KUIVASTENSUO Sijainti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUIVASTENSUO Sijainti"

Transkriptio

1 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy KUIVASTENSUO 21 Sijainti Kiukoo-Veteläsuo, ja Pillisuo sijaitsevat Pielavedellä Lampaanjoen alueella (vesistöalue , peruskartta ). Vesistöalueen koko on 134,3 km 2 ja järvisyys 3,2 % (Ekholm 1993). Lampaanjoen alueen yläpuolella on Lampaanjärven valuma-alue (vesistöalue , 132,3 km 2, järvisyys 13 %). Kuvassa vasemmalla musta viiva on vesistöalueen raja ja punaisella merkityt asemat vuoden n 21 tarkkailuohjelmaan kuuluneet asemat. Kuva oikealla kuvaa vesistöalueen maankäyttöä (vihreä=metsä, keltainen=pelto, sininen=vesistö, ruskea=turvemaa/turvetuotantoalue, musta=rakennettu ympäristö). Kuva perustuu CORINE Land Cover 2 Suomen aineistoon. 1

2 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Yleistietoja Tuotanto ja pinta-alat Kunnostus alkoi 1984 Tuotanto alkoi 1986 Arvioitu kesto alustavasti Suurin tuotantopinta-ala Tuotannossa 21 Kuormitusaseman valuma-alueen pinta-ala tästä tuotantokunnossa 81 ha 63,6 ha 76,9 ha 63,6 ha Kiukoonsuon kuivatusvedet johdetaan Kuivastenpuroon, joka laskee Lampaanjokeen noin 3,7 km:n päässä. Kuivastenpuron laskukohdasta on n. 7 km Haapajärveen ja n. 9,5 km Pielaveteen. 2

3 l/s Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Tutkimustiedot 21 Virtaama ja näytteenoton edustavuus SYKE:n ylläpitämän HBV-mallin laskema keskivalunta Lampaanjoen alueella oli vuonna 21 14,1 l/s*km 2 ja keskivirtaama 1,9 m 3 /s. Kevätvalunnan huippu oli mallin mukaan jo ja sen jälkeen virtaama laski tasaisesti kohti loppuvuotta. Lokakuun loppupuolella oli lyhytkestoinen sadejakso, joka nosti hieman virtaamia. Lampaanjoen alueen virtaama Virtavesinäytteet otettiin 17.6., 7.9. ja Yksi näytteenotto jäi ottamatta vähäsateisen syksyn ja aikaisen talventulon takia. Tämä näyte siirrettiin vuoden 211 kevääseen. Kesäkuun näyte ajoittui HBV-mallin mukaan hieman keskivirtaaman yläpuolelle ja syyskuun sekä lokakuun näytteet alivirtaamatilanteeseen. Kuivastenpuron asemilla 1 ja 2 tehtiin myös virtaamamittauksia, joiden tuloksia käytettiin Lampaanjoen virtaamien laskemiseen. Kesäkuussa virtaamamittaus tehtiin vain asemalta 2 ja tällöin valunta oli jonkin verran pienempi kuin HBV-mallin antamassa arviossa, mutta kuitenkin virtaamatilanne oli hieman keskivirtaamaa suurempi. Syyskuussa virtaamamittaukset osoittivat HBV-mallia suurempaa alivirtaamaa, lokakuussa tulos oli hyvin yhteneväinen. KuivP1 KuivP2 Lampaanj 3 Lampaanj 4 Lampaanj 3 KP1/KP2 ka KP1/KP2 ka HBV l/s*km 2 l/s*km 2 l/s*km 2 l/s*km 2 l/s*km ,1 12,1 12,1 23, ,4,9 1,1 1,1 5, ,5 5,6 5,6 5,6 5, n purkupisteellä pintavalutuskentän alapuolella valunta oli 26,5 l/s*km 2, mikä oli samaa tasoa kuin HBV-mallin laskemassa arviossa. Syyskuussa valunta oli 3,4 l/s*km 2, mikä oli hieman suurempi kuin mitattuna Kuivastenpurosta, mutta kuitenkin samaa tasoa. Lokakuussa purkupisteen valunta oli vain,6 l/s*km 2, mikä oli selvästi puroasemien mittaustuloksia pienempi. Ero johtui siitä, että lla ei havaintoajankohtana pumpattu eikä myöskään ollut ohitusta eli virtaama tuotantoalueelta lähtevässä vedessä oli lähes l/s. 3

4 O 2 mg/l Pt mg/l Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Veden laatu 7,5 7 6,5 6 5, o kuvissa kesä.1 heinä.1 elo.1 syys.1 loka.1 Humus ja happamuus Väriluku COD Mn kesä.1 heinä.1 elo.1 syys.1 loka.1 kesä.1 heinä.1 elo.1 syys.1 loka.1 ph =Kuivast.suon purkupiste = Kuivastenpuro 1 = Kuivastenpuro 2 = Lampaanjoki 3 = Lampaanjoki 4 o lta lähtevä kuivatusvesi oli humuspitoista kaikkina havaintokertoina. Humuspitoisuus oli jonkin verran muita havaintokertoja pienempi vähävirtaamaiseen aikaan syyskuussa. Vesi oli syysja lokakuussa lievästi hapanta. Veden humuspitoisuus oli keskimäärin hieman pienempi kuin vuonna 23, jolloin vesistötutkimus tehtiin edellisen kerran. o Kuivastenpuron ylemmällä asemalla 1 vesi oli voimakkaan humuspitoista kesä- ja lokakuussa ja humuspitoisuus oli selvästi pienempi alivirtaamatilanteessa syyskuussa. Humuspitoisuus oli kaikkina havaintokertoina suurempi kuin n pintavalutuskentältä lähtevässä vedessä. Vesi oli kaikilla havaintokerroilla lievästi hapanta, syyskuussa lähes neutraalia. Humuspitoisuus oli keskimäärin hieman pienempi kuin vuoden 23 havaintokerroilla. Veden happamuus oli myös keskimäärin samaa tasoa. Vuonna 23 toukokuussa vesi oli hapanta, muulloin lievästi hapanta. o Kuivastenpuron veden humuspitoisuus laski hieman asemien 1 ja 2 välissä, ero oli keskimäärin 3 O 2 mg/l. Veden happamuudessa muutokset olivat vähäisiä. Vuonna 23 tilanne oli hyvin samankaltainen. o Lampaanjoen asemalla 3 vesi oli humusleimaista ja humuspitoisuus oli keskimäärin noin puolet Kuivastenpuron humuspitoisuudesta. Syyskuussa alivirtaama-aikaan humuspitoisuus oli jonkin verran pienempi kuin muina havaintokertoina. Tuolloin vesi oli neutraalia, muulloin lievästi hapanta. Vuonna 23 veden humuspitoisuuden vaihtelut olivat suurempia ja keskimäärin humuspitoisuus oli hieman suurempi kuin vuonna 26. Veden happamuus oli samaa tasoa, lähellä neutraalia. o Lampaanjoen veden humuspitoisuus kasvoi keskimäärin 1 O 2 mg/l Kuivastenpuron kohdalla Lampaanjoen asemien 3 ja 4 välillä. Suurin ero oli kesäkuussa 2 O 2 mg/l. Veden happamuus oli molemmilla asemilla kaikilla havaintokerroilla sama. Vuonna 23 ero humuspitoisuudessa ja happamuudessa asemien välillä oli hyvin samanlainen. 4

5 µg/l µg/l µg/l Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Typpiyhdisteet Kok.N kesä.1 heinä.1 elo.1 syys.1 loka.1 NO 23 -N kesä.1 heinä.1 elo.1 syys.1 loka.1 NH 4 -N kesä.1 heinä.1 elo.1 syys.1 loka.1 o n pintavalutuskentältä lähtevässä vedessä kokonaistypen pitoisuus ei ollut kovin suuri millään havaintokerralla. Suurin pitoisuus mitattiin lokakuussa. Syys- ja lokakuussa mineraalitypen pitoisuudet olivat melko pieniä ja mineraalitypen osuus oli keskimäärin vain 7 % kokonaistypestä. Nitraattitypen pitoisuus oli hieman ammoniumtyppeä suurempi. Vuoden 23 havaintokerroilla pitoisuus oli keskimäärin kaksinkertainen vuoteen 26 verrattuna. o Kuivastenpuron asemalla 1 kokonaistyppipitoisuus oli kesä- ja syyskuussa lähes sama kuin n kuivatusvedessä, mutta lokakuussa pitoisuus oli suurempi. Lokakuun hieman kohonnutta nitraattitypen pitoisuutta lukuun ottamatta mineraalitypen pitoisuudet olivat pieniä ja mineraalitypen osuus kokonaistypestä oli keskimäärin 9 %. Ammoniumtypen pitoisuudet olivat kaikkina havaintokertoina pieniä. Vuonna 23 kokonaistypen pitoisuus oli keskimäärin kaksinkertainen kuten n kuivatusvedessäkin. Tuolloin mineraalitypen pitoisuudet olivat kuitenkin suurempia ja niiden osuus kokonaistypestä oli keskimäärin 26 %. Ammoniumtypen pitoisuus oli keskimäärin hieman suurempi kuin nitraattitypen vuonna 23. o Kuivastenpuron asemalla 2 kokonaistypen pitoisuus oli kaikkina havaintokertoina samaa tasoa kuin n kuivatusvedessä, joten muutokset Kuivastenpuron asemien 1 ja 2 välillä olivat vähäisiä kesä- ja syyskuussa, mutta lokakuussa kokonaistyppipitoisuus laski jonkin verran. Mineraalitypen pitoisuudet olivat pienempiä kuin asemalla 1, joten mineraalitypen osuus kokonaistypestä oli keskimäärin vain 4 %. Vuonna 23 havaintokerroilla kokonaistypen pitoisuus laski myös hieman asemien 1 ja 2 välissä, samoin ammoniumtypen, mutta nitraattitypen pitoisuus nousi hieman. Mineraalityppeä oli tuolloin 21 % kokonaistypestä ja pääosa oli nitraattia. o Lampaanjoen aseman 3 kokonaistyppipitoisuus oli keskimäärin noin 1 µg/l pienempi kuin Kuivastenpuron asemalla 2. Surin pitoisuus mitattiin lokakuussa. Mineraalitypen osuus kokonaistypestä oli keskimäärin 9 % ja pääosa siitä oli nitraattia. Vuonna 23 kokonaistypen pitoisuus oli keskimäärin noin 25 µg/l suurempi ja mineraalitypen osuus kokonaistypestä oli 21 %. Myös tällöin pääosa oli nitraattia. o Kuivastenpuron vaikutus Lampaanjoen typpiyhdisteiden pitoisuuksiin oli vuoden 21 havaintokerroilla hyvin vähäinen. Tilanne oli sama vuoden 23 havaintokerroilla. 5

6 µg/l µg/l mg/l Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy kesä.1 heinä.1 elo.1 syys.1 loka.1 Kiintoaine ja fosfori Kiintoaine Kok.P kesä.1 heinä.1 elo.1 syys.1 loka.1 PO 4 -P kesä.1 heinä.1 elo.1 syys.1 loka.1 o n pintavalutuskentältä lähtevässä vedessä kiintoainepitoisuus oli kaikkina vesistötarkkailun havainto-kertoina hyvin pieni. Myös kokonais-fosforipitoisuudet olivat pieniä ja vesi oli luokiteltavissa lievästi reheväksi. Fosfaattifosforin pitoisuus oli alle määritysrajan, Veden laatu oli hyvin samanlainen vuoden 23 vesistö-tutkimusten havaintokertoina, o Myös Kuivastenpuron asemalla 1 kiintoainepitoisuus oli pieniä jokaisena havaintokertana. Kokonaisfosforipitoisuus oli lähes sama kuin lta tulevassa kuivatusvedessä kesä- ja elokuussa, mutta lokakuussa se oli selvästi suurempi. Keskimäärin vesi oli luokiteltavissa edelleen lievästi reheväksi. Fosfaattifosforin pitoisuus oli alle määritysrajan kesä- ja syyskuussa, mutta lokakuussa sen osuus kokonaisfosforista oli lähes kolmannes. Vuonna 23 kiintoainepitoisuus oli kesä- ja syysnäytteissä samanlainen kuin vuonna 21. Kokonaisfosforipitoisuus oli keskimäärin hieman suurempi. Myös fosfaattifosforin pitoisuudet olivat hieman suurempia vuonna 23 ja fosfaattifosforin osuus kokonaisfosforista oli keskimäärin 32 %. o Veden kiintoainepitoisuus ei juuri muuttunut Kuivastenpuron asemien 1 ja 2 välillä. Kokonaisfosforipitoisuus nousi hieman kesä- ja syyskuussa, mutta lokakuussa pitoisuus laski hieman asemien välillä. Keskimäärin kokonaisfosforipitoisuus oli asemalla 2 3 µg/l suurempi kuin asemalla 1. Vesi oli luokiteltavissa lievästi reheväksi. Fosfaattifosforin osuus kokonaisfosforista oli keskimäärin 2 %. Vuonna 23 erot asemien 1 ja 2 välillä olivat suurempia. Erityisesti kiintoainepitoisuus nousi muutamana havaintokertana selväsi ja myös kokonaisfosforissa ero oli keskimäärin hieman suurempi, 6 µg/l. Fosfaattifosforin pitoisuudessa ei tapahtunut suuria muutoksia vuoden 23 havaintokertoina. o Lampaanjoen asemalla 3 kiintoainepitoisuus oli pieni kaikkina havaintokertoina. Vaihtelut veden kokonaisfosforipitoisuudessa olivat havaintokertojen välillä vähäisiä ja vesi oli luokiteltavissa lievästi reheväksi. Pienin kokonaisfosforipitoisuus oli alivirtaama-aikaan syyskuussa. Fosfaattifosforin pitoisuus oli alle määritysrajan kaikkina havaintokertoina. Vuoden 23 havaintokertoina kiintoainepitoisuus oli joinain havaintokertoina suurempi ja kokonaisfosforipitoisuus oli keskimäärin noin 1 µg/l suurempi kuin vuonna 21. Fosfaattifosforin pitoisuus oli tuolloin yli määritysrajan kaikkina havaintokertoina ja sen osuus kokonaisfosforista oli 17 %. o Lampaanjoen kiintoainepitoisuus nousi keskimäärin 1 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus 2 µg/l asemien 3 ja 4 välillä. Fosfaattifosforin pitoisuudet olivat alle määritysrajan kaikkina havaintokertoina. Vuonna 23 ero asemien välillä oli hieman pienempi. Fosfaattifosforia oli tuolloin juuri määritysrajan ylittäviä pitoisuksia. 6

7 % % % % Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy n kuormituksen osuus Kuivastenpuron ja Lampaanjoen ainemäärissä Kuormituslaskennan oletukset: o Havaintopisteessä laskettu kuormitus siirtyy kokonaisuudessaan eteenpäin seuraavalle havaintopisteelle. Koska osa ainemääristä sedimentoituu (kiintoaine ja siinä sidoksissa olevat ravinteet), osa käytetään uoman perustuotantoon (liukoiset ravinteet) ja osa häviää ilmakehään (typen kierto), antaa käytetty laskentatapa useimmiten yliarvion yläpuolisen aseman kuormitusvaikutuksesta. Tulvatilanteessa arvio voi olla myös aliarvio, jos sedimenttiin varastoituneet ravinteet huuhtoutuvat jälleen kiertoon vesireitin alapäässä nostaen alimpien asemien ainemääriä. o lla on hyvin toimiva pintavalutuskenttä, joka vähentää kuivatusveden ainepitoisuuksia tehokkaasti roudattomana aikana. Nämä laskelmat kuvaavat tilannetta, kun pintavalutuskenttä toimii. n osuus Kuivastenpuron ja Lampaanjoen kiintoainemäärästä n osuus Kuivastenpuron ja Lampaanjoen COD Mn-ainemäärästä Kui1 Kui2 Lam Kui1 Kui2 Lam3 n osuus Kuivastenpuron ja Lampaanjoen Kok.N-ainemäärästä n osuus Kuivastenpuron ja Lampaanjoen Kok.P-ainemäärästä Kui1 Kui2 Lam Kui1 Kui2 Lam3 o n kuivatusvesien osuus Kuivastenpuron yläosan aseman 1 veden kiintoainepitoisuudesta oli keskimäärin 8 %, humuspitoisuudesta 3 %, kokonaistyppipitoisuudesta 35 % ja kokonaisfosforipitoisuudesta 33 %. Vastaavat luvut Kuivastenpuron asemalle 2 olivat 9 %, 33 %, 39 % ja 28 %. Lampaanjoessa n kuormituksen osuus oli vähäinen, humuksesta 1 % ja kiintoaineen sekä kokonaisravinteiden osalta alle 1 %. Vuoden 21 tulokset kuvaavat kesäajan lievää ylivirtaamaa ja alivirtaamaa. 7

8 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy n Pielaveteen joutuvista Lampaanjoen alueen ainemääristä o n osuus Lampaanjoen alueen kokonaisravinnekuormituksesta on alle 1 %. Muut kuormitusluvut perustuvat CORINE 2 aineiston maankäytön pinta-aloihin ja SYKE:n VEPSmalliin ominaiskuormituslukuihin. Nämä luvut koskevat vain Lampaanjoen aluetta (14.746). Mikäli lukuihin lisätään Lampaanjärven valuma-alueelta (14.747) tuleva kuormitus, joka laskee myös Lampaanjokea pitkin Pielaveteen, pienenee n osuus vielä näistä lukemista. Tässä laskelmassa ei ole mukana samalla vesistöalueella sijaitsevien Pillisuon ja Kiukoo-Veteläsuon kuormituksia, sillä vuoden 21 kuormituslaskenta ei ole vielä näiden soiden osalta valmis. Fosforikuormitus Typpikuormitus kg/v % kg/v % Maatalous Metsätalous Laskeuma Luonnonhuuhtouma Turvetuotanto 6,4 192,5 Yhteensä Kuopiossa Lauri Heitto Limnologi 8

9 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Kuivatussuon kuormitusnäytteet 21 Vapo Oy, Pohjois-Savon turvetuotantosoiden tarkk. (4336). Hav.paikka Lämpöti K-aine Ka.hehkj. ph COD-Mn Kok. N NO3N+NO2N NH4-N Kok. P PO4-P Rauta Syvyys (m) Ast-C mg/l mg/l mg/l O2 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo 18:-18:35; Näytt.ottaja Lauri Heitto; Ilm.lt. 2 C-ast;, , <5 17,1 2 <1 6, < / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo ; Näytt.ottaja Heitto Lauri; Ilm.lt. 4 C-ast; Pv.kentälle tuleva 6, , Pv.kentältä lähtevä 4, , < / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo ; Näytt.ottaja Liukkonen Kari; Ilm.lt. 9 C-ast; Pv.kentälle tuleva 1, , Pv.kentältä lähtevä 6, 3 1 6, / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo 17:-17:1; Näytt.ottaja Lauri Heitto; Ilm.lt. 24 C-ast; Pv.kentälle tuleva 24, , Pv.kentältä lähtevä 16,3 3 <1 6, < / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo 16:3-16:4; Näytt.ottaja Kari Liukkonen; Ilm.lt. 19 C-ast; Pv.kentälle tuleva 21, Pv.kentältä lähtevä 14,7 2 < / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo 11:15-11:43; Näytt.ottaja Kari Liukkonen; Ilm.lt. 15 C-ast; Pv.kentälle tuleva 15,5 11 < Pv.kentältä lähtevä 11,3 <1 < / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo 15:-15:15; Näytt.ottaja Jorma Huttunen; Ilm.lt. 27 C-ast; Pv.kentälle tuleva 23, Pv.kentältä lähtevä 2,2 5 < / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo 14:; Näytt.ottaja Heitto Lauri; Ilm.lt. 28 C-ast; Pv.kentälle tuleva 25, Pv.kentältä lähtevä 23, Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos Akkreditoitu testauslaboratorio T47

10 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Kuivatussuon kuormitusnäytteet 21 Vapo Oy, Pohjois-Savon turvetuotantosoiden tarkk. (4336). Hav.paikka Lämpöti K-aine Ka.hehkj. ph COD-Mn Kok. N NO3N+NO2N NH4-N Kok. P PO4-P Rauta Syvyys (m) Ast-C mg/l mg/l mg/l O2 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo 15:5-15:15; Näytt.ottaja Lauri Heitto; Ilm.lt. 3 C-ast; Pv.kentälle tuleva 26, Pv.kentältä lähtevä 19, / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo 9:5; Näytt.ottaja Lauri Heitto; Ilm.lt. 22 C-ast; Pv.kentälle tuleva 2, , Pv.kentältä lähtevä 16, , / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo 16:45-17:5; Näytt.ottaja Kari Liukkonen; Ilm.lt. 12 C-ast; Pv.kentälle tuleva 14, Pv.kentältä lähtevä 12, / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo 16:5; Näytt.ottaja Lauri Heitto; Ilm.lt. 17 C-ast; Pv.kentälle tuleva 17, , Pv.kentältä lähtevä 12,4 <1 <1 6, <5 19 < / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo 17:3-17:45; Näytt.ottaja Kari Liukkonen; Ilm.lt. 9 C-ast; Pv.kentälle tuleva 1, Pv.kentältä lähtevä 9,5 <1 < / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo 17:-17:2; Näytt.ottaja Kari Liukkonen; Ilm.lt. 9 C-ast; Pv.kentälle tuleva 6, , Pv.kentältä lähtevä 6,2 1 <1 6, < / Kuivaste, kuormitustarkk. Klo 12:2-13:5; Näytt.ottaja Lauri Heitto; Ilm.lt. 1 C-ast; Pv.kentälle tuleva 2, , Pv.kentältä lähtevä 3,4 2 <1 6, <5 18 Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos Akkreditoitu testauslaboratorio T47

11 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Kuivatussuon vesistönäytteet 21 Vapo Oy, Pohjois-Savon turvetuotantosoiden tarkk. (4336). Hav.paikka Lämpöti K-aine Ka.hehkj. ph Väriluku COD-Mn Kok. N NO3N+NO2N NH4-N Kok. P PO4-P Syvyys (m) Ast-C mg/l mg/l mg/l Pt mg/l O2 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l / Kuivast1 Kuivastenpuro 1 Klo 12:; Näytt.ottaja Kari Liukkonen; Ilm.lt. 15 C-ast;,1 1,4 2 <1 6, < / Kuivast1 Kuivastenpuro 1 Klo 16:35; Näytt.ottaja Lauri Heitto; Ilm.lt. 16 C-ast;,1 12, , <5 2 < / Kuivast1 Kuivastenpuro 1 Klo 12:35; Näytt.ottaja Lauri Heitto; Ilm.lt. 1 C-ast;,1 2,4 3 <1 6, / Kuivast2 Kuivastenpuro 2 Klo 13:5; Näytt.ottaja Kari Liukkonen; Ilm.lt. 15 C-ast;,2 8, , < / Kuivast2 Kuivastenpuro 2 Klo 17:45; Näytt.ottaja Lauri Heitto; Ilm.lt. 16 C-ast;,1 12, , < / Kuivast2 Kuivastenpuro 2 Klo 13:4; Näytt.ottaja Lauri Heitto; Ilm.lt. 1 C-ast;,1 2, 2 1 6, < / Lampaan3 Lampaanjoki 3 Klo 13:2; Näytt.ottaja Kari Liukkonen; Ilm.lt. 15 C-ast;,2 13, , < / Lampaan3 Lampaanjoki 3 Klo 17:5; Näytt.ottaja Lauri Heitto; Ilm.lt. 16 C-ast;,1 1,8 1 <1 7, < / Lampaan3 Lampaanjoki 3 Klo 13:45; Näytt.ottaja Lauri Heitto; Ilm.lt. 1 C-ast;,1 2,5 1 <1 6, <5 19 <5 Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos Akkreditoitu testauslaboratorio T47

12 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Kuivatussuon vesistönäytteet 21 Vapo Oy, Pohjois-Savon turvetuotantosoiden tarkk. (4336). Hav.paikka Lämpöti K-aine Ka.hehkj. ph Väriluku COD-Mn Kok. N NO3N+NO2N NH4-N Kok. P PO4-P Syvyys (m) Ast-C mg/l mg/l mg/l Pt mg/l O2 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l / Lampaan4 Lampaanjoki 4 Klo 13:4; Näytt.ottaja Kari Liukkonen; Ilm.lt. 15 C-ast;,1 13, , < / Lampaan4 Lampaanjoki 4 Klo 18:5; Näytt.ottaja Lauri Heitto; Ilm.lt. 16 C-ast;,1 12,2 <1 <1 7, < / Lampaan4 Lampaanjoki 4 Klo 14:5; Näytt.ottaja Lauri Heitto; Ilm.lt. 1 C-ast;,1 2, , <5 Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos Akkreditoitu testauslaboratorio T47

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 5. VIRTAVESITARKKAILU NILSIÄN REITILLÄ JA HAUKIVEDEN- KALLAVEDEN ALUEELLA 2015

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 5. VIRTAVESITARKKAILU NILSIÄN REITILLÄ JA HAUKIVEDEN- KALLAVEDEN ALUEELLA 2015 5. VIRTAVESITARKKAILU NILSIÄN REITILLÄ JA HAUKIVEDEN- KALLAVEDEN ALUEELLA 2015 166 AKKOSUO Sijainti Akkosuo sijaitsee Nilsiän reitin valuma-alueen Keyrityn valuma-alueella ja siellä Palojoen valumaalueella

Lisätiedot

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ISONEVA 1 Sijainti sijaitsee Vuoksen vesistöalueen Petäjäjoen valuma-alueella (vesistöalue 14.78, peruskartta 34 4). on Suonenjoella. Vesistöalueen koko on 16,31 km ja järvisyys 7, % (Ekholm 1993). Kuvassa

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS 2014-2015 15.2.2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja lähtöainesto 2. Ylivirtaamatilanteet ja niiden määritys 3. Virtaaman vaikutus vedenlaatuun

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 2.12.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 10.12.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys-, loka- ja marraskuulta 2014

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys-, loka- ja marraskuulta 2014 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 12.12.2014 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys-, loka- ja marraskuulta

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 15-16-5740 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 18.7.2016 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoen varrella olevien jätevedenpuhdistamoiden

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu 2015 - helmikuu

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 11.12.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hanke 212 213 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Kosteikon perustaminen... 1 3 Kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa... 2 4 Vedenlaadun seurannan tulokset...

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi-

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Kiintoaineen ja humuksen mallintaminen. Markus Huttunen ja Vanamo Seppänen 11/11/2013

Kiintoaineen ja humuksen mallintaminen. Markus Huttunen ja Vanamo Seppänen 11/11/2013 Kiintoaineen ja humuksen Nitrogen loading from forested catchments mallintaminen Markus Huttunen ja Vanamo Seppänen 11/11/213 Marie Korppoo VEMALA catchment meeting, 25/9/212 21.11.213 VEMALA vedenlaatumalli

Lisätiedot

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 5.9.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan Vuotinaisissa sijaitsevalta Paskolammilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan pohjoisosassa Ali-Paastonjärven itäpuolella sijaitsevalta Kaitalammilta otettiin Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014 LUVY/17 28.8.214 Urpo Nurmisto Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy Pappilankuja 4 912 Karjalohja KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 214 Karjalohjan läntisten järvien, Haapjärven,

Lisätiedot

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 4.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan Hajakassa Kaupinojan valuma-alueella (23.087) sijaitsevan Kaitalammin vesinäytteet otettiin 3.8.2017

Lisätiedot

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY TIINA TULONEN, SARI UUSHEIMO, LAURI ARVOLA, EEVA EINOLA Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto Ravinneresurssi päivä 11.4.2017 Mustiala HANKKEEN TAVOITE:

Lisätiedot

Vedenlaadun seuranta työkaluna ravinnevalumien ehkäisemisessä

Vedenlaadun seuranta työkaluna ravinnevalumien ehkäisemisessä Vedenlaadun seuranta työkaluna ravinnevalumien ehkäisemisessä Tiina Tulonen, Lauri Arvola, Sari Uusheimo Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto Ravinneresurssi hankkeessa pienen valuma-alueen vedenlaatua

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 15.9.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA 2016 Väliraportti nro 21-16-1591 Oheisena lähetetään Paimionjoesta, Tarvasjoesta ja Paimion Vähäjoesta 22.2.2016 otettujen vesinäytteiden

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa TASO-hankkeen päätösseminaari 11.11.213 Pia Högmander, Keski-Suomen ELY-keskus Automaattiset veden laadun seuranta-asemat 6 maankäyttömuodoltaan erilaista kohdetta,

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu 2015 - helmikuu 2016

Lisätiedot

Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään?

Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään? Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään? - Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHahankkeessa Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Esityksen sisältö Vedenlaadun seuranta

Lisätiedot

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma Ravinnehuuhtoumien muodostuminen peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma alueelta Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHa hankkeessa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry RaHahankkeen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 117-16-5754 Oheisena lähetetään tulokset Uudenkaupungin merialueen tarkkailututkimuksesta, jonka Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 29.2.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 14.10.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 8.9.2016 Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys Mauri Mäntylä Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet otettiin Lahna- ja Suomusjärven suojeluyhdistyksen toimesta 28.8.2016

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset. Samuli Joensuu Jyväskylä

Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset. Samuli Joensuu Jyväskylä Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset Samuli Joensuu Jyväskylä 16.4.2013 Vesistöjen tila ja kuormituslähteet Massa-ja Yhdyskunnat paperiteollisuus Typpi t/a 10 % 2 % Turkistarhaus Muu teollisuus

Lisätiedot

Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017

Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017 9.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Iso Heilammen vesinäytteet otettiin 21.2.2017 ja 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut Hollolan pienjärvien tila ja seuranta Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pienjärvien seuranta Pienjärvien vedenlaadun seuranta Hollolassa

Lisätiedot

Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta

Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Jari Koskiaho, SYKE Tuusulanjärven tila paremmaksi -seminaari Gustavelund 23.5.2013 Kosteikoissa tapahtuvat vedenpuhdistusprosessit Kiintoaineksen laskeutuminen

Lisätiedot

Suon ennallistamisen vaikutus valumaveden laatuun. Markku Koskinen

Suon ennallistamisen vaikutus valumaveden laatuun. Markku Koskinen Suon ennallistamisen vaikutus valumaveden laatuun Markku Koskinen 11. helmikuuta 2008 1 Tulokset Tulokset on jaettu mitattuihin pitoisuuksiin ja laskettuihin huuhtoumiin. Pitoisuudet on edelleen jaettu

Lisätiedot

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 22.8.2017 Ympäristönsuojelu, Vihti VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 17.7.2017 Vihdin puolelta Vanjokeen laskevasta kahdesta sivu-uomasta Kyrönojasta ja Päivölänojasta otettiin

Lisätiedot

Pieksäjärven ainetasetutkimus vuosina

Pieksäjärven ainetasetutkimus vuosina Pieksäjärven ainetasetutkimus vuosina 2014-2015 Nab Labs Oy Tutkimusraportti 22 / 2016 Arja Palomäki 1 TUTKIMUKSEN TAUSTA Etelä-Savon ELY-keskus tilasi Nab Labs Oy:ltä Pieksäjärven ainetasetutkimuksen,

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 13.12.2016 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin Helsingin yliopiston Lammin

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Bioenergia ry

Bioenergia ry 1.5.217 Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Virtaaman vaikutus vedenlaatuun, kuormitukseen sekä puhdistustehoihin vuosien 214 215 tarkkailuaineistojen perusteella Jäkäläsuon pintavalutuskenttä

Lisätiedot

Vihtijärven veden laatu Heinäkuu 2017

Vihtijärven veden laatu Heinäkuu 2017 23.8.2017 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihtijärven veden laatu Heinäkuu 2017 Vihtijärven vesinäytteet otettiin 27.7.2017 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Näytteenotto perustuu

Lisätiedot

Iso Myllylammen veden laatu Heinäkuu 2017

Iso Myllylammen veden laatu Heinäkuu 2017 23.8.2017 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Iso Myllylammen veden laatu Heinäkuu 2017 Vihdin ja Lohjan rajalla Nummenkylässä sijaitsevan Iso Myllylammen vesinäytteet otettiin 27.7.2017 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 Hiidenveden Retlahden pohjoispuolella sijaitsevan pienen Viidanjärven vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan Syvälammen vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016 1 / 4 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 10.4.2016 Keski-Savon Vesi Oy Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014 Lauri Heitto 29.9.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5 2.

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 5.4.2012 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Jäälinjärvi-seminaari klo 9.00

Jäälinjärvi-seminaari klo 9.00 Jäälinjärvi-seminaari 13.11.212 klo 9. Avaus: Eero Laine Timo Yrjänä Jäälinjärven yleistilanne: Analyysit, Birger Ylisaukko-oja Pohjasedimentti, Kari Kainua Rauta-humus, Kaisa Heikkinen Allaskoe: Limalevä:

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

VAPO OY:N KARHUNSUON TURVETUOTANTOALUEEN (SUMMAJOEN VALUMA- ALUE) KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2015

VAPO OY:N KARHUNSUON TURVETUOTANTOALUEEN (SUMMAJOEN VALUMA- ALUE) KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2015 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Hietakallionkatu 2, 5385 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 168/16 VAPO OY:N KARHUNSUON TURVETUOTANTOALUEEN (SUMMAJOEN VALUMA- ALUE) KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN

Lisätiedot

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 29.8.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan Ahmoossa sijaitsevan Ahmoolammin vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Lieto 28.11.213 Sari Koivunen biologi www.lsvsy.fi Sisältö: Aurajoen ja Aurajoen vesistöalueen yleiskuvaus

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 20.12.2012 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaakkoisosassa sijaitsevalta Kärjenlamilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2.

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2. Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailut Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailuohjelma

Lisätiedot

BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 7

BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 7 BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 7 Kemijärven suunnitellun biotuotetehtaan jätevesien kulkeutuminen kuormituspisteeltä P8 Raportti 1.3.217 Arto Inkala,

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Lauri Heitto 18.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...6 2.

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012 Mekrijärvensuon kevättulvan aikaan 9.5.2012 Lauri Heitto 25.2.2014

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 11/2016, 23.11.2016 (5kanka). Kankaanpään jvp:lle tulevan jäteveden tulovirtaama oli kasvanut lokakuun tarkkailukertaan (27.10.2016) verrattuna 90%, mutta oli

Lisätiedot

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Lisätiedot

Musta-Kaidan veden laatu Elokuu 2017

Musta-Kaidan veden laatu Elokuu 2017 5.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Musta-Kaidan veden laatu Elokuu 2017 Kovelonjärven eteläpuolella sijaitsevan Musta-Kaidan vesinäytteet otettiin 2.8.2017 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017 9.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Kolmpersjärven vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Kosteikkopäivä Saarijärvellä 25.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan pienen Valkialammen vesinäytteet otettiin 2.8.2016 kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017 5.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella sijaitsevan pienen Haukkalammen vesinäytteet otettiin 3.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2014 TARKKAILUTULOKSET

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2014 TARKKAILUTULOKSET Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 4336 VAPO OY KUOPION ENERGIA YLÄ-SAVON TURVE OY TURVERUUKKI OY JYRKÄN ENERGIATURVE OY HANNU JA JORMA PIIPPO OY HEINÄSUON TURVE OY KONNUN TURVE AY IMUTURVE OY MIKA TAPANINEN

Lisätiedot

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017 10.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011 OLHAVANJOEN TARKKAILU 211 16WWE143 3.3.212 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2014

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2014 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen 1 / 1 Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 13.6.216 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen vuosiyhteenvedon

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen 1 / 1 Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 2.1.215 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen vuosiyhteenvedon

Lisätiedot

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2015 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 7.11.2016 Nro 31-16-7242 2 (6) LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2015) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot