OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA"

Transkriptio

1 Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen ja Koulutuksen tutkimuslaitos OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Opiskelijakysely 2015 Perusraportti 1.0 Joulukuu 2015

2 ESIPUHE Tämä raportti esittelee keväällä 2015 tehdyn opiskelijakyselyn yleiset tulokset. Kysely tehtiin yliopiston koulutuspalveluiden ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen yhteistyönä. Raportissa kyselyn tuloksia ei kommentoida tai analysoida perusjakaumia pitemmälle, mutta tiedekunnittain esiteltynä nämäkin tiedot antavat runsaasti tietoa, jota voidaan käyttää opetuksen kehittämisen apuna. Muita analyysejä tehdään strategisen kehittämisen yksikössä ja Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Pääosa tiedoista esitetään pylväskuvioina. Raportin on tehnyt harjoittelija Olli Leppänen. Opiskelijakysely kohdistettiin 1., 3., ja 5. vuoden suomalaisille perustutkinto-opiskelijoille. Kysely on vuodesta 2009 alkaen toistettu vuosittain, mutta jatkossa kysely tullaan toteuttamaan joka toinen vuosi. Pitemmällä tähtäimellä kysely lähetetään näin ollen joka toiselle perusjoukolle kolmasti opintojen aikana. Saadun palautteen pohjalta kyselyä uudistettiin ja lyhennettiin vuonna 2015, jolloin se toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa (huhtikuun alku) pyydettiin palautetta ensimmäisestä opiskeluvuodesta (vain ensimmäistä läsnäolovuottaan opiskelevat), opetuksen ja ohjauksen laadusta, sekä tiedonhankintataidoista. Kyselyn toisen vaihe lähetettiin vain ensimmäisen vaiheen vastaajille (huhtikuun loppu), ja sen teemoja olivat opintojen eteneminen, oma kehittyminen, ajankäyttö ja työssäkäynti. Vastaajia ensimmäisessä osassa oli 1318 (vastausprosentti ) ja toisessa osassa 1088 (8 ensimmäisen vaiheen vastaajista). Kysely on osa Jyväskylän yliopiston keskitettyä koulutuksen palautejärjestelmää. Vastaavia kyselyitä tullaan jatkossa tekemään myös kansainvälisille opiskelijoille sekä jatko-opiskelijoille. Jyväskylässä Terhi Skaniakos, Erikoissuunnittelija, Strateginen kehittäminen Kari Pitkänen, strategiajohtaja, Strateginen kehittäminen Eeva Kallio, erikoistutkija, Koulutuksen tutkimuslaitos Päivi Tynjälä, professori, Koulutuksen tutkimuslaitos 2

3 SISÄLTÖ Esipuhe JOHDANTO Kyselyn suorittaminen Katoanalyysi Perusraportin rakenne ja käytetyt testit KUVIOT JA TAULUKOT KYSELY VAIHE 1. Osa 1: Taustatiedot Osa 2: Ensimmäinen opiskeluvuosi Osa 3: Ensimmäinen opiskeluvuosi / Kandidaattiopinnoista ja maisteriopinnoista aloittaneet Osa 4: Opetuksen ja ohjauksen laatu Osa 5. Tiedonhankinta KYSELY VAIHE 2. Osa 6. Opintojesi eteneminen Osa 7. Opiskelualan valinnan varmuus Osa 8: Oma opiskelusi ja kehittymisesi Osa 9. Ajankäyttö, työssäkäynti ja toimeentulo 3

4 JOHDANTO Kyselyn suorittaminen Opiskelijakysely toteutettiin keväällä 2015 verkkokyselynä käyttäen Webropol-kyselysovellusta. Kysely lähetettiin kaikille perusjoukkoon kuuluville sähköpostiviestillä, jossa olevan henkilökohtaisen linkin kautta vastaaja pääsi kyselylomakkeeseen. Kyselyn kohdejoukkona olivat Jyväskylän yliopiston 1., 3. ja 5. vuoden perustutkinto-opiskelijat, jotka olivat ilmoittautuneet joko läsnä- tai poissaoleviksi ja jotka olivat Suomen kansalaisia. Opiskeluvuoden järjestysnumero laskettiin ensimmäisestä tutkinto-oikeudesta, jonka opiskelija oli saanut Jyväskylän yliopistossa. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista kohdejoukkoon poimittiin vain läsnäolevaksi ilmoittautuneet, sillä poissaoleviksi ilmoittautuneilla ei vielä olisi ollut opiskelukokemusta Jyväskylän yliopistosta. Näillä rajauksilla perusjoukon muodostivat 4399 opiskelijaa. Kyselylomake (liitteenä) muodostui yhdeksästä osiosta, jotka liittyivät vastaajien taustatietoihin, ensimmäiseen opiskeluvuoteen, opetuksesta saatuihin kokemuksiin, opintojen etenemiseen, opiskelualan varmuuteen, opiskelijan kokemaan omaan kehittymiseen sekä ajankäyttöön, työssäkäyntiin ja toimeentuloon. Lisäksi tässä kyselyssä kysyttiin pro gradun tekovaiheessa olevilta opiskelijoilta heidän tiedonhankintataidoistaan ensimmäisen osion lopussa. Vastaajilta pyydettiin lupaa yhdistää heidän antamiinsa vastauksiin taustatietoja Jyväskylän yliopiston opiskelijarekisteristä (ikä, sukupuoli, tiedekunta, pääaine, opintopistemäärät, arvosanat, läsnäolotiedot, Jyväskylän yliopistossa suoritetut tutkinnot, kirjoilletulovuosi) opiskelijaa antoi luvan käyttää opintorekisteritietoja tässä tutkimuksessa (96,). Opiskelijoita pyydettiin kuitenkin lomakkeella antamaan sukupuoli, ikä, tiedekunta ja pääaine, näiltä osin vastaajamäärä on 1318, joka on perusjoukosta. Katoanalyysi Opiskeluvuosi Perusjoukko N % Kysely n % Vastausprosentti , ,6 34, , ,0 28, , ,4 25,5 Yhteensä ,0 Sukupuoli Perusjoukko N % Kysely n % Mies , ,9 Nainen , ,0 halua vastata 0 0,0 1 0,0 Yhteensä

5 Tiedekunta Perusjoukko N % Kysely n % Tiedekunnan Vastausprosentti Humanistinen tiedekunta , ,1 35,9 Informaatioteknologian tiedekunta , ,7 24,1 Kasvatustieteiden tiedekunta , ,6 31,7 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta , ,6 28,8 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta , ,6 32,7 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 381 8,7 85 6,4 22,3 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta , ,0 28,8 Yhteensä Suoritetut opintopisteet lv Perusjoukko N % Kysely n % 0op ,3 19 1,6 1-9op 229 5,2 23 1, op 349 7,9 66 5, op 353 8,0 95 7, op , ,2 45op tai yli , ,8 Yhteensä Kokonaisopinto- pistemäärä Perusjoukko N % Kysely n % alle 20op 352 8,0 27 2, op , , op , , , , , , op , ,8 300op tai yli 294 6, ,6 Yhteensä

6 Perusraportin rakenne ja käytetyt testit Tilastoajot perusraporttia varten on tehty SPSS 20.0 ohjelmalla. Perusraportin taulukot noudattavat kyselylomakkeen järjestystä. Perusraportin pääsääntönä on esittää kunkin kysymyksen osalta eri vastausvaihtoehtojen prosenttiosuudet tiedekunnittain ja koko yliopistoa koskevina summatietoina. Muuttujien luokkina on käytetty kyselylomakkeen muuttuja-arvoja, eikä niitä ole uudelleenluokiteltu ellei siihen ole ollut tarvetta. Esimerkiksi vastaajien ikä on luokiteltu, koska yhden vuoden tarkkuudella ilmoitettuna vastaajien anonymiteetti olisi joissakin yksittäisissä tapauksissa saattanut vaarantua. Joidenkin kysymysten kohdalla taustamuuttujana on lisäksi käytetty opiskeluvuotta, mikäli on katsottu, että tiedolla on erityistä mielenkiintoa. Avokysymyksiin saatuja vastauksia (jotka kaikki olivat luokiteltujen vastausvaihtoehtojen tarkentavia kysymyksiä) ei ole tässä raportissa listattu tai luokiteltu. Niiden kysymysten osalta, joissa vastaaja on voinut vastata myöntävästi useampaan vastausvaihtoehtoon, prosentit kuvaavat sitä, kuinka suuri osa vastaajista on vastannut myöntävästi kyseiseen vastausvaihtoehtoon. Aineiston analyysissa on käytetty riippuvuuksien tarkastelemiseen ristiintaulukointia ja χ²riippumattomuustestiä. Tiedekuntien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero tarkastellussa muuttujassa, jos χ²-testisuureen p-arvo < 0.05 (Pearson Chi-Square). Jos p-arvo on vähintään 0.05, tiedekuntien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa. Toimiakseen oikein χ²-testi vaatii, että kaikki odotetut frekvenssit ovat nollaa suurempia ja että enintään viidesosa odotetuista frekvensseistä ovat pienempiä kuin 5. Testi ei kerro ristiintaulukoiden sisältämien erojen sisällöllisestä merkitsevyydestä vaan ainoastaan ovatko otoksessa havaitut erot olemassa myös perusjoukossa 5 %:n merkitsevyystasolla. Testin perusteella ei voida myöskään sanoa mitkä tiedekunnat eroavat toisistaan, mikäli tilastollisesti merkitsevää eroa on. Otoskoon ollessa suuri pienetkin erot tulevat merkitseviksi ja päinvastoin pienellä otoskoolla ainoastaan suuret erot tulevat merkitseviksi. 6

7 KUVIOT JA TAULUKOT Osa 1. TAUSTATIEDOT Vastaajat tiedekunnittain 0% 1 2 Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Yhteiskuntatieteellinen tdk n= % 6 % 18 % 11 % 16 % 13 % 24 % Sukupuolijakauma tiedekunnittain Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= % 61% % nainen mies ei halua vastata p <.001 Opiskelijoiden ikäjakauma tiedekunnittaina Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä % ikä vuosina ikä vuosina ikä vuosina ikä vuosina ikä vuosina 30+ p <.001 7

8 Pääaine n % n % Aikuiskasvatustiede 11 0,8 Musiikkikasvatus 14 1,1 Akvaattiset tieteet 9 0,7 Musiikkitiede 11,8 Biologia 7 0,5 Orgaaninen kemia 1,1 Corporate Environmental Management 6 0,5 Psykologia 60 4,6 Ekologia ja evoluutiobiologia 22 1,7 Puheviestintä 17 1,3 Englannin kieli 54 4,1 Romaaninen filologia 16 1,2 Erityispedagogiikka 62 4,7 Ruotsin kieli 25 1,9 Etnologia 13 1,0 Saksan kieli ja kulttuuri 11,8 Filosofia 6 0,5 Solu- ja molekyylibiologia 23 1,7 Fysiikka 43 3,3 Sosiaalityö 29 2,2 Fysioterapia 14 1,1 Sosiologia 23 1,7 Gerontologia ja kansanterveys 17 1,3 Suomalainen viittomakieli 4,3 Historia 43 3,3 Suomen historia 1,1 Johtaminen 26 2,0 Suomen kieli 34 2,6 Kasvatustiede 40 3,0 Taidehistoria 12,9 Kasvatustiede (OKL) 58 4,4 Taidekasvatus 5,4 Kasvatustiede KYC 9 0,7 Taloustiede 24 1,8 Kasvatustiede, erityisesti ohjaus 6 0,5 Terveyskasvatus 19 1,4 Kehityspsykologia 1 0,1 Tietojenkäsittelytiede 7,5 Kemia 55 4,2 Tietojärjestelmätiede 92 7,0 Kirjallisuus 22 1,7 Tietotekniikka 64 4,9 Kognitiotiede 3 0,2 Tilastotiede 3,2 Laskentatoimi 19 1,4 Valmennus- ja testausoppi 3,2 Liikunnan yhteiskuntatieteet 13 1,0 Valtio-oppi 17 1,3 Liikuntabiologinen aineryhmä 23 1,7 Varhaiskasvatustiede 47 3,6 Liikuntafysiologia 2 0,2 Venäjän kieli ja kulttuuri 7,5 Liikuntalääketiede 10 0,8 Yhteiskuntapolitiikka 33 2,5 Liikuntapedagogiikka 38 2,9 Yhteisöviestintä 12,9 Liikuntapsykologia 1 0,1 Ympäristötiede ja -teknologia 13 1,0 Markkinointi 16 1,2 Yrittäjyys 3,2 Matematiikka 23 1,7 Soveltava kielitiede 1,1 Matematiikan ja tilastotieteen pääaineryhmä 7 0,5 Sosiaalityö KYC 2,2 Museologia 4 0,3 Tietotekniikka KYC 1,1 Music, mind and Technology 1 0,1 Total ,0 8

9 50% Vastaajat opintovuosittain suhteessa perusjoukkoon % Perusjoukko n=4399 Vastaajat n=1318 Opiskeluvuosi tiedekunnittain Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= vuosi / 2015, vuosi / 2013, vuosi / p < Parisuhdetilanne tiedekunnittain Humanistinen tdk n=317 3 IT tdk n=167 3 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 4 Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= En ole parisuhteessa/minulla ei ole kumppania Minulla on kumppani, jonka kanssa asun erillään Minulla on kumppani, jonka kanssa asun samassa taloudessa Mikään näistä vaihtoehdoista ei kuvaa tilannettani/en halua vastata p =

10 Samassa taloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden huollettavien lastesi Humanistinen tdk n=244 IT tdk n=131 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 74 Kasvatustieteiden tdk n=173 Liikuntatieteellinen tdk n=110 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=165 Yhteensä n= yhtään lasta 1 lapsi 2 lasta tai useampi #p < Opiskelijoiden asuinpaikka tiedekunnittain Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= % % 1 1 1% #p < Jyväskylän seudulla tai muualla Keski-Suomessa Pääkaupunkiseudulla Muualla Suomessa Ulkomailla Jyväskylän yliopistossa aloitettu tutkinto Humanistinen tdk n=317 8 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= % 81% 8 60% p < Kandidaattiopinnoista Maisteriopinnoista 10

11 Opintopisteet lukukautena tiedekunnittain Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= tai enemmän p<0.001 Opintopisteet yhteensä tiedekunnittain Humanistinen tdk n= % IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = % Kasvatustieteiden tdk n= % Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= % Yhteensä n= % tai enemmän #p<0.001 Lukuvuotena suoritetut opintopisteet opiskeluvuosittain 1. opintovuosi opintovuosi opintovuosi Yhteensä n= tai enemmän p<

12 Suoritetut opintopisteet yhteensä opiskeluvuosittain 1. opintovuosi n= opintovuosi n= opintovuosi n=276 51% 3 Yhteensä n= % tai enemmän 1-vuoden opiskelijoiden opintopisteet yhteensä tiedekunnittain Humanistinen tdk n=109 1% 2 6 IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 36 7 Kasvatustieteiden tdk n=111 6 Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=64 7 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=72 1% Yhteensä n= % #p< vuoden opiskelijoiden opintopisteet yhteensä tiedekunnittain Humanistinen tdk n=90 1% % IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=72 1% 2 4 Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n=389 1% tai enemmän #p<

13 5-vuoden opiskelijoiden opintopisteet yhteensä tiedekunnittain Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 18 61% 3 Kasvatustieteiden tdk n= % Liikuntatieteellinen tdk n=18 50% 3 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n=276 51% tai enemmän #p=

14 Osa 2. Ensimmäinen opiskeluvuosi Opiskelee 1. lukuvuotta Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= % p=0.005 Kuinka merkittävässä rollissa seuraavat syyt olivat siinä, että valitsit Jyväskylän yliopiston opiskelupaikaksesi Yhteensä kaikissa tiedekunnissa Jyväskylä tuntui hyvältä asuinpaikkakunnalta n= Haluamaani koulutusta järjestetään vain Jyväskylässä n= Jyväskylä sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä n= Jyväskylän yliopiston maine opiskelupaikkana n= Muut perhe- tai henkilökohtaiset syyt n=558 5 Jyväskylän yliopistoon oli helppo päästä n= En päässyt muualle opiskelemaan n=561 7 Olin jo opiskellut Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa n=557 Mahdollisuus asua vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona n= Jokin muu syy n= lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys 14

15 Humanistinen tiedekunta Jyväskylä tuntui hyvältä asuinpaikkakunnalta n= Jyväskylä sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä n= Haluamaani koulutusta järjestetään vain Jyväskylässä n= Muut perhe- tai henkilökohtaiset syyt n= Jyväskylän yliopiston maine opiskelupaikkana n= Jyväskylän yliopistoon oli helppo päästä n= En päässyt muualle opiskelemaan n=117 6 Mahdollisuus asua vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona n=119 Olin jo opiskellut Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa n= Jokin muu syy n=13 6 lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys 15

16 IT tiedekunta Jyväskylä tuntui hyvältä asuinpaikkakunnalta n= Haluamaani koulutusta järjestetään vain Jyväskylässä n=89 3 Muut perhe- tai henkilökohtaiset syyt n= Jyväskylän yliopistoon oli helppo päästä n= Jyväskylä sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä n= Jyväskylän yliopiston maine opiskelupaikkana n= En päässyt muualle opiskelemaan n= Mahdollisuus asua vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona n=87 Olin jo opiskellut Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa n= Jokin muu syy n=17 71% 2 lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylä tuntui hyvältä asuinpaikkakunnalta n= Jyväskylä sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä n=37 3 Muut perhe- tai henkilökohtaiset syyt n= Haluamaani koulutusta järjestetään vain Jyväskylässä n=38 6 Jyväskylän yliopistoon oli helppo päästä n=37 61% 1 Olin jo opiskellut Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa n=38 81% Jyväskylän yliopiston maine opiskelupaikkana n=38 7 En päässyt muualle opiskelemaan n= Mahdollisuus asua vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona n=37 8 Jokin muu syy n=5 lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys 16

17 Kasvatustieteiden tiedekunta Jyväskylä tuntui hyvältä asuinpaikkakunnalta n= % Jyväskylän yliopiston maine opiskelupaikkana n= Haluamaani koulutusta järjestetään vain Jyväskylässä n=113 51% 1 3 Jyväskylä sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä n= Olin jo opiskellut Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa n=112 7 Jyväskylän yliopistoon oli helppo päästä n= En päässyt muualle opiskelemaan n=112 8 Mahdollisuus asua vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona n=112 8 Jokin muu syy n=16 50% 2 Muut perhe- tai henkilökohtaiset syyt n=11 61% 1 lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys Liikuntatieteiden tiedekunta Haluamaani koulutusta järjestetään vain Jyväskylässä n=63 Jyväskylä tuntui hyvältä asuinpaikkakunnalta n=62 Jyväskylän yliopiston maine opiskelupaikkana n=62 Olin jo opiskellut Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa n= % Muut perhe- tai henkilökohtaiset syyt n=59 81% Jyväskylä sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä n=62 Jyväskylän yliopistoon oli helppo päästä n=60 Mahdollisuus asua vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona n= En päässyt muualle opiskelemaan n=59 100% Jokin muu syy n=17 8 lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys 17

18 Matemaattis-luonnotieteellinen tiedekunta Jyväskylä tuntui hyvältä asuinpaikkakunnalta n= Jyväskylän yliopistoon oli helppo päästä n= En päässyt muualle opiskelemaan n= Jyväskylä sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä n= Muut perhe- tai henkilökohtaiset syyt n=71 61% Jyväskylän yliopiston maine opiskelupaikkana n= % 1 Haluamaani koulutusta järjestetään vain Jyväskylässä n= Olin jo opiskellut Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa n=71 9 1% Mahdollisuus asua vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona n=71 8 Jokin muu syy n= lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys 18

19 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylä tuntui hyvältä asuinpaikkakunnalta n= Muut perhe- tai henkilökohtaiset syyt n= Jyväskylän yliopiston maine opiskelupaikkana n=75 Jyväskylän yliopistoon oli helppo päästä n=75 Haluamaani koulutusta järjestetään vain Jyväskylässä n=74 Jyväskylä sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä n=75 Olin jo opiskellut Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa n= % En päässyt muualle opiskelemaan n= Mahdollisuus asua vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona n=75 8 Jokin muu syy n= lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys Mitä aiempia korkeakouluasteen opintoja sinulla oli ennen Jyväskylän yliopistossa aloittamiasi tutkintoon tähtääviä opintoja? Voit valita useamman vaihtoehdon. aiempia korkeakouluasteen opintoja Humanistinen tdk n=121 IT tdk n=89 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 38 Kasvatustieteiden tdk n=113 Liikuntatieteellinen tdk n=64 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=73 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=77 Yhteensä n= % 5 19

20 Ammattikorkeakoulututkinto Humanistinen tdk n=121 IT tdk n=89 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu n=38 Kasvatustieteiden tdk n=113 Liikuntatieteellinen tdk n=64 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=73 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=77 Yhteensä n= % ei kyllä Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja Humanistinen tdk n=121 IT tdk n=89 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu n=38 Kasvatustieteiden tdk n=113 Liikuntatieteellinen tdk n=64 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=73 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=77 Yhteensä n= % % 9 70% ei kyllä Muussa avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja Humanistinen tdk n=121 IT tdk n=89 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu n=38 Kasvatustieteiden tdk n=113 Liikuntatieteellinen tdk n=64 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=73 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=77 Yhteensä n= % 9 80% ei kyllä p =

21 Toisen yliopiston opintoja ilman suoritettua tutkintoa Humanistinen tdk n=121 IT tdk n=89 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu n=38 Kasvatustieteiden tdk n=113 Liikuntatieteellinen tdk n=64 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=73 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=77 Yhteensä n= % ei kyllä p =0.143 Alempi yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto (kandidaatintutkinto tai vastaava) Humanistinen tdk n=121 IT tdk n=89 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu n=38 Kasvatustieteiden tdk n=113 Liikuntatieteellinen tdk n=64 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=73 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=77 Yhteensä n= % ei kyllä #p <0.002 Ylempi yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto (maisterintutkinto) Humanistinen tdk n=121 IT tdk n=89 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu n=38 Kasvatustieteiden tdk n=113 Liikuntatieteellinen tdk n=64 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=73 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=77 Yhteensä n= % 91% 9 ei kyllä #P=

22 Uusille opiskelijoille järjestetään mm. yliopisto-opintoihin orientoiva jakso ja mahdollisuus opiskelijatutorin antamaan neuvontaan. Arvioi tätä toimintaa saamiesi kokemustesi perusteella ja vastaa seuraavaan väittämään. Uusien opiskelijoiden tuki on antanut hyvät valmiudet yliopisto-opintojeni aloittamiseen Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu n= Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= p =0.006 Opiskelijatutorin antama neuvonta oli asiantuntevaa Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu n= Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n=64 1 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=73 51% Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= p =

23 Osa 3. Ensimmäinen Opiskeluvuosi Kandidaattiopinnoista ja maisteriopinnoista aloittaneet Jyväskylän yliopiston maine opiskelupaikkana Kandidaattiopinnoista n= Maisteriopinnoista n= Yhteensä n= lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys p=0.07 Haluamaani koulutusta järjestetään vain Jyväskylässä Kandidaattiopinnoista n=425 51% 2 2 Maisteriopinnoista n=140 5 Yhteensä n= lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys p<0.001 Jyväskylän yliopistoon oli helppo päästä Kandidaattiopinnoista n= Maisteriopinnoista n= Yhteensä n= lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys p=0.013 Olin jo opiskellut Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa Kandidaattiopinnoista n=420 8 Maisteriopinnoista n= Yhteensä n=557 8 lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys p=

24 En päässyt muualle opiskelemaan Kandidaattiopinnoista n=425 70% 1 Maisteriopinnoista n=136 90% Yhteensä n=561 7 lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys p<0.001 Jyväskylä tuntui hyvältä asuinpaikkakunnalta Kandidaattiopinnoista n=427 5 Maisteriopinnoista n=137 5 Yhteensä n= lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys p<0.001 Mahdollisuus asua vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona Kandidaattiopinnoista n=427 8 Maisteriopinnoista n=137 8 Yhteensä n=564 8 lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys p=0.541 Muut perhe- tai henkilökohtaiset syyt Kandidaattiopinnoista n= Maisteriopinnoista n= Yhteensä n=558 5 lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys p=

25 Jyväskylä sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Kandidaattiopinnoista n= Maisteriopinnoista n= Yhteensä n= lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys p=0.003 Jokin muu syy Kandidaattiopinnoista n=62 50% 1 3 Maisteriopinnoista n=34 5 Yhteensä n= lainkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä Suuri merkitys p=0.150 aiempia korkeakouluasteen opintoja Kandidaattiopinnoista n= Maisteriopinnoista n=143 1% 9 Yhteensä n= kyllä ei Ammattikorkeakouluopintoja ilman tutkintoa Kandidaattiopinnoista n=432 Maisteriopinnoista n=143 Yhteensä n= % 100% 100% ei 25

26 Ammattikorkeakoulututkinto Kandidaattiopinnoista n=432 9 Maisteriopinnoista n=143 5 Yhteensä n=575 81% 1 kyllä ei p<0.001 Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja Kandidaattiopinnoista n=432 Maisteriopinnoista n=143 Yhteensä n= kyllä ei p=0.006 Muussa avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja Kandidaattiopinnoista n=432 Maisteriopinnoista n=143 Yhteensä n=575 80% 8 8 kyllä ei p=0.007 Toisen yliopiston opintoja ilman suoritettua tutkintoa Kandidaattiopinnoista n=432 Maisteriopinnoista n=143 Yhteensä n= kyllä ei p=

27 Alempi yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto (kandidaatintutkinto tai vastaava) Kandidaattiopinnoista n= % Maisteriopinnoista n=143 7 Yhteensä n=575 9 kyllä ei p<0.001 Ylempi yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto (maisterintutkinto) Kandidaattiopinnoista n= % Maisteriopinnoista n= Yhteensä n=575 9 kyllä ei p<0.001 Muita opintoja Kandidaattiopinnoista n=432 Maisteriopinnoista n=143 Yhteensä n= kyllä ei #p=0.002 Uusien opiskelijoiden tuki on antanut hyvät valmiudet yliopistoopintojeni aloittamiseen Kandidaattiopinnoista n=432 4 Maisteriopinnoista n= Yhteensä n= Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Siltä väliltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä p<

28 Opiskelijatutorin antama neuvonta oli asiantuntevaa Kandidaattiopinnoista n= Maisteriopinnoista n= Yhteensä n= Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Siltä väliltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä p<

29 Osa 4. Opetuksen ja ohjauksen laatu Millainen kokonaiskäsitys sinulla on pääaineesi opetuksen laadusta Jyväskylän yliopistossa tähän saakka Humanistinen tdk n= IT tdk n=167 5 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 6 Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= Hyvin kielteinen Melko kielteinen Siltä väliltä Melko myönteinen Hyvin myönteinen #p <0.534 Pohdi suorittamiasi pääaineen opintoja ja ota kantaa seuraaviin väittämiin Koen, että opetus on ollut kriittisesti asioita tarkastelevaa Humanistinen tdk n=317 6 IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 5 Kasvatustieteiden tdk n= % 1 Liikuntatieteellinen tdk n=140 60% 2 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 60% 2 Yhteensä n= % #p <

30 Useimmilla kursseilla on selkeat oppimistavoitteet ja osaamisen kriteerit Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 60% 2 Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= #p <0.287 Useimmat kurssit ovat pelkkää luentojen kuuntelemista ja/tai tenttiin pänttäämistä Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n=

31 Koen, etta opetus on ollut vuorovaikutteista Humanistinen tdk n= % IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= Opetuksessa on sopivasti kytketty toisiinsa teoriaa ja käytäntöä Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n=

32 Hyvän kurssiarvosanan saaminen edellyttää syvällistä ymmärtämistä Humanistinen tdk n= IT tdk n=167 4 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= Mielestäni opiskelijoita rohkaistaan epäilemään ja arvioimaan itsenäisesti tietoa Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n=

33 Kurssien suoritusmuodoissa on riittävästi joustavuutta ja erilaisia vaihtoehtoja Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= p =0.002 Se, mitä meille opetetaan, näyttää vastaavaan kursseille asetettuja tavoitteita Humanistinen tdk n=317 61% IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 6 Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= % #p <

34 Useimmat opetetut asiat tuntuvat mielekkäiltä ja tarkoituksenmukaisilta Humanistinen tdk n= IT tdk n=167 50% Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = % 1 Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 4 Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= % p =0.213 Kurssit antavat minulle käsityksen siitä, mitä tieteenalalla yleisesti tapahtuu Humanistinen tdk n= IT tdk n= % Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= % Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= % 1 p =

35 Opetus auttaa minua etsimään perusteluja erilaisille näkökulmille Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n=232 5 Liikuntatieteellinen tdk n=140 5 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= #p <0.212 Kurssit rohkaisevat minua linkittämään oppimiani asioita laajempaan yhteyteen Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= % Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 50% 1 Yhteiskuntatieteellinen tdk n= % 2 Yhteensä n= % #p <

36 Mitkä ovat pääaineessasi käytetyt tyypillisimmät opetusmenetelmät Yleisin 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= % Liikuntatieteellinen tdk n=140 3 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 6 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 60% 2 Yhteensä n= % Luennot Luennot, joiden rinnalla on harjoituksia Seminaarit Muu ryhmäopetus Itsenäinen opiskelu Verkko-opetus Muu Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeak oulu = 85 Kasvatustietei den tdk n=232 Liikuntatieteell inen tdk n=140 Matemaattisluonnontieteell inen tdk n=206 Yhteiskuntatieteel linen tdk n=171 Luennot 34 % 38 % 66 % 20 % 34 % 31 % 60 % 37 % Luennot, joiden rinnalla on 38 % 59 % 34 % 36 % 31 % 67 % 6 % 40 % harjoituksia Seminaarit 3 % 0 % 0 % 7 % 11 % 0 % 3 % 4 % Muu ryhmäopetus 20 % 0 % 0 % 27 % 12 % 0 % 1 % 11 % Itsenäinen opiskelu 4 % 1 % 0 % 9 % 9 % 2 % 26 % 7 % Verkko-opetus 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 4 % 1 % Muu 1 % 0 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0 % 1 % Yhteensä n=

37 Toiseksi yleisin 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Humanistinen tdk n= % IT tdk n= % Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = % Kasvatustieteiden tdk n= % Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= % Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= Luennot Luennot, joiden rinnalla on harjoituksia Seminaarit Muu ryhmäopetus Itsenäinen opiskelu Verkko-opetus Muu Humanistin en tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeako ulu = 85 Kasvatustieteid en tdk n=232 Liikuntatieteellin en tdk n=140 Matemaattisluonnontieteellin en tdk n=206 Yhteiskuntatieteellin en tdk n=171 Luennot 22 % 31 % 29 % 16 % 19 % 24 % 23 % 23 % Luennot, joiden rinnalla on 23 % 28 % 47 % 22 % 19 % 21 % 17 % 23 % harjoituksia Seminaarit 9 % 0 % 4 % 18 % 34 % 4 % 10 % 11 % Muu ryhmäopetus 20 % 2 % 2 % 20 % 9 % 11 % 5 % 12 % Itsenäinen opiskelu 25 % 31 % 16 % 23 % 16 % 32 % 42 % 27 % Verkko-opetus 1 % 8 % 0 % 0 % 2 % 1 % 4 % 2 % Muu 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 5 % 0 % 1 % Yhteens ä n=

38 Mitkä ovat pääaineesi tyypillisimmät arviointimenetelmät Yleisin Humanistinen tdk n= % IT tdk n= % 1 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 4 Kasvatustieteiden tdk n= % Liikuntatieteellinen tdk n= % Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= % 1% Yhteensä n= % 1% 1% Kirjatentti Luentokuulustelu Essee Oppimispäiväkirja Ryhmätentti Portfolio Muut kirjalliset työt Harjoitustyöt Ryhmätyöt Suulliset esitykset Aktiivisuus opetustilanteissa Muu 38

39 Humanistin en tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeako ulu = 85 Kasvatustieteid en tdk n=232 Liikuntatieteellin en tdk n=140 Matemaattisluonnontieteellin en tdk n=206 Yhteiskuntatieteelli nen tdk n=171 Kirjatentti 17 % 48 % 40 % 20 % 44 % 24 % 68 % 34 % Luentokuulustelu 21 % 30 % 44 % 2 % 21 % 73 % 15 % 28 % Essee 25 % 0 % 4 % 28 % 3 % 0 % 14 % 13 % Oppimispäiväkirja 3 % 1 % 0 % 9 % 4 % 0 % 1 % 3 % Ryhmätentti 3 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Portfolio 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muut kirjalliset työt 14 % 1 % 2 % 14 % 10 % 1 % 1 % 8 % Harjoitustyöt 7 % 16 % 6 % 5 % 8 % 0 % 1 % 6 % Ryhmätyöt 6 % 1 % 5 % 18 % 2 % 0 % 1 % 5 % Suulliset esitykset 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Aktiivisuus opetustilanteissa 2 % 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 0 % 1 % Muu 1 % 2 % 0 % 2 % 3 % 1 % 0 % 1 % Yhteens ä n=

40 Toiseksi yleisin Humanistinen tdk n= % IT tdk n=167 6 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = % Kasvatustieteiden tdk n= % Liikuntatieteellinen tdk n= % 1% Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= % 1 3 1% Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n=1318 1% 1 Kirjatentti Luentokuulustelu Essee Oppimispäiväkirja Ryhmätentti Portfolio Muut kirjalliset työt Harjoitustyöt Ryhmätyöt Suulliset esitykset Aktiivisuus opetustilanteissa Muu 40

41 Humanistine n tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoul u = 85 Kasvatustieteide n tdk n=232 Liikuntatieteelline n tdk n=140 Matemaattisluonnontieteelline n tdk n=206 Yhteiskuntatieteelline n tdk n=171 Kirjatentti 18 % 12 % 16 % 21 % 29 % 26 % 16 % 20 % Luentokuulustelu 17 % 5 % 7 % 5 % 19 % 5 % 44 % 14 % Essee 15 % 4 % 12 % 18 % 1 % 5 % 12 % 10 % Oppimispäiväkirja 9 % 2 % 18 % 13 % 8 % 1 % 20 % 10 % Ryhmätentti 2 % 0 % 0 % 2 % 1 % 0 % 0 % 1 % Portfolio 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muut kirjalliset työt 15 % 7 % 9 % 14 % 14 % 17 % 4 % 12 % Harjoitustyöt 8 % 62 % 22 % 2 % 11 % 34 % 2 % 18 % Ryhmätyöt 8 % 8 % 11 % 21 % 9 % 2 % 2 % 9 % Suulliset esitykset 4 % 1 % 1 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % Aktiivisuus opetustilanteissa 3 % 0 % 1 % 1 % 4 % 0 % 0 % 2 % Muu 1 % 1 % 2 % 1 % 3 % 5 % 1 % 2 % Yhteens ä n=

42 Arvioi seuraavia opettajia ja opiskelijoita koskevia väittämiä pääaineesi tähän astisten opiskelukokemusten perusteella Opettajat jakavat innostuksensa aiheeseen opiskelijoiden kanssa Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= # Opettajat jaksavat kärsivällisesti selittää vaikeaksi koettuja asioita Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 51% Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= % Yhteiskuntatieteellinen tdk n= % Yhteensä n= #p <

43 Opettajat auttavat opiskelijoita näkemään, miten tieteenalalla ajatellaan ja miten siinä tehdään johtopäätöksiä Humanistinen tdk n= IT tdk n=167 60% Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 5 Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n=140 5 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= #p <0.064 Opiskelijat tukevat toisiaan ja yrittavat auttaa, kun on tarvetta Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=205 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= % # Pystyn mielestäni mukavasti työskentelemään muiden opiskelijoiden kanssa kursseilla Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=205 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= # 43

44 Kursseilla tarjotaan paljon mahdollisuuksia keskustella tärkeistä ideoista ja aiheista Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=205 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= Keskusteleminen muiden opiskelijoiden kanssa auttaa minua ymmärtämään asioita paremmin Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=205 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= % # Nautin osallistumisesta opetukseen Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=205 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n=

45 Arvioi seuraavia vaatimuksia ja palautetta koskevia väittämiä pääaineesi tähän astisten opiskelukokemustesi perusteella Kurssien vaatimukset ovat minulle selviä Humanistinen tdk n=317 5 IT tdk n=167 6 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 60% Kasvatustieteiden tdk n=232 61% Liikuntatieteellinen tdk n= % 1 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= #p <0.06 Kurssit ovat auttaneet minua luomaan yhteyksiä opiskeltavien asioiden ja aikaisempien tietojeni tai kokemuksieni välillä Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= #P>0.5 45

46 On helppo nähdä, miten kurssien yhteydessä suoritetut tehtävät liittyvät siihen, mitä minun odotetaan oppivan Humanistinen tdk n= IT tdk n= % Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 1% 4 Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= # Olen saanut opettajilta säännönmukaisesti palautetta opintosuorituksistani Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n=

47 Olen saanut opettajilta palautetta, joka auttaa minua kehittämään opiskelutapojani Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 4 Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= % Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 3 Yhteensä n= Olen saanut opettajilta palautetta, joka on auttanut minua selvittämään asioita, joita en ole täysin ymmärtänyt Humanistinen tdk n=317 2 IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n=

48 Opiskelijoiden antamaa palautetta käytetään opetuksen kehittämiseksi Humanistinen tdk n= IT tdk n=167 1 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 3 Yhteensä n= p =0.050 Koen, etta kursseilla yleensä annetaan riittavästi aikaa oppimiseen Humanistinen tdk n=317 5 IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 3 Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n=

49 Minulla on aikaa lepoon ja rentoutumiseen opintojen ohella Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 2 Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n=140 3 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= p =0.008 Arvioi pääaineesi kursseille asetettujen opintopistemäärien vastaavuutta suhteessa tekemääsi työmäärään (1 op = 27 tuntia opiskelua) Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 7 Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n=140 7 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 8 Yhteensä n= Työmäärä on yleensä liian pieni Työmäärä on yleensä sopiva Työmäärä on yleensä liian suuri 49

50 Millainen kokonaiskäsitys sinulla on opintoihisi saamastasi ohjauksesta ja tuesta? Anna yleisarvosana. Humanistinen tdk n=317 50% 1 IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= Hyvin kielteinen Melko kielteinen Siltä väliltä Melko myönteinen Hyvin myönteinen Missä määrin olet opintojesi aikana saanut ohjausta, neuvontaa tai apua seuraaviin asioihin? Yhteensä n=1318 Pääaineen opintojen suunnittelu % Sivuaineiden valinta 2 3 Yleisopintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot 2 1 Yleiset opiskelutaidot 3 3 Tieto- ja viestintätekniikan taidot Kirjaston käyttö- ja tiedonhakutaidot Kansainvälisen toiminnan taidot 3 1 Työelämään siirtymistä tukevat taidot 3 2 Hyvinvointiin liittyvät asiat En ole tarvinnut, koska asia ei ole ollut vielä ajankohtainen En ole tarvinnut, koska olen saanut muuten riittävät tiedot tai taidot En lainkaan, vaikka olisin tarvinnut Jossakin määrin, mutta riittämättömästä Riittävästi 50

51 Humanistinen tdk n=317 Pääaineen opintojen suunnittelu Sivuaineiden valinta 2 3 Yleisopintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot 2 3 Yleiset opiskelutaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot 2 3 Kirjaston käyttö- ja tiedonhakutaidot 6 Kansainvälisen toiminnan taidot Työelämään siirtymistä tukevat taidot Hyvinvointiin liittyvät asiat 3 3 En ole tarvinnut, koska asia ei ole ollut vielä ajankohtainen En ole tarvinnut, koska olen saanut muuten riittävät tiedot tai taidot En lainkaan, vaikka olisin tarvinnut Jossakin määrin, mutta riittämättömästä Riittävästi IT tdk n=167 Pääaineen opintojen suunnittelu 1 71% Sivuaineiden valinta 1 2 Yleisopintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot 1 4 Yleiset opiskelutaidot 2 3 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 50% Kirjaston käyttö- ja tiedonhakutaidot 1 5 Kansainvälisen toiminnan taidot Työelämään siirtymistä tukevat taidot Hyvinvointiin liittyvät asiat 2 3 En ole tarvinnut, koska asia ei ole ollut vielä ajankohtainen En ole tarvinnut, koska olen saanut muuten riittävät tiedot tai taidot En lainkaan, vaikka olisin tarvinnut Jossakin määrin, mutta riittämättömästä Riittävästi 51

52 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Pääaineen opintojen suunnittelu 2 2 Sivuaineiden valinta 2 2 Yleisopintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot 3 Yleiset opiskelutaidot 3 1 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 3 3 Kirjaston käyttö- ja tiedonhakutaidot 1 6 Kansainvälisen toiminnan taidot 2 Työelämään siirtymistä tukevat taidot 2 Hyvinvointiin liittyvät asiat 3 2 En ole tarvinnut, koska asia ei ole ollut vielä ajankohtainen En ole tarvinnut, koska olen saanut muuten riittävät tiedot tai taidot En lainkaan, vaikka olisin tarvinnut Jossakin määrin, mutta riittämättömästä Riittävästi Kasvatustieteiden tdk n=232 Pääaineen opintojen suunnittelu Sivuaineiden valinta Yleisopintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot 1 4 Yleiset opiskelutaidot 2 3 Tieto- ja viestintätekniikan taidot Kirjaston käyttö- ja tiedonhakutaidot 1 6 Kansainvälisen toiminnan taidot Työelämään siirtymistä tukevat taidot 3 3 Hyvinvointiin liittyvät asiat 2 1 En ole tarvinnut, koska asia ei ole ollut vielä ajankohtainen En ole tarvinnut, koska olen saanut muuten riittävät tiedot tai taidot En lainkaan, vaikka olisin tarvinnut Jossakin määrin, mutta riittämättömästä Riittävästi 52

53 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Pääaineen opintojen suunnittelu Sivuaineiden valinta 1 2 Yleisopintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot 3 4 Yleiset opiskelutaidot 3 Tieto- ja viestintätekniikan taidot Kirjaston käyttö- ja tiedonhakutaidot 2 5 Kansainvälisen toiminnan taidot 3 Työelämään siirtymistä tukevat taidot 3 Hyvinvointiin liittyvät asiat En ole tarvinnut, koska asia ei ole ollut vielä ajankohtainen En ole tarvinnut, koska olen saanut muuten riittävät tiedot tai taidot En lainkaan, vaikka olisin tarvinnut Jossakin määrin, mutta riittämättömästä Riittävästi Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Pääaineen opintojen suunnittelu % Sivuaineiden valinta 3 Yleisopintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot 2 1 Yleiset opiskelutaidot 3 2 Tieto- ja viestintätekniikan taidot Kirjaston käyttö- ja tiedonhakutaidot 4 Kansainvälisen toiminnan taidot Työelämään siirtymistä tukevat taidot Hyvinvointiin liittyvät asiat En ole tarvinnut, koska asia ei ole ollut vielä ajankohtainen En ole tarvinnut, koska olen saanut muuten riittävät tiedot tai taidot En lainkaan, vaikka olisin tarvinnut Jossakin määrin, mutta riittämättömästä Riittävästi 53

54 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Pääaineen opintojen suunnittelu Sivuaineiden valinta 3 1 Yleisopintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot Yleiset opiskelutaidot 4 1 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 2 1 Kirjaston käyttö- ja tiedonhakutaidot 1 60% Kansainvälisen toiminnan taidot 3 2 Työelämään siirtymistä tukevat taidot Hyvinvointiin liittyvät asiat En ole tarvinnut, koska asia ei ole ollut vielä ajankohtainen En ole tarvinnut, koska olen saanut muuten riittävät tiedot tai taidot En lainkaan, vaikka olisin tarvinnut Jossakin määrin, mutta riittämättömästä Riittävästi 54

55 Keneltä olet saanut opiskeluun liittyvaa apua, neuvoja tai ohjausta (voit valita useamman kohdan) Yhteensä n=1318 0% 60% 80% 100% Toisilta opiskelijoilta HOPS-ohjaajalta 67 % 84 % Amanuenssilta Opiskelijatutorilta Muilta opettajilta (esim. lehtori, assistentti) 48 % 47 % 42 % Professoreilta YTHS:n henkilökunnalta Muilta laitoksen tai tiedekunnan hallintohenkilöstöön kuuluvilta Laitoksen tai tiedekunnan kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöltä Hyvis-ohjaajalta Yliopiston kansainvälisistä palveluista En keneltäkään Yliopiston työelämäpalveluista Muilta, keneltä 22 % 14 % 13 % 7 % 6 % 6 % 3 % 1% 55

56 Humanistinen tdk n=317 0% 60% 80% 100% Toisilta opiskelijoilta Amanuenssilta HOPS-ohjaajalta Opiskelijatutorilta Muilta opettajilta (esim. lehtori, assistentti) 87 % 74 % 67 % 50 % 48 % Professoreilta YTHS:n henkilökunnalta Yliopiston kansainvälisistä palveluista Muilta laitoksen tai tiedekunnan hallintohenkilöstöön kuuluvilta Hyvis-ohjaajalta 27 % 17 % 9 % 8 % 7 % Laitoksen tai tiedekunnan kansainvälisten asioiden 5 % Yliopiston työelämäpalveluista En keneltäkään 4 % Muilta, keneltä 0% IT tdk n=167 0% 60% 80% 100% HOPS-ohjaajalta Toisilta opiskelijoilta Opiskelijatutorilta 42 % Amanuenssilta 37 % Muilta opettajilta (esim. lehtori, assistentti) 26 % YTHS:n henkilökunnalta 13 % Professoreilta 8 % Muilta laitoksen tai tiedekunnan hallintohenkilöstöön kuuluvilta 8 % Hyvis-ohjaajalta 8 % Laitoksen tai tiedekunnan kansainvälisten asioiden 5 % Yliopiston kansainvälisistä palveluista 4 % Yliopiston työelämäpalveluista 2 % En keneltäkään 1% Muilta, keneltä 0% 66 % 85 % 56

57 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 0% 60% 80% 100% Toisilta opiskelijoilta 93 % HOPS-ohjaajalta 67 % Opiskelijatutorilta Professoreilta Muilta opettajilta (esim. lehtori, assistentti) Muilta laitoksen tai tiedekunnan hallintohenkilöstöön kuuluvilta Laitoksen tai tiedekunnan kansainvälisten asioiden Yliopiston kansainvälisistä palveluista YTHS:n henkilökunnalta 44 % 32 % 22 % 19 % 13 % 9 % 7 % Amanuenssilta Yliopiston työelämäpalveluista En keneltäkään 5 % 4 % 4 % Muilta, keneltä 1% Hyvis-ohjaajalta 0% Kasvatustieteiden tdk n=232 0% 60% 80% 100% Toisilta opiskelijoilta HOPS-ohjaajalta Muilta opettajilta (esim. lehtori, assistentti) Amanuenssilta Opiskelijatutorilta Professoreilta YTHS:n henkilökunnalta Muilta laitoksen tai tiedekunnan hallintohenkilöstöön kuuluvilta Laitoksen tai tiedekunnan kansainvälisten asioiden 16 % 15 % 14 % 12 % Hyvis-ohjaajalta 6 % Yliopiston kansainvälisistä palveluista 6 % En keneltäkään 4 % 89 % 70 % 54 % 48 % 45 % Yliopiston työelämäpalveluista 1% Muilta, keneltä 1% 57

58 Liikuntatieteellinen tdk n=140 0% 60% 80% 100% Toisilta opiskelijoilta Amanuenssilta 52 % Muilta opettajilta (esim. lehtori, assistentti) 51 % HOPS-ohjaajalta 49 % Opiskelijatutorilta 39 % Professoreilta 25 % Muilta laitoksen tai tiedekunnan hallintohenkilöstöön kuuluvilta 14 % YTHS:n henkilökunnalta 11 % Laitoksen tai tiedekunnan kansainvälisten asioiden 9 % Yliopiston kansainvälisistä palveluista 4 % Hyvis-ohjaajalta 3 % En keneltäkään 3 % 87 % Yliopiston työelämäpalveluista 1% Muilta, keneltä 1% Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 0% 60% 80% 100% Toisilta opiskelijoilta HOPS-ohjaajalta Opiskelijatutorilta 51 % Muilta opettajilta (esim. lehtori, assistentti) 43 % Amanuenssilta 41 % Professoreilta 28 % YTHS:n henkilökunnalta 13 % Hyvis-ohjaajalta 13 % Muilta laitoksen tai tiedekunnan hallintohenkilöstöön kuuluvilta 9 % Yliopiston kansainvälisistä palveluista 4 % En keneltäkään 3 % Yliopiston työelämäpalveluista 2 % 75 % 84 % Muilta, keneltä Laitoksen tai tiedekunnan kansainvälisten asioiden 58

59 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 0% 60% 80% 100% Toisilta opiskelijoilta HOPS-ohjaajalta 50 % Opiskelijatutorilta 49 % Amanuenssilta 36 % Muilta opettajilta (esim. lehtori, assistentti) 34 % Muilta laitoksen tai tiedekunnan hallintohenkilöstöön 23 % Professoreilta 23 % YTHS:n henkilökunnalta 16 % Laitoksen tai tiedekunnan kansainvälisten asioiden 9 % Yliopiston kansainvälisistä palveluista 7 % En keneltäkään 6 % Hyvis-ohjaajalta 4 % 81 % Yliopiston työelämäpalveluista Muilta, keneltä 59

60 Oletko tehnyt henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi eli HOPSin? Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= % kyllä ei Miten opiskelusuunnitelmaasi on käyty lävitse? Voit valita useamman vaihtoehdon Olen keskustellut hopsista henkilökohtaisesti ohjaajan tai opettajan kanssa Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= % kyllä ei Olen osallistunut opiskelijaryhmässä käytyyn HOPS-keskusteluun Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= kyllä ei 60

61 En ole käynyt HOPSkeskustelua kenenkään kanssa Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= % kyllä ei Olen tekemässä/tehnyt pro gradu -tutkielman Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= % 80% % 7 kyllä ei Arvioi seuraavia pro gradu -tutkielman tekemistä koskevia väittämiä Olen saanut/sain selkeän kuvan tutkielmalle asetetuista vaatimuksista Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= % p =

62 Olen saanut/sain hyvää ohjausta aiheen valintaan ja tutkimuskysymysten täsmentämiseen Humanistinen tdk n=317 IT tdk n=167 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 85 Kasvatustieteiden tdk n=232 Liikuntatieteellinen tdk n=140 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 Yhteensä n= p =0.552 Ohjaajani on/oli paneutunut työni ongelmiin Humanistinen tdk n= IT tdk n=167 2 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n=140 3 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=206 5 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=171 3 Yhteensä n= p =

63 Osa 5. Tiedonhankinta. Vastaa seuraaviin tiedonhankintaan liittyviin väittämiin Osaan käyttää asiasanastoja ja hakuteoksia Humanistinen tdk n= IT tdk n=15 60% 2 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n=81 6 Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n=346 51% #p <0.396 Tiedän, mitkä ovat tieteenalani keskeisiä tietokantoja Humanistinen tdk n= IT tdk n=15 5 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 51% 2 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=67 1% 1 51% 3 Yhteensä n= #p <0.002 Osaan hakea tietoa tieteenalani keskeisistä tietokannoista Humanistinen tdk n=83 IT tdk n=15 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 17 Kasvatustieteiden tdk n=81 Liikuntatieteellinen tdk n=48 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=67 Yhteensä n= #p <

64 Osaan tunnistaa opinnäytetyöhöni liittyvät keskeiset käsitteet Humanistinen tdk n=82 IT tdk n=15 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 17 Kasvatustieteiden tdk n=80 Liikuntatieteellinen tdk n=48 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=67 Yhteensä n= % #p <0.031 Osaan muodostaa tiedontarpeeni kannalta keskeisistä käsitteistä hakutermejä Humanistinen tdk n=83 IT tdk n=15 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 17 Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n=48 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 1 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=67 Yhteensä n=345 1% % #p <0.274 Osaan johtaa tutkimuskysymysteni pohjalta vaihtoehtoisia hakutermejä Humanistinen tdk n=83 IT tdk n=15 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 17 Kasvatustieteiden tdk n=80 Liikuntatieteellinen tdk n=48 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=67 Yhteensä n= % #p <

65 Ymmärrän hakutermien valinnan ja yhdistämisen vaikutuksen hakutuloksiin Humanistinen tdk n=83 IT tdk n=15 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 17 Kasvatustieteiden tdk n=80 Liikuntatieteellinen tdk n=48 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=67 Yhteensä n= % 51% #p <0.390 Osaan arvioida löytämäni tiedon luotettavuutta; erotan esimerkiksi tieteelliset lähteet ei-tieteellisistä Humanistinen tdk n= IT tdk n=15 60% Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 17 5 Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n=48 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= % Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= #p <0.257 Osaan käyttää tietokantojen hakutuloksen rajaustyökaluja Humanistinen tdk n=83 IT tdk n=15 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 17 Kasvatustieteiden tdk n=80 Liikuntatieteellinen tdk n=48 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=65 Yhteensä n=343 0% #p <

66 Osaan valita työni kannalta järkevän tavan tallentaa löytämäni lähdeviitteet Humanistinen tdk n=83 IT tdk n=15 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 17 Kasvatustieteiden tdk n=80 Liikuntatieteellinen tdk n=48 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=67 Yhteensä n= #p <0.328 Osaan viitata löytämääni aineistoon Humanistinen tdk n= % IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n=80 4 Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 60% Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= #p <0.175 Osaan tehdä lähdeluettelon Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n=67 7 Yhteensä n=345 6 #p <

67 Arvioi, miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle olleet tiedonhankintataitojen oppimisessa? Aiemmat opinnot Humanistinen tdk n=83 IT tdk n=15 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 17 Kasvatustieteiden tdk n=81 Liikuntatieteellinen tdk n=48 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=67 Yhteensä n= % % 5 lainkaan tärkeä Jossakin määrin tärkeä Hyvin tärkeä p =0.318 Työelämässä Humanistinen tdk n= IT tdk n=15 4 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n= Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= lainkaan tärkeä Jossakin määrin tärkeä Hyvin tärkeä p =0.175 Itseopiskelu Humanistinen tdk n=83 IT tdk n=15 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 17 Kasvatustieteiden tdk n=81 Liikuntatieteellinen tdk n=47 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=67 Yhteensä n= % lainkaan tärkeä Jossakin määrin tärkeä Hyvin tärkeä #P>0.5 67

68 Kaverit Humanistinen tdk n=81 IT tdk n=15 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 16 Kasvatustieteiden tdk n=80 Liikuntatieteellinen tdk n=47 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=67 Yhteensä n= % lainkaan tärkeä Jossakin määrin tärkeä Hyvin tärkeä p =0.197 Sosiaalinen media Humanistinen tdk n=80 IT tdk n=15 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 16 Kasvatustieteiden tdk n=80 Liikuntatieteellinen tdk n=47 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=34 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=66 Yhteensä n= % 6 61% % lainkaan tärkeä Jossakin määrin tärkeä Hyvin tärkeä #p <0.639 Tutkimukseni/opinnäytteeni ohjaaja Humanistinen tdk n=82 IT tdk n=15 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 16 Kasvatustieteiden tdk n=81 Liikuntatieteellinen tdk n=48 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=66 Yhteensä n= lainkaan tärkeä Jossakin määrin tärkeä Hyvin tärkeä p =

69 Kirjaston järjestämä opetus (joko muun opetuksen yhteydessä tai erillisillä kursseilla) Humanistinen tdk n=81 IT tdk n=15 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 16 Kasvatustieteiden tdk n=81 Liikuntatieteellinen tdk n=47 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=67 Yhteensä n= % % lainkaan tärkeä Jossakin määrin tärkeä Hyvin tärkeä Muiden kurssien opettajat Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = % Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n=46 5 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 51% Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= lainkaan tärkeä Jossakin määrin tärkeä Hyvin tärkeä p =0.693 Muu, mikä Humanistinen tdk n=7 5 4 IT tdk n=2 50% 50% Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 1 100% Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n=5 100% Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=5 60% Yhteiskuntatieteellinen tdk n=10 100% 0% Yhteensä n= lainkaan tärkeä Jossakin määrin tärkeä Hyvin tärkeä #p <

70 Arvioi omia tiedonhankintataitosi kokonaisuutena Humanistinen tdk n= % IT tdk n=15 7 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= % 1 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=35 7 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=68 60% 1 Yhteensä n= Erittäin huonot Huonot Siltä väliltä Hyvät Erittäin hyvät #p <

71 KYSELYN VAIHE 2. Osa 6. Opintojesi eteneminen Mieti koko opiskeluaikaasi Jyväskylän yliopistossa. Valitse kummastakin seuraavasta ryhmästä 1-3 tekijää, joiden koet eniten auttaneen sinua opinnoissasi. Tiedekuntaan ja laitokseen liittyvät tekijät Valmiit lukujärjestykset 91% Joustavuus ja valinnanvapaus opinnoissa % 4 71

72 HOPS ja muu opinto-ohjaus Riittävä kurssitarjonta pääaineessa 7 81% 70% % p =0.004 Riittävä valinnanvapaus pääainetta hyvin tukevissa sivuaineissa 7 80%

73 Riittävä opinnäyteohjaus 90% 100% % Hyvä ohjeistus ja tehtävänannot % p =0.038 Opetuksen mielenkiintoisuus ja vaihtelevuus 6 91% 81%

74 Opettajien tuki opiskelijoille % p =0.003 Muiden opiskelijoiden tuki 51% % 51% Avoimen yliopiston tarjoama verkko- tai muu opetus

75 Mahdollisuus suorittaa kursseja verkko-opintoina % 91% 80% 8 3 Hyvis-ohjaus % 9 100% 9 100% 9 0% 1% 0% 1% 0% 1% #p <0.107 Mahdollisuus suorittaa kesäopintoja % % 8 90% p =

76 Muu opetukseen tai ohjaukseen liittyvä tekijä, mikä % % 0% 1% 1% #p <0.457 Omaan toimintaan liittyvät tekijät Motivaatio % Oma-aloitteisuus p =

77 Ahkeruus p =0.269 Hyvät oppimiskokemukset 80% % 91% p =0.003 Suunnitelmallisuus ja ajanhallinta 61% % p =

78 Toimivat opiskelutekniikat 81% 8 80% Aikaisempi opiskelukokemus 80% % p =0.520 Aikaisempi työkokemus % % 78

79 Läheisten antama tuki 7 90% % p =0.011 Liikunta tai muut harrastukset % % p =0.001 Muu omaan toimintaan liittyvä tekijä, mikä % 1% 1% 1% 1% 1% #p <

80 Mieti koko opiskeluaikaasi Jyväskylän yliopistossa. Valitse kummastakin seuraavasta ryhmästä 1-3 tekijää, joiden itse koet eniten haitanneen opintojasi. Tiedekuntaan ja laitokseen liittyvät tekijät Tentti- ja opetusajankohdat % 90% 1 1 p =0.143 Kurssien päällekkäisyys % % % 5 5 Liian suppea kurssitarjonta pääaineessa % 1 p =

81 Rajoitukset sivuaineiden opiskelumahdollisuuksissa % p =0.004 Opintojen ohjauksen riittämättömyys % 81% Läsnäolovelvollisuus p =

82 Kurssikirjojen vaikea saatavuus % 6 60% 70% p =0.015 Epäselvät ohjeistukset kurssisuorituksiin 8 70% % 80% Suoritustapojen joustamattomuus p =

83 Liian tiukat aikataulut % 7 90% p =0.008 Korkea vaatimustaso Opintojaksojen mitoitus suhteessa annettavaan opintopistemäärään 7 81% 9 70% 80% p =

84 Opiskeluympäristöt eivät ole riittävän esteettömiä % 9 100% 9 100% 9 1% 1% 1% #p <0.038 Muu opetukseen tai ohjaukseen littyvä tekijä, mikä % p =0.325 Omaan itseen liittyvät tekijät Motivaatio-ongelmat 70% 6 70%

85 Oman ajanhallinnan vaikeus 5 50% % 50% p =0.131 Keskittymisongelmat 7 71% 80% 7 90% p =0.009 Tietoteknisten taitojen puutteet % 9 9 p =

86 Muu opiskelutaitojen riittämättömyys % p =0.193 Sosiaalisten tilanteiden jännittäminen 90% % % 90% 1 p =0.159 Stressi tai uupumus % % 4 4 p =

87 Työnteko opiskelun ohessa Tiivis harrastustoiminta tai muu aktiivinen vapaa-ajan toiminta opiskelun ulkopuolella % % Asuinpaikka Keski-Suomen ulkopuolella

88 Pidempiaikainen sairaus/vamma % #p <0.091 Pelko työllistymisen epävarmuudesta tuntuu ahdistavalta % Olen kokenut halua viivästyttää valmistumistani, koska työpaikan saanti on epävarmaa #p <

89 Taloudelliset vaikeudet % 91% 8 9 p =0.662 Muu omaan itseen liittyvä tekijä, mikä p =0.889 Miten koet, että terveydentilasi on vaikuttanut toimintakykyysi kuluvan lukuvuoden aikana? Humanistinen tdk n=275 IT tdk n=131 Kasvatustieteiden tdk n=186 Liikuntatieteellinen tdk n=112 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=174 Yhteensä n= % % 1 1% 1 1 Olen ollut toimintakykyinen Toimintakykyni on ollut olennaisesti alentunut Toimintakykyni on ollut jossakin määrin alentunut p =

90 Osa 7. Opiskelualan valinnan varmuus Opiskeletko Jyväskylän yliopistossa yhä sitä pääainetta, jota pääsit alun perin opiskelemaan? Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 63 Liikuntatieteellinen tdk n=113 Yhteensä n= % 9 p =0.131 Pääsin jo alun perin opiskelemaan juuri haluamaani alaa En osaa sanoa Olen tällä hetkellä tyytyväinen tekemääni opiskelualan valintaan 7 81% % 2 En osaa sanoa 90

91 Jos minulla olisi mahdollisuus, haluaisin vaihtaa yliopiston sisällä toiselle opiskelualalle % 70% En osaa sanoa Jos minulla olisi mahdollisuus, haluaisin vaihtaa toiseen korkeakouluun (yliopisto tai amk) uudelle opiskelualalle % 8 81% En osaa sanoa Jos minulla olisi mahdollisuus, haluaisin vaihtaa uudelle opiskelualalle toisen asteen opintoihin (esimerkiksi lukio tai ammattioppilaitos) 1% 1% 1% 1% 1% % 1% #p <0.374 En osaa sanoa 91

92 Osa 8. Oma opiskelusi ja kehittymisesi Pohdi omia opiskelutapojasi sekä oppimistasi ja vastaa seuraaviin väittämiin Olen yleensä nähnyt opintojeni eteen paljon vaivaa 50% #p <0.040 Olen pyrkinyt yleensä siihen, että ymmärtäisin opittavan asian 4 50% 4 50% % #p <0.775 Minulla on usein ollut vaikeuksia ymmärtää opiskeltavia asioita % 61%

93 Monet oppimani asiat jäävät usein irrallisiksi, jolloin ne eivät linkity osaksi laajempaa kokonaisuutta % 4 2 p =0.200 Kaiken kaikkiaan olen opiskellut melko systemaattisesti ja järjestelmällisesti % Pohdin usein tieteellisiä tekstejä ja niiden keskinäisiä suhteita Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Siltä väliltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä p =

94 Etsin huolellisesti perusteluja ja näyttöä muodostaakseni omat johtopäätökseni opiskeltavista asioista p =0.019 Käytyäni keskusteluja opiskeltavista asioista pohdin, kuinka hyvin olen pystynyt esittämään omat näkemykseni p =0.017 Osaan suunnitella ajankäyttöni siten, että opintoni ovat edenneet ajatellussa aikataulussa

95 Kun en ole ymmärtänyt opiskeltavia asioita tarpeeksi hyvin, olen yrittänyt tarkastella niitä vaihtoehtoisella tavalla Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Siltä väliltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä 95

96 Tiedollisten valmiuksien kehittyminen Arvioi miten olet mielestäsi kehittynyt yliopisto-opintojesi seurauksena Olen oppinut tarkastelemaan asioita kriittisesti % # Olen oppinut soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön % % % # Olen oppinut erittelemään ja jäsentämään tietoa # 96

97 Olen oppinut kehittämään uusia ideoita % #p <0.020 Kykyni luoda kokonaiskuva opetetuista asioista on kehittynyt opintojeni seurauksena 1 50% #p <0.104 Yliopisto-opintoni ovat vahvistaneet osaamisen tunnettani p =

98 Oppimiseni on jäänyt melko pinnalliselle tasolle % p =0.019 Olen kyennyt käyttämään elämänkokemustani hyväksi sitomalla opiskeltavat asiat omiin kokemuksiini Käsitykseni opiskeltavista ilmiöistä ovat muuttuneet opintojeni seurauksena #p <

99 Pohdi, miten hyvin opinnot ovat kehittäneet seuraavia yleisiä taitojasi? Kirjallisia vuorovaikutustaitoja % Erittäin huonosti Huonosti hyvin eikä huonosti Hyvin Erittäin hyvin # Suullisia vuorovaikutustaitoja % 2 60% % Erittäin huonosti Huonosti hyvin eikä huonosti Hyvin Erittäin hyvin # Yhteistyötaitoja % Erittäin huonosti Huonosti hyvin eikä huonosti Hyvin Erittäin hyvin # 99

100 Oma-aloitteisuutta Erittäin huonosti Huonosti hyvin eikä huonosti Hyvin Erittäin hyvin # Luovan ajattelun taitoja Erittäin huonosti Huonosti hyvin eikä huonosti Hyvin Erittäin hyvin #p <0.009 Johtamis- ja esimiestaitoja % Erittäin huonosti Huonosti hyvin eikä huonosti Hyvin Erittäin hyvin 100

101 Ongelmanratkaisutaitoja 3 50% Erittäin huonosti Huonosti hyvin eikä huonosti Hyvin Erittäin hyvin # Tieto- ja viestintäteknisiä taitoja 3 50% % Erittäin huonosti Huonosti hyvin eikä huonosti Hyvin Erittäin hyvin Tiedonhankinnan taitoja Erittäin huonosti Huonosti hyvin eikä huonosti Hyvin Erittäin hyvin #p <

102 Valitse, mitkä seuraavista ovat kehittäneet valmiuksiasi toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa? Voit valita useita vaihtoehtoja 0% 60% 80% 100% kieliopinnot Mitkään opinnot eivät ole kehittäneet kansainvälisiä valmiuksiani kotiyliopiston vieraskieliseen opetukseen osallistuminen tutustuminen ulkomaisiin opiskelijoihin opinnoissa Vaihto-opiskelu ulkomailla Muu, mikä Tutustuminen ulkomaalaisiin opiskelijoihin opiskelijajärjestötoiminnassa kulttuurienvälisen viestinnän opinnot kansainvälinen kesä- tai talvikoulu tai intensiivikurssi 23 % 22 % 19 % 14 % 9 % 7 % 3 % 3 % 59 % Työharjoittelu ulkomailla 2 % Ulkomaisten opiskelijoiden tutorina toimiminen 2 % 0% 60% 80% 100% kieliopinnot kotiyliopiston vieraskieliseen opetukseen osallistuminen tutustuminen ulkomaisiin opiskelijoihin opinnoissa Vaihto-opiskelu ulkomailla Mitkään opinnot eivät ole kehittäneet kansainvälisiä valmiuksiani Tutustuminen ulkomaalaisiin opiskelijoihin opiskelijajärjestötoiminnassa Muu, mikä kulttuurienvälisen viestinnän opinnot Työharjoittelu ulkomailla Ulkomaisten opiskelijoiden tutorina toimiminen 29 % 25 % 22 % 13 % 9 % 7 % 7 % 3 % 3 % 72 % kansainvälinen kesä- tai talvikoulu tai intensiivikurssi 2 % 102

103 0% 60% 80% 100% kieliopinnot Mitkään opinnot eivät ole kehittäneet kansainvälisiä valmiuksiani kotiyliopiston vieraskieliseen opetukseen osallistuminen tutustuminen ulkomaisiin opiskelijoihin opinnoissa Vaihto-opiskelu ulkomailla Muu, mikä Tutustuminen ulkomaalaisiin opiskelijoihin opiskelijajärjestötoiminnassa 48 % 31 % 21 % 14 % 10 % 9 % 5 % kulttuurienvälisen viestinnän opinnot 2 % Ulkomaisten opiskelijoiden tutorina toimiminen 2 % kansainvälinen kesä- tai talvikoulu tai intensiivikurssi 1 % Työharjoittelu ulkomailla 1 % Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu n=64 0% 60% 80% 100% kieliopinnot 84 % kotiyliopiston vieraskieliseen opetukseen osallistuminen tutustuminen ulkomaisiin opiskelijoihin opinnoissa Vaihto-opiskelu ulkomailla Tutustuminen ulkomaalaisiin opiskelijoihin opiskelijajärjestötoiminnassa Muu, mikä kansainvälinen kesä- tai talvikoulu tai intensiivikurssi Mitkään opinnot eivät ole kehittäneet kansainvälisiä valmiuksiani Työharjoittelu ulkomailla 27 % 22 % 22 % 11 % 8 % 5 % 5 % 3 % kulttuurienvälisen viestinnän opinnot 2 % Ulkomaisten opiskelijoiden tutorina toimiminen 2 % 103

104 0% 60% 80% 100% kieliopinnot Mitkään opinnot eivät ole kehittäneet kansainvälisiä valmiuksiani kotiyliopiston vieraskieliseen opetukseen osallistuminen tutustuminen ulkomaisiin opiskelijoihin opinnoissa Muu, mikä Vaihto-opiskelu ulkomailla Tutustuminen ulkomaalaisiin opiskelijoihin opiskelijajärjestötoiminnassa kulttuurienvälisen viestinnän opinnot kansainvälinen kesä- tai talvikoulu tai intensiivikurssi 51 % 31 % 14 % 14 % 14 % 7 % 7 % 4 % 3 % Työharjoittelu ulkomailla 2 % Ulkomaisten opiskelijoiden tutorina toimiminen 2 % 0% 60% 80% 100% kieliopinnot 70 % tutustuminen ulkomaisiin opiskelijoihin opinnoissa Mitkään opinnot eivät ole kehittäneet kansainvälisiä valmiuksiani kotiyliopiston vieraskieliseen opetukseen osallistuminen Vaihto-opiskelu ulkomailla 17 % 15 % 13 % 11 % Muu, mikä Tutustuminen ulkomaalaisiin opiskelijoihin opiskelijajärjestötoiminnassa 10 % 4 % kulttuurienvälisen viestinnän opinnot 2 % Työharjoittelu ulkomailla 2 % Ulkomaisten opiskelijoiden tutorina toimiminen 2 % kansainvälinen kesä- tai talvikoulu tai intensiivikurssi 1 % 104

105 0% 60% 80% 100% kieliopinnot Mitkään opinnot eivät ole kehittäneet kansainvälisiä valmiuksiani kotiyliopiston vieraskieliseen opetukseen osallistuminen tutustuminen ulkomaisiin opiskelijoihin opinnoissa Muu, mikä 42 % 34 % 26 % 18 % 10 % Vaihto-opiskelu ulkomailla Tutustuminen ulkomaalaisiin opiskelijoihin opiskelijajärjestötoiminnassa 6 % 3 % kansainvälinen kesä- tai talvikoulu tai intensiivikurssi 2 % kulttuurienvälisen viestinnän opinnot 1 % Työharjoittelu ulkomailla 1 % Ulkomaisten opiskelijoiden tutorina toimiminen 1 % 0% 60% 80% 100% kieliopinnot Mitkään opinnot eivät ole kehittäneet kansainvälisiä valmiuksiani kotiyliopiston vieraskieliseen opetukseen osallistuminen Vaihto-opiskelu ulkomailla tutustuminen ulkomaisiin opiskelijoihin opinnoissa Tutustuminen ulkomaalaisiin opiskelijoihin opiskelijajärjestötoiminnassa Muu, mikä kansainvälinen kesä- tai talvikoulu tai intensiivikurssi Työharjoittelu ulkomailla 28 % 20 % 19 % 17 % 11 % 9 % 7 % 3 % 58 % kulttuurienvälisen viestinnän opinnot 2 % Ulkomaisten opiskelijoiden tutorina toimiminen 1 % 105

106 Pohdi miten yliopisto-opintosi ovat kehittäneet työelämään siirtymisen ja urasuunnittelun valmiuksia Opintoihini on kuulunut tutustumista alani työelämään Olen saanut opinnoissani hyvän käsityksen työelämän vaatimuksista alallani % Olen saanut hyvän käsityksen siitä, minkälaisiin tehtäviin alaltani valmistuneet sijoittuvat

107 Olen saanut tähänastisissa opinnoissani hyvän pohjan alani asiantuntemuksen kehittymiselle % Urasuunnitelmani ovat selkiytyneet opintojen kuluessa Osaan osoittaa oman osaamiseni työnhakutilanteissa

108 Olen saanut perusvalmiudet yritystoimintaan % % 1% 1% 2 1% # 108

109 Osa 9. Ajankäyttö, työssäkäynti ja toimeentulo Kuinka monta tuntia olet keskimäärin opiskellut viikossa kuluneen lukuvuoden aikana (mukaan lukien sekä itsenäinen opiskelu että osallistuminen opetukseen)? Keskimääräinen opiskeluaika viikossa on kuluneena lukuvuonna ollut Alle 10 tuntia Vähintään 20 mutta alle 30 tuntia Vähintään 40 Vähintään 10 mutta alle 20 tuntia Vähintään 30 mutta alle 40 tuntia Arvioi, kuinka kuormittavaa opiskelusi on ollut edellisen (3. periodin) aikana: 1= lainkaan kuormittavaa - 10 =Erittäin kuormittavaa % p <0.067# 109

110 Oletko ollut opintojesi ohella ansiotyössä edellisen kesän tai kuluvan lukuvuoden aikana? Kesän 2014 aikana % En ollut töissä lainkaan Olin osa-aikatyössä alle 20h viikossa Kävin töissä täyspäiväisesti (väh. 35h viikossa) Olin töissä vain satunnaisesti (esim. keikkatyö) Olin osa-aikatöissä 20-34h viikossa I opetusperiodi ( ) 61% % 5 60% En ollut töissä lainkaan Olin osa-aikatyössä alle 20h viikossa Kävin töissä täyspäiväisesti (väh. 35h viikossa) Olin töissä vain satunnaisesti (esim. keikkatyö) Olin osa-aikatöissä 20-34h viikossa 110

111 II opetusperiodi ( ) 60% En ollut töissä lainkaan Olin osa-aikatyössä alle 20h viikossa Kävin töissä täyspäiväisesti (väh. 35h viikossa) Olin töissä vain satunnaisesti (esim. keikkatyö) Olin osa-aikatöissä 20-34h viikossa III opetusperiodi ( ) 60% En ollut töissä lainkaan Olin osa-aikatyössä alle 20h viikossa Kävin töissä täyspäiväisesti (väh. 35h viikossa) Olin töissä vain satunnaisesti (esim. keikkatyö) Olin osa-aikatöissä 20-34h viikossa 111

112 IV opetusperiodi ( ) 61% En ollut töissä lainkaan Olin osa-aikatyössä alle 20h viikossa Kävin töissä täyspäiväisesti (väh. 35h viikossa) Olin töissä vain satunnaisesti (esim. keikkatyö) Olin osa-aikatöissä 20-34h viikossa s Onko edellisen kesän tai kuluvan lukuvuoden aikana tekemäsi ansiotyö pääsääntöisesti edellyttänyt akateemista koulutusta? En ole ollut lainkaan töissä ole edellyttänyt akateemista koulutusta, on edellyttänyt akateemista koulutusta 112

113 Missä määrin olet voinut hyödyntää edellisen kesän tai kuluvan lukuvuoden aikana hankkimaasi työkokemusta opinnoissasi? Humanistinen tdk n=220 IT tdk n=95 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 55 Kasvatustieteiden tdk n=164 Liikuntatieteellinen tdk n=110 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=124 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=107 Yhteensä n= % Erittäin vähän Melko vähän Vaikea sanoa Melko paljon Erittäin paljon Arvioi seuraavia väittämiä koskien työssä käymistäsi kuluvan lukuvuoden aikana Halusin olla työssä hankkiakseni työkokemusta Humanistinen tdk n=207 IT tdk n=95 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 55 Kasvatustieteiden tdk n=159 Liikuntatieteellinen tdk n=108 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=118 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=105 Yhteensä n= p =

114 Kävin työssä, koska halusin pitää kiinni minulla jo aiemmin olleesta työpaikasta Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=118 1 Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= p =0.083 Minun oli pakko käydä työssä tullakseni toimeen Humanistinen tdk n=208 IT tdk n=95 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = 55 Kasvatustieteiden tdk n=159 Liikuntatieteellinen tdk n=108 Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=118 Yhteiskuntatieteellinen tdk n=106 Yhteensä n= p =0.220 Työnteko toi elämääni vastapainoa opiskelulle Humanistinen tdk n= IT tdk n= Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu = Kasvatustieteiden tdk n= Liikuntatieteellinen tdk n= Matemaattis-luonnontieteellinen tdk n=116 2 Yhteiskuntatieteellinen tdk n= Yhteensä n= p =

OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jyväskylän yliopisto Koulutuspalvelut ja Koulutuksen tutkimuslaitos OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Opiskelijakysely 2012 Perusraportti, kesäkuu 2013 ESIPUHE Tämä raportti esittelee

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2012, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot ja naisten osuuss suorittajista v. 2011 tiedekunnittain ja pääaineittain K= kanditaatin tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 20.1.2011, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2010 tiedekunnittain ja pääaineittain: naisten suorittamien tutkintojen osuus K=alempi tutkinto,

Lisätiedot

Toivomme, että annat palautetta tällä kyselyllä, vaikka olisit jo ehtinyt suorittaa tavoitetutkintosi. Palautteesi on edelleen tärkeä.

Toivomme, että annat palautetta tällä kyselyllä, vaikka olisit jo ehtinyt suorittaa tavoitetutkintosi. Palautteesi on edelleen tärkeä. Opetus, oppiminen ja opiskelu Jyväskylän yliopistossa 2015 / 1 Tervetuloa vastaamaan uudistettuun opiskelijakyselyyn! Pyydämme tällä viestillä Sinua vastaamaan kyselyyn, joka lähetetään joka toinen vuosi

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2010, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2009 tiedekunnittain ja pääaineittain, naisten osuus tutninnon suorittajista K=alempi tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Opetus, opiskelu ja oppiminen Jyväskylän yliopistossa Opiskelijakysely Yhteenvetoa tuloksista

Opetus, opiskelu ja oppiminen Jyväskylän yliopistossa Opiskelijakysely Yhteenvetoa tuloksista Opetus, opiskelu ja oppiminen Jyväskylän yliopistossa Opiskelijakysely 2015 eenvetoa tuloksista Koonnut Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen Toukokuu 2015 Opiskelijakyselyn 1.vaihe n=1318, vastausprosentti

Lisätiedot

OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jyväskylän yliopisto Koulutuspalvelut ja Koulutuksen tutkimuslaitos OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Opiskelijakysely 2010 Perusraportti, heinäkuu 2010 ESIPUHE Tämä raportti esittelee

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA. Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA. Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA (sis. Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2015, asia 3, liite 1 TIEDEKUNTIEN ESITYKSET HAKUKOHTEIKSI JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRIKSI VUONNA 2016 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA kohde 2016 2015 siirtoopiskelijoille ja : : Master's

Lisätiedot

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa 13.12.2006 Liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HuK- ja FM- tutkintoon johtavat pääaineet: Englannin kieli 25 Englannin opettajankoulutus 40

Lisätiedot

OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jyväskylän yliopisto Koulutuspalvelut ja Koulutuksen tutkimuslaitos OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Opiskelijakysely 2009 Perusraportti, heinäkuu 2010 ESIPUHE Tämä raportti esittelee

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(6) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.3.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 22.3.2016 08:04 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos - Toimipiste - Haku Korkeakoulujen

Lisätiedot

Opetus, opiskelu ja oppiminen Jyväskylän yliopistossa Opiskelijakysely kevät 2015

Opetus, opiskelu ja oppiminen Jyväskylän yliopistossa Opiskelijakysely kevät 2015 Opetus, opiskelu ja oppiminen Jyväskylän yliopistossa Opiskelijakysely kevät 2015 Opetus, opiskelu ja oppiminen opiskelijakysely lähetetään joka toinen vuosi kaikille Jyväskylän yliopiston 1., 3. ja 5.

Lisätiedot

KANDI- JA KURSSIPALAUTTEEN TULOKSIA JA KUULUMISIA (ja vähän opiskelijakyselynkin)

KANDI- JA KURSSIPALAUTTEEN TULOKSIA JA KUULUMISIA (ja vähän opiskelijakyselynkin) KANDI- JA KURSSIPALAUTTEEN TULOKSIA JA KUULUMISIA (ja vähän opiskelijakyselynkin) Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen Kandipalaute JY vs. muut yliopistot Rahoituskysymykset vuosilta 2014 ja 2015 (syyskuun

Lisätiedot

pääaine pääaineen nimi lkm

pääaine pääaineen nimi lkm Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit (TH) 2.12.2013, Tapani Harden ja Mirja Tervo Jatko-opiskelijoiden lukumäärä ja naisten osuus 31.12.2008 tdk laitos pääaine pääaineen nimi lkm näistä naisia naisten

Lisätiedot

pääaine pääaineen nimi yhteensä

pääaine pääaineen nimi yhteensä Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit (TH) 2.12.2013, Tapani Harden ja Mirja Tervo Perustutkinto-opiskelijoiden lukumäärä ja naisten osuus 31.12.2008 tdk laitos pääaine pääaineen nimi yhteensä näistä

Lisätiedot

JY KANDIPALAUTE 2017 TAUSTATIEDOT. Ikä* Sukupuoli* Pohjakoulutus* ARVO - OPETUSHALLINNON VAIKUTTAVUUSTIETOPALVELU SUOMEKSI PÅ SVENSKA IN ENGLISH

JY KANDIPALAUTE 2017 TAUSTATIEDOT. Ikä* Sukupuoli* Pohjakoulutus* ARVO - OPETUSHALLINNON VAIKUTTAVUUSTIETOPALVELU SUOMEKSI PÅ SVENSKA IN ENGLISH ARVO - OPETUSHALLINNON VAIKUTTAVUUSTIETOPALVELU JY KANDIPALAUTE 2017 SUOMEKSI PÅ SVENSKA IN ENGLISH Kyselyn avulla on tarkoitus saada tietoa opiskelijoiden opiskelusta ja opetuksesta eri tieteenaloilla.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Opetuksen, oppimisen ja arvioinnin muodot sekä geneeristen taitojen oppiminen eri tieteenaloilla

Opetuksen, oppimisen ja arvioinnin muodot sekä geneeristen taitojen oppiminen eri tieteenaloilla Opetuksen, oppimisen ja arvioinnin muodot sekä geneeristen taitojen oppiminen eri tieteenaloilla Anne Virtanen & Päivi Tynjälä Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Peda-forum -päivät 16.-17.8.2017

Lisätiedot

OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Page 1 of 32 PAGE OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Opiskelijakysely 2010 OSA 1 TAUSTATIEDOT Annan seuraavaan kysymykseen myönteisesti vastaamalla suostumukseni yhdistää Jyväskylän

Lisätiedot

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat***

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat*** JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2013, asia 3, liite 1 HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2014 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Hakukohde 2014 2013 Avoin väylä*** Siirtoopiskelijat*** *** (sis. Englannin kieli

Lisätiedot

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi?

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Tiina Nyyssönen, koulutussuunnittelija OKL tiina.m.nyyssonen@jyu.fi JYU. Since 1863. 12.11.2018 1 Millainen OKL on? Luokanopettajakoulutus =>

Lisätiedot

Valintaperusteinfo OPOille

Valintaperusteinfo OPOille Valintaperusteinfo OPOille Hakijan päivä 9.11.2018 JYU. Since 1863. 12.11.2018 1 Esityksen sisältö ja valintojen yleiskuva Esityksen sisältö Ajankohtaista kevään 2019 valinnoista tiedekunnittain Todistusvalinta

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Aloituspaikat. Hyväksytyt. kaikista hakijoista ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,3 % 40/70 62,6/100

Hyväksyttyjä. Aloituspaikat. Hyväksytyt. kaikista hakijoista ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,3 % 40/70 62,6/100 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä kutsuun Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 %

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 % Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) 5 0 0 0 0,0 % Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Avoimen väylä, terveystieteiden kandidaattiohjelma, terveystieteiden kandidaatti (3 v): Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta 7

Avoimen väylä, terveystieteiden kandidaattiohjelma, terveystieteiden kandidaatti (3 v): Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta 7 Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaattiohjelma, kasvatustieteen

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Aloituspaikat. Hyväksytyt. kaikista hakijoista ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,7 % 130,7/180

Hyväksyttyjä. Aloituspaikat. Hyväksytyt. kaikista hakijoista ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,7 % 130,7/180 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Ensikertalaisia % Hyväksytyistä ensikertalaisia % Hakukohde Hakijat yht. Hakijoista ensikertalaisia. ensikertalaiset yht.

Ensikertalaisia % Hyväksytyistä ensikertalaisia % Hakukohde Hakijat yht. Hakijoista ensikertalaisia. ensikertalaiset yht. Hakukohde Hakijat yht. Hakijoista ensikertalaisia Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet

Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan Hakukohde Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jyväskylän yliopisto Koulutuspalvelut ja Koulutuksen tutkimuslaitos OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Opiskelijakysely 2011 Perusraportti, marraskuu 2012 ESIPUHE Tämä raportti esittelee

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen ja Koulutuksen tutkimuslaitos OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Opiskelijakysely 2013 Perusraportti, versio 1.1 Marraskuu 2014 ESIPUHE

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Avoimen väylä, kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v): Jyväskylän yliopisto, Humanistisyhteiskuntatieteellinen

Avoimen väylä, kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v): Jyväskylän yliopisto, Humanistisyhteiskuntatieteellinen Hakukohde Hakijat yht. Hakijoista ensisijasia Hakijoista ensikertalaisia Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän

Lisätiedot

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet Avoin yliopisto OPETUSTARJONTA 1 (5) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSTARJONTA YHTEISTYÖOPPILAITOKSILLE Oppiaineet tiedekunnittain ja laitoksittain p= perusopinnot a=aineopinnot s=syventävät

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Hyväksytyt yht. (joista varasijalta kutsuttuja) 62 (30)

Hyväksytyt yht. (joista varasijalta kutsuttuja) 62 (30) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2019 Filosofinen tiedekunta Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, 65 (10) 410 331 60 (4) 56 85,66 32,09 Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet. Mika Sutela Kesäkuu 2018

Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet. Mika Sutela Kesäkuu 2018 Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet Mika Sutela Kesäkuu 2018 Opiskelijapalautteet Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen (https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/sivut/opiskelijapalaute.aspx)

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta

Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila 3.3.2010 Saara Repo Tutkimusaineisto Avoimen yliopiston opiskelijat,

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta 28.8.2012 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 2. Asiakirjahallinnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Istu pöytään, jossa on uusia kasvoja

Istu pöytään, jossa on uusia kasvoja Istu pöytään, jossa on uusia kasvoja Opiskelun aloittaminen Salla Mäkinen & Paula Koivukangas Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 11.45-13.15 Maanantai 2.9.2019 KTK-TUTKINNON TAVOITTEET

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Hyväksytty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 04 (Viimeistelty Vokke-konttorissa 1.3.0) Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään op/vokke-suositus Kandidaatin

Lisätiedot

3. vuoden opiskelijoiden kysely joulu 2016 FI - Kiitos vastanneille -raportti

3. vuoden opiskelijoiden kysely joulu 2016 FI - Kiitos vastanneille -raportti 3. vuoden opiskelijoiden kysely joulu 2016 FI - Kiitos vastanneille -raportti 1. Pääaineeni on Vastaajien määrä: 146 0% 10% 20% 30% 40% Energia- ja ympäristötekniikka 39,73% Kone- ja rakennustekniikka

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ?

MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ? MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ? Hanna-Riitta Kymäläinen Laura Kihlström Mervi Seppänen Helsingin yliopisto, maataloustieteiden

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2018

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2018 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2018 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2018 ) Filosofinen tiedekunta Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, 65 (10) 340 235 59 (4) 55 83,13 30,57

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Kysely korkeakoulutustarpeista

Kysely korkeakoulutustarpeista Kysely korkeakoulutustarpeista Kyselyn perustiedot Kysely oli auki webropolissa: 5. 8.5 Kyselyä kampanjoitiin somessa ja verkostoissa Vastauksia 8.5.2018 / 107 kpl:tta Minkälainen pohjakoulutus sinulla

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2017 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen tiedekunta kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 274 193 31 (1) 30 82,93 31,6

Lisätiedot

OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen OPETUS, OPISKELU JA OPPIMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Opiskelijakysely 2017 2. osa Maisterivaiheessa aloittaneiden tarkastelu Helmikuu 2018 ESIPUHE Tässä raportissa

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES.

LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES. LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES. Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelma Pääaineinfo 17.4.2018 Tervetuloa! Omaohjaaja Ulla Laakkonen

Lisätiedot

Opetuksen järjestämisoikeuden haku lukuvuodelle

Opetuksen järjestämisoikeuden haku lukuvuodelle Opetuksen järjestämisoikeuden haku lukuvuodelle 2019 2020 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON YHTEISTYÖOPPILAITOKSILLE JYU. Since 1863. OPINTOMME SOPIVAT: OPINTOJAKSOT PERUSOPINTOTASO / yliopistojen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Joustavan opintooikeuden. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet (ei sis. TY:n tutkintoopiskelijoiden. Vaihtoopiskelijoiden.

Joustavan opintooikeuden. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet (ei sis. TY:n tutkintoopiskelijoiden. Vaihtoopiskelijoiden. Suoritetut Turun vuonna 2014 (sis. opinnot) 1 (6) perustutkinto Vaihto tutkinto muiden kuin tutkinto- Ei Ei tdk Kielikeskus 2609400 21411 31 942 481 101 2 746 23714 2 Laitos yhteensä 21411 31 942 481 101

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2016 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 267 189 33 (3) 30 83,37/84,43 30,83

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot