YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Pientalot, loma-asunnot, maatalous, kyläpuhdistamot PA biologis-kemialliset puhdistamot - Pientalot, loma-asunnot sivu 2 - Yhteispuhdistamot sivu 4 - Kyläpuhdistamot sivu 5 - Maatalouden kohteet sivu 6 - Kuvia käyttökohteista sivu 7 HS biologiset puhdistamot - kesämökit sivu 8 - loma-asunnot ja pientalot sivu 9 EV biologiset wc-järjestelmät - kesämökeille sivu 10 - pientaloihin sivu 11 Puhdistustuloksia eri laitteistoilla - valitse oikea laitteisto eri kohteisiin sivu 12 Lounais-Suomi: Ankkuritie Karuna tel Pääkaupunkiseutu/ Uusimaa: Kuusikkotie Vantaa tel Keski-Pohjanmaa: Koulukatu Haapajärvi 1

2 PA biologis-kemialliset pakettipuhdistamot pientaloille ja loma-asunnoille PA panospuhdistamo on edullinen hankkia ja käyttää haja-asutuksen kohteissa. PA puhdistamossa hyödynnetään biologista aktiiviliete-prosessia orgaanisen aineksen poistamiseksi, biologista nitrifikaatio ja denitrifikaatio prosessia typen poistamiseksi sekä biologista puhdistusta ja kemiallista saostusta fosforin poistamiseksi. PA puhdistamomalleissa on vakiona kuormituksen mukaan itsesäätyvä toiminta, sisältäen muistutusja hälytystoiminnot (tarkistus- huolto- vika), panoslaskurin, vikalaskurin, logiikan varmistuksen sähkökatkojen varalle. Muut ominaisuudet selviävät puhdistamon käyttöohjeesta. Puhdistusteho on orgaanisen kuorman (BOD) ja fosforin (P) osalta 90 %, typen (N) osalta 50 %. PA panospuhdistamon puhdistusteho vastaa tiukimpia vaatimuksia uuden haja-asutusalue asetuksen ( ) mukaisesti. Tehokkuutensa lisäksi jätevesien käsittely PA panospuhdistamolla on myös edullinen tapa käsitellä haja-asutuksen jätevedet. Käyttökustannuksiin vaikuttavat kuormituksen lisäksi lietteenkäsittelytapa. Yhden talouden puhdistamon käyttökulu vaihtelee 0,9 eurosta 2 euroon/ m3. Puhdistamon tuottama ylijäämäliete voidaan käsitellä kahdella tavalla. 1) Liete voidaan poistaa loka-autolla 1-4 kertaa vuodessa. 2) Liete voidaan käsitellä pitkällä hapetuksella, kuivatuksella siten, että se voidaan tyhjentää kompostoriin ja hyödyntää kiinteistöllä. Tällöin loka-autotyhjennyksiä ei tarvita. Puhdistamo on varustettu automaattisella ilmastus- ja vesienkierrätys-toiminnalla joka käynnistyy seisokkitilanteessa. Sen ansiosta seisokit voivat olla jopa 30 vrk:n pituisia. Lisäämällä lisäravintoa kuukausittain voi seisokkiaika olla vielä pidempi. PA0.6R puhdistamo VARMATOIMISET, EDULLISET JA HELPPOKÄYTTÖISET PA MULTI puhdistamot: Panos panoksessa - tekniikalla Lietteen kuivatus- ja kompostointi- käsittelyllä Käyttökohteina: Pientalot ja loma-asunnot (sivut 2-3) Yhteispuhdistamot (sivu 4) Kylätaajamat (sivu 5) Maatalous (sivu 6) Leirikeskukset, koulut, hotellit Malli PA 0.6R07 PA2 MULTI Asuakasvastine 6 16 Max. Vesimäärä / vrk Pienemmät mallit toimitetaan lietteenkäsittelyjärjestelmällä. Ne voidaan liittää myös jo käytössä oleviin saostuskaivoihin. Puhdistamon ohjauskeskus, ilmapumppu, kemikaalinannostuslaitteet on sijoitettu tekniseen tilaan. Muut laitteet, kuten pumput, lietteenkuivatuskori on sijoitettu säiliötiloihin. Kannet ja kuilut on lämpöeristetty. Biologis-kemiallisesti puhdistettu vesi johdetaan suoraan luontoon. Puhdistamo soveltuu hyvin yhden kiinteistön tarpeisiin loma-asunnoille ja pientaloille. Puhdistamo säätää toimintojaan tulevan jätevesimäärän mukaisesti, eikä käytä sähköä tai kemikaaleja turhaan. PA puhdistamo omakotitalossa 2

3 PA2 MULTI biologis-kemiallinen puhdistamo 1-3:lle taloudelle PA2 multi soveltuu yhden talouden jätevesienkäsittelyn lisäksi kahden tai kolmen talouden yhteispuhdistamoksi. Puhdistamo säätää toimintojaan tulevan vesimäärän mukaan täysin automaattisesti. PA2 MULTI puhdistamon toiminta Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan puhdistamoon. Ensimmäinen säiliötila (1) on jäteveden esikäsittelytila, joka toimii keräyssäiliönä ja kuormituksen tasausvarastona. Puhdistamo seuraa tulevia jätevesimääriä ensimmäisen säiliön pinnanseurannalla (PS) ja säätää automaattisesti puhdistamon toimintoja kuormituksen vaihtuessa. Pumppaus ensimmäisestä säiliötilasta eli esikäsittelysäiliöstä (1) tapahtuu automaattisesti, kun pinnanseurannan (PS) pintataso on saavutettu. Tasausvarastona on esikäsittelysäiliötilassa PS:n ja ylivuotoyhteen (3) välinen tilavuus. Prosessin ollessa käynnissä toimii koko säiliön tilavuus tulevan jäteveden vastaanottotilana. Isosolainen P1-pumppu pumppaa jäteveden jaksoittain toiseen säiliötilaan eli prosessisäiliöön. Samalla prosessisäiliössä alkaa (4) jäteveden hienokupla-ilmastus. Ilmastuksen aikana pumpataan ilmapumpulla (5) ilmaa putkiston kautta hienokuplailmastimeen (6). Prosessisäiliössä (4) tapahtuvat puhdistusprosesseista biologinen puhdistus, nitrifikaatio, kemikalointi, selkeytys ja denitrifikaatio toistensa jälkeen. Ilmastuksen aikana sekoittuu säiliössä oleva aktiiviliete esikäsiteltyyn jäteveteen, jolloin biologinen puhdistus alkaa, aktiivilietteessä olevan mikrobikasvuston käyttäessä orgaanista ainesta ravintonaan. Samanaikaisesti tapahtuu nitrifikaatio, jolloin typpi muuttaa olomuotoaan. Ilmastusjakson lopussa syötetään jäteveteen annostelupumpulla kemikaalia säiliöstä (20 L) (7), joka reagoi fosfaatin kanssa. Veteen pumpattu ilma poistuu puhdistamosta viemärituuletuksen kautta asuinrakennuksen katolle. Ilmastuksen loputtua alkaa selkeytysjakso, jonka aikana aktiiviliete saostuu prosessisäiliön pohjalle ja samalla tapahtuu typenpoistossa denitrifikaatio. Samassa yhteydessä fosfaatin kanssa reagoinut kemikaali saostuu säiliön pohjalle. Selkeytysjakson loputtua pumpataan selkeytynyt "kirkaste" eli puhdistettu vesi pois puhdistamosta P2 pumpun avulla. Vesi voidaan johtaa ojaan tai imeyttää se maahan yksinkertaisen sorasaarron avulla. Kirkasteen pumppaus tapahtuu hanan kautta, jolla osa puhdistetusta vedestä automaattisesti erotetaan seurantaastiaan (8). Seurantanäytteestä on helppo todeta puhdistamon toiminnan tehokkuus. Prosessijakson lopussa poistetaan automaattisesti pieni määrä ylijäämälietettä PP pumpulla lietteen keräys- ja kompostointikoriin (20 l) (9) Korin pohjalla käytetään kompostointirouhetta, jolloin prosessissa käsitelty liete voidaan tyhjentää kompostoitavaksi tai suodatinpussia, jolloin se voidaan toimittaa jätekuljetuksen piiriin. Vaihtoehtoisesti lietettä voidaan tyhjentää loka-autolla, jolloin tyhjennys tapahtuu 1-4 kertaa vuodessa. Ohjaus- ja hälytyskeskus, puhallin, kemikaalin annostelupumppu säiliöineen ja pumppujen ohjaukset on sijoitettu tekniseen tilaan (10). Vikatoiminnot; tekniset häiriöt, ohivirtaukset käynnistävät hälytyksen. GSM hälytyskeskus välittää hälytystiedon haluttuihin gsm puhelimiin tekstiviestinä (lisävaruste). Hälytys voidaan liittää myös kiinteistön hälytysjärjestelmään. Tarvittava pinta-ala 1x2 m Saatavana myös saneeraus-malli, jolloin vanhat saostus- tai umpikaivot voidaan hyödyntää. Vanhat saostuskaivot 3

4 PA6 MULTI biologis-kemiallinen puhdistamo 4-12:lle taloudelle Jätevesien yhteispuhdistus tuo selviä säästöjä haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn. Hankintahinta kiinteistöä kohti pienenee samoin kuin puhdistamon käyttökustannukset. Puhdistamoon kohdistuva kuormitus on myös tasaisempaa. 4

5 PA12 MULTI biologis-kemiallinen puhdistamo 10-22:lle taloudelle Suuremmat kyläpuhdistamot taloutta Kyläpuhdistamoiden käyttökustannukset ovat hyvin edullisia ja alittavat usein kunnalliseen viemäröintiin liittymisen hankinta- ja käyttökustannukset Kyläpuhdistamolla jätevedenpuhdistus ratkaistaan vaivattomasti ja edullisesti. Kiinteistökohtaiset hankinta- ja käyttökustannukset ovat edullisia. Jätevesien johtamiseksi puhdistamolle käytetään usein paineviemäröintiä ja pumppaamoita, joka on usein edullisin yhdistämistapa. Kaikki mallit voidaan toimittaa lietteenkäsittelyjärjestelmällä, jolloin liete hyödynnetään ympäristöystävällisesti. Kyläpuhdistamo PA50 PA 12 puhdistamo n. 100:lle käyttäjälle PA 2x60 puhdistamo yli 1000:lle käyttäjälle Kyläpuhdistamo PA12 Olemme toimittaneet lukuisia kyläpuhdistamoita kiinteistön tarpeisiin. Lisätietoa kohteista löytyy sivuilla. Suuremmat kohteet toteutetaan usein KVR-urakka toimituksina, jolloin toimitus sisältää suunnittelun, laitteiston ja sen asennuksen, käyttöönoton sekä käyttäjien koulutuksen. PA puhdistamoissa käytetään varmatoimista ja tehokasta tekniikkaa; ilmantuottolaitteet, ilmastimet, näytteenottimet, pumppaamot, analysointilaitteet kokonaistoimituksena. 5

6 MA biologis-kemialliset puhdistamot maitotiloille Maatalouden tarpeisiin kuorimo, lintukasvattamo ym. puhdistamot MA maitotila puhdistamo Jätevedenpuhdistamo MA 80 eläimen maitotilan ja asuinrakennuksen (5 asukasta) puhdistamona. Puhdistamo on toiminnaltaan hajuton ja äänetön. Se voidaan sijoittaa vapaasti kiinteistön alueella. RAITA MA käsittelee kaiken maitotilalta tulevan jäteveden sekä puhdistusprosessissa syntyvän lietteen. Kaikki ylijäämäliete stabiloidaan pitkäaikaisessa ilmastuksessa ja kuivatetaan ennen kompostointia. MA puhdistamot maitotiloille; MA1, kapasiteetti 1000 l/ vrk:ssa, MA3, kapasiteetti 3000 l/ vrk:ssa, MA5 kapasiteetti 5000 l/ vrk Kuorimo puhdistamo 6

7 PA biologis-kemialliset puhdistamot - käyttökohteita Omakotitalon puhdistamona Lietteen käsittely-yksikkö, ei loka-autotyhjennyksiä Maaseudulla, maitotilan puhdistamona 7

8 HS biologiset puhdistamot Kesämökit, loma-asunnot, pientalot BioBox puhdistamot, SK+BioBox puhdistamot HS puhdistusmenetelmä Orgaaninen aines saadaan poistettua harmaista jätevesistä mekaanisella ja biologisella prosessilla. Biologinen puhdistusprosessi käyttää harmaan jäteveden orgaanista ainetta saavuttaen asetuksen mukaisen puhdistustuloksen (90 % orgaanisen aineen, 85 % fosforin sekä 40 % typen osalta). HS ja BioBox puhdistamoiden toiminta perustuu mikrobeihin, jotka kasvavat HS suodatuslevyihin. Suodatuslevyjä on neljää eri tiheyttä (150, 290, 350, 450 m2/ m3). Ne muodostavat tehokkaan biosuodatusprosessin, jonka avulla pesu- ja huuhteluvesissä oleva kiintoaines, orgaaninen kuorma ja ravinteet puhdistetaan biologisella ja mekaanisella menetelmällä. BioBox Poistuva vesi käsitellään poistosuodattimella, joka varmistaa puhdistamon toimintaa. Puhdistamot soveltuvat erittäin hyvin myös kausikäyttöön, suodatin reagoi nopeasti kuormituksen vaihteluun. Puhdistettu vesi voidaan johtaa avo-ojaan tai vastaavaan tai se voidaan helposti imeyttää maahan HS 150 levyllä. BioBox HS biologiset puhdistamot on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön pientaloille ja loma-asunnoille. Biologista prosessia tehostetaan kierrättämällä vettä suotimen läpi ilmanostepumpulla (ilmapumppu 40 w). Saostuskaivon (1.kaivo) liete tyhjennetään kerran vuodessa lokaautolla tai poistetaan omatoimisesti lietteen kuivaus- ja kompostointiyksiköllä. SK+BioBox BioBox biologiset puhdistamot on tarkoitettu osavuotiseen kesämökkikäyttöön pienille jätevesimäärille (harmaita vesiä). SK+BioBox iologiset puhdistamot on tarkoitettu loma-asunnon vähäisille jätevesimäärille (harmaita vesiä) HS mallit harmaille vesille HSO.6 Asukasvastine 7, 720 l/vkr HS1 Asukasvastine 9, 950 l/ vrk HS1.3 Asukasvastine 12, 1290 l/ vrk Harmaan veden % - osuus koko kuormituksesta Orgaaninen aine BOD7 Fosfori Typpi 60 % 20 % 10 % Kuormitus grammaa/ asukas/vrk (g/p/d) 30 g 0,4 g 1,0 g Harmaiden vesien koostumus ( asetuksen teksti) HS mallit sekajätevesille (lievennetyt alueet) HS1 Asukasvastine 6, 900 l/ vrk HS1.3 Asukasvastine 8, 1200 l/ vrk HS, BioBox ja SK+Biobox mallisto: 8

9 HS PUHDISTAMOJEN HUOLTO: Suodatinlevyt voidaan tarpeen mukaan nostaa ylös ja puhdistaa. Puhdistus tapahtuu harjaamalla tai huuhtelulla (esim. painepesurilla). Suuremmissa malleissa (HS 0.6-HS 1.3) saostuskaivo tyhjennetään säännöllisesti (norm. 1 krt vuodessa) MIKSI JUURI HS PUHDISTUSJÄRJESTELMÄ: - HS puhdistamo on pieni kompakti laite, joka mahtuu useimpiin käyttökohteisiin - HS puhdistamo on toiminnaltaan hyvin yksinkertainen eikä vaadi runsaita huoltotoimenpiteitä - HS puhdistamon suotimet voidaan puhdistaa edullinen käyttää - Ei uusittavia maaperäkenttiä - Edullinen hankkia vertaa järjestelmien kustannuksia (asennus mukaan lukien) - Edullinen käyttää ei vaihdettavia suodattimia, ei uusittavia maamassoja - Hyvät puhdistustulokset kestää erittäin hyvin vaihtelevassa kuormituksessa TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY SAOSTUSKAIVOT UMPISÄILIÖT LIETTEENKUIVATUS Tehostettu maaperäkäsittely mahtuu pieneen tilaan. Verrattuna perinteiseen maaperäkäsittelyjärjestelmään (hiekkasuodatus) tilantarve on vain noin 30 %. Käsittely perustuu moduulirakenteeseen, jonka avulla saavutetaan noin kymmenen kertaan suurempi pinta-ala kuin perinteisellä hiekkasuodatuksella. Järjestelmä voidaan toteuttaa joko imeytyskenttänä tai suodatuskenttänä Saostuskaivoa käytetään tehostetun maaperäkäsittelykentän tai biologisen puhdistamon esikäsittelymenetelmänä. Saostuskaivo poistaa gravitaation avulla osan jäteveden ravinteista ja orgaanisesta aineesta. Jäteveden (wc-vedet) voidaan kerätä myös umpisäiliöön, jolloin ne tyhjennetään loka-autolla säännöllisesti. Vaihtoehtoisesti wc-vedet voi myös käsitellä ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti biologisella wc:llä Saostuskaivo- umpisäiliö ja fosforinpoistomallistomme löytyy nettisivuillamme: HS suodatuslevyjä 120x100x4 cm Lietteenkuivatus- ja kompostointiyksikkö 9

10 Biologiset EV ekovessat Kesämökeille, loma-asunnoille, pientaloihin, yleisökohteisiin Biologisissa vessoissa käytetään kompostirouhetta kosteuden poistamiseksi ja ilmavuuden takaamiseksi. Kompostirouhetta laitetaan ala-astian pohjalle käyttöönoton yhteydessä sekä lisätään käyttökerran jälkeen. Hajuttomuus kaikissa käyttöolosuhteissa varmistetaan oikealla mitoituksella, tehokkaalla nesteiden käsittelyllä sekä tehokkaalla ilmastoinnilla. Sisätiloihin sijoitettaessa voidaan ilmankiertoa ja nesteen haihtumista tehostaa puhaltimella ja termostaattiohjatulla lämpöelementillä. EV MINI wc-järjestelmä (mitat kork.550, pituus 500, leveys 400) Kapasiteetti 60 käyttäjävuorokautta EV 60 ala-astia, isokansi, istuinsuoja, ilmastointiputki 2 m, taipuisa yhdysputki 0,5 m, ilmastointiputken hattu, nesteastia 30 l, nesteputkisto ja liittimet 32 mm EV 200 ekovessajärjestelmä Kapasiteetti käyttäjävuorokautta Soveltuu hyvin kesäkäytössä oleville mökeille. Varustus joko ulkorakennukseen soveltuva (säiliö sijoitetaan ulkorakennukseen rakennettavan istuintason alle) tai mökin yhteyteen soveltuva (istuimen kanssa, vaatii min 700 mm tilan lattian alle) Lisävarustuksena saatavilla tuulipuhallin (sähkötön), puhallin (230 V tai 12 V), lämpöelementti (230 V) haihdutukseen. Laajennettavissa lisäastioilla, istuimella (istuintasovarustusmalli),mallit 2x200 ja 3x200 EV 200 biologinen wc-järjestelmä istuintasovarustuksella (tarvittava tila istuintasoon alla 900 mm) EV 200 ala-astia, isokansi, huoltokansi, kuilu, yhdysputki, istuinsuoja, ilmastointiputki 2 m, taipuisa yhdysputki 0,5 m, ilmastointiputken hattu, nesteastia 30 l, nesteputkisto ja liittimet 32 mm - lisä-astia (astian mitat 820 leveys, pituus 600, korkeus 700 mm) EV 200 biologinen wc-järjestelmä istuimella (tarvittava tila lattian alla 700 mm) EV 200 ala-astia, isokansi, huoltokansi, istuin, kuilu, yhdysputki, istuinsuoja, ilmastointiputki 2 m, taipuisa yhdysputki 0,5 m, ilmastointiputken hattu, nesteastia 30 l, nesteputkisto ja liittimet 32 mm 10

11 EV 2x200 ja suuremmat mallit soveltuvat loma-asunnon ja pientalon sisävessaksi. Useampia kompostivaunuja käytettäessä jälkikompostointi tapahtuu täytetyssä vaunussa. Vaunun siirtäminen ja tyhjentäminen on helppo suorittaa. Biologiset AQ vessat Loma-asunnot, pientalot Sisätiloihin asennettaviin malleihin suosittelemme sähkötoimista puhallinta ilmastoinnin ja hajuttomuuden varmistamiseksi kaikissa käyttöolosuhteissa. Myös muut mallimme soveltuvat sisätila-käyttöön. AQ biologisen wc:n toiminta AQ biologinen wc on hajuton ja hygieeninen kompostoiva vessa. Käyttökohteina AQ biologisellä wc:llä ovat yleisimmin kesämökit ja pientalot. AQ biologisessa wc:ssä käytetään normaalia pientaloon tarkoitettua wcistuinta. Wc istuimia voi olla samassa järjestelmässä enintään 3. Laitteen toiminta perustuu Aquatron erotinyksikköön (1) joka erottaa kiintoaineen (uloste, paperit) nesteestä (virtsa, huuhteluvesi). Kiintoaine kompostoidaan (2). Kompostoinnissa käytetään pyörällistä AQ kompostointivaunua. Yhden vaunun kapasiteetti on n käyttäjävuorokautta. Laitteiston kapasiteettia voidaan kasvattaa lisäämällä kompostointivaunujen määrää. Neste esikäsitellään ravinteidenpoistoyksikössä (3) ja johdetaan talouden pesu- ja huuhteluvesien käsittelyjärjestelmään. Runsaasti typpeä sisältävä (n. 80 % koko talouden typpikuormasta) neste hapetetaan eli nitrifioidaan, jonka ansiosta typpi poistuu saostuskaivossa ja biologisessa käsittelyjärjestelmässä. Fosforia poistetaan myös biologisin menetelmin. Hyvin toimiva biologinen puhdistusjärjestelmä poistaa myös erittäin tehokkaasti suolistoperäiset bakteerit. AQ-laitteiston ilmastointi tapahtuu tuuletusputkella wc:ltä tulevan tuloviemäriin liitetyn putken kautta suoraan rakennuksen katolle. Wc on hajuton. Myös erotinyksikkö, kompostointivaunu ja typenpoistoyksikkö ovat ilmastoinnin avulla alipaineistettuja ja hajuttomia. AQ-laitteisto vaatii noin 1,5 m korkean tilan. Se sijoitetaan yleensä lämmitettyyn tilaan; kellariin, syvennykseen rakennuksen alle tai erilliseen rakennukseen. Tarvittaessa ravinteidenpoistoyksikkö voidaan varustaa automaattisella pumpulla, jolloin siinä käsitelty vesi voidaan pumpata korkeammalle pesu- ja huuhteluvesien viemärin korkoon. Välimatka wc-istuimelta erotinyksikölle voi olla enintään 20 m. AQ erotinyksikkö erottelee nesteen n. 97 %:sti pois kompostoitavasta jätteestä. AQ wc-mallisto kattaa yleisimmät tarpeet vapaa-ajan asuntojen ja pientalojen yksityistarpeista ulkoilualueiden yleisövessatarpeisiin. Biologinen Wc AQ 200 soveltuut kesämökin vessaksi, AQ 2x200, 3x200 loma-asunnon jatkuvaan käyttöön ja AQ 4x200 pientalokäyttöön.. Kaikkiin malleihin voidaan liittää säädettävä puhallin sekä lämmityselementti. Valitse mallistostamme käyttöösi sopiva malli. AQ biologinen wc on hajuton, hygieeninen ja helppohoitoinen wc-ratkaisu. 11

12 ERI PUHDISTUSMENETELMÄT JA NIIDEN LASKENNALLINEN PUHDISTUSTEHO Haja-asutuksen kuormitus koostuu ulosteen, virtsan ja muun (pesu- ja huuhteluvesien) yhteiskuormituksesta. Kokonaispuhdistustulos saavutetaan eri puhdistusmenetelmien yhteistuloksena. Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset haja-asutusalueilla ( asetus): 1. Asetuksen yleinen puhdistustaso (BHK (Orgaaninen kuorma) 90 %, Fosfori 85 %, Typpi 40 %) 2. Lievennettyjen alueiden puhdistustaso (BHK (Orgaaninen kuorma) 80 %, Fosfori 70 %, Typpi 30 %) Kunnilla on mahdollisuus määrätä lievennettyjä alueita (kauempana vesistöistä). Pohjavesialueilla on omat määräyksensä aluekohtaisesti. Menetelmä A. + Menetelmä B. Menetelmä C. Aine Orgaaninen aine BHK7 g/p d Orgaaninen aine BHK7 % Fosfori g/p d Fosfori % Typpi g/p d Typpi % Uloste ,6 30 1,5 10 Virtsa , ,5 80 Muu ,4 20 1,0 10 Yhteensä , Taulukko: Yhden ihmisen vuorokaudessa tuottama orgaanisen aineen, fosforin, typen määrä ( asetus) Puhdistusmenetelmät Laitteistot Puhdistusteho: Orgaaninen aine Fosfori Typpi Menetelmä A. Uloste ja virtsa käsitellään niin ettei niistä aiheudu kiinteistön jätevesijärjestelmään kuormitusta ja muu (pesu- ja huuhteluvedet) käsitellään biologisella puhdistusmenetelmällä Menetelmä B. Uloste, virtsa sekä muu (pesu- ja huuhteluvedet) käsitellään biologiskemiallisesti. Menetelmä C. Uloste, virtsa sekä muu (pesu- ja huuhteluvedet) käsitellään biologisti. 1. Biologinen wc (EV tai AQ) + biologinen harmaidenvesien käsittely (Tehostettu tai HS) -Jätevesijärjestelmän lietteentyhjennys kuivatus- ja kompostointivaunulla tai tankkiautolla 2. Umpisäiliö wc-vesille + biologinen harmaidenvesien käsittely(tehostettu tai HS) -Jätevesijärjestelmän lietteentyhjennys kuivatus- ja kompostointivaunulla tai tankkiautolla 1. PA biologis-kemiallinen puhdistamo -lietteentyhjennys kompostoriin 2. Biologinen käsittely (tehostettu tai HS)+ fosforinpoisto kemiallisella käsittelyllä-lietteentyhjennys tankkiautolla 1. Tehostettu maaperäkäsittely -lietteentyhjennys tankkiautolla 2. HS biologinen puhdistamo -lietteentyhjennys tankkiautolla % % % % % % 95 % % % 90 % 85 % % % 70 % % % 70 % % Taulukko: Eri käsittelymenetelmät, laitteistot ja niiden puhdistusteho (ympäristö RAITA environment) Puhdistusmääräykset vaihtelevat kunta- ja aluekohtaisesti asetuksen puitteissa. Ole yhteydessä kuntasi viranomaisiin ja vahvista kiinteistöllesi vaadittava puhdistusteho. 12 Käytä tarvittaessa suunnittelijaa jätevesisuunnitelman laatimisessa kiinteistöllesi. Erityyppisistä ratkaisumalleista löytyy lisätietoa copyright environment sivuillamme, tuotekohtaisilla RAITA technology sivuilla sekä uutisia sivuilla.

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem Saneerausmallit: P BioChem kaivopuhdistamo - asennetaan hyväkuntoisiin sakokaivoihin; - betonikaivot dia 700-1200. Erilaisia toteutusmalleja Panoksen keräys Lietteenkäsittely 2. Biologis-kemiallinen puhdistus

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

Kuivakäymälän hankinta ja käyttö

Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Kuivakäymälän hankinta ja käyttö www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Mikä on kuivakäymälä... 6 4. Käymäläjäte... 7 5. Kuivakäymälän valinta... 8 Käyttötarve...

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus

Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus Jätevesikoulutus 19.10.2009 Eura Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus Tero Forsman tero.forsman@valonia.fi p.044 907 5990 Valonia, Vanha Suurtori 7 (Hjeltin talo), 20500 Turku www.valonia.fi

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

Eri jätevesijärjestelmien tarkastelu jätevesiasetuksen, kestävän kehityksen ja kuluttajan lompakon kannalta

Eri jätevesijärjestelmien tarkastelu jätevesiasetuksen, kestävän kehityksen ja kuluttajan lompakon kannalta Selvitys eri jätevesijärjestelmien hankkimiskustannuksista, järjestelmän vuotuiseen ylläpitoon kohdistuvista kustannuksista ja huoltotarpeesta jätevesiasetuksen tavoitteisiin pääsemiseksi Eri jätevesijärjestelmien

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn Hyvä lukija, Mökki on suomalaisen paratiisi. Sinne ei oteta mukaan työmappeja, dieettejä tai arkisia murheita. Vaikka huolen huomisesta jättää mielellään

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I

TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I Yhteenveto HevosAgron järjestämän tiedotustilaisuuden (25.11.2011 Haukiputaalla) Janne Pulkan, Etelä-Suomen Salaojakeskus, luennosta. Kaikki kuvat ja kaaviot Janne

Lisätiedot

HARMAAVESISUODATIN 70

HARMAAVESISUODATIN 70 HARMAAVESISUODATIN 70 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Harmaavesisuodatin 70 osaluettelo...

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET

SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIHUOLLON SUUNNITTELU MENETELMÄN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMAN LAATIMINEN Kai Saralehto 9/2004 SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET SUUNNITTELUN ALUSTUS ESISELVITYS

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

IMEYTYS JA SUODATUS IN-DRÄN MODUULILLA

IMEYTYS JA SUODATUS IN-DRÄN MODUULILLA OHJE IN-DRÄN - FI Versio 2.0-203-09-04 Esimerkki IN-DRÄN vaakavirtaussuodatus. Leveys 5 m. 0,2 m,2 m Kuva. 0,6 m ASENNUSOHJE IMEYTYS JA SUODATUS IN-DRÄN MODUULILLA Asennusohje koskee seuraavia tyypikuvatyyppejä:

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY HARMAAVESISUODATTIMET. Mökillä tai kotona jäteveden puhdistaminen on yksinkertaista

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY HARMAAVESISUODATTIMET. Mökillä tai kotona jäteveden puhdistaminen on yksinkertaista HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY HARMAAVESISUODATTIMET Mökillä tai kotona jäteveden puhdistaminen on yksinkertaista edullinen helppo ekologinen Tutkittu ja turvallinen Uponor-harmaavesisuodattimet

Lisätiedot