Viittomakielen ohjaaja yhteistyössä kuntoutusohjaajan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viittomakielen ohjaaja yhteistyössä kuntoutusohjaajan"

Transkriptio

1 Sisältö VIITTOMAKIELI- JA KOMMUNIKAATIOALA 14 Viittomakielen ohjaaja ammattilaisena 14 Mitä tarkoitetaan viittomakieli- ja kommunikaatioalalla? 14 Mitä viittomakielen ohjaaja osaa ja tekee? 14 Millaisia taitoja viittomakielen ohjaajalla tulisi olla? 15 Mihin viittomakielen ohjaaja voi sijoittua töihin? 16 Viittomakielen ohjaajan kelpoisuus 16 SUOMALAINEN VIITTOMAKIELI 18 Viittomakieli elävä kieli 18 Mitä viittomakieli on? 18 Viittomakieli ei ole käännös puhutusta kielestä 19 Viittomakieli kehittyy käyttäjiensä ja ympäristön vuorovaikutuksessa 20 Viittomakielinen yhteisö ja viittomakielen käyttö 23 Viittomakieliset ja kaksikielisyys 26 Äidinkieli, ensikieli, toinen kieli ja vieras kieli 27 Kieli ja kulttuuri ovat sidoksissa toisiinsa 28 Koulun tehtävä on kasvattaa kaksikielisyyteen 29 Viittomakielisten oikeus kaksikielisyyteen 30 Viittomakieliset maailmankansalaisina 31 Uhanalainen suomenruotsalainen viittomakieli 32 Uskalla käyttää kieltä 33 LASTEN JA NUORTEN OHJAUS JA KASVATUS VIITTOMA- KIELI- JA KOMMUNIKAATIOALALLA 35 Viittomakielen ohjaajan toimintaympäristöt 36 Varhaiskasvatus 36 Opetus ja koulutus 38 Järjestötoiminta 40 Viittomakielen ohjaajan työtä ohjaavat suunnitelmat 43 Varhaiskasvatussuunnitelma 43 Kuntoutussuunnitelma 44 7

2 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 45 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 46 HOJKS 47 Ohjaaminen on tietoista ja tavoitteellista toimintaa 48 Ohjaus ohjattavan näkökulmasta 49 Ohjaus toimintaympäristön näkökulmasta ERITYISET ASIAKASRYHMÄT, ASIAKKAINA LAPSET JA NUORET 66 Kehitysvammaisuus 66 Kehitysvammaisuuden syitä 68 Kehitysvammainen oppilas koulussa 69 Kehitysvammaisen henkilön vahvuudet ja tuen tarpeet 70 Puheen ja kielenkehityksen ongelmia 73 Lapsen viivästynyt puheen ja kielen kehitys 73 Lapsen kielellinen erityisvaikeus SLI (aikaisemmin dysfasia) 75 Afasia 76 Änkytys 78 Sokellus 79 Mutismi 80 Autismin kirjo 83 Autismin kirjon henkilön tyypilliset ongelmakohdat 84 Aspergerin oireyhtymä 89 Kuurosokeus 93 Kuulovammaisuus ja kuurous 95 Kuulovamman vaikutus käytännössä ja kommunikoinnin tukeminen 96 Kuuro lapsi ja sisäkorvaistute 100 Kielletystä kielestä sisäkorvaistutteiden aikaan 101 Viittomakieli lapsen elämässä sisäkorvaistutteen jälkeen 102 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ, ASIAKKAINA LAPSET JA NUORET 108 Moniammatillisuus toiminnan periaatteena 108 Lasten ja nuorten kuntoutusohjaus moniammatillisena yhteistyönä 112 Kuntoutusohjaus 112 Kuulovammaisen lapsen kuntoutusohjaaja 113 Kotikäynti 113 Päiväkotikäynnit 114 Koulukäynnit 114 8

3 Viittomakielen ohjaaja yhteistyössä kuntoutusohjaajan kanssa 115 Asiakkaana lapset ja nuoret puheterapeutin näkökulma 116 Meillä ei ole niitä lapsia 117 Yhteisön ohjaus lähiyhteisö mukaan käyttämään erilaisia viestintäkeinoja 119 Esimerkki päiväkodista 120 Erilaisten viestintäkeinojen toiminnallinen käyttö 121 Lapsen kiinnostuksen herättäminen 122 Lapsen osallistumisen tukeminen 123 Yhteistyö eri kuntoutusalan asiantuntijoiden kanssa 123 Millainen on hyvä yhteisön ohjaaja? 124 Erilainen viestintä yhteinen asia AIKUISTEN JA IKÄÄNTYNEIDEN OHJAUS VIITTOMAKIELI- JA KOMMUNIKAATIOALALLA 128 Sisäkorvaistute aikuisella 128 Mikä on sisäkorvaistute? 128 Sisäkorvaistutteet Suomessa 129 Kenelle sisäkorvaistute soveltuu? 130 Leikkaus 131 Aktivointi ja säädöt 131 Kuntoutus 131 Tulokset 131 Elämänlaatu 133 Muistisairaudet kuuroilla viittomakielisillä henkilöillä 134 Muistisairauden havaitsemisesta 134 Kuuro, viittomakieli ja muistitestit 135 Hoivaa ja kuntoutusta viittomakielisille muistisairaille 138 Yleisiä ohjeita viittomakielisen muistisairaan kanssa toimimiselle 139 Lisää tietoa viittomakielisten muistisairauden kohtaamisesta ja hoidosta 141 KOMMUNIKAATIOKEINOT JA KOMMUNIKAATION TUKEMINEN 143 Oikeus vuorovaikutukseen 143 Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot 145 Viittomiseen perustuvat keinot 147 Ele- ja olemuskieli 150 9

4 Graafinen kommunikointi 151 Esinekommunikointi 155 Kirjoittaminen 156 Selkokieli 157 Kuka tarvitsee selkokieltä? 160 Miten selkokieltä puhutaan 161 Selkopuheen ohjeet 161 Erityisiä menetelmiä kommunikoinnin tukemiseen 164 Mallittaminen 164 PECS 165 Keskustelumatto 166 Fasilitointi 166 PRT 167 Suora opettaminen 167 Nopea piirrosviestintämenetelmä 167 Vinkkipuhe 168 Puheen vastaanottamisesta 168 Mitä vinkkipuhe on ja miten se tukee puhutun kielen omaksumista? 170 Vinkkipuhemenetelmä käytännössä 170 Vinkkipuheen hyödyt 171 Kenelle vinkkipuhemenetelmä soveltuu? 172 Vinkkipuheen vaatimukset ja rajoitteet 173 Vinkkipuheen opetus Suomessa 173 Kuulon ja kommunikaation apuvälineet 175 Kuulolaitteet 175 Muut kuulon apuvälineet 177 Tekniikka apuna ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa 178 Tulkkipalvelut 181 Yleistä 181 Viittomakielen tulkki 182 Puhevammaisten tulkki 184 Kommunikoinnin kuntoutus KOMMUNIKAATION OHJAAMINEN 189 Viittomakielen ohjaaja ja moniammatillinen kuntoutustyöryhmä 189 Ohjattavan ilmaisun ja vuorovaikutuksen taidot 191 Vuorovaikutus ja viestintä 191 Lapsen vuorovaikutustaitojen kehittyminen

5 Ohjattavan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen havainnoiminen 195 Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia tarvitsevien kolme ryhmää 198 Kommunikaatiota edistäviä menetelmiä ja materiaaleja 199 Yleisiä periaatteita 199 Kielitaidon rikastuttamisen menetelmiä 202 Kommunikaation kuntoutuksen materiaali ja sen valmistaminen 208 Opetusvälineitä viittomakielen ohjaajan työtehtävissä 219 Ohjattavan, hänen lähipiirinsä ja työyhteisön ohjaaminen viitotun kommunikaatiokeinon käytössä 220 Ideoita ja ajatuksia viittomien käytön ohjaamiseen 222 Viittomakielen ohjaaja ja mediakasvatus ILMAISUTAITOJEN OHJAUS 227 Ilmaisutaitojen ohjauksen suunnittelu ja toteutus 227 Ohjaustilanteen perusrakenne 228 Ilmaisun ohjauksen käsitteitä 229 Lasten ilmaisutaitojen ohjaus 230 Leikin merkitys lapsen kehitykselle ja leikin ohjaus 232 Tuokioesimerkkejä pöytäteatteria ja toimintaa luonnossa 235 Nuorten ilmaisutaitojen ohjaus 238 Tuokioesimerkkejä kaksi ryhmätuokiota 239 Aikuisten ilmaisutaitojen ohjaus 241 Tuokioesimerkkejä ryhmätuokioita aikuisille 242 Ikääntyneiden ilmaisutaitojen ohjaus 243 Tuokioesimerkkejä liikunnallisia tuokioita ja muistelutuokio 245 Vuorovaikutuksesta äänenhuoltoon ja ääniergonomiaan 248 Ääniergonomiasta huolehtiminen 250 Sisäkorvaistutelapsi tarvitsee laulamista ja musiikkia 256 Laulaminen tukee puhekielen kehittymistä 257 Lasten oma soittaminen ja laulaminen 258 KUUROSOKEIDEN OHJAUS 259 Kommunikaatiota kuurosokeiden henkilöiden kanssa 259 Kommunikaation moninaisuus ohjaustilanteissa 260 Kokonaisvaltainen toiminta 262 Ryhmätilanteen kommunikaation hallinta

6 Kuvailun osuus ohjauksessa 264 Opastus osa toimintaa 265 Kuurosokeat ja leiritoiminta Lapissa työssäoppiminen kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten parissa 268 Esittely 268 Kuurosokeat Lapissa 268 Kuurosokeiden avustamisen erityispiirteitä 269 Toiminnan suunnittelu opiskelijoiden kanssa 270 Opiskelijat mukana leiri- ja kurssitoiminnassa 271 Nauravat silmut -aluekurssi Rovala-Opistolla 272 Yhdessä tekeminen VIITTOMAKIELEN OHJAAJAN AMMATILLISUUS 275 Johdanto 275 Ammatillisuus on ammattitaidon käyttämistä 277 Mitä viittomakielen ohjaajan ammatillisuuteen sisältyy? 277 Miten ammatillisuus kehittyy? 279 Viittomakielen ohjaajan yleiset työelämätaidot 281 Ammatin arvoperusta ja työn periaatteet ohjaavat ammattilaista työssään 283 Mitkä ovat viittomakielen ohjaajan ammatin arvoperusta ja työn periaatteet? 283 Miten arvojen ja periaatteiden mukainen työskentelytaito kehittyy? 285 Ammatillinen identiteetti on oman osaamisen tunnistamista 287 Miksi vahva ammatillinen identiteetti on hyväksi? 287 Minkälainen on viittomakielen ohjaajan ammatillinen identiteetti? 287 Miten ammatillinen identiteetti kehittyy? 288 Mitkä ovat viittomakielen ohjaajan lähiammattiryhmät? 288 Koulutuksen jälkeen työelämässä 290 Ammattilaisena selviytyy työelämän vaatimuksista 290 VIITTOMAKIELI- JA KOMMUNIKAATIOALAN TULEVAISUUS 293 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma 293 Mitä on kielipolitiikka? 293 Viittomakielten kielipolitiikka 294 Keskeiset suositukset 295 Viittomakielilaki 295 Viittomakieliasiain neuvottelukunta

7 Viittomakieliset peruspalvelut 296 Viittomakielen tutkimus 297 YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen soveltaminen 297 Mihin kielipolitiikalla voidaan vaikuttaa? 298 Viittomakielen keskus Jyväskylässä tehtävä ja tutkimus 299 Viittomakielen opetuksen historia Jyväskylän yliopistossa 299 Suomalainen viittomakieli opiskeluaineena 300 Viittomakielinen luokanopettajakoulutus Jyväskylän yliopistossa 301 Koulutusohjelmien yhteiskunnallinen merkitys 301 Viittomakielen tutkimuksen ja koulutuksen keskus 302 Kuurot maahanmuuttajat 305 Kuurot maahanmuuttajat Suomessa 305 Muuton syyt ja kotoutuminen 306 Kuurot maahanmuuttajat eri taustoista 307 Viittomakielisyys kuurojen maahanmuuttajien voimavarana 309 Kuurot maahanmuuttajat asiakasryhmänä 310 Tulevaisuuden visiot 311 Lähiyhteisön suuri merkitys toimivalle kommunikoinnille 312 Verkostotyö tukee kokonaisvaltaista kuntoutumista 313 Viittomakielen ohjaajan työn tulevaisuus 315 Viittomakielisten ryhmä ja sen tulevaisuus 316 Viittomakielisyyden historiaa 316 Viittomakielisyyden nykyisyys ja tulevaisuus 318 Luettelo kirjan artikkelien kirjoittajista 321 Kirjassa mainitut lakiviitteet 322 Hakemisto

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Innostu TKO? www.turunkristillinenopisto.fi. Koulutukset 2014 15

Innostu TKO? www.turunkristillinenopisto.fi. Koulutukset 2014 15 Innostu TKO? www.turunkristillinenopisto.fi Koulutukset 2014 15 Opistolla on AVOIMET OVET 22.1.2014 klo 12 16. Tervetuloa tutustumaan koulutuksiimme! 2 Opiskelua ja elämää Turun kristillinen opisto on

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN OHJAUS MONIKULTTUURINEN OHJAUS 2011 SISÄLTÖ 3... Johdanto 4... Eri kieli- ja kulttuuritaustainen oppilas koulussa 7... Monikulttuurinen ohjaus ja opintojen tukeminen 11... Oppilaan- ja opinto-ohjaus lapsen ja

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen

YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS TUEN MUOTO ARVIOINTI Erityisen tuen päätös Tarkistetaan 2. ja 6. luokkien keväällä HOJKS Voimakkaampi tuki Oppimissuunnitelma ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI Arviointi

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (9 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) lääkealan perustutkinto

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa

Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa 4/2009 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Eri kieli ja kulttuuriryhmiin kuuluvat ja heidän opetuksensa...3 3. Lainsäädäntö ja velvoitteet...3

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 1 Ohjelman sisältö: 1. Taustaa 2. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen nykytila 3. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelmaa tukevat ja ohjaavat valtakunnalliset

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot