RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI"

Transkriptio

1 RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisällys Johdanto Keskeiset tunnusluvut Toimitusjohtajan katsaus RAY:n toiminta RAY osana suomalaista yhteiskuntaa RAY:n rahapelitoiminnan vastuullisuusohjelma Sosiaali- ja terveysjärjestöt Pelaajat Pelitoiminnan yhteistyökumppanit Henkilöstö Ympäristö RAY-sanasto GRI-vertailutaulukko

3 2 JOHDANTO Tämä on RAY:n ensimmäinen julkinen yhteiskuntavastuuraportti. Edellisvuonna RAY laati yhteiskuntavastuuraportin lähinnä sisäiseen käyttöön. Sisäisen raportin pohjalta arvioitiin RAY:n yhteiskuntavastuun toteutumista ja suunnattiin kehitystoimenpiteitä. Tässä raportissa käsitellään RAY:n yhteiskuntavastuuta taloudelliselta, sosiaaliselta ja ympäristön kannalta. Keskeiset tunnusluvut esitellään tämän jaottelun mukaisessa taulukossa. Rakenteeltaan raportti on kuitenkin sidosryhmälähtöinen. Aluksi käsitellään yleistasolla RAY:n vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan ja sitten tarkastellaan vaikutuksia tärkeimpiin sidosryhmiin. Ympäristövastuuta käsitellään omassa luvussaan. Raportointiperiaatteet ja raportin sisältö mukailevat kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) suosituksia. Viimeiseltä sivulta löytyy GRI:n suositusten ja tämän raportin vertailutaulukko. Raportissa esitettyjen tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan useista lähteistä. Ulkoista varmennusta ei kuitenkaan ole käytetty.

4 TUNNUSLUVUT 3 Yhteiskuntavastuun keskeiset tunnusluvut Sosiaalinen RAY:n yksinoikeuden kannatus, % vuotiaista* Pelannut RAY:n raha-automaatteja vuoden aikana, % vuotiaista** Pelikieltojen määrä kasinossa Vapaaehtoiset pelikiellot pelisaleissa Ongelmapelaajien osuus, % vuotiaista*** 2,7 2,6 2,6 Sairauspoissaolot, % 4,1 3,4 3,6 Työtapaturmat Terveydenhoitoon käytetyt varat/henkilö, euroa Koulutuspäiviä henkilötyövuotta kohti**** 2,6 2,1 1,7 Talous Rahapelitoiminnan tuotto, milj. euroa ***** 635 Arpajaisvero, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Sijoituspaikkamaksut, milj. euroa Oman toiminnan kulut + investoinnit, milj. euroa Vuoden tuottoa käytettävissä, milj. euroa Aikaisempaa tuottoa käytettävissä, milj. euroa Yhteensä käytettävissä, milj. euroa Avustukset järjestöille, milj euroa Valtiokonttorille veteraanien kuntoutukseen, milj. euroa Henkilöstö vuoden lopussa Ympäristö Sähkön kulutus, MWh Veden kulutus, m Kaukolämmön kulutus, MWh Ajetut kilometrit, milj. km 4,7 4,4 4,1 Tulokset perustuvat tutkimuksissa esitettyihin väittämiin tai kysymyksiin. * Raha-automaattitoiminnan harjoittamisen yksinoikeus on säilytettävä nykyisellään Raha-automaattiyhdistyksellä RAY:llä ** Koska viimeksi olette pelanneet RAY:n raha-automaattia *** Pelaan itse ongelmallisen paljon raha-automaatteja ja Joku muu samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuva pelaa ongelmallisen paljon raha-automaatteja. **** Luku perustuu koulutusrekisteriin ilmoitettuihin koulutuspäiviin ***** Tuottoihin on vuodesta 2003 alkaen kirjattu raha-automaattien voitonmaksukoneissa vuoden lopussa olleet pääomat ja rahastamattomat kassat.

5 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Yhteiskuntavastuu on Yksi viime vuoden toimintamme painopistealueista oli vastuullisen rahapelitoiminnan periaatteiden entistä täsmällisempi määrittely. Alaikäisten laittoman pelaamisen estäminen on ollut yksi keskeisistä kysymyksistä.

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 enemmän kuin sääntöjen noudattamista Nyt ilmestyvä, järjestyksessä toinen, RAY:n yhteiskuntavastuuraportti on suunnattu sekä sidosryhmille että kaikille RAY:n toiminnasta kiinnostuneille tahoille. Raportti on osa RAY:n pyrkimystä kehittää omaa toimintaansa entistä vastuullisempaan suuntaan. Tässä työssä tarvitsemme sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tukea ja apua. Vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa auttaa meitä näkemään oman toimintamme erilaisista näkökulmista ja tunnistamaan toimintaamme kohdistuvia, myös keskenään ristiriitaisia odotuksia. Yksi viime vuoden toimintamme painopistealueista oli vastuullisen rahapelitoiminnan periaatteiden entistä täsmällisempi määrittely. Alaikäisten laittoman pelaamisen estäminen on ollut yksi keskeisistä kysymyksistä. Viime vuoden aikana tätä ilmiötä on seurattu kahdella ulkopuolisen yhteistyökumppanin tekemällä tutkimuksella. Valvonnan kehittämisen avainkysymyksiä on ollut yhteistyö sijoituspaikkojen kanssa. Tähän yhteistyöhön olemme panostaneet ja panostamme edelleen. RAY:n hallitus on käsitellyt määrittelytyön tulokset ja hyväksynyt tehdyt linjaukset. Valtioneuvosto asetti huhtikuussa 2004 rahapelejä käsittelevän neuvottelukunnan, Rahapelifoorumin, jonka toiminnassa myös RAY on mukana. Foorumin ehkä tärkein tehtävä on tarkastella Suomen rahapelipolitiikkaa ja arvioida säädösten kehittämistarpeita alan kansainvälinen kehitys huomioon ottaen. Rahapelifoorumin työhön suomalaisten käytäntöjen kehittämiseksi eettisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla on alusta alkaen kohdistettu suuriakin odotuksia. Suomen yksinoikeuksiin perustuva järjestelmä antaa erinomaiset mahdollisuudet toiminnan ohjaamiseen ja valvomiseen. Pelitoiminnan tuotto käytetään kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivien, yleishyödyllisten järjestöjen toiminnan rahoittamiseen sekä sotaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutukseen ja hoitoon. Järjestöjen toiminnan turvaamisen kannalta avustuksilla on erittäin suuri merkitys. Erityisesti pienimpien järjestöjen riippuvuus RAY:n avustuksista on suuri; ilman avustuksia monien toiminta päättyisi. Siksi avustushakemusten käsittelyprosessin ja avustusten käytön valvonnan luotettavuus ja läpinäkyvyys ovat erittäin tärkeitä. Järjestöjen ja viranomaisten on voitava luottaa RAY:n toimintaan. Avustustoiminnassa RAY:lle on lakisääteisesti annettu julkinen tehtävä. Myös pelitoiminnan osalta voidaan arpajaislain ja RAY-asetuksen nojalla päätyä samaan tulkintaan. RAY:n yhdistyssäännöt eli yhtiöiden yhtiöjärjestystä vastaavat säännöt on valtioneuvoston antama asetus. Toiminnan voimakkaasti julkisoikeudellinen luonne korostaa vastuullisuuden merkitystä. RAY:lle vastuullisuus merkitseekin enemmän kuin vain sääntöjen noudattamista. Tämä raportti on laadittu vuonna 2002 julkaistua GRI-yhteiskuntavastuuraportointiohjeistoa mukaillen, ja sen tavoitteena on antaa riittävä ja monipuolinen kuva RAY:n taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tuloksista. Markku Ruohonen

7 RAY:n toiminta RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: Luotettavuus Asiakaslähtöisyys Toiminnallinen tehokkuus Ihmisen arvostaminen

8 RAY:N TOIMINTA 7 Vastuullinen toiminta on RAY:n keskeinen menestystekijä Raha-automaattiyhdistys (RAY) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti-, kasinopeli- ja pelikasino toimintaan Suomessa. RAY:n toiminnassa korostetaan luotettavuutta ja vastuullisuutta. RAY:n visio RAY vakiinnuttaa asemansa johtavana suomalaisena rahapelien järjestäjänä ja kansalaistoiminnan rahoittajana toimimalla liiketaloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Pelitoiminta ja avustustoiminta yhdessä muodostavat ainutlaatuisen organisaation, jonka menestys perustuu henkilökunnan luovuuteen ja avoimeen vuorovaikutukseen. RAY:n pelitoimintaa ohjaa yhteiskunnallisten etujen mukaisesti pelaajien oikeusturvan takaaminen, väärinkäytösten ja rikollisuuden estäminen ja pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen. Avustustoiminnassa yhdistys pyrkii turvaamaan järjestöjen pitkäjänteisen toiminnan. Yhteiskuntavastuu on erottamaton osa RAY:n toimintaa. Vastuullisuus on vahvasti mukana jo toiminnan periaatteissa; se on osa niin RAY:n visiota, arvoja kuin menestystekijöitäkin. Vastuullisuus toteutuu normaalissa linjajohtamisessa ja se ohjataan käytännön toimintaan toiminnansuunnittelun kautta. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon, jotka ovat luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen. LUOTETTAVUUS: pelimme, palvelumme ja toimintatapamme ovat aina rehellisiä ja luotettavia toimiessamme yhteistyössä työtovereiden ja sidosryhmien kanssa pidämme aina sen, minkä lupaamme ASIAKASLÄHTÖISYYS: pyrimme muokkaamaan pelituotteemme sellaisiksi, että ne vastaavat pelaajien odotuksia harjoitamme pelitoimintaa niin, että ehkäisemme yksilölle pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia haittoja tunnemme yrittäjäasiakkaidemme tarpeet ja kohtelemme heitä huomaavaisesti, rehellisesti, tasapuolisesti ja yksilöllisesti kohdennamme avustusvarat järjestöille, jotka edistävät terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tuottavat lisäarvoa palveluita tarvitseville TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS: asetamme toiminnallemme tavoitteet, joihin pyrimme tehokkaasti ja jatkuvasti toimintaamme parantaen

9 8 RAY:N TOIMINTA tavoitteistamme ja niiden saavuttamisesta viestimme aktiivisesti myös työtovereillemme IHMISEN ARVOSTAMINEN: kunnioitamme ihmisyyttä, ja kohtelemme jokaista yksilöä tasapuolisesti työyhteisössä kannustamme, kuuntelemme ja tuemme toisiamme kehittymään sekä onnistumaan työssämme hyväksymme ja arvostamme erilaisuutta ja omassa organisaatiossa teemme siitä vahvuuden, jossa myös luovuus voi kukoistaa arvostamme pelaaja-, yritys- ja järjestöasiakkaita sekä sisäisiä asiakkaita ja heidän tarpeitaan RAY:n menestystekijät on esitetty viereisessä kuvassa. Avustus- ja pelitoimintastrategioissa RAY on määritellyt yhteiskunnallisen vastuullisuuden yhdeksi menestystekijäkseen. Avustustoiminnassa tämä tarkoittaa toiminnan luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Avustusten käyttöä valvotaan tarkasti ja avustuksilla pyritään saamaan mahdollisimman paljon hyvää aikaan. Pelitoiminnassa vastuullisuudella tarkoitetaan sosiaalisesti kestävää kasvua. Pelaamisen liittyvien lieveilmiöiden hallinta muodostaa reunaehdot pelitoiminnalle. Kohdentaminen avustustoiminnan menestystekijänä tarkoittaa avustusvarojen sosiaalipoliittisesti perusteltua jakamista. Pelitoiminnassa pidetään pelit kiinnostavina kehittämällä niitä asiakkaiden tarpeista lähtien. Uudet ratkaisut avustustoiminnan menestystekijänä viittaavat laadukkaisiin kokeilu- ja kehityshankkeisiin. Pelipalveluissa pyritään kehittämään erilaisia pelejä erilaisille kohderyhmille. Kumppanuudella tarkoitetaan molempia osapuolia hyödyttävää hyvää yhteistyötä sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen että pelitoiminnan yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikki RAY:n menestystekijät pohjautuvat avustus- ja pelitoiminnan vahvaan osaamiseen. Tätä tuetaan pitkäjänteisellä henkilöstöpolitiikalla. Sidosryhmät Sosiaali- ja terveysjärjestöt Viranomaiset ja poliittiset päättäjät Pelaajat Yhteistyökumppanit Henkilöstö Tässä raportissa esitellään omissa luvuissaan RAY:n neljä tärkeää sidos ryhmää: sosiaali- ja terveysjärjestöt, pelaaja-asiakkaat, RAY:n oma henkilöstö ja pelitoiminnan yhteistyökumppanit eli yritykset, joiden tiloissa on RAY:n pelejä. Tärkeän sidosryhmän muodostavat myös viranomaiset ja poliittiset päättäjät, joista keskeisimpiä ovat valtioneuvosto, eduskunta ja toimintaa valvovat ministeriöt. RAY käy sidosryhmiensä kanssa jatkuvaa keskustelua yhteiskuntavastuusta. Talvella henkilöstölle järjestettiin viisi ohjattua ryhmäkeskustelua, joissa vaihdettiin ajatuksia RAY:n yhteiskuntavastuun tärkeimmistä asioista. Ulkoisille sidosryhmille järjestettiin RAY:n yhteiskuntavastuuta käsittelevä informaatio- ja keskustelutilaisuus toukokuussa RAY:n jäsenjärjestöt ovat käsitelleet RAY:n yhteiskuntavastuuta YTY:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöt yhteistoiminnassa ry.) piirissä. RAY:n hallitus käsitteli RAY:n vastuullista rahapelistrategiaa viimeksi kaksipäiväisessä seminaarissaan huhtikuussa Sidosryhmien odotuksia kartoitetaan myös säännöllisesti tehtävillä tutkimuksilla, joiden avulla RAY pyrkii parantamaan toimintaansa. RAY haluaa osallistua myös laajemmin yhteiskuntavastuusta käytävään keskusteluun. RAY on yksi Stakesin koordinoiman Finnish Business & Societyn perustajäsenistä. RAY:n menestystekijät Avustustoiminnan strategia Yhteiskunnallinnen vastuullisuus Kohdentaminen Uudet ratkaisut Kumppanuus ja yhteistyö Osaaminen Pelitoiminnan strategia

10 RAY:N TOIMINTA 9 Talous RAY:n kokonaistuotto muodostuu pelipisteiden raha-automaattien, ravintolakasinopelien, omien pelisalien ja Grand Casino Hel sin gin pelitoiminnan tuotoista. Saadusta tuotosta RAY maksaa valtiolle arpajaisveroa sekä yrittäjille sijoituspaikkamaksuja heidän tiloissaan pidettävistä peliautomaateista ja kasinopeleistä. Tilikauden voitto ohjataan terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiseen. RAY:n kokonaistuotto vuonna 2004 oli 634,9 miljoonaa euroa. Kun siitä vähennetään maksettu arpajaisvero, 52,2 miljoonaa euroa, saadaan liikevaihdon suuruudeksi 582,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 81 prosenttia kertyi pelipisteiden raha-automaateista. Sijoituspaikkamaksujen (91,2 miljoonaa euroa) ja oman toiminnan kulujen sekä investointien (100,6 miljoonaa euroa) jälkeen jäi terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen käytettäväksi 390,9 miljoonaa euroa eli 67 prosenttia Liikevaihto 2004 Yhteensä 582,7 milj. euroa Raha-automaatit pelipisteissä 473,0 (81 %) RAY-pelisalit 67,6 (12 %) Ravintolakasinopelit 18,2 (3 %) Grand Casino Helsinki 22,5 (4 %) Myynti ja vuokraus 1,3 (alle 1 %) liikevaihdosta. Aikaisempien vuosien voittoa oli lisäksi käytettävissä 24,5 miljoonaa euroa. Valtiokonttorille ohjattiin 110,4 miljoonaa euroa sotainvalidien ja -veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Siten järjestöjen avustuksiin voitiin käyttää 305 miljoonaa euroa. Taloudelliset tunnusluvut Pelitoiminnan tuotot, milj. euroa * 635 Arpajaisvero, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Sijoituspaikkamaksut, milj. euroa Tilikauden voitto, milj. euroa Tilikauden voitto, % Avustukset, milj. euroa Veteraanien kuntoutus, milj. euroa Palkkakustannukset, milj. euroa Henkilöstö, hlö Liikevaihto = pelitoiminnan tuotot ja muut myyntituotot oikaistuna välillisillä veroilla ja kurssieroilla. * Tuottoihin on vuodesta 2003 alkaen kirjattu raha-automaattien voitonmaksukoneissa vuoden lopussa olleet pääomat ja rahastamattomat kassat. Liikevaihdon käyttö 2004 Yhteensä 582,7 milj. euroa Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen 390,9 (67 %) Sijoituspaikkamaksut 91,2 (16 %) Palkat ja sosiaalikulut 43,0 (7 %) Muut tuotot ja kulut 34,5 (6 %) Nettoinvestoinnit 23,1 (4 %) Vuonna 2004 tuoton kasvu jäi 0,3 prosenttiin tavoitellun noin 3 prosentin sijasta. Kasvun hidastuminen johtuu muun muassa käteisen rahan käytön vähenemisestä ja muun peli- ja viihdetarjonnan lisääntymisestä. Järjestöille myönnetyt avustukset jäivät suunniteltua alemmiksi. Tämä johtui pelituottojen jäämisestä odotettua pienemmiksi sekä valtioneuvoston päätöksestä suunnata lisää varoja sotainvalidien ja -veteraanien hoitamiseen. Siksi aikaisempina vuosina jakamatta jätetyt varat käytettiin nyt kokonaan ja ensi vuonna avustuksia voidaan jakaa ainoastaan pelitoiminnan nettotuoton mukaan. Vuonna 2005 RAY:n tavoitteena oleva rahapelitoiminnan tuotto on 643,1 miljoonaa euroa, eli noin 1,3 prosenttia vuoden 2004 tuottoa enemmän. Tuottotavoite alittanee siten yleisen ostovoiman kehityksen kasvun. Tilikauden voittotavoite on 395,8 miljoonaa euroa.

11 10 RAY:N TOIMINTA Hallinto- ja valvontajärjestelmät YHDISTYKSEN KOKOUS Yhdistyksen kokous on RAY:n ylin päättävä elin, joka kokoontuu kerran vuodessa. Kokouksessa ovat edustettuina kaikki 98 jäsenjärjestöä. RAY:n järjestysmuodosta ja hallinnosta on säädetty valtioneuvoston antamalla asetuksella. HALLITUS Hallituksen tehtävänä on valmistella ja panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset sekä hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi. Lisäksi hallitus tekee valtioneuvostolle ehdotuksen yhdistyksen tuotoista jaettavien avustusten jaosta sekä huolehtii avustusten käytön valvonnan järjestämisestä. RAY:n hallitukseen kuuluu seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa ja seitsemän valtioneuvoston määräämää jäsentä sekä kaksi henkilöstön edustajaa. Valtioneuvoston määräämistä jäsenistä yksi on sosiaali- ja terveysministeriön, yksi sisäasiainministeriön ja yksi valtiovarainministeriön edustaja. Puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja ovat valtioneuvoston määräämiä ja toinen varapuheenjohtaja yhdistyksen kokouksen valitsema. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. JOHTOKUNTA Johtokunta vastaa muun muassa RAY:n käytännön toiminnasta ja sen kehittämisestä, valmistelee hallituksessa käsiteltävät asiat ja panee täytäntöön hallituksen päätökset. RAY:n johtokunta muodostuu toimitusjohtajasta sekä rahapelitoiminnan, avustustoiminnan ja hallinnon johtajista. AVUSTUSTOIMINNAN VALVONTA JA OHJAUS RAY:n avustusosasto valvoo ja tarkastaa avustusten käyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) puolestaan ohjaa ja valvoo RAY:n avustustoimintaa, kuten jakoehdotuksen ja avustussuunnitelman valmistelua, avustusten maksamista ja avustusten käytön valvontaa. RAY toimittaa STM:lle vuosittain raportin avustusten käytön valvonnasta sekä seuraavaa vuotta koskevan valvontasuunnitelman. Vuosittain RAY:n ja STM:n kesken sovitaan avustustoiminnalle tulostavoitteet, jotka kirjataan valtion tulo- ja menoarvioon. PELITOIMINNAN VALVONTA Arpajaislain mukaan sisäasiainministeriö (SM) valvoo arpajaistoimintaa. Valtioneuvosto myöntää rahapeliluvan, jossa vahvistetaan muun muassa pelien enimmäismäärät. Sisäasiainministeriö vahvistaa pelien säännöt ja peleissä käytettävät suurimmat panokset. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa pelaamiseen liittyvien ongelmien seurannasta ja tutkinnasta. Ministeriö tekee tarvittaessa seurannan tulosten pohjalta ehdotuksia toimilupaviranomaisille siitä, millä tavoin pelitoimintaa tulisi rahapeliluvan tai pelisääntöjen vahvistamisella ohjata. STM:n tehtävänä on kehittää pelamisesta aiheutuneiden sosiaalisten haittojen ehkäisyä ja hoitoa. STM ohjaa RAY:n rahapelitoiminnan tavoitteita myös pelaamiseen liittyvissä sosiaalisissa kysymyksissä. RAHAPELIFOORUMI Valtioneuvosto asetti keväällä 2004 Rahapelifoorumin, jonka tehtävänä on valmistella kansallisen rahapelipolitiikan linjaukset. Foorumi selvittää pelitoiminnan kansainvälistymisen vaikutuksia Suomessa sekä pelitoimintaan kytkeytyviä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Käsiteltävät asiat valmistellaan rahapelityöryhmässä, tavara-arpajais- ja bingopelityöryhmässä sekä pelitoiminnan sosiaalisia vaikutuksia arvioivassa työryhmässä. Rahapelifoorumiin on nimetty edustajat eduskuntaryhmistä ja kaikista kolmesta rahapeliyhteisöstä (RAY, Veikkaus Oy ja Fintoto Oy) sekä asiantuntijavirkamiesjäsenet kaikista rahapelitoiminnan kanssa tekemisissä olevista ministeriöistä. RAY:n edustajaksi foorumiin nimettiin toimitusjohtaja Markku Ruohonen. Lisäksi RAY:llä on edustajia foorumin alatyöryhmissä.

12 RAY:N TOIMINTA 11 Organisaatio 2005 Valtioneuvosto sm, stm, vm* Hallitus Yhdistyksen kokous Johtokunta viestintä tutkimus ja kehitys sisäinen tarkastus Liiketoiminta esko romppainen Toimitusjohtaja markku ruohonen Hallinto seppo pyykkönen Avustustoiminta hannu salokorpi taloushallinto tietojärjestelmäpalvelut henkilöstöhallinto kiinteistö- ja toimitilapalvelut markkinointi teknologioiden kehitys rahaautomaatit ray-pelisalit ja ravintolakasinopelit grand casino helsinki valmistelu valvonta risto lehtinen marja-riitta lindén hannu jokipaltio henry honkanen olli paikkala sm =sisäasiainministeriö stm=sosiaali- ja terveysministeriö vm=valtiovarainministeriö

13 12 RAY:N TOIMINTA Lainsäädäntö RAY:n, kuten kahden muunkin suomalaisen rahapeliyhteisön toiminta perustuu arpajaislakiin (1047/2001). Laissa määritellään muun muassa rahapeliyhteisöjen toimeenpanemat pelit sekä se, mihin pelitoiminnasta saatu tuotto käytetään. Raha-automaattiavustuslaissa (1056/ 2001) säädetään muun muassa avustuksien myöntämisestä, maksamisesta, käytöstä ja valvonnasta sekä takaisinperinnästä. Molemmat lait tulivat voimaan ASETUKSET JA LUVAT Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä tuli niinikään voimaan vuoden 2002 alussa. Siinä on säädetty RAY:n järjestysmuodosta ja hallinnosta sekä tuottojen tilittämisestä. Samana vuonna valtioneuvosto myönsi RAY:lle vuosille rahapeliluvan raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan. Valtioneuvoston asetuksella on myös säädetty eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista, muun muassa avustusten hakuajoista.

14 RAY osana suomalaista yhteiskuntaa RAY:n vastuullisen toiminnan keskeiset periaatteet: Yhteiskunnan kokonaisedun mukainen peli- ja avustustoiminta Pelaajakunnan kehityksen mukaiset maltilliset tuottotavoitteet Toiminnan hyväksyttävyydestä huolehtiminen Hyvän hallintotavan mukainen toiminta

15 14 RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA RAY:n avustukset ovat tärkeä osa sosiaali- ja terve RAY:n perustehtävä on kerätä pelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukemiseen. RAY toteuttaa yhteiskunnan antamaa tehtävää ja sen toimintaa säädellään lailla ja asetuksilla. RAY:lle on laissa annettu yksinoikeus määriteltyjen rahapelien järjestämiseen, sillä se on nähty parhaaksi tavaksi rajoittaa rahapelitoiminnan haittoja. Siten jo yksinoikeusjärjestelmä perustuu vastuuajatteluun. RAY:n pelitoiminnan erityisasemalla halutaan varmistaa, että pelit ovat rehellisiä, eikä rikollista toimintaa esiinny. Myös pelaamisen sosiaalisia haittoja pyritään estämään, mikä edellyttää muun muassa pelikulutuksen ohjausta. RAY:n toimintaan kohdistuu odotuksia sekä tietyn taloudellisen tuloksen tekemisestä että pelitoiminnan haittojen ehkäisemisestä. Käytännössä tämä näkyy siten, että tuottotavoitteita asetettaessa otetaan vastuukysymykset huomioon. Toiminnan tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton maksimointi, vaan yhteiskunnallisesti hyväksyttävän pelitoiminnan harjoittaminen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan pitkäjänteisen rahoituksen turvaaminen. Vuosittainen tuottotavoite asetetaan arvioinnissa, jossa perusteina ovat pelaamisen määrän kehitys suhteessa ostovoimaan ja pelaajakunnassa tapahtuneet muutokset. Lisäksi otetaan huomioon koko rahapelitoimialan kehitys ja kansalaisten mielipideilmapiiri pelaamisen hyväksyttävyydestä. RAY kertoo tavoitteistaan ja toiminnastaan avoimesti. Viestintä keskittyy yrityskuvaviestintään. Pelituotteista viestitään lähinnä itse tuotteissa ja pelien välittömässä läheisyydessä sekä uusia tuotteita esiteltäessä. RAY:n avustusten vaikutus yhteiskuntaan RAY:n avustukset ovat vakiintuneet osaksi suomalaista sosiaali- ja terveystyön rahoitusjärjestelmää. RAY käy vuosittain STM:n kanssa neuvottelut, joiden tavoitteena on kytkeä avustustoiminta sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Toimintaperiaatteista käydään vuoropuhelua sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM), yrittäjäjärjestöjen, kuntaliiton, kuntien ja Stakesin kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvelvollisuus on Suomessa kunnilla, mutta meneillään on rakennemuutos. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskeisimmät yhteiskunnalliset roolit ovat perinteisesti liittyneet jonkin väestöryhmän edunvalvontaan, vapaaehtoistoiminnan

16 ysjärjestöjen rahoitusta RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA 15

17 16 RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA organisointiin, uusien toimintamallien kokeilu- ja kehittämistoimintaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen. Kuntien ulkoistaessa toimintojaan ja julkisen rahoituksen reunaehtojen kiristyessä yritysten ja järjestöjen rooli hyvinvoinnin turvaamisessa ja kansalaisten auttamisessa korostuu. RAY:n avustustoimintaa suunnataan tämän kehityksen pohjalta. RAY pyrkii avustustoiminnassaan kilpailuneutraalisuuteen. Avustuksia ei myönnetä hankkeisiin, joiden avustaminen voisi aiheuttaa vähäistä suurempia kilpailuhaittoja alalla toimiville palveluyrityksille. Yrityspohjaisen palvelutuotannon lisääntymistä eri toimintasektoreilla seurataan ja kilpailutilanteen kehittyminen otetaan huomioon palvelutoimintaan liittyviä avustuksia myönnettäessä. Esimerkiksi kotipalvelujen ja palvelu asumisen avustamisesta on 1990-luvun lopun jälkeen asteittain vetäydytty. Palvelutuotantoon liittyvien avustuslinjauksien tarkastamisen avuksi on kehitteillä oma seurantajärjestelmä. Stakesin johtaman yhteistyöryhmän selvityksen mukaan vuonna 2002 sosiaali- ja terveysjärjestöjen osuus oli 17 prosenttia sosiaalipalvelujen kustannuksista ja yritysten osuus 7 prosenttia. Vastaavasti järjestöjen osuus terveyspalveluista oli 5 ja yritysten 18 prosenttia. RAY:n toiminta- ja projektiavustusvaroin katettiin vuonna 2003 keskimäärin 13 prosenttia sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kokonaiskustannuksista. Erityisesti investointi- sekä kokeilu- ja kehittämishankkeiden kustannuksista RAY:n avustukset kattavat huomattavasti suuremman osan. Järjestötoiminnan jatkuvuuden turvaamisen ja toimintojen kehittämisen kannalta RAY:n avustusten merkitys on suuri; vuoden 2004 sosiaalibarometrissä järjestöt pitivät RAY-avustuksia rahoituslähteistään tärkeimpinä. RAY:n avustamissa järjestöissä on palkattua henkilökuntaa (vuonna 2003). Vapaaehtoistyöntekijöiden yhteenlaskettu määrä on Osa näistä on mukana usean järjestön toiminnassa samaan aikaan. Vapaaehtoisten työ panos vastaa noin henkilötyövuotta. Tuettavien järjestön toiminnan yhteenlasketut kulut ovat noin miljoonaa euroa. Luvut perustuvat järjestöjen omiin ilmoituksiin. Yksinoikeuden kannatus Raha-automaattitoiminnan harjoittamisen yksinoikeus on säilytettävä nykyisellään Raha-automaattiyhdistyksellä Vastuullisuus Sopiiko Raha-automaatti yhdistykseen ja sen tarjoamiin rahapeleihin arvio yhteis kunnallisesti vastuuntuntoinen? % Samaa mieltä Ei osaa sanoa Eri mieltä Lähde: Taloustutkimus % Sopii hyvin Sopii melko hyvin Ei osaa sanoa Sopii melko huonosti Ei sovi lainkaan Lähde: Taloustutkimus

18 RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA 17 RAY ja rahapeli toiminta Suomessa Kotitalouksien rahapelikulutus Kulutus käytettävissä olevista tuloista RAY:n peleihin ,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0 % Rahapelitoiminta on Suomessa jaettu kolmen yksinoikeudella toimivan yhteisön kesken. RAY järjestää raha-automaatti-, kasinopeli- ja pelikasinotoimintaa; veikkausja arpapelejä hoitaa Veikkaus Oy ja hevoskilpailujen vedonlyönnistä vastaa Fintoto Oy. Yhteisöjen oikeus rahapeli toimintaan perustuu rahapelilupaan. Suomalaisten suuri enemmistö tukee RAY:n yksinoikeutta. Tutkimusten mukaan keskeiset perustelut kannatukselle ovat voittovarojen ohjautuminen hyviin tarkoituksiin sekä pelitoiminnan säilyminen kontrolloituna. Kulutus suomalaisten rahapeliyhteisöjen peleihin (panokset vähennettynä voitoilla) oli vuonna 2004 noin miljoonaa euroa, missä oli kasvua noin 2,9 prosenttia. Se on vähemmän kuin koti talouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu. Rahapelikulutus suhteessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin kasvoi 1990-luvun loppupuoliskolla, kun taas 2000-luvulla tulojen kasvu on ollut voimakkaampaa. Sekä RAY:n että Veikkauksen tili kauden 2004 voitot olivat reilut 397 miljoonaa. Liikevaihdolla mitattuna Veikkaus oli kuitenkin selvästi suurempi. Veikkauksen liikevaihtoon sisältyvät myös pelaajille maksetut voitot toisin kuin RAY:n liikevaihtoon. Fintoton pelien kokonais myynti vuonna 2004 oli 175 miljoonaa euroa. Viime vuosien aikana RAY:n rahapelipalveluiden kulutus suhteessa suomalaisten ostovoimaan on pysynyt noin yhdessä prosentissa käytettävissä olevista tuloista. Vuoden 2004 tuottojen kasvu alittaa ostovoiman kasvun tason samoin kuin vuodelle 2005 tavoiteltu tuottojen kasvu. Raha-automaattitoiminta Euroopassa RAY:n tavoin järjestetty raha-automaattitoiminta on Euroopassa ainutlaatuista, vaikka yksinoikeudet rahapelitoiminnassa eivät sitä ole. Monissa Euroopan maissa valtiollisella yrityksellä on merkittävä osuus rahapelitoiminnasta ja valtio sääntelee rahapelitoimintaa monin tavoin. Euroopassa ei ole yhtenäistä rahapelitoiminnan lainsäädäntöä. EU:n ko missio selvityttää rahapelimarkkinoiden tilannetta ja arvioi lähivuosina unioni tasoisten säädösten tarvetta. EY-tuomio istuin on aiemmissa päätöksissään katsonut, ettei rahapelitoiminnan rajoittaminen kuluttajien suojelemiseksi ja ri kollisuuden torjumiseksi ole kilpailulainsäädän nön vastaista. Rahapelit ovat myös jäämässä EU:n uuden palveludirektiivin ulko puolelle. Raha-automaattien lukumäärä asukasta koh den laskettuna on Suomessa Euroopan vertailumaiden keskitasoa. Niiden jakelu on kuitenkin monia vertailumaita kattavampaa, sillä suurin osa RAY:n peleistä sijaitsee yritysten julkisissa tiloissa. Suomessa onkin korkea pelaajaosuus muihin maihin verrattuna. Suomen vertailumaita korkeampaa pelaajaosuutta selittää osaltaan raha-automaattien suurempi hyväksyttävyys. Suuri enemmistö suomalaisista pitää raha-automaattien määrää sopivana, kun muissa tutkituissa maissa, Ruotsia lukuun ottamatta, enemmistö haluaisi koneiden vähentämistä. Suomalaiset myös luottavat pelien rehellisyyteen huomattavasti vertailumaiden kansalaisia enemmän. Raha-automaattitoiminnan tuotto asukasta kohden on Suomessa laajan pelaajakunnan ja kattavan jakelun ansiosta Euroopan toiseksi korkein. Tuotosta onnistutaan kanavoimaan yhteiskunnallisiin tarkoituksiin lähes 74 prosenttia. Osuus on suurempi kuin muissa merkittävissä raha-automaattimaissa.

19 18 RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA Luottamus raha-automaattitoimintaan Suomessa Eri mieltä väittämistä RAY:n pelit ovat rehellisiä ja RAY:n toiminta on luotettavaa. 100 % Raha-automaattien määrä Suomessa Onko raha-automaattien määrä maassamme mielestänne sopiva vai pitäisikö niiden määrää muuttaa? 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % % Operoijat epäluotettavia Pelit epärehellisiä Sekä pelit epärehellisiä että operoijat epäluotettavia Yhteensä epäileviä Lähde: Taloustutkimus Vähennettävä Ei osaa sanoa Sopiva Lisättävä Lähde: Taloustutkimus Luottamus raha-automaattitoimintaan muualla Eri mieltä väittämistä pelit ovat rehellisiä ja toiminta on luotettavaa. 90 % Raha-automaattien määrä muualla Onko raha-automaattien määrä maassanne mielestänne sopiva vai pitäisikö niiden määrää muuttaa? 60 % 30 % 0 % Ruotsi Iso-Britannia Hollanti Saksa Norja Espanja Ruotsi 2002 Norja 1999 Britannia 2001 Saksa 2001 Espanja Operoijat epäluotettavia Pelit epärehellisiä Sekä pelit epärehellisiä että operoijat epäluotettavia Yhteensä epäileviä Vähennettävä Ei osaa sanoa Sopiva Lisättävä Lähde: Taloustutkimus Lähde: Taloustutkimus

20 RAY:N RAHAPELITOIMINNAN VASTUULLISUUSOHJELMA 19 RAY:n rahapelitoiminnan vastuullisuusohjelma RAY tarjoaa pelejään ainoastaan julkisissa ja valvottavissa tiloissa. Rahapelejä ei suunnitella Internetiin tai matkapuhelimeen. RAY ei tavoittele korkeaa tuottoa sosiaalisten ongelmien kasvun kustannuksella, vaan suhteuttaa tuottotavoitteensa pelaajakunnassa ja sen rakenteessa sekä kansalaisten ansiotasossa tapahtuvaan kehitykseen. RAY:n tavoitteena on mahdollisimman laaja, kohtuullisesti pelaava asiakaskunta, mikä edellyttää monipuolisen ja kiinnostavan pelivalikoiman kehittämistä. RAY laatii systemaattisen sosiaalisten vaikutusten arviointimallin, jonka avulla jokainen uusi peli- ja jakeluinnovaatio arvioidaan ja testataan ennen käyttöönottoa. RAY haluaa estää alaikäisten laittoman pelaamisen. Pelitilojen valvottavuutta parannetaan ja alaikäisten pelaamisen seurantaa tehostetaan. RAY harjoittaa yrityskuvamainontaa, jonka avulla kerrotaan RAY:n tuoton käytöstä ja RAY:n toiminnasta. Pelien tuotemainontaa RAY harjoittaa vain rajoitetusti ja kohdennetusti. RAY parantaa ongelmien ehkäisemiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi peleihin liittyvän informaation jakelua sekä kehittää teknologiaa, jonka avulla pelaaja voi itse kontrolloida omaa pelaamistaan. RAY kouluttaa henkilökuntansa kohtaamaan peliongelman, huolehtii valmiuksien ylläpitämisestä sekä tuottaa ja välittää tätä tukevaa materiaalia. RAY osallistuu ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarkoitetun auttavan puhelimen (Peluuri) rahoittamiseen ja kehittämiseen sekä tiedottaa Peluurin palveluista kaikkialla, missä RAY:n pelejä on.

RAY:n yhteiskuntavastuu 2004. 16.6.2005 RAY, Saija Hotti

RAY:n yhteiskuntavastuu 2004. 16.6.2005 RAY, Saija Hotti RAY:n yhteiskuntavastuu 2004 1 Miksi RAY julkaisee yhteiskuntavastuuraportin? Vastuullisuus on edellytys rahapelitoiminnan järjestämiselle yhteiskunnan antamalla yksinoikeudella Mukana jo toiminnan perusperiaatteissa

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät 7.-8.9.2017 STEA Hilppa Tervonen STEA STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n

Lisätiedot

Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa

Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa 13.3.2015 Rahapelijärjestelmän vahva perusta Suomessa rahapelipolitiikasta päättävät eduskunta ja valtioneuvosto Suomen rahapelijärjestelmästä ja sen eri toimijoista

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen 20.1.2016 RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V. 2016 MYÖNTÄMINEN 1. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TOIMIVALTA JA AVUSTUSSÄÄNNÖKSET Valtioneuvosto

Lisätiedot

VUOSI 2007 VUOSI 2007 1

VUOSI 2007 VUOSI 2007 1 VUOSI 2007 VUOSI2007 1 RAY VUOSI 2007 2 VUOSI2007 RAY VUOSI 2007 Raha-automaattiyhdistys RAY-talo Turuntie 42, PL 32, 02601 Espoo p. 09 437 01, faksi 09 4370 2458 www.ray.fi Grand Casino Helsinki Mikonkatu

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto 1 Lausunto 1 (7) kirjaamo@intermin.fi lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi kirjaamo@stm.fi Viite: SMDno-2015-1557 ja STM 3351/2015 Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Pelieuroillako sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon?

Pelieuroillako sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon? Pelieuroillako sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon? Hannu Salokorpi Varatoimitusjohtaja Raha-automaattiyhdistys 12.4.2010 Hotelli Presidentti HS 12.4.2010 1 Toimintaa säädellään laeilla ja asetuksilla

Lisätiedot

Valtionavustukset järjestöille - huhuja vai faktaa?

Valtionavustukset järjestöille - huhuja vai faktaa? Valtionavustukset järjestöille - huhuja vai faktaa? Tuomas Koskela johtaja, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) etunimi.sukunimi@stm.fi @tuomas_koskela Sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi 2013 12.9.2013 Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen lukuina Ongelmallinen rahapelaaminen Pelihaittojen ehkäisy Rahapelaaminen Suomessa Rahapelaaminen

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan tulevaisuus. Sisko Seppä Avustustoiminnan johtaja 12.3.2014

Kansalaistoiminnan tulevaisuus. Sisko Seppä Avustustoiminnan johtaja 12.3.2014 Kansalaistoiminnan tulevaisuus Sisko Seppä Avustustoiminnan johtaja 12.3.2014 1 Järjestöjen toiminnan rahoittamisen ajankohtaiset tavoitteet RAY:n näkökulmasta Raha-automaattiyhdistyksen arvoketju AVUN/TUEN

Lisätiedot

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle VIITE: Kuulemistilaisuus ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Toimitus: RAY / Matti Hokkanen, Saija Hotti ja Pirjo Ilves Graafinen suunnittelu ja toteutus: Mainostoimisto Seven-1 Tekstit: Mainostoimisto Seven-1

Toimitus: RAY / Matti Hokkanen, Saija Hotti ja Pirjo Ilves Graafinen suunnittelu ja toteutus: Mainostoimisto Seven-1 Tekstit: Mainostoimisto Seven-1 VU O S I K E R T O M U S 2005 Å R S B E R Ä T T E L S E Toimitus: RAY / Matti Hokkanen, Saija Hotti ja Pirjo Ilves Graafinen suunnittelu ja toteutus: Mainostoimisto Seven-1 Tekstit: Mainostoimisto Seven-1

Lisätiedot

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Oivaltava päivät 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Esityksen sisältö Avustukset vuodelle 2015 Omaishoidon avustaminen Tavoitealueet ja teemarahoitus Yksinäisyys- teema

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 19.8.2011 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia muutettavaksi siten, että yksinoikeudella

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016

RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016 RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016 UUTEEN RAHAPELIYHTIÖÖN TÄHTÄÄVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU Sisäministeriö valmisteli viime hallituskaudella

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

AVUSTUSTEN JAKOPÄÄTÖS

AVUSTUSTEN JAKOPÄÄTÖS MUISTIO Liite 1 HSO/SUKE/Raija Volk 27.6.2017 AVUSTUSTEN JAKOPÄÄTÖS 1 Sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta, avustussäännökset ja valtion talousarvio Arpajaislain 17 b :n 1 momentin pääsäännön mukaan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen

Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen osastopäällikkö Mika Pyykkö Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden voimaantumispäivä II 4.5.2009 Helsinki Avustusosasto, Mika Pyykkö, 23.4.2009 1 Alustuksen

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

RAYn avustusjärjestelmä ja sen kehittäminen. Järjestöpäällikköverkosto, Sanna Kaijanen,

RAYn avustusjärjestelmä ja sen kehittäminen. Järjestöpäällikköverkosto, Sanna Kaijanen, RAYn avustusjärjestelmä ja sen kehittäminen Järjestöpäällikköverkosto, Sanna Kaijanen, 10.9.2013 MEIDÄN KAIKKIEN RAY KESTÄVÄ KASVU JA TEHOKAS TOIMINTA LAAJA YHTEISKUNTAVASTUU VIIHDYTTÄVIÄ JA TUOTTAVIA

Lisätiedot

RAY kerää vastuullisella rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen

RAY kerää vastuullisella rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen RAY kerää vastuullisella rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:n tuki auttaa ihmisiä huolehtimaan itsestään ja muista. RAHA-AUTOMAAT TIYHDIST

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh 17.02.2016 Sivu 1 / 1 551/2016 02.05.01 24 terveyslautakunnan kohdeavustukset 1.1.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. 050 359 9504 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 3 Yleisavustus (Ay)... 3 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)...

Lisätiedot

HE 51/2011 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväk-

HE 51/2011 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväk- HE 51/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioehdotukseen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen markkinointi: valistusta vai vaikuttamista?

Yhteiskunnallinen markkinointi: valistusta vai vaikuttamista? Yhteiskunnallinen markkinointi: valistusta vai vaikuttamista? Marja Konttinen Viestintäpäällikkö (avustustoiminta), RAY 22.11.2012 Marja Konttinen, 22.11.2012 1 Aiheena tänään Pari sanaa RAY:stä Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Rahapelijärjestelmä uudistuu. Turvataan yhdessä tulevaisuus ja pidetään periaatteista kiinni

Rahapelijärjestelmä uudistuu. Turvataan yhdessä tulevaisuus ja pidetään periaatteista kiinni Rahapelijärjestelmä uudistuu Turvataan yhdessä tulevaisuus ja pidetään periaatteista kiinni Nykytila Olet tässä Rahapelijärjestelmän vahva perusta Suomessa rahapelipolitiikasta päättävät eduskunta ja valtioneuvosto

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

PELIONGELMIEN EHKÄISY ON PITKÄ JÄNTEISTÄ TYÖTÄ. Mediatilaisuus Olli Sarekoski, toimitusjohtaja Pekka Ilmivalta, vastuullisuusjohtaja

PELIONGELMIEN EHKÄISY ON PITKÄ JÄNTEISTÄ TYÖTÄ. Mediatilaisuus Olli Sarekoski, toimitusjohtaja Pekka Ilmivalta, vastuullisuusjohtaja PELIONGELMIEN EHKÄISY ON PITKÄ JÄNTEISTÄ TYÖTÄ Mediatilaisuus 19.12.2017 Olli Sarekoski, toimitusjohtaja Pekka Ilmivalta, vastuullisuusjohtaja Veikkaus Julkinen 13.12.2017 2 TAVOITTEENA TÄYSTUNNISTAUTUMINEN

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät 8.-9.11.2012 Vantaa Sini Toikka, kehittämiskoordinaattori, RAY 1 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoittaja RAY

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013. 366/2013 Laki. raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013. 366/2013 Laki. raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013 366/2013 Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2013 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

RAY-SANASTO 71 Raha-automaattiyhdistys Pääkonttori, RAY-talo Turuntie 42, PL 32, 02601 Espoo Puh. (09) 437 01, faksi (09) 4370 2458 www.ray.

RAY-SANASTO 71 Raha-automaattiyhdistys Pääkonttori, RAY-talo Turuntie 42, PL 32, 02601 Espoo Puh. (09) 437 01, faksi (09) 4370 2458 www.ray. Sisältö TAPAHTUMIA VUONNA 2006 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 RAY LYHYESTI 6 Pelieuron matka 8 YHTEISKUNTAVASTUU 9 AVUSTUSTOIMINTA 14 RAHAPELITOIMINTA 20 HENKILÖSTÖ 28 JÄSENJÄRJESTÖT 32 HALLINTO JA ORGANISAATIO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (5) 6 Avustusten myöntäminen vuodelle 2014 HEL 2013-015342 T 02 05 01 00 Päätös Johtokunta päätti jakaa opiston vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät järjestöjen avustukset,

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry

Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry 7.4.2016 Ilkka Repo 1 Agenda 1. RAY kuulumisia rahamonopoliyhtiöiden fuusio 1. Lähtökohta 2. Ratkaisu

Lisätiedot

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto. Lisätiedot: järjestölakimies Anneli Pahta, puhelin 040 742 9511, anneli.pahta@soste.

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto. Lisätiedot: järjestölakimies Anneli Pahta, puhelin 040 742 9511, anneli.pahta@soste. LAUSUNTO 10.10.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntö 21.9.2012 (610412 v. 2) Asia: Hallituksen esitys raha-automaattiavustuslain (1056/2001) muuttamiseksi

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia osastopäällikkö Mika Pyykkö Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 2010 2014 tutuksi järjestöille 28.1.2011 Helsinki Mika Pyykkö, 27.1.2011 1

Lisätiedot

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu?

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Anne Mustakangas-Mäkelä, Hyvinvointi- ja yhteisötyön johtaja, Vuolle Setlementti Sosiaali-

Lisätiedot

Kolmas sektori ja maaseutukunnat

Kolmas sektori ja maaseutukunnat Kolmas sektori ja maaseutukunnat Maaseudun PARAS-seminaari Kuntatalo 5.12.2008 Ritva Pihlaja Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Kolmas sektori maaseutukunnissa tutkimus Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä,

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia

Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia Ikäteknologiakeskuksen verkostotapaaminen 1.12.2016 Vesa Kurikka Esityksen sisältö 1. Digitalisaatio mitä se on?

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 27.9.2016 2 Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohdeavustusten (myöh. avustus) jakamiseen.

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS LUOTETTAVUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS TOIMINNALLINENTEHOKKUUS IHMISEN ARVOSTAMINEN RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Vuosikertomus 2002 SISÄLLYS RAY LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 AVUSTUKSET 4 RAHAPELIT 12 Raha-automaatit

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 105/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia muutettavaksi siten, että peliautomaattien

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2004 2007

Alkoholiohjelma 2004 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2005:2 Alkoholiohjelma 2004 2007 Työväline alkoholihaittojen ehkäisyyn SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 Kannen kuva: Tarmo Koivisto ISSN 1236-2123

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN Arpajaislakiin on tehty muutoksia, jotka koskevat erityisesti rahapelien alaikärajaa ja rahapelien markkinointia. Arpajaislain muutokset tulevat

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA. 3 Rahapelit ja niiden toimeenpanomuotojen määritelmät

SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA. 3 Rahapelit ja niiden toimeenpanomuotojen määritelmät LAUSUNTO 14.4.2016 Viite: SMDno-2015-1557 SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA Suomen Hippos ry esittää lausuntonaan arpajaislakiin liittyviin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi 09.06.2015 Sivu 1 / 1 2688/02.05.01/2015 63 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille

Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille Kehittämispäällikkö Elina Varjonen, RAY Uusien avustuksensaajien koulutus Maaliskuu 2009 1 Alustuksen rakenne 1. Avustustoiminnan lähtökohtia ja lukemia

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot