NURMI-SORILAN JA TARASTEJÄRVEN OSAYLEISKAAVAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMI-SORILAN JA TARASTEJÄRVEN OSAYLEISKAAVAT"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI SUUNNITTELUPALVELUT NURMI-SORILAN JA TARASTEJÄRVEN OSAYLEISKAAVAT HOLA-KUSTANNUSARVIO MUISTIO JA LASKELMAT Rakennuttajapalaute Rapal Oy Päivitys Rakennuttajapalaute Rapal Oy, HTC / Tammasaarenkatu 7, A-talo, 3.krs Helsinki Puh. (09) , Fax (09) , krnro , ly , kotipaikka Helsinki Kaikki tiedot Rapalin konsepteista ja niihin liittyvistä hinnoista sekä muista liikesalaisuuksiksi katsottavista asioista ovat luottamuksellisia ja niiden levittäminen kolmannelle osapuolelle ilman Rapalin suostumusta on kielletty

2 Nurmi-Sorilan ja Tarastejärven osayleiskaavat, kaavalaskenta TAMPEREEN KAUPUNKI SUUNNITTELUPALVELUT NURMI-SORILAN JA TARASTEJÄRVEN OSAYLEISKAAVAT HOLA-KAAVALASKENTA RI Kirsi Lilja, puh HANKKEEN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kustannusarviossa käsitelty alue sijaitsee Tampereen kaupungissa. Suunnittelualue sijaitsee Näsijärven rannalla n. 12 km kaupungin keskustasta koilliseen, Jyväskylään johtavan vt9 pohjoispuolella. Alue rajautuu etelässä valtatie 9, lännessä Aitolahden vanhaan kirkkoon, pohjoisessa IsoLumoja-järven eteläpuolelle ja idässä Näätäsuohon ja Lintukalliontiehen. Maaperä kaava-alueella on pääosin hiekkamoreenia, kalliota ja turvetta. Alavilla mailla esiintyy savea ja hiesua. Kaava alueen kokonaispinta ala on n. 17 m2km. Alueesta on laadittu kolme (3) eri suunnitteluratkaisua, josta kustakin on laadittu oma kustannusarvionsa. Hankkeeseen sisältyvät seuraavat toimenpiteet: Alueen asunto-,teollisuus-, työpaikka-, yleisten palvelujen,- ja keskustatoimintojen -alueiden rakentaminen; o Katuverkon rakentaminen o Aukioiden ja puistoalueiden rakentaminen o Vesihuollon rakentaminen o Valaistuksen, kaukolämmön, sekä sähkö- ja televerkoston rakentaminen o Puistoalueiden rakentaminen o Siltojen rakentaminen Alueen pääväylien rakentaminen; o Alueen pääväylien rakentaminen tarvittavine järjestelmineen o Pääväylien kevyen liikenteen järjestelyt o Alueen runkovesihuoltoverkon pääväylien mukaisesti o Siltojen rakentaminen o Ulkoilureittien rakentaminen Erityisalueiden rakentaminen; o Jätteenkäsittelyalue o Uimarannat o Pienvenesatamat

3 Nurmi-Sorilan ja Tarastejärven osayleiskaavat, kaavalaskenta 2. LÄHTÖTIEDOT Käytettävissämme olleet suunnitelmat ja asiakirjat: o Nurmi-Sorilan osayleiskaava, Osallistumis - ja arviontisuunnitelma-asiakirja (pvm ) o Nurmi-Sorilan osayleiskaava, Lähtökohdat-asiakirja (pvm ) o Nurmi-Sorila, kaavakartat Järvikaupunki, Pientalokaupunki, Kehäkaupunki (pvm ) o Nurmi-Sorila, kaavamerkintäkartat Järvikaupunki, Pientalokaupunki, Kehäkaupunki (pvm ) o Mitoitustaulukko alueiden pinta-aloista ja aluetehokkuuksista (pvm ) o Teiden pituudet-taulukko (pääväylät) (pvm ) o Rakennettavuuskartta (pvm ) o Viherverkkokartat (pvm )

4 Nurmi-Sorilan ja Tarastejärven osayleiskaavat, kaavalaskenta 3. LASKENTAMUISTIO Kustannusarvion perusteet: HoLan kaavalaskelmassa esitetyt rakentamiskustannukset sisältävät urakoitsijan yhteiskustannukset (10 %) ja työmaakatteen (10 %). Kustannukset on laskettu perustuen alueiden pinta-alaan, toiminnalliseen luokkaan, rakennusoikeuteen ja pohjaolosuhteisiin. Mallinnus ei huomioi asukasmäärää tai yksittäisten rakennusten aiheuttamaa kustannusvaikutusta. Pohjaolosuhteet on laskettu keskimäärin rakennettavuuskartasta. Pääosin alue on helposti tai normaalisti rakennettavaa. Tarvittavat pohjanvahvistustoimenpiteet sisältyvät hankeosahintaan. Alueiden pinta-alat on eroteltu toiminnallisen luonteen mukaan (esim. asunto-, teollisuusja palvelualueet erikseen). Kaavamalli laskee oletusmäärät ja kustannukset kaduille, liittymille, kevyelle liikenteelle, virkistysalueille ja järjestelmille. Alueen pääväylät (kantatiet ja kokoojakadut) on laskettu erikseen, ja niille on laskettu molemmin puolin kulkevat kevyen liikenteen väylät ja valaistus. Kustannus perustuu väylän pituuteen, leveyteen, väyläluokkaan ja pohjaolosuhteisiin. Väylän hinta sisältää kaikki sen rakentamiseen tarvittavat rakennusosat (esim. pohjanvahvistustyöt, kuivatus ja ajoratamerkinnät sisältyy perushintaan). Lisäkustannuksia seuraavista osioista: sillat, kevytliikenne, katuvihreä, liittymät, valaistus, vesihuoltorunkolinjat. Kaava-alueiden ulkopuoliset vesihuoltokustannukset on laskettu erikseen. Mitoituksena on käytetty kokoojakatujen pituuksia. Työnaikainenen liikenteenohjaus ja järjestelyt on huomiotu hankkeen häiriöisyyttä arvioitaessa. Rakennuttamiskustannukset 5 % ja suunnittelukustannukset 5% Lisä- ja muutostyövaraukset 5,5 % Kaavalaskenta ei huomioi seuraavia seikkoja: Luonnotilaan jätettäviä alueita (kaavakartan VL ja M sekä MU alueet). Tonttien esirakentamista tms. yksityisten rakentajien suorittamaa rakentamista Maa-alueiden lunastuskustannuksia Mahdollista vaiheittain rakentamista Saastuneen maaperän puhdistamista Meluesteitä tms. erikoisrakenteita. Jätteenkäsittelyalue, uimarannat ja pienvenesatamat laskettu kohdassa muut kustannukset Huom! Kustannusarvio käsittää alueen infrarakentamisesta aiheutuvat kustannukset, mutta ei ota kantaa alueen rakentamisesta aiheutuvaan elinkaaren kokonaistaloudelliseen kannattavuuteen. Kustannusarvio perustuu sille olettamukselle, että kaikki vaihtoehdot täyttävät tilaajan vaatimukset ja tavoitteet hankkeelle.

5 Nurmi-Sorilan ja Tarastejärven osayleiskaavat, kaavalaskenta 4. KAAVA - ALUEEN RAKENNUSKUSTANNUKSET 4.1 Kokonaiskustannukset Hankkeen rakennuskustannukset on laskettu Rapal Oy:n kehittämällä Hankeosalaskentamenetelmällä ja HoLa laskenta-ohjelmistolla. Kustannustasona on käytetty mvrindeksiä 3 / 2007 (pisteluku 126,4) ja aluekerrointa 100 (Tampere). Kaikki tässä kustannusarviossa esitetyt kustannukset ovat arvonlisäverottomia. Vaihtoehto Järvikaupunki Kehäkaupunki Pientalokaupunki Hankeosat Yhteensä Suunnittelupalvelut ( 5% ) Rakennuttaminen ( 5 %) Lisä- ja muutostyövaraus ( 5,5% ) Kaikki yhteensä Koontitaulukko vaihtoehdoittain on esitetty liitteessä 1. Seuraavilla sivuilla on esitetty kaavalaskennan tuloksena saadut hankeosalaskentaraportit (liite 2). HoLa-mallinnus ei toistaiseksi tulosta määräraportteja.. Tarjouksia vertailtaessa hankkeen kustannusarvio tulee korjata vastaamaan arvioidun aloitusajankohdan kustannustasoa. 4.2 Hankeosataulukko Hankeosataulukot on esitetty liitteessä 3. Niissä on kuvattu hankeen sisältö hankeosittain.

6 Nurmi-Sorilan ja Tarastejärven osayleiskaavat, kaavalaskenta 5. ANALYYSI 5.1 Vertailu Suunnitelmaratkaisujen kustannusarvioita vertailtaessa on kiinnitettävä huomoita suunniteltujen asuinalueiden luokkaan ja niiden optimaaliseen sijoittumiseen maaperäolosuhteiden kannalta. Tiiviimmin rakennettu alue tarkoittaa myös tiivimpää infrarakentamista, mutta asukasta kohden kustannukset ovat edullisemmat. Liitteessä 1 esitetystä taulukosta ilmenee, että suunnitteluvaihtoehtojen kustannukset eivät merkittävästi eroa toisistaan. Joihinkin kustannuseroihin on kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota. Tehdyn kustannustarkastelun perusteella tilaajalle edullisin vaihtoehto on Kehäkaupunki. Suunnitteluvaihtoehto tulee muita edullisemmaksi kokonaiskustannuksiltaan sekä myös suhteessa tulevaan asukasmäärään. Tämä perustuu sille olettamukselle, että kaikki vaihtoehdot täyttävät tilaajan vaatimukset ja tavoitteet hankkeelle. Tähän tulee kiinnittää huomiota vaihtoehtoa valittaessa ja jatkosuunnittelusta päätettäessä. Vaihtoehto Pientalokaupunki nousee kalleimmaksi kokonaiskustannuksiltaan, sillä asuinalueita on paljon. Vaihtoehdossa on toiseksi korkein asukasmäärä. Vaihtoehdon kustannusta nostaa myös Kaitavedentien suunniteltu leventäminen kaistaiseksi. Toisaalta taas kokoojakatuverkko on suppeampi, ja väyläverkko painottuu asuinaluiden tonttikaduille. Alueelle on suunnitteilla muita vaihtoehtoja vähemmän teollisuusalueita. Kokonaiskustannuksiltaan toiseksi kalleimmaksi nousee vaihtoehto Järvikaupunki, jossa pääväyläverkosto on tihein, mutta asukasmäärä on n. samaa tasoa kuin vaihtoehdossa Pientalokaupunki. Asuntoalueiden kustannus on suurempi kuin vaihtoehdossa Kehäkaupunki, vaikka alueet ovat väyläverkostoltaan ja teollisuusalueiltaan samantasoiset Loppuanalyysi Tässä kustannusarviossa on laskettu suunnitelman Nurmi-Sorilan osayleiskaava rakennuskustannukset kolmesta eri suunnitelmavaihtoehdosta. Valtaosa kustannuksista muodostuu asuinalueiden kohdalla. Kustannusarvion tarkkuutta tarkasteltaessa on huomattavissa seuraavat epävarmuustekijät: Hankkeen häiriöisyys, joka tässä kustannusarviossa on arviotu keskimääräiseksi. Häiriöisyyteen vaikuttaa mm. alueella jo olemassaolevan rakennetun ympäristön vaikutus rakentamistöihin ja ympäristönsuojelun aiheuttamat lisäkustannukset. Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa maa-alueiden lunastukset. Kustannusarvion muita epävarmuustekijöitä ovat siltojen, väylien ja erikoisrakenteiden lopulliset suunnitelmaratkaisut. Epävarmuutta aiheuttavat myös rakenteiden lopulliset määrät ja suoritteet, jotka on mallinnettu. Näiden epävarmuustekijöiden tarkasteluun tulisi kiinnittää huomiota seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

7 Nurmi-Sorilan ja Tarastejärven osayleiskaavat, kaavalaskenta Lisätietoja ja kustannuserittelyjä annamme tarvittaessa halutulla tavalla: Kirsi Lilja Liiteet: - Kustannusten koontiraportti (liite 1) - Hankeosalaskentaraportit vaihtoehdoittain (liite 2) - Hankeosaluettelot vaihtoehdoittain (liite 3)

8 Koontiraportti LIITE 1 Ryhmä Järvikaupunki / as. Kehäkaupunki / as. Pientalokaupunki / 11048as. Asuntoalueet Keskustatoimintojen alueet Liikenneväylät, Tiehallinto (kantatiet sis. keveyn liik. väylät ja valaistus, sillat) Liikenneväylät (pää- ja kokoojakadut, sis. keveyn liik. väylät ja valaistus, sillat) Teollisuusalueet Vesihuoltorunkolinjat (ei kaava-alueen sisällä) Julkisten palvelujen alueet Työpaikka-alueet Muut kustannuset (Jätteenkäsittelyalue, uimarannat, venesatamat) Yhteensä Suunnittelupalvelut (5 %) Rakennuttaminen (5%) Lisä- ja muutostyövaraus (5,5%) Kaikki yhteensä Kustannus / asukas

9 Investointihankkeen hankeosalaskenta, ryhmittäin Hankkeen nimi: N-S, JÄRVIKAUPUNKI Laskija: kirsil_rapal Laskentaorganisaatio: Rapal Oy MAKU-indeksi (Laskelman hintataso): Aluekerroin: 1 Hankkeen paikkakunta/osoite: Tampere , , MUUT Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks. Yks. hinta Kokonaishinta Ryhmän nimi: Asuntoalueet 1211 Asuntoalue U A m2 18, Asuntoalue U A m2 18, Asuntoalue U A m2 17, Asuntoalue U A m2 17, Asuntoalue U A m2 22, Asuntoalue U A m2 28, Asuntoalue U A m2 21, Asuntoalue U A m2 24, Asuntoalue U A m2 31, Asuntoalue U A m2 25, Asuntoalue U A m2 20, Asuntoalue U A m2 22, Asuntoalue U A m2 20, Asuntoalue U A m2 20, Asuntoalue U A m2 26, Asuntoalue U A m2 28, Asuntoalue U A m2 34, Asuntoalue U A m2 31, Asuntoalue U A m2 26, Asuntoalue U A m2 37, Asuntoalue U A m2 18, Asuntoalue U A m2 20, Asuntoalue U A m2 38, Asuntoalue U A m2 21, Asuntoalue U A m2 3, Asuntoalue U A m2 3, Asuntoalue U A m2 25, Asuntoalue U A m2 22, Asuntoalue U A m2 3, Asuntoalue U A m2 3, Asuntoalue U A m2 17, Asuntoalue U A m2 17, Asuntoalue U A m2 3, Asuntoalue U A m2 3, Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Julkisten palvelujen alue 1213 Julkiset ja palvelu U PY m2 18, Julkiset ja palvelu U PY m2 18, Julkiset ja palvelu U PY m2 52, Julkiset ja palvelu U PY m2 22, :56:55 1

10 Investointihankkeen hankeosalaskenta, ryhmittäin , , MUUT Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks. Yks. hinta Kokonaishinta Ryhmän nimi: Julkisten palvelujen alue 1213 Julkiset ja palvelu U PY m2 30, Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Kantatie 112 Kantatie U Kaitavedentie 2300 m 208, T-liittymä tie U T-liittymät Kaitavedentie 4 kpl 6 705, Tievalaistus U Tievalaistus Kaitavedentie 2300 m 63, Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Keskusta-alue 1213 Julkiset ja palvelu U C m2 27, Julkiset ja palvelu U C m2 28, Julkiset ja palvelu U C m2 19, Julkiset ja palvelu U C m2 17, Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Kokoojakadut 132 Kokoojakatu U Aitoniementie 1600 m 333, Kokoojakatu U Nattarin puistokatu 2925 m 560, Kokoojakatu U Näätäsuontie 1855 m 441, Kokoojakatu U Perämäentie 1255 m 441, Kokoojakatu U Pulesjärventie 400 m 441, Kokoojakatu U Sorilanjoenkatu 1335 m 560, Kokoojakatu U Vanha Kaitavedentie 250 m 441, T-liittymä katu U T-liittymät Nattarin 2 kpl 6 490, X-liittymä katu U x-liittymä i t k t Nattarin 1 kpl , T-liittymä katu U T-liittymä i t k t Aitoniementie 1 kpl 7 689, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Aitoniementie 3200 m 112, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Nattarin pk 5850 m 165, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Perämäentie 2510 m 112, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Pulesjärventie 800 m 112, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Sorilanjoenkatu 1335 m 165, Katuvalaistus U Katuvalaistus kokoojakadut m 71, Pururata U Ulkoiluväylä m 18, X-liittymä katu U x-liittymä Kaitavedentie 1 kpl , Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Kokoojakatujen sillat 311 Laattasilta tie/katu U Katusilta 1 70 m , Laattasilta tie/katu U Katusilta 2 70 m , Muu kappale [kpl] U Kevyen liikenteen akk 5 kpl , Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Muut alueet 9012 Muu alue [m2] U Jätteenkäsittelyalue m2 0, Muu kappale [kpl] U Uimaranta 2 kpl , :56:55 2

11 Investointihankkeen hankeosalaskenta, ryhmittäin , , MUUT Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks. Yks. hinta Kokonaishinta Ryhmän nimi: Muut alueet 9013 Muu kappale [kpl] U Pienvenesatamat 2 kpl , Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Teollisuusalue 1215 Teollisuus ja varasto U T m2 8, Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Työpaikka-alue 1215 Teollisuus ja varasto U TP m2 9, Teollisuus ja varasto U TP m2 12, Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Vesihuolto U Vesihuolto (kaava-alueiden 6825 m 410, ulkopuolinen) U Vesihuolto, pehmeällä 4260 m 464, (kaava-alueiden ulkop) Ryhmä yhteensä: Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä: Investointihankkeen hanketehtävät % Hinta Rakennuttamistehtävät: 5,00 % Suunnittelutehtävät: 5,00 % Maa-alueiden hankintakustannukset: 0,00 % 0 Rahoitus: 0,00 % 0 Markkinointi: 0,00 % 0 Suunnittelun aikaiset hintatason muutokset: 0,00 % 0 Rakentamisen aikaiset hintatason muutokset: 0,00 % 0 Lisä- ja muutosvaraukset: 5,50 % Riskivaraukset: 0,00 % 0 Hanketehtävät yhteensä: Investointihanke yhteensä (alv (alv 22%): 0%) Investointihanke yhteensä (alv %) 9:56:55 3

12 Investointihankkeen hankeosalaskenta, ryhmittäin Hankkeen nimi: N-S, KEHÄKAUPUNKI Laskija: kirsil_rapal Laskentaorganisaatio: Rapal Oy MAKU-indeksi (Laskelman hintataso): Aluekerroin: 1 Hankkeen paikkakunta/osoite: Tampere , , MUUT Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks. Yks. hinta Kokonaishi Ryhmän nimi: Asuntoalueet 1211 Asuntoalue U A m2 17, Asuntoalue U A m2 17, Asuntoalue U A m2 20, Asuntoalue U A m2 21, Asuntoalue U A m2 20, Asuntoalue U A m2 25, Asuntoalue U A m2 18, Asuntoalue U A m2 3, Asuntoalue U A m2 3, Asuntoalue U A m2 21, Asuntoalue U A m2 24, Asuntoalue U A m2 20, Asuntoalue U A m2 21, Asuntoalue U A m2 20, Asuntoalue U A m2 27, Asuntoalue U A m2 22, Asuntoalue U A m2 22, Asuntoalue U A m2 24, Asuntoalue U A m2 46, Asuntoalue U A m2 2, Asuntoalue U A m2 2, Asuntoalue U A m2 19, Asuntoalue U AM m2 38, Asuntoalue U AM m2 3, Asuntoalue U A m2 24, Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Julkisten palvelujen alue 1213 Julkiset ja palvelu U PY m2 17, Julkiset ja palvelu U PY m2 18, Julkiset ja palvelu U PY m2 20, Julkiset ja palvelu U P m2 30, Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Kantatie 112 Kantatie U Kaitavedentie 5200 m 208, T-liittymä tie U T-liittymät Kaitavedentie 6 kpl 6 505, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Kaitavedentie 1640 m 112, Tievalaistus U Tievalaistus 5200 m 63, K it d ti 18:26:49 1

13 Investointihankkeen hankeosalaskenta, ryhmittäin , , MUUT Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks. Yks. hinta Kokonaishi Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Keskusta-alue 1213 Julkiset ja palvelu U C m2 31, Julkiset ja palvelu U C m2 24, Julkiset ja palvelu U C m2 42, Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Kokoojakadut 132 Kokoojakatu U Aitoniementie 1360 m 333, Kokoojakatu U Nattarin puistokatu 2250 m 560, Kokoojakatu U Näätäsuontie 2020 m 441, Kokoojakatu U Aitorannankatu 1095 m 441, Kokoojakatu U Pulesjärventie 350 m 441, Kokoojakatu U Sorilanraitti 700 m 333, T-liittymä katu U T-liittymät Nattarin 2 kpl 6 490, X-liittymä katu U x-liittymä i t k t Nattarin 2 kpl , T-liittymä katu U T-liittymä i t k t Aitoniementie 1 kpl 7 689, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Aitoniementie 2720 m 112, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Nattarin pk 4500 m 165, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Aitorannankatu 2190 m 112, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Pulesjärventie 700 m 112, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Sorilanraitti 700 m 165, Katuvalaistus U Katuvalaistus m 71, Pururata U Ulkoiluväylä k k j k d t m 18, Kokoojakatu U Vanha pulesjärventie 200 m 643, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Vanha pulesjärventie 400 m 215, Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Kokoojakatujen sillat 311 Laattasilta tie/katu U Katusilta 1 70 m , Muu kappale [kpl] U kevyen liikenteen silta 1 kpl , Muu kappale [kpl] U Kevyen j li liikenyteen 4 kpl , lik lk Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Muu alue 9012 Muu alue [m2] U Jätteenkäsittelyalue m2 0, Muu kappale [kpl] U Uimaranta 2 kpl , Muu kappale [kpl] U Venesatama 2 kpl , Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Teollisuusalue 1215 Teollisuus ja varasto U T m2 8, Teollisuus ja varasto U T m2 18, Teollisuus ja varasto U T m2 10, Teollisuus ja varasto U T m2 11, :26:49 2

14 Investointihankkeen hankeosalaskenta, ryhmittäin , , MUUT Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks. Yks. hinta Kokonaishi Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Vesihuolto U Vesihuolto (kaavaalueiden 8700 m 410, ulkopuolinen) U Vesihuolto, pehmeällä 2950 m 464, (kaava-alueiden ulkop) Ryhmä yhteensä: Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä: Investointihankkeen hanketehtävät % Hinta Rakennuttamistehtävät: 5,00 % Suunnittelutehtävät: 5,00 % Maa-alueiden hankintakustannukset: 0,00 % 0 Rahoitus: 0,00 % 0 Markkinointi: 0,00 % 0 Suunnittelun aikaiset hintatason muutokset: 0,00 % 0 Rakentamisen aikaiset hintatason muutokset: 0,00 % 0 Lisä- ja muutosvaraukset: 5,50 % Riskivaraukset: 0,00 % 0 Hanketehtävät yhteensä: Investointihanke yhteensä (alv 0%): (alv 22%): Investointihanke yhteensä (alv 22%): :26:49 3

15 Investointihankkeen hankeosalaskenta, ryhmittäin Hankkeen nimi: N-S, PIENTALOKAUPUNKI Laskija: kirsil_rapal Laskentaorganisaatio: Rapal Oy MAKU-indeksi (Laskelman hintataso): Aluekerroin: 1 Hankkeen paikkakunta/osoite: Tampere , , MUUT Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks. Yks. hinta Kokonaishinta Ryhmän nimi: Asuntoalueet 1211 Asuntoalue U A m2 18, Asuntoalue U A m2 17, Asuntoalue U A m2 21, Asuntoalue U A m2 21, Asuntoalue U A m2 20, Asuntoalue U A m2 24, Asuntoalue U A m2 22, Asuntoalue U A m2 20, Asuntoalue U A m2 21, Asuntoalue U RP m2 3, Asuntoalue U A m2 22, Asuntoalue U A m2 17, Asuntoalue U A m2 18, Asuntoalue U A m2 20, Asuntoalue U A m2 17, Asuntoalue U A m2 17, Asuntoalue U A m2 20, Asuntoalue U A m2 22, Asuntoalue U A m2 29, Asuntoalue U A m2 30, Asuntoalue U A m2 24, Asuntoalue U A m2 27, Asuntoalue U A m2 18, Asuntoalue U A m2 22, Asuntoalue U A m2 23, Asuntoalue U A m2 29, Asuntoalue U A m2 4, Asuntoalue U A m2 4, Asuntoalue U A m2 21, Asuntoalue U A m2 18, Asuntoalue U A m2 25, Asuntoalue U A m2 32, Asuntoalue U A m2 22, Asuntoalue U A m2 21, Asuntoalue U A m2 24, Asuntoalue U A m2 40, Asuntoalue U A m2 35, Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Julkisten palvelujen alue 1213 Julkiset ja palvelu U PY m2 18, :13:15 1

16 Investointihankkeen hankeosalaskenta, ryhmittäin , , MUUT Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks. Yks. hinta Kokonaishinta Ryhmän nimi: Julkisten palvelujen alue 1213 Julkiset ja palvelu U PY m2 18, Julkiset ja palvelu U PY m2 19, Julkiset ja palvelu U PY m2 30, Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Kantatie 112 Kantatie U Kaitavedentie 3140 m 690, T-liittymä tie U T-liittymät Kaitavedentie 1 kpl 7 689, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Kaitavedentie 6280 m 112, Tievalaistus U Tievalaistus Kaitavedentie 3140 m 63, X-liittymä tie U X-liittymät Kaitavedentie 3 kpl , Muu kappale [kpl] U Klv akk 3 kpl , Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Keskusta-alue 1213 Julkiset ja palvelu U C m2 50, Julkiset ja palvelu U C m2 26, Julkiset ja palvelu U C m2 15, Julkiset ja palvelu U C m2 58, Julkiset ja palvelu U C m2 28, Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Kokoojakadut 132 Kokoojakatu U Aitoniementie 1400 m 333, Kokoojakatu U Nattarin puistokatu 2305 m 560, Kokoojakatu U Aitorannankatu 1110 m 441, Kokoojakatu U Laalahdenkatu 1020 m 333, Kokoojakatu U Palontie 905 m 441, T-liittymä katu U T-liittymät Nattarin puistokatu 2 kpl 8 855, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Aitoniementie 2800 m 112, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Nattarin pk 4610 m 165, KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Aitorannankatu 2220 m 112, Katuvalaistus U Katuvalaistus kokoojakadut 6740 m 71, Pururata U Ulkoiluväylä m 18, Muu kappale [kpl] U Klv akk 2 kpl , X-liittymä tie U x-liittymä Aitoniementie 1 kpl , Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Kokoojakatujen sillat 311 Laattasilta tie/katu U Katusilta 1 70 m , Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Muut alueet 9012 Muu alue [m2] U Jätteenkäsittelyalue m2 0, Muu kappale [kpl] U Uimaranta 2 kpl , Muu kappale [kpl] U Pienvenesatamat 2 kpl , :13:15 2

17 Investointihankkeen hankeosalaskenta, ryhmittäin , , MUUT Investointihankkeen hankeosat ja muut kustannukset Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks. Yks. hinta Kokonaishinta Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Teollisuusalue 1215 Teollisuus ja varasto U T m2 8, Ryhmä yhteensä: Ryhmän nimi: Vesihuolto U Vesihuolto (kaava-alueiden 4435 m 410, ulkopuolinen) U Vesihuolto, pehmeällä (kaavaalueiden 2305 m 464, ulkop) Ryhmä yhteensä: Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä: Investointihankkeen hanketehtävät % Hinta Rakennuttamistehtävät: 5,00 % Suunnittelutehtävät: 5,00 % Maa-alueiden hankintakustannukset: 0,00 % 0 Rahoitus: 0,00 % 0 Markkinointi: 0,00 % 0 Suunnittelun aikaiset hintatason muutokset: 0,00 % 0 Rakentamisen aikaiset hintatason muutokset: 0,00 % 0 Lisä- ja muutosvaraukset: 5,50 % Riskivaraukset: 0,00 % 0 Hanketehtävät yhteensä: Investointihanke yhteensä (alv %): (alv 22%): Investointihanke yhteensä (alv %): 17:13:15 3

18 Investointihankkeen hankeosaluettelo Hankkeen nimi: N-S Laskija: kirsil_rapal Laskentaorganisaatio: Rapal Oy MAKU-indeksi (Laskelman hintataso): Aluekerroin: 1 Hankkeen paikkakunta/osoite: Tampere Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Julkiset ja palvelu U PY m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Julkiset ja palvelu U C m Julkiset ja palvelu U C m Asuntoalue U A m Julkiset ja palvelu U PY m Julkiset ja palvelu U C m Julkiset ja palvelu U C m Asuntoalue U A m Julkiset ja palvelu U PY m Julkiset ja palvelu U PY m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Teollisuus ja varasto U T m Teollisuus ja varasto U TP m Teollisuus ja varasto U TP m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Julkiset ja palvelu U PY m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m2 132 Kokoojakatu U Aitoniementie 1600 m 132 Kokoojakatu U Nattarin puistokatu 2925 m 10:00:42 1

19 Investointihankkeen hankeosaluettelo Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks. 132 Kokoojakatu U Näätäsuontie 1855 m 132 Kokoojakatu U Perämäentie 1255 m 132 Kokoojakatu U Pulesjärventie 400 m 132 Kokoojakatu U Sorilanjoenkatu 1335 m 132 Kokoojakatu U Vanha Kaitavedentie 250 m 112 Kantatie U Kaitavedentie 2300 m 611 T-liittymä tie U T-liittymät Kaitavedentie 4 kpl 621 T-liittymä katu U T-liittymät Nattarin puistokatu 2 kpl 622 X-liittymä katu U x-liittymä Nattarin puistokatu 1 kpl 621 T-liittymä katu U T-liittymä Aitoniementie 1 kpl 311 Laattasilta tie/katu U Katusilta 1 70 m 311 Laattasilta tie/katu U Katusilta 2 70 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Aitoniementie 3200 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Nattarin pk 5850 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Perämäentie 2510 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Pulesjärventie 800 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Sorilanjoenkatu 1335 m 1082 Katuvalaistus U Katuvalaistus kokoojakadut m 1081 Tievalaistus U Tievalaistus Kaitavedentie 2300 m U Vesihuolto (kaava-alueiden 6825 m U Vesihuolto, lk li pehmeällä ) (kaaval 4260 m 421 Pururata U id lk Ulkoiluväylä ) m 9012 Muu alue [m2] U Jätteenkäsittelyalue m Muu kappale [kpl] U Uimaranta 2 kpl 9013 Muu kappale [kpl] U Pienvenesatamat 2 kpl 622 X-liittymä katu U x-liittymä Kaitavedentie 1 kpl 9013 Muu kappale [kpl] U Kevyen liikenteen akk 5 kpl 10:00:42 2

20 Investointihankkeen hankeosaluettelo Hankkeen nimi: N-S Laskija: kirsil_rapal Laskentaorganisaatio: Rapal Oy MAKU-indeksi (Laskelman hintataso): Aluekerroin: 1 Hankkeen paikkakunta/osoite: Tampere Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Julkiset ja palvelu U C m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Julkiset ja palvelu U C m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Julkiset ja palvelu U C m Julkiset ja palvelu U PY m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Teollisuus ja varasto U T m Teollisuus ja varasto U T m Teollisuus ja varasto U T m Asuntoalue U A m Julkiset ja palvelu U PY m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m2 132 Kokoojakatu U Aitoniementie 1360 m 132 Kokoojakatu U Nattarin puistokatu 2250 m 132 Kokoojakatu U Näätäsuontie 2020 m 132 Kokoojakatu U Aitorannankatu 1095 m 132 Kokoojakatu U Pulesjärventie 350 m 132 Kokoojakatu U Sorilanraitti 700 m 112 Kantatie U Kaitavedentie 5200 m 611 T-liittymä tie U T-liittymät Kaitavedentie 6 kpl 621 T-liittymä katu U T-liittymät Nattarin puistokatu 2 kpl 622 X-liittymä katu U x-liittymä Nattarin puistokatu 2 kpl 621 T-liittymä katu U T-liittymä Aitoniementie 1 kpl 311 Laattasilta tie/katu U Katusilta 1 70 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Aitoniementie 2720 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Nattarin pk 4500 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Aitorannankatu 2190 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Pulesjärventie 700 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Sorilanraitti 700 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Kaitavedentie 1640 m 18:27:02 1

21 Investointihankkeen hankeosaluettelo Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks Katuvalaistus U Katuvalaistus kokoojakadut m 1081 Tievalaistus U Tievalaistus Kaitavedentie 5200 m U Vesihuolto (kaava-alueiden 8700 m U Vesihuolto, lk li pehmeällä ) (kaava-alueiden 2950 m 421 Pururata U Ulkoiluväylä lk ) m 132 Kokoojakatu U Vanha pulesjärventie 200 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Vanha pulesjärventie 400 m 1213 Julkiset ja palvelu U PY m Teollisuus ja varasto U T m Julkiset ja palvelu U P m Muu alue [m2] U Jätteenkäsittelyalue m Muu kappale [kpl] U Uimaranta 2 kpl 9013 Muu kappale [kpl] U Venesatama 2 kpl 9013 Muu kappale [kpl] U kevyen liikenteen silta joen yli 1 kpl 9013 Muu kappale [kpl] U Kevyen liikenyteen alikulku 4 kpl 1211 Asuntoalue U AM m Asuntoalue U AM m Asuntoalue U A m2 18:27:02 2

22 Investointihankkeen hankeosaluettelo Hankkeen nimi: N-S Laskija: kirsil_rapal Laskentaorganisaatio: Rapal Oy MAKU-indeksi (Laskelman hintataso): Aluekerroin: 1 Hankkeen paikkakunta/osoite: Tampere Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Julkiset ja palvelu U C m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U RP m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Julkiset ja palvelu U C m Julkiset ja palvelu U C m Asuntoalue U A m Julkiset ja palvelu U C m Julkiset ja palvelu U PY m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Teollisuus ja varasto U T m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Julkiset ja palvelu U PY m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m2 132 Kokoojakatu U Aitoniementie 1400 m 132 Kokoojakatu U Nattarin puistokatu 2305 m 132 Kokoojakatu U Aitorannankatu 1110 m 132 Kokoojakatu U Laalahdenkatu 1020 m 132 Kokoojakatu U Palontie 905 m 112 Kantatie U Kaitavedentie 3140 m 611 T-liittymä tie U T-liittymät Kaitavedentie 1 kpl 621 T-liittymä katu U T-liittymät Nattarin puistokatu 2 kpl 311 Laattasilta tie/katu U Katusilta 1 70 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Aitoniementie 2800 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Nattarin pk 4610 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Aitorannankatu 2220 m 412 KLV muun väylän yhteydessä U Klvt Kaitavedentie 6280 m 1082 Katuvalaistus U Katuvalaistus kokoojakadut 6740 m 1081 Tievalaistus U Tievalaistus Kaitavedentie 3140 m 17:12:25 1

23 Investointihankkeen hankeosaluettelo Littera Tyyppi U/K Hankeosan nimi Määrä Yks. U Vesihuolto (kaava-alueiden 4435 m U Vesihuolto, lk li pehmeällä ) (kaaval 2305 m 421 Pururata U id lk Ulkoiluväylä ) m 9012 Muu alue [m2] U Jätteenkäsittelyalue m Muu kappale [kpl] U Uimaranta 2 kpl 9013 Muu kappale [kpl] U Pienvenesatamat 2 kpl 1213 Julkiset ja palvelu U C m Julkiset ja palvelu U PY m Julkiset ja palvelu U PY m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m Asuntoalue U A m2 612 X-liittymä tie U X-liittymät Kaitavedentie 3 kpl 9013 Muu kappale [kpl] U Klv akk 2 kpl 9013 Muu kappale [kpl] U Klv akk 3 kpl 612 X-liittymä tie U x-liittymä Aitoniementie 1 kpl 17:12:25 2

NURMI-SORILAN JA TARESTEJÄRVEN OSAYLEISKAAVAT

NURMI-SORILAN JA TARESTEJÄRVEN OSAYLEISKAAVAT TAMPEREEN KAUPUNKI SUUNNITTELUPALVELUT NURMI-SORILAN JA TARESTEJÄRVEN OSAYLEISKAAVAT HOLA-KUSTANNUSARVIO MUISTIO JA LASKELMAT Rakennuttajapalaute Rapal Oy 30.10.2006 päivitys 29.11.2006 Rakennuttajapalaute

Lisätiedot

! " #!$%&%! (#!$ & %!) # (

!  #!$%&%! (#!$ & %!) # ( !"#" $$$%&' $ ! " #!$%&%! '# (#!$ & %!) )* # ( ( # ( ( (!#! (&)&*$ ( ( +, ( - (, - (- ". (. ". (/ / +$&&*, ( -! 0 1+2+"120&11345 / (( / (( / (( " / (,! 0 1+2+"120&11345 6 (( 6 (( 6 (( " 6 ((,!##' 6 ((-,

Lisätiedot

Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen

Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen Muistio 1 (7) 23.11.2016 Mikko Romu Puh. 0207 917 215 Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen kustannusvertailu Lähtökohdat ja tavoitteet Tässä muistiossa vertaillaan

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Hankeosat ja muut kustannukset. Marja-Vantaan asemakaavaluonnos_ Työnumero:

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Hankeosat ja muut kustannukset. Marja-Vantaan asemakaavaluonnos_ Työnumero: KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Kustannuslaskija: Asiakas: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä: Koko laskelma 020900 Marja-Vantaa Marja-Vantaan asemakaavaluonnos_26012011

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Pvm: 5.3.2009 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO. KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA

ASIAKIRJALUETTELO. KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen ASIAKIRJALUETTELO KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA PIIR.N:O PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA PVM MUUTOS PVM 1/XXXXX/1 ASEMAPIIRUSTUS

Lisätiedot

INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos

INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Kukkulatien ja Kukkulakujan vesihuollon ja katuinfran kaavataloudellinen selvitys 6.4.2010 67060596 Pöyry Finland Oy Degerbyntie Kukkulakujan kaava-alue

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

Hankeosa Määrä Toimenpide Kadut ja kevyen liikenteen väylät Tikkurilantie Pääkatuväylä: Tikkurilantie (m) 350,0000 Uudisrakentaminen

Hankeosa Määrä Toimenpide Kadut ja kevyen liikenteen väylät Tikkurilantie Pääkatuväylä: Tikkurilantie (m) 350,0000 Uudisrakentaminen Hankeohjelma 1 Hanke 1.1 Perustiedot 1.1.1 Hanketiedot Hankkeen nimi: Marja_Vantaan_hankeosittelu26012011 Dokumentin muokkaaja: Kirsi Lilja Hankkeen vaihe: Määrittelemätön Hankkeen sijainti: Vantaa Viimeksi

Lisätiedot

MÄNTÄ-VILPPULAN KESKUSTATAAJAMAN OYK

MÄNTÄ-VILPPULAN KESKUSTATAAJAMAN OYK MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTÄ-VILPPULAN KESKUSTATAAJAMAN OYK FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

Sampo-Alajärven osayleiskaavan kunnallistekninen kustannusarvio

Sampo-Alajärven osayleiskaavan kunnallistekninen kustannusarvio Sampo-Alajärven osayleiskaavan kunnallistekninen kustannusarvio Kunnallistekninen kustannusarvio laadittiin Rapal Oy:n Fore-palvelun avulla. Palvelussa olevalla hankeosalaskennalla (HOLA) voidaan arvioida

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

NURMI-SORILAN JA TARASTENJÄRVEN OSAYLEISKAAVA: OSAYLEISKAAVATYÖN LIIKENTEELLISET TARKASTELUT. Luonnos

NURMI-SORILAN JA TARASTENJÄRVEN OSAYLEISKAAVA: OSAYLEISKAAVATYÖN LIIKENTEELLISET TARKASTELUT. Luonnos NURMI-SORILAN JA TARASTENJÄRVEN OSAYLEISKAAVA: OSAYLEISKAAVATYÖN LIIKENTEELLISET TARKASTELUT Luonnos 11.06.2007 Sisällysluettelo 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...4 1.1 Työn taustaa...4 1.2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi KUSTANNUSSELVITYS Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi 7.4.2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 4 Riskit 5 Liitteet 5

Lisätiedot

FORE-KUSTANNUSHALLINTAOHJELMISTON KÄYTTÖ JA LASKELMIEN TOTEUTTAMINEN KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUKSEN INVESTOINNIT- YKSIKÖSSÄ

FORE-KUSTANNUSHALLINTAOHJELMISTON KÄYTTÖ JA LASKELMIEN TOTEUTTAMINEN KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUKSEN INVESTOINNIT- YKSIKÖSSÄ 1 KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS / Espoon kaupunki / RH 1.1.2017 FORE-KUSTANNUSHALLINTAOHJELMISTON KÄYTTÖ JA LASKELMIEN TOTEUTTAMINEN KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUKSEN INVESTOINNIT- YKSIKÖSSÄ 1. Käyttötarkoitus Tämän

Lisätiedot

441.2 Katuvalaistus U m , Uuden katuosan valaistus. Presidentinkatu HO

441.2 Katuvalaistus U m , Uuden katuosan valaistus. Presidentinkatu HO KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: 03 TYÖKANSIOT > 01 KYP- KTSUUNNITTELU > > Mölymäen kaavahanke Laskelma: "Big band theory" Helmikuu 2016 Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO

Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO 29.9.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto ja laskelmat 3 Erillishinnat

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN 26.2.2015 Sivu 1/2 Lauri Laukkanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hanke: 003 01/nykytila Karkkilan terveysasema Huhdintie 23-25 03600 Karkkila Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa.

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustassa

Lisätiedot

! " # $ % & % ' # " ( # $ " & % ) " ) * # " (

!  # $ % & % ' #  ( # $  & % )  ) * #  ( !!"" ###$%& # !" # $%&% '#" (# $"& % )" )* #"( ' ' ( ( + ( # +! '%)%*# ( ( + (, (+ - (!. (-. (. / (/ / ( +#%%*, +( -" 0,,0& +(( +((! +((+ +( " 0,,0& 6 +(( 6 +((! 6 +((+ 6 +(( ##' 6 +((- "#### %&###! +##

Lisätiedot

Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa

Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa 1.5T_liite Tiesuunnitelman kustannusten ja kustannusjakoesityksen erittely 14.3.2014 Maku-indeksi

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan osayleiskaava

Nurmi-Sorilan osayleiskaava Nurmi-Sorilan osayleiskaava - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 25.5.2007 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttövaihtoehdot... 3 3 Liikennejärjestelmä...5 3.1 Tie- ja katuverkko... 5

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola. 20306 TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA 13.4.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

SELVITYS ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE (ARA) KUNNALLISTEKNIIKAN AVUSTUSKOHTEIDEN TOTEUTUKSESTA VUONNA 2015

SELVITYS ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE (ARA) KUNNALLISTEKNIIKAN AVUSTUSKOHTEIDEN TOTEUTUKSESTA VUONNA 2015 SELVITYS ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE (ARA) KUNNALLISTEKNIIKAN AVUSTUSKOHTEIDEN TOTEUTUKSESTA VUONNA 2015 1 Valtionavustuspäätökset Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja Helsingin kaupunki

Lisätiedot

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Heikki Manninen puh. 044 794 5235, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0929 KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

LIDLIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4:45 KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS

LIDLIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4:45 KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Lidl Asiakirjatyyppi Asemakaavan taustaselvitys Päivämäärä 16.4.2019 Viite 1510038898 LIDLIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4:45 KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS 1 1. ALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILA Lidlin asemakaavan

Lisätiedot

KAUPUNGINKANSLIA TOTEUTUSSUUNNITELMA 1 (6) Talous- ja suunnittelukeskus TOTEUTUSSUUNNITELMA SOMPASAAREN JA KALASATAMANPUISTON RAKENTAMISESTA

KAUPUNGINKANSLIA TOTEUTUSSUUNNITELMA 1 (6) Talous- ja suunnittelukeskus TOTEUTUSSUUNNITELMA SOMPASAAREN JA KALASATAMANPUISTON RAKENTAMISESTA KAUPUNGINKANSLIA TOTEUTUSSUUNNITELMA 1 (6) TOTEUTUSSUUNNITELMA SOMPASAAREN JA KALASATAMANPUISTON RAKENTAMISESTA Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liikennejärjestelyt Kalasataman projektialueeseen

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2014 120-P23709 Suunnitelmaselostus Ronkainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 26 Asianro 733/10.03.01.00/2015 Katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävilläoloa varten Hiltulanlahdenkatu, Oravanmarja ja Vitostien kiertoliittymä Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 26.4.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 26.4.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b 4 LAUSUNTO JOKERI-LINJAN PYSÄKKIJÄRJESTELYISTÄ ESPOON MÄKKYLÄSSÄ Kslk 2007-646, Khs 2007-914/662 5.4.2007 Lausuntopyyntö Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Alppikylä. Laukkukuja 6

Alppikylä. Laukkukuja 6 Alppikylä Laukkukuja 6 Tervetuloa aurinkoiseen Alppikylään Alppikylä sijaitsee Tattarisuon teollisuusalueen sekä Puistolan, Heikinlaakson ja Jakomäen asuinalueiden välissä. Sen pinta-ala on reilut 50 hehtaaria.

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0317 Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

20000 asukkaan lähiö Malmin lentoasemalle? Mittakaavan tarkistus.

20000 asukkaan lähiö Malmin lentoasemalle? Mittakaavan tarkistus. 20000 asukkaan lähiö Malmin lentoasemalle? Mittakaavan tarkistus. Malmin lentoaseman tulevaisuus? Pinta-ala 127 hehtaaria (tummennettu alue) itäpuolella Tattarisuon teollisuusalue koko alueen itäinen haara

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 201 Asianro 6645/10.03.01.00/2016 Kaunismäenkatu, Kaunismäenrinne, Nuolimäenrinne, Kalliokaarre ja Kalliokielo sekä teräsritilärappuset välillä Kalliokielo - Kaunismäenkatu,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.12.2010 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 002099, HÄMEENKYLÄ, OSA KORTTELISTA 12202 SEKÄ PUISTOALUETTA. KAAVAMUUTOSALUE Kaavamuutosalue

Lisätiedot

Vt1 Veikkolan meluesteet toteutuksen edistämistä koskeva aiesopimus

Vt1 Veikkolan meluesteet toteutuksen edistämistä koskeva aiesopimus Aiesopimus 1 (4) Vt1 Veikkolan meluesteet toteutuksen edistämistä koskeva aiesopimus 1 Sopijapuolet Kirkkonummen kunta (jäljempänä kunta) Liikennevirasto Pk 33 00521 Helsinki 2 Sopimuksen tausta Aiesopimus

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Karttunen Matti 3.10.2016 Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Liikennettä tuottavan maankäytön nykytilanne ja sen ohjaaminen ympäröivään liikenneverkkoon Tällä hetkellä Jylhännimen alueella

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Autojen liikenneturvallisuus paranee tarvitaanko tie- ja katuvalaistusta tulevaisuudessa? 2.3.2017 Aleksanteri Ekrias Suomen tieverkko käsittää maantiet, kunnalliset

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, Etukyläntie, Suojakalliontie, Kokkokalliontie

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, Etukyläntie, Suojakalliontie, Kokkokalliontie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, Etukyläntie, Suojakalliontie, Kokkokalliontie Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0117 Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (7) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (7) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B ASEMAKAAVA-ALUE Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 251 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.12.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 86 tonttia nro 2 koskevaan asemakaavan muutokseen (Kultasirkuntie 21) kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Joensuun kaupungin katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnonhallinnan palvelu 2011-2014. Jari Marjeta, projektipäällikkö

Joensuun kaupungin katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnonhallinnan palvelu 2011-2014. Jari Marjeta, projektipäällikkö Joensuun kaupungin katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnonhallinnan palvelu 2011-2014 Jari Marjeta, projektipäällikkö KATUVERKON KUNNON HALLINTA PERUSMITTAUKSET -Päällystevaurioinventointi (syyperusteinen)

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Asia: LEINELÄ 2 -ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO Kaupunginosat: 70 Koivukylä ja 71 Ilola

Asia: LEINELÄ 2 -ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO Kaupunginosat: 70 Koivukylä ja 71 Ilola VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 8.5.2007 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: LEINELÄ 2 -ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 LAKALAIVA, 6030-4, -8, -9, 6032-5, 6034-3, -5, -9, 6055-1 JA MESSUKYLÄN KYLÄ19, SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, SUOJAVIHER-, LIIKENNE-

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA, Yhdyskuntatekniikka

TEKNINEN LAUTAKUNTA, Yhdyskuntatekniikka TEKNINEN LAUTAKUNTA, Yhdyskuntatekniikka INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2018 Liikenneväylät Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2018 TA-% Selite 9017 Ihantie (Teivon alue, Hiitti) Rakennettiin tie valmiiksi Kulut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) AMANDA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) AMANDA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) AMANDA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 260 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

TAIVAANKAARI. Uusi liittymä LAUKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelupalvelut Piirustus nro

TAIVAANKAARI. Uusi liittymä LAUKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelupalvelut Piirustus nro LAAJALAHDENTI UUNSIRPPI KATUVALAISTUS: 7 8 9 uusi purkuoja - Valaisin Led-valaisin, tyyppi erillisen valaistussuunnitelman mukaan - Teräspylväs, 8 m (olake), tyyppi P210B208 - Valaisimen varsi 1,5 m(=laajalahdentie)

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI. KOIVISTONKYLÄ-5393

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015 Urakoitsijailtapäivä 2015 30.1.2015 Esityksen sisältö: Investointihankkeet 2015 Käynnissä olevat ELY-keskuksen omat uudet hankkeet Muiden

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km )

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km ) KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Vt 6 Taavetin eteläinen etl Taavetin eteläinen etl Työnumero: Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Simo Saros Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 31.1.2017 MUUTOS A 8.2.2017 TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA TULLIPORTINKADUN KAMPUSALUE

Lisätiedot

kansi Luku 19 Kaavoituksella ohjataan kaikkea rakentamista KM Suomi Luku 19

kansi Luku 19 Kaavoituksella ohjataan kaikkea rakentamista KM Suomi Luku 19 kansi Luku 19 Kaavoituksella ohjataan kaikkea rakentamista Ennakkokäsityksiä 1. Miksi on tärkeää, että rakentamista suunnitellaan tarkoin? 2. Mitä seikkoja pitää ottaa huomioon uuden koulun sijoittamisessa?

Lisätiedot

16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 1 Yhteenveto Naantalin kaupunki on laatimassa asemakaavaa Porhonkallion-Virpin alueelle, jonne

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Työnumero Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu)

Työnumero Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu) Työnumero 1510029670 Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu) Ramboll Finland Oy Kiviharjunlenkki 1 A FI-90220 Oulu Puh. 020 755 611

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Taloudellisten vaikutusten Tvrdy Jan Sisällysluettelo... 1 1 Johdanto... 1 1.1 Lähtökohdat ja

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 11.5.2012 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot