Rokotusosaamisen!opetuksen!kehittäminen! ammattikorkeakoulujen!hoitotyön!tutkinto9! ohjelmissa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rokotusosaamisen!opetuksen!kehittäminen! ammattikorkeakoulujen!hoitotyön!tutkinto9! ohjelmissa!"

Transkriptio

1 KristaViren,JenniVäänänen Rokotusosaamisenopetuksenkehittäminen ammattikorkeakoulujenhoitotyöntutkinto9 ohjelmissa OpiskelijoidenarvioRokotusosaamisenperusteet(2op.)9opinto9 jaksosta MetropoliaAmmattikorkeakoulu SairaanhoitajaAMK Hoitotyönkoulutusohjelma Opinnäytetyö

2 Tiivistelmä Tekijät Otsikko Sivumäärä Aika KristaViren,JenniVäänänen Rokotusosaamisen opetuksen kehittäminen ammattikorkea9 koulujenhoitotyöntutkinto9ohjelmissa 46sivua+3liitettä Tutkinto SairaanhoitajaAMK Koulutusohjelma Hoitotyönkoulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto Hoitotyö Ohjaaja YliopettajaTtTAnneNikula Opinnäytetyömmetarkoituksenaolitoteuttaakeväällä2015kyselytutkimusverkko9opintoina toteutetulle Rokotusosaamisen perusteet (2 op.) opintojaksolle osallistuneille hoitotyön opiskelijoilleseitsemässähoitotyönkoulutustatarjoavassaammattikorkeakoulussa. OpinnäytetyömmeoliosaSosiaali9jaterveysministeriönrahoittamaaROKOKO Rokotus9 osaamisenkoulutuksenjarokotustoiminnankehittäminen hanketta,jokaontoteutettuyh9 teistyössämetropoliaammattikorkeakoulun,diakonia9ammattikorkeakoulun,turunammat9 tikorkeakoulunsekäterveydenjahyvinvoinninlaitoksenkanssa.opinnäytetyöntavoitteena olituottaahankkeellevaltakunnallisestikattavaatietoasekähyödyllisiäkehitysehdotuksia, joidenavullarokotusosaamisenkoulutuskokonaisuuttavoidaankehittääedelleen. Rokotusosaamisenperusteet(2op.) opintojaksonsuorittaneitaopiskelijoita(n=109)pyy9 dettiin vastaamaan palautekyselyyn sähköisellä lomakkeella opintojakson tentin yhtey9 dessä.kyselylomakeolijaoteltukuuteenosa9alueeseen:taustatiedot,opintojaksonsisältö, opintojaksontoteutus,itsenäisenverkko9opiskeluntyötilanatoimineenmoodle9oppimisym9 päristönulkoasujatoimivuus,lähiopetusjalaboraatiotsekärokotusosaamisenkehittymi9 nen.kyselylomakkeessaolisekäväittämiäettäavoimiakysymyksiä.aineistoanalysoitiin tilastollisestijaavoimetkysymyksetkäsiteltiinsisällönanalyysillä. Kyselyynvastanneetopiskelijat(n=109)olivatkaikenkaikkiaantyytyväisiäsekäRokotus9 osaamisenperusteet(2op.) opintojaksonsisältöönjatoteutukseenettämoodle9oppimis9 ympäristöön. Opiskelijat kokivat lähiopetuksen ja käytännön laboraatioharjoittelun olevan oleellinenosarokotusosaamisenoppimista.lisäksiopiskelijoidenmielestäopintojaksoon tuleejatkossakinsisältyälähi9jalaboraatio9opetustavähintäännykyisessälaajuudessaan. Tulostenperusteellavoidaanpäätellä,ettäopintojaksoononnistuneestikehittänytopinto9 jaksolleosallistuneidenopiskelijoidenrokotusosaamista,jasitenmahdollistanutosaavam9 piarokottajiatulevaisuudentyömarkkinoille. TämänopinnäytetyöntulostenperusteellaontarkoitusviimeistelläRokotusosaamisenpe9 rusteet(2op.) opintojakso valtakunnalliseenkäyttöön vuoden2016alusta.laadukkaan rokotusosaamisenopetuksenavullatyöelämäänsaadaanentistäosaavampiarokottajia,joi9 denrokotusosaaminenylläpitääjaedistääsuomenrokotuskattavuuttatulevaisuudessa.tu9 levaisuudessaontärkeäätutkiaammattikorkeakoulujenrokotusosaamisenopetuksenlaa9 tuasäännöllisinjariittävänuseintoteutettavinkyselyin. Avainsanat rokotusosaaminen, rokotusosaamisen opetus, verkko9opinnot, Moodle9oppimisympäristö,ROKOKO9hanke

3 Abstract Authors Title NumberofPages Date Degree KristaViren,JenniVäänänen DevelopmentofVaccinationCompetenceEducationinPolytech9 nicdegreeprogrammesinhealthcare 46pages+3appendices 9February2016 BachelorofHealthCare DegreeProgramme NursingandHealthCare Specialisationoption Nursing Instructor AnneNikula,PrincipalLecturer,PhD ThepurposeofthisBachelor sthesiswastocarryoutasurveyonhealthcarestudents participatingintheonlinestudymodulecalledthebasicsofvaccinationcompetence(2cr) duringthespringof2015.thesurveywascarriedoutinsevenfinnishpolytechnics. OurBachelor sthesiswaspartoftherokoko ImprovementofVaccinationCompetence EducationandVaccination project,whichispartiallyfundedbytheministryofsocialaffairs andhealth.theprojectiscarriedouttogetherwithmetropoliauniversityofappliedsci9 ences,diaconiauniversityofappliedsciences,turkuuniversityofappliedsciencesand NationalInstituteforHealthandWelfare.ThegoalofourBachelor sthesiswastoproduce usefulandnationallycomprehensiveinformationtobeusedinthedevelopmentofvaccina9 tioncompetenceeducationinfinland. Students(n=109)participatingintheBasicsofVaccinationCompetence(2cr) studymod9 ulewereaskedtotakepartintheonlinesurveyaftercompletingthecourse sonlineexami9 nation.thesurveyformconsistedofsixsections:backgroundinformation,thecontentsof thecourse,theexecutionofthecourse,theappearanceandfunctionalityofthemoodle workingspace,contactteachingandpracticaltraining,aswellasthedevelopmentofstu9 dents vaccinationcompetence.theformincludedbothstatementsandopenquestions.the statementswereanalyzedstatisticallyandtheopenquestionsbyqualitativemethods. Overall,students(n=109)thatparticipatedinthesurveyweresatisfiedwithboththecontents andexecutionofthebasicsofvaccinationcompetence(2cr) studymodule,aswellas withthemoodle workingspace.studentsregardedthatcontactteachingandpracticaltrain9 ingareanessentialpartoflearningvaccinationcompetence.furthermore,studentsthought thatcontactteachingandpracticaltrainingshouldbeincludedinthecourseatleastatthe currentextent.accordingtotheresults,thecoursehasbeensuccessfulinimprovingthe vaccinationcompetenceoftheparticipatedstudents. BasedontheresultsofthisBachelor sthesis,thebasicsofvaccinationcompetence(2cr) studymoduleistobefinalizedtobeusednationwidein2016.bymeansofensuringhigh9 quality vaccination competence education, more skillful vaccinators join the professional healthcarepractitionersinthefuture,whichinturnmaintainsandpromotesthevaccination coverageinfinland.inthefuture,itisessentialtoregularlyandfrequentlyconductsimilar surveyofthequalityofvaccinationcompetenceeducationinfinnishpolytechnics. Keywords vaccinationcompetence,vaccinationcompetenceeducation, onlinestudies,moodle workingspace,rokoko9project

4 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Opinnäytetyöntarkoitus,tavoitteetjatutkimuskysymykset 2 3 RokotusosaaminenjarokotustoimintaSuomessa RokotusosaaminenSuomessa Rokotusosaaminensairaanhoitajantyössä RokotustoimintaSuomessa Kansallinenrokotusohjelma Rokottamiseenliittyvälainsäädäntö Sairaanhoitajarokottajana 10 4 Rokotusosaamisenopetushoitotyöntutkinto9ohjelmissa Rokotusosaamisenopetuksenmerkityssairaanhoitajakoulutuksessa RokotusosaamisenkoulutuskokonaisuusMoodle9oppimisympäristössä 13 5 Opinnäytetyönempiirinentoteutus Kyselytutkimusmenetelmänä Kyselylomakkeenlaatiminen,rakennejasisältö Kyselyntoteutus Aineistonkäsittelyjaanalysointi 19 6 Tulokset Vastaajientaustatiedot OpiskelijoidenarvioRokotusosaamisenperusteet(2op.)9opintojakson sisällöstä OpiskelijoidenarvioRokotusosaamisenperusteet(2op.)9opintojakson toteutuksesta OpiskelijoidenarvioMoodle9oppimisympäristönulkoasustajatoimivuudesta Opiskelijoidenarviolähiopetuksenjalaboraatioidenmerkityksestä Opiskelijoidenrokotusosaamisenkehittyminen Avoimistakysymyksistäesilletullutpalaute 32 7 Pohdinta Tulostentarkastelujajohtopäätökset Tulostenliitettävyysmuihintutkimuksiinjajatkokehittämisehdotukset 38

5 7.3 Työneettisyysjaluotettavuus Opinnäytetyöprosessinjaammatillisenkasvuntarkastelu 42 Lähteet 44 Liitteet Liite1.Rokotusosaamisenperusteet(2op.)9opintojaksonpalautekyselylomake Liite2.Yhteenvetoavoimissakysymyksissäesilletulleistavastauksista Liite3.Ristiintaulukotjatilastollisettestit

6 1 1 Johdanto Rokottajanvahvaosaaminenonvälttämätöntärokotuskattavuudenylläpitämiseksijapa9 rantamiseksi(uskun Uskun Uysalgenc Yagiz2008:949).Sekäopiskelijoillaettäjo työelämäänsiirtyneillärokottajillaontutkimustenmukaankuitenkinpuutteitarokotustie9 doissatietyillärokottamisenosa9alueilla(nikula2011:51).valtakunnallistasisällöltään jatoteutukseltaanyhtenäistärokotusosaamisenopintojaksoaeivielätällähetkelläole käytössäsairaanhoitajia,terveydenhoitajiajakätilöitäkouluttavissaammattikorkeakou9 luissa(rokoko Rokotusosaamisenkoulutuskokonaisuudenkäyttöönotto2015).Tä9 mänlisäksihoitotyöneriammattiryhmientutkinto9ohjelmienvälilläonollutsuurtavaihte9 luarokotusopetuksenmäärässäjalaadussa(nikula2015a). OpinnäytetyöonosaSosiaali9jaterveysministeriönosittainrahoittamaaROKOKO Ro9 kotusosaamisenkoulutuksenjarokotustoiminnankehittäminen hanketta,jokaontoteu9 tettuyhteistyössämetropoliaammattikorkeakoulun,diakonia9ammattikorkeakoulun,tu9 runammattikorkeakoulunsekäterveydenjahyvinvoinninlaitoksen(thl)rokotustenja immuunisuojanosastonkanssa.hankettatoteuttavaantyöryhmäänkuuluvatterveyden jahyvinvoinninlaitoksenasiantuntijalääkäriulpuelonsalo,metropoliaammattikorkea9 koulunyliopettajaannenikula,lehtorimarja9riittahirvonenjaverkkopedagogiikanja verkkotekniikanlehtorihelithomandersekähelsingindiakonia9ammattikorkeakoulusta lehtori Annukka Armanto ja Turun ammattikorkeakoulusta lehtori Irmeli Leino. Hanke käynnistyivuonna2013jasentavoitteenaonterveydenhuoltoalanammattilaistenroko9 tusosaamisen vahvistaminen sekä valtakunnallisesti yhtenäisen kolmen opintopisteen laajuisenrokotusosaamisenkoulutuskokonaisuuden,tenttienjasertifikaattienkehittä9 minen(nikula2013). RokotusosaamisenkoulutuskokonaisuuteensisältyykahdenopintopisteenlaajuinenRo9 kotusosaamisenperusteet opintojaksosekäyhdenopintopisteenlaajuinenopintojakso nimeltärokotusosaamisensyventäminen.koulutuskokonaisuusontarkoitettusekäam9 mattikorkeakoulujenterveydenhoitaja9,sairaanhoitaja9jakätilöopiskelijoilleettäjotyössä olevientäydennyskoulutukseen.(rokotusosaamisenkoulutuskokonaisuus3op2015.) TämänopinnäytetyöntulostenperusteellaviimeisteltäväRokotusosaamisenperusteet (2op.)9opintojaksoontarkoitustarjotaammattikorkeakoulujenkäyttöönhoitotyöntut9 kinto9ohjelmissa.tällätavoinpystytäänturvaamaankorkeatasoinenjatasalaatuinenro9 kotusosaaminenvaltakunnallisestisekäentistäkattavampirokotusosaaminenhoitotyön

7 2 eriammattiryhmissä(rokoko Rokotusosaamisenkoulutuskokonaisuudenkäyttöön9 otto2015).rokotusosaamisenkoulutuskokonaisuudenavullatyömarkkinoillesaadaan entistä osaavampia rokottajia, joiden rokotusosaaminen tukee väestön parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuvia rokotuspäätöksiä ja hyvää rokotusmyöntyvyyttä sekä ylläpitääjanostaasuomenrokotuskattavuuttatulevaisuudessa.(nikulaym.2014:40.) Rokotusosaamisen perusteet (2 op.) opintojakso pilotoitiin syksyllä 2014 kolmessa hankkeessamukanaolleessaammattikorkeakoulussa:metropoliaammattikorkeakou9 lussa, Diakonia9ammattikorkeakoulussa ja Turun ammattikorkeakoulussa. Keväällä 2015toteutuneessakoulutuskokonaisuudentoisessapilotissasenottivatkäyttöönsäli9 säksineljämuutasuomalaistaammattikorkeakoulua:tampereenjalapinammattikor9 keakoulutsekäkareliajasaimiaammattikorkeakoulut.tavoitteenaon,ettäkaikkisuo9 malaiset hoitotyön koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut sisällyttävät hankkeessa kehitetyn,sisällöltäänjatoteutukseltaanyhtenäisenrokotusosaamisenkoulutuskoko9 naisuudenhoitotyöntutkinto9ohjelmiinsavuoden2016alustalähtien(rokoko Roko9 tusosaamisenkoulutuskokonaisuudenkäyttöönotto2015). Tämän opinnäytetyön erityiseksi painotusalueeksi on valittu sairaanhoitajien rokotus9 osaaminenjasenopetussuomessa.terveydenhoitajaopintoihinverrattunasairaanhoi9 tajaopiskelijoiden rokotusosaamisen opetus on ollut suppeaa (Nikula 2014: 40). RO9 KOKO9hankkeessa kehitetyn Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden tullessa osaksi sairaanhoitajien opetussuunnitelman opintoja vuodesta 2016 alkaen (Nikula 2015b),tulevaisuudenvalmistuvillasairaanhoitajillatuleeolemaannykyistäparemmat tiedotjataidotrokottamisesta,jasitenlähtökohtaisestiparemmatvalmiudetrokotustoi9 mintaantyöelämässä.tulevaisuudessasairaanhoitajanroolirokotuskattavuudenylläpi9 tämisessäjaedistämisessä tuleekin siten todennäköisestiolemaannykyistämerkittä9 vämpi. 2 Opinnäytetyöntarkoitus,tavoitteetjatutkimuskysymykset Opinnäytetyöntarkoituksenaolitoteuttaakeväällä2015kyselytutkimusRokotusosaami9 senperusteet(2op.) opintojaksolleosallistuneillehoitotyönopiskelijoilleseitsemässä suomalaisessahoitotyönkoulutustatarjoavassaammattikorkeakoulussa.kevään2015 aikanarokotusosaamisenperusteet opintojaksoneritoteutuksilleosallistuneitaopis9 kelijoita pyydettiin vastaamaan palautekyselyyn sähköisellä lomakkeella opintojakson

8 3 tentinyhteydessä.aineistosuunniteltiinanalysoitavanspss9tilasto9ohjelmanavullaal9 kusyksystä2015.tutkimuksentuloksetsuunniteltiinraportoitavanjalopullinenkirjallinen tuotosjulkaistavanalkuvuonna2016. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ROKOKO9hankkeelle tarpeellista, valtakunnalli9 sestikattavaatietoasekähyödyllisiäkehittämisehdotuksia,joidenavullarokotusosaa9 misenkoulutuskokonaisuuttavoidaankehittääedelleen.tavoitteenaolitunnistaatulok9 sellisia,opiskelijoidenitsenäistäjaaktiivistaverkko9opiskeluamotivoiviajatukeviaope9 tusmuotoja.lopullisenatavoitteenaoliviimeistelläsisällöltäänjatoteutukseltaanyhte9 näinen, tuloksellista oppimista tukeva Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus valta9 kunnalliseenkäyttöönhoitotyöntutkinto9ohjelmissa.tällätavoinmahdollistetaanopiske9 lijoidenvahvarokotusosaaminensekäsitäkauttaentistäosaavampiatyöelämäänsiirty9 viärokottajia. Opinnäytetyön tarkoituksen ja tavoitteiden perusteella määrittelimme seuraavat tutki9 muskysymykset: 1. Millaiseksi Rokotusosaamisen perusteet (2 op.) opintojaksolle osallistuneet opiskelijatarvioivatopintojaksonsisällön? 2. Millaiseksi Rokotusosaamisen perusteet (2 op.) opintojaksolle osallistuneet opiskelijatarvioivatopintojaksontoteutuksen? a. MillaiseksiRokotusosaamisenperusteet(2op.)9opintojaksolleosallistu9 neet opiskelijat arvioivat opintojakson verkko9opiskelun työtilana toimi9 neenmoodle9oppimisympäristönulkoasunjatoimivuuden? b. KuinkahyödylliseksiRokotusosaamisenperusteet(2op.)9opintojaksolle osallistuneetopiskelijatarvioivatopintojaksollemahdollisestikuuluneen lähiopetuksenjalaboraatiot? 3. KuinkahyödylliseksiRokotusosaamisenperusteet(2op.) opintojaksolleosallis9 tuneetopiskelijatarvioivatopintojaksonrokotusosaamisensakehittymisenkan9 nalta? 3 RokotusosaaminenjarokotustoimintaSuomessa Rokottaminenonyksimerkittävimmistätavoistaedistääterveyttäkokomaailmassa.Sen avullasaavutetaankehossaaktiivinenimmunisaatiovakaviatautejavastaan.(nikula

9 4 Hupli Rapola Leino9Kilpi2009.)Aktiivisellaimmunisaatiollakehosaadaanvastustus9 kykyiseksitaudinaiheuttajaakohtaan(terveyskirjasto2015).rokotuskattavuuskertoo kuinkamoniväestöstäonrokotettu.sekuvaamyössuojaasekärokotetuissaettärokot9 tamattomissa.(leino Koskenniemi Saranpää9Strömberg Kilpi2007:739.)Korkea rokotuskattavuusylläpitääyksilöidenjayhteisönterveyttä,muttaseedellyttää,ettäro9 kottajatpäivittävätrokotusosaamistaanjatkuvasti.terveydenhuoltohenkilökuntatarvit9 seesiisvahvanrokotusosaamisen.(nikula Puukka Leino9Kilpi2012: )Ro9 kotuskattavuuteenvaikuttavatkansallinenrokotusohjelma,rokottajientiedotjaasenteet sekärokotettavienasenteet.rokottamisentuloksetvoivatollalyhyitätaipitkiä.rokotta9 misenmerkittävintulosonimmuniteettitautiavastaan,jajoillakinrokotteillasaavutetaan elinikäinensuoja.(nikula2011:17.) 3.1 RokotusosaaminenSuomessa Rokotusosaaminenkoostuuosaavastarokottajasta,rokottamisentoteutuksestajasen lopputuloksista.osaavaarokottajaavoidaankuvataseuraavasti:hänelläontiettyjähen9 kilökohtaisiaominaisuuksia,hyvätihmissuhde9javuorovaikutustaidot,hänonlaillisesti valtuutettuterveydenhuoltoalantutkinnonsuorittanut,hänonsitoutunutrokottamiseen terveydenedistämisenmenetelmänäjahänhaluaavaikuttaarokotusasioissayhteiskun9 nallisesti.henkilökohtaisiahyviäominaisuuksiaovatesimerkiksirauhallisuus,kiireettö9 myys,jutustelevuus,rehellisyysjavakuuttavuus.tärkeitäihmissuhde9javuorovaikutus9 taitojaovatasiakkaankunnioittaminenjaystävällisyys.yhteiskunnallistavaikuttavuutta ovatesimerkiksikansanterveydenkehittäminenjalehtikirjoitukset.rokottamisentoteu9 tukseenliittyyneljätekijää,jotkaovatrokottajanvalmistautuminen,asiakkaanvalmistelu sekätoimenpiteetrokottamisenaikanajasenjälkeen.rokottamisenlopputuloksetvoivat ollajokovälittömiätaipitkäaikaisia.välittömiätuloksiaovatasiakkaanonnistunutroko9 tuskokemusjaonnistunutrokotustapahtuma.pitkäaikaisiatuloksiaovatjatkuvanhoito9 suhteenmuodostuminen,asiakkaidenpositiivinenpalautesekäkorkearokotuskattavuus (Nikula2011:5,30 31.) Rokotusosaamiseenvaikuttavatsitävahvistavatjaheikentävättekijät,joitaovatrokotet9 tava,rokottaja,rokottajanrokotuskoulutusjarokotusympäristö.rokotusosaamistahei9 kentävättekijätovatpääosinvahvistavientekijöidenvastakohtia.rokotettavastalähtöi9 sinolevatrokotusosaamistavahvistavattekijätovatrokotusmyönteisyys,käyttäytyminen rokotustilanteessajaennakkovalmistautuminenrokotukseen.rokottajastalähtöisinole9

10 5 viarokotusosaamistavahvistaviatekijöitäovathyvättaidotjatiedot,rokotettavanonnis9 tunutkohtaaminen,rokotusmyönteisyysjakehittymishalurokottajana.rokottajankoulu9 tusrokotusosaamistavahvistavanatekijänäkoostuuammattitaitoisistajaoikeaoppisista opetusmenetelmistä, asianmukaisesta koulutuksesta ja riittävästä käytännön rokotus9 harjoittelustakoulutuksenaikana.rokotusympäristönrokotusosaamistavahvistavatte9 kijätperustuvatsosiaalisesti,kulttuurisestijapsyykkisestisuotuisaanrokottamisympä9 ristöönja9kulttuuriintyöyhteisössä.rokotusosaaminenonkorkeallatasolla,kunrokot9 tajakohtaaasiakkaanonnistuneesti.(nikula2011:5,30 32.) 3.2 Rokotusosaaminensairaanhoitajantyössä Yksihoitotyönerityisosaamisenalueistaonrokottaminen(Nikula Liinamo2013:79). Suomalaistenterveydenhoitajienjavalmistuvienterveydenhoitajaopiskelijoidenrokotus9 osaamista on tutkittu itsearvioinnilla ja osaamisen arviointiin suunnitellulla tietotestillä vuonna2008.tutkimuksestaselvisi,ettäopiskelijoidenitsearviorokotusosaamisestaan oliparempikuintietotestintulos.lisäksiopiskelijateivätsaavuttaneettietotestistähy9 väksyttyäkokonaistulosta,jokaoli80oikein.opiskelijoillaolipuutteitaoikeisiinpistos9 paikkoihin,rokotteidennimientunnistamiseenjaaseptiseentyöskentelyynliittyen.ter9 veydenhoitajatsaavuttivathyväksytyntuloksentietotestistäjaitsearviosta.terveyden9 hoitajillaolipuutteitaniinikäänaseptisessatyöskentelyssä,rokotteidennimientunnista9 misessasekälisäksianafylaksianhoidossa.(nikula2011:5lnikula Liinamo2013:74.) SairaanhoitajienrokotusosaamistaSuomessaontutkittuniukasti.Sairaanhoitajanoman ammattitaidonkannaltarokotusosaamisenjatkuvakehittäminenontärkeää.erityisesti itsenäinenlisätiedonhakeminenonoleellistarokotusosaamisenylläpitämiseksi.(nikula Liinamo2013:74,79 80.) 3.3 RokotustoimintaSuomessa Kansanterveyslain1972/66mukaanterveydenedistämisenyleinenohjaus9javalvonta9 vastuuonsuomessasosiaali9jaterveysministeriöllä(stm).terveydenedistäminenon osa kansanterveystyötä ja se perustuu kansanterveyslakiin. Lisäksi siitä säädetään muunmuassamyöstartuntatautilaissa.terveydenjahyvinvoinninedistämiseenvaikut9 tavat kansainväliset sopimukset ja Euroopan unionin lainsäädäntö, joiden perusteella Suomellaonerilaisiakansainvälisiävelvoitteita.Sosiaali9jaterveysministeriövastaatar9

11 6 tuntatautientorjunnanyleisestäsuunnittelusta,ohjauksestajavalvonnasta.tartuntatau9 tientorjuntatyöonosasosiaali9jaterveydenhuoltoa,jasentavoitteenaontartuntatautien janiidenleviämisenehkäisy.sosiaali9jaterveysministeriöntartuntatautienneuvottelu9 kuntatoimiitartuntatautientorjunnanasiantuntijaelimenä.sentehtäviinkuuluutukeatar9 tuntatautienvastustamistyötäjaseuratatartuntatautitilanteenyleistäkehitystä.tervey9 den9jahyvinvoinninlaitos(thl)toimiitartuntatautienvastustamistyönasiantuntijalaitok9 sena.sentehtävinäonseuratatartuntatautienesiintyvyyttäjatorjuntaa,ohjeistaaam9 mattikuntaa,tutkiatartuntatautejajaniidenaiheuttajiasekäselvittääepidemioitasairaan9 hoitopiirien ja kuntien kanssa. (Kansanterveyslaki 1972l Sosiaali9 ja terveysministeriö 2015alSosiaali9jaterveysministeriö2015blTartuntatautilaki1986.) Tärkeä osa tartuntatautien torjuntaa ovat rokotukset (Sosiaali9 ja terveysministeriö 2015b). Rokottaminen on yksi tuloksekkaimmista, edullisimmista ja merkittävimmistä menetelmistäedistääterveyttä(nikula2007:181).rokottamallaonpystyttyvähentä9 mään, lähes hävittämään tai täysin hävittämään monia tartuntatauteja, ja esimerkiksi isorokkoonhävitettymaailmastarokottamalla(nikula Liinamo2013:67).Suomessa annetaanvuosittainyli2miljoonaarokotetta,janäistäsuurinosakuuluukansalliseen rokotusohjelmaan(elonsalo2015).rokotteetovatlääkkeitä,joillaennaltaehkäistääntar9 tunta9jainfektiotautejasekäniihinliittyviäkuolemia,vammautumisiajajälkitauteja.ro9 kotteetovatnenäsumutteita,suunkauttaannettaviataiinjektoitavia.(terveydenjahy9 vinvoinninlaitos2015a.)rokotteetsisältävättaudinaiheuttajaataisenosaa.rokotean9 netaansellaisessamuodossa,jokasaaelimistössäaikaanimmuniteetinelisuojantau9 dinaiheuttajaavastaan.(leino2013a.)rokotteidenantamatsuojatovatkuitenkinerilai9 sia.jotkutrokotteetantavatlähestäydellisensuojan,muttauseimmillarokotteillasuoja jääheikommaksi.näissätapauksissarokotesaattaamahdollistaasen,ettäinfektiosai9 rastetaanoireettomanataihyvinlievänä.(leino2013b.) Rokotustoimintasisältäätoimetennenrokottamista,rokottamisenaikanajasenjälkeen. Ennenrokottamistatuleetarkistaa,ettärokotukselleonkäyttöaihejaettäsilleeiolees9 tettä. Haittavaikutusreaktioihin tulee varautua jokaisella rokotuskerralla, pitämällä en9 siapuvälineetjaadrenaliinilähettyvillä.ennenrokotteenantoatuleetarkastaa,ettäasia9 kas,rokotejaannosovatoikeat.myösrokotteenkäyttökelpoisuustuleetarkistaa,kuten viimeinenkäyttöpäivä,rokoteaineenvärijaulkonäkösekärokotepulloneheys.josro9 koteeiolevalmiissaannosruiskussaneuloineen,tuleerokottajanvalitaoikeankokoinen ruiskujaneula.välineidenvalintaanvaikuttavatrokoteannoksenmääräjainjektoitavissa rokotteissapistospaikka.rokotteitavoidaaninjektoidaihonsisäisesti(id),ihonalaisesti

12 7 (SC)jalihakseen(IM).Aikuisetjaisotlapsetsaavatrokotteetyleensäolkavarteen,kun taas pienten lasten ensisijainen pistospaikka on reisi. Rokotuksen jälkeen rokotetun vointiatuleeseuratavähintään15minuuttiavälittömienrokotusreaktioidenvuoksi,lisäksi hänelletaihänenvanhemmilleentuleekertoayleisimmistärokotusreaktioistajaniiden hoidosta.(terveydenjahyvinvoinninlaitos2015b.)rokotuksettuleekirjatasekäpotilas9 tietojärjestelmäänettärokotuskorttiin(internationalcouncilofnurses2013:25). Kaikkirokotteetvoivataiheuttaahaittavaikutuksia,muttaniitätuleevainpienelleosalle rokotetuista.haittavaikutuksetovatrokotekohtaisia.valtaosarokotteidenaiheuttamista oireistaonlieviäjameneeohiitsestäänjanopeasti,yleensämuutamanpäivänaikana. Haittavaikutuksetvoivatollajokopaikallis9taiyleisreaktioita.Paikallisreaktioitaovatro9 kotuskohdankuumotus,kipujaturvotus.niitävoidaanhoitaakylmälläkääreellä,liikku9 mattomuudella eli immobilisoinnilla ja oireenmukaisella lääkehoidolla, kuten kipulääk9 keellä.yleisreaktioitaovatpuolestaananafylaksia,ärtyisyys,kuumejakutiavaihottuma. (Nohynek Leino2014.)Anafylaksiaonhyvinharvinainen,muttasiltisiihenonvarau9 duttavajokaisellarokotuskerralla.hoitamattomanahengitystie9,iho9tailimakalvo9oireet etenevätjatilaonhengenvaarallinen.anafylaksianensihoitonakäytetäänadrenaliinia. Jottarokotettavavoivarautuahaittavaikutuksiin,onhoitajanhyväkertoaniistäjaniiden hoidostarokotettavallejoetukäteen.rokotuksenjälkeenilmenneetoireetestäväthyvin harvoinjatkorokottamisen.(terveydenjahyvinvoinninlaitos2015c.) RokotuksiinliittyviähaittavaikutuksiaonSuomessaseurattuTerveyden9jahyvinvoinnin laitoksenylläpitämällärekisterillä.siihenontallennettuepäillytjatodetuthaittavaikutuk9 setterveydenhuollonammattilaistentekemienilmoitustenperusteella.haittavaikutusten seurantaonsiirtymässätartuntatautilainuudistuksenmyötälääkealanturvallisuus9ja kehittämiskeskusfimeaan.(terveydenjahyvinvoinninlaitos2015c.) Jokaisenrokotteidenparissatyöskentelevänonosattavakäsitellärokotteitaoikein,sillä väärinkäsiteltynärokotevoimenettäätehonsajokokokonaantaiosittain.rokotettaei saakäyttää,jossenepäilläänjäätyneen,menettäneentehonsavalo9tailämpöaltistuk9 senvuoksitaikontaminoituneenelisaastuneen.rokotettaeisaakäyttäämyöskäänsil9 loin,jossenulkonäköeivastaapakkausselosteenkuvaustatairokotepakkausonvauri9 oitunut.(terveydenjahyvinvoinninlaitos2015d.)

13 Kansallinenrokotusohjelma Sosiaali9jaterveysministeriövastaalaintartuntatautilainmuuttamisesta935/2003mu9 kaanlainsäädännöstä,jokakoskeerokotusohjelmaajarokotteita.uusienrokotteidenot9 tamisestarokotusohjelmaanjamerkittävistärokotehankinnoistapäättääeduskunta.tar9 tuntatautilaissa935/2003säädetäänmyös,ettäkansallisenrokotusohjelmanrokotteet hankitaankuntienkäyttöönvaltionkustannuksella.tartuntatautilainmukaankunnillaon vastuu rokotusten käytännön järjestelyistä. (Sosiaali9 ja terveysministeriö 2015cl Laki tartuntatautilainmuuttamisesta935/2003.) Rokotusohjelmallapyritäänsuojaamaanväestötarttuviltataudeiltamahdollisimmanhy9 vin(sosiaali9jaterveysministeriö2015e).rokotuksetovatmaksuttomiajavapaaehtoi9 sia. Rokotusohjelmaan vaikuttavia tekijöitä ovat muutokset tartuntatautien esiintyvyy9 dessä,muutoksettaudinvakavuudessa,senjälkitaudeissataipitkäaikaishaitoissa,muu9 toksetrokotteissatainiidensuojatehossa,uudetrokotteetjarokotteidenkehitystyösekä riskiryhmissätapahtuvatmuutokset.(terveydenjahyvinvoinninlaitos2015e.) Rokotusaikatauluonharkittujasenlaadinnantavoitteenaonollutsaavuttaaoikeaanai9 kaan riittävä suojateho mahdollisimman vähillä haittavaikutuksilla ja rokoteannoksilla (Terveydenjahyvinvoinninlaitos2015e).TällähetkellälapsillajanuorillaonSuomessa käytössäolevanrokotusohjelmanmukaisestimahdollisuussaadarokotusyhtätoistaeri tautia,niidenkomplikaatioitajapitkäaikaisiahaittojavastaan(taulukko1).(terveydenja hyvinvoinninlaitos2015f.)taulukoiden1.ja2.rokotteidenlisäksikansallinenrokotusoh9 jelmasisältäämyöstiettyjäriskiryhmienrokotuksia(nikula Liinamo2013:69).Näitä rokotteitaovatmuunmuassabcg9tuberkuloosirokote,pcv9jappv9pneumokokkiroko9 tuksetsekäa9jab9hepatiittirokotukset.(terveydenjahyvinvoinninlaitos2015g.) Perheetkieltäytyvätlapsuusajanrokotuksistaerittäinharvoin.Lapsetjanuoretsaavat rokotteetneuvolassasekäkoulu9jaopiskeluterveydenhuollossa.(terveydenjahyvin9 voinnin laitos 2015f.) Paras osoitus rokotusohjelman onnistumisesta on infektiotaudin häviäminen.infektiotautienesiintymistävoidaanvähentäärokotusohjelmanavullavälil9 lisestiheikentämälläinfektioidenleviämisedellytyksiätaisuoraanyksilöitäsuojaamalla. Välillisessämenetelmässäkattavanrokotusohjelmanansiostainfektioillealttiidenmäärä onpienieikäinfektioleviä.(leino2013b.)

14 9 Taulukko1. Lasten ja nuorten kansallinen rokotusohjelma haittavaikutuksineen (mukaillen THL:nRokottaminen9sivustolta). Rokote Ehkäistävät,taudit Antoaikataulu Haittavaikutukset Rotavirus Rotavirusripuli 2kk,/3kk,/5kk,/ Ohimenevät/ilmavaivat,/pulauttelu/ja/lievät/ yleisoireet,/kuten/ärtyneisyys/sekä/kuume. Pneumokokkikonjugaatti/(PCAivokalvontulehdus,/ 3kk,/5/kk,/12/kk keuhkokuume,/ verenmyrkytys/ja/ korvatulehdus Viitosrokote/(DTaPGIPVGHib) Kurkkumätä,/ 3/kk,/5/kk,/12/kk jäykkäkouristus,/ hinkuyskä,/polio/ja/ HibGtaudit,/kuten/ aivokalvontulehdus,/ kurkunkannentuleh dus/ja/ verenmyrkytys/ Pistokohdan/paikallisreaktiot/(punoitus,/ kuumotus,/turvotus,/kipu/tai/ihottuma)./ Ohimenevät/yleisoireet:/ärtyneisyys/ja/kuume Pistoskohdan/paikallisoireet/(turvotusta,/ punoitusta,/kipu)parin/vuorokauden/kuluttua/ rokottamisesta./parin/vuorokauden/sisällä/ rokottamisesta/voi/ilmetä/ärtyneisyyttä,/särkyä,/ kuumeen/nousua,/epätavallista/itkua,/ uneliaisuutta/tai/muita/ohimeneviä/yleisoireita/ sekä/imusolmukkeiden/suurenemista./ Yleisoireet/ja/ilmusolmukkeiden/ suurentuminen/eivät/estä/jatkorokotuksia. Aikuiset saavat kansallisen rokotusohjelman rokotteet terveysasemalla ilmaiseksi. Ai9 kuisiässätehostetaanlapsuus9januoruusiässäannettujarokotuksia(taulukko2).(ter9 veydenjahyvinvoinninlaitos2015h.) MPR Tuhkarokko,/ sikotauti,/ vihurirokko/ 12G18/kk,/6v. MPRGtautien/kaltaiset/oireet:/kuume,/yskä,/ nuha,/silmien/punoitus,/tuhkag/tai/ vihurirokkomainen/ihottuma ärtyisyys,/levottomuus,/päänsärky, lievät/nivelsäryt, lyhytaikainen/imusolmukkeiden/ suurentuminen./oireet/alkavat/5/g12/ vuorokautta/rokotuksen/jälkeen/ja/häviävät/ yleensä/muutamassa/päivässä/tai/viikossa. KausiGinfluenssa KausiGinfluenssa/(vuo6G35/kk Tavallisimpia/haittavaikutuksia/ovat/paikalliset/ oireet/(kipu,punoitus/ja/turvotus/ pistospaikassa)./voi/ilmetä/myös/lievää/ sairaudentunnetta,/lihasg/ja/nivelsärkyjä,/ yleisoireita/(kuume,/ärtyneisyys,/ huonovointisuus,/päänsärky)/ /DTaPGIPV Kurkkumätä,/ jäykkäkouristus,/ hinkuyskä,/polio 4/v. Tavallisimpia/haittoja/ovat/paikallisreaktiot,/ kuume,/päänsärky/ja/ärtyneisyys./yleensä/parin/ vuorokauden/sisällä/rokottamisesta/ilmenevät/ pistosalueen/punoitus,/kuumotus,/turvotus,/ kipu/ja/ihottumaoireet. HPV Kohdunkaulan/syöpä 11G12/v. Tavanomaisimmat,haittavaikutukset/ovat/ pistosalueen/paikallisoireet,/kuten/kipu,/ punoitus/ja/turvotus. dtap Kurkkumätä,/ 14G15/v. Tavanomaisimmat/haittavaikutukset/ovat/ jäykkäkouristus,/ pistosalueen/paikalliset/oireet,/ hinkuyskä huonovointisuus/ja/lämmönnousu./muita/ ohimeneviä/yleisoireita/ovat/esim./lihassärky/ja/g jäykkyys/sekä/päänsärkyä.

15 10 Taulukko2. Aikuistenkansallinenrokotusohjelmahaittavaikutuksineen(mukaillenTHL:nRo9 kottaminen9sivustolta). Rokote Ehkäistävät,taudit Antoaikataulu Haittavaikutukset Kurkkumätä( Kurkkumätä,0jäykkäkouristus Tavallisia0haittavaikutuksia:0pistosalueen0 jäykkäkouristusrokote,0dt Niille0jotka0ovat0saaneet0 perussarjan0(>0 tehosterokotus0100 vuoden0välein paikalliset0oireet,0huonovointisuus0ja0 lämmönnousu.0voi0ilmetä0myös0muita0 ohimeneviä0yleisoireita0esim.0lihassärky0ja0( jäykkyys0sekä0päänsärky. Poliorokote,0IPV Polio Tehosterokotus0 henkilölle,0joka0 matkustaa0maahan,0 jossa0esiintyy0poliota0ja0 jonka0edellisestä0 poliorokotuksesta0on0yli0 50vuotta. Tavallisin0haittavaikutus:0paikallisreaktio.0Voi0 ilmetä0myös0kuumetta0ja0ihottumaa. Tuhkarokko(,0sikotauti(0ja0 vihurirokkorokote,0mpr Tuhkarokko(,0sikotauti(0ja0 vihurirokko Kaikilla0tulee0olla0joko0 sairastetut0taudit0tai0 kahden0mpr(rokotteen0 antama0suoja.0jos0 rokotussuoja0vajaa0(>0 täydennetään MPR(tautien0kaltaiset0oireet:0kuume,0yskä,0 nuha,0silmien0punoitus,0tuhka(0tai0 vihurirokkomainen0ihottuma,0ärtyisyys,0 levottomuus,0päänsärky,0lievät0nivelsäryt,0 lyhytaikainen0imusolmukkeiden0 suurentuminen.0oireet0alkavat050(120 vuorokautta0rokotuksen0jälkeen0ja0häviävät0 yleensä0muutamassa0päivässä0tai0viikossa Rokottamiseenliittyvälainsäädäntö Tartuntatautiasetuksen1107/2008mukaanrokottajanatoimiilääkäritailääkärinvalvon9 nassa muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Muilla terveydenhuollon ammattihenki9 löillätarkoitetaanpääasiassaterveydenhoitajia,sairaanhoitajiajakätilöitä.lääkärinei kuitenkaantarvitseollaläsnärokotustilanteessa,muttahänelläonvastuusiitä,ettäro9 kottajallaonajantasainenrokotusosaaminen,käytössäänasianmukaisetvälineetsekä mahdollistenrokotuskomplikaatioidenhoitamiseentarvittavavalmiusjavälineet.(nikula Liinamo2013:Tartuntatautiasetus1107/2008.) Sairaanhoitajarokottajana Sairaanhoitajat rokottavat monissa maissa paljon, ja Suomessakin he rokottavat yhä enemmän.suomessasairaanhoitajientyönkuvaankuuluupääasiassaaikuistenrokotta9 minen, mutta työskennellessä esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla voi työnkuvaan kuuluamyöslastenrokottamista.(nikula Liinamo2013:71.)KansainvälisenSairaan9 hoitajaliitonmukaansairaanhoitajillaonterveydenhuollonammattilaisistamahdollisesti kaikista tärkein rooli rokotustoiminnassa, sillä sairaanhoitajat ovat todennäköisimmin niitähoitotyönammattihenkilöitä,jotkaohjaavatjakertovatrokotettavienvanhemmille

16 11 näyttöönperustuvaatietoarokotuksista.sairaanhoitajatovatmyösroolimallejakansalli9 siapäämääriätoteutettaessa.asiakkaidenluottamusrokotteisiin,rokotustoimintaanja rokottajiinlisääntyy,kunrokottajillaonhyvättiedot.(nikula Liinamo2013:71lInterna9 tionalcouncilofnurses2013:5,25).sitensairaanhoitajienvahvarokotusosaaminenja hyvätrokottamiseenliittyvättiedotjataidotedistävätasiakkaidenrokotustietoisuuttaja rokotusmyöntyvyyttä,minkäansiostaherokotuttavatitsensäjalapsensatodennäköisim9 min(nikula Liinamo2013:71). Työntekijänrokotussuojaasekätyöntekijääitseäänettäpotilasta.Siihenvoiliittyätyön9 tekijänjapotilaanerityistilanteita,joitaovatesimerkiksiraskausjaheikentynytimmuuni9 puolustus.hinkuyskärokotettasuositellaanvastasyntyneitäjapieniäimeväisiähoitavalle hoitohenkilökunnalle,koskahinkuyskäonvaarallinentautietenkinimeväisille.tuhkarok9 korokotettasuositellaansekäomansuojanettäpotilaidensuojanvuoksi,koskataution vaarallinen alle 59vuotiaille ja aikuisille. Influenssarokotetta suositellaan työntekijän omansuojanjapotilaidensuojanvuoksi,koskahenkilökuntaonmerkittävätartunnan9 lähde ja viruksen levittäjä. Influenssarokotteella työntekijäsuojaamyösomaaperhet9 tään.mikäliinfluenssarokoteeiestätautia,setodennäköisestikuitenkinhelpottaaoireita jatartuttavuutta.vesirokkoonimmuunipuutostautisille,kutenleukemiapotilaille,vakava tauti.lisäksiseonaikuisillavaikeampitautikuinlapsilla.rokotettasuositellaan,josve9 sirokkoaeiolesairastanutennenaikuisikääoman,perheenjapotilaidensuojanvuoksi. (Leino2015.)B9hepatiittirokotepuolestaankuuluuriskiryhmilläkansalliseenrokotusoh9 jelmaan.riskiryhmiinkuuluvatesimerkiksityöntekijätjaalanopiskelijat,jotkavoivatal9 tistuatyössäänbiologisilletekijöilleneulanpistotapaturmankautta.b9hepatiittitarttuukin helpoitenjuurineulanpistonyhteydessä.(puumalainen2015.) 4 Rokotusosaamisenopetushoitotyöntutkinto?ohjelmissa Rokotusosaamisen opetus vaihtelee merkittävästi sisällöltään ja toteutukseltaan sekä valtakunnallisestiettäkansainvälisesti.suuriaerojaonosoitettumuunmuassarokotus9 opetuksensisällöissä,laajuuksissajaopetusmenetelmissä.(nikulaym.2014:40.)suo9 malaistenrokottajienrokotustiedoistaja taidoistatehdyssätutkimuksessaterveyden9 hoitajaopiskelijoidenjaammatissaanrokottavienhoitajienrokotustaidoissaonhavaittu puutteitatietyillärokottamisensisältöalueilla,kutenaseptiikassa,rokotteidennimientun9 temisessa,rokotustenpistopaikoissasekäanafylaktisenreaktiontunnistamisessajahoi9

17 12 tamisessa(nikula2011:43).näyttöönperustuvarokotusneuvonta,turvallinenrokotta9 minenjahyvänrokotuskattavuudensaavuttaminenperustuvatkuitenkinrokottajienajan9 tasaisiintietoihinjataitoihin.hoitotyönammattilaistenrokotusosaamistaonsitensyytä vahvistaakorkeatasoisenperus9jatäydennyskoulutuksenavulla.(nikulaym.2014:40.) ROKOKO9hankkeessatoteutettiinkeväällä2013kyselytutkimussuomalaistenammatti9 korkeakoulujen(n=19)rokotusopetuksestavastaavilleopettajille.kyselyntavoitteenaoli selvittäärokotusopetuksensilloinennykytilannesekäosoittaakehitystarpeet,joitahyö9 dynnettiinhankkeessamyöhemminkehitellynrokotusosaamisenkoulutuskokonaisuu9 densuunnittelussajatoteutuksessa.(nikulaym.2014:40.)kyselynperusteellaselvisi, ettäammattikorkeakoulujentutkinto9ohjelmissarokotusopetusolipääasiassaintegroitu muidenopintojaksojenyhteyteen.vainmuutamassayksikössäolikäytössäerillinenro9 kottamisaiheinenopintojaksoosanaterveydenhoitajaopintoja,kuntaassairaanhoitaja9 ja kätilökoulutuksessa rokotusopetus oli yleensä integroitu muihin opintojaksoihin. Li9 säksijoissakinammattikorkeakoulujenhoitotyöntutkinto9ohjelmissa,erityisestisairaan9 hoitajakoulutuksessa,rokotusopetustaeisisältynytollenkaanopetussuunnitelmaan.(ni9 kulaym.2014:40.) 4.1 Rokotusosaamisenopetuksenmerkityssairaanhoitajakoulutuksessa Terveydenhoitajaopintoihin verrattuna sairaanhoitajaopiskelijoiden rokotusosaamisen opetusonolluthyvinkinsuppeaa.rokotusosaamisenopetuksentulisikuitenkinsisältyä niinterveydenhoitajienkuinsairaanhoitajien,kätilöidenjaensihoitajientutkinto9ohjelmien opetussuunnitelmiin,koskarokottaminenonyksitehokkaimmistaterveydenhuollontoi9 mista,jollavoidaanmerkittävästivähentääinfektioitajaestäätartuntatautiepidemioita (Nikulaym.2014:41).Vaikkakaikkiterveydenhuollonammattilaiseteivätrokotaosana työtehtäviään,tulisiheilläollaajantasaisetjanäyttöönperustuvatrokottamiseenliittyvät tiedotjataidot,jottaheosaavattuloksellisestiohjataasiakkaitarokottamiseenliittyvissä kysymyksissä(nikulaym.2014:41). Opetusministeriöntyöryhmämuistiossa ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon val9 mistuvien ammatillisesta osaamisesta, keskeisistä opinnoista ja vähimmäisopintopis9 teistätodetaan,ettäsairaanhoitajantoimintaperustuuterveydenjahyvinvoinninedistä9 miseenjaylläpitämiseen.sairaanhoitajantuleetunnistaajaennakoidayksilönjayhtei9 sönterveysongelmiaja uhkiasekätukeajaaktivoidayksilöä,perhettäjayhteisöäotta9

18 13 maan vastuuta terveyden, voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitämisestä ja edistämi9 sestä (Opetusministeriö 2006: 64). Näihin sairaanhoitotyön keskeisiin sisältöalueisiin voidaan katsoa lukeutuvan myös terveydenhuollon asiakkaiden rokottamiseen liittyvä ohjausjaneuvontaajantasaiseenjaluotettavaannäyttöönperustuen.sitenmyössai9 raanhoitajien riittävän rokotusosaamisen opetuksen avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä terveyshyötyjä sekä yksilötasolla, muun muassa vähentyneinä infektioina, jälkitauteinajakomplikaatioina,ettäyhteisötasollariittävänrokotuskattavuudenylläpitä9 miseksijaedistämiseksi. ROKOKO9hankkeessatoteutetunkyselyntulostenperusteellaonselvää,ettävaltakun9 nallisestiyhtenäisellerokotusosaamisenkoulutuskokonaisuudellejaarviointimittareille onsuuritarve.koulutuskokonaisuudentullessaosaksisairaanhoitajienopetussuunnitel9 manpakollisiaopintojavuoden2016aikana(nikula2015b),tulevaisuudenvalmistuvilla sairaanhoitajillatuleeolemaannykyistäparemmattiedotjataidotrokottamisesta,jasiten lähtökohtaisestiparemmatvalmiudetsekärokotusohjauksentoteuttamiseenettäroko9 tusluvansaamiseentyöelämässä.tulevaisuudessasairaanhoitajanroolirokotuskatta9 vuudenylläpitämisessäjaedistämisessätuleekintodennäköisestiolemaanentistämer9 kittävämpi. 4.2 RokotusosaamisenkoulutuskokonaisuusMoodle9oppimisympäristössä Syksyllä2014ROKOKO9hankkeessapilotoitiinMetropoliaAmmattikorkeakoulussa,Dia9 konia9ammattikorkeakoulussa ja Turun ammattikorkeakoulussa kahden opintopisteen laajuinenopintojaksonimeltärokotusosaamisenperusteet(2op.),jokatoteutettiinjo9 kaisessaoppilaitoksessahiemaneritavoin.keväällä2015hankkeentoisessapilotissa otettiinensimmäistäkertaakäyttöönkokokolmenopintopisteenlaajuinenrokotusosaa9 misenkoulutuskokonaisuus(3op.),johonsisältyykahdenopintopisteenlaajuisenroko9 tusosaamisenperusteidenlisäksimyösyhdenopintopisteenlaajuinenrokotusosaami9 sensyventäminen.rokotusosaamisenkoulutuskokonaisuudenontarkoitusantaaopis9 kelijallekattavattiedotrokotteista,rokottamisestajarokotuksinehkäistävistätaudeista. (ROKOKO Rokotusosaamisenkoulutuskokonaisuudenkäyttöönotto2015.) Rokotusosaamisenperusteet(2op.) opintojaksoontarkoitettuterveydenhoitaja9,sai9 raanhoitaja9 ja kätilöopiskelijoidenopintojenalkuvaiheeseen,jaserakentuukahdesta sisältöosiostanimeltärokottamisentietoperusta(1op.)jarokotustaidot(1op.).yhden opintopisteen laajuinen Rokotusosaamisen syventäminen opintojakso on tarkoitettu

19 14 puolestaan opintojensa loppuvaiheessa oleville terveydenhoitajaopiskelijoille sekä muillesyventäviälisäopintojatarvitseville,kutenjotyössäolevilleterveydenhuollonam9 mattihenkilöille(rokotusosaamisenkoulutuskokonaisuus3op.).opintojaksojensisältö9 alueetonesiteltykuviossa1. Kuvio1. Rokotusosaamisenkoulutuskokonaisuus(3op.)sisällönrakennekaavio(Gummerus Leskinen2014,MetropoliaAmmattikorkeakoulu). Rokotusosaamisenkoulutuskokonaisuustoteutuupääosinopiskelijoidenitsenäistäopis9 keluahyödyntävinäverkko9opintoinavirtuaalisessamoodle9oppimisympäristössä,johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Koulutuskokonaisuuden verkko9opiskelu9 osuusrakentuuerilaisiaoppimisprosessejahyödyntävistäosioista,kutentekstistä,ku9 vista,videotallenteista,tapausesimerkeistäjaoppimistehtävistäsekämuustakirjallisuu9 destajalähdemateriaalista.verkkoalustaltalöytyymuunmuassapaljonlinkkejäthl:n

20 15 Rokottaminen9sivuille.Materiaaleihintutustuttuaanopiskelijatekeeeriaihealueisiinliit9 tyviäoppimistehtäviä,jotkahänkokoaaomaanhenkilökohtaiseenportfolioonsa.opinto9 jaksonlopuksiopiskelijatekeeverkko9alustallaolevatkoulutuskokonaisuudenvaltakun9 nallisettentit,jotkaläpäistyäänhänonhyväksytystisuorittanutkoulutuskokonaisuuden. (Rokotusosaamisenkoulutuskokonaisuus3op.) Rokottamistaeikuitenkaanvoitäysinoppiapelkästäänvirtuaalisesti,itsenäisestiopis9 kellenjaoppimistehtäviätehdenvaanmyöskäytännönharjoitteluontärkeää.rokoko9 hankkeenprojektiryhmäsuositteleekin,ettätodellisiarokotustilanteitaharjoitellaanmyös käytännössä järjestämällä verkko9opiskelun oheen riittävästi kontaktiopetusta. (Nikula ym.2014:41.)joissakinammattikorkeakouluissarokotusosaamisenkoulutuskokonai9 suuteenonkinjosisällytettylähi9jalaboraatio9opetusta.tämänlisäksitarvittaneenkäy9 tännönrokotusopetustaautenttisissaasiakastilanteissaammattitaitoisenrokottajanoh9 jauksessa(nikulaym.2014:41). Syksyllä2014Rokotusosaamisenperusteet(2op.) opintojaksonensimmäiseenpilottiin osallistuneiltaopiskelijoiltakerättiinpalautetta,jonkaperusteellaopintojaksoakehitettiin keväällä 2015 järjestettyä toista pilottia varten. Opintojakson toisen pilotin palauteky9 selynjatämänopinnäytetyöntulostenperusteellaontarkoitusviimeistellärokotusosaa9 misen koulutuskokonaisuus (3 op.) valtakunnalliseen käyttöön kaikissa hoitotyön tut9 kinto9ohjelmissa. 5 Opinnäytetyönempiirinentoteutus Tämänopinnäytetyönpääasiallisenatutkimusmenetelmänäonkäytettykvantitatiivista elimäärällistätutkimustapaa.toteutimmekyselytutkimukseneriammattikorkeakoulujen hoitotyönopiskelijoille,jotkaolivatosallistuneetkeväällä2015rokotusosaamisenpe9 rusteet(2op.) opintojaksollejatavoitteenammeoliselvittääheidänarvioitaanrokotus9 osaamisenopetuksesta.kyselytutkimustavarteneitarvinnuthakeaerillistätutkimuslu9 paa,silläseolijoennestäänrokoko9hankkeella.tieteellistätietoarokotustoiminnasta jarokotusosaamisestaetsimmesähköisistätietokannoista,kutenmedicjacinahl. Tutkimustoimintaaonsekäempiiristäettäteoreettista.Empiirinentutkimusonhavain9 noivaa ja se perustuu teoreettisen tutkimuksen perusteella kehitettyihin menetelmiin.

21 16 Sentavoitteenaonsaadavastaustutkimuskysymyksiin.Järkevänkohderyhmänjaoi9 keantutkimusmenetelmänvalintaovatedellytyksiäonnistuneelletutkimukselle.oikean tutkimusmenetelmänratkaisevattutkimusongelmajatutkimuksentavoite.empiirinentut9 kimusjaetaanedelleenkvantitatiivisiinjakvalitatiivisiintutkimuksiin.(heikkilä2014:12.) Kvantitatiivinenelimäärällinentutkimusontutkimustapa,jossatietoatarkastellaannu9 meerisesti.määrällisentutkimuksenominaispiirteitäovatotoksenjaperusjoukonmäärit9 tely,tilastollisenmerkitsevyydenarviointi,yleispätevyydentavoittelusekäobjektiivisuus (Kankkunen Vehviläinen9Julkunen2013:62).Siihentarvitaanedustavaotos,jokaon numeerisestiriittävänsuuri.tällätutkimusmenetelmälläsaadaanyleinenkuvamitatta9 vienasioidenvälisistäsuhteistajaeroista.määrällisessätutkimuksessakerätääntietoa muuttujista,joitaovatesimerkiksisuoritettavatutkintojalukuvuosi.tyypillisiäaineiston9 keruumenetelmiämäärällisessätutkimuksessaovatlomake9jainternetkyselytsekäsys9 temaattinenhavainnointi.tuloksetesitetäännumeroinajaolennaisettiedotselitetään sanallisesti.kvalitatiivisenelilaadullisentutkimuksenpiirteitäovatrikkaus,syvyys,teo9 rianluominensekätutkijanjatutkittavanläheinensuhde(kankkunen Vehviläinen9Jul9 kunen2013:73).tyypillisiäaineistonkeruumenetelmiälaadullisessatutkimuksessaovat yksilö9jaryhmähaastattelut.senotantaonsuppeajaaineistoonuseintekstimuodossa. (Heikkilä2014:12 20lVilkka2007:13 14.) 5.1 Kyselytutkimusmenetelmänä Kyselyontapakerätäaineistoajaseonkinolennainenosatekijäkyselytutkimuksessa. Yhäuseamminkyselylomakkeetovatsähköisiä.Kyselylomakkeenlaatiminenaloitetaan, kuntutkimuksentavoiteonrajattu.tällöintutkijatietäämihinkysymykseentaikysymyk9 siinhänentuleeetsiävastauksia.kyselyllävoidaankerätätietoaesimerkiksiuskomuk9 sista,käsityksistä,mielipiteistä,asenteista,tosiasioistajatiedoista.tärkeinvastaami9 seenvaikuttavatekijäontutkimuksenaihe.tutkimuksenonnistumistavoidaantehostaa kysymystentarkallasuunnittelullajalomakkeenlaadinnalla.tutkimuksenonnistumisen perusedellytyksiäovatoikeakohderyhmäjahyvätkysymykset.(heikkilä2014:45 46l Hirsjärvi Remes Sajavaara1997: lVilkka2007:27 28.) Kyselytutkimuksenetujaovatajan säästäminen,tehokkuus,riittävänlaajatutkimusai9 neistosekäaineistonsuhteellisennopeakäsittelyjaanalysointitietokoneella.kyselytut9 kimuksenheikkouksiaovataineistonmahdollinenpinnallisuus,kyselylomakkeenlaati9 misenaikaavievyysjakatoelivastaamattomuus.tutkijallevoijäädäepäselväksiovatko

22 17 vastaajatvastanneethuolellisestijarehellisestitaiovatkoheymmärtäneetkysymykset vastausvaihtoehtoineen oikein. Kysymykset kannattaa suunnitella huolellisesti, koska niidenmuotoonyksisuurimmistavirheidenaiheuttajista.kyselylomake,jokaonsuunni9 teltuhuonostitaionpuutteellinenvoipilatatutkimuksen.(heikkilä2014:45 47lHirsjärvi Remes Sajavaara1997:195lVilkka2007:28.) 5.2 Kyselylomakkeenlaatiminen,rakennejasisältö Kyselylomakeonmittarimäärällisessätutkimuksessa.Seonväline,jollasaadaantutkit9 tavastaasiastamäärällistätietoa.kyselylomakesisältääsaatekirjeenjavarsinaisenlo9 makkeen.joskussaatesanatvoivatkorvatasaatekirjeen.saateeisaaollaliianpitkä, sentuleeollakohteliasjasesijoittuulomakkeessaennenkysymyksiä.(heikkilä2014: 59lVilkka2007:14.)KyselylomakkeemmepohjautuuaiemminROKOKO9hankkeessa laadittuunlomakkeeseen.metropoliaammattikorkeakoulunterveydenhoitajaopiskelijat KaisaMyllysjaKatriPatronenkäyttivätlomakettaomassaopinnäytetyössään.Hetekivät kyselytutkimuksen, jossa he selvittivät hoitotyön opiskelijoiden kokemuksia Rokotus9 osaamisenperusteidenverkko9opinnoistaajalla Kyselylomakkeemme(liite1.)olisisällöllisestijaulkoisestisamanlainenjokaisellevas9 taajalle.kyselylomakkeemmealussaolisaatesanat,jonkajälkeenalkoivarsinainenky9 sely.kyselynlopuksikiitimmevastaajaajatoivotimmehänellemenestystäopintoihin. Kyselylomakeolijaoteltukuuteeneriosa9alueeseen,jotkaolivat1)taustatiedot,2)opin9 tojaksonsisältö,3)opintojaksontoteutus,4)moodle9oppimisympäristönulkoasujatoi9 mivuus,5)lähiopetusjalaboraatiotsekä6)rokotusosaamisenkehittyminen.tulimme yhdessärokoko9hanketyöryhmänkanssasiihentulokseen,ettänämäosa9alueetovat tärkeitäopintojaksonkehittämisenkannalta.taustatietojakäsittelevätkysymyksetolivat vastaajallepakollisia,muttamuutkysymyksetolivatvapaaehtoisia. Tutkimuslomakkeessakäytettiin49portaistaLikert9mielipideasteikkoa,jonkaideanaoli, ettäasteikonkeskikohdastalähtientoiseensuuntaansamanmielisyyskasvaajatoiseen suuntaanmentäessäsamanmielisyysvähenee(vilkka2007:46).vastausvaihtoehdot olivat 1) samaa mieltä, 2) jokseenkin samaa mieltä, 3) jokseenkin eri mieltä ja 4) eri mieltä.lähiopetustajalaboraatiotakäsittelevässäosa9alueessaolilisäksiviidesvas9 tausvaihtoehto, opetukseeneisisältynytlähiopetusta/laboraatiota.vastaajantulivalita asteikoltaparhaitenomaamielipidettäänvastaavavaihtoehto.jätimme enosaasanoa vastausvaihtoehdon pois, koska se houkuttelee vastaajaa valitsemaan sen (Heikkilä

23 : 49). Päädyimme käyttämään pääosin 49portaista asteikkoa selkeyden vuoksi. Väittämiälomakkeessaoli52kappaletta. Väittämienlisäksilomakkeessaoliyhdeksänavointakysymystä,joissaannoimmevas9 taajillemahdollisuudenkommentoidaaihettavapaasti.avoimillekysymyksilleontyypil9 listä,ettäneovattyöläitäkäsitellä,nehoukuttelevatvastaamattajättämiseenjaneovat helppojalaatia.neovatkuitenkinperusteltujasilloin,kunvastausvaihtoehtojaeitunneta. Väittämätsensijaanovatperusteltujasilloin,kunvastausvaihtoehdoistalöytyyjokaiselle vastaajallesopivavaihtoehtojavastausvaihtoehdotovattoistensapoissulkevia.väittä9 mienetujaovattulostentilastollisenkäsittelynhelppousjavastaamisennopeus.väittä9 mienhaittojaovatvastauksienharkitsemattomuus,vaihtoehdotjaniidenjärjestysvoivat johdatellavastaajaasekäse,ettäjokinvastausvaihtoehtovoipuuttua.(heikkilä2014: 49.) Kyselylomaketuleeainatestatakoehenkilöillä,jasiihenriittää5 10testihenkilöä.Tes9 taajientehtävänäonselvittääohjeidenjakysymystenyksiselitteisyyttäjaselkeyttä,vas9 taamiseenkuluvaaaikaa,vastaamisenraskauttasekävastausvaihtoehtojentoimivuutta. He pohtivat myös, että jäikö jotain olennaista kysymättä tai onko turhia kysymyksiä. (Heikkilä 2014: 58.) Saimme lomakkeesta palautetta ROKOKO9hanketyöryhmältä ja muiltaopiskelijoiltaesimerkiksisuunnitelmaseminaarissa.lisäksitestasimmelomaketta viidellämetropoliaammattikorkeakoulunsairaanhoitajaopiskelijalla.testauksenjapa9 lautteidenperusteellamuokkasimmelomakettaselkeämmäksijakäyttäjäystävällisem9 mäksi,muunmuassakeventämällälomakkeenkysymyksiähelppolukuisimmiksi. 5.3 Kyselyntoteutus Tutkimuksenkohteenaonperusjoukko(Heikkilä2014:12),jonatässäopinnäytetyössä toimivatkeväällä2015rokotusosaamisenperusteet(2op.) opintojaksolleeriammatti9 korkeakouluissaosallistuneethoitotyönopiskelijat.tutkimukseenosallistuiopiskelijoita Metropolia Ammattikorkeakoulusta, Diakonia9ammattikorkeakoulusta, Turun ammatti9 korkeakoulusta,lapinammattikorkeakoulusta,kareliaammattikorkeakoulusta,saimia ammattikorkeakoulustajatampereenammattikorkeakoulusta.opintojaksolleosallistui yhteensä233opiskelijaa.aineistokerättiin Rokotusosaamisenperus9 teet9opintojaksonopettajakussakinkoulussatoimittivastauslinkinopiskelijoilleen.opis9 kelijatvastasivatpalautekyselyyntentinjälkeen.kyselyynvastattiinsähköisestie9lomak9 keella.

24 Aineistonkäsittelyjaanalysointi Tutkimuksenydinasiaonaineistonanalyysi,tulkintajajohtopäätöstenteko.Vastaukset tutkimusongelmiinselviävättutkijalleaineistoaanalysoidessa.(hirsjärvi Remes Sa9 javaara1997:221.)aineistonkäsittelynvaiheetovatlomakkeidentarkistus,aineiston muuttaminen numeraalisesti käsiteltävään muotoon ja tallennetun aineiston tarkistus (Vilkka2007:105).Väittämilläelistrukturoiduillakysymyksilläaineistoatarkasteltiintilas9 tollisesti ja määrällisesti. Avoimet kysymykset analysoimme laadullisin menetelmin. Teimmeinduktiiviseneliaineistolähtöisensisällönanalyysin,jokaonperinteinenaineis9 tonlaadullinenanalyysimenetelmä.sisällönanalyysimmevaiheetolivatpelkistäminen, ryhmittelyjayleistys.(kankkunen Vehviläinen9Julkunen2013:167.)Avoimissakysy9 myksissäyleisimminesilletulleitaaihepiirejähavainnollistimmesuorillalainauksillaopin9 näytetyömmetulososiossa. Internetkyselymme vastaukset tallentuivat datatiedostoksi, josta siirsimme ja tallen9 simme aineiston IBM SPSS Statistics 21 ohjelmaan. Tallentamisen jälkeen tarkas9 timme aineiston tiedot selvien virheellisyyksien ja puuttuvien tietojen osalta. Kooda9 simmesanallisetvastausvaihtoehdotnumeerisillakoodeillatiedontallennustajaanalyy9 sejavarten.(hirsjärvi Remes Sajavaara1997:221.)Ristiintaulukoimallaselvitimme, millätavallakaksiluokiteltuamuuttujaavaikuttavattoisiinsajaonkoniidenvälillätilastol9 lisestimerkitsevääriippuvuutta.tilastollistamerkitsevyyttätestasimmekhiinneliö testin avulla.(heikkilä2014: )Ristiintaulukoimallajakhiinneliö testillätestasimme muunmuassakyselylomakkeellakysyttyjentaustamuuttujienvaikutustaopintojaksolle osallistuneidenopiskelijoidenrokotusosaamisenkehittymiseen.tekemämmeristiintau9 lukoinnitjatilastollistentestienspss9tulosteetlöytyvätliitteestä3.pidimmetilastollisen merkitsevyydenrajanayleisestihoitotieteellisissätutkimuksissakäytettyäarvoa,p 0,05 (Kankkunen Vehviläinen9Julkunen 2013:136). Yksittäiseen kysymykseen vastannei9 denmäärääkuvaammelyhenteellän. 6 Tulokset Kyselyynvastasiyhteensä109opintojaksolleosallistunuttaopiskelijaaseitsemästäam9 mattikorkeakoulusta.keväällä2015opintojaksonpilotointiinosallistuneitaopiskelijoita olikaikenkaikkiaan233,jotenvastausprosenttioli47jakato53.

25 20 Olemme poimineet tuloskappaleen jokaisen alaotsikon alle avoimissa kysymyksissä esilletulluttapalautettasiten,ettäesillenostamammekommentitedustavatyleisimpiä sisällönanalyysinryhmiä(liite2). 6.1 Vastaajientaustatiedot Vastaajista71olisairaanhoitajaopiskelijoita,33terveydenhoitajaopiskelijoitaja5kätilö9 opiskelijoita(kuvio2).opintojaksolleosallistuiopiskelijoitakaikiltalukuvuosilta,painot9 tuenopintojenalkupäähän.vastaajista78(n=85)olikinjokoensimmäisentaitoisen lukuvuoden opiskelijoita. Kaikki vastaajat ilmoittivat suorittaneensa aiemmin verkko9 opintoja ja Moodle9oppimisympäristöä oli aiemmin käyttänyt 73 (n=79) vastaajista. Rokottamiseenliittyviäopintojaoliaiemminsuorittanut11(n=12)vastaajistaja19 (n=21)olirokottanutaiemmin(kuvio3).vastaajista67(n=73)ilmoitti,ettäopetukseen sisältyilähiopetustaja30(n=33)ilmoittisiihensisältyneenlaboraatio9opetusta(tau9 lukko3). Olen& rokottanut& harjoitteluissani& ikäihmisiä,& työikäisiä& sekä& muutamaa& lasta&ohjaajan&valvonnassa. & Terveydenhoitaja 30 Vastaajiensuoritettavatutkinto Kätilö 5 Sairaanhoitaja 65 Kuvio2. Vastaajiensuoritettavatutkinto(n=109).

26 21 Vastaajienaiempikokemusverkko9opinnoistaja rokottamisesta Olenaiemminsuorittanut verkko9opintoja Olenaiemminkäyttänyt Moodle9oppimisympäristöä Kyllä Ei Olenaiemminsuorittanut rokottamiseenliittyviä opintoja Olenrokottanutaiemmin Kuvio3. Vastaajien opintojaksoa edeltänyt kokemus verkko9opinnoista ja rokottamisesta (n=109). Taulukko3. Vastaajientaustatiedot(n=109). fr Suoritettavatutkinto(n=109) Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Kätilö 5 5 Lukuvuosi(n=109) 1.vuosi vuosi vuosi vuosi Olenaiemminsuorittanutverkko?opintoja(n=109) Kyllä En 0 0 OlenaiemminkäyttänytMoodle?oppimisympäristöä(n=109) Kyllä Ei Opetukseenisisältyilähiopetusta(n=109) Kyllä Ei 36 33

27 22 Opetukseenisisältyilaboraatio?opetusta(n=109) Kyllä Ei Olenaiemminsuorittanutrokottamiseenliittyviäopintoja(n=109) Kyllä En Olenrokottanutaiemmin(n=109) Kyllä Ei OpiskelijoidenarvioRokotusosaamisenperusteet(2op.)9opintojaksonsisällöstä Vastaajista94(n=101)olijokosamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,että sisältövastasiomiaodotuksia.vastaajista93(n=101)olijokosamaamieltätaijok9 seenkinsamaamieltäsiitä,ettäsisältövastasiomiatavoitteita.vastaajista94(n=100) olijokosamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettäsisältövastasiopintojenta9 voitteita(kuvio4). Mielestäni&toteutus&oli&erittäin&onnistunut. & & Kokemuksetopintojaksonsisällöstä Sisältövastasiodotuksiani Sisältövastasitavoitteitani Sisältövastasiopintojentavoitteita Samaamieltä Jokseenkinsamaamieltä Jokseenkinerimieltä Erimieltä Kuvio4. Vastaajienkokemuksetopintojaksonsisällöstä.

28 23 Vastaajista98(n=107)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettäoppi riittävästirokottamisenhyödyistä,javastaavasti92(n=99)kokioppineensariittävästi rokotteillahankittavastiimmuniteetista.vastaajista 94 (n=101)olisamaamieltätai jokseenkinsamaamieltäsiitä,ettäoppiriittävästirokotuksillaehkäistävistätaudeista,ja vastaavasti 87 (n=95) koki oppineensa riittävästi rokotuksilla ehkäistävien tautien esiintyvyydestäsuomessajaulkomailla.vastaajista95(n=104)olisamaamieltätai jokseenkin samaa mieltä siitä, että oppi riittävästi kansallisesta rokotusohjelmasta, ja vastaavasti77kokioppineensariittävästikansallisestarokotusohjelmastapoikkeami9 sesta.vastaajista85(n=93)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,että oppiriittävästiterveydenhuoltoalanammatissatarvittavistarokotuksista,javastaavasti 88(n=96)kokioppineensariittävästirokotustarpeenarvioinnistajarokotussuunnitel9 masta. Vastaajista87(n=95)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettäoppi riittävästirokottamisenvasta9aiheista,javastaavasti92kokioppineensariittävästiro9 kotteidenhaittavaikutuksista.vastaajista91(n=99)olisamaamieltätaijokseenkin samaamieltäsiitä,ettäoppiriittävästirokottamisenvarotoimista,javastaavasti91(n= 99)kokioppineensariittävästirokotteidenantotavoista.Vastaajista80(n=87)olisa9 maamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettäoppiriittävästirokotteidenkoostumuk9 sista,javastaavasti80(n=87)kokioppineensariittävästirokotteidenkäsittelystä.vas9 taajista95(n=103)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettäoppiriittä9 västirokotettavanohjauksesta,javastaavasti94(n=100)kokioppineensariittävästi rokotustilanteessatoimimisesta(kuvio5). & Laaja&ja&kattava&opintojakso,&josta&sai&paljon&uutta&osaamista.&Opintojakso& lisäsi&selkeästi&omaa&ammattitaitoani. & & Mielestäni&kaikki&opintojaksolla&olleet&asiat&olivat&hyödyllistä&tietoa. & Opintojaksolla&käsiteltiin&suhteessa&aika&paljon&osaavan&rokottajan&määri< telmää.&ehkä&olisi&voinut&jättää&sen&hieman&vähemmälle&huomiolle&ja&kes< kittyä&enemmän&esimerkiksi&rokotteiden&haittavaikutuksiin. & & &

29 24 Kuvio5. Opiskelijoidenvastaukset Opinriittävästi kysymyksiin(n=109) rokotustilanteessatoimimisesta rokotettavanohjauksesta rokotteidenkäsittelystä rokotteidenkoostumuksista rokotteidenantotavoista rokottamisenvarotoimista rokotteidenhaittavaikutuksista rokottamisenvasta9aiheista rokotustarpeenarvioinnistaja rokotussuunnitelmasta terveydenhuoltoalanammatissatarvittavista rokotuksista kansallisestarokotusohjelmasta poikkeamisesta kansallisestarokotusohjelmasta rokotuksillaehkäistävientautien esiintyvyydestäsuomessajaulkomailla rokotuksillaehkäistävistätaudeista rokotteillahankittavastaimmuniteetista rokottamisenhyödyistä Opiskelijoidenvastaukset"Opinriittävästi..."9 kysymyksiin Samaamieltä Jokseenkinsamaamieltä Jokseenkinerimieltä Erimieltä

30 OpiskelijoidenarvioRokotusosaamisenperusteet(2op.)9opintojaksontoteutuk9 sesta Vastaajista88(n=95)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettärokotus9 osaamisenoppiminenonnistuuverkko9opintoina(kuvio6).vastaajista81(n=87)oli saamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettäitsenäiseenverkkotyöskentelyyn sairiittävästiohjausta.vastaajista82(n=89)olisamaamieltätaijokseenkinsamaa mieltäsiitä,ettäopintojaksostaannettuennakkotieto(esimerkiksiohjeetsähköpostitse, orientaatioluento)oliriittävää,javastaavasti93(n=99)olisitämieltä,ettäverkkoalus9 tallaolleetkirjallisetohjeetolivatriittävät(kuvio7). Itsenäisesti&tapahtuva&ajankäyttö&ja&aikataulutus&sopi&minulle&hyvin. & En&välttämättä&täysin&ymmärtänyt,&mihin&portfolio&olisi&pitänyt&rakentaa&ja& mitä&siihen&laitetaan. & & Meille&ei&edes&kerrottu,&että&verkkoalustalla&on&ylipäätään&kirjallisia&ohjeita.& Opettajammekaan&ei&tuntunut&tietävän&Moodlesta&mitään&ja&ennakkotieto& jäi&hyvin&hataraksi. & & Rokotusosaamisenoppiminenonnistuuverkko9 opintoina Jokseenkinerimieltä 8 Erimieltä 4 Jokseenkinsamaa mieltä 34 Samaamieltä 54 Kuvio6. Vastaajienkokemussiitä,kuinkahyvinrokotusosaamisenoppiminenonnistuuverkko9 opintoina(n=109).

31 26 Ohjeistuksenriittävyys Sainriittävästiohjaustaitsenäiseen verkkotyöskentelyyn Opintojaksostaannettuennakkotietooli riittävää Verkkoalustallaolleetkirjallisetohjeetolivat riittävät Samaamieltä Jokseenkinsamaamieltä Jokseenkinerimieltä Erimieltä Kuvio7. Vastaajienkokemusohjauksenjaohjeidenriittävyydestä(n=109). Vastaajista80(n=86)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettäopinto9 jaksonkuormittavuus(annetunajanriittävyyssuhteessatyömäärään)olisopiva,javas9 taavasti84(n=90)kokiopintojaksontyömääränjasiitäsaatavienopintopisteidenvas9 taavantoisiaan.vastaajista98(n=106)olisamaataijokseenkinsamaamieltäsiitä, ettätentinsuorittamiseenolivaratturiittävästiaikaa,javastaavasti88(n=95)koki,että tenttiauttoioppimaan.vastaajista84(n=90)olisamaamieltätaijokseenkinsamaa mieltäsiitä,ettätentinsisältövastasivastaajanomiaoppimistavoitteita.vastaajista26 (n=28)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettätenttioliliianvaikea (kuvio8). Tentissä&oli&pari&kummallisesti&muotoiltua&kysymystä,&joita&joutui&hieman& miettimään.&tentti&sinällään&ei&ollut&vaikea,&mutta&jos&olisi&jäänyt&kiinni&jos< tain&tulkinnanvaraisesta&kysymyksestä,&olisi&harmittanut.

32 27 Opintojaksonjatentinkuormittavuus Opintojaksonkuormittavuusolisopiva Opintojaksontyömääräjaopintopisteetvastasivat toisiaan Tentinsuorittamiseenvarattuaikaoliriittävä Tenttiauttoiminuaoppimaan Tentinsisältövastasioppimistavoitteitani Tenttioliliianvaikea Samaamieltä Jokseenkinsamaamieltä Jokseenkinerimieltä Erimieltä Kuvio8. Vastaajienkokemusopintojaksonjatentinkuormittavuudesta(n=109). Vastaajista95(n=103)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettäoppi9 mistehtävättukivatoppimista,javastaavasti94(n=102)kokioppimistehtävienolevan mielekkäitä.vastaajista71(n=77)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä, ettäoppimistehtävätolivattyöläitä,javastaavasti96(n=105)kokitärkeäksi,ettäop9 pimistehtäviäsaityöstääomaantahtiin(kuvio9). Portfoliotyöskentely&oli&melko&uuvuttavaa&ja&aikaa&jäi&liian&vähän&asioiden& lukemiseen. &

33 28 Oppimistehtävienmerkitys Oppimistehtävättukivatoppimistani Oppimistehtävätolivatmielekkäitä Oppimistehtävätolivattyöläitä Kointärkeäksi,ettäsaintyöstää oppimistehtäviäomaantahtiini Samaamieltä Jokseenkinsamaamieltä Jokseenkinerimieltä Erimieltä Kuvio9. Vastaajienkokemuksetoppimistehtävienmerkityksestä(n=109). Kaikkiopintojaksolleosallistuneetopiskelijatilmoittivatsuorittaneensaaiemminverkko9 opintoja,jotenemmevoineettutkiaaikaisempienverkko9opintojenvaikutustaopiskelijoi9 denkokemukseensiitä,mitenhyvinrokotusosaamisenoppiminenheidänmielestäänon9 nistuuverkkoympäristössä.opiskelijanaikaisemmallamoodle9oppimisympäristönkäyt9 tökokemuksellaeiollutvaikutustasiihen,mitenhyvinopiskelijatkokivatrokotusosaami9 senoppimisenonnistuvanverkko9opintoina(p=0,878). 6.4 OpiskelijoidenarvioMoodle9oppimisympäristönulkoasustajatoimivuudesta Vastaajista85(n=92)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettäMoodle9 oppimisympäristöntyötilanulkoasuoliselkeä.vastaajista91(n=96)olisamaamieltä taijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettätyötilansisällönrakenneolilooginen.vastaajista 87(n=94)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettäliikkuminentyötilan osioidenvälilläolihelppoa(kuvio10). Kurssialustalla&olevat&materiaalit&olivat&monipuolisia&ja&helposti&ymmärret< täviä. &

34 29 & Tällaisenaan&verkkoalustalla&oli&välillä&vaikea&tietää&minkä&otsikon/asiako< konaisuuden&alle&mikäkin&oppimistehtävä&esimerkiksi&kuuluu. & & Linkkejä&ja&niiden&alalinkkejä&ja&vielä&niiden&alalinkkejä&oli&niin&valtavasti,& että&välillä&meni&sekaisin&sen&suhteen&mitä&on&jo&lukenut. & Moodlenkäyttäjäystävällisyys Työtilanulkoasuoliselkeä Sisällönrakenneolilooginen Liikkuminenosioidenvälilläolihelppoa Samaamieltä Jokseenkinsamaamieltä Jokseenkinerimieltä Erimieltä Kuvio10.VastaajienkokemusMoodle9oppimisympäristönkäyttäjäystävällisyydestä(n=109). OpiskelijanaiemmallaMoodle9oppimisympäristönkäyttökokemuksellaeiollutvaikutusta siihen,mitenselkeäksiopiskelijatkokivattyötilanulkoasun(p=0,760),työtilansisällön rakenteen loogisuuden (p=0,625) tai työtilan osioiden välillä liikkumisen helppouden (p=0,335). 6.5 Opiskelijoidenarviolähiopetuksenjalaboraatioidenmerkityksestä Vastaajista54(n=59)ilmoitti,etteiopetukseensisältynytlähiopetusta,javastaavasti 38 (n=41) vastaajista ilmoitti opintojaksolle sisältyneen lähiopetusta. Heistä 88 (n=36)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettälähiopetusedistioppi9 mista.vastaajista58(n=63)ilmoitti,etteiopetukseensisältynytlaboraatio9opetusta, javastaavasti34(n=37)vastaajistailmoittiopintojaksollesisältyneenlaboraatio9ope9 tusta.heistä100(n=37)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettälabo9 raatio9opetusedistioppimista.

35 30 Olisin&oppinut&paremmin,&jos&kurssilla&oppimiani&asioita&olisi&käsitelty&myös& lähiopetuksessa. & & Rokottajan&osaamiseen&kaipaan&ihan&käytännön&harjoitteita&eli&käden&tai< dot&ovat&olennainen&osa&rokottamista. & Vastaajista85(n=61)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettärokotus9 opetukseentuleesisältyälähiopetusta,javastaavasti91(n=61)olisamaamieltätai jokseenkinsamaamieltäsiitä,ettärokotusopetukseentuleesisältyälaboraatio9opetusta. Vastaajista65(n=30)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettäopinto9 jaksollaoliriittävästilähiopetusta,javastaavasti68(n=28)olisamaamieltätaijok9 seenkinsamaamieltäsiitä,ettäopintojaksollaoliriittävästilaboraatio9opetusta(kuvio 11). Lähi<& ja& laboratorio<opetus& on& erittäin& opettavaista,& joten& on& harmillista,& että&niitä&ei&ollut&tässä&opintojaksossa. & Lähi9 jalaboraatio9opetuksenmerkitys Lähiopetusedistioppimistani Laboraatio9opetusedistioppimistani Rokotusopetukseentuleesisältyälähiopetusta Rokotusopetukseentuleesisältyälaboraatio9 opetusta Opintojaksollaoliriittävästilähiopetusta Opintojaksollaoliriittävästilaboraatio9opetusta Samaamieltä Jokseenkinsamaamieltä Jokseenkinerimieltä Erimieltä Kuvio11.Vastaajienarviolähiopetuksenjalaboraatio9opetuksenmerkityksestä(n=109).

36 Opiskelijoidenrokotusosaamisenkehittyminen Vastaajista84(n=92)olisamaamieltätaijokseenkinsamaamieltäsiitä,ettäopinto9 jaksovahvistiriittävästiopiskelijanvalmiuksiarokottamiseen(kuvio12).vastaajista87 (n= 95) oli samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että hän sai valmiudet kehittyäosaavaksirokottajaksi(kuvio13). Opintojaksovahvistiriittävästivalmiuksiani rokottamiseen Jokseenkineri mieltä 10 Erimieltä 5 Samaamieltä 39 Jokseenkinsamaa mieltä 46 Kuvio12.Opiskelijoidenrokottamisvalmiuksienkehittyminen(n=109). Sainvalmiudetkehittyäosaavaksirokottajaksi Jokseenkineri mieltä 8 Erimieltä 5 Samaamieltä 49 Jokseenkin samaamieltä 38 Kuvio13.Opiskelijoidenosaavaksirokottajaksikehittymisenvalmiudet(n=109).

Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, 29.1.2016.

Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, 29.1.2016. Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, Rokottamisen maailmanlaajuisia saavutuksia - Rokottaja-patsas kertoo

Lisätiedot

Valtakunnallinen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus ammattikorkeakouluissa

Valtakunnallinen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus ammattikorkeakouluissa Valtakunnallinen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus ammattikorkeakouluissa 16.2.2018 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 1 Koulutusvelvollisuus ja kouluttamiseen

Lisätiedot

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen.

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Opinnäytetyön tekeminen hankkeessa on paras osa opintoja! Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Metropolian ROKOKO-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 722. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 722. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 N:o 722 726 SISÄLLYS N:o Sivu 722 Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista

Lisätiedot

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Hyvä vanhempi, mietitkö lapsesi osallistumista rokotetutkimukseen? Tämä vihko tarjoaa sinulle tietoa päätöksesi

Lisätiedot

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Tämä selkokielinen esite on tehty osana opinnäytetyötä Kansallinen rokotusohjelma tutuksi selkokielinen esite maahanmuuttajille. Opinnäytetyön toimeksiantaja on MARJAT-hanke.

Lisätiedot

Terveydenhoitajaopiskelijoiden kokemukset Rokotusosaamisen syventäminen -opintojaksosta

Terveydenhoitajaopiskelijoiden kokemukset Rokotusosaamisen syventäminen -opintojaksosta Anni Bomberg ja Marleena Lehto Terveydenhoitajaopiskelijoiden kokemukset Rokotusosaamisen syventäminen -opintojaksosta Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Valtakunnallisen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden kehittäminen

Valtakunnallisen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden kehittäminen Valtakunnallisen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden kehittäminen Rokotukset ovat olleet jo vuosikymmenten ajan keino suojata väestöä tietyiltä vaarallisilta tartuntataudeilta. Rokotusten myötä osa

Lisätiedot

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Hyvä vanhempi, mietitkö lapsesi osallistumista rokotetutkimukseen? Tämä vihko tarjoaa sinulle tietoa päätöksesi

Lisätiedot

Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista. Valtakunnalliset keuhkopäivät Tea Nieminen, infektiolääkäri

Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista. Valtakunnalliset keuhkopäivät Tea Nieminen, infektiolääkäri Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista Valtakunnalliset keuhkopäivät 3.10.2017 Tea Nieminen, infektiolääkäri Aikuisten rokottaminen Kaikkien tulisi huolehtia, että he ovat saaneet vähintään kolme annosta

Lisätiedot

LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos

LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos 1 LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos Rokottaminen on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä terveydenhuollon

Lisätiedot

Lastenneuvolassa annettavat rokotukset

Lastenneuvolassa annettavat rokotukset Lastenneuvolassa annettavat rokotukset Opaslehtinen vanhemmille LUKIJALLE Tässä opaslehtisessä on tietoa lastenneuvolassa annettavista rokotuksista, niiden turvallisuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista

Lisätiedot

Onko rokotukset kunnossa?

Onko rokotukset kunnossa? Onko rokotukset kunnossa? Rokotusten täydentäminen lapselle tai aikuiselle th Nina Strömberg Rokotusohjelmayksikkö/THL 6.4.2016 1 Onko rokotettu vai ei siinäpä pulma! Rokotustietoja ei ennen ole kerätty

Lisätiedot

Terveydenhoitajien käsityksiä vanhempien suhtautumisesta lastensa rokottamiseen ja kokemuksia omasta rokotusosaamisestaan

Terveydenhoitajien käsityksiä vanhempien suhtautumisesta lastensa rokottamiseen ja kokemuksia omasta rokotusosaamisestaan Heino Mari Peltoniemi Anna Terveydenhoitajien käsityksiä vanhempien suhtautumisesta lastensa rokottamiseen ja kokemuksia omasta rokotusosaamisestaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja AMK Hoitotyön

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) HELSINGIN JA UUDENMAAN N SAIRAALOIHIN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUUN TULEVIEN OPISKELIJOIDEN ISTUS TARTUNTATAUDEISTA JA ROKOTUKSISTA Viiteasiakirjat Tartuntatautilaki

Lisätiedot

Mitä uusi tartuntatautilaki sanoo? Miksi rokottaminen on tärkeää?

Mitä uusi tartuntatautilaki sanoo? Miksi rokottaminen on tärkeää? Mitä uusi tartuntatautilaki sanoo? Miksi rokottaminen on tärkeää? Reetta Huttunen Ayl, dos., sisätautien vastuualue, infektioyksikkö 22.11.2017 1 23.11.2017 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden

Lisätiedot

Valtakunnallisen Rokotusosaamisen koulutuspäivän suunnittelu, toteutus ja arviointi

Valtakunnallisen Rokotusosaamisen koulutuspäivän suunnittelu, toteutus ja arviointi Riina Chandi Tiina Korhonen Valtakunnallisen Rokotusosaamisen koulutuspäivän suunnittelu, toteutus ja arviointi Webinaari Metropolia Ammattikorkeakoulussa 8.9.2015 Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja

Lisätiedot

Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana.

Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana. ITSEARVIOINTILOMAKE Hyvä opiskelija Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa

Lisätiedot

Matkailijan rokottaminen ja ohjaus terveydenhoitajan

Matkailijan rokottaminen ja ohjaus terveydenhoitajan Marja Ovaska Anna Löytynoja Matkailijan rokottaminen ja ohjaus terveydenhoitajan työssä Kirjallisuuskatsaus Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 6.11.2015

Lisätiedot

Rokotusosaaminen-koulutuskokonaisuuden arviointi ja materiaalin tuottaminen Moodle-oppimisympäristöön

Rokotusosaaminen-koulutuskokonaisuuden arviointi ja materiaalin tuottaminen Moodle-oppimisympäristöön Juhan Gummerus, Sanna Leskinen Rokotusosaaminen-koulutuskokonaisuuden arviointi ja materiaalin tuottaminen Moodle-oppimisympäristöön Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Terveydenhoitajaopiskelijoiden näkemykset maahanmuuttajien rokotusohjauksen opetusmateriaalien

Terveydenhoitajaopiskelijoiden näkemykset maahanmuuttajien rokotusohjauksen opetusmateriaalien Tiina Ahonen Elli Jukarainen Katariina Tarenius Terveydenhoitajaopiskelijoiden näkemykset maahanmuuttajien rokotusohjauksen opetusmateriaalien kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja

Lisätiedot

Lastenneuvolan terveydenhoitajien käsityksiä omasta rokotusosaamisestaan lasten rokottamisessa

Lastenneuvolan terveydenhoitajien käsityksiä omasta rokotusosaamisestaan lasten rokottamisessa Suvi iemi Lastenneuvolan terveydenhoitajien käsityksiä omasta rokotusosaamisestaan lasten rokottamisessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 7.5.2014

Lisätiedot

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1 Tartuntatautilaki Uusi Tartuntatautilaki (1227/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laki korvaa aiemman vuodelta 1986 peräisin olleen lain. Merkittävimmät muutokset aikaisempaan lakiin verrattuna koskevat hoitoon

Lisätiedot

Neuvolaikäisten lasten vanhempien kokemuksia neuvolan rokotustoiminnasta

Neuvolaikäisten lasten vanhempien kokemuksia neuvolan rokotustoiminnasta Neuvolaikäisten lasten vanhempien kokemuksia neuvolan rokotustoiminnasta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna, kevät 2015 Anna-Elisa Björklund ja Niina Oksanen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijoiden kokemukset Rokotusosaamisen perusteiden verkko-opinnoista. Kaisa Myllys, Katri Patronen. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hoitotyön opiskelijoiden kokemukset Rokotusosaamisen perusteiden verkko-opinnoista. Kaisa Myllys, Katri Patronen. Metropolia Ammattikorkeakoulu Kaisa Myllys, Katri Patronen Hoitotyön opiskelijoiden kokemukset Rokotusosaamisen perusteiden verkko-opinnoista Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Tutkimus odottaville äideille.

Tutkimus odottaville äideille. Tutkimus odottaville äideille. Hyvä odottava äiti! Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus toteuttaa paikkakunnallasi tutkimuksen, jolla selvitetään kuinka tehokkaasti yleisesti käytössä olevan dtap-

Lisätiedot

Suomen rokotuskattavuus

Suomen rokotuskattavuus Suomen rokotuskattavuus - Tarttisko tehdä jotain? Taneli Puumalainen 24.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomen kansallinen rokotusohjelma 2016 - Rotavirusrokote (RV) 2 kk - DTaP-IPV-Hib +RV+ Pneumokokkirokote

Lisätiedot

Vanhempien suhtautuminen kouluikäisten lastensa rokottamiseen kansallisen rokotusohjelman rokotteilla

Vanhempien suhtautuminen kouluikäisten lastensa rokottamiseen kansallisen rokotusohjelman rokotteilla Aino Luukkonen Anne Renman Vanhempien suhtautuminen kouluikäisten lastensa rokottamiseen kansallisen rokotusohjelman rokotteilla Haastatteluaineiston keruu Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja

Lisätiedot

Kantasolusiirtopotilaiden rokotukset. Sari Hämäläinen Infektiolääkäri KYS

Kantasolusiirtopotilaiden rokotukset. Sari Hämäläinen Infektiolääkäri KYS Kantasolusiirtopotilaiden rokotukset Sari Hämäläinen Infektiolääkäri KYS Sidonnaisuus Luennoitsijana aikuisten rokotukset osana rokotesuojaa 2016 Miksi rokotetaan? rokotettaessa elimistöön annetaan pieni

Lisätiedot

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 BCG-rokotteen käyttö Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 5/2006 ISSN 1238-5875 2 BCG-ROKOTTEEN KÄYTTÖ KANSANTERVEYSLAITOKSEN ROKOTUSSUOSITUS 2006 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Rokottamattomuuden seuraukset? Tartuntatautipäivät / Tampere Harri Saxén, professori HUS/HY

Rokottamattomuuden seuraukset? Tartuntatautipäivät / Tampere Harri Saxén, professori HUS/HY Rokottamattomuuden seuraukset? Tartuntatautipäivät / Tampere Harri Saxén, professori HUS/HY HPV Kurkkumätä l. difteria 1900-luvun alussa parinkymmenen vuoden välein toistuvat epidemiat 10% kuoli, suurin

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden rokotustoiminnan organisointi Suomessa

Turvapaikanhakijoiden rokotustoiminnan organisointi Suomessa Bizanat Khanal ja Markus Kulometsä Turvapaikanhakijoiden rokotustoiminnan organisointi Suomessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 7.12.2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

ROKOTE sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn

ROKOTE sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn ROKOTE sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn Rokotteet ovat lääkkeitä. ROKOTE AKTIVOI ELIMISTÖN OMAN PUOLUSTUKSEN TAUTIA VASTAAN Nykyisin on saatavilla rokote yli neljänkymmenen ihmisillä esiintyvän taudin

Lisätiedot

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve Turvapaikanhakijoiden rokotukset LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve 1 Sisältö 1. Termejä 2. Tilannekatsaus

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja (AMK) Nuorisokoulutuksessa opintojen kesto on

Lisätiedot

Opiskelijan rokotukset Taneli Puumalainen

Opiskelijan rokotukset Taneli Puumalainen Opiskelijan rokotukset 19.9.2017 Taneli Puumalainen 1 https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/opiskelijoiden-rokotukset Opiskelijan rokotukset Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä

Lisätiedot

Epidemioiden torjunta rokotuksin Tuija Leino, THL

Epidemioiden torjunta rokotuksin Tuija Leino, THL Epidemioiden torjunta rokotuksin 11.10.2012 Tuija Leino, THL 1 Lähtökohta Rokotteilla pystytään ehkäisemään eräiden tarttuvien tautien tartuntoja ja/tai oireiden ilmaantumista Voidaan ehkäistä mikrobin

Lisätiedot

Tarttuvien tautien hallinta ja SOTE kunta-näkökanta

Tarttuvien tautien hallinta ja SOTE kunta-näkökanta Tarttuvien tautien hallinta ja SOTE kunta-näkökanta Jane Marttila Asiantuntijalääkäri, terveyskeskuksen vastaava lääkäri Sote aluekierros 27.11.2017 Turun infektioidentorjuntamalli Turun infektioiden torjuntayksikkö:

Lisätiedot

Rokotukset ovat lapsen oikeus - Miten hyvin lapsiamme suojellaan?

Rokotukset ovat lapsen oikeus - Miten hyvin lapsiamme suojellaan? Rokotukset ovat lapsen oikeus - Miten hyvin lapsiamme suojellaan? Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2018 6.11.2018 Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 1 Suomi on ratifioinut

Lisätiedot

Lasten kansallisen rokotusohjelman taloudelliset hyödyt yhteiskunnalle

Lasten kansallisen rokotusohjelman taloudelliset hyödyt yhteiskunnalle Mira Poutiainen, Jari Ravander Lasten kansallisen rokotusohjelman taloudelliset hyödyt yhteiskunnalle Kirjallisuuskatsaus Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja Opinnäytetyö

Lisätiedot

Terveyden- ja sairaanhoitajien arvio rokotusosaamisestaan ja täydennyskoulutustarpeestaan

Terveyden- ja sairaanhoitajien arvio rokotusosaamisestaan ja täydennyskoulutustarpeestaan Anu Ainasoja Henna Lausvaara Terveyden- ja sairaanhoitajien arvio rokotusosaamisestaan ja täydennyskoulutustarpeestaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Neuvolan terveydenhoitajien käsityksiä vanhempien suhtautumisesta lastensa rokottamiseen

Neuvolan terveydenhoitajien käsityksiä vanhempien suhtautumisesta lastensa rokottamiseen Niina Ronkainen Minttu Sundström Neuvolan terveydenhoitajien käsityksiä vanhempien suhtautumisesta lastensa rokottamiseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lasten rokotusopas nettisivujen arvioiminen

Lasten rokotusopas nettisivujen arvioiminen Sanna Nykänen ja Pauliina Pursiainen Lasten rokotusopas nettisivujen arvioiminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 11.10.2013 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

SÄDEHOITOPOTILAAN!! RAVITSEMUSOPAS!

SÄDEHOITOPOTILAAN!! RAVITSEMUSOPAS! SÄDEHOITOPOTILAAN RAVITSEMUSOPAS OPINNÄYTETYÖ " AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI4,TERVEYS4JALIIKUNTA4ALA TEKIJÄT: MirkaLötjönen SonjaMoberg ElinaTorvi SAVONIA4AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

Neuvolan rokotusopas

Neuvolan rokotusopas Neuvolan rokotusopas Mannerheimin Lastensuojeluliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toinen linja 17, 00530 Helsinki PL 30, 00271 Helsinki p. 075 324 51 p. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi www.mll.fi

Lisätiedot

MATKAILIJAN ROKOTUKSET JA NEUVONTA

MATKAILIJAN ROKOTUKSET JA NEUVONTA MATKAILIJAN ROKOTUKSET JA NEUVONTA Anu Kantele HYKS, Infektioklinikka 18.09.2012 Yleistä terveysriskeistä Matkalla sairastutaan Matkailijoiden kuolinsyyt (ISTM) sisätauti 14 % 1) Samoihin tauteihin kuin

Lisätiedot

Luonto ja rokotteet vahvistavat keskosen vastustuskykyä

Luonto ja rokotteet vahvistavat keskosen vastustuskykyä Luonto ja rokotteet vahvistavat keskosen vastustuskykyä Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2007 Luonto ja rokotteet vahvistavat keskosen vastustuskykyä Keskoslapsen vanhemmille,

Lisätiedot

Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa?

Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa? Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa? Yleislääkäripäivät 24.11.2016 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö, THL 20.4.2015 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu

Lisätiedot

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Tartuntatautipäivät 2017 Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset 13.11.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Ohjeistukset THL:n Rokottaminen-sivuston ohjeita on tarkennettu

Lisätiedot

Uusi tartuntatautilaki. Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi

Uusi tartuntatautilaki. Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Uusi tartuntatautilaki Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Taneli Puumalainen 24.11.2016 1.12.2016 1 Esityksen sisältö Olemassa oleva kansallisen rokotusohjelman lakiperusta Uuden

Lisätiedot

Kirjaamisen haasteet käyttäjän näkökulmasta Jaana Kinnari Espoon kaupunki / Kehittämisyksikkö

Kirjaamisen haasteet käyttäjän näkökulmasta Jaana Kinnari Espoon kaupunki / Kehittämisyksikkö Kirjaamisen haasteet käyttäjän näkökulmasta 14.5.2012 Jaana Kinnari Espoon kaupunki / Kehittämisyksikkö Räätälöityjä ratkaisuja kunnissa erilaisissa tilanteissa? Kuntaan muuttava / terveyspalveluihin hakeutuva

Lisätiedot

Hoitotyö terveysasemalla

Hoitotyö terveysasemalla Hoitotyö terveysasemalla Turun terveysasemien asiakasraati 20.9.2017 Eva Antero-Jalava Terveydenhoitaja, TtM Terveysasematyö ja hoitohenkilökunta Terveysasemalla työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset potilaiden suojaksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset potilaiden suojaksi Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset potilaiden suojaksi Taneli Puumalainen 6.4.2017 Sidonnaisuudet tartuntatautilakiin Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehenä mukana

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rokotusohjaus ja sen haasteet neuvolassa

Maahanmuuttajien rokotusohjaus ja sen haasteet neuvolassa Anu Koskinen, Hanna Kokkonen Maahanmuuttajien rokotusohjaus ja sen haasteet neuvolassa Opinnäytetyö Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 27.02.2017

Lisätiedot

FISC K5 NEUVOLAN ROKOTUSOPAS

FISC K5 NEUVOLAN ROKOTUSOPAS FISC K5 NEUVOLAN ROKOTUSOPAS Sisältö VANHEMMILE... 3 ROKOTUSOHJELMA... 4 Lasten ja nuorten rokottaminen... 4 ROKOTUKSEEN LIITTYVIÄ SEIKKOJA... 5 Mitä rokottaminen on?... 5 Ennen rokottamista... 5 Rokotuksen

Lisätiedot

3 Rokotukset Suomalainen kansallinen rokotusohjelma Kurkkumätä- ja jäykkäkouristus tehosterokotteet 34

3 Rokotukset Suomalainen kansallinen rokotusohjelma Kurkkumätä- ja jäykkäkouristus tehosterokotteet 34 Rokotukset.10 Suomalainen kansallinen rokotusohjelma 2.20 Kurkkumätä- ja jäykkäkouristus tehosterokotteet 4 . Rokotukset.10 Suomalainen kansallinen rokotusohjelma Nina Strömberg Kaikille lapsille tarjottava

Lisätiedot

ROKOTUSOSAAMISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN

ROKOTUSOSAAMISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Marianne Kuntonen ROKOTUSOSAAMISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Tenttikysymysten laatiminen Moodlen verkkotentin kysymyspankkiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan. vuosina 2011 2015 SUOSITUS

Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan. vuosina 2011 2015 SUOSITUS Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan jatko Ahvenanmaalla vuosina 2011 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 1 2011 1 PUUTIAISAIVOTULEHDUSROKOTUSKAMPANJAN

Lisätiedot

Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi

Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Taneli Puumalainen 14.11.2016 15.11.2016 1 Esityksen sisältö Olemassa oleva lakiperusta henkilökunnan rokotuksiin Uuden tartuntatautilakiluonnoksen

Lisätiedot

Lataa Sairaanhoitajan ja sairaanhoitajaopiskelijan hoitotyön päätö - Maija Hupli. Lataa

Lataa Sairaanhoitajan ja sairaanhoitajaopiskelijan hoitotyön päätö - Maija Hupli. Lataa Lataa Sairaanhoitajan ja sairaanhoitajaopiskelijan hoitotyön päätö - Maija Hupli Lataa Kirjailija: Maija Hupli ISBN: 9789512908653 Sivumäärä: 143 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 12.65 Mb Kustantajan kuvausteksti

Lisätiedot

MEDIECO OY. Verkko-oppimisen asiantuntija LÄÄKEHOIDON KURSSIT

MEDIECO OY. Verkko-oppimisen asiantuntija LÄÄKEHOIDON KURSSIT MEDIECO OY Verkko-oppimisen asiantuntija LÄÄKEHOIDON KURSSIT MEDIECO OY Verkko-oppimisen asiantuntija LÄÄKEHOIDON VERKKOKURSSIT Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015

Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015 Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015 1 Sidonnaisuudet Omistukset : - Matkat, luentopalkkiot, muut huomion/suosion osoitukset : -

Lisätiedot

Hanna Kallio TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI ROKOTTAMINEN TERVEYDENHOITAJAN TYÖNÄ

Hanna Kallio TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI ROKOTTAMINEN TERVEYDENHOITAJAN TYÖNÄ Hanna Kallio TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI ROKOTTAMINEN TERVEYDENHOITAJAN TYÖNÄ Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2011 TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden rokottaminen. Nina Paavilainen & Venla Ronkainen

Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden rokottaminen. Nina Paavilainen & Venla Ronkainen Nina Paavilainen & Venla Ronkainen Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden rokottaminen Videoiden tuottaminen Rokotusosaamisen syventäminen - opintojaksoon Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

Terveydenhoitaja AMK-tutkinto YAMK-tutkintona selvitys

Terveydenhoitaja AMK-tutkinto YAMK-tutkintona selvitys Terveydenhoitaja AMK-tutkinto YAMK-tutkintona selvitys 6.9.2018 (Haarala Päivi (Metropolia), Liinamo Arja (Metropolia), Mellin Oili-Katriina (Metropolia), Nieminen Irmeli (TAMK), Nikula Anne (Metropolia),

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus

Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus PHHYKY 2018 9.11.2018 Kliinisen osaamisen tuen yksikkö Lääkehoitolupa Lääkehoitolupa tulee olla voimassa kaikilla työntekijöillä, jotka osallistuvat

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Terveydenhoitajakoulutus. Krista Karvinen Jenni Sonninen NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMPIEN SUHTAUTUMINEN ROKOTUKSIIN

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Terveydenhoitajakoulutus. Krista Karvinen Jenni Sonninen NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMPIEN SUHTAUTUMINEN ROKOTUKSIIN KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Terveydenhoitajakoulutus Krista Karvinen Jenni Sonninen NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMPIEN SUHTAUTUMINEN ROKOTUKSIIN Opinnäytetyö Maaliskuu 2018 Sisältö Tiivistelmä Abstract 1

Lisätiedot

Vaihto-opiskelijoiden rokotukset opiskeluterveydenhuollossa

Vaihto-opiskelijoiden rokotukset opiskeluterveydenhuollossa Mia Lundell-Viiri Suvi von Troil Vaihto-opiskelijoiden rokotukset opiskeluterveydenhuollossa Rokotusten toteutuminen ammattikorkeakoulujen hoitotyön koulutusohjelmassa Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja

Lisätiedot

LASTENNEUVOLASSA ANNETTAVAT ROKOTUKSET Opaslehtinen neuvolaikäisten lasten vanhemmille

LASTENNEUVOLASSA ANNETTAVAT ROKOTUKSET Opaslehtinen neuvolaikäisten lasten vanhemmille KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Terveydenhoitajakoulutus Henna Lokkila LASTENNEUVOLASSA ANNETTAVAT ROKOTUKSET Opaslehtinen neuvolaikäisten lasten vanhemmille Opinnäytetyö Joulukuu 2017 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu

Lisätiedot

Lataa Hoitotyön vuosikirja 2013:Sairaanhoitaja ja lääkehoito. Lataa

Lataa Hoitotyön vuosikirja 2013:Sairaanhoitaja ja lääkehoito. Lataa Lataa Hoitotyön vuosikirja 2013:Sairaanhoitaja ja lääkehoito Lataa ISBN: 9789518944501 Sivumäärä: 223 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 31.51 Mb - Millaista lääkehoidon osaamista sairaanhoitajalta vaaditaan?

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin..

Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin.. Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin.. SannaKastikainen Opinnäytetyö Huhtikuu2015 Matkailunkoulutusohjelma Matkailu

Lisätiedot

Osaamisryhmän käsitys nykytilanteesta JA SIITÄ MITÄ TAVOITELLAAN OSAAMISEN NÄKÖKULMASTA

Osaamisryhmän käsitys nykytilanteesta JA SIITÄ MITÄ TAVOITELLAAN OSAAMISEN NÄKÖKULMASTA Osaamisryhmän käsitys nykytilanteesta JA SIITÄ MITÄ TAVOITELLAAN OSAAMISEN NÄKÖKULMASTA Koulutusta antavat yksiköt LitM-koulutus: Jyväskylän yliopisto, Liikuntakasvatuksen laitos: yksi vapaasti valittava

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Tutkimus. Terveys. Turvallisuus. Rokotetutkimusta - terveemmän tulevaisuuden puolesta.

Tutkimus. Terveys. Turvallisuus. Rokotetutkimusta - terveemmän tulevaisuuden puolesta. Tutkimus. Terveys. Turvallisuus. Rokotetutkimusta - terveemmän tulevaisuuden puolesta. ROKOTETUTKIMUSTA terveemmän tulevaisuuden puolesta Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy edellyttää rokotteiden jatkuvaa

Lisätiedot

Hevosten rokottaminen. Eläinlääkäri Martti Nevalainen Intervet Oy, osa Schering-Plough konsernia

Hevosten rokottaminen. Eläinlääkäri Martti Nevalainen Intervet Oy, osa Schering-Plough konsernia Hevosten rokottaminen Eläinlääkäri Martti Nevalainen Intervet Oy, osa Schering-Plough konsernia Miksi rokotuttaa hevosia? Pyritään ennaltaehkäisemään tai lieventämään tartuntatauteja, jotka saattavat aiheuttaa

Lisätiedot

Neuvolaikäisten lasten vanhempien rokotuspäätöksen tukeminen opas neuvolaikäisten lasten rokotuksista

Neuvolaikäisten lasten vanhempien rokotuspäätöksen tukeminen opas neuvolaikäisten lasten rokotuksista Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Laura Olkkonen Neuvolaikäisten lasten vanhempien rokotuspäätöksen tukeminen

Lisätiedot

Vanhempien epäröivä tai kielteinen suhtautuminen neuvolaikäisten lastensa rokotuttamiseen ja terveydenhoitajalta toivottu tuki rokottamispäätöksen

Vanhempien epäröivä tai kielteinen suhtautuminen neuvolaikäisten lastensa rokotuttamiseen ja terveydenhoitajalta toivottu tuki rokottamispäätöksen Kreeta Pekkola ja Saara Sarajisto Vanhempien epäröivä tai kielteinen suhtautuminen neuvolaikäisten lastensa rokotuttamiseen ja terveydenhoitajalta toivottu tuki rokottamispäätöksen teossa Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MIKSI ROKOTUTTAISIN LAPSENI?

MIKSI ROKOTUTTAISIN LAPSENI? Opinnäytetyö (AMK) Terveydenhoitajakoulutus 2017 Tiia Jäntti & Sofia Sundell MIKSI ROKOTUTTAISIN LAPSENI? Rokotustietoa vanhemmille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Terveydenhoitajakoulutus

Lisätiedot

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa - mikä suoja suomalaisilla? Tartuntatautikurssi 15.4.2015 15.4.2015 Virusinfektiot-yksikkö/ Mia Kontio 1 Tuhkarokko: epäíly ja varmistus Oireet 7-21 vrk tartunnasta:

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Hanna Pulkkinen. ROKOTUKSET SUOJANA HOITOTYÖSSÄ Opas hoitotyön opiskelijalle

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Hanna Pulkkinen. ROKOTUKSET SUOJANA HOITOTYÖSSÄ Opas hoitotyön opiskelijalle KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Hanna Pulkkinen ROKOTUKSET SUOJANA HOITOTYÖSSÄ Opas hoitotyön opiskelijalle Opinnäytetyö Helmikuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu 2015 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Esityksen nimi / Tekijä

Esityksen nimi / Tekijä 12.2.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomen rokotuskattavuus - Tarttisko tehdä jotain? Taneli Puumalainen 24.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 2 Suomen kansallinen rokotusohjelma 2016 - Rotavirusrokote (RV)

Lisätiedot

Koulutukset nyt ja haasteet? EU:n ammattipätevyysdirektiivin toimeenpano ja ammattikorkeakoulujen vastaukset keväällä 2014. 14.8.2014 Johanna Moisio

Koulutukset nyt ja haasteet? EU:n ammattipätevyysdirektiivin toimeenpano ja ammattikorkeakoulujen vastaukset keväällä 2014. 14.8.2014 Johanna Moisio Koulutukset nyt ja haasteet? EU:n ammattipätevyysdirektiivin toimeenpano ja ammattikorkeakoulujen vastaukset keväällä 2014 14.8.2014 Johanna Moisio Aiempien työpajojen jatkotoimia Terveydenhoitajakoulutuksen

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino

Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi Työskentelyyn

Lisätiedot

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Th Nina Strömberg Rokotusohjelmayksikkö THL 5.4.2016 1 Rokottamisen muistisäännöt Rokottamisessa ja rokotussarjojen aikatauluttamisessa on tietyt lainalaisuudet,

Lisätiedot

Uusi Tartuntatautilaki ja Tartuntatautiasetus

Uusi Tartuntatautilaki ja Tartuntatautiasetus Uusi Tartuntatautilaki 1.3.2017 ja Tartuntatautiasetus 13.3.2017 Edellinen vuodelta 1986 Monelta kohtaa muutettu vuosien varrella Alueellinen koulutus 12.5.2017 Yleistä Tehostaa Suomen valmiutta torjua

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Käytännön asiaa rokottamisesta

Käytännön asiaa rokottamisesta Käytännön asiaa rokottamisesta TH Nina Strömberg Rokotusten ja immuunisuojan osasto THL 16.2.2011 Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2011 1 Rokotteiden säilyvyys Rokotteet ovat herkkiä lämpötilan

Lisätiedot

Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden. kehittäminen ROKOKO-hankkeessa

Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden. kehittäminen ROKOKO-hankkeessa Anita Lindevall, Minna Luoma Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden viestintä- ja markkinointimateriaalin kehittäminen ROKOKO-hankkeessa Viestintä - ja markkinointimateriaali Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VUOSIVÄLIRAPORTTI 2012

VUOSIVÄLIRAPORTTI 2012 VUOSIVÄLIRAPORTTI 2012 Vuosiväliraportin sisältö Kirjallinen osuus Seurantatiedot e-lomakkeella Kysely valmistuneille Työnjohtokoulutuskokeilua koordinoiva koulutuksenjärjestäjä (TAO+PAIKO) toteuttaa kyselyn

Lisätiedot

ROKOTUSKÄYTÄNNÖT KESKISUURESSA KAUPUNGISSA. Webropol-kysely terveydenhoitajille

ROKOTUSKÄYTÄNNÖT KESKISUURESSA KAUPUNGISSA. Webropol-kysely terveydenhoitajille ROKOTUSKÄYTÄNNÖT KESKISUURESSA KAUPUNGISSA Webropol-kysely terveydenhoitajille Reeta Mononen ja Inka Nevalainen Kehittämistehtävä, syksy 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Terhi Saaranen, dosentti, yliopistonlehtori, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Kirsimarja Metsävainio,

Lisätiedot

Lataa Pover : Psykiatrisen hoitotyön malli - verkostot ammatillisen pätevyyden kehittämisessä. Lataa

Lataa Pover : Psykiatrisen hoitotyön malli - verkostot ammatillisen pätevyyden kehittämisessä. Lataa Lataa Pover : Psykiatrisen hoitotyön malli - verkostot ammatillisen pätevyyden kehittämisessä Lataa ISBN: 9789524930314 Sivumäärä: 132 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 34.44 Mb Julkaisu on Euroopan sosiaalirahaston

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelmat Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Rokotteet osana lapsiperheen elämää

Rokotteet osana lapsiperheen elämää 1 Jonna Mäkelä ja Hanne Vänskä Rokotteet osana lapsiperheen elämää Rokotetietoa lasten vanhemmille Opinnäytetyö Syksy 2011 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot