AKAVA ry/tek Laaser-kyselyn tulokset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKAVA ry/tek Laaser-kyselyn tulokset 10.12.2002"

Transkriptio

1 Diplomi-insinöörien työllistyminen uran alkuvaiheessa Taustatiedot Laaser-kyselyyn vastasi yhteensä 395 diplomi-insinööriä, jotka olivat valmistuneet Teknillisestä korkeakoulusta ja Oulun yliopistosta vuonna Vastaajista 24 % oli naisia (Taulukko 1). Osallistumisaste oli kohtalainen, sillä 41 % kyselyn saaneista vastasi kyselyyn. Diplomi-insinöörit eivät ole kaikista aktiivisin ammattikunta vastaamaan kyselyihin, sillä esimerkiksi Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vuosittaiseen työmarkkinatutkimukseen vastaa noin 35 % otantaan poimituista TEKin jäsenistä. Kyselyyn vastanneet olivat syksyllä 2001 keskimäärin 31-vuotiaita. Valmistumishetkellä vastaajat olivat olleen keskimäärin 27-vuotiaita eli hieman nuorempia kuin aineistossa keskimäärin. Nuorimmat olivat valmistuneet 23- vuotiaina ja vanhimmat 49-vuotiaina. Kolme neljäsosaa vastanneista diplomi-insinööreistä elää avo- tai avioliitossa. Alle 7-vuotiaita lapsia oli vastaushetkellä 26 %:lla vastaajista. Kaiken kaikkiaan lapsia (alle 17-vuotiaita) oli peräti 39 %:lla vastaajista. Kaikista vastaajista kolme neljäsosaa asui tutkimushetkellä Etelä-Suomen läänissä. TKK:lta valmistuneista 89 % asui Etelä-Suomen läänissä ja Oulun yliopistosta valmistuneista 67 % Oulun läänissä tutkimushetkellä. Taulukko 1. Diplomi-insinöörien taustatiedot Vastaajia yhteensä 395 Naisten osuus 24% Keski-ikä 31 Valmistumisikä 27 TKK:lta valmistuneita 79% OY:sta valmistuneita 21% Asuu Etelä-Suomen läänissä 74 % Asuu Oulun läänissä 15 % Länsi-Suomen läänissä 10 % Naimattomia 24% Avo- tai avoliitossa 74% Eronneita 2% 1

2 Yliopisto-opinnot ja muu koulutus Vastanneiden diplomi-insinöörien tutkinnon suoritusajan mediaani oli 6 vuotta, keskiarvo 6,4 vuotta. Oulun yliopistossa opiskelleiden ja naisten opiskeluaikojen keskiarvo oli hieman matalampi. Kone- ja rakennustekniikan opiskelijoiden mediaaniopiskeluaika oli 7 vuotta ja tuotantotalouden opiskelijoiden 5 vuotta. Yleisimmät koulutusohjelmat tai osastot olivat konetekniikka (61 vastaajaa), sähkötekniikka (60 vastaajaa), rakennustekniikka (55 vastaajaa), tietotekniikka (41 vastaajaa), kemiantekniikka (34 vastaajaa), teknillinen fysiikka ja matematiikka (32 vastaajaa) ja tuotantotalous (28 vastaajaa). Yli puolet vastaajista ilmoitti suorittaneensa opintoja yhdessä sivuaineessa (Taulukko 2). Ensimmäisen sivuaineen laajuus oli keskimäärin 20 opintoviikkoa. Useammassa kuin yhdessä sivuaineessa opintoja oli suorittanut 21 % vastaajista, jotka olivat lähes kaikki TKK:lta valmistuneita. Naisilla oli miehiä useammin monta sivuainetta. Toisen sivuaineen laajuus oli keskimäärin 15 opintoviikkoa. Jopa 19% vastaajista ei vastannut tähän kysymykseen ja 7 % ilmoitti, ettei ole suorittanut lainkaan sivuaineopintoja. Etenkin Oulun yliopistosta valmistuneet kuuluvat näihin ryhmiin. Tämä johtuu todennäköisesti kahdesta syystä. Ensiksi Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa perusopinnot ja ensimmäinen syventymiskohde muodostavat suurimman osan tutkinnosta ja sivuaineopinnot ovat vapaaehtoisia. Toiseksi sivuaineopintoja on eri tutkintosäännöissä kutsuttu erilaisilla nimillä, esim. syventymiskohteen opinnoiksi. Taulukko 2. Sivuaineiden määrä diplomi-insinööriopinnoissa Rivimuuttuja: Sivuaineiden määrä Sarakemuuttuja: Yliopisto, sukupuoli % Yht. OU TKK Mies Nainen N Ei vastausta Ei sivuaineopintoja Yksi sivuaine Kaksi sivuainetta Kolme sivuainetta Yht N Vain 14 % kyselyyn vastanneista diplomi-insinööreistä ilmoitti tehneensä muita ammatti- tai korkea-asteen tutkintoja. Tämä on selvästi vähemmän kuin koko Laaser-aineistossa, jossa muita tutkintoja on suorittanut kolmasosa vastaajista. Vaikka DI-opinnot kestävät melko pitkään (keskiarvo 6,4 vuotta), diplomi-insinöörit valmistuvat hieman nuorempana (keskimäärin 27-vuotiaina) kuin muiden alojen opiskelijat. Tätä selittää esimerkiksi se, että opinnot aloitetaan suhteellisen pian ylioppilaaksi tulon jälkeen. 2

3 Diplomi-insinööreistä 6% on suorittanut tieteellisen jatkotutkinnon. Muita ylempiä korkeakoulututkintoja on suorittanut 1,3 % ja muita tutkintoja 7,3 % kyselyyn vastanneista diplomi-insinööreistä. Kaksi kolmasosaa diplomi-insinööreistä on osallistunut työnantajan järjestämään tai kustantamaan koulutukseen valmistumisen jälkeen. Tieteellisiä jatko-opintoja ilmoittaa suorittaneensa 22 % kaikista vastaajista ja 27 % naisista. Lisäopintoja yliopistossa on suorittanut 8 % vastaajista. Vain muutamat ovat osallistuneet työvoimakoulutukseen tai aloittaneensa opinnot toiseen tutkintoon. Vastaajista 16 % ei ole osallistunut minkäänlaiseen koulutukseen valmistumisen jälkeen. Diplomi-insinöörit ovat käyneet ahkerasti töissä opiskeluaikanaan. Heillä on opiskeluajalta keskimäärin 22 kuukautta työkokemusta, josta opintoalaan liittyvää on 15 kuukautta. Naisilla on hieman vähemmän työkokemusta kuin miehillä. TKK:lta valmistuneilla on hieman alle kolme kuukautta enemmän työkokemusta kuin Oulun yliopistosta valmistuneilla. Diplomi-insinöörien työhistoria Työsuhteiden ja työttömyysjaksojen määrä Tutkimukseen osallistuneiden diplomi-insinöörien työura on alkanut vakaasti. Diplomi-insinöörit ovat olleet valmistumisen jälkeen keskimäärin hieman alle kahdessa työsuhteessa. Työsuhteiden määrä on yhteydessä siihen, onko henkilö valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta vai Oulun yliopistosta. Yli 40 prosentilla vastaajista on ollut yksi työsuhde ja yli kolmanneksella kaksi työsuhdetta (Taulukko 3). Naiset ovat olleet hieman miehiä useammin vain yhdessä työsuhteessa. Taulukko 3. Työsuhteiden määrä diplomi-insinööreillä Rivimuuttuja: työsuhteiden lukumäärä Sarakemuuttuja: Sukupuoli % Mies Nainen Yht. N Yksi työsuhde Kaksi työsuhdetta työsuhdetta Yli neljä työsuhdetta Yht N Työsuhteesta toiseen siirtyminen on tapahtunut pääasiassa ilman katkoksia. Diplomi-insinööreistä on ollut työttömänä valmistumisen jälkeen vain 13 %, kun koko Laaser-tutkimusjoukossa työttömyyskokemuksia on kolmasosalla. 3

4 Työttömyysjaksojen yhteenlaskettu kesto valmistumisen jälkeisenä aikana on keskimäärin viisi kuukautta. Työttömyyskokemuksia on joka neljännellä (23 %) Oulun yliopistosta valmistuneella ja joka kymmenennellä (10 %) TKK:lta valmistuneella diplomiinsinöörillä. Koulutusohjelmittain erot ovat merkittäviä: kun rakennustekniikan koulutusohjelmista valmistuneista kolme neljäsosaa on ilman työttömyyskokemuksia, tieto- ja sähkötekniikan koulutusohjelmista valmistuneista yli 95 % ja teknillisen fysiikan koulutusohjelmasta valmistuneista jopa 100 % on ollut ilman työttömyysjaksoja. Naisten suosimilla aloilla (esim. kemiantekniikka tai prosessitekniikka) työttömyys on yleisempää kuin erittäin miesvaltaisilla aloilla. Naisista 19 % onkin ollut työttömänä jossakin vaiheessa kun miehistä työttömyyttä on kokenut vain 11%. Valmistumishetken tilanne Diplomi-insinööreistä 61 % työllistyi pysyvään kokoaikatyöhön heti valmistuttuaan (Taulukko 4). Neljäsosalla oli määräaikainen kokopäivätyö valmistuessaan. Työttömiä oli vain 8 % vastaajista. Työttömyys oli yleisempää Oulun yliopistosta valmistuneilla ja naisilla. Koulutusalojen väliset erot työllisyydessä ovat merkittäviä. Miesten suosimilla aloilla pysyvät työsuhteet ovat uran alussa yleisempiä ja valmistumishetken työttömyys harvinaisempaa. Pysyviä kokoaikatöitä teki 90 % tietotekniikan ja kolme neljäsosaa konetekniikan koulutusohjelmista valmistuneista diplomiinsinööreistä. Kemiantekniikan koulutusohjelmista valmistuneista vain 34 % ja rakennustekniikasta valmistuneista 46 % oli pysyvässä kokoaikatyössä. Kaiken kaikkiaan diplomi-insinöörinaisista 43 % oli pysyvässä ja jopa 37 % määräaikaisessa kokoaikatyössä. Määräaikaisten työsuhteiden kasaantuminen naisille on muidenkin alojen ongelma: koko LAASER-aineistossa naiset ovat miehiä useammin määräaikaisissa työsuhteissa. 4

5 Taulukko 4. Diplomi-insinöörien pääasiallinen toiminta valmistumishetkellä vuonna 1997 Rivimuuttuja: ensimmäinen tilanne Sarakemuuttuja: Yliopisto, sukupuoli % OU TKK Mies Nainen Yht. N Määräaikainen kokopäivätyö Pysyvä kokoaikatyö Osa-aikatyö Opiskelu Työtön Perhevapaa Armeija Muu Yht N Yleisin työnantaja vastavalmistuneilla diplomi-insinööreillä on yksityinen sektori, mikä selittää määräaikaisten työsuhteiden vähäistä osuutta. Koko LAA- SER-aineistossa yksityisellä sektorilla työskentelevistä 94 % on pysyvässä työssä. Yksityinen yritys työllisti valmistumishetkellä 58 % diplomi-insinööreistä. (Taulukko 5). Naiset työskentelivät miehiä useammin julkisella sektorilla. Eri yliopistoista valmistuneiden välillä ei juurikaan ole eroa työnantajissa. Koulutusalojen välillä on sen sijaan selviä eroja. Yksityinen yritys oli ensimmäisenä työnantajana 79 %:lla puunjalostustekniikan ja 69 %:lla tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneella, kun taas 44 % kemian tekniikan ja 68 % teknillisen fysiikan koulutusohjelmista valmistuneista työskenteli uran alussa valtion palveluksessa. Taulukko 5. Diplomi-insinöörien ensimmäinen työnantaja vuonna 1997 Rivimuuttuja: Ensimmäinen työnantaja Sarakemuuttuja: Yliopisto ja sukupuoli % OU TKK Mies Nainen Yht. N Valtio Kunta Yksityinen Muu Yht N Yli 90% kyselyyn vastanneista diplomi-insinööreistä oli sitä mieltä, että ensimmäinen työ vastasi sekä vaativuustasoltaan että alaltaan koulutusta. Miesten ja naisten tai eri yliopistojen välillä ei ollut merkittäviä eroja. Koulu- 5

6 tusalojen väliset erot ovat jälleen merkittäviä. Koulutustasoaan vastaamattomaksi ilmoitti ensimmäisen työpaikkansa 14 % konetekniikan ja 24 % tuotantotalouden koulutusohjelmista valmistuneista. Tietotekniikan, sähkötekniikan ja kemiantekniikan koulutusohjelmista valmistuneista yli 95 % katsoi ensimmäisen työpaikan vastanneen koulutusta tasoltaan. Koulutusalansa ulkopuolelta katsoi saaneensa ensimmäisen työpaikkansa 17 % konetekniikan ja 20 % tuotantotalouden koulutusohjelmista valmistuneista. Sähkö-, tieto-, puunjalostus- ja kemiantekniikan koulutusohjelmista valmistuneet katsoivat työllistyneensä koulutusalaansa vastaaviin tehtäviin lähes aina. Tärkein yksittäinen syy diplomi-insinöörien ensimmäisen työsuhteen päättymiseen oli pysyvämmän tai pidempiaikaisen työpaikan saaminen. Määräaikaisen työsuhteen, rahoituksen tai projektin päättyminen oli lähes yhtä tärkeä syy. Halu edetä uralla, täysipäiväiseksi opiskelijaksi siirtyminen tai työnantajan epävarma taloudellinen tilanne olivat myös merkittäviä syitä työsuhteen päättymiselle. Naisilla korostuivat määräaikaisuuksista pysyvämpiin työtehtäviin siirtymisen lisäksi miehiä enemmän työorganisaatiossa tapahtuneet muutokset ja työnantajan epävarma taloudellinen tilanne. Miehille uralla eteneminen, paremmin koulutusta vastaava työ ja parempi palkkaus olivat naisia selvästi useammin syynä ensimmäisen työsuhteen päättymiselle. Ensimmäisen työn saamiseen vaikuttavat tekijät Ensimmäisen työpaikan saamiseen vaikutti diplomi-insinöörien mielestä eniten DI-tutkinto, jonka arvioi erittäin merkittäväksi 54 % vastaajista. Tutkinnon pääainetta piti erittäin merkittävänä 44 % sekä oma aktiivisuutta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia 37 % vastanneista diplomi-insinööreistä. Myös tutkinnon antama ammatillinen pätevyys, diplomityön aihe, alan työkokemus ja tietotekniset taidot olivat vastaajien mielestä tärkeitä ensimmäisen työpaikan saamisen kannalta. Vähämerkityksisiä tekijöitä työllistymisen kannalta olivat diplomi-insinöörien mielestä muu kuin koulutusalan työkokemus, kansainvälinen työ- tai opiskelukokemus, muut kuin kyseisen tutkinnon opinnot, sosiaaliset verkostot, järjestö- tai opiskelijatoimintakokemus ja harrastukset. Diplomi-insinöörien työelämäpolut Diplomi-insinöörien työelämäpolkuja tarkasteltiin analysoimalla kyselyyn vastanneiden liikkuvuutta eri toimiasemien välillä vuosina Toimiasemaluokitus perustuu tutkittavien itsensä antamiin ammattinimikkeisiin, jotka on koodattu toimiasemaryhmiksi Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2001:n perusteella. t ja erityisasiantuntijat muodostavat yhden ryhmän, johtotehtävissä työskentelevät yhden ja työntekijätason tehtävissä työskentelevät yhden. Opettajat on koodattu omaksi ryhmäkseen. 6

7 Toimiasemat Diplomi-insinöörien työurat käynnistyivät varsin hyvin, sillä kolme neljästä diplomi-insinööristä (74 %) työskenteli heti valmistuttuaan asiantuntijana tai erityisasiantuntijana. Johtoasemassa oli silloin 12 % diplomi-insinööreistä ja 1 % oli työntekijätason tehtävissä. Loput olivat työelämän ulkopuolella tai heidän toimiasemansa ei ole tiedossa. Lokakuuhun 1999 mennessä asiantuntijatehtävissä työskentelevien diplomiinsinöörien osuus oli hieman laskenut. Tämä johtuu siitä, että johtotehtävissä olevien diplomi-insinöörien määrä on kasvanut. Tutkimuksen tarkastelujakson puolivälissä asiantuntijana työskenteli 65 % diplomi-insinööreistä, kun johtoasemassa oli jo joka neljäs (23 %). Työntekijätason tehtävissä oli edelleen 1 % diplomi-insinööreistä. Työelämän ulkopuolella olevien osuus oli pudonnut, sillä ammattitietoa ei tässä vaiheessa uraa saatu 11 %:lle vastaajista. Syksyllä 2001 asiantuntijatehtävissä oli 61 % ja johtoasemassa työskenteli 38 % kyselyyn vastanneista diplomi-insinööreistä. Naisista 68 % työskenteli asiantuntijana ja 31 % oli johtoasemassa, kun taas miehistä johtoasemassa oli 40 % ja asiantuntijatehtävissä 59 %. Liikkuvuus toimiasemien välillä Joka kolmas asiantuntijatehtävissä uransa aloittanut diplomi-insinööri on siirtynyt vertikaalisesti etenevälle uralle ja työllistynyt johtoasemaan syksyyn 2001 mennessä (Taulukko 6). Kaksi kolmesta jatkaa horisontaalisesti etenevällä uralla eli työskentelee asiantuntijatehtävissä myös 4-5 vuotta valmistumisen jälkeen. Taulukko 6. Diplomi-insinöörien liikkuvuus toimiasemasta toiseen Valmistumishetken toimiasema (1997) (n = 291) Johtoasema (n = 48) Opettaja (n = 1) Työntekijä (n = 5) Ei työelämässä (n = 50) Pysyneiden/siirtyneide n osuus 65 % (n = 190) 34 % (n = 100) 0 % (n = 1) 71 % (n = 34) 29 % (n = 14) 100 % 20 % (n = 1) 40 % (n = 2) 40 % (n = 2) 70 % (n = 35) 26 % (n = 13) 2 % (n = 1) 2 % (n = 1) Syyskuun 2001 toimiasema Johtotehtävä Opettaja Työntekijä Opettaja Ei työelämässä 7

8 Johtoasemassa uransa aloittaneista diplomi-insinööreistä 71 % on johtoasemassa myös syksyllä Hieman useampi kuin joka neljäs on vaihtanut johtotason tehtävät asiantuntijatehtäviin. Työntekijänä uransa aloittaneista diplomi-insinööreistä kaksi on työntekijäasemassa myös 4-5 vuotta valmistumisen jälkeen. Kaksi on siirtynyt johtoasemaan ja yksi asiantuntijaksi. Opetustehtävissä aloitti uransa yksi diplomi-insinööri, joka on siirtynyt syksyyn 2001 mennessä asiantuntijatehtäviin. Työelämän ulkopuolelta diplomi-insinöörit ovat työllistyneet tutkimuksen havaintojakson aikana pääasiassa asiantuntijoiksi ja erityisasiantuntijoiksi. Jonkin verran on menty myös johtoasemaan. Yksi henkilö on työllistynyt opettajaksi ja yksi työntekijätason tehtäviin. -asemassa työskenteli valmistumishetkellä 227 diplomiinsinöörimiestä. Heistä 63 % jatkaa asiantuntijana myös 4-5 vuotta myöhemmin, kun taas lähes kaksi viidestä on siirtynyt johtotehtäviin. (Taulukko 7) Joka kolmas johtotehtävissä uransa aloittanut mies on siirtynyt myöhemmin asiantuntijatehtäviin, sillä johtoasemassa on syksyllä 2001 enää 68 % niistä, jotka ovat valmistumishetkellä johtotehtävissä. Työelämän ulkopuolelta miehet ovat työllistyneet pääasiassa asiantuntijatehtäviin. Taulukko 7. Diplomi-insinöörimiesten liikkuvuus toimiasemasta toiseen Valmistumishetken toimiasema (1997) (n = 227) Opettaja (n = 1) Johtoasema (n = 38) Työntekijä (n = 3) Ei työelämässä (n = 32) Pysyneiden/siirtyneide n osuus 63 % (n = 142) 37 % (n = 84) 0 % (n = 1) 100 % (n = 1) 68 % (n = 26) 32 % (n = 12) 67 % (n = 2) 33 % (n = 1) 69 % (n = 22) 25 % (n = 8) 3 % (n = 1) 3 % (n = 1) Syyskuun 2001 toimiasema Johtotehtävä Opettaja Työntekijä Opettaja Ei työelämässä Naiset ovat siirtyneet miehiä harvemmin asiantuntijatehtävistä vertikaalisesti etenevälle uralle. Joka neljäs asiantuntijatehtävissä uransa aloittanut nainen on siirtynyt johtoasemaan syksyyn 2001 mennessä (Taulukko 8). Loput jatkavat asiantuntijauralla. 8

9 Johtotehtävissä aloittaneet naiset ovat pysyneet johtoasemassa miehiä suhteellisesti useammin. Vain joka viides nainen on siirtynyt johtoasemasta asiantuntija-asemaan. Työelämän ulkopuolelta naiset olivat työllistyneet pääasiassa asiantuntijoiksi. Taulukko 8. Diplomi-insinöörinaisten liikkuvuus toimiasemasta toiseen Valmistumishetken toimiasema (1997) (n = 63) Johtoasema (n = 10) Työntekijä (n = 2) Ei työelämässä (n = 18) Pysyneiden/siirtyneide n osuus 75 % (n = 47) 25 % (n = 16) 80 % (n = 8) 20 % (n = 2) 50 % (n = 1) 50 % (n = 1) 72 % (n = 13) 28 % (n = 5) Syyskuun 2001 toimiasema Johtotehtävä Työntekijä Kaiken kaikkiaan diplomi-insinöörien työelämäpolut ovat käynnistyneet valmistumisen jälkeen tarkoituksenmukaisesti. Suurin osa työllistyi heti valmistumisen jälkeen koulutusta vastaaviin toimiasemiin, asiantuntijoiksi tai johtoasemaan. Sen paremmin naiset kuin miehetkään eivät ole työskennelleet suuressa määrin suoritustason tehtävissä. Myös työelämän ulkopuolelta on työllistytty koulutuksen näkökulmasta tarkoituksenmukaisiin toimiasemiin. Koulutuksen ja työllistymisen välinen suhde Diplomi-insinöörit arvostavat hankkimaansa yliopistokoulutusta. Lähes kaikki vastaajat ovat sitä mieltä, että DI-koulutus on antanut hyvät mahdollisuudet työskennellä monenlaisissa tehtävissä, tutkinto ei ole ollut huono investointi työllistymisen kannalta ja työnantajat arvostavat DI-tutkintoa (ks. Taulukko 9). Vastaajista 79 % oli sitä mieltä, että DI-koulutuksella on ollut ratkaiseva merkitys nykyiseen asemaan pääsemisessä. Suurin osa vastaajista katsoi, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osaamista arvostetaan yleisesti työelämässä. Tutkimukseen osallistuneista diplomi-insinööreistä 78 % arvioi, että DI-tutkinnon suorittaminen on ollut taloudellisesti kannattavaa. Vain 53 % vastaajista on silti sitä mieltä, että DI-koulutuksen arvostus näkyy hyvänä palkkatasona. Työllistymisen kannalta tärkeänä pidetään laajaa yleisosaamista (72 % vastaajista) kapean alan osaamisen sijaan (vain 37 % vastaajista). Ilman työkokemusta työllistymistä pitää mahdollisena vain 39 % vastaajista. 9

10 Koulutusalan teoreettista ja käytännön osaamista voi hyödyntää työssään kaksi kolmasosaa tutkimukseen osallistuneista diplomi-insinööreistä. Noin kolmannes pitää koulutusta liian teoreettisena ja 41 % työelämästä eristäytyneenä. Liikaa tutkijan uralle koulutus suuntautuu vain joka viidennen mielestä. Suurin osa katsoo tarvitsevansa täydennyskoulutusta läpi työuran menestyäkseen työelämässä. Taulukko 9. Diplomi-insinöörien käsitykset koulutuksen ja työllistymisen välisestä suhteesta Täysin samaa Täysin eri mieltä, % mieltä, % Koulutukseni antaa hyvät mahdollisuudet 61 0 toimia monenlaisissa tehtävissä Koulutukseni antaa laajan yleissivistyksen 26 4 Laaja yleisosaaminen on ollut työllistymiseni 29 5 kannalta tärkeää Kapean alueen syvällinen osaaminen on ollut työllistymiseni kannalta tärkeää Koulutuksellani on ollut ratkaiseva merkitys 43 5 nykyiseen asemaani pääsemisen kannalta. DI- tutkinto on ollut kohdallani huono 1 85 investointi työllistymisen kannalta. Tutkinnollani työllistyy ilman työkokemusta Pystyn hyödyntämään koulutusalani teoreettista osaamista työssä. Pystyn hyödyntämään koulutusalani 26 8 käytännön osaamista työssä. Koulutukseni oli liian teoreettista Koulutukseni oli liiaksi eristäytynyt työelämästä Koulutukseni suuntautui liikaa tutkijan uralle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden 35 1 osaamista arvostetaan yleisesti työelämässä. DI-tutkinto on arvostettu työnantajien keskuudessa DI-koulutuksen arvostus näkyy hyvänä palkkatasona. DI-tutkinnon suorittaminen on ollut kohdallani 34 4 taloudellisesti kannattavaa. Tarvitsen läpi työuran täydennyskoulutusta 40 5 menestyäkseni työelämässä. Tulevaisuuden suunnitelmat Työpaikan vaihtamista lähimmän kahden vuoden aikana harkitsee yli puolet diplomi-insinööreistä. Tärkeimpinä syinä vaihtoaikeille mainittiin halu edetä uralla, parempi palkkaus ja mahdollisuudet kehittyä työssään. Naisille työsuhteen määräaikaisuus sekä työn ja kiinnostusten vastaamattomuus ovat 10

11 miehiä selvästi useammin syynä aikeisiin vaihtaa työpaikkaa. Miehillä korostuvat naisia enemmän halu edetä uralla, saada parempaa palkkaa ja toteuttaa itseään. Kyselyyn vastanneiden diplomi-insinöörien tyytyväisyys tutkintoonsa näkyy myös kysyttäessä, miten nämä valitsisivat koulutusalansa, jos olisivat aloittamassa opintojaan nyt. Pää- tai sivuainetta tai molempia vaihtaisi puolet vastaajista, mutta 90 % suorittaisi kuitenkin diplomi-insinööritutkinnon. Vastaajista poikkitieteellisiä eli muita kuin tekniikan opintoja oli suorittanut vain joka viides. Yli puolet sisällyttäisi tutkintoonsa poikkitieteellisiä opintoja, jos olisi nyt aloittamassa diplomi-insinööriopintoja. Diplomi-insinööreiltä kysyttiin myös, missä määrin he keskittyisivät opinnoissaan eräisiin työllistymisen kannalta hyödyllisiin asioihin tai taitoihin, jos he olisivat nyt aloittamassa koulutusohjelmansa diplomi-insinööriopintoja. Vieraiden kielten osaamiseen panostaisi paljon enemmän 31%, kaupallisiin ja talousaineisiin 27%, johtamis- ja projektityötaitoihin 24%, kirjallisen ja suulliseen esittämiseen 20% ja kansainväliseen opiskeluun tai harjoitteluun 19% vastaajista. Ohjelmointitaito ja ohjelmistojen käyttötaito olivat alle viidenneksen mielestä sellaisia taitoja, joihin he keskittyisivät vähemmän, mutta muuten juuri kukaan vastaajista ei keskittyisi vähemmän mihinkään kysytyistä taidoista tai asioista. Kehittämisideoita kyselylomaketta varten Vastausprosentin kasvattamiseksi kyselyn tekemistä sähköisessä muodossa tulisi selvittää. Kokeiltu www-lomake ei toiminut toivotulla tavalla, mutta muuten Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin kyselyistä on myönteisiä kokemuksia sähköisistä lomakkeista. Kyselyä tulisi myös lyhentää, jos halutaan enemmän vastauksia. Kyselyn pituutta kritisoitiin osassa vapaamuotoisia kommentteja ja kahdeksan sivua onkin varsin pitkä diplomi-insinööreille. Jos kysely tehtäisiin yhdessä korkeakoulujen kanssa, osa perustiedoista (ikä, koulutusohjelma, valmistumisvuosi, opintokokonaisuudet jne.) saataisiin suoraan korkeakoulujen rekistereistä. Työuraa kartoittava kysymys on osittain päällekkäinen nykyistä työtilannetta kuvaavien kysymysten kanssa, joten näitä osioita yhdistämällä lomake lyhenisi hieman. Myös erilaisten vastausvaihtoehtojen määrää voisi joissakin kysymyksissä hieman karsia, kun on tietoa eri vastausluokkien frekvensseistä. Esimerkkejä yhdistettävistä vastausluokista ovat työtilanne (muu-ryhmään voisi yhdistää harvinaisempia vastauksia) ja työnantaja (jaottelu voisi olla yksityinen, valtio, kunta, yrittäjä tai ammatinharjoittaja ja muu). Kyselyn tuloksia analysoitaessa tuli selvästi esille eri koulutusalojen ja maantieteellisten alueiden erityyppinen työmarkkinatilanne. Koska vastaajat ovat pääsääntöisesti sijoittuneet hyvin työelämään ja tyytyväisiä koulutukseen, erot 11

12 vastauksissa ovat pieniä ja häviävät yhdistettäessä vastaajia isompiin koulutusalaryhmiin. Sijoittumisselvityksen tuloksia analysoidessa olisikin hyvä voida jatkossa eritellä koulutusohjelmat. Tämä edellyttää riittävän isoa vastaajajoukkoa ja kohtuullista määrää vastausvaihtoehtoja, jotta frekvenssit eivät jää kovin pieniksi. Tällöin voitaisiin tehdä analyysejä, joissa tarkastellaan esimerkiksi naisten ja miesten sijoittumisen eroja siten, että muut tekijät on vakioitu. Työnantajien kohdalla tulisi kysyä myös toimiala, esimerkiksi TEKin työmarkkinatutkimuksessa käytetyllä jaottelulla. Tällöin saataisiin tarkempaa tietoa siitä, mitä vastaajat tarkoittavat työn ja koulutusalan vastaamattomuudella sekä ensimmäisessä että nykyisessä työssä. Tämä kertoisi myös siirtymistä: miltä tekniikan alalta on työntöä pois ja mille taas hakeudutaan muilta aloilta. Työnantajien toimiala antaisi arvokasta tietoa koulutuksen ja työelämän kohtaannosta koulutusmäärien suunnittelua silmälläpitäen. Diplomi-insinöörit pitivät tutkintoa tärkeimpänä tekijänä työnsaannin kannalta, mutta eivät korosta sitä yhtä paljon kuin muiden alojen vastaajat. Korkeakoulututkintoja on jatkossa yhä useammalla ja myös yhä erilaisemmista oppilaitoksista esimerkiksi ulkomailta. Tietoyhteiskunnassa organisaation kilpailukyky riippuu sen henkilöstön osaamisesta, ei muodollisesta koulutuksesta. Tämän takia yksityisellä sektorilla ja jatkossa todennäköisesti entistä enemmän myös julkisella sektorilla osaaminen korostuu muodollista koulutusta enemmän työvoiman rekrytoinnissa. Osaaminen on kuitenkin hankittu usein opinnoissa ja siihen liittyvissä työpaikoissa, joten koulutus ei ole mitätön tekijä työnsaannin kannalta. Tutkinnon ja opintojen voi nähdä olevan eräänlaisia kynnysehtoja, jotta työnhakija otetaan edes harkintaan. Lopullinen työntekijän valinta on monen tekijän summa, jossa esimerkiksi kielitaidolla voi olla merkittävä rooli. Erilaisia työnsaantiin vaikuttavia tekijöitä voisikin tämän takia arvioida erikseen. Kysymykset voisi jaotella siten, että ensin kysytään muodollisen tutkinnon lisäksi opintojen ja työharjoittelun tuoman osaamisen ja erilaisten tutkintoon liittyvien asioiden (pääaine, sivuaine, diplomityön aihe) merkitystä eriteltynä. Sen jälkeen kysyttäisiin erilaisten muiden tekijöiden, esim. harrastusten, sosiaalisten verkostojen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien merkitystä. 12

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot.

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot. 28 työmarkkinaedunvalvonta Teksti: Teuvo Muhonen TEKin työmarkkinatutkimus Tulospalkkiot lievässä laskussa Tulospalkkioiden osuus kokonaisvuosiansioista oli viime vuonna 7,2 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK 15.3.2010 Rekrytointipalvelut/PV Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely OPALA-kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050 5935019

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050 5935019

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

13.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT KOULUTUSOHJELMA YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA...

13.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT KOULUTUSOHJELMA YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA... 6LVlOO\VOXHWWHOR 0$7(0$$77,6/8211217,(7((//,1(17,('(.817$ 13.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 137 13.2 KOULUTUSOHJELMA... 138 13.3 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 139 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009

OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009 OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009, n = 315 1 Tiivistettynä 2 Keskeiset tulokset 3 Kuvat 1 TIIVISTETTYNÄ Rakennusalaa opiskelee yliopistotasolla enemmän ja lahjakkaampaa ainesta kuin aikoihin. Työnteko

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

9.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINELAITOS YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA... 51

9.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINELAITOS YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA... 51 6LVlOO\VOXHWWHOR 7(2/2*,1(17,('(.817$ 9.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 48 9.2 PÄÄAINELAITOS... 49 9.3 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 49 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta. Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2007 valmistuneiden diplomi-insinöörien uraseurantatutkimuksen tulokset

Viisi vuotta valmistumisesta. Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2007 valmistuneiden diplomi-insinöörien uraseurantatutkimuksen tulokset Ura- ja rekrytointipalvelut Satu Malo Aalto-TT 5/2014 Uraseurantatutkimus on akateemisten rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto Aarresaaren kehittämä tutkimus, jolla kartoitetaan korkeakoulutettujen

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

10.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 72 10.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 73 10.3 TYÖHISTORIA... 74

10.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 72 10.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 73 10.3 TYÖHISTORIA... 74 6LVlOO\VOXHWWHOR 2,.(867,(7((//,1(17,('(.817$ 10.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 72 10.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 73 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

FSD2539 Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2006 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden työllistyminen

FSD2539 Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2006 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden työllistyminen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2539 Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2006 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA TEKNIIKAN ALAN TYÖMARKKINOILLA Sisältö: Tutkinnon suorittaneiden määrä (Tilastokeskus) Tutkinnot (Opetushallitus) TEK työmarkkinatutkimus (TEK 10/2014) Työttömyyskehitys (TEM) Työttömyystutkimus (TEK 2013-2014)

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2014 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2014 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94 6LVlOO\VOXHWWHOR /bb.(7,(7((//,1(17,('(.817$ 11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ 11.3

Lisätiedot