenkaan automaattisesti suojaa vallan väärinkäytöltä tai takaa toimivaltuuksien selkeää jakautumista. Nämä uhat ovat myös EU:ssa todellisia ja vaativat toimielimiltä, jäsenmaiden hallituksilta sekä niiden kansalaisilta edustajineen aktiivista epäluuloa. Selkeästi omasta ja lähellä olevasta tulee pitää kiinni silloinkin, kun se tuntuu vaikealta. Suomen kaltaisen periferian ongelmien ratkaiseminen siirtämällä ne keskustan hoidettavaksi voi vain vahvistaa keskusvaltaisuutta ja murentaa subsidiaarisuutta. herätys! eurooppa tarvitsee uuden tarinan. 14

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja 1 YTIMESSÄ Euroaiheiset helmet Viime vuosien aikana Ytimessä on julkaistu useita Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä artikkeleita. EU-teeman kunniaksi kokosimme muutaman vanhan helmen liitteeksi.

Lisätiedot

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT Toimittanut Vesa Kanniainen Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT 1 2 Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT TOIMITTAJA: VESA KANNIAINEN KUSTANTAJA: AJATUSPAJA LIBERA EUROTHINKTANK-TYÖRYHMÄN JÄSENET: Vesa

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Suomi Euroopan unionissa

Suomi Euroopan unionissa Suomi Euroopan unionissa perusteos R E I J O K E M P P I N E N IV, uudistettu painos Edita Helsinki Toimituskunta Outi Karemaa, Edita Publishing Oy Antti Kuusela, Eurooppa-tiedotus Jukka-Pekka Pietiäinen,

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Esko Seppänen: Kriisin kyydillä liittovaltioon...................

Lisätiedot

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman Sixten Korkman EMU ON EKSYKSISSÄ Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta YHTEENVETO Eurooppa on rahoituskaaoksen ja talousromahduksen partaalla. Ongelmien taustalla ovat erehdykset ja virheet

Lisätiedot

Itälaajentumisraportti

Itälaajentumisraportti Itälaajentumisraportti 1 2 Itälaajentumisraportti Teksti Matti Viialainen 3 4 Julkaisija - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Kannet, taitto Mikko Huttunen Paino - Valkealan Painokarelia ISBN

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma EVAn Suomi, EU ja maailma -asennetutkimus 2004 Kai Torvi www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

IPU. Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja nro 3/2014 2.50 Ilmestynyt v:sta 1998. www.ipu.fi

IPU. Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja nro 3/2014 2.50 Ilmestynyt v:sta 1998. www.ipu.fi IPU Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja nro 3/2014 2.50 Ilmestynyt v:sta 1998 IPU tulee, tule sinäkin mukaan! Itsenäisyyspuolueen ensimmäisinä nimetyt ehdokkaat Helsingin vaalipiiriin vasemmalta Susan

Lisätiedot

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Mikä ajaa nuoren rikoksen tielle?

Lisätiedot

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SYKSY 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opinnäytetyö / AMK Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälistyvä liiketoiminta ja yrittäjyys 2012 Pia-Marja Kunnari YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opas alkavalle yrittäjälle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

EVLI UNELMIEN AUTOBISNES. Riccardo Bernard: AVIOEHTO auttaa erossa. LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun. ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar 2/2012 ASIAKASLEHTI

EVLI UNELMIEN AUTOBISNES. Riccardo Bernard: AVIOEHTO auttaa erossa. LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun. ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar 2/2012 ASIAKASLEHTI EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2012 MCI AVIOEHTO auttaa erossa LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar Riccardo Bernard: UNELMIEN AUTOBISNES 2 EVLI 2/2012 Ikuinen iho Aito nahka

Lisätiedot

Onko EMUlla tulevaisuutta?

Onko EMUlla tulevaisuutta? No. 11 27.5.2010 Onko EMUlla tulevaisuutta? Sixten Korkman Yhteenveto Euroopan rahaliitolle viime viikot ovat olleet dramaattisia. Toukokuun alkupäivinä Kreikka oli jo ajautumassa valtiolliseen maksukyvyttömyyteen,

Lisätiedot

EVLI. maailman parantaminen. Anne Badanin liikeideana. Palvelu kulkee mukanasi. sixten korkmanin Eurooppa-näkemys. esittelyssä herra kello 1/2012

EVLI. maailman parantaminen. Anne Badanin liikeideana. Palvelu kulkee mukanasi. sixten korkmanin Eurooppa-näkemys. esittelyssä herra kello 1/2012 EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 1/2012 MCI Palvelu kulkee mukanasi sixten korkmanin Eurooppa-näkemys esittelyssä herra kello Anne Badanin liikeideana maailman parantaminen 2 EVLI 1/2012 Muu maa mustikka

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

VAIHToEHTo EU:LLE. joutuuko suomi Brysselin talousvalvontaan? 1/2015. nro. komissio Uhkaa rangaistuksilla:

VAIHToEHTo EU:LLE. joutuuko suomi Brysselin talousvalvontaan? 1/2015. nro. komissio Uhkaa rangaistuksilla: VAIHToEHTo EU:LLE nro 1/2015 VAIHToEHTo EU:LLE TIEDoTUSKESKUS ry VÄLITTÄÄ KrIITTISTÄ TIEToA EU-PoLITIIKAn VAIKUTUKSISTA JA TArJoAA KAnSALAISILLE HYVÄn ToIMInTAFoorUMIn. komissio Uhkaa rangaistuksilla:

Lisätiedot