Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,53 Arvonalentumiset , ,53

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53"

Transkriptio

1 1. TULOSLASKELMA Euroa Toimintatuotot Myyntituotot ,49 Maksutuotot ,19 Tuet ja avustukset ,52 Vuokratuotot ,48 Muut toimintatuotot , , ,78 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,64 Palkat ja palkkiot , ,66 Henkilösivukulut , ,98 Eläkekulut , ,54 Muut henkilösivukulut , ,44 Palvelujen ostot , ,31 Asiakaspalvelujen ostot , ,21 Muiden palvelujen ostot , ,10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,64 Avustukset , ,82 Vuokrat , ,28 Muut toimintkulut , , , ,27 Toimintakate , ,49 Verotulot , ,85 Valtionosuudet , ,00 Korkotuotot , ,22 Muut rahoitustuotot , ,50 Korkokulut , ,21 Muut rahoituskulut , , , ,42 Vuosikate , ,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,53 Arvonalentumiset , ,53 Tilikauden tulos , ,41 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,00 Yli-/(ali)jäämä , ,41 66

2 2. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,94 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,94 Investointien rahavirta Investointimenot , ,99 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,70 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,30 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,36 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 1 440, , , ,59 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,70 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,32 0, ,70 Oman pääoman muutokset 0, , ,65 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,00 Vaihto-omaisuuden muutos , ,92 Saamisten muutos , ,34 Korottomien velkojen muutos , , , ,84 Rahoituksen rahavirta , ,78 Rahavarojen muutos , ,42 67

3 3. TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,48 Aineettomat hyödykkeet , ,53 Aineettomat oikeudet , ,45 Muut pitkävaikutteiset menot , ,08 Aineelliset hyödykkeet , ,66 Maa- ja vesialueet , ,02 Rakennukset , ,02 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,10 Koneet ja kalusto , ,28 Muut aineelliset hyödykkeet , ,76 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,48 Sijoitukset , ,29 Osakkeet ja osuudet , ,06 Muut lainasaamiset , ,23 Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,73 Valtion toimeksiannot , ,84 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,29 Muut toimeksiantojen varat , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,17 Vaihto-omaisuus , ,59 Aineet ja tarvikkeet , ,59 Saamiset , ,14 Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,14 Myyntisaamiset , ,62 Lainasaamiset 0, ,00 Muut saamiset , ,77 Siirtosaamiset , ,75 Rahoitusarvopaperit , ,38 Osakkeet ja osuudet , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,06 YHTEENSÄ , ,38 68

4 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,66 Peruspääoma , ,66 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,59 Tilikauden yli-/alijäämä , ,41 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,00 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 PAKOLLISET VARAUKSET , ,00 Muut pakolliset varaukset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,54 Valtion toimeksiannot , ,84 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,89 Muut toimeksiantojen pääomat , ,81 VIERAS PÄÄOMA , ,18 Pitkäaikainen , ,36 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,09 Liittymismaksut ja muut velat , ,27 Siirtovelat Lyhytaikainen , ,82 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,94 Saadut ennakot , ,68 Ostovelat , ,40 Liittymismaksut ja muut velat , ,89 Siirtovelat , ,91 YHTEENSÄ , ,38 69

5 4. KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,21 Aineettomat hyödykkeet , ,25 Aineettomat oikeudet , ,49 Muut pitkävaikutteiset menot , ,14 Ennakkomaksut 257,62 Aineelliset hyödykkeet , ,68 Maa- ja vesialueet , ,52 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,33 Koneet ja kalusto , ,88 Muut aineelliset hyödykkeet , ,44 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,68 Sijoitukset , ,28 Osakkuusyhteisöosuudet , ,49 Muut osakkeet ja osuudet , ,49 Muut lainasaamiset , ,43 Muut saamiset , ,87 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,01 Valtion toimeksiannot , ,40 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,01 Muut toimeksiantojen varat , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,92 Vaihto-omaisuus , ,57 Aineet ja tarvikkeet , ,35 Keskeneräiset tuotteet , ,22 Muu vaihto-omaisuus 785,85 Saamiset , ,73 Pitkäaikaiset saamiset , ,85 Muut saamiset , ,85 Lyhytaikaiset saamiset , ,88 Myyntisaamiset , ,15 Lainasaamiset ,00 Muut saamiset , ,43 Siirtosaamiset , ,30 Rahoitusarvopaperit , ,02 Osakkeet ja osuudet , ,83 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,19 Joukkovelkakirjasaamiset Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , ,60 YHTEENSÄ , ,14 70

6 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,35 Peruspääoma , ,65 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä , ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,60 Tilikauden yli-/alijäämä , ,10 VÄHEMMISTÖOSUUDET 1 802, ,25 KONSERNIRESERVI POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,34 Poistoero , ,90 Vapaaehtoiset varaukset , ,44 PAKOLLISET VARAUKSET , ,53 Eläkevaraukset , ,36 Muut pakolliset varaukset , ,17 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,02 Valtion toimeksiannot , ,40 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,76 Muut toimeksiantojen pääomat , ,86 VIERAS PÄÄOMA , ,65 Pitkäaikainen , ,34 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,64 Lainat julkisyhteisöiltä , ,68 Saadut ennakot 39,05 Liittymismaksut ja muut velat , ,02 Lyhytaikainen , ,31 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,17 Lainat julkisyhteisöiltä , ,28 Saadut ennakot , ,03 Ostovelat , ,98 Liittymismaksut ja muut velat , ,97 Siirtovelat , ,88 YHTEENSÄ , ,14 71

7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liite Tuloslaskelman liitetiedot 1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Liite 2 Toimintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina Liite 3 Verotulojen erittely Liite 4 Valtionosuuksien erittely Liite 5 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Liite 6 Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Liite 7 Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Liite 8 Pakollisten varausten muutokset Liite 9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Liite 10 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Taseen liitetiedot Liite 11 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Liite 12 Saamisten erittely Liite 13 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Liite 14 Rahoitusarvopaperit Liite 15 Oman pääoman erittely Liite 16 Pitkäaikaiset velat Liite 17 Pakolliset varaukset Liite 18 Poistoero ja vapaa-ehtoiset varaukset Liite 19 Vieras pääoma Liite 20 Muiden velkojen erittely Liite 21 Siirtovelkoihin siirtyvät olennaiset erät Liite 22 Huollettavien varat Liite 23 Elatustuen takautumissaatavat Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Liite 24 Leasingvastuiden yhteismäärä Liite 25 Kunnan antamat vastuusitoumukset Liite 26 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liite 27 Henkilöstön lukumäärä Liite 28 Henkilöstökulut Muun taseyksikön tilinpäätöslaskelmat Liite 29 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Liite 30 Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma Liite 31 Vesihuoltolaitoksen tase Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetiedot Liite 32 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 72

8 73

9 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liite 1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Kunnan organisaatio ei ole muutettu joten vuosien 2007 ja 2008 tiedot ovat vertailukelpoiset. 74

10 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liite 2 Toimintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina Tomintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina Liite 8 Yleishallinto , ,95 Sosiaali- ja terveysosasto , ,10 Sivistysosasto , ,19 Tekniikka- ja ympäristöosasto , ,54 Kunnan toimintatuotot yhteensä , ,78 Liite 3 Verotulojen erittely Kunnan tulovero , ,99 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,65 Kiinteistövero , ,21 Verotulot yhteensä , ,85 Liite 4 Valtionosuuksien erittely Laskennalliset valtionosuudet Yleinen valtionsouus , ,00 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus , ,00 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionsosuus , ,00 Valtionosuudet yhteensä , ,00 75

11 Liite 5 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET OMAISUUSRYHMÄ POISTOMENETELMÄ P-AIKA/-% Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5 v Perustamis- ja järjestelymenot Tasapoisto 3 v Tutkimus- ja kehittämismenot Tasapoisto 3 v Konserniliikearvo Tasapoisto 5 v Liikearvo Tasapoisto 5 v Atk-ohjelmistot Tasapoisto 3 v Muut Tasapoisto 3 v.* Aineelliset hyödykkeet: 1100 Maa- ja vesialueet Ei poistoa Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 40 v Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 25 v Talousrakennukset Tasapoisto 20 v Vapaa-ajanrakennukset Tasapoisto 20 v Asuinrakennukset Tasapoisto 40 v Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännöspoisto 20 % 1132 Sillat, laiturit ja uimalat Menojäännöspoisto 20 % 1134 Muut maa- ja vesirakenteet Menojäännöspoisto 20 % 1135 Vedenjakeluverkosto Menojäännöspoisto 10 % 1136 Viemäriverkko Menojäännöspoisto 10 % 1138 Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslait. Menojäännöspoisto 20 % 1139 Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Menojäännöspoisto 20 % 1141 Muut putki- ja kaapeliverkot Menojäännöspoisto 20 % 1142 Vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet Menojäännöspoisto 15 % 1143 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Menojäännöspoisto 20 % 1144 Liikenteen ohjauslaitteet Menojäännöspoisto 25 % 1149 Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Menojäännöspoisto 25 % 1150 Rautaiset alukset Menojäännöspoisto 20 % 1151 Puiset alukset ja muut uivat työkoneet Menojäännöspoisto 25 % 1153 Muut kuljetusvälineet Menojäännöspoisto 30 % 1154 Muut liikkuvat työkoneet Menojäännöspoisto 30 % 1155 Muut raskaat koneet Menojäännöspoisto 25 % 1156 Muut kevyet koneet Menojäännöspoisto 25 % 1157 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Menojäännöspoisto 30 % 1158 Atk-laitteet Menojäännöspoisto 40 % 1159 Muut laitteet ja kalusteet Menojäännöspoisto 40 % 1160 Luonnonvarat Käytön mukainen poisto 1165 Arvo- ja taide-esineet Ei poistoa Muut hyödykkeet 1175 Keskeneräiset hankinnat Ei poistoa - Poistojen osalta on noudatettu yllä mainittua poistosuunnitelmaa. Ryhmässä 1010 Muut aineettomat hyödykkeet* on kuitenkin Sipoon kunnan investoinneissa muiden kuntien vesi- ja viemärilaitoksiin (esim. Sipoon kunnan osuus Viikinmäen puhdistamoon) noudatettu enimmäissuosituksen mukaista 20 vuoden poistoaikaa. Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluiksi. 76

12 Liite 6 Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Suunnitelman mukaiset poistot ,72 Poistonalaisten investointien omahankintameno ,62 Poikkeama ,90 Poikkeama % -69 Liite 7 Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Tilinpäätös Taloussuunnitelma Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Investointien omahankintameno Suunnitelman mukaiset poistot Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman muikaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Ero Poikkeama-% -69 Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin: -220 % Jos eroa verrataan investointeihin: -69% Eli sumupoistot ovat investoinneista: 31 % Liite 8 Pakollisten varausten muutokset Kaatopaikan maisemointivaraus , ,00 Vähennykset tilikaudella ,80 0,00 Kaatopaikan maisemointivaraus , ,00 Liite 9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Muut tomintatuotot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot , ,00 Myyntivoitot yhteensä , ,00 77

13 Liite 10 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä , ,57 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 3 688, ,64 Yhteensä , ,21 78

14 TASEEN LIITETIEDOT Liite 11 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT HYÖDYKKEET Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikuitteiset menot Ennakkomaksut Yhteensä Poistamaton hankintameno , , ,53 Lisäykset tilikauden aikana , ,48 Vähennykset tilikauden aikana , , ,92 Poistamaton hankintameno , , ,09 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , , , ,66 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , , ,15 Rahoitusosuudet tilikaudella , ,00 Vähennykset tilikauden aikana , ,05 Tilikauden poistot , , , ,34 Poistamaton hankintameno , , , , , , ,42 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeet, omistusyht. yhteisöt Osakkeet, konserniyhtiöt Kuntayhtymäosuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno , , , , ,06 Lisäykset , , , ,68 Hankintameno , , , , ,74 Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet, omistusyht. yhteisöt Osakkeet, konserniyhtiöt Kuntayhtymäosuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno , ,23 Vähennykset , ,00 Hankintameno , ,23 79

15 OLENNAISET KUNTAYHTYMÄOSUUKSIEN ARVON MUUTOKSET Tasearvo 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Tasearvo Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta % Ero Kårkulla samkommun , , ,72 4, ,35 Itä-Uudenmaan KKY , , ,63 7, ,46 Samkommunen för yrkesutbildning , , ,33 16, ,00 TYTÄRYHTEISÖT, KUNTAYHTYMÄOSUUDET SEKÄ OSAKKUUSYHTEISÖT Kuntakonsernin osuus, Nimi Kotipaikka Kunnan omistusosuus, % Konsernin omistusosuus, % omasta pääomasta vieraasta pääomasta tilik.voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Nikkilän linja-autoasema Sipoo 100,00 100, ,95 0,00-501,77 Asunto Oy Tiltaltti Sipoo 100,00 100, , ,36 10,95 Yhdistelemättömät tytäryhteisöt Oy Acerplata Ab Sipoo 100,00 100, ,13 0,00 0,00 Kuntayhtymät Yhteensä , ,36-490,82 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Helsinki 1,32 1, , , ,42 Kårkulla samkommun Parainen 4,37 4, , , ,21 Uudenmaan erityispalvelut ky Mäntsälä 0,94 0, , , ,74 Keski-Uudenmaan AKY Järvenpää 4,45 4, , , ,69 Itä-Uudenmaan KKY Porvoo 7,17 7, , ,23-428,68 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland Porvoo 16,33 16, , , ,60 Itä-Uudenmaan liitto Porvoo 18,17 18, , , ,80 Tuusulan seudun vesilaitos Tuusula 14,88 14, , ,36 720,34 Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt Yhteensä , , ,28 Yhdistelemättömät Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt Asunto Oy Sipoon Mäntykangas Sipoo 50,00 50, , , ,78 Asunto Oy Sipoon Talvikki Sipoo 29,60 29, ,31 361, ,71 Asunto Oy Sato-Talma Sipoo 23,80 23, , ,46-106,52 Kiinteistö Oy Sipoon Pellavatie 3 Sipoo 50,00 50, ,35 0,00 0,00 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Porvoo 25,60 25, , , ,02 Borgå folkakademi Ab Porvoo 25,00 25, , , ,00 Kiinteistö Oy Söderkulla Tallbacka Fastighets Ab Kirkkonummi 33,51 33, , ,70-361,02 Yhteensä , , ,41 80

16 Liite 12 Saamisten erittely Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 1 692, ,43 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset , ,70 Saamiset yhteensä , ,13 Liite 13 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Kelan korvaus työterveydenhuollosta , ,93 Muut tulojäämät , ,26 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , ,19 Liite 14 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Jälleenhankintahinta , ,96 Kirjanpitoarvo , ,38 Erotus , ,58 Liite 15 Oman pääoman erittely Peruspääoma 1.1. Lisäykset , ,66 Peruspääoma , ,66 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,59 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,59 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,41 Oma pääoma yhteensä , ,66 81

17 Liite 16 Pitkäaikaiset velat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,09 Muut velat , ,27 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,36 Liite 17 Pakolliset varaukset Ympäristövastuut , ,00 Muut pakolliset varaukset yhteensä , ,00 Liite 18 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Vapaa-ehtoiset varaukset - Investointivaraus Söderkullan vlk 7-9 koulun rakentamiseen , ,00 - Investointivaraus Söderkullan vlk 7-9 koulun rakentamiseen , ,00 - Investointivaraus maanhankintaan , ,00 - Investointivaraus maanhankintaan , ,00 - Investointivaraus Nikkilän terveysaseman laajentamiseen ,00 Yhteensä , ,00 Liite 19 Vieras pääoma Lyhytaikainen Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat , ,05 Vieras pääoma yhteensä , ,05 82

18 Liite 20 Muiden velkojen erittely Muut velat Liittymismaksut , ,05 Muut velat , ,22 Muut velat yhteensä , ,27 Liite 21 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot , ,68 Menojäämät , ,91 Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,36 Korkojaksotukset , ,72 Muut menojäämät , ,83 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,59 Liite 22 Huollettavien varat Huollettavien varat , ,24 Liite 23 Elatustuen takautumissaatavat Kunnan takautumissaatava , ,19 Lisäykset tilikauden aikana , ,33 Vähennykset tilikauden aikana 593, ,77 Perinnästä poistettu , ,80 Kunnan takautumissaatava , ,95 Kirjattu rahoitusomaisuuden muihin saamisiin 83

19 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liite 24 Leasingvastuiden yhteismäärä Leasingvastuiden yhteismäärä Liite , ,04 Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,90 Myöhemmin maksettavat , ,14 Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastuehdon mukaisi vastuita Liite 25 Kunnan antamat vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma , ,96 Jäljellä oleva pääoma , ,46 Takaukset muiden puolesta *) Alkuperäinen pääoma , ,92 Jäljellä oleva pääoma , ,73 *) Tähän sisältyvät myös kunnan antamat täytetakaukset asuntolainoista, joista lainasitoumukset on tehty Liite 26 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista , ,77 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta , ,26 84

20 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Liite 27 Henkilöstön lukumäärä Yleishallinto Sosiaali-ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Tekniikka- ja ympäristösektori Yhteensä Liite 28 Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,64 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellsiin hyödykkeisiin , ,03 Henkilöstökulut yhteensä , ,67 85

21 MUUN TASEYKSIKÖN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Liite 29 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma EUROA Liikevaihto Myyntituotot , ,09 Maksutuotot , ,09 Muut palvelumaksut , ,19 Vuokratuotot 6 529, ,40 Muut tuotot , ,07 Liiketoiminnan muut tuotot , ,75 Muut tuet ja avustukset 31,57 646,61 Tuet ja avustukset 31,57 646,61 Materiaalit ja palvelut , ,52 Ostot tilikauden aikana , ,99 Palvelujen ostot , ,53 Henkilöstökulut , ,78 Palkat ja palkkiot , ,90 Henkilösivukulut , ,88 Eläkekulut , ,72 Muut henkilösivukulut , ,16 Poistot ja arvonalentumiset , ,75 Suunnitelmanmukaiset poistot , ,75 Liiketoiminnan muut kulut , ,00 Liikeylijäämä/-alijäämä , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut , ,82 Korkotuotot 5 060, ,57 Korkokulut , ,06 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -195,19-34,33 Yli-/(ali)jäämä ennen satunnaiset erät , ,42 Yli-/(ali)jäämä ennen varauksia , ,42 Tilikauden Yli-/alijäämä , ,42 86

22 Liite 30 Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma TULORAHOITUS Liikeylijäämä , ,60 Poistot ja arvonalentumiset , ,75 Rahoitustuotot ja -kulut , ,82 INESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,00 Tulorahoitus ja investoinnit, netto , ,67 RAHOITUSTOIMINTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaik. lainojen vähennys , ,99 Lyhytaikaisten lainojen muutos -6, ,44 Oman pääoman muutokset 0, ,00 Liittymismaksujen muutos ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Myyntisaamisten lisäys , ,75 Ostovelkojen lisäys , ,64 Rahoitustoiminta netto , ,96 Vaikutus kunnan kassavaroihin , ,71 Toimintatuotot , ,84 Toimintakulut , ,30 Toimintatuotot/Toimintakulut, % -155,10-150,98 T-menomuutos-% 8,69-6,91 Vuosikate / poistot, % -39,02-34,36 Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,00 Liittymismaksut , ,05 Investoinnit netto , ,95 87

23 Liite 31 Vesihuoltolaitoksen tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,95 Aineettomat hyödykkeet , ,68 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , ,68 Aineelliset hyödykkeet , ,22 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,50 Koneet ja kalusto , ,72 Sijoitukset , ,05 Osakkeet ja osuudet , ,05 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,67 Vaihto-omaisuus Saamiset , ,67 Lyhytaikaiset saamiset , ,67 Myyntisaamiset , ,82 Muut saamiset , ,85 Siirtosaamiset 8 196,28 Rahat ja pankkisaamiset , ,48 Yhdystili , ,48 YHTEENSÄ , ,14 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,18 Peruspääoma , ,83 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,77 Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 VIERAS PÄÄOMA , ,96 Pitkäaikainen , ,33 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,06 Muut Siirtovelat , ,27 Lyhytaikainen , ,63 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Saadut ennakot 0,00 154,96 Ostovelat , ,13 Liittymismaksut ja muut velat 5 331, ,28 Siirtovelat , ,26 YHTEENSÄ , ,14 88

24 KUNNAN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Liite 32 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitaseeseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt paitsi Oy Acerplata Ab, jolla ei ollut toimintaa vuoden aikana, sekä kaikki kuntayhtymät jossa kunta on jäsenenä. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistötytäryhteisöjen ja säätiöiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu oman pääoman erää Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) vastaan. 89

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2015

Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA Kh 9.2.2015 28 LIITE 14 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunta ja kuntayhtymä vuositiedonkeruu Talous neljännevuosittain Q1-Q3 Talous neljännesvuosittain Q4 Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma Toimintatuotot

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA 91 SISÄLTÖ Kunnanjohtajan katsaus 4 Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot