Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna"

Transkriptio

1 Erilliset opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna Yleistä Opiskelijoiden valintaa opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen tiedekunnan asettamat aineenopettajan koulutuksen valintatoimikunnat, joihin tiedekunnat ja yliopiston harjoittelukoulut sekä ao. opiskelijajärjestöt ovat nimenneet omat edustajansa. Helsingin yliopiston hallintojohtosäännön 58 :n mukaan opinto-oikeudet myöntää tiedekuntaneuvosto tai sen asettama toimielin. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on päättänyt (KÄYTT , 22) delegoida dekaanille kaksivaiheisten valintojen toiseen vaiheeseen kutsuttavista päättämisen sekä opettajan pedagogisten opintojen ja erillisten erityisopettajan opintojen hyväksyttävistä päättämisen. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan vahvistettavaksi esitettävissä valintaperusteissa esitetään hakijaryhmittäin yleiset hakuedellytykset, hakukelpoisuuteen edellytettävät edeltävät opinnot ja valintamenettelyt. Valintakokeen tarkemmasta sisällöstä ja muodosta päättää ao. valintatoimikunta. SISÄLTÖ 1. Erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakijaryhmät 2. Hakuaika ja hakemuksen jättäminen 3. Kielitaitovaatimukset 4. Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 4.1 Hakuedellytykset 4.2 Edeltävät opinnot 4.3 Valintamenettely 5. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot Hakuedellytykset 5.2 Edeltävät opinnot 5.3 Valintamenettely 6. Kaksikielisenä suoritettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 6.1 Hakuedellytykset 6.2 Edeltävät opinnot 6.3 Valintamenettely 7. Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen erilliset opettajan pedagogiset opinnot 7.1 Hakuedellytykset 7.2 Valintamenettely 8. Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely sekä opinto-oikeuden vastaanottaminen 9. Opintojen aloittaminen ja suorittaminen 10. Korvaavuudet 11. Opinto-oikeuden voimassaolo 12. Kelpoisuudet 13. Yhteystiedot ja opintoneuvonta 1 Lukuvuodesta Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön järjestämässä yliopistopedagogisessa koulutuksessa on mahdollista suorittaa muodollisen opettajakelpoisuuden tuottavat opinnot. Ensimmäinen haku on keväällä Yliopistopedagogiikan aineopintoihin (muodollista kelpoisuutta tavoittelevat) hakevien osalta noudatetaan soveltuvuuden arvioinnissa aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien valintamenettelyä. 1/19

2 1. Erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakijaryhmät Erilliset opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Tutkintotodistus tulee olla päivätty hakuajan päättymiseen mennessä. Hakijalta edellytetään ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi suoritettuna vähintään 60 opintopisteen (aiemmin 35 ov) laajuiset perus- ja aineopinnot opetettavassa aineessa eli aineessa, jossa hän suorittaa opetusharjoittelun. Erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa on kolme varsinaista hakijaryhmää. Näiden valintaperusteet eroavat jonkin verran toisistaan. 1. Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot, luku 4 2. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot, luku 5 3. Kaksikielisenä koulutuksena suoritettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot (suomi ja ruotsi), luku 6, kaksikielinen koulutus koskee perus- ja lukioopetuksen tehtäviin suuntautuvia opintoja, ei aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvia opintoja Lisäksi omana hakijaryhmänään on kaudella pilotoitava elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen erilliset opettajan pedagogiset opinnot. Lisätietoja näistä opinnoista on luvussa 7. Samana vuonna voi hakea vain yhdessä hakijaryhmässä (yhteen aineeseen). Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot edellyttävät pääsääntöisesti yhden lukuvuoden päätoimista opiskelua. Opiskelu sisältää läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset pedagogiset opinnot toteutetaan monimuotoisesti. Opiskelu sisältää läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta. Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opintoihin valittavien erillisten opiskelijoiden enimmäismäärät 2009 Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuvat opinnot Matemaattis-luonnontieteelliset aineet Biologia 3 Fysiikka 10 Kemia 5 Maantiede 3 Matematiikka 15 Tietojenkäsittelytiede 10 Humanistiset aineet Englanti 10 Espanja 1 Filosofia 5 Historia 8 Italia 4 (yhteinen hakukohde Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden kanssa) Latina 1 (yhteinen hakukohde Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden kanssa) Ranska 4 Ruotsi 10 Saksa 4 Suomi toisena kielenä 5 Venäjä 3 Äidinkieli ja kirjallisuus 5 2/19

3 Käyttäytymistieteelliset aineet Psykologia 4 Teologiset aineet Ev.lut. uskonto 5 Valtiotieteelliset aineet Yhteiskuntaoppi 3 Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot Kieliaineet 10 Tekniset, biotieteelliset ja matemaattis-luonnontieteelliset aineet 12 Käyttäytymistieteelliset ja katsomusaineet 8 Yhteiskunnalliset ja kaupalliset aineet 8 Kulttuuri- sekä taito- ja taideaineet 5 Kaksikielisenä koulutuksena suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot (perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot) Kieliaineet 6 Biologia ja matemaattis-luonnontieteelliset aineet 6 Historia, uskonto, filosofia ja psykologia 3 Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen opettajan pedagogiset opinnot Elämänkatsomustieto 2 Pienryhmäiset uskonnot 3 2. Hakuaika ja hakemuksen jättäminen Vuonna 2009 haussa otetaan käyttöön sähköinen E-hakulomake. Liitteet toimitetaan edelleen paperimuodossa. Niille, joilla on este käyttää E- hakulomaketta, varataan mahdollisuus paperihakemuksen täyttämiseen. Hakuaika erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin päättyy maanantaina klo (E-lomake Myös paperipostina lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida huomioida. E-hakulomakkeella hakemuksensa jättäneet hakijat saavat sähköpostitse kuittauksen hakemuksen jättämisestä. Paperimuotoisten hakemusten perille tulosta ei voida antaa erillistä tietoa. Mikäli hakija lähettää hakemuksensa paperipostina ja haluaa siitä itselleen tositteen, hänen on kirjattava lähetys. Postin antama kuitti riittää tarvittaessa tositteeksi hakulomakkeen lähettämisestä (tulee säilyttää valinnan tulosten julkistamiseen saakka). Kaikilta E-hakulomakkeen (tai paperilomakkeen) liitteet: 1) alkuperäinen taustatietolomake ja kolme kopiota siitä, sekä jäljennökset 2) ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta (jos suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa) tai mahdollisesta tutkinnon rinnastuspäätöksestä, 3) ainetiedekunnan antamasta opetettavan aineen vastaavuustodistuksesta, 4) mahdollisesta kielitaitotodistuksesta, 5) mahdollisesta kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden (25 op/15 ov) suorittamisesta, 6) mahdollisista opettajakokemuksen osoittavista työtodistuksista, joista ilmenevät tuntimäärät, ajanjakso ja virkanimike. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevat toimittavat lisäksi jäljennökset (katso tarkemmin valintaperusteiden lisäpistekohta): 7) mahdollisen jatkotutkinnon (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto) todistuksesta, 8) mahdollisen kasvatustieteellisten aineiden perusopintokokonaisuuden (25 op/15 ov) suorittamisesta (huomioidaan kohdassa 5 mainittujen lisäksi erityispedagogiikka, kasvatuspsykologia ja yliopistopedagogiikka), 9) mahdollisista ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen/lisäksi suoritetusta yliopistollisesta perus- ja aineopintokokonaisuudesta ja/tai syventävien opintojen opintokokonaisuudesta (arvosanaopinnot). 3/19

4 E-hakulomakkeen liitteet (tai mahdollinen paperimuotoinen hakulomake ja liitteet) toimitetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanslian opintoasioihin osoitteella Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/opintoasiat, PL 9, Helsingin yliopisto. Kuoreen merkitään Hakemus erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Käyntiosoite: Siltavuorenpenger 20 R, 2 krs. (Minerva-talon uusi puoli) huone 214 (tiedekunnan opintoneuvojat) tai jälkeen huone 220 (aineenopettajan koulutuksen valintasihteerit). Hakemuksen voi jättää myös huonetta 214 vastapäätä olevaan postilaatikkoon. Hakemuksen tarkastaminen ja mahdollinen täydentäminen E-hakulomakkeella tai paperilomakkeella jätetyssä hakemuksessa annetut tiedot tarkastetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanslian opintoasioissa. Mikäli hakijan antamat tiedot eivät pidä paikkaansa tai hakukelpoisuus ei täyty, hakijaa ei kutsuta erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintakokeeseen. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta voi pyytää hakijaa täydentämään puutteellista hakemusta. Täydennykset tulee toimittaa tiedekuntaan viimeistään kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä lukien. Suomen tai ruotsin kielen kielitaitoa (katso kohta 3 Kielitaitovaatimukset) osoittavan todistuksen osalta erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevat voivat täydentää hakemusta torstaihin asti. Taustatietolomakkeessa annetuista tiedoista ei anneta opettajan pedagogisten opintojen valintakokeessa pisteitä, vaan niitä käytetään tukena valintakokeen haastattelussa. Taustatietolomakkeeseen ei tule liittää erillisiä liitteitä. 3. Kielitaitovaatimukset Suomen kielellä suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalla tulee olla suomenkielinen koulusivistys tai muulla tavoin osoitettu suomen kielen vähintään hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Hyvän suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon voi osoittaa jollain seuraavista tavoista: o suomen kielellä tehty kypsyysnäyte, o ylioppilastutkinto, jossa hyväksytty äidinkielen (suomi) koe, o ylioppilaskoe, jossa suomi toisena kielenä -kokeesta vähintään arvosana M, o aineopinnot (cum laude approbatur -kokonaisuus) suomen kielessä, o valtionhallinnon kielitutkinto (suullinen ja kirjallinen): hyvä taito, o yleisen kielitutkinnon osakokeiden keskiarvo (asteikko 1-6): taitotaso 5; ennen vuotta 2002 suor. taitotaso 5-7, o suomen kielen ja kulttuurin aineopinnot (cum laude approbatur -kokonaisuus), jossa kohta Kielitaito II suoritettu vähintään arvosanalla 4. Kaksikielisenä koulutuksena (suomi ja ruotsi) järjestettäviin perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalla tulee olla ruotsinkielinen koulusivistys ja vähintään tyydyttävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Mikäli hakijalla on muu kuin ruotsinkielinen koulusivistys, hänellä tulee olla muulla tavoin osoitettu erinomainen ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Erinomaisen ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon voi osoittaa jollain seuraavista tavoista: o ylioppilastutkinto, jossa äidinkielen (ruotsi) kokeesta vähintään arvosana M, o ylioppilastutkinto, jossa ruotsi toisena kielenä -kokeesta vähintään arvosana E, o kielitutkintolautakunnan todistus erinomaisesta ruotsin kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta, o yleinen kielitutkinto, jossa taitotaso 6 (ennen vuotta 2002 taitotaso 8). Tyydyttävän suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon voi osoittaa jollain seuraavista tavoista: o korkeakoulututkintoon sisältyvä toisen kotimaisen kielen (suomi) kielikoe tai kieliopinnot vähintään arvosanalla tyydyttävä, o perusopinnot (approbatur -kokonaisuus) suomen kielessä, o kielitutkintolautakunnan antama todistus vähintään tyydyttävästä suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta, o yleinen kielitutkinto, jossa taitotaso 3-4 (ennen vuotta 2002 taitotaso 4), Lisäksi tässä valinnassa suomen kielen vähintään tyydyttävän suullisen ja kirjallisen taidon voi osoittaa ylioppilastutkinnolla, jossa suomen kielen kokeesta vähintään arvosana C. 4/19

5 Mahdollinen todistus suomen tai ruotsin kielen kielitaidosta toimitetaan pääsääntöisesti E-hakulomakkeen/paperilomakkeen liitteenä mennessä, mutta kuitenkin viimeistään klo mennessä. Lisätietoja valtionhallinnon kielitutkinnoista ja yleisistä kielitutkinnoista Opetushallituksen verkkosivuilla: Tutkinnot ja opiskelu Kielitaidon osoittamista koskevat säädökset: Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) Opetushallituksen määräys D18/011/ Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 4.1 Hakuedellytykset Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon hakuajan päättymiseen, maanantaihin , mennessä. Ulkomailla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto Jos hakijalla on muualla kuin Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, häneltä edellytetään opetushallituksen antama päätös tutkinnon rinnastamisesta ylempään korkeakoulututkintoon. Rinnastuspäätöksessä tulee olla maininta myös opetettavan aineen rinnastamisesta (vastaavuus) silloin, kun haetaan perusopetuksen ja lukion opettajan tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Tutkinnon rinnastuspäätös liitetään hakemukseen (E-hakulomake tai paperilomake) ja toimitetaan muiden liitteiden mukana käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanslian opintoasioihin hakuajan päättymiseen, , mennessä osoitteella Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/opintoasiat, PL 9, Helsingin yliopisto. Kuoreen merkitään Hakemus erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoihin Mikäli Suomessa suoritetun ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksessa tai ulkomailla suoritetun ylemmän tutkinnon rinnastuspäätöksessä ei ole mainintaa tutkintoon sisältyvien opintojen vastaavuudesta johonkin perus- ja lukio-opetuksessa opetettavaan aineeseen, hakijalta edellytetään erillinen asianomaisesta aineesta vastaavan ainetiedekunnan antama todistus opintojen vastaavuudesta. Biologiassa edellytetään aina ao. tiedekunnan antama vastaavuustodistus. Vastaavuustodistus tai vastaavuuslausunto (tiedekunnan dekaanin päätös) on todistus siitä, että suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia, jonkin perus- ja lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoja. Vastaavuustodistusta tarvitaan erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin haun lisäksi opettajan virkoja haettaessa. Vastaavuustodistuksen antaa sen yliopiston tiedekunta, jossa kyseisen opetettavan aineen opinnot on suoritettu, mikäli siellä on aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto tai koulutusohjelma/koulutus. Muussa tapauksessa todistuksen antaa sellainen yliopisto, jossa ko. opintoja voi suorittaa. Vastaavuustodistusta on hyvä pyytää kirjallisesti. Pyynnön voi yleensä lähettää ao. tiedekuntaan myös sähköpostitse. Pyynnössä tulee mainita ainakin: todistusta hakevan nimi, henkilötunnus tai opiskelijanumero sekä postiosoite, johon todistus voidaan lähettää. Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite ovat myös tarpeellisia. Mikäli opetettavan aineen opinnot on suoritettu osittain tai kokonaan muussa suomalaisessa yliopistossa tai ulkomailla, eivätkä tiedot näy Helsingin yliopiston opiskelijarekisterissä, tulee todistuksen hakijan toimittaa lisäksi oikeaksi todistetut jäljennökset todistuksista. 5/19

6 Vastaavuustodistuksesta peritään 126 euron maksu, joka perustuu opetusministeriön asetukseen 737/2007 yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista. Myös mahdollisesta hylkäävästä päätöksestä peritään em. maksu. Vastaavuustodistuksen saa yleensä noin kahden viikon toimitusajalla (poikkeuksena kesä- ja jouluaika, jolloin todistuksen saamisesta on sovittava erikseen). Opetettavan aineen vastaavuustodistus liitetään hakemukseen (E-hakulomake tai paperilomake) ja toimitetaan muiden liitteiden mukana käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanslian opintoasioihin hakuajan päättymiseen, , mennessä osoitteella Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/opintoasiat, PL 9, Helsingin yliopisto. Kuoreen merkitään Hakemus erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. 4.2 Edeltävät opinnot Perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalla tulee olla suoritettuna ylempään korkeakoulututkintoon sisällytettynä tai sen lisäksi tehtynä vähintään 60 opintopisteen/35 opintoviikon laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (cum laude approbatur -arvosana) tai vastaava kokonaisuus aineessa, jossa hän suorittaa opetusharjoittelun (ensimmäinen opetettava aine). Vastaavuustodistuksesta Mikäli tutkinto- tai erillisestä todistuksessa ei ilmene, miten suoritetut perus- ja aineopinnot ja mahdolliset syventävät opinnot vastaavat opetettavan aineen opintoja kyseisessä perus- ja/tai lukio-opetuksen aineessa, hakijalta edellytetään vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoihin (katso edellisen luvun 4.1 kohta Vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoihin). Vastaavuustodistusta tarvitaan esimerkiksi Teknillisessä korkeakoulussa suoritettujen fysiikan opintojen vertaamiseksi HY:n matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan opetettavan aineen opintoihin. Biologian aineryhmässä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta edellytetään aina biotieteellisen tiedekunnan antama vastaavuustodistus. Äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä -oppiaineiden hakijaryhmissä hakevilta edellytetään vastaavuuteen humanistisen tiedekunnan päätöksen mukaisesti alkaen vähintään 60 opintopisteen/35 opintoviikon laajuinen perus- ja aineopintojen opintokokonaisuus (cum laude approbatur -arvosana) tai vastaava opintokokonaisuus sekä suomen kielessä että kotimaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä. Lisäksi edellytetään 10 opintopisteen laajuiset puheviestinnän opinnot. Vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoihin tulee toimittaa hakemuksen (E-hakulomake tai paperilomake) liitteenä hakuajan päättymiseen mennessä. Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin haun lisäksi vastaavuustodistusta tarvitaan opettajan virkoja haettaessa. Edeltävistä opinnoista Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen hakijaryhmässä hakevilla tulee olla vähintään 60 opintopisteen/35 opintoviikon laajuinen perus- ja aineopintojen opintokokonaisuus (cum laude approbatur -arvosana) tai vastaava opintokokonaisuus sekä suomen kielessä että kotimaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä. Lisäksi edellytetään alkaen humanistisen tiedekunnan päätöksen mukaisesti 10 opintopisteen laajuiset puheviestinnän opinnot. Suomi toisena kielenä -oppiaineen hakijaryhmässä hakevilla tulee olla vähintään 60 opintopisteen/35 opintoviikon laajuinen perus- ja aineopintojen opintokokonaisuus (cum laude approbatur -arvosana) tai vastaava opintokokonaisuus sekä suomen kielessä että kotimaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä. Lisäksi edellytetään alkaen humanistisen tiedekunnan päätöksen mukaisesti 10 opintopisteen laajuiset puheviestinnän opinnot. Aikuisoppilaitoksiin kelpoisuuden voi saada suomen kielen aineopinnoilla. 6/19

7 Matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa opetusharjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti kahdessa matemaattis-luonnontieteellisessä aineessa. Siksi on suositeltavaa, että hakijalla on jo hakuvaiheessa kaksi opetettavaa ainetta. Yhteiskuntaoppi -oppiaineen hakijaryhmässä (lukiossa opetettava aine) hakevilla tulee olla yhteiskuntaopin opettajalta edellytetyt opinnot yhteiskuntatieteissä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti. Riittävän aineenhallinnan arvioinnista vastaa valtiotieteellinen tiedekunta. Katso vaatimukset valtiotieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta Tutkintovaatimuksiin on tullut muutos alkaen. Siirtymäaika on voimassa asti. 4.3 Valintamenettely Valintakokeisiin kutsuminen Kutsu valintakokeeseen lähetetään keskiviikkona kaikille niille hakijoille, jotka ovat toimittaneet hakemuksen E-hakulomakkeella (tai paperilomakkeella) hakuajan päättymiseen mennessä, ja joiden kohdalla hakukelpoisuuden ehdot täyttyvät (poikkeuksena erillisiin uskonnon opettajan pedagogisiin opintoihin hakevat, katso seuraavassa). Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen päivämäärästä, kellonajasta sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Kaikki valintakokeet järjestetään käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10:ssä (Aurora-talo). Erillisiin uskonnon opettajan pedagogisiin opintoihin hakevat osallistuvat ilman erillistä kutsua ensin valintamenettelyn I vaiheen kirjalliseen kokeeseen, joka järjestetään perjantaina klo käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10, auditoriot 1 ja 2 (2. kerros). Uskonnon I vaiheen valintakoevaatimukset: Uusikylä, K. & Atjonen, P Didaktiikan perusteet. 3. uud. painos. Helsinki: WSOY järjestettävän valinnan I vaiheen kirjallisen kokeen tulosten perusteella kutsutaan hakuedellytykset täyttävistä hakukelpoisista hakijoista valinnan II vaiheeseen korkeintaan kolminkertainen määrä hakijoita hyväksyttävien määrään verrattuna. Valinnan I vaiheen tulokset julkaistaan keskiviikkona käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ilmoitustaululla. II vaiheeseen kutsuttaville lähetetään myös henkilökohtainen kutsu. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen päivämäärästä, kellonajasta sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Kaikki valintakokeet järjestetään käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10:ssä (Aurora-talo). Valintakoe Valintakoe (uskonnon hakijaryhmässä valintamenettelyn II vaihe) perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin sisältää tekstipohjaisen haastattelun. Valintakokeet perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin järjestetään seuraavasti: Ti ja ke : uskonto, valinnan II vaiheen haastattelut järjestetään Siltavuorenpenger 10:ssä. Kukin hakija osallistuu haastatteluun yhtenä päivänä. Tässä hakijaryhmässä valinta on kaksivaiheinen, ks. edellä. 7/19

8 To : kemia, matematiikka (1. päivä) Pe : matematiikka (2. päivä), fysiikka, biologia ja maantiede Ti : äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, ruotsi, venäjä Ke : historia, saksa, ranska, espanja, italia, latina To : englanti, filosofia, psykologia, yhteiskuntaoppi Valintakoe (erillisten uskonnon opettajan pedagogisten opintojen hakijaryhmässä valintamenettelyn II vaihe) sisältää tekstipohjaisen haastattelun. Hakija saa noin 20 minuuttia ennen haastattelua luettavaksi tekstin (yleisteksti tai opetettavaan aineeseen liittyvä). Haastattelu (noin 15 minuuttia) tapahtuu em. tekstin ja hakemuksen (E-hakulomake tai paperilomake) liitteenä toimitetun taustatietolomakkeen pohjalta. Taustatietolomaketta ei pisteitetä, eikä siihen tule liittää erillisiä liitteitä. Haastattelun arvioi kolmihenkinen arviointilautakunta, jossa on edustajat käyttäytymistieteellisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen laitokselta, yliopiston harjoittelukoulusta sekä ainetiedekunnasta. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta, vuorovaikutustaitoja sekä suunnitelmien realistisuutta. Haastattelusta voi saada enintään 15 pistettä. Vähintään kahden arviointilautakunnan jäsenistä on puollettava hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi opettajan pedagogisiin opintoihin. Erillisten uskonnon opettajan pedagogisten opintojen valintakokeen lopputulos perustuu valintamenettelyn I vaiheen kirjallisen kokeen (enintään 5 pistettä) ja II vaiheen tekstipohjaisen haastattelun (enintään 15 pistettä) yhteispistemäärään (enintään 20 pistettä). Muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneilla on valintaperusteena suomenkieliseen opetusharjoitteluun myös suomen kielen taito. Tasapistetilanteiden ratkaisu Kahden tai useamman hakijan ollessa tasapistetilanteessa, tapahtuu valintakokeisiin kutsuminen ja opiskelijoiden valitseminen koulutukseen seuraavien kriteerien perusteella: 1. ensimmäiseksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on useampia opetettava aine eli pääaineen opintojen lisäksi perus- ja aineopinnot (väh. 60 op/35 ov) jossakin muussa perusopetuksessa ja lukiossa opetettavassa aineessa, mikäli jollain hakijoista on suoritettuna syventävät opinnot jostakin muusta opetettavasta aineesta, hänet asetetaan etusijalle muihin hakijoihin nähden, 2. toiseksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on pisin opettajakokemus, 3. kolmanneksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on suoritettuna kasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hakuajan päättymiseen mennessä, 4. neljänneksi etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut pääaineen opinnot parhaalla laatuarvosanalla, 5. viidenneksi etusijalle asetetaan hakija, jolla on määrällisesti eniten opintopisteitä/opintoviikkoja suoritettuna kaikki yliopistolliset opinnot huomioiden. 8/19

9 5. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat erilliset opettajan pedagogiset opinnot Hakuedellytykset Yleisenä edellytyksenä erillisiin aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon hakuajan päättymiseen, maanantaihin , mennessä. Ulkomailla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto Jos hakijalla on muualla kuin Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, häneltä edellytetään opetushallituksen antama päätös tutkinnon rinnastamisesta ylempään korkeakoulututkintoon. Rinnastuspäätös liitetään hakemukseen (E-hakulomake tai paperilomake) ja toimitetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanslian opintoasioihin osoitteella Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/opintoasiat, PL 9, Helsingin yliopisto. Kuoreen merkitään Hakemus erillisiin aikuisopetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin. Katso E-hakulomakkeen (tai paperilomakkeen) liitteet tarkemmin kohdasta 2 Hakuaika ja hakemuksen jättäminen. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien laajuus on 60 opintopistettä. Erillisten opintojen suorittaminen on päätoimista opiskelua. Opinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana ja ne toteutetaan monimuotoisesti. Opinnot sisältävät läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta. Tavoitteena on laaja-alainen pedagoginen kelpoisuus opettajan työhön, erityisesti aikuisopetuksen tehtäviin. Aikuisopettajalla tulee olla monipuolinen kuva yhteiskunnasta, aikuis- ja yleissivistävästä koulutuksesta ja niiden tehtävistä voidakseen toimia ammatillisesti opetus- ja koulutustehtävässään. Opinnot jakautuvat neljään periodiin, jotka sisältävät aikuisopetuksen teoreettisia perusteita, koulutuksen yhteiskunnallisia perusteita, ainedidaktiikkaa, työssä oppimisen, henkilöstökoulutuksen ja koulutuksen taloudellisen suunnittelun opintoja, metodiopintoja ja seminaarin sekä ohjattua opetusharjoittelua. Huom! Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvissa opinnoissa ei ole varsinaista kaksikielisen koulutuksen hakijaryhmää, mutta aikuisopetukseen suuntautuvat opiskelijat voivat suorittaa pedagogisiin opintoihin sisältyvän harjoittelun ruotsinkielisessä oppilaitoksessa. 5.2 Edeltävät opinnot Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opintoihin hakevalta edellytetään ylempään korkeakoulututkintoon sisällytettyinä tai sen lisäksi suoritettuina vähintään 60 opintopisteen/35 opintoviikon laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaava opintokokonaisuus jossakin perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvassa oppiaineessa. Kasvatustieteen maisterin tai kasvatustieteiden kandidaatin (aiempi 160 ov:n tutkinto) tutkinnon suorittanut hakija, jolla tutkinnon pääaine on kasvatustieteellinen aine (tällä tarkoitetaan yleisen kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen, pedagogik/vuxenpedagogik tai erityispedagogiikan koulutuksesta tai varhaiskasvatuksen maisteriohjelmasta valmistuneita), ja jolla ei ole perusopetuksessa tai lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoja, voi hakea vain aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien hakijaryhmässä. 2 Lukuvuodesta Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön järjestämässä yliopistopedagogisessa koulutuksessa on mahdollista suorittaa muodollisen opettajakelpoisuuden tuottavat opinnot. Ensimmäinen haku on keväällä Yliopistopedagogiikan aineopintoihin (muodollista kelpoisuutta tavoittelevat) hakevien osalta noudatetaan soveltuvuuden arvioinnissa aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien valintamenettelyä. 9/19

10 Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvissa erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa ei edellytetä todettua vastaavuutta perus- ja lukio-opetuksen tehtävissä vaadittaviin opetettavan aineen opintoihin. Harjoiteltava aine voi siis olla ns. muu aikuiskoulutuksen sektorilla opetettava aine. Mikäli hakija haluaa aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot suoritettuaan suuntautua myös perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin, tulee hänen hakea vastaavuutta opetettavan aineen opintoihin ao. tiedekunnasta (katso kohta 4.1 perus- ja lukioopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen hakuedellytykset). Pedagogisten opintojen osalta opinnot tuottavat sellaisenaan laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden. 5.3 Valintamenettely Valinta aikuisopetukseen suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin on kaksivaiheinen. Valintakokeisiin kutsuminen Ensimmäisessä vaiheessa hakemuksensa E-hakulomakkeella (tai paperilomakkeella) hakuajan päättymiseen klo mennessä toimittaneista hakuedellytykset täyttävistä hakijoista kutsutaan valintakokeeseen noin kaksinkertainen määrä hakijoita koulutukseen valittavien enimmäismäärään verrattuna. Tieto kokeisiin kutsuttavista julkistetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ilmoitustaululla (Siltavuorenpenger 20 R, uusi puoli, 2. kerros) , jolloin jokaiselle hakijalle myös lähetetään tieto ensimmäisen vaiheen valinnan tuloksista kirjeitse. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen päivämäärästä, kellonajasta sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeet järjestetään käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10:ssä (Auroratalo). Kutsuminen valintakokeisiin tapahtuu seuraavien tekijöiden muodostaman yhteispistemäärän perusteella: a) Opettajakokemus 6 12 kk 1 p kk 2 p kk 3 p kk 4 p kk 5 p Vähintään 60 kk (5 vuotta) 6 p Opettajakokemuksena huomioidaan vain sellainen hakuajan päättymisen mennessä kertynyt päätoiminen (vähintään 16 t/viikko, 1 lukuvuosi = 9 kk) opettajakokemus, joka on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Työtodistuksesta on ilmettävä työsuhteen alkamis- ja loppumispäivämäärä sekä opetustuntien viikkotuntimäärä, mikäli on kyse päätoimisesta tuntiopetuksesta. Opettajakokemukseksi katsotaan opetussuunnitelmaan perustuva ryhmäopetus perusopetuksen, lukion tai aikuisopetuksen tehtävissä. Opettajakokemuksen tulee olla Suomessa hankittua. Myös muuta opettajakokemusta on mahdollista huomioida, mikäli hakijalla on esittää opettajakokemuksesta yksityiskohtainen selvitys (muun työkokemuksen hyväksyy aikuisopettajaopintojen vastuulehtori). Kesäkuukausilta (kesä- ja heinäkuu) ei anneta pisteitä, ellei työtodistuksesta ilmene, mitä hakija on silloin opettanut. b) Jatko-opinnot Lisensiaatin tutkinto Tohtorin tutkinto 2 p 3 p c) Kasvatustieteellisten aineiden 25 opintopisteen (15 ov) opintokokonaisuus 2 p Kasvatustieteet (yleinen/aikuiskasvatustiede, pedagogik/vuxenpedagogik), erityispedagogiikka, kasvatuspsykologia, yliopistopedagogiikka 10/19

11 d) Tutkinnon jälkeen/lisäksi suoritetut yliopistolliset arvosanat tai vastaavat opintokokonaisuudet (huomioon otetaan ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi suoritetut todistuksella osoitetut erilliset opinnot) perus- ja aineopinnot 2 p syventävät opinnot 3 p Valintakoe Varsinainen valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen kuuluu opetuksen suunnittelu luetun jäsentelytekstin pohjalta ja suunnitelman esittely arviointilautakunnalle, sekä haastattelu. Hakijalla on ennen esittely- ja haastattelutilannetta noin 40 minuuttia aikaa tutustua tekstiin ja valmistella esitys. Suunnitelman esittelylle (5 min.) ja haastattelulle (10 min.) on varattu aikaa yhteensä noin 15 minuuttia. Molemmat osiot on suoritettava hyväksyttävästi valintatoimikunnan määräämällä tavalla. Haastattelun tukena käytetään hakijan hakemuksen (E-hakulomake tai paperilomake) liitteenä toimittamaa taustatietolomaketta. Taustatietolomaketta ei pisteitetä, eikä siihen tule liittää erillisiä liitteitä. Valintakokeet järjestetään keskiviikkona ja torstaina (hakija osallistuu yhtenä päivänä). Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeen arvioi kaksihenkinen arviointilautakunta. Suunnitelman ja sen esittelyn arvioinnissa kiinnitetään huomiota suunnitelman realistisuuteen, esitystaitoon sekä selkeään ja johdonmukaiseen ajatteluun. Haastattelun perusteella arvioidaan aikuisopettajaopintoihin hakeutumisen realismia, vuorovaikutustaitoja ja motivoituneisuutta opettajan ammattiin. Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Arviointilautakunnan kummankin jäsenen on puollettava hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Varsinainen valinta erillisiin aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin tapahtuu valintakokeen ja esivalinnassa saadun pistemäärän summan perusteella. Tasapistetilanteiden ratkaisu Valinnan I vaiheessa kahden tai useamman hakijan ollessa tasapistetilanteessa, tapahtuu valintakokeisiin kutsuminen seuraavien kriteerien perusteella: 1. ensimmäisenä etusijalle asetetaan hakija, jolla on pisin opettajakokemus, 2. toisena etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon, 3. kolmantena etusijalle asetetaan hakija, jolla on suoritettuna perusopinnot kasvatustieteellisessä oppiaineessa, 4. neljäntenä etusijalle asetetaan hakija, joka on saanut eniten esivalintapisteitä tutkinnon jälkeen suoritetuista yliopistollisista arvosanoista. Valinnan II vaiheessa tasapistetilanteessa (lopulliset tulokset) etusija annetaan ensiksi niille, jotka ovat saaneet eniten pisteitä II vaiheen esittelytehtävästä. Mikäli hakijoita on tämän jälkeen edelleen tasapistetilanteessa, noudatetaan samoja kriteereitä kuin ratkaistaessa perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvien tasapistetilanteita. 6. Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävät erilliset opettajan pedagogiset opinnot Tvåspråkiga pedagogiska studier för lärare erbjuds vid institutionen för tillämpad pedagogik vid beteendevetenskapliga fakulteten. Alla muntliga och skriftliga uppgifter kan göras på svenska och lärarpraktiken sker i svenska övningsskolor, men största delen av den övriga undervisningen går på finska. 11/19

12 Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävien valintaperusteet ovat pääsääntöisesti samansisältöiset kokonaan suomen kielellä järjestettävien valintaperusteiden kanssa. Ruotsinkieliset opiskelijat voivat hakea myös kokonaan ruotsinkieliseen koulutukseen, jonka voi suorittaa Åbo Akademin Vaasan yksikön tarjoamina opintoina, katso Hakuedellytykset Yleisenä edellytyksenä perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon hakuajan päättymiseen, maanantaihin , mennessä. Ulkomailla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto Jos hakijalla on muualla kuin Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, häneltä edellytetään opetushallituksen antama päätös tutkinnon rinnastamisesta ylempään korkeakoulututkintoon. Rinnastuspäätöksessä tulee olla maininta myös opetettavan aineen rinnastamisesta (vastaavuus) silloin, kun haetaan perusopetuksen ja lukion opettajan tehtäviin suuntautuviin erillisiin kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin opettajan pedagogisiin opintoihin. Tutkinnon rinnastuspäätös liitetään hakemukseen (E-hakulomake tai paperilomake) ja toimitetaan muiden liitteiden mukana käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanslian opintoasioihin hakuajan päättymiseen, , mennessä osoitteella Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/opintoasiat, PL 9, Helsingin yliopisto. Kuoreen merkitään Hakemus erillisiin kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin opettajan pedagogisiin opintoihin. Vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoihin Mikäli Suomessa suoritetun ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksessa tai ulkomailla suoritetun ylemmän tutkinnon rinnastuspäätöksessä ei ole mainintaa tutkintoon sisältyvien opintojen vastaavuudesta johonkin perus- ja lukio-opetuksessa opetettavaan aineeseen, hakijalta edellytetään erillinen asianomaisesta aineesta vastaavan ainetiedekunnan antama todistus opintojen vastaavuudesta. Biologiassa edellytetään aina ao. tiedekunnan antama vastaavuustodistus. Vastaavuustodistus tai vastaavuuslausunto (tiedekunnan dekaanin päätös) on todistus siitä, että suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia, jonkin perus- ja lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoja. Vastaavuustodistusta tarvitaan erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin haun lisäksi opettajan virkoja haettaessa. Vastaavuustodistuksen antaa sen yliopiston tiedekunta, jossa kyseisen opetettavan aineen opinnot on suoritettu, mikäli siellä on aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto tai koulutusohjelma/koulutus. Muussa tapauksessa todistuksen antaa sellainen yliopisto, jossa ko. opintoja voi suorittaa. Vastaavuustodistusta on hyvä pyytää kirjallisesti. Pyynnön voi yleensä lähettää ao. tiedekuntaan myös sähköpostitse. Pyynnössä tulee mainita ainakin: todistusta hakevan nimi, henkilötunnus tai opiskelijanumero sekä postiosoite, johon todistus voidaan lähettää. Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite ovat myös tarpeellisia. Mikäli opetettavan aineen opinnot on suoritettu osittain tai kokonaan muussa suomalaisessa yliopistossa tai ulkomailla, eivätkä tiedot näy Helsingin yliopiston opiskelijarekisterissä, tulee todistuksen hakijan toimittaa lisäksi oikeaksi todistetut jäljennökset todistuksista. Vastaavuustodistuksesta peritään 126 euron maksu, joka perustuu opetusministeriön asetukseen 737/2007 yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista. Myös mahdollisesta hylkäävästä päätöksestä peritään em. maksu. Vastaavuustodistuksen saa yleensä noin kahden viikon toimitusajalla (poikkeuksena kesä- ja jouluaika, jolloin todistuksen saamisesta on sovittava erikseen). 12/19

13 Opetettavan aineen vastaavuustodistus liitetään hakemukseen (E-hakulomake tai paperilomake) ja toimitetaan muiden liitteiden mukana käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanslian opintoasioihin hakuajan päättymiseen, , mennessä osoitteella Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/opintoasiat, PL 9, Helsingin yliopisto. Kuoreen merkitään Hakemus erillisiin kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin opettajan pedagogisiin opintoihin. Katso kielitaitovaatimukset luvusta 3. Kaksikielisenä järjestettävä koulutus koskee perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvia erillisiä opettajan pedagogisia opintoja. Aikuisopetukseen suuntautuvissa erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa ei ole varsinaista kaksikielisen koulutuksen hakijaryhmää, mutta aikuisopetukseen suuntautuvat opiskelijat voivat suorittaa pedagogisiin opintoihin sisältyvän harjoittelun ruotsinkielisessä oppilaitoksessa. 6.2 Edeltävät opinnot Kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalla tulee olla suoritettuna ylempään korkeakoulututkintoon sisällytettynä tai sen lisäksi tehtynä vähintään 60 opintopisteen/35 opintoviikon laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (cum laude approbatur -arvosana) tai vastaava kokonaisuus aineessa, jossa hän suorittaa opetusharjoittelun (ensimmäinen opetettava aine). Mikäli tutkinto- tai erillisestä todistuksessa ei ilmene, miten suoritetut perus- ja aineopinnot ja mahdolliset syventävät opinnot vastaavat opetettavan aineen opintoja kyseisessä perus- ja/tai lukio-opetuksen aineessa, hakijalta edellytetään vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoihin (katso edellisen luvun 6.1 kohta Vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoihin). Vastaavuustodistusta tarvitaan esimerkiksi Teknillisessä korkeakoulussa suoritettujen fysiikan opintojen vertaamiseksi Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan opetettavan aineen opintoihin. Vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoihin tulee toimittaa hakemuksen (E-hakulomake tai paperilomake) liitteenä hakuajan päättymiseen mennessä. Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin haun lisäksi vastaavuustodistusta tarvitaan opettajan virkoja haettaessa. Biologiassa erillisiin kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta edellytetään aina biotieteellisen tiedekunnan antama vastaavuustodistus. Äidinkieli ja kirjallisuus (modersmål och litteratur) -oppiaineen hakijaryhmässä erillisiin kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilta edellytetään vähintään 60 opintopisteen/35 opintoviikon laajuiset perus- ja aineopinnot sekä pohjoismaisissa kielissä (äidinkielen linja) että pohjoismaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä. Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan päätöksen mukaan alkaen äidinkielen ja kirjallisuuden (modersmål och litteratur) opetettavan aineen opintoihin tulee sisältyä vähintään 10 opintopistettä puheviestinnän opintoja. Opetettavan aineen opintoja ja vastaavuuksia koskevat lisätiedustelut: humanistisen tiedekunnan kanslia, opintoasiainsuunnittelija Riitta Heinsalo, riitta.heinsalo(at)helsinki.fi, p Matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa opetusharjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti kahdessa matemaattis-luonnontieteellisessä aineessa. Siksi on suositeltavaa, että hakijalla on jo hakuvaiheessa kaksi opetettavaa ainetta. Yhteiskuntaoppi -oppiaineen hakijaryhmässä (lukiossa opetettava aine) hakevilla tulee olla yhteiskuntaopin opettajalta edellytetyt opinnot yhteiskuntatieteissä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti. Riittävän aineenhallinnan arvioinnista vastaa valtiotieteellinen tiedekunta. Katso vaatimukset valtiotieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta Tutkintovaatimuksiin on tullut muutos alkaen. Siirtymäaika on voimassa asti. 13/19

14 6.3 Valintamenettely Valinta kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin perustuu valintakokeeseen, joka sisältää tekstipohjaisen haastattelun. Kaksikielisen koulutuksen hakijaryhmän valintakoe järjestetään torstaina (kaikki aineet) käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10:ssä (Aurora-talo). Valintakokeisiin kutsuttavat Kutsu valintakokeeseen lähetetään kaikille niille hakijoille, jotka ovat toimittaneet hakemuksensa E-hakulomakkeella (tai paperilomakkeella) hakuajan päättymiseen klo mennessä, ja joiden kohdalla hakukelpoisuuden edellytykset täyttyvät. Tarkemmat hakijaohjeet ja tiedot valintakokeen päivämäärästä, kellonajasta sekä paikasta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakoe Kaksikielisenä koulutuksena järjestettävien valintakoe sisältää tekstipohjaisen haastattelun. Hakija saa noin 20 minuuttia ennen haastattelua luettavaksi tekstin (yleisteksti tai opetettavaan aineeseen liittyvä). Haastattelu (noin 15 minuuttia) tapahtuu em. tekstin ja hakemuksen (E-hakulomake tai paperilomake) liitteenä toimitetun taustatietolomakkeen pohjalta. Taustatietolomaketta ei pisteitetä, eikä tule liittää erillisiä liitteitä. Haastattelun arvioi kolmihenkinen arviointilautakunta. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta, vuorovaikutustaitoja sekä suunnitelmien realistisuutta. Haastattelusta voi saada enintään 15 pistettä. Vähintään kahden arviointilautakunnan jäsenistä on puollettava hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Tasapistetilanteiden ratkaisu Tasapistetilanteessa opiskelijoiden valitseminen erillisiin kaksikielisenä koulutuksena järjestettäviin opettajan pedagogisiin opintoihin tapahtuu samojen kriteerien perusteella kuin kokonaan suomen kielellä järjestettävissä perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvissa erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa (katso luku 4.3). 7. Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen erilliset opettajan pedagogiset opinnot Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen laitoksen ja humanistisen sekä teologisen tiedekunnan yhteisen uskontotieteen laitoksen yhteistyönä toteutetaan vuosina elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen aineenopettajan koulutuksen pilottihanke. Hankkeen tavoitteena on tarjota elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen opettajille mahdollisuus hankkia muodollinen opettajan kelpoisuus ja edistää didaktista osaamista aineen opetuksen alueella. Tämä on olennaista katsomuksellisen tasa-arvon toteutumiseksi moniuskontoisessa ja -kulttuurisessa Suomessa. Pienryhmäisiksi uskonnoiksi kutsutaan tässä hankkeessa muita sellaisia uskontoja kuin evankelis-luterilaista tai ortodoksista kristinuskoa, joille opetushallitus on vahvistanut keväällä 2006 valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Tällaisia uskontoja ovat: adventistinen, bahá í, buddhalainen, 14/19

15 Herran Kansa ry, Islam, Juutalainen, Katolinen, Krishna-liike, Kristiyhteisö, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, ja Vapaakirkollinen uskonto Hakuedellytykset Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakuedellytyksenä on, että 1) hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai hakijalla on soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen tähtäävä opinto-oikeus muussa yliopistossa, ja 2) hakijalla on suoritetut korkeakouluopinnot elämänkatsomustiedossa tai jossain pienryhmäisten uskontojen aineista tai hänellä on muulla tavoin hankittu riittävä aineenhallinta. Muualla kuin Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta hakijalta edellytetään opetushallituksen antama päätös tutkinnon rinnastamisesta/tunnistamisesta. Riittävän aineenhallinnan arvioinnista vastaa elämänkatsomustiedon osalta valtiotieteellinen tiedekunta, erityisesti käytännöllisen filosofian laitos. Pienryhmäisten uskontojen osalta riittävän aineenhallinnan arvioinnista vastaa kristillisperäisissä uskonnoissa teologinen tiedekunta ja muissa uskonnoissa humanistinen tiedekunta, erityisesti uskontotieteen laitos. 7.2 Valintamenettely Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen erillisten opettajan pedagogisten opintojen valinnat järjestetään yhdessä erillisten evankelis-luterilaisen uskonnon opettajan pedagogisten opintojen kanssa. Valintamenettely on kaksivaiheinen: Hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua valintamenettelyn I vaiheen kirjalliseen kokeeseen, joka järjestetään perjantaina klo käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10, auditoriot 1 ja 2 (2. kerros). Elämänkatsomustiedon ja pienryhmäisten uskontojen I vaiheen valintakoevaatimukset: Uusikylä, K. & Atjonen, P Didaktiikan perusteet. 3. uud. painos. Helsinki: WSOY järjestettävän valinnan I vaiheen kirjallisen kokeen tulosten perusteella kutsutaan hakuedellytykset täyttävistä hakukelpoisista hakijoista valintamenettelyn II vaiheeseen korkeintaan kolminkertainen määrä hakijoita hyväksyttävien määrään verrattuna. Valintamenettelyn I vaiheen tulokset julkistetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ilmoitustaululla keskiviikkona Kaikille II vaiheeseen kutsuttaville lähetetään kirje, jossa kerrotaan II vaiheen ajankohta, paikka ja tarkempi sisältö. Valintamenettelyn II vaihe sisältää tekstipohjaisen haastattelun. Haastattelut järjestetään ti ja ke (hakija osallistuu yhtenä päivänä) käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa Siltavuorenpenger 10:ssä. Hakija saa noin 20 minuuttia ennen haastattelua luettavaksi tekstin. Haastattelu (noin 15 minuuttia) tapahtuu em. tekstin ja hakemuksen (E-hakulomake tai paperilomake) liitteenä toimitetun taustatietolomakkeen pohjalta. Taustatietolomaketta ei pisteitetä, eikä siihen tule liittää erillisiä liitteitä. Haastattelun arvioi kolmihenkinen arviointilautakunta. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta, vuorovaikutustaitoja sekä suunnitelmien realistisuutta. 15/19

16 Haastattelusta voi saada enintään 15 pistettä. Vähintään kahden arviointilautakunnan jäsenistä on puollettava hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi opettajan pedagogisiin opintoihin. Valintakokeen lopputulos perustuu valintamenettelyn I vaiheen kirjallisen kokeen (enintään 5 pistettä) ja II vaiheen tekstipohjaisen haastattelun (enintään 15 pistettä) yhteispistemäärään (enintään 20 pistettä). Tasapistetilanteiden ratkaisu Mahdollisten tasapistetilanteiden ratkaisemisessa käytetään samoja kriteerejä kuin muissa perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvien hakijaryhmissä (ks. luku 4.3). 8. Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely sekä opintooikeuden vastaanottaminen Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksyttyjen nimet julkistetaan perjantaina käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ilmoitustaululla (Siltavuorenpenger 20 R, Minerva-talon uuden puolen 2. kerros, tiedekunnan kanslian käytävä). Opintoihin hyväksytyille lähetetään myös hyväksymiskirje, jossa on mukana hyväksymistodistus ja ohjeet opiskeluoikeuden vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta. Oikaisumenettely Valinnan tulokseen tai kirjallisen kokeen arvosteluun tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua käyttäytymistieteelliseltä tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisupyynnöt käsittelee käyttäytymistieteellisen tiedekunnan valintalautakunta. Käyttäytymistieteelliselle tiedekunnalle osoitetut oikaisupyynnöt toimitetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kansliaan osoitteella Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, PL 9, Helsingin yliopisto (käyntiosoite Siltavuorenpenger 20 R, 2. kerros). Erillisten opettajan pedagogisten opintojen I vaiheen valinnan (valintakokeisiin kutsuttavat) oikaisupyyntöaika päättyy keskiviikkona klo Valinnan tuloksia (II vaihe) koskeva oikaisupyyntöaika päättyy perjantaina klo Valintakokeen arvostelua koskevassa oikaisupyynnössä on ilmaistava tarkasti, mihin ja millä perusteella oikaisua haetaan. Opinto-oikeuden vastaanottaminen Säilyttääkseen opinto-oikeutensa erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytyn tulee ilmoittaa käyttäytymistieteelliselle tiedekunnan kirjallisesti (E-lomake) perjantaihin klo mennessä opinto-oikeuden vastaanottamisesta (ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta ja kirjoittautumisasiakirjojen toimittaminen) sekä ilmoittautua soveltavan kasvatustieteen laitoksen ohjeiden mukaisesti syksyn 2009 opintojaksoihin (periodit 1 ja 2). Tarkemmat tiedot alkuinfoista ja opintojaksoihin ilmoittautumisesta lähetetään hyväksymiskirjeen yhteydessä Keväällä 2009 erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksyttävien opiskelijoiden opintooikeus on voimassa Käyttäytymistieteellinen tiedekunta voi erityisestä syystä (asevelvollisuus, raskaus, äitiysloma) myöntää oikeuden siirtää opintojen aloittamista yhdellä lukuvuodella. Työssäkäynti tai opiskelu muualla ei ole hyväksyttävä syy opintooikeuden lykkäämiselle. Käyttäytymistieteelliselle tiedekunnalle osoitettu kirjallinen lykkäyshakemus on jätettävä tiedekuntaan viimeistään perjantaina klo mennessä. Mikäli erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytty hakija ei ilmoita opiskeluoikeuden vastaanottamisesta (E-lomake), eikä toimita kirjoittautumisasiakirjoja määräaikaan klo mennessä, eikä hänelle ole myönnetty oikeutta siirtää opintojensa aloittamista, hän 16/19

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö toteuttaa lukuvuonna 2009 2011 pilottiluontoisena koulutuksena

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö järjestää lukuvuosina 2011 2013 Erilliset yliopistopedagogiikkaan

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö toteuttaa lukuvuonna 2009 2011 pilottiluontoisena koulutuksena

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN 2017 2018 Tässä valintaoppaassa on tietoa erillisistä, tutkinnon jälkeisistä opettajien pedagogisista opinnoista, jotka järjestetään suomeksi ja kaksikielisesti

Lisätiedot

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Opettajan pedagogisten opintojen info matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE HAKU LUKUVUONNA 2017 2018 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 16 :n mukaan käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA 2016 2017 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU LUKUVUONNA 2016 2017 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN Haku lukuvuonna 2016 2017 suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin HAKU LUKUVUONNA 2016 2017 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN Yleistä Helsingin yliopiston

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU LUKUVUONNA 2015 2016 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN Yleistä Opiskelijoiden valintaa erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op)

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna 2018-2019 suoritettaviin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) Näissä valintaperusteissa ja hakuohjeissa on tietoa erillisistä, tutkinnon jälkeisistä

Lisätiedot

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015 HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2015 Yleistä Opiskelijoiden valintaa opettajan pedagogisiin opintoihin valmistelevat käyttäytymistieteellisen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Teologisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 10-12 Athena sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Tiistaina 13.2.2018 klo 14-16 Valintasuunnittelija Turkka Lavaste Opettajien kelpoisuusvaatimukset

Lisätiedot

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN 2017 2018 Tässä valintaoppaassa on tietoa Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatuista opettajien

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op)

Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Hakumenettely ja valintaperusteet lukuvuonna 2017 2018 suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä.

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 1 (5) OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE VALINTAPERUSTEET Hakuaika päättyy 30.9.2016 Kutsut soveltuvuuden

Lisätiedot

Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus

Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus Valintaperusteet ja hakumenettely perusopetuksessa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien suomenkielisiin monialaisiin opintoihin (60 op) 2018-2019 Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op 1 (7) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston (ja Åbo Akademin) tutkintoopiskelijoille. Maisteriksi valmistuneet voivat hakea erillisiin opettajan

Lisätiedot

OPETTAJAKSI SUOMEEN ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2016-2017 (60 OP)

OPETTAJAKSI SUOMEEN ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2016-2017 (60 OP) 1 (6) OPETTAJAKSI SUOMEEN ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2016-2017 (60 OP) VALINTAPERUSTEET Hakuaika päättyy 7.12.2015 klo 15.45 Kutsut soveltuvuuden arviointiin: 22.12.2015

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO 20.1.2017 Koulutussuunnittelija Laura Eklund OHJELMA Info luentosalissa EDU1 klo 10.00 11.00 Haku- ja valintamenettely, opiskelu, erilaiset opettajan kelpoisuudet

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin

Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Valintaperusteet ja hakumenettely vanhoissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukuvuonna 2018-2019 suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Tärkeää! Tämä opas on tarkoitettu niille Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op)

Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Valintaperusteet ja hakumenettely lukuvuonna 2018 2019 suoritettaviin erillisten erityisopettajan opintoihin (60 op) Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä.

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos

Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella 4.6.2018 Maisa Montonen, opetusneuvos Ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa opettajaksi Suomessa. Pitäisikö selvittää mahdollisuus

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin

Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Valintaperusteet ja hakumenettely uusissa koulutuksissa opiskeleville lukuvuonna 2018-2019 suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin Tärkeää! Mieti mihin ryhmään kuulut! Tämä opas on tarkoitettu

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (60 OP) VALINTAPERUSTEET 2017

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (60 OP) VALINTAPERUSTEET 2017 1 (6) ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (60 OP) VALINTAPERUSTEET 2017 Hakuaika päättyy 16.11.2016 Kutsut soveltuvuuden arviointiin: 18.11.2016 Soveltuvuuden arviointi:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Opettajaksi tai varhaiskasvatuksen ammattiin ulkomaisten opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos

Opettajaksi tai varhaiskasvatuksen ammattiin ulkomaisten opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos Opettajaksi tai varhaiskasvatuksen ammattiin ulkomaisten opintojen perusteella 2.10.2019 Maisa Montonen, opetusneuvos Ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa opettajaksi Suomessa. Pitäisikö selvittää mahdollisuus

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin Yleistä opettajan pedagogisista opinnoista Opettajan pedagogiset opinnot

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen 7. 27.1.2015 2 Ammatillinen erityisopettajankoulutus on opettajankoulutuksen suorittaneille ja ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kaksiportaisen kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (120

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op 1 (7) ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Erilliset opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu maisteriksi valmistuneille. Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää erillisopintoina humanististen

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Tärkeää tietoa aineenopettajan koulutuksen uusille opiskelijoille 2018

Tärkeää tietoa aineenopettajan koulutuksen uusille opiskelijoille 2018 Tärkeää tietoa aineenopettajan koulutuksen uusille opiskelijoille 2018 Huom! Lue lisäksi huolella läpi Opettajan pedagogiset opinnot -sivu https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opettajan-pedagogiset-opinnot

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan opintosuunnasta valmistunut kasvatustieteen kandidaatti on pätevä lastentarhanopettaja Myös esikoulun osalta Esi- ja alkuopetuksen sivuaine ei

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä. 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset?

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä. 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot