RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI"

Transkriptio

1 RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisällys Johdanto Keskeiset tunnusluvut Toimitusjohtajan katsaus RAY:n toiminta RAY osana suomalaista yhteiskuntaa RAY:n rahapelitoiminnan vastuullisuusohjelma Sosiaali- ja terveysjärjestöt Pelaajat Pelitoiminnan yhteistyökumppanit Henkilöstö Ympäristö RAY-sanasto GRI-vertailutaulukko

3 2 JOHDANTO Tämä on RAY:n ensimmäinen julkinen yhteiskuntavastuuraportti. Edellisvuonna RAY laati yhteiskuntavastuuraportin lähinnä sisäiseen käyttöön. Sisäisen raportin pohjalta arvioitiin RAY:n yhteiskuntavastuun toteutumista ja suunnattiin kehitystoimenpiteitä. Tässä raportissa käsitellään RAY:n yhteiskuntavastuuta taloudelliselta, sosiaaliselta ja ympäristön kannalta. Keskeiset tunnusluvut esitellään tämän jaottelun mukaisessa taulukossa. Rakenteeltaan raportti on kuitenkin sidosryhmälähtöinen. Aluksi käsitellään yleistasolla RAY:n vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan ja sitten tarkastellaan vaikutuksia tärkeimpiin sidosryhmiin. Ympäristövastuuta käsitellään omassa luvussaan. Raportointiperiaatteet ja raportin sisältö mukailevat kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) suosituksia. Viimeiseltä sivulta löytyy GRI:n suositusten ja tämän raportin vertailutaulukko. Raportissa esitettyjen tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan useista lähteistä. Ulkoista varmennusta ei kuitenkaan ole käytetty.

4 TUNNUSLUVUT 3 Yhteiskuntavastuun keskeiset tunnusluvut Sosiaalinen RAY:n yksinoikeuden kannatus, % vuotiaista* Pelannut RAY:n raha-automaatteja vuoden aikana, % vuotiaista** Pelikieltojen määrä kasinossa Vapaaehtoiset pelikiellot pelisaleissa Ongelmapelaajien osuus, % vuotiaista*** 2,7 2,6 2,6 Sairauspoissaolot, % 4,1 3,4 3,6 Työtapaturmat Terveydenhoitoon käytetyt varat/henkilö, euroa Koulutuspäiviä henkilötyövuotta kohti**** 2,6 2,1 1,7 Talous Rahapelitoiminnan tuotto, milj. euroa ***** 635 Arpajaisvero, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Sijoituspaikkamaksut, milj. euroa Oman toiminnan kulut + investoinnit, milj. euroa Vuoden tuottoa käytettävissä, milj. euroa Aikaisempaa tuottoa käytettävissä, milj. euroa Yhteensä käytettävissä, milj. euroa Avustukset järjestöille, milj euroa Valtiokonttorille veteraanien kuntoutukseen, milj. euroa Henkilöstö vuoden lopussa Ympäristö Sähkön kulutus, MWh Veden kulutus, m Kaukolämmön kulutus, MWh Ajetut kilometrit, milj. km 4,7 4,4 4,1 Tulokset perustuvat tutkimuksissa esitettyihin väittämiin tai kysymyksiin. * Raha-automaattitoiminnan harjoittamisen yksinoikeus on säilytettävä nykyisellään Raha-automaattiyhdistyksellä RAY:llä ** Koska viimeksi olette pelanneet RAY:n raha-automaattia *** Pelaan itse ongelmallisen paljon raha-automaatteja ja Joku muu samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuva pelaa ongelmallisen paljon raha-automaatteja. **** Luku perustuu koulutusrekisteriin ilmoitettuihin koulutuspäiviin ***** Tuottoihin on vuodesta 2003 alkaen kirjattu raha-automaattien voitonmaksukoneissa vuoden lopussa olleet pääomat ja rahastamattomat kassat.

5 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Yhteiskuntavastuu on Yksi viime vuoden toimintamme painopistealueista oli vastuullisen rahapelitoiminnan periaatteiden entistä täsmällisempi määrittely. Alaikäisten laittoman pelaamisen estäminen on ollut yksi keskeisistä kysymyksistä.

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 enemmän kuin sääntöjen noudattamista Nyt ilmestyvä, järjestyksessä toinen, RAY:n yhteiskuntavastuuraportti on suunnattu sekä sidosryhmille että kaikille RAY:n toiminnasta kiinnostuneille tahoille. Raportti on osa RAY:n pyrkimystä kehittää omaa toimintaansa entistä vastuullisempaan suuntaan. Tässä työssä tarvitsemme sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tukea ja apua. Vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa auttaa meitä näkemään oman toimintamme erilaisista näkökulmista ja tunnistamaan toimintaamme kohdistuvia, myös keskenään ristiriitaisia odotuksia. Yksi viime vuoden toimintamme painopistealueista oli vastuullisen rahapelitoiminnan periaatteiden entistä täsmällisempi määrittely. Alaikäisten laittoman pelaamisen estäminen on ollut yksi keskeisistä kysymyksistä. Viime vuoden aikana tätä ilmiötä on seurattu kahdella ulkopuolisen yhteistyökumppanin tekemällä tutkimuksella. Valvonnan kehittämisen avainkysymyksiä on ollut yhteistyö sijoituspaikkojen kanssa. Tähän yhteistyöhön olemme panostaneet ja panostamme edelleen. RAY:n hallitus on käsitellyt määrittelytyön tulokset ja hyväksynyt tehdyt linjaukset. Valtioneuvosto asetti huhtikuussa 2004 rahapelejä käsittelevän neuvottelukunnan, Rahapelifoorumin, jonka toiminnassa myös RAY on mukana. Foorumin ehkä tärkein tehtävä on tarkastella Suomen rahapelipolitiikkaa ja arvioida säädösten kehittämistarpeita alan kansainvälinen kehitys huomioon ottaen. Rahapelifoorumin työhön suomalaisten käytäntöjen kehittämiseksi eettisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla on alusta alkaen kohdistettu suuriakin odotuksia. Suomen yksinoikeuksiin perustuva järjestelmä antaa erinomaiset mahdollisuudet toiminnan ohjaamiseen ja valvomiseen. Pelitoiminnan tuotto käytetään kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivien, yleishyödyllisten järjestöjen toiminnan rahoittamiseen sekä sotaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutukseen ja hoitoon. Järjestöjen toiminnan turvaamisen kannalta avustuksilla on erittäin suuri merkitys. Erityisesti pienimpien järjestöjen riippuvuus RAY:n avustuksista on suuri; ilman avustuksia monien toiminta päättyisi. Siksi avustushakemusten käsittelyprosessin ja avustusten käytön valvonnan luotettavuus ja läpinäkyvyys ovat erittäin tärkeitä. Järjestöjen ja viranomaisten on voitava luottaa RAY:n toimintaan. Avustustoiminnassa RAY:lle on lakisääteisesti annettu julkinen tehtävä. Myös pelitoiminnan osalta voidaan arpajaislain ja RAY-asetuksen nojalla päätyä samaan tulkintaan. RAY:n yhdistyssäännöt eli yhtiöiden yhtiöjärjestystä vastaavat säännöt on valtioneuvoston antama asetus. Toiminnan voimakkaasti julkisoikeudellinen luonne korostaa vastuullisuuden merkitystä. RAY:lle vastuullisuus merkitseekin enemmän kuin vain sääntöjen noudattamista. Tämä raportti on laadittu vuonna 2002 julkaistua GRI-yhteiskuntavastuuraportointiohjeistoa mukaillen, ja sen tavoitteena on antaa riittävä ja monipuolinen kuva RAY:n taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tuloksista. Markku Ruohonen

7 RAY:n toiminta RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: Luotettavuus Asiakaslähtöisyys Toiminnallinen tehokkuus Ihmisen arvostaminen

8 RAY:N TOIMINTA 7 Vastuullinen toiminta on RAY:n keskeinen menestystekijä Raha-automaattiyhdistys (RAY) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti-, kasinopeli- ja pelikasino toimintaan Suomessa. RAY:n toiminnassa korostetaan luotettavuutta ja vastuullisuutta. RAY:n visio RAY vakiinnuttaa asemansa johtavana suomalaisena rahapelien järjestäjänä ja kansalaistoiminnan rahoittajana toimimalla liiketaloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Pelitoiminta ja avustustoiminta yhdessä muodostavat ainutlaatuisen organisaation, jonka menestys perustuu henkilökunnan luovuuteen ja avoimeen vuorovaikutukseen. RAY:n pelitoimintaa ohjaa yhteiskunnallisten etujen mukaisesti pelaajien oikeusturvan takaaminen, väärinkäytösten ja rikollisuuden estäminen ja pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen. Avustustoiminnassa yhdistys pyrkii turvaamaan järjestöjen pitkäjänteisen toiminnan. Yhteiskuntavastuu on erottamaton osa RAY:n toimintaa. Vastuullisuus on vahvasti mukana jo toiminnan periaatteissa; se on osa niin RAY:n visiota, arvoja kuin menestystekijöitäkin. Vastuullisuus toteutuu normaalissa linjajohtamisessa ja se ohjataan käytännön toimintaan toiminnansuunnittelun kautta. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon, jotka ovat luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen. LUOTETTAVUUS: pelimme, palvelumme ja toimintatapamme ovat aina rehellisiä ja luotettavia toimiessamme yhteistyössä työtovereiden ja sidosryhmien kanssa pidämme aina sen, minkä lupaamme ASIAKASLÄHTÖISYYS: pyrimme muokkaamaan pelituotteemme sellaisiksi, että ne vastaavat pelaajien odotuksia harjoitamme pelitoimintaa niin, että ehkäisemme yksilölle pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia haittoja tunnemme yrittäjäasiakkaidemme tarpeet ja kohtelemme heitä huomaavaisesti, rehellisesti, tasapuolisesti ja yksilöllisesti kohdennamme avustusvarat järjestöille, jotka edistävät terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tuottavat lisäarvoa palveluita tarvitseville TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS: asetamme toiminnallemme tavoitteet, joihin pyrimme tehokkaasti ja jatkuvasti toimintaamme parantaen

9 8 RAY:N TOIMINTA tavoitteistamme ja niiden saavuttamisesta viestimme aktiivisesti myös työtovereillemme IHMISEN ARVOSTAMINEN: kunnioitamme ihmisyyttä, ja kohtelemme jokaista yksilöä tasapuolisesti työyhteisössä kannustamme, kuuntelemme ja tuemme toisiamme kehittymään sekä onnistumaan työssämme hyväksymme ja arvostamme erilaisuutta ja omassa organisaatiossa teemme siitä vahvuuden, jossa myös luovuus voi kukoistaa arvostamme pelaaja-, yritys- ja järjestöasiakkaita sekä sisäisiä asiakkaita ja heidän tarpeitaan RAY:n menestystekijät on esitetty viereisessä kuvassa. Avustus- ja pelitoimintastrategioissa RAY on määritellyt yhteiskunnallisen vastuullisuuden yhdeksi menestystekijäkseen. Avustustoiminnassa tämä tarkoittaa toiminnan luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Avustusten käyttöä valvotaan tarkasti ja avustuksilla pyritään saamaan mahdollisimman paljon hyvää aikaan. Pelitoiminnassa vastuullisuudella tarkoitetaan sosiaalisesti kestävää kasvua. Pelaamisen liittyvien lieveilmiöiden hallinta muodostaa reunaehdot pelitoiminnalle. Kohdentaminen avustustoiminnan menestystekijänä tarkoittaa avustusvarojen sosiaalipoliittisesti perusteltua jakamista. Pelitoiminnassa pidetään pelit kiinnostavina kehittämällä niitä asiakkaiden tarpeista lähtien. Uudet ratkaisut avustustoiminnan menestystekijänä viittaavat laadukkaisiin kokeilu- ja kehityshankkeisiin. Pelipalveluissa pyritään kehittämään erilaisia pelejä erilaisille kohderyhmille. Kumppanuudella tarkoitetaan molempia osapuolia hyödyttävää hyvää yhteistyötä sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen että pelitoiminnan yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikki RAY:n menestystekijät pohjautuvat avustus- ja pelitoiminnan vahvaan osaamiseen. Tätä tuetaan pitkäjänteisellä henkilöstöpolitiikalla. Sidosryhmät Sosiaali- ja terveysjärjestöt Viranomaiset ja poliittiset päättäjät Pelaajat Yhteistyökumppanit Henkilöstö Tässä raportissa esitellään omissa luvuissaan RAY:n neljä tärkeää sidos ryhmää: sosiaali- ja terveysjärjestöt, pelaaja-asiakkaat, RAY:n oma henkilöstö ja pelitoiminnan yhteistyökumppanit eli yritykset, joiden tiloissa on RAY:n pelejä. Tärkeän sidosryhmän muodostavat myös viranomaiset ja poliittiset päättäjät, joista keskeisimpiä ovat valtioneuvosto, eduskunta ja toimintaa valvovat ministeriöt. RAY käy sidosryhmiensä kanssa jatkuvaa keskustelua yhteiskuntavastuusta. Talvella henkilöstölle järjestettiin viisi ohjattua ryhmäkeskustelua, joissa vaihdettiin ajatuksia RAY:n yhteiskuntavastuun tärkeimmistä asioista. Ulkoisille sidosryhmille järjestettiin RAY:n yhteiskuntavastuuta käsittelevä informaatio- ja keskustelutilaisuus toukokuussa RAY:n jäsenjärjestöt ovat käsitelleet RAY:n yhteiskuntavastuuta YTY:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöt yhteistoiminnassa ry.) piirissä. RAY:n hallitus käsitteli RAY:n vastuullista rahapelistrategiaa viimeksi kaksipäiväisessä seminaarissaan huhtikuussa Sidosryhmien odotuksia kartoitetaan myös säännöllisesti tehtävillä tutkimuksilla, joiden avulla RAY pyrkii parantamaan toimintaansa. RAY haluaa osallistua myös laajemmin yhteiskuntavastuusta käytävään keskusteluun. RAY on yksi Stakesin koordinoiman Finnish Business & Societyn perustajäsenistä. RAY:n menestystekijät Avustustoiminnan strategia Yhteiskunnallinnen vastuullisuus Kohdentaminen Uudet ratkaisut Kumppanuus ja yhteistyö Osaaminen Pelitoiminnan strategia

10 RAY:N TOIMINTA 9 Talous RAY:n kokonaistuotto muodostuu pelipisteiden raha-automaattien, ravintolakasinopelien, omien pelisalien ja Grand Casino Hel sin gin pelitoiminnan tuotoista. Saadusta tuotosta RAY maksaa valtiolle arpajaisveroa sekä yrittäjille sijoituspaikkamaksuja heidän tiloissaan pidettävistä peliautomaateista ja kasinopeleistä. Tilikauden voitto ohjataan terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiseen. RAY:n kokonaistuotto vuonna 2004 oli 634,9 miljoonaa euroa. Kun siitä vähennetään maksettu arpajaisvero, 52,2 miljoonaa euroa, saadaan liikevaihdon suuruudeksi 582,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 81 prosenttia kertyi pelipisteiden raha-automaateista. Sijoituspaikkamaksujen (91,2 miljoonaa euroa) ja oman toiminnan kulujen sekä investointien (100,6 miljoonaa euroa) jälkeen jäi terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen käytettäväksi 390,9 miljoonaa euroa eli 67 prosenttia Liikevaihto 2004 Yhteensä 582,7 milj. euroa Raha-automaatit pelipisteissä 473,0 (81 %) RAY-pelisalit 67,6 (12 %) Ravintolakasinopelit 18,2 (3 %) Grand Casino Helsinki 22,5 (4 %) Myynti ja vuokraus 1,3 (alle 1 %) liikevaihdosta. Aikaisempien vuosien voittoa oli lisäksi käytettävissä 24,5 miljoonaa euroa. Valtiokonttorille ohjattiin 110,4 miljoonaa euroa sotainvalidien ja -veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Siten järjestöjen avustuksiin voitiin käyttää 305 miljoonaa euroa. Taloudelliset tunnusluvut Pelitoiminnan tuotot, milj. euroa * 635 Arpajaisvero, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Sijoituspaikkamaksut, milj. euroa Tilikauden voitto, milj. euroa Tilikauden voitto, % Avustukset, milj. euroa Veteraanien kuntoutus, milj. euroa Palkkakustannukset, milj. euroa Henkilöstö, hlö Liikevaihto = pelitoiminnan tuotot ja muut myyntituotot oikaistuna välillisillä veroilla ja kurssieroilla. * Tuottoihin on vuodesta 2003 alkaen kirjattu raha-automaattien voitonmaksukoneissa vuoden lopussa olleet pääomat ja rahastamattomat kassat. Liikevaihdon käyttö 2004 Yhteensä 582,7 milj. euroa Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen 390,9 (67 %) Sijoituspaikkamaksut 91,2 (16 %) Palkat ja sosiaalikulut 43,0 (7 %) Muut tuotot ja kulut 34,5 (6 %) Nettoinvestoinnit 23,1 (4 %) Vuonna 2004 tuoton kasvu jäi 0,3 prosenttiin tavoitellun noin 3 prosentin sijasta. Kasvun hidastuminen johtuu muun muassa käteisen rahan käytön vähenemisestä ja muun peli- ja viihdetarjonnan lisääntymisestä. Järjestöille myönnetyt avustukset jäivät suunniteltua alemmiksi. Tämä johtui pelituottojen jäämisestä odotettua pienemmiksi sekä valtioneuvoston päätöksestä suunnata lisää varoja sotainvalidien ja -veteraanien hoitamiseen. Siksi aikaisempina vuosina jakamatta jätetyt varat käytettiin nyt kokonaan ja ensi vuonna avustuksia voidaan jakaa ainoastaan pelitoiminnan nettotuoton mukaan. Vuonna 2005 RAY:n tavoitteena oleva rahapelitoiminnan tuotto on 643,1 miljoonaa euroa, eli noin 1,3 prosenttia vuoden 2004 tuottoa enemmän. Tuottotavoite alittanee siten yleisen ostovoiman kehityksen kasvun. Tilikauden voittotavoite on 395,8 miljoonaa euroa.

11 10 RAY:N TOIMINTA Hallinto- ja valvontajärjestelmät YHDISTYKSEN KOKOUS Yhdistyksen kokous on RAY:n ylin päättävä elin, joka kokoontuu kerran vuodessa. Kokouksessa ovat edustettuina kaikki 98 jäsenjärjestöä. RAY:n järjestysmuodosta ja hallinnosta on säädetty valtioneuvoston antamalla asetuksella. HALLITUS Hallituksen tehtävänä on valmistella ja panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset sekä hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi. Lisäksi hallitus tekee valtioneuvostolle ehdotuksen yhdistyksen tuotoista jaettavien avustusten jaosta sekä huolehtii avustusten käytön valvonnan järjestämisestä. RAY:n hallitukseen kuuluu seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa ja seitsemän valtioneuvoston määräämää jäsentä sekä kaksi henkilöstön edustajaa. Valtioneuvoston määräämistä jäsenistä yksi on sosiaali- ja terveysministeriön, yksi sisäasiainministeriön ja yksi valtiovarainministeriön edustaja. Puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja ovat valtioneuvoston määräämiä ja toinen varapuheenjohtaja yhdistyksen kokouksen valitsema. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. JOHTOKUNTA Johtokunta vastaa muun muassa RAY:n käytännön toiminnasta ja sen kehittämisestä, valmistelee hallituksessa käsiteltävät asiat ja panee täytäntöön hallituksen päätökset. RAY:n johtokunta muodostuu toimitusjohtajasta sekä rahapelitoiminnan, avustustoiminnan ja hallinnon johtajista. AVUSTUSTOIMINNAN VALVONTA JA OHJAUS RAY:n avustusosasto valvoo ja tarkastaa avustusten käyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) puolestaan ohjaa ja valvoo RAY:n avustustoimintaa, kuten jakoehdotuksen ja avustussuunnitelman valmistelua, avustusten maksamista ja avustusten käytön valvontaa. RAY toimittaa STM:lle vuosittain raportin avustusten käytön valvonnasta sekä seuraavaa vuotta koskevan valvontasuunnitelman. Vuosittain RAY:n ja STM:n kesken sovitaan avustustoiminnalle tulostavoitteet, jotka kirjataan valtion tulo- ja menoarvioon. PELITOIMINNAN VALVONTA Arpajaislain mukaan sisäasiainministeriö (SM) valvoo arpajaistoimintaa. Valtioneuvosto myöntää rahapeliluvan, jossa vahvistetaan muun muassa pelien enimmäismäärät. Sisäasiainministeriö vahvistaa pelien säännöt ja peleissä käytettävät suurimmat panokset. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa pelaamiseen liittyvien ongelmien seurannasta ja tutkinnasta. Ministeriö tekee tarvittaessa seurannan tulosten pohjalta ehdotuksia toimilupaviranomaisille siitä, millä tavoin pelitoimintaa tulisi rahapeliluvan tai pelisääntöjen vahvistamisella ohjata. STM:n tehtävänä on kehittää pelamisesta aiheutuneiden sosiaalisten haittojen ehkäisyä ja hoitoa. STM ohjaa RAY:n rahapelitoiminnan tavoitteita myös pelaamiseen liittyvissä sosiaalisissa kysymyksissä. RAHAPELIFOORUMI Valtioneuvosto asetti keväällä 2004 Rahapelifoorumin, jonka tehtävänä on valmistella kansallisen rahapelipolitiikan linjaukset. Foorumi selvittää pelitoiminnan kansainvälistymisen vaikutuksia Suomessa sekä pelitoimintaan kytkeytyviä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Käsiteltävät asiat valmistellaan rahapelityöryhmässä, tavara-arpajais- ja bingopelityöryhmässä sekä pelitoiminnan sosiaalisia vaikutuksia arvioivassa työryhmässä. Rahapelifoorumiin on nimetty edustajat eduskuntaryhmistä ja kaikista kolmesta rahapeliyhteisöstä (RAY, Veikkaus Oy ja Fintoto Oy) sekä asiantuntijavirkamiesjäsenet kaikista rahapelitoiminnan kanssa tekemisissä olevista ministeriöistä. RAY:n edustajaksi foorumiin nimettiin toimitusjohtaja Markku Ruohonen. Lisäksi RAY:llä on edustajia foorumin alatyöryhmissä.

12 RAY:N TOIMINTA 11 Organisaatio 2005 Valtioneuvosto sm, stm, vm* Hallitus Yhdistyksen kokous Johtokunta viestintä tutkimus ja kehitys sisäinen tarkastus Liiketoiminta esko romppainen Toimitusjohtaja markku ruohonen Hallinto seppo pyykkönen Avustustoiminta hannu salokorpi taloushallinto tietojärjestelmäpalvelut henkilöstöhallinto kiinteistö- ja toimitilapalvelut markkinointi teknologioiden kehitys rahaautomaatit ray-pelisalit ja ravintolakasinopelit grand casino helsinki valmistelu valvonta risto lehtinen marja-riitta lindén hannu jokipaltio henry honkanen olli paikkala sm =sisäasiainministeriö stm=sosiaali- ja terveysministeriö vm=valtiovarainministeriö

13 12 RAY:N TOIMINTA Lainsäädäntö RAY:n, kuten kahden muunkin suomalaisen rahapeliyhteisön toiminta perustuu arpajaislakiin (1047/2001). Laissa määritellään muun muassa rahapeliyhteisöjen toimeenpanemat pelit sekä se, mihin pelitoiminnasta saatu tuotto käytetään. Raha-automaattiavustuslaissa (1056/ 2001) säädetään muun muassa avustuksien myöntämisestä, maksamisesta, käytöstä ja valvonnasta sekä takaisinperinnästä. Molemmat lait tulivat voimaan ASETUKSET JA LUVAT Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä tuli niinikään voimaan vuoden 2002 alussa. Siinä on säädetty RAY:n järjestysmuodosta ja hallinnosta sekä tuottojen tilittämisestä. Samana vuonna valtioneuvosto myönsi RAY:lle vuosille rahapeliluvan raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan. Valtioneuvoston asetuksella on myös säädetty eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista, muun muassa avustusten hakuajoista.

14 RAY osana suomalaista yhteiskuntaa RAY:n vastuullisen toiminnan keskeiset periaatteet: Yhteiskunnan kokonaisedun mukainen peli- ja avustustoiminta Pelaajakunnan kehityksen mukaiset maltilliset tuottotavoitteet Toiminnan hyväksyttävyydestä huolehtiminen Hyvän hallintotavan mukainen toiminta

15 14 RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA RAY:n avustukset ovat tärkeä osa sosiaali- ja terve RAY:n perustehtävä on kerätä pelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukemiseen. RAY toteuttaa yhteiskunnan antamaa tehtävää ja sen toimintaa säädellään lailla ja asetuksilla. RAY:lle on laissa annettu yksinoikeus määriteltyjen rahapelien järjestämiseen, sillä se on nähty parhaaksi tavaksi rajoittaa rahapelitoiminnan haittoja. Siten jo yksinoikeusjärjestelmä perustuu vastuuajatteluun. RAY:n pelitoiminnan erityisasemalla halutaan varmistaa, että pelit ovat rehellisiä, eikä rikollista toimintaa esiinny. Myös pelaamisen sosiaalisia haittoja pyritään estämään, mikä edellyttää muun muassa pelikulutuksen ohjausta. RAY:n toimintaan kohdistuu odotuksia sekä tietyn taloudellisen tuloksen tekemisestä että pelitoiminnan haittojen ehkäisemisestä. Käytännössä tämä näkyy siten, että tuottotavoitteita asetettaessa otetaan vastuukysymykset huomioon. Toiminnan tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton maksimointi, vaan yhteiskunnallisesti hyväksyttävän pelitoiminnan harjoittaminen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan pitkäjänteisen rahoituksen turvaaminen. Vuosittainen tuottotavoite asetetaan arvioinnissa, jossa perusteina ovat pelaamisen määrän kehitys suhteessa ostovoimaan ja pelaajakunnassa tapahtuneet muutokset. Lisäksi otetaan huomioon koko rahapelitoimialan kehitys ja kansalaisten mielipideilmapiiri pelaamisen hyväksyttävyydestä. RAY kertoo tavoitteistaan ja toiminnastaan avoimesti. Viestintä keskittyy yrityskuvaviestintään. Pelituotteista viestitään lähinnä itse tuotteissa ja pelien välittömässä läheisyydessä sekä uusia tuotteita esiteltäessä. RAY:n avustusten vaikutus yhteiskuntaan RAY:n avustukset ovat vakiintuneet osaksi suomalaista sosiaali- ja terveystyön rahoitusjärjestelmää. RAY käy vuosittain STM:n kanssa neuvottelut, joiden tavoitteena on kytkeä avustustoiminta sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Toimintaperiaatteista käydään vuoropuhelua sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM), yrittäjäjärjestöjen, kuntaliiton, kuntien ja Stakesin kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvelvollisuus on Suomessa kunnilla, mutta meneillään on rakennemuutos. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskeisimmät yhteiskunnalliset roolit ovat perinteisesti liittyneet jonkin väestöryhmän edunvalvontaan, vapaaehtoistoiminnan

16 ysjärjestöjen rahoitusta RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA 15

17 16 RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA organisointiin, uusien toimintamallien kokeilu- ja kehittämistoimintaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen. Kuntien ulkoistaessa toimintojaan ja julkisen rahoituksen reunaehtojen kiristyessä yritysten ja järjestöjen rooli hyvinvoinnin turvaamisessa ja kansalaisten auttamisessa korostuu. RAY:n avustustoimintaa suunnataan tämän kehityksen pohjalta. RAY pyrkii avustustoiminnassaan kilpailuneutraalisuuteen. Avustuksia ei myönnetä hankkeisiin, joiden avustaminen voisi aiheuttaa vähäistä suurempia kilpailuhaittoja alalla toimiville palveluyrityksille. Yrityspohjaisen palvelutuotannon lisääntymistä eri toimintasektoreilla seurataan ja kilpailutilanteen kehittyminen otetaan huomioon palvelutoimintaan liittyviä avustuksia myönnettäessä. Esimerkiksi kotipalvelujen ja palvelu asumisen avustamisesta on 1990-luvun lopun jälkeen asteittain vetäydytty. Palvelutuotantoon liittyvien avustuslinjauksien tarkastamisen avuksi on kehitteillä oma seurantajärjestelmä. Stakesin johtaman yhteistyöryhmän selvityksen mukaan vuonna 2002 sosiaali- ja terveysjärjestöjen osuus oli 17 prosenttia sosiaalipalvelujen kustannuksista ja yritysten osuus 7 prosenttia. Vastaavasti järjestöjen osuus terveyspalveluista oli 5 ja yritysten 18 prosenttia. RAY:n toiminta- ja projektiavustusvaroin katettiin vuonna 2003 keskimäärin 13 prosenttia sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kokonaiskustannuksista. Erityisesti investointi- sekä kokeilu- ja kehittämishankkeiden kustannuksista RAY:n avustukset kattavat huomattavasti suuremman osan. Järjestötoiminnan jatkuvuuden turvaamisen ja toimintojen kehittämisen kannalta RAY:n avustusten merkitys on suuri; vuoden 2004 sosiaalibarometrissä järjestöt pitivät RAY-avustuksia rahoituslähteistään tärkeimpinä. RAY:n avustamissa järjestöissä on palkattua henkilökuntaa (vuonna 2003). Vapaaehtoistyöntekijöiden yhteenlaskettu määrä on Osa näistä on mukana usean järjestön toiminnassa samaan aikaan. Vapaaehtoisten työ panos vastaa noin henkilötyövuotta. Tuettavien järjestön toiminnan yhteenlasketut kulut ovat noin miljoonaa euroa. Luvut perustuvat järjestöjen omiin ilmoituksiin. Yksinoikeuden kannatus Raha-automaattitoiminnan harjoittamisen yksinoikeus on säilytettävä nykyisellään Raha-automaattiyhdistyksellä Vastuullisuus Sopiiko Raha-automaatti yhdistykseen ja sen tarjoamiin rahapeleihin arvio yhteis kunnallisesti vastuuntuntoinen? % Samaa mieltä Ei osaa sanoa Eri mieltä Lähde: Taloustutkimus % Sopii hyvin Sopii melko hyvin Ei osaa sanoa Sopii melko huonosti Ei sovi lainkaan Lähde: Taloustutkimus

18 RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA 17 RAY ja rahapeli toiminta Suomessa Kotitalouksien rahapelikulutus Kulutus käytettävissä olevista tuloista RAY:n peleihin ,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0 % Rahapelitoiminta on Suomessa jaettu kolmen yksinoikeudella toimivan yhteisön kesken. RAY järjestää raha-automaatti-, kasinopeli- ja pelikasinotoimintaa; veikkausja arpapelejä hoitaa Veikkaus Oy ja hevoskilpailujen vedonlyönnistä vastaa Fintoto Oy. Yhteisöjen oikeus rahapeli toimintaan perustuu rahapelilupaan. Suomalaisten suuri enemmistö tukee RAY:n yksinoikeutta. Tutkimusten mukaan keskeiset perustelut kannatukselle ovat voittovarojen ohjautuminen hyviin tarkoituksiin sekä pelitoiminnan säilyminen kontrolloituna. Kulutus suomalaisten rahapeliyhteisöjen peleihin (panokset vähennettynä voitoilla) oli vuonna 2004 noin miljoonaa euroa, missä oli kasvua noin 2,9 prosenttia. Se on vähemmän kuin koti talouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu. Rahapelikulutus suhteessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin kasvoi 1990-luvun loppupuoliskolla, kun taas 2000-luvulla tulojen kasvu on ollut voimakkaampaa. Sekä RAY:n että Veikkauksen tili kauden 2004 voitot olivat reilut 397 miljoonaa. Liikevaihdolla mitattuna Veikkaus oli kuitenkin selvästi suurempi. Veikkauksen liikevaihtoon sisältyvät myös pelaajille maksetut voitot toisin kuin RAY:n liikevaihtoon. Fintoton pelien kokonais myynti vuonna 2004 oli 175 miljoonaa euroa. Viime vuosien aikana RAY:n rahapelipalveluiden kulutus suhteessa suomalaisten ostovoimaan on pysynyt noin yhdessä prosentissa käytettävissä olevista tuloista. Vuoden 2004 tuottojen kasvu alittaa ostovoiman kasvun tason samoin kuin vuodelle 2005 tavoiteltu tuottojen kasvu. Raha-automaattitoiminta Euroopassa RAY:n tavoin järjestetty raha-automaattitoiminta on Euroopassa ainutlaatuista, vaikka yksinoikeudet rahapelitoiminnassa eivät sitä ole. Monissa Euroopan maissa valtiollisella yrityksellä on merkittävä osuus rahapelitoiminnasta ja valtio sääntelee rahapelitoimintaa monin tavoin. Euroopassa ei ole yhtenäistä rahapelitoiminnan lainsäädäntöä. EU:n ko missio selvityttää rahapelimarkkinoiden tilannetta ja arvioi lähivuosina unioni tasoisten säädösten tarvetta. EY-tuomio istuin on aiemmissa päätöksissään katsonut, ettei rahapelitoiminnan rajoittaminen kuluttajien suojelemiseksi ja ri kollisuuden torjumiseksi ole kilpailulainsäädän nön vastaista. Rahapelit ovat myös jäämässä EU:n uuden palveludirektiivin ulko puolelle. Raha-automaattien lukumäärä asukasta koh den laskettuna on Suomessa Euroopan vertailumaiden keskitasoa. Niiden jakelu on kuitenkin monia vertailumaita kattavampaa, sillä suurin osa RAY:n peleistä sijaitsee yritysten julkisissa tiloissa. Suomessa onkin korkea pelaajaosuus muihin maihin verrattuna. Suomen vertailumaita korkeampaa pelaajaosuutta selittää osaltaan raha-automaattien suurempi hyväksyttävyys. Suuri enemmistö suomalaisista pitää raha-automaattien määrää sopivana, kun muissa tutkituissa maissa, Ruotsia lukuun ottamatta, enemmistö haluaisi koneiden vähentämistä. Suomalaiset myös luottavat pelien rehellisyyteen huomattavasti vertailumaiden kansalaisia enemmän. Raha-automaattitoiminnan tuotto asukasta kohden on Suomessa laajan pelaajakunnan ja kattavan jakelun ansiosta Euroopan toiseksi korkein. Tuotosta onnistutaan kanavoimaan yhteiskunnallisiin tarkoituksiin lähes 74 prosenttia. Osuus on suurempi kuin muissa merkittävissä raha-automaattimaissa.

19 18 RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA Luottamus raha-automaattitoimintaan Suomessa Eri mieltä väittämistä RAY:n pelit ovat rehellisiä ja RAY:n toiminta on luotettavaa. 100 % Raha-automaattien määrä Suomessa Onko raha-automaattien määrä maassamme mielestänne sopiva vai pitäisikö niiden määrää muuttaa? 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % % Operoijat epäluotettavia Pelit epärehellisiä Sekä pelit epärehellisiä että operoijat epäluotettavia Yhteensä epäileviä Lähde: Taloustutkimus Vähennettävä Ei osaa sanoa Sopiva Lisättävä Lähde: Taloustutkimus Luottamus raha-automaattitoimintaan muualla Eri mieltä väittämistä pelit ovat rehellisiä ja toiminta on luotettavaa. 90 % Raha-automaattien määrä muualla Onko raha-automaattien määrä maassanne mielestänne sopiva vai pitäisikö niiden määrää muuttaa? 60 % 30 % 0 % Ruotsi Iso-Britannia Hollanti Saksa Norja Espanja Ruotsi 2002 Norja 1999 Britannia 2001 Saksa 2001 Espanja Operoijat epäluotettavia Pelit epärehellisiä Sekä pelit epärehellisiä että operoijat epäluotettavia Yhteensä epäileviä Vähennettävä Ei osaa sanoa Sopiva Lisättävä Lähde: Taloustutkimus Lähde: Taloustutkimus

20 RAY:N RAHAPELITOIMINNAN VASTUULLISUUSOHJELMA 19 RAY:n rahapelitoiminnan vastuullisuusohjelma RAY tarjoaa pelejään ainoastaan julkisissa ja valvottavissa tiloissa. Rahapelejä ei suunnitella Internetiin tai matkapuhelimeen. RAY ei tavoittele korkeaa tuottoa sosiaalisten ongelmien kasvun kustannuksella, vaan suhteuttaa tuottotavoitteensa pelaajakunnassa ja sen rakenteessa sekä kansalaisten ansiotasossa tapahtuvaan kehitykseen. RAY:n tavoitteena on mahdollisimman laaja, kohtuullisesti pelaava asiakaskunta, mikä edellyttää monipuolisen ja kiinnostavan pelivalikoiman kehittämistä. RAY laatii systemaattisen sosiaalisten vaikutusten arviointimallin, jonka avulla jokainen uusi peli- ja jakeluinnovaatio arvioidaan ja testataan ennen käyttöönottoa. RAY haluaa estää alaikäisten laittoman pelaamisen. Pelitilojen valvottavuutta parannetaan ja alaikäisten pelaamisen seurantaa tehostetaan. RAY harjoittaa yrityskuvamainontaa, jonka avulla kerrotaan RAY:n tuoton käytöstä ja RAY:n toiminnasta. Pelien tuotemainontaa RAY harjoittaa vain rajoitetusti ja kohdennetusti. RAY parantaa ongelmien ehkäisemiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi peleihin liittyvän informaation jakelua sekä kehittää teknologiaa, jonka avulla pelaaja voi itse kontrolloida omaa pelaamistaan. RAY kouluttaa henkilökuntansa kohtaamaan peliongelman, huolehtii valmiuksien ylläpitämisestä sekä tuottaa ja välittää tätä tukevaa materiaalia. RAY osallistuu ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarkoitetun auttavan puhelimen (Peluuri) rahoittamiseen ja kehittämiseen sekä tiedottaa Peluurin palveluista kaikkialla, missä RAY:n pelejä on.

vastuu- ja vuosiraportti 09

vastuu- ja vuosiraportti 09 vastuu- ja vuosiraportti 09 Lukijalle Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY :n koko voitto käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI LUKIJALLE Veikkauksen toiminta ja olemassaolo perustuu vastuullisuuteen. Tässä raportissa kerromme vuoden 2006 tapahtumien ja tilinpäätöksen lisäksi ennen

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT Arto Kuuluvainen, Aki Koponen, Elias Oikarinen, Antti Ranki, Arto Ryömä, Pasi Laihinen & Annina Lehtonen Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics FI-20014 Turun yliopisto,

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista

Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 12/2015 Sisäinen turvallisuus Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista SISÄMINISTERIÖN

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) -OHJEISTUKSEN MUKAISESTI TEHTY SUPPEAN TASON YRITYSVASTUURAPORTTI YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 Suomen Erillisverkot -konserni SISÄLTÖ 3 PÄÄKIRJOITUS VASTUUSAVOTASSA 3 YRITYSVASTUURAPORTIN

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Sääsatelliitin kuva Euroopasta, Ilmatieteen laitos Ylöspäin nousee lohen suku. Ot suus oiminta 5/2006 Johdon & hallinnon ammattilehti Maineteot ja mokat

Lisätiedot