OIKEUSMINISTERIÖ. 1. Vaalilainsäädäntö OM 27/51.'2014. Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUSMINISTERIÖ. 1. Vaalilainsäädäntö 1.10.2014 OM 27/51.'2014. Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta)"

Transkriptio

1 OIKEUSMINISTERIÖ OM 27/51.'2014 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaaltietojärjestelmän käyttö, vaalikoulutus ym. Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa ( keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona Oikeusministeriö pyytää kunnanhallitusta saattamaan tämän kirjeen kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon. Kirje on luettavissa oikeusministeriön vaalisivuilla 1. Vaalilainsäädäntö Vaalilakiin ( 714/1998) ei ole tehty muutoksia keväällä 2014 toimitettujen europarlamenttivaalien jälkeen. Ajantasainen vaalilaki löytyy osoitteista ja Syyskaudella 2014 on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä HE vaalilain muuttamiseksi, jossa ehdotetaan kunnallisvaalien nimen muuttamista kuntavaaleiksi ja kuntavaalien vaalipäivän siirtämistä lokakuun neljännestä sunnuntaista huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin sekä sitä, että seuraavat kuntavaalit toimitettaisiin uuden aikataulun mukaisesti huhtikuun kolmantena sunnuntaina vuonna Samassa yhteydessä vaalilain 5 :ää ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että vuoden 2015 alussa voimaan tulevat kuntajaon muutokset otetaan huomioon. Kyseinen HE liittyy kuntalain kokonaisuudistukseen ja annetaan yhtä aikaa uutta kuntalakia koskevan HE:n kanssa. Käyntiosoite Postiosoite Puhelin ( I Faksi SAhköpostiosoite E:c:äe planadi 1) HELSINKI PL VALT [OKFLVOST O ,10 oikc csmiaislcc o å;om.fi

2 2(21) 2. Vaalipiirit ja vaalipiirilautakunnat Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2013 tehtyä vaalilain muutosta (271/2013), jossa yhdistettiin Kymen ja Etelä- Savon vaalipiirit uudeksi Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit uudeksi Savo- Karjalan vaalipjiriksi. Kaakkois-Suomen vaalipiirilautakunta pitää kokouksensa Mikkelissä ja Savo-Karjalan vaalipiirilautakunta Kuopiossa. Muutoksen jälkeen vaalipiirejä on siten koko maassa 13. Oikeusministeriö on pyytänyt aluehallintovirastoja asettamaan jokaiseen vaalipiiriin vaalipiirilautakunnan lokakuun 2014 loppuun mennessä. Vaalipiireistä valittavien kansanedustajien lukumäärät määräytyvät väestötietojärjestelmässä olevan tilanteen mukaan. Valtioneuvosto tekee paikkajaosta päätöksen marraskuun puolivälissä. 3. Äänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Perustuslain 14 :n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämän nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen 5änestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalioikeusministeriö pitää ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen riittävää lukumäärää yhtenä keskeisenä tekijänä hyvän äänestysaktiivisuuden saavuttamiselle eduskuntavaaleissa. Yleisten ennakkoäänestyspoikkojen määröäminen Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kunnanhallituksen asiana on myös suorittaa tätä varten mahdolliset tarvittavat hankinnat siten kuin hankinnat kunnassa suoritetaan. Jos kunta järjestää ennakkoäänestyksen jonkin ulkopuolisen tahon tiloissa, esimerkiksi Itella Posti Oy:n ylläpitämissä pisteissä (postit ja tilapäiset pisteet)' tai kauppakeskuksen aulatilassa, se sopii siitä itsenäisesti suoraan asianomaisen tahon kanssa. 1 Jo kev ään 2014 europarlamenttiv aaleis sa sov ellettiin menettely ä, joss a v anhaa puitesopimus ta Itellan ja oikeus minis te riön v älillä ei enää olut, mutta Itella tarjos i edelleen ennakkoäänes ty s palv eluita v alits emilleen kunnille ja kukin as ian omainen kunta päätti entiseen tapaan itsenäis es ti, käy ttikö s e Itellan palv eluita v ai hoitiko se ennakkoäänesty ksen jollain muulla tav alla. Samalla tav alla toimitaan my ös vuoden 2015 edus kuntavaaleis sa. Itella on ilmoittanut oikeus minis teriö!- le, että sen myy nti ottaa as ianomais iin kuntiin y hteyttä s y ks yn 2014 aikana ja että tav oitteena on, että Itellan ja kuntien sopimukset tehtäisiin v uoden loppuun menness ä.

3 3(21) Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään kunnanhallituksen on otettava huomioon tämän kirjeen liitt eessä 1 mainitut näkökohdat. Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen Vaalilain 8 :n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden koosta taikka asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää valtuusto. Vuoden 7015 eduskuntavaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, joka tulee voimaan 15. päivänä lokakuuta 2014 ja joka perustuu kuntien mennessä maistraateille ilmoittamiin äänestysaluejakopäätöksiin. Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Oikeusministeriö suosittelee, että päättäessään vaalipäivän äänestyspaikoista kunnat noudattavat soveltuvin osin tämän kirjeen liitteessä 1 olevia yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja koskevia kriteereitä. Viime vuosina kunnat ovat vähentäneet merkittävästi äänestysalueidensa määrää. Tämä on siten merkinnyt tuntuvaa heikennystä äänioikeutettujen mahdollisuuksiin äänestää vaalipäivänä. Ministeriö suosittelee, että jatkossa nykyistä äänestysalueiden määrää ei enää vähennettäisi ilman pakottavaa tarvetta, vaan päinvastoin tutkittaisiin mahdollisuuksia lisätä äänestysalueiden määrää seuraaviin vaaleihin. Todettakoon myös tässä yhteydessä, että mahdollinen äänioikeusrekisterin käyttö vaalipäivän äänestyksessä (ks. tämän kirjeen s. 5) ei ole peruste vähentää äänestysalueiden määrää. Äänestyspoikkoja koskevien päätösten aikatauluja vaalitietojärjestelmäön merkittävät tiedot Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) mennessä. Vaalilain 9 :n 4 momentin mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii oikeusministeriön vaalitietojärjeste.lmän pohjatietojärjestelmä, merkitään Väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan - nimi, - käyntiosoite, - aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan - nimi ja - kä y n t i o so i t e se kä

4 4(21) Väestörekisterikeskus antaa kunnanhallituksille tarkempia ohjeita tietojen ilmoittami sesta pohjatietojärjestelmään joulukuussa 2014 lähetettävässä kirjeessään. Samoin VAT-ohjeessa nro 2b tulee olemaan tarkemmat ohjeet tietojen ilmoittamisesta. Näihin ohjeisiin on huolellisesti tutustuttava ja niitä tarkoin noudatettava. Ennakkoäänestyspaikkoien ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä pohjatietojärjestelmään viimeistään perjantaina klo 121. Kunnan keskusvaalilautakunnan on samassa määräajassa huolehdittava myös siitä, että pohjatietojärjestelmään merkitään keskusvaalilautakunnan voimassa olevat yhteystiedot vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ja että tiedot kuitataan järjestelmässä tarkistetuiksi. Erityisesti tulee huolehtia, että pohjatietoihin merkitään puhelin) ja -vaaliluettelon toimitusosoite, jonka tulee olla käyntiosoite (ei PL-osoite). Kaikkien edellä mainittujen tietojen, siis - ennakkoäänestyspaikkatietojen, - vaalipäivän äänestyspaikkojen tietojen ja - keskusvaalilautakunnan yhteystietojen tulee ehdottomasti olla oikein, koska ne tulostetaan äänioikeutetuille lähetettävään ilmoituskorttiin ja sen liitteelle. Kunnan tehtävä on huolehtia siitä, että pohjatietojärjestelmässä tiedot ovat klo 12 lopullisesti siinä muodossa kuin niitä käytetään vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Vastuu tietojen oikeellisuudesta on siis kunnalla. 4. Vaalitietojärjestelmän käyttö Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa kaikki kunnat voivat käyttää seuraavia vaalitietojärjestelmän osajärjestelmiä: 1) pohjatietojärjestelmä (keskusvaalilautakunta), 2) äänioikeustietojärjestelmä (ennakkoäänestyksen vaalitoimitsija sekä keskusvaalilautakunta ns. "jälkikirjauksissa"), 3) tuloslaskentajärjestelmä (keskusvaalilautakunta alustavassa ääntenlaskennassa). Vaalitietojärjestelmän käyttöä hallinnoi Oikeusrekisterikeskus (ORK), jossa on järjestelmän pääkäyttäjä sekä vaalituki ( joka antaa järjestelmän käytöstä tarkemmat ohjeet. Vaalitietojärjestelmän käyttöpalvelutoimittajana jatkaa Tieto Oyj. Vaalitietojärjestelmän käyttäjähallinta perustuu ns. vahvaan tunnistamiseen eli jokaisella vaalitietojärjestelmän osajärjestelmää käyttävällä henkilöllä tulee olla joko sirullinen J V aalilain 9 :n mukaan äänesty spaikkoina v aaleiss a ov at ne kotimaan y leis et ennakkoäänes tys paikat ja v aalipäivän äänestys paikat, jotka ovat äänes ty s paikkarekis teris sä päiv än päätty ess ä 51. päivänä ennen v aalipä:vää. Käytännös sä rekin terin v iimeis eksi päiv ity s päiv äks i on kuitenkin määrättäv ä aikais empi ajankohta, täs sä tapauks ess a , kos ka jokais elle äänioikeutetulle pos titettav aan ilmoitus korttiin liitetään luettelo äänioikeutetun omas s a v aalipiiris s ä olev is ta yleis is tä ennakkoäänes ty s paikois ta os oitteineen ja aukioloaikoineen. Oikov edes ten v almis tamis een ja tarkis tamis een sekä luetteloiden painattamis een on varattav a riittäv ästi aikaa.

5 5(21) henkilökortti, verkkopankkitunnukset tai matkapuhelimeen liitetty henkilövarmenne (mobiilivarmenne). Kaikkiin osajärjestelmiin on europarlamenttivaalien jälkeen tehty joukko pienehköjä toiminnallisia parannuksia käyttäjiltä saatujen palautteiden pohjalta. Pääosin järjestel mien käyttäminen on kuitenkin samanlaista kuin europarlamenttivaaleissa. Vaalituki antaa vaalitietoiäriestelmän käytöstä tarkempia ohjeita ia aikatauluia erikseen vaalien valmisteluperiodin aikana. Seuraavassa kiinnitetään kuntien huomiota kahteen erityiseen käyttötapaukseen. Äänioikeustietojärjestelmän käyttäminen vaalipäivänä Äänioikeustietojärjestelmää ("sähköinen vaaliluettelo") on käytetty vaalipäivän äänestyksessä jo neljissä vaaleissa: vuoden 2011 eduskuntavaaleissa se oli käytössä 31 kunnassa vain yhdellä äänestysalueella, vuoden 2012 presidentinvaalissa noin 60 kunnassa noin 120 äänestysalueella, vuoden 2012 kunnallisvaaleissa noin 80 kunnassa noin 250 äänestysalueella ja vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa 102 kunnassa 300 äänestysalueella. Kuntien käyttökokemukset järjestelmästä ovat olleet positiivisia. Sähköisen vaaliluettelon europarlamenttivaaleissa käytettyä järjestelmäversiota on edelleen kehitetty käyttäjäystävällisempään suuntaan. Samoin järjestelmäversion asennusta on helpotettu siten, että asennus tehdään nyt vain kerran per työasema. Sähköistä vaaliluetteloa voidaan käyttää paperisen vaaliluettelon sijasta tai sen rinnalla. Jokaisella äänestysalueella on kuitenkin oltava myös paperinen vaaliluettelo. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa sähköisen vaaliluettelon käyttöä vaalipäivän äänestyksessä jatketaan maltillisesti, alustavan suunnitelman mukaan seuraavasti: - Vuosien vaaleissa järjestelmää käyttäneet kunnat: Järjestelmää voidaan käyttää millä tahansa kunnan päättämillä äänestysalueilla. Kunnan on kuitenkin hyvissä ajoin ennen vaaleja ilmoitettava nämä äänestysalueet vaalituelle. - Muut kunnat: Kunta voi ilmoittaa vaalituelle kiinnostuksensa käyttää järjestelmää yhdellä äänestysalueella. Sen jälkeen vaalituki arvioi, onko kunnan mukaantulo asianmukaista vaalitietojärjestelmän kokonaisuuden käyttö huomioiden. Oikeusministeriö ja vaalituki varaavat itselleen mahdollisuuden rajoittaa mukaan tulevien äänestysalueiden lukumäärää. Kunta voi myös perua tekemänsä ilmoittautumisen, jos ilmenee esimerkiksi teknisiä ongelmia. Korostettakoon vielä, että äänioikeusrekisterin käyttäminen vaalipäivän äänestyksessä on näissä eduskuntavaaleissa ia myös jatkossa kunnalle täysin vapaaehtoista eli mahdollisuus käyttää paperista vaaliluetteloa tulee jatkossakin säilymään. Näin ollen mahdollinen äänioikeusrekisterin käyttö ei ole peruste vähentää äänestysalueiden määrää (ks. s. 3).

6 6(21) Laskentajärjestelmön käyttö alustavassa laskennassa suoraan äänestysalueelta Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa neljässä kaupungissa ( Jyväskylä, Oulu, Pori ja Tampere) alustavan laskennan tuloksia tallennettiin laskentajärjestelmään suoraan äänestysalueilta. Kaupunkien kokemukset tästä olivat myönteisiä. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa myös muut kunnat voivat ilmoittaa vaalituelle kiinnostuksensa sanottuun menettelyyn. Tarkoitus on kuitenkin edetä tässä asiassa maltillisesti, joten muut kuin edellä mainitut neljä kuntaa voivat tulla mukaan näissä eduskuntavaaleissa enintään yhdellä äänestysalueella. Ministeriö ja vaalituki varaavat tältäkin osin itselleen mahdollisuuden rajoittaa mukaan tulevien kuntien ja äänestysalueiden lukumäärää ja kunnalla on myös ilmoittautumisensa perumismahdollisuus. Menettelyä käyttävillä äänestysalueilla tulee kuitenkin olla varajärjestelmänä perinteinen menettely laskentatietojen ilmoittamisesta kunnan ilmoituskeskukselle. 5. Vaalimateriaali ja vaaliohjeet Oikeusministeriön ja Editan vaalimateriaalin tilausjärjestelmä avataan keskusvaalilautakuntien käyttöön joulukuussa. Keskusvaalilautakunnan tulee merkitä järjestelmään tarvitsemansa vaalimateriaali viimeistään Oikeusministeriö lähettää tilausjärjestelmän käytöstä tarkemmat ohjeet erikseen. Vaalimateriaalin jakelu keskusvaalilautakunnille suoritetaan lukien. Vaaliohjeet ja vaalitietojärjestelmän käyttöohjeet (VAT-ohjeet) jaetaan keskusvaalilautakunnille helmikuussa 2015, kuitenkin niin, että VAT-ohjeet nro 1 ja 2b jaetaan kunnille jo joulukuussa Vaalikoulutus Oikeusministeriön koulutus Europarlamenttivaalien jälkeen oikeusministeriö ja vaalituki tiedustelivat keskusvaalilautakunnilta muun ohessa sitä, miten tarpeellisena ne pitävätoikeusministeriön järjestämää koulutusta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Vastaajista ( 222) 56 % piti koulutusta joko tarpeellisena tai erittäin tarpeellisena. Kyselyn tuloksesta johtuen oikeusministeriö järjestää helmi-maaliskuussa 2015 perinteisen vaalikoulutustilaisuuden kussakin vaalipiirissä. Koulutuspäivät ja -paikat osoitteineen on lueteltu tämän kirjeen liitteessä 2. Koulutustilaisuuksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Niihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan riittää kun osallistujat saapuvat paikalle. Koulutustilojen rajoitetusta koosta johtuen suosittelemme, että kustakin kunnasta osallistuisi :koulutuspäivään enintään

7 7(21) kolme-neljä henkilöä. Osallistuminen on maksutonta, mutta toisaalta oikeusministeriö ei korvaa osallistujien matka- eikä ruokailukuluja. Koulutuksessa käydään läpi vaaliohjeissa ja VAT-ohjeissa selostettuja asioita: -kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät, -ennakkoäänestyksen järjestäminen -vaalipäivän äänestyksen järjestäminen -vaalitietojärjestelmän käyttö: -äänioikeustietojärjestelmä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, -äänioikeustietojärjestelmä keskusvaalilautakunnassa (" jälkikirjaukset"), -äänioikeustietojärjestelmä vaalilautakunnassa ("sähköinen vaaliluettelo"), -laskentajärjestelmä (alustava ääntenlaskenta). Tilaisuuksissa on paikalla myös asianomaisen vaalipiirilautakunnan edustaja. Kunnan oma koulutus Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee kouluttaa, opastaa ja neuvoa kunnan muita vaaliviranomaisia (vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat sekä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijat), jotta nämä suoriutuvat heille kuuluvista tehtävistä. Kunnan oman koulutuksen merkitystä on syytä korostaa, koska ainakin vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa esiintyi tapaus, jossa ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijan havaittiin toimivan tehtävässään virheellisesti. Keskusvaalilautakunnan knulutusmateriaalina voivat olla esimerkiksi oikeusministeriön vaaliohjeet ja VAT-ohjeet. Vaalitietojärjestelmän pääsivulta näkyvästä www-osoitteesta on nähtävissä lisäksi videoita eri osajärjestelmien käytöstä. Vaalitietojärjestelmän koulutuskanta, jossa voi harjoitella eri osajärjestelmien käyttöä, on kuntien käytettävissä lukien. 7. Kunnille suoritettava kertakorvaus Vaalilain 188 :n mukaisesti oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaiselta eduskuntavaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Korvauksen määrä voidaan vahvistaa vasta, kun valtion ensi vuoden talousarvio on vahvistettu ja siitä ilmoitetaan kunnille myöhemmin. Mainittakoon, että vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa kertakorvauksen määrä oli 2,0 euroa, kuitenkin vähintään 2400 euroa per kunta. Korvaus suoritetaan kunnille syksyllä 2015.

8 8(21) 8, Lisätietoa Lisätietoja vaaleihin liittyvistä kysymyksistä: vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh , - neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, puh , - ylitarkastaja Heini Huotarinen, puh , - osastosihteeri Terttu I uomi, puh , - VAT-asioissa oikeusrekisterikeskuksen (ORK) vaalituki, puh , jossa vastaavat ylitarkastaja Jukka Leino, sovellussuunnittelija Anniina Tjurin (VAT:in pääkäyttäjä), sovellussuunnittelija Marita Kolehmainen ja IT-suunnittelija Otto Palmu. Sähköpostit: sekä Vaalijohtaja rto Jääskeläinen Ylitarkastaja - Heini Huotarinen LIITTEET 1) Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määräämisestä 2) Vaalikoulutukset ) Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 2015

9 9(21) LIITE 1: YLEISTEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMISESTÄ Ylei;ia ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään kunnanhallituksen tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Ennakkoäänestyspaikkoja oltava riittävästi Kunnan on ehdottomas ti huolehdittava siitä, että yleisiä ennakkoäänestys paikkoja on kunnassa riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta ennakkoon äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. Missä ennakkoäänestyspaikan tulisi sijaita? Ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppoa tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Yksi hyvä tapa on sijoittaa ennakkoäänestyspaikkoja sinne, missä äänestäjien muutoinkin tiedetään liikkuvan. Kuitenkin myös taajamien ulkopuolella asuville on järjestettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmah dollisuudet. Ennakkoäänestyspaikan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät tulevat sinne mieluusti. Viimeisimmissä vaaleissa hyviä kokemuksia on saatu mm. - pos tikonttoreista, - kirjastoista, -erilaisten liike- tai kauppakeskusten aulatiloista, - kunnantalois ta ja muista kunnan virastoista, - eri oppilaitoksista, - kunnan palvelukeskuksista ja -yhteispalvelupisteistä sekä - liikkuvista äänestyspaikoista eli äänestysbusseista ja yhteysaluksista ja vastaavista. Yksi esimerkki uudenlaisesta ratkaisusta on ollut Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaaliin perustettu yleinen ennakkoäänestyspaikka. Yleistä ennakkoäänestyspaikkaa ei saa sijoittaa sellaiseen paikkaan, johon kaikilla äänioikeutetuilla ei ole pääsyä. Tällaisia paikkojasaattavat olla esimerkiksi varuskunta-alueet. Ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyys Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten ennakkoäänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. Mahdollisuuksien mukaan vammaisten käyttämille kulkuvälineille on pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä ja järjestämään heidän avustamisensa äänestyspaikan ulko- ja sisäpuolella. Ää-

10 10(21) nestyspaikalla mahdollisesti olevat kynnykset ja portaat on varustettava esimerkiksi sellaisella luiskalla, että rollaattoria tai sähkökäyttöistä pyörätuolia käyttävä pääsee esteettä äänestystilaan. Pyörätuolia käyttäviä varten tulisi myös olla äänestyskoppi, johon pyörä tuoli mahtuu tai irrallinen kirjoitusalusta varustettuna suojuksella, jonka turvin äänestäjä voi muiden näkemättä täyttää äänestyslippunsa. Aiemmissa vaaleissa esteettömyydessä mahdollisesti havaitut puutteet tulee pyrkiä korjaamaan. Järjestyksenpidon ja vaalimainontakiellon huomioiminen Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tarkoitukseensa myös järjestyksenpidon kannalta. Vaalilain 56 :n l momentissa on säädetty järjestyksestä ennakkoäänestyspaikassa ja siihen liittyen niin sanotusta vaalimainontakiellosta. Käytännön syistä vaalimainontakiellon ulottuvuus voi eräissä ennakkoäänestyspaikoissa olla alueellisesti rajatumpi kuin yleensä vaalipäivänä äänestysalueen äänestyspaikassa. Mikäli ennakkoäänestyspaikka perustetaan esimerkiksi kauppakeskukseen, kunnan keskusvaalilautakunnan on tarvittaessa etukäteen oltava yhteydessä kauppakeskuksen johjoon ja varmistauduttava siitä, että ennakkoäänestys otetaan asianmukaisesti huomioon kauppakeskuksen muussa toiminnassa. Tällöin yhtenä vaalimainontakiellon ulottuvuutta koskevana vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää sitä, että vaalikampanjointi ja vaalimainonta eivät saa näkyä tai kuulua ennakkoäänestyspaikkaan eikä sen ulko-ovelle/sisäänkäyntiin. Riittävästi tilaa ja vaalitoimitsijoita Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten (vaalilain 56 2 mom.). Tilaan tulee voida sijoittaa tarpeellinen määrä pisteitä, joissa tarkastetaan olla siten mitoitettu ja järjestetty, että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän. Usein ruuhkat syntyvät siitä, että ennakkoäänestyspaikka on sijoitettu sellaiseen tilaan, johon mahtuu liian vähän äänestyskoppeja ja äänestyksen vastaanottopisteitä ja/tai siitä, että ennakkoäänestyspaikassa on muista syistä liian vähän vaalitoimitsijoita nimenomaan äänestyksen vastaanottopisteissä. Ennakkoäänestyksessä aikaa ei yleensä vie äänestäjän käynti äänestyskopissa, vaan sen jälkeinen asiointi vaalitoimitsijan kanssa (vaalitoimitsija leimaa äänestyslipun, lippu suljetaan vaalikuoreen, lähetekirje laaditaan ja allekirjoitetaan, vaalikuori ja lähetekirje suljetaan lähetekuoreen sekä äänioikeusrekisteriin tehdään merkintä siitä, että äänestäjä on äänestänyt). Kuntien tuleekin huolehtia siitä, että vastaanottopisteitä on riittävästi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ennakkoäänestyspaikassa tulee olla riittävästi henkilöstöä ja että ennakkoäänestyspaikka sijoitetaan riittävän suu reen tilaan, jotta äänestystoimitus sujuu äänestäjän kannalta mahdollisimman joutuisasti ja vaivattomasti. Paloturvallisuus Ennakkoäänestyspaikka on sijoitettava rakennuksessa niin, että rakennuksen poistumistiet pidetään esteettöminä. Poistumisteiden opasteita ei saa peittää. Järjestelyjen

11 ll( 21) asianriukaisuus on syytä tarvittaessa etukäteen varmistaa alueelliselta pelastusviranomaiselta. Ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja -kellonajat Vaalilain 47 :n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson ( ) päivänä. Tällaisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi ori mahdollista perustaa kunnan eri alueille ennakkoäänestyspaikkoja, jotka ovat auki vähemmän kuin seitsemän päivää. Vaalilain 48 :n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9 eikä kello 18 jälkeen. Hyväksi havaittu käytäntö on, että ainakin ennakkoäänestyksen ajanjakson kahtena viimeisenä päivänä yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna kello 20 saakka. Viimeisimmissä vaaleissa on monissa kunnissa maaseudulla pyritty turvaamaan äänestysmahdollisuuksia perustamalla kirkonkylän lisäksi myös pienempiin kyliin yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja, jotka ovat avoinna lyhyehkön ajan liikkuvan ennakkoäänestyspaikan tavoin. Esimerkiksi eräässä kunnassa viimeisissä vaaleissa aikaisemman kirkonkylällä sijaitsevan yleisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi kunta on perustanut eri kylille yhteensä kahdeksan lyhyen aukioloajan yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Mahdollisimman pysyvät ennakkoäänestyspaikat Ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen. Näin edistetään sitä, että äänestäjät tietävät, missä äänestyspaikka on. Paikkojen lopettaminen tai siirtäminen taikka niiden vakiintuneiden aukioloaikojen muuttaminen ilman pakottavaa syytä saattaa aiheuttaa epätietoisuutta äänestäjien keskuudessa. Tehokas tiedotus ja opastus Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. Käytännössä asian voi hoitaa kuulutuksin, julkaisemalla tiedot kunnan kotisivuilla, julisteilla kadunvarsimainostelineissä, sanomalehtiilmoittelulla, sanomalehtijutuilla, koteihin jaettavilla tiedotteilla, kunnan kotisivuilla jne. Paikallisille tiedotusvälineille tulisi lähettää luettelo ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. Edellisten vaalien tapaan kullekin äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään äänestyspaikkarekisteristä koottava luettelo hänen oman vaalipiirinsä yleisistä ennakkoään estyspa ikoista.

12 12(21) Opastus ennakkoäänestyspaikalle tulee järjestää selkeästi esimerkiksi kadunvarsitauluin ja viitoituksin. Miten liikkuva ennakkoäänestyspaikka käytännössä toteutetaan? Liikkuva ennakkoäänestyspaikka voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti: rakennetaan äänestystila bussiin tai vastaavaan kulkuneuvoon, suunnitellaan päivittäinen reitti kellonaikoineen, tiedotetaan tehokkaasti bussin pysähdyspaikoista ja aikatauluista, minkä jälkeen toteutetaan reitti ja suoritetaan äänestys. Bussin jokainen pysähdyspaikka on tallennettava osoitteineen ja kellonaikoineen vaalitietojärjestelmään sisältyvään äänestyspaikkarekisteriin. Kunnan sisäinen tiedottaminen liikkuvan ennakkoäänestyspaikan pysähdyspaikoista on tärkeää siksikin, että äänestäjille postitettavan ilmoituskortin liitteessä niitä ei erikseen mainita.

13 13(21) LIITE 2: VAALIKOULUTUKSET 2015 (Kaikki koulutustilaisuudet alkavat klo 9.30 ja päättyvät noin klo 15.30) 1. Helsingin ja Uudenmaan vaalipiiri Aika: Perjantai Paikka: Tiedekeskus Heureka / Auditorio Osoite: Tiedepuisto 1, VANTAA 2. Varsinais-Suomen vaalipiiri Aika: Tiistai Paikka: Kokouskeskus Mauno / Presidentti-auditorio Osoite: BioCity, Tykistökatu 6, TURKU 3. Satakunnan vaalipiiri Aika: Keskiviikko Paikka: Porin kaupungintalo / Valtuustosali Osoite: Hallituskatu 12, PORI 4. Hämeen vaalipiiri Aika: Keskiviikko Paikka: Sokos Hotel Vaakuna / Vaakuna-sali Osoite: Possentie 7, HÄMEENLINNA 5. Pirkanmaan vaalipiiri Aika: Tiistai Paikka: Tampere- talo / Studio-auditorio Osoite: Yliopistonkatu 55, TAMPERE 6. Kaakkois-Suomen vaalipiiri Aika: Perjantai Paikka: Konsertti- ja kongressikeskus Mikaeli / Kamarimusiikkisali Osoite: Sointukatu 1, MIKKELI 7. Savo-Karjalan vaalipiiri Aika: Tiistai Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus / Tietoteknia Osoite: Savilahdentie 6, KUOPIO

14 14(21) 8. Vaasan vaalipiiri Ruotsinkielinen: Aika: torstai Paikka: Radisson Blue Royal Hotel / Kokoustila Hovioikeudenpuistikko 18, VAASA, Suomenkielinen: Aika: perjantai Paikka: Radisson Blue Royal Hotel / Auditorio Gloria 2 Osoite: Hovioikeudenpuistikko 18, VAASA 9. Keski-Suomen vaalipiiri Aika: Tiistai Paikka: Cygnaeustalo, 2. krs / Anni ja Helmi Osoite: Cygnaeuksenkatu 1, JYVÄSKYLÄ 10. Oulun vaalipiiri Aika: Perjantai Paikka: Tiedekeskus Tietomaa / Auditorio Osoite: Nahkatehtaankatu 6, OULU 11. Lapin vaalipiiri Aika: Perjantai Paikka: Kaupungintalo / Valtuustosali Osoite: Hallituskatu 7, ROVANIEMI

15 15(21) Eräitä niääräaiko ja ed us kuntavaaleis s a Ajankohta Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2013 Valtuusto Kunnan kes kus vaalilautakunnan 13 l ja asettaminen 3 ntom. Huhtikuu 2014 Valtuusto Äkes tys aluejaon muuttaminen 8 1 ja 2 viimeistään tarvittaess a ja muutokses ta il- mom, moittaminen maistraatille Ehdokas Ehdokkaan vaalirahoituks ella aikaisintaan katettavien eduskuntavaalien vaalikampanjan toteuttantiskuluien aihc utuminen alkaa Puolue Eduskuntavaalien kampanja- aika 5 aikais intaan alkaa Marraskuu 2014 Valtioneuvos to Kansanedustajien paikkojen jako 6 vaalipiirien kesken [väestötietojärjestelmäss ä olevien tietojen mukaan] Hyviss ä ajoin Aluchallintoviras to Vaalipiirilautakuntien asettami ja nen 2 mom. Hyviss ä ajoin Valtioneuvos to Asetus eduskuntavaaleis sa en- 9 1 nakkoäänestyspaikkoina olevista ntonn. Suomen edustus tois taja niiden 2) kohta toimipaikoista 1lyviss ä ajoin Kunnanhallitus Kunnas sa olevista yleisistä en- 9 1 nakkoäänestyspaikoista päättäminen mom. 1) kohta Hyvissä ajoin Kunnanhallitus Ennakkoäänestyspaikkoina ole- 9 1 vien sosiaalihuollon toimintayksiköiden määrääminen moni. 3) kohta Hyv is sä ajo in Kunnanhallitus Vaalipäivän äänes tys paikois ta 9 3 päättäminen moin. Hyviss ä ajoin Kunnanhallitus Vaalilautakuntienja vaalitointi- 15 kuntien as ettaminen '. lärjesry snun tcro o so itt aa, mo n en t en ako päivän ä enn en t ai jälkeen v aalip äiv än t oim en p ide v aalilain (71 4 ; ) m ukaan on suo rit et tava. ' 1, eh do k kaan vaali:alto im k sesta ( ) 2 1 tuutn. Peoluelaki (683!2010) 8 3 mom.

16 16(21) Perjantai Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnan yhteys viimeistään tietojen ilmoittaminen Väestöre- ut om. kistetikeskukselle vaalitietojärjestelntän kautta Perjantai ,015 Kunnanhallitus.! Kulman yleisten ennakkoäänes- 9 4 viinteistään6 keskusvaalilautaktlnta tyspaikkojen tietojen ilmoittami- oloni. nen Viestörekisterikeskukselle vaalitiet o järjest elmän kautta Perjantai Kunnanhallitus; Kunnan vaalipäivän äänes ty s- 9 4 viimeistään keskusvaalilautakunta paikkojen tietojen ilmoittaminen moni. Väestörckisterikeskukselle vaalitietojärjestelmän kautta Hyvis sä aioin Keskusvaalilautakunta Tiedottaminen kunnan alueella 49 olevista ennakkoäänestyspaikois- moni. ja ta ja vaalipäivän äänestyspaikois ta moiti. Hyvissä ajoin Keskusvaalilautakunta Vaali toi tnits ijoiden määrääminen 17 2 kotimaan yleiseen etmakk oäänes- mom. tyspaikkaan Hyviss ä ajoin Suomen edustuston Vaalitoimits ijan määrääminen 17 2 päällikkö ulkomailla olevaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan mom. Hyviss ä ajoin Suomalais en laivan Vaalitoinutsijan määrääminen 17 2 päällikkö laivaäänestystä varten motn. Hyvissä ajoin Oikeusministeriö Tiedottaminen yleisistä ennakko äänestyspaikoistaja äänes- muut. tysajoista niissä Perjantai Maistraatit Äänioikeusrekisterin tietojen 18 2 ja kello 24 määräytymi nen 3 mom. Maanantai Vaalipiirilautakunta Päätös ehdokashakemustcn vas- 34 viimeistään taanottojärjestelyistä Päätöksestä on laadittava kuulutus, jok a on annettava tiedok si puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille, pantava nähtäville vaalipiirilautakunnan kokoushuoneistossaja julkaistava virallisessa lehdessä e Vaalilain mukainen viimeinen ajankohta olisi perjantai , mutta oikeusministeriön kirjeestä OM 27+51X2014 ilmenevästä syystä (jokaisele äänioikeutetulle postitenavaan ilmoituskorniin liitetään luettelo ääniotkeutetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoääncstyspaikeista osoitteineen ja aukiolcaikou:een) johtuen ilmoitukset.ulce tehdä viimeistään

17 17(21) Maanantai Oikeusministeriö Puoluerekisteriin merkittyjen 32 puolueiden ja niiden nimenkirn viime istää joittajien ilmoittaminen vaalipiirilautakunnil le Maanantai Puolue Vaalias iamiehen ja hänen vara miehensä ihnoittanunen vaalipiiviimeis tään moni. rilautakunnalle Kes kiv iikko Väes törekishxikeskus Ään io ikcu srekis terin perus t ami viimeis tään nen rnoln. Maanantai Mais traatit Äänioikeusrekisterin nähtä vänäpidon aloittaminen maistraa- mom. teissaja mahdollisissa muissa Väestörekisterikeskuksen määräämis sä paikoiss a tiistai ennen 40. Vaaliasiamies Ehdokashakemus sekä ilmoitus 121, kello 16 vaaliliitos ta ia ilmoitus yhteis lis- 123 ja lasta annettava vaalipiirilauta kunnalle mu ru. Maanantai Vaalip iirilactakun t a khdokas hakcmusten tarkaslami- 36 nen ja mahdolliset huomautuks et vaaliasiantiehille Puolueiden, yhteislistojen ja va- 37 litsijayhdistysten k eskinäisen järjestyks en määräänlinelt ehdokaslistojen yhdistelmää varten Keskiviikko ennen 32. Vaaliasiamies Ehdokashakemuksenja siihen 38 kello 16 liitettyjen as iakirjojen oikais eminen ja täydentiinlinen tarvittaes sa Kes kiviikko kello 32. Vaalipiirilautakunta Määräaikana s aapuneiden ehdo jälkeen kas hakemusten uudelleen käs ittelenunen ja päätöks et vaaliliittoja ja yhteis listoja kos kevien ilmoitus e ll j o hdo st a Tors tai ennen 31. i Vaalias iamies Puolueen tai valits ijayhdis tyks en, 40 2 kello 12 jonka ilmoitus ta vaaliliittoon tai mom. yhteislistaan liittymises tä ei ole hyväksytty, ehdokashakemuksen peruutus Torstai ennen eh- 31. Vaai:piirilaulaku:l:a hhdokas hakemus ten ratkais emi- 40 dokaslistojen yhdis tclmän sen jälkeen tehtävät päätökset laatimista ehdokkaan jät.täinis es tä pois ehdokaslis tojen yhdis telmästä tai chdokashakemuksen peruutuksen johdosta

18 18(21) Tors tai viimeistään 31. Vaalipiirilautakunta Ehdokaslistojen yhdistelmän 41 klo 16 aloitettavassa kokouk - laatiminen scssa Torstai Vaalipiirilautakunta Ehdokkais ta ehdokaslistojen 43 2 yhdistelmässä olevien tietojen mom. sekä lisäksi iän vaalipäivänä ia henkilötunnuksen merkitseminen valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin Ehdokaslistojen laatimis en Ehdokas Vapaaehtoiscn ennakkoihnoitukjälkeen sen toimittaminen Valtiontalouden tarkastusvirastolle vaalirahoi tuk sesta ja vaal ikampanjan k uluis ta Torstai Väestörekisterikeskus Ilmoituskortticn lähettäminen 21 4 viimeistään niille äänioikcutetuille, joiden moni. osoite on tiedossa Keskiviikko Vaalitoimits ija Ennakkoääncstyksen aloittami nen suomalaisessa laivassa mmn. Tiistai Äänioikeutettu tai Äänioikeusrekisteriä koskevan 24 1 ennen kello 16 muu henkilö oikaisuvaatimuksen tekeminen moni. ja maistraatille mom. Tiis tai Maistraatti Oikaisuvaatinauksen ratkaisemi viimeistään nen mom. 1,i moni. Viipymättä maistraatin pää- Maistraatti Oikaisuvaatimuksiin annettujen 25 2 töksen jälkeen päätös ten antami nen tiedok si moni. asianosaisille ja, jos päätös sisältää sen, että henkilö otetaan äänioikcusrekisteriin, ilmoituskoriin lähettäminen. 'T'iistai Maistraatti Oikaisuvaatimuksen ratkaisemi sesta aiheutuvat merkinnät ääni- moni. oikeusrekisteriin., 1. ehdokkaan vaalirahoituksesta 11

19 19(21) Viipymättä Väestörekis terikeskus+ Väestörekisterikes kuksentai 26 2 ja ntaistraatti maistraatin its eoikaisuna tch- 3 moni. dyn päätöks en toimittaminen tiedoksi asianosaiselleja ilnioitus koriin lähettäminen Viimeis tään s eitsemäntenä Oikaisuvaalimu'ksen Valitus hallinto- oikeudelle 27 1 päivänä päiväs tä, jona asi- tekijä mais traatin päätökses tä, jolla mom. anosainen on saanut pää- oikais uvaatimus on hylätty tai töksen tiedoksi tai päätös jätetty tutkimatta, ja valitus julkaistu virallisessa leh- Väes törekisterikeskuksen tai dessä mais traatin päätöksestä, jolla henkilö on 26 :n 2 niomentin nojalla on merkitty äänioikeusrekist eriin äänioikeutta vailla olevaksi Tiis tai Mais traatti Väestörekisterikes kuksentai 26 1 mais traatin itscoikaisuna te- moni. kentän päätöksen johdosta henkilön, joka oikeudettomasti on jäänyt äänioikeus rekis teris tä pois, lisääminen äänioikeusrekisteriin, tai henkilön, joka on oikeudettomasti otettu re kisteriin, merkitseminen siihen äänioikeutta vailla olevaks i, taikka rekisterissä olevan virheellisen merkinnän korjaaminen. Tiistai Väes törekis terikes kus Äänioikeus rekisteri on lain voimainen mom. Tiis tai Äänioikeutettu, joka Ilmoittautuminen kunnan kes- 55 ennen kello 16 haluaa kotiäänes tyksen kusvaalilautakunnalle viimeistään Kes kiviikko Vaalitoimits ijat, vaali- Ennakkoäänestyksen aloilta toimikunta niinen kotimaassa ja Suomen mom. edustustoissa sekä kotiäänestykscn aloittaminen Lauantai Vaalitoimits ijat Ennakkoäänestyksen lopetta minc n ulkomailla moni. 't'iis tai Vaalitoimits ijat, vaati- hnnakknäanestvksen lopetta toimikunta nimen kotimaas sa ja kotiää- moni. nes tyks en lopettaminen

20 20(21) Kes kiviikko Oikeus ministeriö Vaaliluetteloiden tulostaminen 71 l kello 1 A alkaen; äänioikeusrekis teristä äänestys- moni. alueittain a niiden toimittaminen kuntien keskus vaalilautakunnillc Perjantai Keskusvaalilat-,takuista Ennakkomines tys asiakirjojen 63 1 tarkastaminen s iten, että pajan- mom. kello 19 laina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysas iakirjat ehditään käsitellä Lauantai Ehdokas Vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen toimitttuninen Valtiontalouviimeistään den tarkastusvirastolle vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista Sunnuntai VP Vaalilautakunta Vaalipäivän äänestys 68 ja kello 9-20 moni. Sunnuntai VP Vaalipiirilautakunta Ennakkoäänten laskeminen 86 1 aikais intaan kello 15 tai molli. erityisestä syys tä kello 12 Sunnuntai VP Vaalilautakunta Alustava ääntenlas kenta 78 kello 20 jälkeen Maanantai Vaalipiirilautakunta Vaalipäivänä annettujen äänten 87 1 viimeistään kello 12 tarkas tuslas kenta trion]. Keskiviikko Vaalipiirilautakunta Vaalien tuloks en vahvistaminen 94 viimeistään kello 18 aloi- ja iulkais entinen, vallakirjojen tett avas sa koko uksessa laatiminen ja t oimitt amin en eduskuntaan annettavaksi valituille s ekä tiedottaminen vaalien tuloksesta Sunnuntai Ehdokas Ehdokkaan vaalirahoituks ella '0 viimeistään katettavien eduskuntavaalien vaalikampanjan toteuttamiskulujen aiheuturninen päättyy Sunnuntai Puolue Eduskuntavaalien kampanja-aika viimeistään päätty y Vaalien tuloks en tultua Oikeus ministeriö Arkistotulos teiden ottaminen 29 3 lainvoimaiseksi äänioikeus rekisteristä moni. sfuloslantisen valmistelujen vuoksi äänioikeusrekisteri suljetaan käyttäjiltä tuntia ennen vaalilain 71 1 momentissa säädettyä määräaikaa. 1, ehdokkaan vaaltrahoituksesta ehdokkaan v aalirahoiluksesta 2 1 mom. Puoluclaki 8 3 mcm.

21 21(21) Arkistotulosteiden ottamisen jälkeen Väestörekisterikeskus Äänioikeusrekisterissä olevien tietojen hävittäminen Maanantai vii- Kansanedustaja ja Vaalirahoitusilmoituksen tekemeistään varaedustaja minen Valtiontalouden tarkastusvirastolle Viimeistään vaali- Kansanedustaja ja Jälki-ilmoituksen toimittaminen kauden kaikkina vuosina varaedustaja ( tarviua- vaalirahoituksesta Valtionlaloutarvittaessa essa) den tarkastusvirastolle 29 3 mom z L ehdokkaan vaalirahoituksesta 5 ja L ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 a.

Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011

Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011 LIITE 1 Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen 13.1 ja 13.3 Huhtikuu 2010 Valtuusto

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 22.1.2012 Toisen vaalin vaalipäivä 5.2.2012 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 28.1.2018 Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä 11.2.2018 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Huhtikuu 2017 Valtuusto

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa

Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa 25.5.2014 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki (ellei muuta lakia ole mainittu) Alkuvuosi 2013 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen Huhtikuu

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja kuntavaaleissa

Eräitä määräaikoja kuntavaaleissa Eräitä määräaikoja kuntavaaleissa 9.4.2017 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2013 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen 13 1 ja 3 Huhtikuu 2016 Valtuusto Äänestysaluejaon

Lisätiedot

Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät

Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät 23.12.2010 43/51/2010 Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät Oikeusministeriö kiinnittää vaalipiirilautakuntien

Lisätiedot

28.8.2006 OM 14/51/2006. VUODEN 2007 EDUSKUNTAVAALIT: yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnissa ym.

28.8.2006 OM 14/51/2006. VUODEN 2007 EDUSKUNTAVAALIT: yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnissa ym. 28.8.2006 OM 14/51/2006 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaa) VUODEN 2007 EDUSKUNTAVAALIT: yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnissa ym. Oikeusministeriö kiittää kuntia hyvin suoritetusta vuoden 2006 presidentinvaalista.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Keskusvaalilautakunta 28.10.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Keskusvaalilautakunta 28.10.2014 Sivu 1 / 1 Keskusvaalilautakunta 28.10.2014 Sivu 1 / 1 3950/00.00.00/2014 29 Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Risto Pirkanniemi, puh. 09 81621 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 303. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 303. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 3950/00.00.00/2014 Keskusvaalilautakunta 29 28.10.2014 303 Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Valmistelijat / lisätiedot: Risto Pirkanniemi, puh.

Lisätiedot

1.10.2014 OM 27/51/2014. VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen,

1.10.2014 OM 27/51/2014. VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, OIKEUSMINISTERIÖ 1.10.2014 OM 27/51/2014 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaaltietojärjestelmän

Lisätiedot

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille 26.11.2002 OM 15/51/2002 Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaa) EDUSKUNTAVAALIT 2003: Vaaliohjeet, koulutus ym. 1. Vaaliohjeet Oikeusministeriö kiinnittää keskusvaalilautakuntien huomiota seuraavaan:

Lisätiedot

2(8) 2. Kuntajaon muutosten vaikutukset vuoden 2008 kunnallisvaalien toimittamiseen

2(8) 2. Kuntajaon muutosten vaikutukset vuoden 2008 kunnallisvaalien toimittamiseen 7.3.2008 OM 4/51/2008 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaa) VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT JA KAINUUN MAAKUNTAVAALIT: yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnissa ym. 1. Muutoksia lainsäädännössä Kunnallisvaalit ja Kainuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1 Keskusvaalilautakunta 06.02.2014 Sivu 1 / 1 369/00.00.00/2014 Keskusvaalilautakunta 5 6.2.2014 5 Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Risto Pirkanniemi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 1 Keskusvaalilautakunta 15.11.2016 Sivu 1 / 1 4161/2016 00.00.00.01 14 Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2017 kuntavaaleissa (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Risto Pirkanniemi, puh. 09 81621 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ OM 9/51/2017. Vaalipiirilautakunnat

OIKEUSMINISTERIÖ OM 9/51/2017. Vaalipiirilautakunnat OIKEUSMINISTERIÖ 18.8.2017 OM 9/51/2017 Vaalipiirilautakunnat VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALI 1. Vuonna 2018 toimitettava presidentinvaali Seuraava yleinen vaali on tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali),

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 10.02.2014 Sivu 1 / 1 369/00.00.00/2014 Keskusvaalilautakunta 5 6.2.2014 48 Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa Valmistelijat / lisätiedot: Risto Pirkanniemi, puh.

Lisätiedot

Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota seuraavaan:

Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota seuraavaan: 18.6.2009 OM 32/51/2009 Liljendalin kunnanhallitus Loviisan kaupunginhallitus Pernajan kunnanhallitus Ruotsinpyhtään kunnanhallitus LOVIISAN KUNNALLISVAALIT 25.10.2009 Valtioneuvoston 23.4.2009 antaman

Lisätiedot

VUODEN 2012 PRESID.ENTINV AALI: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä i1moittaminen, vaali materiaali. ym.

VUODEN 2012 PRESID.ENTINV AALI: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä i1moittaminen, vaali materiaali. ym. OIKEUSMINISTERIÖ 17.6.2011 OM 31/51/2011 Kunnanhallituksille (pl, Ahvenanmaan maakunnan kunnat) VUODEN 2012 PRESID.ENTINV AALI: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä i1moittaminen, vaali materiaali.

Lisätiedot

2. Kuntajaon muutosten vaikutukset vuoden 2012 kunnallisvaalien toimittamiseen

2. Kuntajaon muutosten vaikutukset vuoden 2012 kunnallisvaalien toimittamiseen 13.4.2012 OM 13/51/2012 Kunnanhallituksille (pl. Ahvenanmaan maakunnan kunnat) VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalikoulutus, vaalimateriaali ym. Oikeusministeriö

Lisätiedot

VUODEN 2006 PRESIDENTINVAALI: Yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa ym.

VUODEN 2006 PRESIDENTINVAALI: Yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa ym. 10.5.2005 OM 6/51/2005 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaa) VUODEN 2006 PRESIDENTINVAALI: Yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa ym. Oikeusministeriö kiittää kuntia hyvin suoritetuista vuoden 2004 europarlamentti-

Lisätiedot

-1-0 1 K E U S M 1 1 S T ERI Ö

-1-0 1 K E U S M 1 1 S T ERI Ö -1-0 1 K E U S M 1 1 S T ERI Ö 30.9.2013 OM 17/5112013 Kunnanhallituksille (pl, Ahvenanmaan maakunnan kunnat) VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali

Lisätiedot

8.2.2002 OM 1/51/2002. Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2003 EDUSKUNTAVAALIT

8.2.2002 OM 1/51/2002. Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2003 EDUSKUNTAVAALIT OIKEUSMINISTERIÖ Yleinen osasto / vaaliyksikkö 8.2.2002 OM 1/51/2002 Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2003 EDUSKUNTAVAALIT Seuraavat eduskuntavaalit toimitetaan 16.3.2003.

Lisätiedot

VUODEN 2004 KUNNALLISVAALIT: Yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa ym. 2. Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen kunnallisvaaleihin

VUODEN 2004 KUNNALLISVAALIT: Yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa ym. 2. Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen kunnallisvaaleihin 15.6.2004 OM 22/51/2004 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaa) Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaa) VUODEN 2004 KUNNALLISVAALIT: Yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa ym. Oikeusministeriö kiittää kuntia

Lisätiedot

VUODEN 2004 EUROPARLAMENTTIVAALIT JA KUNNALLISVAALIT: Yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa ym.

VUODEN 2004 EUROPARLAMENTTIVAALIT JA KUNNALLISVAALIT: Yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa ym. 8.12.2003 OM 22/51/2003 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaa) Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaa) VUODEN 2004 EUROPARLAMENTTIVAALIT JA KUNNALLISVAALIT: Yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa ym. Europarlamenttivaalit

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Aika klo 17:00-17:33. Paikka. Saapuvilla.

Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Aika klo 17:00-17:33. Paikka. Saapuvilla. Iitin kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta 20.02.2017 Aika 20.02.2017 klo 17:00-17:33 Paikka Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko Henry Kettumäki Jukka Janhunen Heli Hiltunen Heikki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8220/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8220/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/2016 1 (1) Keskusvaalilautakunta 7 8.12.2016 415 Asianro 8220/00.00.00.04/2016 Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen kuntavaaleissa 2017 Päätöshistoria Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Keskusvaalilautakunta, kokous nro 1/2017 17, ilmoitusasian kohta 6 /pöytäkirjan liite nro 7 Kunnanhallitus 187 16.12.2016 Kunnanhallitus 1 12.01.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Seuraavat yleiset vaalit

Lisätiedot

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua 18.1.2010 jaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti 1. Työryhmän asettaminen ja toimeksianto Valtuusto päätti 16.11.2009 74 vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Keskusvaalilautakunta Asianro 7071/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Keskusvaalilautakunta Asianro 7071/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 4 Asianro 7071/00.00.00.01/2017 Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen presidentinvaalissa 2018 Ennakkoäänestyksen ajankohta ja äänestystä koskevat säännökset Presidentinvaalin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 AIKA 07.02.2017 klo 18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Äänestyspaikat vuoden 2017 kuntavaaleissa 426/

Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Äänestyspaikat vuoden 2017 kuntavaaleissa 426/ Keskusvaalilautakunta 24 07.12.2016 Kaupunginhallitus 455 19.12.2016 Äänestyspaikat vuoden 2017 kuntavaaleissa 426/00.00.00.03/2016 Keskusvaalilautakunta 07.12.2016 24 Valmistelija: keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Äänestysalueiden vähentäminen

Äänestysalueiden vähentäminen Äänestysalueiden vähentäminen Kh 16 Kurikan kaupungissa on yhteensä kahdeksantoista äänestysaluetta. 25.1.2010 Vaalilain 8 :n mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen.

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 18.3.2007

Eduskuntavaalit 18.3.2007 Eduskuntavaalit 18.3.2007 Ennakkoäänestys 7. 13.3.2007 Eduskuntavaalit Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin 100 vuotta sitten. Ne olivat myös ensimmäiset vaalit, joissa kaikilla Suomen kansalaisilla

Lisätiedot

Ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

Ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 160/00.00.00.01/2015 20 Ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Kaupunginsihteeri Petra

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011

Eduskuntavaalit 2011 2011 Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioistamme. Vuoden 2011 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina

Lisätiedot

VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalikoulutus, vaalimateriaali ym.

VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalikoulutus, vaalimateriaali ym. W W O I K E U S M I N I S T E R I Ö 13.4.2012 OM 13/5112012 Kunnanhallituksille (p1. Ahvenanmaan maakunnan kunnat) HEINOLAN KAUPUNKI Kirjaamo 18-04- 2012 numero Te1t äväh.,':? 'us S C3] VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT:

Lisätiedot

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Iitin kunta Kokouskutsu 8/2017 1 Aika 16.10.2017 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Kunnantalo, 1. kerroksen kokoushuone Huom! Lautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena. Esteestä pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

VUODEN 2017 KUNTAVAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalikoulutus ym.

VUODEN 2017 KUNTAVAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalikoulutus ym. 23.9.2016 OM 20/51/2016 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2017 KUNTAVAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalikoulutus

Lisätiedot

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Tasavallan presidentin vaali 2012 Selkoesite Presidentinvaali Tämä esite kertoo presidentinvaalista, joka järjestetään Suomessa vuonna 2012. Presidentin tehtävät Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

Lisätiedot

VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä Ilmoittaminen, vaalikoulutus, vaalimateriaali ym.

VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä Ilmoittaminen, vaalikoulutus, vaalimateriaali ym. _._ 0 1 K E U S MlN 1 S T ERI Ö 13.4.2012 OM 13/51/2012 Kurmanhallituksille (pi. Ahvenanmaan maakurman kurmat) VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä Ilmoittaminen, vaalikoulutus,

Lisätiedot

3 Yleiset ennakkoäänestyspaikat, laitosäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikat sekä vaalitoimitsijoiden määrääminen ennakkoäänestyspaikkoihin

3 Yleiset ennakkoäänestyspaikat, laitosäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikat sekä vaalitoimitsijoiden määrääminen ennakkoäänestyspaikkoihin Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 31.01.2017, klo 17:30-17:51 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Yleiset ennakkoäänestyspaikat,

Lisätiedot

Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat

Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat Kaupunginhallitus 471 03.12.2014 Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat 468/01/014/2014 KH 471 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. Ennakkoäänestyksen ajanjakso

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön kirje kunnanhallituksille dnro OM 6/51/2005

Viite: Oikeusministeriön kirje kunnanhallituksille dnro OM 6/51/2005 23.8.2005 1182/330/2005 KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA Viite: Oikeusministeriön kirje kunnanhallituksille 10.5.2005 dnro OM 6/51/2005 Asia: ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAREKISTERIN TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN VUODEN 2006

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta 23.05.2014 Aika Perjantai 23.05.2014 klo 19:05-19:18 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta 17.04.2015 Aika Perjantai 17.04.2015 klo 19:03-19:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön kirje kunnanhallituksille 28.8.2006 dnro OM 14/51/2006

Viite: Oikeusministeriön kirje kunnanhallituksille 28.8.2006 dnro OM 14/51/2006 5.10.2006 2095/330/2006 KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA Viite: Oikeusministeriön kirje kunnanhallituksille 28.8.2006 dnro OM 14/51/2006 Asia: ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAREKISTERIN TIETOJEN SAATTAMINEN VASTAAMAAN

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4.

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4. REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 6/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Perjantai 7.4.2017 klo 12-13:26 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Lehto Juhani, j Paalavuo Jarkko,

Lisätiedot

Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää:

Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää: Kaupunginhallitus 374 16.10.2017 Vuoden 2018 presidentinvaalin äänestyspaikkojen määrääminen 115/01.014/2017 KH 16.10.2017 374 Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestyksen ajanjakso

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

VAALIAIKATAULU. Seurakuntavaalit Valmistavat toimenpiteet

VAALIAIKATAULU. Seurakuntavaalit Valmistavat toimenpiteet VAALIAIKATAULU Seurakuntavaalit 2018 1 viimeistään 31.5. (suositus; hyvissä ajoin ennen kesälomakautta huhti - toukokuussa) Valmistavat toimenpiteet 1. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakunnan

Lisätiedot

SUOMI PRESIDENTINVAALI 2018 VAALIOHJEET. Vaalipiirilautakunnan tehtävät

SUOMI PRESIDENTINVAALI 2018 VAALIOHJEET. Vaalipiirilautakunnan tehtävät SUOMI 8 PRESIDENTINVAALI 2018 VAALIOHJEET Vaalipiirilautakunnan tehtävät 30.9.2017 OM 9/51/2017 VAALIOHJEET VUONNA 2018 TOIMITETTAVAA PRESIDENTINVAALIA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2011 1 (7) 915 Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä presidentinvaalissa 2012 Pöydälle 10.10.2011 HEL 2011-005402 T 00 00 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä Itella

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Äänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaalissa 553/

Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Äänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaalissa 553/ Keskusvaalilautakunta 10 26.09.2017 Kaupunginhallitus 140 02.10.2017 Äänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaalissa 553/00.00.00.02/2017 Keskusvaalilautakunta 26.09.2017 10 Valmistelija: keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2018 tasavallan presidentin vaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen, ennakkoäänestyspaikat sekä vaalipäivän äänestyspaikat

Vuoden 2018 tasavallan presidentin vaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen, ennakkoäänestyspaikat sekä vaalipäivän äänestyspaikat Kunnanhallitus 283 16.10.2017 Vuoden 2018 tasavallan presidentin vaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen, ennakkoäänestyspaikat sekä vaalipäivän äänestyspaikat 43/00.00.00/2017 KHALL 283 Tasavallan presidentin

Lisätiedot

Päätös. Laki. Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 343/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 :n, vaalilain ja puoluelain 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi Suomen perustuslain

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 1 Keskusvaalilautakunta Aika 26.01.2018 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 4 Presidentinvaalin 2018 yleisten ennakkoäänestyspaikkojen

Lisätiedot

Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3/2017. Aika: Torstai klo 12-12:36 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3/2017. Aika: Torstai klo 12-12:36 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Torstai 9.3.2017 klo 12-12:36 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Kesänen Tiina, j Lehto Juhani,

Lisätiedot

Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2/2017. Aika: Maanantia klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2/2017. Aika: Maanantia klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Maanantia 6.3.2017 klo 12-13.23 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Kesänen Tiina, j Lehto Juhani,

Lisätiedot

SUOMI PRESIDENTINVAALI 2018 VAALIOHJEET. Maistraatin tehtävät

SUOMI PRESIDENTINVAALI 2018 VAALIOHJEET. Maistraatin tehtävät SUOMI 7 PRESIDENTINVAALI 2018 VAALIOHJEET Maistraatin tehtävät 30.9.2017 OM 9/51/2017 VAALIOHJEET VUONNA 2018 TOIMITETTAVAA PRESIDENTINVAALIA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998) 10 :n nojalla

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Keskusvaalilautakunta

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta 12.11.2014 2 Kokousaika 12.11.2014 klo 16.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

, vaalikoulutus ym.

, vaalikoulutus ym. OIKEUSMINISTERIÖ 23.9.2016 OM 20/51/2016 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta),.,_..._. 3 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän

Lisätiedot

KUNTAJAON MUUTOKSET JA VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT

KUNTAJAON MUUTOKSET JA VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen MUISTIO 26.3.2012 OM 14/51/2012 KUNTAJAON MUUTOKSET JA VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT 1. YLEISTÄ Kuntajakolain (1698/2009) 3 :n mukaisesti kuntajaon muuttamisella tarkoitetaan:

Lisätiedot

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen HE 15/2017 vp. MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS: MAAKUNTAVAALIT JA KANSANÄÄNESTYS

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen HE 15/2017 vp. MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS: MAAKUNTAVAALIT JA KANSANÄÄNESTYS OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 31.3.2017 HE 15/2017 vp. MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS: MAAKUNTAVAALIT JA KANSANÄÄNESTYS Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 1. Maakuntavaalit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Keskusvaalilautakunta Kesvlk siht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Keskusvaalilautakunta Kesvlk siht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (6) 20 Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä vuoden 2017 kuntavaaleissa HEL 2016-012901 T 00 00 01 viite HEL 2014-011326 Esitys esitti kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 9 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 9 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta 17.04.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 9 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 2 Keskusvaalilautakunta Aika

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2016 1 (6) 1122 Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä vuoden 2017 kuntavaaleissa HEL 2016-012901 T 00 00 01 Päätös päätti hyväksyä Posti Oy:n sopimustarjouksen ja määrätä

Lisätiedot

Yleiset ennakkoäänestyspaikat vuonna 2018, presidentinvaalit

Yleiset ennakkoäänestyspaikat vuonna 2018, presidentinvaalit Kaupunginhallitus 345 06.11.2017 Yleiset ennakkoäänestyspaikat vuonna 2018, presidentinvaalit 666/00.00.00/2017 KH 06.11.2017 345 Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.1. - 23.1.2018 ja ulkomailla

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Keskusvaalilautakunta

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Keskusvaalilautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousnumero Presidentinvaali 2/2018 Aika PERJANTAI klo 19.15-21.20 Paikka Lautakuntien kokoushuone KOKOUSKUTSU Perjantaina 26.1.2017 Lautakuntien kokoushuone Nro 2/2018 ASIA LIITE 15 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 496/2013 Laki. vaalilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 496/2013 Laki. vaalilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2013 496/2013 Laki vaalilain muuttamisesta Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vaalilain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 750. Oikeusministeriön päätös. eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista

SISÄLLYS. N:o 750. Oikeusministeriön päätös. eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1998 N:o 750 753 SISÄLLYS N:o Sivu 750 Oikeusministeriön päätös eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Vuoden 2017 kuntavaalien äänestyspaikkojen määrääminen 464/01.015/2016

Kaupunginhallitus Vuoden 2017 kuntavaalien äänestyspaikkojen määrääminen 464/01.015/2016 Kaupunginhallitus 453 12.12.2016 Vuoden 2017 kuntavaalien äänestyspaikkojen määrääminen 464/01.015/2016 KH 12.12.2016 453 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa

Lisätiedot

Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI

Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI Selkoesite TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2018 Presidentinvaali Suomen kansalaiset valitsevat presidentin vaalissa kuuden vuoden välein. Ensimmäinen vaali: Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018 Ennakkoäänestys

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta päätti vuoden 2017 kuntavaalien asiakirjojen käsittelystä seuraavasti:

Keskusvaalilautakunta päätti vuoden 2017 kuntavaalien asiakirjojen käsittelystä seuraavasti: Keskusvaalilautakunta 52 07.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely 796/00.00.00.00/2015 Keskusvaalilautakunta 07.04.2017 52 Keskusvaalilautakunta päätti 15.2.2017 19 vuoden

Lisätiedot

21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 23 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 23 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 6/2017 1 (10) Aika 07.04.2017, klo 18:59-19:22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 51/2017 1 (5) Kaupunginhallitus, 578, 02.10.2017 Keskusvaalilautakunta, 68, 04.09.2017 578 Vuoden 2018 presidentinvaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat TRE:6586/00.00.02/2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2018 1 AIKA 26.01.2018 klo 14:00 PAIKKA Kunnantalon kahvio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 9 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SUOMI KUNTAVAALIT 2017 VAALIOHJEET. Maistraatin tehtävät

SUOMI KUNTAVAALIT 2017 VAALIOHJEET. Maistraatin tehtävät SUOMI 7 KUNTAVAALIT 2017 VAALIOHJEET Maistraatin tehtävät 19.12.2016 OM 20/51/2016 VAALIOHJEET VUONNA 2017 TOIMITETTAVIA KUNTAVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998) 10 :n nojalla asianomaisille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Keskusvaalilautakunta Kesvlk siht/3 04.11.2013. Päätös Keskusvaalilautakunta päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Keskusvaalilautakunta Kesvlk siht/3 04.11.2013. Päätös Keskusvaalilautakunta päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) 15 Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä europarlamenttivaaleissa 2014 Pöydälle HEL 2013-013596 T 00 00 01 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä

Lisätiedot

VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: Äänestyspaikkojen ja kunnan keskusvaalilautakuntien yhteystietojen ilmoittaminen

VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: Äänestyspaikkojen ja kunnan keskusvaalilautakuntien yhteystietojen ilmoittaminen pvm 25.11.2010 dnro 3118/330/10 Kunnanhallituksille (pl. Ahvenanmaan maakunnan kunnat) viite Oikeusministeriön kirje 25.10.2010, dnro OM 31/51/2010 Vaalilaki 2.10.1998/714, 9 VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 Keskusvaalilautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 Keskusvaalilautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 Kokousaika 19:00-20:15 Kokouspaikka Keskusvaalilautakunnan toimisto Läsnä Jäsenet Viertola, Juha Kivinen, Tiina Ahonen, Risto Kiukas, Vertti puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 14. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 14. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 17.04.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 17.04.2015 perjantai klo 19:00-20:45 Paikka Kokoustila Vermo, Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta päätti viime kokouksessa vuoden 2015 eduskuntavaalien asiakirjojen käsittelystä seuraavasti:

Keskusvaalilautakunta päätti viime kokouksessa vuoden 2015 eduskuntavaalien asiakirjojen käsittelystä seuraavasti: Keskusvaalilautakunta 39 17.04.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely 488/00.00.00.01/2014 Keskusvaalilautakunta 39 Keskusvaalilautakunta päätti viime kokouksessa vuoden

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen Kaupunginhallitus 21 23.01.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen 101/00.00.00/2017 KH 23.01.2017 21 Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on

Lisätiedot

18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 20 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 20 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 5/2017 1 (10) Aika 04.04.2017, klo 17:59-18:53 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnalle saapuu kahdenlaisia lähetekuoria: - kuittausmerkinnällä varustettuja ja

Keskusvaalilautakunnalle saapuu kahdenlaisia lähetekuoria: - kuittausmerkinnällä varustettuja ja Keskusvaalilautakunta 28 31.03.2017 Keskusvaalilautakunta 31 04.04.2017 Keskusvaalilautakunta 34 05.04.2017 Keskusvaalilautakunta 36 07.04.2017 ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO xx 1 HALLINTOKESKUS Oikeuspalvelut

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO xx 1 HALLINTOKESKUS Oikeuspalvelut HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO xx 1 Kaupunginhallitus PL 1 (Pohjoisesplanadi 11-13) Khs 2011-207 Kansanäänestyksen järjestämistä koskevat periaatteet ja menettelytavat Kaupunginhallitus päätti käynnistää

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 17 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 17 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Aika 31.03.2017, klo 18:21-19:16 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite KUNTAVAALIT 2017 Ennakkoäänestys 29.3. 4.4.2017 Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017 Selkoesite Miksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää? Suomi jakautuu kuntiin, joilla on itsehallinto. Kunnat päättävät monista

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät. Oikeusministeriö

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät. Oikeusministeriö 1 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 VAALIOHJEET Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät Oikeusministeriö OM 25/51/2013 VAALIOHJEET VUONNA 2014 TOIMITETTAVIA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit 2014

Europarlamenttivaalit 2014 Oikeusministeriö Europarlamenttivaalit 2014 Tiedotustilaisuus 29.4.2014 1 Vaalien toimittamisaika 22. - 25.5.2014 Torstaina: Hollanti ja UK Perjantaina: Irlanti Perjantaina ja lauantaina: Tshekki Lauantaina:

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 07.04.2017 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 07.04.2017 perjantai klo 19:00-21:15 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Arvo, 5. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 02.01.2012 klo 16:00-16:15 Paikka Nilsiän kaupungintalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KH 14 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 14 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 14 12.01.2015 Kaupunginhallitus 22 19.01.2015 Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikat 1178/00.00.00.01/2014 KH 14 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh.

Lisätiedot

Kaija Tarvainen hallintojohtaja, esittelijä ja sihteeri kunnanjohtaja, vara esittelijä ja Petteri Ristikangas sihteeri

Kaija Tarvainen hallintojohtaja, esittelijä ja sihteeri kunnanjohtaja, vara esittelijä ja Petteri Ristikangas sihteeri 1 KOKOUSAIKA 14.2.2017 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Hallintojohtajan työhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t 1-11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kirjoita

Lisätiedot

Kunnallisvaalit

Kunnallisvaalit Kunnat.net - Kunnallisvaalit 26.10.2008 http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;63;375;132839;135901;136762&pri... Sivu 1/6 17.4.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Yleiskirje 12/80/2008, Riitta Myllymäki/aha,

Lisätiedot

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 151 15.06.2015 Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 579/00.00.00/2015 Kunnanhallitus 151 Iitin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2017

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2017 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2017 Keskusvaalilautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 28.11.2017 kello 18.00 18.30 Kunnanviraston kokoushuone Yli-Kujala Minna Peltomäki

Lisätiedot