Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op)"

Transkriptio

1 Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) Näissä valintaperusteissa ja hakuohjeissa on tietoa erillisistä, tutkinnon jälkeisistä opettajien pedagogisista opinnoista, jotka järjestetään Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa suomen kielellä lukuvuonna Opinnot suuntautuvat joko peruskoulu- ja lukio-opetukseen tai aikuiskoulutukseen. Opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, 19) mukaiset ja antavat suuntautumisesta riippumatta laaja-alaisen opettajan pedagogisen pätevyyden. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, opinnot voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen yhdessä lukuvuodessa. Erillisten erityisopettajan opintojen opinto-oikeus on maksuton ja määräaikainen. Rehtorin päätöksen 495/2017 mukaan dekaani myöntää opinto-oikeuden kahdeksi vuodeksi ja suoritusaikaa voidaan pidentää yhdellä vuodella, mikäli siihen esitetään painavia syitä. Opiskelu on päätoimista päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua. On olemassa erilliset hakuohjeet niitä varten, jotka suunnittelevat opintojen suorittamista ruotsin tai englannin kielellä. Ruotsin ja englannin kielellä pedagogiset opinnot suuntautuvat perus- ja lukio-opetukseen. Englannin kielellä voi suorittaa pedagogiset opinnot perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneina useissa kieliaineissa sekä luonnontieteissä. Tärkeää! Hakuoppaan kohdat 1-3 ja 5-6 koskevat kaikkia hakijoita. Kohta 4A koskee hakijoita, jotka ovat kiinnostuneita perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvista erillisistä opettajan pedagogisista opinnoista ja kohta 4B koskee hakijoita, jotka ovat kiinnostuneita aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvista erillisistä opettajan pedagogisista opinnoista. 1 Erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät Erilliset opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistollinen maisteritasoinen tutkinto, ei ammattikorkeakoulututkinto) suorittaneille henkilöille, joiden tavoitteena on saavuttaa aineenopettajakelpoisuus perus- ja lukioopetuksen tai aikuisopetuksen tehtäviin. Kaikkien hakuun osallistuvien tulee varmistaa, että ylempi korkeakoulututkinto on valmiina (= todistus päivätty) hakuajan päättymiseen mennessä. Ylempi korkeakoulututkinto voi olla suoritettu missä tahansa suomalaisessa yliopistossa. Suomen ulkopuolella suoritetusta tutkinnosta vaaditaan Opetushallituksen rinnastus yliopistolliseen ylempään korkeakoulututkintoon, ei ylempään ammattikorkeakoulu-tutkintoon. 1

2 Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta edellytetään ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi, että kyseiseen tutkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi on suoritettuna vähintään 60 opintopisteen (aiemmin 35 opintoviikkoa) laajuiset perus- ja aineopinnot, jossa hakija aikoo suorittaa opetusharjoittelun. Erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa on kaksi varsinaista valintaryhmää. Näiden valintaperusteet eroavat jonkin verran toisistaan. 1. Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot, katso luku 4A; 2. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot, katso luku 4B; Samalla hakukierroksella voi hakea vain yhdessä erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmässä (yhteen hakukohteeseen) Helsingin yliopistoon. Tämä koskee myös ruotsin- ja englanninkielisiä opettajan pedagogisia opintoja. Esimerkiksi jos hakija osallistuu englanninkieliset pedagogisten opintojen hakumenettelyyn (STEP-ohjelma), hän ei voi hakea muissa erillisten pedagogisten opintojen valintaryhmissä. Opintoihin valittavien erillisten opiskelijoiden enimmäismäärät Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat opinnot 2018 Humanistiset aineet, enimmäismäärät Englanti 10 Espanja * yhteensä 7 Portugali* Filosofia 5 Historia 5 Italia* 4 Latina* 1 Ranska 4 Ruotsi (toinen kotimainen) 10 Saksa 4 Suomi toisena kielenä 4 Venäjä 3 Äidinkieli ja kirjallisuus 4 opiskelijaa kahdessa kielessä *) Italia ja latina sekä espanja ja portugali: yhteiset kiintiöt tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Matemaattis-luonnontieteelliset aineet, enimmäismäärät Biologia 3 Fysiikka 10 Kemia 5 Maantiede 3 Matematiikka 15 Tietojenkäsittely* 5 2

3 * Koska tietojenkäsittely ei ole perusopetuksessa opetettava aine, tulee hakijalla olla riittävä aineenhallinta jossakin perusopetuksessa opetettavassa aineessa eli vähintään 60 op:n perus- ja aineopinnot sekä tietojenkäsittelyssä että yhdessä perusopetuksen aineessa. Lääketieteelliset aineet, enimmäismäärä Psykologia 3 Teologiset aineet, enimmäismäärä Evankelisluterilainen uskonto 5 Valtiotieteelliset aineet, enimmäismäärä Yhteiskuntaoppi 3 Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät, enimmäismäärät Elämänkatsomustieto * 2 Pienryhmäiset uskonnot* 3 *) yhteiset kiintiö tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot 2018 Enimmäismäärät Kieliaineet 10 Tekniset, bio- ja ympäristötieteelliset 12 ja matemaattis-luonnontieteelliset aineet Käyttäytymistieteelliset ja 8 katsomusaineet Yhteiskunnalliset ja kaupalliset aineet 8 Kulttuuri- sekä taito- ja taideaineet 5 2 Hakuaika ja hakemuksen jättäminen Hakuaika erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin alkaa ja päättyy torstaina klo Erillisten opettajan pedagogisten opintojen haussa on käytössä sähköinen hakulomake. Hakemukset on toimitettava hakuajan päättymiseen klo mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida huomioida. 3

4 Sähköisen hakulomakkeen täyttäneet ja lähettäneet saavat sähköpostitse automaattikuittauksen hakemuksen jättämisestä. Automaattikuittauksen saaminen tarkoittaa, että hakemus on tallentunut järjestelmään. Automaattikuittaus toimii tarvittaessa tositteena hakemuksen jättämisestä. Hakemuksen liitteet voidaan toimittaa sähköisesti hakemuksen mukana hakupäivään kello mennessä, tai hakuajan päättymisen jälkeen paperisina joko kirjepostina tai tuomalla ne henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon kello mennessä, jolloin niiden tulee olla perillä. Hakijapalveluiden postiosoite: Helsingin yliopisto Hakijapalvelut PL Helsingin yliopisto Jos haluat tuoda liitteet henkilökohtaisesti, hakijapalveluiden postilaatikko sijaitsee Metsätalon kulmassa lähellä Varsapuistoa, Unioninkatu 40 C, Helsinki. Kuoreen merkintä Pedagogisten hakemuksen liitteet. Vaaditut liitteet Vaaditut liitteet perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin: 1) taustatietolomake Valokuva tarvitaan, jotta haastattelijat osaavat yhdistää henkilön paremmin vastaaviin dokumentteihin haastattelun jälkeen, sekä seuraavat jäljennökset 2) tutkintotodistus ylemmästä korkeakoulututkinnosta, jos suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa, tai mahdollisesta Opetushallituksen antamasta tutkinnon rinnastuspäätöksestä yliopistolliseen ylempään korkeakoulututkintoon, 3) mahdollinen yliopiston ainetiedekunnan antama opetettavan aineen vastaavuustodistus Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvien opintojen haussa edellytetään, että hakija osoittaa, että hänen tutkintoonsa sisältyvät tai sen lisäksi tehdyt opinnot vastaavat perus- ja/tai lukio-opetuksessa opetettavan aineen vähintään 60 opintopisteen opintoja. Tavallisesti tämä osoitetaan ns. opetettavan aineen vastaavuustodistuksella. On myös mahdollista, että maininta opettavan aineen opintojen suorittamisesta on lisätty tutkinto-todistukseen, jolloin erillistä vastaavuustodistusta ei tarvita. 4

5 Jos hakijalla on muualla kuin Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, häneltä edellytetään Opetushallituksen antamaa mainintaa tutkinnon rinnastamispäätöksessä myös opettavan aineen rinnastamisesta tai yliopiston ainetiedekunnan antamaa erillistä opetettavan aineen vastaavuustodistusta. 4) mahdollinen kielitaitotodistus Katso valintaperusteiden kohta 3 Kaikia hakukohteita koskevat kielitaitovaatimukset. 5) mahdollinen todistus toisen opetettavan aineen perus- ja aineopintojen / syventävien opintojen suorittamisesta Toisen opetettavan aineen suoritustiedot vaikuttavat valintamenettelyssä mahdollisen tasapistetilanteen ratkaisuun, mutta sillä on merkitys myös opintojen suorituksessa, sillä mikäli opiskelija haluaa harjoitella toisessa aineessa, on hänen toimitettava vastaavuustodistus myös tästä aineesta, 6) mahdollinen todistus kasvatustieteiden/kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden (25 op/15 ov) suorittamisesta, jota käytetään tasapistetilanteissa. Vaaditut liitteet aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin: 1) taustatietolomake Valokuva tarvitaan, jotta haastattelijat osaavat yhdistää henkilön paremmin vastaaviin dokumentteihin haastattelun jälkeen, sekä seuraavat jäljennökset 2) tutkintotodistus yliopistollisesta ylemmästä korkeakoulututkinnosta jos suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa tai mahdollisesta Opetushallituksen antamasta tutkinnon rinnastuspäätöksestä ylempään korkeakoulututkintoon, ei kuitenkaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. 3) mahdollinen kielitaitotodistuksesta Katso valintaperusteiden kohta 3 Kaikia hakukohteita koskevat kielitaitovaatimukset. 4) todistus mahdollisesta jatkotutkinnon suorittamisesta (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto), jota käytetään esivalinnan pisteytyksessä ja tasapistetilanteissa. 5) mahdollinen todistus kasvatustieteellisten aineiden perusopintokokonaisuuden (25 op/15 ov) suorittamisesta Tiedekunta huomioi kasvatustieteiden/kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot sekä erityispedagogiikan, kasvatuspsykologian ja yliopistopedagogiikan perusopinnot. Perusopintokokonaisuuden suorittamista käytetään esivalinnan pisteytyksessä ja tasapistetilanteissa. 5

6 6) mahdolliset muut todistukset yliopistollisista korkeakoulututkinnoista tai ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen/lisäksi suoritetuista yliopistollisista perus- ja aineopintojen tai syventävien opintojen opintokokonaisuuksista, joita ei ole sisällytetty tutkintoon (cum laude tai laudatur arvosanakokonaisuudet). Tietoa käytetään esivalinnan pisteytyksessä ja tasapistetilanteissa. Huomioi, että aikuisopetukseen suuntautuvien erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmässä hakevilta ei edellytetä opetettavan aineen vastaavuustodistusta. 3 Kaikkia hakukohteita koskevat kielitaitovaatimukset Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan hakevan on osoitettava hakuvaiheessa riittävä kielitaito jollakin rehtorin päätöksessä 213/2017 mainitulla tavalla. Tiedekunnan erityisvaatimuksena on, että hakijoilta, jotka osoittavat kielitaidon HY:n kielipalveluiden kokeella tai yleisellä kielitutkinnolla, edellytetään HY:n kielipalveluiden tai muun suomalaisen yliopiston kielikeskuksen tai -palveluiden vastaavasta kokeesta keskiarvona taitotaso 5 tai yleisestä kielitutkinnosta taitotaso 5 kaikista osa-alueista. Huomaa että yleisen kielitutkinnon arvosana alle 5 ei kelpaa. Koska peruskoulu- ja lukio-opetukseen suuntautuneet pedagogiset opinnot on tarjolla sekä suomen että ruotsin kielellä ns. rinnakkaiskoulutuksina, kaikki hakijat joutuvat osoittamaan riittävän kielitaitonsa koulutuksen eli tässä tapauksessa suomen kielessä. Poikkeuksena on Ahvenanmaan maakunnan oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneet, jotka voivat edelleen hakea suomenkielisiin peruskoulu- ja lukio-opetukseen suuntautuneisiin pedagogisiin opintoihin osoittamalla riittävän ruotsin kielen taidon. Aikuiskoulutukseen suuntautuneet pedagogiset opinnot ovat tarjolla vain suomen kielellä, niihin voi hakeutua riittävällä suomen tai ruotsin kielen taidolla. Riittävä kielitaito ja hyväksytyt osoitustavat on listattu rehtorin päätökseen 213/2017. Käytännössä useimmat tämän valintaryhmän hakijat osoittavat kielitaitonsa suomalaisen yliopiston tutkintotodistuksella, josta käy ilmi kypsyysnäytteen suorittaminen vaatimusten mukaisella kielellä. Riittävän kielitaidon osoittamisessa käytettyjen dokumenttien tulee olla Helsingin yliopiston hakijapalveluissa ennen kello Tämän jälkeen näiden dokumenttien toimittamiseen ei anneta lisäaikaa. 6

7 4A Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot Hakuedellytykset Yleisenä hakukelpoisuusehtona erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin on, että hakija on suorittanut yliopistollisen ylemmän korkeakoulututkinnon hakuajan päättymiseen mennessä, tästä todisteena on tutkintotodistuksen päiväys. Hakijalla on mahdollisuus toimittaa todistus hakijapalveluihin aina kello asti. Ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut tutkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi erillisinä opintoina vähintään 60 opintopisteen (aiemmin 35 opintoviikkoa) laajuiset perus- ja aineopinnot entisen tai nykyisen tuntijaon mukaisessa opetettavassa aineessa eli aineessa, jossa hän aikoo suorittaa opetusharjoittelun. Mikäli hakijalla on ensimmäisen opetettavan aineen lisäksi opinnot myös toisessa aineessa, jossa haluaa opintojen kuluessa harjoitella, tulee hänen toimittaa vastaavuustodistus myös tästä aineesta. Tätä ei kuitenkaan edellytetä hakukelpoisuuteen, mutta tarvitaan opetusharjoittelun järjestämisessä. Mahdollisesti erillisinä opintoina suoritetut opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä, tästä todisteena on todistuksen päiväys. Hakijalla on mahdollisuus toimittaa todistus hakijapalveluihin aina kello asti. Valintamenettely Valinta erillisiin perus- ja lukio-opetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin on kaksivaiheinen. Valintakokeisiin kutsuminen Valintakokeisiin kutsuttavien nimet julkistetaan tiistaina Jokaiselle hakijalle lähetetään tieto ensimmäisen vaiheen valinnan tuloksista hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Jos ainekohtaisessa valintaryhmässä ei ole hakukelpoisia hakijoita enemmän kuin noin puolitoistakertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden, kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin noin puolitoistakertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden, asetetaan hakijat valintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa järjestykseen seuraavien kriteerien perusteella: 1. Ensimmäiseksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on pääaineen lisäksi toinen opetettava aine eli pääaineen opintojen lisäksi perus- ja aineopinnot (vähintään 60 opintopistettä/35 opintoviikkoa) jossakin muussa entisen tai nykyisen tuntijaon mukaisessa perusopetuksessa ja lukiossa opetettavassa aineessa. Mikäli jollain hakijoista on toisessa opetettavassa aineessa suoritettuna syventävät opinnot, hänet asetetaan etusijalle muihin hakijoihin nähden. 7

8 2. Toiseksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on suoritettuna kasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hakuajan päättymiseen mennessä. 3. Kolmanneksi etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut pääaineen opinnot parhaalla laatuarvosanalla. 4. Neljänneksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on määrällisesti eniten opintopisteitä/opintoviikkoja suoritettuna kaikki suomalaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot huomioiden. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen ajankohdasta sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeet Valintakoe perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin on ohjattu ryhmäkeskustelu tai yksilöhaastattelu tai näiden yhdistelmä. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Haastattelussa arvioidaan kolmea eri osa-aluetta: hakijan motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta ja koulutettavuutta. Haastattelussa saatetaan käyttää kirjallista materiaalia. Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvien erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintakokeet järjestetään päivittäin klo 9 16 välillä. Haastatteluun varattava aika on 20 minuuttia yhtenä päivänä. Tarkemmat päivän tarkentuvat jouluun 2017 mennessä. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 150 pistettä ja alin 0 pistettä. Molempien haastattelijoiden tulee puoltaa valintaa, jotta opiskelija voi tulla valituksi. Puolloksi katsotaan, jos haastattelija antaa haastateltavalle jokaisesta osa-alueesta vähintään 8 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi opettajan pedagogisiin opintoihin, hakijan on saatava kokeesta vähintään molemmilta haastattelijoilta yhteensä 60 pistettä siten, että kustakin osa-alueesta tulee saada yli 15 pistettä. Kahden tai useamman hakijan ollessa tasapistetilanteessa, valintamenettelyn toisessa vaiheessa opiskelijoiden valitseminen tapahtuu koulutukseen seuraavien tasapistekriteerien perusteella: 1. Ensimmäiseksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on pääaineen lisäksi toinen opetettava aine eli pääaineen opintojen lisäksi perus- ja aineopinnot (vähintään 60 opintopistettä/35 opintoviikkoa) jossakin muussa nykyisen tuntijaon mukaisessa perusopetuksessa ja lukiossa opetettavassa aineessa. Mikäli jollain hakijoista on toisessa nykyisen tuntijaon mukaisessa opetettavassa aineessa suoritettuna syventävät opinnot, hänet asetetaan etusijalle muihin hakijoihin nähden. 2. Toiseksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on määrällisesti eniten opintopisteitä/opintoviikkoja suoritettuna kaikki suomalaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot huomioiden. 8

9 4B Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot Pedagogiset opinnot Hakuedellytykset ja edeltävät opinnot Yleisenä hakukelpoisuusehtona erillisiin aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija on suorittanut yliopistollisen ylemmän korkeakoulututkinnon hakuajan päättymiseen mennessä, ja tutkintotodistus on päivätty viimeistään tälle päivälle. Ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut tutkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi erillisinä opintoina vähintään 60 opintopisteen (aiemmin 35 opintoviikkoa) laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot jossakin aikuiskoulutuksessa opetettavassa aineessa, kysymyksessä voi olla myös perus- ja lukio-opetuksen aine. Mahdollisesti erillisinä opintoina suoritetut opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä, tästä todisteena on todistuksen päiväys. Erillistä opetettavan aineen vastaavuustodistusta ei edellytetä. Valintamenettely Valinta erillisiin aikuisopetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin on kaksivaiheinen. Valintakokeeseen kutsuminen Ensimmäisessä vaiheessa hakuedellytykset täyttävistä hakijoista kutsutaan valintakokeeseen enintään noin puolitoistakertainen määrä hakijoita valintaryhmässä koulutukseen hyväksyttävien enimmäismäärään verrattuna. Kutsuminen valintakokeisiin tapahtuu seuraavien tekijöiden muodostaman yhteispistemäärän perusteella (esivalintapisteet kohdista a c): a) Kasvatustieteellisten aineiden 25 op(15 ov) opintokokonaisuus, 10 pistettä Kasvatustieteet (yleinen/aikuiskasvatustiede), pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), erityispedagogiikka, kasvatuspsykologia, yliopistopedagogiikka Huomioi, että esivalintapisteisiin oikeuttava kasvatustieteellinen perusopintokokonaisuus tulee olla valmiina koottuna ja arvioituna, ja siitä tulee olla kokonaismerkintä (rekisteriote tai erillinen todistus) hakuajan päättymiseen mennessä. Opintokokonaisuuteen kuuluvat irralliset opintojaksot ilman koontaa ja kokonaismerkintää eivät riitä. b) Hakukelpoisuuden perusteena olevan ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen/ lisäksi suoritetut erilliset yliopistolliset opintokokonaisuudet/arvosanaopinnot, jotka voivat olla osana toista alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai kiinnittämättömiä opintoja 9

10 Perus- ja aineopinnot (väh. 60 op/35 ov) Syventävät opinnot (väh. 120 op/55 ov) 10 pistettä 15 pistettä Huomioi, että esivalintapisteisiin oikeuttava opintokokonaisuus tulee olla valmiina koottuna ja arvioituna, ja siitä tulee olla kokonaismerkintä (rekisteriote tai erillinen todistus) hakuajan päättymiseen mennessä. Opintokokonaisuuteen kuuluvat irralliset opintojaksot ilman koontaa ja kokonaismerkintää eri riitä. c) Jatkotutkinnot Lisensiaatin tutkinto Tohtorin tutkinto 20 pistettä 25 pistettä Huomioi, että esivalintapisteisiin oikeuttava jatkotutkinto tulee olla valmiina hakuajan päättymiseen mennessä (todistuksen päiväys). Jatkotutkintoon sisällytetyt opintokokonaisuudet eivät oikeuta enää uusiin, erillisiin esivalintapisteisiin. Valintakokeisiin kutsuttavien nimet julkistetaan torstaina tiistaina Jokaiselle hakijalle lähetetään tieto ensimmäisen vaiheen valinnan tuloksista hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 5 Valintakoe Erillisten aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen valintakokeet järjestetään klo 9-16 välillä ja hakija osallistuu niihin yhtenä päivänä. Haastatteluun varattava aika on 20 minuuttia. Tarkemmat ainekohtaiset haastattelupäivät on tiedossa jouluun 2017mennessä. Valintakoe on ohjattu ryhmäkeskustelu tai yksilöhaastattelu tai näiden yhdistelmä. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Haastattelussa arvioidaan kolme osa-aluetta: hakijan motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta ja koulutettavuutta. Haastattelussa saatetaan käyttää kirjallista materiaalia. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 150 pistettä ja alin 0 pistettä. Kummankin haastattelijan tulee puoltaa valintaa, jotta opiskelija voi tulla valituksi. Puolto tarkoittaa vähintään 8 pistettä kustakin osa-alueesta. Tullakseen hyväksytyksi opettajan pedagogisiin opintoihin, hakijan on saatava kokeesta yhteensä molemmilta haastattelijoilta vähintään 60 pistettä siten, että kustakin osa-alueesta tulee saada yli 15 pistettä. Lopullinen valinta erillisiin aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin tapahtuu valintakoepisteistä ja ensimmäisen vaiheen esivalintapisteistä laskettavan yhteispistemäärän perusteella. 10

11 Tasapistetilanteiden ratkaisu Kahden tai useamman hakijan ollessa tasapistetilanteessa, tapahtuu valintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa valintakokeisiin kutsuminen ja toisessa vaiheessa opiskelijoiden valitseminen koulutukseen seuraavien kriteerien perusteella: 1. ensimmäisenä etusijalle asetetaan hakija, jolla on suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä perusopinnot (25 op/15 ov) kasvatustieteellisessä oppiaineessa, 2. toiseksi etusijalle asetetaan hakija, joka on saanut eniten esivalintapisteitä tutkinnon jälkeen suoritetuista yliopistollisista arvosanoista, 3. kolmantena etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon, 4. neljäntenä etusijalle asetetaan hakija, jolla on määrällisesti eniten opintopisteitä/opintoviikkoja suoritettuna kaikki suomalaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot huomioiden. 6 Tulosten julkistaminen sekä opinto-oikeuden vastaanottaminen Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksyttyjen nimet julkistetaan torstaina Kaikille toiseen vaiheeseen osallistuneille hakijoille lähetetään tieto sähköpostitse toisen vaiheen tuloksesta. Hyväksyttyjen nimiä ei julkaista yliopiston nettisivuilla. Opintoihin hyväksytyille lähetetään myös erillinen hyväksymiskirje, jossa on mukana hyväksymistodistus sekä ohjeet ja tiedot opiskeluoikeuden vastaanottamista, yliopistoon kirjoittautumista ja opintojen aloittamista varten. Opinto-oikeuden vastaanottaminen Säilyttääkseen opinto-oikeutensa erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytyn tulee ilmoittaa myönnetyn opiskelupaikan käyttämisestä torstaihin klo mennessä. Tarkemmat ohjeet paikan vastaanottamisesta ja kirjoittautumisasiakirjojen toimittamisesta toimitetaan hyväksymiskirjeen yhteydessä. Kirjoittautumisasiakirjoja ovat opiskelijarekisterin perustietolomake sekä maistraatin tai oppilaitoksen viralliseksi todistetut kopiot haussa käytetyistä dokumenteista, tai alkuperäiset todistukset. Mikäli erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytty hakija ei ilmoita hänelle myönnetyn opinto-oikeuden käyttämisestä tai ei toimita kirjoittautumisasiakirjoja määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa. Vastaanottamatta jääneille tai peruutetuille paikoille kutsutaan hakijoita varasijoilta jälkeen. Oikaisumenettely Valintamenettelyn tulokseen tyytymätön hakija, jonka mielestä valintamenettelyssä on tapahtunut virhe, voi hakea kasvatustieteelliseltä tiedekunnalta oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on yksilöitävä mihin ja millä perusteella muutosta haetaan. 11

