YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Pientalot, loma-asunnot, maatalous, kyläpuhdistamot PA biologis-kemialliset puhdistamot - Pientalot, loma-asunnot sivu 2 - Yhteispuhdistamot sivu 4 - Kyläpuhdistamot sivu 5 - Maatalouden kohteet sivu 6 - Kuvia käyttökohteista sivu 7 HS biologiset puhdistamot - kesämökit sivu 8 - loma-asunnot ja pientalot sivu 9 EV biologiset wc-järjestelmät - kesämökeille sivu 10 - pientaloihin sivu 11 Puhdistustuloksia eri laitteistoilla - valitse oikea laitteisto eri kohteisiin sivu 12 Lounais-Suomi: Ankkuritie Karuna tel Pääkaupunkiseutu/ Uusimaa: Kuusikkotie Vantaa tel Keski-Pohjanmaa: Koulukatu Haapajärvi 1

2 PA biologis-kemialliset pakettipuhdistamot pientaloille ja loma-asunnoille PA panospuhdistamo on edullinen hankkia ja käyttää haja-asutuksen kohteissa. PA puhdistamossa hyödynnetään biologista aktiiviliete-prosessia orgaanisen aineksen poistamiseksi, biologista nitrifikaatio ja denitrifikaatio prosessia typen poistamiseksi sekä biologista puhdistusta ja kemiallista saostusta fosforin poistamiseksi. PA puhdistamomalleissa on vakiona kuormituksen mukaan itsesäätyvä toiminta, sisältäen muistutusja hälytystoiminnot (tarkistus- huolto- vika), panoslaskurin, vikalaskurin, logiikan varmistuksen sähkökatkojen varalle. Muut ominaisuudet selviävät puhdistamon käyttöohjeesta. Puhdistusteho on orgaanisen kuorman (BOD) ja fosforin (P) osalta 90 %, typen (N) osalta 50 %. PA panospuhdistamon puhdistusteho vastaa tiukimpia vaatimuksia uuden haja-asutusalue asetuksen ( ) mukaisesti. Tehokkuutensa lisäksi jätevesien käsittely PA panospuhdistamolla on myös edullinen tapa käsitellä haja-asutuksen jätevedet. Käyttökustannuksiin vaikuttavat kuormituksen lisäksi lietteenkäsittelytapa. Yhden talouden puhdistamon käyttökulu vaihtelee 0,9 eurosta 2 euroon/ m3. Puhdistamon tuottama ylijäämäliete voidaan käsitellä kahdella tavalla. 1) Liete voidaan poistaa loka-autolla 1-4 kertaa vuodessa. 2) Liete voidaan käsitellä pitkällä hapetuksella, kuivatuksella siten, että se voidaan tyhjentää kompostoriin ja hyödyntää kiinteistöllä. Tällöin loka-autotyhjennyksiä ei tarvita. Puhdistamo on varustettu automaattisella ilmastus- ja vesienkierrätys-toiminnalla joka käynnistyy seisokkitilanteessa. Sen ansiosta seisokit voivat olla jopa 30 vrk:n pituisia. Lisäämällä lisäravintoa kuukausittain voi seisokkiaika olla vielä pidempi. PA0.6R puhdistamo VARMATOIMISET, EDULLISET JA HELPPOKÄYTTÖISET PA MULTI puhdistamot: Panos panoksessa - tekniikalla Lietteen kuivatus- ja kompostointi- käsittelyllä Käyttökohteina: Pientalot ja loma-asunnot (sivut 2-3) Yhteispuhdistamot (sivu 4) Kylätaajamat (sivu 5) Maatalous (sivu 6) Leirikeskukset, koulut, hotellit Malli PA 0.6R07 PA2 MULTI Asuakasvastine 6 16 Max. Vesimäärä / vrk Pienemmät mallit toimitetaan lietteenkäsittelyjärjestelmällä. Ne voidaan liittää myös jo käytössä oleviin saostuskaivoihin. Puhdistamon ohjauskeskus, ilmapumppu, kemikaalinannostuslaitteet on sijoitettu tekniseen tilaan. Muut laitteet, kuten pumput, lietteenkuivatuskori on sijoitettu säiliötiloihin. Kannet ja kuilut on lämpöeristetty. Biologis-kemiallisesti puhdistettu vesi johdetaan suoraan luontoon. Puhdistamo soveltuu hyvin yhden kiinteistön tarpeisiin loma-asunnoille ja pientaloille. Puhdistamo säätää toimintojaan tulevan jätevesimäärän mukaisesti, eikä käytä sähköä tai kemikaaleja turhaan. PA puhdistamo omakotitalossa 2

3 PA2 MULTI biologis-kemiallinen puhdistamo 1-3:lle taloudelle PA2 multi soveltuu yhden talouden jätevesienkäsittelyn lisäksi kahden tai kolmen talouden yhteispuhdistamoksi. Puhdistamo säätää toimintojaan tulevan vesimäärän mukaan täysin automaattisesti. PA2 MULTI puhdistamon toiminta Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan puhdistamoon. Ensimmäinen säiliötila (1) on jäteveden esikäsittelytila, joka toimii keräyssäiliönä ja kuormituksen tasausvarastona. Puhdistamo seuraa tulevia jätevesimääriä ensimmäisen säiliön pinnanseurannalla (PS) ja säätää automaattisesti puhdistamon toimintoja kuormituksen vaihtuessa. Pumppaus ensimmäisestä säiliötilasta eli esikäsittelysäiliöstä (1) tapahtuu automaattisesti, kun pinnanseurannan (PS) pintataso on saavutettu. Tasausvarastona on esikäsittelysäiliötilassa PS:n ja ylivuotoyhteen (3) välinen tilavuus. Prosessin ollessa käynnissä toimii koko säiliön tilavuus tulevan jäteveden vastaanottotilana. Isosolainen P1-pumppu pumppaa jäteveden jaksoittain toiseen säiliötilaan eli prosessisäiliöön. Samalla prosessisäiliössä alkaa (4) jäteveden hienokupla-ilmastus. Ilmastuksen aikana pumpataan ilmapumpulla (5) ilmaa putkiston kautta hienokuplailmastimeen (6). Prosessisäiliössä (4) tapahtuvat puhdistusprosesseista biologinen puhdistus, nitrifikaatio, kemikalointi, selkeytys ja denitrifikaatio toistensa jälkeen. Ilmastuksen aikana sekoittuu säiliössä oleva aktiiviliete esikäsiteltyyn jäteveteen, jolloin biologinen puhdistus alkaa, aktiivilietteessä olevan mikrobikasvuston käyttäessä orgaanista ainesta ravintonaan. Samanaikaisesti tapahtuu nitrifikaatio, jolloin typpi muuttaa olomuotoaan. Ilmastusjakson lopussa syötetään jäteveteen annostelupumpulla kemikaalia säiliöstä (20 L) (7), joka reagoi fosfaatin kanssa. Veteen pumpattu ilma poistuu puhdistamosta viemärituuletuksen kautta asuinrakennuksen katolle. Ilmastuksen loputtua alkaa selkeytysjakso, jonka aikana aktiiviliete saostuu prosessisäiliön pohjalle ja samalla tapahtuu typenpoistossa denitrifikaatio. Samassa yhteydessä fosfaatin kanssa reagoinut kemikaali saostuu säiliön pohjalle. Selkeytysjakson loputtua pumpataan selkeytynyt "kirkaste" eli puhdistettu vesi pois puhdistamosta P2 pumpun avulla. Vesi voidaan johtaa ojaan tai imeyttää se maahan yksinkertaisen sorasaarron avulla. Kirkasteen pumppaus tapahtuu hanan kautta, jolla osa puhdistetusta vedestä automaattisesti erotetaan seurantaastiaan (8). Seurantanäytteestä on helppo todeta puhdistamon toiminnan tehokkuus. Prosessijakson lopussa poistetaan automaattisesti pieni määrä ylijäämälietettä PP pumpulla lietteen keräys- ja kompostointikoriin (20 l) (9) Korin pohjalla käytetään kompostointirouhetta, jolloin prosessissa käsitelty liete voidaan tyhjentää kompostoitavaksi tai suodatinpussia, jolloin se voidaan toimittaa jätekuljetuksen piiriin. Vaihtoehtoisesti lietettä voidaan tyhjentää loka-autolla, jolloin tyhjennys tapahtuu 1-4 kertaa vuodessa. Ohjaus- ja hälytyskeskus, puhallin, kemikaalin annostelupumppu säiliöineen ja pumppujen ohjaukset on sijoitettu tekniseen tilaan (10). Vikatoiminnot; tekniset häiriöt, ohivirtaukset käynnistävät hälytyksen. GSM hälytyskeskus välittää hälytystiedon haluttuihin gsm puhelimiin tekstiviestinä (lisävaruste). Hälytys voidaan liittää myös kiinteistön hälytysjärjestelmään. Tarvittava pinta-ala 1x2 m Saatavana myös saneeraus-malli, jolloin vanhat saostus- tai umpikaivot voidaan hyödyntää. Vanhat saostuskaivot 3

4 PA6 MULTI biologis-kemiallinen puhdistamo 4-12:lle taloudelle Jätevesien yhteispuhdistus tuo selviä säästöjä haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn. Hankintahinta kiinteistöä kohti pienenee samoin kuin puhdistamon käyttökustannukset. Puhdistamoon kohdistuva kuormitus on myös tasaisempaa. 4

5 PA12 MULTI biologis-kemiallinen puhdistamo 10-22:lle taloudelle Suuremmat kyläpuhdistamot taloutta Kyläpuhdistamoiden käyttökustannukset ovat hyvin edullisia ja alittavat usein kunnalliseen viemäröintiin liittymisen hankinta- ja käyttökustannukset Kyläpuhdistamolla jätevedenpuhdistus ratkaistaan vaivattomasti ja edullisesti. Kiinteistökohtaiset hankinta- ja käyttökustannukset ovat edullisia. Jätevesien johtamiseksi puhdistamolle käytetään usein paineviemäröintiä ja pumppaamoita, joka on usein edullisin yhdistämistapa. Kaikki mallit voidaan toimittaa lietteenkäsittelyjärjestelmällä, jolloin liete hyödynnetään ympäristöystävällisesti. Kyläpuhdistamo PA50 PA 12 puhdistamo n. 100:lle käyttäjälle PA 2x60 puhdistamo yli 1000:lle käyttäjälle Kyläpuhdistamo PA12 Olemme toimittaneet lukuisia kyläpuhdistamoita kiinteistön tarpeisiin. Lisätietoa kohteista löytyy sivuilla. Suuremmat kohteet toteutetaan usein KVR-urakka toimituksina, jolloin toimitus sisältää suunnittelun, laitteiston ja sen asennuksen, käyttöönoton sekä käyttäjien koulutuksen. PA puhdistamoissa käytetään varmatoimista ja tehokasta tekniikkaa; ilmantuottolaitteet, ilmastimet, näytteenottimet, pumppaamot, analysointilaitteet kokonaistoimituksena. 5

6 MA biologis-kemialliset puhdistamot maitotiloille Maatalouden tarpeisiin kuorimo, lintukasvattamo ym. puhdistamot MA maitotila puhdistamo Jätevedenpuhdistamo MA 80 eläimen maitotilan ja asuinrakennuksen (5 asukasta) puhdistamona. Puhdistamo on toiminnaltaan hajuton ja äänetön. Se voidaan sijoittaa vapaasti kiinteistön alueella. RAITA MA käsittelee kaiken maitotilalta tulevan jäteveden sekä puhdistusprosessissa syntyvän lietteen. Kaikki ylijäämäliete stabiloidaan pitkäaikaisessa ilmastuksessa ja kuivatetaan ennen kompostointia. MA puhdistamot maitotiloille; MA1, kapasiteetti 1000 l/ vrk:ssa, MA3, kapasiteetti 3000 l/ vrk:ssa, MA5 kapasiteetti 5000 l/ vrk Kuorimo puhdistamo 6

7 PA biologis-kemialliset puhdistamot - käyttökohteita Omakotitalon puhdistamona Lietteen käsittely-yksikkö, ei loka-autotyhjennyksiä Maaseudulla, maitotilan puhdistamona 7

8 HS biologiset puhdistamot Kesämökit, loma-asunnot, pientalot BioBox puhdistamot, SK+BioBox puhdistamot HS puhdistusmenetelmä Orgaaninen aines saadaan poistettua harmaista jätevesistä mekaanisella ja biologisella prosessilla. Biologinen puhdistusprosessi käyttää harmaan jäteveden orgaanista ainetta saavuttaen asetuksen mukaisen puhdistustuloksen (90 % orgaanisen aineen, 85 % fosforin sekä 40 % typen osalta). HS ja BioBox puhdistamoiden toiminta perustuu mikrobeihin, jotka kasvavat HS suodatuslevyihin. Suodatuslevyjä on neljää eri tiheyttä (150, 290, 350, 450 m2/ m3). Ne muodostavat tehokkaan biosuodatusprosessin, jonka avulla pesu- ja huuhteluvesissä oleva kiintoaines, orgaaninen kuorma ja ravinteet puhdistetaan biologisella ja mekaanisella menetelmällä. BioBox Poistuva vesi käsitellään poistosuodattimella, joka varmistaa puhdistamon toimintaa. Puhdistamot soveltuvat erittäin hyvin myös kausikäyttöön, suodatin reagoi nopeasti kuormituksen vaihteluun. Puhdistettu vesi voidaan johtaa avo-ojaan tai vastaavaan tai se voidaan helposti imeyttää maahan HS 150 levyllä. BioBox HS biologiset puhdistamot on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön pientaloille ja loma-asunnoille. Biologista prosessia tehostetaan kierrättämällä vettä suotimen läpi ilmanostepumpulla (ilmapumppu 40 w). Saostuskaivon (1.kaivo) liete tyhjennetään kerran vuodessa lokaautolla tai poistetaan omatoimisesti lietteen kuivaus- ja kompostointiyksiköllä. SK+BioBox BioBox biologiset puhdistamot on tarkoitettu osavuotiseen kesämökkikäyttöön pienille jätevesimäärille (harmaita vesiä). SK+BioBox iologiset puhdistamot on tarkoitettu loma-asunnon vähäisille jätevesimäärille (harmaita vesiä) HS mallit harmaille vesille HSO.6 Asukasvastine 7, 720 l/vkr HS1 Asukasvastine 9, 950 l/ vrk HS1.3 Asukasvastine 12, 1290 l/ vrk Harmaan veden % - osuus koko kuormituksesta Orgaaninen aine BOD7 Fosfori Typpi 60 % 20 % 10 % Kuormitus grammaa/ asukas/vrk (g/p/d) 30 g 0,4 g 1,0 g Harmaiden vesien koostumus ( asetuksen teksti) HS mallit sekajätevesille (lievennetyt alueet) HS1 Asukasvastine 6, 900 l/ vrk HS1.3 Asukasvastine 8, 1200 l/ vrk HS, BioBox ja SK+Biobox mallisto: 8

9 HS PUHDISTAMOJEN HUOLTO: Suodatinlevyt voidaan tarpeen mukaan nostaa ylös ja puhdistaa. Puhdistus tapahtuu harjaamalla tai huuhtelulla (esim. painepesurilla). Suuremmissa malleissa (HS 0.6-HS 1.3) saostuskaivo tyhjennetään säännöllisesti (norm. 1 krt vuodessa) MIKSI JUURI HS PUHDISTUSJÄRJESTELMÄ: - HS puhdistamo on pieni kompakti laite, joka mahtuu useimpiin käyttökohteisiin - HS puhdistamo on toiminnaltaan hyvin yksinkertainen eikä vaadi runsaita huoltotoimenpiteitä - HS puhdistamon suotimet voidaan puhdistaa edullinen käyttää - Ei uusittavia maaperäkenttiä - Edullinen hankkia vertaa järjestelmien kustannuksia (asennus mukaan lukien) - Edullinen käyttää ei vaihdettavia suodattimia, ei uusittavia maamassoja - Hyvät puhdistustulokset kestää erittäin hyvin vaihtelevassa kuormituksessa TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY SAOSTUSKAIVOT UMPISÄILIÖT LIETTEENKUIVATUS Tehostettu maaperäkäsittely mahtuu pieneen tilaan. Verrattuna perinteiseen maaperäkäsittelyjärjestelmään (hiekkasuodatus) tilantarve on vain noin 30 %. Käsittely perustuu moduulirakenteeseen, jonka avulla saavutetaan noin kymmenen kertaan suurempi pinta-ala kuin perinteisellä hiekkasuodatuksella. Järjestelmä voidaan toteuttaa joko imeytyskenttänä tai suodatuskenttänä Saostuskaivoa käytetään tehostetun maaperäkäsittelykentän tai biologisen puhdistamon esikäsittelymenetelmänä. Saostuskaivo poistaa gravitaation avulla osan jäteveden ravinteista ja orgaanisesta aineesta. Jäteveden (wc-vedet) voidaan kerätä myös umpisäiliöön, jolloin ne tyhjennetään loka-autolla säännöllisesti. Vaihtoehtoisesti wc-vedet voi myös käsitellä ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti biologisella wc:llä Saostuskaivo- umpisäiliö ja fosforinpoistomallistomme löytyy nettisivuillamme: HS suodatuslevyjä 120x100x4 cm Lietteenkuivatus- ja kompostointiyksikkö 9

10 Biologiset EV ekovessat Kesämökeille, loma-asunnoille, pientaloihin, yleisökohteisiin Biologisissa vessoissa käytetään kompostirouhetta kosteuden poistamiseksi ja ilmavuuden takaamiseksi. Kompostirouhetta laitetaan ala-astian pohjalle käyttöönoton yhteydessä sekä lisätään käyttökerran jälkeen. Hajuttomuus kaikissa käyttöolosuhteissa varmistetaan oikealla mitoituksella, tehokkaalla nesteiden käsittelyllä sekä tehokkaalla ilmastoinnilla. Sisätiloihin sijoitettaessa voidaan ilmankiertoa ja nesteen haihtumista tehostaa puhaltimella ja termostaattiohjatulla lämpöelementillä. EV MINI wc-järjestelmä (mitat kork.550, pituus 500, leveys 400) Kapasiteetti 60 käyttäjävuorokautta EV 60 ala-astia, isokansi, istuinsuoja, ilmastointiputki 2 m, taipuisa yhdysputki 0,5 m, ilmastointiputken hattu, nesteastia 30 l, nesteputkisto ja liittimet 32 mm EV 200 ekovessajärjestelmä Kapasiteetti käyttäjävuorokautta Soveltuu hyvin kesäkäytössä oleville mökeille. Varustus joko ulkorakennukseen soveltuva (säiliö sijoitetaan ulkorakennukseen rakennettavan istuintason alle) tai mökin yhteyteen soveltuva (istuimen kanssa, vaatii min 700 mm tilan lattian alle) Lisävarustuksena saatavilla tuulipuhallin (sähkötön), puhallin (230 V tai 12 V), lämpöelementti (230 V) haihdutukseen. Laajennettavissa lisäastioilla, istuimella (istuintasovarustusmalli),mallit 2x200 ja 3x200 EV 200 biologinen wc-järjestelmä istuintasovarustuksella (tarvittava tila istuintasoon alla 900 mm) EV 200 ala-astia, isokansi, huoltokansi, kuilu, yhdysputki, istuinsuoja, ilmastointiputki 2 m, taipuisa yhdysputki 0,5 m, ilmastointiputken hattu, nesteastia 30 l, nesteputkisto ja liittimet 32 mm - lisä-astia (astian mitat 820 leveys, pituus 600, korkeus 700 mm) EV 200 biologinen wc-järjestelmä istuimella (tarvittava tila lattian alla 700 mm) EV 200 ala-astia, isokansi, huoltokansi, istuin, kuilu, yhdysputki, istuinsuoja, ilmastointiputki 2 m, taipuisa yhdysputki 0,5 m, ilmastointiputken hattu, nesteastia 30 l, nesteputkisto ja liittimet 32 mm 10

11 EV 2x200 ja suuremmat mallit soveltuvat loma-asunnon ja pientalon sisävessaksi. Useampia kompostivaunuja käytettäessä jälkikompostointi tapahtuu täytetyssä vaunussa. Vaunun siirtäminen ja tyhjentäminen on helppo suorittaa. Biologiset AQ vessat Loma-asunnot, pientalot Sisätiloihin asennettaviin malleihin suosittelemme sähkötoimista puhallinta ilmastoinnin ja hajuttomuuden varmistamiseksi kaikissa käyttöolosuhteissa. Myös muut mallimme soveltuvat sisätila-käyttöön. AQ biologisen wc:n toiminta AQ biologinen wc on hajuton ja hygieeninen kompostoiva vessa. Käyttökohteina AQ biologisellä wc:llä ovat yleisimmin kesämökit ja pientalot. AQ biologisessa wc:ssä käytetään normaalia pientaloon tarkoitettua wcistuinta. Wc istuimia voi olla samassa järjestelmässä enintään 3. Laitteen toiminta perustuu Aquatron erotinyksikköön (1) joka erottaa kiintoaineen (uloste, paperit) nesteestä (virtsa, huuhteluvesi). Kiintoaine kompostoidaan (2). Kompostoinnissa käytetään pyörällistä AQ kompostointivaunua. Yhden vaunun kapasiteetti on n käyttäjävuorokautta. Laitteiston kapasiteettia voidaan kasvattaa lisäämällä kompostointivaunujen määrää. Neste esikäsitellään ravinteidenpoistoyksikössä (3) ja johdetaan talouden pesu- ja huuhteluvesien käsittelyjärjestelmään. Runsaasti typpeä sisältävä (n. 80 % koko talouden typpikuormasta) neste hapetetaan eli nitrifioidaan, jonka ansiosta typpi poistuu saostuskaivossa ja biologisessa käsittelyjärjestelmässä. Fosforia poistetaan myös biologisin menetelmin. Hyvin toimiva biologinen puhdistusjärjestelmä poistaa myös erittäin tehokkaasti suolistoperäiset bakteerit. AQ-laitteiston ilmastointi tapahtuu tuuletusputkella wc:ltä tulevan tuloviemäriin liitetyn putken kautta suoraan rakennuksen katolle. Wc on hajuton. Myös erotinyksikkö, kompostointivaunu ja typenpoistoyksikkö ovat ilmastoinnin avulla alipaineistettuja ja hajuttomia. AQ-laitteisto vaatii noin 1,5 m korkean tilan. Se sijoitetaan yleensä lämmitettyyn tilaan; kellariin, syvennykseen rakennuksen alle tai erilliseen rakennukseen. Tarvittaessa ravinteidenpoistoyksikkö voidaan varustaa automaattisella pumpulla, jolloin siinä käsitelty vesi voidaan pumpata korkeammalle pesu- ja huuhteluvesien viemärin korkoon. Välimatka wc-istuimelta erotinyksikölle voi olla enintään 20 m. AQ erotinyksikkö erottelee nesteen n. 97 %:sti pois kompostoitavasta jätteestä. AQ wc-mallisto kattaa yleisimmät tarpeet vapaa-ajan asuntojen ja pientalojen yksityistarpeista ulkoilualueiden yleisövessatarpeisiin. Biologinen Wc AQ 200 soveltuut kesämökin vessaksi, AQ 2x200, 3x200 loma-asunnon jatkuvaan käyttöön ja AQ 4x200 pientalokäyttöön.. Kaikkiin malleihin voidaan liittää säädettävä puhallin sekä lämmityselementti. Valitse mallistostamme käyttöösi sopiva malli. AQ biologinen wc on hajuton, hygieeninen ja helppohoitoinen wc-ratkaisu. 11

12 ERI PUHDISTUSMENETELMÄT JA NIIDEN LASKENNALLINEN PUHDISTUSTEHO Haja-asutuksen kuormitus koostuu ulosteen, virtsan ja muun (pesu- ja huuhteluvesien) yhteiskuormituksesta. Kokonaispuhdistustulos saavutetaan eri puhdistusmenetelmien yhteistuloksena. Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset haja-asutusalueilla ( asetus): 1. Asetuksen yleinen puhdistustaso (BHK (Orgaaninen kuorma) 90 %, Fosfori 85 %, Typpi 40 %) 2. Lievennettyjen alueiden puhdistustaso (BHK (Orgaaninen kuorma) 80 %, Fosfori 70 %, Typpi 30 %) Kunnilla on mahdollisuus määrätä lievennettyjä alueita (kauempana vesistöistä). Pohjavesialueilla on omat määräyksensä aluekohtaisesti. Menetelmä A. + Menetelmä B. Menetelmä C. Aine Orgaaninen aine BHK7 g/p d Orgaaninen aine BHK7 % Fosfori g/p d Fosfori % Typpi g/p d Typpi % Uloste ,6 30 1,5 10 Virtsa , ,5 80 Muu ,4 20 1,0 10 Yhteensä , Taulukko: Yhden ihmisen vuorokaudessa tuottama orgaanisen aineen, fosforin, typen määrä ( asetus) Puhdistusmenetelmät Laitteistot Puhdistusteho: Orgaaninen aine Fosfori Typpi Menetelmä A. Uloste ja virtsa käsitellään niin ettei niistä aiheudu kiinteistön jätevesijärjestelmään kuormitusta ja muu (pesu- ja huuhteluvedet) käsitellään biologisella puhdistusmenetelmällä Menetelmä B. Uloste, virtsa sekä muu (pesu- ja huuhteluvedet) käsitellään biologiskemiallisesti. Menetelmä C. Uloste, virtsa sekä muu (pesu- ja huuhteluvedet) käsitellään biologisti. 1. Biologinen wc (EV tai AQ) + biologinen harmaidenvesien käsittely (Tehostettu tai HS) -Jätevesijärjestelmän lietteentyhjennys kuivatus- ja kompostointivaunulla tai tankkiautolla 2. Umpisäiliö wc-vesille + biologinen harmaidenvesien käsittely(tehostettu tai HS) -Jätevesijärjestelmän lietteentyhjennys kuivatus- ja kompostointivaunulla tai tankkiautolla 1. PA biologis-kemiallinen puhdistamo -lietteentyhjennys kompostoriin 2. Biologinen käsittely (tehostettu tai HS)+ fosforinpoisto kemiallisella käsittelyllä-lietteentyhjennys tankkiautolla 1. Tehostettu maaperäkäsittely -lietteentyhjennys tankkiautolla 2. HS biologinen puhdistamo -lietteentyhjennys tankkiautolla % % % % % % 95 % % % 90 % 85 % % % 70 % % % 70 % % Taulukko: Eri käsittelymenetelmät, laitteistot ja niiden puhdistusteho (ympäristö RAITA environment) Puhdistusmääräykset vaihtelevat kunta- ja aluekohtaisesti asetuksen puitteissa. Ole yhteydessä kuntasi viranomaisiin ja vahvista kiinteistöllesi vaadittava puhdistusteho. 12 Käytä tarvittaessa suunnittelijaa jätevesisuunnitelman laatimisessa kiinteistöllesi. Erityyppisistä ratkaisumalleista löytyy lisätietoa copyright environment sivuillamme, tuotekohtaisilla RAITA technology sivuilla sekä uutisia sivuilla.

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Biologis-kemialliset pakettipuhdistamot: Omakotitalot, loma-asunnot, yhteispuhdistamot, kyläpuhdistamot, maitotilapuhdistamot

Lisätiedot

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem Saneerausmallit: P BioChem kaivopuhdistamo - asennetaan hyväkuntoisiin sakokaivoihin; - betonikaivot dia 700-1200. Erilaisia toteutusmalleja Panoksen keräys Lietteenkäsittely 2. Biologis-kemiallinen puhdistus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ratkaisuja ympäristötekniikassa: - jätevedenkäsittelyä ja biologisia wc-laitteita kesämökeille, loma-asunnoille, pientaloihin

Kestävän kehityksen ratkaisuja ympäristötekniikassa: - jätevedenkäsittelyä ja biologisia wc-laitteita kesämökeille, loma-asunnoille, pientaloihin domestic Kestävän kehityksen ratkaisuja ympäristötekniikassa: - jätevedenkäsittelyä ja biologisia wc-laitteita kesämökeille, loma-asunnoille, pientaloihin environment RAITA technology on ympäristötekniikkaan

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

AQ biologisen wc:n asennus ja käyttäminen

AQ biologisen wc:n asennus ja käyttäminen AQ biologisen wc:n asennus ja käyttäminen Yleistä:... 2 Käymäläjäte... 2 AQ biologisen wc:n mitoitus... 2 Biologisen wc:n hoitoon liittyviä ennakoivia toimenpiteitä... 2 AQ biologisen wc:n toiminnasta

Lisätiedot

AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ

AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ Aquatron on luontoystävällinen ratkaisu. Siinä yhdistyy kompostoivan vessan luontoystävällisyys ja wc:n käyttämukavuus ja hygienisyys. Aquatron-ekovessa järjestelmässä

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA SK1300 + BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT:

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: 5 ) Lietteenkäsittely Puhdistusprosessi tuottaa ylijäämälietettä. Lietettä poistetaan lietepumpulla (SP) prosessin loppuvaiheessa (8 h 25 min). Lietettä kerätään lietekoriin,

Lisätiedot

raita.com Mukavuudet mökille! Suojele ympäristöäsi seuraaville sukupolville! Ympäristöystävälliset wc:t kaikkiin tarpeisiin

raita.com Mukavuudet mökille! Suojele ympäristöäsi seuraaville sukupolville! Ympäristöystävälliset wc:t kaikkiin tarpeisiin D110 D110 0400 912 111 helpdesk@ Ympäristöystävälliset wc:t kaikkiin tarpeisiin Mukavuudet mökille! Suojele ympäristöäsi seuraaville sukupolville! EV- ja AQ- kompostoivat ja biologiset wc:t sisälle EV-kompostoivat

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ratkaisuja ympäristötekniikassa: - jätevedenkäsittelyä kiinteistöryhmille, kylille, maataloudelle, teollisuudelle

Kestävän kehityksen ratkaisuja ympäristötekniikassa: - jätevedenkäsittelyä kiinteistöryhmille, kylille, maataloudelle, teollisuudelle INFRA Kestävän kehityksen ratkaisuja ympäristötekniikassa: - jätevedenkäsittelyä kiinteistöryhmille, kylille, maataloudelle, teollisuudelle environment RAITA technology on ympäristötekniikkaan erikoistunut

Lisätiedot

EV EKOVESSAT, hajuton ympäristöystävällinen...

EV EKOVESSAT, hajuton ympäristöystävällinen... EV EKOVESSAT, hajuton ympäristöystävällinen... ...ratkaisu loma-asunnolle, kesämökille, sisätilaan, ulkorakennukseen... MALLISTOMME: EV ekovessan kanssa sopivia laitteistoja jätevedenkäsittelyyn... Uloste,

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO-OHJE

JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO-OHJE PROG2009/01 Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut

Lisätiedot

EV ekovessan asennus ja käyttäminen

EV ekovessan asennus ja käyttäminen EV ekovessan asennus ja käyttäminen EV ekovessan asennus ja käyttäminen... 1 Yleistä:... 2 Käymäläjäte... 2 Ev ekovessojen mitoitus... 2 Ekovessan hoitoon liittyä ennakoivia toimenpiteitä... 2 EV ekovessan

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

raita.com Jätevedenpuhdistus BioModuuleilla Suojele ympäristöäsi seuraaville sukupolville!

raita.com Jätevedenpuhdistus BioModuuleilla Suojele ympäristöäsi seuraaville sukupolville! 0400 912 111 helpdesk@ Biosuodatus RAITA biomoduulilla Passiivinen jätevesijärjestelmä Jätevedenpuhdistus BioModuuleilla Kaksoisviemäröintijärjestelmät Saostuskaivot Umpisäiliöt Fosforinpoisto Suojele

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

raita.com Harmaan veden puhdistamot Saunaan - mökille - loma-asunnot - piental0t - yleisökohteet

raita.com Harmaan veden puhdistamot Saunaan - mökille - loma-asunnot - piental0t - yleisökohteet 0400 912 111 helpdesk@ Harmaan veden puhdistamot Saunaan - mökille - loma-asunnot - piental0t - yleisökohteet Huolehdi ympäristöstäsi - nauti puhtaista vesistä - jätä ne puhtaina jälkipolville 0400 912

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 4. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, puh.

Lisätiedot

raita.com Kyläpuhdistamot Taajamapuhdistamot Huolehdi! ympäristöstäsi - nauti kauniista luonnosta - jätä se puhtaana jälkipolville!

raita.com Kyläpuhdistamot Taajamapuhdistamot Huolehdi! ympäristöstäsi - nauti kauniista luonnosta - jätä se puhtaana jälkipolville! 0400 912 111 helpdesk@ Kyläpuhdistamot Taajamapuhdistamot Kyläyhteisöt Elintarviketuotantolaitokset Maatalouden kohteet Huolehdi! ympäristöstäsi - nauti kauniista luonnosta - jätä se puhtaana jälkipolville!

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Maanpinta. Pa0.608 08 MULTI SA teknistä tietoa: SÄILIÖT:

Maanpinta. Pa0.608 08 MULTI SA teknistä tietoa: SÄILIÖT: aikki puhdistamomallit on suojattu mallisuojin, hyödyllisyysmallisuojin sekä kansainvälisin patentein. uvien ja tietojen luvaton kopioiminen täyttäminen rikkoo mallisuojiaa ja tekijänoikeuksia. All our

Lisätiedot

Kompostoivat käymälät. BAT Systems Oy Internetsivut: www.batsystems.fi Puhelin: 010 320 4490 Sähköposti: info@batsystems.fi

Kompostoivat käymälät. BAT Systems Oy Internetsivut: www.batsystems.fi Puhelin: 010 320 4490 Sähköposti: info@batsystems.fi Kompostoivat käymälät MULLIS EDUT JA MAHDOLLISUUDET MULLIS EDUT Valmistettu ruostumattomasta teräksestä Säiliön suuri tilavuus Säiliö piilossa lattian alla Saatavissa useita malleja ja kokoja Saatavissa

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

BioBox XL n asennus, hoito, huolto

BioBox XL n asennus, hoito, huolto 650 BioBox XL n asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit Biobox XL puhdistamon puhdistamaan harmaata jätevettä. Vaikka BioBox XL on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä

Lisätiedot

TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY; KÄYTTÖOHJE

TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY; KÄYTTÖOHJE Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut OMAKOTITALOILLE Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella astui voimaan 1.1.2004 ja sitä muokattiin osittain vuonna

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut toimivuutta, huolettomuutta Enemmän tehoa ja toimivuutta MökkiSepti-jätevesijärjestelmät on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsittelyyn. Mökillä

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

RAITA MAITOTILAPUHDISTAMON MA 2, MA3 KÄYTTÖOHJE

RAITA MAITOTILAPUHDISTAMON MA 2, MA3 KÄYTTÖOHJE Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE... 1 Yleistä:... 2 Sijoitus:... 2 Tulo- ja lähtöviemäri:... 2 Puhdistamon tuuletus:... 2 Sähkö:... 2 Toimituksen sisältö:...

Lisätiedot

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ville Matikka Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka, Kuopio Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö Sisältö Taustaa Pienpuhdistamoista

Lisätiedot

BIOVAC Puhdas ympäristö

BIOVAC Puhdas ympäristö Puhdas ympäristö Gamla Godbyvägen Kisakaarteentie 2 018-23 14, 100 42700 Keuruu +358 18 526 Keilanrannankatu 416 0144948-3 5, 70840 Kuopio office@.goodtech.fi Svartbölentie 10, 04130 Sipoo Jätevesipuhdistamot

Lisätiedot

RAITA PA PUHDISTAMOT. Loma-asunnot Pientalot Taloryhmittymät Maatalous. raita.com/pa

RAITA PA PUHDISTAMOT. Loma-asunnot Pientalot Taloryhmittymät Maatalous. raita.com/pa 0400 912 111 helpdesk@ RAITA PA PUHDISTAMOT Loma-asunnot Pientalot Taloryhmittymät Maatalous /pa 0400 912 111 helpdesk@ RAITA PA MULTI Haja-asutukseen kehitetty puhdistamo Pientaloasuminen haja-asutusalueilla

Lisätiedot

Raita BioBox. raitabiobox.fi 2017 mallisto BioBox - harmaavesisuodatin. harmaavesisuodatin

Raita BioBox. raitabiobox.fi 2017 mallisto BioBox - harmaavesisuodatin. harmaavesisuodatin Raita BioBox harmaavesisuodatin XL Raita BioBox on biologinen harmaiden vesien puhdistusmenetelmä. Se sopii saunojen, mökkien, pientalojen ja yleisten kohteiden harmaiden jätevesien puhdistukseen. M BioBox

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

Näytteenotto ja tulosten analysointi

Näytteenotto ja tulosten analysointi Haja-asutuksen jätevedet Näytteenotto ja tulosten analysointi Mirva Levomäki Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Näytteenoton tärkeys VN asetus 542/2003, hajajätevesiasetus kuormitusta vähennettävä

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

Toukokuu 2014. Labko BioKem -panospuhdistamot. Panospuhdistamot 6-500 henkilön jätevesien käsittelyyn. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut

Toukokuu 2014. Labko BioKem -panospuhdistamot. Panospuhdistamot 6-500 henkilön jätevesien käsittelyyn. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Toukokuu 2014 Panospuhdistamot 6-500 henkilön jätevesien käsittelyyn Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Yleistä poiston vaatimuksiin ja vaativat vain murtoosan tilaa verrattuna perinteisiin maapuhdistamoihin.

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa

Lisätiedot

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä?

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä? SELVITYS SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Säilytetään kiinteistöllä! KIINTEISTÖN- OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero KIINTEISTÖ Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor-panospuhdistamot ovat olleet mukana useissa viranomaisten seurantakohteissa sekä puolueettomissa tutkimushankkeissa, kuten Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröinti ja -käsittely Turku, 28.11.211 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Haja-asutuksen jätevesien koostumus

Lisätiedot

Toukokuu 2008. Labko BioKem -panospuhdistamot PANOSPUHDISTAMOT 6-90 HENKILÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

Toukokuu 2008. Labko BioKem -panospuhdistamot PANOSPUHDISTAMOT 6-90 HENKILÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Toukokuu 2008 Labko BioKem PANOSPUHDISTAMOT 6-90 HENKILÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Yleistä Labko BioKem Labko BioKem ovat biologis-kemiallisia jäteveden

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa IN-DRÄN Biosuodatin 5ce Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - KÄYTTÖ, HUOLTO

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - KÄYTTÖ, HUOLTO K PA BIO normaali alueille PA biokem PA puhdistamon asennus, hoito, huolto. Kiitos, että valitsit PA puhdistamon puhdistamaan kiinteistösi jätevettä. Vaikka PA on helppo asentaa ja ylläpitää, tarvitsee

Lisätiedot

Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto. Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009

Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto. Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009 Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009 1 Uponor-panospuhdistamo tuoteperhe *) Upoclean Uponor-panospuhdistamo 7 yhden perheen ratkaisu, myös vapaa-ajan asunnoille, joissa

Lisätiedot

TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY

TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY Astrakanintie 194, 000 Rajamäki Ankkuritie, 190 Karuna 0400 91 111 www.raita.com - biomoduulit - saostus-, jako-, kokoomakaivot - fosforinpoisto - umpisäiliöt Tehostettu maaperäkäsittely

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaan jäteveden käsittely Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 12.5.2017 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa tapauksessa yksinkertaisin

Lisätiedot

raita.com Jätevesipumput Pumppaamot ympäristöstäsi - nauti kauniista luonnosta - jätä se puhtaana jälkipolville! Loma-asunnot, pientalot

raita.com Jätevesipumput Pumppaamot ympäristöstäsi - nauti kauniista luonnosta - jätä se puhtaana jälkipolville! Loma-asunnot, pientalot Jätevesipumput Pumppaamot Loma-asunnot, pientalot Maatalous, kunnalliset linjat Teollisuus! Huolehdi ympäristöstäsi - nauti kauniista luonnosta - jätä se puhtaana jälkipolville! RAITA pumppaamot Erilaiset

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 6. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kiilakiventie 1, 90250 OULU, puh.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ Länsirannikon ympäristöyksikkö Vesihuoltolain (119/2001) 11. :n mukainen hakemus 1. Hakijan yhteystiedot 2. Kiinteistön tiedot Nimi Osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI: Rumpukompostorit hotelleille, kurssikeskuksille, pienille taajamille. Kompostorit loma-asuntoihin, pientaloihin rivitaloihin

KOMPOSTOINTI: Rumpukompostorit hotelleille, kurssikeskuksille, pienille taajamille. Kompostorit loma-asuntoihin, pientaloihin rivitaloihin KOMPOSTOINTI: Rumpukompostorit hotelleille, kurssikeskuksille, pienille taajamille Kompostorit loma-asuntoihin, pientaloihin rivitaloihin Kuusikkotie 25 01380 Vantaa tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 Sivut

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN PIPELI- FEN V6-PANOSPUHDISTAMON ASENTAMISESTA

Lisätiedot

Ympäristötuotteet 5.3.2013

Ympäristötuotteet 5.3.2013 Ympäristötuotteet 9 5.3.2013 9 Ympäristötuotteet Yleistä Kotimaiset WehoPuts-puhdistamot on suunniteltu täyttämään tiukimmatkin vaatimukset. Toiminnaltaan puhdistamot ovat biologis-kemiallisia panospuhdistamoita

Lisätiedot

Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus

Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus Jätevesikoulutus 19.10.2009 Eura Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus Tero Forsman tero.forsman@valonia.fi p.044 907 5990 Valonia, Vanha Suurtori 7 (Hjeltin talo), 20500 Turku www.valonia.fi

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

+ PH. Puhdistamo tarkastus 1: 1) Tarkistetaan poistuvan veden seuranta-astian näyte (1).

+ PH. Puhdistamo tarkastus 1: 1) Tarkistetaan poistuvan veden seuranta-astian näyte (1). Puhdistamo tarkastus 1: + PH 1 Päivämäärä: Seuranta-astian näyte: PH: Panoksia alkaen: Prosessi vaihe: Lietteenmäärä: emikaalin määrä: Lietteenpoisto: 8.2.2008 O EI 7.0 Prosessi: Odotus: % Litraa Päällä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Puhdistamot jäteveden käsittelyyn. WehoPuts

Puhdistamot jäteveden käsittelyyn. WehoPuts Puhdistamot jäteveden käsittelyyn WehoPuts WehoPuts-pienpuhdistamot Kotimaiset WehoPuts-puhdistamot on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukimmatkin vaatimukset erilaisille puhdistustarpeille. Puhdistamomalleja

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Vestelli biomoduulit 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Vestelli Biomoduulit 8 toiminta Vestelli Biomoduulit 8 asennus Vestelli Biomoduulit 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon

Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Nyt kun Karhoismajan vesireittien järvien veden laatua ollaan parantamassa, on yksi tärkeä tekijä kiinteistöiltä tulevan kuormituksen vähentäminen. Kuormituksella

Lisätiedot

BAGA Easy. Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla. CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin

BAGA Easy. Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla. CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin BAGA Easy Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin yksinkertainen ja toimintavarma matalat puhdistuskulut toiminnanvarmistus tekstiviestillä

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki toukokuussa 2008 Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tilauksesta

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1 IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN JITA- KEMIK-PANOSPUHDISTAMON

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN

Lisätiedot