Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3."

Transkriptio

1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä 80/ /2015 KONSJA 19 "ELINVOIM 28 Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä : Lisätiedot: kaupunginlakimies Eero Immonen, puh konsernihallinnon lakimies Johanna Alatalo, puh Asiakirjat Yhtiöiden lausunnot Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä Avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistus-yhteisöissä Lappeenrannan kaupungin kokonaan ja osittain omistamat kaupunkiyhtiöt, tytäryhteisöt, säätiöt, osakkuus/yhteisyhteisöt ja kuntayhtymät eivät tällä hetkellä kaikilta osin toimi julkisuuden suhteen samoilla pelisäännöillä kaupungin itsensä kanssa. Ongelma on valtakunnallinen ja siihen ovat useat kunnallishallinnon johtavat asiantuntijat ottaneet kantaa. Yhtiöissä sanotaan toimittavan osakeyhtiölain puitteissa, jolloin tärkeiden tai rahallisesti merkittävien päätösten valmistelusta tai edes päätöksistä ei aina saada julkisuuteen riittäviä tietoja. On mahdollista että lainsäädäntö tulevaisuudessa jopa pakottaa avoimuuteen, mutta se ei tälläkään hetkellä estä sitä. Kaikessa julkista valtaa käyttävässä tai julkisella rahoituksella maksettavassa toiminnassa tulisi kuitenkin toimia samojen julkisuusperiaatteiden mukaan. Lappeenrannan tulee strategiansa

2 henkilöstö ja tapa toimia osiossa linjaamiensa periaatteiden mukaan toimia asiassa ennakoivasti. Myös kaupungin demokratiapalkinnon 2014 muodossa saama tunnustus velvoittaa avoimuuteen kaikessa toiminnassamme. Asian ajankohtaisuutta kaupungissa korostaa mm. kaupungin rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi yhtiömuotoon. Näillä perustein, me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että kaupunki velvoittaa mainitut yhteisönsä toimimaan mahdollisimman pitkälle julkisuuslain ja kunnallisen hallinnon avoimuuden periaatteiden mukaisesti, vaarantamatta kuitenkaan laissa erikseen säädettyjä salassapitovelvoitteita. Kaupungin tulee valmistella velvoittavat toimintaohjeet enemmistönä omistamilleen yhteisöille vietäväksi läpi näiden päätöksenteossa ja neuvotella muiden osakkaiden kanssa avoimuuden lisäämisestä vähemmistöosakkuus-yhteisöissä. Julkistaa tulee mm. seuraavia asioita; Johdon palkkiot ja johtohenkilöiden valinnat perusteluineen Hallituksen jäsenten palkkiot ja sidonnaisuudet Valmistelu- ja päätöspöytäkirjat Kaupunginhallitus ja konsernihallinto voivat luonnollisesti täydentää tätä listaa valmistelun ja selvitystyön edetessä. Lausuntopyyntö konsernijaostolle Kaupunginhallitus on kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä päättänyt pyytää valtuustoaloitteesta konsernijaoston lausunnon. Lausuntojen pyytäminen yhtiöiltä Konsernijaosto on pyytänyt valtuustoaloitteen johdosta lausunnon Lappeenrannan Energia Oy:ltä, Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:ltä ja Lappeenrannan liiketoiminnot Oy konsernin yhtiöiltä. Yhtiöiden lausunnoissa on esitetty seuraavia näkökohtia: Kaupunki on konserniohjeellaan asettanut yhtiöille velvollisuuden mm. avoimesta ja aktiivisesta tiedottamisesta. Yhtiöt ovat noudattaneet ohjetta ja noudattavat sitä jatkossakin. Tätä kautta yhtiöiden toiminta on viime vuosina lähestynyt nopeasti kohti samanlaista avoimuutta, jota kaupunki noudattaa.

3 Yhtiöiden johtohenkilöiden valinnat edellyttävät jo nykyisellään konsernijaoston ennakkohyväksynnän ja tulevat julkisiksi tässä yhteydessä. Toimitusjohtajan palkkatieto voidaan antaa samoilla perusteilla kuin muissakin kaupunkikonsernin yhtiöissä annetaan. Johdon palkat ja palkkiot ovat julkisia pörssiyhtiöissä ja sitä seuraten voisivat olla julkisia myös kaupungin omistamissa yhtiöissä. Julkisuuden myötä yhtiöihin tulisi saada myös mahdollisuus palkita tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ovat omistajan määrittämiä ja siten julkisia jo tällä hetkellä. Hallituksen jäsenet ovat valmiit ilmoittamaan sidonnaisuutensa konsernijaoston määrittelemällä tavalla. Yhtiön hallituksen päätökset voidaan julkistaa samoilla perusteilla ja samalla tavalla kuin muissakin kaupunkikonsernin yhtiöissä pois lukien kolmansien osapuolten liike- ja ammattisalaisuudet tai asiat, jotka muuten ovat lain nojalla salassa pidettäviä. Niin kaupunki kuin yhtiötkin kohtaavat julkistamisen suhteen vaikeuksia niissä tilanteissa, joissa asioita tai hankkeita valmistellaan ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Näissä tilanteissa tulee voida tapauskohtaisesti harkita, milloin asia voidaan julkistaa. Vastuun asian tai hankkeen julkistamisen valmiudesta joutuu ottamaan yhtiön toimivajohto tai hallitus. Näitä yhtiöiden asioita koskeva julkisuus on aloitteessa esitetyistä asioista vaikeimmin määriteltävissä yksiselitteisesti, mistä johtuen näitä asioita ei tulisi määritellä julkistettaviksi. Nykytila julkisuuslain, kuntalain ja Lappeenrannan kaupungin konserniohjausjärjestelmän näkökulmasta Yleistä Kunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon liittyvä julkisuusperiaate ei voimassa olevan lainsäädännön mukaan lähtökohtaisesti sellaisenaan ulotu kuntien omistamiin yhtiöihin, säätiöihin ja muihin yhteisöihin. Sen sijaan kuntayhtymät toimivat julkisuusperiaatteen mukaisesti yhtäläisesti kuntien kanssa. Tietyt viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) ja kuntalain säännökset, Lappeenrannan kaupungin konserniohjausjärjestelmä ja konserniohjeen määräykset lieventävät kuitenkin edellä mainittua lähtökohtaa muun muassa määrittämällä kuntaomisteisen yhtiön asiakirjat tietyissä tapauksissa julkisuuslain

4 soveltamisen piiriin sekä määrittämällä kunnalle osakkeenomistajana, tarkastuslautakunnalle, sisäiselle tarkastukselle sekä tilintarkastajalle tietyt tiedonsaantioikeudet ja toisaalta yhtiöille tietyt tiedonantovelvollisuudet. Kuntalain mukainen tiedottamisvelvollisuus on tietyissä tapauksissa ulotettu myös yhteisöihin ja säätiöihin. Uusi kuntalaki ei ole juurikaan tuomassa muutoksia kuntien omistamien yhtiöiden ja julkisuusperiaatteen väliseen suhteeseen. Osakeyhtiön asiakirjojen julkisuus Kuntien omistamien osakeyhtiöiden hallussa olevien asiakirjojen julkisuus määräytyy osakeyhtiölain (OYL) mukaan. OYL:n sääntely on tältä osin kuitenkin niukkaa, eikä siinä ole säännelty yhtiön toimintaan liittyvien asiakirjojen tai tietojen julkisuutta kattavasti. OYL 8 luvun 10 :n mukaan osakeyhtiön on ilmoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. OYL 3 luvun 17 :n mukaan myös osake- ja osakasluettelo ovat julkisia. Osakeyhtiöllä ei ole lainsäädäntöön perustuvaa yleistä velvollisuutta antaa tietoa sen hallussa olevasta asiakirjasta ulkopuoliselle. Toisaalta, ei ole myöskään kiellettyä antaa tietoa, mikäli tiedon antaminen ei ole vastoin yhtiön etua ja mikäli tiedon antamisella ei rikota mahdollista kolmannelle annettua salassapitositoumusta. Asiakirjojen ja tietojen julkisuutta koskevaan päätöksentekoon liittyy yhtiössä harkintavaltaa. Mikäli yhtiön hallitus päättää tiedon luovuttamisesta, ottaa hallitus samalla itselleen vastuun siitä, jos julkistaminen aiheuttaa vahinkoa yhtiölle tai jos julkistamisella rikotaan kolmannelle annettua salassapitositoumusta. Kunnan hallussa oleviin yhtiöitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan kuitenkin julkisuuslainsäädäntöä. Kunnan omistaman yhteisön kunnalle toimittama asiakirja tulee siis lähtökohtaisesti julkiseksi. Kunnan viranomaisella on julkisuuslain nojalla yleinen velvollisuus antaa tieto sen hallussa olevasta asiakirjasta siltä osin kuin se ei sisällä lain mukaan salassa pidettäviä tietoja, esimerkiksi tietoja liikeja ammattisalaisuudesta. Kuvaus konserniohjausjärjestelmästä Kuvaus voimassa olevasta, vuonna 2014 tarkistetusta konserniohjausjärjestelmästä on valmisteltu selonteoksi vuoden 2014 tilinpäätösaineistoon seuraavasti: Yleistä

5 Konserniohjaus jaetaan omistajaohjaukseen ja tytäryhteisöjen valvontaa koskevien ohjeiden antamiseen. Omistajaohjaus on kunnan edustajien päätösvallan käytön ohjaamista yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimessä. Tytäryhtiöiden valvontaa koskevia ohjeita taas annetaan kunnan omille toimielimille ja viranhaltijoille. Lisäksi kaupunki antaa teknis-luonteista ohjeistusta tytäryhteisöille sovituissa konsernin toiminnoissa kuten tilinpäätösraportoinnissa tai rahoituksen taikka hankintojen järjestämisessä. Kaupungin konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätetyt tavoitteet saavutetaan, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että säännöksiä, ohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan. Lisäksi olosuhteiden muuttuessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään riittävissä määrin. Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa Normipohja Lappeenrannan kaupungin konserniohje (kohta 5) määrittää kaupunginvaltuuston ja konsernijohdon toimivallan ja vastuunjaon konserniohjauksessa seuraavasti: Kaupunginvaltuusto: hyväksyy Lappeenranta -strategian, johon sisältyy myös tytäryhteisöjen strategiat, päättää kaupunkikonsernille ja sen tytäryhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä, arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ja hyväksyy konserniohjeet. Kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto siten kuin kaupunginhallituksen johtosäännössä tarkemmin määrätään: valitsee kaupungin edustajat suorassa omistuksessaan oleviin tytär- ja osakkuus- sekä yhteisyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä nimeää kaupungin edustajat näiden yhteisöjen hallituksiin. Niiden yhtiöiden tai yhteisöjen hallituksiin, jotka kaupunki-konserni omistaa kokonaan, ei nimetä kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. käyttää omistajapuhevaltaa tytäryhteisöissä, kuntayhtymissä, säätiöissä ja kaupungin osakkuus- sekä yhteis-yhteisöissä sekä

6 antaa ohjeet kaupunkia näiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä ja saa käyttöönsä yhteisön toiminnan ja tulosten arviointiraportit vuosittain sekä raportoi valtuustolle vuosittain yhtiöille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunkikonsernia kaupunginhallituksen alaisuudessa ja vastaa konserniohjauksen toteuttamisesta, valvoo konserniyhteisöjen toimintaa ja konserniohjeen noudattamista sekä tarvittaessa tekee vaadittavista toimenpiteistä ehdotuksia kaupunginhallitukselle ja voi olla läsnä ja käyttää puhevaltaa tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa. Erikseen nimetyt viranhaltijat Kaupunginsihteeri, strategia- ja rahoitusjohtaja, tekninen johtaja, kasvatus- ja opetustoimen johtaja sekä henkilöstöjohtaja vastaavat kaupunginjohtajan alaisuudessa konserniohjauksen toteuttamisesta toimenkuvissa tarkemmin määritellyn tehtäväjaon mukaisesti ja he voivat olla läsnä ja käyttää puhevaltaa toimialaansa kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa. Sama koskee kaupunginjohtajan tarvittaessa erikseen määräämää kaupungin keskushallinnon viranhaltijaa. Kaupunginhallituksen johtosäännön 4 :n mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata omistajaohjauksesta. Johtosäännön 5 :n mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat kaupungin edustajain nimeämistä toimikaudekseen osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin, hallituksiin ja tarvittaessa muihin kokouksiin, toimielimiin ja tilaisuuksiin. Johtosäännön 15 :n mukaan konsernijaoston yleisenä tehtävänä on valmistella kaupunginhallituksen käsittelyä varten kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukseen liittyvät kaupungin ja kaupunkikonsernin kannalta merkittävät ja laajakantoiset strategiset asiat. Lisäksi konsernijaoston tehtävänä on kaupunginhallituksen puolesta kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta sekä kaupunginhallituksen hyväksymiä muita konsernia koskevia ohjeita noudattaen vastata seuraavista kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukseen liittyvistä tehtävistä:

7 1. valmistella esitykset kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston käsittelyä varten kaupungin omistajapolitiikan linjauksista ja tytäryhteisöille ja säätiöille asetettavista tavoitteista, 2. ohjata, että ne yhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvaltaa, toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupungin-hallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti, sekä huolehtia osaltaan konsernivalvonnan toteuttamisesta, 3. valmistella kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston käsittelyä varten tytäryhteisöjen talousarviota ja -suunnitelmaa, puolivuotiskatsausta, tulosennustetta, tilinpäätöstä ja tulosten arviointia koskevat asiat sekä muutoinkin seurata tytäryhteisöjen toimintaa, 4. antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, 5. tehdä vaatimus ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi, 6. päättää konserniohjeessa tarkoitetun ennakkohyväksynnän antamisesta tytäryhteisölle muissa kuin edellä 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa, 7. tehdä esityksiä yhtiöiden perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä yhtiöiden ja yhteisöjen osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä koskevista asioista, 8. tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle kaupungin omistajaohjauksen kehittämisestä ja 9. hoitaa muut kaupunginhallituksen sille määräämät kaupungin omistajaohjaukseen kuuluvat tehtävät. Kaupunginhallitus voi määrätä ja konsernijaosto voi saattaa asian, joka konsernijaostolla on 2 momentin mukaan oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Konsernijaosto voi päätöksellään siirtää päätös- tai muuta toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Lappeenrannan kaupungin konserniohjeen (kohta 11) mukaan tytäryhteisön tulee saada kaupunginhallituksen konsernijaoston tai kaupunginhallituksen ennakkohyväksyntä seuraaviin toimenpiteisiin: tytäryhteisön perustaminen ja tytäryhteisörakenteen muuttaminen, yhteisön toiminta-ajatuksen tai omistajarakenteen muuttaminen, yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa kuntaan, yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen, pääomarakenteen merkittävä muuttaminen, toimintaan nähden merkittävät investoinnit, yrityskaupat ja toimintaan nähden merkittävät kiinteistökaupat

8 osakkeiden merkintä, toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien, mukaan lukien immateriaalioikeuksien, hankkiminen, myyminen, vuokraaminen tai panttaaminen. merkittävä lainanotto- ja anto sekä vakuuksien, takauksien taikka muiden yhteisöjä sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen taikka niiden ehtojen olennainen muuttaminen, periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset muutokset, merkittävät henkilöstöpoliittisen ratkaisut, toimitus-johtajan tai vastaavan valinta ja tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto ja muutokset ja yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen. Konsernijohto voi erikseen antaa täydentäviä määräyksiä toimenpiteiden saattamisesta ennakolta kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksyttäväksi. Viranhaltijoiden toimenkuvissa määritellään konserniohjauksen toteuttamisesta seuraavan tehtäväjaon mukaisesti: Kaupunginjohtaja Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy Lappeenrannan Yritystila Oy Lappeenranta Free Zone Oy Ltd Lappeenrannan Laivat Oy Kiinteistö Oy Sammontori Williparkki Oy Wirma Lappeenranta Oy Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy Kiinteistö Oy Seniori-Saimaa Etelä-Karjalan liitto Henkilöstöjohtaja Etelä-Karjalan Työkunto Oy Kaupunginsihteeri Saimaan tukipalvelut Oy Saimaan talous ja tieto Oy Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Strategia -ja rahoitusjohtaja

9 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy konserni Lappeenrannan Energia Oy konserni Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) Tekninen johtaja Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Tietojensaantioikeudet ja tiedonantovelvollisuudet Kunnalla on osakkeenomistajana oikeus saada tietoja omistamiensa osakeyhtiöiden toiminnasta. Kaupunginhallitus ja konsernijaosto yhtiöiden omistajaohjauksen ja valvonnan puitteissa harkitsevat, mitä tietoja ne yhtiöiltä pyytävät. Kunta voi asettaa omistamilleen yhtiöille raportointivelvoitteita. Lappeenrannan kaupungin konserniohjeen kohdassa 6. on määräykset tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta raportoinnista, toiminnan ja talouden suunnittelusta, konsernitilinpäätöksestä ja tiedonantovelvollisuudesta. Lappeenrannan kaupungin konserniohjeen kohdan 11. mukaan tytäryhteisön tulee saada kaupunginhallituksen konsernijaoston tai kaupunginhallituksen ennakkohyväksyntä yhteisön toiminnan kannalta merkittäviin konserniohjeessa lueteltuihin tilanteisiin. Konserniohjeen mukaan ennakkohyväksyntää edellyttää muun ohella merkittävät henkilöstöpoliittiset ratkaisut, toimitusjohtajan tai vastaavan valinta. Omistajan ennakkohyväksynnän antamista koskeva asia käsitellään kaupungin toimielimessä julkisena kokousasiana, mikäli asia ei julkisuuslain mukaan ole salassa pidettävä. Kuntalain 70 :ssä on säädetty tytäryhteisön tiedonantovelvollisuudesta. Säännöksen mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. Säännös vastaa OYL:n 6 luvun 15 :n mukaista tytäryhteisön tiedonantovelvollisuutta. Tiedonantovelvollisuus koskee taseen ja sen liitetietojen lisäksi myös muita tilinpäätöslaskelmia ja niiden liitetietoihin liittyviä tietoja. Säännös velvoittaa tytäryhteisön hallituksen antamaan muitakin kuin tilinpäätösasiakirjoihin sisältyviä tietoja, mikäli tieto on tarpeellinen kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimisessa tai toiminnan tuloksen laskemisessa. Lappeenrannan kaupungin konserniohjeen kohdassa 6. edellä mainittua tiedonantovelvollisuutta on laajennettu niin, että sen piiriin kuuluu myös toimitusjohtaja sekä niin, että tytäryhteisön toimitusjohtajan ja hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen tiedonantovelvollisuus koskee myös niiltä pyydettyjä muita tietoja ja selvityksiä.

10 Kuntalain 70 ei koske kunnan osakkuusyhteisöjä, vaan niiden osalta noudatetaan kuntakonsernissa kirjanpitolain 6 luvun 14 :ää, jonka mukaan osakkuusyhteisön tulee antaa konsernitilinpäätöksen laativalle kirjanpitovelvolliselle tilinpäätöstietojensa yhdistelyä varten tarpeelliset tiedot viimeksi laaditusta tilinpäätöksestään. Lappeenrannan kaupungin konserniohjeen kohdassa 6. on kuitenkin osakkuusyhteisöjä ja yhteisyhteisöjä koskien seuraava laajemmin muotoiltu tiedonantovelvollisuus: Kaupungin osakkuus- ja yhteisyhteisön toimitusjohtajan ja hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on pyydettäessä annettava konsernijohdolle kaupunkikonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot sekä, ellei laista muuta johdu, muut niiltä pyydetyt tiedot ja selvitykset. Uutta kuntalakia koskevan luonnoksen mukaan tilintarkastajalla olisi salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada myös kuntakonserniin kuuluvilta yhteisöiltä ja säätiöiltä tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita hän pitää tarpeellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi (kuntalakiluonnos 124 :n 2 momentti). Huomionarvoista kuitenkin on, että vastaavanlaajuista tietojensaantioikeutta ei ole ulotettu luonnoksessa koskemaan tarkastuslautakuntaa, vaan sen tietojensaantioikeus säilyisi vastaavana kuin mitä se on tällä hetkellä voimassa olevan kuntalain 74 :ssä. Tarkastuslautakunnalla olisi siten kuntalain mukaan jatkossakin oikeus saada salassapitosäännösten estämättä arviointitehtävän hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat ainoastaan kunnan viranomaisilta. Lappeenrannan kaupungin konserniohjeen kohdan 11. mukaan yhtiöt ovat velvollisia antamaan tarkastuslautakunnalle, kaupungin sisäisen tarkastuksen yksikölle ja kaupungin tilintarkastajalle tarpeelliset tiedot ja avustamaan niiden saamisessa. Tiedottamisvelvollisuus Kuntalain 29 :n mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Milloin kunnan tehtävä on annettu yhteisön tai säätiön hoidettavaksi, kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön tai säätiön toiminnasta. Lappeenrannan kaupungin konserniohjeen kohdassa 11. on lisäksi seuraavat määräykset tiedottamisesta: Tytäryhteisöjen tiedottamisen tulee olla avointa ja aktiivista sekä konsernin asettamia tavoitteita ja toimintapolitiikkaa tukevaa. Tytäryhteisöt ovat omalta osaltaan velvollisia noudattamaan tiedottamisessa ja tietojen

11 antamisessa kuntalakia ja kaupungin viestintäohjetta sekä julkisuusja salassapitosäännöksiä. Tytäryhteisön tai säätiön on annettava tiedotusta varten kaupungille sen tarvitsemat tiedot. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Uutta kuntalakia koskevassa luonnoksessa on säännös sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (kuntalakiluonnos 84 ). Säännöksen mukaan sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koskisi yhtiöitä. Ilmoitusvelvollisuus koskisi kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Uuden kuntalain estämättä tulisi arvioida, millä tavalla sidonnaisuuksista ilmoitettaisiin osakeyhtiöiden osalta. Johtopäätökset Kuten edellä mainitusta ilmenee, kaupunki ulottaa kuntalain mukaisella vastikään uusitulla konserniohjausjärjestelmällä hyvän hallinnon periaatteiden, mukaan lukien julkisuusperiaate, vaikutuksen konserniyhtiöidensä toimintaan siinä määrin kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Voimassa olevan lainsäädännön tarkoituksena ei ole, että suora kansalaisvalvonta ulotettaisiin kuntien omistamiin yhtiöihin sellaisena kuin se kohdistuu kuntaan. Sen sijaan lainsäädäntö edellyttää, että kunnalla on toimiva konserniohjausjärjestelmä, jonka puitteissa konsernijohto voi huolehtia sen tehtäviin kuuluvasta konserniyhtiöiden valvonnasta. Voimassa oleva kaupunginvaltuuston hyväksymä konserniohjausjärjestelmä ja sitä koskeva ohjeistus ovat osoittautuneet toimiviksi ja riittäviksi, eikä niiden muuttamiseen tai uuden ohjeistuksen laatimiseen ole tällä hetkellä tarvetta. (KJ) Esitys Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmä päättää esittää konsernijaostolle, että se ilmoittaa lausuntonaan kaupunginhallitukselle edellä esitetyn. Samalla työryhmä ehdottaa, että konsernijaosto toteaa kaupunginhallitukselle, että kaupungin omistamien yhtiöiden tulee toimia mahdollisimman pitkälle julkisuuslain ja kunnallisen hallinnon avoimuuden periaatteiden mukaisesti, vaarantamatta kuitenkaan laissa erikseen säädettyjä salassapitovelvoitteita;

12 että yhtiöiden omistajan eli käytännössä konsernijaoston ja kaupunginhallituksen toimesta julkistetaan johdon palkkiot ja johtohenkilöiden valinnat perusteluineen, hallituksen jäsenten palkkiot ja sidonnaisuudet sekä hallitusten pöytäkirjat ja johdon pöytäkirjat. Näiden asioiden täytäntöönpano valmistellaan erikseen konsernijaoston käsiteltäväksi. Evok Hyväksyttiin." KONSJA (KJ) Kj Konsja Konsernijaosto päättää antaa kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteen johdosta elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän valmisteleman lausunnon ja ehdotuksen. Hyväksyttiin. KH 139 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh KV 46 Kj Kh Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi konsernijaoston lausunnon ja saattaa asian tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Hyväksyttiin. (JW) Kh Kv Merkitään tiedoksi. Merkittiin.

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS Yhtiön hallitus on kokouksessaan 22.8.2006 vahvistanut tämän työjärjestyksen 1.1.2007 voimaantulevaksi. Hallitus on päivittänyt työjärjestystä

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka

Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja sää tiöiden OMISTAJAPOLITIIKKA omis tajaa poliittiset linjau kset Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka omistajapoliittiset

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Viestintäviraston häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän. Viestintäviraston ohje 207/2014 O

Viestintäviraston häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän. Viestintäviraston ohje 207/2014 O 1 (19) n häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän (HÄTY) käytännesäännöt n ohje 207/2014 O 2 (19) Sisältö 1 Ryhmän tausta ja käytännesääntöjen tarkoitus... 3 2 Ryhmän tehtävä... 4 3 Ryhmän jäsenyys... 4

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Viranhaltijapäätökset julkisiksi

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Viranhaltijapäätökset julkisiksi Kaupunginvaltuusto 9 17.02.2014 Kaupunginhallitus 90 03.03.2014 Kaupunginhallitus 25 02.02.2015 Kaupunginvaltuusto 15 09.03.2015 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Viranhaltijapäätökset julkisiksi

Lisätiedot