Task 1.FARM_Hyper-V Creating the virtual lab environment SharePoint-harjoitusympäristön rakentaminen

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Task 1.FARM_Hyper-V Creating the virtual lab environment SharePoint-harjoitusympäristön rakentaminen"

Transkriptio

1 Task 1.FARM_Hyper-V Creating the virtual lab environment SharePoint-harjoitusympäristön rakentaminen Building the Server 2012/SharePoint virtual machine Server 2012/SharePoint -virtuaalikoneen rakentaminen Students build a test environment for SharePoint 2013 laboratory exercises. Then there are two choices when continuing this exercise: 1. ALTERNATIVE 1, THE RECOMMENDED WAY: The student downloads a ready-made Server 2012 virtual image from Metropolia server and imports it to the Hyper-V. 2. ALTERNATIVE 2: The student creates a Hyper-V virtual machine, installs a Server 2012 operating system, and configures it to create an exercise environment. Opiskelijat rakentavat testiympäristön SharePoint-harjoituksia varten. Valittavissa on kaksi vaihtoehtoa: 1. VAIHTOEHTO 1, SUOSITELTAVA TAPA: Valmiiksi konfiguroitu Metropolian palvelimelta ladattu Server käyttöjärjestelmä-imago tuodaan Hyper-V-virtualisointiympäristöön. Sen jälkeen asennetaan ja konfiguroidaan Microsoft SQL Server. 2. VAIHTOEHTO 2: Aluksi luodaan Hyper-V-virtuaalikone, johon asennetaan ja konfiguroidaan Server käyttöjärjestelmä ja SQL-palvelin.

2 ALTERNATIVE 1. Adapting a ready-made virtual machine VAIHTOEHTO 1. Valmiin virtuaalikoneen käyttöönotto Opiskelijat lataavat valmiin SharePoint-testiympäristön. Ladattu virtuaalikone tuodaan Hyper-Vympäristöön. Virtuaalikoneeeseen asennetaan SQL-palvelin. Students download and import a ready-made SharePoint environment to Hyper-V. The SQL server is then installed. Huom! Jos Hyper-V ei ole aktivoitu, toimi seuraavasti. Note! If Hyper-V is not enabled, proceed as follows. Hyper-V vaatii Windows 8.x -isäntäjärjestelmältä seuraavat ominaisuudet: The following prerequisites are required to successfully run Client Hyper-V on Windows 8.1: Windows 8.x Pro or Enterprise 64 bit Operating System 64 bit processor with Second Level Address Translation (SLAT) 16 GB system RAM is recommended BIOS-level Hardware Virtualization support. Ennen aktivointia enabloidaan virtualisointi ja tarkistetaan, onko SLAT käytettävissä. Check the availability of SLAT. 1. Varmistetaan BIOS-asetuksista, että virtualisointi on enabloitu. Ensure that hardware virtualization support is turned on in the BIOS settings. 2. Talleta asetukset ja käynnistä kone normaalisti. Save the BIOS settings and boot up the machine normally. Hyper-V:n aktivoinnin yhteydessä puuttuva SLAT näkyy siten, että aktivointiruutu jää harmaaksi. Tietokoneen suorittimen ominaisuudet voidaan tarkistaa etukäteen coreinfo-sovelluksen avulla. If SLAT is missing, Hyper-V cannot be enabled. The available features of the CPU can be checked beforehand using the coreinfo utility as follows. 1. Download the coreinfo utility from Moodle ( SharePoint Server G3 Virtual Machines G3 Hyper-V Environment or SharePoint Server G2 Virtual Machines G2 Hyper-V Environment). 2. Unpack the utility e.g. c:\temp. 3. Open Command Prompt or PowerShell as Administrator. 4. Type cd c:\temp

3 5. Type coreinfo.exe /v. Task 1.FARM.v3 Huom! Jos SLAT puuttuu, voit rakentaa harjoitusympäristön Server käyttöjärjestelmän pohjalle. Ohjeet siihen löytyvät tämän harjoituksen liitteestä 1. Note! If the SLAT feature is not supported, you can perform the exercises using Server 2012 Hyper-V. The instructions to create a Server 2012 testing environment are in an appendix 1 at the end of this document. Seuraavaksi aktivoidaan Hyper-V Windows 8.x:ssä. Setting Up Hyper-V in Windows 8.x 1. Käynnistä Windows-haku (Search). At the Start Screen, swipe the right hand side of the screen and select the Search Charm. 2. Kirjoita hakuruutuun turn windows features on or off ja valitse hakutulos. Type turn windows features on or off and select that item 3. Valitse ja enabloi Hyper-V. Select and enable Hyper-V 4. Avaa Hyper-V Manager ja valitse Virtual Switch Manager. Tarkista external-virtuaalikytkimen olemassaolo. Jos external-virtuaalikytkin on jo olemassa, ota sen nimi ylös ja käytä sitä harjoituksessa! Open Hyper-V Manager. Select Virtual Switch Manager. If an external virtual switch exists already, write its name down and use it later in the exercise. 5. Muuten valitse External and click Create Virtual Switch. Otherwise select External and click Create Virtual Switch.

4 6. Give the new virtual switch name SharePoint2013 and click OK. Anna virtuaalikytkimelle nimeksi SharePoint2013 ja klikkaa OK. 7. Accept the warning by clicking Yes. Hyväksy varoitus klikkaamalla Yes. Kun Hyper-V on aktivoitu, valmis Server käyttöjärjestelmäimago tuodaan ja otetaan käyttöön seuraavasti. When Hyper-V is enabled, the ready-made operating system imago is imported as follows. 1. Avaa kansio C:\Sharepoint2013\Server 2013_Hyper-V. Jos edellisessä harjoituksessa ladattu virtuaalikone on purkamatta, pura se seuraavasti. Kaksoisklikkaa SharePoint2013.part0.exe ja pura pakatut osat kansioon C:\SharePoint2013\SharePoint2013_Hyper-V. Open folder C:\Sharepoint2013\Server 2013_Hyper-V. If the virtual machine is not unpacked, unpack it: Double-click first part SharePoint2013.part0.exe to unpack, and unpack it to C:\SharePoint2013\SharePoint2013_Hyper-V. 2. Varmistu, että kansiot Virtual Hard Disks ja Virtual Machines ovat syntyneet. Assure that the folders Virtual Hard Disks and Virtual Machines appear.

5 3. Avaa tarvittaessa Hyper-V Manager. If not open, open Hyper-V Manager. 4. Klikkaa Click Import Virtual Machine Klikkaa Next. Click Import Virtual Machine Click Next. 5. Selaa kansioon, johon purit aiemmin SharePoint2013-virtuaalikoneen (C:\SharePoint2013\SharePoint 2013_Hyper-V\Virtual Machines). Klikkaa Select Folder. Browse to the folder containing SharePoint2013 vhd (C:\SharePoint2013\SharePoint 2013_Hyper- V\Virtual Machines). Click Select Folder. 6. Klikkaa Next. Click Next.

6 7. Valitse SharePoint2013-virtuaalikone ja klikkaa Next. Select the SharePoint2013 virtual machine and click Next. 8. Klikkaa Next. Click Next. 9. Jos virtuaalisten ytimien määrä omassa Hyper-V-ympäristössäsi on pienempi kuin 4, korjaa määrä todelliseksi (tässä tapauksessa 3) ja klikkaa Next. If the following error message appears (the amount of processor is not 4), select a smaller number (e.g. 3) and click Next. 10. Klikkaa Finish. Virtuaalikone tuodaan Hyper-V:hen. Click Finish. The virtual machine is imported and can be used. 11. Valitse Sharepoint2013-virtuaalikone ja sitten Settings. Select virtual machine Sharepoint2013 and click Settings.

7 12. Valitse Processor. Säädä muistin (Startup RAM) määrä mahdollisimman suureksi. Voit joutua muuttamaan arvoa, jos virtuaalikone ei käynnisty määrittelemälläsi arvolla. Klikkaa OK. In Settings select Memory. Adjust it to the highest allowable value for Startup RAM (e.g ). You may need to try different values, if the virtual cannot be started with the defined memory. Click OK. 13. Tarkista Network Adapter -asetus. Sen pitää olla liitetty aiemmin luotuun (tai käyttöönotettuun) external-virtuaalikytkimeen. Korjaa tarvittaessa! Check the Network Adapter setting. It must be connected to the external virtual switch created earlier in the exercise. Correct if needed. 14. Käynnistä Sharepoint2013-virtuaalikone (Action Start). Start the Sharepoint2013 virtual machine (Action Start). 15. Kirjaudu sisään (Action Ctrl+Alt+Delete) domain-tunnuksella SP\Administrator (salasana Pa$$w0rd). Huom! Älä käytä näppäimistöltä Ctrl+Alt+Del-yhdistelmää. Se kohdistuu äitikoneeseen. Log in (Action Ctrl+Alt+Delete) as SP\Administrator (password Pa$$w0rd). Note! Don t use the combination Ctrl+Alt+Del in the keyboard. It goes to the host computer. 16. Jos Shutdown Event Tracker -ikkuna avautuu, klikkaa Cancel. If the Shutdown Event Tracker window appears, click Cancel. 17. Jos kokeiluversion käyttöaika on umpeutunut, näytön oikeaan alalaitaan tulee seuraava viesti-ikkuna

8 Windows Licence is expired. If the grace time is expired, the message Windows Licence is expired appears on the right bottom of the screen. 18. Avaa PowerShell. Open PowerShell. 19. Anna komento slmgr -rearm ja paina Enter. Type the command slmgr -rearm and Enter. 20. Klikkaa avautuvassa ikkunassa OK. Click OK. 21. Sammuta käyttöjärjestelmä antamalla PowerShell-ikkunassa komento shutdown -s -m \\localhost ja painamalla Enter. Type shutdown -s -m \\localhost in PowerShell to shut down the system. 22. Hyväksy ilmoitus klikkaamalla Close. Accept the shutdown by clicking Close. 23. Jatka seuraavaan kohtaan, SQL Server -asennukseen. Proceed to the SQL Server installation.

9 Configuring the Server 2012 virtual machine: Installing the SQL Server Server virtuaalikoneen konfigurointi: SQL Serverin asennus 1. Valitse Hyper-V-Managerissa virtuaalikone SharePoint2013 ja Settings. Valitse IDE Controller 1: DVD Drive. Valitse Image file, selaa kansioon C:\SharePoint2013\SQL Server 2012 SP1 ja valitse SQL Server 2012 SP1 -image. Klikkaa Open. Klikkaa OK. In Hyper-V Manager select the SharePoint2013 virtual machine. In Settings select IDE Controller 1: DVD Drive. Select Image file, browse to folder SQL Server 2012 SP1 in your own computer and select the SQL Server 2012 SP1 image. Click Open. Click OK. 2. Käynnistä SharePoint2013 -virtuaalikone (Action Start). Start the SharePoint 2013 virtual machine (Action Start). 3. Kirjaudu sisään (Action Ctrl+Alt+Delete) tunnuksella SP\Administrator (salasana Pa$$w0rd). Log in (Action Ctrl+Alt+Delete) as SP\Administrator (password Pa$$w0rd). 4. Odota, kunnes Server Manager aukeaa. If not open wait until Server Manager opens. 5. Valitse Server Managerissa Local Server. In Server Manager select Local Server.

10 6. Hae rivi IE Enhanced Security Configuration ja käännä se pois päältä klikkaamalla rivin lopussa olevaa linkkiä On ja valitsemalla kummassakin kentässä arvot Off. Klikkaa lopuksi OK. Locate item IE Enhanced Security Configuration, and turn it Off. Click OK. 7. Verkko-osoitteen tarkistaminen: Avaa PowerShell. Anna komento ipconfig Network Settings: Open PowerShell. Type ipconfig. 8. Ota ylös IPv4-osoite (tässä ). Sitä käytetään myöhemmin. Huom! Osoite riippuu käytettävissä olevasta järjestelmästä! Sulje PowerShell-ikkuna. Write down the IPv4 address. It will be used later. Note! The address depends on the current system. Close PowerShell. 9. Ennen SQL Server -asennusta varmistetaan vielä, että verkkoyhteydet ovat kunnossa. Vie kohdistin näytön oikeaan ala-tai ylänurkkaan ja valitse haku (Search). Before starting the SQL Server installation the network settings must be checked to ensure full network connectivity. Hover and select Windows Search tool. 10. Jos Internet Explorer -kuvake ei ole näkyvissä, kirjoita hakuruutuun Internet. If the Internet Explorer icon is not visible, type Internet in the search field. 11. Klikkaa hiiren oikealla Internet Explorer -kuvaketta ja valitse Pin to Taskbar. Right-click the Internet Explorer icon and select Pin to Taskbar.

11 12. Klikkaa Internet Explorer -kuvaketta. Internet Explorer avautuu. Click the Internet Explorer Icon. Internet Explorer opens. 13. Valitse tarvittaessa Use recommended security and compatibility settings ja klikkaa OK. If asked, select the Use recommended security and compatibility settings and click OK. 14. Kirjoita osoitekenttään Type in the address field e.g Jos sivu aukeaa oikein, verkkoasetukset ovat kunnossa ja siirry kohtaan 20. Muussa tapauksessa asetukset on korjattava. Tavallisesti riittää, kun nimipalvelimeen asetetaan DNS osoitteet alla olevan mukaisesti. If the page opens correctly, the network connections are ok, and you continue from step 20. Otherwise the settings need to be corrected. Usually adding DNS addresses is enough. Instructions below. 16. DNS-asetusten tarkistaminen: Avaa DNS Manager (Server Manager Tools DNS). Checking DNS Settings: Open DNS Manager (Server Manager Tools DNS). 17. Laajenna ja klikkaa hiiren oikealla SHAREPOINT2013 ja valitse Properties Forwarders. Expand SHAREPOINT2013, right-click SHAREPOINT2013 and select Properties Forwarders.

12 18. Tarkista Forwarders-osoitteet. Kuvassa ensimmäinen on erään testijärjestelmän ADSL-modeemin osoite ja kaksi seuraavaa palveluntarjoajan DNS-palvelinosoitetta (Elisa). Arvot riippuvat käytettävästä verkosta ja palveluntarjoajasta. Anna isäntäkoneella komentoikkunassa komento ipconfig /all. Näet oman isäntäsi (nykyisen järjestelmäsi) DNS-IP-osoitteet kentässä DNS Servers. Esimerkiksi Metropolian Bulelabin DNS-osoitteet ovat ja Sijoita sitten oman isäntäsi DNS-IP-osoitteet klikkaamalla ensin Edit, poistamalla kentässä jo olevat osoitteet ja syöttämällä IPosoitteet yksi kerrallaan. Check the DNS forwarders. In the picture the first address is the address of the ADSL modem and the following addresses are Internet provider s DNS addresses (Elisa) used in the test system. The values depend on the service provider and network used. Type in the host in command prompt ipconfig /all to see your current DNS IP addresses (in the field DNS Servers). The DNS addresses of Metropolia Bulelab are and Click Edit, remove the old addresses and add the current DNS IP addresses one at a time. 19. Klikkaa OK ja sulje DNS Manager. Click OK and close DNS Manager. 20. Avaa File Explorer. Open File Explorer. 21. Luo kansio C:\Temp. Create folder C:\Temp. 22. Avaa DVD Drive (D:). Open DVD Drive (D:). 23. Kopioi DVD-asemassa olevat tiedostot kansioon C:\Temp. Niitä tarvitaan myöhemmin SharePointharjoituksissa. Copy the contents of the DVD drive into C:\Temp. They are needed later during exercises.

13 24. Aloita SQL Server -asennus kaksoisklikkaamalla asennusohjelmaa setup.exe. Start SQL Server setup by double-clicking setup.exe. 25. SQL Server Installation Center aukeaa. Valitse Installation. The SQL Server Installation Center opens. Select Installation. 26. Valitse New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation. Select New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation. 27. Klikkaa OK, kun Setup Support Rules -ikkuna aukeaa. Valitse sitten Production Key -ikkunassa Evaluation ja klikkaa Next. When the Setup Support Rules window appears, click OK. Select the Evaluation mode in the Product key window and click Next.

14 28. Hyväksy lisenssiehdot ja klikkaa Next. Accept license terms and click Next. 29. Asenna päivitykset klikkaamalla Next. Accept Install Product Updates by clicking Next. 30. Hyväksy Setup Support Rules klikkaamalla Next. Accept the Setup Support Rules by clicking Next.

15 31. Valitse SQL Server Feature Installation ja klikkaa Next. Select the SQL Server Feature Installation option and click Next. 32. Valitse o o o o o o Database Engine Services Reporting Services - SharePoint Reporting Services Add-in for SharePoint Products Client Tools Connectivity Client Tools Backwards Compatibility Management Tools (Complete) Klikkaa sitten Next. Huom! kuvassa eivät kaikki valinnat ole välttämättä näkyvissä; tarkista tekstistä! Select o o o o o o Database Engine Services Reporting Services - SharePoint Reporting Services Add-in for SharePoint Products Client Tools Connectivity Client Tools Backwards Compatibility Management Tools (Complete)

16 Then click Next. Note! All selections are not necessarily visible in the figure! 33. Hyväksy Installation Rules klikkaamalla Next. Accept the Installation Rules by clicking Next. 34. Hyväksy Instance Configuration -oletusasetukset klikkaamalla Next. Accept default Instance Configuration by clicking Next. 35. Hyväksy Disk Space Requirements -oletusasetukset klikkaamalla Next. Accept Disk Space default settings by clicking Next.

17 36. Server Configuration -ikkuna aukeaa. Klikkaa Next The Server Configuration window opens. Click Next. 37. Database Engine Configuration -ikkuna aukeaa. Valitse Windows authentication mode, lisää SQL Server Administrator SP\Administrator klikkaamalla Add Current User, ja klikkaa Next. The Database Engine Configuration window opens. Select Windows authentication mode, add SQL Server Administrator SP\Administrator by clicking Add Current User and click Next. 38. Reporting Services Configuration -ikkuna aukeaa. Klikkaa Next. The Reporting Services Configuration window opens. Click Next.

18 39. Error Reporting -ikkuna aukeaa. Klikkaa Next. The Error Reporting window opens. Click Next. 40. Installation Configuration Rules -ikkuna aukeaa. Klikkaa Next. The Installation Configuration Rules window opens. Click Next. 41. Ready to Install Rules -ikkuna aukeaa. Klikkaa Install. The Ready to Install window opens. Click Install.

19 42. Klikkaa Close, kun asennus on valmis. When the installation is ready, click Close. 43. Sulje Installation Center. Close the Installation Center. 44. Vie kohdistin näytön oikeaan ala-tai ylänurkkaan ja klikkaa hakusymbolia. Hover and select Windows Search tool. 45. Kirjoita hakuruutuun SQL. Klikkaa SQL Server Management Studio (SSMS). Type SQL in the search box. Click SQL Server Management Studio (SSMS).

20 46. Klikkaa Connect SQL Server Management Studiossa. Click Connect in SQL Server Management Studio. 47. Klikkaa hiiren oikealla instanssin nimeä (SharePoint2013 ) ja valitse Properties. Right-click the instance name (SharePoint2013 ) and click Properties. 48. Aseta Advanced-välilehdellä parametrin MAXDOP arvoksi 1 ja klikkaa OK. Ilman tätä SharePoint EI toimi! On the Advanced tab set the MAXDOP option to 1 and click OK.

21 49. Avaa Security-välilehti ja laajenna Logins. Kaksoisklikkaa SP\Administrator. Open the Security tab and expand Logins. Double-click on SP\Administrator. 50. Klikkaa Server Roles ja rastita ruutu dbcreator ja klikkaa OK. Click Server Roles and tick the dbcreator box and click OK.

22 51. Sulje SQL Server Management Studio. Close the SQL Server Management Studio. 52. Sulje virtuaalikone valitsemalla Hyper-V-konsolissa Shut Down. In Hyper-V Manager select Shut Down the virtual machine. 53. Accept the warning. Hyväksy varoitus klikkaamalla Shut Down. 54. Valitse Hyper-V Managerissa SharePoint2013-virtuaalikone ja sitten Settings. In Hyper-V Manager select virtual machine SharePoint2013S and click Settings.

23 55. Valitse IDE Controller 1: DVD Drive. Valitse None. Klikkaa OK. In Settings select IDE Controller 1: DVD Drive. Select None. Click OK. 56. Valitse SharePoint2013-virtuaalikone ja sitten Checkpoint. Select virtual machine SharePoint2013 and click Checkpoint. 57. Valitse luomasi checkpoint hiiren oikealla näppäimellä ja anna sille nimeksi Starting Image. Select the checkpoint with right mouse button and rename it as Starting Image.

24 58. Jatka seuraavaan harjoitukseen. Continue to the next exercise

25 ALTERNATIVE 2: Install the Windows Server 2012 Operating System VAIHTOEHTO 2. Windows Server käyttöjärjestelmän asentaminen The Server 2012 Trial installation file was downloaded in the previous exercise to the local computer to folder C:\Sharepoint2013\Server 2012 Trial. In the beginning a new virtual machine is created and Server 2012 is installed. Then the operating system is configured to support SharePoint Browse to C:\Sharepoint2013\Server 2012 Trial, where the Server 2012 Trial operating system was downloaded in the previous exercise. If it is packed, unpack it by double-clicking the first (.exe) part. Note! In order to succeed, notice the following: When creating an external virtual switch, assure that no external switch already exists. If an external switch is already created, use it. If a machine with same name already exists when creating a virtual machine, select another name. Remember the name you selected during the next exercises. Server 2012 Trial -käyttöjärjestelmän asennustiedosto ladattiin edellisessä harjoituksessa paikalliselle työasemalle kansioon C:\Sharepoint2013\Server 2012 Trial. Aluksi luodaan uusi virtuaalikone ja asennetaan Server 2012 siihen. Seuraavaksi käyttöjärjestelmä konfiguroidaan SharePoint 2013:a varten. Selaa kansioon C:\Sharepoint2013\Server 2012 Trial, johon latasit edellisessä harjoituksessa Server 2012 Trial -käyttöjärjestelmän. Jos ladattu virtuaalikone on purkamatta, pura se kaksoisklikkaamalla ensimmäistä (.exe) osaa. Huom! Harjoituksen onnistumiseksi huomioi seuraavat seikat: Kun alat luoda external-virtuaalikytkintä Hyper-V-konsolissa, varmistu ettei järjestelmässä jo ole external-kytkintä (vain yksi external-kytkin on sallittu). Jos external-kytkin on jo olemassa, käytä sitä! Jos virtuaalikonetta luotaessa huomaat, että samalla nimellä on jo kone olemassa, valitse toinen nimi. Muista valitsemasi nimi myöhemmissä harjoituksissa. Huom! Jos Hyper-V on jo aktivoitu, jatka kohtaan External-virtuaalikytkimen luonti. Muuten toimi seuraavasti. Note! If Hyper-V is already enabled, continue to step Creating a virtual switch. Otherwise proceed as follows. Hyper-V vaatii Windows 8.x -isäntäjärjestelmältä seuraavat ominaisuudet: The following prerequisites are required to successfully run Client Hyper-V on Windows 8.1: Windows 8.x Pro or Enterprise 64 bit Operating System 64 bit processor with Second Level Address Translation (SLAT) 16 GB system RAM is recommended BIOS-level Hardware Virtualization support. Ennen aktivointia enabloidaan virtualisointi ja tarkistetaan, onko SLAT käytettävissä. Check the availability of SLAT. 1. Varmistetaan BIOS-asetuksista, että virtualisointi on enabloitu. Ensure that hardware virtualization support is turned on in the BIOS settings.

26 2. Talleta asetukset ja käynnistä kone normaalisti. Save the BIOS settings and boot up the machine normally. Hyper-V:n aktivoinnin yhteydessä puuttuva SLAT näkyy siten, että aktivointiruutu jää harmaaksi. Tietokoneen suorittimen ominaisuudet voidaan tarkistaa etukäteen coreinfo-sovelluksen avulla. If SLAT is missing, Hyper-V cannot be enabled. The available features of the CPU can be checked beforehand using the coreinfo utility as follows. 1. Download the coreinfo utility from Moodle ( SharePoint Server G3 Virtual Machines G3 Hyper-V Environment or SharePoint Server G2 Virtual Machines G2 Hyper-V Environment). 2. Unpack the utility e.g. c:\temp. 3. Open Command Prompt or PowerShell as Administrator. 4. Type cd c:\temp 5. Type coreinfo.exe /v. Huom! Jos SLAT puuttuu, voit rakentaa harjoitusympäristön Server käyttöjärjestelmän pohjalle. Ohjeet siihen löytyvät tämän harjoituksen liitteestä 1. Note! If the SLAT feature is not supported, you can perform the exercises using Server 2012 Hyper-V. The instructions to create a Server 2012 testing environment are in an appendix 1 at the end of this document. Seuraavaksi aktivoidaan Hyper-V Windows 8.x:ssä. Setting Up Hyper-V in Windows 8.x 1. Käynnistä Windows-haku (Search). At the Start Screen, swipe the right hand side of the screen and select the Search Charm. 2. Kirjoita hakuruutuun turn windows features on or off ja valitse hakutulos. Type turn windows features on or off and select that item 3. Valitse ja enabloi Hyper-V. Select and enable Hyper-V

27 External-virtuaalikytkimen luonti Creating a virtual switch 1. Avaa Hyper-V Manager ja valitse Virtual Switch Manager. Tarkista external-virtuaalikytkimen olemassaolo. Jos external-virtuaalikytkin on jo olemassa, ota sen nimi ylös ja käytä sitä harjoituksessa! Open Hyper-V Manager. Select Virtual Switch Manager. If an external virtual switch exists already, write its name down and use it later in the exercise. 2. Muuten valitse External and click Create Virtual Switch. Otherwise select External and click Create Virtual Switch. 3. Give the new virtual switch name SharePoint2013 and click OK. Anna virtuaalikytkimelle nimeksi SharePoint2013 ja klikkaa OK. 4. Accept the warning by clicking Yes. Hyväksy varoitus klikkaamalla Yes.

28 Virtuaalikoneen luonti Creating a virtual machine Task 1.FARM.v3 1. Create a new virtual Machine: Select New Virtual Machine. Click Next. Luo uusi virtuaalikone: Valitse New Virtual Machine. Klikkaa Next. 2. Give the new virtual machine name SharePoint2013 and click Next. Anna virtuaalikoneelle nimeksi SharePoint2013 ja klikkaa Next. Note! If the name is already in use, select another name, e.g. SharePoint2013_YourName. Remember the new name later during the exercise. Huom! Jos nimi on jo käytössä, valitse jokin toinen, esim. SharePoint2013_OmaNimesi. Muista uusi nimi harjoituksen myöhemmissä vaiheissa (käytä sitä Hyper-V-konsolissa nimen SharePoint2013 asemasta). 3. Select Generation 1 and click Next. Valitse Generation 1 ja klikkaa Next. 4. Define startup memory and click Next. Määrittele RAM-muistin määrä ja klikkaa Next. Muistin määrä riippuu käytettävästä koneesta. Sen pitää olla niin suuri kuin mahdollista! Jos äitikoneessa on 16 GB ram-muistia, sopiva arvo voi olla n Voit rastittaa halutessasi ruudun Use Dynamic Memory.

29 5. Select network connection SharePoint2013 and click Next (or the already existing external network connection). Valitse verkkoliitäntä SharePoint2013 (tai jo aikaisemmin tehty external-verkkoliitäntä) ja klikkaa Next. 6. Accept the creation of a virtual hard disk with defaults by clicking Next. Hyväksy virtuaalisen kiintolevyn luonti oletusasetuksin klikkaamalla Next. 7. In Installation Options select Install an operating system from a bootable CD/DVD-ROM and tick radio button Image file (.iso). Browse to C:\Sharepoint2013\Server 2012 Trial, where the Server 2012 Trial operating system was downloaded in the previous exercise. Select the operating system installation image and click Open. Then click Next. Valitse Install an operating system from a bootable CD/DVD-ROM ja radionappi Image file (.iso). Selaa kansioon C:\Sharepoint2013\Server 2012 Trial, johon latasit edellisessä harjoituksessa Server 2012 Trial -käyttöjärjestelmän. Valitse asennustiedosto ja klikkaa Open. Klikkaa sitten Next.

30 8. View the summary window and click Finish. Kun yhteenvetoikkuna avautuu, klikkaa Finish. 9. The new virtual machine appears on the list. Uusi virtuaalikone tulee näkyviin. 10. Select the SharePoint2013 virtual machine and click Settings. Valitse SharePoint2013 ja klikkaa Settings. 11. Define a 4 processor CPUs and click OK (If 4 is not available, select the largest number!). Määrittele 4 suorittimen keskusyksikköä ja klikkaa OK (Jos 4 ei löydy valikosta, valitse suurin mahdollinen). 12. The SharePoint2013 virtual machine is now ready. SharePoint2013-virtuaalikone on nyt luotu. 18. Start the Sharepoint2013 virtual machine (Action Start). Server 2012 setup starts. Käynnistä Sharepoint2013-virtuaalikone (Action Start). Server asennus käynnistyy. 19. Select the language preferences (Finnish keyboard) and click Next. Määrittele aika- ja kieliasetukset (suomalainen, Finnish) ja klikkaa Next:

31 20. Click Install now. Klikkaa Install now. 21. Select Windows Server 2012 Standard Evaluation (Server with a GUI) and click Next. Valitse Windows Server 2012 Standard Evaluation (Server with a GUI) ja klikkaa Next. 22. Accept license terms and click Next. Hyväksy lisenssiehdot ja klikkaa Next.

32 23. Select Custom: Install Windows only (advanced). Valitse Custom: Install Windows only (advanced). 24. Click Next. Klikkaa Next. 25. The setup starts. Asennus käynnistyy.

33 26. When the setup is ready and the machine restarts, give the administrators password Pa$$w0rd (where 0 is zero) in both fields and click Finish. Kun asennus on valmis ja kone käynnistyy uudelleen, syötä kumpaankin kenttään administraattorin salasana Pa$$w0rd, jossa 0 on nolla, ja klikkaa Finish. Suomalaisessa näppäimistössä $-merkki saadaan painamalla Alt Gr -näppäintä ja 4-näppäintä samanaikaisesti (Alt Gr + 4) 27. Give command Action Ctrl+Alt+Delete and log in as Administrator (password Pa$$w0rd). Note! Don t use the Ctrl+Alt+Del combination. It accesses the host computer, not the virtual machine. Anna virtuaalikoneessa komento Action Ctrl+Alt+Delete ja kirjaudu sisään tunnuksella Administrator (salasana Pa$$w0rd). Huom! Älä käytä Ctrl+Alt+Del-yhdistelmää. Se kohdistuu äitikoneeseen, ei virtuaalikoneeseen. 28. The operating system installation is ready. The Server Manager opens. Käyttöjärjestelmän asennus on valmis. Server Manager -ikkuna aukeaa.

34 29. Open Tools Computer Management. Avaa Tools Computer Management. 30. Expand Local Users and Groups Users. Laajenna Local Users and Groups Users. 31. Right-click on Administrator and select Properties. Klikkaa hiiren oikealla Administrator ja valitse Properties. 32. Tick the box Password never expires and click OK. Rastita ruutu Password never expires ja klikkaa OK. 33. Close Computer Management console. Sulje Computer Management.

35 34. In Server Manager select Local Server. Valitse Server Managerissa Local Server. 35. Click Computer name. Klikkaa kenttää Computer name. 36. Select Change Klikkaa Change 37. Type computer name SHAREPOINT2013 and click OK. Syötä nimi SHAREPOINT2013 ja klikkaa OK.

36 38. Accept the restart message. Hyväksy uudelleenkäynnistysilmoitus klikkaamalla OK. 39. Close the System Properties window. Sulje System Properties -ikkuna. 40. Restart the operating system. Käynnistä käyttöjärjestelmä uudelleen klikkaamalla Restart Now. 41. Press Action Ctrl+Alt+Delete and log in as Administrator (password Pa$$w0rd). Note! Ignore the "Press any Key to boot to CD/DVD" message. Klikkaa Action Ctrl+Alt+Delete ja kirjaudu sisään tunnuksella Administrator (password Pa$$w0rd). Huom! Alä paina näppäintä käynnistyksen yhteydessä tulevaan kysymykseen "Press any Key to boot to CD/DVD", vaan odota sisäänkirjautumisruutua. 42. Save the virtual machine settings by selecting SharePoint2013 virtual machine in Hyper-V Manager and clicking Shut Down... Talleta virtuaalikoneen asetukset valitsemalla virtuaalikone Hyper-V Managerissa ja klikkaamalla Shut

37 Down Accept the warning. Hyväksy varoitus klikkaamalla Shut Down. 44. In Hyper-V Manager select virtual machine SharePoint2013 and click Settings. Valitse Hyper-V Managerissa SharePoint2013-virtuaalikone ja sitten Settings. 45. In Settings select IDE Controller 1: DVD Drive. Select radio button None. Click OK. Valitse IDE Controller 1: DVD Drive. Valitse radiopainike None. Klikkaa OK.

38 46. Server 2012 virtual machine is now installed. Continue to the Active Directory installation. Server virtuaalikone on nyt asennettu. Jatka seuraavaan kohtaan, Aktiivihakemiston asennukseen.

39 Configuring the Server 2012 virtual machine: Installing AD Server virtuaalikoneen konfigurointi: Aktiivihakemiston asennus 1. If not open, open Hyper-V Manager. Avaa tarvittaessa Hyper-V Manager. 2. Select the SharePoint 2013 virtual machine and start it (Action Start). Valitse ja käynnistä SharePoint2013 -virtuaalikone (Action Start). 3. Select Action Ctrl+Alt+Delete and log in as Administrator (password Pa$$w0rd). Valitse Action Ctrl+Alt+Delete ja kirjaudu sisään tunnuksella Administrator (salasana Pa$$w0rd). 4. The Server Manager opens. Select Add roles and features. Server Manager -ikkuna aukeaa. Valitse Add roles and features.

40 5. Click Next. Klikkaa Next. 6. Click Next. Klikkaa Next. 7. Select Active Directory Domain Services and click Next. Valitse Active Directory Domain Services ja klikkaa Next.

41 8. Click Add Features. Klikkaa Add Features. 9. Click Next. Klikkaa Next. 10. Click Next. Klikkaa Next.

42 11. Click Install. Klikkaa Install. 12. Click Close. Klikkaa Close. 13. When the installation is finished, the Server Manager shows a yellow exclamation mark (Notifications). Click on it. Asennuksen valmistuttua Server Manager -ikkunassa on keltainen huomiomerkki (Notifications).

43 Klikkaa sitä. 14. Click Promote this server to a domain controller. Klikkaa Promote this server to a domain controller. 15. Select Add a new forest and give the domain name SP.local. Click Next. Valitaan uuden metsän luonti (Add a new forest) ja annetaan toimialueelle nimeksi SP.local. Sitten painetaan Next. 16. Select the Windows Server 2012 functional level. Toimintatasoksi valitaan Windows Server 2012 ja hyväksytään oletusominaisuudet. Palautussalasanaksi annetaan Pa$$w0rd. Lopuksi painetaan Next.

44 17. Accept the DNS warning by clicking Next. Hyväksytään DNS-delegointivaroitus painamalla Next. 18. Accept the NetBIOS name by clicking Next. Hyväksytään NetBIOS-nimi SP painamalla Next. 19. Accept default paths. Hyväksytään oletuspolut painamalla Next.

45 20. Click Next. Klikkaa Next. 21. Click Install. Klikkaa Install. 22. The computer reboots. Press Action->Control+Alt+Delete and log in as SP\Administrator (password Pa$$w0rd). Kone käynnistyy Aktiivihakemiston konfiguroinnin jälkeen. Paina Action->Control+Alt+Delete ja kirjaudu sisään domain-tunnuksella SP\Administrator (salasana Pa$$w0rd). 23. The AD is installed. Aktiivihakemiston asennus on valmis. 24. Wait until the Server Manager opens. Then in Hyper-V Manager select Shut Down the virtual machine to save the settings.

46 Odota kunnes Server Manager avautuu. Sulje virtuaalikone Hyper-V Managerissa tallettaaksesi asetukset (Shut down): 25. Accept the warning by clicking Shut down. Hyväksy varoitus klikkaamalla Shut Down. 26. Proceed to the SQL Server installation. Jatka seuraavaan kohtaan, SQL Server -asennukseen.

47 Configuring the Server 2012 virtual machine: Installing the SQL Server Server virtuaalikoneen konfigurointi: SQL Serverin asennus 1. Avaa tarvittaessa Hyper-V Manager. If not already open, open Hyper-V Manager. 2. Valitse virtuaalikone SharePoint2013 ja Settings. Valitse IDE Controller 1: DVD Drive. Valitse Image file, selaa kansioon C:\SharePoint2013\SQL Server 2012 SP1 ja valitse SQL Server 2012 SP1 -image. Klikkaa Open. Klikkaa OK. Select SharePoint2013 virtual machine. In Settings select IDE Controller 1: DVD Drive. Select Image file, browse to folder SQL Server 2012 SP1 in your own computer and select the SQL Server 2012 SP1 image. Click Open. Click OK. 3. Käynnistä SharePoint2013 -virtuaalikone (Action Start). Start the SharePoint 2013 virtual machine (Action Start). 4. Odota, kunnes Server Manager aukeaa. If not open wait until Server Manager opens. 5. Valitse Server Managerissa Local Server. In Server Manager select Local Server.

48 6. Hae rivi IE Enhanced Security Configuration ja käännä se pois päältä klikkaamalla rivin lopussa olevaa linkkiä On ja valitsemalla kummassakin kentässä arvot Off. Klikkaa lopuksi OK. Locate item IE Enhanced Security Configuration, and turn it Off. Click OK. 7. Verkko-osoitteen tarkistaminen: Avaa PowerShell. Anna komento ipconfig Network Settings: Open PowerShell. Type ipconfig. 8. Ota ylös IPv4-osoite (tässä ). Sitä käytetään myöhemmin. Huom! Osoite riippuu käytettävissä olevasta järjestelmästä! Sulje PowerShell-ikkuna. Write down the IPv4 address. It will be used later. Note! The address depends on the current system. Close PowerShell. 9. Ennen SQL Server -asennusta varmistetaan vielä, että verkkoyhteydet ovat kunnossa. Vie kohdistin näytön oikeaan ala-tai ylänurkkaan ja valitse haku (Search). Before starting the SQL Server installation the network settings must be checked to ensure full network connectivity. Hover and select Windows Search tool. 10. If the Internet Explorer icon is not visible, type Internet in the search field. Jos Internet Explorer -kuvake ei ole näkyvissä, kirjoita hakuruutuun Internet. 11. Right-click the Internet Explorer icon and select Pin to Taskbar. Klikkaa hiiren oikealla Internet Explorer -kuvaketta ja valitse Pin to Taskbar.

49 12. Click the Internet Explorer Icon. Internet Explorer opens. Klikkaa Internet Explorer -kuvaketta. Internet Explorer avautuu. 13. If asked, select the Use recommended security and compatibility settings and click OK. Valitse tarvittaessa Use recommended security and compatibility settings ja klikkaa OK. 14. Type in the address field e.g. Kirjoita osoitekenttään Jos sivu aukeaa oikein, verkkoasetukset ovat kunnossa ja siirry kohtaan 20. Muussa tapauksessa asetukset on korjattava. If the page opens correctly, the network connections are ok and you can continue from step 20. Otherwise the settings need to be corrected. 16. DNS-asetusten tarkistaminen: Avaa DNS Manager (Server Manager Tools DNS). Checking DNS Settings: Open DNS Manager (Server Manager Tools DNS). 17. Laajenna ja klikkaa hiiren oikealla SHAREPOINT2013 ja valitse Properties Forwarders. Expand SHAREPOINT2013, right-click SHAREPOINT2013and select Properties Forwarders.

50 18. Tarkista Forwarders-osoitteet. Kuvassa ensimmäinen on erään testijärjestelmän ADSL-modeemin osoite ja kaksi seuraavaa palveluntarjoajan DNS-palvelinosoitetta (Elisa). Arvot riippuvat käytettävästä verkosta ja palveluntarjoajasta. Anna isäntäkoneella komentoikkunassa komento ipconfig /all. Näet nykyisen järjestelmäsi DNS IP-osoitteet kentässä DNS Servers. Esimerkiksi Metropolian Bulelabin DNS-osoitteet ovat ja Sijoita sitten oman isäntäsi DNS IP -osoitteet klikkaamalla ensin Edit, poistamalla kentässä jo olevat osoitteet ja syöttämällä IP-osoitteet yksi kerrallaan. Check the DNS forwarders. In the picture the first address is the address of the ADSL modem and the following addresses are Internet provider s DNS addresses (Elisa) used in the test system. The values depend on the service provider and network used. Type in the host in command prompt ipconfig /all to see your current DNS IP addresses (in the field DNS Servers). The DNS addresses of Metropolia Bulelab are and Click Edit, remove the old addresses and add the current DNS IP addresses one at a time. 19. Klikkaa OK ja sulje DNS Manager. Click OK and close DNS Manager. 20. Avaa File Explorer. Open File Explorer. 21. Avaa DVD Drive (D:). Open DVD Drive (D:). 22. Aloita SQL Server -asennus kaksoisklikkaamalla setup.exe. Start SQL Server setup by double-clicking setup.exe.

51 23. SQL Server Installation Center aukeaa. Valitse Installation. The SQL Server Installation Center opens. Select Installation. 24. Valitse New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation. Select New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation. 25. Klikkaa OK, kun Setup Support Rules -ikkuna aukeaa. Valitse sitten Evaluation Production Key -ikkunassa ja klikkaa Next. When the Setup Support Rules window appears, click OK. Select the Evaluation mode in the Product key window and click Next.

52 26. Hyväksy lisenssiehdot ja klikkaa Next. Accept license terms and click Next. 27. Asenna päivitykset klikkaamalla Next. Accept Install Product Updates by clicking Next. 28. Hyväksy Setup Support Rules klikkaamalla Next. Accept the Setup Support Rules by clicking Next.

53 29. Valitse SQL Server Feature Installation ja klikkaa Next. Select the SQL Server Feature Installation option and click Next. 30. Valitse o o o o o o Database Engine Services Reporting Services - SharePoint Reporting Services Add-in for SharePoint Products Client Tools Connectivity Client Tools Backwards Compatibility Management Tools (Complete) Klikkaa sitten Next. Huom! kuvassa eivät kaikki valinnat ole välttämättä näkyvissä; tarkista tekstistä! Select o o o o o o Database Engine Services Reporting Services - SharePoint Reporting Services Add-in for SharePoint Products Client Tools Connectivity Client Tools Backwards Compatibility Management Tools (Complete)

54 Then click Next. Note! All selections are not necessarily visible in the figure! 31. Hyväksy Installation Rules klikkaamalla Next. Accept the Installation Rules by clicking Next. 32. Hyväksy oletusasetukset klikkaamalla Next. Accept default Instance Configuration by clicking Next. 33. Hyväksy oletusasetukset klikkaamalla Next. Accept Disk Space default settings by clicking Next.

55 34. Server Configuration -ikkuna aukeaa. Klikkaa Next The Server Configuration window opens. Click Next. 35. Valitse Windows authentication mode, lisää SQL Server Administrator SP\Administrator klikkaamalla Add Current User, ja klikkaa Next. Select Windows authentication mode, add SQL Server Administrator SP\Administrator by clicking Add Current User and click Next. 36. Reporting Services Configuration -ikkuna aukeaa. Klikkaa Next. The Reporting Services Configuration window opens. Click Next.

56 37. Error Reporting -ikkuna aukeaa. Klikkaa Next. The Error Reporting window opens. Click Next. 38. Installation Configuration Rules -ikkuna aukeaa. Klikkaa Next. The Installation Configuration Rules window opens. Click Next. 39. Ready to Install Rules -ikkuna aukeaa. Klikkaa Install. The Ready to Install window opens. Click Install.

57 40. Klikkaa Close, kun asennus on valmis. When the installation is ready, click Close. 41. Sulje Installation Center (Close). Close the Installation Center. 42. Vie kohdistin näytön oikeaan ala-tai ylänurkkaan ja klikkaa hakusymbolia ( suurennuslasi ). Hover and select Windows Search tool. 43. Kirjoita hakuruutuun SQL. Klikkaa SQL Server Management Studio (SSMS). Type SQL in the search box. Click SQL Server Management Studio (SSMS).

58 44. Klikkaa SQL Server Management Studiossa Connect. Click Connect in SQL Server Management Studio. 45. Klikkaa hiiren oikealla instanssin nimeä (SharePoint2013 ) ja valitse Properties. Right-click the instance name (SharePoint2013 ) and click Properties. 46. Aseta Advanced-välilehdellä parametrin MAXDOP arvoksi 1 ja klikkaa OK. On the Advanced tab set the MAXDOP option to 1 and click OK.

59 47. Avaa Security-välilehti ja laajenna Logins. Kaksoisklikkaa SP\Administrator. Open the Security tab and expand Logins. Double-click on SP\Administrator. 48. Klikkaa Server Roles ja rastita ruutu dbcreator ja klikkaa OK. Click Server Roles and tick the dbcreator box and click OK.

60 49. Sulje SQL Server Management Studio. Close the SQL Server Management Studio. 50. Sulje virtuaalikone valitsemalla Hyper-V-konsolissa Shut Down. In Hyper-V Manager select Shut Down the virtual machine. 51. Accept the warning. Hyväksy varoitus klikkaamalla Shut Down. 52. Valitse Hyper-V Managerissa SharePoint2013-virtuaalikone ja sitten Settings. In Hyper-V Manager select virtual machine SharePoint2013S and click Settings.

61 53. Valitse IDE Controller 1: DVD Drive. Valitse None. Klikkaa OK. In Settings select IDE Controller 1: DVD Drive. Select None. Click OK. 54. Valitse SharePoint2013-virtuaalikone ja sitten Checkpoint. Select virtual machine SharePoint2013 and click Checkpoint. 55. Valitse luomasi checkpoint hiiren oikealla näppäimellä ja anna sille nimeksi Starting Image. Select the checkpoint with right mouse button and rename it as Starting Image.

62 56. Jatka seuraavaan harjoitukseen. Continue to the next exercise

63 APPENDIX 1 Server harjoitusympäristön rakentaminen Creating a Server 2012 test environment The exercises are intended for Windows 8.1 Hyper-V. If it is not possible to use it because of the missing SLAT feature, a Server 2012 environment is created as follows. 1. Luo uusi partition Server 2012:a varten. Create a new partition for Server Lataa Server 2012 Trial -asennustiedostot esimerkiksi Metropolian tiedostopalvelimelta (vrt. harjoitus Task0). Download the Server 2012 Trial installation files e.g. from Metropolia file server (see exercise Task 0). 3. Käynnistä server asennus. Start the Server 2012 installation. 4. Määrittele aika- ja kieliasetukset (suomalainen, Finnish) ja klikkaa Next. Select the language preferences (Finnish keyboard) and click Next. 5. Klikkaa Install now. Click Install now. 6. Valitse Windows Server 2012 Standard Evaluation (Server with a GUI) ja klikkaa Next. Select Windows Server 2012 Standard Evaluation (Server with a GUI) and click Next.

64 7. Hyväksy lisenssiehdot ja klikkaa Next. Accept license terms and click Next. 8. Valitse Custom: Install Windows only (advanced). Select Custom: Install Windows only (advanced). 9. Select the new partition created earlier in this exercise and click Next. Valitse edellä luomasi partitio ja klikkaa Next. 10. Asennus käynnistyy. The setup starts.

65 11. Kun asennus on valmis ja kone käynnistyy uudelleen, syötä kumpaankin kenttään administraattorin salasana. When the setup is ready and the machine restarts, give the administrators password and click Finish. 12. Anna komento Ctrl+Alt+Delete ja kirjaudu sisään tunnuksella Administrator. Give command Ctrl+Alt+Delete and log in as Administrator. 13. Käyttöjärjestelmän asennus on valmis. Server Manager -ikkuna aukeaa. The operating system installation is ready. The Server Manager opens. 14. Avaa Tools Computer Management. Open Tools Computer Management.

66 15. Laajenna Local Users and Groups Users. Expand Local Users and Groups Users. 16. Klikkaa hiiren oikealla Administrator ja valitse Properties. Right-click on Administrator and select Properties. 17. Rastita ruutu Password never expires ja klikkaa OK. Tick the box Password never expires and click OK. 18. Sulje Computer Management. Close Computer Management console.

67 Lisää Hyper-V-rooli. Add the Hyper-V role in Windows Server. 1. Klikkaa Server Managerissa Manage Add Roles and Features. In Server Manager, on the Manage menu, click Add Roles and Features. 2. Klikkaa Next. Click Next. 3. Valitse Role-based or feature-based installation ja klikkaa Next. On the Select installation type page, select Role-based or feature-based installation and then click Next. 4. Varmistu, että koneesi on valittuna ja klikkaa Next. On the Select destination server page, select a server from the server pool and then click Next. 5. Valitse Hyper-V. On the Select server roles page, select Hyper-V. 6. Klikkaa Add Features ja sitten Next. To add the tools that you use to create and manage virtual machines, click Add Features. On the Features page, click Next. 7. Klikkaa Next. On the Create Virtual Switches page, click Next. 8. Valitse Restart the destination server automatically if required ja klikkaa Install. On the Confirm installation selections page, select Restart the destination server automatically if required, and then click Install. Hyper-V-isäntä ja virtualisointiympäristö on valmis. The Hyper-V host and Hyper-V environment is created and ready to use.

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3 Lab A1.FARM_Hyper-V Installing SharePoint Server 2013 SharePoint Server 2013 -asennus Scenario To install and configure SharePoint 2013 on a single server (Server 2012, AD and SQL Server), you will follow

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

TW- LTE 4G/3G. USB- sovitin (USB 2.0)

TW- LTE 4G/3G. USB- sovitin (USB 2.0) TW- LTE 4G/3G USB- sovitin (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 800/1800/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE Copyright TeleWell Oy Tekniset tiedot: - - - - - - - Yhteensopiva IEEE 802.11b/g/n/ac - standardien kanssa Taajuusalueet 2.4 GHz ja 5 GHz Maksiminopeus: 300 Mbps

Lisätiedot

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu Internet-asetukset 2(22) Sisällysluettelo 1 INTERNET-ASETUKSET MICROSOFT WINDOWS 95/98... 3 1.1 MODEEMIN ASENNUS... 3 1.2 APN:N ASETTAMINEN... 3 1.3

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta Windows 7 Enterprise Windows XP Pro Microsoft Virtual PC Windows XP Pro * * Tietokone, jossa on jo asennettuna Windows XP Pro Tomi Stolpe Turun AKK 5.11.2009

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 1: Microsoft Windows Server 2008 käyttöjärjestelmän asennus ja AD, DNS ja DHCP palveluiden käyttöönotto Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP Domain

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 3: * Tehtävä 1, ** Tehtävä 2

TEHTÄVÄ 3: * Tehtävä 1, ** Tehtävä 2 TEHTÄVÄ 3: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM asetukset, asennustiedoston tekeminen, asennus asiakaskoneisiin ja niiden keskitetty hallinta Server 2008 käyttöjärjestelmässä Symantec Endpoint Protection

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta Windows Deployment Services, WDS Käyttöjärjestelmän asennus työasemalle Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP * Domain Name System,

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta. Jouni Huotari

Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta. Jouni Huotari Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta Jouni Huotari 13.2.2008 Tavoite Saada käsitys SQL Serverin (v. 2005) ominaisuuksista + eri vaihtoehtojen hyvistä ja mahdollisista huonoista puolista Oppia luomaan

Lisätiedot

OFFICE 365 OPISKELIJOILLE

OFFICE 365 OPISKELIJOILLE OFFICE 365 OPISKELIJOILLE Table of Contents Articles... 3 Ohjeet Office 365 käyttöönottoon... 4 One Driveen tallennetun videon palauttaminen oppimisympäristön palautuskansioon... 5 Changing default language

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

TW-WLAN 802.11g/n MIMO USB-sovitin Asennusohje

TW-WLAN 802.11g/n MIMO USB-sovitin Asennusohje TW-WLAN 802.11g/n MIMO USB-sovitin Asennusohje CE Copyright Telewell Oy Esittely TW-WLAN USB-sovitin on ulkoinen Wlan-sovitin USBväylään. Ominaisuudet Yhteensopiva sekä IEEE 802.11b, 802.11g, että 802.11n

Lisätiedot

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps Pikaohje Laite toimii Windows XP SP3, Windows 7,8,10 ja Mac OSx 10.5 tai käyttöjärjestelmissä, Linux tuki netistä ladattavilla ajureilla USB portin

Lisätiedot

TW-WLAN 802.11g/n MIMO PCI-sovitin Asennusohje

TW-WLAN 802.11g/n MIMO PCI-sovitin Asennusohje TW-WLAN 802.11g/n MIMO PCI-sovitin Asennusohje CE Copyright Telewell Oy Esittely TW-WLAN PCI-sovitin on ulkoinen Wlan-sovitin PCIväylään. Ominaisuudet Yhteensopiva sekä IEEE 802.11b, 802.11g, että 802.11n

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Internet-palvelujen käyttöönottoprojekti Asennusohje 1

Internet-palvelujen käyttöönottoprojekti Asennusohje 1 Internet-palvelujen käyttöönottoprojekti Asennusohje 1 1.1 EXCHANGE-PALVELIMEN VALMISTELU (SRV1) 1. Kytke vspheressä CD/DVD-asemaksi EXCHSP1plushotfixes 2. Käynnistä konsoli- tai RDP-yhteys SRV1-palvelimeen.

Lisätiedot

1. Luo tunnus Autodeskin opiskelijasivustoon oppilaitoksen antamalla sähköpostiosoitteella - www.autodesk.fi/edcommunity

1. Luo tunnus Autodeskin opiskelijasivustoon oppilaitoksen antamalla sähköpostiosoitteella - www.autodesk.fi/edcommunity 1 Autodesk Student Community Liittymällä jäseneksi Autodeskin maailmanlaajuiseen opiskelijasivustoon voit ladata ilmaisia opiskelijalisenssejä. Lisäksi voit tehdä harjoituksia omaan tahtiisi, oppia asiantuntijoilta,

Lisätiedot

McAfee VirusScan Enterprice 7.0.0 asennus

McAfee VirusScan Enterprice 7.0.0 asennus 1 McAfee VirusScan Enterprice 7.0.0 asennus Asennuksen vaiheet: 1. McAfee VirusScan Enteprice 7.0.0 asennus 2. McAfee VirusScan Enteprice 7.0.0 On-Access Scan:n konfigurointi 3. Automaattisten päivitysten

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Novapoint 16.20 Lisensiointi Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Sisällysluettelo Työasemakohtainen lisensiointi... 3 Laitteistolukon (USB-lukon) ajurin asennus...3 Laitteistolukon (USB-lukon)

Lisätiedot

Student Engeering & Design Community

Student Engeering & Design Community 1 Student Engeering & Design Community Liity jäseneksi maailmanlaajuiseen opiskelijoiden ja opettajakunnan verkostoon jakaaksesi yhteisen kiinnostuksen arkkitehtuuriin, suunnitteluun, yhdyskuntasuunitteluun,

Lisätiedot

1. Luo tunnus Autodeskin opiskelijasivustoon oppilaitoksen antamalla sähköpostiosoitteella - www.autodesk.fi/edcommunity

1. Luo tunnus Autodeskin opiskelijasivustoon oppilaitoksen antamalla sähköpostiosoitteella - www.autodesk.fi/edcommunity 1 Autodesk Student Community Liittymällä jäseneksi Autodeskin maailmanlaajuiseen opiskelijasivustoon voit ladata ilmaisia opiskelijalisenssejä. Lisäksi voit tehdä harjoituksia omaan tahtiisi, oppia asiantuntijoilta,

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee Online meeting VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 2 (15) Index 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Acquiring Lync

Lisätiedot

HP ProBook 430 G5 kannettavien käyttöönotto

HP ProBook 430 G5 kannettavien käyttöönotto HP ProBook 430 G5 kannettavien käyttöönotto Windows 10:n asennus, päivitysten tarkistus ja Abitti-asetukset Kytke tietokone verkkovirtaan ennen koneen käynnistämistä! Windows 10 Home käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB V2 Copyright Pikaohje Pakkauksen sisältö. 1 USB-sovittimen asennus Windows Xp.... 2 Windows Vista..... 6 Mac OS X..... 10 Wlan-tukiasemaan yhdistäminen Windows XP / Vista...

Lisätiedot

CLS verkkolisenssin asennusohje (2018 ) sivu 1

CLS verkkolisenssin asennusohje (2018 ) sivu 1 CLS verkkolisenssin asennusohje (2018 ) sivu 1 Huom! Jos sinulla on ollut SURFCAM verkkolisenssi ennestään CLS verkkolisenssi ei tarvitse ohjelmasuojaa, vaan sen lisenssi on sidottu siihen tietokoneeseen

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

CLS VERKKOLISENSSIN ASENNUSOHJE sivu 1

CLS VERKKOLISENSSIN ASENNUSOHJE sivu 1 CLS VERKKOLISENSSIN ASENNUSOHJE sivu 1 Huom! Jos sinulla on ollut SURFCAM verkkolisenssi ennestään CLS verkkolisenssi ei tarvitse enää ohjelmasuojaa, vaan sen lisenssi on sidottu siihen tietokoneeseen

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

TIETOKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO OHJELMISTOJEN KÄYTTÖ JA ASENNUS, ENNAKKOTEHTÄVÄ

TIETOKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO OHJELMISTOJEN KÄYTTÖ JA ASENNUS, ENNAKKOTEHTÄVÄ TIETOKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO OHJELMISTOJEN KÄYTTÖ JA ASENNUS, ENNAKKOTEHTÄVÄ MICROSOFT OFFICE -OHJELMISTON PAKOTETTU ASENNUS ORGANISAATIOYKSIKÖN TIETOKONEISIIN Tomi Stolpe Paimion AKK, TVAT-139 28.5.2007

Lisätiedot

Pika-asennusohjeet Suomeksi

Pika-asennusohjeet Suomeksi Pika-asennusohjeet Suomeksi (Virallinen ohje löytyy asennuslevyltä Englanninkielisenä) Tulosta tämä ohje asennuksen avuksi. Ensiksi asennetaan itse ohjelma, sitten rekisteröidytään testerin käyttäjäksi

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

Asentaminen Bionic Beaver

Asentaminen Bionic Beaver Asentaminen 18.04 Bionic Beaver Esiasennus (preinstallation) Valmistellaan tietokone asennusta varten Lataa levynkuva ja tarkista se 1. Asenna VirtualBox 6.0 tai uudempi 2. Tee hakemisto images haluaamaasi

Lisätiedot

1 ASENNA UUSI VIRTUALIKONE (WINDOWS SERVER 2008 R2)

1 ASENNA UUSI VIRTUALIKONE (WINDOWS SERVER 2008 R2) 1 1 ASENNA UUSI VIRTUALIKONE (WINDOWS SERVER 2008 R2) 1. Valitse osoiteriviltä Inventory Inventory VMs and Templates 2. Aktivoi vasemmasta ikkunasta oikea kansio, muotoa SAMKtunnus_#_VXX 3. Klikkaa Basics

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet V1.10+Lokakuu 2011 Sisällysluettelo digicentral Authenticate ohjelmiston asennus Windows iin 4 digicentral Authenticaten asetuksien määrittäminen 5-6 Yrityskortin lisääminen ohjelmistoon

Lisätiedot

CLS verkkolisenssin asennusohje ( ) sivu 1

CLS verkkolisenssin asennusohje ( ) sivu 1 CLS verkkolisenssin asennusohje (2014-2017) sivu 1 Huom! Jos sinulla on ollut SURFCAM verkkolisenssi ennestään CLS verkkolisenssi ei tarvitse enää ohjelmasuojaa, vaan sen lisenssi on sidottu siihen tietokoneeseen

Lisätiedot

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon

Lisätiedot

Visma Avendon asennusohje

Visma Avendon asennusohje Visma Avendon asennusohje 1 Versio 5.21 On tärkeää, että käytössäsi on aina uusin toimittamamme versio ohjelmistosta. Asentamalla viimeisimmän version saat käyttöösi ohjelman tuoreimmat ominaisuudet ja

Lisätiedot

Opiskelijaversion lataus, asennus ja aktivointi lyhyesti

Opiskelijaversion lataus, asennus ja aktivointi lyhyesti 1 Autodesk Student Community Liittymällä jäseneksi Autodeskin maailmanlaajuiseen opiskelijayhteisöön voit ladata ilmaisia opiskelijalisenssejä. Lisäksi voit tehdä harjoituksia omaan tahtiisi, oppia asiantuntijoilta,

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

The necessary product key can be found in the hand out given to you.

The necessary product key can be found in the hand out given to you. 205 Tietokoneet ja verkot: tietoturva 205 Computers and networks: data security Tehtävän yleinen osuus (1,5p) General information Yritys on hankkinut F-Secure Protection Service for Business-lisenssin.

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 1.1 RATKAISUOHJEET

TEHTÄVÄ 1.1 RATKAISUOHJEET TEHTÄVÄ 1.1 RATKAISUOHJEET 1. Luo mallin mukainen kansiorakenne Käynnistä Resurssienhallinta painamalla näppäimistöltä peräkkäin Windows- ja E-näppäimiä niin, että Windows-näppäin on yhä pohjassa, kun

Lisätiedot

SQL Server 2005 Express Edition tietokannan asennusohje

SQL Server 2005 Express Edition tietokannan asennusohje 1 SQL Server 2005 Express Edition tietokannan asennusohje SQL Server 2005 Express Edition on Microsoftin tietokantaohjelmiston ilmaisversio. Asennukset tulee tehdä käyttäjätunnuksella, jolla on administrator-oikeudet.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

C470E9AC686C

C470E9AC686C INVENTOR 17 VALUOSAN SUUNNITTELU http://help.autodesk.com/view/invntor/2017/enu/?guid=guid-b3cd4078-8480-41c3-9c88- C470E9AC686C About Mold Design in Inventor Mold Design provides integrated mold functionality

Lisätiedot

Selaimen ja Netikka-yhteyden asennus. Netikka.netin asennus

Selaimen ja Netikka-yhteyden asennus. Netikka.netin asennus Taloyhtiöliittymän käyttöönotto Taloyhtiöliittymä toteutetaan joko HomePNA- tai Ethernet-tekniikalla. Jos et tiedä, millä tekniikalla taloyhtiösi liittymä on toteutettu, tarkista asia VLP:n asiakaspalvelusta.

Lisätiedot

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06 Sisällysluettelo Automaattisesta päivityksestä...1 Uuden version hakeminen...2 Laajennetut asetukset...3 Lataamisen aloittaminen...3 Latauksen päättäminen...5 Ohjelman asentamisesta...6 Kielen valinta...6

Lisätiedot

Network Video Recorder. Pika-asennusohje

Network Video Recorder. Pika-asennusohje Network Video Recorder Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti sisältää Tarkasta paketin sisältö huolellisesti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos jokin osista puuttuu tai on vahingoittunut,

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP DHCP-käyttöönotto 1 1. YLEISTÄ...2 2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP...2 3. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN - RAS PPPoE Windows 2000 / XP...4 4. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN Windows

Lisätiedot

Ohjelmistojen eta ka ytto

Ohjelmistojen eta ka ytto Ohjelmistojen eta ka ytto Sisältö Yleistä ohjelmistojen etäkäytöstä... 2 Etäkäyttöpalvelun osoitteen muutos... 3 Ennen asennusta... 3 Asiakasohjelmiston käyttöönotto... 4 Ohjelmistojen etäkäyttö... 9 Ongelmia

Lisätiedot

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] HOWTO: Tulospalveluohjelman asetusten määrittely verkkokäytössä 1/5 HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] Kaksi tietokonetta saa kytkettyä keskenään

Lisätiedot

Epson EMP-765 langaton käyttö

Epson EMP-765 langaton käyttö Epson EMP-765 langaton käyttö Tämä on yleinen käyttöohje Epsonin videotykin langattomaan käyttöön. Kannattaakin huomioida, että eri kannettavissa koneissa langaton käyttö saattaa hieman poiketa tässä ohjeessa

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

HY-käyttäjät HUS/HYKS käyttäjät

HY-käyttäjät HUS/HYKS käyttäjät EndNote Pikaohje Peruskäytön vaiheet Kun EndNote on asennettu koneelle/koneille: 1. Perusta kirjasto (vastaa tiedostojenhallinnassa kahta tiedostoa.enl ja.data tiedostot) 2. Vie viitteet tietokannoista

Lisätiedot

HARJOITUS 2: Käyttäjien ja käyttäjäryhmien luominen, Active Directory Users and Computers

HARJOITUS 2: Käyttäjien ja käyttäjäryhmien luominen, Active Directory Users and Computers HARJOITUS 2: Käyttäjien ja käyttäjäryhmien luominen, AD Users and Computers Domain Name System, DNS * Active Directory, AD * Windows Server 2008 * * Tehtävä 1 Tomi Stolpe Turun AKK 11.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SpeechMike III sarjan sanelumikrofonien (mallit LFH3200 ja LFH3220) yhteensopivuus SpeechMagic Executive saneluohjelman kanssa

SpeechMike III sarjan sanelumikrofonien (mallit LFH3200 ja LFH3220) yhteensopivuus SpeechMagic Executive saneluohjelman kanssa SpeechMike III sarjan sanelumikrofonien (mallit LFH3200 ja LFH3220) yhteensopivuus SpeechMagic Executive saneluohjelman kanssa Jotta SpeechMike III sarjan sanelumikrofonia voidaan käyttää Executive saneluohjelmassa,

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen Storage IT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen Storage IT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2007 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen Storage IT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

1 ASENNA UUSI VIRTUALIKONE (WINDOWS SERVER 2008 R2)

1 ASENNA UUSI VIRTUALIKONE (WINDOWS SERVER 2008 R2) Palvelinympäristö TK0801001 Asennusohje 1 1 ASENNA UUSI VIRTUALIKONE (WINDOWS SERVER 2008 R2) 1. Valitse osoiteriviltä Inventory Inventory VMs and Templates 2. Aktivoi vasemmasta ikkunasta oikea kansio,

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Asennusohje CAB Service Platform

Asennusohje CAB Service Platform Asennusohje CAB Service Platform CABInstall JOHDANTO... 2 ASENNUS... 3 ADVANCED INSTALLATION... 10 ADDITIONAL INFORMATION... 12 Proxy... 12 Sivu 1 / 12 Johdanto Tämä on CAB Service Platformin asennusohje

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset Sivu 1(8) Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset www.procountor.com Internet Explorer 7 ja 8 sisältää pop-up ikkunoiden esto toiminnon. ProCountor -Taloushallintoohjelmistossa voidaan raportit tulostaa

Lisätiedot

Outlookin konfigurointi. Huoltamosähköposti Sonerahosted

Outlookin konfigurointi. Huoltamosähköposti Sonerahosted Outlookin asennusohje SoneraHosted/Toni Einola/8.5.2009 Outlookin konfigurointi Huoltamosähköposti Sonerahosted 1. Yleistä Teboilin huoltamosähköpostia voidaan käyttää selaimen ja älypuhelimen ohella myös

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

SuomiCom-sähköpostiasetukset Microsoft Outlook 2016

SuomiCom-sähköpostiasetukset Microsoft Outlook 2016 SuomiCom-sähköpostiasetukset Microsoft Outlook 2016 Nämä ohjeet on suunnattu Microsoft Outlook 2016 -ohjelmalle, mutta ohje todennäköisesti toimii suuntaa-antavana myös vanhemmille versioille. Kuvat ovat

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näillä ohjeilla asennat Microsoft Windows 3.11 tai Microsoft Windows 3.1 -käyttöjärjestelmän Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Huomioi, että voidaksesi asentaa Windows-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen,

Lisätiedot

Päivitysohje Opus Dental

Päivitysohje Opus Dental Päivitysohje Opus Dental 7.1.460 1. Päivitysohjelman lataaminen Avaa Opus Dental -internetsivu osoitteessa www.opusdental.com. Klikkaa etusivulta Suomen lippua avataksesi suomenkielisen sivuston. Valitse

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

POP-UP -IKKUNOIDEN SALLIMINEN

POP-UP -IKKUNOIDEN SALLIMINEN Sivu 1(5) Windows XP SP2 www.procountor.com Windows XP:n Service Pack 2:n (SP2) mukana tulee Internet Explorer 6:een mukaan pop-up ikkunoiden esto toiminto. ProCountor -Taloushallinto-ohjelmistossa voidaan

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

Opiskelijaversion lataus, asennus ja aktivointi lyhyesti

Opiskelijaversion lataus, asennus ja aktivointi lyhyesti 1 Autodesk Education Community Liittymällä jäseneksi Autodeskin maailmanlaajuiseen opiskelijayhteisöön voit ladata ilmaisia opiskelijalisenssejä. Lisäksi voit tehdä harjoituksia omaan tahtiisi, oppia asiantuntijoilta,

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

Ennen varmenteen asennusta varmista seuraavat asiat:

Ennen varmenteen asennusta varmista seuraavat asiat: NAPPULA-VARMENTEEN ASENNUSOHJE 1/17 Suosittelemme käyttämään Nappulaa uusimmalla versiolla Firefox- tai Chrome- tai Applen laitteissa Safariselaimesta. Tästä dokumentista löydät varmenteen asennusohjeet

Lisätiedot

Pertti Pennanen pepe.local 1 (38) EDUPOLI ICTPro1 9.11.2013

Pertti Pennanen pepe.local 1 (38) EDUPOLI ICTPro1 9.11.2013 pepe.local Pertti Pennanen pepe.local 1 (38) SISÄLLYSLUETTELO pepe.local... 1 Virtuaalisoitu ympäristö... 2 SRV1... 2 Forest ja organisaatio... 3 DHCP... 6 IIS... 7 SRV2... 9 Policy Manager server... 9

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot