Valvontaa, vastuuta ja vapautta asiakkaan parhaaksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valvontaa, vastuuta ja vapautta asiakkaan parhaaksi"

Transkriptio

1 Valvontaa, vastuuta ja vapautta asiakkaan parhaaksi Raija Lääperi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylä VVVV / Raija Lääperi 1

2 Esityksen rakenne Laadunhallintatyö osana VoiMaa!-projektia Painotukset, rajaukset Sote-palvelut, käsite, luvanvaraisuus /valvonta Laadunhallinnan käsite, laatujärjestelmä, laatukriteerit Asiakasnäkökulma laatutyön perusta Valvonnan näkökulma, lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Vastuun näkökulma Green Care-toiminnan arvot ja eettiset ohjeet Vapauden näkökulma, laadunhallinnan hyödyt (yritykselle, asiakkaalle) Omavalvonnalla kohti laadunhallintaa VVVV / Raija Lääperi 2

3 VoiMaa-hankkeen tavoite Kehittää Green Caren laadunhallintaa palvelujen tuottajien, asiakkaiden ja viranomaisten käyttöön Tuottaa raportti Green Care -toiminnan laadun osa-alueista sekä alustavista laatutai vastuullisuuskriteereistä, jotka ohjaavat palvelujen ostajia ja tuottajia palvelujen tuottamisessa ja niiden ostamisessa GC-laatu/ / RL 3

4 Laatutyön rajaukset Keskittyminen sote-palveluihin Esimerkiksi matkailu on mukana työssä, mutta lähinnä viitteellisenä, matkailualalla laatutyötä tehty pitkään, portaittainen laatujärjestelmä kts. seuraava dia, Green Care laadunhallinnan liittäminen matkailun laatujärjestelmiin? Raportti - Laadunhallintaan liittyvät suositukset GCtoimintaan Maatila-avusteiselle toiminnalle Eläinavusteiselle toiminnalle Puutarha ja luontoavusteiselle toiminnalle VVVV / Raija Lääperi 4

5

6 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät julkisia palveluja. Osa yksityisistä palveluntuottajista toimii yksinomaan markkinoilla tarjoamatta palvelujaan kunnalle. Tällöin niiden asiakasta koskee kuluttajansuojalainsäädäntö. Sosiaalihuollossa tyypillisesti kunta ostaa yritykseltä palveluja osoittamalleen asiakkaalle. Tällöin asiakas maksaa kunnalle asiakasmaksulain mukaisen maksun. Yksityisten palvelujen tarve kasvaa edelleen. Odotettavissa on, että kuntaja palvelurakenneuudistuksen myötä tilaaja-tuottaja -malliin perustuva palvelujen järjestämistapa yleistyy. Myös palvelusetelin käytön laajentamisella halutaan edistää monipuolisten palvelumarkkinoiden syntymistä VVVV / Raija Lääperi 6

7 Määrätietoja/faktaa 2000-luvulla yksityisen sektorin osuus sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä on kasvanut. Sosiaalipalveluissa kasvu on ollut nopeampaa kuin terveyspalveluissa. Vuonna 2000 toimintayksiköitä oli vajaa ja vuonna 2010 niitä oli Vuonna 2010 yksityisten toimintayksiköiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 78:lla (1,8 %). Samalla palveluntuottajalla voi olla useampia toimintayksiköitä. Vuonna 2010 palveluntuottajia oli Kunnat ostavat merkittävän osan yksityisten sosiaalipalvelutoimintayksiköiden tuottamista palveluista. Toimintayksiköistä noin 73 prosenttia myi vähintään puolet palveluistaan kunnille joko ostopalvelusopimusten perusteella tai maksusitoumuksilla. Yleisin toimiala yksityisissä sosiaalipalveluissa vuonna 2010 oli ikääntyneiden palveluasuminen, joka oli pääpalveluna vajaalla viidenneksellä toimintayksiköistä (812 toimintayksikköä). Toiseksi eniten oli kotipalvelua ikääntyneille ja vammaisille tarjoavia yksiköitä (694). Yleisiä toimialoja olivat myös lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito (614 toimintayksikköä) ja lasten päiväkodit (615 toimintayksikköä).yksityisissä sosiaalipalveluissa työskenteli yhteensä noin henkilöä. Suurimmat asiakasmäärät olivat päivähoidossa, asumispalveluissa ja kodinhoitoavussa VVVV / Raija Lääperi 7

8 Luvanvarainen toiminta Sosiaalihuollon palvelujen antaminen on luvanvaraista ympärivuorokautisten palvelujen osalta. Muista kuin ympärivuorokausista yksityisistä sosiaalipalveluista on tehtävä kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Kunta ilmoittaa aluehallintovirastolle tiedot rekisterin pitoa varten. Terveydenhuollon palvelujen antaminen yksityisesti on luvanvaraista ja edellyttää aluehallintoviraston tai Valviran lupaa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita silloin, kun palveluja annetaan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai kun työnantaja järjestää itse työterveyshuollon lakisääteiset palvelut. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralla on valtakunnallinen koordinaatiovastuu sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa. Aluehallintovirastoilla on pääasiallinen vastuu palvelujen valvonnasta alueillaan. Kunnassa valvontaviranomaisena toimii terveyslautakunta tai vastaava kunnallinen toimielin. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) VVVV / Raija Lääperi 8

9 Omavalvonta yksityisissä sosiaalipalveluissa Laki yksityisistä sosiaalipalveluista tuli voimaan lokakuussa Lain 6 :n mukaan yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Valviran määräykset omavalvonnasta tulivat voimaan Uuden, toimintansa aloittavan palvelujen tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa toiminnan käynnistämisestä. Toiminnassa olevan palvelujen tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma mennessä. Suunnitelma on pidettävä julkisesti esillä, ja palvelujen tuottajan on seurattava sen toteutumista. Omavalvonnasta on tarkoitus kehittää toimintayksiköille työkalu, jonka avulla voidaan kehittää ja seurata palvelujen laatua päivittäisessä työssä. Omavalvontasuunnitelman avulla asiakasturvallisuutta ja laatua koskevat muutokset toiminnassa saadaan aikaan nopeasti. Valvirassa on laadittu ohje, joka auttaa omavalvontasuunnitelman laatimisessa ja tukee omavalvonnan käynnistämistä. Ohjeen rinnalle on laadittu lomakepohja, jota palvelujen tuottaja voi halutessaan käyttää apuna laatiessaan omavalvontasuunnitelmaa. vonta VVVV / Raija Lääperi 9

10 Kannanottoja, määritelmiä VVVV / Raija Lääperi 10

11 Laadusta Laatu ei ole irrallaan muusta toiminnasta, laatu syntyy arjen työstä. Laadunhallintajärjestelmän avulla yritys/toimipaikka/toimija kykenee osoittamaan sekä itselleen että muille, että se pystyy tuottamaan luotettavasti ja johdonmukaisesti ne asiakas- ja lakisääteiset vaatimukset täyttävät tuotteet ja palvelut, jotka se on luvannut toimittaa. Laadun osoittaminen on tullut tärkeäksi myös esimerkiksi siksi, että palvelujen ostajat/maksajat (Kela, kunnat, yritykset) edellyttävät tietoa siitä, mitä saavat rahojensa vastineeksi.(hellsten, Röberg 2003.) VVVV / Raija Lääperi 11

12 Tampere Green Care päivät 2011 Laadun ylläpito, kehittäminen ja esilletuonti on keskeinen haaste ja Green care-toiminnan laajenemisen edellytys. Paitsi luonnon ja luontosuhteen merkitystä Green caren vaikuttavuudessa on syytä nostaa esiin toiminnallisuutta, tekemistä ja yhteisöllistä osallistumista. GC-yritysten laadun ylläpitoon tarvitaan laatutyötä, laatumerkkejä osana koko alan brändäystä. Laadun todentaminen ja esilletuonti etenkin asiakkuuksien suuntaan edellyttää selkeyttä ja uskottavuutta. Toivottavasti emme eksy tulevaisuudessa eri laatumerkkien viidakkoon, vaan pääsemme hyvällä yhteistyöllä käsiksi laatutyöhön ja selkeiden laatujärjestelmien käyttöönottoon. (Kimmo Aalto MTK) VVVV / Raija Lääperi 12

13 Laadunhallinta Osa johtamisjärjestelmää. Hyvä laatu on keskeinen kilpailukykytekijä Laadunhallinnan tavoitteena on asiakastyytyväisyys, kannattava liiketoiminta sekä kilpailukyvyn säilyttäminen ja parantaminen Laatu on siis paljon enemmän kuin tuotteen tai palvelun virheettömyys tai palvelun asiakasystävällisyys Koskee niin yhden hengen yrityksiä kuin työnantajayrityksiä ( adunhallinta/laatutyo_on_osa_arkea.php) GC-laatu/ / RL 13

14 Käsitteitä Kun puhutaan laadusta, on kyse niistä ominaisuuksista, jotka liittyvät palvelun tai toiminnan kykyyn täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistetut odotukset Sote:ssa laadun voi määritellä kyvyksi täyttää asiakkaiden palvelujen tarve ammattitaidolla, edullisin kustannuksin ja lakien, asetusten ja määräysten mukaan Yleisessä laatukielessä laatujärjestelmä tarkoittaa organisaation rakenteiden, resurssien ja keinojen järjestämistä laadun aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi.laatujärjestelmä koostuu laatukäsikirjasta, prosessikuvauksista, työtapakuvauksista ja viiteaineistosta Esityksen nimi / Tekijä 14

15 Laatukäsikirja kuvaa organisaation toiminnan ohjausjärjestelmän. Ei siis riitä, että vain kuvataan organisaation/työyksikön toiminta. On myös tuotava esiin, miten palvelujen laatu varmistetaan erilaisissa tilanteissa, miten hallitaan riskit ja uhkat sekä miten toimitaan suunnitelmista ja sovitusta poikkeavan toiminnan sattuessa laatukäsikirjalle ei ole olemassa yleisiä muotovaatimuksia Esityksen nimi / Tekijä 15

16 Laatutyössä Tulevaisuuden (osin jo tämän hetken) haasteena on asiakkaan osallisuuden ja vaikutusvallan lisääminen organisaatioiden laadunhallinnassa ja palvelujen laadun arvioinnissa Esityksen nimi / Tekijä 16

17 Laatukriteerit Mittapuita laadulle Konkretisoivat laadun sisällön Laatukriteerien avulla voidaan todeta, arvioida, erotella hyvä ja huono laatu, joskus puhutaan laadun minimikriteereistä Laatukriteerejä on monenlaisia, monen tasoisia ja moneen eri tarkoitukseen Esityksen nimi / Tekijä 17

18 Laatukriteeri Sosiaalipalveluille asetetaan laatukriteereitä sekä lainsäädännön( Kts luettelo) että myös esimerkiksi KELAn standardien kautta (Ratsastusterapia), myös palveluiden ostajat esim. kunnat, KELA ja yksityishenkilöt asettavat omat laatukriteerinsä Laatukriteerien toteutumista tulee valvoa, mitata ja arvioida Osa valvonnasta julkisen tahon toteuttamaa, esimerkiksi tietyt sosiaalipalvelut, muut omavalvonta, itsearviointi, asiakastyytyväisyyskyselyt GC laatu/raija Lääperi 18

19 Laatukriteerit Laadun kuvaamiseen tarvitaan sekä laadullisia että määrällisiä kriteereitä Laatukriteerit voidaan kuvata myös niiden kuvaamien laadun ulottuvuuksien mukaan Tuloskriteerit (elämänlaatu, potilastyytyväisyys, toimintakyky) Prosessikriteerit (kuntoutusajan pituus, hoitosuosituksen mukainen lääkitys) Rakennekriteerit (henkilöstön määrä, henkilöstön koulutustaso, tiloja ja laitteita koskevat kriteerit) Esityksen nimi / Tekijä 19

20 Laatukriteereitä ovat myös Laadun seuranta ja arviointi (esimerkiksi) Toiminnalle on laadittu laadunvalvonta/- varmistussuunnitelma, jonka mukaan toteutetaan toiminnan laatutyötä. Käytössä on toimiva ja tarkoituksenmukainen palautejärjestelmä. Palautteet, myös valitukset, huomioidaan tarvittavalla tavalla. Laatua seurataan sopivilla mittareilla ja riittävän usein. Palautteen antajina asiakkaat, henkilökunta(itsearviointi) Esityksen nimi / Tekijä 20

21 Laatukriteerit Kriteerit eivät ole tavoite sinällään, ne antavat toiminnalle reunaehdot ja auttavat myös ulkopuolisia ymmärtämään mikä toiminnassa on tärkeää VVVV / Raija Lääperi 21

22 Miksi laatujärjestelmä? Palveluiden kysyntä kasvaa?! Yksityisten palveluntarjoajien määrä kasvaa!? Yksityiset asiakkaat haluavat laatua ja luotettavuutta?! Kunnat yksityistäneet palveluja Kunnat edellyttävät yksityisiltä palveluntarjoajilta laatua, laadun dokumentointia (sertifikaattia?) Lähde:Kirsi Nikander(Kotityöpalvelun laatu - esitys )

23 Kohti Green Care laatua VVVV / Raija Lääperi 23

24 Haastattelukierros sote-alan GC-toimijoille (kuntoutus, terapia) laatuvaatimuksista kilpailutukseen, tarjouspyyntöihin liittyen 1 YLEISESTI Lain vaatimukset pohjana, täytettävä (kts, jako) Kunta, KELA vaatii usein laatudokumenttia, esimerkiksi laatukäsikirjaa (ratsastusterapia) Kilpailutilanteessa voidaan asumispalveluita tuottavilta vaatia myös lain vaatimuksia suurempia huonekokoja hyviä ulkoilualueita, omia wc-tiloja huoneisiin, hyviä ulkoilualueita jne. Lisäpisteitä kilpailutuksessa voi saada soveltuvista koulutuksista ja pätevyyksistä GC-laatu/ / RL 24

25 Haastattelukierros sote-alan GC-toimijoille (kuntoutus, terapia) laatuvaatimuksista kilpailutukseen, tarjouspyyntöihin liittyen 2 GREEN CARE -toiminta Kuntien puolelta ei erillisiä vaatimuksia GC-toiminnalle so. ympäristölle, eläinten käyttämiselle toiminnan apuna jne. Esimerkiksi toimintaterapeutti voi oman harkintansa mukaan käyttää eläimiä tai kasveja terapiassa Ratsastusterapia toistaiseksi ainoa terapiamuoto, joka mainitaan KELAn standardeissa(laatukäsikirja tai muu laatudokumentti vaaditaan) (Vaikeavammaisten avo ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi ) Eläinavusteisen toiminnan laatuvaatimukset tulevat pääosin toiminnan sisältä esimerkiksi alpakoiden sertifiointi (ALAT-testi, GC-laatu/ / RL 25

26 Kohti Green care laatukriteereitä GC-toimijoille (yleisesti) nousee keskeisiä kriteereitä GC-toiminnan arvoista ja eettisistä ohjeista, lainsäädännöstä sekä myös yleisistä laatusuosituksista, joita on tehty esimerkiksi lastensuojeluun, ikäihmisten palveluihin jne. Lisäksi huomioitava Valviran ja Tukesin säännökset, Kelan standardit Luonto, kasvit ja eläimet tärkeässä roolissa laadunhallinnassa GC -palveluntarjoaja tarjoaa asiakkailleen laadukkaita ja turvallisia tuotteita ja palveluita. Hän huolehtii töistään siten, että niille asetetut vaatimukset saavutetaan. Toimija arvioi säännöllisesti työnsä laatua ja turvallisuutta. Toimija perehtyy myös GC -toiminnan laadun kehittämiseen. Jatkuu GC-laatu/ / RL 26

27 jatkuu Muut kriteerit muotoutuvat toiminnan sisällön mukaan hoito, hoiva, virkistys Luvanvarainen toiminta tarkasti säänneltyä ja laadun varmistusta vaaditaan Erityisesti silloin, kun palveluiden maksajana on julkisyhteisö, laatu ja laatutyö ovat tärkeässä roolissa GC-laatukriteerejä laadittu Norjassa ja Hollannissa maatilalla tapahtuvaan toimintaan Puutarha- ja eläinavusteiseen terapiaan liittyviä kriteeristöjä useita VVVV / Raija Lääperi 27

28 Green care toiminnan laatu-ulottuvuudet Green Caren laatu-ulottuvuuksina on pidetty ammatillisuutta, vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta, jotka pitävät sisällään toiminnan, yhteisön ja luonnon. Sekä vastuullisuuteen, ammatillisuuteen että tavoitteellisuuteen kuuluu useita tekijöitä ja ne ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. (Soini, Katriina 2011) VVVV / Raija Lääperi 28

29 GC-toiminnan eettiset ohjeet (jako)/luontosuhde Luonnon elvyttävyyden ja luontosuhteen arvostaminen Ympäristövastuullisuus ; kestävän kehityksen näkökulma, kotimaisuus, paikallisuus (elinkeinot ja kulttuuri) Eläinten kunnioitus, kumppanuus, suojelu, turvallisuus, hyvinvointi; eläinsuojelulain vaatimukset (Lähde Green Care Finland ry, Elina Vehmasto/VoiMaahanke) VVVV / Raija Lääperi 29

30 GC-toiminnan eettiset ohjeet /Asiakassuhde Kokemuksellisuus ja osallisuus (asiakkaalla mahdollisuus osallistua omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin), yhteisöllisyyden kokemus, Ihmisoikeuksien kunnioittaminen (tasavertaisuus, syrjäytymisen ehkäisy, asiakkaan vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen, yksilöllisyyden huomioiminen) Luottamuksellinen asiakassuhde (salassapitovelvollisuus, tietosuojalainsäädännön noudattaminen) (Lähde Green Care Finland Ry, Elina Vehmasto/VoiMaahanke) VVVV / Raija Lääperi 30

31 GC-toiminnan eettiset ohjeet /ammatillisuus Ammattitaito ja toiminnan tavoitteellisuus Ammattitaito(ammattitaito suhteessa palveluun (laki ja määräykset), ammattitaidon ylläpito, koulutus, muun henkilökunnan ammatillinen koulutus Palvelun sisällön, perusteiden ja tavoitteiden kuvaus, läpinäkyvyys, pitkäjänteisyys GC-Menetelmien vastuullinen käyttö Tutkimustietoon perustuvat menetelmät, menetelmien ja toimintaympäristön huolellinen valinta, menetelmien ohjeiden noudattaminen Laatu ja turvallisuus Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen turvallisuus Laadun säännöllinen arviointi, laadun kehittäminen Yhteistyö Moniammatillisen yhteistyön edistäminen GC-toimijoiden kesken Asiakkaan verkostojen huomiointi GC-toiminnan arvon ja arvostuksen nostaminen oman työn kautta (Lähde Green Care Finland Ry, Elina Vehmasto/VoiMaa-hanke) VVVV / Raija Lääperi 31

32 LAATUJÄRJESTELMÄN MERKITYS YRITTÄJÄLLE (KN) väline kehittää omaa toimintaa ja osaamista verkottuminen muiden yrittäjien kanssa sertifikaattimerkin käyttö yrityksen palvelujen markkinoinnissa yrityksen ja alan imagon kehittäminen liiketoiminnan kehitys, yrityksen kasvu työhyvinvointi, työn hallinta osallistuminen kunnan kilpailutukseen, palvelusetelin tarjoajaksi? yritys kotityöpalvelurekisterissä &id=21&itemid=38

33 Mahdollista Green caren laatukäsikirjaa(kriteeristöä) Toiminta prosessi (Suunnittelu, luonne ja seuranta, talous, laatu ja laadunarviointi) Mikä toiminnasta tekee Green Carea? (arvot, eettiset periaatteet) Miten Green Care -toiminta on suunniteltu tehtäväksi? (Kuinka usein, ulkopuolisin ammattilaisin vai omin voimin jne.)toimintamalli Asiakkaat ja asiakkaan oikeudet Henkilöstö (tietoisuus, ammatillisuus, tasavertaisuus, ohjaus, koulutus) Johtaminen Verkostoituminen ja kumppanuudet Turvallisuus (suunnittelu ja riskien kartoitus, hätätilanteet, varusteet, tietoturva ja salassapito) GC-laatu/ / RL 33

34 Jatkuu.. Eläimet ja kasvit Luonto ja ympäristö Ympäristöä ja luontoa ei tärvellä. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Toimitaan kestävän kehityksen hengessä ja ympäristöä kunnioittaen ja huolehditaan luonnon hyvinvoinnista parhain mahdollisin tavoin. Toiminnassa pyritään säästämään energiaa, vettä ja luonnonvaroja sekä vähentämään jätteen määrä. Jätteet kierrätetään ja käsitellään asianmukaisesti. Pyritään uusiokäyttöön ja mahdollisimman kestäviin tuotteisiin ja materiaaleihin. Suositaan ja pyritään edistämään lähiseudun GC-laatu/ / RL 34

35 Jatkuu. Toimitilat ja toimintaympäristö Tiedotus ja markkinointi Vakuutukset Arviointi Laatukriteerien toteutumista tulee valvoa, mitata ja arvioida Näytä henkilöstö osio/kotityöpalvelujen laatukriteerit GC-laatu/ / RL 35

36 Eläinavusteisen toiminnan kriteereihin liittyvät haastattelut-tuloksia Toiminnassa käytettävät eläimet on testattu, jos testi on saatavilla. Testejä pitäisi kehittää niille lajeille, joille sitä ei vielä ole. Testivaatimukseen on syynä erityisesti turvallisuus. Jos testiä ei ole, ohjaaja arvioi eläimen sopivuuden huolella ja rehellisesti. Kaikki eläimet eivät sovi asiakastyöhön. Eläinten hoidosta ja hyvinvoinnista vastaa nimetty henkilö myös silloin, kun asiakkaat osallistuvat eläinten päivittäiseen hoitoon. Tämän henkilön tulee tuntea vastuullaan oleva eläin. Koulutusta eläinten kanssa toimimiseen tarvitaan. Näin varmistettaisiin, että eläimen ohjaajalla on perustiedot mm. eläimen hyvinvoinnista ja asiakkaiden ohjaamisesta eläinten kanssa toimittaessa. Eläinten täytyy olla eläinlääkärin tarkastamia ja terveitä. Niiden hyvinvointi toiminnan aikana ja sen ulkopuolella pitää varmistaa. Sote-alalla toimivilla on riittävä koulutus ja pätevyys. Termejä käytetään oikein: terapiaa antaa vain pätevä terapeutti eikä terapiaksi kutsuta muunlaista toimintaa VVVV / Raija Lääperi 36

37 Eläinavusteinen toiminta asiantuntijahaastattelut lopuksi Laatukriteerien saamista Green Care- ja eläinavusteiseen toimintaan pidetään tärkeänä asiana. Kriteerien tarpeen taustalla on mm. Huoli siitä, että alalle tulee villejä toimijoita, jotka eivät toimi vastuullisesti ja turvallisesti ja näin pilaavat muidenkin mainetta Toiminnan arvostuksen ja tunnettuuden lisääminen: Green Care on terminä tuntematon ja siihen suhtaudutaan epäillen. Laatutyötä pidetään todisteena siitä, että työtä tehdään tosissaan ja vastuullisesti. Tarve pystyä markkinoimaan toimintaa vakavasti otettavana ja laadukkaana vaihtoehtona muille vastaaville toiminnoille VVVV / Raija Lääperi 37

38 Kannanotto (Jaakko Mononen) Green Care Finland ry:n eettisistä ohjeista: "Green care - toimijan, joka kouluttaa eläimiä tai käyttää eläimiä työssään, on omattava riittävät tiedot eläimistä sekä niiden kouluttamisesta, hoitamisesta ja hyvinvoinnin vaatimuksista." (ja arvioinnista) lausetta pidettiin hyvänä, kunhan keksitään miten todennetaan.

39 OMAVALVONNALLA KOHTI LAADUNHALLINTAA GC-laatu/ / RL 39

40 Valviran määräys omavalvontasuunnitelman laadinnasta yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille ( /omavalvonta) Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja valvontaohjelmien edellyttämät sekä palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset, joissa on otettu huomioon palvelujen laadusta annetut suositukset. Omavalvonta on osa toimintayksikössä tai toiminnassa toteutettavaa laadunhallintaa. Omavalvontasuunnitelma laadittava mennessä. Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö määräytyvät toimialan ja toiminnan mukaan siten, että eri aloilla toimivat yritykset soveltavat määräyksiä niiltä osin kuin määräysten mukaiset toiminnot toteutuvat palvelussa GC-laatu/ / RL 40

41 Omavalvonta soveltaminen Lakia sovelletaan sellaisiin sosiaalipalveluihin, joita kunta on velvollinen järjestämään sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 :n mukaan, sikäli kuin niitä on mahdollista tuottaa yksityisesti. Tällaisia palveluja ovat sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, asumispalvelut, laitoshuolto ja lasten päivähoito. Omavalvonta tulee käynnistää myös ilmoituksenvaraisissa yksityisissä sosiaalipalveluissa. Näihin luetaan kotipalvelun tukipalvelut tai niihin rinnastettavat palvelut, joita ovat muiden muassa ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-,siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Omavalvontasuunnitelma tulee laatia myös luvanvaraisesti tuotettuun ammatilliseen perhehoitoon, jota annetaan yksityiskodissa GC-laatu/ / RL 41

42 Omavalvonta voi olla itsenäinen osa laajempaa yksikössä käytössä olevaa laadunhallintajärjestelmää, mutta se voi olla myös itsenäinen palvelujen laadun kehittämiseksi ja varmistamiseksi laadittu toimintojen kokonaisuus. Yritykset, jotka tarjoavat sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluja, laativat yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) 6 :n mukaisen omavalvontasuunnitelman rinnalle sosiaalihuollon palvelun sisältöä koskevan omavalvontasuunnitelman. KTS. moniste GC-laatu/ / RL 42

43 SERTIFIOINTI, LAADUN TUNNUSTUS, TUOTEMERKKI? GC-laatu/ / RL 43

44 Miten yritys saa laatusertifikaatin (esimerkki kotityöpalvelut) Osallistuu laatujärjestelmän koulutusohjelmaan (4-5 x ½ pv) Tekee itsearvioinnin Tekee laatukäsikirjan ja siihen liittyvät dokumentit Hakee auditointia Auditoija tekee lausunnon auditoinnista ja toimittaa sen laatulautakunnalle Laatulautakunta tekee päätöksen laatusertifikaatin hyväksymisestä Sertifikaatti voimassa alkuvaiheessa 2 vuotta, myöhemmin 3 vuotta (Lähde: Nikander Kirsi)

45 Esimerkki Alankomaat Alankomaissa on erillinen laatujärjestelmä takaamassa hoivamaatilojen laatua. Hoivatilojen määrän lisääntyessä lisääntyy myös laatutyön tarve. Laatujärjestelmä tukee tilallisia ja sen on kehitetty erityisesti hoivamaatiloja ajatellen. Laatutakuujärjestelmä on kolmiportainen, ensin tilalliset pyytävät laatujärjestelmän työkirjan Kansallisen hoivamaatalouden tukikeskukselta (Dutch National Support Centre for Agriculture and Care), sen jälkeen tilallinen muodostaa laatujärjestelmänsä ja sertifikaattikelpoisuus arvioidaan. Kun vaaditut olosuhteet ovat kunnossa, tila rekisteröidään. Vuosittainen raportointi on vaatimuksena jäsenyyden säilyttämiseksi. Vuoden kuluttua tästä tilallinen voi pyytää riippumatonta auditointia. Mikäli auditointi läpäistään, tila saa laatumerkin. Auditointi täytyy suorittaa joka kolmas vuosi. (Dutch National Support Centre for Agriculture and Care, Part H: Quality) VVVV / Raija Lääperi 45

46 Green care-laadunhallinnan kehittämisen paalutusta Raportti Green care laadunhallinnasta meillä ja muualla (kevät 2013) Laatulautakunnan tai vastaavan perustaminen GC-toimintaan Päätökset Green care laadun osa-alueista ja peruskriteereistä Päätökset sertifioinnista Päätökset Green care-laadun liittämisestä olemassa oleviin laatujärjestelmiin(esim.matkailu) Päätökset mahdollisista GC-laadun portaista Koulutukseen ja mahdolliseen auditointiin liittyvät ratkaisut GC-laatu/ / RL 46

47 Laatuun liittyvästä koulutuksesta kulmakivi onnistumiseen (KL) Laatukouluttajien pitämän laadunhallintakoulutuksen ja - ohjauksen sekä muun oppilaitosten järjestämän ammatillisen ja liiketoimintaan liittyvän koulutuksen liittäminen yrityksen laatuprosessiin on erinomainen keino saada laatutyö vietyä yrityksissä käytännön tasolle ja lisätä osaamisen lisäämisellä niiden menestymisen edellytyksiä. Tutkimuksen mukaan yksinyrittäjille koulutuksista ja ohjauksesta saatava keskustelu- ja reflektointituki laatutyössä on tärkeä, koska he toimivat muutoin yleensä yksin. Parhaimmillaan laatutyöstä syntyy myös yrittäjien ja kouluttajien välille oppimisen kumppanuus Esityksen nimi / Tekijä 47

48 Kotityöpalvelun laatusertifikaatin hakuprosessi (Kirsi Lappalainen 2012) VVVV / Raija Lääperi 48

49 Lopuksi Valvontaa, vastuuta ja vapautta asiakkaan parhaaksi Laatunäkökulmasta katsottuna: Valvonta tulee lainsäädännöstä, lupamenettelyistä ohjeista (VALVIRA, TUKES) ja (sotepuolella) omavalvonnasta sekä GC-arvoista ja eettisistä ohjeista sekä KELAN standardeista Vastuu asiakkaita kohtaan, vastuu muita GC-toimijoita kohtaan (alan imago)vastuu GC-toimintaa kohtaan Vapaus valita laatujärjestelmän suhteen, jos se ei ole pakollista, vapaus valita laatukäsikirjan muoto Mahdollinen sertifiointi muuttaa asetelmaa valvonnan ja vastuun suuntaan Mutta muistetaan: Laadunhallinnan tavoitteena on asiakastyytyväisyys, kannattava liiketoiminta sekä kilpailukyvyn säilyttäminen ja parantaminen VVVV / Raija Lääperi 49

50 KIITOS! (kuva Ylitalon alpakat ja laamat) VVVV / Raija Lääperi 50

Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä

Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä Green Care yritys ja asiakas, osa 2 Kannus 20.8.2013 Raija Lääperi 28.8.2013 Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 1 Esityksen rakenne Laadunhallintatyö

Lisätiedot

Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen

Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen Valtakunnalliset Green Care päivät 18.9.2014 Raija Lääperi THL 22.9.2014 Green care laatu /RL 1 Lähtökohtia laatutyölle 1 Luontolähtöisiä (Green Care) menetelmiä

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

GREEN CARE KÄSITTEET. Arja Jääskeläinen Green Care koulutuspäivä PoLut -hanke AJ 2017

GREEN CARE KÄSITTEET. Arja Jääskeläinen Green Care koulutuspäivä PoLut -hanke AJ 2017 GREEN CARE KÄSITTEET Arja Jääskeläinen 16.11.2017 Green Care koulutuspäivä PoLut -hanke LUONTOA ELÄMÄÄN HANKE (ESR) (1.1.2015-31.12.2017) Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Jaana Ruoho, 16.10.2014

Jaana Ruoho, 16.10.2014 Jaana Ruoho, 16.10.2014 Green Care -esiselvitys- ja tiedotushanke 1.9.2013-30.10.2014 Green Care -toiminnan kartoittaminen Satakunnassa Tiedottaminen Toteuttaja on SAMK, matkailun tiimi Rahoittaja on Satakunnan

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen Tavoitteet ja sisältö Osallistujat tutustuvat käytännönläheiseen ennakoinnin työkaluun (tulevaisuuskartta) ja työstävät

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Green Care nyt ja tulevaisuudessa

Green Care nyt ja tulevaisuudessa Green Care nyt ja tulevaisuudessa KATRIINA SOINI, ERIKOISTUTKIJA, MTT, TALOUSTUTKIMUS GREEN CARE PÄIVÄT KUORTANE 17.-18.9.2014 Outline Green Care Suomessa nyt: miten tähän on tultu? Green Care:n mahdollisuudet

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Joutseno 1.11.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

Green care - kasvattajina

Green care - kasvattajina Green care - Suomenlehmä terapeutteina ja kasvattajina Katriina Soini Erikoistutkija, FT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos katriina.soini@mtt.fi

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

Green Care -laatumerkit takaavat asiakkaille toiminnan kokonaisvaltaista turvallisuutta

Green Care -laatumerkit takaavat asiakkaille toiminnan kokonaisvaltaista turvallisuutta Lumen 2/2016 TEEMA-ARTIKKELI Green Care -laatumerkit takaavat asiakkaille toiminnan kokonaisvaltaista turvallisuutta Reeta Sipola, agrologi (ylempi AMK), projektisuunnittelija, Teollisuuden ja luonnonvarojen

Lisätiedot

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ VALTAKUNNALLISET KOTITYÖPALVELUPÄIVÄT Riitta Husso, LM Valvira 18.1.2013 22.1.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Suomalainen Green Care GreenCareLab -hankkeen aloitustilaisuus, Sipoo 14.1.2016 Elina Vehmasto, Luke

Suomalainen Green Care GreenCareLab -hankkeen aloitustilaisuus, Sipoo 14.1.2016 Elina Vehmasto, Luke Suomalainen Green Care GreenCareLab -hankkeen aloitustilaisuus, Sipoo 14.1.2016 Elina Vehmasto, Luke Luonnonvarakeskus Green Care -toimintatapa. Sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai muu hyvinvointipalvelu,

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Green Care mahdollisuudet Suomessa

Green Care mahdollisuudet Suomessa Green Care mahdollisuudet Suomessa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Kuva: Hannele Siltala GREEN CARE - luonnon ja maaseutuympäristön (kasvit, eläimet, maisema, arkirutiinit, yhteisöllisyys, hiljaisuus

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Viite: Tukes Valvira yhteistyökokous 9.4.2013 1. TURVAPUHELIN JA VASTAAVAT PALVELUT

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Viite: Tukes Valvira yhteistyökokous 9.4.2013 1. TURVAPUHELIN JA VASTAAVAT PALVELUT 1 (6) Muistio Tukes diaarinro 30.12.2013 777/62/2014 Viite: Tukes Valvira yhteistyökokous 9.4.2013 1. TURVAPUHELIN JA VASTAAVAT PALVELUT Turvapuhelimella ja sitä täydentävillä laitteilla, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Laatua luvalla HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Luvan ja ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut - Ympärivuorokautinen (asiakkailla säännöllinen

Lisätiedot

SENNI-projekti esittäytyy

SENNI-projekti esittäytyy SENNI-projekti esittäytyy Aloitusseminaari 26.01.2012 Projektipäällikkö Liisa Nurminen Itä-Suomen yliopisto Green Care Green Care on käsite, jolle ei vielä toistaiseksi ole yksiselitteistä suomenkielistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Green Care paketoi luonnon ja hyvinvoinnin

Green Care paketoi luonnon ja hyvinvoinnin Green Care paketoi luonnon ja hyvinvoinnin Green Care -laatumerkillä selkeyttä palvelutarjontaan Lapin Matkailuparlamentti 6.10.2016 Sanna Vinblad Lapin ammattikorkeakoulu Green Care koordinaatiohanke

Lisätiedot

Uutta tietoa Green care hankkeista

Uutta tietoa Green care hankkeista Uutta tietoa Green care hankkeista YTR hankeseminaari, Hämeenlinna 13.4.2011 Katriina Soini Erikoistutkija, FT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto katriina.soini@mtt.fi GC

Lisätiedot

01.09.2015 Mia Lindberg

01.09.2015 Mia Lindberg 01.09.2015 Mia Lindberg Yksityiset palvelut osana asiakkaan palvelukokonaisuutta Lähipalveluseminaari 1.9.2015 Mia Lindberg, Jykes Oy Yksityiset palvelut osana asiakkaan palvelukokonaisuutta Monituottajamalli

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät 2017 Tehy Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala 15.9.2017 1 Keskustele naapurisi kanssa: Onko työpaikallasi omavalvontasuunnitelma?

Lisätiedot

Green care hyvinvointia ihmisille, mahdollisuus maaseudun yrityksille

Green care hyvinvointia ihmisille, mahdollisuus maaseudun yrityksille Green care hyvinvointia ihmisille, mahdollisuus maaseudun yrityksille Katriina Soini Erikoistutkija, FT Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu 12.12.2011 1 Vammaispolitiikan uusi aika 1) YK:n yleissopimus

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Sertifiointia vuodesta 2004 - suomalaisen tuotannon vahvuutena vastuullisuus ja laatu

Sertifiointia vuodesta 2004 - suomalaisen tuotannon vahvuutena vastuullisuus ja laatu Sertifiointia vuodesta 2004 - suomalaisen tuotannon vahvuutena vastuullisuus ja laatu 1 Asiakasvaatimukset Kuluttaja ratkaisee Kuluttajan päätös perustuu tuotteen laatuun Uuden sukupolven tuotteessa koko

Lisätiedot

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut Erityisasiantuntija Kristiina Matikainen Pitkäaikaisen

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Järvenpään seurakuntaopisto 9.11.2017 1 Aluehallintovirastot Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Hoivapalvelut Onnenpisara

Hoivapalvelut Onnenpisara Hoivapalvelut Onnenpisara Kuntouttavia luontolähtöisiä hoivapalveluja Perustettu v.2010 Henkilöstö 3hlö (yrittäjä + 2 työntekijää) koulutustaustaa; lähihoitajia,kehitysvammaisten ohjaaja, neuropsykiatrinen

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä

Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä 9.5.2017 1 16.5.2017 Kuka voi tuottaa sotepalveluja? Julkisia sotepalveluja voivat tuottaa maakunnan liikelaitos sekä maakunnan yhtiö, yksityinen yritys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Anjala 6.10.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalijohto - Socialledning ry 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu

Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu Kartoitetaan olemassa oleva Green Care -toiminta Levitetään tietoa Green Care toiminnasta Lisäksi: Kartoitetaan tutkimus- ja koulutustarjonta Selvitään tutkimus-

Lisätiedot

Green Care mitä se on? Sanna Vinblad Green Care Lapland alajaosto Omavarainen Lappi

Green Care mitä se on? Sanna Vinblad Green Care Lapland alajaosto Omavarainen Lappi Green Care mitä se on? Sanna Vinblad Green Care Lapland alajaosto Omavarainen Lappi 4.11.2014 Mistä nyt puhutaan? Taustaa luontolähtöiselle hyvinvointitoiminnalle Taustaa ja tutkimuksia Tarve ja kysyntä

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Kuntanäkökulmia yksityisten sosiaalipalvelujen ohjaukseen ja valvontaan

Kuntanäkökulmia yksityisten sosiaalipalvelujen ohjaukseen ja valvontaan Kuntanäkökulmia yksityisten sosiaalipalvelujen ohjaukseen ja valvontaan 22.4.2015 Ympärivuorokautisten palvelujen valvonta. Ohjaus ja neuvonta tärkeässä osassa (ennakollinen valvonta) Vanhustenpalvelujen

Lisätiedot

Valviran esittely. Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013. Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto

Valviran esittely. Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013. Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto Valviran esittely Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013 Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto 1 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto TEO ja STTV yhdistettiin 1.1.2009 Toimipisteet Helsinki;

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA 28.10.2015 Riitta Husso, LM Valvira 1 SO-TE VALVO 2015-2018 Valvonnan kohteet 1. Palvelurakenteet 2. Palvelujen saatavuus 3. Palvelujen sisältö ja laatu

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 Perusturvalautakunta 14.6.2016 63 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VALVONTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2 2. VALVIRAN JA ALUEHALLINTOVIRASTON TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kotityöpalveluyritysten toimintakentän mahdollisuudet tulevaisuudessa. Heli Peltola Suomen Palvelukoulutus Geriwell Oy

Kotityöpalveluyritysten toimintakentän mahdollisuudet tulevaisuudessa. Heli Peltola Suomen Palvelukoulutus Geriwell Oy Kotityöpalveluyritysten toimintakentän mahdollisuudet tulevaisuudessa Heli Peltola Suomen Palvelukoulutus Geriwell Oy Heli Peltola 31.10.2017 1 Kuka minä olen Käytännön kokemus: Yrittäjä (Suomen Palvelukoulutus

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Tilastoja sote-alan markkinoista

Tilastoja sote-alan markkinoista Tilastoja sote-alan markkinoista Helsinki 15.6.2017 Eduskunta, talousvaliokunta Aino Närkki 13.6.2017 Sosiaalipalvelualan tuotos ja osuus palvelutuotannosta tuottajittain 2000-2015 Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Hyvinvointimatkailu edellyttää hyvinvointiyrittäjiä

Hyvinvointimatkailu edellyttää hyvinvointiyrittäjiä Hyvinvointimatkailu edellyttää hyvinvointiyrittäjiä Sari Rissanen, professori laitosjohtaja, varadekaani Terveyshallinnon ja - talouden laitos (1.1.2010 Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos) - määrittelyä

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017

YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017 SoTe kuntayhtymä YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 LAINSÄÄDÄNTÖPOHJA JA MÄÄRITELMÄT 1 2 VALVONTAVIRANOMAISET JA TEHTÄVÄT 2 2.1 Valvira

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 2. Vastauksen

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(8) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 08, 31.3.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Missä JHL:n jäsen kohtaa vapaaehtoisen? Kotityöpalvelu Kiinteistönhoito

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen tuottajille

sosiaalipalvelujen tuottajille LUPA VAI ILMOITUS? Tietoa ilmoitus- ja lupamenettelyistä sekä arvonlisäveromenettelyistä sosiaalipalvelujen tuottajille ja lopussa pikkiriikkisen yksityisistä terveydenhuollon palveluista Tiina Strandén,

Lisätiedot