Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide"

Transkriptio

1 Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma

2 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien asukkaille, laadukasta opetusta ja elinikäisen oppimisen tilaisuuksia ja väyliä. Aikuisten taiteen perusopetus kuvataiteissa tarjoaa pitkäjänteistä, yksityisellä ja yleisellä tasolla tapahtuvaa koko paikallisyhteisöä rikastuttavaa toimintaa. Tämä opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamaan taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Dnro 11/011/2005). Opetussuunnitelman perusteiden lisäksi opetussuunnitelmatyön muita lähteitä ovat olleet Keravan kuvataidekoulun opetussuunnitelma, Keravan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma, Tuusulan kansalaisopiston aikuisten kuvataiteen perusopetuksen opetussuunnitelma, Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun aikuisten taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma - luonnos, Espoon kaupungin työväenopiston taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän (Visuaaliset taiteet: kuvataide) opetussuunnitelma ja Taiteen perusopetusliiton Virvatuli-itsearviointijärjestelmä. Opetussuunnitelman on laatinut Teija Leppänen TaM, päätoiminen taideopettaja, apulaisrehtori. Keravalla

3 Keravan Opiston aikuisten taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Keravan Opiston aikuisten taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) ja asetukseen taiteen perusopetuksesta (813/1998). Opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Tämä opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamaan taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Dnro 11/011/2005). 3

4 SISÄLTÖ 1. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2. Arvot ja yleiset tavoitteet 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys 2.2. Opiskeluympäristö 2.3. Työtavat Ryhmäopetus 3. Opintojen rakenne, kesto ja laajuus Oppilaan itsenäinen työskentely 3.1. Opintojen rakenne ja kesto 3.2. Opintojen laajuus 4. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain 4.1. Yleiset tavoitteet ja sisällöt 4.2. Tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain (1.-10.) Havainto ja havainnoiminen, visuaalinen hahmotus Kolmiulotteinen hahmotus Tallentavat välineet taiteellisen ilmaisun lähtökohtana Kuvalliset peruselementit ja visuaalinen ilmaisu Grafiikka Taidehistorian kuvasto Kuva - sana Ekologia ja kierrätys Tila, ympäristö ja performanssi Päättötyö 4

5 5. Opetusjärjestelyt 5.1. Oppilaaksi ottaminen 5.2. Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) 5.3. Opetusmuodot 5.4. Opintoryhmien koko 5.5. Opintojen enimmäisaika 5.6. Opintokokonaisuuden suorittaminen hyväksytysti 5.7. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen 6. Arviointi 6.1. Oppilasarviointi Suullinen palaute Opintokirja Portfoliotyöskentely Päättötyön arvostelu 6.2. Päättötodistus 6.3. Osallistumistodistus 6.4. Kurssiarviointi ja asiakastyytyväisyystutkimus 6.5. Oppilaitoksen itsearviointi LIITTEET 1. liite OPINTOJEN RAKENNE 5

6 1. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 1.1. Kuvataideopetuksen tehtävä Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä niin henkilökohtaisella kuin yhteisöllisellä tasolla. Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista ja paikallista kulttuuria sekä tukea opiskelijan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia moniarvoisessa maailmassa. Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita opiskelija tarvitsee elämässään ja jotka antavat hänelle valmiuksia itsensä kehittämiseen ja hakeutua myöhempiin opintoihin Kuvataideopetuksen arvot ja yleiset tavoitteet Opetus perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti tajunnallisena, kehollisena ja elämäntilanteessaan toimivana olentona. Keskeistä on opiskelijan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen vapaiden ja vastuullisten valintojen kautta. Opetuksen tavoitteena on tukea aikuisten itsetuntemuksen ja -ymmärryksen kasvua sekä kehittää tätä taidekontekstissa. Opiskelija rakentaa maailmankuvaansa ilmaisemalla ja tutkimalla taiteen keinoin kokemuksiaan ja itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä. Ihminen on ainutkertainen persoona, joka toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti elämäänsä. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä suvaitsevaan ja rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. 6

7 Opetuksen tavoite on tukea sosiaalista hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja monikulttuurisuuden kohtaamista. Opiskelussa on tärkeää herkistyminen taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä ilo, halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Opetuksessa tulee ottaa huomioon osallistujien yksilölliset erot ja tukea heidän kehittymistään omista lähtökohdistaan. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksessa korostuu taiteidenvälisyys. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa. Visuaalisten taiteiden kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen eri osa-alueilla, joita ovat kuvallinen ilmaisu, kuvallinen media, kulttuuriperintö, esineympäristö ja muotoilu sekä luonnon ja rakennetun ympäristön visuaaliset ilmiöt. Opiskelija oppii ymmärtämään, tulkitsemaan ja arvottamaan kuvataiteen ilmiöitä nyky-yhteiskunnassa historiallisesta, eettisestä ja esteettisestä näkökulmasta. Visuaaliset valmiudet Opiskelija oppii - ajattelun valmiuksia - maailman jäsentämistä näkemänsä ja kokemansa avulla - oman työskentelynsä jäsentämistä ja pohdintaa - käyttämään omassa ilmaisussaan ajatuksiaan, mielikuviaan, tunteitaan, tietojaan ja taitojaan - visuaalisten taiteiden käsitteitä ja sanastoa ja osaa käyttää niitä. Ilmaisu Opiskelija oppii - ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan visuaalisesti - ilmaisussa tarvitsemiaan taitoja ja tietoja - käyttämään keskeisiä välineitä, työtapoja ja materiaaleja sekä soveltamaan niitä työskentelyssään - soveltamaan taitojaan ja tietojaan oman työn suunnittelussa ja toteuttamisessa - hakemaan vaikutteita työskentelyynsä luonnosta, rakennetusta ympäristöstä, historiallisista kohteista, museoista ja näyttelyistä, muilta taiteenaloilta, tietokirjallisuudesta ja mediasta sekä visuaalisten ja muiden alojen ammattilaisilta. 7

8 - välinehuollon perusteita, materiaalien tarkoituksenmukaista, turvallista ja kestävän kehityksen mukaista käyttöä. Kulttuurisuhteen kehittyminen Opiskelija oppii - hankkimaan tietoa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien elämäntavoista, visuaalisista taiteista, niiden historiasta, nykyisyydestä ja kulttuuriperinnöstä sekä vertailemaan niitä keskenään - arvostamaan ja arvottamaan omaa kulttuuriaan ja itselleen vieraita kulttuureita - sijoittamaan oman työskentelynsä, visuaalisen maailmankuvansa ja kuvakäsityksensä ympäröivään kulttuuriseen jatkumoon - tuntemaan vastuuta luonnosta ja elinympäristöstä. Sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset taidot Opiskelija oppii - oma-aloitteisuutta - keskittymiskykyä, herkkyyttä, eläytymiskykyä ja itseluottamusta - ottamaan vastuuta omasta ja ryhmän työskentelystä - työskentelemään vuorovaikutuksessa ryhmän ja ympäröivän yhteisön kanssa - käyttämään kulttuuripalveluja Arviointikyvyn kehittyminen Opiskelija oppii - arvostamaan, tulkitsemaan ja arvioimaan sekä omaa että muiden työskentelyprosessia, oppimista ja tuloksia - arvioimaan visuaalisten taiteiden teoksia, tuotteita, rakennettua ja luonnonympäristöä sekä mediaympäristöä. Syventävien opintojen tuomat lisävalmiudet Opiskelija oppii - hyödyntämään hyödyntää luovasti ja syvällisesti perusopintojen aikana omaksumiaan taitoja ja tekniikoita ja omaa valmiudet itsenäiseen taiteellisen työn jatkamiseen ja kehittämiseen - ottamaan vastuuta omista taiteellista tavoitteistaan - arvioimaan kehitystään omassa taiteellisessa ilmaisussa. 8

9 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi taitojen ja tietojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Taiteen oppiminen on pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen prosessi. Opiskelu on tavoitteellista. Erilaisissa tilanteissa työskennellään opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti. Opettajalla on keskeinen merkitys sekä opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että erilaisten opiskelijoiden edistyminen on mahdollista. Opiskelijalla on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan aiemmat kokemukset ja hänen elämismaailmansa. Oppimisessa lähtökohtana on tutkiva oppiminen ja toiminnallinen lähestymistapa opittaviin asioihin. Työtapojen tulee ohjata opiskelijaa arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia Opiskeluympäristö Tavoitteena on, että opiskeluympäristö tukee opiskelijan kasvua ja oppimista sekä antaa hänelle onnistumisen kokemuksia. Hyvä opiskeluympäristö on sosiaalisesti, psyykkisesti ja fyysisesti turvallinen. Hyvä opiskeluympäristö on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja oppilasta rohkaiseva. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus asettaa omia tavoitteita, ja häntä tulee kannustaa työskentelemään itsenäisesti ja toisten kanssa. Opiskelijaa tuetaan löytämään sopivia työtapoja sekä kehittämään taitoja tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun. Tilojen, työvälineiden ja materiaalien tulee mahdollistaa opetussuunnitelman mukainen opiskelu. Opiskeluympäristössä on otettava huomioon, että taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä ja taitojen oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaatii aikaa. 9

10 Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen sekä kykyyn arvioida omaa oppimista. Opetuksessa painottuvat yhdessä opiskelu ja oppiminen Työtavat Työtapoja valittaessa huomioidaan opittavan asian tai tehtävän luonne ja työskentelyn prosessinomaisuus. Tehtäviin virittäydyttäessä huomioidaan moniaistisuuden, mielikuvituksen ja eläytymisen merkitys. Aiheiden, teemojen ja työtapojen valinnoilla pyritään vahvistamaan oppimisen iloa. Oppimistapahtumassa on keskeistä omien kokemuksien, ajatusten ja tunteiden pohdinta ja niiden työstäminen visuaaliseen muotoon. Visuaalisissa taiteissa ilmaisukyky, taidot ja tiedot kehittyvät, kun opiskelu etenee rauhallisesti ja pitkäkestoisesti. Materiaalien ja tekniikoiden parissa työskentely vaatii aikaa Ryhmäopetus Opinnot toteutetaan pääasiassa ryhmälle suunnattuna lähiopetuksena. Ryhmä-opetuksessa opiskelu on opettajan ohjauksen alaista opiskelijan itsenäistä yksilö- tai pienryhmätyöskentelyä. Ryhmäopetukseen sisältyy lisäksi oppitunnilla tapahtuva yhteinen työskentelyyn suuntautuminen ja arviointi Opiskelijan itsenäinen työskentely Opiskelijan itsenäinen työskentely toteutuu opetuksen ulkopuolella omalla ajalla. Työskentely tapahtuu ilman opettajan ohjausta. 3. Opintojen rakenne, kesto ja laajuus 3.1. Opintojen rakenne ja kesto Aikuisten kuvataiteen perusopetus rakentuu kymmenestä opetussuunnitelman mukaisesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Koulutus kestää yhteensä neljä vuotta ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Ensimmäinen ja toinen vuosi sisältävät perusopintoja, kolmas ja neljäs vuosi sisältävät syventäviä opintoja. Kolme 10

11 ensimmäistä lukuvuotta koostuvat kukin kolmesta opintokokonaisuudesta. Neljäs vuosi muodostaa yhden opintokokonaisuuden. Opetussuunnitelmassa määriteltyjen opintokokonaisuuksien rinnalla tarjotaan opiskelijalle pakollisia valinnaisia opintoja koulutuksen koko keston ajan. Nämä opinnot sisällytetään vaadittavaan kymmeneen opintokokonaisuuteen opiskelijan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) huomioiden ja sitä noudattaen. Pakollisia valinnaisia opintoja tarjoavat Keravan Opisto ja muut taideoppilaitokset. Muiden taideoppilaitosten opinnoista opiskelija esittää opetussisällön sekä oman työskentelyn koosteen koulutuksesta vastaavalle opettajalle arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi ennen kuin opintosuoritus voidaan lukea osaksi taiteen perusopetuksen opintoja. Opintoihin sisällytetään myös opiskelijan aikaisemmin oppima, joka tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi perusopintoja opiskelijavalinnan yhteydessä Opintojen laajuus Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaisten opintojen laajuus on vähintään 502 opetustuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. Opintojen tuntimäärää voidaan nostaa valinnaisten opintojen myötä. Kaikille yhteinen lähiopetus koostuu syys- ja kevätlukukausina annettavista yhteensä kymmenestä opintokokonaisuudesta opintokokonaisuudet muodostavat aikuisten taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opintojen perusopinnot, ja ne kestävät kaksi ensimmäistä lukuvuotta opintokokonaisuudet muodostavat syventävät opinnot, ja ne kestävät kaksi seuraavaa lukuvuotta opintokokonaisuudet toteutetaan kolmena ensimmäisenä vuonna. Opintokokonaisuudet sisältävät kukin viisi tai kymmenen lähiopetuskertaa. Yhden opintokerran pituus on neljä oppituntia. Syyslukukauden aikana annetaan lähiopetusta 44 opetustuntia ja kevätlukukauden aikana 48 opetustuntia, mihin tuntimäärään lasketaan myös lukuvuoden alussa ja lopussa pidettävät orientaatio-, portfoliotyöskentely- ja arviointi- 11

12 kokoontumiskerrat. Tämän lisäksi lasketaan, että opiskelija käyttää itsenäiseen tiedonhankintaan ja näyttelyissä käynteihin 18 tuntia lukuvuoden aikana. 10. opintokokonaisuus toteutetaan neljäntenä opintovuonna. Opintokokonaisuus sisältää yhteensä 6-8 lähiopetuskertaa. Yhden opintokerran pituus on neljä tai kahdeksan opetustuntia. Syyslukukauden aikana annetaan lähiopetusta 12 opetustuntia, mihin tuntimäärään lasketaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman, portfoliotyöskentelyn ja päättötyön orientaatiokokoontumiskerrat. Kevätlukukauden aikana annetaan lähiopetusta 20 opetustuntia, mihin tuntimäärään lasketaan näyttelyprojektin orientaatio- ja arviointikokoontumiskerrat. Tämän lisäksi lasketaan, että opiskelija käyttää päättötyön itsenäiseen työskentelyyn 90 tuntia lukuvuoden aikana. Pakollisten valinnaisten opintojen laajuus on vähintään 30 opetustuntia. Näitä opintoja voi suorittaa koulutuksen koko keston ajan. Opintoihin ottamisen yhteydessä tapahtuva hakijan aikaisemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen vastaa laajuudeltaan vähintään 20 opetustuntia. 4. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain 4.1. Yleiset tavoitteet ja sisällöt Opintojen tavoitteena on kehittää visuaalisen ajattelun taitoja niin, että opiskelijalle syntyy käsitys visuaalisen ilmaisun laaja-alaisuudesta ja kerroksellisuudesta. Oman taiteellisen työskentelyn avulla oppilas voi määrittää suhdettaan luontoon ja kulttuuriin sekä ymmärtää, analysoida ja tulkita yhteiskunnassa ilmeneviä visuaalisia merkityksiä. Tavoitteena on, että opiskelija opintojen myötä oppii ymmärtämään taiteen merkityksen omassa elämässään. Opintojen tavoitteena on tukea ja kehittää opiskelijan monilukutaitoa. Kuvataiteen yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä ilmaista itseään kuvallisesti, tulkita kuvaa ja arvioida sitä kriittisesti. Tavoitteena on, että hän oppii hankkimaan omassa ilmaisussaan tarvitsemiaan taitoja ja tietoja ja harjoittelee niiden käyttöä. Opetuksessa on 12

13 keskeistä opiskelijan visuaalisen yleissivistyksen sekä ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition sekä aistitiedon merkitys. Opiskelija harjoittelee materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija laajentaa ja syventää yleistä visuaalisen kulttuurin tietämystään. Opetusta suunniteltaessa on otettava huomioon aikuisten kiinnostuksen kohteet, heidän aiemmat opintonsa ja kokemuksensa visuaalisten taiteiden alueilla. Aikuisia ohjataan laatimaan oma opiskeluohjelma oppilaitoksen opetustarjonnan pohjalta. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri. Opiskelijaa rohkaistaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa sekä arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä. Aikuisia ohjataan itsenäiseen ja oma-aloitteiseen opiskeluun. Opetus on ongelmakeskeistä ja vuorovaikutuksellista. Tavoitteena on kehittää oppilaan tutkivaa ja ennakkoluulotonta työskentelytapaa. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan ja arvioimaan sanallisesti omaa ja muiden työskentelyä. Kuvataiteen opetuksen keskeisiä oppisisältöjä ovat piirustus ja maalaus, keramiikka, kuvanveisto, valokuva, video, grafiikka, ympäristö- ja yhteisötaide, kierrätystaide, performanssi, kuvallinen media, monitaiteelliset työmuodot sekä taidehistoria. Kuvataiteen perusopinnot huomio paikallinen kulttuuri ja sen tarjoamat toimintamahdollisuudet Tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain (1.-10.) Havainto ja havainnoiminen, visuaalinen hahmotus (1. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on tukea kuvailmaisun perustaitojen kehittymistä piirtämisessä ja maalaamisessa sekä kykyä kommunikoida kuvan avulla ja kehittää omaa ilmaisua. Opintokokonaisuuden aikana perehdytään havainnoimiseen ja piirtämiseen kokonaisvaltaisena tapahtumana, joka on kuvallisen toiminnan perusta. Opinnoissa tutustutaan eri piirustus- ja maalausmateriaaleihin, -välineisiin ja tekniikoihin, ja näiden luonteenomaisiin ilmaisumahdollisuuksiin. Opiskelija harjoittelee materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksen- 13

14 mukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Tehtävänantojen avulla tutustutaan kuvallisen kielen käsitteisiin. Näitä ovat väri, muoto, tila, valo ja varjo, pintarakenne, sommittelu, suhteet ja liike Kolmiulotteinen hahmotus (2. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on kehittää tilan ja muodon tajua hyödyntäen savimateriaalin ja keraamisen työskentelyn mahdollisuuksia. Tavoitteena on oppia näkemään ja ymmärtämään kolmiulotteinen työskentely suhteessa ympäröivään tilaan. Opintokokonaisuuden aikana perehdytään keramiikan valmistamisen työvaiheisiin, joita ovat savimassan valmistaminen, astian tai esineen muotoileminen (levy- ja makkaratekniikka, dreijaaminen), polttaminen ja jälkikäsittely (väriaineet ja lasitteet). Opiskelija harjoittelee materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija tutustuu esineympäristöön ja muotoilun perusteisiin. Tehtäväantojen avulla opitaan erittelemään ja vertailemaan taide- ja käyttöesineen esteettisiä ja funktionaalisia merkityssisältöjä. Tehdään sekä taide- että käyttöesineitä Tallentavat välineet taiteellisen ilmaisun lähtökohtana (3. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on perehtyä valokuvauksen ja videotyöskentelyn perustaitoihin ja -tietoihin ja oppia käyttämään valokuvaa ja videota dokumentointiin ja taidetyöskentelyn apuvälineenä. Opinnoissa tutustutaan valo- ja videokuvailmaisun perusteisiin (tilanteen valinta, valo ja valaistus, sommittelu, kuvakulmat, rajaukset, aika, liike) sekä digi- ja videokameran käyttöominaisuuksiin. Opinnoilla vahvistetaan yleistä medialukutaitoa. Tehtävissä keskitytään luonnon- ja rakennetun ympäristön sekä ihmisen kuvaamiseen Kuvalliset peruselementit ja visuaalinen ilmaisu (4. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on terävöittää havaintoa ja ymmärrystä kuvan perustana olevista kuvallisista peruselementeistä. Opintokokonaisuuden tavoitteena on harjoitella eri maalaustekniikoita ja rohkaista opiskelijaa 14

15 etsimään ja kokeilemaan omaa tapaansa käyttää välineitä ja materiaaleja sekä tämän kautta kehittää omaa ilmaisuaan. Opintokokonaisuuden aikana käsitellään väriin ja väriteorioihin, muotoon, sommitteluun ja materiaaliin liittyviä kysymyksiä. Opinnoissa eritellään kuvaa ja kuvanrakentamisen elementtejä, joita ovat kuvalliset perustekijät (piste, viiva, pinta, volyymi), kuvalliset muuntujat (koko, muoto, paikka, suunta, lukumäärä), rytmi, jännite ja tasapaino, liike, tila, väri, materiaali ja aineellisuus. Opintojen aikana kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työtapoja sekä havainnoidaan materiaalin ja ilmaisun suhdetta töissä. Visuaalinen työskentely on moniaistinen, uutta luova tapahtuma, joka kannustaa opiskelijaa jatkuvaan vuoropuheluun oman työskentelyn ja sen sisällön kanssa Grafiikka (5. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on tutustua grafiikan eri menetelmiin ja työtapoihin ja saada omakohtainen kokemus yleisimmistä taidegrafiikan tekniikoista. Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan omia teoksiaan ja löytää ilmaisutapansa taidegrafiikan menetelmillä. Opintokokonaisuuden aikana harjoitellaan eri taidegrafiikan tekniikoita (metalligrafiikka, puupiirros, uniikkivedokset ja monotypia) harjoitustöiden avulla ja tutustutaan värien ja materiaalien käytön perusteisiin. Opiskelija etsii omaa tapaansa käyttää taidegrafiikan tekniikoita työskentelyssään ja ilmaisussaan. Tutustutaan taidegrafiikan historiaan Taidehistorian kuvasto (6. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleinen kuva kuvataiteen kehityksestä uuden ajan alusta nykypäivään ja perehdyttää hänet kuvataiteessa ilmeneviin historiallisiin ulottuvuuksiin ja niiden merkityksiin. Tavoitteena on tarkastella eri aikakausien kuvaston ja oman työskentelyn välistä suhdetta. Opintokokonaisuudessa esitellään kuvataiteen kehityksen pääpiirteet uuden ajan alusta nykypäivään. Esitellään eri aikakausien taidesuuntauksien taustalla olevia arvoja, tavoitteita ja esteettisiä pyrkimyksiä. Opiskelua rikastetaan taidehistoriaan ja sen kuvastoon sekä lähiympäristön kulttuuriperinteeseen liittyvillä tehtävänannoilla ja työskentelyllä. 15

16 Kuva - sana (7. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on harjoittaa opiskelijan kirjoittamisen yleisiä taitoja ja rohkaista häntä tekstin tuottamisessa ja vahvistaa monilukutaitoa. Tavoitteena on ymmärtää, että kirjoittaminen voi toimia itsetuntemuksen, taidetyöskentelyn ja oman taiteilijuuden hahmottamisen apuvälineenä. Oman työskentelyn ja kuvien sanallistamisen tavoitteena on tukea opiskelijan oman arviointikyvyn kehittymistä sekä portfolio ja päättötyön kirjallisen osuuden tuottamista. Opinnoissa tutustutaan kuvan, sanan ja äänen välisen vuorovaikutuksen erilaisiin ilmentymiin. Oman tekstien lisäksi tutustutaan taidehistorian, eri taiteilijoiden, muiden opiskelijoiden ja median teksteihin ja keskustellaan niistä yhdessä Ekologia ja kierrätys (8. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on herättää opiskelijoiden kiinnostus ympäristön tilaan ja sen suojeluun liittyviin kysymyksiin. Tavoitteena on ymmärtää omien valintojen merkitys arkiympäristössä ja antaa välineitä toimia vastuuntuntoisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteena on, että opiskelijan tekemät valinnat tukevat kestävää kehitystä. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan luonnon- ja kierrätysmateriaalista valmistettuihin taide- ja käyttöesineisiin sekä näitä materiaaleja käyttäviin taiteilijoihin ja käsityöläisiin. Opinnoissa harjoitellaan kestävän kehityksen mukaisilla materiaaleilla ja työvälineillä. Opiskelijat tekevät taide- ja käyttöesineitä luonnon- ja kierrätysmateriaalista. Opinnoissa kiinnitetään huomiota työskentelyn eettisyyteen ja ekologisuuteen Tila, ympäristö ja performanssi (9. opintokokonaisuus) Opintojen tavoitteena on auttaa opiskelijaa ja yhteisöä uudistamaan suhdettaan ympäröivään tilaan ja maailmaan. Taidetyöskentelyn tavoitteena on pohtia teoksen käsitettä ja sitä, kuinka teos ja sen ympäristö tai ympäröivä tila muodostavat kokonaisuuden. Tavoitteena on myös tutustua omaan kehollisuuteen ja sen vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Taidetyöskentelyn tavoitteena on kehittyä visuaalisten ja ajatuksellisten kokonaisuuksien hahmottamisessa, oppia toteuttamaan teemallisia kokonaisuuksia ja suunnittelemaan taide-esitys yleisölle. 16

17 Opetuksen keskiössä on taiteen tekeminen jonkin yhteisön ehdoilla, yhteisön jäsenten kanssa ja heitä varten. Tutustutaan luonnonympäristöön ja rakennettuun kulttuuriympäristöön taidetyöskentelyn näyttämönä. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan kehon ja tilan vuorovaikukseen. Työmuodot ovat monitaiteisia ja monikulttuurisia. Teos voi olla itsenäinen objekti, teko, tapahtuma tai prosessi. Opetuksen ja työskentelyn teemat ja sisällöt nostetaan yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksesta ja paikallisesta kulttuurista Päättötyö (10. opintokokonaisuus) Päättötyön tavoitteena on osoittaa, että opiskelija omaa itsenäisen taiteellisen työskentelyn valmiuden. Opiskelija on saavuttanut tämän valmiuden harjaannuttamalla kuvan tekemisen taitojaan monipuolisesti opinnoissaan. Päättötyöhön sisältyy taideteos, teossarja ja esityksen kaltainen kokonaisuus. Tämän lisäksi päättötyöhön kuuluu opiskelijan kuvaan ja tekstiin perustuva portfolio sekä oman teoksen näytteille asettaminen. Opiskelija toteuttaa päättötyön kokonaisuuden itsenäisesti omalla ajalla. Työskentely etenee opiskelijan oman taidetyöskentelyn ja -prosessin mukaisesti. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaiset valinnat ja ohjaus tukevat työskentelyä. Opiskelija saa päättötyöstään ja portfoliostaan kirjallisen arvion. Arvion suorittaa ja laatii vähintään kaksi kuvataiteen asiantuntijaa yhdessä. Näistä toinen on koulutuksesta vastaava opettaja. 5. Opetusjärjestelyt 5.1. Opiskelijavalinta Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaisiin opintoihin opiskelijat valitaan työnäytteiden ja haastattelun perusteella. Valinnassa vaikuttavat visuaalisten taiteiden alueella ilmenevä lahjakkuus ja sitoutuminen neljän vuoden opintoihin. 17

18 Opiskelijavalinta järjestetään elokuussa. Valinnan suorittaa vähintään kaksi kuvataiteen asiantuntijaa yhdessä, joista toinen on koulutuksesta vastaava opettaja. Valintajärjestelyistä ilmoitetaan Keravan Opiston verkkosivuilla saman vuoden keväästä lähtien sekä Keravan Opiston syksyn ohjelmalehdessä. Opintoihin voivat hakeutua 16 vuotta täyttäneet. Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaisten opintojen ryhmä aloittaa joka neljäs vuosi syksyllä. Opintoihin voi hakea oppilaaksi myös aloitusta seuraavana syksynä. Ryhmän maksimikoko on 16 opiskelijaa. 5.2 Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) Henkilökohtainen opetussuunnitelma laaditaan yhdessä koulutuksesta vastaavan opettajan kanssa jo opintojen alkuvaiheessa. Myöhemmin sitä täydennetään ja muokataan opintojen edistyminen ja opiskelijan kiinnostuksen kohteet huomioiden. Henkilökohtaista opetussuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan opiskelijan aikaisemmat opinnot ja senhetkiset kyvyt sekä valmiudet Opetusmuodot Kaikille yhteinen lähiopetus tapahtuu neljän lukuvuoden aikana kokoontuvissa opetusryhmissä. Lähiopetus koostuu tunnilla annettavasta luento-opetuksesta, opetettavan aiheen alustuksista, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja yhteisistä keskustelu- ja kritiikkitilaisuuksista. Lähiopetukseen lasketaan lisäksi erilliset orientaatio- ja arviointikokoontumiset. Opintoihin kuuluvat myös valinnaiset kurssit ja itsenäinen työskentely, joita opiskelijat suorittavat henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) mukaisesti. Opiskelijat saavat ohjausta koulutuksesta vastaavalta opettajalta henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa tekemiseen opintojen orientaatiokokoontumiskertoina. Opiskelijat saavat valita Keravan Opiston opettajakunnasta yhden opettajan henkilökohtaiseksi päätöstyön ohjaajakseen Opintoryhmien koko Opetusryhmä muodostetaan niin, että sen koko mahdollistaa aikuisten taiteen perusopetukselle opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Opetusryhmä perustetaan, mikäli siihen ilmoittautuu 12 opiskelijaa. Enimmillään opiskelijoita voi yhdessä ryhmässä olla

19 5.5. Opintojen enimmäisaika Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää puuttuvia opintojaan ja viedä opintonsa päätökseen yhden ylimääräisen lukuvuoden aikana. Opiskelijan tulee esittää tätä koskien tavoitteellinen opintosuunnitelma, ja hyväksyttää se etukäteen taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaisten opintojen koulutuksesta vastaavalla opettajalla Opintokokonaisuuden hyväksytty suorittaminen Opintokokonaisuuden suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää 80 % läsnäoloa lähiopetusjaksoilla tai vastaavaa opintosuoritusta, jonka vastaava opettaja hyväksyy erillistapauksena Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Mikäli opiskelija ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan opiskelijan edellytyksiä. Tällöin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. 6. Arviointi 6.1. Opiskelijan arviointi Arviointi on jatkuvaa ja oppimiseen kannustavaa. Se ohjaa opiskelijaa omien tavoitteiden asettamisessa ja tukee hänen edistymistään opinnoissa. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan itselleen asettamat tavoitteet ja oppisisällöt sekä aikaisemmat opinnot. Opetuksen järjestäjä määrää opetussuunnitelmassaan opiskelijalle vuosittain annettavan palautteen määrästä ja muodosta. Opiskelija harjoittelee itsearviointia koko opiskelun ajan. Häntä opastetaan oman oppimisensa 19

20 dokumentoimiseen ja kehittymisensä seurantaan. Arvioinnin kohteina ovat visuaalisten taiteiden yhteisten tavoitteiden ja opintokokonaisuuksien tavoitteiden saavuttaminen Suullinen palaute Aikuisopetuksessa arviointi perustuu opettajan ja opiskelijan väliseen vuorovaikutukseen. Opiskelijalle annetaan suullista palautetta tarvittaessa opetustilanteessa. Kahdenkeskiset ja ryhmän kanssa käydyt yhteiset keskustelut suuntaavat opetustilannetta ja toimintaa ja kannustavat myös itsearviointiin Opintokirja Jokaisella opiskelijalla on opintokirja, josta seurataan opintojen etenemistä Portfoliotyöskentely Opintojen alussa käynnistettävä työpäiväkirja toimii itsearvioinnin välineenä koko koulutuksen ajan. Työpäiväkirja tekee näkyväksi opiskelijat vahvuuksia ja osaamisen kehittämistarpeita. Kolmannen lukuvuoden alussa käynnistettävä päättötyön portfoliotyöskentely syventää ja suuntaa itsearviointia tietoiseksi ja jäsentyneeksi osaksi työskentelyä Päättötyön arvostelu Opiskelija saa päätöstyöstään ja portfoliostaan kirjallisen arvion. Arvion suorittaa ja laatii vähintään kaksi kuvataiteen asiantuntijaa yhdessä, joista toinen on koulutuksesta vastaava opettaja Päättötodistus Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot suoritettuaan opiskelija saa päättötodistuksen. Opiskelija saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän todistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta tai henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaiset vastaavat, vähintään 502 opetustunnin, laajuiset opinnot. Päättötodistukseen merkitään kaikki opiskelijan suorittamat aikuisten taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen yleisen oppimäärän piiriin kuuluvat opintokokonaisuudet. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua. Päättötodistus sisältää seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi 20

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall 0 SISÄLTÖ 1. Kauniaisten kuvataidekoulun toiminta-ajatus 3 2. Opetuksen arvot ja yleiset tavoitteet 3 Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Nimi: Seinäjoen kansalaisopisto Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki Puhelin: Opisto 06-4162463,

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87 200 KAJAANI Puhelin 08 615 52381, email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN 1 KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä Heinäveden kunta 2 KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä Sisältö 1. Johdanto 3 2.Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen Leena Haapio-Lehti (pj.) apulaisrehtori, Rauman kaupungin kansalaisopisto Olli Hyppölä lehtori, Rauman

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007

Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007 Espoon kaupungin työväenopisto Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 2.4.2007 1 Sisällysluettelo 1. Espoon työväenopiston toiminta-ajatus, arvot ja yleiset

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET

1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS Opetushallitus on vahvistanut eri taiteenalojen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteet 30.3.2005. Taiteen alat ovat musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus. Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma. Yleinen oppimäärä. Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry

Käsityön taiteen perusopetus. Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma. Yleinen oppimäärä. Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry Käsityön taiteen perusopetus Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma Yleinen oppimäärä Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry SISÄLTÖ 1. JOHDANTO JA OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 2. TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssintaiteenperusopetuksen yleisenoppimääränopetussuunnitelma Sisältö 1. Toiminta-ajatus...3 1.1Arvotjayleisettavoitteet...3 2.Opetuksentoteuttaminen...3 2.1.Oppimiskäsitys...4 2.2.Opiskeluympäristöjatyötavat...4

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunta 21.5.2008 40 Koulutuslautakunta 14.6.2006 50 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA VISUAALISET TAITEET Kuvataide/Kuvataidekoulu Värikäs Käsityö/Käsityökoulu Taituri

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma Vapaa-aikaltk 14.6.2011, liite 5 6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma 6.1. Kuvataiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet Kuvataiteen perusopetus on lapsille ja nuorille

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen Mäntsälän kansalaisopisto Sivistyslautakunta 19.4.2006 60 Päivitetty 26.4.2011 SISÄLTÖ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1 SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Sotkamon kansalaisopiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen 30.3.2005 vahvistamia

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI 17.12.2009 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut

Lisätiedot

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan?

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataide, Luotsit- hanke Tampere 3.10.2017 Heli Tiainen Opintokokonaisuus

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUS KEURUUN KANSALAISOPISTOSSA KUVATAIDEKOULU JA KÄSITYÖKOULU

VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUS KEURUUN KANSALAISOPISTOSSA KUVATAIDEKOULU JA KÄSITYÖKOULU VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUS KEURUUN KANSALAISOPISTOSSA KUVATAIDEKOULU JA KÄSITYÖKOULU TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ VISUAALISET TAITEET: KUVATAIDE JA KÄSITYÖ OPETUSSUUNNITELMA 16.2.2011

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT TAITEEN PERUSOPETUS VAASASSA Vaasan työväenopisto Vasa Arbis Vaasan kulttuurivirasto TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT Taiteen perusopetuksen toiminta Vaasassa

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN. OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä KUVATAIDE

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN. OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä KUVATAIDE RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä KUVATAIDE 1 KUVATAIDEKOULUN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUUSSUUNNITELMA Kuvataidekoulun toiminta perustuu

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ 1 Sisällys Taiteen perusopetus... 3 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Opetushallitus 2005 MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 30.3.2005 Dnro 10/011/2005 Voimassaoloaika 30.3.2005

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

LAUKAAN KANSALAISOPISTO

LAUKAAN KANSALAISOPISTO LAUKAAN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen toiminta Laukaassa perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen

Lisätiedot

TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet

TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet Mikko Hartikainen Opetushallitus TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN 15.4.2010 Helsinki, Paasitorni Esityksen rakenne

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminta-ajatus

Sisällysluettelo. Toiminta-ajatus Sisällysluettelo Toiminta-ajatus 1. Taidekoulun arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet 1 1.1. Kulttuurinen pääoma 1 1.2. Lapsilähtöisyys 1 1.3. Yksilön rohkaiseminen 1 1.4. Visuaalinen yleissivistys 2 1.5.

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

VISUAALISEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VISUAALISEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VISUAALISEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA - SOMERON KANSALAISOPISTON TAIDEKOULU 2 Sisällys 1 Taiteen perusopetuksen toiminta-ajatus...3 1.1 Yhteistyö Salo-Somero kansalaisopistojen välillä...3

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä)

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä) Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä) Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87 200 KAJAANI http://www.kaukametsa.fi Puhelin 08-6155 2381 Lisätiedot

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO Sisältö Johdanto 2 1. Käsityö ja kuvataideopinnot (Taidekoulu) 3 1.1 Käsityön ja kuvataiteen perusopetuksen

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO KÄSITYÖKOULU TAITIS Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen käsityön opetussuunnitelma

PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO KÄSITYÖKOULU TAITIS Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen käsityön opetussuunnitelma PORIN KAUPUNKI PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO KÄSITYÖKOULU TAITIS Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen käsityön opetussuunnitelma 7.12.2012 1 Sisällys 1.KÄSITYÖN OPETUS OSANA YLEISEN OPPIMÄÄRÄN

Lisätiedot

Ideoita ja konkretiaa

Ideoita ja konkretiaa Ideoita ja konkretiaa Miten liikkeelle opetussuunnitelmatyössä? Mikko Hartikainen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

AITA-kuvataidekoulun opetussuunnitelma. Aikuisten kuvataidekoulun opetussuunnitelman laatiminen ja perustelut

AITA-kuvataidekoulun opetussuunnitelma. Aikuisten kuvataidekoulun opetussuunnitelman laatiminen ja perustelut 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Opettajankoulutuksen kehittämishanke AITA-kuvataidekoulun opetussuunnitelma Aikuisten kuvataidekoulun opetussuunnitelman laatiminen ja perustelut Harri Rauhaniemi

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

LAUKAAN KANSALAISOPISTO

LAUKAAN KANSALAISOPISTO LAUKAAN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen toiminta Laukaassa perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1381

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Opetushallitus. Viherjuuren Ilme Oy ISBN 952 13 1379 X

Opetushallitus. Viherjuuren Ilme Oy ISBN 952 13 1379 X MÄÄRÄYS 39/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Haku Käsityön taiteen perusopintoihin Sivu 1 / 8 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän

Lisätiedot

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella.

Kurssimaksu määräytyy kurssilla käytetyn materiaalin perusteella. 5.18 Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Saija Purhonen 24.11.2011 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin suomenkielisen työväenopiston

Lisätiedot

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Kuvataiteen syventävien opintojen päättötyö Opetussuunnitelman perusteet ( Opetushallitus / Maarays 39/01L/2002 ) Saadakseen päättötodistuksen laajan oppimäärän

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehdon yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehdon yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehdon yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupunki 8/2014 Susanna Siren-Saranpää, tuntiopettaja, Rauman kansalaisopisto Helinä Seikola,

Lisätiedot