12 Mikäli oikaisuvaatimus koskee valinnan ensimmäistä vaihetta eli haastatteluun kutsuttavia, kasvatustieteellisen tiedekunnan valintalautakunnalle osoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus valintamenettelyn tuloksista tulee jättää Helsingin yliopiston hakijapalveluihin kello mennessä. Oikaisuvaatimukset käsitellään sellaisella aikataululla, että mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, hakija voi osallistua pedagogisten opintojen valintahaastatteluihin. Mikäli oikaisuvaatimus koskee opiskelijavalinnan toista vaihetta, se pitää toimittaa hakijapalveluun viimeistään kello Toisen vaiheen oikaisuvaatimukset käsitellään elokuussa sellaisella aikataululla, että mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, hakija voi aloittaa opintonsa normaalisti lukuvuoden alussa. Oikaisuvaatimus lähetetään seuraavaan osoitteeseen: Helsingin yliopisto Hakijapalvelut PL 24 (Unioninkatu 24) Helsingin yliopisto Kuoreen merkintä Pedagogisten opintojen oikaisuvaatimus. tai sähköpostilla osoitteeseen Otsikkokenttään merkintä Pedagogisten opintojen oikaisuvaatimus. Opintojen aloituksen lykkääminen Opettajan erillisiin pedagogisiin opintoihin hyväksytylle uudelle opiskelijalle hakijapalvelut voi myöntää erillisestä hakemuksesta oikeuden siirtää opintojen aloitusta yhdellä lukuvuodella (= opintojen lykkäys). Lykkäystä voidaan myöntää ainoastaan yliopistolaissa 2009/558 mainituista syistä eli asevelvollisuuden, vapaaehtoisen asepalveluksen, raskauden, äitiys- tai vanhempainvapaan, sairauden tai poikkeustapauksessa muun hyväksyttävän syyn perusteella. Asiasta tiedotetaan tarkemmin hyväksymisen yhteydessä. Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat Erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, joka lähetetään hakijapalveluihin. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan. Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Kokeeseen voidaan myöntää myös lisäaikaa. Hakemukseen on liitettävä lääkärin lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi tarvitaan erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös Ylioppilastutkintolautakunnan antama erityisjärjestelypäätös. 12

13 Erityisjärjestelyhakemuksen on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin syntyneen hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä. Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin. Lääkärintodistuksia ei liitetä koesuoritukseen eikä tietoa vammasta välitetä kokeen tarkastajalle. 13

HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN 2017 2018 Tässä valintaoppaassa on tietoa erillisistä, tutkinnon jälkeisistä opettajien pedagogisista opinnoista, jotka järjestetään suomeksi ja kaksikielisesti

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE HAKU LUKUVUONNA 2017 2018 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 16 :n mukaan käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN 2017 2018 Tässä valintaoppaassa on tietoa Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatuista opettajien

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö toteuttaa lukuvuonna 2009 2011 pilottiluontoisena koulutuksena

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin

Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna 2018-2019 suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Tärkeää! Tämä opas on tarkoitettu niille Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö järjestää lukuvuosina 2011 2013 Erilliset yliopistopedagogiikkaan

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Tiistaina 13.2.2018 klo 14-16 Valintasuunnittelija Turkka Lavaste Opettajien kelpoisuusvaatimukset

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op)

Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna 2017 2018 suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä.

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin

Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna 2018-2019 suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Tärkeää! Mieti mihin ryhmään kuulut! Tämä opas on tarkoitettu

Lisätiedot

Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus

Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus Valintaperusteet ja hakumenettely perusopetuksessa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien suomenkielisiin monialaisiin opintoihin (60 op) 2018-2019 Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op)

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna 2018 2019 suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä.

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö toteuttaa lukuvuonna 2009 2011 pilottiluontoisena koulutuksena

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA 2016 2017 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU LUKUVUONNA 2016 2017 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN Haku lukuvuonna 2016 2017 suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin HAKU LUKUVUONNA 2016 2017 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN Yleistä Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna 2009 2010 Yleistä Opiskelijoiden valintaa opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen tiedekunnan asettamat aineenopettajan

Lisätiedot

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Opettajan pedagogisten opintojen info matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN Yleistä Opiskelijoiden valintaa erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteen

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Teologisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 10-12 Athena sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO 20.1.2017 Koulutussuunnittelija Laura Eklund OHJELMA Info luentosalissa EDU1 klo 10.00 11.00 Haku- ja valintamenettely, opiskelu, erilaiset opettajan kelpoisuudet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 1 (5) OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE VALINTAPERUSTEET Hakuaika päättyy 30.9.2016 Kutsut soveltuvuuden

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015 HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015 Yleistä Opiskelijoiden valintaa opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

OPETTAJAKSI SUOMEEN ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2016-2017 (60 OP)

OPETTAJAKSI SUOMEEN ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2016-2017 (60 OP) 1 (6) OPETTAJAKSI SUOMEEN ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2016-2017 (60 OP) VALINTAPERUSTEET Hakuaika päättyy 7.12.2015 klo 15.45 Kutsut soveltuvuuden arviointiin: 22.12.2015

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT (60 OP)

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT (60 OP) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT (60 OP) Valintaperusteet 2017 Hakuaika 2.1.-20.1.2017 (klo 16.15). Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja hakeminen KEVÄÄN 2020 YHTEISHAKU

Koulutustarjonta ja hakeminen KEVÄÄN 2020 YHTEISHAKU Koulutustarjonta ja hakeminen KEVÄÄN 2020 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) 9 000 opiskelijaa 600 päätoimista työntekijää 25 amk-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa 17 yamk-tutkintoon johtavaa

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos

Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella 4.6.2018 Maisa Montonen, opetusneuvos Ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa opettajaksi Suomessa. Pitäisikö selvittää mahdollisuus

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Opettajaksi tai varhaiskasvatuksen ammattiin ulkomaisten opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos

Opettajaksi tai varhaiskasvatuksen ammattiin ulkomaisten opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos Opettajaksi tai varhaiskasvatuksen ammattiin ulkomaisten opintojen perusteella 2.10.2019 Maisa Montonen, opetusneuvos Ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa opettajaksi Suomessa. Pitäisikö selvittää mahdollisuus

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014 1 SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Sisällys 1. Yleistietoa tieteenalaa tukevista opintokokonaisuuksista... 1 2. Hakuohjeet... 1 3. Valintamenettely...

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op)

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Valintaperusteet 2018 Muutokset valintaperusteisiin: esivalinnan pisteitys muuttunut hakuryhmän 4 osalta Edellisen vuoden pisterajat

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta helmikuu 2017

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta helmikuu 2017 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta helmikuu 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TARJOAMIEN VALINNAISTEN OPINTOJEN JA OSAAMISKOKONAISUUKSIEN VALINTAPERUSTEET Valinnaiset opinnot on tarkoitettu

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (60 OP) VALINTAPERUSTEET 2017

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (60 OP) VALINTAPERUSTEET 2017 1 (6) ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (60 OP) VALINTAPERUSTEET 2017 Hakuaika päättyy 16.11.2016 Kutsut soveltuvuuden arviointiin: 18.11.2016 Soveltuvuuden arviointi:

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pisterajat 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 86. E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 72 72 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 70. M Kevät

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pisterajat 2006-2014 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62

Lisätiedot

Kohti abivuotta. 2. vk Vanhempainilta ke

Kohti abivuotta. 2. vk Vanhempainilta ke Kohti abivuotta 2. vk Vanhempainilta ke 20.3.2019 MSX 23.4.2018 Lukio-opintojen päättäminen YLIOPPILASTODISTUS: Kirjoitukset suoritettuna Vähintään pakolliset neljä ainetta, jotka tulleet hyväksytysti

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot