Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide"

Transkriptio

1 Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma

2 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien asukkaille, laadukasta opetusta ja elinikäisen oppimisen tilaisuuksia ja väyliä. Aikuisten taiteen perusopetus kuvataiteissa tarjoaa pitkäjänteistä, yksityisellä ja yleisellä tasolla tapahtuvaa koko paikallisyhteisöä rikastuttavaa toimintaa. Tämä opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamaan taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Dnro 11/011/2005). Opetussuunnitelman perusteiden lisäksi opetussuunnitelmatyön muita lähteitä ovat olleet Keravan kuvataidekoulun opetussuunnitelma, Keravan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma, Tuusulan kansalaisopiston aikuisten kuvataiteen perusopetuksen opetussuunnitelma, Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun aikuisten taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma - luonnos, Espoon kaupungin työväenopiston taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän (Visuaaliset taiteet: kuvataide) opetussuunnitelma ja Taiteen perusopetusliiton Virvatuli-itsearviointijärjestelmä. Opetussuunnitelman on laatinut Teija Leppänen TaM, päätoiminen taideopettaja, apulaisrehtori. Keravalla

3 Keravan Opiston aikuisten taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Keravan Opiston aikuisten taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) ja asetukseen taiteen perusopetuksesta (813/1998). Opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Tämä opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamaan taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Dnro 11/011/2005). 3

4 SISÄLTÖ 1. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2. Arvot ja yleiset tavoitteet 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys 2.2. Opiskeluympäristö 2.3. Työtavat Ryhmäopetus 3. Opintojen rakenne, kesto ja laajuus Oppilaan itsenäinen työskentely 3.1. Opintojen rakenne ja kesto 3.2. Opintojen laajuus 4. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain 4.1. Yleiset tavoitteet ja sisällöt 4.2. Tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain (1.-10.) Havainto ja havainnoiminen, visuaalinen hahmotus Kolmiulotteinen hahmotus Tallentavat välineet taiteellisen ilmaisun lähtökohtana Kuvalliset peruselementit ja visuaalinen ilmaisu Grafiikka Taidehistorian kuvasto Kuva - sana Ekologia ja kierrätys Tila, ympäristö ja performanssi Päättötyö 4

5 5. Opetusjärjestelyt 5.1. Oppilaaksi ottaminen 5.2. Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) 5.3. Opetusmuodot 5.4. Opintoryhmien koko 5.5. Opintojen enimmäisaika 5.6. Opintokokonaisuuden suorittaminen hyväksytysti 5.7. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen 6. Arviointi 6.1. Oppilasarviointi Suullinen palaute Opintokirja Portfoliotyöskentely Päättötyön arvostelu 6.2. Päättötodistus 6.3. Osallistumistodistus 6.4. Kurssiarviointi ja asiakastyytyväisyystutkimus 6.5. Oppilaitoksen itsearviointi LIITTEET 1. liite OPINTOJEN RAKENNE 5

6 1. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 1.1. Kuvataideopetuksen tehtävä Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä niin henkilökohtaisella kuin yhteisöllisellä tasolla. Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista ja paikallista kulttuuria sekä tukea opiskelijan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia moniarvoisessa maailmassa. Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita opiskelija tarvitsee elämässään ja jotka antavat hänelle valmiuksia itsensä kehittämiseen ja hakeutua myöhempiin opintoihin Kuvataideopetuksen arvot ja yleiset tavoitteet Opetus perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti tajunnallisena, kehollisena ja elämäntilanteessaan toimivana olentona. Keskeistä on opiskelijan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen vapaiden ja vastuullisten valintojen kautta. Opetuksen tavoitteena on tukea aikuisten itsetuntemuksen ja -ymmärryksen kasvua sekä kehittää tätä taidekontekstissa. Opiskelija rakentaa maailmankuvaansa ilmaisemalla ja tutkimalla taiteen keinoin kokemuksiaan ja itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä. Ihminen on ainutkertainen persoona, joka toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti elämäänsä. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä suvaitsevaan ja rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. 6

7 Opetuksen tavoite on tukea sosiaalista hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja monikulttuurisuuden kohtaamista. Opiskelussa on tärkeää herkistyminen taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä ilo, halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Opetuksessa tulee ottaa huomioon osallistujien yksilölliset erot ja tukea heidän kehittymistään omista lähtökohdistaan. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksessa korostuu taiteidenvälisyys. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa. Visuaalisten taiteiden kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen eri osa-alueilla, joita ovat kuvallinen ilmaisu, kuvallinen media, kulttuuriperintö, esineympäristö ja muotoilu sekä luonnon ja rakennetun ympäristön visuaaliset ilmiöt. Opiskelija oppii ymmärtämään, tulkitsemaan ja arvottamaan kuvataiteen ilmiöitä nyky-yhteiskunnassa historiallisesta, eettisestä ja esteettisestä näkökulmasta. Visuaaliset valmiudet Opiskelija oppii - ajattelun valmiuksia - maailman jäsentämistä näkemänsä ja kokemansa avulla - oman työskentelynsä jäsentämistä ja pohdintaa - käyttämään omassa ilmaisussaan ajatuksiaan, mielikuviaan, tunteitaan, tietojaan ja taitojaan - visuaalisten taiteiden käsitteitä ja sanastoa ja osaa käyttää niitä. Ilmaisu Opiskelija oppii - ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan visuaalisesti - ilmaisussa tarvitsemiaan taitoja ja tietoja - käyttämään keskeisiä välineitä, työtapoja ja materiaaleja sekä soveltamaan niitä työskentelyssään - soveltamaan taitojaan ja tietojaan oman työn suunnittelussa ja toteuttamisessa - hakemaan vaikutteita työskentelyynsä luonnosta, rakennetusta ympäristöstä, historiallisista kohteista, museoista ja näyttelyistä, muilta taiteenaloilta, tietokirjallisuudesta ja mediasta sekä visuaalisten ja muiden alojen ammattilaisilta. 7

8 - välinehuollon perusteita, materiaalien tarkoituksenmukaista, turvallista ja kestävän kehityksen mukaista käyttöä. Kulttuurisuhteen kehittyminen Opiskelija oppii - hankkimaan tietoa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien elämäntavoista, visuaalisista taiteista, niiden historiasta, nykyisyydestä ja kulttuuriperinnöstä sekä vertailemaan niitä keskenään - arvostamaan ja arvottamaan omaa kulttuuriaan ja itselleen vieraita kulttuureita - sijoittamaan oman työskentelynsä, visuaalisen maailmankuvansa ja kuvakäsityksensä ympäröivään kulttuuriseen jatkumoon - tuntemaan vastuuta luonnosta ja elinympäristöstä. Sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset taidot Opiskelija oppii - oma-aloitteisuutta - keskittymiskykyä, herkkyyttä, eläytymiskykyä ja itseluottamusta - ottamaan vastuuta omasta ja ryhmän työskentelystä - työskentelemään vuorovaikutuksessa ryhmän ja ympäröivän yhteisön kanssa - käyttämään kulttuuripalveluja Arviointikyvyn kehittyminen Opiskelija oppii - arvostamaan, tulkitsemaan ja arvioimaan sekä omaa että muiden työskentelyprosessia, oppimista ja tuloksia - arvioimaan visuaalisten taiteiden teoksia, tuotteita, rakennettua ja luonnonympäristöä sekä mediaympäristöä. Syventävien opintojen tuomat lisävalmiudet Opiskelija oppii - hyödyntämään hyödyntää luovasti ja syvällisesti perusopintojen aikana omaksumiaan taitoja ja tekniikoita ja omaa valmiudet itsenäiseen taiteellisen työn jatkamiseen ja kehittämiseen - ottamaan vastuuta omista taiteellista tavoitteistaan - arvioimaan kehitystään omassa taiteellisessa ilmaisussa. 8

9 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi taitojen ja tietojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Taiteen oppiminen on pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen prosessi. Opiskelu on tavoitteellista. Erilaisissa tilanteissa työskennellään opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti. Opettajalla on keskeinen merkitys sekä opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että erilaisten opiskelijoiden edistyminen on mahdollista. Opiskelijalla on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan aiemmat kokemukset ja hänen elämismaailmansa. Oppimisessa lähtökohtana on tutkiva oppiminen ja toiminnallinen lähestymistapa opittaviin asioihin. Työtapojen tulee ohjata opiskelijaa arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia Opiskeluympäristö Tavoitteena on, että opiskeluympäristö tukee opiskelijan kasvua ja oppimista sekä antaa hänelle onnistumisen kokemuksia. Hyvä opiskeluympäristö on sosiaalisesti, psyykkisesti ja fyysisesti turvallinen. Hyvä opiskeluympäristö on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja oppilasta rohkaiseva. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus asettaa omia tavoitteita, ja häntä tulee kannustaa työskentelemään itsenäisesti ja toisten kanssa. Opiskelijaa tuetaan löytämään sopivia työtapoja sekä kehittämään taitoja tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun. Tilojen, työvälineiden ja materiaalien tulee mahdollistaa opetussuunnitelman mukainen opiskelu. Opiskeluympäristössä on otettava huomioon, että taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä ja taitojen oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaatii aikaa. 9

10 Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen sekä kykyyn arvioida omaa oppimista. Opetuksessa painottuvat yhdessä opiskelu ja oppiminen Työtavat Työtapoja valittaessa huomioidaan opittavan asian tai tehtävän luonne ja työskentelyn prosessinomaisuus. Tehtäviin virittäydyttäessä huomioidaan moniaistisuuden, mielikuvituksen ja eläytymisen merkitys. Aiheiden, teemojen ja työtapojen valinnoilla pyritään vahvistamaan oppimisen iloa. Oppimistapahtumassa on keskeistä omien kokemuksien, ajatusten ja tunteiden pohdinta ja niiden työstäminen visuaaliseen muotoon. Visuaalisissa taiteissa ilmaisukyky, taidot ja tiedot kehittyvät, kun opiskelu etenee rauhallisesti ja pitkäkestoisesti. Materiaalien ja tekniikoiden parissa työskentely vaatii aikaa Ryhmäopetus Opinnot toteutetaan pääasiassa ryhmälle suunnattuna lähiopetuksena. Ryhmä-opetuksessa opiskelu on opettajan ohjauksen alaista opiskelijan itsenäistä yksilö- tai pienryhmätyöskentelyä. Ryhmäopetukseen sisältyy lisäksi oppitunnilla tapahtuva yhteinen työskentelyyn suuntautuminen ja arviointi Opiskelijan itsenäinen työskentely Opiskelijan itsenäinen työskentely toteutuu opetuksen ulkopuolella omalla ajalla. Työskentely tapahtuu ilman opettajan ohjausta. 3. Opintojen rakenne, kesto ja laajuus 3.1. Opintojen rakenne ja kesto Aikuisten kuvataiteen perusopetus rakentuu kymmenestä opetussuunnitelman mukaisesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Koulutus kestää yhteensä neljä vuotta ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Ensimmäinen ja toinen vuosi sisältävät perusopintoja, kolmas ja neljäs vuosi sisältävät syventäviä opintoja. Kolme 10

11 ensimmäistä lukuvuotta koostuvat kukin kolmesta opintokokonaisuudesta. Neljäs vuosi muodostaa yhden opintokokonaisuuden. Opetussuunnitelmassa määriteltyjen opintokokonaisuuksien rinnalla tarjotaan opiskelijalle pakollisia valinnaisia opintoja koulutuksen koko keston ajan. Nämä opinnot sisällytetään vaadittavaan kymmeneen opintokokonaisuuteen opiskelijan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) huomioiden ja sitä noudattaen. Pakollisia valinnaisia opintoja tarjoavat Keravan Opisto ja muut taideoppilaitokset. Muiden taideoppilaitosten opinnoista opiskelija esittää opetussisällön sekä oman työskentelyn koosteen koulutuksesta vastaavalle opettajalle arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi ennen kuin opintosuoritus voidaan lukea osaksi taiteen perusopetuksen opintoja. Opintoihin sisällytetään myös opiskelijan aikaisemmin oppima, joka tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi perusopintoja opiskelijavalinnan yhteydessä Opintojen laajuus Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaisten opintojen laajuus on vähintään 502 opetustuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. Opintojen tuntimäärää voidaan nostaa valinnaisten opintojen myötä. Kaikille yhteinen lähiopetus koostuu syys- ja kevätlukukausina annettavista yhteensä kymmenestä opintokokonaisuudesta opintokokonaisuudet muodostavat aikuisten taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opintojen perusopinnot, ja ne kestävät kaksi ensimmäistä lukuvuotta opintokokonaisuudet muodostavat syventävät opinnot, ja ne kestävät kaksi seuraavaa lukuvuotta opintokokonaisuudet toteutetaan kolmena ensimmäisenä vuonna. Opintokokonaisuudet sisältävät kukin viisi tai kymmenen lähiopetuskertaa. Yhden opintokerran pituus on neljä oppituntia. Syyslukukauden aikana annetaan lähiopetusta 44 opetustuntia ja kevätlukukauden aikana 48 opetustuntia, mihin tuntimäärään lasketaan myös lukuvuoden alussa ja lopussa pidettävät orientaatio-, portfoliotyöskentely- ja arviointi- 11

12 kokoontumiskerrat. Tämän lisäksi lasketaan, että opiskelija käyttää itsenäiseen tiedonhankintaan ja näyttelyissä käynteihin 18 tuntia lukuvuoden aikana. 10. opintokokonaisuus toteutetaan neljäntenä opintovuonna. Opintokokonaisuus sisältää yhteensä 6-8 lähiopetuskertaa. Yhden opintokerran pituus on neljä tai kahdeksan opetustuntia. Syyslukukauden aikana annetaan lähiopetusta 12 opetustuntia, mihin tuntimäärään lasketaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman, portfoliotyöskentelyn ja päättötyön orientaatiokokoontumiskerrat. Kevätlukukauden aikana annetaan lähiopetusta 20 opetustuntia, mihin tuntimäärään lasketaan näyttelyprojektin orientaatio- ja arviointikokoontumiskerrat. Tämän lisäksi lasketaan, että opiskelija käyttää päättötyön itsenäiseen työskentelyyn 90 tuntia lukuvuoden aikana. Pakollisten valinnaisten opintojen laajuus on vähintään 30 opetustuntia. Näitä opintoja voi suorittaa koulutuksen koko keston ajan. Opintoihin ottamisen yhteydessä tapahtuva hakijan aikaisemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen vastaa laajuudeltaan vähintään 20 opetustuntia. 4. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain 4.1. Yleiset tavoitteet ja sisällöt Opintojen tavoitteena on kehittää visuaalisen ajattelun taitoja niin, että opiskelijalle syntyy käsitys visuaalisen ilmaisun laaja-alaisuudesta ja kerroksellisuudesta. Oman taiteellisen työskentelyn avulla oppilas voi määrittää suhdettaan luontoon ja kulttuuriin sekä ymmärtää, analysoida ja tulkita yhteiskunnassa ilmeneviä visuaalisia merkityksiä. Tavoitteena on, että opiskelija opintojen myötä oppii ymmärtämään taiteen merkityksen omassa elämässään. Opintojen tavoitteena on tukea ja kehittää opiskelijan monilukutaitoa. Kuvataiteen yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä ilmaista itseään kuvallisesti, tulkita kuvaa ja arvioida sitä kriittisesti. Tavoitteena on, että hän oppii hankkimaan omassa ilmaisussaan tarvitsemiaan taitoja ja tietoja ja harjoittelee niiden käyttöä. Opetuksessa on 12

13 keskeistä opiskelijan visuaalisen yleissivistyksen sekä ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition sekä aistitiedon merkitys. Opiskelija harjoittelee materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija laajentaa ja syventää yleistä visuaalisen kulttuurin tietämystään. Opetusta suunniteltaessa on otettava huomioon aikuisten kiinnostuksen kohteet, heidän aiemmat opintonsa ja kokemuksensa visuaalisten taiteiden alueilla. Aikuisia ohjataan laatimaan oma opiskeluohjelma oppilaitoksen opetustarjonnan pohjalta. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri. Opiskelijaa rohkaistaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa sekä arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä. Aikuisia ohjataan itsenäiseen ja oma-aloitteiseen opiskeluun. Opetus on ongelmakeskeistä ja vuorovaikutuksellista. Tavoitteena on kehittää oppilaan tutkivaa ja ennakkoluulotonta työskentelytapaa. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan ja arvioimaan sanallisesti omaa ja muiden työskentelyä. Kuvataiteen opetuksen keskeisiä oppisisältöjä ovat piirustus ja maalaus, keramiikka, kuvanveisto, valokuva, video, grafiikka, ympäristö- ja yhteisötaide, kierrätystaide, performanssi, kuvallinen media, monitaiteelliset työmuodot sekä taidehistoria. Kuvataiteen perusopinnot huomio paikallinen kulttuuri ja sen tarjoamat toimintamahdollisuudet Tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain (1.-10.) Havainto ja havainnoiminen, visuaalinen hahmotus (1. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on tukea kuvailmaisun perustaitojen kehittymistä piirtämisessä ja maalaamisessa sekä kykyä kommunikoida kuvan avulla ja kehittää omaa ilmaisua. Opintokokonaisuuden aikana perehdytään havainnoimiseen ja piirtämiseen kokonaisvaltaisena tapahtumana, joka on kuvallisen toiminnan perusta. Opinnoissa tutustutaan eri piirustus- ja maalausmateriaaleihin, -välineisiin ja tekniikoihin, ja näiden luonteenomaisiin ilmaisumahdollisuuksiin. Opiskelija harjoittelee materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksen- 13

14 mukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Tehtävänantojen avulla tutustutaan kuvallisen kielen käsitteisiin. Näitä ovat väri, muoto, tila, valo ja varjo, pintarakenne, sommittelu, suhteet ja liike Kolmiulotteinen hahmotus (2. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on kehittää tilan ja muodon tajua hyödyntäen savimateriaalin ja keraamisen työskentelyn mahdollisuuksia. Tavoitteena on oppia näkemään ja ymmärtämään kolmiulotteinen työskentely suhteessa ympäröivään tilaan. Opintokokonaisuuden aikana perehdytään keramiikan valmistamisen työvaiheisiin, joita ovat savimassan valmistaminen, astian tai esineen muotoileminen (levy- ja makkaratekniikka, dreijaaminen), polttaminen ja jälkikäsittely (väriaineet ja lasitteet). Opiskelija harjoittelee materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija tutustuu esineympäristöön ja muotoilun perusteisiin. Tehtäväantojen avulla opitaan erittelemään ja vertailemaan taide- ja käyttöesineen esteettisiä ja funktionaalisia merkityssisältöjä. Tehdään sekä taide- että käyttöesineitä Tallentavat välineet taiteellisen ilmaisun lähtökohtana (3. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on perehtyä valokuvauksen ja videotyöskentelyn perustaitoihin ja -tietoihin ja oppia käyttämään valokuvaa ja videota dokumentointiin ja taidetyöskentelyn apuvälineenä. Opinnoissa tutustutaan valo- ja videokuvailmaisun perusteisiin (tilanteen valinta, valo ja valaistus, sommittelu, kuvakulmat, rajaukset, aika, liike) sekä digi- ja videokameran käyttöominaisuuksiin. Opinnoilla vahvistetaan yleistä medialukutaitoa. Tehtävissä keskitytään luonnon- ja rakennetun ympäristön sekä ihmisen kuvaamiseen Kuvalliset peruselementit ja visuaalinen ilmaisu (4. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on terävöittää havaintoa ja ymmärrystä kuvan perustana olevista kuvallisista peruselementeistä. Opintokokonaisuuden tavoitteena on harjoitella eri maalaustekniikoita ja rohkaista opiskelijaa 14

15 etsimään ja kokeilemaan omaa tapaansa käyttää välineitä ja materiaaleja sekä tämän kautta kehittää omaa ilmaisuaan. Opintokokonaisuuden aikana käsitellään väriin ja väriteorioihin, muotoon, sommitteluun ja materiaaliin liittyviä kysymyksiä. Opinnoissa eritellään kuvaa ja kuvanrakentamisen elementtejä, joita ovat kuvalliset perustekijät (piste, viiva, pinta, volyymi), kuvalliset muuntujat (koko, muoto, paikka, suunta, lukumäärä), rytmi, jännite ja tasapaino, liike, tila, väri, materiaali ja aineellisuus. Opintojen aikana kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työtapoja sekä havainnoidaan materiaalin ja ilmaisun suhdetta töissä. Visuaalinen työskentely on moniaistinen, uutta luova tapahtuma, joka kannustaa opiskelijaa jatkuvaan vuoropuheluun oman työskentelyn ja sen sisällön kanssa Grafiikka (5. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on tutustua grafiikan eri menetelmiin ja työtapoihin ja saada omakohtainen kokemus yleisimmistä taidegrafiikan tekniikoista. Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan omia teoksiaan ja löytää ilmaisutapansa taidegrafiikan menetelmillä. Opintokokonaisuuden aikana harjoitellaan eri taidegrafiikan tekniikoita (metalligrafiikka, puupiirros, uniikkivedokset ja monotypia) harjoitustöiden avulla ja tutustutaan värien ja materiaalien käytön perusteisiin. Opiskelija etsii omaa tapaansa käyttää taidegrafiikan tekniikoita työskentelyssään ja ilmaisussaan. Tutustutaan taidegrafiikan historiaan Taidehistorian kuvasto (6. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleinen kuva kuvataiteen kehityksestä uuden ajan alusta nykypäivään ja perehdyttää hänet kuvataiteessa ilmeneviin historiallisiin ulottuvuuksiin ja niiden merkityksiin. Tavoitteena on tarkastella eri aikakausien kuvaston ja oman työskentelyn välistä suhdetta. Opintokokonaisuudessa esitellään kuvataiteen kehityksen pääpiirteet uuden ajan alusta nykypäivään. Esitellään eri aikakausien taidesuuntauksien taustalla olevia arvoja, tavoitteita ja esteettisiä pyrkimyksiä. Opiskelua rikastetaan taidehistoriaan ja sen kuvastoon sekä lähiympäristön kulttuuriperinteeseen liittyvillä tehtävänannoilla ja työskentelyllä. 15

16 Kuva - sana (7. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on harjoittaa opiskelijan kirjoittamisen yleisiä taitoja ja rohkaista häntä tekstin tuottamisessa ja vahvistaa monilukutaitoa. Tavoitteena on ymmärtää, että kirjoittaminen voi toimia itsetuntemuksen, taidetyöskentelyn ja oman taiteilijuuden hahmottamisen apuvälineenä. Oman työskentelyn ja kuvien sanallistamisen tavoitteena on tukea opiskelijan oman arviointikyvyn kehittymistä sekä portfolio ja päättötyön kirjallisen osuuden tuottamista. Opinnoissa tutustutaan kuvan, sanan ja äänen välisen vuorovaikutuksen erilaisiin ilmentymiin. Oman tekstien lisäksi tutustutaan taidehistorian, eri taiteilijoiden, muiden opiskelijoiden ja median teksteihin ja keskustellaan niistä yhdessä Ekologia ja kierrätys (8. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on herättää opiskelijoiden kiinnostus ympäristön tilaan ja sen suojeluun liittyviin kysymyksiin. Tavoitteena on ymmärtää omien valintojen merkitys arkiympäristössä ja antaa välineitä toimia vastuuntuntoisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteena on, että opiskelijan tekemät valinnat tukevat kestävää kehitystä. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan luonnon- ja kierrätysmateriaalista valmistettuihin taide- ja käyttöesineisiin sekä näitä materiaaleja käyttäviin taiteilijoihin ja käsityöläisiin. Opinnoissa harjoitellaan kestävän kehityksen mukaisilla materiaaleilla ja työvälineillä. Opiskelijat tekevät taide- ja käyttöesineitä luonnon- ja kierrätysmateriaalista. Opinnoissa kiinnitetään huomiota työskentelyn eettisyyteen ja ekologisuuteen Tila, ympäristö ja performanssi (9. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on auttaa opiskelijaa ja yhteisöä uudistamaan suhdettaan ympäröivään tilaan ja maailmaan. Taidetyöskentelyn tavoitteena on pohtia teoksen käsitettä ja sitä, kuinka teos ja sen ympäristö tai ympäröivä tila muodostavat kokonaisuuden. Tavoitteena on myös tutustua omaan kehollisuuteen ja sen vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Taidetyöskentelyn tavoitteena on kehittyä visuaalisten ja ajatuksellisten kokonaisuuksien hahmottamisessa, oppia toteuttamaan teemallisia kokonaisuuksia ja suunnittelemaan taide-esitys yleisölle. 16

17 Opetuksen keskiössä on taiteen tekeminen jonkin yhteisön ehdoilla, yhteisön jäsenten kanssa ja heitä varten. Tutustutaan luonnonympäristöön ja rakennettuun kulttuuriympäristöön taidetyöskentelyn näyttämönä. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan kehon ja tilan vuorovaikukseen. Työmuodot ovat monitaiteisia ja monikulttuurisia. Teos voi olla itsenäinen objekti, teko, tapahtuma tai prosessi. Opetuksen ja työskentelyn teemat ja sisällöt nostetaan yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksesta ja paikallisesta kulttuurista Päättötyö (10. opintokokonaisuus) Päättötyön tavoitteena on osoittaa, että opiskelija omaa itsenäisen taiteellisen työskentelyn valmiuden. Opiskelija on saavuttanut tämän valmiuden harjaannuttamalla kuvan tekemisen taitojaan monipuolisesti opinnoissaan. Päättötyöhön sisältyy taideteos, teossarja ja esityksen kaltainen kokonaisuus. Tämän lisäksi päättötyöhön kuuluu opiskelijan kuvaan ja tekstiin perustuva portfolio sekä oman teoksen näytteille asettaminen. Opiskelija toteuttaa päättötyön kokonaisuuden itsenäisesti omalla ajalla. Työskentely etenee opiskelijan oman taidetyöskentelyn ja -prosessin mukaisesti. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaiset valinnat ja ohjaus tukevat työskentelyä. Opiskelija saa päättötyöstään ja portfoliostaan kirjallisen arvion. Arvion suorittaa ja laatii vähintään kaksi kuvataiteen asiantuntijaa yhdessä. Näistä toinen on koulutuksesta vastaava opettaja. 5. Opetusjärjestelyt 5.1. Opiskelijavalinta Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaisiin opintoihin opiskelijat valitaan työnäytteiden ja haastattelun perusteella. Valinnassa vaikuttavat visuaalisten taiteiden alueella ilmenevä lahjakkuus ja sitoutuminen neljän vuoden opintoihin. 17

18 Opiskelijavalinta järjestetään elokuussa. Valinnan suorittaa vähintään kaksi kuvataiteen asiantuntijaa yhdessä, joista toinen on koulutuksesta vastaava opettaja. Valintajärjestelyistä ilmoitetaan Keravan Opiston verkkosivuilla saman vuoden keväästä lähtien sekä Keravan Opiston syksyn ohjelmalehdessä. Opintoihin voivat hakeutua 16 vuotta täyttäneet. Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaisten opintojen ryhmä aloittaa joka neljäs vuosi syksyllä. Opintoihin voi hakea oppilaaksi myös aloitusta seuraavana syksynä. Ryhmän maksimikoko on 16 opiskelijaa. 5.2 Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) Henkilökohtainen opetussuunnitelma laaditaan yhdessä koulutuksesta vastaavan opettajan kanssa jo opintojen alkuvaiheessa. Myöhemmin sitä täydennetään ja muokataan opintojen edistyminen ja opiskelijan kiinnostuksen kohteet huomioiden. Henkilökohtaista opetussuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan opiskelijan aikaisemmat opinnot ja senhetkiset kyvyt sekä valmiudet Opetusmuodot Kaikille yhteinen lähiopetus tapahtuu neljän lukuvuoden aikana kokoontuvissa opetusryhmissä. Lähiopetus koostuu tunnilla annettavasta luento-opetuksesta, opetettavan aiheen alustuksista, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja yhteisistä keskustelu- ja kritiikkitilaisuuksista. Lähiopetukseen lasketaan lisäksi erilliset orientaatio- ja arviointikokoontumiset. Opintoihin kuuluvat myös valinnaiset kurssit ja itsenäinen työskentely, joita opiskelijat suorittavat henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) mukaisesti. Opiskelijat saavat ohjausta koulutuksesta vastaavalta opettajalta henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa tekemiseen opintojen orientaatiokokoontumiskertoina. Opiskelijat saavat valita Keravan Opiston opettajakunnasta yhden opettajan henkilökohtaiseksi päätöstyön ohjaajakseen Opintoryhmien koko Opetusryhmä muodostetaan niin, että sen koko mahdollistaa aikuisten taiteen perusopetukselle opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Opetusryhmä perustetaan, mikäli siihen ilmoittautuu 12 opiskelijaa. Enimmillään opiskelijoita voi yhdessä ryhmässä olla

19 5.5. Opintojen enimmäisaika Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää puuttuvia opintojaan ja viedä opintonsa päätökseen yhden ylimääräisen lukuvuoden aikana. Opiskelijan tulee esittää tätä koskien tavoitteellinen opintosuunnitelma, ja hyväksyttää se etukäteen taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaisten opintojen koulutuksesta vastaavalla opettajalla Opintokokonaisuuden hyväksytty suorittaminen Opintokokonaisuuden suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää 80 % läsnäoloa lähiopetusjaksoilla tai vastaavaa opintosuoritusta, jonka vastaava opettaja hyväksyy erillistapauksena Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Mikäli opiskelija ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan opiskelijan edellytyksiä. Tällöin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. 6. Arviointi 6.1. Opiskelijan arviointi Arviointi on jatkuvaa ja oppimiseen kannustavaa. Se ohjaa opiskelijaa omien tavoitteiden asettamisessa ja tukee hänen edistymistään opinnoissa. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan itselleen asettamat tavoitteet ja oppisisällöt sekä aikaisemmat opinnot. Opetuksen järjestäjä määrää opetussuunnitelmassaan opiskelijalle vuosittain annettavan palautteen määrästä ja muodosta. Opiskelija harjoittelee itsearviointia koko opiskelun ajan. Häntä opastetaan oman oppimisensa 19

20 dokumentoimiseen ja kehittymisensä seurantaan. Arvioinnin kohteina ovat visuaalisten taiteiden yhteisten tavoitteiden ja opintokokonaisuuksien tavoitteiden saavuttaminen Suullinen palaute Aikuisopetuksessa arviointi perustuu opettajan ja opiskelijan väliseen vuorovaikutukseen. Opiskelijalle annetaan suullista palautetta tarvittaessa opetustilanteessa. Kahdenkeskiset ja ryhmän kanssa käydyt yhteiset keskustelut suuntaavat opetustilannetta ja toimintaa ja kannustavat myös itsearviointiin Opintokirja Jokaisella opiskelijalla on opintokirja, josta seurataan opintojen etenemistä Portfoliotyöskentely Opintojen alussa käynnistettävä työpäiväkirja toimii itsearvioinnin välineenä koko koulutuksen ajan. Työpäiväkirja tekee näkyväksi opiskelijat vahvuuksia ja osaamisen kehittämistarpeita. Kolmannen lukuvuoden alussa käynnistettävä päättötyön portfoliotyöskentely syventää ja suuntaa itsearviointia tietoiseksi ja jäsentyneeksi osaksi työskentelyä Päättötyön arvostelu Opiskelija saa päätöstyöstään ja portfoliostaan kirjallisen arvion. Arvion suorittaa ja laatii vähintään kaksi kuvataiteen asiantuntijaa yhdessä, joista toinen on koulutuksesta vastaava opettaja Päättötodistus Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot suoritettuaan opiskelija saa päättötodistuksen. Opiskelija saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän todistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta tai henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaiset vastaavat, vähintään 502 opetustunnin, laajuiset opinnot. Päättötodistukseen merkitään kaikki opiskelijan suorittamat aikuisten taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän piiriin kuuluvat opintokokonaisuudet. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua. Päättötodistus sisältää seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi 20

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007

Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007 Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007 1 Sisällysluettelo 1. Espoon työväenopiston toiminta-ajatus, arvot ja yleiset

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunta 21.5.2008 40 Koulutuslautakunta 14.6.2006 50 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA VISUAALISET TAITEET Kuvataide/Kuvataidekoulu Värikäs Käsityö/Käsityökoulu Taituri

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen Mäntsälän kansalaisopisto Sivistyslautakunta 19.4.2006 60 Päivitetty 26.4.2011 SISÄLTÖ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI 17.12.2009 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Opetushallitus 2005 MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 30.3.2005 Dnro 10/011/2005 Voimassaoloaika 30.3.2005

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN. OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä KUVATAIDE

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN. OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä KUVATAIDE RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä KUVATAIDE 1 KUVATAIDEKOULUN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUUSSUUNNITELMA Kuvataidekoulun toiminta perustuu

Lisätiedot

TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet

TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet Mikko Hartikainen Opetushallitus TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN 15.4.2010 Helsinki, Paasitorni Esityksen rakenne

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminta-ajatus

Sisällysluettelo. Toiminta-ajatus Sisällysluettelo Toiminta-ajatus 1. Taidekoulun arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet 1 1.1. Kulttuurinen pääoma 1 1.2. Lapsilähtöisyys 1 1.3. Yksilön rohkaiseminen 1 1.4. Visuaalinen yleissivistys 2 1.5.

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1381

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

LAUKAAN KANSALAISOPISTO

LAUKAAN KANSALAISOPISTO LAUKAAN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen toiminta Laukaassa perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS laajan oppimäärän opetussuunnitelma KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT Toiminimi: ETELÄ-POHJANMAAN KÄSI- JA

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Saija Purhonen 24.11.2011 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin suomenkielisen työväenopiston

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ 15.12.2016 OPETUSHALLITUS LUONNOS 15.12.2016 TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 LAAJA OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 1 OPETUSSUUNITELMA 1 Kivalo-opiston toiminta-ajatus 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö 30.3.2011 Opetusneuvos Mikko Hartikainen OPETUSHALLITUS Pienryhmäpohdinta ja yhteinen purku (15 min. + 30 min.) Taiteen

Lisätiedot

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3.

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3. MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 3. luokka KUVATAIDE Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, 1vvh Tavoitteet 3. luokka T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33.

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. LÄNTISEN KESKI-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. 1. OPPILAITOKSEN

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista eperusteet-palvelussa

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista eperusteet-palvelussa 1. Kulttuurinen moninaisuus Yksilöt ja ryhmät ovat kulttuurisesti monimuotoisia ja muuttuvia. Kulttuuri nähdään historiallisesti ja sosiaalisesti välittyvänä merkitysten järjestelmänä, joka ilmenee erilaisten

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KÄSITYÖ 2. VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTA-AJATUS JA KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS

VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KÄSITYÖ 2. VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTA-AJATUS JA KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS 2 VALKEAKOSKI-OPISTO VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KÄSITYÖ SISÄLTÖ 1. VALKEAKOSKI-OPISTO 2. VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTA-AJATUS JA KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS 3. KÄSITYÖN

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Teatteritaiteen yleinen oppimäärä. Lasten ja nuorten teatteritaiteen perusopetuksen opetussuunnitelma

PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Teatteritaiteen yleinen oppimäärä. Lasten ja nuorten teatteritaiteen perusopetuksen opetussuunnitelma Nokia-Pirkkala Taiteen perusopetus (laki 633/1998 ja asetus 813/1998) Teatteri, lapset ja nuoret PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA Teatteritaiteen yleinen oppimäärä Lasten ja nuorten teatteritaiteen perusopetuksen

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ 15.12.2016 OPETUSHALLITUS LUONNOS 15.12.2016 TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti. Vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia,

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma 1 SISÄLTÖ 1 CMC Tanssinopetus 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Opetussuunnitelman laadinta 1.3 Opetuksen tehtävät ja yleistavoitteet 1.4 Arvot 2 Opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot