Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,53 Arvonalentumiset , ,53

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53"

Transkriptio

1 1. TULOSLASKELMA Euroa Toimintatuotot Myyntituotot ,49 Maksutuotot ,19 Tuet ja avustukset ,52 Vuokratuotot ,48 Muut toimintatuotot , , ,78 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,64 Palkat ja palkkiot , ,66 Henkilösivukulut , ,98 Eläkekulut , ,54 Muut henkilösivukulut , ,44 Palvelujen ostot , ,31 Asiakaspalvelujen ostot , ,21 Muiden palvelujen ostot , ,10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,64 Avustukset , ,82 Vuokrat , ,28 Muut toimintkulut , , , ,27 Toimintakate , ,49 Verotulot , ,85 Valtionosuudet , ,00 Korkotuotot , ,22 Muut rahoitustuotot , ,50 Korkokulut , ,21 Muut rahoituskulut , , , ,42 Vuosikate , ,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,53 Arvonalentumiset , ,53 Tilikauden tulos , ,41 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,00 Yli-/(ali)jäämä , ,41 66

2 2. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,94 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,94 Investointien rahavirta Investointimenot , ,99 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,70 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,30 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,36 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 1 440, , , ,59 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,70 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,32 0, ,70 Oman pääoman muutokset 0, , ,65 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,00 Vaihto-omaisuuden muutos , ,92 Saamisten muutos , ,34 Korottomien velkojen muutos , , , ,84 Rahoituksen rahavirta , ,78 Rahavarojen muutos , ,42 67

3 3. TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,48 Aineettomat hyödykkeet , ,53 Aineettomat oikeudet , ,45 Muut pitkävaikutteiset menot , ,08 Aineelliset hyödykkeet , ,66 Maa- ja vesialueet , ,02 Rakennukset , ,02 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,10 Koneet ja kalusto , ,28 Muut aineelliset hyödykkeet , ,76 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,48 Sijoitukset , ,29 Osakkeet ja osuudet , ,06 Muut lainasaamiset , ,23 Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,73 Valtion toimeksiannot , ,84 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,29 Muut toimeksiantojen varat , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,17 Vaihto-omaisuus , ,59 Aineet ja tarvikkeet , ,59 Saamiset , ,14 Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,14 Myyntisaamiset , ,62 Lainasaamiset 0, ,00 Muut saamiset , ,77 Siirtosaamiset , ,75 Rahoitusarvopaperit , ,38 Osakkeet ja osuudet , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,06 YHTEENSÄ , ,38 68

4 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,66 Peruspääoma , ,66 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,59 Tilikauden yli-/alijäämä , ,41 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,00 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 PAKOLLISET VARAUKSET , ,00 Muut pakolliset varaukset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,54 Valtion toimeksiannot , ,84 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,89 Muut toimeksiantojen pääomat , ,81 VIERAS PÄÄOMA , ,18 Pitkäaikainen , ,36 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,09 Liittymismaksut ja muut velat , ,27 Siirtovelat Lyhytaikainen , ,82 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,94 Saadut ennakot , ,68 Ostovelat , ,40 Liittymismaksut ja muut velat , ,89 Siirtovelat , ,91 YHTEENSÄ , ,38 69

5 4. KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,21 Aineettomat hyödykkeet , ,25 Aineettomat oikeudet , ,49 Muut pitkävaikutteiset menot , ,14 Ennakkomaksut 257,62 Aineelliset hyödykkeet , ,68 Maa- ja vesialueet , ,52 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,33 Koneet ja kalusto , ,88 Muut aineelliset hyödykkeet , ,44 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,68 Sijoitukset , ,28 Osakkuusyhteisöosuudet , ,49 Muut osakkeet ja osuudet , ,49 Muut lainasaamiset , ,43 Muut saamiset , ,87 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,01 Valtion toimeksiannot , ,40 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,01 Muut toimeksiantojen varat , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,92 Vaihto-omaisuus , ,57 Aineet ja tarvikkeet , ,35 Keskeneräiset tuotteet , ,22 Muu vaihto-omaisuus 785,85 Saamiset , ,73 Pitkäaikaiset saamiset , ,85 Muut saamiset , ,85 Lyhytaikaiset saamiset , ,88 Myyntisaamiset , ,15 Lainasaamiset ,00 Muut saamiset , ,43 Siirtosaamiset , ,30 Rahoitusarvopaperit , ,02 Osakkeet ja osuudet , ,83 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,19 Joukkovelkakirjasaamiset Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , ,60 YHTEENSÄ , ,14 70

6 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,35 Peruspääoma , ,65 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä , ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,60 Tilikauden yli-/alijäämä , ,10 VÄHEMMISTÖOSUUDET 1 802, ,25 KONSERNIRESERVI POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,34 Poistoero , ,90 Vapaaehtoiset varaukset , ,44 PAKOLLISET VARAUKSET , ,53 Eläkevaraukset , ,36 Muut pakolliset varaukset , ,17 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,02 Valtion toimeksiannot , ,40 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,76 Muut toimeksiantojen pääomat , ,86 VIERAS PÄÄOMA , ,65 Pitkäaikainen , ,34 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,64 Lainat julkisyhteisöiltä , ,68 Saadut ennakot 39,05 Liittymismaksut ja muut velat , ,02 Lyhytaikainen , ,31 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,17 Lainat julkisyhteisöiltä , ,28 Saadut ennakot , ,03 Ostovelat , ,98 Liittymismaksut ja muut velat , ,97 Siirtovelat , ,88 YHTEENSÄ , ,14 71

7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liite Tuloslaskelman liitetiedot 1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Liite 2 Toimintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina Liite 3 Verotulojen erittely Liite 4 Valtionosuuksien erittely Liite 5 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Liite 6 Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Liite 7 Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Liite 8 Pakollisten varausten muutokset Liite 9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Liite 10 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Taseen liitetiedot Liite 11 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Liite 12 Saamisten erittely Liite 13 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Liite 14 Rahoitusarvopaperit Liite 15 Oman pääoman erittely Liite 16 Pitkäaikaiset velat Liite 17 Pakolliset varaukset Liite 18 Poistoero ja vapaa-ehtoiset varaukset Liite 19 Vieras pääoma Liite 20 Muiden velkojen erittely Liite 21 Siirtovelkoihin siirtyvät olennaiset erät Liite 22 Huollettavien varat Liite 23 Elatustuen takautumissaatavat Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Liite 24 Leasingvastuiden yhteismäärä Liite 25 Kunnan antamat vastuusitoumukset Liite 26 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liite 27 Henkilöstön lukumäärä Liite 28 Henkilöstökulut Muun taseyksikön tilinpäätöslaskelmat Liite 29 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Liite 30 Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma Liite 31 Vesihuoltolaitoksen tase Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetiedot Liite 32 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 72

8 73

9 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liite 1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Kunnan organisaatio ei ole muutettu joten vuosien 2007 ja 2008 tiedot ovat vertailukelpoiset. 74

10 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liite 2 Toimintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina Tomintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina Liite 8 Yleishallinto , ,95 Sosiaali- ja terveysosasto , ,10 Sivistysosasto , ,19 Tekniikka- ja ympäristöosasto , ,54 Kunnan toimintatuotot yhteensä , ,78 Liite 3 Verotulojen erittely Kunnan tulovero , ,99 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,65 Kiinteistövero , ,21 Verotulot yhteensä , ,85 Liite 4 Valtionosuuksien erittely Laskennalliset valtionosuudet Yleinen valtionsouus , ,00 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus , ,00 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionsosuus , ,00 Valtionosuudet yhteensä , ,00 75

11 Liite 5 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET OMAISUUSRYHMÄ POISTOMENETELMÄ P-AIKA/-% Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5 v Perustamis- ja järjestelymenot Tasapoisto 3 v Tutkimus- ja kehittämismenot Tasapoisto 3 v Konserniliikearvo Tasapoisto 5 v Liikearvo Tasapoisto 5 v Atk-ohjelmistot Tasapoisto 3 v Muut Tasapoisto 3 v.* Aineelliset hyödykkeet: 1100 Maa- ja vesialueet Ei poistoa Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 40 v Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 25 v Talousrakennukset Tasapoisto 20 v Vapaa-ajanrakennukset Tasapoisto 20 v Asuinrakennukset Tasapoisto 40 v Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännöspoisto 20 % 1132 Sillat, laiturit ja uimalat Menojäännöspoisto 20 % 1134 Muut maa- ja vesirakenteet Menojäännöspoisto 20 % 1135 Vedenjakeluverkosto Menojäännöspoisto 10 % 1136 Viemäriverkko Menojäännöspoisto 10 % 1138 Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslait. Menojäännöspoisto 20 % 1139 Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Menojäännöspoisto 20 % 1141 Muut putki- ja kaapeliverkot Menojäännöspoisto 20 % 1142 Vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet Menojäännöspoisto 15 % 1143 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Menojäännöspoisto 20 % 1144 Liikenteen ohjauslaitteet Menojäännöspoisto 25 % 1149 Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Menojäännöspoisto 25 % 1150 Rautaiset alukset Menojäännöspoisto 20 % 1151 Puiset alukset ja muut uivat työkoneet Menojäännöspoisto 25 % 1153 Muut kuljetusvälineet Menojäännöspoisto 30 % 1154 Muut liikkuvat työkoneet Menojäännöspoisto 30 % 1155 Muut raskaat koneet Menojäännöspoisto 25 % 1156 Muut kevyet koneet Menojäännöspoisto 25 % 1157 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Menojäännöspoisto 30 % 1158 Atk-laitteet Menojäännöspoisto 40 % 1159 Muut laitteet ja kalusteet Menojäännöspoisto 40 % 1160 Luonnonvarat Käytön mukainen poisto 1165 Arvo- ja taide-esineet Ei poistoa Muut hyödykkeet 1175 Keskeneräiset hankinnat Ei poistoa - Poistojen osalta on noudatettu yllä mainittua poistosuunnitelmaa. Ryhmässä 1010 Muut aineettomat hyödykkeet* on kuitenkin Sipoon kunnan investoinneissa muiden kuntien vesi- ja viemärilaitoksiin (esim. Sipoon kunnan osuus Viikinmäen puhdistamoon) noudatettu enimmäissuosituksen mukaista 20 vuoden poistoaikaa. Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluiksi. 76

12 Liite 6 Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Suunnitelman mukaiset poistot ,72 Poistonalaisten investointien omahankintameno ,62 Poikkeama ,90 Poikkeama % -69 Liite 7 Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Tilinpäätös Taloussuunnitelma Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Investointien omahankintameno Suunnitelman mukaiset poistot Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman muikaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Ero Poikkeama-% -69 Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin: -220 % Jos eroa verrataan investointeihin: -69% Eli sumupoistot ovat investoinneista: 31 % Liite 8 Pakollisten varausten muutokset Kaatopaikan maisemointivaraus , ,00 Vähennykset tilikaudella ,80 0,00 Kaatopaikan maisemointivaraus , ,00 Liite 9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Muut tomintatuotot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot , ,00 Myyntivoitot yhteensä , ,00 77

13 Liite 10 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä , ,57 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 3 688, ,64 Yhteensä , ,21 78

14 TASEEN LIITETIEDOT Liite 11 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT HYÖDYKKEET Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikuitteiset menot Ennakkomaksut Yhteensä Poistamaton hankintameno , , ,53 Lisäykset tilikauden aikana , ,48 Vähennykset tilikauden aikana , , ,92 Poistamaton hankintameno , , ,09 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , , , ,66 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , , ,15 Rahoitusosuudet tilikaudella , ,00 Vähennykset tilikauden aikana , ,05 Tilikauden poistot , , , ,34 Poistamaton hankintameno , , , , , , ,42 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeet, omistusyht. yhteisöt Osakkeet, konserniyhtiöt Kuntayhtymäosuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno , , , , ,06 Lisäykset , , , ,68 Hankintameno , , , , ,74 Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet, omistusyht. yhteisöt Osakkeet, konserniyhtiöt Kuntayhtymäosuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno , ,23 Vähennykset , ,00 Hankintameno , ,23 79

15 OLENNAISET KUNTAYHTYMÄOSUUKSIEN ARVON MUUTOKSET Tasearvo 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Tasearvo Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta % Ero Kårkulla samkommun , , ,72 4, ,35 Itä-Uudenmaan KKY , , ,63 7, ,46 Samkommunen för yrkesutbildning , , ,33 16, ,00 TYTÄRYHTEISÖT, KUNTAYHTYMÄOSUUDET SEKÄ OSAKKUUSYHTEISÖT Kuntakonsernin osuus, Nimi Kotipaikka Kunnan omistusosuus, % Konsernin omistusosuus, % omasta pääomasta vieraasta pääomasta tilik.voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Nikkilän linja-autoasema Sipoo 100,00 100, ,95 0,00-501,77 Asunto Oy Tiltaltti Sipoo 100,00 100, , ,36 10,95 Yhdistelemättömät tytäryhteisöt Oy Acerplata Ab Sipoo 100,00 100, ,13 0,00 0,00 Kuntayhtymät Yhteensä , ,36-490,82 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Helsinki 1,32 1, , , ,42 Kårkulla samkommun Parainen 4,37 4, , , ,21 Uudenmaan erityispalvelut ky Mäntsälä 0,94 0, , , ,74 Keski-Uudenmaan AKY Järvenpää 4,45 4, , , ,69 Itä-Uudenmaan KKY Porvoo 7,17 7, , ,23-428,68 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland Porvoo 16,33 16, , , ,60 Itä-Uudenmaan liitto Porvoo 18,17 18, , , ,80 Tuusulan seudun vesilaitos Tuusula 14,88 14, , ,36 720,34 Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt Yhteensä , , ,28 Yhdistelemättömät Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt Asunto Oy Sipoon Mäntykangas Sipoo 50,00 50, , , ,78 Asunto Oy Sipoon Talvikki Sipoo 29,60 29, ,31 361, ,71 Asunto Oy Sato-Talma Sipoo 23,80 23, , ,46-106,52 Kiinteistö Oy Sipoon Pellavatie 3 Sipoo 50,00 50, ,35 0,00 0,00 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Porvoo 25,60 25, , , ,02 Borgå folkakademi Ab Porvoo 25,00 25, , , ,00 Kiinteistö Oy Söderkulla Tallbacka Fastighets Ab Kirkkonummi 33,51 33, , ,70-361,02 Yhteensä , , ,41 80

16 Liite 12 Saamisten erittely Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 1 692, ,43 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset , ,70 Saamiset yhteensä , ,13 Liite 13 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Kelan korvaus työterveydenhuollosta , ,93 Muut tulojäämät , ,26 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , ,19 Liite 14 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Jälleenhankintahinta , ,96 Kirjanpitoarvo , ,38 Erotus , ,58 Liite 15 Oman pääoman erittely Peruspääoma 1.1. Lisäykset , ,66 Peruspääoma , ,66 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,59 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,59 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,41 Oma pääoma yhteensä , ,66 81

17 Liite 16 Pitkäaikaiset velat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,09 Muut velat , ,27 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,36 Liite 17 Pakolliset varaukset Ympäristövastuut , ,00 Muut pakolliset varaukset yhteensä , ,00 Liite 18 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Vapaa-ehtoiset varaukset - Investointivaraus Söderkullan vlk 7-9 koulun rakentamiseen , ,00 - Investointivaraus Söderkullan vlk 7-9 koulun rakentamiseen , ,00 - Investointivaraus maanhankintaan , ,00 - Investointivaraus maanhankintaan , ,00 - Investointivaraus Nikkilän terveysaseman laajentamiseen ,00 Yhteensä , ,00 Liite 19 Vieras pääoma Lyhytaikainen Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat , ,05 Vieras pääoma yhteensä , ,05 82

18 Liite 20 Muiden velkojen erittely Muut velat Liittymismaksut , ,05 Muut velat , ,22 Muut velat yhteensä , ,27 Liite 21 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot , ,68 Menojäämät , ,91 Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,36 Korkojaksotukset , ,72 Muut menojäämät , ,83 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,59 Liite 22 Huollettavien varat Huollettavien varat , ,24 Liite 23 Elatustuen takautumissaatavat Kunnan takautumissaatava , ,19 Lisäykset tilikauden aikana , ,33 Vähennykset tilikauden aikana 593, ,77 Perinnästä poistettu , ,80 Kunnan takautumissaatava , ,95 Kirjattu rahoitusomaisuuden muihin saamisiin 83

19 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liite 24 Leasingvastuiden yhteismäärä Leasingvastuiden yhteismäärä Liite , ,04 Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,90 Myöhemmin maksettavat , ,14 Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastuehdon mukaisi vastuita Liite 25 Kunnan antamat vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma , ,96 Jäljellä oleva pääoma , ,46 Takaukset muiden puolesta *) Alkuperäinen pääoma , ,92 Jäljellä oleva pääoma , ,73 *) Tähän sisältyvät myös kunnan antamat täytetakaukset asuntolainoista, joista lainasitoumukset on tehty Liite 26 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista , ,77 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta , ,26 84

20 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Liite 27 Henkilöstön lukumäärä Yleishallinto Sosiaali-ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Tekniikka- ja ympäristösektori Yhteensä Liite 28 Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,64 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellsiin hyödykkeisiin , ,03 Henkilöstökulut yhteensä , ,67 85

21 MUUN TASEYKSIKÖN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Liite 29 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma EUROA Liikevaihto Myyntituotot , ,09 Maksutuotot , ,09 Muut palvelumaksut , ,19 Vuokratuotot 6 529, ,40 Muut tuotot , ,07 Liiketoiminnan muut tuotot , ,75 Muut tuet ja avustukset 31,57 646,61 Tuet ja avustukset 31,57 646,61 Materiaalit ja palvelut , ,52 Ostot tilikauden aikana , ,99 Palvelujen ostot , ,53 Henkilöstökulut , ,78 Palkat ja palkkiot , ,90 Henkilösivukulut , ,88 Eläkekulut , ,72 Muut henkilösivukulut , ,16 Poistot ja arvonalentumiset , ,75 Suunnitelmanmukaiset poistot , ,75 Liiketoiminnan muut kulut , ,00 Liikeylijäämä/-alijäämä , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut , ,82 Korkotuotot 5 060, ,57 Korkokulut , ,06 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -195,19-34,33 Yli-/(ali)jäämä ennen satunnaiset erät , ,42 Yli-/(ali)jäämä ennen varauksia , ,42 Tilikauden Yli-/alijäämä , ,42 86

22 Liite 30 Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma TULORAHOITUS Liikeylijäämä , ,60 Poistot ja arvonalentumiset , ,75 Rahoitustuotot ja -kulut , ,82 INESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,00 Tulorahoitus ja investoinnit, netto , ,67 RAHOITUSTOIMINTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaik. lainojen vähennys , ,99 Lyhytaikaisten lainojen muutos -6, ,44 Oman pääoman muutokset 0, ,00 Liittymismaksujen muutos ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Myyntisaamisten lisäys , ,75 Ostovelkojen lisäys , ,64 Rahoitustoiminta netto , ,96 Vaikutus kunnan kassavaroihin , ,71 Toimintatuotot , ,84 Toimintakulut , ,30 Toimintatuotot/Toimintakulut, % -155,10-150,98 T-menomuutos-% 8,69-6,91 Vuosikate / poistot, % -39,02-34,36 Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,00 Liittymismaksut , ,05 Investoinnit netto , ,95 87

23 Liite 31 Vesihuoltolaitoksen tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,95 Aineettomat hyödykkeet , ,68 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , ,68 Aineelliset hyödykkeet , ,22 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,50 Koneet ja kalusto , ,72 Sijoitukset , ,05 Osakkeet ja osuudet , ,05 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,67 Vaihto-omaisuus Saamiset , ,67 Lyhytaikaiset saamiset , ,67 Myyntisaamiset , ,82 Muut saamiset , ,85 Siirtosaamiset 8 196,28 Rahat ja pankkisaamiset , ,48 Yhdystili , ,48 YHTEENSÄ , ,14 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,18 Peruspääoma , ,83 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,77 Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 VIERAS PÄÄOMA , ,96 Pitkäaikainen , ,33 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,06 Muut Siirtovelat , ,27 Lyhytaikainen , ,63 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Saadut ennakot 0,00 154,96 Ostovelat , ,13 Liittymismaksut ja muut velat 5 331, ,28 Siirtovelat , ,26 YHTEENSÄ , ,14 88

24 KUNNAN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Liite 32 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitaseeseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt paitsi Oy Acerplata Ab, jolla ei ollut toimintaa vuoden aikana, sekä kaikki kuntayhtymät jossa kunta on jäsenenä. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistötytäryhteisöjen ja säätiöiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu oman pääoman erää Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) vastaan. 89

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2015

Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA Kh 9.2.2015 28 LIITE 14 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2013

Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA Kh 5.2.2013 13 LIITE 4 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 91 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 92 10 TULOSLASKELMA 93 1.1. - 31.12.2002 1.1. - 31.12.2001 Toimintatuotot Myyntituotot 211 176 402,89 209 268 070,49 Maksutuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA.

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA. 2 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2000 3 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot