KILPAILIJAKARTOITUS JA KESÄDRINKKILISTAN TUOTESUUNNITTELU MYCOFFEE & MYBAR:IIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILIJAKARTOITUS JA KESÄDRINKKILISTAN TUOTESUUNNITTELU MYCOFFEE & MYBAR:IIN"

Transkriptio

1 Outi Virolainen Jarna Ylönen KILPAILIJAKARTOITUS JA KESÄDRINKKILISTAN TUOTESUUNNITTELU MYCOFFEE & MYBAR:IIN Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko Huhtikuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Outi Virolainen ja Jarna Ylönen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Ruokapalvelut, Kuluttajapalvelut Nimeke Kilpailijakartoitus ja Kesädrinkkilistan tuotesuunnittelu MyCOFFEE & MyBAR:iin Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä opinnäytetyö, josta toimeksiantaja saisi todellista hyötyä. Tavoitteenamme oli tietojen kartoituksen ja tuotesuunnittelun avulla saada uusi ravintolayksikkö menestymään markkinoilla ja esittämään kuluttajille tietty mielikuva paikasta. Työn kohteena on St Michel Serving Partners Oy:n ravintolayksikkö MyCOFFEE & MyBAR. Toimeksiantajamme Teija Hänninen ja Rauno Järvinen halusivat ennen uuden ravintolayksikön perustamista tietoa lähimpien kilpailijoidensa kahvilatuotteista ja hinnoista, jotta heidän oma tuotteistamis- ja hinnoittelutyönsä helpottuisi ja että he osaisivat erilaistaa oman kahvilansa muista Mikkelin kahviloista. MyCOFFEE & My- BAR:n avaamisen jälkeen ilmeni toimeksiantajallemme tarve suunnitella drinkkilista kesäksi 2008 ja he ehdottivat meille sen tekemistä. Tutkimusmenetelmänämme kilpailijakartoituksessa oli erillistutkimus, jossa tutkimus tehtiin mittatilauksena toimeksiantajalle ja on kertaluontoinen. Käytimme kilpailijakartoitukseen havainnointilomaketta, johon kirjasimme tietoa kahviloiden tuotteista sekä hinnoista. Teimme havainnoinnista koelomakkeen, jonka testasimme yhdessä kahviloista ennen varsinaisen kartoituksen tekemistä kesällä Drinkkien tuotesuunnittelun toteutimme siten, että ensin tutkimme drinkkejä teoriassa sekä neuvottelimme asiasta muiden työntekijöiden kanssa. Muutaman testauskerran jälkeen joukosta erottuivat listalle päätyneet drinkit, jotka nimesimme sekä hinnoittelimme. Seuraavaksi laadimme drinkeistä reseptiikan henkilökuntaa varten sekä suunnittelimme ja toteutimme asiakkaiden käyttöön tarkoitetun listan. Tavoitteemme opinnäytetyössämme toteutui, ja saimme valmiiksi tuotokset, joista toimeksiantajallemme oli oikeasti hyötyä uuden yksikön perustamisessa ja imagon ylläpitämisessä. Asiasanat (avainsanat) kilpailijakartoitus, kilpailija, kvantitatiivinen tutkimus, tuotesuunnittelu, juomasekoitus, katetuottolaskenta, hinnoittelu Sivumäärä Kieli URN 51 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Tiina Tuovinen Opinnäytetyön toimeksiantaja St. Michel Serving Partners Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Outi Virolainen and Jarna Ylönen Degree programme and option Bachelor s Degree of Hospitality Management; Food Services, Consumer Services Name of the bachelor's thesis Competitor Mapping and Designing of Summer drinks at MyCOFFEE & MyBAR Abstract Our bachelor s thesis goal was to create something that was really useful for the working life. We wanted to help the new restaurant unit to succeed in the market and also help create a certain image of the place to consumers by mapping the unit s competitors and designing products for the unit. The object for our bachelor s thesis was MyCOFFEE & MyBAR, a restaurant unit for the company St. Michel Serving Partners Oy. The owners, Teija Hänninen and Rauno Järvinen wanted to have information about their closest competitors products and prices so that they could make their own pricing job easier and that they could find a way to stand out from the rest of the market. After MyCOFFEE & MyBAR opened, a need occurred to design a new drink menu for the summer of Hänninen and Järvinen suggested that job for us and we did it. With the competitor mapping our research method is separate research. That means that the research is tailormade for the customer and that it s often a one-time research that answers one or two specific questions. We used an observation form to gather information of the competitors and after we had properly tested the form, we executed the mapping in the summer of We started the designing of the summer drinks by first getting to know the theory of drinks and consulting our colleges at MyCOFFEE & MyBAR. After testing the drinks we had in mind a few times, we could see which ones would end up it the menu. We named them and priced them and after that we made the actual menu that would end up with the customers. All that was left after that was to make recipes of the drinks for the employees hold training for them so that everyone would know how to make each drink the same way. Our goal for our bachelor s thesis was reached and we succeeded on giving Hänninen and Järvinen the turnouts that were actually useful to them with opening the new restaurant unit and keeping up the image they had built for it. Subject headings, (keywords) competitor mapping, competitor, qualitative research, product design, drink, profit margin calculation, pricing Pages Language URN Remarks, notes on appendices URN:NBN:fi:mamk-opinn Tutor Tiina Tuovinen Bachelor s thesis assigned by St. Michel Serving Partners Oy

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TOIMEKSIANTAJA KILPAILIJAKARTOITUS Taustatietoa Kilpailijat Menetelmät Kartoituslomake Luotettavuus Tulokset Yleistä Kahviloiden kahvileipävalikoimat Kahviloiden juomavalikoimat Lounas, salaatti ja muut tuotteet Pohdinta KESÄDRINKKILISTAN TUOTESUUNNITTELU Tuotesuunnittelun vaiheet Lainsäädäntö tuotesuunnittelussa Drinkkien eri valmistustavat Hinnoittelu Drinkkien ostohinnat Katelaskenta ja arvolisäveron huomioiminen Valmis drinkkilista Rhum Runner Lime Oasis Red Relief Blueberry Swing My Cacao Strawberry Margarita th Heaven Strawberry Field Mango Breeze... 43

