Vähemmistökieliryhmien ja vähemmistöjen yhteisölliseen viestintään liittyvä esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähemmistökieliryhmien ja vähemmistöjen yhteisölliseen viestintään liittyvä esiselvitys"

Transkriptio

1 ArviD-julkaisuja 04/2004 Minor-hanke Vähemmistökieliryhmien ja vähemmistöjen yhteisölliseen viestintään liittyvä esiselvitys Digi-tv-klusteriohjelma

2

3 ArviD-julkaisuja 04/2004 Minor-hanke Vähemmistökieliryhmien ja vähemmistöjen yhteisölliseen viestintään liittyvä esiselvitys ISBN ISBN (verkkojulkaisu) ArviD-julkaisuja 04/2004 Helsinki 2004

4 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Huvio Petteri, Prosign Oy Tukiryhmä: Saarijärvi Marjukka, LVM; Nykänen Pekka ja Saikanmäki Arto, JP-Epstar Oy Julkaisun laji Raportti Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Minor-hanke, Vähemmistökieliryhmien ja vähemmistöjen yhteisölliseen viestintään liittyvä esiselvitys Tiivistelmä Tämä raportti on liikenne- ja viestintäministeriön ArviD-klusteriohjelman toimeksiannosta toteutettu esiselvitys. Selvityksellä tutkittiin vähemmistökieliryhmien ja vähemmistöjen digitelevisioon liittyviä toiveita ja tarpeita. Saatujen tulosten osalta selvitettiin myös näiden palvelujen teknisiä ja rahoituksellisia mahdollisuuksia ja kuinka palveluja jatkossa voitaisiin tuottaa. Selvityksessä kartoitettiin myös vähemmistöille suunnattujen lisäpalveluiden tilannetta muualla Euroopassa tällä hetkellä. Raportti toimii samalla tiedotusmateriaalina sekä järjestöille että lisäpalvelujen tuottajille ja tarjoajille. Järjestöille se antaa lisätietoa digitelevision mahdollisuuksista. Lisäpalvelujen tuottajille ja tarjoajille raportti selvittää vähemmistöjen tarpeita ja erityispiirteitä. Avainsanat (asiasanat) digitaalinen televisio, vähemmistökielet, vähemmistöt Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ArviD-julkaisuja 04/2004 Kokonaissivumäärä Jakaja JP-Epstar Oy Kieli suomi ISBN , (verkkojulkaisu) Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Luottamuksellisuus julkinen

5 Utgivare PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum Författare (uppgifter on organet: organts namn, ordförande, sekreterare) Huvio Petteri, Prosign Oy Projekt styrgruppen: Saarijärvi Marjukka, LVM; Nykänen Pekka ja Saikanmäki Arto, JP-Epstar Oy Typ av publikation Report Uppdragsgivare Kommunikationsministeriet Datum för tillsättandet av organet Publikation (även den finska titeln) Minor-projektet, En förhandsutredning om kommunikation inom språkliga minoriteter och övriga minoritetsgrupper. Referat Denna rapport är en förhandsutredning som genomförts på uppdrag av kommunikationsministeriets ArviDklusterprogram. Genom utredningen har man undersökt språkliga- och övriga minoritetsgruppers önskemål och behov av digitelevisionstjänster. Inom ramen av erhållna utredningsresultat undersöktes även dessa tjänsters tekniska potential och finansieringsmöjligheter samt hur dessa tjänster i fortsättningen kunde produceras. I utredningen har även den aktuella situationen i det övriga Europa gällande tilläggstjänster avsedda för minoritetsgrupper kartlagts. Rapporten fungerar samtidigt som informationsmaterial för såväl organisationer som producenter och förmedlare av tilläggstjänster. För organisationer erbjuder rapporten tilläggsinformation om digitelevisionens möjligheter. För producenter och förmedlare av tilläggstjänster klargör den behov och särdrag hos minoriteter. Nyckelord Övriga uppgifter Series namn och nummer ArviD publikationer 04/2004 Sidoantal Distribution JP-Epstar Oy Språk finska ISBN , (www publikation) Pris Förlag Kommunikationsministeriet Sekretessgrad offentlig

6 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Huvio Petteri, Prosign Oy Support group: Saarijärvi Marjukka, LVM; Nykänen Pekka ja Saikanmäki Arto, JP-Epstar Oy Type of publication Report Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication The Minor project preliminary study on the communication of minority language groups and societal communication of minorities Abstract This report is a preliminary study carried out under assignment of the ArviD cluster programme of the Finnish Ministry of Transport and Communications. The study researched the hopes and needs of minority language groups and minorities pertaining to digital television. With respect to the results obtained, the technical and financial potential of these services as well as their future production were studied. The study also charted out the present situation of additional services for minorities in other European locations. The report will also serve as publicity material for organisations and premium service producers and vendors. For organisations, it provides additional information on the potential of digital television. For the producers and vendors of premium services, the report discusses the needs and special features of minorities. Keywords Miscellaneous Serial Name and number ArviD publications 04/2004 Pages, total Distributed by JP-Epstar Oy Language Finnish ISBN , (www publication) Price Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 Esipuhe Liikenne- ja viestintäministeriön ArviD-ohjelman yhtenä tavoitteena on edistää ihmisten arkea helpottavien digi-tv-sisältöjen ja -palvelujen syntymistä. Toukokuussa 2004 käynnistetty Minor-hanke on vähemmistökielien ja vähemmistöjen yhteisölliseen digitv-viestintään liittyvä esiselvitys, jonka ovat yhteistyössä toteuttaneet Kuurojen liitto, Prosign Oy ja ArviD-ohjelma. Esiselvitys keskittyi kolmeen pääkohtaan. Näitä olivat tarveselvitys, tekniset määritteet ja rahoitusvaihtoehdot. Vähemmistökieliryhmistä ovat mukana olleet maahanmuuttajat ja viittomakieliset. Vähemmistöjen osalta selvitettiin eri vammaisjärjestöjen tarpeita. Tämä julkaisu on Minor-hankkeen loppuraportti, jossa kuvataan digi-tv:n mahdollisuuksia vähemmistöjä edustaville järjestöille ja toisaalta välitetään ohjelmien ja palvelujen tuottajille ja tarjoajille erityisryhmien tarpeita. Toivoa sopii, että hankkeessa käynnistynyt yhteistyö ja tietojenvaihto saa jatkoa. Hallitus on tammikuussa 2004 hyväksynyt ehdotuksen kansalliseksi laajakaistastrategiaksi. Liikenne- ja viestintäministeriössä on osana laajakaistastrategiaa valmisteltu esteettömän viestinnän toimenpideohjelmaa. Yhtenä painopistealueena ovat digitaaliset televisiopalvelut, ja Minor-hanke sekä sen tulosten edistäminen on otettu mukaan toimenpideohjelmaan. Esteettömän viestinnän toimenpideohjelman tavoitteena on lisätä erityisryhmien painoarvoa ja näkyvyyttä viestintäpalvelujen käyttäjinä sekä edistää erityisryhmien omia valmiuksia viestintäpalvelujen käyttäjinä. Minor-selvityksen tarkoitus on ollut luoda konkreettista pohjaa jatkohankkeille. Hyvinvointipalvelut ja itsenäistä selviytymistä tukevat palvelut ikäihmisille ja erityisryhmille on valittu yhdeksi ArviD-ohjelman avoimen hankehaun painopistealueeksi, jolta pyritään käynnistämään digi-tv-lisäpalveluhankkeita. Esiselvityksen on tehnyt tuottaja Petteri Huvio Prosign Oy:stä. Hankkeen tukiryhmässä ovat toimineet neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä ohjelmakoordinaattorit Pekka Nykänen ja Arto Saikanmäki JP-Epstar Oy:stä. Liikenne- ja viestintäministeriö kiittää työn tekijää ja kaikkia niitä tahoja, jotka omalla panostuksellaan tekivät tämän esiselvityksen laatimisen mahdolliseksi. Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2004 Marjukka Saarijärvi Neuvotteleva virkamies v

8 Yhteenveto Tämä selvitys on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön digi-tv-klusteriohjelman toimeksiannosta. Digitelevisio tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia vähemmistökieliryhmille ja vähemmistöille yhteisölliseen viestintään. Lisäksi se tuo uusia mahdollisuuksia erilaisten lisäpalvelujen toteuttamiseen ja käytön laajentamiseen. Raportti pyrkii selkiyttämään digitelevisioon liittyviä mahdollisuuksia vähemmistöjä edustaville järjestöille ja toisaalta välittämään erityisryhmien tarpeita ohjelmien ja lisäpalvelujen tuottajille ja tarjoajille. Raportissa käydään läpi selvityksessä nousseita toiveita ja tarpeita ja selvittää samalla näiden palvelujen teknisiä ja taloudellisia toteutusmahdollisuuksia. Lisäksi kartoitetaan lisäpalveluiden tarjontaa muualla Euroopassa tällä hetkellä. Selvityksen tarkoituksena on luoda pohja jatkohankkeille, joilla käytännössä saadaan lisättyä digitelevisioon vähemmistöille suunnattua ohjelmatarjontaa ja lisäpalveluja. vi

9 Termit ja lyhenteet Afasia Autismi Dementia Design for All Dysfasia Afasia eli aivohalvaus on aivokudoksen vaurioitumisesta johtuva aivojen toimintahäiriö. Aivohalvauksen seuraukset ovat aina yksilöllisiä, ja ne voivat olla sekä pysyviä että ohimeneviä. Häiriöitä voi ilmetä esim. kielellisissä toiminnoissa tai muussa henkisessä suoriutumiskyvyssä, motoriikassa tai aistitoiminnoissa. Usein aivohalvauksen sairastaneella on vaikeuksia arkielämässä. Aivoverisuonitukoksen tai aivoverenvuodon sairastaneita elää Suomessa noin Vuosittain sairastuu noin ihmistä. Autismi on neurobiologinen keskushermostollinen kehityshäiriö. Vaikea autismi aiheuttaa toiminnan vajavuuden, joka on samankaltainen kuin syntymästään kuurosokeilla. Autistisilla henkilöillä on kommunikointivaikeuksia, ja noin puolet heistä ei pysty ilmaisemaan itseään puheen avulla. Autistisia ihmisiä on Suomessa noin , ja samankaltaisia joskin lievempiä ongelmia on noin Asperger-henkilöllä. Dementia on yleisnimitys eri sairauksien aiheuttamalle muistin heikentymiselle. Noin 60 % dementiapotilaista sairastaa Alzheimerin tautia. Keskivaikeaa ja vaikeaa dementiaa sairastaa Suomessa tällä hetkellä yli ja lievää dementiaa noin henkilöä (yht. 11,6 % eläkeläisistä). Muistihäiriön lisäksi dementiaoireisiin kuuluvat esim. käden taitojen hallinnan vaikeudet sekä puhumisen ja monimutkaisten asioiden ymmärtämisen vaikeudet. Väestön ikärakenteen vanhetessa myös dementian esiintyvyys lisääntyy. Design for All tarkoittaa sellaisia suunnitteluun liittyviä strategioita ja keinoja, joilla edistetään ympäristöjen, tuotteiden ja palveluiden käytettävyyttä, saavutettavuutta ja esteettömyyttä kaikille käyttäjille. Dysfasia on yläkäsite vaikeille kielen- ja puheenkehityksen häiriöille. Se havaitaan usein lapsena puheenkehityksen viivästymisenä tai poikkeavuutena. Kommunikoinnin tueksi lapsi voi tarvita esimerkiksi viittomia, blisssymboleja ja kuvakommunikointia. Dysfaattisia lapsia ja nuoria on Suomessa noin eli kolmisen prosenttia kustakin ikäryhmästä. vii

10 Erityinen lukemis- ja kirjoittamisvaikeus Erityisillä lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksilla tarkoitetaan sellaisia vaikeuksia lukemaan ja/tai kirjoittamaan oppimisessa, joita lapsella esiintyy tavanomaiseen kouluopetukseen osallistumisesta ja suhteellisen hyvästä yleisestä älyllisestä kehityksestä huolimatta. Suomen kieleen on yleisesti vakiintunut käsite lukivaikeus tai dysleksia. Kouluikäisillä näitä vaikeuksia esiintyy määritelmästä riippuen 3-10 %:lla, aikuisilla 3-5 %:lla. Erilaisista oppijoista puhutaan silloin, kun lukemis- ja/tai kirjoittamisvaikeuden lisäksi oppijalla on esimerkiksi matemaattinen hahmottamisvaikeus, koordinaation ja hahmottamisen vaikeus tai aivojen tiedonprosessoinnin erilaisuus. Esteettömyys Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan viestintäpalvelujen esteettömän viestinnän toimenpideohjelmaa. Sen tavoitteena on lisätä erityisryhmien painoarvoa ja näkyvyyttä viestintäpalvelujen käyttäjinä sekä edistää erityisryhmien omia valmiuksia viestintäpalvelujen käyttäjinä. Kaikilla kansalaisilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää viestintäpalveluja. Puhelimen, television, radion ja Internetin tulee olla myös iäkkäitten ja vammaisten henkilöiden saavutettavissa ja käytettävissä. Esimerkiksi hätäpalvelut tulisi olla helposti myös kuulovammaisten saatavilla. Toimenpideohjelmaehdotuksen painopisteinä ovat laajakaistapalvelut, digitaaliset televisio- ja radiopalvelut, esteettömät Internet-sivut, hätäpalvelut, luettelopalvelut ja päätelaitteiden ominaisuudet. Kehitysvamma Kuulovammaisuus Kehitysvamma on vamma ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella. Se voi johtua perintötekijöistä, sikiöaikaisista tai synnytyksen yhteydessä tapahtuneista häiriöistä tai syntymän jälkeisten infektioiden tai tapaturmien aiheuttamista aivovaurioista. Kehitysvammaisia henkilöitä on Suomessa noin eli 0,6 prosenttia väestöstä. Heistä suurin osa on lievästi kehitysvammaisia. Kuulo on kommunikaation tärkein aisti. Kuulovammaa pidetäänkin ennen muuta kommunikaatiovammana. Maailman terveysjärjestö (WHO) on nostanut kuulovamman 20 merkittävimmän terveysriskin joukkoon. Viestintäkyvyn heikentymisen riskinä on kaikkina ikäkausina ihmisen syrjäytyminen. Oikein ajoitetulla terveydenhuollolla ja kuntoutuksella on keskeinen vaikutus kuulovammaisen viii

11 arkeen, kuten opintoihin sekä työkyvyn ja omatoimisuuden säilymiseen mahdollisimman pitkään. Suomessa arvioidaan olevan noin eriasteisesti kuulovammaista. Näistä noin on vammautunut melun vuoksi. Kuulovammaisten määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä väestön ikääntymisen vuoksi. Tällöin jo joka neljäs aikuinen kärsii kuulovammasta. Huonokuuloiset sekä puhutun kielen oppimisen jälkeen kuulonsa menettäneet kuuroutuneet käyttävät viittomakielen sijasta äidinkielenään suomea tai ruotsia. Kommunikoinnin helpottamiseksi on kehitetty erilaisia näköaistiin perustuvia, puhetta tukevia tai korvaavia menetelmiä, joita ovat esimerkiksi huulioluku, tekstitys, sormiaakkosviestintä ja viitottu puhe. Näillä menetelmillä voidaan käyttää myös tulkkipalvelua. Huonokuuloiset käyttävät tavallisesti kuulolaitetta. Kuulolaite voimistaa kaikki äänet, jolloin laitteen avulla saattaa olla vaikeata saada selvää puheesta, jonka taustalla on paljon melua tai esimerkiksi taustamusiikkia. Huonokuuloisille ääntä vahvistavat ja selkeyttävät ratkaisut toimintaympäristössä ovat tärkeitä. Kuurosokeus Kuurosokeus/kuulonäkövammaisuus on vakava-asteinen näkö- ja kuulovamman yhdistelmä. Kuurosokeita on Suomessa vaille 6 000, kun myös kuulonäkövammaiset vanhukset lasketaan mukaan. Kuurosokeilla on vaikeuksia kommunikoinnissa, vuorovaikutuksessa, ympäristön ja toiminnan hahmottamisessa, liikkumisessa ja tiedonsaannissa. Kuurosokeiden kommunikointitapoja ovat mm. viittominen (joko vapaassa tilassa tai kädestä käteen), erilaiset kirjoitustavat ja/tai huulion seuraaminen. Kuurosokeista osalla on jäljellä kuulon- tai näönjäänteitä, mutta osa kuurosokeista toimii täysin tunto- ja hajuaistin varassa. Heidän kommunikaatiomenetelmänsä riippuu jäljellä olevan kuulon tai näön määrästä sekä kuuroutumisen tai sokeutumisen ajankohdasta. Osa kuurosokeista käyttää suomalaista viittomakieltä taktiilisessa muodossa, osa suomea tai ruotsia erilaisten kuuloon, näköön tai tuntoaistiin perustuvien kommunikaatiomenetelmien avulla. Kuurosokeat käyttävät myös tulkkipalvelua. Kuurous Maahanmuuttaja ks. viittomakieli Suomessa asui vuoden 2003 lopussa yli ihmistä, joille suomi ei ole äidinkieli. Heistä liki puhui äiix

12 dinkielenään venäjää, yli viroa. Pakolaisena Suomeen tulee vuosittain noin henkilöä. Näkövammaisuus Näkövammaisuudelle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, koska ihmisen näkökyky on hyvin subjektiivinen asia. Tästä johtuen tarkat tiedot näkövammaisten lukumäärästä Suomessa puuttuvat. Suomalaisten silmälääkärien epidemiologisten tutkimusten ja kansainvälisten vertailujen perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että näkövammaisia on Suomessa ainakin noin Tämä on 1.55 % väestöstä. Arvion mukaan näkövammaisista jopa lähes on ikääntyneitä ja vain työikäisiä. Alle 18- vuotiaita näkövammaisia arvioidaan olevan Näkövammaisten Keskusliiton mukaan valtaosa näkövammaisista on heikkonäköisiä ja sokeita on alle Suurimmalla osalla sokeistakin on näönjäännettä. Täydellinen sokeus on Suomessa harvinaista. Näkövammarekisterissä täysin sokeiden osuus on vain 2,5 %. Näkövammaisten Keskusliiton arvion mukaan Suomessa syntyy vuosittain alle sata näkövammaista lasta. Tarkkaa arviota ei pystytä ilmoittamaan, koska suurin osa näkövammaisina syntyvistä lapsista on monivammaisia, joiden näkövammaa ei heti havaita. Lasten näkövammat ovat usein vaikealaatuisia ja yleinen monivammaisuus asettaa kuntoutumiselle erityisiä haasteita. Näkövammarekisterissä on lasta ikäluokkaa kohden. Työiässä olevia aikuisia näkövammautuu keskusliiton arvion mukaan vuosittain henkilöä. Ikääntyneenä näkönsä menettää vuosittain joko kokonaan tai osittain useamman tuhannen henkilön joukko. Näkövammaisuus voi ilmetä seuraavien tekijöiden muutoksina: Näöntarkkuus ilmaisee henkilön kykyä erottaa yksityiskohtia. Normaali näöntarkkuus on 1.0. tai enemmän. Näkökentällä tarkoitetaan aluetta, jonka henkilö voi nähdä samanaikaisesti. Näkökentän keskiosassa on tarkan näön alue, jota käytetään mm. lukiessa. Äärialue taas on tärkeä liikkumisessa ja käytännön toiminnoissa sekä hämärässä valaistuksessa. Näkökentässä voi ilmetä seuraavanlaisia vikoja: näkökentän keskeinen puutos, putkimainen näkökenttä, toiminnallisesti epätasainen näkökenttä, näkökentän toisen tai puoliskon puutos. x

13 Kontrastien erotuskyvyllä tarkoitetaan kykyä erottaa vierekkäisten pintojen vaaleusaste-eroja. Hahmojen, muotojen ja yksityiskohtien erottaminen perustuu kontrastien havaitsemiseen. Värinäkö ilmaisee silmän kykyä erottaa värisävyjä. Värinäkö heikkenee yleensä kaikissa silmänpohjan ja näköratojen vioissa. Silmien sopeutuminen muuttuviin valaistusolosuhteisiin on heikkonäköisellä usein hidastunut ja heikentynyt. Esimerkiksi siirtyminen kirkkaasta ulkoilmasta sisätilan hämärään saa aikaan näkemisen vaikeutumista. Vastaavasti siirtyminen pimeästä valoisaan tilaan aiheuttaa usein häikäisyongelmia. Silmälihasten toiminnan poikkeavuuksia esiintyy monentyyppisinä. Synnynnäisesti näkövammaisilla esiintyy ns. värveliikettä, joka on automaattista vaakasuoraa, pystysuoraa tai pyörivää liikettä. Myös karsastus on tavallista. Silmälihasten hallintavaikeudet huonontavat etäisyyksien arviointikykyä. Silmän mukautuminen eri etäisyyksille heikkenee yleensä iän myötä. Näkövammaisella saattaa olla heikko silmien mukautumiskyky varhaislapsuudesta lähtien. Puhevamma Viittomakieli Puhevamma tarkoittaa vaikeutta tuottaa ja/tai ymmärtää puhetta tai vaikeutta olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Puhevammaan liittyy usein myös lukemisen ja kirjoittamisen häiriöitä. Osalla puhevammaisista henkilöistä on myös muita vaikeuksia, kuten liikuntavamma, muistiongelmia tai hahmotusvaikeuksia. Vaikeat puhevammat liittyvät yleensä johonkin neurologiseen tai muuhun sairauteen tai vammaan. Sairaus tai vamma voi olla synnynnäinen tai aikuisiällä saatu. Kuurot muodostavat kieli- ja kulttuuriryhmän, joka käyttää suomalaista viittomakieltä äidinkielenään jokapäiväisen kommunikaation, tiedonsaannin ja opiskelun kielenä. Viittomakielisiä kuuroja on noin Kaikkiaan viittomakieltä käyttäviä on noin Viittomakielen tulkkipalvelu mahdollistaa kommunikaation ja palvelujen käytön puhuttua kieltä käyttävässä ympäristössä. Ympäristön käyttämää puhuttua kieltä kuurot käyttävät toisena kielenään pääasiassa kirjoitetussa muodossa. Puhutun kielen taito vaihtelee täydellisestä kaksikielisyydestä hyvinkin puutteelliseen luku- ja kirjoitustaitoon. Myös huuliolukutaito sekä puheen tuottamisen taito xi

14 vaihtelevat yksilöllisesti. Ääneen perustuva viestintä kuten puhe, äänisignaalit ja - hälytykset eivät tavoita kuuroja. Viittomakielinen kuuro on kuuro tai huonokuuloinen henkilö, joka on omaksunut viittomakielen ensi- tai äidinkielenään ja itse samaistuu viittomakieliseksi. Viittomakieli on hänen parhaiten hallitsemansa ja jokapäiväisen elämänsä luontevin kieli. Viittomakielisiä kuuroja on Suomessa noin Viittomakielinen on kuuro, huonokuuloinen tai kuuleva henkilö, joka on omaksunut viittomakielen ensi- tai äidinkielenään ja itse samaistuu viittomakieliseksi. Viittomakieltä käyttävä on henkilö, joka käyttää viittomakieltä jokapäiväisessä elämässään. Hän voi olla viittomakielinen tai hän on oppinut viittomakielen toisena tai vieraana kielenä. Viittomakommunikaatiota käyttävä on henkilö, joka käyttää jokapäiväisessä elämässään jotakin viittomakielen viittomistoa hyödyntävää puhuttuun kieleen perustuvaa kommunikaatiomenetelmää (esimerkiksi viitottu puhe, tukiviittomat). xii

15 Sisältö Esipuhe...v Yhteenveto...vi Termit ja lyhenteet...vii Sisältö...xiii 1 Johdanto Hankkeessa haastatellut tahot Vähemmistöjä edustavat tahot...2 Kehitysvammaliitto ry...2 Kuulonhuoltoliitto ry...2 Kuurojen Liitto ry...3 Kuurojen Palvelusäätiö ry...3 Näkövammaisten Keskusliitto ry...4 Selkokeskus...4 Somaliland seura ry...5 Stakes...5 Stakesin Veturi-hanke...5 Suomen Kuurosokeat ry...6 Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki Rahoittajat...7 Media Desk FINLAND...7 Raha-automaattiyhdistys (RAY)...7 Sitra...7 Tekes Mahdollistavan teknologian tarjoajat...8 Icareus Oy...8 Ortikon interactive Oy...8 Sofia Digital Oy Lisäarvopalveluiden mahdollistajat...8 Bitlips Oy Broadcasterit ja operaattorit...9 xiii

16 Digita Oy...9 Helsinki Televisio Oy...9 Suomen 3KTV Oy...9 Tampereen Tietoverkko Oy...9 Yleisradio Oy (YLE) Digitelevisioon liittyviä tarpeita ja toiveita Etätulkkauspalvelut Jäsenistölle suunnatut ohjelmat Käyttöliittymät Lisä-äänipalvelu Tekstityksen muuntaminen puheeksi Tekstitys Viittomakielinen tulkkiruutu Vähemmistöt ja digitelevisio Euroopassa Hollanti Iso-Britannia Norja Ranska Ruotsi Rahoitus ArviD-ohjelma AVEK econtent Media Plus Raha-automaattiyhdistys...21 Yleisavustus...21 Kohdennettu toiminta-avustus...21 Investointiavustus...21 Projektiavustus Sitra Stakes Tekes...23 Tutkimus- ja tuotekehitysrahoitus...23 Teknologiaohjelmat Yhteenveto ja suositukset...26 xiv

17 7 Yhteystietoja...28 xv

18

19 1 Johdanto Liikenne- ja viestintäministeriön ArviD-digi-tv-klusteriohjelma on rahoittanut esiselvityksen. Esiselvityksen tarkoituksena oli tutkia eri vähemmistöjen ja vähemmistökieliryhmien digitelevisioon liittyvät tarpeita ja toiveita sekä selvittää niiden teknisiä ja rahoituksellisia mahdollisuuksia. Vähemmistökieliryhmistä tässä selvityksessä keskityttiin maahanmuuttajiin ja viittomakielisiin. Vähemmistöistä selvitettiin eri vammaisjärjestöjen tarpeita. Selvitys osaltaan vahvistaa liikenne- ja viestintäministeriön valmisteilla olevaa esteettömän viestinnän toimenpideohjelmaa. Yhteisöllisen viestinnän merkitys tulee kasvamaan uusien teknisten mahdollisuuksien mukana. Eri vähemmistökieliryhmät voivat kommunikoida keskenään omalla äidinkielellään sekä saada omankielistä viestintää. Samoin pienet vähemmistöt voivat keskustella ja saada tietoa itseään kiinnostavista aiheista oman ryhmänsä keskuudessa. Tähän uudet digitaaliset laitteet avaavat aivan uusia mahdollisuuksia. Digitelevisiolla on runsaasti etuja moniin muihin viestimiin, esimerkiksi Internetiin verrattuna. Se on massajakelukanava, jonka kautta tavoitetaan tehokkaasti ja nopeasti suuri määrä ihmisiä ja sen käyttöönottaminen on perinteisesti ollut nopeampaa ja vaivattomampaa kuin internet-palveluiden. Televisio on laitteena tuttu kaikille väestöryhmille, joten kynnys sen käyttämiseen on matalampi kuin muilla viestintälaitteilla. Lisäksi digitelevisio mahdollistaa suuren joukon uusia palveluja, jotka analogisella puolella olisivat olleet kustannuksiltaan selvästi kalliimpia tai mahdottomia toteuttaa. Näin se antaa vähemmistöjen yhteisölliseen viestintään uusia mahdollisuuksia. Toisaalta yleisesti digitelevisio nähdään vain televisiona. Sen mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia ei osata vielä pyytää. Samalla uusi tekniikka tuo epävarmuutta ja jopa pelkoa digitelevisiota kohtaan. Etenkin iäkkäämmän jäsenistön keskuudessa tiedottamisella on suuri tarve, koska heillä on selvästi torjuvampi asenne muutoksiin. Jäsenistölle pitäisi olla selkeästi määriteltynä, mitä laitteita he tarvitsevat ja miksi. Tämä selvitys pyrkii osaltaan selkeyttämään tilannetta. Hankkeeseen liittyy myös testi, jolla pilotoidaan Kohtaamispaikka-ohjelmaa. Kohtaamispaikka on viittomakielinen chat -ohjelma. Ohjelmaan voi lähettää teksti- ja videoviestejä. Chatin juontaja toimii tulkkina kääntäen suomenkieliset viestit viittomakielelle ja päinvastoin. 3KTV Oy, Kuurojen Liitto ry ja Prosign Oy käynnistävät ohjelman ja pilottijakso jatkuu aina asti. Jakson aikana tutkitaan ohjelman toimivuutta viittomakielisten keskinäiseen yhteisölliseen viestintään ja viittomakielisten ja suomenkielisten vuorovaikutteiseen viestintään. 1

20 2 Hankkeessa haastatellut tahot Tässä luvussa esitellään hankkeeseen tietoja antaneet tahot. Mukana oli laaja joukko digitelevision arvoketjun eri tasoilla toimivia tahoja. Arvoketjuista löytyy lisätietoa ArviD-julkaisussa 03/2004: Digitaalisen television ansaintalogiikat. Koska vähemmistöjä on hyvin suuri joukko määrittelystä riippuen, niin tässä selvityksessä keskityttiin vammaisjärjestöihin ja vähemmistökieliryhmistä maahanmuuttajiin ja viittomakielisiin. Näiden tahojen edustajista selvitykseen pyydettiin osallistumaan suuri joukko eri edustajia. Lopulta haastatteluihin osallistui tässä mainitut vähemmistöryhmiä edustaneet järjestöt. Heiltä saatiin selville eri vähemmistöryhmien tarpeet ja toiveet digitelevisioon liittyen. Sen jälkeen käytiin läpi arvoketjun muita tasoja edustavia tahoja ja selvitettiin miten käytännössä järjestöjen esittämät asiat saataisiin vietyä käytäntöön. Eri tahot on tässä esittelyssä jaoteltu arvoketjun mukaisesti eri tasolla toimiviin tahoihin. 2.1 Vähemmistöjä edustavat tahot Kehitysvammaliitto ry Kehitysvammaliitto ry pyrkii turvaamaan vammaiselle ihmiselle yhteiskunnan tuen ja palvelut, hyvän elämän ja tasavertaisen aseman muiden ihmisten kanssa. Kehitysvammaliitto on nykyään tietotaitokeskus, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja yhteistyöfoorumi. Kehitysvammaliitto tuottaa uutta tutkimustietoa sekä kehittää vammaisten henkilöiden palveluja yhteistyössä muiden alalla toimivien kanssa. Tuoreinta tietoa ja saatuja kokemuksia hyödynnetään alan henkilöstön koulutuksessa sekä kuntoutus- ja oppimateriaalien tuotannossa. Uudet ajatukset leviävät kentälle myös Kehitysvammaliiton tiedotus- ja julkaisutoiminnan kautta. Kehitysvammaliittoon kuuluu 90 jäsentä ja 201 kannatusjäsentä. Varsinaiset jäsenet ovat kuntayhtymiä, kuntia, seurakuntia, rekisteröityjäyhdistyksiä ja säätiöitä. Jäsenyhteisöt tekevät kehitysvammatyötä tai toimivat muuten kehitysvammaisten hyväksi. Kannatusjäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt. Jäsenistö toimii kehitysvammaisten ja kehitysvammatyön parissa. Kuulonhuoltoliitto ry Kuulonhuoltoliitto ry on kansalais- ja kuntoutusjärjestö, joka toimii huonokuuloisten, kuuroutuneiden ja tinnituksesta kärsivien osallistumisen ja vuorovaikutuksen edistämiseksi. Liiton tavoitteena on kehittää palvelujaan niin, että ne vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin sekä vaikuttaa kuulemisen ja kommunikaation esteettömyyden edistämiseksi. Liitto vaikuttaa kuunteluoloihin, edistää kommunikaatiota, ehkäisee kuulovammojen syntyä, rohkaisee kansalaistoi- 2

21 mintaan, tuottaa ja kehittää kuulovammaisten kuntoutuspalveluja ja julkaisee tiedotusaineistoa. Kuulonhuoltoliitto on 89 paikallisen ja kahden valtakunnallisen jäsenyhdistyksen keskusjärjestö. Jäsenistöä on noin Kuurojen Liitto ry Kuurojen Liitto ry on vuonna 1905 perustettu viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Liiton toiminta-ajatuksena on kehittää yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa kaikille sopivaa elinympäristöä, jossa viittomakieliset kuurot ovat tasa-arvoisia kansalaisia. Liitto tuottaa asiantuntija- ja muita palveluita myös viittomakieltä ja viittomakommunikaatiota käyttäville tai niitä tarvitseville henkilöille. Liitossa on 41 paikallisyhdistystä. Yhdistysten jäsenmäärä on noin Kuurojen Liiton viestintäyksikön valmistaa toimintavuosittain 18 viittomakielistä, noin tunnin mittaista videotiedotetta, jotka lähetetään postitse vhs-kasetteina. Liiton oman toiminnan painopisteiden lisäksi tiedotteissa käsitellään yleisiä ajankohtaisia aiheita. Mm. kulttuuri ja lapset ovat ohjelmatuotannossa näkyvästi esillä. Ohjelmien tuotannon maksaa kuntien sosiaalitoimi; palvelu perustuu ns. vammaispalvelulakiin ja on luonteeltaan harkinnanvaraista. Vuonna 2003 videotiedote lähetettiin kotitalouteen. Koska ohjelmien tilaajina voivat olla myös muut viittomakieliset käyttäjät, oppilaitokset ja kirjastot jne., yhden tiedotteen jakelumäärä vuonna oli keskimäärin kappaletta. Kuurojen Liitto ry on vuonna 2004 valmistanut toimintaympäristöjen digitalisoitumista käsittelevän toimenpideohjelman, digistrategian, vuosille Toimintaympäristöjen, viestintäverkkojen ja -välineiden nopea tekninen kehitys tarjoaa ennen näkemättömiä mahdollisuuksia uusien vuorovaikutteisten palvelujen ja sovellusten luomiselle. Viittomakielisten kuurojen pääseminen tietoyhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi edellyttää, että uudet ja kehittyneet välineet ovat kaikkien saavutettavissa ja käytettävissä, Design for All- periaatteen mukaisesti. Digistrategia korostaa, että ilman riittäviä toimenpiteitä maamme viittomakieliset kuurot ja viittomakieltä käyttävät kansalaiset syrjäytyvät yhteiskunnan informaatioja palvelutuotannosta ja jäävät tietoyhteiskunnan tarjoamien uusien vuorovaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Viittomakielinen väestö tarvitsee nykyistä paljon runsaampaa viittomakielistä tarjontaa varsinkin tietoverkoissa ja digitalisoitavassa televisiossa sekä julkishallinnon palvelutuotannossa. Kuurojen Palvelusäätiö ry Kuurojen Palvelusäätiö on sosiaalialan erityispalveluja tuottava kolmannen sektorin toimija. Säätiö tuottaa kuuroille ja kuurosokeille niitä sosiaali- ja terveysalan palveluja, joita he eivät saa julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Kuurojen Palvelusäätiö kehittää jatkuvasti palveluvalikoimaansa niin, että se pystyy parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan viittomakielisten kansalaisten tarpeet ja vastaamaan palvelujentarvitsijoiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Säätiö te- 3

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 40/2009. TV-ohjelmien tekstitys, selostus ja tulkkaus

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 40/2009. TV-ohjelmien tekstitys, selostus ja tulkkaus LIIKENNE JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 40/2009 TVohjelmien tekstitys, selostus ja tulkkaus Helsinki, 2009 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 8.10.2009 Tekijät Matti Kotisaari, Markab Oy Risto Kilpi,

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 68/2007. Ääniradion tulevaisuus onko se radio?

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 68/2007. Ääniradion tulevaisuus onko se radio? LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 68/2007 Ääniradion tulevaisuus onko se radio? Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 22.11.2007 Tekijä Pentti Kemppainen Julkaisun laji Muistio Toimeksiantaja

Lisätiedot

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 9/2012 Hallinnon kehittäminen Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja 9/2012 Hallinnon kehittäminen

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

Yhteisötelevisiosta totta? Alueellisen ja yhteisöllisen television mahdollisuudet Suomessa

Yhteisötelevisiosta totta? Alueellisen ja yhteisöllisen television mahdollisuudet Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 55/2008 Yhteisötelevisiosta totta? Alueellisen ja yhteisöllisen television mahdollisuudet Suomessa Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.10.2008

Lisätiedot

Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys

Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 57/2008 Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.10.2008 Tekijät Oy Omnitele Ab Tapio Haantie, Ari

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Yleisradio Oy:n julkinen palvelu ja rahoitus Työryhmän loppuraportti

Yleisradio Oy:n julkinen palvelu ja rahoitus Työryhmän loppuraportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2009 Yleisradio Oy:n julkinen palvelu ja rahoitus Työryhmän loppuraportti Helsinki, 2009 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.4.2009 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä Diplomityö suoritettu osana diplomi-insinöörin tutkintoa Espoo, 5.12.2004 Valvoja:

Lisätiedot

EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA

EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA Eduskunnan esteettömyystyöryhmä EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA 2 SISÄLLYS EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS 1. Johdanto Demokratia

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2003 Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Helsinki 2003 ISSN 1456-9442 ISBN 951-49-0957-7 Merenkulkulaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa Applikaatiotalouden tilanne ja kehitys Suomessa Julkaisuja 7/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 81/2005 Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Kataja, Inka 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Esitutkimus ikääntyneiden

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA Mari Lindholm Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVIS TELMÄ Mari Lindholm

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 5/2014 hannu-pekka huttunen kirsi

Lisätiedot

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa KUVA TÄHÄN Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa Kainuun ennakointihanke Heli Paavola, Ramboll Management Consulting 1 B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa 2015 B:9 2

Lisätiedot

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM -lomakkeiston muokkaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi

Lisätiedot