Kunta- ja sote -uudistus ulkoisen tarkastajan ja finanssipolitiikan valvojan näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunta- ja sote -uudistus ulkoisen tarkastajan ja finanssipolitiikan valvojan näkökulmasta"

Transkriptio

1 Kunta- ja sote -uudistus ulkoisen tarkastajan ja finanssipolitiikan valvojan näkökulmasta Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV *Esitys perustuu VTV:n finanssipolitiikan tarkastuksessa ja valvonnassa koottuun analyysiin: Kiitos johtavat finanssipolitiikan tarkastajat, VTT Jenni Pääkkönen ja VTT Tomi Kortela sekä finanssipolitiikan tarkastuspäällikkö, KTT Heidi Silvennoinen

2 Valtiontalouden tarkastusvirasto (1) Valtiontalouden ylin ulkoinen ammattitarkastaja Perustuslain 90 :n 2-3 momentti Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitettu kansallinen tilintarkastuselin ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kansallinen yhteistyöviranomainen EU:n ulkoisessa tarkastuksessa (2) Finanssipolitiikan riippumaton valvoja (riippumaton finanssipoliittinen instituutio, Independent Fiscal Institution, IFI) EU:n vakaussopimus ja EU:n säädökset, fipo-laki (3) Vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvoja Puoluelaki ja vaalirahoituslaki Perustuslaissa säädetty riippumaton valvontaviranomainen joka toimii eduskunnan yhteydessä (perustuslaissa säädetyt riippumattomat valvojat EOA, Oka, VTV) 2

3 Tuloksellisuustarkastus: tuloksellisuuden näkökulma valtiontalouteen Yhteiskunnallisen tavoitetilan ja tarpeen artikulointi Panokset/ kustannukset Toiminta/ taloudenhoito Vaikutus tavoitetilaan Tuloksellisuus = viranomainen edistää tavoitetilaa mahdollisimman paljon mahdollisimman vähin valtiontaloudellisin kustannuksin Innovativiisuuden edistäminen kohteissa tärkeä tavoite (uusi ISSAI standardi) 3

4 Finanssipolitiikan tarkastus Finanssipolitiikan tarkastus: valtion toimenpiteiden vaikutukset kansantalouteen kokonaistaloudellinen (makroekonominen) näkökulma finanssipolitiikan tietoperustan luotettavuus => ennusteet, laskelmat hallintavälineiden toimivuus ja avoimuus tavoitteiden saavuttaminen ja saavuttamisen edellytykset (julkisen talouden vakauttamisessa onnistuminen ja julkisen talouden kestävyys) luotettava kuva julkisen talouden kestävyydestä vaalikausi : julkisen talouden vakauttamisessa onnistuminen 4

5 Finanssipolitiikan valvontatehtävä Finanssipolitiikan tarkastus toteuttaa lähtien uutta lakisääteistä tehtävää fipo-laki (869/2012); EU:n vakaussopimus, EU:n budjettikehysdirektiivi 2011/85/EU, budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetus (EU) No 473/2013 VTV toimii riippumattomana finanssipolitiikan valvontaelimenä (Independent Fiscal Institution, IFI) Julkisen talouden suunnitelman valvonta sisältää myös kuntatalouden makrotaloudellisen ohjauksen valvonnan kuntatalousohjelman ja velvoitekaton valvonta Makrotalouden ennusteiden luotettavuuden valvonta Vakaus- ja kasvusopimuksen noudattaminen - ennaltaehkäisevä osa ja korjaava osa julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen (KAT) noudattamisen ja tähän liittyvän korjausmekanismin valvonta Julkinen arviointi hallituksen politiikkatoimien riittävyydestä Tarvittaessa ilmoitus valtioneuvostolle fipo-lain nojalla 5

6 Esityksen sisältö 1. Miksi kunta- ja sote-uudistukset ovat välttämättömiä Kansantalouden ja julkisen talouden tila Katsaus keskeisiin indikaattoreihin 2. Kuntatalouden tulevaisuus Hoito- ja hoivapalvelujen tarve sekä kestävyys. 3. VTV finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan arviot ja suositukset Miksi valittu sote -uudistusmalli on hyvä 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusten toimeenpanossa merkittävää 5. Kohti uutta perusoikeusajattelua ja perusoikeuksien toimeenpanoa 6

7 Kasvun ja tuottavuuden haaste Lähde: VTV / finanssipolitiikan tarkastus,

8 Potentiaalisen tuotannon kehitys Lähde: VTV / finanssipolitiikan tarkastus,

9 Kokonaistuottavuuden kehitys määrittää pitkällä aikavälillä potentiaalisen tuotannon => taloudellisen hyvinvointimme Lähde: VTV / finanssipolitiikan tarkastus,

10 Johtopäätöksiä Tarkemmin VTV:n erilliskertomus eduskunnalle K 15/2014 vp., Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti (julkaistaan ) VTV pitänyt tärkeänä rakenteellisten uudistusten toteuttamista Potentiaalisten tuotannon kasvua edistävät ja julkisten menojen kasvua hidastavien uudistusten toimeenpano ja jatkaminen ovat välttämättömiä 10

11 1. Kuntatalouden nykytila: 2 kuvaa Kuntien tilinpäätökset Liikekirjanpidon mukaiset tuotot ja kulut Kuntatalous vuonna 2013: vuosikatteet paranivat hieman, negatiivisen vuosikatteen kuntia vähemmän Lainakanta kasvaa Kuntakonsernien tilinpäätöksissä merkittävästi varallisuutta mutta myös lainaa sekä vastuita Kansantalouden tilinpito Luonteeltaan rahoituslaskelmaa lähellä oleva laskelma Suurin ero kuntien tilinpäätöksiin verrattuna investointien käsittely 11

12 1. Kuntatalouden nykytila kansantalouden tilinpidon valossa 7 Velan suhde BKT:n, % Alijäämän suhde BKT:n, % Lähde. Tilastokeskus, kansantal. tilinpito EDP-alijäämä 12

13 Kunnat ovat keskenään hyvin erilaisia: Lainakanta asukasta kohden, 2012 Lähde. VM kuntakortti 13

14 Kertynyt alijäämä asukasta kohden, 2012 Lähde. VM kuntakortti Minimi maksimi

15 Veroprosentti, 2014 Lähde. Kuntaliitto Minimi 16,5% maksimi 22,25%. 15

16 Ehdotetun uuden valtionosuuslaskennan vaikutukset kuntien valtionosuuksiin Suurin vähennys -592 /asukas suurin lisäys 340 /asukas. Lähde. Valtiovarainministeriön päivitetyt laskelmat. 16

17 Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä % k.a. 18% min 12% max 54% k.a. 26% 17

18 Ikävakioitu sairastavuus, 2010 THL:n sairastavuusindeksi kuvaa kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä arvioidaan. Indeksin arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus alueella on. 18

19 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 2012, asukasta kohden Vuoden 2006 alusta Kainuun hallintokokeilualueen kunnat (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi) eivät ole täyttäneet kuntien talous- ja toimintatilastoa siltä osin kuin toiminta on Kainuu maakunta -kuntayhtymän vastuulla. Lähde. Sotkanet, THL 19

20 SOTE puolet kuntataloudesta Kustannusten kasvu haasteena Kuntien 2012 sosiaali- ja terveystoimen menot noin 21,4 mrd euroa Kuntatalouden kustannuksista sote:n osuus noin 55 % kuntien käyttötalouden kustannuksista Opetus- ja kulttuuritoimen osuus 21 % Kuntayhtymissä soten käyttökustannukset 8,9 mrd euroa (11,8 mrd yhteensä) Sote -toimintamenot mrd. euroa 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Tulotaso, teknologinen kehitys, sääntely ja alan tuottavuuskehitys selittävät kustannuskehitystä 20 Lähde: tilastokeskus, kuntien talous ja toiminta

21 3a. Kuntatalouden tulevaisuus a) Väestön vanheneminen etenee nopeasti mutta eritahtisesti. Hoivan tarve kasvaa. b) Kunnat, joilla on joko paljon velkaa tai kertynyttä alijäämää ovat joutuneet nostamaan veroprosenttinsa korkeaksi. c) Kasvava hoivan tarve, kertynyt velka ja alijäämä, sekä ennestään korkea veroaste ovat myrkyllinen yhdistelmä. d) Palvelutarpeen ja ennakoitavan resurssikehityksen välinen ero on jyrkkä e) Nykyinen kunta- ja palvelurakenne ei pysty vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin f) Keskisuurissa kunnissa suhteellisesti parempi tehokkuus 21

22 b. Yli 65-vuotiaiden osuuden kehitys, Yli 65-vuotiaiden osuus

23 3c. Ikäsidonnaiset menot, Lähde: VM, Taloudellinen katsaus syksy

24 3d. Väestörakenne ja kustannukset c) Väestön ikä ei yksinomaan aiheuta kustannuksia VTV/ETLA -tutkimusyhteistyössä ETLA:ssa tehdyt kestävyyslaskelmat / muut tutkimukset 1. kuolemanläheisyyden vaikutukset, 5 kuolemaa edeltävää vuotta kalliita 2. ikä itsessään ei välttämättä palvelutarvetekijä (terve aktiivivanhus vs. mielenterveysongelmainen nuori) 3. kustannukset keskittyvät pienelle osalle väestöä: 10 % asiakkaista kerryttää 81 % kustannuksista 24

25 4. Yhteenveto ja rakennepoliittinen ohjelma a) Rakennepoliittinen ohjelma tärkeä osa julkisen talouden vakauttamista a) osa säästövaikutuksista voi olla ylimitoitettuja b) Sosiaali- ja terveydenhuollon kunnianhimoinen uudistus on välttämätön osa rakennepoliittista uudistusta a) monilta osin paljon potentiaalia; antaa tilaa muulle kuntauudistukselle c) Valittu viiden alueen ja täydellisen integraation malli on asiantuntijatiedon enemmistön valossa perusteltu => hyvä, että lähdettiin tälle tielle d) Toteutus ratkaisee - toimeenpantava viipymättä e) Sisältö ratkaisee - tarvitaan ajattelu- ja toimintatapojen rohkeaa uudistamista 25

26 Rakennepoliittinen ohjelma, jatkoa c) Kuntatalouden ja peruspalveluiden ohjausjärjestelmän rohkea uudistaminen oleellinen osa rakenteellisia uudistuksia 1. EU:n budjettikehysdirektiivin 2011/85/EU toimeenpano ja uusi julkisen talouden suunnitelma 2. Peruspalveluohjelmasta kuntatalousohjelmaan: ohjaavampi suunnitelma ja vaikutusarvioinnin parantaminen hyviä uudistuksia 3. Kuntatalouden makrotaloudellinen ohjaus ja katto valtion toimista kunnille aiheutuville kustannuksille (velvoitteiden karsinta) tarpeellisia uudistuksia d) Rakenteellisia uudistuksia tarpeen jatkaa 26

27 Rakennepoliittinen ohjelma, jatkoa e) Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen ja sen ongelmien purkaminen tärkeä tehtävä 1. nykyinen rahoitus- ja ohjausjärjestelmä ristiriitainen ei pysty tarvittavaan tuottavuusharppaukseen f) Sisältö ratkaisee 1. kunnianhimoinen palveluintegraatio, infrastruktuurin integraatio sekä asiakastietojen integraatio (pelkkä organisaatiointegraatio ei riitä) 2. viidellä sote-alueella oltava riittävä strateginen ohjausvalta 3. erikoissairaanhoidon keskittäminen ja joustava yhdistäminen perusterveydenhuoltoon, sairaalakategorioissa uusi ajattelu, akuuttihoidon keskittäminen, kuntouttava lähisairaala, kuntoutuksen vahvistaminen, asiakas/ongelmalähtöinen palvelujärjestely, tuettu kotona asuminen 27

28 Sisältökysymykset - jatkoa g) Vahva kansallinen ohjaus tärkeä osa uudistusta h) Tietohallinnon ja ICT:n sekä muun teknologian tuki merkittävä i) Sosiaalitoimen kustannusvaikuttavuustietoisuuden vahvistaminen ja sosiaalitoimen strategisen ohjauksen kapasiteetti sote-alueilla 28

29 Sisältökysymykset, jatkoa g) Järjestäjä - ja tuottaja -erottelun selkeä toteuttaminen, markkinoiden järkevä hyödyntäminen => läpinäkyvä laatu ja hinta h) Sote-alueiden johdolle mandaatti viedä läpi rakenteellinen uudistaminen alueilla, verkoston voimavarojen hyödyntäminen i) Kunnalla mahdollisuudet palveluiden tuottajana verkostossa j) Kuntauudistamista on tarpeen jatkaa, keskisuuri kunta on tehokas 29

30 Perusoikeusajatteluun uutta näkökulmaa 1. nykytilan, kehityksen ja uudistusten perusoikeusanalyysi tarpeen 2. perusoikeuksien heikennyskielto johtaa helposti nykyisen tilan ja rakenteiden liialliseen jäädyttämiseen => dynaaminen analyysi mikä olennaista eli mikä perusoikeuksien ydinalueella 3. oikeuksien ja palveluiden ohella enemmän huomiota taloudelliseen perustaan 4. valtakunnallisen ohjausmallin mahdollistaminen 30

31 Valtiontalouden tarkastusvirasto 31

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun Oikeuslaitospäivä 9.3.2007 Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Oikeusturvatakuu ja taloudelliset realiteetit: millaiseen oikeusturvaan ja oikeuslaitokseen

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Kuntatalouden. makroohjauksen. kehittäminen 6/2014. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset

Kuntatalouden. makroohjauksen. kehittäminen 6/2014. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kuntatalouden makroohjauksen kehittäminen 6/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kuntatalouden makro-ohjauksen kehittäminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 6/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c.

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. JHTT-TUTKINTO 2014 Osa 1, tilintarkastustietous ja -tekniikka Kysymykset 4-6 Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. Olen KHT-/HTM-tilintarkastaja

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 ISBN 978-952-274-137-0 (Verkkojulkaisu) Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus 1 JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014 OSA III: Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi Tehtävät 5-8 Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus Aika-arvio: noin 40 min Maksimipistemäärä: 1,3 pistettä Kunta-

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön julkaisu 12a/2015 Talousnäkymät Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN SOTE ALUE TULEE OLETKO VALMIS?

LÄNSI-SUOMEN SOTE ALUE TULEE OLETKO VALMIS? Kuva: www.yle.fi LÄNSI-SUOMEN SOTE ALUE TULEE OLETKO VALMIS? VTT Timo Aro 20.5.2014 Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen valtuustoseminaari SISÄLTÖ I. SOTE UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA II. LÄNSI-SUOMEN

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot