SUORITUSTASOILMOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUORITUSTASOILMOITUS"

Transkriptio

1 FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Nro Hilti CFS "0843-CPD-0100" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX 2. Aiottu Käyttötarkoitus: Läpivientitiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote, katso ETA-10/0109 ( ) Kaapeliläpiviennit Kaapelit, kaapeliniput, kaapelikanavat Käyttötarkoituksen on täytettävä Putkiläpiviennit Muovi, metalliputket vastaavan standardin sisältö: Erilaiset läpiviennit Kaapelit, kaapelihyllyt, metalli- ja muoviputket ETA-10/ Valmistaja: HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: Järjestelmä 1 5. Eurooppalainen arviointiasiakirja: ETAG nro ja ETAG nro Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-10/0109 ( ) Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: SINTEF Rakennus ja infrastruktuuri Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: UL International (UK) Ltd, nro Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot: Oleellinen ominaisuus Reaktio paloon Palonkestävyys Ilmanläpäisevyys Vaaralliset aineet Iskun/liikkeen vastustus Äänenvaimennus Kestävyys ja käyttökelpoisuus Muuta Ilmoitettu suoritustaso / yhdenmukaistettu tekninen eritelmä Luokka E standardin EN mukaisesti Palonkestävyys ja käyttötarkoitus standardin EN mukaisia. Katso liite Testattu standardin EN 1026 mukaisesti. Katso liite Katso liite Testattu EOTA:n teknisen raportin mukaisesti - TR001. Katso liite Testattu standardien EN ISO 140-3, EN ISO ja EN ISO mukaisesti. Katso liite Y 2, (-20/+70) o C EOTA:n teknisen raportin mukaisesti - TR024 Ei sovellu / Ei määritettyä suoritustasoa Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Martin Althof Laatupäällikkö Liiketoimintayksikkö, kemikaalit Hilti Corporation Schaan, Maaliskuu 2016 DoP_fi_03-00_ _Hilti CFS 0843-CPD-0100

2 3.2 Ilmanläpäiseväisyys ja läpäiseväisyys joidenkin muiden kaasujen osalta Läpäiseväisyys on testattu EN 1026:n mukaan. Seuraavat virtausnopeudet (q) pinta-alaa (A) kohti on saavutettu annetuilla ilmanpaine-eroilla ( p): p [ Pa] q / A [m 3 /(h* m 2 )] Kerroksen paksuus 50 0, , Kaasunläpäisevyys N 2, CO 2 ja CH 4 (metaani) on määritelty seuraavasti vaahtokerrokselle, jonka paksuus 174 mm, ja jossa virtausnopeusindeksi q ilmaisee kaasutyypin: p [ Pa] q N2 / A [m 3 /(h m 2 )] q CO2 / A [m 3 /(h m 2 )] Q CH4 / A [m 3 /(h m 2 )] 50 0,0006 0,0004 0, ,0031 0,0021 0,0035 Ilmoitetut arvot viittaavat Hiltin palokatkovaahdosta CFS-F FX tehtyyn läpivientitiivisteeseen ilman läpivientiasennusta. 3.3 Vaarallisten aineiden päästöt tai säteily Valmistajan ilmoituksen mukaan tuote-eritelmää on verrattu Euroopan komission julkaisemaan vaarallisten aineiden luetteloon ja on varmistettu, ettei se sisällä tällaisia aineita sallittuja rajoja ylittäviä määriä. Kirjallinen ilmoitus on tässä yhteydessä ETA-haltijan lähettämä. Tämän eurooppalaisen teknisen hyväksynnän sisältämiin vaarallisiin aineisiin liittyvien erityisehtojen ohella voi olla muita sen piiriin kuuluviin tuotteisiin sovellettavia vaatimuksia (esim. muutettu eurooppalainen lainsäädäntö ja kansalliset lait, määräykset ja hallinnolliset säännökset). EU:n rakennustuotedirektiivin ehtojen täyttämiseksi näitä vaatimuksia täytyy noudattaa myös, kun ja missä ne pätevät. 3.4 Mekaaninen kestävyys ja lujuus EOTA TR001:n mukaisissa iskutesteissä korkeimman riskin aluetyypin (tyyppi IV) vaatimukset täyttyvät sisäseinille EOTA TR 001 A.1:n mukaisessa käyttöturvallisuudessa (pehmeän kappaleen isku 500 Nm, kovan kappaleen isku 10 Nm) sekä käyttökelpoisuudessa (pehmeän kappaleen isku 120 Nm, kovan kappaleen isku 6 Nm). Tulokset pätevät läpivientitiivisteiden maksimikokoihin, jotka ovat korkeintaan 0,4 m x 0,4 m.

3 3.6 Ilmaääneneristys EN ISO :2010+A1:2012:n, EN ISO :2010:n ja EN ISO 717-1:2013:n mukaisen äänenvaimennuksen testiraportit sisältyvät. Näiden testiraporttien mukaisia yksittäisarvoja ovat: Painotettu äänenvaimennusindeksi: Painotettu elementti-normalisoitu tasoero: R w(c;c tr) = 61(-2;-6) db D n,e,w(c;c tr) = 69(-2;-7) db Akustisten mittaustestien tulokset pätevät testausotokseen seuraavan kuvauksen mukaisesti. Koskien arvon D n,e,w (C;C tr): A o = 10 m 2 viitealuetta Seinäelementin kokonaispaksuus alla olevassa taulukossa kuvailtuna: t seinä = 155 mm. Saman seinän ulkomitat: L x K = mm x mm. Tämä seinäelementti vietiin neliömäisen aukon läpi l x k = mm 2, joka täytettiin Hilti-palokatkovaahdolla CFS-F FX. Läpivientitiivisteen kokonaispaksuus oli 200 mm eli se oli 45 mm seinäelementtiä paksumpi. Tämä oli mahdollista asentamalla 3 kerrosta kipsilevyluiskoja aukon ympärille kummaltakin puolelta. Seinäelementin kuvaus kerroksittain 2 x 12,5 mm kipsilevyä 50 mm teräskehys 40 mineraalivillan kera 5 mm ilmaväli eli etäisyys 50 mm teräskehys mineraalivillan kera 2 x 12,5 mm kipsilevyä Annetut tulokset koskevat mittauksia, joissa tiivisteen läpi ei kulje kaapeleita ("tyhjä tiiviste"). Asiaankuuluvien mittausten perusteella läpivientitiivisteellä ei ole akustisia vaikutuksia seinäelementteihin, joiden R w-arvot ovat enintään 61 db; "läpivientitiivistekuutiolta" oletetaan samoja mittoja seinän läpi lähes 155 mm paksuudella. Muita tuloksia täytyy odottaa asennuksissa, joissa kaapelihyllyt, putket, kanavat yms. kulkevat läpivientitiivisteen läpi.

4 LIITE 2 HILTIN PALOKATKOVAAHDON CFS-F FX PALONKESTÄVYYSLUOKITTELU 2.1 Yleistä Erityisrakenteet, joissa Hiltin palokatkovaahtoa Foam CFS-F FX voidaan käyttää läpivientitiivisteenä, ovat seuraavia: Joustavat seinät: Seinän täytyy kattaa puu- tai teräsvaarnat rivissä molemmilla puolilla sekä vähintään 2 kerrosta 12,5 mm paksua levyä. Puuvaarnaseinissä tiivisteen ja kunkin vaarnan välisen etäisyyden täytyy olla vähintään 100 mm. Ontelo täytyy täyttää vähintään 100 mm:n eristeellä, joka kuuluu luokkaan A1 tai A2 EN :n mukaan. Seinän vähimmäispaksuus liitteen 2 mukaisesti Jäykät seinät: Seinän täytyy kattaa betoni, kevytbetoni tai muuraus, ja vähimmäistiheys on 650 kg/m 3. Seinän vähimmäispaksuus liitteen 2 mukaisesti Jäykät seinät: Lattian vähimmäispaksuus on 150 mm, mukaan lukien kevytbetoni tai betoni, tiheys vähintään kg/m3. Tämä ETA ei kata tämän tuotteen käyttöä läpivientitiivisteenä kerroslevyrakenteissa. Tiivisteet saa lävistää vain liitteessä 2 kuvailluilla palveluilla. Muut osat tai tukirakenteet eivät saa kulkea tiivisteen läpi. Palvelun tukirakenne täytyy kiinnittää rakenne-elementtiin, joka sisältää läpivientitiivisteen tai sopivan viereisen rakenne-elementin, läpiviennin molemmille puolille siten, että tulipalon sattuessa tiivisteeseen ei kohdistu ylimääräistä kuormitusta. Lisäksi oletetaan, että tämä tuki säilyy altistumattomalla puolella palonkestävyyden edellyttämän ajan. Erityisiä huomioita: Kaapeleiden välistä tilaa ei tarvitse tiivistää sidotuissa kaapelinipuissa. Kaapeleiden poikkipinta (sisältäen kaapeleiden tukijärjestelmät kuten kaapelihyllyt) ei saa ylittää 60 % tiivisteen kokonaiskoosta (aukko). Putkien täytyy olla kohtisuorassa suhteessa tiivisteen pintaan. Putkitiivisteen toiminta on taattua putkipostijärjestelmissä, paineilmajärjestelmissä yms. vain, jos järjestelmät suljetaan tulipalon sattuessa. Hyväksyntä ei koske vaarallisten nesteiden ja kaasujen vuotoihin liittyviä riskejä, jos putkiin tulee vika tulipalotilanteessa. Kestävyyden arvioinnissa ei ole otettu huomioon mahdollista vaikutusta, jonka aiheuttaa aineiden tunkeutuminen putkien läpi läpivientitiivisteeseen. Metalli- ja muoviputkien luokitukset liittyvät C/U:hun (suljettu uunissa / avattu ulkona), U/C (avattu uunissa / suljettu ulkona) ja U/U (avattu uunissa / avattu ulkona). Katso lisätietoa kansallisista säännöksistä.

5 Kun läpivientitiivisteen palonkestävyyttä arvioidaan "Hiltin palokatkovaahdon CFS-F FX" mukaan liitteen 2 mukaisesti, oletuksena on, että - läpivientitiivisteen asentaminen ei vaikuta läheisten rakenne-elementtien kestävyyteen edes tulipalotilanteessa, - asennukset on kiinnitettävä viereisiin rakennuselementteihin (ei tiivisteeseen) asianmukaisten säännösten mukaisesti siten, ettei tiivisteeseen kohdistu tulipalon sattuessa ylimääräistä mekaanista kuormitusta, - asennusten tuki säilyy vaadittavan luokitusjakson ajan ja - esim. putkipostijärjestelmät, paineilmajärjestelmät kytkeytyvät pois päältä ylimääräisilläkeinoilla, jos sattuu tulipalo. Palonkestävyys luokitus on EN :2007:n osan mukainen. Luokitukset edellyttävät liitteessä 3 näkyvien asennusmääräysten noudattamista. Erottavien elementtien täytyy olla EN mukaisesti luokiteltuja vaadittavan palonkestävyysajan verran tai täyttää asiaankuuluvat Eurocode-vaatimukset. Luokitukset eivät ole voimassa kerroslevyrakenteille. Läpivientitiivisteet edellyttävät 200 mm vähimmäisetäisyyttä. Katso vähimmäisetäisyydet läpivientitiivistepalveluille (useita läpivientitiivisteitä tai yhdistettyinä) liitteestä Katso kaapeli- ja putkitukirakenteiden välinen vähimmäisetäisyys seinä- ja lattiatiivisteillä liitteestä

6 Läpivientien käyttötarkoitus ja viittaus asiaankuuluvaan osioon (luettelo ei ole kaiken kattava, muut putkien käyttötarkoitukset ovat mahdollisia) katso liite 2 Sovellus Läpivientimateriaali Valmistaja, tuote (näytteet) Erist. Joustava & jäykkä seinä 100 mm Jäykkä lattia 150 mm Vaipalliset Kaapelit johdot sidotut niput Sähköjohtoputke t PVC, PO Kupari CS LS Lämmitysputket Teräs, ruostumaton CS LS Al-komposiitti Geberit: Mepla Fränkische RW: Alpex duo CS Juomavesiputket Kupari Ruostumaton - CS LS CS LS Al-komposiitti Geberit: Mepla Fränkische RW: Alpex duo CS Kupari CS LS Jäähdytysvesipu tket Teräs, ruostumaton CS LS PE EN ISO 15494, DIN 8074/ PE EN Jätevesiputket PVC-U EN ISO Paineilmaputket PVC-U EN ISO Teollisuusputket Kupari

7 Läpivientien käyttötarkoitus ja viittaus asiaankuuluvaan osioon (luettelo ei ole kaiken kattava, muut putkien käyttötarkoitukset ovat mahdollisia) katso liite 2 CS LS Teräs, ruostumaton CS LS Al-komposiitti Geberit: Mepla Fränkische RW: Alpex duo CS PE EN ISO 15494, DIN 8074/ PVC-U EN ISO Ilmastointi Clima Split -putkiniput CS

8 2.1.1 Tiivisteen paksuus Kun tarvittava tiivisteen paksuus t A on liitteen 2 mukaan suurempi kuin seinän tai lattian paksuus t E, Hilti-palokatkovaahtoa CFS-F FX tukemaan täytyy asentaa luokan A1 tai A2 mukaisesta materiaalista (EN :n mukaan) (esim. kipsilevy) tehty tukikehys (E 1) kuvan 1 mukaisesti. Kehys voidaan asentaa aukon sisään ja sen syvyyden täytyy olla vähintään tiivisteen paksuuden t A verran, mikäli seinässä oleva läpivientitiiviste keskitetään suhteessa seinään. Vaihtoehtoisesti seinään tai lattiaan voidaan kiinnittää kipsilevy aukon ympärille (leveys w A 50 mm seinäkäytössä, w A 75 mm lattiakäytössä, kokonaispaksuus ja kehys tiivisteen paksuus t A). Kehys täytyy kiinnittää vähintään 2 metalliruuvilla kehyksen kullekin puolelle, ja ruuvien välinen enimmäisetäisyys on 150 mm. Mikäli seinässä on läpivientitiiviste, sen kummallekin puolelle täytyy asentaa kehys, jotta läpivientitiiviste on keskitettynä suhteessa seinään. Katso lyhenteiden selitykset asiaankuuluvasta tekstistä ja liitteestä 4 Kuva 1: Optiot tukikehyksiä varten (tiiviste paksumpi kuin seinä/lattia) Joissakin lattiasovelluksissa PVC-putkista tehty putkiholkki (F) voidaan valaa betonilattiaan, halkaisija mm, ja 200 mm:n pituus asennettuna tasan lattian alapuolelle kuvan 2 mukaisesti. Kuva 2: Holkit lattiakäyttöön

9 Aukon kehystys Mikäli joustavassa seinässä ei ole eristystä paneelien välissä, eristys ei täytä kokonaan verhousten välistä tilaa, eristeen tiheys on alle 100 kg/m3 tai eristys on tehty lasivillasta. Täytyy asentaa aukon kehystys. Se täytyy tehdä materiaalista, jota on käytetty seinän rakentamiseen eli vaarnoista ja levyistä vähintään 12,5 mm levypaksuudella kuvan 3 mukaisesti. Katso lyhenteiden selitykset asiaankuuluvasta tekstistä ja liitteestä 4 Kuva 3 Aukon kehystys Tiivisteen koko Tulokset pätevät läpivientitiivisteisiin, jotka ovat kooltaan yhtä suuria tai pienempiä kuin: tiivisteen koko: tiivisteen paksuus: l x k Ø t A Seinäläpiviennit EI x 600 mm 600 mm 100 mm EI x 400 mm 400 mm 150 mm Lattialäpiviennit EI x 400 mm 400 mm 150 mm Mikäli palveluiden kokonaismäärä (mukaan lukien eristys) on yhtä suuri kuin läpivientipinta tai alle 60 % siitä.

10 2.1.3 Vähimmäisetäisyydet läpivienneille Etäisyydet pätevät yksittäisille, useille ja sekalaisille läpivienneille. Seinä Lattia s 1 (kaapelien/kaapelitukien ja tiivisteen reunan välinen etäisyys) s 2 (kaapelitukien välinen etäisyys) 25 0 s 3 (kaapelien ja tiivisteen yläreunan välinen etäisyys) 0 0 s 4 (kaapelitukien ja tiivisteen alareunan välinen etäisyys) s 5 (kaapelien ja yläpuolisten kaapelitukien välinen etäisyys) 0 20 s 6 (metalliputkien ja tiivisteen reunan välinen etäisyys) 20 - s 7 (metalliputkien ja tiivisteen yläreunan välinen etäisyys) 0 15 s 8 (metalliputkien välinen etäisyys) lineaarinen asettelu (metalliputkien välinen etäisyys) ryhmäasettelu 0 20 s 9 (muoviputkien/putken sulkulaitteiden ja tiivisteen reunan välinen etäisyys) 20 - s 10 (muoviputkien/putkien sulkulaitteiden ja tiivisteen yläreunan välinen etäisyys) s 11 (muoviputkien/putkien sulkulaitteiden välinen etäisyys) s 12 (metalliputkien ja muoviputkien/putken sulkulaitteiden välinen etäisyys) s 13 (kaapelien/kaapelitukien ja metalliputkien välinen etäisyys) s 14 (kaapelien/kaapelitukien ja muoviputkien/putken sulkulaitteiden välinen etäisyys) 50 80

11 2.1.4 Putkien ja kaapelitukirakenteiden etäisyydet Tukirakenteiden etäisyydet rakenne-elementeistä ovat: Seinä (etäisyys seinän pinnasta kummallakin puolella): Lattia (etäisyys lattian yläpinnasta) Putket 300 mm 250 mm Kaapelit 500 mm 415 mm Lisäkomponentit putkiläpivientejä varten Joissakin tapauksissa muoviputkien ja metalliputkien, joissa on palavat eristeet (reaktio paloluokkaan B - E EN :n mukaan), ympärille kääritään Hilti-palokatkokääre CFS-B (katso ETA-10/0212). Kääre sijoitetaan puolelta leveydeltään (62,5 mm) tiivisteen sisään (tiivisteen pinnan keskellä olevalle merkintäviivalle) ja kiinnitetään langalla. Katso tarvittava käärekerrosten määrä asiaankuuluvasta luvusta liitteestä 2 (erityistä huomiota tulee kiinnittää oikeaan asentoon, kun Hilti-palokatkovaahdon CFS-F FX tarvittava tiivistepaksuus ylittää seinän tai lattian paksuuden) Elastomeerivaahtoeristetuotteet putkien eristykseen Seuraavia elastomeerivaahtoeristetuotteita voidaan käyttää putkien eristeinä: Valmistaja Tilausmerkintä Armacell International GmbH Armaflex AF (CE-merkki EN 14304:n mukaan), Armaflex SH, Armaflex Ultima, Armaflex HT NMC Group Insul-Tube (nmc), Insul-Tube H-Plus (nmc), Kaimann GmbH Kaiflex KK plus, Kaiflex KK L Isolante K-Flex l'isolante K-Flex HT, l'isolante K-Flex ECO, l'isolante K-Flex ST, l'isolante K-Flex H, l'isolante K-Flex ST Plus Mainittua materiaalia voidaan käyttää eristysletkun, kääreen/nauhan tai levyjen muodossa. Jos käytetään suojaeristystä D P, se täytyy tehdä samasta elastomeerimateriaalista kuin itse putken lämpöeristys.

12 2.2 Sulkutiivisteet Rakennetiedot: Paksuuden t A Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX (A) keskiöitynä suhteessa rakenne-elementin paksuuteen (E). Jos tiivisteen paksuus t A > rakenne-elementin paksuus t E, katso liite Katso symbolit ja lyhenteet liitteestä 4. * Jos palveluita lisätään myöhemmin umpitiivisteeseen, vain alla olevissa taulukoissa luetellut palvelut voidaan lisätä, jotka ovat vaaditun luokituksen mukaisia Umpitiiviste joustavissa ja jäykissä seinissä liitteen 2.1 mukaan tiivisteen koko: l x k 600 x 600 mm EI 90 tiivisteen paksuus: t A 100 mm tiivisteen koko: l x k 400 x 400 mm EI 120 tiivisteen paksuus: t A 150 mm Umpitiiviste jäykissä lattioissa liitteen 2.1 mukaan, tiivisteen koko: l x k 400 x 400 mm EI 120 tiivisteen paksuus: t A 150 mm

13 2.3 Kaapelit Rakennetiedot: Paksuuden t A Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX keskiöitynä suhteessa rakenne-elementin paksuuteen (E). Jos tiivisteen paksuus t A > rakenne-elementin paksuus t E, katso liite Katso symbolit ja lyhenteet liitteestä 4. A) Kaapelit kaapelihyllyillä (etäisyydet liitteen mukaan): Kaapelituen rakenne: rei'itetyt metallikaapelihyllyt, joiden sulamispiste on yli C (esim. galvanoitu teräs, ruostumaton teräs). Hyllyt, joissa on orgaaniset pinnoitteet, ovat katettuja, jos niiden yleisluokitus on vähintään A2 standardin EN mukaan.

14 B) Kaapelit ilman kaapelihyllyä: Vähimmäisetäisyys kaapelihyllyjen kera/ilman (mm): Kaapelista tiivisteen reunaan (s 1): 0 Kaapelista kaapeliin (s 2): 0 Kaapelista kaapelinippuun (s 2): 33

15 2.3.1 Kaapelit joustavissa ja jäykissä seinärakenteissa liitteen 2.1 mukaan. Läpivientitiiviste/ palvelut (useita) t A 200 t A 200 Kaikki vaipalliset kaapelityypit, joita käytetään nykyään ja yleisesti eurooppalaisissa rakennuskäytänteissä (esim. virta-, ohjaus-, signaali-, tietoliikenne-, data-, optiset kuitukaapelit, joiden halkaisija: Ø 21 mm EI 60 EI Ø 50 mm EI 60 EI Ø 80 mm EI 60 EI 90 Kaikki vaipalliset yksisäikeiset kaapelit Ø 21 mm EI 120 EI 120 Vaipalliset monisäikeiset halogeenivapaat kaapelit (HD 604.5:n mukaan) Ø 50 mm EI 90 Yksittäiset, vaipalliset monisäikeiset kumikaapelit (HD 22.4:n mukaan) Ø 80 mm EI 120 Sidottu kaapelinippu 6, yksittäisen kaapelin enimmäishalkaisija 21 mm, joka Vaipattomat kaapelit Ø 100 mm, EI 60 EI 120 Ø 24 mm, - EI Kaapelit jäykkien lattioiden rakenteissa liitteen 2.1 mukaan Läpivientitiiviste/ palvelut (useita) t A 250 t A 250 t A 200 Kaikki vaipalliset kaapelityypit, joita käytetään nykyään ja yleisesti eurooppalaisissa rakennuskäytänteissä (esim. virta-, ohjaus-, signaali-, tietoliikenne-, data-, optiset kuitukaapelit, joiden halkaisija: Ø 21 mm EI 60 EI 120 EI Ø 50 mm EI 60 EI 90 EI Ø 80 mm EI 60 EI 90 EI 90 Sidottu kaapelinippu 6, yksittäisen kaapelin enimmäishalkaisija 21 mm Vaipattomat kaapelit Ø 100 mm, EI 60 EI 120 EI 120 Ø 24 mm, - - EI Katso määritelmä luvusta 2.0 Katso maks. tiivistekoko liitteestä 2.1.2

16 2.4 Johtoputket ja putket Rakennetiedot ja piirros, katso liite Johtoputket ja putket joustavissa ja jäykissä seinärakenteissa liitteen 2.1 mukaan. Läpivientitiiviste/ palvelut (useita) 1 (kaapeleilla ja ilman) t A 100 t A 200 Teräskanavat ja -putket, Ø 16 mm EI 90 U/U EI 120 C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metallisiin putkijohtoihin tai putkiin, joiden lämmönjohtavuus on alhaisempi kuin seostamattomalla teräksellä ja joiden sulamispiste on vähintään C, esim. niukkaseosteisilla teräksillä, ruostumattomilla teräksillä, Ni-seoksilla (NiCu-, NiCr- ja NiMo-seoksilla). Muoviset putkijohdot ja -putket Ø 16 mm EI 120 U/U EI 120 U/U Taipuisat muoviset putkijohdot (polyolefiini, PVC), 16mm Ø 32 mm Jäykät muoviset putkijohdot (polyolefiini, PVC), 16mm Ø 32 mm Muovisten putkijohtojen nippu (polyolefiini, PVC, taipuisat tai jäykät putkijohdot, jotka 16 mm Ø 32 mm) Ø 100 mm - EI 120 U/U - EI 120 U/U - EI 120 U/U Putkijohdot ja putket jäykissä lattiarakenteissa liitteen 2.1 mukaan. Läpivientitiiviste/ palvelut (useita) 1 (kaapeleilla ja ilman) t A 150 mm t A 200 mm Teräksiset johtoputket ja -putket, Ø 16 mm EI 120 U/U EI 120 C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metallisiin putkijohtoihin tai putkiin, joiden lämmönjohtavuus on alhaisempi kuin seostamattomalla teräksellä ja joiden sulamispiste on vähintään C, esim. niukkaseosteisilla teräksillä, ruostumattomilla teräksillä, Ni-seoksilla (NiCu-, NiCr- ja NiMo-seoksilla). Muoviset putkijohdot ja -putket Ø 16 mm EI 120 U/U EI 120 U/U Taipuisat muoviset putkijohdot (polyolefiini, PVC), 16mm Ø 32 mm Jäykät muoviset putkijohdot (polyolefiini, PVC), 16mm Ø 32 mm Muovisten putkijohtojen nippu (polyolefiini, PVC), putkijohdot joustavia tai jäykkiä,16 mm Ø 32 mm Ø 100 mm - EI 120 U/U - EI 120 U/U - EI 120 U/U 2.5 Metalliputket Rakennetiedot: Paksuuden t A Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX (A) keskiöitynä suhteessa rakenne-elementin (E) paksuuteen. Jos tiivisteen paksuus t A > rakenne-elementin paksuus t E, katso liite Etäisyydet liitteen mukaan Katso symbolit ja lyhenteet liitteestä 4.

17 2.5.1 Metalliputket ilman eristystä joustavissa ja jäykissä seinärakenteissa + lattiarakenteissa liitteen 2.1 mukaan Kupariputket ilman eristystä Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) t A 200 mm 28 1,0 14,2 3 EI 90-C/U 3 14,2 mm on EN :n määräysten mukainen maksimiarvo. Tätä arvoa saattavat rajoittaa tietyt käytännössä saatavilla olevat putkimitat

18 2.5.2 Metalliputket mineraalivillaeristyksellä Jatkuva eristys Paikallinen eristys: Teräsputket mineraalivillaeristyksellä Asettelu lineaarisena tai ryhmässä tuetulla eristyksellä (D), joka valmistettu Rockwool RS800 -villasta tai vastaavasta Teräsputket mineraalivillaeristyksellä joustavissa tai jäykissä seinärakenteissa liitteen 2.1 mukaan Teräsputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 150 mm

19 Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) Eristyksen paksuus (t D) (useita) 33,7 2,6 14, EI 120 C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3,4 40 EI 120 C/U Teräsputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa tuettuja C/U Halkaisija (d C) t A 150 mm Putki Eristys Seinämän paksuus (t C) Paksuus (t D) Pituus (L D) (useita) 33,7 2,6 14, EI 120 C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3, EI 120 C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus alhaisempi kuin seostamattomalla teräksellä ja sulamispiste vähintään C, esim. vähäseosteinen teräs, valurauta, ruostumaton teräs, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) ja Ni. Seinä: 4 Seinän vähimmäispaksuuden interpolointi 2,6 halkaisijaa 33,7 varten ja 3,6 halkaisijaa 114,3 varten niiden välissä oleville halkaisijoille.

20 Teräsputki mineraalivillaeristyksellä lattiarakenteisiin liitteen 2.1 mukaan Teräsputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 150 mm Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) Eristyksen paksuus (t D) (useita) 33,7 2,6 14, EI 120 C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3,4 40 EI 120 C/U 114, ,6/14 14,2 3,5 40 EI 120 C/U Teräsputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa tuettuja C/U Halkaisija (d C) t A 150 mm Putki Eristys Seinämän paksuus (t C) Paksuus (t D) Pituus (L D) (useita) 33,7 2,6 14, EI 120 C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3, EI 120 C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on alhaisempi kuin seostamattomalla teräksellä ja sulamispiste vähintään C, esim. vähäseosteiset teräkset, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset). Lattia: 5 Seinän vähimmäispaksuuden interpolointi 3,6 halkaisijaa 114,3 varten ja 14 halkaisijaa 168 varten

21 Kupariputket mineraalivillaeristyksellä Asettelu lineaarisena tai ryhmässä tuetulla eristyksellä, joka valmistettu Rockwool RS800 -villasta tai vastaavasta Kupariputket mineraalivillaeristyksellä joustaviin tai jäykkiin seinärakenteisiin liitteen 2.1 mukaisesti Kupariputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 150 mm t A 200 mm Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) Eristyksen paksuus (t D) (useita) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3,6 20 EI 60 C/U - 88,9 2,0 14, EI 90 C/U ,0/1,5 14,2 3, EI 120-C/U 48 88,9 1,5/2,0 14,2 3, EI 120-C/U Kupariputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 150 mm t A 200 mm Putki Eristys Halkaisija (d C) Seinämän paksuus (t C) Paksuus (t D) Pituus (L D) (useita) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3, EI 60 C/U - 88,9 2,0 14, EI 90 C/U ,0/1,5 14,2 3, EI 120-C/U 48 88,9 1,5/2,0 14,2 3, EI 120-C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on kuparia alhaisempi ja sulamispiste vähintään C, esim. seostamaton teräs, vähäseosteinen teräs, valurauta, ruostumaton teräs, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-ja NiMo-seokset) ja Ni Seinän vähimmäispaksuuden interpolointi 1,0 halkaisijaa 28 varten ja 2,0 halkaisijaa 88,9 varten niiden välissä oleville putkihalkaisijoille Seinän vähimmäispaksuuden interpolointi 1,0 halkaisijaa 12 varten ja 1,5 halkaisijaa 48 varten niiden välissä oleville putkihalkaisijoille. Seinän vähimmäispaksuuden interpolointi 1,5 halkaisijaa 48 varten ja 2,0 halkaisijaa 88,9 varten niiden välissä oleville putkihalkaisijoille

22 Kupariputket mineraalivillaeristyksellä lattiarakenteisiin liitteen 2.1 mukaan Kupariputket (C) jatkuvan eristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 150 mm t A 200 mm Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) Eristyksen paksuus (t D) (useita) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3,6 20 EI 120 C/U ,0/1,5 14,2 3, EI 90 C/U 48 88,9 1,5/2,0 14,2 3, EI 120-C/U Kupariputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 150 mm t A 200 mm Putki Eristys Halkaisija (d C) Seinämän paksuus (t C) Paksuus (t D) Pituus (L D) (useita) Tiivisteen paksuus t A ( mm) t A 150 mm t A 200 mm 28 88,9 1,0/2,0 14, EI 120 C/U ,0/1,5 14,2 3, EI 90-C/U 48 88,9 1,5/2,0 14,2 3, EI 120-C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on kuparia alhaisempi ja sulamispiste vähintään C, esim. seostamattomat teräkset, vähäseosteiset teräkset, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni ja Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) Kupariputket mineraalieristyksen kanssa lattiarakenteille liitteen 2.1 mukaan valettujen holkkien kanssa Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX (A) PVC-holkeissa, halkaisija mm, holkin pituus 200 mm, asennetaan rakenne-elementin (E) alapuolelle tasan sitä vasten. Kupariputket (C) paikallisen mineraalivillaeristyksen (D) kanssa tuettuja C/U Halkaisija (d C) t A 200 mm Putki Eristys Seinämän paksuus (t C) Paksuus (t D) Pituus (L D) (useita) 28 1,0 14, EI 120-C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on kuparia alhaisempi ja sulamispiste vähintään C, esim. seostamattomat teräkset, vähäseosteiset teräkset, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni ja Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset).

23 2.5.3 Metalliputket elastomeerivaahtoeristyksellä Rakennetiedot: Paksuuden t A Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX (A) keskiöitynä suhteessa rakenne-elementin (E) paksuuteen. Jos tiivisteen paksuus t A > rakenne-elementin paksuus t E, katso liite Katso symbolit ja lyhenteet liitteestä 4. A) Jatkuva eristys B) Paikallinen eristys:

24 Joissakin lattiakäyttötapauksissa PVC-holkki (F), halkaisija mm, pituus 200 mm, asennetaan tasan rakenne-elementin (E) alapuolelle sitä vasten. Hilti-palokatkotiiviste CFS-F FX levitetään sitten kyseisen holkin sisään ja aikaansaadaan tiivistepaksuus t A = 200 mm Vähimmäisetäisyys holkin kanssa lattiakäytössä (mm): putken ja PVC-holkin reunan välillä: - 10 kahden PVC-holkin välillä: Kupariputket elastomeerivaahtoeristyksellä joustavissa ja jäykissä seinärakenteissa liitteen 2.1 mukaan asettelu lineaarisena tai ryhmässä eristyksellä (D), joka valmistettu elastomeerivaahtoeristeestä liitteen mukaan Kupariputket (C) jatkuvan elastomeerivaahtoeristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 200 mm Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) Eristyksen paksuus (t D) ,0/1,2 14,2 3 7,0/9,0 EI 90-C/U ,0 14,2 3 7,0/8,0 EI 120-C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on kuparia alhaisempi ja sulamispiste vähintään C, esim. seostamattomat teräkset, vähäseosteiset teräkset, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni ja Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) Kupariputket elastomeerivaahtoeristyksellä lattiarakenteisiin liitteen 2.1 mukaan asettelu lineaarisena tai ryhmässä eristyksellä (D), joka valmistettu elastomeerivaahtoeristeestä liitteen mukaan Kupariputket (C) jatkuvan elastomeerivaahtoeristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 200 mm Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) Eristyksen paksuus (t D) ,0/1,2 14,2 3 7,0/9,0. EI 120-C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on kuparia alhaisempi ja sulamispiste vähintään C, esim. seostamattomat teräkset, vähäseosteiset teräkset, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni ja Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset).

25 Teräsputket elastomeerivaahtoeristyksellä, lattiarakenteisiin, joissa valetut holkit, liitteen 2.1 mukaan Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX (A) PVC-holkeissa (F), halkaisija mm, holkin pituus 200 mm, asennetaan rakenneelementin alapuolelle tasan sitä vasten. Teräsputket (C) paikallisen eristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 200 mm Putki Eristys Halkaisija (d C) Seinämän paksuus (t C) Paksuus (t D) Pituus (L D) (useita) 33,7 2,6 14, EI 120-C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on seostamatonta terästä alhaisempi ja sulamispiste vähintään C, esim. vähäseosteiset teräkset, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) Metalliputket elastomeerivaahtoeristyksellä ja Hilti-palokatkokääreellä CFS-B Rakennetiedot: Paksuuden t A Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX (A) keskitettynä suhteessa rakenne-elementin (E) paksuuteen. Jos tiivisteen paksuus t A > rakenne-elementin paksuus t E, katso liite Palvelut katetaan kahdella kerroksella Hilti-palokatkokäärettä CFS-B molemmin puolin. Kääre sijoitetaan niin, että sen keskiviiva on tasaisesti tiivisteen pintaa vasten. Katso symbolit ja lyhenteet liitteestä 4. A) Jatkuva eristys

26 B) Paikallinen eristys: Teräsputket elastomeerivaahtoeristyksellä ja Hilti-palokatkokääreellä CFS-B Teräsputket elastomeerivaahtoeristyksellä ja Hilti-palokatkokääreellä CFS-B joustava ja jäykkä seinärakenne liitteen 2.1, t E 112 mm mukaan asettelu lineaarisena tai ryhmässä eristyksellä (D), joka valmistettu elastomeerivaahtoeristeestä liitteen mukaan Teräsputket (C) jatkuvan elastomeerivaahtoeristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 150 mm Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) Eristyksen paksuus (t D) (useita) 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3,4 19 EI 60-C/U EI 60-C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 12, EI 90-C/U - Teräsputket (C) paikallisen elastomeerivaahtoeristyksen (D) kanssa tuettuja C/U Halkaisija (d C) t A 150 mm Putki Eristys Seinämän paksuus (t C) Paksuus (t D) Pituus (L D) (useita) 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3, EI 60-C/U EI 60-C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 12, EI 90-C/U -

27 Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on seostamatonta terästä alhaisempi ja sulamispiste vähintään C, esim. vähäseosteiset teräkset, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) Teräsputket elastomeerivaahtoeristyksellä ja Hilti-palokatkokääreellä CFS-B lattiarakenne liitteen 2.1 mukaan asettelu lineaarisena tai ryhmässä eristyksellä (D), joka valmistettu elastomeerivaahtoeristeestä liitteen mukaan Teräsputket (C) jatkuvan elastomeerivaahtoeristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 150 mm Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) Eristyksen paksuus (t D) (useita) 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3,4 19 EI 90-C/U EI 60-C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 12, EI 120-C/U - Teräsputket (C) paikallisen elastomeerivaahtoeristyksen (D) kanssa tuettuja C/U Halkaisija (d C) t A 150 mm Putki Eristys Seinämän paksuus (t C) Paksuus (t D) Pituus (L D) (useita) 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3, EI 90-C/U EI 60-C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 12, EI 120-C/U -

28 Lattia (useita): Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on seostamatonta terästä alhaisempi ja sulamispiste vähintään C, esim. vähäseosteiset teräkset, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset) Kupariputket elastomeerivaahtoeristyksellä ja Hilti-palokatkokääreellä CFS-B Kupariputket elastomeerivaahtoeristyksellä joustaviin ja jäykkiin seiniin liitteen 2.1 mukaan asettelu lineaarisena tai ryhmässä eristyksellä (D), joka valmistettu elastomeerivaahtoeristeestä liitteen mukaan Kupariputket (C) jatkuvan elastomeerivaahtoeristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 200 mm Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) Eristyksen paksuus (t D) ,0/1,5 14,2 3,9 8,5/9,0 35,0/38,0 EI 90-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5 35,0/38,0 EI 120-C/U Kupariputket (C) paikallisen elastomeerivaahtoeristyksen (D) kanssa tuettuja C/U Halkaisija (d C) t A 200 mm Putki Eristys Seinämän paksuus (t C) Paksuus (t D) Pituus (L D) ,0/1,5 14,2 3,9 8,5/9,0 35,0/38,0 500 EI 90-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5 35,0/38,0 500 EI 120-C/U Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on kuparia alhaisempi ja sulamispiste vähintään C, esim. seostamattomat teräkset, vähäseosteiset teräkset, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni ja Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset). 9 Seinän vähimmäispaksuuden interpolointi 1,0 halkaisijaa 28 varten ja 1,5 halkaisijaa 54 varten niiden välissä oleville putkihalkaisijoille.

29 Kupariputket elastomeerivaahtoeristyksellä ja Hiltin palokatkokääreellä CFS-B joustavat ja jäykät seinärakenteet liitteen 2.1, t E 112 mm mukaan asettelu lineaarisena tai ryhmässä eristyksellä (D), joka valmistettu elastomeerivaahtoeristeestä liitteen mukaan Kupariputket (C) jatkuvan elastomeerivaahtoeristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 150 mm Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) Eristyksen paksuus (t D) (useita) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3,6 19 EI 60-C/U EI 60-C/U 28 1,0 14, EI 120-C/U - Kupariputket (C) paikallisen elastomeerivaahtoeristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 150 mm Putki Eristys Halkaisija (d C) Seinämän paksuus (t C) Paksuus (t D) Pituus (L D) (useita) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3, EI 60-C/U EI 60-C/U 28 1,0 14, EI 90-C/U - Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on kuparia alhaisempi ja sulamispiste vähintään C, esim. seostamattomat teräkset, vähäseosteiset teräkset, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni ja Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset).

30 Seinä (useita): Kupariputket elastomeerivaahtoeristyksellä ja Hilti-palokatkokääreellä CFS-B lattiarakenne liitteen 2.1 mukaan asettelu lineaarisena tai ryhmässä eristyksellä (D), joka valmistettu elastomeerivaahtoeristeestä liitteen mukaan Kupariputket (C) jatkuvan elastomeerivaahtoeristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 150 mm t A 200 mm Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) Eristyksen paksuus (t D) (useita) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3,6 19 EI 90-C/U EI 60-C/U ,0 14, EI 120-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5/9,0 35,0/38,0 EI 90-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5 35,0/38,0 EI 120-C/U Kupariputket (C) paikallisen elastomeerivaahtoeristyksen (D) kanssa tuettuja C/U t A 150 mm t A 200 mm Putki Eristys Halkaisija (d C) Seinämän paksuus (t C) Paksuus (t D) Pituus (L D) (useita) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3, EI 90-C/U EI 60-C/U 28 1,0 14, EI 120-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5/9,0 35,0/38, ,0/1,5 14,2 3,9 8,5 35,0/38,0 500 EI 90-C/U EI 120-C/U

31 Lattia, tiivisteen paksuus 150 mm: Lattia, tiivisteen paksuus t A 200 mm: Yllä annettu käyttöalue pätee myös muihin metalliputkiin, joiden lämmönjohtavuus on kuparia alhaisempi ja sulamispiste vähintään C, esim. seostamattomat teräkset, vähäseosteiset teräkset, valurauta, ruostumattomat teräkset, Ni ja Ni-seokset (NiCu-, NiCr-, NiMo-seokset).

32 2.6 Al-komposiittiputket Al-komposiittiputket elastomeerivaahtoeristyksellä joustaviin ja jäykkiin seinärakenteisiin + lattiarakenteisiin liitteen 2.1 mukaan asettelu lineaarisena tai ryhmässä eristyksellä (D), joka valmistettu elastomeerivaahtoeristeestä liitteen mukaan Rakennetiedot: Paksuuden t A Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX (A) keskiöitynä suhteessa rakenne-elementin (E) paksuuteen. Jos tiivisteen paksuus t A > rakenne-elementin paksuus t E, katso liite Katso symbolit ja lyhenteet liitteestä Al-komposiittiputket «Mepla» (C) jatkuvalla elastomeerivaahtoeristyksellä (D) tuettuja C/U Valmistaja: Geberit Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) Eristyksen paksuus (t D) t A 200 mm ,0 3,0 8,0 9,0 EI 120-C/U Al-komposiittiputket «Alpex duo» (C) jatkuvalla elastomeerivaahtoeristyksellä (D) tuettuja C/U Valmistaja: Fränkische Rohrwerke Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) Eristyksen paksuus (t D) t A 200 mm ,0 3,0 8,0 9,0 EI 120-C/U

33 2.7 Muoviputket Rakennetiedot: Paksuuden t A Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX (A) keskiöitynä suhteessa rakenne-elementin (E) paksuuteen. Jos tiivisteen paksuus t A > rakenne-elementin paksuus t E, katso liite Katso symbolit ja lyhenteet liitteestä 4. Joissakin tapauksissa palvelut katetaan kahdella kerroksella Hilti-palokatkokäärettä CFS-B molemmin puolin. Kääre sijoitetaan sen keskiviiva tiivisteen pintaa vasten.

34 Joissakin lattiasovelluksissa PVC-holkki (halkaisija mm, pituus 200 mm) asennetaan niin, että se on tasaisesti rakenne-elementin (E) alaosaan. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX levitetään sitten kyseisen holkin sisään ja aikaansaadaan tiivistepaksuus t A = 200 mm Vähimmäisetäisyys holkin kanssa lattiakäytössä (mm): putken ja PVC-holkin reunan välillä: - 10 kahden PVC-holkin välillä: PE-putket joustavat ja jäykät seinärakenteet + lattiarakenteet liitteen 2.1 mukaan PE-putket (C), jotka standardien EN ISO 15494:n ja DIN 8074/8075:n mukaisia U/U t A 200 mm Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) 40 2,3 3,7 EI 120-U/U PE-putket (C), jotka standardien EN :n ja DIN 8074/8075:n mukaisia U/C lineaarinen asettelu t A 150 mm t A 150 mm Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) (useita) 50 2,9 4,6 EI 120-U/C EI 60-U/C PE-putket (C), jotka standardien EN ISO 15494:n ja DIN 8074/8075:n mukaisia U/U sis. Hiltin palokatkokääre CFS-B t A 200 mm Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) ,9/2,7 10,0 EI 120-U/U

35 2.7.2 PVC-U-putket joustavat ja jäykät seinärakenteet + lattiarakenteet liitteen 2.1 mukaan PVC-U-putket (C), jotka standardien EN ISO :n, EN ISO 15493:n ja DIN 8061/8062:n mukaisia U/U t A 200 mm Putken halkaisija (d C) Putken seinämän paksuus (t C) 40 1,9 3,0 EI 120-U/U PVC-U-putket (C), jotka standardien EN :n ja DIN 8061/8062:n mukaisia U/U lineaarinen asettelu t A 150 mm t A 150 mm Putken halkaisija (d C) Putken seinämän paksuus (t C) (useita) 50 3,7 EI 120-U/U PVC-U-putket (C) EN :n ja DIN 8061/8062:n mukaisia U/C lineaarinen asettelu t A 150 mm t A 150 mm Putken halkaisija (d C) Putken seinämän paksuus (t C) (useita) 50 3,7 5,6 EI 120-U/C EI 60-U/C PVC-U-putket (C) EN 14493:n ja DIN 8061/8062:n mukaan U/U sis. Hiltin palokatkokääre CFS-B t A 200 mm Putken halkaisija (d c) Putken seinämän paksuus (t C) seinäkäyttöön ,8/2,2 12,3 EI 120-U/U lattiakäyttöön ,8 12,3 EI 120-U/U

36 2.7.3 PVC-putket lattiarakenteisiin liitteen 2.1 mukaan valettujen holkkien kera Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX (A) PVC-holkeissa (F), halkaisija mm, holkin pituus 200 mm, asennetaan rakenneelementin (E) alapuolelle tasan sitä vasten. PVC-putket (C) U/U t A 200 mm Putki Eristys Halkaisija (d C) Seinämän paksuus (t C) Paksuus (t D) Pituus (L D) (useita) 32 1,9 - - EI 120-U/U 2.8 Erikoisläpiviennit Rakennetiedot: Läpivientipalvelu on nippu, joka koostuu 2 elastomeerivaahtoeristyksellä varustetusta kupariputkesta, 2 kaapelista ja 1 muoviputkesta. Paksuuden t A Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX (A) keskiöitynä suhteessa rakenne-elementin (E) paksuuteen. Jos tiivisteen paksuus t A > rakenne-elementin paksuus t E, katso liite Katso symbolit ja lyhenteet liitteestä 4.

37 Vähimmäisetäisyydet (mm): seinä lattia palveluiden ja tiivisteen reunan välillä (s 1): 0 20 kaikkien ilmastonjakonippuun sisältyvien tuotteiden puitteissa (s 2): 0 0 palveluiden ja tiivisteen yläreunan välillä "Clima split" -putki- & kaapeliniput joustavat ja jäykät seinärakenteet liitteen 2.1 mukaan Clima split -niput (C) t A 200 mm Läpimeno Tyyppi / halkaisij a (d C) seinämän paksuus (t C) putken pää Nippu (C) koostuu: 2 kupariputket (C 1) jatkuvan elastomeerivaahtoerist yksen (t D:7-9 mm) kanssa kupariputket (C 1) kaapelit (C 2) ,0 C/U 5 x 1,5 mm 2-5 x 6 mm² 16 3,7 flex EI 90 2 kaapelia (C 2) 1 PVC-putki (C 3) PVC-putket (C 3) 25 4,3 flex U/U 40 2,4 Nippu (C) koostuu: 2 kupariputket (C 1) jatkuvan elastomeerivaahtoerist yksen (t D:7-9 mm) kanssa kupariputket (C 1) kaapelit (C 2) ,0 C/U 5 x 1,5 mm 2-5 x 6 mm² 16 3,7 flex EI kaapelia (C 2) 1 PVC-putki (C 3) PVC-putket (C 3) 25 4,3 flex U/U 40 2, "Clima split" -putki- ja kaapeliryhmät PVC-U-putket lattiarakenteet liitteen 2.1 mukaan Clima split -niput (C) t A 200 mm Läpimeno Tyyppi / halkaisij a (d C) seinämän paksuus (t C) putken pää Nippu (C) koostuu: 2 kupariputket (C 1) jatkuvan elastomeerivaahtoerist yksen (t D:7-9 mm) kanssa 2 kaapelia (C 2) 1 PVC-putki (C 3) kupariputket (C 1) ,0 C/U EI 120

38 LIITE 4 LYHENTEET JA VIITEDOKUMENTIT Piirroksissa käytettävät lyhenteet Lyhenne Kuvaus Lyhenne Kuvaus A, A 1, A 2,.. Palokatkotuote h Läpivientitiivisteen korkeus/pituus C, C 1, C 2,.. Läpivientipalvelut s 1, s 2 Etäisyydet D Putken eristys t A Läpivientitiivisteen paksuus E, Rakenne-elementti (seinä, lattia) t c Putken seinämän paksuus E 1, E 2, Aukon tai tuen kehystys t D Eristyksen paksuus f Valettu putkiholkkiin t E Rakenne-elementin paksuus L D Eristeen pituus w Läpivientitiivisteen leveys d c Putken halkaisija w A Kehystysleveys

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 35/211 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin laajeneva palokatkomassa CFS-IS Nro Hilti CFS "761-CPD-173" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin kaapeliläpivientijärjestelmä CFS-T Nro Hilti CFS 1139-CPD-0499/13 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0174" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS Hilti. Ole tuottoisampi. Lisää kestävyyttä. EN SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin palokatkokaapelilevy

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotulppa CFS-PL Nro Hilti CFS "0761-CPD-0271" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotyyny CFS-CU Nro Hilti CFS "1121-CPD-EA0001" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

Hiltin palokatkotiili CFS-BL testattiin standardin EN mukaisesti. Lämmönjohtavuus λ = 0,089 W/mK ja lämmönvastus R = 0,563 m 2 K/W.

Hiltin palokatkotiili CFS-BL testattiin standardin EN mukaisesti. Lämmönjohtavuus λ = 0,089 W/mK ja lämmönvastus R = 0,563 m 2 K/W. FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotiili CFS-BL Nro Hilti CFS "0761-CPD-0270" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0178" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX

Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Tekninen ohje Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 0 / 09 Numero 04 / 04 Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Numero 04 / 04 sivu Palokatkovaahto

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkomansetti CFS-C Nro Hilti CFS "0843-CPD-0101" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti-palokatkolevytiiviste

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-CID Nro Hilti CFS "0843-CPR-0293" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011 HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Tekninen ohje I Julkaisu 04 / 2011 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10 / 0212. Painos 09 / 2010. Hilti Palokatkokääre CFS-B

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10 / 0212. Painos 09 / 2010. Hilti Palokatkokääre CFS-B Tekninen ohje Hilti Palokatkokääre CFS-B Hilti Palokatkokääre CFS-B Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10 / 0212 Painos 09 / 2010 Hilti Palokatkokääre CFS-B painos 09/2010 sivu 1 Palokatkokääre CFS-B

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Tekninen ohje Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Hilti CFS-CU Palokatkotyyny Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkomansetti CFS-C P Nro Hilti CFS "0843-CPD-0102" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PALOKITTI

ASENNUSOHJE PALOKITTI ASENNUSOHJE PALOKITTI Würth Palokitti on muokattava palokatkotuote kaapeli- ja putkiläpivientien tiivistämiseen, sekä seinä että lattiarakenteissa. Ominaisuudet: Muokattava punainen kitti, toimitetaan

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOKIEKKO

HILTI PALOKATKOKIEKKO HILTI PALOKATKOKIEKKO CFS-D 25 Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 16/0050 Passive Fire Iovation of the year 2016 WINNER Hilti with the Firestop Collar Endless Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero

Lisätiedot

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm:

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm: Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--sealpad (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste Firetect Seal pad -palokatko 2. Aiottu käyttötarkoitus muovisten pistorasianpohjien palokatko läpivientien

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Ruuviankkuri Hilti HUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR-+15/0630-akryyli (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect Acrylic -paloakryyli rakenteissa olevien (liikunta)saumojen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin lyöntiankkuri HKD 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153 Painos 09/2013 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 09/2013 sivu 1 Palokatkokaulus

Lisätiedot

Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B

Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 11 / 0429 Numero 09 / 2013 Hilti Palokatkopinnoite

Lisätiedot

Palokatkoratkaisut Geberit putkille. Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Numero 09 / 2014. Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille

Palokatkoratkaisut Geberit putkille. Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Numero 09 / 2014. Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Palokatkoratkaisut Geberit putkille Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP Numero 09 / 2014 Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Numero 09/ 2014

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR-00242-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin metallin kiila-ankkuri HST, HST-R, HST-HCR, HST3 ja HST3-R 2. Käyttötarkoitus/-tarkoitukset: Tuote Metalliankkurit

Lisätiedot

ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K

ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K Tekninen tuoteseloste ja asennusohje ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K 2-komponenttinen palokatkovaahto Tuoteseloste Väri Tuotekoodi Koko Kpl/ltk Kpl/lava Punainen FSAFOAM2K

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--grafiitti (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect -palografiitti rakenteissa olevien putki- ja kaapeliläpivientiaukkojen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--wrap (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyyppien yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect Wrap + Wrap-'n-roll rakenteissa olevien putkiläpivientiaukkojen sulkeminen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212. Numero 07 / 2014. Hilti-palokatkonauha CFS-B

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212. Numero 07 / 2014. Hilti-palokatkonauha CFS-B Tekninen ohje Hilti-palokatkonauha CFS-B Hilti Palokatkokääre CFS-B Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212 Numero 07 / 2014 Hilti-palokatkonauha CFS-B Numero 07 / 2014 sivu 1 Tuotesivu Hilti

Lisätiedot

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--coat (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste Firetect PA-pinnoite 2. Aiottu käyttötarkoitus rakenteissa olevien putki- ja kaapeliläpivientiaukkojen saumojen

Lisätiedot

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957 Sivu 1/14 TUOTEKUVAUS on lämpölaajeneva, yksikomponenttinen, akryylipohjainen palokatkomassa läpivienteihin ja saumoihin. laajenee tilavuudeltaan kaksi kertaa, kun lämpötila on noin 180ºC. KÄYTTÖKOHTEET

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 200-A rebar 0756-CPD-0458 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 200-A sovellukset harjateräsasennuksiin 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--collar (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyyppien yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect FMU (teräs) + FMI (ruostumaton teräs) rakenteissa olevien putkiläpivientiaukkojen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa

Tekninen ohje. Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa Tekninen ohje Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa European Technical Approval ETA N o / 0389 (suorat saumatiivisteet)) ETA N o / 0292 (läpivientitiivisteet) Painos 04 /

Lisätiedot

Tekninen opas. Hilti palokatkomassa CFS-M RG. Euroopan tekninen hyväksyntä ETA N o 12/0101

Tekninen opas. Hilti palokatkomassa CFS-M RG. Euroopan tekninen hyväksyntä ETA N o 12/0101 Tekninen opas Hilti palokatkomassa FS-M RG Hilti palokatkomassa FS-M RG uroopan tekninen hyväksyntä TA N o 12/0101 Julkaisu 05 / 2012 Hilti palokatkomassa FS-M RG Julkaisu 05/2012 sivu 1 Hilti palokatkomassa

Lisätiedot

45% 45% 35% Jahre. Jahre. years. years. Jahre. years. Jahre 01.10.2006 01.10.2006. Schallschutz. Dampfdichtigkeit. in. Wärmedämmend.

45% 45% 35% Jahre. Jahre. years. years. Jahre. years. Jahre 01.10.2006 01.10.2006. Schallschutz. Dampfdichtigkeit. in. Wärmedämmend. Tekninen CFS-F FX Palokatkovaahto ohje Palokatkovaahto CFS-F FX European Technical Approval ETA No 10 / 109 CFS-F FX Palokatkovaahto 06/2010 Painos 06 / 2010 1 CFS-F FX Palokatkovaahto Palokatkovaahto

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti pinnoitettu palovillalevy ja Hilti palokatkopinnoite CFS-CT. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N o 11/0429

Tekninen ohje. Hilti pinnoitettu palovillalevy ja Hilti palokatkopinnoite CFS-CT. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N o 11/0429 Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite FS-T Hilti pinnoitettu palovillalevy ja Hilti palokatkopinnoite FS-T Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N o 11/0429 Julkaisu 06 / 2012 Hilti Palokatkopinnoite

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Kaapelimansetti CFS-CC. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704

Tekninen ohje. Hilti Kaapelimansetti CFS-CC. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704 Tekninen ohje Hilti Kaapelimansetti CFS-CC Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704 Issue 10 / 2013 Hilti Kaapelimansetti CFS-CC Sovellukset Kaapeli- ja kaapelinippuläpiviennit lattiarakenteissa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 150 MAX 0756-CPD-0240 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 150 MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HIT-HY 200-A -injektointijärjestelmä jälkiasennettujen harjateräksien liitoksiin

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Suoritustasoilmoitus DoP-07/0291-KI-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: KI-10 Kuvassa on esimerkillinen tuote kyseisestä tuoteryhmästä 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): yleistyyppi

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 1343-CPR-M 629-1 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektointijärjestelmä Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote

Lisätiedot

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM144/6221/2007 1 (6) Annettu: 23.9.2008 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

ISOVER palokatkot. Asennusohjeet 04/2018

ISOVER palokatkot. Asennusohjeet 04/2018 ISOVER palokatkot ohjeet Palokatkojärjestelmä: GPG-tiivistelaastia käytetään palotiivisteenä kevytrakenteisissa väliseinissä ja betonista valmistetuissa seinä- ja lattiarakenteissa. NO S DK ENG ET FIN

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS

HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406 Tekninen ohje I Painos 02/2011 Hilti palokatkovaahto CFS-IS Painos 02/2011 sivu 1 Palokatkovaahto CFS-IS Vesipohjainen palokatkovaahto

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR. European Technical Approval 10/ 0389

Tekninen ohje. Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR. European Technical Approval 10/ 0389 Tekninen ohje Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR European Technical Approval / 0389 ETA No (suorat saumatiivisteet) ETA No / 0292 (läpivientitiivisteet) Painos /20 Painos / 20 sivu 1 Akryylipohjainen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkotiili KIT: Hilti Palokatkotiili CFS-BL. Hilti palokatkotiivistemassa CFS-FIL. Hilti muovautuva palokatkomatto CFS-P BA

Tekninen ohje. Hilti Palokatkotiili KIT: Hilti Palokatkotiili CFS-BL. Hilti palokatkotiivistemassa CFS-FIL. Hilti muovautuva palokatkomatto CFS-P BA Tekninen ohje Hilti Palokatkotiili Kit Hilti Palokatkotiili KIT: Hilti Palokatkotiili CFS-BL Hilti palokatkotiivistemassa CFS-FIL Hilti muovautuva palokatkomatto CFS-P BA Eurooppalainen tekninen arviointi

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti 0432-CPR-00242-02 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Metallin kiila-ankkuri Hilti 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081

HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081 HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081 PALOKATKOKAULUS CFS-SL GA KÄYTTÖKOHTEET Kaapeli- ja kaapelinippuläpivientien tiivistämiseen Sopii pieniin ja keskisuuriin

Lisätiedot

JOINTS FIRE WRAP PRO+ Palokääre kaapeleille ja putkille

JOINTS FIRE WRAP PRO+ Palokääre kaapeleille ja putkille TUOTEKUVAUS palowrap tarjoaa yksinkertaisen ja edullisen vaihtoehdon palokaulukselle ja kaapeliläpivienneille seinissä ja välipohjissa. Wrap soveltuu myös palavalla eristeellä (esim. armaflex) eristetyille

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkotulppa Kit: Hilti Palokatkotulppa CFS-PL Hilti tiivistemassa CFS-FIL Hilti muovattava palokatkomatto CFS-P BA

Tekninen ohje. Hilti Palokatkotulppa Kit: Hilti Palokatkotulppa CFS-PL Hilti tiivistemassa CFS-FIL Hilti muovattava palokatkomatto CFS-P BA Tekninen ohje Hilti Palokatkotulppa kit Hilti Palokatkotulppa Kit: Hilti Palokatkotulppa CFS-PL Hilti tiivistemassa CFS-FIL Hilti muovattava palokatkomatto CFS-P BA Eurooppalainen tekninen arviointi ETA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hiltipalokatkomansetti. Avonainen CFS-C EL. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085. Numero 04 / 2014

Tekninen ohje. Hiltipalokatkomansetti. Avonainen CFS-C EL. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085. Numero 04 / 2014 Tekninen ohje Hilti-palokatkomansetti CFS-C EL Hiltipalokatkomansetti Avonainen CFS-C EL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085 Numero 04 / 2014 Hilti-palokatkomansetti CFS-C EL Numero 04

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

Tekninen. ohje. Hilti Palokatkovaahto CFS-F FX. European Technical Approval ETA No 10 / 109. Hilti CFS-F FX Palokatkovaahto

Tekninen. ohje. Hilti Palokatkovaahto CFS-F FX. European Technical Approval ETA No 10 / 109. Hilti CFS-F FX Palokatkovaahto Tekninen ohje Hilti Palokatkovaahto CFS-F FX European Technical Approval ETA No 10 / 109 Painos 06 / 2010 Sivu 1 Palokatkovaahto CFS-F FX Bauchemie Piktos_neu.ai Bauchemie Piktos_neu.ai 01.10.2006 01.10.2006

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Takakartioankkuri Hilti HDA 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

ISOVER palokatkot. Asennusohjeet

ISOVER palokatkot. Asennusohjeet ohjeet ISOVER palokatkot Palokatkojärjestelmä: GPG-tiivistelaastia käytetään palotiivisteenä kevytrakenteisissa väliseinissä ja betonista valmistetuissa seinä- ja lattiarakenteissa. Testattu standardien

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti palokatkomassa CFS-IS. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406. Painos 02 / 2011. Hilti palokatkomassacfs-is

Tekninen ohje. Hilti palokatkomassa CFS-IS. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406. Painos 02 / 2011. Hilti palokatkomassacfs-is Tekninen ohje Hilti palokatkomassacfs-is Hilti palokatkomassa CFS-IS Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406 Painos 02 / 2011 Hilti palokatkomassa CFS-IS Painos 02/2011 sivu 1 Hilti palokatkomassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT TAPCON-6 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

Cetap-tarkastusluukku

Cetap-tarkastusluukku 1 (5) Myönnetty Laajennus Voimassa 17.3.2016 5.5.2017 16.3.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HVU 1343-CPR-M 500-19/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HVU, jossa HAS- ja HIS-elementit 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

VV B. Rakennuskemia Oy Kerkkolankatu 17, Hyvinkää

VV B. Rakennuskemia Oy Kerkkolankatu 17, Hyvinkää Tytan B1 Paloakryyli Komposiittiputket massiiviseinässä VV1.1 07072016B Paloluokka EI60 Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037 Betoniseinä min. 150mm, Kannakointi 350mm Komposiittiputki maks. 75mm, Mineraalivilla

Lisätiedot

Obex palokatkovaahto ASENNUSOHJEET VAAHTO PALO KATKO

Obex palokatkovaahto ASENNUSOHJEET VAAHTO PALO KATKO ASENNUSOHJEET PALO VAAHTO KATKO 1 Palokatkovaahto kaapeleille ja putkille sekä niiden yhdistelmille paloluokkaan EI 120:een saakka betoniseinille, lattioille ja joustaville seinille. Palokatko sähkö-,

Lisätiedot

PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1.

PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1. PALOKATKOSUUNNITELMA Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. akennuskohde ja yhteyshenkilöt 1.1. akennuskohde Nimi: Sijainti: Osoite: Tässä suunnitelmassa esitetään yo. kohteen palokatkojen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / 2013. Hilti palokatkomansetti CFS-C P

Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / 2013. Hilti palokatkomansetti CFS-C P Tekninen ohje Hilti palokatkomansetti CFS-C P Hilti palokatkomansetti CFS-C P Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404 Numero 07 / 2013 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 1 Yleistietoa

Lisätiedot

RAKENNUSTEN PASSIIVINEN PALOTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PASSIIVINEN PALOTURVALLISUUS RAKENNUSTEN PASSIIVINEN PALOTURVALLISUUS tulipalotilanteessa aktivoituvat PALOKATKOT ETA / CE HYVÄKSYTYT PALOKATKOTUOTERATKAISUT AMMATTIRAKENTAMISEEN KOKONAISVALTAINEN PALVELUKONSEPTI Palokatkotuoteratkaisut

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkomansetti CFS-C EL Nro Hilti CFS 0843-CPR-0154 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN

URAKKALASKENTAA VARTEN URAKKALASKENTAA VARTEN A-Insinöörit Suunnittelu Oy Bertel Jungin aukio 9 0600 Espoo Puh 007 9 777 Fax 007 9 779 etunimi.sukunimi@ains.fi PALOKATKOSUUNNITELMAN YLEISTEKSTI () Palokatkosuunnitelma Yleistä

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 1020-CPD-090-030097 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX PLUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Dop Nro: Honkatalot, Polar Life Haus 802-1/2013 1. Tuotetyyppi: Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen hirsitalon rakennussarja. 2. Tuotteen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C Tekninen ohje Hilti Palokatkomansetti CFS-C Hilti Palokatkomansetti CFS-C Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403 Painos 02 / 2011 Hilti Palokatkomansetti CFS-C Painos 02/2011 sivu 1 Palokatkomansetti

Lisätiedot

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS 2K FIRE FOAM PRO+ EI120 2- komponenttinen palokatkovaahto läpivienteihin ETA- hyväksyntäraportti soveltuvuudesta: ETA - 11/0206 (Etag

Lisätiedot

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Varma Euroclass B/BL-s3,d0 ja suuri vesihöyryn siirtymiskestävyys

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

ERITTÄIN JOUSTAVAA MUKAVUUTTA AKUSTOINTIIN

ERITTÄIN JOUSTAVAA MUKAVUUTTA AKUSTOINTIIN ERITTÄIN JOUSTAVAA MUKAVUUTTA AKUSTOINTIIN Suunniteltu erityisesti vähentämään hulevesi- ja viemäriputkien melua Loistava suorituskyky jo ohuella akustisella kerroksella Helppo levittää ja ylläpitää 107

Lisätiedot

PYRO-SAFE Flammotect - double-layer

PYRO-SAFE Flammotect - double-layer Asennusohje Yhdistelmäläpivienti joka koostuu mineraalivillalevystä (60mm) ja ablatiivisestä pinnoitteesta. Soveltuu kaikille kaapelityypeille, kaapelihyllyille, palaville putkille ja palamattomille putkille.

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPR-0914 - FI (Versio 2) To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/spit/dop_spit_archives/dop_fi_archives.zip 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HSL-3 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus Kiinnitykseen

Lisätiedot

HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405. Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje

HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405. Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405 Hilti Palokatkonauha CFS-W Painos 02/2011 sivue 1 Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje Palokatkonauha CFS-W SG Palonarkojen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS NRO. MW/PW/ /CPR/DOP 1 (5)

SUORITUSTASOILMOITUS NRO. MW/PW/ /CPR/DOP 1 (5) ILMOITUS NRO. MW/PW/421-002/CPR/DOP 1 (5) 1. TUOTETYYPPI: Metsä Wood Spruce MouldGuard rakenteellinen havuvaneri - Homesuojakäsitelty - Fenoliformaldehydiliima (sään- ja keitonkestävä) 2. AIOTUT KÄYTTÖTARKOITUKSET:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoPnro Hilti HITHY 200A 1343CPRM50010/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HITHY 200A 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT MULTI-MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

Palokatkot. Asennusmenetelmät. PeO. Palokatkomiehet.fi

Palokatkot. Asennusmenetelmät. PeO. Palokatkomiehet.fi Palokatkot Asennusmenetelmät PeO Palokatkomiehet.fi Oikein asennetun palokatkon tulee täyttää sille asetetut toiminnalliset vaatimukset sekä sen tulee kestää suunniteltu käyttöikä (huolto- ja kunnossapito).

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

EDISTYKSELLINEN PUTKITUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KOSTEUDEN TIIVISTYMISEN ESTÄMISTÄ VARTEN AF/ARMAFLEX-LIIMALLA

EDISTYKSELLINEN PUTKITUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KOSTEUDEN TIIVISTYMISEN ESTÄMISTÄ VARTEN AF/ARMAFLEX-LIIMALLA EDISTYKSELLINEN PUTKITUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KOSTEUDEN TIIVISTYMISEN ESTÄMISTÄ VARTEN AF/ARMAFLEX-LIIMALLA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Turvallinen euroluokka B/ BL-s3,d0 ja hyvä vesihöyryn kestävyys

Lisätiedot

PUTKITUKIEN UUSINTA UUTTA

PUTKITUKIEN UUSINTA UUTTA PUTKITUKIEN UUSINTA UUTTA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Estää kylmäsiltojen muodostumisen luotettavasti PET-muovista valmistetut ympäristöystävälliset ja kevyet kantavat lohkot Itseliimautuva kiinnitys

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA. VALMISTAJA Tremco illbruck International Gmbh Wigan plant, UK TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA. VALMISTAJA Tremco illbruck International Gmbh Wigan plant, UK TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-6726-11 Myöntämispäivä 18.03.2011 Päivitetty 5.3.2012 TUOTTEEN NIMI Nullfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Tremco illbruck International Gmbh Tullikirjurinkuja 2 FI-00750

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O Tuotetyypin tunniste PROD0177 StoPox HVP O Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Obex palokatkotulppa ASENNUSOHJEET TULPPA PALO KATKO

Obex palokatkotulppa ASENNUSOHJEET TULPPA PALO KATKO ASENNUSOHJEET PALO TULPPA KATKO 1 2 OBEX PALOKATKOTULPPA Kaapelin palokatko betoniseinille, lattioille ja kevyille seinille aina paloluokkaan El 120:een asti. Palokatko sähkö-, tietoliikenne- ja valokaapeleille,

Lisätiedot