Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,53 Arvonalentumiset , ,53

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53"

Transkriptio

1 1. TULOSLASKELMA Euroa Toimintatuotot Myyntituotot ,49 Maksutuotot ,19 Tuet ja avustukset ,52 Vuokratuotot ,48 Muut toimintatuotot , , ,78 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,64 Palkat ja palkkiot , ,66 Henkilösivukulut , ,98 Eläkekulut , ,54 Muut henkilösivukulut , ,44 Palvelujen ostot , ,31 Asiakaspalvelujen ostot , ,21 Muiden palvelujen ostot , ,10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,64 Avustukset , ,82 Vuokrat , ,28 Muut toimintkulut , , , ,27 Toimintakate , ,49 Verotulot , ,85 Valtionosuudet , ,00 Korkotuotot , ,22 Muut rahoitustuotot , ,50 Korkokulut , ,21 Muut rahoituskulut , , , ,42 Vuosikate , ,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,53 Arvonalentumiset , ,53 Tilikauden tulos , ,41 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,00 Yli-/(ali)jäämä , ,41 66

2 2. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,94 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,94 Investointien rahavirta Investointimenot , ,99 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,70 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,30 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,36 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 1 440, , , ,59 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,70 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,32 0, ,70 Oman pääoman muutokset 0, , ,65 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,00 Vaihto-omaisuuden muutos , ,92 Saamisten muutos , ,34 Korottomien velkojen muutos , , , ,84 Rahoituksen rahavirta , ,78 Rahavarojen muutos , ,42 67

3 3. TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,48 Aineettomat hyödykkeet , ,53 Aineettomat oikeudet , ,45 Muut pitkävaikutteiset menot , ,08 Aineelliset hyödykkeet , ,66 Maa- ja vesialueet , ,02 Rakennukset , ,02 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,10 Koneet ja kalusto , ,28 Muut aineelliset hyödykkeet , ,76 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,48 Sijoitukset , ,29 Osakkeet ja osuudet , ,06 Muut lainasaamiset , ,23 Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,73 Valtion toimeksiannot , ,84 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,29 Muut toimeksiantojen varat , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,17 Vaihto-omaisuus , ,59 Aineet ja tarvikkeet , ,59 Saamiset , ,14 Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,14 Myyntisaamiset , ,62 Lainasaamiset 0, ,00 Muut saamiset , ,77 Siirtosaamiset , ,75 Rahoitusarvopaperit , ,38 Osakkeet ja osuudet , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,06 YHTEENSÄ , ,38 68

4 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,66 Peruspääoma , ,66 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,59 Tilikauden yli-/alijäämä , ,41 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,00 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 PAKOLLISET VARAUKSET , ,00 Muut pakolliset varaukset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,54 Valtion toimeksiannot , ,84 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,89 Muut toimeksiantojen pääomat , ,81 VIERAS PÄÄOMA , ,18 Pitkäaikainen , ,36 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,09 Liittymismaksut ja muut velat , ,27 Siirtovelat Lyhytaikainen , ,82 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,94 Saadut ennakot , ,68 Ostovelat , ,40 Liittymismaksut ja muut velat , ,89 Siirtovelat , ,91 YHTEENSÄ , ,38 69

5 4. KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,21 Aineettomat hyödykkeet , ,25 Aineettomat oikeudet , ,49 Muut pitkävaikutteiset menot , ,14 Ennakkomaksut 257,62 Aineelliset hyödykkeet , ,68 Maa- ja vesialueet , ,52 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,33 Koneet ja kalusto , ,88 Muut aineelliset hyödykkeet , ,44 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,68 Sijoitukset , ,28 Osakkuusyhteisöosuudet , ,49 Muut osakkeet ja osuudet , ,49 Muut lainasaamiset , ,43 Muut saamiset , ,87 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,01 Valtion toimeksiannot , ,40 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,01 Muut toimeksiantojen varat , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,92 Vaihto-omaisuus , ,57 Aineet ja tarvikkeet , ,35 Keskeneräiset tuotteet , ,22 Muu vaihto-omaisuus 785,85 Saamiset , ,73 Pitkäaikaiset saamiset , ,85 Muut saamiset , ,85 Lyhytaikaiset saamiset , ,88 Myyntisaamiset , ,15 Lainasaamiset ,00 Muut saamiset , ,43 Siirtosaamiset , ,30 Rahoitusarvopaperit , ,02 Osakkeet ja osuudet , ,83 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,19 Joukkovelkakirjasaamiset Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , ,60 YHTEENSÄ , ,14 70

6 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,35 Peruspääoma , ,65 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä , ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,60 Tilikauden yli-/alijäämä , ,10 VÄHEMMISTÖOSUUDET 1 802, ,25 KONSERNIRESERVI POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,34 Poistoero , ,90 Vapaaehtoiset varaukset , ,44 PAKOLLISET VARAUKSET , ,53 Eläkevaraukset , ,36 Muut pakolliset varaukset , ,17 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,02 Valtion toimeksiannot , ,40 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,76 Muut toimeksiantojen pääomat , ,86 VIERAS PÄÄOMA , ,65 Pitkäaikainen , ,34 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,64 Lainat julkisyhteisöiltä , ,68 Saadut ennakot 39,05 Liittymismaksut ja muut velat , ,02 Lyhytaikainen , ,31 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,17 Lainat julkisyhteisöiltä , ,28 Saadut ennakot , ,03 Ostovelat , ,98 Liittymismaksut ja muut velat , ,97 Siirtovelat , ,88 YHTEENSÄ , ,14 71

7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liite Tuloslaskelman liitetiedot 1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Liite 2 Toimintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina Liite 3 Verotulojen erittely Liite 4 Valtionosuuksien erittely Liite 5 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Liite 6 Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Liite 7 Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Liite 8 Pakollisten varausten muutokset Liite 9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Liite 10 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Taseen liitetiedot Liite 11 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Liite 12 Saamisten erittely Liite 13 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Liite 14 Rahoitusarvopaperit Liite 15 Oman pääoman erittely Liite 16 Pitkäaikaiset velat Liite 17 Pakolliset varaukset Liite 18 Poistoero ja vapaa-ehtoiset varaukset Liite 19 Vieras pääoma Liite 20 Muiden velkojen erittely Liite 21 Siirtovelkoihin siirtyvät olennaiset erät Liite 22 Huollettavien varat Liite 23 Elatustuen takautumissaatavat Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Liite 24 Leasingvastuiden yhteismäärä Liite 25 Kunnan antamat vastuusitoumukset Liite 26 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liite 27 Henkilöstön lukumäärä Liite 28 Henkilöstökulut Muun taseyksikön tilinpäätöslaskelmat Liite 29 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Liite 30 Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma Liite 31 Vesihuoltolaitoksen tase Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetiedot Liite 32 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 72

8 73

9 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liite 1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Kunnan organisaatio ei ole muutettu joten vuosien 2007 ja 2008 tiedot ovat vertailukelpoiset. 74

10 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liite 2 Toimintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina Tomintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina Liite 8 Yleishallinto , ,95 Sosiaali- ja terveysosasto , ,10 Sivistysosasto , ,19 Tekniikka- ja ympäristöosasto , ,54 Kunnan toimintatuotot yhteensä , ,78 Liite 3 Verotulojen erittely Kunnan tulovero , ,99 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,65 Kiinteistövero , ,21 Verotulot yhteensä , ,85 Liite 4 Valtionosuuksien erittely Laskennalliset valtionosuudet Yleinen valtionsouus , ,00 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus , ,00 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionsosuus , ,00 Valtionosuudet yhteensä , ,00 75

11 Liite 5 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET OMAISUUSRYHMÄ POISTOMENETELMÄ P-AIKA/-% Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5 v Perustamis- ja järjestelymenot Tasapoisto 3 v Tutkimus- ja kehittämismenot Tasapoisto 3 v Konserniliikearvo Tasapoisto 5 v Liikearvo Tasapoisto 5 v Atk-ohjelmistot Tasapoisto 3 v Muut Tasapoisto 3 v.* Aineelliset hyödykkeet: 1100 Maa- ja vesialueet Ei poistoa Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 40 v Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 25 v Talousrakennukset Tasapoisto 20 v Vapaa-ajanrakennukset Tasapoisto 20 v Asuinrakennukset Tasapoisto 40 v Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännöspoisto 20 % 1132 Sillat, laiturit ja uimalat Menojäännöspoisto 20 % 1134 Muut maa- ja vesirakenteet Menojäännöspoisto 20 % 1135 Vedenjakeluverkosto Menojäännöspoisto 10 % 1136 Viemäriverkko Menojäännöspoisto 10 % 1138 Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslait. Menojäännöspoisto 20 % 1139 Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Menojäännöspoisto 20 % 1141 Muut putki- ja kaapeliverkot Menojäännöspoisto 20 % 1142 Vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet Menojäännöspoisto 15 % 1143 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Menojäännöspoisto 20 % 1144 Liikenteen ohjauslaitteet Menojäännöspoisto 25 % 1149 Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Menojäännöspoisto 25 % 1150 Rautaiset alukset Menojäännöspoisto 20 % 1151 Puiset alukset ja muut uivat työkoneet Menojäännöspoisto 25 % 1153 Muut kuljetusvälineet Menojäännöspoisto 30 % 1154 Muut liikkuvat työkoneet Menojäännöspoisto 30 % 1155 Muut raskaat koneet Menojäännöspoisto 25 % 1156 Muut kevyet koneet Menojäännöspoisto 25 % 1157 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Menojäännöspoisto 30 % 1158 Atk-laitteet Menojäännöspoisto 40 % 1159 Muut laitteet ja kalusteet Menojäännöspoisto 40 % 1160 Luonnonvarat Käytön mukainen poisto 1165 Arvo- ja taide-esineet Ei poistoa Muut hyödykkeet 1175 Keskeneräiset hankinnat Ei poistoa - Poistojen osalta on noudatettu yllä mainittua poistosuunnitelmaa. Ryhmässä 1010 Muut aineettomat hyödykkeet* on kuitenkin Sipoon kunnan investoinneissa muiden kuntien vesi- ja viemärilaitoksiin (esim. Sipoon kunnan osuus Viikinmäen puhdistamoon) noudatettu enimmäissuosituksen mukaista 20 vuoden poistoaikaa. Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluiksi. 76

12 Liite 6 Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Suunnitelman mukaiset poistot ,72 Poistonalaisten investointien omahankintameno ,62 Poikkeama ,90 Poikkeama % -69 Liite 7 Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Tilinpäätös Taloussuunnitelma Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Investointien omahankintameno Suunnitelman mukaiset poistot Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman muikaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Ero Poikkeama-% -69 Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin: -220 % Jos eroa verrataan investointeihin: -69% Eli sumupoistot ovat investoinneista: 31 % Liite 8 Pakollisten varausten muutokset Kaatopaikan maisemointivaraus , ,00 Vähennykset tilikaudella ,80 0,00 Kaatopaikan maisemointivaraus , ,00 Liite 9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Muut tomintatuotot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot , ,00 Myyntivoitot yhteensä , ,00 77

13 Liite 10 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä , ,57 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 3 688, ,64 Yhteensä , ,21 78

14 TASEEN LIITETIEDOT Liite 11 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT HYÖDYKKEET Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikuitteiset menot Ennakkomaksut Yhteensä Poistamaton hankintameno , , ,53 Lisäykset tilikauden aikana , ,48 Vähennykset tilikauden aikana , , ,92 Poistamaton hankintameno , , ,09 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , , , ,66 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , , ,15 Rahoitusosuudet tilikaudella , ,00 Vähennykset tilikauden aikana , ,05 Tilikauden poistot , , , ,34 Poistamaton hankintameno , , , , , , ,42 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeet, omistusyht. yhteisöt Osakkeet, konserniyhtiöt Kuntayhtymäosuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno , , , , ,06 Lisäykset , , , ,68 Hankintameno , , , , ,74 Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet, omistusyht. yhteisöt Osakkeet, konserniyhtiöt Kuntayhtymäosuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno , ,23 Vähennykset , ,00 Hankintameno , ,23 79

15 OLENNAISET KUNTAYHTYMÄOSUUKSIEN ARVON MUUTOKSET Tasearvo 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Tasearvo Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta % Ero Kårkulla samkommun , , ,72 4, ,35 Itä-Uudenmaan KKY , , ,63 7, ,46 Samkommunen för yrkesutbildning , , ,33 16, ,00 TYTÄRYHTEISÖT, KUNTAYHTYMÄOSUUDET SEKÄ OSAKKUUSYHTEISÖT Kuntakonsernin osuus, Nimi Kotipaikka Kunnan omistusosuus, % Konsernin omistusosuus, % omasta pääomasta vieraasta pääomasta tilik.voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Nikkilän linja-autoasema Sipoo 100,00 100, ,95 0,00-501,77 Asunto Oy Tiltaltti Sipoo 100,00 100, , ,36 10,95 Yhdistelemättömät tytäryhteisöt Oy Acerplata Ab Sipoo 100,00 100, ,13 0,00 0,00 Kuntayhtymät Yhteensä , ,36-490,82 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Helsinki 1,32 1, , , ,42 Kårkulla samkommun Parainen 4,37 4, , , ,21 Uudenmaan erityispalvelut ky Mäntsälä 0,94 0, , , ,74 Keski-Uudenmaan AKY Järvenpää 4,45 4, , , ,69 Itä-Uudenmaan KKY Porvoo 7,17 7, , ,23-428,68 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland Porvoo 16,33 16, , , ,60 Itä-Uudenmaan liitto Porvoo 18,17 18, , , ,80 Tuusulan seudun vesilaitos Tuusula 14,88 14, , ,36 720,34 Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt Yhteensä , , ,28 Yhdistelemättömät Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt Asunto Oy Sipoon Mäntykangas Sipoo 50,00 50, , , ,78 Asunto Oy Sipoon Talvikki Sipoo 29,60 29, ,31 361, ,71 Asunto Oy Sato-Talma Sipoo 23,80 23, , ,46-106,52 Kiinteistö Oy Sipoon Pellavatie 3 Sipoo 50,00 50, ,35 0,00 0,00 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Porvoo 25,60 25, , , ,02 Borgå folkakademi Ab Porvoo 25,00 25, , , ,00 Kiinteistö Oy Söderkulla Tallbacka Fastighets Ab Kirkkonummi 33,51 33, , ,70-361,02 Yhteensä , , ,41 80

16 Liite 12 Saamisten erittely Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 1 692, ,43 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset , ,70 Saamiset yhteensä , ,13 Liite 13 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Kelan korvaus työterveydenhuollosta , ,93 Muut tulojäämät , ,26 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , ,19 Liite 14 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Jälleenhankintahinta , ,96 Kirjanpitoarvo , ,38 Erotus , ,58 Liite 15 Oman pääoman erittely Peruspääoma 1.1. Lisäykset , ,66 Peruspääoma , ,66 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,59 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,59 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,41 Oma pääoma yhteensä , ,66 81

17 Liite 16 Pitkäaikaiset velat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,09 Muut velat , ,27 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,36 Liite 17 Pakolliset varaukset Ympäristövastuut , ,00 Muut pakolliset varaukset yhteensä , ,00 Liite 18 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Vapaa-ehtoiset varaukset - Investointivaraus Söderkullan vlk 7-9 koulun rakentamiseen , ,00 - Investointivaraus Söderkullan vlk 7-9 koulun rakentamiseen , ,00 - Investointivaraus maanhankintaan , ,00 - Investointivaraus maanhankintaan , ,00 - Investointivaraus Nikkilän terveysaseman laajentamiseen ,00 Yhteensä , ,00 Liite 19 Vieras pääoma Lyhytaikainen Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat , ,05 Vieras pääoma yhteensä , ,05 82

18 Liite 20 Muiden velkojen erittely Muut velat Liittymismaksut , ,05 Muut velat , ,22 Muut velat yhteensä , ,27 Liite 21 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot , ,68 Menojäämät , ,91 Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,36 Korkojaksotukset , ,72 Muut menojäämät , ,83 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,59 Liite 22 Huollettavien varat Huollettavien varat , ,24 Liite 23 Elatustuen takautumissaatavat Kunnan takautumissaatava , ,19 Lisäykset tilikauden aikana , ,33 Vähennykset tilikauden aikana 593, ,77 Perinnästä poistettu , ,80 Kunnan takautumissaatava , ,95 Kirjattu rahoitusomaisuuden muihin saamisiin 83

19 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liite 24 Leasingvastuiden yhteismäärä Leasingvastuiden yhteismäärä Liite , ,04 Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,90 Myöhemmin maksettavat , ,14 Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastuehdon mukaisi vastuita Liite 25 Kunnan antamat vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma , ,96 Jäljellä oleva pääoma , ,46 Takaukset muiden puolesta *) Alkuperäinen pääoma , ,92 Jäljellä oleva pääoma , ,73 *) Tähän sisältyvät myös kunnan antamat täytetakaukset asuntolainoista, joista lainasitoumukset on tehty Liite 26 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista , ,77 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta , ,26 84

20 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Liite 27 Henkilöstön lukumäärä Yleishallinto Sosiaali-ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Tekniikka- ja ympäristösektori Yhteensä Liite 28 Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,64 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellsiin hyödykkeisiin , ,03 Henkilöstökulut yhteensä , ,67 85

21 MUUN TASEYKSIKÖN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Liite 29 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma EUROA Liikevaihto Myyntituotot , ,09 Maksutuotot , ,09 Muut palvelumaksut , ,19 Vuokratuotot 6 529, ,40 Muut tuotot , ,07 Liiketoiminnan muut tuotot , ,75 Muut tuet ja avustukset 31,57 646,61 Tuet ja avustukset 31,57 646,61 Materiaalit ja palvelut , ,52 Ostot tilikauden aikana , ,99 Palvelujen ostot , ,53 Henkilöstökulut , ,78 Palkat ja palkkiot , ,90 Henkilösivukulut , ,88 Eläkekulut , ,72 Muut henkilösivukulut , ,16 Poistot ja arvonalentumiset , ,75 Suunnitelmanmukaiset poistot , ,75 Liiketoiminnan muut kulut , ,00 Liikeylijäämä/-alijäämä , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut , ,82 Korkotuotot 5 060, ,57 Korkokulut , ,06 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -195,19-34,33 Yli-/(ali)jäämä ennen satunnaiset erät , ,42 Yli-/(ali)jäämä ennen varauksia , ,42 Tilikauden Yli-/alijäämä , ,42 86

22 Liite 30 Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma TULORAHOITUS Liikeylijäämä , ,60 Poistot ja arvonalentumiset , ,75 Rahoitustuotot ja -kulut , ,82 INESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,00 Tulorahoitus ja investoinnit, netto , ,67 RAHOITUSTOIMINTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaik. lainojen vähennys , ,99 Lyhytaikaisten lainojen muutos -6, ,44 Oman pääoman muutokset 0, ,00 Liittymismaksujen muutos ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Myyntisaamisten lisäys , ,75 Ostovelkojen lisäys , ,64 Rahoitustoiminta netto , ,96 Vaikutus kunnan kassavaroihin , ,71 Toimintatuotot , ,84 Toimintakulut , ,30 Toimintatuotot/Toimintakulut, % -155,10-150,98 T-menomuutos-% 8,69-6,91 Vuosikate / poistot, % -39,02-34,36 Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,00 Liittymismaksut , ,05 Investoinnit netto , ,95 87

23 Liite 31 Vesihuoltolaitoksen tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,95 Aineettomat hyödykkeet , ,68 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , ,68 Aineelliset hyödykkeet , ,22 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,50 Koneet ja kalusto , ,72 Sijoitukset , ,05 Osakkeet ja osuudet , ,05 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,67 Vaihto-omaisuus Saamiset , ,67 Lyhytaikaiset saamiset , ,67 Myyntisaamiset , ,82 Muut saamiset , ,85 Siirtosaamiset 8 196,28 Rahat ja pankkisaamiset , ,48 Yhdystili , ,48 YHTEENSÄ , ,14 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,18 Peruspääoma , ,83 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,77 Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 VIERAS PÄÄOMA , ,96 Pitkäaikainen , ,33 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,06 Muut Siirtovelat , ,27 Lyhytaikainen , ,63 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Saadut ennakot 0,00 154,96 Ostovelat , ,13 Liittymismaksut ja muut velat 5 331, ,28 Siirtovelat , ,26 YHTEENSÄ , ,14 88

24 KUNNAN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Liite 32 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitaseeseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt paitsi Oy Acerplata Ab, jolla ei ollut toimintaa vuoden aikana, sekä kaikki kuntayhtymät jossa kunta on jäsenenä. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistötytäryhteisöjen ja säätiöiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu oman pääoman erää Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) vastaan. 89

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös ORIPÄÄN KUNTA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMA Toteutuma 1.1. - 31.12.2015 Liikevaihto Myyntituotot 209 735,43 Maksutuotot 594,09 Muut korvaukset 39 232,27 Liikevaihto

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot