Suomen 2. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen 2. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Suomen 2. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma Vastausaika päättyy: Lausuntopyynnön taustatiedot Johdanto, Tausta, Tavoitteet Johdanto Elokuussa 2014 käynnistyi Suomen 2. avoimen hallinnon toimintasuunnitelman laatiminen. Ajatuksia toimintasuunnitelman teemoiksi ja toimenpiteiksi koottiin järjestetyssä avoimessa seminaarissa (videotallenne ja esitykset). Seminaarissa esille nousseita teemoja ja toimenpiteitä laitettiin tärkeysjärjestykseen avoimella verkkokyselyllä (nk. ZEF-kysely). Tulosten pohjalta järjestetiin otakantaa.fi- portaalissa kysely Kutsua osallistua kyselyyn jaettiin laajasti sähköpostilla kansalaisjärjestöille, aiemmin avoimen hallinnon tilaisuuksiin osallistuneille kansalaisille ja virkamiehille. Kutsua pyydettiin välittämään edelleen kaikille mahdollisille tahoille. Kyselyyn vastasi 37 henkilöä.kyselyssä pyydettiin osallistujia äänestämään aiemmissa vaiheissa esiin nousseita teemoja ja toimenpiteitä sekä esittämään uusia teemoja ja toimenpiteitä toimintasuunnitelmaan mukaan otettaviksi.yhteenveto otakantaa.fi-kyselyn tuloksista. Näiden lisäksi kansalaisilta on kerätty näkemyksiä Vaasan pohjalaisilla joulumarkkinoilla Tausta Suomelle hallinnon avoimuus on aina ollut perusarvo ja työtä avoimuuden eteen on tehty pitkään. Lisäpontta työhön saatiin, kun Suomi liittyi kansainväliseen Avoimen hallinnon kumppanuushankkeeseen Open Government Partnership huhtikuussa Kumppanuushankkeessa jokainen maa laatii omista lähtökohdistaan kaksivuotisen toimintasuunnitelman avoimuuden edistämiseksi hallinnossa. Suomen ensimmäisen avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpanokäynnistyi heinäkuussa 2013 ja päättyy kesäkuun lopussa 2015.Toimeenpanosta on tehty itsearviointi ja ulkopuolinen, riippumaton arviointi on meneillään. Tavoitteet Tällä lausuntokierroksella haemme näkemyksiänne valmisteilla olevaan Suomen toiseen avoimen hallinnon toimintasuunnitelman luonnokseen. Toimintasuunnitelman tulee olla valmis helmikuun lopussa 2015 ja sen toimeenpano alkaa heinäkuussa Toimintasuunnitelma on rakennettu kansainvälisen Avoimen hallinnon kumppannuusohjelman mallin mukaisesti. Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille Jakelu: arja, arja Hämeen ELY-keskus Lausunto annettu:

2 VM, Arja Terho Lausunto annettu: Vastausohjeet vastaanottajille Toimintasuunnitelmaluonnos on jaettu neljään kappaleeseen: 1.) Esittely, 2.) Avoimen hallinnon kehittämisen aiemmat ponnistukset, 3.) Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman luomisprosessi ja 4.) Sitoumukset. Neljäs kappale muodostuu viidestä sitoumuksesta. Kunkin kappaleen ja sitoumuksen alla on esitetty kysymyksiä. Kysymysten alla on avoin kenttä, johon voit kirjoittaa näkemyksesi Aikataulu, Vastuuvalmistelijan yhteystiedot: Aikataulu Vastuuvalmistelijan yhteystiedot: Arja Terho neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö PL VALTIONEUVOSTO puhelin , Asiasanat, Liitteet: Asiasanat avoin hallinto Liitteet: 2015_Toimintasuunnitelman_laadinta.pdf - Toimintasuunnitelman laatimisaikataulu _toimintasuunnitelman_osa-alueet.pdf - Toimintasuunnitelman osa-alueet Open_Government_Partnership.pdf - Open Government Partnership Lausuntoni Lausunnonantajien lausunnot (4) Lausunnonantajan saate Lausuntokohtia/Täytettyjä kohtia: 1/1 Tähän voit lausunnon antajana kirjoittaa saatteen, esim. tiedot itsestäsi tai edustamastasi organisaatiosta. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE edistää järjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä, seuraa kansalaisjärjestöstrategioiden ja kuulemisen toteutumista sekä arvioi julkisen vallan päätösten johdonmukaisuutta. KANEssa on puheenjohtajien lisäksi 19 jäsentä ja varajäsentä, jotka edustavat järjestöjä, tutkimusta, elinkeinoelämää, vapaata kansalaistoimintaa sekä ministeriöitä ja virastoja. KANEn visiona on inspiroiva ja vaikuttava kansalaisyhteiskunta.

3 KANEn hallitusohjelmatavoitteissa ( ) korostetaan julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksen parantamista. Tavoitteena on, että avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpanoa jatketaan uudella ohjelmakaudella. Sen puitteissa tulisi tehdä osallistumis- ja vaikuttamisprosessit läpinäkyviksi. Samalla varmistettaisiin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä edustus erityisesti kaikissa niissä prosesseissa, jotka liittyvät kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiin.

4 Luonnos Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaksi Lausuntokohtia: 0 1 Esittely Lausuntokohtia/Täytettyjä kohtia: 1/1 Luottamus on julkisen hallinnon perusta. OECD:n selvityksen mukaan kansalaisten luottamus hallintoon on Suomessa edelleen OECDmaiden korkeimpia (60 %), mutta se on pudonnut viiden vuoden aikana 16 prosenttiyksikköä. Tavoitteena on kansalaisten luottamuksen kääntäminen taas nousuun ja vakiinnuttaminen korkealle tasolle. Tämä on mahdollista vain, jos hallinnon rakenteet ja toiminta ovat kansalaisille ymmärrettäviä. Hallinnon kielen tulee olla selkeää ja tiedon avointa. Kansalaisten tulee voida luottaa hallinnon sähköisiin palveluihin ja käyttää niitä. Luottamusta voidaan tukea ottamalla kansalaiset mukaan hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen, jossa he ovat suurin käyttämätön voimavara. Luottamuspääoma on merkittävä resurssi yhteiskunnallisten muutosten toimeenpanossa erityisesti silloin, kun muut resurssit vähenevät. Suomessa on meneillään useita isoja muutoshankkeita, jotka vaikuttavat julkisiin palveluihin ja kansalaisten arkeen. Tällaisia ovat mm. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja kuntauudistus. Isojakin muutoksia voidaan panna toimeen, kun kansalaiset luottavat hallintoon ja julkisen hallinnon toimijat luottavat toisiinsa, yrityksiin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Kerran menetettyä luottamusta on vaikea hankkia takaisin. Luottamuksen menettäminen vaikeuttaisi yhteiskunnan hallittavuutta ja kehittämistä, vähentäisi veronmaksuhalukkuutta ja lisäisi kansalaisten eriarvoisuutta. Julkisen hallinnon kestävyysvaje kasvaisi entistä suuremmaksi, jos tarvittavia muutoksia ei saataisi toimeenpantua. Hallinnon kustannukset kasvaisivat lisääntyvien valitusten myötä. Sähköisten palvelujen käyttöhalukkuus vähenisi, ja hallinto joutuisi ylläpitämään päällekkäisiä palvelukanavia. Luottamuksen säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi kansalaiset tulee yhä vahvemmin ottaa mukaan päätösten valmisteluun jo valmistelun alkuvaiheessa. Päätösten valmisteluun liittyvä taustatieto ja vaihtoehtoiset ratkaisut tulee tarjota ymmärrettävässä muodossa. Päätösten perustelut ja niihin liittyvä tieto pitää avata. Kansalaiset, yritykset ja kolmas sektori tulee kytkeä mukaan suunnittelemaan, kehittämään ja tuottamaan hallinnon palveluja. Hallinnon toimintatapoja tulee muuttaa niin, että avoimuus ja yhdessä tekeminen ovat virkamiehen arkea. Kuilu osallistuvien ja osallistumattomien väestöryhmien välillä on suuri Valtioneuvosto antoi eduskunnalle demokratiapoliittisen selonteon keväällä Eduskunnan perustuslakivaliokunta pohti mietinnössään mm. sitä, miksi Suomessa kuilu osallistuvien ja osallistumattomien väestöryhmien välillä on merkittävästi suurempi ja po-

5 litiikka koetaan monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi ymmärtää kuin muissa Pohjoismaissa. Mietinnössä todettiin, että tavoitteiksi tulee asettaa eri väestöryhmien välillä olevien osallistumiserojen tasoittuminen. Lasten ja nuorten mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan itseään ja ympäristöön koskeviin ratkaisuihin on tärkeää. Vaikuttamisen tulisi olla todellista ja kyse tulisi olla oikeista päätöksistä, joilla on merkitystä lasten ja nuorten arjessa. Valiokunta korosti, että kyseessä tulee olla jatkumo ja todelliset vaikutusmahdollisuudet tulee turvata myös aikuisiällä muun muassa asuin- ja työyhteisöissä ja sen jälkeenkin esimerkiksi järjestettäessä kulttuuri- ja liikunta- sekä terveys- ja sosiaalipalveluja vanhuksille. Avoin, vastuullinen ja osallisuutta edistävä hallinto Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelman otsikko on Avoin, vastuullinen ja osallisuutta edistävä hallinto. Toimintasuunnitelman teemat: Avoimuus, vastuullisuus ja osallisuuden edistäminen ovat samat kuin kansainvälisen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelman (OGP) tavoitteet. OGPn neljäs päätavoite Teknologiat ja innovaatiot on Suomen ohjelmassa poikkileikkaavana teemana Digitalisaatio ja tuottavuus. Muut kaksi poikkileikkaavaa teemaa lasten ja nuorten sekä ikääntyvien osallisuuden edistäminen. Esittely- osassa kuvataan miksi avoimen hallinnon edistäminen on tärkeää Suomelle. Tässä osassa tulee kertoa, 1.) mitä ovat tärkeimmät hallinnon kehittämisen hankkeet Suomessa ja 2.) mihin kansainvälisen kumppanuusohjelman haasteisiin vastataan toimintasuunnitelman toimeenpanolla. Onko tässä esitetty oleelliset asiat? Mitä puuttuu, mitä pitäisi jäättää pois ja mitä pitäisi kirjoittaa toisin? Kansalaisten vaikuttaminen itseään koskeviin asioihin on perustuslaillinen oikeus. Luottamus on avoimen hallinnon edellytys. KANE pitää hyvänä, että toimintaohjelma pyrkii kytkemään kansalaiset, yritykset ja kolmannen sektorin mukaan suunnittelemaan, kehittämään ja tuottamaan hallinnon palveluja. Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten näkökulmasta olisi kuitenkin tärkeää, että toimintaohjelmassa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja -verkostojen kanssa. Toimintaohjelmassa tulisi huomioida myös erityisryhmien tarpeet (esim. erityisryhmien kokemukset osallistumisesta ja palvelujen kehittämisestä) sekä sellaiset ryhmät, joiden ääni ei tule helposti kuuluviin yhteiskunnassa. Olennaista avoimen hallinnon edistämisen kannalta ovat KANEn mielestä oikea-aikainen viestintä ja koulutus (hallinnon lisäksi myös järjestöt ja kansalaiset), selkeäkielisyys ja hyvien kansainvälisten käytäntöjen hyödyntäminen. On syytä myös tarkastella hallinnon käytäntöjä kriittisesti, pyrkien pois näennäisestä avoimuudesta. Avoin ja laaja valmistelu takaa paremmat mahdollisuudet asian etenemiseen myös poliittisessa päätöksenteossa. Toimintaohjelmalla on ulottuvuus kuntalaki- ja sote-uudistusten (erit. asukkaiden olisäksi esimerkiksi keskushallinnon uudistamiseen, mm. OHRA- ja VNHY-hankkeisiin sekä toisaalta valtion sektoritutkimuksen uudistukseen, joita voitaisiin linkittää tiiviimmin ohjelman toteutukseen. Toimintaohjelman linkkejä muihin ajankohtaisiin ohjelmiin ja prosesseihin tulisi edelleen kartoittaa ja edistää, esimerkiksi demokratiapoliittisen selonteon toimeenpano, ja säädösprosessit, jotka ajallisesti sopivat hyvin uuden toimintaohjelman aikatauluun. Koulutusyhteistyön mahdollisuutta eri tahojen välillä tulisi selvittää.

6 Käytännön tasolla hyödynnettäviä ja edelleen kehittämisen arvoisia työkaluja ovat SADeohjelman puitteissa tuotetut sähköiset demokratiapalvelut (demokratia.fi, kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi, otakantaa.fi). Näiden laajamittaisempi käyttöönotto julkishallinnossa ja kansalaisyhteiskunnassa voitaisiin ottaa toimintaohjelman tavoitteeksi. Järjestelmiä tulisi edelleen kehittää käyttäjäkokemuksiin perustuen. Avoimen hallinnon kehittäminen on KANEn toiminnan ytimessä. KANEn mukanaolo toimintaohjelman valmistelussa, lausuntovaiheessa ja toimeenpanossa sekä seurannassa olisi kannatettavaa. KANE voi tarjota asiantuntemustaan hankkeen ohjausryhmään, ja toimeenpanoa voitaisiin käsitellä KANEn kokouksessa säännöllisin väliajoin. Myös KANEn verkostoja voidaan hyödyntää järjestöjen tavoittamisessa ja tiedonvälityksessä.

7

8 2 Avoimen hallinnon kehittämisen aiemmat ponnistukset Lausuntokohtia/Täytettyjä kohtia: 1/1 Avoimuus on suomalaisen hallinnon perusarvo Avoimuus on suomalaisen hallinnon perusarvo. Yksi sen keskeisiä tukijalkoja on julkisuuslaki, joka uusittiin vuonna Avoimuutta ja kansalaisten osallisuutta on muutoinkin kehitetty viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Esimerkkejä kehittämistyöstä ovat muun muassa uudet sähköiset välineet kuten vuonna 1999 perustettu valtioneuvoston hankerekisteri ja vuonna 2000 käynnistetty otakantaa.fi keskustelufoorumi sekä erilaiset pitkäaikaiset kehittämis-hankkeet kuten Kuule kansalaista hankkeet ( ), hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma ( ) ja sen työtä jatkava demokratiaverkosto (2007-). -). Avoimen hallinnon ja osallisuuden teemat ovat olleet esillä erityisesti kuntia koskien Osallisuushankkeessa ( ) sekä kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman alla toteutetussa Kunnallisen demokratian kehittämishankkeessa ( ). Myös kunnissa on pitkään toteutettu lukuisia osallisuuden kehittämiseen tähtääviä projekteja ja toimenpiteitä. Hallitus panostaa hallinnon sähköistämiseen. Yksi hallituksen kärkihankkeista on sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe. SADe- ohjelmassa kehitetään mm. oikeusministeriön vetämänä osallistumisympäristöä demokratia.fi. Osallistumisympäristö-hanke on tuottanut ja koonnut yhteen osallistumisen palveluja ja sähköisiä työkaluja vuorovaikutteisen asioiden valmistelun ja suunnittelun avuksi. Tällaisia palveluita ovat kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, otakantaa.fi ja lausuntopalvelu.fi. Sekä palveluja että työkaluja on otettu käyttöön esimerkiksi ministeriöissä, kunnissa ja kansalaisjärjestöissä. Osallistumisympäristössä on myös tarjolla kansalaisosallistumiseen tarvittavaa tausta-aineistoa ja demokratiaa koskevia tietolähteitä.

9 Osallisuuden edistäminen on vahvasti esillä myös uudessa kuntalaissa, jota koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle marraskuussa Lain tavoitteena on muun muassa luoda kunnille nykyistä parempia lainsäädännöllisiä edellytyksiä tukea kuntalaisten osallisuutta. Tavoitteena on myös kannustaa kuntia aiempaa laajempaan avoimuuteen valmistelussa ja päätöksenteossa, edistää kunnan ja kuntalaisen välistä vuorovaikutusta ja viestintää sekä tuoda laajemmin esiin käyttäjälähtöisiä ja uusia osallistumisen keinoja ja tapoja, kuten kansalaisraateja ja osallistavaa budjetointia. Kuntalakiesitys sisältää myös lukuisia ehdotuksia sähköisen päätöksenteon ja kuntalaisten tiedon saannin parantamiseksi. Esityksen tavoitteena on myös parantaa lasten ja nuorten osallisuutta muun muassa siten, että kaikkien kuntien tulisi asettaa nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Suomi liittyi kansainväliseen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan vuonna 2013 Avoimuuden pitkästä perinteestä huolimatta sen edistäminen vaatii jatkuvaa, aktiivista työtä. Osallistumisen ja vaikuttamisen edistämisessä on laajemmin kyse siitä, miten lainsäädännön mahdollisuuksia otetaan käyttöön ja millainen toimintakulttuuri hallinnossa omaksutaan. Myös yleiset toimintaympäristömuutokset ja kansalliset uudistushankkeet haastavat perinteiset osallisuuden muodot ja edellyttävät rinnalle avoimempaa toimintatapaa. Avoimuuden edistämisen aktiiviseksi esillä pitämiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi Suomi päätti keväällä 2012 liittyä kansainväliseen avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan (OGP) ja laati vaadittavan toimintasuunnitelman. Suomi hyväksyttiin kumppanuusohjelman jäseneksi huhtikuussa Avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaa on toimeenpantu keväästä Valtioneuvosto antoi maaliskuussa 2014 demokratiaselonteon, jonka teemana on avoimuuden ja osallisuuden edistäminen. Valtioneuvosto on myös suunnannut strategisia tutkimusvaroja hallinnon avoimuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Kuva 1: Ulkokehällä kansainvälisen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelman tavoitteet ja sisäkehällä Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelman osa-alueet (pdf) Suomen avoimen hallinnon ensimmäisen toimintasuunnitelman teema on Osallisuuden edistäminen. Toimintasuunnitelmaa on toimeenpantu neljällä osa-alueella, jotka ovat: 1. Avoin toiminta, 2. Selkeä kieli, 3. Avoin tieto ja 4. Hallinto mahdollistajana. Toimintasuunnitelman neljällä osa-alueella on ollut yhteensä 18 sitoumusta. Sitoumusten alla on ollut yhteensä 46 toimenpidettä. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman ansio on, että se on yhdistänyt avoimuuden ja osallisuuden edistämisen osa-alueita, joita aiemmin on tehty toisistaan erillään. Ohjelma on tuonut lisäarvoa esimerkiksi siihen, miten selkeä kieli linkittyy avoimuuden edistämiseen. Aiemmin hallinnon avoimuuden kehittäminen on ollut ennen kaikkea

10 oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön vastuulla, avoimen tiedon kehittämisestä ovat vastanneet erityisesti valtiovarain- ja liikenne- ja viestintäministeriöt. Selkeän kielen edistäminen on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kotimaisten kielten keskuksen tehtävänä. Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma on tuonut eri osa-alueita kehittäneet toimijat saman pöydän ääreen. Tämä on lisännyt työn vaikuttavuutta ja edesauttanut osallisuuden kehittämistä aiempaa kattavampana kokonaisuutena Toimintasuunnitelmalla haetaan vaikuttavuutta keskittämällä työtä harvempiin kohteisiin Suomen toisen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman valmisteluprosessissa on vahvasti noussut esiin näkemyksiä siitä, että työtä tulisi jatkaa nykyisillä teemoilla: avoin toiminta, selkeä kieli, avoin tieto ja hallinto mahdollistajana. Teemat ovat vasta juurtumassa osaksi hallinnon arkipäivää. Hallinto mahdollistajana- teema on koettu vaikeimmaksi hahmottaa. Hallinnon vastuullisuus, erityisesti korruptioepäilysten paljastajien suojelemisen edistäminen (whistle-blower protection), on myös tuotu esille valmisteluprosessissa. Tältä osin hallinnossa on valmistelu jo edennyt: oikeusministeriö on asettamassa korruptioepäilysten ilmoittajien suojelua selvittävän työryhmän. Sitoumuksia on ensimmäisessä toimintasuunnitelmassa todettu olevan liikaa. Toisessa toimintasuunnitelmassa keskitytään harvempien, mutta yhä vaikuttavampien ja seurattavampien sitoumusten toimeenpanoon Toimintasuunnitelmassa on tavoitteiden: avoin, vastuullinen ja osallisuutta edistävä hallinto alle luotu viisi sitoumusta, jotka ovat: Selkeä hallinto, Hallinto mahdollistajana, Luotettava hallinto, Uudistuva hallinto sekä Lasten, nuorten ja ikääntyvien osallisuuden edistäminen. Kuva 2: Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelman teemat (pdf) Tässä "Avoimen hallinnon kehittämisen aiemmat ponnistukset"- osassa kuvataan tärkeimmät tähän mennessä tehdyt avoimen hallinnon kehittämistoimet ja kerrotaan, miten uusi toimintasuunnitelma liittyy aiempaan avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaan ja aiempiin hallinnon avoimuutta vahvistaviin toimenpiteisiin. Puuttuuko kuvauksesta merkittäviä, aiempia kehittämistoimenpiteitä tai pitäisikö sieltä poistaa tai muuttaa jotain? KANE pitää Suomen avoimen hallinnon ensimmäisen toimintaohjelman teemoja (avoin toiminta, selkeä kieli, avoin tieto ja hallinto mahdollistajana) hyvinä, ja ohjelman kautta on saatu useita synergiaetuja, esimerkiksi selkeän kielen edistämisessä. Ensimmäinen toimintaohjelma oli laaja, ja KANE toteaakin, että uudella toimintaohjelmalla tulisi jatkaa olemassa olevien teemojen parissa tavoitteita edelleen konkretisoiden. Ohjelman laajuutta tai toimenpiteiden määrää ei ole tarkoituksenmukaista kasvattaa, vaan priorisoida ja jatkaa työtä jo tärkeiksi nähtyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Uuden toimintaohjelman tavoitteet - joita ovat selkeä hallinto, hallinto mahdollistajana, luotettava hallinto, uudistuva hallinto sekä lasten, nuorten ja ikääntyvien osallisuuden edistäminen - ovat kannatettavia, joskin viimeksi mainittu

11 voitaisiin ottaa kaikkia tavoitteita läpileikkaavaksi. 3 Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman luomisprosessi Lausuntokohtia/Täytettyjä kohtia: 1/1 Kuva 3: Toimintasuunnitelman laatimisaikataulu (pdf) Toimintasuunnitelman laatiminen aloitettiin aloitusseminaarissa Kutsua aloitusseminaariin oli lähetetty laajasti kansalaisjärjestöille, aiemmin avoimen hallinnon tilaisuuksiin osallistuneille kansalaisille sekä valtion virkamiehille ja kuntien viranhaltijoille. Kutsua oli myös pyydetty välittämään kaikille kiinnostuneille. Työpajaan osallistui 11 henkilöä kansalaisjärjestöistä, 14 kunnista, 31 valtionhallinnosta ja 1

12 yritysedustaja. Työpajassa esille nousseita teema- ja toimenpide-ehdotuksia arvotettiin verkkokyselyllä, johon osallistui 42 henkilöä. Avoin Suomi 2014 messujen työpajassa, Open Government Partnershipfacebookryhmässä sekä avoimella Googe- dokumentilla kerättiin toimenpideehdotuksia toimintasuunnitelmaan. Otakantaa- kysely, jossa oli mahdollista kannattaa ja kommentoida toimenpide-ehdotuksia tai esittää uusia ehdotuksia toimenpiteiksi, järjestettiin Lokakuun 7. päivä toimintasuunnitelmaa käsiteltiin valtionhallinnon virkamiesverkoston tapaamisessa. Marras- joulukuun vaihteessa ideoita toimintasuunnitelmaan kerättiin hallinnonaloittain järjestetyissä aamupuurotapaamisissa, joissa olivat mukana kunkin hallinnonalan virastojen avoimen hallinnon yhteyshenkilöt. Marraskuun lopulla ajatuksia uuteen toimintasuunnitelmaan kerättiin kansalaistapahtumassa Vaasassa (Vaasan pohjalaiset joulumarkkinat), joissa ideoitaan kirjallisena antoi 37 henkilöä ja äänestämällä kolmesta eniten esille nousseesta vaihtoehdosta mielestään tärkeintä 67 henkilöä. Joulukuun alussa tulevaa toimintasuunnitelmaa käsiteltiin Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunnassa, joka koostuu kansalaisyhteiskunnan, tutkimuksen, ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton edustajista. Kerätyn materiaalin pohjalta työstettiin tämä toimintasuunnitelman luonnos, joka on kommentoitavana lausuntopalvelu.fi palvelussa. Yllä on kuvattu avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaluonnoksen luomisprosessi. Vastaako kuvaus sitä, miten toimintasuunnitelmaa on tehty? Puuttuuko siitä jotain tapahtumia, kyselyjä tai muita tapoja, joilla on tietoa kerätty toimintasuunnitelman pohjaksi? KANE pitää hyvänä, että laatimisprosessiin on varattu aikaa, ja sitä on tehty monimuotoisesti (verkko, face-to face, ja alueellinen ulottuvuus) eri sidosryhmien kanssa. Käsiteltäviä osioita olisi voinut pilkkoa suppeampiin osiin, jotta käsittely olisi saanut lisää syvyyttä ja houkutellut kohderyhmiä osallistumaan laajemmin. Metodia voitaneen soveltaa ohjelman toimeenpanossa ja arvioimisessa uudella ohjelmakaudella. 4 Sitoumukset Lausuntokohtia: 0

13 Alla on kuvattu Suomen sitoumusluonnokset. Sitoumusten tulisi olla yksilöityjä, selkeitä ja ytimekkäitä. Sitoumusten ei tulisi kirjoitettuna olla muutamaa kappaletta tai puolikasta sivua pidempiä. Yhteys avoimen hallinnon tavoitteisiin tulee esittää. Sitoumusten määrä tulisi mielellään olla Selkeä hallinto Vastuuvirasto Hallinto Muut toimijat Kansalaisyhteiskunta, Yksityinen sektori Tilanne tai ratkaistava ongelma Lausuntokohtia/Täytettyjä kohtia: 1/1 valtiovarainministeriö ministeriöt, virastot, kunnat Hallinnon rakenne on monitahoinen ja virkakieli vaikeaselkoista. Kansalaisen ei ole helppoa hahmottaa missä ja miten asiat päätetään ja valmistellaan. Hallinnon selkeyden edistämiseen liittyviä sitoumuksia oli jo Suomen aiemmassa toimintasuunnitelmassa. Ministeriöt, virastot ja kunnat ovat tehneet työtä monin toimenpitein, kuten: verkkosivujen uudistukset sekä asiakaskirjeiden ja viranomaisohjeiden kielen selkeyttäminen. Kehittämisessä on otettu jossain määrin myös kansalaiset mukaan. Erityisesti asiakaskirjeiden ja ohjeiden selkeydellä nostetaan tuottavuutta: yhteydenotot asiakaspalvelukeskuksiin ja valitukset vähenevät, kun kansalaiset ymmärtävät päätösten sisällön ja perustelut paremmin. Työ hallinnon selkeyttämiseksi on saatu hyvään alkuun, mutta tekemistä on edelleen paljon. Meneillään olevissa isoissa muutoshankkeissa pyritään selkeämpään rakenteeseen ja hallintomalliin. Riskinä on, että muutostilanteessa kansalaiset kokevat hallinnon entistä sekavampana ja vaikutusmahdollisuutensa vähäisinä. Työtä yhä selkeämmän hallinnon ja virkakieleen eteen on tästä syystä jatkettava. Päätavoite Hallinnon rakenteet ja toimintaprosessit on kuvattu niin, että kansalainen tietää mihin viranomaiseen tulee ottaa yhteyttä eri asioissa. Hallinnon käyttämä virkakieli on helposti ymmärrettävää. Valmisteilla olevista asioista on tietoa tarjolla avoimesti ja tieto löytyy helposti. Mihin OGPn päätavoitteista

14 sitoumus liittyy Edistääkö tavoite Avoimuutta Vastuullisuutta Osallisuutta x x x Todennettavat ja mitattavat Uusi tai tavoitteet sitoumuksen jatkuva Alku pvm Loppu pvm toteuttamiselle sitoumus 1.Hallinnon rakenteet ja prosessit on kuvattu ymmärrettävästi. x Uusi valtioneuvoston hankerekisteri HARE on valmistunut x ja otettu käyttöön kaikissa ministeriöissä. 3.Hallinnon käyttämä kieli on x selkeää. 4.Valmisteluasiakirjoissa visuali-sointeja (infografiikka) x käytetään Kommenttini sitoumukseen 4.1 Selkeä hallinto: Tarvitaanko sitoumus? Mitä sitoumukseen tulisi lisätä, miten sitä tulisi muokata ja mitä siitä tulisi poistaa? Mitä tavoitteita tähän sitoumukseen tulisi lisätä? Taulukon tavoitteet eivät ole yhteismitallisia. 1 ja 3 ovat ylätason tavoitteita, 2 ja 4 toimenpiteitä, joilla niitä voidaan tavoitella. Tavoitteita olisi täsmennettävä ja lisättävä mitattavat tavoitteet. HAREn uudistaminen on tärkeää, mutta kuinka moni kansalainen tietää sen olemassaolosta -eli tavoitteena olisi myös lisätä HAREn tunnettuutta käytettävyyden lisäämisen ohella. Tietoa ja neuvontaa järjestöille tärkeistä asioista (mm. avustuskäytännöt, avustusten hakemiseen liittyvät verkkopalvelut, julkiset hankinnat ja hankintalain soveltaminen jne.) tulisi olla paremmin saatavilla. Hallinnon olisi otettava huomioon palvelujen esteettömyys ja saavutettavuus eri väestöryhmille (esim. tällä hetkellä wwwsivustoista arvioidaan, että vain noin 5 % on esteettömiä apuvälinekäyttäjille). Nämä huomiot ovat sovellettavissa myös kohtaan 4.4 (uudistuva hallinto).

15 4.2 Hallinto mahdollistajana Vastuuvirasto Muut toimijat Hallinto Lausuntokohtia/Täytettyjä kohtia: 1/1 valtiovarainministeriö ministeriöt, virastot, kunnat ja kuntayhtymät Kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestöt Yksityinen sektori Hallinnon tietovarannot avoimeksi Hallinnon tietovarantojen avaaminen on käynnistetty. Monia merkittäviä tietovarantoja on avattu. Tietovarantojen avaamisen rahoitus on viety osaksi valtionhallinnon kehysprosessia. Vuosittain ministeriöt esittävät suunnitelmat hallinnonalansa virastojen tietovarantojen avaamisesta. Kaikkia tietovarantoja ei resurssien rajallisuuden ja virastojen kypsyyserojen vuoksi voida avata kerralla. Avattavia tietovarantoja joudutaan laittamaan tärkeysjärjestykseen. Tilanne tai ratkaistava ongelma Valtiovarainministeriön vetämässä avoimen tiedon ohjelmassa on luotu yhteinen alusta Avoindata.fi avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelulle. Virastoja ja kuntia on ohjeistettu tiedon avaamisessa. Suomi sijoittuu kansainvälisessä Global Open Data Index vertailussa neljännelle sijalle.

16 Tietovarantojen avaaminen on kuitenkin vasta aluillaan. Toimintasuunnitelman laadintaprosessissa on noussut esille useita tietovarantoja, joiden avaamista pidetään tärkeänä. Näitä ovat mm. yritysten ja yhteisöjen tiedot, metsänkäyttöilmoitukset, valtion omistamien metsien maankäyttöpäätökset, ympäristövaikutusten arvioinnit, julkiset hankinnat, virastojen avoimen datan suunnitelmat ja muut keskeisimmät tietovarannot. Heinäkuussa 2015 päättyvässä avoimen tiedon ohjelmassa luodaan menettelytavat tietovarantojen avaamisehdotusten käsittelylle. Avattavista tietovarannoista on selvitettävä mahdollisuudet ja rajoitukset sekä toimenpiteet tiedon avaamiselle. Tarvittava työpanos on arvioitava ja koska kaikkien tietovarantojen avaaminen kerralla ei ole mahdollista, on ne laitettava tärkeysjärjestykseen. Vapaaehtoistyötä tuetaan Hallinto ja kansalaisyhteiskunta toimivat yhteistyössä. Vapaaehtoistoimintaa tuetaan useamman ministeriön toimesta. Menettelyt eri ministeriöissä vaihtelevat. Hallinnon ja järjestöjen yhteistyö kaipaa selkeyttämistä ja uusia toimintamalleja Päätavoite Hallinto luo mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja kansalaisjärjestöille avaamalla hallinnon tietovarantoja ja tukemalla vapaaehtoistyön edellytyksiä. Mihin OGPn päätavoitteista sitoumus liittyy Edistääkö tavoite Avoimuutta Vastuullisuutta Osallisuutta x x x Todennettavat ja mitattavat Uusi tai tavoitteet sitoumuksen jatkuva Alku pvm Loppu pvm toteuttamiselle sitoumus 1. Luotu toimintatavat, joilla x hallinnon avoimuuden näkökulmasta merkittävät tietovarannot saadaan mukaan tietovarantojen avaamisen prosessiin. Prosessissa selvitetään tietovarantojen avaamisen mahdollisuudet ja tärkeysjärjestys. Tulokset julkaistaan ja avaamista seurataan.

17 2. Tehty ehdotus siitä, miten x vapaaehtois-toiminnan yleisten edellytysten tukemista tulisi koordinoida ministeriöissä. 3. Tehty selvitys mahdollisista x lainsäädännön esteistä vapaaehtoistoiminnalle Kommenttini sitoumukseen 4.2 Hallinto mahdollistajana: Tarvitaanko sitoumus? Mitä sitoumukseen tulisi lisätä, miten sitä tulisi muokata ja mitä siitä tulisi poistaa? Mitä tavoitteita tähän sitoumukseen tulisi lisätä? Vapaaehtoistyön edellytysten tukemiseen tulisi liittää konkreettiset vaikuttavuustavoitteet: useita selvityksiä vapaaehtoistyön esteistä on laadittu, nyt tulee konkretisoida keinot esteiden poistamiseen ja ryhtyä toimiin. Keinot voivat liittyä myös ohjeistuksen täsmentämiseen/selkeyttämiseen. On tärkeää, että kansalaisyhteiskunta on mukana työssä. Laajemmat kokonaisuudet, kuten linkitys demokratiapoliittisen selonteon toimintaohjelmaan, olisi otettava huomioon työssä. Lausuntokohtia/Täytettyjä kohtia: 1/1 4.3 Luotettava hallinto Vastuuvirasto oikeusministeriö, valtiovarainministeriö Hallinto Muut Kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestöt toimijat Yksityinen sektori työnantaja- ja työntekijäjärjestöt Suomi sijoittuu Transparency Internationalin teettämässä korruptioindeksissä

18 Tilanne tai ratkaistava ongelma kolmanneksi vähiten korruptoituneeksi valtioksi 175 arvioidun valtion joukossa. Suomea paremmin sijoittuivat Tanska ja Uusi-Seelanti. Hyvästä sijoituksesta huolimatta on työtä hallinnon luotettavuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tehtävä jatkuvasti. Lobbaajarekisterin perustamista on pohtinut virkamieseettinen toimikunta vuonna 2014 julkaisemassaan raportissa (Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti VM 3/2014). Toimikunnan enemmistö ei välttämättä pitänyt lobbaajarekisterin perustamista toimivana ratkaisuna pienessä maassa, jossa vaikuttamista ei mitenkään pystytä rajaamaan vain muodollisiin tapaamisiin. Päätöksentekijät tuntevat toisensa monista yhteyksistä eivätkä eri tilaisuuksissa käydyt keskustelut ole järkevästi kontrolloitavissa. Tätä välitöntä vuorovaikutusta pidetään myös Suomen vahvuutena. Toimikunta näki keskeiseksi keinoksi lobbaukseen liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi toiminnan läpinäkyvyyden ja eri osapuolten tasapuolisen kuulemisen. Päätavoite Hallinnon luotettavuuden edistäminen Mihin OGPn päätavoitteista sitoumus liittyy Edistääkö tavoite Avoimuutta Vastuullisuutta Osallisuutta x Todennettavat ja mitattavat Uusi tai tavoitteet sitoumuksen jatkuva Alku pvm Loppu pvm toteuttamiselle sitoumus 1.Tehty selvitys lobbaajarekisterin luomisesta ja rekisterin tietojen uusi tarjoamisesta avoimena datana Avoin hallinto on esillä oikeusministeriön ja Transparency uusi International Suomi ry:n järjestämässä vuosittaisessa Kansainvälisen korruptionvastaisen päivän tapahtumassa. Kommenttini sitoumukseen 4.3 Luotettava hallinto: Tarvitaanko sitoumus? Mitä sitoumukseen tulisi lisätä, miten sitä tulisi muokata ja mitä siitä tulisi poistaa? Mitä tavoitteita tähän sitoumukseen tulisi lisätä? On tärkeää, että kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sisällytetään

19 hallinnon strategioihin mm. ministeriöiden käytännöt kansalaisyhteiskunnan kuulemiseen ovat kirjavat. Hallinnossa tapahtuvaa työryhmätyöskentelyä olisi avattava niin että mukaan kutsuttaisiin kansalaisyhteiskunnan toimijoita, ja toisaalta muitakin kuin vakiintuneita sidosryhmiä tai usein kuultuja asiantuntijoita. Kuulemisen tulisi olla oikea-aikaista ja monikanavaista, ja päätöksenteon perusteltua. Päätöksentekoa tukemaan tulisi myös olla saatavilla tutkimusta ja analyysitietoa. KANE kannattaa valtioneuvostossa valmisteilla olevaa uudistusta, jonka myötä hallitusohjelman seuranta ja arviointi tehtäisiin avoimemmaksi. KANE kannattaa myös mm. eduskunnan valiokuntakuulemisten avaamista. Järjestöjen toimintaedellytysten edistämisen ja palveluntuotannon kehittämisen osalta toimintaohjelman olisi hyvä seurata mm. hankintain kokonaisuudistusta. Hallinnollisen taakan keventäminen on yksi kansalaisyhteiskunnassa esillä olevista ajankohtaisista teemoista.

20 4.4 Uudistuva hallinto Vastuuvirasto Muut toimijat Hallinto Lausuntokohtia/Täytettyjä kohtia: 1/1 Valtiovarainministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö + muut ministeriöt Kunnat Kansalaisyhteiskunta, Kansalaisjärjestöt Yksityinen sektori Yhteiskunta kapungistuu kovaa vauhtia. Hallinto uudistaa palveluitaan keskittämällä ja digitalisoimalla. Digitaaliset palvelut lisäävät hallinnon tuottavuutta, parantavat erityisryhmien mahdollisuuksia käyttää palveluita ja tuovat palvelut sinnekin, josta muut palvelut ovat jo hävinneet. Palveluja rakennettaessa on otettava kansalaiset, erityisesti erityisryhmät, mukaan, jotta palvelut tulevat helposti käytettäviksi. Edistää erityisryhmien ja harvaanasutuilla seuduilla asuvien osallistumismahdollisuuksia ja pääsyä julkisiin palveluihin digitalisaation avulla. Tilanne tai ratkaistava ongelma Päätavoite Mihin OGPn päätavoitteista sitoumus liittyy Edistääkö tavoite Avoimuutta Vastuullisuutta Osallisuutta x x x Todennettavat ja mitattavat Uusi tai tavoitteet sitoumuksen jatkuva Alku pvm Loppu pvm toteuttamiselle sitoumus 1. Yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa on luotu toimintamalleja x erityisryhmien ja harvaanasutuilla alueilla asuvien henkilöiden sähköisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi

21 Kommenttini sitoumukseen 4.4 Uudistuva hallinto: Tarvitaanko sitoumus? Mitä sitoumukseen tulisi lisätä, miten sitä tulisi muokata ja mitä siitä tulisi poistaa?mitä tavoitteita tähän sitoumukseen tulisi lisätä? Digitaaliset palvelut: (kuten kohdassa 4.1.). Käytännön tasolla hyödynnettäviä ja edelleen kehittämisen arvoisia työkaluja ovat SADe-ohjelman puitteissa tuotetut sähköiset demokratiapalvelut (demokratia.fi, kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi, otakantaa.fi). Näiden laajamittaisempi käyttöönotto julkishallinnossa ja kansalaisyhteiskunnassa voitaisiin ottaa toimintaohjelman tavoitteeksi. Sähköinen tunnistaminen on yksi digitaalisten palveluiden haasteista, joka tulisi voida ratkaista. Tämä edesauttaisi julkishallinnon palvelujen suunnittelua, käytettävyyttä ja käyttäjien yhdenvertaisuutta. Toimintaohjelman tulisi seurata ja edistää asian kehitystä. Lausuntokohtia/Täytettyjä kohtia: 1/1 4.5 Lasten ja nuorten sekä ikääntyvien osallisuus Vastuuvirasto opetus- ja kulttuuriministeriö

22 Muut toimijat Hallinto sosiaali- ja terveysministeriö + muut ministeriöt Kansalaisyhteiskunta, lasten ja nuortenjärjestöt Yksityinen sektori ikääntyvien järjestöt Lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia on edistetty määrätietoisesti kunnissa ja kansalaisjärjestöissä. Valtionhallinnossa ja erityisesti lainsäädännön valmistelussa lasten ja nuorten mukaan ottaminen lainsäädännön valmisteluun on ollut vähäisempää. Tilanne tai ratkaistava ongelma Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla nuorisolain uudistus. Tavoitteena on saada uusi nuorisolaki voimaan vuoden 2016 alussa. Edellisen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpanossa järjestettiin nuorille työpaja, jossa käsiteltiin valmistelussa olevia lainsäädäntöhankkeitta ja samalla kerättiin tietoa siitä, miten ja missä asioissa nuoria tulisi ottaa mukaan valmisteluprosessiin. Toinen ikäryhmä, joka on usein ohitettu valmisteluprosesseissa, on ikääntyneet. Päätavoite Edistetään lasten ja nuorten sekä ikääntyvien mukaan ottamista päätösten valmisteluun, yhteiskunnan palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Mihin OGPn päätavoitteista sitoumus liittyy Edistääkö tavoite Avoimuutta Vastuullisuutta Osallisuutta x x x Todennettavat ja mitattavat Uusi tai tavoitteet sitoumuksen jatkuva Alku pvm Loppu pvm toteuttamiselle sitoumus 1.Nuorisolain ja vuonna 2015 käynnistyvän lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valmistelussa vahvistetaan lasten ja nuorten uusi osallistumista valtionhallinnon muutosten valmisteluun (ml. lakihankkeet). Digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään. 2.Järjestetään ministeriöille

23 opastusta eri ikäryhmien uusi kuulemisesta yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa. 3.Valitaan tulevan hallituksen hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmasta ne kärkihankkeet, joissa kokeillaan uusi erilaisia menetelmiä lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden kuulemisessa. 4.Järjestetään yhteinen osallisuusleiripäivä ikääntyneille, uusi kesä 2016 lapsille ja nuorille. 5. Kommenttini sitoumukseen 4.5 Lasten ja nuorten sekä ikääntyvien osallisuuden edistäminen: Tarvitaanko sitoumus? Mitä sitoumukseen tulisi lisätä, miten sitä tulisi muokata ja mitä siitä tulisi poistaa? Mitä tavoitteita tähän sitoumukseen tulisi lisätä? Osallisuuden vahvistaminen edistää lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi ja yhteisvastuullisiksi kansalaisiksi. Tavoitteissa oleva linkitys nuorisolain (alle 29- vuotiaat) uudistamisen prosessiin on hyvä. KANEn mielestä myös alle 18-vuotiaiden mahdollisuuksia osallistua demokraattiseen päätöksentekoon tulisi parantaa. Lasten ja nuorten osallisuutta tulee vahvistaa kaikilla ohjelman tavoitetasoilla, ei vain yhdellä sitoumuksella. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että vammaiset ja muutoin erityistä tukea tarvitsevat tulevat kuulluiksi. Lapsia ja nuoria koskevia hallinnon prosesseja tulisi avata ja varmistaa oikea-aikainen, monikanavainen ja lapsiystävällinen tiedonsaanti. Sähköisten osallistumispalvelujen, kuten nuortenideat.fi, käyttöönottoa tulisi edistää niin kunta- kuin valtionhallinnon tasolla. Viestinnässä tulisi välttää monimutkaista virkakieltä. KANEn mielestä on tärkeää, että toimintaohjelma tukee yhteisöllisyyttä ja sukupolvien välistä kanssakäymistä. Virkamiesten osaamista lasten, nuorten sekä ikäihmisten kuulemisesta valmistelussa tulisi parantaa.

24

Suomen 2. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma

Suomen 2. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma Suomen 2. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma Vastausaika päättyy: 30.1.2015 Lausuntopyynnön taustatiedot Johdanto, Tausta, Tavoitteet Johdanto Elokuussa 2014 käynnistyi Suomen 2. avoimen hallinnon toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Avoin, vastuullinen ja osallisuutta edistävä hallinto

Avoin, vastuullinen ja osallisuutta edistävä hallinto 1 (15) Avoin, vastuullinen ja osallisuutta edistävä hallinto 1 ESITTELY 2 AVOIMEN HALLINNON KEHITTÄMISEN AIEMMAT PONNISTUKSET 3 AVOIMEN HALLINNON TOIMINTASUUNNITELMAN LUOMISPROSESSI 4 SITOUMUKSET 4.1 Selkeä

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Avoin Hallinto. Täydentävä apuotsikko ohjelmatiedoille max. 1 rivi. pp.kk.vvvv Etunimi Sukunimi Seminaari/tapahtuma lisärivi tarvittaessa

Avoin Hallinto. Täydentävä apuotsikko ohjelmatiedoille max. 1 rivi. pp.kk.vvvv Etunimi Sukunimi Seminaari/tapahtuma lisärivi tarvittaessa Avoin Hallinto Täydentävä apuotsikko ohjelmatiedoille max. 1 rivi pp.kk.vvvv Etunimi Sukunimi Seminaari/tapahtuma lisärivi tarvittaessa Hallinnon avoimuudella on Suomessa pitkät perinteet pohjoismainen

Lisätiedot

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi Maarit Alikoski 21.10.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Kunnan rooli ja tehtävät uudistuvat Yksi keskeinen vaikuttava tekijä: sosiaali-

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma 14.11.2011 2 14.11.2011 3 Avoimen hallinnon periaatteet KANSALAISEN OIKEUDET Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Vuonna 2011 käynnistetty kansainvälinen hallinnon kehittämisen kumppanuushanke avoimuus, tehokkuus, vastuullisuus Perustajina 8 valtiota, nyt 63 Suomi hyväksyttiin

Lisätiedot

1(7) Valtiovarainministeriö

1(7) Valtiovarainministeriö 1(7) Valtiovarainministeriö Avoimen hallinnon III toimintaohjelma 2017 2019 2(7) 3(7) Johdanto Suomi liittyi Open Government Partnership - kumppanuushankkeeseen vuonna 2013. Samana vuonna hyväksyttiin

Lisätiedot

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Mitä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Miten vielä pitäisi edistää Avointa hallintoa? Johanna Nurmi

Miten vielä pitäisi edistää Avointa hallintoa? Johanna Nurmi Miten vielä pitäisi edistää Avointa hallintoa? Johanna Nurmi Toisen Avoimen hallinnon toimintaohjelman (heinäkuu 2015-heinäkuu 2017) Suunnittelu käynnistyi työpajalla 28.8.2014 1. Ideoi uuden toimintaohjelman

Lisätiedot

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi Rauna Nerelli Oikeusministeriö Miksi avointa valmistelua? Laadukkaammat päätökset Kokemusasiantuntijoiden tieto ja osaaminen resurssina

Lisätiedot

otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi työkaluina osallisuuteen Rauna Nerelli, Laura Nurminen Oikeusministeriö

otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi työkaluina osallisuuteen Rauna Nerelli, Laura Nurminen Oikeusministeriö otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi työkaluina osallisuuteen Rauna Nerelli, Laura Nurminen Oikeusministeriö Osallistumisympäristö-hanke www.otakantaa.fi Avoimen valmistelun vuorovaikutteinen palvelu www.kansalaisaloite.fi

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Osallistuminen ja vaikuttaminen vaikuttamiskanavat haltuun! Anneli Salomaa, oikeusministeriö 28.10.2015

Osallistuminen ja vaikuttaminen vaikuttamiskanavat haltuun! Anneli Salomaa, oikeusministeriö 28.10.2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen vaikuttamiskanavat haltuun! Anneli Salomaa, oikeusministeriö 28.10.2015 Oikeusministeriön Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Vaalilain, puoluelain ja kielilain

Lisätiedot

Kansalaisten kuuleminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa pakkopullaa vai mahdollisuus?

Kansalaisten kuuleminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa pakkopullaa vai mahdollisuus? Kansalaisten kuuleminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa pakkopullaa vai mahdollisuus? Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö 14.10.2015 1 Miksi kehittää avointa ja vuorovaikutteista

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma. Johanna Nurmi valtiovarainministeriö

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma. Johanna Nurmi valtiovarainministeriö Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Johanna Nurmi valtiovarainministeriö johanna.nurmi@vm.fi Open Government Partnership Vuonna 2011 käynnistetty kansainvälinen hallinnon kehittämisen kumppanuushanke

Lisätiedot

Sähköiset demokratiapalvelut osallistumisen ja vaikuttamisen vauhdittajina. Liisa Männistö, oikeusministeriö Tietoisku Kuntamarkkinoilla 9.9.

Sähköiset demokratiapalvelut osallistumisen ja vaikuttamisen vauhdittajina. Liisa Männistö, oikeusministeriö Tietoisku Kuntamarkkinoilla 9.9. Sähköiset demokratiapalvelut osallistumisen ja vaikuttamisen vauhdittajina Liisa Männistö, oikeusministeriö Tietoisku Kuntamarkkinoilla 9.9.2015 Sähköisten palveluiden mahdollisuudet ja haasteet Suomi

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

1 Lausuntokierroksen toteutus ja jatkotoimet

1 Lausuntokierroksen toteutus ja jatkotoimet 1 (25) Lausuntoyhteenveto 1452/00.01.00.01/2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Terho Arja 10.02.2015 Lausuntoyhteenveto: Suomen 2. avoimen hallinnon toimintasuunnitelma 1 Lausuntokierroksen toteutus

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Hallitusohjelman kärkihanke Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten

Lisätiedot

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma: Suomen itsearviointiraportti

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma: Suomen itsearviointiraportti 1(14) Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma: Suomen itsearviointiraportti 30.9.2014 2(14) 1. Suomi ja avoin hallinto Tässä itsearvioinnissa tarkastellaan Suomen avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan (Open

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet. Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö

Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet. Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö Valtion demokratiapolitiikka ja demokratian uudet haasteet Niklas Wilhelmsson oikeusministeriö demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö 1 Taulukko, Democracy indexin kymmenen kärki Overall score

Lisätiedot

Avoimen hallinnon toteutuminen virastoissa -kysely 2015

Avoimen hallinnon toteutuminen virastoissa -kysely 2015 Avoimen hallinnon toteutuminen virastoissa -kysely 2015 Kyselyyn vastanneiden määrä oli 49. 1. Avoimen hallinnon periaatteita on esitelty virastossamme. Vastaajien määrä: 46 Avoimet vastaukset: Jollain

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 127 Lausunto rikoksentorjuntaneuvostolle kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta HEL 2016-007862 T 09 00 00 Päätös Lausunnonantajan saate Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Avoin ja kaikkien yhteinen Oulu. Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Merja Niemelä

Avoin ja kaikkien yhteinen Oulu. Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Merja Niemelä Avoin ja kaikkien yhteinen Oulu Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Merja Niemelä 24.08.2017 Avoin hallinto Suomessa Suomi hyväksyttiin huhtikuussa 2013 kansainväliseen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan

Lisätiedot

Lausunto avoimen hallinnon III toimintasuunnitelmasta. Johtaja, Minna Sirnö, Päättäjä, :01:29, C=FI

Lausunto avoimen hallinnon III toimintasuunnitelmasta. Johtaja, Minna Sirnö, Päättäjä, :01:29, C=FI Asiakirjan nimi: Lausunto avoimen hallinnon III toimintasuunnitelmasta Asiakirjan päivämäärä: 03.03.2017 Diaarinumero: TKT/6/031/2017 Asiakirjan tunnus / Docid: 150907 Asiakirjan allekirjoittajat: Tarkistesumma:

Lisätiedot

Osallistumisen uudet muodot otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö

Osallistumisen uudet muodot otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö Osallistumisen uudet muodot otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi Rauna Nerelli Oikeusministeriö Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelman johtoryhmä / VM Ohjelman riippumaton arviointi:

Lisätiedot

Avoin hallinto ajankohtaista

Avoin hallinto ajankohtaista Avoin hallinto ajankohtaista 18.5.2017 Katju Holkeri VM/HO/H Toimintaohjelma 2017-2019 Toimintaohjelma 2017-2019 Avoimen hallinnon edistämisen tulee olla osa kaikkea hallinnon toimintaa ja uudistustyötä.

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Teeman laajuuden ja monimuotoisuuden vuoksi demokratiapoliittisen selonteon rakenne jaetaan yleiseen ja temaattiseen osaan.

Teeman laajuuden ja monimuotoisuuden vuoksi demokratiapoliittisen selonteon rakenne jaetaan yleiseen ja temaattiseen osaan. Liite 1 OM 7/021/2011 Demokratiapoliittinen selonteko, arviointisuunnitelma 1 Demokratiapoliittinen selonteko Hallitusohjelmassa linjataan, että äänestysaktiivisuutta ja kansalaisvaikuttamisen edellytyksiä

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

1 Lausuntokierroksen toteutus ja ohjelmaan tehdyt rakenteelliset muutokset

1 Lausuntokierroksen toteutus ja ohjelmaan tehdyt rakenteelliset muutokset Muistio 1 (25) Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Terho Arja 28.4.2015 Lausuntojen huomiointi: Suomen 2. avoimen hallinnon toimintasuunnitelma 1 Lausuntokierroksen toteutus ja ohjelmaan tehdyt rakenteelliset

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat Vantaalla Aviapoliksen aluetoimikunta Hakunilan aluetoimikunta Koivukylän aluetoimikunta Korson aluetoimikunta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-toiminto Aleksi Kopponen

Julkisen hallinnon ICT-toiminto Aleksi Kopponen Hallitusohjelman toimeenpano Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide 1: Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet 2.11.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset

Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset Valtioneuvoston kanslia Lausuntopyyntö 10.01.2017 276/73/2016 Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset 2017-2020 Johdanto Valtioneuvoston kanslia asetti 13.5.2016 työryhmän valmistelemaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet. Sisältö. Johdanto, Tavoitteet. Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet. Sisältö. Johdanto, Tavoitteet. Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 16.11.2015 (KANE hakenut ja saanut lisäaikaa) Säädösvalmistelun kuulemisohjeet Sisältö Johdanto, Tavoitteet...

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari Tampere

Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari Tampere Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari 15.01.2016 Tampere Työpaja: Kanslaisjärjestöjen ja Tampereen kaupungin Kumppanuus 2020 ohjelma - esimerkki yhteistyön mahdollisuudesta!

Lisätiedot

Uudistunut nuorisolaki

Uudistunut nuorisolaki Uudistunut nuorisolaki 23.5.2017 Kouvola Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorisolaki 1285/2016 Lain rakenne Luku 1 Yleiset säännökset sisältää pykälät 1-3 Luku 2 Valtion nuorisotyö ja politiikka

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, Suunnittelija Merja-Maaria Oinas

Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, Suunnittelija Merja-Maaria Oinas Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, 3.10.2014 Suunnittelija Merja-Maaria Oinas Nuorten osallistuminen ja kuuleminen - taustalla lain velvoitteet Lainsäädäntö

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Avoin data ja kaupunkien strategiset tavoitteet

Avoin data ja kaupunkien strategiset tavoitteet Avoin data ja kaupunkien strategiset tavoitteet 14.6.2017 DataBusiness-kiertue Ari Ylinärä Oulun kaupunki // Konsernihallinto // Tietohallinto Avoimen datan edistäminen 14.6.2017 avoimen datan hanke datatoiveet

Lisätiedot

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen Kylätoiminnan neuvottelupäivät Tampere 16.11.2015 Tauno Linkoranta YTR:n verkostot Tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020

Lisätiedot

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Kenen osallisuus?-seminaari 2.9.2014 Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Helsingin osallisuusmalli. Osallisuustyöryhmä

Helsingin osallisuusmalli. Osallisuustyöryhmä Helsingin osallisuusmalli Osallisuustyöryhmä 5 havaintoa valmistelusta 1. Kaikki haluavat, että Helsinki on entistä parempi kaupunki. 2. Ihmiset ovat valmiita antamaan asiantuntemustaan ja osaamistaan

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Maria Nikkilä ja Markus Rahkola, VM, 3.5.2017 ValtioExpo @VM_MariaNikkila Digitalisaatio ja julkinen

Lisätiedot

Avoin hallinto Suomen kansallinen toimintasuunnitelma Itsearviointi puolivälin tarkastelu

Avoin hallinto Suomen kansallinen toimintasuunnitelma Itsearviointi puolivälin tarkastelu 1(14) Versio 31.8.2016 SUOMI Avoin hallinto Suomen kansallinen toimintasuunnitelma 2015 2017 Itsearviointi puolivälin tarkastelu 2(14) Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Kansallisen toimintasuunnitelman (2015-2017)

Lisätiedot

Miksi Avointa Dataa? 11/15/13 Heikki Sundquist

Miksi Avointa Dataa? 11/15/13 Heikki Sundquist Miksi Avointa Dataa? Heikki Sundquist Painovapauslaki 1766 (Chydenius) Vuoden 1766 painovapausasetus, joka säädettiin perustuslakina, takasi laajemman painovapauden kuin missään muualla. Lisäksi lähes

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 19.11.2015 - ajankohtaisia asioita Merja Hilpinen ylitarkastaja Nuorten työpajatoiminnan ajankohtaisia asioita Nuorisolaki uudistus Nuorisotakuuta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-toiminto Aleksi Kopponen

Julkisen hallinnon ICT-toiminto Aleksi Kopponen Hallitusohjelman toimeenpano Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide 1: Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet 23.10.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu?

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Anne Mustakangas-Mäkelä, Hyvinvointi- ja yhteisötyön johtaja, Vuolle Setlementti Sosiaali-

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS)

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta 19.5

Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta 19.5 Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta 19.5 Mitä se osallisuus on? 19.5.2015 Osallisuuden ja avoimuuden aikajana 2007 pysähtyneisyyden aikakausi kaupungintalon ala-aulassa 2008 Haavi-projektin

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Kaupungin johdon strategiaseminaari 15.8.2017 1 Seminaarin tavoitteet & tehtävänannot Seminaarin päätavoite oli ennen kaikkea strategian punaisen langan kirkastaminen. Lisäksi

Lisätiedot

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Juhani Korhonen, VM/JulkICT JUHTA 17.2.2015 JulkICT-osasto Strategian valmistelun taustaa Nykytila: useita strategioita ja linjauksia viesti ja tavoitetila

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Vahva vuorovaikutus opetus- ja kulttuuritoimessa. Maakuntauudistuksen II-vaiheen aluekierros 2017

Vahva vuorovaikutus opetus- ja kulttuuritoimessa. Maakuntauudistuksen II-vaiheen aluekierros 2017 Vahva vuorovaikutus opetus- ja kulttuuritoimessa Maakuntauudistuksen II-vaiheen aluekierros 2017 2 Maakuntauudistus OKM:n hallinnonalan näkökulmasta Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ei maakuntauudistuksessa

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ. Luonnos Demokratiaselonteko

OIKEUSMINISTERIÖ. Luonnos Demokratiaselonteko OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO Luonnos 15.8.2012 1 Demokratiaselonteko Hallitusohjelmassa linjataan, että äänestysaktiivisuutta ja kansalaisvaikuttamisen edellytyksiä kehitetään kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman

Lisätiedot

Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet

Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet Erja Poutiainen ja Kuntoutussäätiön tutkijat Kuntoutuksen suunnannäyttäjä Kuntoutussäätiön tutkimuksella tuemme Kuntoutuksen kokonaisvaltaista uudistumista Työhön

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2017 1 (5) 339 Helsingin kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuussuunnitelman päämäärät ja periaatteet HEL 2016-013322 T 00 01 01 Päätös päätti kaupungin palvelutoiminnan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa Osallisuussuunnitelma valmisteluajalle LUONNOS 7.11.2017 VATE 14.11.2017 Minna Laitila Sisällys 1. JOHDANTO 2. ASUKKAIDEN OSALLISUUS 3. OSALLISUUDEN

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

Ajankohtaista TPY:ssä

Ajankohtaista TPY:ssä Ajankohtaista TPY:ssä 1. Yleistä TPY:stä 2. Vaikuttamistyön ajankohtaiset 3. Sovari-mittari etsivään nuorisotyöhön ja työpajoille Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä

Lisätiedot

SADe-palvelut käytettävissä,

SADe-palvelut käytettävissä, Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) SADe-palvelut käytettävissä, onko kuntasi valmis? Kuntamarkkinat 11.9.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Tähän uusi palvelukartta

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot