Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero"

Transkriptio

1 Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet lukiapuvälineasiantuntija Datero

2 Esityksen sisältö Johdanto 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista 3. Lukemisen tukeminen teknisillä apuvälineillä 4. Oikeinkirjoituksen tukeminen teknisillä apuvälineillä 5. Sisällön tuottamisen tukeminen 6. Miksi? ja Kenelle?

3 Johdantoa

4 Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja huomion suuntaaminen ja ylläpitäminen riittävän pitkään auditiiviset ja visuaaliset perustaidot kuten hahmottaminen ja työmuisti äänteiden nopea erottaminen, tunnistaminen ja tuottaminen kuullun perusteella sanan muodon ja merkityksen erottaminen (kielellinen tietoisuus) kiinnostus kirjoitettua kieltä kohtaan kirjainten hahmottaminen, tunnistaminen ja nopea nimeäminen äänteen yhdistäminen merkkiin ja merkin yhdistäminen äänteeseen muistista äänteiden yhdistäminen tavuiksi ja sanoiksi kirjainmerkkien yhdistäminen tavuiksi ja sanoiksi kirjainryhmien kerralla hahmottaminen ja nimeäminen sanoiksi merkkien tuottaminen automaattisesti pitäen huomio merkin sisällössä, ei sen motorisessa muodostamisessa

5 Odotamme, että kaikilla koulutulokkailla on nämä valmiudet.

6 Tosiasiassa kaikki lapset kehittyvät normaalistikin hyvin eri tahdissa.

7 Mutta, etenkin kun on kyse viivästyneestä kehityksestä, oppimisen perustaidot eivät ole vielä riittävällä tasolla kouluun tultaessa läheskään kaikilla lapsilla.

8 Nämä lapset ovat ylivoimaisen tehtävän edessä.

9 Tiedetään, että lukivaikeuksilla on neurologinen pohja ja ne ovat vahvasti perinnöllisiä.

10 Nykykäsityksen mukaan Kun molemmilla vanhemmilla on lukivaikeus, on todennäköisyys saada lukivaikeuksia noin 60%. Kun toisella vanhemmalla on lukivaikeus, on todennäköisyys noin 30%. (Lyytinen ym. 2003)

11 Lukivaikeuden riski voidaan ennustaa aivotutkimuksin noin 6 kk:n iässä. (Lyytinen ym. 2003)

12 Väestössä lasketaan olevan jopa n. 20% ihmisiä, joilla on jonkin asteisia lukivaikeuksia. Noin 5%:lla ne ovat sen tasoisia, että ne aiheuttavat merkittää haittaa.

13 Perinnöllinen pulma Kinnarinen Tuula. Tiede-lehti 3/2001: Kromosomi 15:ssa sijaitseva DYX1C1 = ensimmäinen löydetty dysleksiageeni. Kere Juha. HY:n Biomedicumin ja Karolinska institutetin tutkimusryhmä 2003: Kromosomi 3:ssa sijaitseva ROBO1-geeni = ensimmäinen tunnettu vallitsevasti periytyvä dysleksiageeni. Sen matala taso ilmaisee säännöllisesti dysleksian.

14 ICD 10: F81 Oppimiskyvyn häiriöt F81.0 Lukemiskyvyn häiriö F Kirjoittamiskyvyn häiriö F81.2. Laskemiskyvyn häiriö F81.3. Monimuotoinen oppimiskyvyn häiriö F81.8. Muu oppimiskyvyn häiriö F81.9 Määrittämätön oppimiskyvyn häiriö

15 Lukipulmat eivät katoa. Niitä voi oppia hallitsemaan paremmin, mutta usein ne seuraavat perusopetuksen jälkeen jatko-opintoihin ja aikuiselämään.

16 Perusopetuksen 9. lk edustaa yhtä ikäluokkaa. Siinä lukipulmien esiintyvyys on noin 5% Eli: jokaisella 20 oppilaan luokalla on noin yksi lukivaikeuksinen. Esim. ammattiopistojen oppilaissa lukivaikeuksisia on n. kaksinkertainen määrä. Lukivaikeus ei ennusta syrjäytymiskehitystä, mutta se on yksi tekijä, joka ohjaa valintoja ja vaikeuttaa selviytymistä elämän areenoilla.

17 Lukiopetus on yksi perusopetuksen vakiintuneista käytänteistä. Kuitenkin perusasteelta lähtee joka vuosi suuri joukko heikosti lukemisen ja kirjoittamisen taitoja hallitsevia nuoria.

18 Kun tiedonsaanti koulussa liitetään nimenomaan paperilta oppimiseen, muodostuu lukipulmista osalle oppilaista este tiedon saamiselle ja oppimisessa mukana pysymiselle.

19 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa vuonna 2014

20 Dreams and realities eli Lainsäädäntö ja kustantamiskäytännöt

21 Vastuu apuvälinepalveluista jakaantuu Terveydenholto Sosiaalihuolto Opetustoimi KELA Vakuutus- ja työeläkelaitokset Työhallinto Valtiokonttori Yhteistyö Kolmas sektori (järjestöt)

22 Terveydenhuolto vastaa lääkinnällisen kuntoututuksen apuvälinepalveluista Edellytyksenä on lääkärin toteama sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää potilaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään aiheuttaen näin apuvälinetarpeen.

23 Apuvälineiden tarpeen tulee olla jatkuvaa ja pitkäkestoista.

24 Tarve on arvioitava käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Arvioinnissa on huomioitava asiakkaan toimintakyky, elämäntilanne ja elinympäristön toiminnalle asettamat vaatimukset. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, Marja-Sisko asetus Palonevalääkinnällisen kuntotuksen apuvälineiden luovutuksesta lukiapuvälineasiantuntija, 1326/2011) Datero

25 Apuvälineet ovat asiakkaalle maksuttomia. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä ovat esim. liikkumisen, näön, kuulon ja kommunikaation apuvälineet. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, asetus lääkinnällisen kuntotuksen apuvälineiden luovutuksesta 1326/2011)

26 MUTTA

27 Erikoissairaanhoito ei yleensä kustanna lukiapuvälineitä. Joskus Terveyskeskuksen apuvälinepalvelut voi kustantaa lukiapuvälineet. Se edellyttää, että asiakkaalle on tehty henkilökohtainen apuvälineiden tarpeen kokeilu ja arviointi ja siitä on lausunto ja suositus.

28 Sosiaalitoimi Voi kustantaa vammaisen henkilön päivittäisissä toimissa tarvitsemia apuvälineitä, jotka eivät ole varsinaisia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, mutta mahdollistavat asiakasta selviytymään arkielämän tilanteista. Välineet voivat olla tavallisia, mutta käyttäjälleen apuvälineitä. Yleensä ei kustanneta lukiapuvälineitä.

29 Lukiapuvälineiden kustantaminen koulutuksen eri asteilla

30 Peruskouluiässä kustantaja on tavallisesti kunnan opetustoimi PoL 31 :n perusteella. lukiapuvälineasiantuntija Datero

31 Toisella asteella Opiskelija on itse tavallisin kustantaja sillä perusteella, että ko. oppilaitoksissa oppimiseen tarvittavan materiaalin kustantaa opiskelija. Kela voi kustantaa apuvälineitä ammatillisena kuntoutuksena. (566/2005) Jotkut ammatilliset oppilaitokset ja lukiot kustantavat apuvälineitä ja lainaavat niitä vapaaehtoisesti oppilailleen ajatuksella, että ne edistävät opiskelijan mahdollisuuksia valmistua.

32 Korkeakouluissa Lukiapuvälineet kustantaa opiskelija itse. Niitä on mahdollista anoa Kelan ammatillisena kuntoutuksena poikkeustapauksissa. Jotkut korkeakoulut tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden käyttää apuvälineitä oppilaitoksen tiloissa tai kirjastossa. Korkeakoulukirjastot vastaavat äänioppikirjojen tarjoamisesta lukivaikeuksisille opiskelijoille samalla tavalla kuin muustakin kurssikirjallisuuden lainaamisesta.

33 Lukiapuvälineet työelämässä Työssä olevien lukiapuvälineistä vastaa ensisijaisesti työnantaja samalla tavalla kuin muistakin työvälineistä. TE-keskusten työolosuhteiden järjestämistuella voidaan kustantaa myös lukiapuvälineitä työn saamisen tai sen pitämisen tueksi.

34

35 Vakuutus- ja työeläkelaitokset voivat kustantaa vammautumisen johdosta lääketieteellisin perustein tarvittavia apuvälineitä. Myös lukiapuvälineitä, jos ne on kokeiltu ja niistä on annettu suositus. Perustuu: Laki tapaturman perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 625/1991 Laki liikennevak. perusteella korvattavasta kuntout. 626/1991 Maatalousyrittäjien tapaturmalaki 1026/1981)

36 Valtiokonttori Asevelvollisten, puolustusvoimien palveluksessa olevien ja työvelvollisten työtapaturman johdosta tarvitsemat apuvälineet. Perustuu: Sotilasvammalaki 404/1948

37 Lukiapuvälinepalvelujen järjestämiskäytäntöjä maassamme

38 Tiedetään että lukivaikeuksilla on neurologinen pohja ja ne ovat voimakkaasti periytyviä.

39 Suomalaiset alku- ja erityisopettajat ja terapeutit osaavat opettaa lukitaitoja.

40 Lukivaikeudet eivät johdu opetuksen puutteista. Mutta niitä voidaan helpottaa opetuksella ja kuntoutuksella.

41 MUTTA SITTEN

42 Lukiapuvälineiden olemassaoloa ja niiden hyötyjä ei tunneta yleisesti.

43 Lukiapuvälineiden käyttöä opetetaan harvoin kuntoutuksen ja opetuksen ammatteihin johtavissa koulutuksissa.

44 Kentällä olevan ammattihenkilöstön tietotaito lukiapuvälineiden käytöstä on keskimäärin melko vaatimattomalla tasolla.

45 Vastuu lukiapuvälineiden osaamisesta ja saatavuudesta on jäänyt yksittäisten ammattihenkilöiden kiinnostuksen varaan. Sen tulisi olla julkishallinnolla, ei yksittäisellä työntekijällä tai kolmannella sektorilla.

46 Johtopäätös: Palvelujen saaminen on sattumanvaraista ja laadultaan epätasaista. Tasa-arvo lukiapuvälinepalveluissa ei toteudu.

47 Lukiapuvälinepalvelut eri puolilla maata Esimerkkejä

48 Erilaisten oppijoiden liitto ja HERO - Kirjallisuutta lukiapuvälineistä julkaistu - Lukiasema antaa tietoa apuvälineistä - Kaksi ohjaajaa opastaa käyttäjiä - Lukiapuvälineillat - Lukikahvila (vertaistukiryhmä) Tietoa jaetaan valtakunnallisesti internetin ja koulutus- ja luentotilaisuuksien muodossa.

49 Alueelliset lukijärjestöt: - Palvelut pääasiassa lukineuvontaa ja vertaistukea. - Lukiapuvälinepalvelujen järjestäminen edelleen melko alkuvaiheessa.

50 Kuntoutussäätiö - -sivusto - seminaareja - lukiprojekteja, joiden puitteissa tarjotaan mm. *lukitestejä * neurologisia ja psykologisia * lukivaikeustutkimuksia * oppimisen ohjausta * lukiapuvälineohjausta * lukikuntoutuskursseja jne.

51 Tikoteekit: -KVL:n Tikoteekki: - Keskussairaaloiden Tikoteekit? Valtion erityiskoulujen resurssikeskukset Muut erityiskoulut Yliopistojen yksiköt, esim. NMI

52 Esimerkkinä Pohjanmaan maakunta. Alueella on kaksi keskeistä palveluntarjoajaa: - Datero ry:n ylläpitämä alueellinen Erityisryhmien tietotekniikkakeskus Datero - VKS:n tietotekniikka- ja kommunikaatioapuvälinekeskus Tikoteekki

53 Datero: - Palvelut suunnattu loppukäyttäjille ja heidän perheilleen sekä ammattihenkilöstölle. - Asiakkaita opastetaan ilman diagnoosia tai lähetettä, MUTTA ei anneta kirjallisia lausuntoja - Harjoitus- ja kuntoutusohjelmien käytönohjaus - Aikuisten ja nuorten lukitestaus (fi/sve) - Lukiapuvälineillat ja lukikahvila (vertaistuki) - Äänikirjojen käytön edistäminen - Toiminnallisen matematiikan työpajat - Lukivaikeuksisten asiakkaiden vieraan kielen oppimisen harjoitus- ja apuohjelmien valinnan ja käytön ohjaus

54 - Selkokieliset Tikas-tietotekniikkakurssit ja Tikasohjaajakurssit yhdessä Tikas-verkoston kanssa - Selkokeiliset tabelttitietokoneen käyttöönottokurssit - Tablettitietokoneiden appsien valinnan ja käytönohjaukset - Tukiviittomien käytön tuki - Opetuksen ja kuntoutuksen ammattihenkilöstön lukiapuvälinekoulutus - Palvelut ovat kaksikielistä ja ne kattavat maakunnan - Koulutuspyyntöihin pyritään vastaamaan tarpeen mukaan muuallakin maassa.

55 VKS:n Tikoteekki: - Kommunikaatio- ja lukiapuvälineet sekä käyttötapa - Tulkinta: Lukivaikeus =kommunikaatiovaikeus. => Näin ollen apuvälinepalvelujen piirissä. - Toimitaan terveydenhuollon apuvälinepalvelujen toimintatapojen mukaisesti. - Lähetteet tulevat aluella työskenteleviltä lääkäreiltä, psykologeilta tai terapeuteilta (delegoitu).

56 VKS:n Tikoteekki: - Lukiapuvälineitä ei kuitenkaan yleensä kustanna terveydenhuolto. - Kun Tikoteekki tehnyt arvioinnin ja suosituksen ja vastuutaho on kustantanut ne, annetaan käytönohjaus suosittelevasta yksiköstä. - Teknisestä toiminnasta vastaa vastuutaho.

57 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista

58 Lukivaikeuksisella oppijalla on usein myös keskittymisen ja suuntautumisen, visuaalisten hahmotustaitojen, auditiivisten hahmotustaitojen ja työmuistin pulmia.

59 Lukiapuväline sellaisenaan ei auta, jos emme tue samalla oppimisen taitoja. Oppimisen taitoja täytyy ohjata tavallisenkin tekstin lukemisessa, mutta kun annamme käyttöön uuden teknisen välineen, tulee meidän : - antaa tekninen käytönohjaus - ohjata mitä ja miten teen oppiakseni

60 ENNAKOI SILMÄILE LUE TARKEMMIN Ohjataan reaaliaineiden KYSY -> ETSI OLENNAINEN lukutekniikkaa MUOTOILE UUDELLEEN OMIN SANOIN SULJE KIRJA JA KYSELE ITSELTÄSI TARKISTA - KERTAA - PALAA TAKAISIN TEE JOHTOPÄÄTÖKSIÄ - PERUSTELE MIKSI - SELITÄ - TEE JATKOKYSYMYKSIÄ - KESKUSTELE

61 ja vähän jippoja muistin tueksi 1.Tietojen ryhmittely isompiin yksiköihin 2. Mielikuvatekniikka 3. Alkukirjain tekniikka 4. Koukutustekniikka 5. Reittitekniikka 6. Kertomustekniikka 7. Mind Map tekniikka 8. Taulu-/Filmitekniikka 9. Laulaminen, ruonon tai räpin tekeminen 10. Rytmittäminen jne.

62 Matikassa toiminnallisuuden periaatteet: sanallistaminen ja asteittainen abstaktion taso. Ja jippoja: esim. isojen kertotaulujen 6-10 muistamisen tueksi sormikertotaulu

63 Vieraiden kielten oppimiseen Language Maid: Opi tämän päivän läksyn: sanoja oikeinkirjoitusta ääntämistä

64 Lexia (ruotsi) tai Lexion (englanti) Monikielinen näytönlukuohjelma, jolla voit nähdä tekstin ja kuunnella sen oikein äännettynä. Sananennustus ao. kielellä (Saida..) Oikoluku ao. kielellä (Stava Rex, Spell Wright )

65 Lisäksi voidaan suosittella esim. 1. Kirjallisuutta kuten Hannaford: Oppimisen palapeli By: Memo, Memo Extra Kalakoski: Muistikirja, Pieni muistikirja jne. 2. Harjoitusohjelmia kuten Muistileikki, Cami, CognMed, Robomemo ym. 3. VENNY-visuaalisten taitojen kuntoutuspaketti 4. Toiminnallisen matematiikan ja välineistö. 5. Mahdollisuutta kuunnella työkirja- ja koetehtävät.

66 Kantavana periaattena on: VÄLTETÄÄN YLIMÄÄRÄISTÄ TYÖTÄ! Tavoite on selvitä pakollisista tehtävistä.

67 Kiitos, tähän saakka,!

1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja

1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet 1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja 1 » huomion suuntaaminen ja ylläpitäminen» auditiiviset ja visuaaliset perustaidot kuten hahmottaminen

Lisätiedot

Marja-Sisko Paloneva, toiminnanjohtaja/verksamhetsledare, marja-sisko.paloneva@datero.fi

Marja-Sisko Paloneva, toiminnanjohtaja/verksamhetsledare, marja-sisko.paloneva@datero.fi KOMPENSOIVIEN LUKI-APUVÄLINEIDEN TARPEEN ARVIOINTI Kirjoittaja: Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija toiminnanjohtaja marja-sisko.paloneva@datero.fi Palvelujen tuottajat; Kaksikielisellä Vaasan

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta!

Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta! Esa Jukantupa toiminnanjohtaja Tuettu työllistyminen ry Onnea Pihlajapuiston koulu 20 vuotta! Se, että tämän lehden nimi on ollut Pihlaja vuodesta 1997, ei ole sattumaa. Jo 1990-luvun alussa julkaisimme

Lisätiedot

Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena

Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena Pro gradu -tutkielma Tiina Veijola Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Lapin yliopisto Kevät 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VALPAS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VSSHP, Alueellinen apuvälinekeskus, Alueellinen apuvälinetoiminta 2005, päivitetty 2015 3. versio Esipuhe Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011

Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011 Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011 Ulla Reiterä-Paajanen, oppimis- ja työhönvalmentaja, KM (Johanna Nukari, neuropsykologi (ET),PsM Johanna Korkeamäki, sosiologi,

Lisätiedot

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa Ideoita siitä, mitä voin tehdä sovittaakseni opetukseni ja oppimateriaalin luki/oppimisvaikeuksisille oppijoille ja samalla kaikille oppilailleni Sisältö: 1. Pitäisikö muokata opetusta ja oppimateriaalia

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA...

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Tampereen kaupunginkirjasto SAMPOLAN KIRJASTO Heidi Roininen LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Opetusministeriön projekti 2.8.2004 23.6.2005 RAPORTTI Sampolan kirjasto 29.7.2005

Lisätiedot

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I MISTÄ MATEMATIIKKAOSAAMISEN VAIKEUDET JUONTUVAT... 4 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLINEN METODI

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri APUVA-palveluopas 2 (37) Sisällys 1. JOHDANTO 5 2. APUVÄLINE- JA VAMMAISPALVELUJA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET 6 2.1 KUNTA APUVÄLINEPALVELUJEN JÄRJESTÄJÄNÄ 6 2.1.1 Terveydenhuollon

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Erilainen oppija? Oppimisvaikeuksien tunnistaminen? Oppimisprosessi? Opiskelumotivaatio? Oppimisvaikeus? Lukivaikeus? Työkaluja erilaisen oppijan tukemiseen kielten ja viestinnän opiskelussa Sisältö 1

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Teknisten apuvälineiden hyödyntäminen kotiin annettavissa vanhuspalveluissa

Teknisten apuvälineiden hyödyntäminen kotiin annettavissa vanhuspalveluissa Teknisten apuvälineiden hyödyntäminen kotiin annettavissa vanhuspalveluissa tuloksellisuustarkastuskertomus 3/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 3/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA

Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma 2012 OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Apuvälinepalveluiden laatusuositus

Apuvälinepalveluiden laatusuositus Apuvälinepalveluiden laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2003 3 TIIVISTELMÄ Helsinki, 2003. 35 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita ISSN 1236-116X; 2003:7)

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot