1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja"

Transkriptio

1 Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet 1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja 1

2 » huomion suuntaaminen ja ylläpitäminen» auditiiviset ja visuaaliset perustaidot kuten hahmottaminen ja työmuisti» äänteiden nopea erottaminen, tunnistaminen ja tuottaminen kuullun perusteella» sanan muodon ja merkityksen erottaminen (kielellinen tietoisuus)» kiinnostus kirjoitettua kieltä kohtaan» kirjainten hahmottaminen, tunnistaminen ja nopea nimeäminen» äänteen yhdistäminen merkkiin ja merkin yhdistäminen äänteeseen muistista» äänteiden yhdistäminen tavuiksi ja sanoiksi» kirjainmerkkien yhdistäminen» kirjainryhmien kerralla hahmottaminen ja nimeäminen sanoiksi» merkkien tuottaminen automaattisesti pitäen huomio merkin sisällössä, ei sen motorisessa muodostamisessa 2

3 Odotamme, että kaikilla koulutulokkailla on lukivalmiudet. Tosiasiassa lapset kehittyvät normaalistikin hyvin eri tahdissa. 3

4 Etenkin silloin, kun on kyse viivästyneestä kehityksestä, eivät oppimisen perustaidot ole kouluun tultaessa vielä riittävällä tasolla läheskään kaikilla lapsilla. Käytännössä lukivalmiuksien puutteet ilmenevät: 1. viivästyneenä valmiutena havaita ja käsitellä mielessä puheäänen yksityiskohtia 2. tuttujen visuaalisesti esitettyjen kohteiden nimeämisen hitautena (Lyytinen Heikki, NMI) 4

5 Ne lapset, joilla on puutteita näissä taidoissa, ovat haastavan tehtävän edessä. Osalle tehtävä on ylivoimainen. 2. Miksi kompensoivia lukiapuvälineitä tulisi käyttää? 5

6 Tunnustettu medisiininen ongelma»lukipulmilla on neurologinen tausta. (Lyytinen 2002) Lukipulmat ovat perinnöllisiä.»diagnoosit löytyvät ICD 10:stä. ICD 10: F 81 Oppimiskyvyn häiriöt»f81.0 Lukemiskyvyn häiriö»f Kirjoittamiskyvyn häiriö»f81.2. Laskemiskyvyn häiriö»f81.3. Monimuotoinen oppimiskyvyn häiriö»f81.8. Muu oppimiskyvyn häiriö»f81.9 Määrittämätön oppimiskyvyn häiriö 6

7 Pulmat eivät katoa, vaan ne seuraavat perusopetuksen jälkeen jatko-opintoihin ja aikuiselämään. Tasa-arvokysymys» Ei ole mahdollista ehtiä lukea ja kirjoittaa samassa ajassa.» Hidas ja teknisesti sujumaton lukeminen vaikeuttaa myös kokonaisuuden hahmottamista, tekstin sisällön ymmärtämistä ja muistiinpanojen tekemistä.» Tämä tarkoittaa, että muusta lahjakkuudesta riippumatta ei ole mahdollista hankkia lukemalla samoja tietoja ja tuottaa tekstiä yhtä paljon kuin muut. 7

8 Itseluottamus ja ilo Ihminen, joka kokee lukivaikeuksiensa vuoksi jatkuvasti epäonnistuvansa tehtävissään, menettää helposti uskon omiin kykyihinsä ja kiinnostuksensa sekä koulua että sellaisia tehtäviä kohtaan, jotka vaativat lukitaitoja. (Holopainen ja Savolainen 2006) Elämän valinnat Lukivaikeudet ohjaavat usein hakeutumaan sellaisiin tehtäviin, joihin tarvitaan mahdollisimman vähän lukitaitoja. Sellaisia on aina vain vähenevä määrä. 8

9 Ammattiin opiskelu ja työ Lukivaikeudet haittaavat opiskelemaan ja työhön pääsyä niissä selviytymistä ja niissä pysymistä. Väestössä lasketaan olevan noin 20% ihmisiä, joilla on jonkin asteisia lukivaikeuksia. (Linnankylä & Sulkunen 2005) Se on jonkin verran yleisempi pojilla kuin työillä. (Aro 2008) Esim. ammattiopistojen käytännön aloille johtavissa opinnoissa lukivaikeuksisia opiskelijoita on kaksi kertaa niin paljon kuin vuotta nuoremmilla perusopetuksen 9. luokan oppilailla. (Lehtonen 1993, Holopainen 2004, Tilaéus 2005, Leppänen 2006, Ingersson 2007, Väisänen 2007, Nygren 2008, Saartoala 2009) Lukivaikeus ei ennusta syrjäytymiskehitystä, mutta se on yksi merkittävä riskitekijä, joka ohjaa valintoja ja vaikeuttaa selviytymistä elämän areenoilla. (Holopainen & Savolainen 2006) 9

10 Kuntoutuksen ja opetuksen rooli»suomalaiset alku- ja erityisopettajat osaavat opettaa lukemisen ja kirjoittamisen perustaidot.»puheterapeutit, toimintaterapeutit, psykologit, neuropsykologit ja muut kuntoutustyöntekijät tekevät hyvää työtä.»näillä keinoin pystytään tukemaan kielivaikeuksisia lapsia niin, että he selviävät perusopetuksen läpi.»pulmat voivat lieventyä oikeanlaisen kuntoutuksen tuloksena, mutta niitä ei kyetä parantamaan. Lukivaikeuksien kanssa on lähdettävä koulusta elämään. (Leppänen, Aro, Hämäläinen & Vesterinen 2006)»Tarvitaan keinoja, joilla selvitä niistä tehtävistä, joita on tehtävä joka tapauksessa. 10

11 Miten kompensoiva apuväline auttaa?» Aika on fyysinen resurssi. Kun lukeminen on hidasta, ei ehdi lukea yhtä paljon kuin muut.» Lukemisen työläys heikentää motivaatiota.» Hidas lukeminen heikentää luetun ymmärtämistä, koska luettu aines ehtii kadota työmuistista ennen kuin se on ehditty ymmärtää. (Aro 2006)» Suurennetun ja värillä korostetun tekstin samanaikainen lukeminen ja sen kuuntelu nopeuttaa tekstin ymmärtämistä ja muistiin rekisteröitymistä.» Kun kirjoittamisen motorinen hitaus haittaavat tekstin tuottamista, näppäimiltä kirjoittaessa tarvitsee vain tunnistaa merkki ja valita se.» Kun kirjoittaminen on virheellistä, puhesynteesi kertoo mitä kirjoittaja kirjoitti, ei mitä hän uskoi kirjoittaneensa.» Kun asiat menevät ohi hitaan ja työlään muistiinpanojen tekemisen vuoksi, voidaan ottaa käyttöön saneltavat, äänittävät, valokuvattavat tai videoitavat muistiinpanojen tekemisen tavat. 11

12 3. Mitä kompensoivat lukiapuvälineet ovat? Kyse ei ole harjoittelusta. Ei tavoitella lukivaikeuden parantamista. 12

13 Tavoitteena on kompensoida lukivaikeuden aiheuttamaa haittaa samaan tapaan kuin silmälasien tarkoitus on kompensoida heikentynyttä näkökykyä. 4. Millaisia kompensoivat lukiapuvälineet ovat? 13

14 »äänikirjoja»äänikirjojen kuunteluohjelmia tai kuuntelulaitteita»puhesynteesejä (eri kielillä)»lukemista ja oikeinkirjoittamista monipuolisin ominaisuuksin tukevia erityisohjelmia» vaihteleviin tarpeisiin tarkoitettuja skannereita» vaihtoehtoisia muistiinpanovälineitä» menetelmiä ja välineitä, joilla muistiinpanot tallennetaan muulla tavalla kuin kirjoitettuna tekstinä, esim. kuvana, videona, äänitallenteena tai niiden yhdistelmänä» Kompensoivan lukiapuvälineen alustana voi olla erillinen laite, tietokone tai tabletti. 14

15 Apuvälinelainsäädäntö ja kustantamiskäytännöt Vaasan keskussairaalan Tikoteekki on tehnyt lukiapuvälineiden tarpeen arviointeja vuoden 2000 alusta alkaen. Käytännöt vaihtelevat maan eri alueilla. Erikoissairaanhoito ei kuitenkaan yleensä kustanna suositeltuja lukiapuvälineitä. 15

16 Peruskouluiässä kustantaja on tavallisesti kunnan opetustoimi PoL 31 :n perusteella. Toisella asteella Opiskelija on itse tavallisin kustantaja sillä perusteella, että ko. oppilaitoksissa oppimiseen tarvittavan materiaalin kustantaa opiskelija. Kela voi kustantaa apuvälineitä poikkeustapauksessa ammatillisena kuntoutuksena. Jotkut ammatilliset oppilaitokset ja lukiot kustantavat apuvälineitä ja lainaavat niitä vapaaehtoisesti oppilailleen ajatuksella, että ne edistävät opiskelijan mahdollisuuksia valmistua. 16

17 Korkeakouluissa Lukiapuvälineet kustantaa opiskelija itse. Niitä on mahdollista anoa Kelan ammatillisena kuntoutuksena. Jotkut korkeakoulut tarjoavat mahdollisuuden käyttää apuvälineitä oppilaitoksen tiloissa tai kirjastossa. Korkeakoulukirjastot vastaavat äänioppikirjojen tarjoamisesta lukivaikeuksisille opiskelijoille samalla tavalla kuin muustakin kurssikirjallisuuden lainaamisesta. Kela tai TE -keskus voi kustantaa lukiapuvälineitä työn saamisen tai sen pitämisen tueksi. 5. Kenelle ja milloin kompensoivia lukiapuvälineitä? 17

18 Lukivaikeus on ensisijaisesti tiedon saamisen vaikeus ja vasta toissijaisesti oppimisen ja tuottamisen vaikeus. (Lyytinen) Kielen kehityksen kannalta on tärkeintä kielen käyttö sinänsä, ei se, millä keinolla sitä käytetään. Rikas kieli on luetun ymmärtämisen ja hyvän tekstin tuottamisen edellytys. Lapsi säilyttää kiinnostuksen lukemiseen ja kirjoittamiseen, jos hänelle onnistutaan ajoissa löytämään keinot, joilla hänen on mahdollista pysyä ikäistensä mukana. Kompensoivat luki-apuvälineet tulisi ottaa käyttöön heti, kun vaikeudet huomataan. Lapsen tulisi saada riittävästi käytönohjausta ja tukea niiden käyttöönottamiseen sitä mukaa kuin arjen oppimisen vaatimukset edellyttävät. 18

19 Ammattihenkilöstön ja vanhempien rooli Lukiapuvälineiden käyttöönotto lapsen arjessa edellyttää lähikasvattajien asennemuutosta apuvälineiden käyttöä kohtaan ja usein myös uusien työmenetelmien soveltamista. On hyvä ajaa kahdella raiteella : Samaan aikaan harjoitellaan taitoja ja annetaan käyttöön kompensoivat lukiapuvälineet. Kompensoivien lukiapuvälineiden käytön valmiuksien tulisi olla päivittäistä rutiinia oppilaan siirtyessä edelleen ammatin oppimiseen ja työelämään. 19

20 Kiitos! Yhteystiedot Vaasan keskussairaala Hietalahdenkatu Vaasa puh. (06) Vaasan keskussairaala 20

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa Ideoita siitä, mitä voin tehdä sovittaakseni opetukseni ja oppimateriaalin luki/oppimisvaikeuksisille oppijoille ja samalla kaikille oppilailleni Sisältö: 1. Pitäisikö muokata opetusta ja oppimateriaalia

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Lectio Praecursoria Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Tiina Siiskosen väitöskirja Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Tiina Siiskonen. Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Tiina Siiskonen. Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 386 Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä, Sira Määttä & Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 MIKÄ LUKIVAIKEUS ON?... 4 MITEN LUKIVAIKEUS NÄKYY?...

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen oppija lukiossa Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen vai monenlainen? Kaikki ovat erilaisia oppijoita erityisine tarpeineen. Puhutaankin jo monenlaisista oppijoista. Erityinen tuki, ohjaus

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA NUORILLE

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA NUORILLE OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA NUORILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA...

Lisätiedot

Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Kirjaimet kiinnostavat lapsia jo varhain. Kielellisesti suuntautuneet

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö 1 OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN Sisältö Kaikilla on tarve kommunikoida 2 Mitä kommunikointi on 2 Jos puhuminen ei suju 3 Kommunikointitarpeet vaihtelevat 4 Miten voi viestiä puhevammaisen henkilön

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Suomalaiset lapset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä lukutaitovertailuissa.

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot