OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI"

Transkriptio

1 MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA

2 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE Toimintayksikön perustiedot, toiminta-ajatus sekä arvot ja toimintaperiaatteet Hoitopaikat Organisaatio Laadunhallinta ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Asiakkaan palvelutarpeen selvittäminen ja hoito-, palvelu ja kuntoutussuunnitelma Asiakkaan kohtelu Asiakkaan osallisuus Rajoitteet ja eristäminen Asiakkaan oikeusturva Muistutus Kantelu Sosiaaliasiamies Asiakasmaksut ja varojen säilytys PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA Kuntouttava työote, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta sekä kuntoutus Ravinto ja ruokahuolto Henkilökohtainen hygienia Terveyden- ja sairaanhoito Lääkehuolto Yhteistyö HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys Henkilöstön rekrytointi ja perehdytys Henkilöstön täydennyskoulutus Henkilöstön hyvinvointi TOIMITILAT Yhteiset tilat ja tilojen esteettömyys Oma huone ja sen mitoitus Teknologiset ratkaisut Kulunvalvonta Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet... 17

3 Apuvälineet Turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy Asiakas- ja potilastietojen käsittely Yhteenveto kehittämissuunnitelmasta ja omavalvontasuunnitelman seuranta Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen... 19

4 3 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN Velvoite omavalvontasuunnitelman laatimiseen perustuu Lakiin Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 23 : n mukaisesti (980/2012), sekä Valviran määräykseen 1/2014. Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, lupaehtojen ja palvelun tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset. Omavalvonta on toimintaympäristössä toteutettavaa laadunhallintaa ja perustuu riskienhallintaan. Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi suunniteltujen menettelytapojen kuvausta ja siinä käytettäviä asiakirjoja. Toimintayksiköllä tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta, jossa tuotetaan sosiaalihuollon tai terveyden- ja sairaanhoidon palveluja tätä tarkoitusta varten varustetuissa tiloissa tai asiakkaan kodissa. Riskienhallinta on seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien järjestelmällistä määrittelyä ja niihin varautumista. Riskien hallinnalla varmistetaan, että organisaatiolla on riittävästi tietoa toiminnan, toimijoiden ja toimintaympäristön riskeistä. Riskien varalta yksiköllä on yhteisesti sovitut käytännöt niiden ennaltaehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja vahinkojen hoitamiseksi. Omavalvontasuunnitelman hyväksyy sosiaalijohtaja Liisa-Anneli Holmberg. Suunnitelman laadintaan osallistuu yksikön esimies vanhustyön johtaja Maria Vesala, vastaava hoitaja Katariina Aarnio, hoitaja Elina Virta, laitosapulainen Maire Kakko sekä oppisopimusopiskelija Roosa Leino. Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa vanhustyön johtaja Maria Vesala (p , ). Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Yksikössä omavalvontasuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja siihen tehdään tarvittavia muutoksia niiden ilmetessä. Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä kunnan internetsivuilla sekä yksikön ilmoitustaululla.

5 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TUR- VAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE Toimintayksikön perustiedot, toiminta-ajatus sekä arvot ja toimintaperiaatteet Suvisiipi on kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Marttilan kunnassa (y-tunnus ), jonka tarkoituksena on tarjota kunnan kehitysvammaisille laadukkaita asumis- ja tukipalveluita. Suvisiipi sijaitsee Suvirannan palvelukeskuksessa osoitteessa Myllypellontie 6, Marttila. Asukaskuntaamme kuuluvat ne ihmiset, jotka tarvitsevat runsaasti hoivaa ja huolenpitoa eivätkä enää pärjää kotona ilman ympärivuorokautista valvontaa. Meillä asukas voi asua ja vanheta arvokkaasti elämänsä loppuun asti mahdollisuuksien mukaan. Suvisiivessä pyrimme kuntouttavaan työotteeseen, omatoimisuuden tukemiseen ja asukaslähtöiseen hoitoon. Otamme huomioon asukkaan itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisyyden. Toimintamme arvoja ovat kodinomaisuus, turvallisuus, tasa-arvoisuus ja viihtyvyys. Jokaiselle asukkaalle tehdään omakohtainen kuntoutussuunnitelma, johon sisältyy tavoitteet, keinot ja arviointi. Suunnitelma laaditaan yhdessä asukkaan, omahoitajan, sosiaaliohjaaja ja mahdollisuuksien mukaan myös omaisen läsnä ollessa. 2.2 Hoitopaikat Suvisiipi sijaitsee Suvirannan palvelukeskuksen yhteydessä. Palvelukeskuksessa toimii vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö, kotipalvelu ja kunnan keskuskeittiö. Suvisiivessä on 6 asukaspaikkaa, joista tällä hetkellä käytössä on 5 paikkaa kehitysvammaisille ja 1 paikka on käytössä sosiaalihuoltolain perusteella. Yksikkö tarjoaa myös päivähoitoa kotona asuville kehitysvammaisille. Kriteerinä Suvisiivessä asumiseen on tarve tehostettuun palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen hoitoon/ valvontaan. Päätökset Suvisiipeen sijoittamisesta tekee kunnan sosiaalijohtaja Liisa- Anneli Holmberg kehitysvammalain mukaisesti.

6 5 2.3 Organisaatio Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto ja ylintä toimeenpanovaltaa kunnanhallitus. Näitä alemmalla tasolla toimivat lautakunnat, joille kuuluu laeissa asetuksissa ja kunnan omissa säännöissä määritelty päätösvalta sekä asioiden valmistelu ja täytäntöönpanotehtävät. Suvirannan palvelukeskus toimii sosiaalilautakunnan alaisuudessa. Sosiaalijohtajana toimii Liisa-Anneli Holmberg (p , Suvisiiven henkilöstön esimiehenä toimii vanhustyön johtaja Maria Vesala (p , ). Asiakasasioista vastaa sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo (p , ). Suvisiivessä vastuuhoitajana toimii Katariina Aarnio ( , ). 2.4 Laadunhallinta Laadun voi määritellä kyvyksi tunnistaa, määrittää ja täyttää asiakkaiden palvelujen tarve ammattitaitoisesti ja eettisesti kestävällä tavalla, edullisin kustannuksin sekä lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812) Suvisiivessä tämä näkyy siten, että asiakkaalle laaditaan kuntoutussuunnitelma yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti omaisten kanssa. Suunnitelmassa asetetaan tavoitteita, joita arvioidaan säännöllisesti tai tilanteen muuttuessa. Kuntouttavan työotteen ja ohjauksen avulla pyrimme ylläpitämään asukkaan toimintakykyä mahdollisimman pitkään. Suvisiiven arvojen mukaisesti asiakkaalla on oikeus hyvään ja tasa-arvoiseen kohteluun itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Yhtenä laadunmittarina toimivat kuukausittain pidettävät asukaspalaverit, joissa asiakkaat voivat tuoda omat näkemyksensä ja mielipiteensä esille. Asukkaiden kanssa käydään päivittäin henkilökohtaisia keskusteluita, jolloin heillä on mahdollisuus ilmaista itsenään. Tavoitteena on teettää tyytyväisyyskysely vuosittain henkilökunnalle ja omaisille. Lisäksi palautetta saadaan usein omaisilta kasvotusten ja puhelimitse. Suvisiivessän työntekijät pitävät säännöllisesti palavereja kerran kolmessa viikossa, tähän palaveriin osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kaikki työntekijät. Palaverissa käydään kokonaisvaltaisesti läpi Suvisiiven asioita ja yritetään yhdessä puuttua mahdollisiin epäkohtiin. Epäkohdat, jotka eivät ole ratkaistavissa vain työntekijöiden kesken, saatamme vanhustyön johtajan tietoisuuteen joko henkilökohtaisesti tai sähköpostilla, jotta vanhustyön johtaja voi ryhtyä mahdollisesti tarpeellisiin toimenpiteisiin. Laatupoikkeamia ja läheltä piti tilanteet ovat useimmiten joko asiakkaan käyttäytymiseen tai lääkityksen antoon liittyviä tilanteita. Tilanteisiin reagoidaan niiden edellyttämällä tavalla. Jos asiakas on aggressiivinen, häntä yritetään rauhoitella sekä saattaa muut asukkaan turvaan. Tarvittaessa hälytetään apua palvelukeskuksen puolelta. Lääkepoikkeamasta konsultoidaan palvelukes-

7 6 kuksen sairaanhoitajaa tai terveysaseman lääkäriä, miten tulee toimia. Toimintaohje riippuu paljolti lääkkeestä ja sen vaikutusmekanismeista. Molemmista tilanteista tulee täyttää siihen tarkoitukseen laaditut raporttilomakkeet, jotka toimitetaan esimiehelle mahdollisimman pian tapahtuneesta. Poikkeamaraportit käsitellään työyksikön kokouksessa. Lisäksi uhkaavasta tilanteesta toimitetaan kopio työsuojeluvaltuutetulle. 3. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 3.1 Asiakkaan palvelutarpeen selvittäminen ja hoito- ja palvelusuunnitelma Asukkaan palveluntarvetta selvitetään haastattelun ja aiempien dokumenttien perusteella huomioiden fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen tilanne sekä ympäristötekijät. Hoitajat ja sosiaaliohjaaja tekevät palvelusuunnitelman yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa ja näiden toiveita kuunnellen. Suunnitelmaa päivitetään aina asukkaan tilanteen muuttuessa tai vähintään vuosittain. Suunnitelmaa tehdessä otetaan aina huomioon asukkaan oma tahto ja toiveet. Tärkeintä on pyrkiä siihen, että asukas saisi viettää mahdollisimman kodinomaista elämää. Otetaan huomioon, että jokaisella asukkaalla on ollut oma elämäntyylinsä ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen hoitoon. Palvelusuunnitelma säilytetään asukkaiden omassa kansiossa, josta se on tarvittaessa löydettävissä. Uudet työntekijät perehdytetään työhön ja asiakkaiden suunnitelmiin. Jokaisella asukkaalla on joko omainen, edunvalvontavaltuutettu tai edunvalvoja, joka hoitaa rahaasiat. 3.2 Asiakkaan kohtelu Suvisiivessä kunnioitetaan jokaisen asukkaan yksityisyyttä. Hyviin tapoihin Suvisiivessä kuuluu, että koputetaan aina ennen huoneeseen menoa. Asukaspalavereissa on käyty myös asukkaiden kanssa läpi yhteisiä pelisääntöjä (esim. kysytään aina lupa, ennen toisen huoneeseen menoa). Asukkaiden henkilökohtaisista asioista keskustellaan kahden kesken asukkaan kanssa. Muistamme Suvisiivessä vaitiolovelvollisuuden, emme keskustele asukkaan asioista hänen hoitoonsa liittyvissä asioissa. Yritämme motivoida asukasta kertomaan toiveistaan ja toteuttaa niitä mahdollisuuksien mukaan. Myös palavereissa huomioidaan asukkaiden toiveet ja tarpeet ja suunnitellaan toimintaa niiden mukaisesti. Vierailuaikoja ei Suvisiivessä ole, vieraat saavat käydä haluamaansa aikaan. Jos asukkaalla on oma puhelin, saa hän sillä soittaa vapaasti. Jos omaa puhelinta ei ole, voi asukas käyttää

8 7 Suvisiiven puhelinta. Tällä hetkellä kenelläkään asukkaista ei ole tietokonetta, eivätkä he myöskään halua sitä käyttää. Suvisiivessä pidetään asukkaiden palavereja, joissa käydään Suvisiiven asioita läpi. Keskustellaan myös mahdollisesta epäasiallisesta kohtelusta ja informoimme myös esimiestä asioista. Mahdollisen haittatapahtuman tai vaaratilanteen sattuessa, otamme yhteyttä omaisiin. Pienet asukkaiden kesken tapahtuvat riitatilanteet ratkaisemme yhdessä asukkaiden kanssa. 3.3 Asiakkaan osallisuus Asiakkaille ja omaisille tehdään vuosittain palautekysely yksikön toiminnasta. Kyselyn tulokset kootaan yhteen ja käsitellään työyksikön kokouksessa sekä viedään tiedoksi saattona sosiaalilautakunnalle. Kooste on myös asiakkaiden ja omaisten nähtävillä yksikössä, palautteeseen pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. 3.4 Rajoitteet ja eristäminen Asukkaiden rajoittamista ja eristämistä käytetään vain, mikäli tilanne välttämättä sitä turvallisuussyistä vaatii. Asiasta keskustellaan tarvittaessa lääkärin kanssa ja rajoitteita käytettäessä on huomioitava toimintayksikön eettiset periaatteet ja arvot ja kuinka itsemääräämisoikeus voi toteutua mahdollisimman hyvin, pakotteista ja rajoittamisesta huolimatta. Yksikön jääkaappi pidetään yöaikaan lukittuna, tällä ehkäistään asukkaiden mahdollista ylensyöntiä. Mikäli asukas on nälkäinen yöllä, hän voi pyytää yöpalaa yöhoitajalta. Hedelmiä on aina saatavilla myöskin yöaikaan. Suvirannan palvelukeskuksessa on koottuna kansio Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hygieniasuosituksista, jossa on tarkat ohjeet mm. eristyspotilaiden hoitamisesta.

9 8 3.5 Asiakkaan oikeusturva Muistutus Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus hyvään palveluun ja kohteluun sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaana. Asiakkaalla on oikeus tehdä saamastaan kohtelusta muistutus sellaiselle sosiaalihuollon toimivaltaiselle vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle, joka voi vaikuttaa muistutuksen tekijän tilanteen muuttamiseksi, jos muistutus on aiheellinen. Muistutus osoitetaan: sosiaalijohtaja Liisa-Anneli Holmberg Härkätie MARTTILA p sähköposti: Muistutuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin kuukausi. Muistutuksen käsittelevä henkilö selvittää tapahtumien kulun ao. yksikön esimiehen ja henkilöstön kanssa. Mikäli muistutus todetaan aiheelliseksi, sovitaan yksikön esimiehen ja henkilöstön kanssa sekä laaditaan ohjeistus, miten jatkossa vastaavilta tilanteilta vältytään. Muistutuksen tekijälle tiedotetaan käsittelyn etenemisestä sekä tehdyistä toimenpiteistä. Muistutusmenettelyn yhteydessä käydään myös läpi, olisiko omavalvontasuunnitelmaan tehtävä tarkennuksia/muutoksia. Lisätietoja: lveluissa Kantelu Kantelun voi tehdä, kun henkilö katsoo kantelun kohteena olevan organisaation tai henkilön menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella. Kantelu tehdään Aluehallintovirastolle. Kantelun käsittelyn yhteydessä Aluehallintovirasto pyytää yksiköstä selvitystä kantelun kohteena olevaan asiaan. Aluehallintoviraston antama ratkaisu kanteluun annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle ja käsitellään ao. yksikössä. Ratkaisun edellyttämät korjaustoimenpiteet pyritään tekemään viipymättä. Vaikka Aluehallintoviraston kantelu ei antaisikaan aihetta korjaaville toimenpiteille, käydään silti keskustelu yksikössä siitä, miten vastaavilta tilanteilta jatkossa vältyttäisiin. Samalla käydään läpi, olisiko omavalvontasuunnitelmaan tehtävä tarkennuksia/muutoksia. Lisätietoja:

10 Sosiaaliasiamies Marttilan kunnan nimettynä sosiaaliasiamiehenä toimii Seppo Niskanen Merikratos sosiaalipalvelut Oy:stä. Sosiaaliasiamies on tavoitettavissa arkisin klo puhelinnumerosta , Sosiaaliasiamies auttaa ja neuvoo sosiaalihuollon asiakkaita palveluja ja etuuksia koskevissa kysymyksissä. Sosiaaliasiamieheltä voi kysyä neuvoja esimerkiksi sosiaalipalveluita koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemiseen, mikäli asiakas kokee saaneensa huonoa kohtelua tai päätös ei ole lain hengen mukainen. Asiamies ei itse tee päätöksiä eikä voi muuttaa viranomaisten tekemiä päätöksiä vaan tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamiehen työ perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Neuvontapalvelu on asiakkaalle maksutonta. Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluja koskevissa kysymyksissä, joita ovat mm. yleinen sosiaalityö, toimeentulotuki, kasvatus- ja perheneuvola, päivähoito, kehitysvammaisten huolto, päihdehuolto, vammaispalvelu, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus, elatusturva, isyysasiat, vanhusten laitos- ja avohuolto sekä omaishoito. Sosiaaliasiamies ei vastaa mm. Kelan, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palveluista. 3.6 Asiakasmaksut ja varojen säilytys Palveluasunnoissa asuminen rinnastetaan kotona asumiseen. Suvisiiven asukas maksaa itse vuokran, ateriamaksut ja tarvikemaksun, yhteensä 482 euroa kuukaudessa. Huoneiden vuokra on pienemmissä asunnoissa E/kk ja suurimmassa /kk. Suvisiiven asiakkailla on kaikilla edunvalvoja tai omainen joka hoitaa heidän raha-asioitaan. Suvisiiven työntekijät hoitavat valtakirjalla asukkaiden asioita Marttilan Osuuspankissa. He voivat esim. käydä nostamassa asiakkaan tililtä kuukausittain käyttörahan, nostorajan on edunvalvoja määritellyt. Käyttörahat säilytetään lukitussa kaapissa ja niistä pidetään tilikirjaa.

11 10 4. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 4.1 Kuntouttava työote, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta sekä kuntoutus Kuntoutumista edistävän työotteen perustana on asukkaan voimavaralähtöisyys ja kuntoutumisen tukeminen. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä lähdetään siitä, millaisia voimavaroja asukkaalla on ja mitä asukas pystyy omasta mielestään itse tekemään itsenäisesti ja missä hän tarvitsee hoitajien tukea ja ohjausta. Kuntouttavan työotteen tarkoitus on edistää ja ylläpitää asukkaan omaa toimintakykyä ja selviytymistä arjessa. Osalla yksikön asukkaista on Kelan myöntämää kuntoutusta kuten esimerkiksi fysioterapiaa. Tämän lisäksi Suvisiivessä pyritään esim. ulkoilemaan päivittäin, jolloin asukkaiden toimintakyky säilyy mahdollisimman hyvänä mahdollisimman pitkään. Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan asukkaan sosiaalisen toimintakyvyn parantamista ja ylläpitämistä. Kannustetaan ja autetaan asukkaita yhteydenpitoon omaisiin ja ystäviin sekä osallistutaan erilaisiin tilaisuuksiin. Hoitajat myös opastavat ja avustavat asukkaita esim. taksiseteleiden käytössä, jolla asukas voi lähteä vaikka ostosreissulle ym. avustajan kanssa. 4.2 Ravinto ja ruokahuolto Hyvä ravitsemustila on perusedellytys toimintakyvyn ja hyvinvoinnin takaamiselle. Oikeanlaisella ravitsemuksella voidaan vaikuttaa moniin sairauksiin, niiden syntymiseen ja oireiden hoitamiseen ja ehkäisemiseen. Ruoka tulee Suvirannan palvelukeskuksessa toimivalta kunnan keskuskeittiöltä, joka suunnittelee ruokalistat mahdollisimman monipuolisiksi. Keittiö kyselee myös asukkaiden toiveita ja mieltymyksiä ja ottaa niitä huomioon ruokalistoja tehdessä. Ravitsemuksessa otetaan huomioon myös eri ruokavaliot ja allergiat sekä yksilölliset makumieltymykset. Ruoka tarjoillaan myös monessa eri olomuodossa esim. sileänä, paloiteltuna ja kokonaisena. Suvisiivessä ruokaillaan aina yhdessä ja tehdään ruokailutilanteesta sosiaalinen tapahtuma. Kiinnitetään erityisesti huomiota ruoan monipuolisuuteen ja kattauksen houkuttelevuuteen. Toisinaan ruoka valmistetaan tai leivotaan yhdessä asukkaiden kanssa. Juhlapäivät huomioidaan myös ruokailun osalta. Kunnan keskuskeittiöllä on oma erillinen omavalvontasuunnitelma joka perehtyy tarkemmin ruokahuoltoon ja keittiön asioihin.

12 Henkilökohtainen hygienia Asukkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtii henkilökunta yhdessä asukkaiden kanssa. Aamuisin tehdään aamupesut vessassa. Aamupesuilla pestään kasvot ja alapesut. Hampaiden pesu suoritetaan aamuin illoin. Kerran viikossa tekohampaat liotetaan corega-vedessä tehopuhdistuksessa. Asukkaat käyvät suihkussa vähintään kerran viikossa ja sauna lämmitetään yleensä lauantaisin. Samalla asukkaalta tarkastetaan ihon kunto kauttaaltaan, tarvittaessa leikataan kynnet, puhdistetaan korvat ja rasvataan iho huolellisesti. Puhtaat vuodevaatteet vaihdetaan kahden viikon välein. Osalla asukkaista on vaipat käytössä. Asukkaat käyvät wc:ssä omatoimisesti. Joissain tilanteissa asukkaita pitää muistuttaa wc-käynneistä. Käsien pesusta muistutetaan tarvittaessa. Päivittäin autetaan miehiä parranajossa. Hiustenleikkuun ja jalkahoidon hoitavat ammattilaiset. Asiakkaat asioivat paikallisten yrittäjien toimipisteissä. Miesten hiuksien leikkauksen huolehtii eräs työntekijöistä. Naisten kynsiä pyritään lakkaamaan aina asukkaan näin halutessa. Naisille kierretään papiljotit hiuksiin aina pesun jälkeen. 4.4 Terveyden- ja sairaanhoito Pääsääntöisesti asukkaiden terveydenhuollon asiat hoidetaan Marttilan terveysasemalla. Osa asiakkaista käy kehitysvammaneuvolassa Peimarissa. Marttilan terveyskeskuksesta tulee lääkäri palvelukeskukseen kierrolle joka toinen viikko. Tällöin onsuvisiivessä mahdollisuus saada lääkärin konsultaatioapua. Laboratoriokokeet ottaa palvelukeskuksen sairaanhoitaja tai hankalissa tapauksissa terveyskeskuksen laboratoriohoitaja. Näytteet kuljetetaan terveyskeskuksen kautta Tykslabraan. Asukkaat käyvät säännöllisesti puolen vuoden välein hammashoitolassa. Asukas voi halutessaan käyttää myös yksityisiä lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja itse maksavana asiakkaana. Yksikköön on laadittu erilliset toimintaohjeet asiakkaiden hammashoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Suvisiivessä on myös ohje äkillisen kuoleman tapauksen varalta. Yksikössä noudatetaan ohjeistuksia.

13 Lääkehuolto Suvisiipeen on laadittu lääkehoitosuunnitelma. Siinä on määritelty eri henkilöstöryhmien lääkehoidon vastuut ja oikeudet. Lääkekokeen suorittanut hoitaja jakaa lääkkeet viikon välein dosettiin ja toinen hoitaja tekee kaksoistarkastuksen. Lääkkeet annetaan asiakkaille lääkelasiin lääkkeiden anto ajankohtana valvotusti. Lääkkeenantoluvista ja pistosluvista on lääkärin allekirjoittamat todistukset. Lääkehoitoluvan työntekijöille myöntää Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelujen lääkäri työntekijän antamien hyväksytysti suoritettujen näyttöjen ja tentin perusteella.. Lääkehoidosta vastaavat lääkehoitoluvan omaavat työntekijät. Lääkepakkaukset säilytetään lukitussa lääkekaapissa ja hoitajat jakavat lääkkeet dosetteihin. Lääkedosetit säilytetään myöskin lukitussa lääkekaapissa. Hoitajat valvovat ja avustavat lääkkeiden ottoa ja antavat ne asukkaalle sopivassa muodossa. Tarpeen vaatiessa, annettavat lääkkeet esim. kipulääkkeet merkitään asukkaan omaan asiakirjaan ja raportoidaan suullisesti seuraavalle työntekijälle. Lääkepoikkeamasta täytetään aina raportti. Raportti annetaan vanhustyönjohtajalle. Lääkepoikkeamia ovat väärälle henkilölle annettu lääke, väärään aikaan annettu lääke, väärä määrä lääkettä, väärä vahvuus tai se että lääkettä ei ole annettu lainkaan. Tarpeen vaatiessa soitetaan lääkärille tai myrkytystietokeskukseen. Ensiapuna palvelukeskuksen lääkehuoneen kaapissa on aina lääkehiiltä ja adrenaliinia. 4.6 Yhteistyö Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon järjestäminen edellyttää yhteistyötä monien tahojen mm. sosiaalitoimiston, tehostetun palveluasumisen työntekijöiden, kotipalvelun, keittiön työntekijöiden, terapeuttien, terveyskeskuksen, hammashuollon, apteekin, seurakunnan, sairaaloiden, Kelan, taksiautoilijoiden ja sairaankuljettajien kanssa. Hoitajien tehtävänä on myös auttaa ja kannustaa kehitysvammaisia solmimaan yhteyksiä muihin asukkaisiin sekä auttaa pitämään yhteyksiä omaisiin ja ulkopuolisiin palvelun tuottajiin (esim. kampaajat, jalkahoitajat ym.). Työntekijöiden vastuulla on saada asukkaat myös kiinnostumaan talon ulkopuolisista tapahtumista esim. kevakerho, tanssit, retket, virikepajat yms. Asiakaslähtöisessä toiminnassa otetaan huomioon omaisten merkitys, perhe ja muut läheiset ihmiset otetaan mukaan hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Asukkaiden omaisilla on mahdollisuus osallistua Suvirannassa järjestettäviin tapahtumiin kuten puurojuhlaan, palvelupäivään, kevättalkoisiin, juhannusjuhliin, hartauksiin ym.

14 13 5 HENKILÖSTÖ 5.1 Henkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys Kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä on kolme vakanssia: vastuuhoitaja, hoitaja ja laitosapulainen. Kelpoisuusvaatimuksena vastuuhoitajan ja hoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalija terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Työntekijä toimittaa tarvittavat todistukset kelpoisuudestaan työsuhteen alkaessa, näitä todistuksia ovat koulutodistukset ja työtodistukset. Yksikön varsinainen henkilöstö työskentelee kaksivuorotyössä. Suvirannan palvelukeskuksen hoitajat huolehtivat asiakkaiden tarpeista yöaikaan (klo ). Henkilöstömitoitus yksikössä on noin 0,5 hoitajaa/asukas. Yksikössä työskennellään vuorossa yksin, joten vakituisen henkilökunnan poissa ollessa yksikköön järjestetään aina sijainen joko toisesta yksiköstä tai palkataan lyhytaikainen sijainen. Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan hankkimalla koulutuksen omaavia henkilöitä omaan sijaisjärjestelmään sekä kouluttamalla uutta henkilökuntaa mm. oppisopimuksella. 5.2 Henkilöstön rekrytointi ja perehdytys Vakituinen henkilöstö palkataan julkinen hakumenettelyn kautta. Ennen vakituisen henkilön palkkaamista tulee hakea kunnanhallitukselta täyttölupa vapautuneeseen vakanssiin. Ilmoituskanavina on kunnan ilmoitustaulu ja internet-sivut, Te-keskus sekä sanomalehdet. Haastattelut suoritetaan yhdessä työryhmän kanssa, johon kuuluu edustaja sosiaalilautakunnasta sekä viranhaltijoita. Sosiaalilautakunta tekee päätöksen vakituisen henkilökunnan palkkaamisesta. Lyhytaikaisia sijaisia rekrytoidaan esimerkiksi opiskelijoista. Marttilan kunnassa on käytössä perehdyttämisohjelma uudelle työntekijälle. Esimies käy perehdyttämisohjelman mukaisesti läpi seuraavat asiat: työsopimus, palvelussuhde, työpaikan käytännöt, ATK- ohjelmien salasanojen hankkiminen, työhön opastus, tiedottaminen ja työyhteisön kokouskäytännöt, vaitiolovelvollisuus, henkilöstöpalvelut, työturvallisuus sekä Työnantaja, kunnan hallinto ja organisaatiot. Varsinainen työhön perehdytys tapahtuu omassa työyksikössä. Pääasiassa pyritään järjestämään niin, että uusi työntekijä voi perehtyä työhönsä vanhemman työntekijän kanssa muutaman päivän ajan. Uusien työntekijöiden kouluttamiseen ja perehdyttämiseen laaditaan erillinen työyksikkökohtainen perehdyttämiskansio Suvisiipeen keväällä 2015.

15 Henkilöstön täydennyskoulutus Marttilan kunnassa tehdyssä Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa (2014) tavoitteena on, että kunnassa on päteviä ja ammattitaitoisia työntekijöitä, joiden osaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Esimiehet ja henkilöstö suunnittelevat yhdessä, mitä koulutusta työyksikössä tarvitaan. Henkilökunnan koulutuksista pidetään kirjaa ja asiakkaiden tarpeiden sekä jo saadun koulutuksen pohjalta suunnitellaan tulevia koulutuksia. Henkilökunta saa säännöllisesti palo- ja pelastuskoulutusta, lääkekoulutuksia, haavan ja kivun hoitokoulutuksia, koulutuksia liittyen ergonomiaan ja kuntouttavaan työotteeseen, hygieniakoulutusta, kirjaamiskoulutusta sekä muita tarpeellisia koulutuksia. Henkilökunnan täydennyskoulutusta määrittelee suurimmaksi osaksi asiakkaiden toimintakyky, eri sairaudet ja diagnoosit sekä niiden hoitomuodot, lääkehoito, haastava käyttäytyminen, saattohoito tai muut erityistarpeet. 5.4 Henkilöstön hyvinvointi Työhyvinvoinnin avulla pyritään ennaltaehkäisemään työstä johtuvia sairauslomia ja ennenaikaista eläköitymistä. Parhaimmillaan työpaikalla jokainen kokee onnistumista, voi hyödyntää osaamistaan ja tehdä palkitsevaa yhteistyötä kannustavassa ja innostavassa työilmapiirissä. Hyvinvoiva henkilöstö tekee työnsä hyvin ja jaksaa paremmin myös vapaa-aikanaan. Jokaisella työntekijällä on vastuu työkykynsä omatoimisesta ylläpitämisestä. Henkilöstön hyvinvoinnissa esimiehillä ja johtamisella on keskeinen merkitys. Työhyvinvoinnin edistämisen tavoitteita Marttilan kunnassa on: Työntekijöiden terveyden edistäminen ja työssä jaksamisen edistäminen Turvallinen työympäristö ja asianmukaiset työvälineet Työn vaativuus vastaa työntekijän osaamista Myönteinen ilmapiiri ja onnistumisen kokemukset Työhyvinvointia edistävänä asiana arvostetaan myös hoitajien omia vapaa-ajan tärkeitä asioita, jotka otetaan huomioon työvuorolistoja tehdessä. Toimenpiteet, joiden avulla työhyvinvointia edistetään: Työterveyshuolto: - Lakisääteinen ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä työterveyshuolto - Yleislääkäritasoinen sairaanhoito (työnantajan bonus, ei lakisääteinen)

16 15 - Henkilöstön määräaikaistarkastukset pääsääntöisesti kolmen vuoden välein ja vuorotyötä tekevät 1-3 vuoden välein. - Ohjausta mm. oikeissa työasennoissa tarvittaessa sekä toimintatavoista pistotapaturmien sattuessa. - Kausi-influenssarokotukset ja hepatiittirokotukset tietyille työntekijäryhmille - Määräaikaistarkistuksen yhteydessä mahdollisuus kuntotestiin - Ohjaus kuntoutukseen - työterveyshuollon tarkastukset yksiköihin Työsuojelu: - Työsuojelun tavoitteena on huolehtia, että kunnassa on turvalliset työolosuhteet ja mahdolliset ongelmat korjataan. Työsuojelua toteutetaan neuvonnalla, tarkastuksilla, työpaikkakäynneillä ja koulutuksella. - Työpaikkojen vaarat tunnistetaan ja riskit arvioidaan säännönmukaisesti. - Kunnassa on työsuojelupäällikkö ja kaksi työsuojeluvaltuutettua. Työhyvinvointi-toiminta: - Työntekijäkohtainen raha, jonka voi saada myös liikunta- ja kulttuuriseteleinä. - Työyhteisön virkistyspäivä - Vapaa-aikatoimen järjestämästä toiminnasta alennusta - Martintalon kuntosalin ilmainen käyttöoikeus - Koko kunnan henkilökunnan yhteiset pikkujoulut Varhaisen tuen malli ja päihdeohjelma: - Varhaisen tuen malli on otettu käyttöön Siinä on määritelty toimintatavat työntekijän sairauspoissaolojen seurantaan ja puheeksi ottamiseen. - Päihdeohjelma on otettu käyttöön Siinä on sovittu menettelytavat päihdeongelman käsittelystä työpaikalla. Kehityskeskustelut ja työn vaativuuden arviointi: - Työnkuvaukset tarkistetaan työtehtävien muuttuessa - Vanhustyönjohtaja käy työntekijöiden kanssa työn vaativuuden arvioinnin ja kehityskeskustelun. Käytäntö niiden tiheydestä vaihtelee, suositus olisi käydä ne vuosittain.

17 16 Työjärjestelyt ja vapaat - Työssä jaksamista tuetaan mm. osa-aikaeläkkeillä, osasairauslomilla, vuorotteluvapailla ja opintovapailla. - Työajan ja erilaisten vapaiden sijoitteluun otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan henkilöstön tarpeet - Kuntoutusaika on palkatonta Kelan kuntoutuspäätöstä vastaavan ajan (normaalikäytännön mukaan koko viikko) 6. TOIMITILAT 6.1 Yhteiset tilat ja tilojen esteettömyys Suvisiiven asumispalveluyksikkö on rakennettu yhteen tasoon. Yksikkö toimii osana Suvirannan palvelukeskusta. Pääosin tilat ovat esteettömiä, mutta osittain hieman ahtaita. Tilat on suunniteltu niin, että liikkuminen onnistuu pyörätuoleilla ja rollaattorien avulla omatoimisesti. Yhteisissä tiloissa on kaksi asukas wc:tä suihkutiloineen, keittiö, olohuone, varasto/vaatehuone sekä siivouskomero. Henkilökunnan käytössä on toimisto- ja lääkehoitotila. Lisäksi ulkovarasto on käytössä yhdessä Suvirannan palvelukeskuksen kanssa. Yksikön henkilöstö huolehtii tilojen siivoamisesta. Asukkaat osallistuvat myös kykyjensä mukaan siivoustyöhön. Puhdistusaineiden hankinnasta vastaa laitosapulainen Maire Kakko. Suvisiiven asukkaat käyttävät myös palvelukeskuksen saunatiloja. Saunanpesutilat on suunniteltu niin, että siellä mahtuu liikuttamaan ja kääntymään suihkusängyllä. Saunan lauteet on rakennettu matalalle, jotta huonompikuntoisetkin pystyvät niillä saunomaan. Työntekijät pesevät yksikön pyykin palvelukeskuksen pyykkituvassa. Toisinaan apuna on Suvisiiven asukkaita. Yleiset tilat ovat pyritty tekemään mahdollisimman kodinomaisiksi. Kaikki muut yleiset tilat, paitsi hoitajien kanslia ja lääkehuone, ovat asukkaiden käytössä vapaasti. Asukkaat ruokailevat yhdessä keittiössä, jossa kaikki mahtuvat pöytään samaan aikaan. Tilaa käytetään myös viriketoimintaan ja päivätoiminnan järjestämiseen. Tila on yhteydessä olohuoneeseen, jossa on televisio ja sohvaryhmä. 6.2 Oma huone ja sen mitoitus Suvisiipi muodostuu kuudesta asukashuoneesta. Yhdessä on keittomahdollisuus ja wc-tilat suihkuineen ja se on kooltaan 36.5 m2. Muut viisi huonetta ovat kooltaan 29.3m2. Jokainen asukas kalustaa huoneensa omilla tutuilla tavaroillaan ja käyttää omia vaatteitaan ja vuodevaatteitaan. Asukkaan henkilökohtaisia tiloja ei käytetä muuhun tarkoitukseen hänen ollessaan poissa.

18 Teknologiset ratkaisut Kulunvalvonta Suvisiipeen on oma erillinen sisäänkäynti, jonka ovet ovat avoinna päiväsaikaan. Suvisiiven asukkailla on käytännössä vapaa kulkeminen. Suvirannan palvelukeskus on lukittu tila asiakkaiden ja hoitajien turvallisuuden vuoksi. Talossa on sähköinen kulunvalvonta ja ovista kuljetaan tageilla, jotka ovat henkilökohtaisia sekä nimettyjä. Tageja on henkilökunnalla sekä osalla Suvisiiven asukkaista. Käytössämme on Vivago potilaskutsujärjestelmä, johon on liitetty kanslia, jokainen asukashuone, yleiset wc:t sekä pesutilat. Hälytys ohjautuu Vivagon tietokoneohjelmaan, josta hälytykset ohjautuvat tehostetun palveluasumisen henkilökunnan dect-puhelimiin. Jos Suvisiiven asukas tekee hälytyksen laitteiston välityksellä, tehostetun palveluasumisen henkilökunta välittää tiedon Suvisiiven henkilökunnalle tai yöaikaan huolehtivat hälytyksen aiheuttamista toimenpiteistä. Vivagon kanssa on tehty huoltosopimus, joka kattaa laitteiden määräaikaishuollot sekä tarvittaessa ylimääräiset käynnit ja huollot. Hoitajat varmistavat kutsulaitteiden toimivuuden kuukausittain sekä vastaavat asiakashälytyksiin. Potilaskutsujärjestelmän vastuuhenkilöt ovat pääkäyttäjät Anne Sallasmaa ja Paula Lehtonen. Vivago vastaa koulutuksista Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteilta edellytetään turvallisuutta ja käyttötarkoitukseen sopivuutta osoittava CE merkintä. Kalibroivat laitteet kalibroidaan yhteistyössä laitetoimittajan kanssa. Henkilökunta on velvollinen opettelemaan laitteiden oikean käytön ja laitteiden käyttöohjeet on helposti saatavissa. Yksikössä on käytössä verensokerimittari.

19 Apuvälineet Asiakkaiden tarvittavat apuvälineet lainataan Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden apuvälineyksiköstä. Yksikön kautta hoitajat saavat ohjeet sekä tarvittaessa myös ohjausta laitteiden käyttöön. Huollot toimivat myös kyseisen yksikön kautta. Hoitajat ohjaavat asiakkaita laitteiden käytössä. Suvisiiven omat apuvälineet (esim. pyörätuolit) hankitaan budjettisuunnitelman mukaisesti. 6.4 Turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy Suvirannan palvelukeskuksella on laadittu pelastussuunnitelma. Pelastusharjoituksia on pidetty myös yhdessä pelastustoimen kanssa vuosittain, jossa harjoitellaan mm. pienten palojen sammuttamista, ihmisten auttamista ulos palavasta talosta ja palolakanan käyttöä sekä palo- ja pelastusturvallisuusasioita ym. Palvelukeskuksella on käytössä automaattinen palohälytysjärjestelmä, jolloin tulipalon sattuessa hälytys lähtee välittömästi aluehälytyskeskukseen. Taloon on asennettu myös sprinklersammutusjärjestelmä. Pelastustoimien varalle jokaisen asukkaan sängyssä on myös palolakana. Turvallisuussuunnitelmassa on tarkkaan selitetty toimenpiteet hätä- ja onnettomuustilanteissa. Suunnitelmassa on eritelty missä tapahtumissa tehdään sisäinen hälytys ja milloin pelastustoimelle hälytys. Turvallisuussuunnitelmaan on kirjattu vaaratilanteiden ehkäisemiseksi sammutuskaluston säännöllinen huolto, henkilöstön koulutus, palotarkastukset, järjestyksen ja siisteyden ylläpito ja riskitekijöiden kartoitus. Onnettomuustilanteiden varalta suunniteltuja toimenpiteitä on henkilöstön säännöllinen koulutus, käyttöturvallisuusohjeiden selvyys, henkilöstön hälytyssuunnitelma ja hätäsiirto suunnitelma tehty. 7 Asiakas- ja potilastietojen käsittely Suvisiivessä käytetään asiakastietojen kirjaamiseen perinteistä manuaalista raportointia. Jokaisella asiakkaalla on omat asiakaskasaktit. Effica-potilastietojen osalta Suvirannan palvelukeskuksen vastaavalla sairaanhoitajalla on oikeus tarkastella asiakkaiden potilastietoja järjestelmästä. Asiakkaiden maksuihin liittyvät asiakastiedot käsitellään ProConsona ohjelmassa, johon on oikeudet vanhustyön johtajalla. Effica-potilastietojen osalta tietosuojaseloste on liitetty Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden Potilasturvallisuus ohjeistukseen, joka löytyy Liedon kunnan internetsivuilta. Palveluiden piiristä poistuneiden asiakkaiden paperit arkistoidaan arkistointiohjeen mukaisesti.

20 19 8 Yhteenveto kehittämissuunnitelmasta ja omavalvontasuunnitelman seuranta Suvisiiven asumisyksikössä päivitetään kevään aikana erillinen yksikön oma perehdytyskansio. Omavalvontasuunnitelma tulee päivittää, kun suunnitelmassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Muutosten tekemisestä vastaa lähiesimies / vanhustyön johtaja. Omavalvontaan liittyvät asiakirjat tulee julkisen palveluntuottajan säilyttää siten, kuin kunnalle laaditussa arkistonmuodostussuunnitelmassa edellytetään. 9 Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen PAIKKA JA PÄIVÄYS sosiaalijohtaja Liisa-Anneli Holmberg

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KOTIPALVELU

OMAVALVONTASUUNNITELMA KOTIPALVELU OMAVALVONTASUUNNITELMA KOTIPALVELU 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE...

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Lohja Nimi: Huushollipiiat Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 968751-5

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Hankintaseminaari 16.10.2012 Hanna Ahonen sosiaalineuvos Valvira 16.10.2012 Hanna Ahonen 1 Sosiaalihuollon lähtökohdat Suomen

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 RISKINHALLINTA... 2 3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Mukana infossa Saimaan Tukipalvelut Oy:n edustaja Lauritsalan apteekin edustajat Eksoten

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet:

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet: MÄNNISTÖKOTI MÄNNISTÖNKATU 10, 85800 HAAPAJÄRVI puh. 044 4456 435 -> Männistökodin tavoitteena on tarjota yksilöllistä, kodinomaista ja turvallista asumista kehitysvammaisille asukkaille. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Suvirannan palvelukeskus, Tehostettu palveluasuminen 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 2 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN Tiina Piirilä-Laiho sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 5.2.2013

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa

Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Ylitarkastaja Minna Kielosaari, Valvira 30.9.2010 1 Mikä on Valvira? STTV ja TEO yhdistyivät Valviraksi, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi 1.1.2009

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollon asumispalveluissa

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollon asumispalveluissa Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollon asumispalveluissa Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä VALVONTAKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Vammaisten henkilöiden asumispalvelut Valvonnan ajankohta [pvm] Tarkastuksen

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus)

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Oulussa Omassa kodissaan työskenteleviä yksityisiä perhepäivähoitajia 95 (kunnallisia hoitajia 120) Työsopimussuhteisia (yksityisen hoidon tuella palkattuja)

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti LIIKUNTASUUNNITELMA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Liikuntasuunnitelma kotihoidossa Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta Suunnitelmaan kirjataan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset

1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset Kuopion kaupunki Vanhusten tehostettu asumispalvelu 1 (5) 1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset 1.1 Lait ja viranomaismääräykset Palvelun tulee täyttää lakien ja viranomaistenmääräysten asettamat

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta. 1 Ikääntymisen ennakointi Vanhuuteen varautumisen keinot: Jos sairastun vakavasti enkä

Lisätiedot

ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014

ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014 ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014 Sosiaali- ja terveystoimiala Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Sisällys 1 Yleistä kunnallisesta

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Palvelukeskus Marjapaikan TIEDOTE OMAISILLE

Palvelukeskus Marjapaikan TIEDOTE OMAISILLE Palvelukeskus Marjapaikan TIEDOTE OMAISILLE 1. PALVELUKESKUS MARJAPAIKKA 1.1 Marjapaikan tarjoamat palvelut 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. MARJAPAIKAN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS

Lisätiedot

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin Muuttajan opas un asukas on saanut myönteisen päätöksen palveluasumisesta ja tiedon, että paikka on järjestynyt otikartanosta, asukkaan tai omaisen tulee ottaa yhteyttä otikartanon palveluesimieheen, jotta

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Hoivapalvelu NILA 14. LOKAKUUTA 2015 HOIVAPALVELU NILA Lenkkipolku 16 90830 Haukipudas Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT... 3 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT

Lisätiedot