5 Vanilla Summer Pohdinta LOPUKSI LÄHTEET LIITTEET

6 1 JOHDANTO 1 Otimme joulukuussa 2006 yhteyttä Teija Hänniseen ja Rauno Järviseen kuultuamme heidän aikeistaan avata uusi ravintola Mikkeliin. Kerroimme haluavamme tehdä heille opinnäytetyön, josta heille olisi oikeasti hyötyä. Heillä olikin heti meille aihe, joka käsitteli kilpailevien kahviloiden kartoitusta Mikkelissä. Hännisellä ja Järvisellä ei kummallakaan ollut ennen tätä yksikköä juurikaan kokemusta kahvila-alalta, vaikka muunlaisia ravintola-alan yksiköitä he ovatkin uriensa aikana olleet perustamassa. Hänninen ja Järvinen siis tarvitsivat tietoa lähimmistä kilpailijoistaan, jotta he voisivat tarjota kuluttajille jotakin erilaista kuin mitä muilla on ja samalla itse tutustua kahvila-alan yrityksien hintoihin sekä toimintaan hyvissä ajoin ennen oman yksikkönsä avaamista. Tapasimme Hännisen ja Järvisen muutaman kerran, jonka jälkeen olimme saaneet tietoa uudesta yksiköstä sekä sovittua asiat, joista he halusivat meidän ottavan selvää kilpailevissa kahviloissa. Valmistelimme kevään aikana kartoituslomaketta ja päätimme kartoitettavat asiat sekä testasimme lomakkeen. Kartoituksen teimme kesällä 2007, jonka jälkeen taulukoimme tulokset toimeksiantajan käyttöön. Yksikkö avattiin lokakuussa 2007 ja sen nimeksi annettiin MyCOFFEE & MyBAR. Olemme opinnäytetyössämme käyttäneet yksikön virallista kirjoitusasua, koska toimeksiantajamme toivoi näin, jotta tietous uudesta ravintolayksiköstä leviäisi sen oikealla nimellä. Yksikön nimestä käy hyvin selville, että yksikössä on kaksi eri puolta kahvilamaailma ja baarimaailma. (Hänninen 2009) Keväällä 2008 tuli ehdotus suunnitella kesälle 2008 drinkkilista, joka tukisi uuden terassin avaamista. He halusivat drinkkilistan tuotteissa käytettävän niitä raakaaineita, joiden liikkuvuus ei ole baarissa hittituotteiden tasoa. Tutkimme ensin teoriassa drinkkejä ja niiden valmistusta sekä neuvottelimme asiasta muiden työntekijöiden kanssa. Muutaman testauskerran jälkeen joukosta erottuivat listalle päätyneet drinkit, jotka nimesimme sekä hinnoittelimme. Seuraavaksi laadimme drinkeistä reseptiikan henkilökuntaa varten sekä suunnittelimme ja toteutimme asiakkaiden käyttöön tarkoitetun drinkkilistan.

7 2 Opinnäytetyömme tavoitteena oli tehdä opinnäytetyö, josta toimeksiantaja saisi todellista hyötyä. Tavoitteenamme oli tietojen kartoituksen ja tuotesuunnittelun avulla saada uusi kahvila menestymään markkinoilla ja esittämään kuluttajille tietty mielikuva paikasta. Tutkimuksemme vastaa kysymyksiin: Millä tavalla kilpailevat kahvilat hinnoittelevat tuotteensa markkinoilla? Miten saadaan rakennettua toimiva, houkutteleva ja yrityksen imagon mukainen drinkkilista käyttäen mahdollisimman paljon niitä raaka-aineita, joita yksikössä jo ennestään on? 2 TOIMEKSIANTAJA Opinnäytetyömme toimeksiantaja on St. Michel Serving Partners Oy. Sen omistajat ovat Teija Hänninen ja Rauno Järvinen. Hännisellä ja Järvisellä on vuosikymmenien kokemus ravintolayksiköiden perustamisesta, sillä he ovat molemmat olleet töissä suurissa ketjuissa, kuten Restel ja Osuuskauppa Hämeenmaa. Oman yrityksensä he perustivat vuonna 1997, jolloin toimintansa aloitti Hotelli Nuijamies. Tämän jälkeen yritys on lisännyt toimintaansa Joensuuhun kahteen pubiin sekä Mikkelin Osuuspankin henkilöstöruokailun hoitamiseen. Yrityksen toimintaan kuuluu myös cateringpalvelut. Merkittävin tapahtuma yrityksen historiassa on Nuijamiehen toiminnan lopettaminen ja Anttila-tavaratalon rakentaminen vanhoihin tiloihin, jonka kautta My- COFFEE & MyBAR sai perustamisideansa. MyCOFFEE & MyBAR aloitti toimintansa Liiketila sijaitsee Anttilan tavaratalon yhteydessä, Mikkelin ydinkeskustassa torin laidalla ja asiakaspaikkoja siinä on noin 120. Liikeidea on eurooppalaistyylinen kahvila ja baari, jollaista ei löydy muiden kauppakeskusten yhteydestä. Toiminta-ajatuksena on aito asiakkaiden palvelemisen tahtotila. Ilmapiiri on leppoisa, mukava ja aikuismainen. Paikkaan on helppo pistäytyä toimivien aukioloaikojen sekä pääsymaksuttomuuden vuoksi. Laadukkaan juomavalikoiman lisäksi tarjolla on erilaisia kahvilatuotteita, kuten raikkaita leipiä, joita samanlaisia muualla ei ole saatavilla. Yksikön toiminta perustuu kantaasiakkuuden syntymiseen, sekä hinnoitteluun, joka on markkinoiden ylärajalla. Alkoholin heavy-userit eivät ole MyCOFFEE:n & MyBAR:in asiakkaita. Tämä takaa yksikön liikeidean säilymisen, taloudellisen menestymisen, asiakkaiden suosion ja työolosuhteiden turvallisuuden pitkällä tähtäimellä.

8 3 3 KILPAILIJAKARTOITUS Suunnittelimme ennen uuden kahvilan avaamista sen tuotevalikoimaa ja hinnoittelua auttavan kilpailijakartoituksen. Toimeksiantajamme halusivat saada tietoa kilpailevien kahviloiden tuotteista ja hinnoista. Tuotteista heitä kiinnostivat salaatit, lounaat, jäätelöt, pirtelöt, erikoiskahvit sekä kaikki muut mahdolliset erikoistuotteet. Toimeksiantajamme suunnittelevat lisäksi hittituotteekseen tuorepuristettuja mehuja, joten saimme tehtäväksemme tarkkailla muiden kahviloiden mahdollista mehuvalikoimaa. Päätimme toteuttaa kilpailijakartoituksen käymällä jokaisessa kilpailevassa kahvilassa, havainnoimalla tarvitsemamme asiat ja kirjoittamalla asiat ylös valmiille lomakepohjalle. Lomakkeen avulla saimme varmasti havainnoitua samat asiat jokaisesta kahvilasta ja kerättyä kaiken tiedon varmasti talteen. 3.1 Taustatietoa Kahvilakulttuurin kehittyminen Suomessa alkoi 1700-luvulla. Kahvi saapui Suomeen Ruotsista, joka haki mallia Euroopan kaupungeista, kuten Pariisista, Wienistä ja Lontoosta. (Koppinen ym. 2002, ) Kahvilat ovat noista ajoista kasvattaneet suosiotaan sekä muuttuneet tähän päivään saakka. Nykyään kahviloissa kohdataan tuttuja, neuvotellaan sekä seurustellaan nauttien erilaisia kahveja ja leivonnaisia. Kahvila-nimen alla toimii nykyään monia erilaisia yksiköitä, kuten huoltoasemia, lounaskahviloita, konditorioita sekä trendi- ja internet-kahviloita. Nämä kahvilat eroavat toisistaan sekä ulkonäöltään että tuotevalikoimaltaan (Koppinen ym.2002, 339). MyCOFFEE & MyBAR taas on liikeidealtaan eurooppalaistyylinen kahvila, joka tarjoaa asiakkailleen myös alkoholipitoisia juomia, joten se ei suoraan osu mihinkään yllämainituista ryhmistä. Merja Hemmi ja Merja Lahdenkarppi (1998, 50) määrittelevät hienoimmat kahvilat, joiden valikoimaan kuuluu erilaisia kahvi- ja teelaatuja sekä usein myös alkoholijuomia, cafèiksi. Tämä määritelmä osuu mielestämme hyvin MyCOFFEE & MyBAR:iin.

9 4 Kahvin kulutus Suomessa henkeä kohden oli 9,8 kg vuonna Tällä kulutuksella suomalaiset pysyivät kahvinkulutuksen kärkimaana, kuten myös vuonna 2005 sekä 2007 ja Suomalaisista yli 90 prosenttia juo kahvia ja juomaa nautitaan keskimäärin neljästä viiteen kuppia päivässä. (Paahtimoyhdistys, 2007) Suomalaiset siis rakastavat kahvia ja voidaankin olettaa, että suomalaisten hinta-laatutietous kahvin suhteen on hyvin kehittynyt. Jo tämän tiedon vuoksi oli erittäin tärkeää saada My- COFFEE & MyBAR:n kahvin hinta kohdalleen ja kilpailukykyiseksi. Myös HORECA:n (2006) teettämän tutkimuksen mukaan ulkona nautittujen annosten määrä Suomessa kasvoi 1,7 % vuodesta Tutkimuksessa oli otettu huomioon kahvilat, ravintolat, henkilöstöravintolat sekä julkiset keittiöt. Tutkimuksessa selvisi myös, että joka toinen Suomalainen käyttää päivittäin jotain edellä mainituista palveluista. Tutkimuksen jaottelun (taulukko 1) mukaan MyCOFFEE & MyBAR kuuluu ryhmään Kahvilat muun toiminnan yhteydessä, sillä kahvilan lisäksi yksikössä toimii baari ja yksikön välittömässä läheisyydessä toimii myös kauppakeskus Anttila. Tämän ryhmän annosmäärät olivat kasvaneet 11 % vuosien 2004 ja 2006 välillä. Kuitenkin yksiköiden määrä oli laskenut vuosien 2004 ja 2006 välillä 1,8 %. Tämä kertoo mielestämme sen, että vaikka lukumäärä kahviloissa on laskenut, ovat jäljelle jääneiden kahviloiden annosmäärät kasvaneet. Tulkitsimme tämän tiedon siten, että tuote- ja hintapolitiikka kahviloissa ovat entistä tärkeämmässä osassa, sillä menestyvät kahvilat menestyvät entistä paremmin huonosti menestyvien kahviloiden kuihtuessa alta pois. Juuri tämän seikan vuoksi kilpailijakartoituksemme osui hyvään kohtaan, sillä tutkimustulosten valossa on entistä tärkeämpää panostaa kuluttajien kannalta oikeisiin tuotteisiin oikeilla hinnoilla.

10 TAULUKKO 1. Suurkeittiöiden lukumäärät ja annosmäärät toimialoittain vuosina (HORECA 2006) Kilpailijat Ennen varsinaisen kartoituksen tekemistä pohdimme, mitkä yritykset olisivat My- COFFEE & MyBAR:in kilpailijoita. Tärkein valintakriteeri oli tietenkin sijainti, sillä ajattelimme keskustan kahviloiden kilpailevan samoista asiakkaista. Sijainnin perusteella valitsimme kartoitukseen seuraavat kahvilat: Ravintola Sole, Ramin Konditoria Pusankulmassa sekä Ramin Konditoria Mikonkadulla, Café Biella, Kahvila Presso tavaratalo Sokoksen yläkerrassa sekä Kahvila Sitruunapisara. Myös tuotevalikoiman sisältö sekä asiakaskunta vaikuttivat mielestämme siihen, mikä olisi juuri tämän yrityksen kilpailija. Tämän perusteella valitsimme kartoitukseen mukaan myös Ravintola Amarillon, koska siellä tarjoillaan alkoholia kuten MyCOFFEE & MyBAR:ssa ja se on nuorten keskuudessa suosittu paikka käydä kahvilla myös päiväsaikaan. Ramin konditoria Pusankulmassa, Kahvila Sitruunapisara sekä Kahvila Presso rajautuivat selkeästi tärkeimmiksi kilpailijoiksi MyCOFFEE & MyBAR:lle, koska ne kaikki ovat myös kauppakeskuksen yhteydessä toimivia, keskustassa sijaitsevia kahviloita ja ajattelimme näillä kahviloilla olevan lähinnä toisiaan oleva asiakaskunta. Anneli Pirttilä (2000, 26) jakaa kilpailijoiden määrittelemisen kahteen osaan. Ensimmäinen on toimialaperustainen määrittely, jonka mukaan yritykset kilpailevat keskenään, kun niillä on samanlainen teknologia ja samanlaiset tuotteet. Tämä määrittely rajaa kilpailijat saman toimialan yrityksiin. Toinen määrittely on markkinaperustainen, mikä tarkoittaa sitä, että yritykset kilpailevat keskenään, kun niiden tuotteet tyy-

11 6 dyttävät saman asiakkaan tarpeen ja voivat siis korvata toisensa. Me käytimme tutkimuksessamme toimialaperustaista määrittelyä, sillä kaikki valitsemamme kahvilat tarjoavat samankaltaisia tuotteita, kuin mitä MyCOFFEE & MyBAR:iinkin oli suunniteltu ja toimialana kaikilla yrityksillä on ravintola- ja kahvila-ala. 3.3 Menetelmät Leila Lotin (1998, 34) jaottelun mukaan tutkimuksemme on erillistutkimus. Siinä tutkimus on alusta loppuun toimeksiantajan toiveiden mukainen, yhteen kysymykseen vastausta hakeva tutkimus. Meidän tutkimuksessamme kysymys on, minkälaisia palveluita ja tuotteita yrityksen tulevat kilpailijat tarjoavat ja millä hinnoilla. Erillistutkimuksen luonnetta kuvaa myös se, että tutkimus on useimmiten kertaluontoinen ja se tehdään ns. mittatilaustyönä toimeksiantajalle. Sirkka Hirsjärvi ym.(2004, 131) määrittelevät kilpailijakartoituksesta saamamme tiedon kvantitatiiviseksi, sillä se on numeerista tietoa, joka voidaan tarpeen tulleen tilastoida ja josta voidaan tehdä yleistyksiä. 3.4 Kartoituslomake Tiedonkeruuta varten tekemämme lomake (liitteet 1-7) on melko yksinkertainen. Se sisältää kohdat kahvilan nimelle sekä päivämäärälle ja kellonajalle, jolloin kävimme kahvilassa. Lisäksi lomakkeessa on omat sarakkeensa eri tuoteryhmille, joita ovat suolaiset leivonnaiset, makeat leivonnaiset, lämpimät juomat, kylmät juomat sekä muut tuotteet. Kaikkien tuotteiden hinnoille löytyy myös oma sarakkeensa. Lämpimien juomien kohdalla on lisäksi oma kohtansa juoman valmistustavalle sekä laitteen merkille. Lisäksi lomakkeen ensimmäisessä versiossa oli kohdat palvelulle, sisutukselle ja tunnelmalle sekä asiakasmäärälle ja -rakenteelle. Testasimme lomakkeen toimivuutta ennen varsinaisen kartoituksen aloittamista käymällä yhdessä kilpailevista kahviloista. Tämä kahvila oli Ravintola Amarillo. Kävimme siellä keräämässä tietoa ja arvioimassa, mitä lomakkeesta vielä puuttui ja mitä siihen mahdollisesti tarvittiin lisää. Huomasimmekin, että moni kohta lomakkeessamme oli tarpeeton. Näitä olivat kahvilan sisustus ja tunnelma, asiakkaiden määrä ja rakenne sekä palvelu. Huomasimme siis harjoituslomakkeita täyttäessämme, ettemme mitenkään voisi havainnoimalla saada luotettavaa kuvaa palvelun laadusta kussakin

12 7 kahvilassa. Emme myöskään uskoneet, että meidän kahden mielipiteet kahvilan tunnelmasta olisivat olleet tarpeeksi luotettavia ja kattavia, jotta toimeksiantajamme olisi saanut siitä itselleen hyödyllistä tietoa. Huomasimme myös, että kahvilassa oloaikamme ei riittänyt kattavasti kartoittamaan kahvilan asiakasmäärää, sillä sattuma olisi saanut vaikuttaa siihen aivan liikaa. Meillä ei myöskään omien töidemme ohessa olisi ollut niin paljoa yhteistä aikaa, että olisimme saman sesongin aikana ehtineet vierailla jokaisessa kahvilassa samaan vuorokaudenaikaan samana viikonpäivänä niin montaa kertaa, että olisimme siten saaneet kirjattua muistiin luotettavan keskiarvon asiakasmääristä sekä rakenteesta. Edellä mainitsemamme, pois jättämämme tutkimuskohteet olisivat vaatineet kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Sirkka Hirsjärvi yms. (2004, 131, 152) määrittelevät kvalitatiivisen tutkimuksen siten, että se kuvaa todellista elämää ja että tutkimuskohde muovautuu jatkuvasti eri olosuhteiden mukaan. Esimerkiksi jos olisimme päätyneet tutkimaan kahvilan palvelua kartoituksessamme, olisi tulokseen vaikuttanut monikin asia. Asiakaspalvelijan huono päivä olisi voinut vääristää palvelun kokonaiskuvaa huomattavasti huonoon suuntaan. Samoin omat ennakkoluulomme tai esimerkiksi tuttu asiakaspalvelija olisivat voineet vaikuttaa omiin mielipiteisiimme palvelun laadusta. Toimeksiantajamme ei ollut niin kiinnostunut kilpailijoidensa palvelun laadusta tai tunnelmasta, että meidän olisi kannattanut ryhtyä tekemään kokonaisvaltaista asiakaskyselyä tai tunnelmamittareita, saadaksemme totuudenmukaisen tuloksen aiheesta. Tämän vuoksi päätimme pitäytyä kvantitatiivisessa tutkimuksessa. 3.5 Luotettavuus Tutkimuksemme luotettavuutta lisää se, että havainnoijia on kaksi. Tällä tavoin yhden ihmisen mielipide pääsee todennäköisesti vähemmän vaikuttamaan tuloksiin. Tuotteiden olemassaolo on asia, johon ei voi vaikuttaa muutoin kuin siten, että tuote on yrityksessä käyntihetkellämme myyty loppuun. Kaiken kaikkiaan kaikki lomakkeessa olevat laskettavat seikat, kuten tuotteiden hinnat ovat melkoisella varmuudella luotettavia. Mielipiteet eivät voi vaikuttaa paperissa, internetissä tai hinnastossa lukeviin asioihin millään tavalla, eivätkä näin ollen pääse murentamaan luotettavuutta. Lisäksi tutkimuksemme luotettavuutta edistää se, että ajoitimme käyntimme kahviloihin suurin piirtein samaan vuorokaudenaikaan. (liitteet 1-7). Jos olisimme käyneet osassa kahviloista aamulla ja osassa illalla, olisimme nähneet aamukahviloissa runsaan tuo-

13 8 tevalikoiman ja iltakahviloissa vain vähän tuotteita, sillä luonnollisesti kahviloiden tuotevalikoima pienenee osaltaan myynnin ja osaltaan hävikin minimoinnin ansiosta. Tuotevalikoiman muuttumisen vuoksi päätimme siis käydä joka kahvilassa mahdollisimman samaan aikaan. Erilaisia tutkimuksia käsittelevässä kirjallisuudessa tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa esiin nousee aina kaksi termiä: reliaabelius ja validius. Näitä kahta termiä noudattamalla voidaankin mielestämme todeta tutkimuksen luotettavuus hyvin. Reliaabelius eli luotettavuus tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tulokset eivät ole sattumanvaraisia ja tutkimus on toistettavissa aina samoin tuloksin. Reliaabelius voidaan todeta useilla eri tavoilla. Yksi hyvä tapa todeta reliaabelius on se, että kaksi eri tutkijaa tai havainnoijaa saavat samasta asiasta saman tuloksen tai se, että samasta asiasta saadaan sama tulos eri tutkimuskerroilla.(hirsjärvi ym.1997, 216.) Edellä mainittu teoria pätee meidän tutkimukseemme siltä osin, että tuotteiden aukioloajat ja hinnat tuskin muuttuvat, vaikka eri ihmiset niitä katsovatkin. Onhan toki aina mahdollisuus, että esimerkiksi hinnat nousevat, mutta tarkoituksena meidän tutkimuksessamme ei olekaan tutkia hintojen vaihtuvuutta, vaan antaa sen hetkinen kartoitus kilpailevien kahviloiden tuotteista sekä hinnoista toimeksiantajallemme. Reliaabeliutta tukee meidän tutkimuksessamme myös se, että tutkijoita on kaksi, joka on aina luotettavampaa kuin vain yhden tutkijan käyttäminen. Validius eli pätevyys taas tarkoittaa sitä, että mitataan juuri sitä asiaa, mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi, ym. 1997, 216.) Jos esimerkiksi olisimme päättäneet suorittaa tutkimuksemme siten, että jokaisen kahvilan oma työntekijä tai omistaja olisi täyttänyt lomakkeen, voisi olla mahdollisuus, että he olisivat käsittäneet jonkin kohdan eri tavalla kuin me olisimme sen tarkoittaneet. Tämä olisi muuttanut tuloksia huomattavasti, ja sen tähden päätimmekin suorittaa lomakkeen täyttämisen itse, käymällä paikan päällä. Tämän vuoksi jokaisessa käymässämme kahvilassa saamme tuloksen samasta asiasta, ilman väärinkäsityksen mahdollisuutta. 3.6 Tulokset Yleistä

14 9 Kokosimme tutkimuksemme tulokset taulukoiksi.(liitteet 1-7) Lähtökohtana tuloksien kirjaamisessa oli se, että ne olisivat mahdollisimman helposti luettavassa ja vertailtavissa olevassa muodossa toimeksiantajalle. Sekä suolaiset että makeat kahvileivät kokosimme taulukoiksi jokaisen kahvilan kohdalla erikseen, sillä tuotteita ei voitu verrata suoraan keskenään niiden ollessa jokaisessa kahvilassa erikokoiset ja - laatuiset. Huomasimme vertailussa olevien kahviloiden tarjoavan todella paljon toisistaan eroavia kokonaisuuksia kahvilatuotteissa. Osa kahviloista oli selkeästi panostanut makeisiin tuotteisiin sekä valikoiman runsauteen, kun taas osalla kahviloista painopiste oli jossain muualla kuin kahvilatuotteissa. Monessa kahvilassa valikoimasta löytyi kestosuosikki panini, grillattu, pitkä leipä, jonka täytteenä on useimmiten kinkkua, kanaa tai mozzarellajuustoa. Tuloksia kirjatessamme huomasimme, että panini oli erihintainen jokaisessa kahvilassa, jossa kävimme. Tästä poikkeuksena olivat Ramin konditoriat, jotka ovat samaa ketjua ja pitävät sen vuoksi samoja hintoja tuotteillaan. Erikoiskahvit näyttivät myös olevan pakollinen tuote valikoimassa lähes kaikissa tutkimissamme kahviloissa. Ravintola Amarillo oli poikkeus erikoiskahvien osalta, sillä sen valikoimiin kuului niin monia eri alkoholipitoisia jälkiruokajuomia, ettemme uskoneetkaan erikoiskahvien menestyvän siellä kovin hyvin. Osassa kahviloista erikoiskahvit valmistettiin itse käsikäyttöisellä espressokoneella käyttäen kahvilassa jauhettuja espressopapuja, kun taas osa kahviloista käytti automaattista kahvikonetta. Lari Järnefeltinkään (2007) mukaan Suomesta tuskin löytyy montaa kahvilaa, joissa ei tarjottaisi erikoiskahveja. Marraskuussa 2005 Aromi-lehdessä tehdyssä haastattelussa (Brotheus, 2005) Erik Wiljanen ennusti erikoiskahvien nousevan entistä suositummaksi tuotteeksi kahviloissa. Mielestämme Wiljasen ennustus on osunut oikeaan, sillä yhdestäkään kartoitukseemme kuuluneesta kahvilasta eivät erikoiskahvit valikoimasta puuttuneet. Wiljanen uskoi myös kodin ulkopuolella nautittavan kahvin yleistyvän. Tämän uskomme myös Mikkelissä toteutuneen jo senkin vuoksi, että keskustan alueella on niinkin monta kahvilaa Kahviloiden kahvileipävalikoimat

15 10 Tutkimuksessamme mukana olevat kahvilat tarjosivat toisistaan hyvinkin eroavia kahvileipiä. Ravintola Amarilloa lukuun ottamatta kaikilla kahviloilla oli valikoimissaan sekä lämpimiä että kylmiä suolaisia kahvileipiä. Perinteiset pullat ja wienerit kuuluivat myös lukuun ottamatta Ravintola Amarilloa ja Ramin Konditoriaa Mikonkadulla kahvileipävalikoimiin. Kakut ja leivokset tuntuivat olevan erityisesti Kahvila Sitruunapisaran ja Pusankulman Ramin Konditorian suosikkituotteita. Voileipäkakkuja ei ollut tarjolla muissa kahviloissa kuin Kahvila Sitruunapisarassa. Gluteenittomia tuotteita oli hyvin huonosti tutkimiemme kahviloiden tuotevalikoimissa. Vain Ravintola Solen tuotteistosta löytyi gluteeniton makea tuote (taulukko1). Mikkeliläisten kuluttajien suosiossa tuntui olevan myös perinteinen karjanpiirakka, joka löytyi Pusankulman ja Mikonkadun Ramin konditorioista sekä Kahvila Pressosta. Erikoisimpia tuotteita kahviloiden valikoimissa olivat Pusankulman Ramin konditorian tarjoama wrap (taulukko 2), Kahvila Sitruunapisaran broilerileipä (taulukko 6) sekä Cafe Biellan ciabatta-sämpylä (taulukko 4) Ravintola Sole Ravintola Solessa kävimme klo Ravintola oli ollut avoinna klo 9.00 alkaen, joten kiireisen päivän jälkeen ei vitriinissä ollut meidän vierailuhetkellämme kovinkaan paljoa tuotteita (taulukko 2). Lisäksi Ravintola Solen painopiste on koko ajan siirtynyt lähemmäs lounas- ja salaattivalikoimaa sekä ala carte - ruokaa, joten ajattelimme kahvilatuotteiden vähyyden johtuvan osaltaan myös siitä. Osasyynä saattoi myös olla vastikään tapahtuneet omistajuus- sekä henkilökuntamuutokset, joiden uskoimme vievän aikaa kahvilatuotteisiin keskittymiseltä.

16 TAULUKKO 2. Ravintola Solen kahvileivät 11 Makeat leivonnaiset Hinta Suolaiset leivonnaiset Hinta Keksi 0,20 Pizzapala 3,50 Munkki 1,00 Sämpylä 3,50 Täytetty pulla 1,50 Panini 4,30 Kermamunkki 2,00 Leivos 2,50 Gluteeniton marjapiirakka 2, Ramin Konditoria Pusankulma Ramin konditoriassa Pusankulmassa kävimme klo Ramin konditoriassa tuotevalikoima oli vielä kiireisimmän lounasajankin jälkeen erittäin laaja ja monipuolinen sekä suolaisten että makeiden tuotteiden osalta. Toimeksiantajiamme kiinnosti tietää kilpailijoidensa hinnat yleisellä tasolla ja Ramin konditorialla Pusankulmassa oli makeita tuotteita jokaisessa ryhmässä niin paljon, että päädyimme laskemaan jokaisesta ryhmästä keskiarvohinnan. Suolaisista tuotteista kirjasimme muistiin vain osan, sillä kaikki valikoimassa olevat leivät ja patongit olivat sekä koostumukseltaan että kooltaan niin paljon toisistaan eroavia, ettemme uskoneet keskiarvon laskemisen olevan viisas ratkaisu. Päätimmekin kirjata muistiin sellaisia tuotteita, joita arvelimme muissakin kahviloissa olevan, jotta eri kahviloiden vertaileminen olisi toimeksiantajillemme mahdollisimman helppoa. (taulukko 3) TAULUKKO 3. Ramin Konditoria Pusankulman kahvileivät Makeat leivonnaiset Hinta Suolaiset leivonnaiset Hinta Kakkupala 2,85 Kolmioleipä 3,50 Leivos 2,05 Wrap 3,00 Pulla 1,60 Karjalanpiirakka 0,50 Pasteija 1,50 Panini 4, Ramin Konditoria Mikonkatu Kävimme Ramin Konditoriassa Mikonkadulla klo Pieneen kokoonsa nähden se piti sisällään melko laajan tuotevalikoiman. (taulukko 4.) Valikoimaan kuuluivat myös kokonaisina myytävät kakut ja piirakat.

17 TAULUKKO 4. Ramin Konditoria Mikonkadun kahvileivät 12 Makeat leivonnaiset Hinta Suolaiset leivonnaiset Hinta Valkosuklaakakku 3,00 Patonki 3,50 Omenamurokakku 2,30 Kanaleipä 3,20 Kinuskileivos 2,30 Ruisleipä 2,00 Bebe-leivos 1,90 Panini 4,00 Budapest-leivos 2,50 Karjalanpiirakka 0,60 Perunaleivos 1,90 Pasteija 1, Cafe Biella Cafe Biellan tuotteita ja hintoja kävimme kartoittamassa klo Biellan kahvileipävalikoima oli mielestämme yllättävän laaja. (taulukko 5.) Ajattelimme, että koska Cafe Biellassa tarjoillaan myös lounasta sekä salaatteja (taulukko 11), ei kahvilatuotevalikoima olisi niin suuri. Tuotteet olivat kooltaan melko suuria ja siihen verrattuna hinnoiltaan todella edullisia. TAULUKKO 5. Cafe Biellan kahvileivät Makeat leivonnaiset Hinta Suolaiset leivonnaiset Hinta Munkki 2,00 Croissant 1,80 Mokkapala 2,20 Suolainen piiras 2,20 Unelmatorttu 1,80 Ciabattasämpylä 3,70 Sitruunajuustokakku 2,80 Juustokolmioleipä 3,00 Pulla 1,50 Moniviljasämpylä 3,20 Panini 4, Kahvila Presso Kahvila Pressossa kävimme klo Myöhäisestä ajankohdasta huolimatta tuotteita oli esillä runsaasti. (taulukko 6) Makeita kahvileipiä oli esillä montaa eri laatua, kun taas suolaisissa kahvileivissä painopiste oli panineissa, joita löytyikin kahvilasta montaa eri makua. TAULUKKO 6. Kahvila Presson kahvileivät Makeat leivonnaiset Hinta Suolaiset leivonnaiset Hinta Keksit 0,80 Fetakolmio 2,20 Suklaakakku 2,60 Munavoipiirakka 1,40 Wieneri 2,00 Pizzapala 2,50 Pullat 1,75 Parilaleipä kana 3,00 Muffinit 2,20 Tonnikalaleipä 2,00 Panini 4,20

18 Kahvila Sitruunapisara 13 Kahvila Sitruunapisarassa kävimme klo Sitruunapisarassa oli erittäin laaja valikoima etenkin sekä makeiden hyydyke- ja juustokakkujen että suolaisten voileipäkakkujen osalta. (taulukko 7) Juomavalikoima kylmien juomien osalta oli melkoisen suppea, eikä esimerkiksi virvokkeita saanut ostettua kuin vain puolen litran pulloissa (taulukot 9-10). Lämpimiä juomia sen sijaan Kahvila Sitruunapisarassa oli runsaasti. Valikoimissa oli myös sellaisia tuotteita, joita ei muissa kahviloissa ollut saatavilla. Näitä tuotteita olivat Wienermelange; kahvin, maidon ja kaakaon sekoitus sekä suklaakahvi. (taulukot 11-12) TAULUKKO 7. Kahvila Sitruunapisaran kahvileivät Makeat leivonnaiset Hinta Suolaiset leivonnaiset Hinta Kääretorttupala 2,00 Fetapiirakka 2,50 Hyydyke-/juustokakut 2,90 Pasteija 2,00 Kermamunkki 2,50 Pizzapatonki 3,50 Voileipäkakku 3,50 Täytetty reissumies 2,50 Broilerileipä 4, Ravintola Amarillo Ravintola Amarillo tuotevalikoiman kartoitimme klo Kahvilatuotteita ei Amarillossa luonnollisestikaan ole, sillä se on pääasiassa ruokaravintola. Kirjasimme lomakkeeseen kuitenkin makeat leivokset (taulukko 8), jotka löytyivät jälkiruokalistalta. Erikoiskahvejakaan ei Amarillosta saanut, koska sillä on valikoimassaan omat erikoiskahvinsa, kuten Texas Coffee, Sweet and South Coffee sekä Hot Spicy Chocolate. (Taulukko 12) TAULUKKO 8. Ravintola Amarillon kahvileivät Makeat leivonnaiset Hinta Suolaiset leivonnaiset Hinta Juustokakku 6,30 Suklaakakku 6,30 Vohveli 3,70 Makea tortilla 4,90

19 3.6.3 Kahviloiden juomavalikoimat 14 Juomat kokosimme kaikkien kahviloiden osalta hintavertailutaulukoiksi (taulukot 9-12), sillä ajattelimme juomien olevan suurin piirtein samanlaiset ja - kokoiset joka kahvilassa. Tietenkin juomienkin osalta saattoi pieniä eroavaisuuksia olla, mutta pääasiallisesti ne kuitenkin olivat suoraan vertailtavissa keskenään. Juomien hintavertailutaulukossa vihreällä on merkitty kunkin juoman kohdalta halvin kahvila ja punaisella kallein kahvila. Taulukon alaosaan on lisäksi kirjattu kallein ja halvin hinta sekä juomien keskihinta kaikissa kahviloissa. Tyhjä ruutu tarkoittaa kyseisen tuotteen puuttumista kahvilan valikoimasta Kylmät juomat Kylmien juomien valikoima oli melkein kaikissa kahviloissa sama. Limonadit, mehut sekä kivennäisvedet kuuluivat jokaisen kahvilan valikoimaan jollain tavalla. Tästä poikkeuksena Ravintola Amarillo, jossa valikoimaan alkoholi- sekä kahvijuomien lisäksi kuului vain limonadi. (taulukko 9.) Hinnat olivat näiden kolmen tuoteryhmän osalta hyvin samanlaiset jokaisessa kahvilassa; suurin hintaero limonadeissa, kivennäisvesissä sekä Trip- ja Grandi - mehuissa oli 0,80. Tämäkin ero johtui siitä, että Amarillossa suuresta limonadista veloitettiin luonnollisesti enemmän kuin kahviloissa. Energiajuomia oli saatavilla melkein jokaisessa kahvilassa. Poikkeuksena tästä oli jälleen Amarillo, jossa energiajuoma ei kuulunut valikoimaan. (taulukko 10) Tuoremehut näyttivät myös olleen suosittu juomavaihtoehto kahviloissa, sillä jälleen Amarilloa lukuun ottamatta kaikissa kahviloissa tarjoiltiin sitä. Tuoremehujen hinnat vaihtelivat melkoisesti kahviloiden välillä; kallein tuoremehu oli Cafe Biellan valikoimassa ja maksoi 2,00 euroa kun taas edullisinta tuoremehua myytiin Ramin konditoriassa Mikonkadulla, jossa mehu maksoi 1,30 euroa (taulukko 9) Jääteen hinnoissa näkyi myös suurta vaihtelua kahviloiden välillä. Edullisin jääteepullo oli Ramin Konditoriassa Mikonkadulla, jossa se maksoi 2,00 euroa kun taas suurin hinta jääteepullosta pyydettiin Cafe Biellassa, jossa hinta oli 3,00 euroa. Vesipulloja oli kaupan vain kahdessa kahvilassa; Ravintola Solessa sekä Ramin konditoriassa Pusankulmalla, vaikka olikin kesäaika.(taulukko 9)

20 15 Kylmien juomien valikoima oli melko lailla samanlainen jokaisessa tutkimuksemme kahvilassa. Limonadi, pillimehu, kivennäisvesi sekä tuoremehu olivat tuotteita, joita oli tarjolla melkein kaikissa kahviloissa. Erikoistuotteita ei kylmissä juomissa ollut juuri missään kahvilassa. Ramin Konditoria Pusankulmassa oli ainoa, jolla oli jokin erikoinen tuote juomavalikoimassaan. Tämä tuote oli nimeltään Crystal Ice; jäämurskasta, mehusta ja hedelmä-/marjasoseesta tehty juoma. (liite 2) TAULUKKO 9. Kylmien juomien hintavertailu 1 Limsamuki pieni Limsamuki keskikoko Limsamuki iso Ravintola Sole 1,30 1,50 1,70 Ramin Konditoria (mikonkatu) 1,80 Ramin Konditoria (pusankulma) 1,80 Cafe Biella 1,50 Presso 1,20 1,60 1,80 Sitruunapisara Amarillo 2,50 Limsa pullo 0,5 l Trip mehu 2,10 1,10 2,20 1,00 2,20 1,00 2,00 1,00 1,80 1,00 2,20 1,20 Tuoremehu 1,40 Jäätee 0,5 l 1,30 2,00 1,70 2,50 2,00 3,00 1,60 2,80 1,50 2,50 Keskiarvo 1,52 1,55 2,00 Kallein 1,80 1,60 2,50 Halvin 1,20 1,50 1,70 2,08 1,05 2,20 1,20 1,80 1,00 1,58 2,56 2,00 3,00 1,30 2,00

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

OMA 1m2 coffee shop.

OMA 1m2 coffee shop. OMA 1m 2 coffee shop. Oma 1m 2 coffee SHOP. Mitä sanoisit, jos voisit antaa liiketoiminnallesi nostetta tarjoamalla täydellisen valikoiman herkullisia erikoiskahveja? Tarvitset vain yhden 1m 2 tilaa ja

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista

Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista 1/2016 27.1.2016 Kuluttajaliitto tiedottaa: Treenaaja säästää satasia vertailemalla kuntosaliketjujen hintoja Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n ja Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

paulig.fi/kaupunkikahvit PAULIG KAUPUNKIKAHVIT INSPIRAATIOTA KAHVIHETKIISI

paulig.fi/kaupunkikahvit PAULIG KAUPUNKIKAHVIT INSPIRAATIOTA KAHVIHETKIISI paulig.fi/kaupunkikahvit PAULIG KAUPUNKIKAHVIT INSPIRAATIOTA KAHVIHETKIISI HETKI, JOLLE OMISTAT KOKO AAMUSI PAULIG CAFÉ PARISIEN on ranskalaiseen tapaan erittäin tummaksi paahdettu kahvi sekoituksemme,

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Panos-tuotos -analyysi ja omakustannusarvo, L28b

Panos-tuotos -analyysi ja omakustannusarvo, L28b , L28b -analyysi (Input-output analysis) Menetelmän kehitti Wassily Leontief (1905-1999). Venäläissyntyinen ekonomisti. Yleisen tasapainoteorian kehittäjä. 1953: Studies in the Structure of the American

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

adminetin vastaavat tuotteet

adminetin vastaavat tuotteet adminetin vastaavat tuotteet Edullisimman tuotteen löytäminen eri valmistajien vaihtoehdoista on helppoa vastaavien tuotteiden avulla. Adminetin vastaavien tuotteiden rekisterillä saatte merkittävää kilpailuetua

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa!

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa! Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa Eero Antila Arttu Brade Elsa Nyrhinen Elsa Pekkarinen Iisa Rautiainen Johdanto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämällä kurssilla Matematiikka ja

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi?

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? LIMUVIINA mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? HALLITUSPUOLUEIDEN EDUSKUNTA- RYHMÄT ESITTIVÄT, ETTÄ ALKOHOLILAIN UUDISTUKSEN MYÖTÄ LUOVUTTAISIIN KAUPOISSA MYYTÄVÄN ALKOHOLIN VALMISTUSTAPARAJOITTEESTA.

Lisätiedot

Kunnon välipala korvaa napostelun

Kunnon välipala korvaa napostelun Puhtia työpäivään tai talvilomalle: Kunnon välipala korvaa napostelun Kunnon välipala on napostelua ja nopeaa sokeritankkausta parempi vaihtoehto, sillä se säätää verensokerin sopivalle tasolle, parantaa

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Tunnelma on rento mutta tehokas!

Tunnelma on rento mutta tehokas! Kokoukset ja juhlat Kokoukset Tunnelma on rento mutta tehokas! Oli oikeastaan neronleimaus järjestää kokous muualla kuin omassa konttorissa. Ne silmiä häikäisevät loistoputket ja epämukavat tuolit eivät

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudet paikannus- ja havainnointitekniikat

Uudet paikannus- ja havainnointitekniikat Uudet paikannus- ja havainnointitekniikat ostokäyttäytymistutkimuksen apuna SMTS Kuluttaja vähittäiskaupassa 9.6.2011 Maritta Palvas 1 Ostosmatkan varrella monta mutkaa.. Tarve Ostajasegmentointi 1 Ostopaikan

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia NAANTALIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Maksun nimi Maksuluokka, veloitusperuste, päätöksentekijä Nykyinen yksikköhinta (tai

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Store Kahvilla lisäarvoa asiakaskokemukseen

Store Kahvilla lisäarvoa asiakaskokemukseen Store Kahvilla lisäarvoa asiakaskokemukseen Hyvä kahvi on osa laadukasta palvelukokemusta Asiakaskokemus syntyy monista tekijöistä. Panosta kokemukseen myymälässä, kahvin avulla lisäät arvoa tarjontaasi

Lisätiedot

Scientific Method Mistä on kysymys?

Scientific Method Mistä on kysymys? Scientific Method Mistä on kysymys? Janne Rautasuo 29.11.2016 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services 29.11.2016 1 Palontutkinnasta kuultua

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Cafitesse kahvi on suodatettu hallituissa, kahvipaahtimollamme Hollannissa.

Cafitesse kahvi on suodatettu hallituissa, kahvipaahtimollamme Hollannissa. Laitteet raaka-aineilla toimiva konsepti. on suodatettu hallituissa, paahtimollamme Hollannissa. laite lisää in a, jonka maku on aina tasalaatuinen syntyvä jäte käytetään erilaiset ttelutarpeet. Helpoin

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010)

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Aukiololaki - taustaa 1.12.2009 astui voimaan uusi aukiololaki vähittäiskaupoille mahdollisuus sunnuntai-aukioloon

Lisätiedot

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen!

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Montako asiakasta teillä käy päivittäin? Moniko heistä on todellinen ostaja? Kuinka monet poistuvat ostamatta? Osaatko optimoida oikean henkilökuntamäärän kullekin

Lisätiedot

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä ( HSY )

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä ( HSY ) 1 (5) Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Asia Vastineen antaja Asiamies ja prosessiosoite Hankintayksikkö Oikaisun vaatija Vastine betoniputkien ja betonisten kaivonosien hankintaa koskevassa

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri

PAMin vetovoimabarometri PAMin vetovoimabarometri Eräiden alojen kuva ja houkuttelevuus Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Hankkeen toteuttaminen Barometrissa selvitettiin Palvelualojen ammattiliiton kannalta keskeisten toimialojen

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Tuotenumero: 6447. Säilyvyys: 1+6 pv Myyntierä: 6 rasiaa. Tuotenumero: 6449. Säilyvyys: 1+6 pv Myyntierä: 6 rasiaa

Tuotenumero: 6447. Säilyvyys: 1+6 pv Myyntierä: 6 rasiaa. Tuotenumero: 6449. Säilyvyys: 1+6 pv Myyntierä: 6 rasiaa 1 Kasvishovi Oy on pohjoissuomalainen elintarvikkeiden asiantuntija, joka valmistaa lähes 30 vuoden kokemuksella laadukkaita kasvis- ja majoneesituotteita sekä toimii Pohjois-Suomen alueella kasvisten

Lisätiedot

COLD BREW RUM N COKE COLD BREW GIN&TONIC. Kylmäuutettua kahvia valkoisen rommin, kolajuoman ja ruskean sokerisiirapin kera.

COLD BREW RUM N COKE COLD BREW GIN&TONIC. Kylmäuutettua kahvia valkoisen rommin, kolajuoman ja ruskean sokerisiirapin kera. RUM N COKE Kylmäuutettua kahvia valkoisen rommin, kolajuoman ja ruskean sokerisiirapin kera. GIN&TONIC Gin&Tonic kylmäuutettun kahvin kera. NAUTI VASTUULLISESTI. -KAHVI ON PEHMEÄ JA KYLMÄ JUOMA, JOKA ON

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Pakka käytännössä: Asiakasarvioinnit Espoolaisravintoloissa. Toukokuu 2015

Pakka käytännössä: Asiakasarvioinnit Espoolaisravintoloissa. Toukokuu 2015 Pakka käytännössä: Asiakasarvioinnit Espoolaisravintoloissa Toukokuu 2015 Mikä on Pakka toimintamalli? Pakka on paikallista yhteisöön vaikuttamista alkoholi- ja päihdehaittojen vähentämiseksi Toimintamallin

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET RAUMAN SEURAKUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Rauman seurakunta on Rauman talousalueen suurin yksittäinen seurakunta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita

Lisätiedot

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA 16.10.2015 PALVELUN MÄÄRITELMÄ LYHYESTI (Lukuvalmentajapalvelun konseptin mukaan) Lukuvalmentaja-palvelu on Helsingin kaupunginkirjaston henkilökohtainen, räätälöity opastuspalvelu,

Lisätiedot

Esitystapa: Piirrä suunnitelma lyijykynällä, kuulakärkikynällä ja/tai puuväreillä yhdelle vaakasuuntaiselle A3-paperille.

Esitystapa: Piirrä suunnitelma lyijykynällä, kuulakärkikynällä ja/tai puuväreillä yhdelle vaakasuuntaiselle A3-paperille. tehtävä 1. ideointi Suomen kesä tarjoaa useita festivaalitapahtumia moneen makuun. Tällä kertaa vaihtoehtoinasi ovat metallimusiikkiin keskittyvä Tuska, musiikki- ja kaupunkikulttuurifestivaali Flow tai

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen

Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen Mieti valmiiksi: Yksi omaan opetukseen liittyvä issue : Opiskelijapalaute

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2)

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) Hei! Olemme tekemässä opinnäytetyötä liittyen liiketalouden opintoihimme. Työmme käsittelee kylkiäisiä ja muita lisäetuuksia kuluttajan näkökulmasta. Kyseisellä lomakkeella haluamme

Lisätiedot

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008 1. Kehitys koostuu ns. kehityskolmiosta. Jonka osina ovat Harjoittelu, Lepo ja Ravinto. 2. Ruokailun tavoite on olla yksi luonteva osa urheilijan kokonaisuutta. Urheilijan ravitsemuksen A B C A= Arkiruokailu

Lisätiedot

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo HOT-testin tulokset Nimi: Teija Tahto Pvä: 12.10.2012 Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo PALJON KEHITETTÄVÄÄ SELKEÄ VAHVUUS Tavoitteen asettelu Motivaatio Itsekuri

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P Osa 5. Joustoista Kysynnän hintajousto (price elasticity of demand) mittaa, miten kysynnän määrä reagoi hinnan muutokseen = kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini!

Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini! Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini! 14.9.2016 Millaisia viininjuojia suomalaiset ovat? Ja kuinka me eroamme viininkuluttajina muista pohjoismaalaisista? Tuloksia koostettu seuraavista tutkimuksista:

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot