Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry."

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin asiantuntijapalveluihin jäljempänä esitettävästi. 1. TAUSTATIEDOT HANKINTAYKSIKÖSTÄ Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry on perustettu vuonna Yhdistyksen tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden yritystoiminnan syntymistä Tampereen seudulle. Yhdistys on yleishyödyllinen eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa. Jäljempänä Tampereen Seudun Uusyrityskeskukseen viitataan hankkeen hallinnoijana tai nimellä Ensimetri. Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri toteuttaa yrityksille suunnattua koulutus-, konsultointi- ja kehittämistoimintaa Pirkanmaan alueella. Hankinta toteutetaan osana ESR- hanketta, joka kuuluu Manner Suomen ESR ohjelman, Länsi Suomen suuralueosion toimintalinjaan 3; Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pirkanmaan ELY keskus, Tredea, Etelä- Pirkanmaan Seutuhallinto, Sastamalan Seudun Yrityspalvelu, muu kuntarahoitus, sekä palveluun osallistuvat yritykset. 2. HANKINNAN KOHDE JA TAUSTOITUS 2.1. Tarjouskilpailun tausta Pirkanmaalla pyritään vahvistamaan yritysten osaamisen tasoa ja uudistumiskykyä. Hanketoimintaa suunnataan erityisesti yritysten liiketoiminnan uudistamiseen, liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, tuottavuuden parantamiseen, kansainvälistymisvalmiuksiin sekä yritysten toimintaympäristöjen parantamiseen (yrityspalvelut). Painopiste on uudenlaisissa palveluliiketoiminnan kehittämisen hankkeissa, joissa tavoitteena on kehittää eri aloilla uusia liiketoimintamalleja ja uutta yritystoimintaa palveluinnovaatioiden kautta (erityisesti hoiva-ala, teollisuus, teknologia, viestintä, kauppa).

2 2.2. Pirkanmaan ebuusti Pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen. Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita sähköisen liiketoimintamallin kehittämisestä toimintansa laajentamiseksi kotimaassa tai ulkomailla. Pääkohderyhmä ovat yli 2 vuotta toimineet alle 10 henkilöä työllistävät yritykset. Kehittämistoimenpiteissä voi olla pieniä alueellisia eroja Pirkanmaan sisällä. Pienyritysten toimintaedellytyksiä parannetaan panostamalla sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen, liiketoimintaosaamisen lisäämiseen, järjestelmien käyttöönottamiseen ja Internetin hyödyntämiseen. Uusia toimintaedellytyksiä luodaan auttamalla pienyrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen tähtäävissä toimenpiteissä. Kehitystoiminnassa korostetaan sparrauksen ja yritysten oma-aloitteellisuuden merkitystä. Projektin tavoitteena on, että joukko pienyrityksiä saa tuotteensa laajemmille markkinoille hyödyntämällä Internetiä ja digitaalisia ratkaisuja. Tavoitteena on kasvattaa vientiin sopivia tuotteita tai palveluita myyvien yritysten markkinoita auttamalla yrityksiä verkkokaupan kehittämisessä (esim. sähköiset kauppapaikat, verkkomarkkinointi, hakukonemarkkinointi, hakukoneoptimointi, hakusanamainonta). Toiminta-aikana pyritään luomaan valmennusmalli pienyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen. Valmennus voi tapahtua myös ryhmissä. Hankkeen toimialue on koko Pirkanmaa. Yrityksille suunnatuissa toimenpiteissä yritysten omarahoitusosuus (osallistumismaksu) on % kustannuksista Hankinnan kohde: yrityslähtöiset asiantuntijapalvelut Tällä tarjouspyynnöllä haetaan palveluntarjoajia toteuttamaan tietoteknisiä konsultointi- ja / asiantuntijapalveluita Pirkanmaan pk-yrityksissä. Kun valintapäätös on tehty, valituksi tulleiden palveluntarjoajien kanssa tehdään puitesopimus palveluiden toteuttamisesta. Kyseiset palveluntarjoajat muodostavat ns. poolin, ja koska kyseessä on puitemenettely, toteuttaja jokaiseen asiakas toimeksiantoon valitaan erikseen tarjouspyyntöjen perusteella tästä joukosta. Tällä puitejärjestelyllä valitaan pooliin riittävä määrä palveluntarjoajia, jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyyntö koskee useita erityyppisiä asiantuntijapalveluita, joiden osalta yksittäisten hankintojen ajankohtaa tai hankintojen kokonaismäärä ei voida etukäteen tietää tai määritellä. Puitejärjestelyyn liittyviä toimeksiantoja tulee toteutumaan siinä määrin kuin hankintayksikön asiakasyrityksien tarve ilmenee. Tässä tarjouspyynnössä esitetyt arviot hankinnan arvosta ovat sitoumuksettomia arvioita. Hankintasopimuksen solmiminen ei tarkoita vielä tilauksen tekemistä. Tarjouksen laatimisesta tai hankintasopimuksen solmimisesta ei makseta korvausta.

3 3. TARJOTTAVAT PALVELUT (LIITE 1) PALVELUKOKONAISUUKSIIN 3.1. Asiantuntija-apu: Asiantuntijapalvelu jonka avulla asiakasyrityksessä kartoitetaan ja kehitetään yrityksen tietotekniikkaa, sähköisiä järjestelmiä, verkkoliiketoimintaa ja niiden kehityskohteita. Palvelun avulla tehdään ensisijaisesti yksittäisten liiketoimintaprosessien parannuksia sähköisen liiketoiminnan apuvälinein. Tämä vaihe auttaa yrityksiä ryhtymään konkreettisiin toimenpiteisiin kehittämisehdotuksen pohjalta Yrityskehitys / konsultointi: Pk-yrityksille tarkoitettu laaja-alaisempi palvelu, jonka avulla autetaan yrityksiä selvittämään yrityksen liiketoimintaprosessit ja niiden sähköistäminen. Palvelun tarkoituksena on luoda yrityksille kokonaiskuva nykytilanteesta sekä kehitystoimenpiteet prosessien automatisoinnista sekä niiden integroinnin tuomista hyödyistä. Prosessin vaiheet esim. konsultointi sparraus, määrittelyvaihe sähköisen liiketoiminnan suunnitelma, toteutus, sekä arviointi ja analysointi (esim. kansainvälistyminen, laajat verkkokauppaprojektit, sähköisten järjestelmien kehittämisprojektit, toiminnanohjausjärjestelmät ym.) Koulutukset ja yritysvalmennukset: Yrityksen työntekijöiden tietoteknisen osaamisen kehittämiseen yksittäisissä liiketoimintaprosesseissa. Sellaisia voivat olla esimerkiksi sähköisen markkinoinnin / sähköisen kaupankäynnin, verkkokaupan, sähköisten järjestelmien käyttöönottokoulutukset. Koulutus palvelu on osa hankkeen kokonaisuutta, kehittämistoimenpiteiden toteutuksessa. Palvelu räätälöidään yritysten kehittämistarpeiden mukaan ja toteutusalueena on koko Pirkanmaa. 4. Hankinnan toteuttaminen puitejärjestelyssä Hankinta toteutetaan avoimessa hankintamenettelyssä puitejärjestelynä. Tämä tarkoittaa sitä, että puitejärjestelyyn valitaan kuhunkin palvelukokonaisuuteen vähintään 3 toimittajaa, jollei toimittajaa koskevat kelpoisuusehdot sekä jäljempänä yksilöitävät tarjouksen hyväksymiskriteerit täyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Palvelut tarjotaan palvelukokonaisuuksina jäljempänä määrättävällä tavoin. Tarjoajan on esitettävä tarjouksessaan ne palvelukokonaisuudet, joihin tämä tarjoaa palveluja. Tarjouksessa on myös esitettävä palvelukokonaisuuskohtaisesti tätä palvelukokonaisuutta koskevat referenssit sekä kyseistä palvelukokonaisuutta koskevat tarjousvertailussa huomioitavat tiedot. Hyväksyttävän tarjouksen tehneen kelpoisuuskriteerit täyttävän tarjoajan ja hankintayksikön kesken tehdään puitejärjestelysopimus.

4 Puitejärjestelysopimuksella sovitaan kaikista palvelun ehdoista ennalta määrätylle ajalle ja tilaukset tehdään puitejärjestelyn piirissä olevilta toimittajilta hankintayksikön asiakasyritysten valinnan mukaan. Tilaus kohdistetaan siis sille puitesopimustoimittajalle, joka asiakasyrityksen näkemyksen perusteella parhaiten soveltuu kyseisen palvelun tuottajaksi. Hankintayksikkö hyväksyy asiakasyrityksen valinnan ja tekee palvelun tilauksen. Hankkeen kautta palveluita saaneille yrityksille tehdään koulutuksen, konsultoinnin, ohjauksen tms. jälkeen asiakastyytyväisyyskysely, jota hyödynnetään palvelun toteutuksessa. 5. TARJOUKSESSA ESITETTÄVÄT ASIAT Tarjouksessa tulee esittää seuraavat asiat ja ne voi käsitellä esimerkiksi alla olevassa järjestyksessä Hankintakausi Sopimus valituiksi tulleiden konsulttien ja asiantuntijoiden kanssa tehdään ajalle Tavoitteena on, että hankintasopimus tulee voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin vasta kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimukseen sisältyy hankintaoptio vuodelle Hankintaoptiosta päätetään erikseen ja sen käyttö riippuu hankkeen rahoituksen jatkumisesta. Tarjoajaa pyydetään lisäksi ilmoittamaan voidaanko tarjouksessa esitetyllä sisällöllä suorittaa vastaavanlainen toiminta myös vuonna 2015, ilman uutta tarjouskilpailua Ilmoitus- ja hankintamenettely Tässä hankinnassa sovelletaan avointa puitemenettelyä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on tehty Hilma-järjestelmään (www.hankintailmoitukset.fi) Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Tarjouksen jättävä yritys voi tarjota palveluitaan liitteellä 1, sekä (katso kohta 3.1) asiantuntija-apu, (katso kohta 3.2) yrityskehitys / konsultointi, (katso kohta 3.3) koulutukset ja yritysvalmennukset -osion alle tai vain osassa näitä. Näin ollen osatarjoukset huomioidaan. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei huomioida Etusijajärjestys Valittavia palveluntarjoajia ei laiteta etusijajärjestykseen.

5 6. YLEISET SOPIMUSEHDOT Hankintaan sovelletaan Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2007-Konsultointi), Erityisehtoja palveluista (JIT 2007-Palvelut) ja Yleisiä sopimusehtoja (JIT 2007), jotka on liitetty tähän tarjouspyyntöön. Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot eli JIT-ehdot erityisehtoineen ovat tulleet voimaan JIT-ehdot ovat saatavissa osoitteessa: Kilpailutus toteutetaan hankintalain (348/2007) avoimen menettelyn mukaisesti. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntöasiakirja on nähtävillä myös osoitteessa: Tarjouksia ei voi muuttaa niiden jättämisen jälkeen. Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat tarkentavat kysymykset tulee esittää sähköpostitse alla mainitulle yhteyshenkilölle. Hankintayksikkö tekee tarvittaessa tarjouksiin liittyviä tarkentavia kysymyksiä ja pyytää tarkentavia selvityksiä tarjousten vertailun yhteydessä. Hankintayksikkö järjestää tarvittaessa toimittajille mahdollisuuden esitellä tarjouksiaan. 7. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 1. Hankintailmoitus 2. Pirkanmaan ebuusti -tarjouspyyntö 3. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT Konsultointi) tai Erityisehtoja palveluista (JIT 2007-Palvelut) 4. Yleiset sopimusehdot (JIT 2007) 5. Tarjous 8. Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset Palvelun tarjoajalla tulee olla riittävät edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä liitettävä tarjoukseensa mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna.

6 Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin ja sillä ei saa olla maksamattomia veroja. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: 1. kaupparekisteriote 2. veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta Tarjoajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä ja kannattavuudesta sekä luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. 9. Tarjoukselle esitetyt vähimmäisvaatimukset 9.1. Yleiset vähimmäisvaatimukset Tarjouksen tulee olla laadittuna kirjallisena suomen kielellä. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä olevat ehdot. Lisäksi tarjoaja sitoutuu noudattamaan Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2007-Konsultointi), Erityisehtoja palveluista (JIT 2007-Palvelut) ja Yleisiä sopimusehtoja (JIT 2007). Tarjous ei saa olla ehdollinen. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään neljä (4) kuukautta tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjassa esitetyt vaatimukset eivät täyty, jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä Sisällölliset vähimmäisvaatimukset Tarjous on laadittava tämän kohdan mukaisessa järjestyksessä ja kaikkiin kohtiin on annettava vastaus. 1) Perustiedot: - yrityksen nimi - y-tunnus - postiosoite - tarjouksen yhteyshenkilö - sähköpostiosoite - puhelinnumero - yrityksen Internet-sivujen osoite - lyhyt organisaatiokuvaus

7 2) Tarjottavat palvelut, niiden kuvaus ja hinta ( / päivä alv 0 %) Hinnat tulee ilmoittaa työpäivähintana (7h/päivä). Tarvittaessa käytettävä työtuntihinta saadaan jakamalla työpäivähinta luvulla 7. Hintojen tule sisältää matkat Pirkanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueella. Tarjouksen hinnat esitetään euroina ALV 0%. 3) Tarjoajan tulee rastittaa liitteestä 1 kaikki ne konsultointi- ja / tai asiantuntijapalvelut, joita tämä tarjoaa Pirkanmaan ebuusti -hankkeelle Lisäksi palveluista tulee kirjoittaa lyhyt selventävä kuvaus erilliseen dokumenttiin - pelkkä rastittaminen ei siis riitä. Jos esimerkiksi rastitatte koulutukset / valmennukset, teidän tulee kirjoittaa kuvaus siitä, millaisesta palvelusta on kysymys. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa: - Kaupparekisteriote - Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta Hintojen voimassaolo, hinnanmuutokset ja maksuehdot Hinta on kertakaikkinen kokonaiskorvaus tarjouspyynnön kohteena olevan palvelun tuottamisesta. Mitään muita korvauksia, kuten ylityö-, matkustus-, odotus-, varallaolo-, laskutus-, toimitus-, käsittely- eikä muita vastaavia korvauksia ei makseta. Tarjoukset tehdään kiinteähintaisina päättyvälle sopimuskaudelle. Tarjoajaa pyydetään lisäksi ilmoittamaan voidaanko tarjouksessa esitetyllä sisällöllä suorittaa vastaavanlainen toiminta myös vuonna 2015, ilman uutta tarjouskilpailua. Maksut suoritetaan laskua vastaan, jolloin maksuajan laskeminen alkaa siitä kun palvelu on sopimusehtojen mukaisesti toimitettu ja lasku on saapunut Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetrin ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Laskun maksamisen edellytyksenä on, että osallistujayritys on hyväksynyt työsuoritteen. Maksuehto on 28 päivää netto, kuitenkin niin, että lasku pyritään maksamaan ehdon 14 päivää netto mukaisesti, mikäli osallistujayrityksen hyväksyntä työsuoritteelle on saatu siten, että maksaminen on mahdollista. Palveluntarjoaja laskuttaa asiantuntijapalvelut toteutumaraportin mukaisesti. Toteumaraportilla tarkoitetaan kirjallista selvitystä, josta ilmenee kenelle palvelu on tehty, mitä on tehty, kuka on tehnyt, missä on tehty ja milloin on tehty. Raportointi pitää olla tehtynä ennen laskun maksamista. Laskuissa ja toteutumaraporteissa on noudatettava myös ESR-projektien laskutusta sekä dokumentointia koskevaa viranomaisohjausta, jonka sisällöstä selonottovelvollisuus on palvelun tuottajalla.

8 10. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittely Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan. Ensimetri voi olla hyväksymättä mitään tarjousta. Ensimetrillä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittavia selvityksiä. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kahdessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Tarjouskilpailun ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan tarjoajien tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavilta palveluilta edellytetään. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä sekä siinä mainittuja vaatimuksia ja tuotteistettuja palveluita. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. 11. Valintaperusteet Puitejärjestelyyn valitaan mukaan kaikki yleiset ja sisällölliset vähimmäisvaatimukset (katso kohta 9) täyttävät palveluntarjoajat, jotka tarjoavat liitteessä 1 mainittuja palveluita. 12. Päätöksestä ilmoittaminen Hankintapäätös lähetetään kirjallisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. 13. Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo Hankinnasta tehdään puitesopimus ajalle Hankintasopimus tehdään valittujen palveluntarjoajien kanssa kirjallisena. Tavoitteena on, että hankintasopimus tulee voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin vasta kun hankintapäätös on lainvoimainen.

9 Sopimukseen sisältyy hankintaoptio vuodelle Hankintaoptiosta päätetään erikseen ja sen käyttö riippuu hankkeen rahoituksen jatkumisesta. Tarjoajaa pyydetään lisäksi ilmoittamaan voidaanko tarjouksessa esitetyllä sisällöllä suorittaa vastaavanlainen toiminta myös vuonna 2015, ilman uutta tarjouskilpailua. Puitejärjestely on kestoltaan enintään 4 (neljä) vuotta. Mikäli optiokausia otetaan käyttöön, päättymisajankohta riippuu sopimuksen alkamisajankohdasta. Sopimus voidaan purkaa kesken sopimuskauden, jos palveluntarjoaja rikkoo olennaisesti sopimusta tai palveluiden laatu olennaisesti heikkenee. Muut purkuehdot määritellään tarkemmin hankintasopimuksessa. 14. Muut ehdot Hankintapäätös tai muu vastaus ei ole oikeustoimilain tarkoittama tarjouksen ehdoton hyväksyminen vaan sopimus syntyy sopimusasiakirjan allekirjoituksella, joka tehdään kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Puitejärjestelysopimus ei merkitse vielä palvelun tilaamista vaan sopimus voi jäädä myös ns. nollasopimukseksi. Tarjoamisesta tai puitejärjestelysopimuksen osapuolena olemisesta ei makseta korvausta. Hankintayksikkö tekee puitejärjestelysopimuksen tarkoittaman tilauksen nimenomaisena oikeustoimena. Tarjouksen voi esittää yhdestä tai useammasta kohdasta (liite1). Referenssit sekä tarjousvertailuun vaikuttavat tiedot on esitettävä palvelukohtaisesti kohdentaen. 15. Aikataulu - Tarjouspyyntö Hilma-järjestelmään Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ajalla Tarjousten jättö klo 16:00 mennessä - Päätös valinnasta Sopimusten teko (tavoiteajankohta) viikolla 9/ Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on esitettävä mennessä sähköpostitse osoitteeseen: Sähköpostin otsikkona tulee olla Lisätietopyyntö: ebuusti. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin. 17. Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Sitovan tarjouksen tulee olla täydellisenä liitteineen perillä kello mennessä postitse. Myöhästyneitä tai puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.

10 Tarjous pyydetään toimittamaan postitse (tai paikan päälle tuotuna) osoitteeseen: Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Mauri Autonen Pellavatehtaankatu Tampere Kuoressa tulee olla lähettäjän yhteystiedot sekä tunnus Pirkanmaan ebuusti kilpailutus. 18. TARJOUSTEN JULKISUUS Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ovat julkisia, kun hankintasopimus on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla, on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti, kun päätös on tehty. Tarjoajalla ei ole kuitenkaan tietojen saantioikeutta liike- ja ammattisalaisuuksiin. Salassa pidettävät tiedot tulee tarjouksessa esittää mielellään erillisellä liitteellä ja niihin on selkeästi merkittävä teksti SALAINEN. Hinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus. 19. YHTEYSHENKILÖ Lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa: Mauri Autonen Projektipäällikkö, Ensimetri ry puh: Mikäli kysymykset edellyttävät oleellisten lisätietojen antamista, samat tiedot toimitetaan kaikille tarjouspyynnön pyytäneille. Tampere Mauri Autonen

11 LIITE 1: ( yrityksen nimi ) Tulostakaa tämä sivu ja rastittakaa mihin palvelukokonaisuuteen tarjoatte ja mitkä ovat yrityksenne palvelut Pirkanmaan ebuusti hankkeelle, sekä liittäkää sivu tarjoukseenne. Kirjoittakaa tarjoukseenne lyhyt kuvaus tarjoamistanne palveluista pelkkä rastittaminen ei siis riitä. Jos esim. rastitatte tuote- ja palvelukehityksen, tulee tehdä selventävä kuvaus tarjoamistanne palveluista erilliseen dokumenttiin siitä, millaisesta palvelusta on kysymys. Tarjottavat palvelukokonaisuudet: Asiantuntija-apu (lisätietoja kohdassa 3.1) Yrityskehitys / konsultointi (lisätietoja kohdassa 3.2) Koulutukset ja yritysvalmennukset (lisätietoja kohdassa 3.3) Tarjottavat palvelut (palvelukokonaisuuksiin): Liiketoiminnan kehittäminen: Analyysit ja tutkimukset Kansainvälistyminen Konsultointi Koulutus Markkinointi, myynti ja viestintä Tuote- ja palvelukehitys Tuotteistaminen ja segmentointi Yritysvalmennus Joku muu Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen: Sähköiset järjestelmät, ohjelmistot: Pilvipalvelut, Toimisto-ohjelmistot, Tietoturva, Tunnistus, Asiakkuudenhallinta (CRM), Toimitusketjunhallinta (SCM), Toiminnanohjaus (ERP), Tuotannonohjaus, Tuotehallinta, Suunnittelu, Dokumentinhallinta, Hankinta, Henkilöstönhallinto, palkanlaskenta, kulunvalvonta, intra- ja ekstranetit, ryhmätyöohjelmistot, kalenterit, liikkuvan työn ratkaisut, sähköisen asioinnin ratkaisut Sähköinen kaupankäynti: Sähköposti, nettisivut, verkkokauppasovellukset, sähköisen markkinoinnin ratkaisut, hakusanamainonta, hakukoneoptimointi, sosiaalinen media, viestintä, brändäys, imagot, graafiset ilmeet Sähköisen taloushallinnon ratkaisut: Myynti, osto, laskutus, varasto, verkkolaskut, kirjanpito, tilitoimistopalvelut ICT - tukipalvelut: Työasemat, palvelimet, lähiverkot, tietoliikenneyhteydet, puheratkaisut, toimistotyökalut, varmistukset, järjestelmät, tietokannat, mobiilipalvelut ja tietoturva Tietotekniikkakoulutus, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot