KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. tehokasta verotusta koskevasta ulkoisesta strategiasta {SWD(2016) 6}

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. tehokasta verotusta koskevasta ulkoisesta strategiasta {SWD(2016) 6}"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2016) 24 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tehokasta verotusta koskevasta ulkoisesta strategiasta {SWD(2016) 6} FI FI

2 1. JOHDANTO EU on käynnistänyt kunnianhimoisen uudistusohjelman, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen ja tehokas yhtiöverotus sisämarkkinoilla. Jäsenvaltiot ovat osana tätä ohjelmaa peräänkuuluttaneet EU:n lähestymistapaa, jolla vastataan niiden veropohjiin kohdistuviin ulkoisiin haasteisiin, koska haitallinen verokilpailu ja aggressiivinen verosuunnittelu ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia 1. Myös Euroopan parlamentti on vaatinut yhtiöveron kiertämisen ehkäisemistä koskevissa toimissaan yhteistä EU:n kantaa kansainvälisiin verojärjestelyihin ja voimakkaampaa asemoitumista veroparatiiseja vastaan 2. Tällä hetkellä tehokkaan verotuksen toteutumiseen kolmansien maiden osalta voidaan vaikuttaa pääasiassa kansallisten verojen kiertämistä estävien toimenpiteiden avulla. Tällaiset toimenpiteet näkyvät vaihtelevan huomattavasti. Kansallisissa lähestymistavoissa on käytössä muun muassa valkoisia, harmaita ja mustia listoja, alhaista verotusta tai verottomuutta soveltavia lainkäyttöalueita koskevia erityisiä säännöksiä ja määräyksiä ja tapauskohtaisesti vahvistettuja väärinkäytösten vastaisia säännöksiä ja määräyksiä. Myös perusteet siitä päättämiselle, mihin lainkäyttöalueisiin olisi sovellettava näitä toimenpiteitä ja milloin, vaihtelevat jäsenvaltioittain. Koska jäsenvaltiot pyrkivät koordinoimaan yhtiöveropolitiikkansa sisämarkkinoilla torjuakseen verotukseen liittyviä väärinkäytöksiä ja varmistaakseen tehokkaan verotuksen, niiden on kuitenkin myös puututtava erilaisiin lähestymistapoihinsa veropohjan rapautumista koskevien ulkoisten uhkien torjumisessa. Tietyt yritykset hyödyntävät porsaanreikiä ja jäsenvaltioiden välisiä suojatoimenpiteisiin liittyviä eroja voittojen siirtämiseksi sisämarkkinoilta verottamatta. Lisäksi yritykset kohtaavat oikeudellista epävarmuutta ja tarpeetonta hallinnollista rasitusta, koska kolmansien maiden verojärjestelmien arvioinnissa ja niihin puuttumisessa sovelletaan 28:aa erilaista kansallista politiikkaa. Jäsenvaltioiden lähestymistavoissa ilmenevillä eroilla lähetetään ristiriitaisia viestejä kansainvälisille kumppaneille EU:n verotusalan hyvään hallintotapaan liittyvistä odotuksista ja herätetään epäilyjä, kun suojajärjestelyjä otetaan käyttöön. Sen vuoksi EU:n koordinoitu verotusalan hyvää hallintotapaa koskeva ulkoinen strategia on olennaisen tärkeä, jotta voidaan parantaa jäsenvaltioiden yhteistä onnistumista verojen kiertämisen estämisessä, tehokkaan verotuksen varmistamisessa ja selkeän ja vakaan toimintaympäristön luomisessa yrityksille sisämarkkinoilla. 1 2 Toukokuussa 2013 hyväksytyt talous- ja rahoitusasioiden Ecofin-neuvoston päätelmät, joihin on viitattu neuvostossa uudestaan viimeaikaisten puheenjohtajavaltioiden veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja (BEPS) koskevissa etenemissuunnitelmissa. Mietintö, johon sisältyy suosituksia komissiolle aiheesta lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin: DOC+PDF+V0//FI Mietintö veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä: 2

3 Tehokasta verotusta koskevan yhteisen ulkoisen strategian tarve on tullut entistä tärkeämmäksi yhtiöveropolitiikassa EU:ssa ja kansainvälisesti viime aikoina tapahtuneen kehityksen valossa. Komissio esitti kesäkuussa 2015 oikeudenmukaista ja tehokasta verotusta EU:ssa koskevan toimintasuunnitelman. Siinä esitetään joukko välittömästi sekä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä toteutettavia toimenpiteitä, joilla uudistetaan EU:n yhtiöverotusta perusteellisesti. Keskeistä on varmistaa, että sisämarkkinoilla syntyneistä voitoista kannetaan tehokkaasti vero siellä, missä toiminta tapahtuu. Tätä ensisijaista tavoitetta on toistettu yhtiöveropolitiikasta käydyissä jäsenvaltioiden välisissä keskusteluissa. Toimintasuunnitelmassa yksilöityjä keskeisiä tekijöitä tehokkaan verotuksen varmistamiseksi ovat muun muassa verotusalan hyvää hallintotapaa koskeva yhteinen lähestymistapa kolmansien maiden lainkäyttöalueiden suhteen. Kansainvälisellä tasolla G20-maiden johtajat hyväksyivät OECD:n lopullisen veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja (BEPS) koskevan paketin marraskuussa BEPSpaketissa annetaan yhtiöverotusta koskevat uudet globaalit standardit ja ehdotetaan useita toimenpiteitä, jotka jäsenvaltioiden olisi toteutettava yhtiöveron kiertämisen estämiseksi ja oikeudenmukaisen verokilpailun varmistamiseksi maailmanlaajuisesti. Kaikki G20- ryhmän ja OECD:n jäsenet sekä useat muut maat ovat sitoutuneet panemaan nämä uudet standardit täytäntöön. EU:ssa on jo aloitettu toimet tämän sitoumuksen täyttämiseksi. Jäsenvaltiot ovat halukkaita panemaan G20-ryhmän ja OECD:n BEPS-toimenpiteet täytäntöön koordinoidusti, jotta voidaan turvata sisämarkkinoiden toimivuus, suojella perussopimuksissa vahvistettuja vapauksia ja parantaa EU:n kilpailukykyä. Komissio on nyt esittänyt ehdotukset tämän helpottamiseksi. Jotta vältetään kielteiset heijastusvaikutukset ja varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset, on tärkeää, että kansainväliset kumppanit täyttävät kansainväliset sitoumuksensa yhtä määrätietoisesti. Jäsenvaltioiden on toimittava yhdessä muiden maiden kannustamiseksi panemaan täytäntöön niiden OECD:ssä antamansa BEPS-sitoumukset ja tässä edistymisen seuraamiseksi. Lisäksi EU ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet Addis Abeban toimintasuunnitelman 3 ja kestävän kehityksen toimintaohjelman mukaisesti vahvistamaan kansallisten resurssien käyttöönottoa kehitysmaissa. EU ja sen jäsenvaltiot vahvistavat näitä resursseja myös sellaisen kansainvälisen tuen avulla, jolla parannetaan kansallisia valmiuksia kantaa veroja. Verojen kiertämisen torjunta ja kehitysmaiden tukeminen kansainvälisen verotusalan hyvän hallintotavan omaksumisessa ovat ratkaisevan tärkeitä tämän sitoumuksen täyttämisen kannalta. Ottaen huomioon kaikki nämä seikat tässä tiedonannossa ehdotetaan kehystä EU:n uudelle tehokasta verotusta koskevalle ulkoiselle strategialle. Siinä määritellään keskeiset toimenpiteet, joiden avulla EU voi edistää verotusalan hyvää hallintotapaa maailmanlaajuisesti, puuttua veropohjan rapautumiseen kohdistuviin ulkoisiin uhkiin ja varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille yrityksille. Tiedonannossa tarkastellaan myös sitä, kuinka verotusalan hyvä hallintotapa voidaan sisällyttää paremmin osaksi EU:n laajempia ulkosuhteisiin liittyviä politiikkoja ja tukea EU:n kansainvälisiä sitoumuksia, erityisesti kehitysyhteistyön alalla Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf 3

4 2. EU:N HYVÄN HALLINTOTAVAN KRITEERIEN UUDELLEENTARKASTELU Tehokkaan verotuksen yhteisen ulkoisen strategian on perustuttava selkeisiin, johdonmukaisiin ja kansainvälisesti tunnustettuihin verotusalan hyvän hallintotavan kriteereihin, joita sovelletaan johdonmukaisesti suhteessa kolmansiin maihin. Komissio antoi vuonna 2012 suosituksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimenpiteistä, joilla kannustetaan kolmansia maita soveltamaan verotusalan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia 5. Suosituksessa kannustetaan jäsenvaltioita käyttämään avoimuutta, tietojenvaihtoa ja oikeudenmukaista verokilpailua kolmena kriteerinä, joiden perusteella arvioidaan kolmansien maiden verojärjestelyjä. Siinä myös kehotetaan jäsenvaltioita soveltamaan tarvittaessa yhteisiä vastatoimia. EU:n valtiovarainministerit hyväksyivät suosituksen talous- ja raha-asioiden Ecofinneuvostossa toukokuussa 2013, ja jäsenvaltioiden asiantuntijat ja sidosryhmät keskustelivat siitä laajasti verotusalan hyvän hallintotavan foorumissa. Vaikka tästä lähestymistavasta vallitsee yleinen yksimielisyys, foorumin työskentelyn yhteydessä on käynyt selväksi, että jäsenvaltiot ovat käyttäneet suositeltuja kriteereitä hajanaisesti tai ei lainkaan. Niiden jäsenvaltioiden keskuudessa, jotka käyttävät näitä kriteerejä, niitä tulkitaan ja käytetään epäjohdonmukaisesti. Jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin jäsenten, sidosryhmien ja kansainvälisten kumppanien kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut selvästi ilmi, että tarvitaan kiireellisesti lisää selkeyttä ja johdonmukaisuutta siihen, miten EU soveltaa verotusalan hyvän hallintotavan kriteereitä suhteessa kolmansiin maihin. Lisäksi suosituksen antamisesta kuluneiden kolme vuoden aikana verotusalan hyvässä hallintotavassa on tapahtunut useita merkittäviä muutoksia, jotka edellyttävät EU:n kriteerien ajan tasalle saattamista. 2.1 Verotuksen avoimuuden lisääminen Verotuksen avoimuus on edennyt uudelle tasolle kansainvälisesti nyt, kun automaattinen tietojenvaihto on vahvistettu uudeksi globaaliksi standardiksi OECD:ssä 6. Lähes 100 lainkäyttöaluetta on sitoutunut panemaan tämän uuden tietojenvaihtoa koskevan standardin täytäntöön viimeistään vuoteen 2018 mennessä. EU:ssa jäsenvaltioiden on sovellettava finanssitilitietojen automaattista vaihtoa koskevaa standardia verotusalalla vuodesta 2017 alkaen. EU on myös tehnyt automaattista tietojenvaihtoa koskevat sopimukset Sveitsin, Liechtensteinin ja San Marinon kanssa ja viimeistelee parhaillaan vastaavia sopimuksia Andorran ja Monacon kanssa. Nämä maat toteuttivat erityiset ponnistukset, jotta neuvottelut saatiin päätökseen ja kunnianhimoiset avoimuutta koskevat sopimukset voitiin allekirjoittaa lyhyessä ajassa. Tällä perusteella EU:n kaikkiin avoimuutta ja tietojenvaihtoa koskeviin kriteereihin olisi kolmansien maiden suhteen sisällyttävä vähintään automaattista tietojenvaihtoa koskeva uusi globaali standardi. EU on tämän lisäksi myös tuonut esiin uusia kunnianhimoisia verotuksen avoimuutta sisämarkkinoilla koskevia tavoitteita, joissa mennään kansainvälisiä vaatimuksia pidemmälle. Neuvosto hyväksyi 8. joulukuuta 2015 komission ehdotuksen rajat ylittäviä veropäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskevasta automaattisesta 5 6 C(2012) Information-Brief.pdf 4

5 tietojenvaihdosta. Kyseinen tietojenvaihto alkaa vuonna Julkisen maakohtaisen raportoinnin vaatimukset on vahvistettu pankki- ja rahoitusalalla CRD IV -vakavaraisuusvaatimuspaketissa 7 ja kaivannais- ja puunkorjuuteollisuuden osalta tilinpäätösdirektiivissä 8. Työ on käynnissä myös sen määrittämiseksi, olisiko julkista avoimuutta koskevia vaatimuksia sovellettava muiden alojen yrityksiin EU:ssa. EU:n olisi toimissaan verotusalan hyvän hallintotavan edistämiseksi maailmanlaajuisesti kannustettava kansainvälisten kumppaneitaan myös ottamaan käyttöön nämä tiukemmat standardit, joita sovelletaan sisämarkkinoilla. 2.2 Oikeudenmukaisempi verokilpailu Toista EU:n hyvän hallintotavan kriteeriä oikeudenmukaista verokilpailua on myös tarkasteltava uudelleen ottaen huomioon tällä alalla tapahtunut myönteinen kehitys. Kun komissio antoi vuonna 2012 suosituksena, oikeudenmukainen verokilpailu ei ollut keskeisellä sijalla kansainvälisellä asialistalla. Komissio suositteli, että jäsenvaltiot soveltavat kolmansien maiden verojärjestelmien arvioinnissa yritysverotuksen käytännesääntöjä, joka on EU:n oma väline haitallisia verojärjestelyjä vastaan. Tällä välin, kaksi vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen OECD:n rapautumista ja voitonsiirtoja (BEPS) koskeva hanke on saatu päätökseen, ja G20-ryhmä on sen vahvistanut. Hankkeella on luotu oikeudenmukaista yhtiöverotusta koskevat uudet kansainväliset standardit, joita kaikki G20-ryhmän ja OECD:n jäsenet ja assosioituneet maat ovat sitoutuneet panemaan täytäntöön. EU on tukenut aktiivisesti OECD:n BEPSprosessia. Kansainvälisesti merkittävänä poliittisena ja taloudellisena toimijana EU on myös nyt tärkeässä asemassa jatkamassa BEPS-prosessin tukemista ajamalla sen sujuvaa ja oikea-aikaista täytäntöönpanoa sekä sisämarkkinoilla että kansainvälisesti. EU:ssa jäsenvaltiot ovat jo toteuttaneet ensimmäiset tärkeät toimet tällä alalla, esimerkiksi suostumalla soveltamaan muutettua nexus-lähestymistapaa patenttiboksien osalta. Kesäkuussa 2015 hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa ja verojen kiertämisen estämistä koskevassa direktiivissä luodaan vakaa kehys muiden BEPS-toimenpiteiden nopealle ja koordinoidulle täytäntöönpanolle tavalla, joka on yhteensopiva sisämarkkinoiden ja EU:n oikeuden kanssa. Lisäksi parhaillaan pyritään lujittamaan ja saattamaan ajan tasalle yritysverotuksen käytännesääntöjä niin, että siinä otetaan huomioon EU:n uudet yhtiöverotusta koskevat tavoitteet. Jäsenvaltioiden sitoumukset toteuttaa nämä voimakkaammat toimenpiteet oikeudenmukaisen verokilpailun turvaamiseksi olisi myös otettava huomioon EU:n lähestymistavassa kolmansien maiden suhteen verotusalalla. Tämä kannustaisi muita maita noudattamaan kansainvälisesti hyväksyttyjä hyvän hallintotavan standardeja ja sillä varmistettaisiin tasavertaiset toimintaedellytykset EU:n yrityksille ja vähennettäisiin mahdollisuuksia voitonsiirtoihin EU:n ulkopuolelle. Ottaen huomioon nämä perustavanlaatuiset muutokset maailmanlaajuisessa verotusympäristössä ja tarve yhtenäistää lisää jäsenvaltioiden arviointeja kolmansien maiden suhteen EU:n hyvän hallintotavan kriteerit olisi saatettava ajan tasalle. Komissio on esittänyt uudet kriteerit tämän tiedonannon liitteessä 1 ja pyytää neuvostoa hyväksymään ne. Näiden ajan tasalle saatettujen EU:n hyvän hallintotavan kriteerien olisi 7 8 Direktiivi 2013/36/EU oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta (CRD IV). Direktiivi 2013/34/EU tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista. 5

6 toimittava perustana kaikissa EU:n verotusalaan liittyvissä ulkoisissa politiikoissa ja tarjottava aiempaa selkeämpi perusta keskusteluille verotusalan hyvästä hallintotavasta kansainvälisten kumppanien kanssa ja verotusalan hyvän hallintotavan edistämiseksi näiden kumppanien keskuudessa. 3. VEROTUSALAN HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVAN YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA TEHTÄVIEN SOPIMUSTEN AVULLA EU:n olisi hyödynnettävä kaikkia mahdollisia käytössään olevia keinoja verotusalan hyvän hallintotavan edistämiseksi kansainvälisesti. Kolmansien maiden kanssa tehtävät kahdenväliset ja alueelliset sopimukset voivat olla erityisen hyödyllisiä oikeudellisia välineitä tällä alalla. Ne tarjoavat mahdollisuuden muotoilla yhteisymmärryksessä kummankin osapuolen sitoumus noudattaa avoimuutta, tietojenvaihtoa ja oikeudenmukaista verokilpailua koskevia kansainvälisiä standardeja. EU voi niiden avulla myös varmistaa, että sen poliittiset painopisteet suhteessa kolmansiin maihin on asianmukaisesti sisällytetty sen laajempiin ulkosuhteisiin. Vuonna 2015 hyväksytyssä Kaikkien kauppa -strategiassa komissio vahvisti, että kauppasopimuksilla olisi edistettävä avoimuutta ja hyvää hallintotapaa koskevia kansainvälisiä standardeja, joissa puututaan yritysten aggressiivisiin voitonsiirtoihin ja verojen kiertämiseen tähtääviin strategioihin. Kansainvälisissä verotusalan tavoitteissa viime aikoina saavutetun kehityksen ja EU:n oman, tiukempien globaalien standardien tukemista koskevan sitoumuksen vuoksi on aiheellista arvioida uudelleen EU:n asemoituminen verotusalan hyvään hallintotapaan liittyvissä asioissa neuvoteltaessa sopimuksista kolmansien maiden kanssa. 3.1 Verotusalan hyvää hallintotapaa koskevat lausekkeet Talous- ja rahoitusasioiden Ecofin-neuvosto sopi toukokuussa 2008 päätelmissään, että verotusalan hyvää hallintotapaa koskeva lauseke olisi sisällytettävä kaikkiin EU:n ja kolmansien maiden tai alueiden välisiin asiaankuuluvin sopimuksiin. Neuvoston päätelmissä annettiin lausekkeen sanamuoto ja valtuutettiin komissio neuvottelemaan tämän perusteella kolmansien maiden kanssa verotusalan hyvän hallintotavan määräyksien sisällyttämisestä asianomaisiin sopimuksiin. Tätä seuraavina vuosina EU:lla on ollut vaihteleva menestys pyrkimyksissään sisällyttää tarkoituksenmukainen hyvää hallintotapaa koskeva lauseke kahdenvälisiin tai alueellisiin sopimuksiin. Jotkin kolmansista maista hyväksyivät viittauksen verotusalan hyvän hallintotavan periaatteisiin, kun taas toiset vastustivat voimakkaasti selkeää sitoutumista tähän asiaan tai kieltäytyivät siitä. Osa neuvotteluista viivästyi, koska jotkin kolmannet maat pitivät lausekkeen sanamuotoa epäselvänä hyvän hallintotavan vaatimusten soveltamisalan osalta. Lisäksi verotusalan hyvän hallintotavan suhteen tapahtunut kansainvälinen kehitys huomioon ottaen tämä lauseke, josta sovittiin vuonna 2008, on nyt saatettava ajan tasalle. Lausekkeessa olisi huomioitava esimerkiksi automaattisen tietojenvaihdon käyttöönotto globaalina standardina ja OECD:n BEPS-prosessin yhteydessä esitetyt uudet oikeudenmukaista verokilpailua koskevat toimenpiteet, jotka G20-ryhmä on hyväksynyt. Jäsenvaltiot ovat tunnustaneet nämä nykyiseen hyvää hallintotapaa koskevaan lausekkeeseen liittyvät ongelmat ja alkaneet pohtia asiaa korkean tason verotustyöryhmässä. Tässä on tarpeen edetä nopeasti, jotta hyvän hallintotavan 6

7 lausekkeiden perusta saadaan ajan tasalle, strategiaa hyvän hallintotavan sisällyttämiseksi sopimuksiin tarkastellaan ja jotta kehitetään järjestelmä hyvän hallintotavan täytäntöönpanon seuraamiseksi. Tämän helpottamiseksi komissio on esittänyt uuteen hyvää hallintotapaa koskevaan lausekkeeseen sisällytettävät keskeiset seikat, jotka olisi oltava mukana kaikissa asianomaisia sopimuksia koskevissa neuvotteluehdotuksissa. Näissä keskeisissä seikoissa on huomioitu ajan tasalle saatetut hyvää hallintotapaa koskevat standardit, EU:n ensisijaiset toimet, joilla torjutaan aggressiivista verosuunnittelua, ja tietyt OECD:n BEPS-prosessin yhteydessä tehdyt kansainväliset sitoumukset. EU:n kansainvälisten kumppanien monimuotoisuus tarkoittaa kuitenkin sitä, ettei yksi ja sama yleispätevä lähestymistapa ole käytännöllinen. Esimerkiksi tietyillä kehitysmailla voi olla hallinnollisia velvoitteita, jotka edellyttävät yksinkertaistettua lähestymistapaa, tai ne saattavat tarvita apua hyvää hallintotapaa koskevien sitoumusten täytäntöönpanossa. Sen vuoksi hyvää hallintotapaa koskevasta lausekkeesta neuvoteltaessa olisi otettava huomioon asianomaisen kolmannen maan erityinen tilanne. Seikat, joiden olisi muodostettava perusta tulevien verotusalan hyvän hallintotavan lausekkeiden neuvottelemiselle, esitetään tämän tiedonannon liitteessä 2. Komissio kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään nämä seikat, jotta niitä voidaan käyttää tulevissa neuvotteluissa. Olisi myös puututtava siihen, että hyvää hallintotapaa koskevan lausekkeen hyväksymisen ja sen täytäntöönpanon välinen aika on liian pitkä. Tällä hetkellä hyvää hallintotapaa koskeva lauseke tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun koko sopimus on tullut voimaan, mikä voi viedä vuosia. Tällä välin ei edellytetä, että kyseinen kolmas maa noudattaa sovittuja verotusalan hyvää hallintotapaa koskevia määräyksiä. Komissio kannustaa jäsenvaltioita ennen sopimuksen voimaantuloa sopimaan siitä, että verotusalan hyvää hallintotapaa koskeva lauseke on osa niitä määräyksiä, joita on tarkoitus soveltaa väliaikaisesti, tai käymään jäsenneltyä vuoropuhelua verotusasioista asianomaisen kolmannen maan kanssa. Lisäksi komissio ja käytännesääntötyöryhmä voisivat seurata, kuinka kolmas maa noudattaa verotusalan hyvää hallintotapaa, jotta sopimukseen sisältyvä neuvottelumenettely voidaan aloittaa ja puuttua mahdollisiin verotusta koskeviin huolenaiheisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 3.2 Valtiontukea koskevat määräykset Kun kolmannet maat myöntävät tietyille paikallisille yrityksille tukea soveltaen edullista verokohtelua, hallinnollisia käytäntöjä tai yrityskohtaisia veropäätöksiä, se voi rajoittaa EU:n viejien markkinoillepääsyä asettamalla ne epäedulliseen asemaan tuettuihin paikallisiin yrityksiin verrattuna. Tällaisiin mahdollisesti kilpailua vääristäviin käytäntöihin puututaan vain osittain WTO:n säännöillä. EU:n kolmansien maiden kanssa tekemillä sopimuksilla voitaisiin varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset. Kahdenvälisiin sopimuksiin sisällytettävillä valtiontukea koskevilla määräyksillä, joilla voidaan lisätä tukiin liittyvää avoimuutta, kielletään kaikkein haitallisimman tyyppiset tuet ja määrätään, että haitallisista tuista on neuvoteltava. Tällaisilla määräyksillä luotaisiin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä oikeudenmukaisempi kilpailu yhtiöverotuksen alalla. 7

8 Sen vuoksi komissio pyrkii sisällyttämään valtiontukea koskevat määräykset kolmansien maiden kanssa tehtävien sopimusten neuvotteluehdotuksiin, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen verokilpailu EU:n kansainvälisten kumppanien kanssa. 4. KEHITYSMAIDEN AUTTAMINEN VEROTUSALAN HYVÄN HALLINTOTAVAN STANDARDIEN NOUDATTAMISESSA Kehitysmaiden tilanteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun EU tavoitteidensa mukaisesti edistää verotusalan hyvän hallintotavan noudattamista sen kansainvälisten kumppanien keskuudessa ja tukee G20-ryhmän ja OECD:n BEPS-toimenpiteiden sujuvaa ja johdonmukaista täytäntöönpanoa maailmanlaajuisesti. Kehitysmaiden auttaminen parantamaan verojärjestelmiään ja kerryttämään tehokkaammin kotimaisia varojaan on ratkaisevan tärkeää osallistavan kasvun, köyhyyden poistamisen ja kestävän kehityksen kannalta. Tässä yhteydessä verotusalan hyvän hallintotavan standardien soveltaminen on olennaisen tärkeää kahdesta tärkeästä syystä. Ensiksikin se on vastaus EU:n laajempiin kehitysyhteistyön sitoumuksiin auttaa näitä maita turvaamaan kestävät kotimaiset tulot ja torjumaan niiden veropohjiin kohdistuvia uhkia. Toiseksi kehitysmaiden sisällyttämisellä maailmanlaajuiseen hyvän hallintotavan verkostoon voidaan estää kansainvälisen verotuksen rakenteen heikkouksia, jotka saattavat luoda mahdollisuuksia veropohjan rapauttamiseen ja voitonsiirtoihin. 4.1 Kanna enemmän, käytä paremmin -lähestymistapa EU on jo tukenut pitkään kehitysmaita niiden pyrkimyksissä turvata kestävät kotimaiset tulot muun muassa torjumalla verojen kiertämistä, verovilppiä ja laittomia rahavirtoja. EU myöntää vuosittain kehitysmaille 140 miljoonaa euroa suorana tukena kotimaisen julkisen talouden uudistuksiin, ja sillä on käynnissä talousarviotukiohjelmat yli 80 maassa. Lisäksi komissio ja muut kansainväliset kumppanit ovat sitoutuneet kaksinkertaistamaan tuen kehitysmaille niiden omien tulojen kerryttämisen tehostamiseksi. Tämä tuki annetaan osana Addis Abeban veroaloitetta 9, joka käynnistettiin heinäkuussa 2015 EU:n avulla. Komission vuonna 2010 antamassa tiedonannossa Verotus ja kehitys Yhteistyö kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi verotusalalla 10, vahvistettiin toimintapoliittinen perusta, jonka mukaisesti EU on kuluneiden viiden vuoden aikana tukenut kehitysmaita, jotta ne voivat luoda tehokkaat, oikeudenmukaiset ja kestävät verojärjestelmät. Komissio esitti vuonna 2015 Addis Abeban toimintasuunnitelman ja kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 huomioiden EU:n uuden lähestymistavan kotimaisen julkisen talouden tukemiseksi kehitysmaissa. Kanna enemmän, käytä paremmin -strategiassa 11 esitetään yksityiskohtaisesti, miten EU aikoo auttaa Addis Abeban toimintasuunnitelmaan liittyvä erityisaloite, jossa keskitytään lisäämään kehitysapua veronkantovalmiuksien parantamiseksi: COM(2010) 163. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Collect More Spend Better : A Contribution to the discussion on financing the 2030 Agenda for Sustainable Development : 8

9 kehitysmaita tulevina vuosina oikeudenmukaisten ja tehokkaiden verojärjestelmien luomisessa, mukaan luettuna yhtiöveron kiertämisen estäminen. Kanna enemmän -lähestymistapa perustuu kehitysmaiden auttamiseen korjaamaan sekä veropoliittista vajetta (tax policy gap) että verotulovajetta (tax compliance gap) 12 kotimaisten tulojen kerryttämisen lisäämiseksi. Toimenpiteitä, joilla veropoliittista vajetta voidaan pienentää, ovat veropohjan laajentaminen tarvittaessa, porsaanreikien tukkiminen ja verojen kiertämisen torjuminen. Toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua verotulovajeeseen, ovat muun muassa verohallinnon tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen, verosäännösten vapaaehtoisen noudattamisen lujittaminen, verotusalan hyvän hallintotavan edistäminen sekä verovilpin ja laittomien rahavirtojen torjuminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja kehitysmaiden auttamiseksi noudattamaan entistä paremmin verotusalan hyvää hallintotapaa komissio on kehittänyt kunnianhimoisen EU:n tukikehyksen. Tämän kehyksen mukaisesti jatketaan kehitysmaiden tukemista osallistumaan verotusalan kansainvälisten standardien laadintaan ja kannustetaan niitä osallistumaan osallistavampaan kansainväliseen koordinointiin, muun muassa seuraavien avulla: G20-ryhmän ja OECD:n BEPS-aloite ja automaattista tietojenvaihtoa koskeva aloite, kansainvälisestä yhteistyöstä verotuksessa vastaava YK:n asiantuntijakomitea ja alueelliset elimet, kuten Afrikan verohallintofoorumi (African Tax Administration Forum ATAF), verohallintojen päälliköiden yhteistyöelin Centre de rencontres et d études des dirigeants des administrations fiscales (CREDAF) ja Amerikkojen välinen verohallintojen keskus (Inter-American Center of Tax Administrations CIAT). Jotta luotettavien ja kansainvälisesti vertailukelpoisten veronkantotietojen kerääminen olisi mahdollista, komissio tukee julkisten tulojen tilastoja koskevia aloitteita. Nykyisiä kahdenvälisiä puitteita, kuten Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaista poliittista vuoropuhelua, olisi hyödynnettävä jatkossakin verotusalan hyvän hallintotavan tavoitteiden saavuttamiseksi. Muita osa-alueita, joihin EU kohdentaa toimiaan ovat muun muassa veropolitiikan ja hallinnon valmiuksien kehittäminen joko antamalla suoraa teknistä tukea tai kumppanuusohjelmien välityksellä 13, sellaisten kansainvälisten aloitteiden tukeminen, joilla lujitetaan lainsäädäntöä ja sääntelyä erityisesti siirtohinnoittelun alalla, ja auttaminen julkisen talouden arviointivälineiden kehittämisessä ja täytäntöönpanossa. Tällaisia välineitä ovat muun muassa verohallinnon diagnostinen arviointiväline (Tax administration Diagnostic assessment Tool TADAT) ja julkisia menoja ja taloudellista vastuuta koskeva ohjelma (Public Expenditure Financial Accountability PEFA). Komissio aikoo edistää EU:n omien vahvojen verotuksen avoimuutta koskevien tavoitteiden mukaisesti kansainvälistä maakohtaista raportointia ja kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevaa aloitetta (EITI) avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi kaivos- ja kaivannaisteollisuudessa. 4.2 EU:n esimerkki Veropoliittisella vajeella (tax policy gap) tarkoitetaan optimaalisen veropolitiikan mukaisen verokertymän ja nykyisen veropolitiikan mukaisen verokertymän välistä erotusta. Verotulovajeella (tax compliance gap) tarkoitetaan nykyisen veropolitiikan mukaisen verokertymän ja todellisen verokertymän eli tosiasiallisesti maksettujen verojen erotusta. Komissio voi myös harkita muita vuoropuhelun ja hyvien käytäntöjen vaihdon muotoja niiden maiden osalta, joissa sopivat kehitysavun puitteet eivät ole käytettävissä. 9

10 EU pyrkii näyttämään esimerkkiä verotusalan hyvän hallintotavan alalla sekä soveltamalla korkeatasoisia sisäisiä standardeja että edistämällä vastaavia toimenpiteitä EU:n ulkopuolella. Se on tietoinen siitä, että on edelleen tarpeen seurata tarkasti, että kansallisista veropolitiikoista ei aiheudu kielteisiä heijastusvaikutuksia kolmansiin maihin ja että kehitysmaiden haavoittuvuus verotuksen alalla otetaan asianmukaisesti huomioon. Jäsenvaltioiden olisi esimerkiksi sovellettava tasapainoista lähestymistapaa, kun ne neuvottelevat kahdenvälisiä verosopimuksia alhaisen tulotason maiden kanssa, ja otettava huomioon tällaisten maiden erityinen tilanne. Tähän sisältyy se, että kehitysmaat ovat erittäin riippuvaisia tulonlähteellä tapahtuvasta verotuksesta ja sen vuoksi toiseen maahan tapahtuvien maksujen lähdeverotus on olennainen osa niiden verotuloja. Verosopimukset kuitenkin syrjäyttävät kansalliset säännöt, ja näin ollen vaikuttavat vähentävästi monien kehitysmaiden kantamien lähdeverojen määrään. Addis Abeban toimintasuunnitelman ja OECD:n BEPS-prosessin verosopimuksia koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanon avulla jäsenvaltiot saattaisivat voida tarkastella uudelleen kehitysmaiden kanssa tekemiensä kahdenvälisten verosopimusten eri osaalueita, kuten lähdeveroja koskevia määräyksiä. Komissio aikoo aloittaa näkemystenvaihdon jäsenvaltioiden kanssa verotusalan hyvän hallintotavan foorumissa siitä, miten kehitysmaiden oikeudenmukainen kohtelu varmistetaan kahdenvälisissä verosopimuksissa. 5. KOLMANSIEN MAIDEN TARKASTELUA JA LUETTELOON SISÄLLYTTÄMISTÄ KOSKEVAN EU:N MENETTELYN KEHITTÄMINEN EU:ssa jäsenvaltioiden on noudatettava avoimuutta ja tietojenvaihtoa koskevaa lainsäädäntöä, valtiontukisääntöjä ja yritysverotuksen käytännesääntöjä. Käytössä on säännökset, joilla voidaan puuttua näiden vaatimusten rikkomiseen sisämarkkinoilla. Jotta voidaan varmistaa tasavertaiset toimintaedellytykset, EU myös tarvitsee vahvemmat välineet sellaisten kolmansien maiden suhteen, jotka kieltäytyvät noudattamasta verotusalan hyvän hallintotavan standardeja. Euroopan parlamentti, useat jäsenvaltiot ja sidosryhmät ovat ilmaisseet vahvan tukensa EU:n yhteiselle kehykselle, jonka avulla voidaan puuttua kolmansien maiden kanssa aiheutuneisiin verotusalan hyvään hallintotapaan liittyviin ongelmiin. EU:n yhteisellä lähestymistavalla olisi tällä alalla voimakas pelotevaikutus, ja sillä estettäisiin yrityksiä käyttämästä hyväkseen eri kansallisten järjestelmien välisiä eroja. Sen avulla myös kansainvälisillä kumppaneilla olisi selkeämpi käsitys EU:n odotuksista tällä alalla ja sillä vähennettäisiin yritysten tarpeetonta hallinnollista rasitusta. EU:n yhteisellä lähestymistavalla myös varmistettaisiin, että kolmansien maiden, erityisesti kehitysmaiden, erityinen tilanne otetaan johdonmukaisesti huomioon. 5.1 Kansallisten luetteloon sisällyttämistä koskevien menettelyjen avoin tarkastelu Ensimmäinen askel EU:n yhteisen luetteloon sisällyttämistä koskevan järjestelmän kehittämisessä otettiin kesäkuussa 2015 hyväksytyssä oikeudenmukaista ja tehokasta verotusta koskevassa komission toimintasuunnitelmassa. Komissio julkaisi ensimmäistä kertaa katsauksen kaikista kolmansien maiden lainkäyttöalueista, jotka jäsenvaltiot olivat sisällyttäneet luetteloon verotussyistä. Täydellinen konsolidoitu versio, jossa luetellaan 121 lainkäyttöaluetta, julkaistiin verkossa, ja luettelo useimmin jäsenvaltioiden luetteloihin sisällytetyistä lainkäyttöalueista oli toimintasuunnitelman liitteenä. Tämän aloitteen ensisijaisena tarkoituksena oli lisätä kansallisten luetteloon sisällyttämistä koskevien menettelyjen avoimuutta ja esittää tiedot jäsenvaltioiden luetteloihin 10

11 sisällyttämistä lainkäyttöalueista helppokäyttöisemmässä muodossa kolmansille maille ja yrityksille. Lokakuussa 2015 komissio teki verkossa olevien tietojen teknisen päivityksen, jotta tiedot vastasivat jäsenvaltioiden kansallisiin verotukseen liittyviin luetteloihinsa tekemiä muutoksia. Koska komissio sitoutui kesäkuussa hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa tarkastelemaan jäsenvaltioiden luettelojen tietoja määräajoin, se on virallisesti päivittänyt konsolidoidun luettelon jäsenvaltioiden verotussyistä luetteloihin sisällyttämistä lainkäyttöalueista osana tätä verojen kiertämisen estämistä koskevaa pakettia. Päivitettyjä tietoja, jotka on julkaistu interaktiivisena karttana verkossa 14, tarkastellaan uudelleen 12 kuukauden kuluessa. Avoimuuden osalta koko EU:n kattavan luettelon julkaisemisella on ollut välittömiä vaikutuksia. Tietyt kolmannet maat eivät olleet tietoisia siitä, että ne oli sisällytetty luetteloon kansallisella tasolla, kunnes konsolidoitu versio jäsenvaltioiden luetteloista julkaistiin. Koko EU:n kattava luettelo synnytti uusia keskusteluja näiden lainkäyttöalueiden ja asianomaisten jäsenvaltioiden välillä verotusalan hyvään hallintotapaan liittyvistä kysymyksistä ja tässä yhteydessä kolmansilla mailla oli mahdollisuus antaa selvitys kysymyksiin, jotka liittyvät niiden verojärjestelyihin, ja jäsenvaltioilla oli puolestaan tilaisuus ilmaista yksityiskohtaisesti huolenaiheensa. Tämä lisääntynyt avoimuus myös kannusti luetteloon sisällyttämistä harjoittaneita jäsenvaltioita tarkastelemaan huolellisesti luetteloitaan ja varmistamaan, että niissä olevat tiedot olivat perusteltuja, tarkkoja ja ajantasaisia. Koko EU:n kattava luettelo toi esiin merkittäviä eroja kansallisissa luetteloon sisällyttämistä koskevissa menettelyissä ja ongelmia, joita tämä saattaa aiheuttaa sisämarkkinoille, kolmansille maille ja yrityksille. Tästä syystä jäsenvaltiot ovat osoittaneet uutta kiinnostusta omaksua johdonmukaisempi lähestymistapa kolmansien maiden luetteloon sisällyttämisessä ja yhteisten suojatoimenpiteiden soveltamisessa. Jotta tähän päästäisiin, on ensiksi oltava olemassa selkeä kokonaiskäsitys ja ymmärrys eri puolilla EU:ta käytössä olevista menettelyistä. Tätä varten komissio on pyytänyt kolmansia maita luetteloon sisällyttäviltä jäsenvaltioilta selvennystä niiden käyttämistä kriteereistä ja menettelyistä. Komissio on myös pyytänyt jäsenvaltioita, jotka eivät laadi kansallisia luetteloja, selittämään, mitä vaihtoehtoisia keinoja ja välineitä ne käyttävät verojen kiertämistä koskevien ulkoisten riskien ehkäisemiseksi. Tätä työtä, jolla lisätään jäsenvaltioiden suojatoimenpiteiden soveltamisessa verotusalalla käyttämien keinojen ja välineiden avoimuutta, jatketaan verotusalan hyvän hallintotavan foorumissa tulevina kuukausina. Tavoitteena on parantaa yritysten ja kolmansien maiden oikeusvarmuutta ja samalla käyttää näitä tietoja yhtenäisemmän EU:n lähestymistavan kehittämiseksi. 5.2 EU:n yhteinen lähestymistapa kolmansien maiden sisällyttämiseksi luetteloon Koko EU:n kattava luettelo tarkoitettu ainoastaan väliaikaiseksi ratkaisuksi sillä aikaa, kun työssä edetään kohti tavoitteena olevaa EU:n yhteistä järjestelmää, jonka avulla kolmansia maita tarkastellaan, arvioidaan analyyttisesti ja sisällytetään luetteloon. Nykyinen kansallisten järjestelmien kirjo olisi viime kädessä korvattava selkeällä ja johdonmukaisella EU:n lähestymistavalla, jonka avulla yksilöidään kolmannet maat, 14 x_en.htm?wtdebug=true 11

12 jotka eivät täytä hyvän hallintotavan standardeja, ja toteutetaan EU:n yhtenäiset toimet kyseisiä lainkäyttöalueita vastaan. Kun tämä EU:n yhteinen luettelo on täysin valmis, jäsenvaltioiden olisi annettava neuvostossa virallinen sitoumus, että ne käyttävät sitä kansallisten luetteloiden sijaan veropohjan rapautumista koskeviin ulkoisiin uhkiin puuttumiseksi. EU:n lähestymistavan kolmansien maiden luetteloon sisällyttämisessä on oltava oikeudenmukainen, objektiivinen ja kansainvälisesti perusteltavissa. Siinä on myös noudatettava EU:n kahden- tai monenvälisissä kansainvälisissä sopimuksissa antamia sitoumuksia. Tämän saavuttamiseksi komissio ehdottaa, että otetaan käyttöön kolmivaiheinen menettely. Ensimmäisessä vaiheessa komissio kartoittaa sisäisesti kolmannet maat, jotka olisi asetettava etusijalle EU:n analyyttisessa arvioinnissa. Sen varmistamiseksi, että valinta on puolueeton ja perusteltu, komissio laatii tulostaulun, jossa hyödynnetään indikaattoreita, joiden avulla määritellään oikeudenkäyttöalueiden mahdollinen vaikutus jäsenvaltioiden veropohjiin. Tulostauluun perustuvaan lähestymistapaan, jota käsitellään yksityiskohtaisesti komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa, sisältyy kattavia indikaattoreita eri osa-alueista, kuten taloudellisista suhteista EU:hun, finanssitoiminnan tasosta sekä institutionaalisista ja oikeudellisista tekijöistä. Kolmansien maiden sijoittuminen tässä tulostaulussa ei sisällä mitään arviota niiden verotusalan hyvän hallintotavan standardien noudattamisen tasosta tässä vaiheessa, vaan yksinkertaisesti antaa avoimen perustan päättää, mitä lainkäyttöalueita on syytä arvioida tarkemmin. Tulostaulun ensimmäiset tulokset esitellään jäsenvaltioille käytännesääntötyöryhmässä syksyyn 2016 mennessä. Sen jälkeen seuraavana vaiheena jäsenvaltioiden olisi päätettävä tulostaulun pohjalta, mitkä lainkäyttöalueet olisi arvioitava EU:n ajan tasalle saatettujen hyvän hallintotavan kriteerien perusteella. Muita tekijöitä, kuten jatkuvaa yhteistyötä veroasioissa, voi myös olla merkityksellistä tarkastella. Komission olisi arvioitava valittujen kolmansien maiden verojärjestelmiä yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmässä, koska sillä on arvokasta kokemusta näistä asioista. Tähän arviointivaiheeseen kuuluu vuoropuhelu kyseisten kolmansien maiden kanssa, ja niille on annettava riittävästi aikaa vastata huolenaiheisiin, joita niiden verojärjestelyt ovat synnyttäneet. Vuoropuhelua olisi käytettävä kehyksenä kyseisten kysymysten ratkaisemiseksi ja olisi luotava vahvempi kumppanuus varmistettaessa verotusalan hyvän hallintotavan standardien huolellinen noudattaminen. Tätä varten olisi myös tarvittaessa hyödynnettävä täysimääräisesti EU:n kolmansien maiden tai alueiden kanssa tekemiin sopimuksiin sisältyviä kuulemisprosesseja. Tämän arviointiprosessin päätelmät esitetään jäsenvaltioille asianomaisissa neuvoston työryhmissä. Lopuksi jäsenvaltioiden olisi päätettävä, lisätäänkö kyseinen lainkäyttöalue ongelmallisia verotuksellisia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n yhteiseen luetteloon. Tämä päätös perustuu pääosin komission analyyttisen arvioinnin perusteella antamaan suositukseen. On kuitenkin otettava myös muita tekijöitä huomioon. Esimerkiksi jotkin kehitysmaat osoittavat voimakasta halua noudattaa EU:n hyvän hallintotavan standardeja, mutta niillä ei ole valmiuksia siihen. Tällaisissa tapauksissa luetteloon lisääminen ei saata olla tehokkain väline vaan vaihtoehtoisilla välineillä saatetaan pystyä vastaamaan paremmin tällaisten maiden verojärjestelmiin kohdistuviin EU:n huolenaiheisiin. Vastaavasti, jos kolmas maa toimii jo virallisesti yhdessä EU:n kanssa verotusalan hyvän hallintotavan ongelmien ratkaisemiseksi, tällaisen menettelyn jatkaminen voi johtaa tehokkaampiin tuloksiin. 12

13 Kullekin lainkäyttöalueelle, joka on lisätty EU:n yhteiseen luetteloon, vahvistetaan myös luettelosta poistamista koskevat selkeät edellytykset. Nämä edellytykset olisi yhdistettävä niiden pyrkimyksiin ratkaista analyyttisessa arvioinnissa esille tulleet huolenaiheet. Jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle valtuudet poistaa lainkäyttöalue välittömästi luettelosta, kun edellytykset täyttyvät, jotta vältetään tarpeettomat viiveet tässä menettelyssä. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille ennen kunkin luettelosta poistamisen suorittamista. 5.3 Toimenpiteet luetteloon sisällytettyjen lainkäyttöalueiden avoimuuden ja oikeudenmukaisen verotuksen kannustamiseksi Lainkäyttöalueen sisällyttämistä luetteloon olisi aina pidettävä viimeisenä vaihtoehtona. Se olisi varattava niille lainkäyttöalueille, jotka kieltäytyvät sitoutumasta verotusalan hyvän hallintotavan periaatteisiin tai jotka eivät reagoi rakentavalla tavalla niiden verojärjestelmiin kohdistuviin EU:n huolenaiheisiin. Kuitenkin sen jälkeen, kun lainkäyttöalue on lisätty EU:n luetteloon, kaikkien jäsenvaltioiden olisi sovellettava yhteisiä vastatoimia siihen. Näillä vastatoimilla olisi voitava sekä suojella jäsenvaltioiden veropohjia että kannustaa kyseistä lainkäyttöaluetta toteuttamaan tarvittavat parannukset verojärjestelmässään. Tällä hetkellä jäsenvaltiot soveltavat erilaisia seuraamuksia tai suojatoimenpiteitä kansallisissa luetteloissaan oleviin lainkäyttöalueisiin. Nämä ovat pääosin veropohjaisia säännöksiä ja määräyksiä, kuten ulkomaisia väliyhteisöjä koskevat säännöt, tavanomaisten verovapautusten epääminen tai luetteloon sisällytetyissä maissa sijaitseviin yrityksiin suoritetuista maksuista tehtävien vähennysten epääminen. Joissain tapauksissa verojen kiertämisen estämistä koskevaan direktiiviin sisältyvät vähimmäisvaatimukset syrjäyttävät nämä kansalliset säännökset ja määräykset. Tämä pätee esimerkiksi ulkomaisia väliyhteisöjä koskeviin sääntöihin. Direktiivi ei kuitenkaan kata kaikkia suojatoimenpiteitä, joita jäsenvaltiot soveltavat tällä hetkellä. Näiden EU:n yhteiseen luetteloon liittyvien toimenpiteiden olisi toimittava täydentävänä lisänä direktiivin suojatoimenpiteille. Vaihtoehtoina voisivat olla lähdeverot ja vähennyskelpoisuuden poistaminen sellaisilta liiketoimilta. jotka on toteutettu luetteloon sisällytettyjen lainkäyttöalueiden kautta. Tällöin yrityksille olisi huomattavasti vähemmän houkuttelevaa sijoittaa näille lainkäyttöalueille tai harjoittaa niillä liiketoimintaa, koska hallinnollinen rasitus ja kaksinkertaisen verotuksen riski olisivat suuremmat. Kuten kesäkuussa 2015 hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa todetaan, jäsenvaltioiden on päätettävä luetteloon sisällytettyihin lainkäyttöalueisiin sovellettavien vastatoimenpiteiden täsmällisestä luonteesta. Jäsenvaltioiden olisi päätettävä tästä ennen vuoden 2016 loppua, jotta kolmannet maat ovat täysin tietoisia seurauksista sitten, kun EU:n analyyttinen arviointi on käynnissä. Komissio aikoo myös hyödyntää luetteloon sisällyttämisestä saatuja kokemuksia osallistumalla aktiivisesti G20-ryhmän toteuttamaan OECD:n BEPS-toimenpiteiden kansainvälisen täytäntöönpanon seurantaan. Se vaihtaa tietoja sellaisten kolmansien maiden hallintojen kanssa, jotka myös osallistuvat aktiivisesti tähän prosessiin. 13

14 6. EU:N VAROJEN JA VEROTUSALAN HYVÄN HALLINTOTAVAN VÄLISEN YHTEYDEN VAHVISTAMINEN EU:n varainhoitoasetuksessa (140 artiklan 4 kohta) kielletään EU:n varojen sijoittaminen sellaisiin yhteisöihin tai niiden välittäminen sellaisten yhteisöjen kautta, jotka ovat sijoittautuneet kolmansiin maihin, jotka eivät noudata kansainvälisiä verotuksen avoimuutta koskevia vaatimuksia. EU:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten 15 on myös sisällytettävä nämä hyvän hallintotavan vaatimukset kaikkien valittujen rahoituksen välittäjien kanssa tekemiinsä sopimuksiin. Nämä määräykset, jotka on vahvistettu kansainvälisten rahoituslaitosten sisäisissä säännöissä, ovat tehokas tapa varmistaa, että EU:n varojen sijoittamista koskevilla päätöksillä edistetään kansainvälisten avoimuutta koskevien vaatimusten noudattamista. Komissio kuitenkin katsoo, että näitä määräyksiä voitaisiin laajentaa nykyisiä avoimuusvaatimuksia pidemmälle, jotta niihin sisältyisivät myös oikeudenmukaista verokilpailua koskevat EU:n periaatteet. Komissio on joutunut aiemmin estämään tiettyjä kansainvälisten rahoituslaitosten esittämiä hankkeita, koska niihin on liittynyt kolmansien maiden vahingollisten tai verottomuutta soveltavien verojärjestelyjen kautta toteutettavia perusteettomasti monimutkaisia verojärjestelyjä. Määräysten lujittamisella sisällyttämällä niihin oikeudenmukaista verokilpailua koskevat vaatimukset voitaisiin estää tällaiset tapaukset. Myös Euroopan parlamentti on vaatinut toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että EU:n rahoitusta ei voida ohjata alhaista verotusta tai verottomuutta soveltavien lainkäyttöalueiden kautta. Sen vuoksi komissio aikoo ehdottaa EU:n ajan tasalle saatettujen verotusalan hyvän hallintotavan standardien oikeudenmukainen verokilpailu mukaan luettuna sisällyttämistä varainhoitoasetukseen sen parhaillaan meneillään olevan tarkistuksen yhteydessä. 7. PÄÄTELMÄT Komissio on asettanut yhtiöveron kiertämisen ja epäoikeudenmukaisen verokilpailun torjumisen keskeiselle sijalle poliittisella asialistallaan. Se on esitellyt kunnianhimoisen EU:n yhtiöverotuksen uudistusohjelman, jota jäsenvaltioiden on vietävä eteenpäin. Yhtiöveron kiertäminen on kuitenkin maailmanlaajuinen ilmiö, ja EU:n toimenpiteiden ongelman ratkaisemiseksi on ulotuttava sisämarkkinoiden ulkopuolelle. Tämä tiedonanto on vastaus Euroopan parlamentin, neuvoston ja kansalaisyhteiskunnan pyyntöön, joka koskee vahvaa EU:n strategiaa, jolla edistetään verotusalan hyvää hallintotapaa maailmanlaajuisesti ja vastataan ulkoisiin verojen kiertämisen uhkiin. Toimenpiteillä, joita komissio ehdottaa tässä tiedonannossa, tuetaan EU:n tavoitteita, joilla varmistetaan tehokas verotus sisämarkkinoilla ja oikeudenmukaisempi yhtiöverotus EU:ssa ja sen ulkopuolella. Komissio pyytää jäsenvaltioita hyväksymään nämä aloitteet neuvostossa ja antamaan niiden täytäntöönpanolle korkea poliittinen painoarvo. 15 Euroopan investointipankki, Euroopan investointirahasto ja Energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön maailmanlaajuinen edistämisrahasto. 14

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. syyskuuta 2016 (OR. en) 12670/16 FISC 141 ECOFIN 846 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea (Coreper II)/Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten väliset asiat: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

14166/16 hkd/mmy/pt 1 DG G 2B

14166/16 hkd/mmy/pt 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. marraskuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu 6.12.2012,

KOMISSION SUOSITUS, annettu 6.12.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.12.2012 C(2012) 8805 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 6.12.2012, toimenpiteistä, joilla kannustetaan kolmansia maita soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia verotusalalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus verojen kiertämisen estämistä koskevaksi direktiiviksi Suositus verosopimukseen liittyvistä kysymyksistä

Ehdotus verojen kiertämisen estämistä koskevaksi direktiiviksi Suositus verosopimukseen liittyvistä kysymyksistä Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00052 VO Upola Minna(VM) 01.02.2016 Asia Veronkierron ehkäisemistä koskeva toimenpidepaketti (komission tiedonanto) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan, Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(206)0253 Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta tai

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. verotuksen avoimuudesta verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. verotuksen avoimuudesta verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2015 COM(2015) 136 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE verotuksen avoimuudesta verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi FI FI JOHDANTO Verovilpin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

A8-0317/11

A8-0317/11 18.11.2015 A8-0317/11 11 3 kohta 3. toteaa, että vaikka useammassa maassa toimivien yritysten on entistä vaikeampi noudattaa monia erilaisia verojärjestelmiä, ne pystyvät globalisaation ja digitalisaation

Lisätiedot

14257/16 hkd/ess/hmu 1 DG G 2B

14257/16 hkd/ess/hmu 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. marraskuuta 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 9. marraskuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 23.11.2015 B8-1230/5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että EU on kannattanut johdonmukaisesti vankkaa monenvälisiin sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa kauppaan tunnustaen samalla, että myös kahdenvälisten,

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2011/0314(CNS) 8.6.2012 TARKISTUKSET 8 25 Mietintöluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE487.846v01-00) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.1.2016 COM(2016) 23 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Verojen kiertämisen estämistä koskeva paketti: Seuraavat toimet tehokkaan verotuksen ja

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

VO Aine Leena(VM) KÄYTTÖ RAJOITETTU

VO Aine Leena(VM) KÄYTTÖ RAJOITETTU Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00128 VO Aine Leena(VM) 02.03.2016 KÄYTTÖ RAJOITETTU Asia Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan OECD:n järjestelyn osallistujien työryhmässä esitettävästä markkinaviitearvoihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2015 COM(2015) 395 final 2015/0175 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

16435/14 msu/sj/hmu 1 DG G 2B

16435/14 msu/sj/hmu 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 16435/14 FISC 221 ECOFIN 1157 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. P8_TA(2016)0432 Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin *

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. P8_TA(2016)0432 Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin * Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0432 Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. marraskuuta 2016

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2015 COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.12.2015 COM(2015) 631 final 2015/0285 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kanta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavalla itäisen ja eteläisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2015 COM(2015) 150 final 2015/0075 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä

Lisätiedot

Suomi pitää verotuksen läpinäkyvyyttä ja veronkierron vastaisia toimia EU-tasolla tärkeinä.

Suomi pitää verotuksen läpinäkyvyyttä ja veronkierron vastaisia toimia EU-tasolla tärkeinä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM201600436 VO Upola Minna(VM) 24.08.2016 Asia Ekirje komission tiedonannosta lisätoimenpiteistä avoimuuden lisäämiseksi ja verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 SC 149 ECON 572 IA 115 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 22. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2016 COM(2016) 201 final 2016/0109 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi

Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi SDP:n kansainvälisen veronkierron vastaisen ohjelman julkaisutilaisuus Eduskunnan Pikkuparlamentti, 13.9.2017

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 2.6.2014 Marja Pokela Johtava erityisasiantuntija Vastuullisuus Yrityksen verojalanjälkeä on pidettävä osana yritysten yhteiskuntavastuuta Verojen välttäminen,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) 6303/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: AGRI 79 FORETS 10 ENV 84 DEVGEN 26 RELEX 131

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

10419/14 el/pm/ts 1 DG G 2B

10419/14 el/pm/ts 1 DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 10419/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) SC 92 ECON 529 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. toukokuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0011 (CNS) 8899/16 LIMITE PUBLIC FISC 75 ECOFIN 397 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Asiaa liittyy kaksi erillistä direktiiviehdotusta, joista annettiin U-kirjelmät (U 1/2015 VM ja U2/2015).

Asiaa liittyy kaksi erillistä direktiiviehdotusta, joista annettiin U-kirjelmät (U 1/2015 VM ja U2/2015). Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2015-00259 VO Colliander Anders 08.05.2015 JULKINEN Asia Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle verotuksen avoimuudesta verovilpin ja veron kiertämisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

PUBLIC 9489/17 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440

PUBLIC 9489/17 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 27 RELEX 440 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3540. istunto (ulkoasiat/kehitys),

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot