yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista."

Transkriptio

1 Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin. En ole perehtynyt syvällisemmin vuoden20l4 kirjanpitoon taiosallistunut tilinpäätöksen laatimiseen muun kuin luottotappiokirjausehdotusten osalta. Tämä tiivistelmä yhtiön tilivuodesta on tehty kirjanpitoaineistoon ja hallituksen kokouspöytäkirjoihin tutustumalla. Tilinpäätöksen lukujen selittäminen perustuu aiempiin kokemuksiini yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. Yleistä Oy Kotojärvi Golf Ab, Kiinteistö Oy Kotojärven golfklubija Kotojärven Kartano Golf ry. muodostavat golfin harrastamisen mahdollistaman kokonaisuuden itäisellä Uudellamaalla. Golfyhtiön omistus muodostuu 1850 osakkeesta, jotka ovat 383 eri henkilön taiyrityksen nimissä. Suurimmat osakkaat ovat perustajaosakkaat Björn ja Pirjo Fredriksson sekä Frendypartners Oy ja Nordic Golf lnvestment Ltd (NGl). Yhdelläkään osakkaista ei ole yli puolta yhtiön osakkeista. Pelikäytössä osakkeita oli vuonna 201,4 noin 300 kpl. Pelikierroksia kirjattiin noin kpl, joista noin kierrosta omien jäsenten tai osakkaitten pelaamia. Ns. vieraspelaamisen määrä on suurija sen suhde omien jäsenten pelaamiseen verrattuna on Suomen olosuhteissa poikkeuksellinen. Kotojärvi Golf oli vuoden aikana alan medioissa ja keskustelupalstoilla voimakkaasti esillä. Pien- ja suurosakkaiden suhteita koskevissa kirjoituksissa käsiteltiin golfyhteisön tilaa hyvin negatiivisesti, mikä osaltaan vaikutti niin ilmapiiriin kuin pelaamisen määrään. Hallinto Yhtiön toimitusjohtajana toimi syksyllä 20L3 tehtävässä aloittanut Mika Balk. Hänet vapautettiin toimitusjohtajavastuusta kesäkuussa ja hän jatkoi yhtiön juoksevien asioiden hoitamista lokakuussa tapahtuneeseen irtisanoutumíseensa asti, Yhtiön käytännön asioita hoiti Björn Fredriksson ja Yhtiö myönsi hänelle prokuran yhtiön asioiden hoitamiseksi, Yhtiön kenttämestarina toimi Ossi Sahanen ja palvelupäällikkönä 7.2. asti Outi Linnonmaa, jolloin hänet irtisanottiin tuota nno llis-taloudellisista syistä. Yhtiön hallituksessa ovat toimineet Björn Fredriksson puheenjohtajana ja jäseninä Hannu Aarrelampi, Jaakko Ketola ja Mikael Wiren. Aarrelampi ei ollut enää ehdolla syksyn yhtiökokouksessa, jossa muut hallituksen jäsenet valittiin jatkamaan tehtävässä. Hallitus kokoontui tilivuoden aikana l-4 kertaa. Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja syysyhtiökokous Yhtiön t lintarkastajana on toiminut Jukka Havaste, Nexia Oy. Yhtiökokouksessa 30.IO.201,4 Yhtiön uudeksi tilinta rkastaja ksi va littiin Timo Hel le, KHT.

2 Palvelut Yhtiön asiakaspalvelun sekä pro shop -palvelut tuottioy KotojärviGolf Ab, ja ravintolapalveluista vastasi Bresaola Oy. Pro-palvelut tuotti Timo Ruuda. Toimitusjohtaja toimi myös Kotojärven Kartano Golf ry:n toiminnanjohtajana. Toiminta Yhtiön perusliiketoiminnassa tapahtui suuria muutoksia vuonna 2014 johtuen osakaskunnassa tapahtuneista muutoksista. Pelaavat osakkaat myivät yhteensä yli 300 osaketta tahoille, jotka eivät hyödyntäneet osakkeen pelioikeutta pelaamiseen. Pelaajamäärä lähes puolittui edellisistä vuosista. Pelaajamäärien laskuun vaikutti osaltaan myös se, että yhtiö teki kotikenttäsopimuksen uuden seuran, Kotojärven Kartano Golf ry, kanssa. Vanhan seuran, Kotojärvi Golf ry, jäsenet osin liittyivät uuden seuran jäseniksi, mutta moni liittyi muiden seuran jäseniksi, jos liittyi lainkaan seuraan. Toiminnassa näkyi vastakkain asettelu eri seuraan kuuluvien kesken. Erilaisten tapahtumien järjestäminen lähes loppui, mikä lisäsi pelaajakatoa. Ravintola jäi budjetoiduista tavoitteistaan selvästi, koska asiakaskunta puolittui. Yhtiö teki ravintolan voimassa olevaan sopimukseen muutoksia, jotka mahdollistivat ravintolatoiminnan jatkumisen. Yhtiön kentät olivat hyvässä kunnossa koko pelikauden ajan. Talous Yhtiön taloudellinen tila olihuono koko tilivuoden ajan. Perussyytähän olilähinnä se, että osakkaiden myytyä noin 300 osaketta ne päätyivät tahoille, jotka eivät maksaneet osakkeeseen kohdistuvia maksuja. Suurin yksittäinen osakas, joka jätti hoitovastikkeet maksamatta, on Nordic Golf lnvestment Ltd, jolta yhtiöllä oli vuoden lopulla merkittäviä saamisia. Muut uudet osakkaat olivat pääsääntöisestijoko ulosotoissa varattomiksitodettuja yksityishenkilöitä tai liiketoimintaa harjoittamattomia varattomia yrityksiä. Yhtiö käyttilaki- ja konsultointipalveluihin merkittäviä summia vuoden aikana. Yhtiö nostikanteen noin 200osakasta vastaan, jotka eivät olleet maksaneet hoitovastikkeitaan. Vastaajat nostivat yhtiötä vastaan vastakanteita, ja kaikkien juttujen käsittely oli kesken vuoden lopulla. Konsultointipalveluja ostettiin, koska pyrittiin selvittämään mm. NGI:n omistajatahoja ja sen toiminnan oikeùtuksia Suomessa. Yhtiön toimintaa pyrittiin sopeuttamaan vähentyneisiin tuloihin, mutta se onnistui vain henkilöstökulujen osalta. Kentänhoidon kulut, toimitilakulut ja monet hallinnon kulut ovat pitkälti vakiot riippumatta toiminnan laajuudesta. Kentänhoidon kalustoa ei uusittu. Yht öllä olivuoden lopulla velkaa noin Lainoja lyhennettiin tilivuoden aikana noin Yhtiön likviditeetti parani hetkellisesti, kun yhtiö otti osakaslainan Pirjo Fredrikssonilta syyskuussa. Lainan vakuudeksi annettiin arvosta yhtiön kiinnityksiä. Laina sovittiin maksettavaksi elokuussa Yhtiö laskuttimarraskuussa tulevan vuoden yhtiövastikkeet. Vuoden loppuun mennessä saatu vastiketulo käytettiin vuoden 2014 laskuihin ja osin vuoden 2015 menoihin.

3 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi KOy Kotojärven Golfklubion Oy KotojärviGolf Ab:n täysin omistama tytäryhtiö, joka hallinnoiklubitaloa sekä sen alla ja ympärillä olevaa maa-aluetta (noin m2). KOy:n kirjanpito on erillinen golfyhtiöstä, mutta sen reskontrat hoidetaan golfyhtiön kirjanpidon sisällä. KOy:n kuluja ovat toiminnan kulut, esim. energia, vesí, mahdolliset korja usmenot ja ravintola keittiön ka luston yllä pito. KOy saa tulonsa golfyhtiöltä hoitovastikkeena. Vuonna2Ot4 hoitovastike ei riittänyt kattamaan menoja, joten tulos olitappiollinen. KOy:llä oli velkaa vuoden lopulla noin Tilivuoden aikana jätettiin tekemättä sovittu lainanlyhennys varojen puutteen vuoksi. KOy:n hallituksen puheenjohtajana toimi Björn Fredriksson, jäsenet olivat Jaakko Ketola ja Mikael Wiren. Golfyhtiön toimitusjohtajalle annettiin keväällä 20L5 KOy:n asioiden hoitamista varten prokura. Arviot tulevasta toiminnasta Jos golfyhtiön osakaspohjaksi vakiintuu nykyinen asetelma eikä joidenkin osakkaiden maksuhalu parane, yhtiö ei voi jatkaa toimintaansa totutulla tavalla. Toiminnan kulut (vuokramenot, toimitilakulut, henkilöstökulut) ovat liian suuret suhteessa tuloihin. Käytössä oleva klubitalo on iso, siinä on osin hukkatilaa ja sen lämmittäminen on kallista. Kentänhoidon hoitotasosta on tingíttävä, Yhtiö pyrkii löytämään ratkalsuja varsinkin toimitilakulujen pienentämiseksi. Yksi ratkaisumalli on klubitalon myyminen ja siihen vuokralaíseksijääminen. Asiasta on käyty alustavia neuvotteluja. Kauppa toteutuessaan pienentäisi laina- ja korkovastuita ja poistaisi kiinteistöveron rakennuksen ja tontin osalta. Rantakenttä on vuokrattu yhtiön käyttöön. Vuokrauksen jatkamisen perusteita eiole ainakaan nyt näkyvissä. Kentänhoidon tiloista osa on KOy Kotojärven Kartanon tiloissa, mikä eijatkon kannalta ole tarkoituksenmukaista, koska yhtiöllä on osoittaa omissa tiloissa paikka verstaalle, Yhtiön uusi toimiva johto on neuvotellut yhtiöiden lainat uudelleen. Velkapääomat ovat entiset, mutta laina-aikoihin on tehty muutoksia, jotka helpottavat toiminnan pyörittämistä. Yhtiö tarvitsee tämän kesän aikana lisärahoitusta suoriutuakseen kevään ja kesän ostolaskuista ja pystyäkseen jatkamaan toimintaansa normaalisti. Neuvottelut lisärahoituksen saamiseksi ovat tätä kirjoittaessa kesken. Tulevat oikeudenpäätökset koskien nostettuja kanteita eivät ole taloudellisesti yhtiölle erityisen merkittäviä kuluvana tilikautena, koska niistä eikäytännössä kerryvastikkeita, sillä käräjäoikeuden päätöksistä valitettaneen.

4 Oy Kotojärvi Golf Ab Kimmo Pennanen T!LINPAATOS Tase Vastaavaa o Aineellisethyödykkeet Merkittävimmät omistukset ovat maa-alueet, muutamat rakennelmat ja kentänhoidon kalusto. Merkille pantavaa on, että taseessa on keskeneräiseksi merkitty hankinta 4330,38. Se sisältää 8-väylän lyöntipaikkamuutoksen valmistelut. Tämä ei liene enää keskeneräinen työ. Kirjausta on syytä muuttaa seuraavassa tilinpäätöksessä. o Sijoitukset Yhtiö on sijoittanut rahoítusvastikkeita ,03 KOy Kotojärven Golfklubiin. Vastikkeilla on ylläpidetty klubitaloa. o Lyhytaikaisetsaamiset Yhtiöllä on ollut vuoden 2014 lopussa myyntisaamisia ,38. Tämä summa koostuu vuosien L4 aikana reskontraan kirjatuista laskuista, joita ei ole vuosien aikana riittävällä tarkkuudella joko siivottu pois tai pyritty saamaan maksetuksi. Tällä hetkellä myyntisaamiset ovat murto-osa tuosta summasta, koska epävarmat ja vanhentuneet saatavat on kirjattu luottotappioiksi. Lainasaamiset on kirjattu myyntilaskuksi tänä keväänä. Muut saamiset ovat arvonlisäveropalautuksia. Síirtosaamiset sisältävät vuoden 2014 puolella maksettuja vuoden maa-aluevuokria sekä vuonna laskutettuja vuoden 2015 yhtiövastikkeita, jotka on kirjattu luottotappioksi alv-palautusten saamiseksi (NGl). Tämä on ainoa merkittävä muutos taseen vastattavaa-puolella verrattuna vuoteen Vastattavaa o Vieras pääoma Lainoja on lyhennetty yhteensä noin Saadut ennakot ovat vuoden 2015 hoitovastiketuloja, jotka ovat tuloutuneet vuoden 2014 puolella. Ostovelkoja olimerkittävä määrä vuoden lopussa. Suurin osa oli erää ntyneitä ostolaskuja. Siirtovelat ovat vuoden 2015 hoitovastikelaskuja, jotka eivät olleet vuoden 2014 lopussa tuloutuneet.

5 Tuloslaskelma Liikevai hdossa ta pa htu neet merkittävät m uutokset: Rantakentän tuotto putosi noin 35 %. Myyntivarasto (pro shop) kirjattiin arvottomaksi, pro shop -myynti yli puolittui. Yhteistyö- ja mainossopimuksia ei laskutettu lainkaan. Ulkopuoliset palvelut (ravintolaostot) pienenivät merkittävästi, koska yritystapahtumien järjestäminen väheni, pro laskutti omat tuntinsa itse ja Kultakorttitilitykset jäivät pois. Yhdistyksen maksama palvelumaksu puolittuijohtuen uuden seuran koosta verrattuna aiempaan. Henkilöstökulut laskivat noin 35 %. Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattiin 2L2.7OO luottotappiota, jotka muodostuivat lähinnä niiden osakkeiden hoitovastikkeista, joiden omistajat ovat maksuhaluttomia tai -kyvyttömiä. Korkokuluja maksettiin noin

6 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös Oy Kotojärvi Golf Ab Kotojärventie Laukkoski Kotipaikka: Pornainen Y-tunnus: TASEKIRJA Tämä tasekirja on säilytettävä asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki Arkistovi ite :

7 Oy KotojärviGolf Ab, ïilinpäätös TILI NPAÄTÖS TI U XRUDELTA ',t4 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Käytetyt tositelajit ja tilikirjat 9 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 10 Arkistovi ite:

8 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös TASE VASTAAVAA PYSWÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja -rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSWAT VASTAAVAT YHTEENSA VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSA , , , , , , , , , , ,42 I , , , , , ,32 0,00 I864,26 0,00 I864, , s9, , , , , , , , ,88 372, , , , , ,02 Arkistoviite:

9 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös TASE VASTATTAVAA OMA PAAOMA Osakepääoma Muut rahastot (oy) Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) Muut rahastot (oy) Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PAAOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PAÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 s48205, , , , , ,02 Arkistoviite:

10

11 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös LIITETIEDOT TI LIN PAÄTÖKSEN LAATI M ISTA KOSKEVAT LI ITETI EDOT Konsemin tiedot Konsernitilinpäätöksen laatiminen Konsernitilinpäätöstä ei laadita, koska yritys on pieni yhtiö ja osinkoa ei makseta Tytäryhtiön nimi ja kotipaikka Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi, Pornainen Y-tunnus: Tilikauden tulos ,30 Oma pääoma ,30 Sisäinen osakkeenomistus Osuus osakkeista: 100% Kirjanpitoarvo ,94 euroa Kirjanpitoarvo ,94 euroa Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa ja niistä on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenon vähennykseksi on kirjattu saadut avustukset. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL S luvun 6 $ 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen luovutush intaan. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön omistamien kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunn telman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enint. kolme vuotta (3v ) sekä elinkeinoverolain mukaiset pienhankinnat on kirjattu kokonaan tilikauden kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: HyödykePoistomenetelmä Raken nu ksett o/o menojäännöspoisto Rakennelmat 20%menojäännöspoisto o Koneet ja kalusto, Koneet ja kalusto, Koneet, pitkäaikai Autot ja ku ljetusvä line el I 5% menojäännöspoisto Golfkenttä40 v. tasapoisto Golfkentän perusparannus 40 v. tasapoisto Vesi- ja viemärilinja40 v. tasapoisto Kastelujärjestelmä 1 0 v. tasapoisto Tie ja paikoitusaluel0 v. tasapoisto Toimistotila/klubitalo, perusp.l 0 v. tasapoisto isto TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liikevaihdon erittelyt Hoitovastikkeet Greenfee- ja rangetuotot Pro Shop-myynti Muu myynti Liikevaihto Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät Tuotot omlstusyhteysyrityksistä Tuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Arkistoviite: , , , , , ,32 0, , , , , , , , , ,22 0,00 0,00-780, ,96 6

12 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös' LIITETIEDOT TAS EEN VASTAAVIA KOSKEVAT LI ITETIEDOT ' Myyntisaatavat HALLITUKSEN SELOSTUS TILINPAATÖKSEN JÄLKEISISTÄ YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUM ISTA. Yhtiökokouksessa päätetty vastike vuodelle 201 5: Yhtiökokouksessa päätettyyn vuodelta 2015 perittävään vastikkeen maksamiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä Vastiketta ei hallituksen käsityksen mukaan saada perittyä Nordic Golf lnvestment Ltd - nimiseltä yhtiöltä eikä kahdelta muulta varattomaksi toc etulta osakkeiden tukkuostajalta. Ostettujen osakkeiden yhteismäärä on n. 300 kpl. Nämä vastikesaamiset on kirjattu alas. Tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä oli muita vastikesaamisia yhteensä euroa. Määrä vastaa edellisten vuosien tasoa. Maksamattomien vastikkeiden velkomuskanteet: Oy Kotojärvi Golf ab on nostanut yli 200 perimiskannetta Nordic Golf lnvestment Ltd:lle osakkeensa myyneitä entistä osakkeenomistajaa vastaan. Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi tuomion, jossa kyseisen kaltaisen kaupan tehnyt myyjä velvoitettiin maksamaar ylimääräinen vastike ja I erä vuoden 20'14 vastikkeesta. Kesällä 2015 tulee todennäköisesti pari päätöstä lisää. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen. Kassavirtavaikutusta ei asialla ole vuonna TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LI ITETIEDOT Oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä: Osakepääoma 2001 Osakepääoma Oma pääoma, Rahastot 2061 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto Lainanlyhe n nysra ha sto Edellisten tilikausien voitto/tappio 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden Voitto/Tappio VAKUUDET JA VASTUUS ITOUM UKSET Velat tase-erittäin Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen Annetut vakuudet vakuuslajeittain Lainat rahoituslaitoksilta, annetut kiin nitykset Kiinteistökiinnitys Laukkoski, Niemenpelto 10:70 Kiinteistökiinnitys Laukkoski, Niemenpelto '10:70 Lainat rahoituslaitoksilta, annetut pantit Vaku uten a e rityispa ntta u s/-ta ka u s, sop i m u sn ro. Ft M uut annetut vastuusitoumukset Muu yhteisötakaus, velallinen Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi Leasingvuokrasopimusvastuut Avoimien leasing-vuokrasopimusten nimellismäärät Seuraavan 12kk aikana erääntyvät Seuraavan 1-5v aikana erääntyvät Jäännösarvot LI ITETI EDOT HENKI LOSTOSTA JA TOIM I ELI NTEN JASEN ISTA Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät Tilikauden aikana palveluksessa olleiden toimihenkilöiden lukumäärä keskimäärin Tilikauden aikana palveluksessa olleiden työntekijöiden lukumäärä keskimäärin Arkistoviite: I , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 13,00 5,00 8, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 15,00 5,00 10,00

13 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös LIITETIEDOT OSAKEYHTIÖLAIN 1 I MU]GISET LIITETIEDOT Osakepääoma osakelajeittain ja osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset Osakkeiden oikeuksien täydelliset tiedot on esitetty yhtiöjärjestyksessä. Sarja D 100 kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä 1 700,00, äänivalta: 1 ääni/kpl Sarja B 1548 kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä ,00, äänivalta: 1 ääni/kpl Sarja C 202kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä 3 434,00, äänivalta: 1 ääni/kpl Yhteensä 1850 kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä Aktiiviset ja passiiviset osakkeet Sarja B 1548 kpl, aktiiviset 729, passiiviset 819, äänivalta 1 ääni/kpl Sarja C 202kpl, aktiiviset 39, passiiviset 163, äänivalta 1 ääni/kpl Sarja D '100 kpl, aktiiviset 1, passiiviset 99, äänivalta 1 ääni/kpl Yhteensä 1850 kpl, aktiiviset 769, passiiviset 1081 I.ASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA Vapaa pääoma , ,56 Voitonja kokelpoiset varat 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , filkauden voitto 0, , Tilikauden tappio ,59 0,00 Hallituksen esitys voittovarojen käyttä m isestä Tilikauden tappio oli ,59 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien tulostilille. Osinkoa eijaeta. Yhtiön asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Arkistoviite:

14

15 Oy KotojärviGolf Ab, a Tilinpäätös J22014 vv?- ti TILINPAÄTÖSMERKINTA 4æç,w / 7 &ctî Arkístoviite:

16 H ELLE PARTNERS r (2) TITINTARKASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olen tarkastanut Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 'J,.1, ,.!L2014. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja to m tusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainho to on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu to menp teitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaisettilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yht ön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Muuta seikkaa koskeva lisät eto Yhtiön rahoitusneuvotteluja ei ole vielä saatu päätökseen. Tällä voi olla vaikutusta toiminnan normaaliin jatkumiseen. Lausuntoani ei ole mukautettu tämän seikan osalta. Helle Partners Oy Fredrikinkatu 55 A, Helsinki, Finland Puh./Tel Y-tunnus/Finnish Business ld: i

17 H ELLE.:I. PARTNERS Tilinpäätökseen sisältyy myyntisaamisia , 01 euron edestä, joita ei ole maksettu pääkirjan mukaan. Lausuntoani ei ole mukautettu tämän seikan osalta. Huomautus Lausuntoani mukauttamatta esitän huomautuksena, että tilinpäätös on laadittu ja allekirjoitettu kirjanpitolain 3 luvun 69:n mukaista tilinpäätöksen laatimisaikaa koskevaa säännöstä noudattamatta. Helsinki, Timo Helle, KHT Hcllc Partners Oy Fredrikinkatu 55 A, Helsinki, Finland Puh./Tel Y-tunnus/Finnish Business ld: i

18 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklub TILINP;\ÁTöS 2014 Kimmo Pennanen OL5 Tase Vastaavaa Pitkäaikaisetmuutlainasaamiset Yhtiöllä on noin saaminen, joka liittyy yhtiön rakennusajan järjestelyihin. Ajatuksena oli, että alakertaa hallinnoitoinen yhtiö ja yläkertaa toinen. Yhtiöiden välille olitarkoitus tehdä hallinnanjakosopimus, joka kuitenkin on jäänyt tekemättä. Saaminen sisältää "yläkertaa" hallinnoivalta yhtiöltä rakennustöiden kustannuksia sekä puolettalon alla olevan tontin ostohinnasta. Koska järjestelyt ovat jääneet toteutumatta, lienee paras poistaa saaminen vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Osa vanhoista siirtosaamisista on kirjattu vuonna 2015 myyntilaskuiksi. Lisäksi summassa on epäselviä saatavia vuoden 2013 liikaa maksetuista palkoista. Vastattavaa e Vieras pääoma Yhtiö eiole lyhentänyt lainojaan vuonna Taseeseen on kirjattu lainanhoito-ohjelman mukainen lyhennys noin , Tuloslaskelma Yhtiössä ei ole ollut palkattua henkilökuntaa vuonna Toimitilakuluista vain osa on kirjattu KOy:n tilinpäätökseen. Loput on kirjattu golfyhtiön tilinpäätökseen.

19 Kiinte istö Oy Kotojärven Golfklu bi, T linpäätös ,:12.2A14 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi Kotojärven kartanotie Laukkoski Kotipaikka: Pornainen Y-tunnus: TASEKIRJA Tämä tasekirja on säilytettävä asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki Arkistoviite: Og 1

20 Ki nte stö Oy Kotojärven Golfklubi, Tilinpäätös TI LI N PAATOS TI TI XRUDELTA 1.',, Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Käytet t tositelajit ja tilikirjat 7 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 8 ArkistoVf ite :

21 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi, Tilinpäätös VASTAAVAA PYSWÄTVASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja -rakennelmat Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSWÄT VASTAAVAT YHTEE NSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEEN SA VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , ,93 4ø'6223, , , , , , , ,98 0,06 0, , , , ,08 87,40 622, , , , ,83 Arkistoviite:

22 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi, Tilinpäåitös 'l J VASTATTAVAA OMA PAAOMA Osakepääoma Muut rahastot (oy) Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) Muut rahastot (oy) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy) Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäiaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PAAOMA YHTEENSÁ VASTATTAVAA YHTEENSA I532, , , , , , s0, , , , ,60 0, ,26 I 757,50 I532, , , , , , , , , , , , ,91 I 371, , , , , , ,83 Arkistoviite:

23 Kiiñteistö oy KotQjä rven GoLfktubi, Tilinpäätös'l.1.20' j Aß Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkatja palkkiot Henkilösivukuf ut Muut henkilösivukulut Henkilöskikulut yhteensä Poistof ja arvonalenfu miset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille Arkistovi ite; =oo 1

24 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi, TilinpËiätös LIITETIEDOT 31.12: TI LI N PÁATOKS EN TAATI M I STA KOSKEVAT LI ITETI EDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenoon. Rakennuksista ja rakennelmista on lehly 7o/o menojäännöspoisto, koneista ja kalustosta 25o/o menojäännöspoisto. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LI ITETI EDOT Oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä: Osakepääoma 2001 Osakepääoma Oma pääoma, Rahastot 2061 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto 2071 Muut rahastot (oy) 2081 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio 2251 Edellisten tilikausien voittoitappio Tilikauden Voitto/Tappio VAKUUDET JA VASTUUS ITOUM UKSET Velat tase-erittäin Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen Annetut vaku udet vakuuslajeittain Lainat rahoituslaitoksilta, annetut kiinnitykset Muut annetut vakuudet Takaaja Oy Kotojärvi Golf Ab, rajoitus: pääoma , , , , , , , , , , , , , ,5' , , , , , , , ,29 s94 600, ,00 Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen LI ITETI EDOT HENKI LOSTOSTA JA TOI M IELINTEN JASEN ISTA Henkilöstön lukumäärä Yhtiön palveluksessa ei tilikauden aikana ollut henkilöstöä. Arkistoviite:

25 Selite Arkistoin'titdpa. - -:ì', Järjestelmän muodostamat Sähköinen Muut Sähköinen Pankki Sähköinen Automaattiset Sähköinen tilinpäåtöskirjau kset Pääkirjq Päivëikirjâ Tasekirja

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot