RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI"

Transkriptio

1 RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisällys Johdanto Keskeiset tunnusluvut Toimitusjohtajan katsaus RAY:n toiminta RAY osana suomalaista yhteiskuntaa RAY:n rahapelitoiminnan vastuullisuusohjelma Sosiaali- ja terveysjärjestöt Pelaajat Pelitoiminnan yhteistyökumppanit Henkilöstö Ympäristö RAY-sanasto GRI-vertailutaulukko

3 2 JOHDANTO Tämä on RAY:n ensimmäinen julkinen yhteiskuntavastuuraportti. Edellisvuonna RAY laati yhteiskuntavastuuraportin lähinnä sisäiseen käyttöön. Sisäisen raportin pohjalta arvioitiin RAY:n yhteiskuntavastuun toteutumista ja suunnattiin kehitystoimenpiteitä. Tässä raportissa käsitellään RAY:n yhteiskuntavastuuta taloudelliselta, sosiaaliselta ja ympäristön kannalta. Keskeiset tunnusluvut esitellään tämän jaottelun mukaisessa taulukossa. Rakenteeltaan raportti on kuitenkin sidosryhmälähtöinen. Aluksi käsitellään yleistasolla RAY:n vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan ja sitten tarkastellaan vaikutuksia tärkeimpiin sidosryhmiin. Ympäristövastuuta käsitellään omassa luvussaan. Raportointiperiaatteet ja raportin sisältö mukailevat kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) suosituksia. Viimeiseltä sivulta löytyy GRI:n suositusten ja tämän raportin vertailutaulukko. Raportissa esitettyjen tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan useista lähteistä. Ulkoista varmennusta ei kuitenkaan ole käytetty.

4 TUNNUSLUVUT 3 Yhteiskuntavastuun keskeiset tunnusluvut Sosiaalinen RAY:n yksinoikeuden kannatus, % vuotiaista* Pelannut RAY:n raha-automaatteja vuoden aikana, % vuotiaista** Pelikieltojen määrä kasinossa Vapaaehtoiset pelikiellot pelisaleissa Ongelmapelaajien osuus, % vuotiaista*** 2,7 2,6 2,6 Sairauspoissaolot, % 4,1 3,4 3,6 Työtapaturmat Terveydenhoitoon käytetyt varat/henkilö, euroa Koulutuspäiviä henkilötyövuotta kohti**** 2,6 2,1 1,7 Talous Rahapelitoiminnan tuotto, milj. euroa ***** 635 Arpajaisvero, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Sijoituspaikkamaksut, milj. euroa Oman toiminnan kulut + investoinnit, milj. euroa Vuoden tuottoa käytettävissä, milj. euroa Aikaisempaa tuottoa käytettävissä, milj. euroa Yhteensä käytettävissä, milj. euroa Avustukset järjestöille, milj euroa Valtiokonttorille veteraanien kuntoutukseen, milj. euroa Henkilöstö vuoden lopussa Ympäristö Sähkön kulutus, MWh Veden kulutus, m Kaukolämmön kulutus, MWh Ajetut kilometrit, milj. km 4,7 4,4 4,1 Tulokset perustuvat tutkimuksissa esitettyihin väittämiin tai kysymyksiin. * Raha-automaattitoiminnan harjoittamisen yksinoikeus on säilytettävä nykyisellään Raha-automaattiyhdistyksellä RAY:llä ** Koska viimeksi olette pelanneet RAY:n raha-automaattia *** Pelaan itse ongelmallisen paljon raha-automaatteja ja Joku muu samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuva pelaa ongelmallisen paljon raha-automaatteja. **** Luku perustuu koulutusrekisteriin ilmoitettuihin koulutuspäiviin ***** Tuottoihin on vuodesta 2003 alkaen kirjattu raha-automaattien voitonmaksukoneissa vuoden lopussa olleet pääomat ja rahastamattomat kassat.

5 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Yhteiskuntavastuu on Yksi viime vuoden toimintamme painopistealueista oli vastuullisen rahapelitoiminnan periaatteiden entistä täsmällisempi määrittely. Alaikäisten laittoman pelaamisen estäminen on ollut yksi keskeisistä kysymyksistä.

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 enemmän kuin sääntöjen noudattamista Nyt ilmestyvä, järjestyksessä toinen, RAY:n yhteiskuntavastuuraportti on suunnattu sekä sidosryhmille että kaikille RAY:n toiminnasta kiinnostuneille tahoille. Raportti on osa RAY:n pyrkimystä kehittää omaa toimintaansa entistä vastuullisempaan suuntaan. Tässä työssä tarvitsemme sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tukea ja apua. Vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa auttaa meitä näkemään oman toimintamme erilaisista näkökulmista ja tunnistamaan toimintaamme kohdistuvia, myös keskenään ristiriitaisia odotuksia. Yksi viime vuoden toimintamme painopistealueista oli vastuullisen rahapelitoiminnan periaatteiden entistä täsmällisempi määrittely. Alaikäisten laittoman pelaamisen estäminen on ollut yksi keskeisistä kysymyksistä. Viime vuoden aikana tätä ilmiötä on seurattu kahdella ulkopuolisen yhteistyökumppanin tekemällä tutkimuksella. Valvonnan kehittämisen avainkysymyksiä on ollut yhteistyö sijoituspaikkojen kanssa. Tähän yhteistyöhön olemme panostaneet ja panostamme edelleen. RAY:n hallitus on käsitellyt määrittelytyön tulokset ja hyväksynyt tehdyt linjaukset. Valtioneuvosto asetti huhtikuussa 2004 rahapelejä käsittelevän neuvottelukunnan, Rahapelifoorumin, jonka toiminnassa myös RAY on mukana. Foorumin ehkä tärkein tehtävä on tarkastella Suomen rahapelipolitiikkaa ja arvioida säädösten kehittämistarpeita alan kansainvälinen kehitys huomioon ottaen. Rahapelifoorumin työhön suomalaisten käytäntöjen kehittämiseksi eettisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla on alusta alkaen kohdistettu suuriakin odotuksia. Suomen yksinoikeuksiin perustuva järjestelmä antaa erinomaiset mahdollisuudet toiminnan ohjaamiseen ja valvomiseen. Pelitoiminnan tuotto käytetään kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivien, yleishyödyllisten järjestöjen toiminnan rahoittamiseen sekä sotaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutukseen ja hoitoon. Järjestöjen toiminnan turvaamisen kannalta avustuksilla on erittäin suuri merkitys. Erityisesti pienimpien järjestöjen riippuvuus RAY:n avustuksista on suuri; ilman avustuksia monien toiminta päättyisi. Siksi avustushakemusten käsittelyprosessin ja avustusten käytön valvonnan luotettavuus ja läpinäkyvyys ovat erittäin tärkeitä. Järjestöjen ja viranomaisten on voitava luottaa RAY:n toimintaan. Avustustoiminnassa RAY:lle on lakisääteisesti annettu julkinen tehtävä. Myös pelitoiminnan osalta voidaan arpajaislain ja RAY-asetuksen nojalla päätyä samaan tulkintaan. RAY:n yhdistyssäännöt eli yhtiöiden yhtiöjärjestystä vastaavat säännöt on valtioneuvoston antama asetus. Toiminnan voimakkaasti julkisoikeudellinen luonne korostaa vastuullisuuden merkitystä. RAY:lle vastuullisuus merkitseekin enemmän kuin vain sääntöjen noudattamista. Tämä raportti on laadittu vuonna 2002 julkaistua GRI-yhteiskuntavastuuraportointiohjeistoa mukaillen, ja sen tavoitteena on antaa riittävä ja monipuolinen kuva RAY:n taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tuloksista. Markku Ruohonen

7 RAY:n toiminta RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: Luotettavuus Asiakaslähtöisyys Toiminnallinen tehokkuus Ihmisen arvostaminen

8 RAY:N TOIMINTA 7 Vastuullinen toiminta on RAY:n keskeinen menestystekijä Raha-automaattiyhdistys (RAY) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti-, kasinopeli- ja pelikasino toimintaan Suomessa. RAY:n toiminnassa korostetaan luotettavuutta ja vastuullisuutta. RAY:n visio RAY vakiinnuttaa asemansa johtavana suomalaisena rahapelien järjestäjänä ja kansalaistoiminnan rahoittajana toimimalla liiketaloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Pelitoiminta ja avustustoiminta yhdessä muodostavat ainutlaatuisen organisaation, jonka menestys perustuu henkilökunnan luovuuteen ja avoimeen vuorovaikutukseen. RAY:n pelitoimintaa ohjaa yhteiskunnallisten etujen mukaisesti pelaajien oikeusturvan takaaminen, väärinkäytösten ja rikollisuuden estäminen ja pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen. Avustustoiminnassa yhdistys pyrkii turvaamaan järjestöjen pitkäjänteisen toiminnan. Yhteiskuntavastuu on erottamaton osa RAY:n toimintaa. Vastuullisuus on vahvasti mukana jo toiminnan periaatteissa; se on osa niin RAY:n visiota, arvoja kuin menestystekijöitäkin. Vastuullisuus toteutuu normaalissa linjajohtamisessa ja se ohjataan käytännön toimintaan toiminnansuunnittelun kautta. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon, jotka ovat luotettavuus, asiakaslähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen. LUOTETTAVUUS: pelimme, palvelumme ja toimintatapamme ovat aina rehellisiä ja luotettavia toimiessamme yhteistyössä työtovereiden ja sidosryhmien kanssa pidämme aina sen, minkä lupaamme ASIAKASLÄHTÖISYYS: pyrimme muokkaamaan pelituotteemme sellaisiksi, että ne vastaavat pelaajien odotuksia harjoitamme pelitoimintaa niin, että ehkäisemme yksilölle pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia haittoja tunnemme yrittäjäasiakkaidemme tarpeet ja kohtelemme heitä huomaavaisesti, rehellisesti, tasapuolisesti ja yksilöllisesti kohdennamme avustusvarat järjestöille, jotka edistävät terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tuottavat lisäarvoa palveluita tarvitseville TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS: asetamme toiminnallemme tavoitteet, joihin pyrimme tehokkaasti ja jatkuvasti toimintaamme parantaen

9 8 RAY:N TOIMINTA tavoitteistamme ja niiden saavuttamisesta viestimme aktiivisesti myös työtovereillemme IHMISEN ARVOSTAMINEN: kunnioitamme ihmisyyttä, ja kohtelemme jokaista yksilöä tasapuolisesti työyhteisössä kannustamme, kuuntelemme ja tuemme toisiamme kehittymään sekä onnistumaan työssämme hyväksymme ja arvostamme erilaisuutta ja omassa organisaatiossa teemme siitä vahvuuden, jossa myös luovuus voi kukoistaa arvostamme pelaaja-, yritys- ja järjestöasiakkaita sekä sisäisiä asiakkaita ja heidän tarpeitaan RAY:n menestystekijät on esitetty viereisessä kuvassa. Avustus- ja pelitoimintastrategioissa RAY on määritellyt yhteiskunnallisen vastuullisuuden yhdeksi menestystekijäkseen. Avustustoiminnassa tämä tarkoittaa toiminnan luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Avustusten käyttöä valvotaan tarkasti ja avustuksilla pyritään saamaan mahdollisimman paljon hyvää aikaan. Pelitoiminnassa vastuullisuudella tarkoitetaan sosiaalisesti kestävää kasvua. Pelaamisen liittyvien lieveilmiöiden hallinta muodostaa reunaehdot pelitoiminnalle. Kohdentaminen avustustoiminnan menestystekijänä tarkoittaa avustusvarojen sosiaalipoliittisesti perusteltua jakamista. Pelitoiminnassa pidetään pelit kiinnostavina kehittämällä niitä asiakkaiden tarpeista lähtien. Uudet ratkaisut avustustoiminnan menestystekijänä viittaavat laadukkaisiin kokeilu- ja kehityshankkeisiin. Pelipalveluissa pyritään kehittämään erilaisia pelejä erilaisille kohderyhmille. Kumppanuudella tarkoitetaan molempia osapuolia hyödyttävää hyvää yhteistyötä sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen että pelitoiminnan yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikki RAY:n menestystekijät pohjautuvat avustus- ja pelitoiminnan vahvaan osaamiseen. Tätä tuetaan pitkäjänteisellä henkilöstöpolitiikalla. Sidosryhmät Sosiaali- ja terveysjärjestöt Viranomaiset ja poliittiset päättäjät Pelaajat Yhteistyökumppanit Henkilöstö Tässä raportissa esitellään omissa luvuissaan RAY:n neljä tärkeää sidos ryhmää: sosiaali- ja terveysjärjestöt, pelaaja-asiakkaat, RAY:n oma henkilöstö ja pelitoiminnan yhteistyökumppanit eli yritykset, joiden tiloissa on RAY:n pelejä. Tärkeän sidosryhmän muodostavat myös viranomaiset ja poliittiset päättäjät, joista keskeisimpiä ovat valtioneuvosto, eduskunta ja toimintaa valvovat ministeriöt. RAY käy sidosryhmiensä kanssa jatkuvaa keskustelua yhteiskuntavastuusta. Talvella henkilöstölle järjestettiin viisi ohjattua ryhmäkeskustelua, joissa vaihdettiin ajatuksia RAY:n yhteiskuntavastuun tärkeimmistä asioista. Ulkoisille sidosryhmille järjestettiin RAY:n yhteiskuntavastuuta käsittelevä informaatio- ja keskustelutilaisuus toukokuussa RAY:n jäsenjärjestöt ovat käsitelleet RAY:n yhteiskuntavastuuta YTY:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöt yhteistoiminnassa ry.) piirissä. RAY:n hallitus käsitteli RAY:n vastuullista rahapelistrategiaa viimeksi kaksipäiväisessä seminaarissaan huhtikuussa Sidosryhmien odotuksia kartoitetaan myös säännöllisesti tehtävillä tutkimuksilla, joiden avulla RAY pyrkii parantamaan toimintaansa. RAY haluaa osallistua myös laajemmin yhteiskuntavastuusta käytävään keskusteluun. RAY on yksi Stakesin koordinoiman Finnish Business & Societyn perustajäsenistä. RAY:n menestystekijät Avustustoiminnan strategia Yhteiskunnallinnen vastuullisuus Kohdentaminen Uudet ratkaisut Kumppanuus ja yhteistyö Osaaminen Pelitoiminnan strategia

10 RAY:N TOIMINTA 9 Talous RAY:n kokonaistuotto muodostuu pelipisteiden raha-automaattien, ravintolakasinopelien, omien pelisalien ja Grand Casino Hel sin gin pelitoiminnan tuotoista. Saadusta tuotosta RAY maksaa valtiolle arpajaisveroa sekä yrittäjille sijoituspaikkamaksuja heidän tiloissaan pidettävistä peliautomaateista ja kasinopeleistä. Tilikauden voitto ohjataan terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiseen. RAY:n kokonaistuotto vuonna 2004 oli 634,9 miljoonaa euroa. Kun siitä vähennetään maksettu arpajaisvero, 52,2 miljoonaa euroa, saadaan liikevaihdon suuruudeksi 582,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 81 prosenttia kertyi pelipisteiden raha-automaateista. Sijoituspaikkamaksujen (91,2 miljoonaa euroa) ja oman toiminnan kulujen sekä investointien (100,6 miljoonaa euroa) jälkeen jäi terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen käytettäväksi 390,9 miljoonaa euroa eli 67 prosenttia Liikevaihto 2004 Yhteensä 582,7 milj. euroa Raha-automaatit pelipisteissä 473,0 (81 %) RAY-pelisalit 67,6 (12 %) Ravintolakasinopelit 18,2 (3 %) Grand Casino Helsinki 22,5 (4 %) Myynti ja vuokraus 1,3 (alle 1 %) liikevaihdosta. Aikaisempien vuosien voittoa oli lisäksi käytettävissä 24,5 miljoonaa euroa. Valtiokonttorille ohjattiin 110,4 miljoonaa euroa sotainvalidien ja -veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Siten järjestöjen avustuksiin voitiin käyttää 305 miljoonaa euroa. Taloudelliset tunnusluvut Pelitoiminnan tuotot, milj. euroa * 635 Arpajaisvero, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Sijoituspaikkamaksut, milj. euroa Tilikauden voitto, milj. euroa Tilikauden voitto, % Avustukset, milj. euroa Veteraanien kuntoutus, milj. euroa Palkkakustannukset, milj. euroa Henkilöstö, hlö Liikevaihto = pelitoiminnan tuotot ja muut myyntituotot oikaistuna välillisillä veroilla ja kurssieroilla. * Tuottoihin on vuodesta 2003 alkaen kirjattu raha-automaattien voitonmaksukoneissa vuoden lopussa olleet pääomat ja rahastamattomat kassat. Liikevaihdon käyttö 2004 Yhteensä 582,7 milj. euroa Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen 390,9 (67 %) Sijoituspaikkamaksut 91,2 (16 %) Palkat ja sosiaalikulut 43,0 (7 %) Muut tuotot ja kulut 34,5 (6 %) Nettoinvestoinnit 23,1 (4 %) Vuonna 2004 tuoton kasvu jäi 0,3 prosenttiin tavoitellun noin 3 prosentin sijasta. Kasvun hidastuminen johtuu muun muassa käteisen rahan käytön vähenemisestä ja muun peli- ja viihdetarjonnan lisääntymisestä. Järjestöille myönnetyt avustukset jäivät suunniteltua alemmiksi. Tämä johtui pelituottojen jäämisestä odotettua pienemmiksi sekä valtioneuvoston päätöksestä suunnata lisää varoja sotainvalidien ja -veteraanien hoitamiseen. Siksi aikaisempina vuosina jakamatta jätetyt varat käytettiin nyt kokonaan ja ensi vuonna avustuksia voidaan jakaa ainoastaan pelitoiminnan nettotuoton mukaan. Vuonna 2005 RAY:n tavoitteena oleva rahapelitoiminnan tuotto on 643,1 miljoonaa euroa, eli noin 1,3 prosenttia vuoden 2004 tuottoa enemmän. Tuottotavoite alittanee siten yleisen ostovoiman kehityksen kasvun. Tilikauden voittotavoite on 395,8 miljoonaa euroa.

11 10 RAY:N TOIMINTA Hallinto- ja valvontajärjestelmät YHDISTYKSEN KOKOUS Yhdistyksen kokous on RAY:n ylin päättävä elin, joka kokoontuu kerran vuodessa. Kokouksessa ovat edustettuina kaikki 98 jäsenjärjestöä. RAY:n järjestysmuodosta ja hallinnosta on säädetty valtioneuvoston antamalla asetuksella. HALLITUS Hallituksen tehtävänä on valmistella ja panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset sekä hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi. Lisäksi hallitus tekee valtioneuvostolle ehdotuksen yhdistyksen tuotoista jaettavien avustusten jaosta sekä huolehtii avustusten käytön valvonnan järjestämisestä. RAY:n hallitukseen kuuluu seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa ja seitsemän valtioneuvoston määräämää jäsentä sekä kaksi henkilöstön edustajaa. Valtioneuvoston määräämistä jäsenistä yksi on sosiaali- ja terveysministeriön, yksi sisäasiainministeriön ja yksi valtiovarainministeriön edustaja. Puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja ovat valtioneuvoston määräämiä ja toinen varapuheenjohtaja yhdistyksen kokouksen valitsema. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. JOHTOKUNTA Johtokunta vastaa muun muassa RAY:n käytännön toiminnasta ja sen kehittämisestä, valmistelee hallituksessa käsiteltävät asiat ja panee täytäntöön hallituksen päätökset. RAY:n johtokunta muodostuu toimitusjohtajasta sekä rahapelitoiminnan, avustustoiminnan ja hallinnon johtajista. AVUSTUSTOIMINNAN VALVONTA JA OHJAUS RAY:n avustusosasto valvoo ja tarkastaa avustusten käyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) puolestaan ohjaa ja valvoo RAY:n avustustoimintaa, kuten jakoehdotuksen ja avustussuunnitelman valmistelua, avustusten maksamista ja avustusten käytön valvontaa. RAY toimittaa STM:lle vuosittain raportin avustusten käytön valvonnasta sekä seuraavaa vuotta koskevan valvontasuunnitelman. Vuosittain RAY:n ja STM:n kesken sovitaan avustustoiminnalle tulostavoitteet, jotka kirjataan valtion tulo- ja menoarvioon. PELITOIMINNAN VALVONTA Arpajaislain mukaan sisäasiainministeriö (SM) valvoo arpajaistoimintaa. Valtioneuvosto myöntää rahapeliluvan, jossa vahvistetaan muun muassa pelien enimmäismäärät. Sisäasiainministeriö vahvistaa pelien säännöt ja peleissä käytettävät suurimmat panokset. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa pelaamiseen liittyvien ongelmien seurannasta ja tutkinnasta. Ministeriö tekee tarvittaessa seurannan tulosten pohjalta ehdotuksia toimilupaviranomaisille siitä, millä tavoin pelitoimintaa tulisi rahapeliluvan tai pelisääntöjen vahvistamisella ohjata. STM:n tehtävänä on kehittää pelamisesta aiheutuneiden sosiaalisten haittojen ehkäisyä ja hoitoa. STM ohjaa RAY:n rahapelitoiminnan tavoitteita myös pelaamiseen liittyvissä sosiaalisissa kysymyksissä. RAHAPELIFOORUMI Valtioneuvosto asetti keväällä 2004 Rahapelifoorumin, jonka tehtävänä on valmistella kansallisen rahapelipolitiikan linjaukset. Foorumi selvittää pelitoiminnan kansainvälistymisen vaikutuksia Suomessa sekä pelitoimintaan kytkeytyviä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Käsiteltävät asiat valmistellaan rahapelityöryhmässä, tavara-arpajais- ja bingopelityöryhmässä sekä pelitoiminnan sosiaalisia vaikutuksia arvioivassa työryhmässä. Rahapelifoorumiin on nimetty edustajat eduskuntaryhmistä ja kaikista kolmesta rahapeliyhteisöstä (RAY, Veikkaus Oy ja Fintoto Oy) sekä asiantuntijavirkamiesjäsenet kaikista rahapelitoiminnan kanssa tekemisissä olevista ministeriöistä. RAY:n edustajaksi foorumiin nimettiin toimitusjohtaja Markku Ruohonen. Lisäksi RAY:llä on edustajia foorumin alatyöryhmissä.

12 RAY:N TOIMINTA 11 Organisaatio 2005 Valtioneuvosto sm, stm, vm* Hallitus Yhdistyksen kokous Johtokunta viestintä tutkimus ja kehitys sisäinen tarkastus Liiketoiminta esko romppainen Toimitusjohtaja markku ruohonen Hallinto seppo pyykkönen Avustustoiminta hannu salokorpi taloushallinto tietojärjestelmäpalvelut henkilöstöhallinto kiinteistö- ja toimitilapalvelut markkinointi teknologioiden kehitys rahaautomaatit ray-pelisalit ja ravintolakasinopelit grand casino helsinki valmistelu valvonta risto lehtinen marja-riitta lindén hannu jokipaltio henry honkanen olli paikkala sm =sisäasiainministeriö stm=sosiaali- ja terveysministeriö vm=valtiovarainministeriö

13 12 RAY:N TOIMINTA Lainsäädäntö RAY:n, kuten kahden muunkin suomalaisen rahapeliyhteisön toiminta perustuu arpajaislakiin (1047/2001). Laissa määritellään muun muassa rahapeliyhteisöjen toimeenpanemat pelit sekä se, mihin pelitoiminnasta saatu tuotto käytetään. Raha-automaattiavustuslaissa (1056/ 2001) säädetään muun muassa avustuksien myöntämisestä, maksamisesta, käytöstä ja valvonnasta sekä takaisinperinnästä. Molemmat lait tulivat voimaan ASETUKSET JA LUVAT Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä tuli niinikään voimaan vuoden 2002 alussa. Siinä on säädetty RAY:n järjestysmuodosta ja hallinnosta sekä tuottojen tilittämisestä. Samana vuonna valtioneuvosto myönsi RAY:lle vuosille rahapeliluvan raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan. Valtioneuvoston asetuksella on myös säädetty eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista, muun muassa avustusten hakuajoista.

14 RAY osana suomalaista yhteiskuntaa RAY:n vastuullisen toiminnan keskeiset periaatteet: Yhteiskunnan kokonaisedun mukainen peli- ja avustustoiminta Pelaajakunnan kehityksen mukaiset maltilliset tuottotavoitteet Toiminnan hyväksyttävyydestä huolehtiminen Hyvän hallintotavan mukainen toiminta

15 14 RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA RAY:n avustukset ovat tärkeä osa sosiaali- ja terve RAY:n perustehtävä on kerätä pelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukemiseen. RAY toteuttaa yhteiskunnan antamaa tehtävää ja sen toimintaa säädellään lailla ja asetuksilla. RAY:lle on laissa annettu yksinoikeus määriteltyjen rahapelien järjestämiseen, sillä se on nähty parhaaksi tavaksi rajoittaa rahapelitoiminnan haittoja. Siten jo yksinoikeusjärjestelmä perustuu vastuuajatteluun. RAY:n pelitoiminnan erityisasemalla halutaan varmistaa, että pelit ovat rehellisiä, eikä rikollista toimintaa esiinny. Myös pelaamisen sosiaalisia haittoja pyritään estämään, mikä edellyttää muun muassa pelikulutuksen ohjausta. RAY:n toimintaan kohdistuu odotuksia sekä tietyn taloudellisen tuloksen tekemisestä että pelitoiminnan haittojen ehkäisemisestä. Käytännössä tämä näkyy siten, että tuottotavoitteita asetettaessa otetaan vastuukysymykset huomioon. Toiminnan tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton maksimointi, vaan yhteiskunnallisesti hyväksyttävän pelitoiminnan harjoittaminen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan pitkäjänteisen rahoituksen turvaaminen. Vuosittainen tuottotavoite asetetaan arvioinnissa, jossa perusteina ovat pelaamisen määrän kehitys suhteessa ostovoimaan ja pelaajakunnassa tapahtuneet muutokset. Lisäksi otetaan huomioon koko rahapelitoimialan kehitys ja kansalaisten mielipideilmapiiri pelaamisen hyväksyttävyydestä. RAY kertoo tavoitteistaan ja toiminnastaan avoimesti. Viestintä keskittyy yrityskuvaviestintään. Pelituotteista viestitään lähinnä itse tuotteissa ja pelien välittömässä läheisyydessä sekä uusia tuotteita esiteltäessä. RAY:n avustusten vaikutus yhteiskuntaan RAY:n avustukset ovat vakiintuneet osaksi suomalaista sosiaali- ja terveystyön rahoitusjärjestelmää. RAY käy vuosittain STM:n kanssa neuvottelut, joiden tavoitteena on kytkeä avustustoiminta sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Toimintaperiaatteista käydään vuoropuhelua sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM), yrittäjäjärjestöjen, kuntaliiton, kuntien ja Stakesin kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvelvollisuus on Suomessa kunnilla, mutta meneillään on rakennemuutos. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskeisimmät yhteiskunnalliset roolit ovat perinteisesti liittyneet jonkin väestöryhmän edunvalvontaan, vapaaehtoistoiminnan

16 ysjärjestöjen rahoitusta RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA 15

17 16 RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA organisointiin, uusien toimintamallien kokeilu- ja kehittämistoimintaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen. Kuntien ulkoistaessa toimintojaan ja julkisen rahoituksen reunaehtojen kiristyessä yritysten ja järjestöjen rooli hyvinvoinnin turvaamisessa ja kansalaisten auttamisessa korostuu. RAY:n avustustoimintaa suunnataan tämän kehityksen pohjalta. RAY pyrkii avustustoiminnassaan kilpailuneutraalisuuteen. Avustuksia ei myönnetä hankkeisiin, joiden avustaminen voisi aiheuttaa vähäistä suurempia kilpailuhaittoja alalla toimiville palveluyrityksille. Yrityspohjaisen palvelutuotannon lisääntymistä eri toimintasektoreilla seurataan ja kilpailutilanteen kehittyminen otetaan huomioon palvelutoimintaan liittyviä avustuksia myönnettäessä. Esimerkiksi kotipalvelujen ja palvelu asumisen avustamisesta on 1990-luvun lopun jälkeen asteittain vetäydytty. Palvelutuotantoon liittyvien avustuslinjauksien tarkastamisen avuksi on kehitteillä oma seurantajärjestelmä. Stakesin johtaman yhteistyöryhmän selvityksen mukaan vuonna 2002 sosiaali- ja terveysjärjestöjen osuus oli 17 prosenttia sosiaalipalvelujen kustannuksista ja yritysten osuus 7 prosenttia. Vastaavasti järjestöjen osuus terveyspalveluista oli 5 ja yritysten 18 prosenttia. RAY:n toiminta- ja projektiavustusvaroin katettiin vuonna 2003 keskimäärin 13 prosenttia sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kokonaiskustannuksista. Erityisesti investointi- sekä kokeilu- ja kehittämishankkeiden kustannuksista RAY:n avustukset kattavat huomattavasti suuremman osan. Järjestötoiminnan jatkuvuuden turvaamisen ja toimintojen kehittämisen kannalta RAY:n avustusten merkitys on suuri; vuoden 2004 sosiaalibarometrissä järjestöt pitivät RAY-avustuksia rahoituslähteistään tärkeimpinä. RAY:n avustamissa järjestöissä on palkattua henkilökuntaa (vuonna 2003). Vapaaehtoistyöntekijöiden yhteenlaskettu määrä on Osa näistä on mukana usean järjestön toiminnassa samaan aikaan. Vapaaehtoisten työ panos vastaa noin henkilötyövuotta. Tuettavien järjestön toiminnan yhteenlasketut kulut ovat noin miljoonaa euroa. Luvut perustuvat järjestöjen omiin ilmoituksiin. Yksinoikeuden kannatus Raha-automaattitoiminnan harjoittamisen yksinoikeus on säilytettävä nykyisellään Raha-automaattiyhdistyksellä Vastuullisuus Sopiiko Raha-automaatti yhdistykseen ja sen tarjoamiin rahapeleihin arvio yhteis kunnallisesti vastuuntuntoinen? % Samaa mieltä Ei osaa sanoa Eri mieltä Lähde: Taloustutkimus % Sopii hyvin Sopii melko hyvin Ei osaa sanoa Sopii melko huonosti Ei sovi lainkaan Lähde: Taloustutkimus

18 RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA 17 RAY ja rahapeli toiminta Suomessa Kotitalouksien rahapelikulutus Kulutus käytettävissä olevista tuloista RAY:n peleihin ,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0 % Rahapelitoiminta on Suomessa jaettu kolmen yksinoikeudella toimivan yhteisön kesken. RAY järjestää raha-automaatti-, kasinopeli- ja pelikasinotoimintaa; veikkausja arpapelejä hoitaa Veikkaus Oy ja hevoskilpailujen vedonlyönnistä vastaa Fintoto Oy. Yhteisöjen oikeus rahapeli toimintaan perustuu rahapelilupaan. Suomalaisten suuri enemmistö tukee RAY:n yksinoikeutta. Tutkimusten mukaan keskeiset perustelut kannatukselle ovat voittovarojen ohjautuminen hyviin tarkoituksiin sekä pelitoiminnan säilyminen kontrolloituna. Kulutus suomalaisten rahapeliyhteisöjen peleihin (panokset vähennettynä voitoilla) oli vuonna 2004 noin miljoonaa euroa, missä oli kasvua noin 2,9 prosenttia. Se on vähemmän kuin koti talouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu. Rahapelikulutus suhteessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin kasvoi 1990-luvun loppupuoliskolla, kun taas 2000-luvulla tulojen kasvu on ollut voimakkaampaa. Sekä RAY:n että Veikkauksen tili kauden 2004 voitot olivat reilut 397 miljoonaa. Liikevaihdolla mitattuna Veikkaus oli kuitenkin selvästi suurempi. Veikkauksen liikevaihtoon sisältyvät myös pelaajille maksetut voitot toisin kuin RAY:n liikevaihtoon. Fintoton pelien kokonais myynti vuonna 2004 oli 175 miljoonaa euroa. Viime vuosien aikana RAY:n rahapelipalveluiden kulutus suhteessa suomalaisten ostovoimaan on pysynyt noin yhdessä prosentissa käytettävissä olevista tuloista. Vuoden 2004 tuottojen kasvu alittaa ostovoiman kasvun tason samoin kuin vuodelle 2005 tavoiteltu tuottojen kasvu. Raha-automaattitoiminta Euroopassa RAY:n tavoin järjestetty raha-automaattitoiminta on Euroopassa ainutlaatuista, vaikka yksinoikeudet rahapelitoiminnassa eivät sitä ole. Monissa Euroopan maissa valtiollisella yrityksellä on merkittävä osuus rahapelitoiminnasta ja valtio sääntelee rahapelitoimintaa monin tavoin. Euroopassa ei ole yhtenäistä rahapelitoiminnan lainsäädäntöä. EU:n ko missio selvityttää rahapelimarkkinoiden tilannetta ja arvioi lähivuosina unioni tasoisten säädösten tarvetta. EY-tuomio istuin on aiemmissa päätöksissään katsonut, ettei rahapelitoiminnan rajoittaminen kuluttajien suojelemiseksi ja ri kollisuuden torjumiseksi ole kilpailulainsäädän nön vastaista. Rahapelit ovat myös jäämässä EU:n uuden palveludirektiivin ulko puolelle. Raha-automaattien lukumäärä asukasta koh den laskettuna on Suomessa Euroopan vertailumaiden keskitasoa. Niiden jakelu on kuitenkin monia vertailumaita kattavampaa, sillä suurin osa RAY:n peleistä sijaitsee yritysten julkisissa tiloissa. Suomessa onkin korkea pelaajaosuus muihin maihin verrattuna. Suomen vertailumaita korkeampaa pelaajaosuutta selittää osaltaan raha-automaattien suurempi hyväksyttävyys. Suuri enemmistö suomalaisista pitää raha-automaattien määrää sopivana, kun muissa tutkituissa maissa, Ruotsia lukuun ottamatta, enemmistö haluaisi koneiden vähentämistä. Suomalaiset myös luottavat pelien rehellisyyteen huomattavasti vertailumaiden kansalaisia enemmän. Raha-automaattitoiminnan tuotto asukasta kohden on Suomessa laajan pelaajakunnan ja kattavan jakelun ansiosta Euroopan toiseksi korkein. Tuotosta onnistutaan kanavoimaan yhteiskunnallisiin tarkoituksiin lähes 74 prosenttia. Osuus on suurempi kuin muissa merkittävissä raha-automaattimaissa.

19 18 RAY OSANA SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA Luottamus raha-automaattitoimintaan Suomessa Eri mieltä väittämistä RAY:n pelit ovat rehellisiä ja RAY:n toiminta on luotettavaa. 100 % Raha-automaattien määrä Suomessa Onko raha-automaattien määrä maassamme mielestänne sopiva vai pitäisikö niiden määrää muuttaa? 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % % Operoijat epäluotettavia Pelit epärehellisiä Sekä pelit epärehellisiä että operoijat epäluotettavia Yhteensä epäileviä Lähde: Taloustutkimus Vähennettävä Ei osaa sanoa Sopiva Lisättävä Lähde: Taloustutkimus Luottamus raha-automaattitoimintaan muualla Eri mieltä väittämistä pelit ovat rehellisiä ja toiminta on luotettavaa. 90 % Raha-automaattien määrä muualla Onko raha-automaattien määrä maassanne mielestänne sopiva vai pitäisikö niiden määrää muuttaa? 60 % 30 % 0 % Ruotsi Iso-Britannia Hollanti Saksa Norja Espanja Ruotsi 2002 Norja 1999 Britannia 2001 Saksa 2001 Espanja Operoijat epäluotettavia Pelit epärehellisiä Sekä pelit epärehellisiä että operoijat epäluotettavia Yhteensä epäileviä Vähennettävä Ei osaa sanoa Sopiva Lisättävä Lähde: Taloustutkimus Lähde: Taloustutkimus

20 RAY:N RAHAPELITOIMINNAN VASTUULLISUUSOHJELMA 19 RAY:n rahapelitoiminnan vastuullisuusohjelma RAY tarjoaa pelejään ainoastaan julkisissa ja valvottavissa tiloissa. Rahapelejä ei suunnitella Internetiin tai matkapuhelimeen. RAY ei tavoittele korkeaa tuottoa sosiaalisten ongelmien kasvun kustannuksella, vaan suhteuttaa tuottotavoitteensa pelaajakunnassa ja sen rakenteessa sekä kansalaisten ansiotasossa tapahtuvaan kehitykseen. RAY:n tavoitteena on mahdollisimman laaja, kohtuullisesti pelaava asiakaskunta, mikä edellyttää monipuolisen ja kiinnostavan pelivalikoiman kehittämistä. RAY laatii systemaattisen sosiaalisten vaikutusten arviointimallin, jonka avulla jokainen uusi peli- ja jakeluinnovaatio arvioidaan ja testataan ennen käyttöönottoa. RAY haluaa estää alaikäisten laittoman pelaamisen. Pelitilojen valvottavuutta parannetaan ja alaikäisten pelaamisen seurantaa tehostetaan. RAY harjoittaa yrityskuvamainontaa, jonka avulla kerrotaan RAY:n tuoton käytöstä ja RAY:n toiminnasta. Pelien tuotemainontaa RAY harjoittaa vain rajoitetusti ja kohdennetusti. RAY parantaa ongelmien ehkäisemiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi peleihin liittyvän informaation jakelua sekä kehittää teknologiaa, jonka avulla pelaaja voi itse kontrolloida omaa pelaamistaan. RAY kouluttaa henkilökuntansa kohtaamaan peliongelman, huolehtii valmiuksien ylläpitämisestä sekä tuottaa ja välittää tätä tukevaa materiaalia. RAY osallistuu ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarkoitetun auttavan puhelimen (Peluuri) rahoittamiseen ja kehittämiseen sekä tiedottaa Peluurin palveluista kaikkialla, missä RAY:n pelejä on.

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa

Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa Edunsaajien asema rahapeliuudistuksessa 13.3.2015 Rahapelijärjestelmän vahva perusta Suomessa rahapelipolitiikasta päättävät eduskunta ja valtioneuvosto Suomen rahapelijärjestelmästä ja sen eri toimijoista

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen 20.1.2016 RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V. 2016 MYÖNTÄMINEN 1. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TOIMIVALTA JA AVUSTUSSÄÄNNÖKSET Valtioneuvosto

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto 1 Lausunto 1 (7) kirjaamo@intermin.fi lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi kirjaamo@stm.fi Viite: SMDno-2015-1557 ja STM 3351/2015 Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh 17.02.2016 Sivu 1 / 1 551/2016 02.05.01 24 terveyslautakunnan kohdeavustukset 1.1.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. 050 359 9504 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 3 Yleisavustus (Ay)... 3 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)...

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016

RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016 RAY:N AVUSTUSTOIMINTA RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMISEN JÄLKEEN RAY:N TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2016 UUTEEN RAHAPELIYHTIÖÖN TÄHTÄÄVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU Sisäministeriö valmisteli viime hallituskaudella

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

HE 51/2011 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväk-

HE 51/2011 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväk- HE 51/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioehdotukseen

Lisätiedot

Rahapelijärjestelmä uudistuu. Turvataan yhdessä tulevaisuus ja pidetään periaatteista kiinni

Rahapelijärjestelmä uudistuu. Turvataan yhdessä tulevaisuus ja pidetään periaatteista kiinni Rahapelijärjestelmä uudistuu Turvataan yhdessä tulevaisuus ja pidetään periaatteista kiinni Nykytila Olet tässä Rahapelijärjestelmän vahva perusta Suomessa rahapelipolitiikasta päättävät eduskunta ja valtioneuvosto

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry

Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry Iholiiton kevätpäivät 19.3.2016 Tampere-talo Ilkka Repo toimitusjohtaja Allergia- ja astmaliitto ry 7.4.2016 Ilkka Repo 1 Agenda 1. RAY kuulumisia rahamonopoliyhtiöiden fuusio 1. Lähtökohta 2. Ratkaisu

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2004 2007

Alkoholiohjelma 2004 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2005:2 Alkoholiohjelma 2004 2007 Työväline alkoholihaittojen ehkäisyyn SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 Kannen kuva: Tarmo Koivisto ISSN 1236-2123

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö 7.6.2016 RAY:N TULOKSELLISUUS- JA VAIKUTUSSEURANTA RAY:n tulee seurata avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Järjestötoimintojen luokittelu jäsentää monimuotoista järjestötoimintaa

Järjestötoimintojen luokittelu jäsentää monimuotoista järjestötoimintaa EHKÄISEVÄN TYÖN KÄRKIHANKE OULUSSA Järjestötoimintojen luokittelu jäsentää monimuotoista järjestötoimintaa Hankekoordinaattori Katja Häkkilä ESKO- Ehkäisevän työn kärkihanke Oulussa 2009-2013 ESKO on Oulussa

Lisätiedot

TOIMINNAN TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN SEURANNAN MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET JÄRJESTÖILLE

TOIMINNAN TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN SEURANNAN MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET JÄRJESTÖILLE TOIMINNAN TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN SEURANNAN MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET JÄRJESTÖILLE 2016 SEURANTA SAMULI KOISO-KANTTILA 2 SEURANTA SAMULI KOISO-KANTTILA 3 SÄÄDÖKSET LUOVAT PERUSTAN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISELLE

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Länsi-Suomen Diakonialaitos Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Diakonialaitoksen konserni Yhteiskunnallisen konsernin, Länsi- Suomen Diakonialaitoksen säätiön ja PDL Palvelut Oy:n esittely lyhyesti

Lisätiedot

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen Kaupunginhallitus Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Ohjeet ovat voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 3 2.1.

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 54 Varhaiskasvatuslautakunnan päätettävät järjestöavustukset vuodelle 2016 HEL 2016-002665 T 02 05 01 00 Päätös Käsittely päätti myöntää avustuksia vuoden 2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

MUISTIO. Rahapeliuudistus Pelastusalan toimintaa koskeva RAY:n rahoitus

MUISTIO. Rahapeliuudistus Pelastusalan toimintaa koskeva RAY:n rahoitus MUISTIO Rahapeliuudistus Pelastusalan toimintaa koskeva RAY:n rahoitus Karim Peltonen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) 4.2.2016 Hyväksytty SPEKin hallituksessa 15.2.2016 TAUSTAA Valtioneuvosto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Laki raha-automaatti- avustuksista (1056/2001)

Laki raha-automaatti- avustuksista (1056/2001) Laki raha-automaatti- avustuksista (1056/2001) Voimassa 1.1.2002 alkaen sisältää sekä RAY:tä että avustuksen saajia velvoittavia säädöksiä RAY on julkaissut lain tulkintaohjeet Aikaisempien vuosien avustuksiin

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille

Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille Avustusten suuntaaminen ja RAY:n odotukset hankkeille Kehittämispäällikkö Elina Varjonen, RAY Uusien avustuksensaajien koulutus Maaliskuu 2009 1 Alustuksen rakenne 1. Avustustoiminnan lähtökohtia ja lukemia

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot