Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 4/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 4/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.)"

Transkriptio

1 Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 4/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) MUISTIO Läsnä: Minna Palhamo (puheenjohtaja), Lääketietokeskus Katri Hämeen-Anttila (sihteeri), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Laura Labart, Lääketeollisuus ry Inka Puumalainen, Yliopiston Apteekki Johanna Salimäki, Apteekkariliitto Teija Korhonen, Tehy Jorma Komulainen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Marja Airaksinen, Helsingin yliopisto (tutkimustyöryhmän edustaja) Outi Lapatto-Reiniluoto, HUS (lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmän edustaja) Virpi Sulosaari, Turun AMK (koulutustyöryhmän edustaja) Katja Lindgren-Äimänen, Fimea (viestintätiimin edustaja) 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Viestintä Lääkeinformaatiofoorumi, tiedottaminen (ohjelma liite 1) Lääkeinformaatiofoorumista tiedotetaan Fimean verkkouutisella sekä lääkeinformaatioverkoston uutiskirjeessä. Lisäksi Fimea lähettää tiedotteen terveystoimittajille sekä lehdistötiedotteen laajemmin. Tiedotetaan tilaisuudesta myös viestintätiimin kokoaman viestintäyhteyshenkilölistauksen kautta sekä Lääkehoidon opettajien monialaisen foorumin sähköpostilistan kautta. Tiedottaminen ja ilmoittautuminen alkaa viikolla 37 ja ilmoittautumisaika päättyy Tilaisuuteen voi osallistua sekä Helsingissä että Kuopiossa. Todettiin, että verkkostriimauksen ja taltioinnin mahdollisuus on selvitetty, mutta valitettavasti tänä vuonna kumpaakaan ei vielä ole mahdollista toteuttaa riittävän laadukkaasti. 3. Työryhmien kuulumiset Lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä: Paikallinen yhteistyö apteekkien ja muun terveydenhuollon välillä. Työryhmässä pohdittu asiaa ja todettu, että koko Suomea kattavaa ohjeistusta ei ole mahdollista tehdä, koska paikalliset mahdollisuudet yhteistyöhön voivat olla niin erilaisia esimerkiksi eri kokoisissa kunnissa. Työryhmässä kootaan hyviä olemassa olevia esimerkkejä toimivasta yhteistyöstä ja pyritään tiedottamaan niistä. Seuraavaan kokoukseen pyydetään Timo Järvensivu Aalto yliopistosta alustamaan aiheesta. Tavoitteena on laatia luonnos ensi kesään mennessä. Tämä ohjeistus linkittyy koordinaatioryhmän keskustelun avaukseen laadukkaasta lääkeinformaatiosta. Työryhmä ottaa mielellään vastaan ideoita, toiveita ja erityisesti tietoa hyvin toimivasta yhteistyöstä. Työryhmässä on myös pohdittu riskilääkkeitä ja otettu tavoitteeksi määritellä, mikä on riskilääke / huomiolääke. On todettu tärkeäksi, ettei kaikkia lääkkeitä nimetä riskilääkkeiksi. Todettiin, että Turvallinen lääkehoito -oppaassa on pohdittu tätä samaa ja otettu termiksi suuren riskin lääkkeet.

2 HUS:ssa projekti menossa, missä jokaisessa klinikassa pohditaan omalta osaltaan mikä on kussakin klinikassa riskilääke. Vuoden 2017 alusta julkaistavassa Pharmaca Fennicassa riskilääkkeet nousevat myös esiin aikaisempaa selkeämmin. Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille: Todettiin, että SOME-projektin aiepaperi on hyväksytty kesäkuussa käydyssä sähköpostikeskustelussa edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti (liite 2). Lääkeinformaatioverkoston yhteinen Facebook-sivu avataan nimellä Tunne lääkkeesi! Vastuuviikot ja teemat on jaettu mukaan ilmoittautuneiden organisaatioiden kesken (liite 3). Muilta työryhmiltä ja kaikilta lääkeinformaatioverkoston työryhmien jäseniltä toivotaan, että tietoa Facebook-sivusta jaetaan mahdollisimman laajalle: jakakaa, tykätkää ja keskustelkaa! Keskustelua on mahdollista käydä organisaation tai henkilökohtaisella FB-tunnuksella. Keskusteltiin lääkeinformaatioverkoston toiminnan aloitusvaiheessa laadituista aiepaperi ja projektisuunnitelma ohjeista. SOME-projektin myötä tuli näkyväksi, että projektisuunnitelman laatiminen voi viivästyttää varsinaista toimintaa, mikäli projektisuunnitelmakin täytyy hyväksyttää koordinaatioryhmässä. Todettiin, että aiepaperin hyväksyminen on lupa verkoston logon ja sloganin käyttöön. Päätettiin muuttaa ohjeistusta siten, että koordinaatioryhmä voi vaatia projektisuunnitelman laatimista tapauskohtaisesti. Palataan asiaan seuraavassa koordinaatioryhmän kokouksessa. Koulutustyöryhmä: Lääkehoidon opettajien monialaisessa foorumissa (LOMF II) kaikki puhujat on rekrytoitu. Ohjelma löytyy Farmasian oppimiskeskuksen sivulta: Esitettä saa jakaa mielellään eteenpäin (löytyy Farmasian oppimiskeskuksen sivuilta: Koulutustyöryhmä antoi lausunnon lähihoitajakoulutuksen OPS-uudistukseen kesäkuussa 2016 (tiedoksi). Tutkimustyöryhmä: Tutkimusstrategian päivitys on meneillään keskeisimpänä toimintana. Myös lääkeinformaatioverkostossa aloitetut tutkimusprojektit ovat työstössä koko ajan eli jatko-opiskelija, proviisori Niina Mononen on jatkanut analyysiä siitä, millaista lääkeinformaatiotutkimusta Suomessa on julkaistu (systemoitu kirjallisuuskatsaus) sekä lääkeinfoverkoston työryhmien jäsenten haastatteluista. Lääkeinformaation vaikuttavuutta pohditaan työryhmässä edelleen. 4. Koordinaatioryhmän toiminta Keskustelun avaus laadukkaasta lääkeinformaatiosta: alustuskeskustelu siitä, miten keskustelun avauksen tuotoksista / materiaaleista tiedotetaan (liite 4). Keskustelun avaus on tärkeä ja linkkautuu myös rationaalisen lääkehoidon toimeenpanoohjelmaan Laajennettiin koulutustyöryhmän suosituksen fokusta lääkeneuvonnan sisällön opetuksesta eri ammattiryhmille suositus lääkeinformaation sisällön opetuksesta eri ammattiryhmille. Todettiin, että onnistuessaan keskustelun avauksesta tulee tuotoksena useita suosituksia, jotka liittyvät lääkeinformaatioon. Näistä täytyisi muodostaa kokonaisuus, joka julkaistaan foorumeilla, jotka on sekä ammattilaisten että kansalaisten käytettävissä. Todettiin, että lääkeinformaation sisältö ei ole osana mitään etenemissuunnitelmassa (liite 4) mainittua erillistä tuotosta, vaan se on tällä hetkellä osa eteenpäin työstyvää taustadokumenttia. Palataan siihen seuraavassa kokouksessa o todettiin, että Suomessa ei ole kriteereitä sille, miten tehdään laadukasta lääkeinformaatiota. o pohdittiin, tarvitaanko erilaiset kriteerit suulliselle lääkeneuvonnalle ja kirjalliselle / elektroniselle lääkeinformaatiolle?

3 Tutkimustyöryhmässä voitaisiin pohtia voidaanko muista maista (esim. Englanti, USA, Australia) ottaa mallia. Tarvitaan viestintäsuunnitelma, jonka kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ammattilaiset o ammattilehtiin artikkeleita o kokonaisuuden julkaisu Innokylässä o jokainen työryhmä voisi pohtia omalta osaltaan, miten oma tuotos on parhaiten markkinoitavissa käytännön toimijoille o digitaalisuus huomioitava: sähköisessä muodossa mahdollisimman paljon o viestintätiimi voisi pohtia omalta osaltaan tunnettuuden edistämistä Keskustelun avauksen idean voisi koota yhteen kuvioon, mikä konkretisoisi asiaa Potilas on nostettava paremmin keskiöön o tehtävä näkyväksi kaksi näkökulmaa: mistä ammattilaiset saavat lääketiedon vs. mistä potilaat saavat lääketiedon Olemassa olevat tiedonlähteet ja resurssit on tehtävä näkyväksi ja hyödynnettävä niitä Palataan seuraavassa kokouksessa aikaisempiin keskusteluihin (=työstyövään paperiin) Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman Käyttö-alaryhmän on ehdottanut lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmälle, että keskustelun avaukseen sisältyvä kuvaus eri ammattilaisten roolista potilaan lääkehoitoprosessissa huomioisi hoitosuunnitelmien sekä potilas- / asiakaskohtaisten lääkehoitosuunnitelmien laatimisen. Tätä voitaisiin hyödyntää osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa. Käyttö-alaryhmä voisi tuottaa potilaan roolin tähän mahdollisesti yhteiseen dokumenttiin. Asia koettiin koordinaatioryhmässä erittäin tärkeäksi. Oleellinen tavoite on se, että ihmisellä on yksi hoitosuunnitelma, joka sisältää sekä terveys- että sosiaalihuollon hoitosuunnitelman, ml. lääkehoitosuunnitelma. Tärkeää olisi, ettei lääkehoitoja erotettaisi hoitosuunnitelman kokonaisuudesta. Todettiin, että myös lääkehoitojen arviointi olisi tärkeää kirjata tietojärjestelmiin. Todettiin, että Käypä hoito -suosituksiin ollaan lisäämässä do not do -suosituksia eli ollaan ohjaamassa lääkäreitä esimerkiksi olemaan määräämättä tehottomia lääkkeitä. Sovittiin, että Käyttö-alaryhmän ehdotus huomioidaan, kun pienryhmässä ryhdytään pohtimaan asiaa eteenpäin. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa pohditaan laajan väestökampanjan toteutusta. Koordinaatioryhmälle on esitetty toive, että ideoisimme mahdollista teemaa. Todettiin, että on tärkeää, että tietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä tulisi pitkin elämän kaarta, tarvitaan toistoa. Aloitus esimerkiksi peruskoulun 9-luokkalaisista, toistoa keski-iän ylittäneille, jotta tavoitetaan lääkkeiden käyttäjät ennen kuin lääkkeitä kumuloituu liikaa. Yleinen tietämys medikalisaatiosta: lääke ei ole aina vastaus kaikkiin ongelmiin. Viestintäkampanjaan on tärkeää saada nivottua konkreettisia välineitä (esim. lääkityslista, OmaKanta). 5. Seuraava kokous Sovittiin keväälle 2017 seuraavat kokousajat o klo: o klo: o klo: Sihteeri lähettää kokouskutsun koordinaatioryhmän seuraavaan kokoukseen materiaaleineen Seuraava kokous ti klo:

4 LIITE 1 SOSIAALINEN MEDIA LÄÄKETIEDON LÄHTEENÄ - Lääkeinformaatiofoorumi Aika: klo: Paikka: Ursa Major, Fimea, Mannerheimintie 103b (1. krs.), Helsinki Videoneuvotteluyhteys Kuopioon: Fimea / Technopolis, Microkatu 1 (5.krs.) Ohjelma Tervetuloa Lääkeinformaatiofoorumiin Neuvotteleva virkamies, Ulla Närhi, STM Verkkokeskusteluja lääkkeistä: maallikko opastaa maallikkoa Tutkija Anna-Maria Mäki-Kuutti, Tampereen yliopisto Näkökulmia sosiaalisen median lääkekeskusteluihin Median näkökulma sosiaalisen median hyödyntämiseen lääketiedon lähteenä, toimittaja Satu Vasantola, Helsingin Sanomat Lääkekeskusteluita ja vertaistukea: esimerkkinä Stumppi tupakasta vieroituksen keskustelufoorumi. Erikoistutkija, FaT Terhi Kurko, Kela ja Savuttomuusohjaaja, terveydenhoitaja Eeva Korhonen, Hengitysliitto Kahvit Paneeli: Kuinka navigoida sosiaalisen median lääkekeskusteluissa? Keskustelun vetäjä: Inka Puumalainen, Yliopiston apteekki Keskustelijat: Suvi Saukkoriipi, aktiivisesti sosiaalisessa mediassa viestivä lääkkeiden käyttäjä Pentti Ahlsten, eläkkeellä oleva lääkkeiden käyttäjä, Eläkkeensaajien Keskusliitto Dinah Arifulla, THL, aktiivisesti sosiaalisessa mediassa viestivä sairaanhoitaja Petteri Hirvonen, Klinik Finland Oy, aktiivisesti sosiaalisessa mediassa viestivä lääkäri Tilaisuus päättyy

5 Lääkeinformaatiofoorumin tavoitteena on: tutustua sosiaaliseen mediaan lääketiedon lähteenä: hyviä puolia ja haasteita antaa terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhuollon organisaatioille tukea sosiaalisessa mediassa toimimiseen pohtia toimintatapoja tilanteisiin, joissa sosiaalisessa mediassa leviää väärää lääketietoa Lääkeinformaatiofoorumin kohderyhmänä ovat erityisesti terveydenhuollon ammattilaiset, mutta myös lääkkeiden käyttäjien, potilaiden ja median edustajien toivotaan osallistuvaan tilaisuuteen ja sen keskusteluihin.

6 LIITE 2 HYVÄKSYTTY koordinaatioryhmän sähköpostikokouksessa LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTIN AIEPAPERIN SISÄLTÖ JA FORMAATTI Kehittämisprojektin (työ)nimi: Lääkeinformaatioverkoston some-pilotti projekti Tavoite Konkreettinen ja yksityiskohtainen tavoite sekä kuvaus, mihin lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotukseen kehittämisprojekti liittyy Tavoitteena on lääkeinformaation tunnettuuden lisääminen lääkkeiden käyttäjien keskuudessa. Lisäksi pilotin aikana testataan yhteistyötä sosiaalisessa mediassa osana lääkeinformaatioverkoston toimintaa. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on, että lääkkeiden käyttäjät oppivat käyttämään luotettavia lääketiedon lähteitä verkossa. Projekti liittyy lääkeinformaatiostrategian toimenpide-ehdotukseen: Kehitetään ja edistetään terveydenhuollon ammattilaisten näkyvyyttä ja osallistumista sosiaalisessa mediassa. Toimenpiteet Alustava kuvaus toimenpiteistä, miten tavoitteet saavutetaan (Voidaan yhdistää aikataulun kuvaukseen). Projektin aikana suunnitellaan ja toteutetaan lääkeinformaatioverkoston toimijoiden yhteinen Facebook-sivu, minkä kautta nostetaan esiin luotettavia lääketiedon lähteitä ja keskustelua niistä. Facebook-sivua ylläpidetään etukäteen määritelty ajanjakso, minkä jälkeen arvioidaan kokemus ja päätetään jatkosta erikseen. Kaikille lääkeinformaatioverkoston työryhmien jäsenille ja varajäsenille lähetetään kesäkuun 2016 alussa uutiskirjeessä kutsu lähteä mukaan projektiin oman organisaationsa edustajana. Jokainen mukaan ilmoittautunut taho on vastuussa 1 2 viikon ajan yhteisen Facebooksivun postauksista ja keskustelun ylläpidosta siten, että yhden viikon aikana lisätään 2 3 postausta. Mukaan haluavien organisaatioiden tulee ilmoittautua mennessä ja ilmoittautuessaan ilmoittaa teema sekä linkit niihin lääketiedon lähteisiin, mitä aikoo Facebook-sivuilla promota. Kukin taho ja henkilö päättää itse haluaako osallistua FB-sivun keskusteluihin ainoastaan yhteisellä lääkeinformaatioverkoston ylläpitotunnuksella vai osallistuuko keskusteluun myös esimerkiksi organisaation tai henkilökohtaisella FB-tunnuksella. Lääketieto voi olla geneeristä tai sairaus- / lääkeryhmäspesifistä, kuitenkin niin, että yksittäisen lääkevalmisteen markkinointi on kielletty. FB-sivu linkitetään Lääkeinformaatiofoorumiin siten, että ennen Lääkeinformaatiofoorumia nostetaan FB keskusteluun foorumin teemoja ja tuodaan tilaisuuteen terveisiä suoraan somesta. Lääkeinformaatiofoorumin teema on sosiaalinen media lääketiedon lähteenä. Vastuut Vähintään vastuuhenkilö ja -organisaatio on nimettävä aiepaperissa. Lisäksi kuvaus, minkä lääkeinformaatioverkoston työryhmän kanssa kehittämisprojektissa tehdään yhteistyötä. Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä on vastuussa some-pilotin toteuttamisesta. Mukaan projektiin tarvitaan mahdollisimman moni lääkeinformaatioverkostossa toimiva taho, jotta toisaalta työmäärä voidaan pitää kohtuullisena ja keskustelu FB-sivulla aktiivisena - ja toisaalta mahdollisimman moni taho saa mahdollisuuden tuoda näkyvyyttä omille lääketiedon lähteilleen. Mukana ovat ainakin seuraavat organisaatiot: Fimea, Katri Hämeen-Anttila

7 Kilpirauhasliitto, Tanja Väyrynen Apteekkariliitto, Charlotta Sandler Lääketietokeskus, Hanne Juuti Munuais- ja maksaliitto, Pekka Kankaanpää Eläkkeensaajien keskusliitto, Tarja Pajunen Lääketeollisuus ry, Annakaisa Mänttäri ja Marjut Tick Diabetesliitto, Irene Vuorisalo YA, Paula Kokko Tehy, Eve Becker Sydänliitto, Mari Blek-Vehkaluoto Resurssit Alustava kuvaus resursseista: miten mukana olevat organisaatiot osallistuvat, haetaanko ulkopuolista rahoitusta jne. Kuvaus mitä mukaan haluavilta organisaatioilta odotetaan. Eri organisaatiot voivat olla mukana projektissa erilaisilla panoksilla ja rooleilla (kuvaus erilaisista osallistumismahdollisuuksista). Mukaan pilottiin osallistuvat tahot / henkilöt vastaavat 1 2 viikon ajan yhteisen FB-sivun ylläpidosta projektisuunnitelman mukaisesti siten, että kaikki FB-sivulle postattavat teemat ja lääketiedon lähteet on ennen sivun perustamista kaikkien osallistujien tiedossa. Aikataulu Alustava kuvaus kehittämisprojektin aikataulusta. Kerrottava vähintään vuodet, jolloin projekti meneillään (Voidaan yhdistää toimenpiteiden kuvaukseen) Projektisuunnitelman laatiminen on aloitettu keväällä 2016 ja se viimeistellään elokuuhun 2016 mennessä. Juhannukseen mennessä tiedetään mukaan lähtevät tahot sekä teemat ja linkit, mitä on tarkoitus postata. Varsinainen toteutusvaihe on , minkä jälkeen (projektin lopussa) arvioidaan onnistumista sekä mahdollisuutta jatkaa yhteistyötä yhdessä sovituin kriteerein (kts. projektisuunnitelma). Viestintä ja kohderyhmät Alustava kuvaus viestintätoimenpiteistä ja kehittämisprojektin kohderyhmät Projektin kohderyhmänä ovat lääkkeiden käyttäjät. Projekti itsessään on viestintää luotettavista lääketiedon lähteistä kanavassa, joka tavoittaa lääkkeiden käyttäjiä laajasti. Seuranta Alustava kuvaus kehittämisprojektin toteutumisen seurannasta Pilotin toteutumista arvioidaan joulukuussa Arvioitavat seikat: 1. Miten hyvin FB-sivu on saanut näkyvyyttä some:ssa tykkäykset jakamiset keskusteluaktiivisuus 2. Yhteistyön toimivuus onko yhteistyö sopinut tässä projektisuunnitelmassa sovitulla tavalla (roolit, aktiivisuus FB-sivulla yhtenäiset tavoitteet). Ylläpitäjien kokemukset ylläpidon vaatimista resursseista 3. Riskit onko kolmannet osapuolet pyrkineet käyttämään hyväksi FB-sivua omien viestiensä välittämiseen Arvioidaan kootun tiedon pohjalta projektin onnistumista ja päätetään jatketaanko yhteistyötä sekä miten sitä jatketaan (teema, toimintatapojen muutosten tarve, toimijoiden muutokset jne.).

8 Yhteistä FB-sivua on mahdollista käyttää jatkossa tarvittaessa myös Lääkehoidon päivän FB-sivuna. Lääkehoidon päivän näkökulmia ja tiedotteita jaetaan yhteisellä FB-sivulla koko syksyn ajan. Hyödyntäminen ja vaikuttavuus Alustava kuvaus kehittämisprojektin tulosten hyödyntämisestä ja siitä, mitä vaikuttavuutta kehittämisprojektilla haetaan. Lääkeinformaatioverkoston kauden keskeinen tavoite on lisätä lääkeinformaatiolähteiden tunnettuutta. Pilottiprojektilla pyritään selvittämään miten hyvin saadaan lääkkeiden käyttäjiä tavoitettua sosiaalisen median kautta, missä terveydenhuollon ammattilaiset perinteisesti eivät ole kovin näkyvästi mukana, mutta missä lääkkeiden käyttäjät etsivät aktiivisesti lääketietoa. Aiepaperi toimitetaan täytettynä koordinaatioryhmän sihteerille

9 LIITE 3: Lääkeinformaatioverkoston SOME-pilotti projekti syksy 2016 (19.9 alkaen) Tunne lääkkeesi -Facebook Teemat ja vastuuorganisaatiot vko 38: Apteekkariliitto: Turvallinen kivun itsehoito ja ikääntyneiden lääkehoito vko 39: Diabetesliitto: Biosimilaarit vko 40: Sydänliitto: Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet vko 41: Fimea: Käytäthän lääkkeitäsi oikein? vko 42: YA: flunssan hoito tai muu ajankohtainen teema itsehoidosta vko 43: Fimea, lääkeinformaatiofoorumi vko 44: Tehy: Ajantasainen lääkityslista, rajattu lääkkeenmääräämisoikeus vko 45: YA: ajankohtainen teema itsehoidosta vko 46: Lääketietokeskus: Luotettavaa tietoa rokotteista vko 47: Eläkkeensaajien keskusliitto: ikääntyneiden lääkehoito, lääkityslista kotihoidon näkökulmasta vko 48: Apteekkariliitto: lääkityslista kuntoon vko 49: Munuais- ja maksaliitto, teema avoin vko 50: Farmasialiitto: refluksitaudin itsehoito Mukana aktiivisena keskustelijana myös: Kilpirauhasliitto Lääketeollisuus ry Kela Kuluttajaliitto

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 16.9.2013 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.)

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) 1/3 Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2/2017 23.3.2017 klo: 13.00 15.00 (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) MUISTIO Läsnä: Erkki Palva, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

1. Työryhmien kuulumiset ja yhteistyön lisääminen työryhmien välillä

1. Työryhmien kuulumiset ja yhteistyön lisääminen työryhmien välillä Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteereiden yhteispalaveri 16.2.2016 klo: 13.30 15.30 Fimea: Helsinki Mannerheimintie 103, Amorosa1&2, 4. krs. Kuopio Microkatu 1, Technopolis,

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 6 MUISTIO klo: (Helsinki: Mannerheimintie 103b, Ursa Minor Kuopio: Microkatu 1, Aino)

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 6 MUISTIO klo: (Helsinki: Mannerheimintie 103b, Ursa Minor Kuopio: Microkatu 1, Aino) Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 6 MUISTIO 6 16.9.2013 klo: 12 15 (Helsinki: Mannerheimintie 103b, Ursa Minor Kuopio: Microkatu 1, Aino) Paikalla: Helsingissä: Erkki Palva (puheenjohtaja), Lääkealan

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2/ klo: (Mannerheimintie 103, Aelita, 4. krs.) MUISTIO

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2/ klo: (Mannerheimintie 103, Aelita, 4. krs.) MUISTIO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2/2015 25.3.2015 klo: 13.00 15.00 (Mannerheimintie 103, Aelita, 4. krs.) MUISTIO Läsnä: Erkki Palva (puheenjohtaja), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 1/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.)

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 1/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 1/2016 26.1.2016 klo: 13.00 15.00 (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) MUISTIO Läsnä Erkki Palva (puheenjohtaja), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto Lääkkeiden käyttäjien lääkeinformaation kehittämisen työryhmä kokous 8. (3/2016)

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto Lääkkeiden käyttäjien lääkeinformaation kehittämisen työryhmä kokous 8. (3/2016) Kansallinen lääkeinformaatioverkosto 2015 2017 Lääkkeiden käyttäjien lääkeinformaation kehittämisen työryhmä kokous 8. (3/2016) Aika: 25.5.2016 klo 9:30-11:30 MUISTIO 25052016 Paikka: EKL, Haapaniemenkatu

Lisätiedot

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen 3/2017

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen 3/2017 Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen 3/2017 Tiistaina 5.12.2017 klo 9:30 11:30 (Helsinki, Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4 krs.) MUISTIO PAIKALLA Koordinaatioryhmä:

Lisätiedot

Lääkeinformaatiofoorumi Hyväksyttiin Lääkeinformaatiofoorumin ohjelmaluonnos (liite 1) seuraavin muutoksin: lisättiin 15 minuuttia loppukeskusteluun

Lääkeinformaatiofoorumi Hyväksyttiin Lääkeinformaatiofoorumin ohjelmaluonnos (liite 1) seuraavin muutoksin: lisättiin 15 minuuttia loppukeskusteluun Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 11 23.9.2014 klo: 9.30 11.20 (Mannerheimintie 103, Aelita, 4. krs) MUISTIO Läsnä: Erkki Palva (puheenjohtaja), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lisätiedot

Todettiin, että verkostotyökalun käyttöönotosta on syytä tiedottaa sidosryhmiä laajasti. Ehdotettiin tiedottamista Sic!-lehdessä.

Todettiin, että verkostotyökalun käyttöönotosta on syytä tiedottaa sidosryhmiä laajasti. Ehdotettiin tiedottamista Sic!-lehdessä. Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 9 13.3.2014 klo: 13 15 (Mannerheimintie 103, Aelita, 4. krs) MUISTIO Läsnä: Erkki Palva (puheenjohtaja), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Katri

Lisätiedot

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen 2/ 2017

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen 2/ 2017 Lääkeinformaatioverkoston työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen 2/ 2017 Keskiviikkona 14.6.2017 klo 13:00 15:00 (Helsinki, Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4 krs. ja Kuopio, Microkatu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmassa kuvataan työryhmän ensimmäisen kaksivuotisen kauden tavoitteet. Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia.

Toimintasuunnitelmassa kuvataan työryhmän ensimmäisen kaksivuotisen kauden tavoitteet. Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia. 4.11.2013 LÄÄKEINFORMAATIOTA LÄÄKKEIDEN KÄYTTÄJILLE -TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2013 2014 1. TAUSTA Toimintasuunnitelmassa kuvataan työryhmän ensimmäisen kaksivuotisen kauden tavoitteet. Toiminnan

Lisätiedot

Lääkeinformaatioverkoston koulutustyöryhmän kokousmuistio 2/ klo 9:30 11:00 Sähköpostikokous

Lääkeinformaatioverkoston koulutustyöryhmän kokousmuistio 2/ klo 9:30 11:00 Sähköpostikokous Lääkeinformaatioverkoston koulutustyöryhmän kokousmuistio 2/2016 Aika 7.4.2016 14.4.2016 klo 9:30 11:00 Sähköpostikokous 1. Kokouksen avaaminen Teknisten ongelmien takia ONLINE-kokous keskeytettiin ja

Lisätiedot

Lääkeinformaatioverkostossa tapahtuu. Katri Hämeen Anttila, Dosentti Kehittämispäällikkö Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkeinformaatioverkostossa tapahtuu. Katri Hämeen Anttila, Dosentti Kehittämispäällikkö Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea Lääkeinformaatioverkostossa tapahtuu Katri Hämeen Anttila, Dosentti Kehittämispäällikkö Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan

Lisätiedot

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto miten tutkimuksen tekemisen edellytyksiä voitaisiin edistää verkostoitumisen avulla?

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto miten tutkimuksen tekemisen edellytyksiä voitaisiin edistää verkostoitumisen avulla? Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto miten tutkimuksen tekemisen edellytyksiä voitaisiin edistää verkostoitumisen avulla? Keskustelua Katri Hämeen-Anttila FaT, Dosentti Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 5/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.)

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 5/ klo: (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 5/2015 24.11.2015 klo: 13.00 15.00 (Mannerheimintie 103, Fimea, Amorosa 1&2, 4. krs.) MUISTIO Läsnä Erkki Palva (puheenjohtaja)o, Lääkealan turvallisuus- ja

Lisätiedot

Lä ä keinformäätioverkoston viestintä suunnitelmä

Lä ä keinformäätioverkoston viestintä suunnitelmä 1 16.9.2013 Lä ä keinformäätioverkoston viestintä suunnitelmä 2013-2014 1. Lähtökohta Fimea julkaisi helmikuussa 2012 kansallisen lääkeinformaatiostrategian. Siinä tavoitteeksi asetettiin, että 1. Suomessa

Lisätiedot

Lääkeinformaatiofoorumi

Lääkeinformaatiofoorumi Lääkeinformaatiofoorumi 10.10.2013 Erkki Palva Johtaja, Fimea Koordinaatioryhmän puheenjohtaja 14.10.2013 1 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen

Lisätiedot

La a keinformaatioverkoston viestinta suunnitelma

La a keinformaatioverkoston viestinta suunnitelma 1 Hyväksytty 24.11.2015 koordinaatioryhmän kokouksessa La a keinformaatioverkoston viestinta suunnitelma 2015 2017 1. Lähtökohta Fimea julkaisi helmikuussa 2012 kansallisen lääkeinformaatiostrategian.

Lisätiedot

Paikka Lääkäriliitto, Mäkelänkatu 2 A, Helsinki, 8. krs., kokoushuone 2

Paikka Lääkäriliitto, Mäkelänkatu 2 A, Helsinki, 8. krs., kokoushuone 2 Lääkeinformaatioverkoston koulutustyöryhmän kokous 3/2017 Aika To 24.8.2017 kokous klo 9:30-11:30 Paikka Lääkäriliitto, Mäkelänkatu 2 A, 00500 Helsinki, 8. krs., kokoushuone 2 Asialista Skype for Business

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille Tähän tiedostoon on kerätty Lääkehoidon päivän toteuttajia varten erilaisia työkaluja ja ideoita, miten lääkehoidon seuranta

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä. Tiedoksi kaikille,

Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä. Tiedoksi kaikille, Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä Tiedoksi kaikille, Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko teki alkuvuodesta aloitteen, jonka mukaisesti 6.11.2012

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄT 2017: Kuka tietää lääkityksesi? PROJEKTISUUNNITELMA

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄT 2017: Kuka tietää lääkityksesi? PROJEKTISUUNNITELMA LÄÄKEHOIDON PÄIVÄT 2017: Kuka tietää lääkityksesi? PROJEKTISUUNNITELMA Projektin nimi: Lääkehoidon päivät 16.3.2017 Projektityyppi: Valtakunnallisen teemapäivän suunnitteleminen ja toteuttaminen Projektin

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje 1/2014 Tunne lääkkeesi itsehoitolääkkeiden järkevä ja turvallinen käyttö Katri Hämeen-Anttila, dosentti, kehittämispäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkehuollon haasteet

Sairaaloiden lääkehuollon haasteet Sairaaloiden lääkehuollon haasteet Lääkepolitiikka 2020 asiakirjan valossa Neuvotteleva virkamies STM Lääkepolitiikka 2020 julkaistiin helmikuussa 2011 mukana työssä viranomaisia sekä ammattijärjestöjen,

Lisätiedot

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Katri Hämeen-Anttila, FaT Dosentti, kehittämispäällikkö Fimea Lääkehoitojen arviointiprosessi Lääkejakelujärjestelmä Suomalaisen lääkejakelujärjestelmän

Lisätiedot

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 18.2.2016 Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito/ Ritva Inkinen 1 Tämän esityksen sisältö

Lisätiedot

Turvallisen lääkehoidon työkalupakki

Turvallisen lääkehoidon työkalupakki Page 1 of 7 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 TEEMAT Turvallisen lääkehoidon työkalupakki Anna-Riia Holmström / Kirjoitettu 20.6.2012 / Julkaistu 7.9.2012 Suomessa on jo vuosia tehty aktiivista tutkimusta ja

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus ja tilannekatsaus

1. Kokouksen avaus ja tilannekatsaus KOKOUSMUISTIO 8/2011 JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa -suosituksen päivittäminen Paikka: Kuntatalo, Toinen linja

Lisätiedot

Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306

Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306 AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 14.2.14 Aika 4.2.2014 klo 10.30 15.30 Paikka Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306 Osallistujat Laakkonen, Anna,

Lisätiedot

Lämpimästi tervetuloa Liikkujan polku verkoston tilaisuuteen ! #liikkujanpolku

Lämpimästi tervetuloa Liikkujan polku verkoston tilaisuuteen ! #liikkujanpolku Lämpimästi tervetuloa Liikkujan polku verkoston tilaisuuteen 5.10.2017! #liikkujanpolku Mikko Salosen tervehdys meille kaikille https://youtu.be/yjhmm3qrb-q Ja tervetuloa viettämään Unelmien työpäivää

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma. Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10.

Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma. Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10. Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10. 11.2.2014 Tapahtumajärjestäjien ohjaus AS-loppukilpailu Kansalaistarinat Infografiikka,

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Ohje x.x.2017 6895/00.01.02/2016 x/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut

Lisätiedot

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea hannes.enlund@fimea.fi Kysymyksiä joihin etsitään vastauksia? Onko uusi lääke A tehokkaampi

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Itsehoitolääkintä Suomessa nykytila ja kehittäminen / Itsehoitolääkeohjelman julkistaminen 26.1.2015 Marjo-Riitta Helle Yksikön

Lisätiedot

Biosimilaari mitä tarkoittaa diabeetikolle? Järjestöpäivät Irene Vuorisalo, erityisasiantuntija

Biosimilaari mitä tarkoittaa diabeetikolle? Järjestöpäivät Irene Vuorisalo, erityisasiantuntija Biosimilaari mitä tarkoittaa diabeetikolle? Järjestöpäivät 6.5.2017 Irene Vuorisalo, erityisasiantuntija 1 Miksi biosimilaarit ovat juuri nyt merkityksellisiä? Vaihto alkuperäisvalmisteesta biosimilaariin

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten priorisointi Sidosryhmäkyselyn tulosten esittely Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Annikka Kalliokoski Ylilääkäri Lääketurvallisuus-

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 10:00-11:57 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 109 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 111 2 KOKOUKSEN AVAUS... 111 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 9:30-11.38 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 101 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 7.3.2016 Klo 16.30 PAIKKA Narvan monari KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 103 2 KOKOUKSEN AVAUS... 103 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 102 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 14.3.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 104 2 KOKOUKSEN AVAUS... 104 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Moniammatillisen verkoston toiminta

Moniammatillisen verkoston toiminta Moniammatillisen verkoston toiminta Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö Järkevää lääkehoitoa seminaari terveydenhuollon toimijoille Moniammatilliset toimintatavat käyttöön arjen työhön Helsinki 9.4.2014

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet.

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet. Viestintäperiaatteet 1. Viestinnän tavoitteet 2. Seutuviestinnän kokonaisuus 3. Perusviestit 4. Viestinnän vastuut ja roolit 5. Kohderyhmät 6. Tapa puhua 7. Viestinnän kanavat 8. Häiriötilanteen viestintä

Lisätiedot

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Farmakologian opetuksen tavoite L2/H2-lukuvuonna: Oppia perusteet rationaalisen lääkehoidon

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

UUSI ARVONLUONTI Verkottumistilaisuus klo

UUSI ARVONLUONTI Verkottumistilaisuus klo UUSI ARVONLUONTI Verkottumistilaisuus 19.8.2014 klo 12.30-16 Finlandia-talo, Veranda 2 Mannerheimintie 13e, sisäänkäynti M4/K4 00100 Helsinki klo 12.30-16.00 Ohjelma 12.30-16.00 12:30 Tervetuloa ja iltapäivän

Lisätiedot

Kuka tietää lääkityksesi?

Kuka tietää lääkityksesi? Kuka tietää lääkityksesi? Tunne lääkkeesi valtakunnallinen Lääkehoidon päivä 16.3.2017 Diasarjassa kuvataan Mikä on lääkityslista Miksi ajantasainen lääkityslista on tärkeä Miten ajantasaista lääkitystietoa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen

Lisätiedot

vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula , Lehmusvalkama

vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula , Lehmusvalkama vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula 2.11.2017, Lehmusvalkama Terveydenhuollon / sosiaalihuollon ammattilainen Hoito Potilas / asiakas palveluidenkäyttäjä VSSHP

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 3 MUISTIO 3 30.1.2013 klo: 12 14.20 (Mannerheimintie 103b, Amorosa 1&2)

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 3 MUISTIO 3 30.1.2013 klo: 12 14.20 (Mannerheimintie 103b, Amorosa 1&2) Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 3 MUISTIO 3 30.1.2013 klo: 12 14.20 (Mannerheimintie 103b, Amorosa 1&2) Paikalla: Minna Näsänen (puheenjohtaja), Lääketietokeskus Katri Hämeen-Anttila (sihteeri),

Lisätiedot

Kela. Lääketietokanta-ohje

Kela. Lääketietokanta-ohje Lääketietokanta 1 (5) Kela Lääketietokanta-ohje Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KanTa-palveluryhmä Kela Lääketietokanta 2 (5) Sisällys 1 Lääketietokanta... 3 2 Lääketietokannan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 16:00 18:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Istuntosali Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY

Lisätiedot

Viestintä - sähköiset työtilat - viestintäseminaarin anti - viestintäryhmän asettaminen

Viestintä - sähköiset työtilat - viestintäseminaarin anti - viestintäryhmän asettaminen Viestintä - sähköiset työtilat - viestintäseminaarin anti - viestintäryhmän asettaminen Sote-muutoksen valmisteluryhmä 22.9.2016 22.9.2016 1 Sote- ja maakuntauudistuksen verkkoviestintä Innokylä - Toiminnallisten

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot