HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuusto AIKA klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA HOIVAKOTIHANKE KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN 104 LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO 50 MUUT KUNNANHALLITUKSEN MAHDOLLISESTI KIIREELLI- SINÄ ESITTÄMÄT ASIAT 116

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KOKOUSAIKA klo 20:25-21:30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vauhkonen Anna 20:25-21:30 varavaltuutettu Eteläinen Olavi 20:25-21:30 valtuutettu Gustafsson Auvo 20:25-21:30 valtuutettu Happonen Aarno 20:25-21:30 valtuuston pj Hartikainen Veli-Pekka 20:25-21:30 valtuutettu Hokka Mervi 20:25-21:30 valtuutettu Ihalainen Raija 20:25-21:30 valtuutettu Jaakkila Esko 20:25-21:30 valtuutettu Pakarinen Jari 20:25-21:30 varavaltuutettu Kauhanen Elli 20:25-21:30 valtuutettu Keinonen Mikko 20:25-21:30 valtuutettu Kettunen Armi 20:25-21:00 valtuutettu Kukkonen Timo 20:25-21:30 valtuutettu Luostarinen Tiina 20:25-21:30 valtuutettu Mikkonen Osmo 20:25-21:30 valtuutettu Mikkonen Sirpa 20:25-21:30 valtuutettu Mujunen Anna-Liisa 20:25-21:30 valtuutettu Piironen Eeva 20:25-21:30 valtuutettu Piironen Outi 20:25-21:30 valtuuston II varapj Puustinen Jani 20:25-21:30 valtuutettu Puustinen Osmo 20:25-21:30 valtuutettu Räisänen Jonna 20:25-21:30 valtuutettu Räsänen Mauno 20:25-21:30 valtuutettu Suhonen Maija 20:25-21:30 valtuutettu Tirkkonen Olli 20:25-21:30 valtuuston I varapj Vänttinen Annikki 20:25-21:30 valtuutettu POISSA Asikainen Osmo valtuutettu Karvonen Eveliina valtuutettu MUU Koponen Pertti 20:25-21:30 kunnanhallituksen jäsen Tilus Riitta A. 20:25-21:30 kunnanjohtaja Salo Asta 20:25-21:30 toimistosihteeri Ekberg Enni 20:25-21:30 vs. perusturvajohtaja Jauhiainen Osmo 20:25-21:30 tekninen johtaja Kasonen Maarika 20:25-21:30 sivistysjohtaja Räsänen Kristiina 20:25-21:30 pääkirjanpitäjä ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Aarno Happonen Pöytäkirjanpitäjä Asta Salo PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytä-

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ TARKASTUS kirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Raija Ihalainen Osmo Puustinen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VSTO 46 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Valtuuston työjärjestyksessä aika voidaan määrätä pidemmäksikin. Valtuuston hyväksymän työjärjestyksen mukaan valtuuston koollekutsumisaika on vähintään neljä päivää. Valtuusto on päättänyt, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2011 vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu on julkaistu Heinäveden Lehdessä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nimenhuutolista on pöytäkirjan liitteenä nro 46 / 1.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VSTO 47 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Ihalainen ja Osmo Puustinen.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto HOIVAKOTIHANKE 35/ /2011 KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden hoivakotihankkeen KVR-urakkatarjousten jättöaika päättyi klo Määräaikaan mennessä jätettiin kaksi tarjousta seuraavasti: - Casatino Oy, Tampere - Rakennus Hassinen Oy, Joensuu. Molemmat tarjoukset sisälsivät erikseen suunnitelmatarjouskuoren ja erikseen hintatarjouskuoren tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousten avaamisti laisuus pidettiin , jolloin avattiin vain tarjousten suunnitelmatar joukset. Tilaisuutta jatkettiin Tarjousten avaami seen osallistunut raati päätti esittää kunnanhallitukselle, että han kinta keskeyte tään, koska kumpikaan tarjous ei sisällöltään vastannut tar jouspyyn töä. Hinta tarjouskuoria ei avattu. Pääasialliset puutteet: - Casatino Oy: Tarjouksen I-vaihe ei sisältänyt tarjouspyynnön mukaista 16 asunnon kokonaisuutta, vaan vain 13 asuntoa. Tilaohjelman vertailu ohjeelliseen tilaohjelmaan. Energiatodistukset puutteelliset. Kattoratkaisut eivät olleet tarjouspyynnön mukaiset. - Rakennus Hassinen Oy: Tarjouksesta puuttui pohjapiirustusten osalta toiminnallisuutta osoittavat toimintojen yhteensovittaminen ja tilaohjelmien vertailu ohjeelliseen tilaohjelmaan. Energiatodistukset puutteelliset. Kj: Toimeenpano: Tiedoksi: Kunnanhallitus keskeyttää hankinnan em. perusteilla ja käynnistää uuden hankintamenettelyn. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. kj KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Uudet tarjoukset on pyydetty kolmella eri toteutusaikatauluvaihtoehdolla.

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarjous on julkaistu HILMASSA. Urakkatarjouspyyntö liitteenä nro 1. Rakennustapaselostus liitteenä nro 2. Muut urakkatarjouspyynnön liiteasiakirjat ovat rakennusohjelma, LVI- SAJ-järjestelmäselostus, työtur vallisuusliite, ohjeelliset tilaluettelot, geotekniset suunnitelmat (pohjatutki mus ja karttaliite). Uusi tarjouskierros päättyi klo Määräaikaan mennessä jätettiin kolme tarjousta seuraavasti: - Casatino Oy, Tampere - Cramo Production Oy, Leppävirta - Rakennus Hassinen Oy, Joensuu. Kaikki tarjoukset sisälsivät erikseen suunnitelmatarjouskuoren ja erikseen hintatarjouskuoren tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousten avaamistilai suus pidettiin kunnanvirastolla klo Tilaisuudessa käy tiin läpi suunnitelma-asiakirjat ja todettiin, että ne ovat tarjouspyynnön mu kaiset. Sovittiin, että perusturvan asiantuntijat Enni Ekberg ja Anu Vää nänen tekevät tilojen toimivuuden osalta pisteytyskartoituksen ja Markku Venäläinen vertailun huonetilaohjelmasta ohjeelliseen tilaohjelmaan verrattuna seuraavaa ko kousta varten. Kokouksessa päätettiin kutsua kaikkien tarjoajien edustajat erikseen kyselytilaisuuteen, jossa var mistetaan tarjoajilta, että ovat ymmärtäneet tar jouspyynnön liitteineen ja joista esitetään tarvittavia kysymyksiä. Työryhmäraati teki perusturvan asiantuntijoiden näkemysten pohjalta tilojen toi mi vuuden pisteytyksen ja energiatehokkuuden ja rakennuksen massoit te lun ja ympäristöön soveltuvuuden osalta pisteytyksen. Kokouksessa kuultiin kaikkia tarjoajia seuraavassa järjestyksessä: Rakennus Hassinen Oy klo (muistio laadittu), Cra mo Production Oy klo (muistio laadittu) ja Casatino Oy klo (muistio laadittu). Cramo Productio Oy:n edustaja Eija Hyvönen ilmoitti, että he eivät voi toimit taa tarjoamaansa kohdetta pyydetyn aikataulun mukaisesti. Asian on vah vis tanut sähköpostilla myös yrityksen osalta Jarmo Vasankari, sähköpostikirjeellään. Työryhmäraati totesi jo Cramon edustaja Eija Hyvöselle, että ko. ilmoitus, että Cramo ei voi toimittaa tarjouksensa mukaista toimitusta tarjous pyynnön ai kataulun mukaisesti, on tar jouk sen hylkäämisperuste, joka ilmoitettiin puhelimitse myös Jarmo Vasankarille. Yhteenveto tarjouksista ja niiden pisteytyksestä tulee hankintapäätöksen asiakirjoihin. Vuoden 2011 talousarviossa on varattu tehostetun palveluasumisyksikön, joka on myöhemmin nimetty tarjouspyyntövaiheessa Heinäveden hoivakodik si, ra ken ta mi seen on mää rä ra haa eu roa ja ta lous suun ni telmas sa vuo delle 2013 sama euroa. Tuolloin ajatuksena oli rahoittaa hanke lainoituksella.

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tälle vuodelle varattu määräraha ei riitä hankkeen toteuttami seen min kään vaih to eh don poh jal ta. Lisäksi näyttää jätettyjen tarjousten perusteella siltä, et tä on tar koi tuk sen mu kaista sekä ta loudelli sesti että vanhusten palveluasunto tar peen pe rus teel la, to teuttaa ko ko han ke yh dellä ker taa eli asun non kokonaisuus yhteisine tiloineen. Rahoitus voidaan järjestää esim. niin, että euroa rahoitetaan tehtävällä investointivarauksella ja loppuosa n euroa lainoituksella. Hoivakoti on suunniteltu terveyskeskuksen nykyiselle parkkipaikka-alu eelle rakennusaluetta kaavallisesti laajentamalla. Etelässä oleva metsikkö on kun nan omis ta maa aluet ta, jo ten sitä harventamalla saadaan myös maisemal lisesti so vel tuva rakennuspaikka. Parkkialue korvataan niin, että autopaikat si joi te taan suun nit teli jan osoittamalle alueelle ja loput palvelukeskuk sen taak se. Autopaikkojen rakentaminen kuuluu kunnalle. Jätetyt KVR-urakkatarjoukset sisältävät suunnitelmat piirustuksineen eli ns. luon nos pii rus tuk set, joita tarkennetaan rakennuttajan eli kunnan toiveiden mukaan, valitun KVR-urakkatarjouksen tekijän kanssa han kin ta päätök sen jäl keen. Heinäveden kunnan hallintosäännön 42 :n 6. kohdan mukaan rakennustöiden huonetilaohjelman, kunnallisteknisten töiden rakennusohjelman, luonnospiirustukset ja alustavan kustannusarvion sekä rakennustapaselityksen hyväksyy valtuusto, joka voi antaa myös muita ohjeita hankkeel le. Lisäksi valtuusto myöntää hankekohtaiset määrärahat. Hoivakoti on oma hankkeensa, jonka toteuttamisesta päättää valtuusto. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mukaan kokonaishankkeen (I ja II-vaihe) alustava kustannusarvio, joka sisältää KVR-urakkahinnan, sähkö-, vesi- ja aluelämpoliittymät, kaa pe lit, urak kaan kuulumattomat ka lus teet, hoi ta ja kut su jär jestel män, au to paik ko jen ra kentamisen ja päällys teet, on n eu roa. Kj: Kunnanhallitus esittää, että 1. valtuusto päättää, että Heinäveden hoivakotihanke toteute taan esitetylle ter veys kes kuk sen park kialue paikalle sitä laa jentaen, kartta liitteenä nro valtuusto hyväksyy kokonaistalou delli sesti edullisim man Ca sa tino Oy:n KVR-urakkatarjouksessaan esittä mät suun nitel mat; huonetila oh jel man ja luon nos pii rus tuk set se kä tarjouspyynnön mukaisen rakennustapaselityksen, 3. hanke toteutetaan urakkatarjouspyynnön 2.vaihtoehdon mu kaan eli I ja II vaihe ra ken netaan yhtäai kaa ( asun toa), 4. valtuusto hyväksyy hankkeen alustavan kustannusarvion eu roa, 5. että valtuusto myöntää hankkeelle lisämäärärahaa vuodel le euroa.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Merkitään tiedoksi, että teknisen johtajan ilmoituksen mukaan parhaillaan te keil lä ole va Kirkon ky län ase ma kaa van päi vi tys työ mah dol listaa hank keen to teutta mi sen suun ni tellulle ra kennuspai kal le.tar peelli set ra kenta miseen liitty vät lupaha ke muk set pan naan vireil le. Merkitään tiedoksi, että kunnanhallitus tekee lopullisen han kintapäätöksen valtuuston hyväksymän vaihtoeh don mukai sesti valtuuston päätöksen jäl keen. Merkitään tiedoksi, että Cramo Pro duc tio Oy:n tarjous tu lee hy lä tä, kos ka he ovat tar jouk sen jättämisen jäl keen il moitta neet, että he ei vät voi toteuttaa hanketta tarjous pyynnön mu kaisessa aikataulussa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus KHALL Kj: Kunnanhallitus käsittelee em., tekemänsä esityksen val tuus tol le hoivakotiasiassa uudelleen seuraa vasti: 1. Valtuusto päättää, että Heinäveden hoivakotihanke toteutetaan esitetylle terveyskeskuksen parkkialuepai kalle sitä laajentaen mikäli kunnanhallitus tulee hankintapää töksen asiassa teke mään. Kartta alu eesta liitteenä nro valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen käsittelemään valtuuston puolesta hallintosäännön 42 :n 6. koh dan mukaiset valtuuston päätettäväksi merkityt asiat ja asiakirjat valtuuston puolesta, mi käli hoivakotihanke toteutetaan. Valtuusto an taa mahdollista hankinta pää töstä varten omat evästyksensä ja ohjeensa. Valtuusto hyväksyy kuitenkin alustavan kustan nusar vion mahdolli sen toteutuksen varalta. 3. Han ke toteutetaan urakkatarjouspyynnön 2. vaihtoehdon mukaan eli I ja II vai he rakennetaan yhtäaikaa ( asuntoa yh teisine tiloineen). 4. Valtuusto hyväksyy hankkeen alustavan kustannusarvion euroa. 5. Että valtuusto myöntää hankkeelle lisämäärärahaa vuodelle euroa. 6. Merkitään tiedoksi, että teknisen johtajan ilmoituksen mukaan parhaillaan tekeillä olevan Kirkonkylän asemakaavan päivi tystyö mahdol listaa hankkeen toteuttami sen suunnitellulle ra kennus pai kalle. Tar peelliset rakentami seen liittyvät lupahake mukset pan naan vireille.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Merkitään vielä tiedoksi, että kunnanhallitus tekee lopullisen hankintapäätöksen valtuuston antamilla valtuuksilla ja ohjeil la. 8. Merkitään tiedoksi, että hankintapäätöksen vertailussa mukana olevat suunnitelmat esi tellään ko kouk ses sa. 9. Merkitään tiedoksi, että Cramo Productio Oy:n tarjous tulee hankintapäätöksen käsittelyn yhteydessä hylätä, koska he ovat tarjouk sen jättämisen jälkeen ilmoittaneet, että he eivät voi toteut taa han ketta tar jouspyynnön mukaisessa aikatau lussa. 10. Merkitään tiedoksi, että perusturvan ilmoituksen mukaan vanhusten palveluasumisen paikkaa tavoittele via on perusturvan listassa 44, joista kolme pa riskuntaa. Ny kyisiä tehostetun pal ve lu asu mi sen ja ryh mäkodit-toimin tayksikössä on paik koja 40, jotka tarvitsevat väistötiloja siinä vaiheessa, kun palvelukeskuksen sanee raus al kaa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO Valtuuston esityslistan liitteenä - nro 1 on urakkatarjouspyyntö - nro 2 on rakennustapaselostus - nro 3 on kartta alueesta Merkitään valtuuston tiedoksi, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Casatino Oy:n edustaja on pyydetty valtuuston kokouk seen esittelemään suunnitelmat. Keskustelun aikana valtuutettu Osmo Asikainen esitti, että pöytäkirjaan merkitään, että hän ei hyväksy näin lyhyttä rakennusaikaa, koska lattiat eivät ehdi kuivua. Lisäksi valtuutettu Osmo Asikainen esitti 11. kohdaksi, että pöytäkirjaan merkitään, että tulee tutkia varavoiman käyttömahdollisuus hoivakotiin ja terveyskeskukseen. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Osmo Asikaisen esitys varavoiman tutkimisesta hyväksyä merkittäväksi pöytäkirjaan 11. kohdaksi. Valtuutettu Osmo Asikaisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Muiltakin osin valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen uuden tekemän esityksen. Merkitään pöytäkirjaan, että myyntipäällikkö Tommi Riihimäki Casatino Oy:stä esitteli kokouksen alussa hoivakotisuunnitelmat.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KHALL Kj Kunnanhallitus käy läpi hoivakotihankkeen tämänhetkisen tilanteen käydään läpi tarkemmat urakkaneuvottelut, jonka jälkeen kunnanhallitus tekee lopullisen hankintapäätöksen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus KHALL Kunnanhallituksen edustajat pj. ja kj. ja valtuuston pj. kävivät läpi perusturvalautakunnan edustajien; pj. ja perusturvajohtaja ja kotihoi don johtajan ja Casa tino Oy:n edustajien kanssa läpi alustavat suunntelmat ja luonnospiirustukset Lopulliset suunnitelmat käydään läpi vielä Asu misen rahoitus- ja kehittämiskes kuksen (ARA) kanssa ja esitetään sitten ARA:n hyväksyttäväksi heidän antamien ohjei den ja säännösten mukaisesti. Ara on puhelimitse ilmoittanut tehneensä rahoituksen osalta ehdollisen varauk sen Heinäveden kunnan investointiavustushakemuk sen ja korkotukilainaha kemuksen osalta erityis ryhmien asuntojen rakentamis ta varten. Lopullista hankintapäätöstä kunnanhallitus ei ole vielä tehnyt, koska on odotettu ko. ilmoi tusta mahdollisen ehdollisen rahoitusvarauksen osalta. Yhteenveto tarjouksista ja niiden pisteytyksestä esitys listan liittee nä KVR-urakkatarjouskilpailun mukaan ja pisteytetty kokonaistalou dellisesti edullisin tarjous oli Casatino Oy:llä Pisteytyksen mukaan toiseksi tullut Cramo Productio Oy on ilmoittanut tarjouksen jättämi sen jälkeen, että he eivät voi toteuttaa hanketta tarjouspyynnön mukaisessa ai kataulussa, joten ko. tarjous tulee hylätä. Se on heille myös kerrottu ja he ovat myös il moittaneet, että tietävät, että heidän ilmoituksensa johtaa hylkää miseen. Tarjouksia ei sii nä vaiheessa oltu vielä pisteytetty. Kolmanneksi pisteytyksen mukaan tuli Rakennus Hassinen Oy. Kj: Kunnanhallitus päättää hylätä Cramo Productio Oy:n tarjouksen heidän ilmoi tuksensa perusteella, että he eivät voi to teuttaa hanketta tarjous pyynnön mu kaisessa ai kataulussa ja päät tää hyväksyä kokonais taloudellisesti edullisim man Casatino Oy:n urakkatarjouksen edellyttäen, että ARA sen hyväk syy. Casatino Oy:n tarjoama rakentamisen sunnitteluratkaisu ja siihen perustustu vat hyväksyttävät rakennuskustannukset edellyttävät Asumisen ra hoitus- ja ke hittämis keskus ARA:n lopullista hyväksymistä ja muita ARA:n asettamien ehtojen täyttä mistä, jot ta ehdollisesti myönnetty varaus erityisryh mien asun to-olojen parantamiseen tar koitettuna investointiavustuksena ja kor kotuki lai nana voidaan kunnalle myön tää. Merkitään pöytäkirjaan ja ilmoitetaan valitulle KVR-ura koitsijalle, että Heinäve den kunta on voimaan tulleen lain mukaan jäl keen päätet tyjen ja aloi tettavien ra kentamis hankkeiden osalta ja siitä alkaen arvonlisäve rolain 31 :n 3.mo mentin mukaan

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ käänteisen arvonli säveron alai nen. Kunnanhallitus päättää, että hankintaa koskevaa rakennusaikaa voidaan urak kasopimuksessa sopia jatkettavaksi enintään se aika, mikä me nee ARA:n lo pullisten ra hoituspäätös ten ja rakennussuunnitelmien ja rakenta miskustan nusten hyväk symisme nettelyyn, koska alunperin urakkatarjouspyyn nössä mai nitun hankkeen valmistumisajaksi määrätty aika viivästyy rakennut tajan eli Heinäveden kunnan ra hoitushakemuk sesta ja ARA:n varauspäätök sen odottamisesta ja valmistu misaikaan vaikuttavan hankin tapää töksen rat kaisuajan kuluminen ei ole ollut riippuvainen kokonaista loudellisesti edulli sim maksi pis teytetyn KVR-urakkatarjouksen tekijästä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnan johtajan esityksen asias sa ja päätti, että pöytäkirja tarkastetaan ja asetetaan sen jälkeen nähtäville. Päätös lähetetään asianosaisille tiedoksi tarkastuksen jälkeen. KHALL Arkkitehtitoimisto Pek ka Las sila on toimittanut Heinäveden hoivakodin pääpiirustukset liitteineen kunnanhallituksen käsittelyyn. Ca sa ti no Oy:n toimitusjohtaja Ti no Nurmi esitteli piirustukset. Kj: Kunnanhallitus hyväksyy hoivakodin pääpiirustukset liitteineen, jot ka lä he tetään Asunto- ja kehittämisrahasto ARA:n hy väksyttä väksi (osa vai heen asiakirjojen kanssa). Rakennuslu paa hae taan päi vät ty jen ja julki si vujen osalta tar kennettavien pii rus tus ten pe rus teel la. Kunnanhallitus valtuuttaa hanketta valmistelleen ja sitä eteenpäin vieneen toimikunnan (valtuuston puheenjohtaja Aarno Hap ponen, kunnanhalli tuk sen puheenjohtaja Auvo Gus tafsson, perus tur valautakunnan pu heenjohta ja Veli-Pekka Harti kai nen, teknisen lauta kunnan puheenjohta ja Osmo Mik konen, kun nan johtaja Riitta A. Tilus, vs.pe rusturvajohtaja En ni Ek berg, kalusteita suun nitte leva vs.koti hoidon johtaja Anu Väänänen ja rakennusinsinöö ri Markku Ve nä läinen) te ke mään piirus tuksiin ja detaljisuun nitelmiin tarvitta vat muu tok set ja vie mään hanketta eteen päin. Julki si vujen osalta an ne taan ark ki tehdin teh täväksi ul ko vuori lau doi tuk sen muut ta minen il meik käämpään muo toon esi merkiksi erilaisin kat kaisulaudotuksin. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan esityksen asiassa. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Toimeenpano: Tiedoksi: ao. toimikunta KHALL Em. päätöksen jälkeen ja kunnanhallituksen antamin valtuuksin pääpiirustuksia on muutettu siten, että kattokaltevuus on 1:3.

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KVR-urakkasopimuksen katselmusneuvottelussa kirjat tiin piirustuksiin ja KVR-urakkasopimukseen tarjouspyyntöasiakirjoissa maini tut ja asiat, jotka puuttui vat ko. piirustus merkinnöistä ja sopimusluonnoksesta. Kerrosalan laajennuksesta ja laitosmallin koneiden vuoksi raken nuttajan vaatimasta il mastoinnin tedostamisesta sovittiin lisähintaa yhteensä 55000, jonka myös ARA on hyväksynyt avustettaviin ja korkotuettaviin kus tannuksiin. Hoivakodin rakennusalueella olevan grillikatoksen ja jätekatos/varastorakennuksen osalta oli urakka sopimusasiakirjoissa/urakkaohjelma sovittu, ettäurakoitsijan velvollisuutena on siirtää ne ra kennut tajan osoittamaan paikkaan. Urakkasopimuksen katselmusneuvottelus sa Casatino Oy:n toi mitusjohtaja esitti, että jos joku paikallinen esim. urheiluseu ra, kylätoimikunta haluaa niitä hyödyntää, voi siirtää em. "rakennukset" pois omalla kus tannuksellaan. Grillikatos on siirretty talkoovoimin Vihtarin kylätalon pihaan ja kylätoimikunnan maksa man kuljetuksen avulla. Em. hankkeelle on Heinäveden tekninen lautakunta myöntänyt ra kennusluvan Hoivakotihankkeen rahoituksen osalta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on päätöksellään antanut ehdollisen rahoituspäätöksen eli varauksen erityisryhmien investointi avustuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen. ARA on ehdollisesti varannut euroa avustuksen myöntämi seen ja euroa vuokra-asun tojen ra kentamisen korkotukilainaksi hyväksymi seen. Em. jälkeen rahoituksen osalta on osapäätöstä varten eli rakennussuunnitelmien ja kus tannusten hy väksymistä varten toimitettu korkotukilain ja -asetuksen ja investointiavustus lain mukai set asiakirjat ARA:lle ARA on päätöksellään hyväksynyt kohteen em. rakennussuunnitelmat ja kus tannukset (sis. alv:n) seuraavasti: Erityisasuntoja 30 kpl, 978,2 m asm2, palvelutiloja 238,0 hym2: - Rakennuskustannukset euroa - Liittymismaksut " - Hankinta-arvo " - Kokonaishankinta-arvo " - Korkotuettavat kustannukset (alv 0%) " - Avustettavat kustannukset (alv 0%) " - Päätöksen mukaan rakennustöille annettin aloituslupa heti. ARA suositteli haettavaksi investointiavustusta tämän päätöksen perusteella mahdollisim man pian. Investointiavustushakemus lähetettiin ARA:lle ARA antoi päätöksen dnro 32687/321/ , jonka mukaisesti se myönsi Heinäve den kunnalle avustuksen erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (rakentaminen) Heinäveden hoivakoti ja avustettava erityisryhmä: huo-

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ nokuntoiset vanhukset. Päätöksen mukaan Asumisen rahoi tusja kehittä miskeskus ARA on tällä päätöksellä hyväksynyt koh teen (Heinäveden hoivakoti) hanke suunnitelman ja myöntänyt kohteelle avustusta erityis ryhmien asunto-olojen parantamiseksi euroa valtion vuoden 2011 talousarvion momentilta osoitetusta valtuudesta. Tämä pää tös perustuu ARA:n te kemään suunnitelmien ja kustannusten hyväksymispäätökseen. Vä littömästi koh teen val mistumisen jälkeen ARA:lle tulee ilmoittaa hankkeen toteutuneet kustannukset, joiden pe rus teella ARA vahvistaa hakemuksesta lopullisen rahoituksen. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että ARA on tehnyt hankkeelle myös korkotukilainapäätöksen. Avustus maksetaan työn edistymi sen perusteella, viimeistään kuitenkin Asuntoa, jon ka rakentamiseen avus tus on myön netty, on käytettävä tässä päätöksessä mainittuun eri tyisryhmään kuuluvien vuok ra-asuntona 20 vuotta avustuksen ensimmäisen erän maksa misesta lukien. ARA suosittelee, että kohde pidetään omana vuokranmääritysyksikkönä. Avustus maksetaan neljässä erässä seuraavasti: 1. erä, kun hankkeen valmiusaste on vähintään 30 %, 2.erä, kun hankkeen valmiusaste on vähintään 60 % ja 3. erä, kun hank keen valmius aste on vähin tään 90 %. 4. erä 10 %, maksetaan, kun ARA on vahvistanut kohteen loppuhinnan ja hyväksynyt sitä koskevan korkotukilainan tarkistushakemuksen. Avustukset maksetaan rakennustar kastajan anta man työvaihetodistuksen mukaan. Työ vaihetodistuksessa rakennuttajan tulee vakuuttaa suoritta neensa urakoitsijoille maksupostitaulukon mukaiset, kohteen valmiusastetta vastaavat urak kaerät. Vastaavasti ura koitsijoiden tulee vakuuttaa allekirjoituksin vastaanottaneensa urakkaerät koh teen val miusasteen ja maksupostitaulukon mukaisesti. Rakennuttajan on joka tapauksessa mak setta va erääntyneet urakkaerät sopimuksen mukaisesti kaikille avustuksensaajan kanssa suorassa sopi mussuhteessa oleville urakoitsijoille. Avustukset maksetaan lainansaajan hankekohtaiselle tilille, jolla ne on pidettävä. Tililtä suoritetaan ainoastaan hankkeeseen liittyvät maksut, kuten maksuerätaulukon mukaiset suoritukset urakoitsijoille sekä suunnittelu- ja rakennuttamisaplkkiot. Muut nostot ja laina varojen käyttö esim. muun kohteen menojen kattamiseen lyhytaikaisestikin ovat kielletty jä. Kun hanke toteutetaan suoraan kunnan omistukseen, tulee lainansaajan pitää hankekoh taista kirjan pitoa rahaliikenteestä. Hakijan on aina ilmoitettava ARA:lle avustushankkeiden toteutuneet kustannukset, ts. haettava loppu hinnan hyväksymistä. Jos kohteen kustannukset ovat muuttuneet tai hakija on saanut kohteelle tai sen osalle arvonlisäveropalautukset, hakijan on myös haettava korkotukilaina- ja/tai avustuspäätök sen tarkistamista. Jos kohteen kustannukset ovat las keneet, vähennetään avustuksen ja lainan mää rää. Jos kohteen kustannukset ovat nous seet, lisätään korkotukilainan määrää. Avus tuksen määrää ei lisätä. Hakijan tulee viimeisen erän maksatushakemuksensa yhteydessä vakuuttaa, että se on valinnut koh teen asukkaat avustushakemuksensa mukaisesti. Kj: Kunnanhallitus 1) merkitsee ARA:n rahoituspäätöksen tiedoksi ja saat taa sen valtuuston tie doksi, 2) esittää valtuustolle, että se hyväksyy, että vuodelle 2011 talousarvion inves tointiosaan tehdään rahoituspäätöksen mukaiset tulo-

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ määräraha kirjaukset = avustus ko konaisuudes saan hankkeelle eu roa (94411), joka ja kautuu hank keen to teutumisasteen mukaan vuosil le 2011 ja 2012 ja sen jakautuminen tuodaan valtuuston päätettäväksi vuoden lop puun mennessä sa massa yhteydessä, kun määräraha jaosta päätetään itse hoiva kodin ja paikoitusalueen osalta. 3) esittää valtuustolle, että se hyväksyy ARA:n hyväksymät hoivakodin hankin takustannukset; rakennuskustannukset euroa (sis. alv), liittymis maksut eu roa eli hankinta-arvoksi euroa, 4) esittää valtuustolle, että se merkitsee tässäkin vai heessa tiedoksi aiemmat päätöksensä, että vuoden 2011 talousar vioon on va rattu hoiva kotihank keelle määrä rahaa yhteensä euroa (94411) ja tarvittava koko hank keeseen li sää tarvittava määräraha merkitään vuoden 2012 talous arvioon, koska hank keen valmis tumisaika ARA:n rahoituspäätök sen ai katau lun myötä siir rettiin kunnanhalli tuksen aikai semmin hyväksymän päätöksen mukaan helmikuu hun Em. vuoksi vain osa kustannuksista toteutuu vuonna 2012 valmiusasteen mu kaan. Hoivakodissa tarvittavan kaluston ja muun irtaimiston mää räraha, joka ei sisälly ARA:n hyväk symiin kustannuksiin kirjataan kuiten kin hoivakodin in vestointi kohteelle sekä erikseen merkittävä ko ko palvelukes kuksen parkki paikkojen ym. vastaa vien ja arvaa mat tomien kustannusten ai heuttamille kustannuksille (nämä kus tannukset ei vät ole suoraan hoivakodin kustannuksia, vaan sen ra kentami sesta ns. parkkipaikalle ai heutuvia seuran naiskustan nuk sia), avataan oma investointihanke: "Palvelukeskuksen pai ko tus alueen jär jestely" (94703), jonka määräraha sisältyy em. vuoden 2011 ta lousar viossa olevaan euron määrärahaan kat teena ja toteutuneiden kustannus ten mukainen määrärahan kate siirretään kohteelle vuoden loppuun mennes sä valtuuston erillisel lä päätöksellä ja vuoden 2012 talousarviossa tarvittava määräraha hoivakodille ja palvelukeskuksen paikoi tusalueen järjeste ly-koh teelle esitetään yksilöitynä vuoden 2012 talousarvioesityksessä. 5) merkitsee tiedoksi, että rakentamispalvelujen osalta Heinäveden kunta on käännetyn arvonlisäveron piirissä. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus VSTO 48 Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: kpito Tie dok si: kj, tekninen toimi

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtiovarainministeriö/Sosiaali- ja terveysministeriö on VM007:02/2008 lähettänyt kunnan- ja kaupunginhallituksille kirjeen koskien kunta- ja palvelurakennemuutoksesta annetun lain muutoksia ja kuntien päätöksentekoa. Kirjeen sisältö on seuraava: " Lakimuutosten tavoitteet Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys laeiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007, jäljempänä puitelaki) ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 286/2010 vp.). Tekninen korjaus (HE 268/2010 vp) Lakimuutosten tavoitteena on varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollolle säädetyn väestöpohjavaatimuksen toteutuminen kunnissa, jotka eivät omilla päätöksillään saa vaatimusta täytetyksi. Tavoitteena on myös turvata, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen olisi vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta maan kaikissa osissa. Tavoitteena on myös varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuolto muodostavat puitelain nojalla perustettavilla yhteistoiminta-alueilla toiminnallisen ja vastuiltaan selkeän kokonaisuuden, jossa sosiaalihuollon tehtäväkokonaisuus ei palveluiden järjestämisen näkökulmasta perusteettomasti hajoaisi järjestettäväksi kahdella hallinnon tasolla eli kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla. Lakimuutosten sisältö Helmikuusta 2007 voimassa olleen puitelain nojalla kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin asukasta. Puitelakia on tarkoitus muuttaa siten, että siihen lisätään aikatauluineen säännökset valtioneuvoston toimivallasta velvoittaa kunnat yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, jos kunnat eivät oma-aloitteisesti ole muodostaneet lain edellyttämää väestöpohjaa tai jos kunta ei ole antanut yhteistoiminta-alueelle säädettyjä tehtäviä. Lisäksi lakia on tarkoitus muuttaa siten, että puitelaissa jo mainittuja yhteistoiminta-alueille siirrettäviä sosiaalihuollon palveluja täsmennetään niin,

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ että siihen kuuluvat kaikki sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta tehtäviä, joista säädetään lasten päivähoidosta annetussa laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa. Kunnilla olisi kuitenkin halutessaan mahdollisuus siirtää myös nämä tehtävät yhteistoiminta-alueelle. Lakiehdotus sisältää myös lisäyksen väestöpohjavelvoitteiden poikkeusperusteisiin. Jo olemassa olevien poikkeusperusteiden (pitkät etäisyydet, saaristoisuus, suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden kielelliset oikeudet, saamelaisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet) lisäksi valtioneuvosto voisi myöntää poikkeuksen säädetyistä väestöpohjatavoitteista mikäli kunnan tai yhteistoiminta-alueen perustamiseksi on tehty kunnissa alueelliset olosuhteet huomioiden riittävät päätökset. Jos alueella ei saavuteta toiminnallista kokonaisuutta alueelliset olosuhteet huomioon ottaen muutoin, valtioneuvosto voi velvoittaessaan kunnat yhteistoimintaan päättää, että yhteistoiminta-alueeseen kuuluu myös saaristokunta tai pitkien etäisyyksien kunta. Yhteistoiminta-alueiden tulisi aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta. Sosiaalihuollon tehtävät tulisi siirtää yhteistoiminta-alueille viimeistään vuoden 2015 alkuun mennessä. Valtioneuvostolle säädettäisiin myös toimivalta myöntää kunnalle oikeus poiketa sosiaalihuollon tehtävien siirrosta, jos alueella ollaan muodostamassa viimeistään vuoden 2017 alkuun mennessä puitelain vaatimukset täyttävää kuntaliitosta tai järjestämässä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä suuremmissa kokonaisuuksissa kuin mitä puitelain mukaisista päätöksistä johtuu. Tästä poikkeusmenettelystä säädettäisiin sosiaalihuoltolaissa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan heti, kun eduskunta on ne hyväksynyt. Esityksen johdosta tarvittavat päätökset ja niiden aikataulut Puitelain muutos tarkoittaa, että kuntien tulee tehdä sitovat päätökset puitelain edellyttämän vähintään noin asukkaan väestöpohjan täyttämisestä mennessä. Samassa aikataulussa tulee myös tehdä päätös yhteistoiminta-alueelle siirrettävistä sosiaalihuollon tehtävistä ja siitä, milloin nämä tehtävät siirtyvät yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi. Valtioneuvosto tulee kartoittamaan kuntien päätöksenteon tilanteen keväällä 2011 kaikkiin kuntiin lähtevällä sähköisellä kyselyllä. Kuntien ei ennen tätä tarvitse erikseen informoida ministeriöitä päätöksenteon tilan teesta. Niiden kuntien, joiden nykyiset päätökset eivät vielä täytä tulevien lakimuutosten velvoitteita, on tarpeen ryhtyä valmistelemaan puitelain vel voitteet täyttäviä päätöksiä em. aikataulu huomioiden. Jos kunta aikoo vedota em. uuteen poikkeusperusteeseen, tulee tätä hakea erikseen kyselyn kautta, koska valtioneuvosto ei ole tehnyt näistä poikkeuksista virallista päätöstä. Kyselyn jälkeen ministeriöt käynnistävät syksyllä 2011 neuvottelut sellaisten kuntien kanssa, jotka eivät täytä puitelain velvoitteita. Valtioneuvosto tekee tämän jälkeen tarvittavat päätökset kuntien velvoittamisesta yhteistoimintaan mennessä, jonka yhteydessä valtioneuvosto arvioi väestöpohjaa koskevat poikkeukset perusteineen. Hallituksen esitys ja sen käsittelyvaiheet löytyvät eduskunnan internet-si-

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ vuilta osoitteesta: Ko. Hallituksen esitys myös esityslistan liitteenä nro Heinäveden kunnalla on tällä hetkellä laissa oleva poikkeusperuste pitkien etäisyyksien kuntana siihen, että meitä ei ole velvoitettu n asukkaan yhteistoiminta-alueen muodostamiseen. Em. kirjeen mukaan uudessa laissa poikkeusperuste on edelleen voimassa, mutta poikkeusta tulee erikseen hakea. Heinäveden kunta on kuitenkin ollut mukana Keski-Savon sotealueen muodostamishankkeessa ja tällä hetkellä se on mukana ns. kokeiluhankkeessa. Kokeiluhankkeessa ovat mukana Varkauden kaupunki, Heinäveden kunta ja Joroisten kunta. Pieksämäen kaupunki jättäytyi kokeiluhankkeen ulkopuolelle. Kokeiluhanke tarkoittaa lähinnä lääkäritilanteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet koulutuksineen ja ns. hallinnollis-organisatorisen selvityksen täsmentämisen. Tähänastisissä selvityksissä on ehdotettu yhteistoiminta-alueen muodostamista niin, että Heinäveden kunta ja Joroisten kunta antaisivat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun Varkauden kaupungille ns. isäntäkuntaperiaatteella. Varsinaisia päätöksiä ei ole tehty, mutta yhteistoimintaneuvotteluja ja seminaareja ko. kuntien kesken on pidetty. Heinäveden valtuustolle on annettu useita kertoja mahdollisuus evästää kunnanhallitusta ko. asian etenemisen suhteen mm. talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kj. Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja käy evästyskeskustelun asian etenemisen suhteen ja esittää valtuustolle evästyskeskustelun käymistä ja päätöstä siitä, ha kee ko Hei nä ve den kun ta poik keusta yhteistoi min ta-alu een muo dos tami sesta pitkien etäi syyk sien perusteella. Käydyn evästyskeskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki seuraa van pää tös esi tyksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää siitä, että Heinäveden kunta hakee edelleenkin poikkeus ta n asuk kaan yh teistoiminta-alueen "pakkomuodostamisesta", koska voimas saoleva pui te laki sen kunnalle mahdollis taa, uutta lakia ei ole vielä hyväk sytty ja mi tään yhteistoi minta-aluetta ei ole muodostettu, jossa Heinäveden kun ta oli si mukana. Heinäveden kunta on edelleenkin pit kien etäisyyksien kunta. Kunnanhallitus toteaa lisäksi ja perusteluina, että Heinäveden kunta on edelleenkin mukana Keski-Savon sotealueen yhteistoiminta-alueen muo dostamisen kehittämisessä ja kokeilus sa, ku ten aiemmin on sovittu ja yh teistyösuunta linjattu. Jos ko. yh teistoiminta-alue muodostetaan, tulee sen muodostamiseksi ko keiluvaiheen aikana tai jälkeen laa tia mukaan läh te vien kun tien kes ken so siaali- ja terveyspalvelujen järjestä mis suunni tel ma, val mistella päätöstä varten esitys, kenelle tai mille yh teis toimintaorganisaa tiolle jär jes tä mis vastuu

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ an ne taan sekä valmistella kun kin kun nan itse sä te ke mät palve lu ta so mää rit te lyt ja ne vä him mäis pal ve lut, jot ka kukin kunta ha luaa omas sa kunnassaan jär jes tet tä viksi ja jotka ku kin kun ta maksaa it se siellä tuotet tujen pal ve lujen mukaan ja tuotteis tuksen mu kaisin kus tan nuk sin. Kunnanhallitus toteaa, että poikkeusperusteen hakeminen ei ole este sille, että Heinäveden kunta lähtee mukaan mahdollisesti muodos tettavaan yh teistoiminta-alueeseen, jos sellainen Keski-Sa von alueelle saadaan muo dostettua. Kunnanhallitus toteaa vielä, että Heinäveden kunta on jo nyt mukana Var kau den-pieksämäen seutukunnan alueella moninaisissa yhteistyöasioissa sopimusperusteisesti kuten ympäristöterveydenhuolto, työter veys huolto, kansalaisopisto toiminta, jä tehuolto jne.. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan kokouksessa tekemän päätösesityksen VSTO Valtuuston esityslistan liitteenä nro 6 on hallituksen esitys. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Merkittiin pöytäkirjaan kunnanjohtajan ilmoitus, että em. lait (HE 268/2010) on eduskunta hyväksynyt Toimeenpano: Tiedoksi: kj KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Jos kunta siis siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis vastuun esim. Keski-Savon yhteistoiminta-alueelle, tu lisi sen aloittaa vii meis tään So si aa li huol lon teh tä vät tuli si siir tää yh teis toi min ta-alueelle viimeistään vuo den 2015 al kuun men nes sä. Valtio neu vosto voi myöntää kunnalle oi keu den poiketa sosiaa lihuol lon teh tävien siir tämi sestä, jos alueella ollaan muodos tamassa vii meistään vuo den 2017 al kuun men nessä puitelain vaatimukset täyttävä kuntaliitos tai järjestämäs sä SO TE-palvelut suuremmissa kokonai suuksis sa kuin mitä nykyinen pui tela ki edellyttää. Kuntien tulee tehdä sitovat päätökset puitelain edellyttämän vähintään noin asukkaan väestöpohjan täyttymisestä mennessä. (Heinävedellä tosin on poikkeusperuste hoitaa tehtävät itse). Samassa aikataulussa tulee myös tehdä päätös yhteistoiminta-alueelle siirrettävistä sosiaalihuollon tehtävistä ja siitä, milloin nämä tehtävät siirtyvät yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi. Suomessa on uusi eduskunta ja uuden hallituksen myötä poliittiset linjaukset saattavat muuttua. Heti vaalien jälkeen kuntaliitto linjasi, että "vahvat

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ peruskunnat kuntarakenteen perustaksi". Vaihtoehtoina mainittiin työssäkäyntialuepohjaiset kunnat tai ns. "piirikunnat", jotka olisivat esim. maakuntapohjaisia maakunnan keskuskaupunki mukana ollen tai ilman sitä. Suurella peruskunnalla tulisi olla SOTE-palveluiden lisäksi mahdollisuus hoitaa II asteen opetus. STM:n vetämän Kari Välimäen työryhmän esitys kuntarakenteeksi oli kuntaa. Myös kuntalain kokonaisuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu etenee myös. Tavoitteena on uusi kuntaja palvelurakenne v alusta lukien. Heinäveden kunta on ollut mukana ns. Keski-Savon mallin mukaisen yhteistoiminta-alueen valmistelussa (mukana ovat Heinävesi, Joroinen ja Varkaus). Tässä valmistelussa on tuotettu Seppo Tuomolan toimesta ehdotus yhteistoimintajärjestelmäksi (raportti ja Seppo Lehdon esitys terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta (raportti ) sekä Raija Voutilaisen kuvaus sosiaalitoimen palvelujärjestelmästä (raportti ). Heinäveden kunta on odottanut Joroisten kunnan ratkaisua. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on valtakunnassa meneillään monia rakenteellisia selvityksiä ja erilaisten suuralueiden muodostamisselvityksiä kuten ISER-hanke, kansallinen terveysarkistohanke, eresepti, earkisto ja Lääketietokantajärjestelmä ym. Jos Heinäveden kunta siirtää sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuun Keski-Savon yhteistoiminta-alueelle, merkitsee se yli 70 %:n osuutta kunnan talousarvion kokonaisuudesta. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö eli ns. tuotantohenkilöstö siirtyy yhteistoiminta-aluetta hoitavan järjestämisvas tuus sa ole van or ga ni saation palvelukseen (Varkaus). Yli 70 %:n päätösval lan siir tä minen yh tei selle perusturvalautakunnalle tulee vaikuttamaan myös muun hen ki lös tön määrään, mutta toisaalta uudella yhteistoiminta-alueella tarvitaan ammattitaitoista työvoimaa myös ta lous hal lin non ja pal kan las ken nan osal ta. Saavutettavat hyödyt tullevat siinä, että henkilöstön saatavuus sekä hoitohenkilöstön että lääkärityövoiman osalta paranee ja järjestämisvastuu siirtyy laa jem mal le poh jal le. Kus tan nus sääs töjä on vai kea arvioida tai edes odottaa. Yh teistoi min ta-alu een muo dos ta minen pe rus tuu valtakun nassa me neillään olevaan muutok seen ja käsi tyk seen siitä, et tä suurem missa yksi köissä ih misille voi daan sosiaa li- ja ter veyden huol lon palvelut tarjota tasa puolisem min ja yh denver taisesti. Kaikki raportit ovat esityslistan liitteinä nrot 13, 14 ja 15. Kyseessä on Heinäveden kunnan osalta ehkä historian merkittävin poliittinen päätös. Jos päätös tehdään, alkaa neuvottelut henkilöstön osalta ja heidän kanssaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Palveluja voidaan edelleenkin tuottaa Heinävedellä kuten tähänkin asti, mutta päätökset tekee erillinen tilaajaorganisaatio. Tuottajapuolta varten on erikseen yhteinen lautakunta, jota tekee päätökset. Lautakuntaan valitaan edustajia niin, että kenelläkään kunnalla ei ole yksin määräenemmistöä. Päivähoidon järjestämisvastuu voidaan säilyttää omassa kunnassa, vaikka

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot