YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Pientalot, loma-asunnot, maatalous, kyläpuhdistamot PA biologis-kemialliset puhdistamot - Pientalot, loma-asunnot sivu 2 - Yhteispuhdistamot sivu 4 - Kyläpuhdistamot sivu 5 - Maatalouden kohteet sivu 6 - Kuvia käyttökohteista sivu 7 HS biologiset puhdistamot - kesämökit sivu 8 - loma-asunnot ja pientalot sivu 9 EV biologiset wc-järjestelmät - kesämökeille sivu 10 - pientaloihin sivu 11 Puhdistustuloksia eri laitteistoilla - valitse oikea laitteisto eri kohteisiin sivu 12 Lounais-Suomi: Ankkuritie Karuna tel Pääkaupunkiseutu/ Uusimaa: Kuusikkotie Vantaa tel Keski-Pohjanmaa: Koulukatu Haapajärvi 1

2 PA biologis-kemialliset pakettipuhdistamot pientaloille ja loma-asunnoille PA panospuhdistamo on edullinen hankkia ja käyttää haja-asutuksen kohteissa. PA puhdistamossa hyödynnetään biologista aktiiviliete-prosessia orgaanisen aineksen poistamiseksi, biologista nitrifikaatio ja denitrifikaatio prosessia typen poistamiseksi sekä biologista puhdistusta ja kemiallista saostusta fosforin poistamiseksi. PA puhdistamomalleissa on vakiona kuormituksen mukaan itsesäätyvä toiminta, sisältäen muistutusja hälytystoiminnot (tarkistus- huolto- vika), panoslaskurin, vikalaskurin, logiikan varmistuksen sähkökatkojen varalle. Muut ominaisuudet selviävät puhdistamon käyttöohjeesta. Puhdistusteho on orgaanisen kuorman (BOD) ja fosforin (P) osalta 90 %, typen (N) osalta 50 %. PA panospuhdistamon puhdistusteho vastaa tiukimpia vaatimuksia uuden haja-asutusalue asetuksen ( ) mukaisesti. Tehokkuutensa lisäksi jätevesien käsittely PA panospuhdistamolla on myös edullinen tapa käsitellä haja-asutuksen jätevedet. Käyttökustannuksiin vaikuttavat kuormituksen lisäksi lietteenkäsittelytapa. Yhden talouden puhdistamon käyttökulu vaihtelee 0,9 eurosta 2 euroon/ m3. Puhdistamon tuottama ylijäämäliete voidaan käsitellä kahdella tavalla. 1) Liete voidaan poistaa loka-autolla 1-4 kertaa vuodessa. 2) Liete voidaan käsitellä pitkällä hapetuksella, kuivatuksella siten, että se voidaan tyhjentää kompostoriin ja hyödyntää kiinteistöllä. Tällöin loka-autotyhjennyksiä ei tarvita. Puhdistamo on varustettu automaattisella ilmastus- ja vesienkierrätys-toiminnalla joka käynnistyy seisokkitilanteessa. Sen ansiosta seisokit voivat olla jopa 30 vrk:n pituisia. Lisäämällä lisäravintoa kuukausittain voi seisokkiaika olla vielä pidempi. PA0.6R puhdistamo VARMATOIMISET, EDULLISET JA HELPPOKÄYTTÖISET PA MULTI puhdistamot: Panos panoksessa - tekniikalla Lietteen kuivatus- ja kompostointi- käsittelyllä Käyttökohteina: Pientalot ja loma-asunnot (sivut 2-3) Yhteispuhdistamot (sivu 4) Kylätaajamat (sivu 5) Maatalous (sivu 6) Leirikeskukset, koulut, hotellit Malli PA 0.6R07 PA2 MULTI Asuakasvastine 6 16 Max. Vesimäärä / vrk Pienemmät mallit toimitetaan lietteenkäsittelyjärjestelmällä. Ne voidaan liittää myös jo käytössä oleviin saostuskaivoihin. Puhdistamon ohjauskeskus, ilmapumppu, kemikaalinannostuslaitteet on sijoitettu tekniseen tilaan. Muut laitteet, kuten pumput, lietteenkuivatuskori on sijoitettu säiliötiloihin. Kannet ja kuilut on lämpöeristetty. Biologis-kemiallisesti puhdistettu vesi johdetaan suoraan luontoon. Puhdistamo soveltuu hyvin yhden kiinteistön tarpeisiin loma-asunnoille ja pientaloille. Puhdistamo säätää toimintojaan tulevan jätevesimäärän mukaisesti, eikä käytä sähköä tai kemikaaleja turhaan. PA puhdistamo omakotitalossa 2

3 PA2 MULTI biologis-kemiallinen puhdistamo 1-3:lle taloudelle PA2 multi soveltuu yhden talouden jätevesienkäsittelyn lisäksi kahden tai kolmen talouden yhteispuhdistamoksi. Puhdistamo säätää toimintojaan tulevan vesimäärän mukaan täysin automaattisesti. PA2 MULTI puhdistamon toiminta Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan puhdistamoon. Ensimmäinen säiliötila (1) on jäteveden esikäsittelytila, joka toimii keräyssäiliönä ja kuormituksen tasausvarastona. Puhdistamo seuraa tulevia jätevesimääriä ensimmäisen säiliön pinnanseurannalla (PS) ja säätää automaattisesti puhdistamon toimintoja kuormituksen vaihtuessa. Pumppaus ensimmäisestä säiliötilasta eli esikäsittelysäiliöstä (1) tapahtuu automaattisesti, kun pinnanseurannan (PS) pintataso on saavutettu. Tasausvarastona on esikäsittelysäiliötilassa PS:n ja ylivuotoyhteen (3) välinen tilavuus. Prosessin ollessa käynnissä toimii koko säiliön tilavuus tulevan jäteveden vastaanottotilana. Isosolainen P1-pumppu pumppaa jäteveden jaksoittain toiseen säiliötilaan eli prosessisäiliöön. Samalla prosessisäiliössä alkaa (4) jäteveden hienokupla-ilmastus. Ilmastuksen aikana pumpataan ilmapumpulla (5) ilmaa putkiston kautta hienokuplailmastimeen (6). Prosessisäiliössä (4) tapahtuvat puhdistusprosesseista biologinen puhdistus, nitrifikaatio, kemikalointi, selkeytys ja denitrifikaatio toistensa jälkeen. Ilmastuksen aikana sekoittuu säiliössä oleva aktiiviliete esikäsiteltyyn jäteveteen, jolloin biologinen puhdistus alkaa, aktiivilietteessä olevan mikrobikasvuston käyttäessä orgaanista ainesta ravintonaan. Samanaikaisesti tapahtuu nitrifikaatio, jolloin typpi muuttaa olomuotoaan. Ilmastusjakson lopussa syötetään jäteveteen annostelupumpulla kemikaalia säiliöstä (20 L) (7), joka reagoi fosfaatin kanssa. Veteen pumpattu ilma poistuu puhdistamosta viemärituuletuksen kautta asuinrakennuksen katolle. Ilmastuksen loputtua alkaa selkeytysjakso, jonka aikana aktiiviliete saostuu prosessisäiliön pohjalle ja samalla tapahtuu typenpoistossa denitrifikaatio. Samassa yhteydessä fosfaatin kanssa reagoinut kemikaali saostuu säiliön pohjalle. Selkeytysjakson loputtua pumpataan selkeytynyt "kirkaste" eli puhdistettu vesi pois puhdistamosta P2 pumpun avulla. Vesi voidaan johtaa ojaan tai imeyttää se maahan yksinkertaisen sorasaarron avulla. Kirkasteen pumppaus tapahtuu hanan kautta, jolla osa puhdistetusta vedestä automaattisesti erotetaan seurantaastiaan (8). Seurantanäytteestä on helppo todeta puhdistamon toiminnan tehokkuus. Prosessijakson lopussa poistetaan automaattisesti pieni määrä ylijäämälietettä PP pumpulla lietteen keräys- ja kompostointikoriin (20 l) (9) Korin pohjalla käytetään kompostointirouhetta, jolloin prosessissa käsitelty liete voidaan tyhjentää kompostoitavaksi tai suodatinpussia, jolloin se voidaan toimittaa jätekuljetuksen piiriin. Vaihtoehtoisesti lietettä voidaan tyhjentää loka-autolla, jolloin tyhjennys tapahtuu 1-4 kertaa vuodessa. Ohjaus- ja hälytyskeskus, puhallin, kemikaalin annostelupumppu säiliöineen ja pumppujen ohjaukset on sijoitettu tekniseen tilaan (10). Vikatoiminnot; tekniset häiriöt, ohivirtaukset käynnistävät hälytyksen. GSM hälytyskeskus välittää hälytystiedon haluttuihin gsm puhelimiin tekstiviestinä (lisävaruste). Hälytys voidaan liittää myös kiinteistön hälytysjärjestelmään. Tarvittava pinta-ala 1x2 m Saatavana myös saneeraus-malli, jolloin vanhat saostus- tai umpikaivot voidaan hyödyntää. Vanhat saostuskaivot 3

4 PA6 MULTI biologis-kemiallinen puhdistamo 4-12:lle taloudelle Jätevesien yhteispuhdistus tuo selviä säästöjä haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn. Hankintahinta kiinteistöä kohti pienenee samoin kuin puhdistamon käyttökustannukset. Puhdistamoon kohdistuva kuormitus on myös tasaisempaa. 4

5 PA12 MULTI biologis-kemiallinen puhdistamo 10-22:lle taloudelle Suuremmat kyläpuhdistamot taloutta Kyläpuhdistamoiden käyttökustannukset ovat hyvin edullisia ja alittavat usein kunnalliseen viemäröintiin liittymisen hankinta- ja käyttökustannukset Kyläpuhdistamolla jätevedenpuhdistus ratkaistaan vaivattomasti ja edullisesti. Kiinteistökohtaiset hankinta- ja käyttökustannukset ovat edullisia. Jätevesien johtamiseksi puhdistamolle käytetään usein paineviemäröintiä ja pumppaamoita, joka on usein edullisin yhdistämistapa. Kaikki mallit voidaan toimittaa lietteenkäsittelyjärjestelmällä, jolloin liete hyödynnetään ympäristöystävällisesti. Kyläpuhdistamo PA50 PA 12 puhdistamo n. 100:lle käyttäjälle PA 2x60 puhdistamo yli 1000:lle käyttäjälle Kyläpuhdistamo PA12 Olemme toimittaneet lukuisia kyläpuhdistamoita kiinteistön tarpeisiin. Lisätietoa kohteista löytyy sivuilla. Suuremmat kohteet toteutetaan usein KVR-urakka toimituksina, jolloin toimitus sisältää suunnittelun, laitteiston ja sen asennuksen, käyttöönoton sekä käyttäjien koulutuksen. PA puhdistamoissa käytetään varmatoimista ja tehokasta tekniikkaa; ilmantuottolaitteet, ilmastimet, näytteenottimet, pumppaamot, analysointilaitteet kokonaistoimituksena. 5

6 MA biologis-kemialliset puhdistamot maitotiloille Maatalouden tarpeisiin kuorimo, lintukasvattamo ym. puhdistamot MA maitotila puhdistamo Jätevedenpuhdistamo MA 80 eläimen maitotilan ja asuinrakennuksen (5 asukasta) puhdistamona. Puhdistamo on toiminnaltaan hajuton ja äänetön. Se voidaan sijoittaa vapaasti kiinteistön alueella. RAITA MA käsittelee kaiken maitotilalta tulevan jäteveden sekä puhdistusprosessissa syntyvän lietteen. Kaikki ylijäämäliete stabiloidaan pitkäaikaisessa ilmastuksessa ja kuivatetaan ennen kompostointia. MA puhdistamot maitotiloille; MA1, kapasiteetti 1000 l/ vrk:ssa, MA3, kapasiteetti 3000 l/ vrk:ssa, MA5 kapasiteetti 5000 l/ vrk Kuorimo puhdistamo 6

7 PA biologis-kemialliset puhdistamot - käyttökohteita Omakotitalon puhdistamona Lietteen käsittely-yksikkö, ei loka-autotyhjennyksiä Maaseudulla, maitotilan puhdistamona 7

8 HS biologiset puhdistamot Kesämökit, loma-asunnot, pientalot BioBox puhdistamot, SK+BioBox puhdistamot HS puhdistusmenetelmä Orgaaninen aines saadaan poistettua harmaista jätevesistä mekaanisella ja biologisella prosessilla. Biologinen puhdistusprosessi käyttää harmaan jäteveden orgaanista ainetta saavuttaen asetuksen mukaisen puhdistustuloksen (90 % orgaanisen aineen, 85 % fosforin sekä 40 % typen osalta). HS ja BioBox puhdistamoiden toiminta perustuu mikrobeihin, jotka kasvavat HS suodatuslevyihin. Suodatuslevyjä on neljää eri tiheyttä (150, 290, 350, 450 m2/ m3). Ne muodostavat tehokkaan biosuodatusprosessin, jonka avulla pesu- ja huuhteluvesissä oleva kiintoaines, orgaaninen kuorma ja ravinteet puhdistetaan biologisella ja mekaanisella menetelmällä. BioBox Poistuva vesi käsitellään poistosuodattimella, joka varmistaa puhdistamon toimintaa. Puhdistamot soveltuvat erittäin hyvin myös kausikäyttöön, suodatin reagoi nopeasti kuormituksen vaihteluun. Puhdistettu vesi voidaan johtaa avo-ojaan tai vastaavaan tai se voidaan helposti imeyttää maahan HS 150 levyllä. BioBox HS biologiset puhdistamot on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön pientaloille ja loma-asunnoille. Biologista prosessia tehostetaan kierrättämällä vettä suotimen läpi ilmanostepumpulla (ilmapumppu 40 w). Saostuskaivon (1.kaivo) liete tyhjennetään kerran vuodessa lokaautolla tai poistetaan omatoimisesti lietteen kuivaus- ja kompostointiyksiköllä. SK+BioBox BioBox biologiset puhdistamot on tarkoitettu osavuotiseen kesämökkikäyttöön pienille jätevesimäärille (harmaita vesiä). SK+BioBox iologiset puhdistamot on tarkoitettu loma-asunnon vähäisille jätevesimäärille (harmaita vesiä) HS mallit harmaille vesille HSO.6 Asukasvastine 7, 720 l/vkr HS1 Asukasvastine 9, 950 l/ vrk HS1.3 Asukasvastine 12, 1290 l/ vrk Harmaan veden % - osuus koko kuormituksesta Orgaaninen aine BOD7 Fosfori Typpi 60 % 20 % 10 % Kuormitus grammaa/ asukas/vrk (g/p/d) 30 g 0,4 g 1,0 g Harmaiden vesien koostumus ( asetuksen teksti) HS mallit sekajätevesille (lievennetyt alueet) HS1 Asukasvastine 6, 900 l/ vrk HS1.3 Asukasvastine 8, 1200 l/ vrk HS, BioBox ja SK+Biobox mallisto: 8

9 HS PUHDISTAMOJEN HUOLTO: Suodatinlevyt voidaan tarpeen mukaan nostaa ylös ja puhdistaa. Puhdistus tapahtuu harjaamalla tai huuhtelulla (esim. painepesurilla). Suuremmissa malleissa (HS 0.6-HS 1.3) saostuskaivo tyhjennetään säännöllisesti (norm. 1 krt vuodessa) MIKSI JUURI HS PUHDISTUSJÄRJESTELMÄ: - HS puhdistamo on pieni kompakti laite, joka mahtuu useimpiin käyttökohteisiin - HS puhdistamo on toiminnaltaan hyvin yksinkertainen eikä vaadi runsaita huoltotoimenpiteitä - HS puhdistamon suotimet voidaan puhdistaa edullinen käyttää - Ei uusittavia maaperäkenttiä - Edullinen hankkia vertaa järjestelmien kustannuksia (asennus mukaan lukien) - Edullinen käyttää ei vaihdettavia suodattimia, ei uusittavia maamassoja - Hyvät puhdistustulokset kestää erittäin hyvin vaihtelevassa kuormituksessa TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY SAOSTUSKAIVOT UMPISÄILIÖT LIETTEENKUIVATUS Tehostettu maaperäkäsittely mahtuu pieneen tilaan. Verrattuna perinteiseen maaperäkäsittelyjärjestelmään (hiekkasuodatus) tilantarve on vain noin 30 %. Käsittely perustuu moduulirakenteeseen, jonka avulla saavutetaan noin kymmenen kertaan suurempi pinta-ala kuin perinteisellä hiekkasuodatuksella. Järjestelmä voidaan toteuttaa joko imeytyskenttänä tai suodatuskenttänä Saostuskaivoa käytetään tehostetun maaperäkäsittelykentän tai biologisen puhdistamon esikäsittelymenetelmänä. Saostuskaivo poistaa gravitaation avulla osan jäteveden ravinteista ja orgaanisesta aineesta. Jäteveden (wc-vedet) voidaan kerätä myös umpisäiliöön, jolloin ne tyhjennetään loka-autolla säännöllisesti. Vaihtoehtoisesti wc-vedet voi myös käsitellä ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti biologisella wc:llä Saostuskaivo- umpisäiliö ja fosforinpoistomallistomme löytyy nettisivuillamme: HS suodatuslevyjä 120x100x4 cm Lietteenkuivatus- ja kompostointiyksikkö 9

10 Biologiset EV ekovessat Kesämökeille, loma-asunnoille, pientaloihin, yleisökohteisiin Biologisissa vessoissa käytetään kompostirouhetta kosteuden poistamiseksi ja ilmavuuden takaamiseksi. Kompostirouhetta laitetaan ala-astian pohjalle käyttöönoton yhteydessä sekä lisätään käyttökerran jälkeen. Hajuttomuus kaikissa käyttöolosuhteissa varmistetaan oikealla mitoituksella, tehokkaalla nesteiden käsittelyllä sekä tehokkaalla ilmastoinnilla. Sisätiloihin sijoitettaessa voidaan ilmankiertoa ja nesteen haihtumista tehostaa puhaltimella ja termostaattiohjatulla lämpöelementillä. EV MINI wc-järjestelmä (mitat kork.550, pituus 500, leveys 400) Kapasiteetti 60 käyttäjävuorokautta EV 60 ala-astia, isokansi, istuinsuoja, ilmastointiputki 2 m, taipuisa yhdysputki 0,5 m, ilmastointiputken hattu, nesteastia 30 l, nesteputkisto ja liittimet 32 mm EV 200 ekovessajärjestelmä Kapasiteetti käyttäjävuorokautta Soveltuu hyvin kesäkäytössä oleville mökeille. Varustus joko ulkorakennukseen soveltuva (säiliö sijoitetaan ulkorakennukseen rakennettavan istuintason alle) tai mökin yhteyteen soveltuva (istuimen kanssa, vaatii min 700 mm tilan lattian alle) Lisävarustuksena saatavilla tuulipuhallin (sähkötön), puhallin (230 V tai 12 V), lämpöelementti (230 V) haihdutukseen. Laajennettavissa lisäastioilla, istuimella (istuintasovarustusmalli),mallit 2x200 ja 3x200 EV 200 biologinen wc-järjestelmä istuintasovarustuksella (tarvittava tila istuintasoon alla 900 mm) EV 200 ala-astia, isokansi, huoltokansi, kuilu, yhdysputki, istuinsuoja, ilmastointiputki 2 m, taipuisa yhdysputki 0,5 m, ilmastointiputken hattu, nesteastia 30 l, nesteputkisto ja liittimet 32 mm - lisä-astia (astian mitat 820 leveys, pituus 600, korkeus 700 mm) EV 200 biologinen wc-järjestelmä istuimella (tarvittava tila lattian alla 700 mm) EV 200 ala-astia, isokansi, huoltokansi, istuin, kuilu, yhdysputki, istuinsuoja, ilmastointiputki 2 m, taipuisa yhdysputki 0,5 m, ilmastointiputken hattu, nesteastia 30 l, nesteputkisto ja liittimet 32 mm 10

11 EV 2x200 ja suuremmat mallit soveltuvat loma-asunnon ja pientalon sisävessaksi. Useampia kompostivaunuja käytettäessä jälkikompostointi tapahtuu täytetyssä vaunussa. Vaunun siirtäminen ja tyhjentäminen on helppo suorittaa. Biologiset AQ vessat Loma-asunnot, pientalot Sisätiloihin asennettaviin malleihin suosittelemme sähkötoimista puhallinta ilmastoinnin ja hajuttomuuden varmistamiseksi kaikissa käyttöolosuhteissa. Myös muut mallimme soveltuvat sisätila-käyttöön. AQ biologisen wc:n toiminta AQ biologinen wc on hajuton ja hygieeninen kompostoiva vessa. Käyttökohteina AQ biologisellä wc:llä ovat yleisimmin kesämökit ja pientalot. AQ biologisessa wc:ssä käytetään normaalia pientaloon tarkoitettua wcistuinta. Wc istuimia voi olla samassa järjestelmässä enintään 3. Laitteen toiminta perustuu Aquatron erotinyksikköön (1) joka erottaa kiintoaineen (uloste, paperit) nesteestä (virtsa, huuhteluvesi). Kiintoaine kompostoidaan (2). Kompostoinnissa käytetään pyörällistä AQ kompostointivaunua. Yhden vaunun kapasiteetti on n käyttäjävuorokautta. Laitteiston kapasiteettia voidaan kasvattaa lisäämällä kompostointivaunujen määrää. Neste esikäsitellään ravinteidenpoistoyksikössä (3) ja johdetaan talouden pesu- ja huuhteluvesien käsittelyjärjestelmään. Runsaasti typpeä sisältävä (n. 80 % koko talouden typpikuormasta) neste hapetetaan eli nitrifioidaan, jonka ansiosta typpi poistuu saostuskaivossa ja biologisessa käsittelyjärjestelmässä. Fosforia poistetaan myös biologisin menetelmin. Hyvin toimiva biologinen puhdistusjärjestelmä poistaa myös erittäin tehokkaasti suolistoperäiset bakteerit. AQ-laitteiston ilmastointi tapahtuu tuuletusputkella wc:ltä tulevan tuloviemäriin liitetyn putken kautta suoraan rakennuksen katolle. Wc on hajuton. Myös erotinyksikkö, kompostointivaunu ja typenpoistoyksikkö ovat ilmastoinnin avulla alipaineistettuja ja hajuttomia. AQ-laitteisto vaatii noin 1,5 m korkean tilan. Se sijoitetaan yleensä lämmitettyyn tilaan; kellariin, syvennykseen rakennuksen alle tai erilliseen rakennukseen. Tarvittaessa ravinteidenpoistoyksikkö voidaan varustaa automaattisella pumpulla, jolloin siinä käsitelty vesi voidaan pumpata korkeammalle pesu- ja huuhteluvesien viemärin korkoon. Välimatka wc-istuimelta erotinyksikölle voi olla enintään 20 m. AQ erotinyksikkö erottelee nesteen n. 97 %:sti pois kompostoitavasta jätteestä. AQ wc-mallisto kattaa yleisimmät tarpeet vapaa-ajan asuntojen ja pientalojen yksityistarpeista ulkoilualueiden yleisövessatarpeisiin. Biologinen Wc AQ 200 soveltuut kesämökin vessaksi, AQ 2x200, 3x200 loma-asunnon jatkuvaan käyttöön ja AQ 4x200 pientalokäyttöön.. Kaikkiin malleihin voidaan liittää säädettävä puhallin sekä lämmityselementti. Valitse mallistostamme käyttöösi sopiva malli. AQ biologinen wc on hajuton, hygieeninen ja helppohoitoinen wc-ratkaisu. 11

12 ERI PUHDISTUSMENETELMÄT JA NIIDEN LASKENNALLINEN PUHDISTUSTEHO Haja-asutuksen kuormitus koostuu ulosteen, virtsan ja muun (pesu- ja huuhteluvesien) yhteiskuormituksesta. Kokonaispuhdistustulos saavutetaan eri puhdistusmenetelmien yhteistuloksena. Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset haja-asutusalueilla ( asetus): 1. Asetuksen yleinen puhdistustaso (BHK (Orgaaninen kuorma) 90 %, Fosfori 85 %, Typpi 40 %) 2. Lievennettyjen alueiden puhdistustaso (BHK (Orgaaninen kuorma) 80 %, Fosfori 70 %, Typpi 30 %) Kunnilla on mahdollisuus määrätä lievennettyjä alueita (kauempana vesistöistä). Pohjavesialueilla on omat määräyksensä aluekohtaisesti. Menetelmä A. + Menetelmä B. Menetelmä C. Aine Orgaaninen aine BHK7 g/p d Orgaaninen aine BHK7 % Fosfori g/p d Fosfori % Typpi g/p d Typpi % Uloste ,6 30 1,5 10 Virtsa , ,5 80 Muu ,4 20 1,0 10 Yhteensä , Taulukko: Yhden ihmisen vuorokaudessa tuottama orgaanisen aineen, fosforin, typen määrä ( asetus) Puhdistusmenetelmät Laitteistot Puhdistusteho: Orgaaninen aine Fosfori Typpi Menetelmä A. Uloste ja virtsa käsitellään niin ettei niistä aiheudu kiinteistön jätevesijärjestelmään kuormitusta ja muu (pesu- ja huuhteluvedet) käsitellään biologisella puhdistusmenetelmällä Menetelmä B. Uloste, virtsa sekä muu (pesu- ja huuhteluvedet) käsitellään biologiskemiallisesti. Menetelmä C. Uloste, virtsa sekä muu (pesu- ja huuhteluvedet) käsitellään biologisti. 1. Biologinen wc (EV tai AQ) + biologinen harmaidenvesien käsittely (Tehostettu tai HS) -Jätevesijärjestelmän lietteentyhjennys kuivatus- ja kompostointivaunulla tai tankkiautolla 2. Umpisäiliö wc-vesille + biologinen harmaidenvesien käsittely(tehostettu tai HS) -Jätevesijärjestelmän lietteentyhjennys kuivatus- ja kompostointivaunulla tai tankkiautolla 1. PA biologis-kemiallinen puhdistamo -lietteentyhjennys kompostoriin 2. Biologinen käsittely (tehostettu tai HS)+ fosforinpoisto kemiallisella käsittelyllä-lietteentyhjennys tankkiautolla 1. Tehostettu maaperäkäsittely -lietteentyhjennys tankkiautolla 2. HS biologinen puhdistamo -lietteentyhjennys tankkiautolla % % % % % % 95 % % % 90 % 85 % % % 70 % % % 70 % % Taulukko: Eri käsittelymenetelmät, laitteistot ja niiden puhdistusteho (ympäristö RAITA environment) Puhdistusmääräykset vaihtelevat kunta- ja aluekohtaisesti asetuksen puitteissa. Ole yhteydessä kuntasi viranomaisiin ja vahvista kiinteistöllesi vaadittava puhdistusteho. 12 Käytä tarvittaessa suunnittelijaa jätevesisuunnitelman laatimisessa kiinteistöllesi. Erityyppisistä ratkaisumalleista löytyy lisätietoa copyright environment sivuillamme, tuotekohtaisilla RAITA technology sivuilla sekä uutisia sivuilla.

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT:

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: 5 ) Lietteenkäsittely Puhdistusprosessi tuottaa ylijäämälietettä. Lietettä poistetaan lietepumpulla (SP) prosessin loppuvaiheessa (8 h 25 min). Lietettä kerätään lietekoriin,

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO-OHJE

JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO-OHJE PROG2009/01 Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut

Lisätiedot

EV EKOVESSAT, hajuton ympäristöystävällinen...

EV EKOVESSAT, hajuton ympäristöystävällinen... EV EKOVESSAT, hajuton ympäristöystävällinen... ...ratkaisu loma-asunnolle, kesämökille, sisätilaan, ulkorakennukseen... MALLISTOMME: EV ekovessan kanssa sopivia laitteistoja jätevedenkäsittelyyn... Uloste,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

raita.com Harmaan veden puhdistamot Saunaan - mökille - loma-asunnot - piental0t - yleisökohteet

raita.com Harmaan veden puhdistamot Saunaan - mökille - loma-asunnot - piental0t - yleisökohteet 0400 912 111 helpdesk@ Harmaan veden puhdistamot Saunaan - mökille - loma-asunnot - piental0t - yleisökohteet Huolehdi ympäristöstäsi - nauti puhtaista vesistä - jätä ne puhtaina jälkipolville 0400 912

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 4. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, puh.

Lisätiedot

raita.com Kyläpuhdistamot Taajamapuhdistamot Huolehdi! ympäristöstäsi - nauti kauniista luonnosta - jätä se puhtaana jälkipolville!

raita.com Kyläpuhdistamot Taajamapuhdistamot Huolehdi! ympäristöstäsi - nauti kauniista luonnosta - jätä se puhtaana jälkipolville! 0400 912 111 helpdesk@ Kyläpuhdistamot Taajamapuhdistamot Kyläyhteisöt Elintarviketuotantolaitokset Maatalouden kohteet Huolehdi! ympäristöstäsi - nauti kauniista luonnosta - jätä se puhtaana jälkipolville!

Lisätiedot

RAITA PA PUHDISTAMOT. Loma-asunnot Pientalot Taloryhmittymät Maatalous. raita.com/pa

RAITA PA PUHDISTAMOT. Loma-asunnot Pientalot Taloryhmittymät Maatalous. raita.com/pa 0400 912 111 helpdesk@ RAITA PA PUHDISTAMOT Loma-asunnot Pientalot Taloryhmittymät Maatalous /pa 0400 912 111 helpdesk@ RAITA PA MULTI Haja-asutukseen kehitetty puhdistamo Pientaloasuminen haja-asutusalueilla

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE... 1 Yleistä:... 2 Sijoitus:... 2 Tulo- ja lähtöviemäri:... 2 Puhdistamon tuuletus:... 2 Sähkö:... 2 Toimituksen sisältö:...

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

BIOVAC Puhdas ympäristö

BIOVAC Puhdas ympäristö Puhdas ympäristö Gamla Godbyvägen Kisakaarteentie 2 018-23 14, 100 42700 Keuruu +358 18 526 Keilanrannankatu 416 0144948-3 5, 70840 Kuopio office@.goodtech.fi Svartbölentie 10, 04130 Sipoo Jätevesipuhdistamot

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN PIPELI- FEN V6-PANOSPUHDISTAMON ASENTAMISESTA

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

BAGA Easy. Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla. CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin

BAGA Easy. Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla. CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin BAGA Easy Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin yksinkertainen ja toimintavarma matalat puhdistuskulut toiminnanvarmistus tekstiviestillä

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo.

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo. IISI mini Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI 2012.1 1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com IISI Mini -harmaavesisuodattimet IISI mini soveltuu kesämökkien tai loma-asuntojen

Lisätiedot

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE!

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE! MAASUODATTAMO tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa

Lisätiedot

WehoPuts JÄTEVEDEN PIENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖJEN YHTEISKÄYTTÖÖN

WehoPuts JÄTEVEDEN PIENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖJEN YHTEISKÄYTTÖÖN 20 1200 JÄTEVEDEN PIENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖJEN YHTEISKÄYTTÖÖN Mitä on talousjätevesi? Jätevesi on jokapäiväisessä toiminnassamme käyttämäämme vettä, joka palautetaan kiertoon käytön jälkeen. Ennen kuin

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot Clewer Oy 1/11 Sisällysluettelo 1Pienpuhdistamon valinta...3 1.1Asennustavan valinta...3 1.2Clewer Ainavalmis 560...3 1.3Clewer

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Putkilahden vesihuoltosuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29378 Raportti, LUONNOS 1 (6) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Putkilahden vesihuolto

Lisätiedot

Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa. Erkki Santala

Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa. Erkki Santala Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa Erkki Santala Keskeiset säädökset Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite.

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite. NatWat-prosessi Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto Ferro Environment Tekninen NatWat-esite Ferroplan NW Natural water Pohjaveden puhdistusmoduulit Ferroplan Natural

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kainuun kunnat SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA Selvitys tulee tehdä 1.1.2006 mennessä (kiinteistöt joissa ei ole vesikäymälää 1.1.2008 mennessä)

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJAN KATSAUS Virtain nykyinen keskuspuhdistamo rakennettiin vuosina 1982-1983 ja käyttöönotto tapahtui huhtikuussa 1983,

Lisätiedot

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM laajennettavissa tarpeen mukaan HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA LAAJENNETTAVISSA TARPEEN MUKAAN Lamella-selkeyttimiä on saatavana sekä yksittäisinä laitteina

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

Tammikuu 2015. Jätevesiopas. Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut

Tammikuu 2015. Jätevesiopas. Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Tammikuu 2015 Jätevesiopas Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Yleistä Jätevesihanke ammattitaitoa alusta loppuun! Jätevesijärjestelmän hankinta,

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 29.06.2005 1(12) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Maasuodattamo pumppukaivolla kumpuna Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Selvitys jätevesien johtamisesta

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys jätevesien johtaisesta 1. Kiinteistönhaltija Nii jakeluosoite, postinuero ja -toiipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranoaiselle OSYT 2015 puhelinnuero

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN INDRÄN-VAAKAVIRTAUSMAASUODATTIMEN RAKENTAMISESTA

Lisätiedot

22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005)

22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005) 17.9.2013 www.ymparisto.fi/puhdistamosivusto 22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005) Kirjallisuuslähde Kirjallisuuslähde

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 3. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus LokaPuts 2006-2007 -hankkeessa

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus LokaPuts 2006-2007 -hankkeessa Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts 2006-2007 hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus LokaPuts 2006-2007 -hankkeessa Puhdistamoiden seurantaraportti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen SULKEMISSUUNNITELMA 16UEC0192 25.3.2015 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 16UEC0192 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN FOSFORIN ESISAOSTUKSELLA VARUSTETUN MAASUODATTAMON

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä Erkki Santala, Hajaputsari ry Neuvontaan liittyvällä kiinteistökäynnillä tehtävä jätevesijärjestelmän arviointi Jätevesijärjestelmän toimintakunnon

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

ASENNUS JA KAVTTOOHJE "I ~

ASENNUS JA KAVTTOOHJE I ~ 1/4 WATMA VEDESUODATTMET ASEUS JA KAVTTOOHJE " RADOPOSTOSUODAT RnA314 1. Asennus 2. Suodattimen kayttoonotto 3. Huolto Paikka suodattimenne erikoistiedoille Tyyppi: Tunnus: l.ahetenro: Toimituspvm: 2/4

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Slootsmid veitsimultain

Slootsmid veitsimultain Slootsmid veitsimultain Slootsmid B.V. Hollantilainen yritys joka on perustettu v. 1960 Euroopan johtava multauslaitteiden valmistaja Erikoistunut ainoastaan lietteen multauslaitteiden valmistukseen Kultivaattorimultain

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN 1 PUHTAAMPI SAIMAA SYDÄMEN ASIANA Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Maanparannuskompostin maataloskäyttö Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 18.11.2011 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden jatkojalostus Vedenjakelun

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Uponor -fosforinpoistokaivo

Uponor -fosforinpoistokaivo H a ja-a s u t u s a lu e e n jät e v e d e n k ä s i t t e ly A S E N N U S O H J E E T Uponor -fosforinpoistokaivo 8/2006 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun

Lisätiedot

Astianpesu EFT3 - Tappimattokone 3 tankkia

Astianpesu EFT3 - Tappimattokone 3 tankkia PROJEKTI # Astianpesu Syöttösuunta Oikea-->Vasen Vasen-->Oikea Käyttöenergia: Sähkö Höyry OPTIOT KONEESEEN (ERILLISHINTA) Eri syöttöalueet: 1.1 mm 1.5 mm 1.8 mm 2.4 mm 3. mm 4. mm 2.9 mm Cross-over Eri

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

Asennusohje. Pipelife Ympäristö -tuotteet

Asennusohje. Pipelife Ympäristö -tuotteet TÄY T TÄ V ÄT Pipelife Ympäristö -tuotteet P U H D J ÄT E V E S I S T U I A S E T U K S E N S T U L O K T E S Pipelife Ympäristö Propipe Oy Yrittäjäntie 5, 91100 Ii, puh. 030 600 2220, faksi 030 600 2221

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle - Lannankäsittelytekniikat nyt ja tulevaisuudessa- Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy 6/30/2009 4/15/2009 12/10/2010

Lisätiedot

YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS. Tehokkaaseen puhdistukseen

YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS. Tehokkaaseen puhdistukseen YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS Tehokkaaseen puhdistukseen Miksi vesipohjainen pesumenetelmä? Nopeuden ja tehokkuuden vaatimukset sekä tiukkenevat ympäristömääräykset ovat johtaneet siihen,

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Lähtötilanne 2011 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Lohja 2010 Sisältö Termien selityksiä... 3 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

FILTERMAX. Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin. No. 4215.71/00

FILTERMAX. Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin. No. 4215.71/00 R Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin No. 425.7/ 2 FilterMax puhtaampi ympäristö työskennellä ja elää! En halua vapaa-aikana hengittää niitä käryjä ja hiukkasia jotka puhallamme yhteiseen ympäristöömme!

Lisätiedot

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Käymälät biolan.fi KÄYMÄLÄT ULKOTILOIHIN Biolan Kompostikäymälä eco L 65 x K 97 x S 65 cm Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Mukava käytössä

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä

Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä FANN Ympäristötekniikka Oy 13.05.2004 Börje Forsberg Luentoteksti Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä Lyhyesti yhtiöstä FANN Ympäristötekniikka Oy on yritys, joka on erikoistunut haja-asutuksen

Lisätiedot

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Diplomityön esittely Ville Turunen Aalto yliopisto Hankkeen taustaa Diplomityö Vesi- ja ympäristötekniikan laitokselta Aalto yliopistosta Mukana

Lisätiedot

Polttavat wc:t kaikkiin tarpeisiin. Cinderella förbränningstoaletter_finland Version: raita.

Polttavat wc:t kaikkiin tarpeisiin. Cinderella förbränningstoaletter_finland Version: raita. 0400 912 111 helpdesk@ Polttavat wc:t kaikkiin tarpeisiin Cinderella förbränningstoaletter_finland Version: 2016-03-08. 0400 912 111 helpdesk@ Cinderella wc-järjestelmä on markkinajohtaja Euroopassa ja

Lisätiedot

.eu. Luokkansa pienin. SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin. pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus

.eu. Luokkansa pienin. SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin. pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus .eu V E NT I LATO R E N Luokkansa pienin SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus Luo tilaa Nauti hiljaisuudesta SLIGHTLINE - Seuraava sukupolvi SLIGHTLINE luo tilaa

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Lakaisukoneet SR 1601

Lakaisukoneet SR 1601 Ainutlaatuinen pölynhallintajärjestelmä on ylivoimainen. Tekniikka kontrolloi ilmassa olevia pölypartikkeleita tehokkaan DustGuard vesisumutuksen avulla. Vähemmän pölyä tarkoittaa myös vähemmän lakaisua

Lisätiedot

SUUNNITELMA BIOMODUULEIN TOTEUTETUSTA MAASUODATTAMOSTA

SUUNNITELMA BIOMODUULEIN TOTEUTETUSTA MAASUODATTAMOSTA VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA BIOMODUULEIN TOTEUTETUSTA MAASUODATTAMOSTA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Erotinjärjestelmien käyttö- ja huoltoohjeet

Erotinjärjestelmien käyttö- ja huoltoohjeet Öljynerotinjärjestelmien käyttö ja huolto 18.10.2007 Erotinjärjestelmien käyttö- ja huoltoohjeet Käytännön kokemukset ja suositukset 2 Erotinjärjestelmän huoltotoimista on suositukset öljynerotinstandardissa

Lisätiedot

Kylä: Tilan nimi ja RN:o: Tilan pinta-ala m 2 :

Kylä: Tilan nimi ja RN:o: Tilan pinta-ala m 2 : YHTEENVETO JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMASTA Toiitetaan suunnitelan yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan Saapunut / pvä: Uusi jätevesijärjestelä Vanhan jätevesijärjestelän uusiinen Rakennuslupanuero:

Lisätiedot

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI Huoletonta asumista talvipakkasilla 10 2016 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty vesijohto kohteisiin, joissa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 18.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Talouskriisin vaikutukset Itämeren tilaan

Talouskriisin vaikutukset Itämeren tilaan Tieteen päivät 9.1. 2013 TALOUS KRIISIN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Päärakennus, sali 13 Talouskriisin vaikutukset Itämeren tilaan Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Taloustieteen laitos, Helsingin

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Stena Recycling Oy Vantaan terminaali

Stena Recycling Oy Vantaan terminaali Alustava hulevesien käsittely- ja johtamissuunnitelma Pailamo & Nikulainen Liite 1 13.11.2013 13.11.2013 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTAA... 2 2 ÖLJYNEROTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTEELLINEN KUVAUS... 2 3 SADEVESIVIEMÄRIN

Lisätiedot

HUMUSVESIEN PUHDISTUSTEKNOLOGIA

HUMUSVESIEN PUHDISTUSTEKNOLOGIA HUMUSVESIEN PUHDISTUSTEKNOLOGIA 2012-2014 1 HANKKEEN TOIMIJAT JA RAHOITTAJAT Hankkeen toteuttajat: VTT (hallinnoija) ja JAMK Hankkeen rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto, Vapo Oy, Turveruukki Oy,

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET

JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET VVY:n toimeksianto keväällä 2015 Tavoitteena arvioida jätevesien käsittelyn tehostamisen varteenotettavia

Lisätiedot

Täydennämme ja täsmennämme suunnitelmia tarpeen mukaan. psta. kenttätoimikunnan pj. Mikael Keinänen p.0400 694766, mikael.keinanen@lakeva.

Täydennämme ja täsmennämme suunnitelmia tarpeen mukaan. psta. kenttätoimikunnan pj. Mikael Keinänen p.0400 694766, mikael.keinanen@lakeva. Tornion Rauhanyhdistys ry / SRK:n Tornion suviseurat 2016 JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Tornion kaupunki Liitteenä on Tornion suviseurojen 2016 jätevesien-, yhdyskuntajätteiden-, ja puhtaanapidon järjestämisen

Lisätiedot

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA Membraanibioreaktori Aktiivilieteprosessi Membraanisuodatus CAS + = Jätevedenkäsittely (orgaanisten partikkeleiden pilkkoutuminen) tehdään aktiivilieteprosessissa

Lisätiedot

Kosteikkojen toiminta Kemiallinen saostuskokeilu (Hulevesien käsittely Kuopion Saaristokaupungissa osaprojektit) Suunnittelu/Petri Juntunen 1

Kosteikkojen toiminta Kemiallinen saostuskokeilu (Hulevesien käsittely Kuopion Saaristokaupungissa osaprojektit) Suunnittelu/Petri Juntunen 1 Kosteikkojen toiminta Kemiallinen saostuskokeilu (Hulevesien käsittely Kuopion Saaristokaupungissa osaprojektit) Suunnittelu/Petri Juntunen 1 Kosteikkojen rakentaminen Lähtökohta Kuopiossa paljon herkkiä

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot