yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista."

Transkriptio

1 Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin. En ole perehtynyt syvällisemmin vuoden20l4 kirjanpitoon taiosallistunut tilinpäätöksen laatimiseen muun kuin luottotappiokirjausehdotusten osalta. Tämä tiivistelmä yhtiön tilivuodesta on tehty kirjanpitoaineistoon ja hallituksen kokouspöytäkirjoihin tutustumalla. Tilinpäätöksen lukujen selittäminen perustuu aiempiin kokemuksiini yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. Yleistä Oy Kotojärvi Golf Ab, Kiinteistö Oy Kotojärven golfklubija Kotojärven Kartano Golf ry. muodostavat golfin harrastamisen mahdollistaman kokonaisuuden itäisellä Uudellamaalla. Golfyhtiön omistus muodostuu 1850 osakkeesta, jotka ovat 383 eri henkilön taiyrityksen nimissä. Suurimmat osakkaat ovat perustajaosakkaat Björn ja Pirjo Fredriksson sekä Frendypartners Oy ja Nordic Golf lnvestment Ltd (NGl). Yhdelläkään osakkaista ei ole yli puolta yhtiön osakkeista. Pelikäytössä osakkeita oli vuonna 201,4 noin 300 kpl. Pelikierroksia kirjattiin noin kpl, joista noin kierrosta omien jäsenten tai osakkaitten pelaamia. Ns. vieraspelaamisen määrä on suurija sen suhde omien jäsenten pelaamiseen verrattuna on Suomen olosuhteissa poikkeuksellinen. Kotojärvi Golf oli vuoden aikana alan medioissa ja keskustelupalstoilla voimakkaasti esillä. Pien- ja suurosakkaiden suhteita koskevissa kirjoituksissa käsiteltiin golfyhteisön tilaa hyvin negatiivisesti, mikä osaltaan vaikutti niin ilmapiiriin kuin pelaamisen määrään. Hallinto Yhtiön toimitusjohtajana toimi syksyllä 20L3 tehtävässä aloittanut Mika Balk. Hänet vapautettiin toimitusjohtajavastuusta kesäkuussa ja hän jatkoi yhtiön juoksevien asioiden hoitamista lokakuussa tapahtuneeseen irtisanoutumíseensa asti, Yhtiön käytännön asioita hoiti Björn Fredriksson ja Yhtiö myönsi hänelle prokuran yhtiön asioiden hoitamiseksi, Yhtiön kenttämestarina toimi Ossi Sahanen ja palvelupäällikkönä 7.2. asti Outi Linnonmaa, jolloin hänet irtisanottiin tuota nno llis-taloudellisista syistä. Yhtiön hallituksessa ovat toimineet Björn Fredriksson puheenjohtajana ja jäseninä Hannu Aarrelampi, Jaakko Ketola ja Mikael Wiren. Aarrelampi ei ollut enää ehdolla syksyn yhtiökokouksessa, jossa muut hallituksen jäsenet valittiin jatkamaan tehtävässä. Hallitus kokoontui tilivuoden aikana l-4 kertaa. Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja syysyhtiökokous Yhtiön t lintarkastajana on toiminut Jukka Havaste, Nexia Oy. Yhtiökokouksessa 30.IO.201,4 Yhtiön uudeksi tilinta rkastaja ksi va littiin Timo Hel le, KHT.

2 Palvelut Yhtiön asiakaspalvelun sekä pro shop -palvelut tuottioy KotojärviGolf Ab, ja ravintolapalveluista vastasi Bresaola Oy. Pro-palvelut tuotti Timo Ruuda. Toimitusjohtaja toimi myös Kotojärven Kartano Golf ry:n toiminnanjohtajana. Toiminta Yhtiön perusliiketoiminnassa tapahtui suuria muutoksia vuonna 2014 johtuen osakaskunnassa tapahtuneista muutoksista. Pelaavat osakkaat myivät yhteensä yli 300 osaketta tahoille, jotka eivät hyödyntäneet osakkeen pelioikeutta pelaamiseen. Pelaajamäärä lähes puolittui edellisistä vuosista. Pelaajamäärien laskuun vaikutti osaltaan myös se, että yhtiö teki kotikenttäsopimuksen uuden seuran, Kotojärven Kartano Golf ry, kanssa. Vanhan seuran, Kotojärvi Golf ry, jäsenet osin liittyivät uuden seuran jäseniksi, mutta moni liittyi muiden seuran jäseniksi, jos liittyi lainkaan seuraan. Toiminnassa näkyi vastakkain asettelu eri seuraan kuuluvien kesken. Erilaisten tapahtumien järjestäminen lähes loppui, mikä lisäsi pelaajakatoa. Ravintola jäi budjetoiduista tavoitteistaan selvästi, koska asiakaskunta puolittui. Yhtiö teki ravintolan voimassa olevaan sopimukseen muutoksia, jotka mahdollistivat ravintolatoiminnan jatkumisen. Yhtiön kentät olivat hyvässä kunnossa koko pelikauden ajan. Talous Yhtiön taloudellinen tila olihuono koko tilivuoden ajan. Perussyytähän olilähinnä se, että osakkaiden myytyä noin 300 osaketta ne päätyivät tahoille, jotka eivät maksaneet osakkeeseen kohdistuvia maksuja. Suurin yksittäinen osakas, joka jätti hoitovastikkeet maksamatta, on Nordic Golf lnvestment Ltd, jolta yhtiöllä oli vuoden lopulla merkittäviä saamisia. Muut uudet osakkaat olivat pääsääntöisestijoko ulosotoissa varattomiksitodettuja yksityishenkilöitä tai liiketoimintaa harjoittamattomia varattomia yrityksiä. Yhtiö käyttilaki- ja konsultointipalveluihin merkittäviä summia vuoden aikana. Yhtiö nostikanteen noin 200osakasta vastaan, jotka eivät olleet maksaneet hoitovastikkeitaan. Vastaajat nostivat yhtiötä vastaan vastakanteita, ja kaikkien juttujen käsittely oli kesken vuoden lopulla. Konsultointipalveluja ostettiin, koska pyrittiin selvittämään mm. NGI:n omistajatahoja ja sen toiminnan oikeùtuksia Suomessa. Yhtiön toimintaa pyrittiin sopeuttamaan vähentyneisiin tuloihin, mutta se onnistui vain henkilöstökulujen osalta. Kentänhoidon kulut, toimitilakulut ja monet hallinnon kulut ovat pitkälti vakiot riippumatta toiminnan laajuudesta. Kentänhoidon kalustoa ei uusittu. Yht öllä olivuoden lopulla velkaa noin Lainoja lyhennettiin tilivuoden aikana noin Yhtiön likviditeetti parani hetkellisesti, kun yhtiö otti osakaslainan Pirjo Fredrikssonilta syyskuussa. Lainan vakuudeksi annettiin arvosta yhtiön kiinnityksiä. Laina sovittiin maksettavaksi elokuussa Yhtiö laskuttimarraskuussa tulevan vuoden yhtiövastikkeet. Vuoden loppuun mennessä saatu vastiketulo käytettiin vuoden 2014 laskuihin ja osin vuoden 2015 menoihin.

3 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi KOy Kotojärven Golfklubion Oy KotojärviGolf Ab:n täysin omistama tytäryhtiö, joka hallinnoiklubitaloa sekä sen alla ja ympärillä olevaa maa-aluetta (noin m2). KOy:n kirjanpito on erillinen golfyhtiöstä, mutta sen reskontrat hoidetaan golfyhtiön kirjanpidon sisällä. KOy:n kuluja ovat toiminnan kulut, esim. energia, vesí, mahdolliset korja usmenot ja ravintola keittiön ka luston yllä pito. KOy saa tulonsa golfyhtiöltä hoitovastikkeena. Vuonna2Ot4 hoitovastike ei riittänyt kattamaan menoja, joten tulos olitappiollinen. KOy:llä oli velkaa vuoden lopulla noin Tilivuoden aikana jätettiin tekemättä sovittu lainanlyhennys varojen puutteen vuoksi. KOy:n hallituksen puheenjohtajana toimi Björn Fredriksson, jäsenet olivat Jaakko Ketola ja Mikael Wiren. Golfyhtiön toimitusjohtajalle annettiin keväällä 20L5 KOy:n asioiden hoitamista varten prokura. Arviot tulevasta toiminnasta Jos golfyhtiön osakaspohjaksi vakiintuu nykyinen asetelma eikä joidenkin osakkaiden maksuhalu parane, yhtiö ei voi jatkaa toimintaansa totutulla tavalla. Toiminnan kulut (vuokramenot, toimitilakulut, henkilöstökulut) ovat liian suuret suhteessa tuloihin. Käytössä oleva klubitalo on iso, siinä on osin hukkatilaa ja sen lämmittäminen on kallista. Kentänhoidon hoitotasosta on tingíttävä, Yhtiö pyrkii löytämään ratkalsuja varsinkin toimitilakulujen pienentämiseksi. Yksi ratkaisumalli on klubitalon myyminen ja siihen vuokralaíseksijääminen. Asiasta on käyty alustavia neuvotteluja. Kauppa toteutuessaan pienentäisi laina- ja korkovastuita ja poistaisi kiinteistöveron rakennuksen ja tontin osalta. Rantakenttä on vuokrattu yhtiön käyttöön. Vuokrauksen jatkamisen perusteita eiole ainakaan nyt näkyvissä. Kentänhoidon tiloista osa on KOy Kotojärven Kartanon tiloissa, mikä eijatkon kannalta ole tarkoituksenmukaista, koska yhtiöllä on osoittaa omissa tiloissa paikka verstaalle, Yhtiön uusi toimiva johto on neuvotellut yhtiöiden lainat uudelleen. Velkapääomat ovat entiset, mutta laina-aikoihin on tehty muutoksia, jotka helpottavat toiminnan pyörittämistä. Yhtiö tarvitsee tämän kesän aikana lisärahoitusta suoriutuakseen kevään ja kesän ostolaskuista ja pystyäkseen jatkamaan toimintaansa normaalisti. Neuvottelut lisärahoituksen saamiseksi ovat tätä kirjoittaessa kesken. Tulevat oikeudenpäätökset koskien nostettuja kanteita eivät ole taloudellisesti yhtiölle erityisen merkittäviä kuluvana tilikautena, koska niistä eikäytännössä kerryvastikkeita, sillä käräjäoikeuden päätöksistä valitettaneen.

4 Oy Kotojärvi Golf Ab Kimmo Pennanen T!LINPAATOS Tase Vastaavaa o Aineellisethyödykkeet Merkittävimmät omistukset ovat maa-alueet, muutamat rakennelmat ja kentänhoidon kalusto. Merkille pantavaa on, että taseessa on keskeneräiseksi merkitty hankinta 4330,38. Se sisältää 8-väylän lyöntipaikkamuutoksen valmistelut. Tämä ei liene enää keskeneräinen työ. Kirjausta on syytä muuttaa seuraavassa tilinpäätöksessä. o Sijoitukset Yhtiö on sijoittanut rahoítusvastikkeita ,03 KOy Kotojärven Golfklubiin. Vastikkeilla on ylläpidetty klubitaloa. o Lyhytaikaisetsaamiset Yhtiöllä on ollut vuoden 2014 lopussa myyntisaamisia ,38. Tämä summa koostuu vuosien L4 aikana reskontraan kirjatuista laskuista, joita ei ole vuosien aikana riittävällä tarkkuudella joko siivottu pois tai pyritty saamaan maksetuksi. Tällä hetkellä myyntisaamiset ovat murto-osa tuosta summasta, koska epävarmat ja vanhentuneet saatavat on kirjattu luottotappioiksi. Lainasaamiset on kirjattu myyntilaskuksi tänä keväänä. Muut saamiset ovat arvonlisäveropalautuksia. Síirtosaamiset sisältävät vuoden 2014 puolella maksettuja vuoden maa-aluevuokria sekä vuonna laskutettuja vuoden 2015 yhtiövastikkeita, jotka on kirjattu luottotappioksi alv-palautusten saamiseksi (NGl). Tämä on ainoa merkittävä muutos taseen vastattavaa-puolella verrattuna vuoteen Vastattavaa o Vieras pääoma Lainoja on lyhennetty yhteensä noin Saadut ennakot ovat vuoden 2015 hoitovastiketuloja, jotka ovat tuloutuneet vuoden 2014 puolella. Ostovelkoja olimerkittävä määrä vuoden lopussa. Suurin osa oli erää ntyneitä ostolaskuja. Siirtovelat ovat vuoden 2015 hoitovastikelaskuja, jotka eivät olleet vuoden 2014 lopussa tuloutuneet.

5 Tuloslaskelma Liikevai hdossa ta pa htu neet merkittävät m uutokset: Rantakentän tuotto putosi noin 35 %. Myyntivarasto (pro shop) kirjattiin arvottomaksi, pro shop -myynti yli puolittui. Yhteistyö- ja mainossopimuksia ei laskutettu lainkaan. Ulkopuoliset palvelut (ravintolaostot) pienenivät merkittävästi, koska yritystapahtumien järjestäminen väheni, pro laskutti omat tuntinsa itse ja Kultakorttitilitykset jäivät pois. Yhdistyksen maksama palvelumaksu puolittuijohtuen uuden seuran koosta verrattuna aiempaan. Henkilöstökulut laskivat noin 35 %. Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattiin 2L2.7OO luottotappiota, jotka muodostuivat lähinnä niiden osakkeiden hoitovastikkeista, joiden omistajat ovat maksuhaluttomia tai -kyvyttömiä. Korkokuluja maksettiin noin

6 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös Oy Kotojärvi Golf Ab Kotojärventie Laukkoski Kotipaikka: Pornainen Y-tunnus: TASEKIRJA Tämä tasekirja on säilytettävä asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki Arkistovi ite :

7 Oy KotojärviGolf Ab, ïilinpäätös TILI NPAÄTÖS TI U XRUDELTA ',t4 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Käytetyt tositelajit ja tilikirjat 9 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 10 Arkistovi ite:

8 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös TASE VASTAAVAA PYSWÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja -rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSWAT VASTAAVAT YHTEENSA VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSA , , , , , , , , , , ,42 I , , , , , ,32 0,00 I864,26 0,00 I864, , s9, , , , , , , , ,88 372, , , , , ,02 Arkistoviite:

9 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös TASE VASTATTAVAA OMA PAAOMA Osakepääoma Muut rahastot (oy) Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) Muut rahastot (oy) Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PAAOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PAÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 s48205, , , , , ,02 Arkistoviite:

10

11 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös LIITETIEDOT TI LIN PAÄTÖKSEN LAATI M ISTA KOSKEVAT LI ITETI EDOT Konsemin tiedot Konsernitilinpäätöksen laatiminen Konsernitilinpäätöstä ei laadita, koska yritys on pieni yhtiö ja osinkoa ei makseta Tytäryhtiön nimi ja kotipaikka Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi, Pornainen Y-tunnus: Tilikauden tulos ,30 Oma pääoma ,30 Sisäinen osakkeenomistus Osuus osakkeista: 100% Kirjanpitoarvo ,94 euroa Kirjanpitoarvo ,94 euroa Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa ja niistä on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenon vähennykseksi on kirjattu saadut avustukset. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL S luvun 6 $ 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen luovutush intaan. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön omistamien kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunn telman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enint. kolme vuotta (3v ) sekä elinkeinoverolain mukaiset pienhankinnat on kirjattu kokonaan tilikauden kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: HyödykePoistomenetelmä Raken nu ksett o/o menojäännöspoisto Rakennelmat 20%menojäännöspoisto o Koneet ja kalusto, Koneet ja kalusto, Koneet, pitkäaikai Autot ja ku ljetusvä line el I 5% menojäännöspoisto Golfkenttä40 v. tasapoisto Golfkentän perusparannus 40 v. tasapoisto Vesi- ja viemärilinja40 v. tasapoisto Kastelujärjestelmä 1 0 v. tasapoisto Tie ja paikoitusaluel0 v. tasapoisto Toimistotila/klubitalo, perusp.l 0 v. tasapoisto isto TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liikevaihdon erittelyt Hoitovastikkeet Greenfee- ja rangetuotot Pro Shop-myynti Muu myynti Liikevaihto Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät Tuotot omlstusyhteysyrityksistä Tuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Arkistoviite: , , , , , ,32 0, , , , , , , , , ,22 0,00 0,00-780, ,96 6

12 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös' LIITETIEDOT TAS EEN VASTAAVIA KOSKEVAT LI ITETIEDOT ' Myyntisaatavat HALLITUKSEN SELOSTUS TILINPAATÖKSEN JÄLKEISISTÄ YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUM ISTA. Yhtiökokouksessa päätetty vastike vuodelle 201 5: Yhtiökokouksessa päätettyyn vuodelta 2015 perittävään vastikkeen maksamiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä Vastiketta ei hallituksen käsityksen mukaan saada perittyä Nordic Golf lnvestment Ltd - nimiseltä yhtiöltä eikä kahdelta muulta varattomaksi toc etulta osakkeiden tukkuostajalta. Ostettujen osakkeiden yhteismäärä on n. 300 kpl. Nämä vastikesaamiset on kirjattu alas. Tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä oli muita vastikesaamisia yhteensä euroa. Määrä vastaa edellisten vuosien tasoa. Maksamattomien vastikkeiden velkomuskanteet: Oy Kotojärvi Golf ab on nostanut yli 200 perimiskannetta Nordic Golf lnvestment Ltd:lle osakkeensa myyneitä entistä osakkeenomistajaa vastaan. Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi tuomion, jossa kyseisen kaltaisen kaupan tehnyt myyjä velvoitettiin maksamaar ylimääräinen vastike ja I erä vuoden 20'14 vastikkeesta. Kesällä 2015 tulee todennäköisesti pari päätöstä lisää. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen. Kassavirtavaikutusta ei asialla ole vuonna TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LI ITETIEDOT Oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä: Osakepääoma 2001 Osakepääoma Oma pääoma, Rahastot 2061 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto Lainanlyhe n nysra ha sto Edellisten tilikausien voitto/tappio 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden Voitto/Tappio VAKUUDET JA VASTUUS ITOUM UKSET Velat tase-erittäin Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen Annetut vakuudet vakuuslajeittain Lainat rahoituslaitoksilta, annetut kiin nitykset Kiinteistökiinnitys Laukkoski, Niemenpelto 10:70 Kiinteistökiinnitys Laukkoski, Niemenpelto '10:70 Lainat rahoituslaitoksilta, annetut pantit Vaku uten a e rityispa ntta u s/-ta ka u s, sop i m u sn ro. Ft M uut annetut vastuusitoumukset Muu yhteisötakaus, velallinen Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi Leasingvuokrasopimusvastuut Avoimien leasing-vuokrasopimusten nimellismäärät Seuraavan 12kk aikana erääntyvät Seuraavan 1-5v aikana erääntyvät Jäännösarvot LI ITETI EDOT HENKI LOSTOSTA JA TOIM I ELI NTEN JASEN ISTA Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät Tilikauden aikana palveluksessa olleiden toimihenkilöiden lukumäärä keskimäärin Tilikauden aikana palveluksessa olleiden työntekijöiden lukumäärä keskimäärin Arkistoviite: I , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 13,00 5,00 8, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 15,00 5,00 10,00

13 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös LIITETIEDOT OSAKEYHTIÖLAIN 1 I MU]GISET LIITETIEDOT Osakepääoma osakelajeittain ja osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset Osakkeiden oikeuksien täydelliset tiedot on esitetty yhtiöjärjestyksessä. Sarja D 100 kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä 1 700,00, äänivalta: 1 ääni/kpl Sarja B 1548 kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä ,00, äänivalta: 1 ääni/kpl Sarja C 202kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä 3 434,00, äänivalta: 1 ääni/kpl Yhteensä 1850 kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä Aktiiviset ja passiiviset osakkeet Sarja B 1548 kpl, aktiiviset 729, passiiviset 819, äänivalta 1 ääni/kpl Sarja C 202kpl, aktiiviset 39, passiiviset 163, äänivalta 1 ääni/kpl Sarja D '100 kpl, aktiiviset 1, passiiviset 99, äänivalta 1 ääni/kpl Yhteensä 1850 kpl, aktiiviset 769, passiiviset 1081 I.ASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA Vapaa pääoma , ,56 Voitonja kokelpoiset varat 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , filkauden voitto 0, , Tilikauden tappio ,59 0,00 Hallituksen esitys voittovarojen käyttä m isestä Tilikauden tappio oli ,59 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien tulostilille. Osinkoa eijaeta. Yhtiön asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Arkistoviite:

14

15 Oy KotojärviGolf Ab, a Tilinpäätös J22014 vv?- ti TILINPAÄTÖSMERKINTA 4æç,w / 7 &ctî Arkístoviite:

16 H ELLE PARTNERS r (2) TITINTARKASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olen tarkastanut Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 'J,.1, ,.!L2014. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja to m tusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainho to on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu to menp teitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaisettilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yht ön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Muuta seikkaa koskeva lisät eto Yhtiön rahoitusneuvotteluja ei ole vielä saatu päätökseen. Tällä voi olla vaikutusta toiminnan normaaliin jatkumiseen. Lausuntoani ei ole mukautettu tämän seikan osalta. Helle Partners Oy Fredrikinkatu 55 A, Helsinki, Finland Puh./Tel Y-tunnus/Finnish Business ld: i

17 H ELLE.:I. PARTNERS Tilinpäätökseen sisältyy myyntisaamisia , 01 euron edestä, joita ei ole maksettu pääkirjan mukaan. Lausuntoani ei ole mukautettu tämän seikan osalta. Huomautus Lausuntoani mukauttamatta esitän huomautuksena, että tilinpäätös on laadittu ja allekirjoitettu kirjanpitolain 3 luvun 69:n mukaista tilinpäätöksen laatimisaikaa koskevaa säännöstä noudattamatta. Helsinki, Timo Helle, KHT Hcllc Partners Oy Fredrikinkatu 55 A, Helsinki, Finland Puh./Tel Y-tunnus/Finnish Business ld: i

18 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklub TILINP;\ÁTöS 2014 Kimmo Pennanen OL5 Tase Vastaavaa Pitkäaikaisetmuutlainasaamiset Yhtiöllä on noin saaminen, joka liittyy yhtiön rakennusajan järjestelyihin. Ajatuksena oli, että alakertaa hallinnoitoinen yhtiö ja yläkertaa toinen. Yhtiöiden välille olitarkoitus tehdä hallinnanjakosopimus, joka kuitenkin on jäänyt tekemättä. Saaminen sisältää "yläkertaa" hallinnoivalta yhtiöltä rakennustöiden kustannuksia sekä puolettalon alla olevan tontin ostohinnasta. Koska järjestelyt ovat jääneet toteutumatta, lienee paras poistaa saaminen vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Osa vanhoista siirtosaamisista on kirjattu vuonna 2015 myyntilaskuiksi. Lisäksi summassa on epäselviä saatavia vuoden 2013 liikaa maksetuista palkoista. Vastattavaa e Vieras pääoma Yhtiö eiole lyhentänyt lainojaan vuonna Taseeseen on kirjattu lainanhoito-ohjelman mukainen lyhennys noin , Tuloslaskelma Yhtiössä ei ole ollut palkattua henkilökuntaa vuonna Toimitilakuluista vain osa on kirjattu KOy:n tilinpäätökseen. Loput on kirjattu golfyhtiön tilinpäätökseen.

19 Kiinte istö Oy Kotojärven Golfklu bi, T linpäätös ,:12.2A14 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi Kotojärven kartanotie Laukkoski Kotipaikka: Pornainen Y-tunnus: TASEKIRJA Tämä tasekirja on säilytettävä asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki Arkistoviite: Og 1

20 Ki nte stö Oy Kotojärven Golfklubi, Tilinpäätös TI LI N PAATOS TI TI XRUDELTA 1.',, Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Käytet t tositelajit ja tilikirjat 7 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 8 ArkistoVf ite :

21 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi, Tilinpäätös VASTAAVAA PYSWÄTVASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja -rakennelmat Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSWÄT VASTAAVAT YHTEE NSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEEN SA VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , ,93 4ø'6223, , , , , , , ,98 0,06 0, , , , ,08 87,40 622, , , , ,83 Arkistoviite:

22 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi, Tilinpäåitös 'l J VASTATTAVAA OMA PAAOMA Osakepääoma Muut rahastot (oy) Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) Muut rahastot (oy) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy) Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäiaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PAAOMA YHTEENSÁ VASTATTAVAA YHTEENSA I532, , , , , , s0, , , , ,60 0, ,26 I 757,50 I532, , , , , , , , , , , , ,91 I 371, , , , , , ,83 Arkistoviite:

23 Kiiñteistö oy KotQjä rven GoLfktubi, Tilinpäätös'l.1.20' j Aß Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkatja palkkiot Henkilösivukuf ut Muut henkilösivukulut Henkilöskikulut yhteensä Poistof ja arvonalenfu miset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille Arkistovi ite; =oo 1

24 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi, TilinpËiätös LIITETIEDOT 31.12: TI LI N PÁATOKS EN TAATI M I STA KOSKEVAT LI ITETI EDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenoon. Rakennuksista ja rakennelmista on lehly 7o/o menojäännöspoisto, koneista ja kalustosta 25o/o menojäännöspoisto. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LI ITETI EDOT Oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä: Osakepääoma 2001 Osakepääoma Oma pääoma, Rahastot 2061 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto 2071 Muut rahastot (oy) 2081 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio 2251 Edellisten tilikausien voittoitappio Tilikauden Voitto/Tappio VAKUUDET JA VASTUUS ITOUM UKSET Velat tase-erittäin Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen Annetut vaku udet vakuuslajeittain Lainat rahoituslaitoksilta, annetut kiinnitykset Muut annetut vakuudet Takaaja Oy Kotojärvi Golf Ab, rajoitus: pääoma , , , , , , , , , , , , , ,5' , , , , , , , ,29 s94 600, ,00 Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen LI ITETI EDOT HENKI LOSTOSTA JA TOI M IELINTEN JASEN ISTA Henkilöstön lukumäärä Yhtiön palveluksessa ei tilikauden aikana ollut henkilöstöä. Arkistoviite:

25 Selite Arkistoin'titdpa. - -:ì', Järjestelmän muodostamat Sähköinen Muut Sähköinen Pankki Sähköinen Automaattiset Sähköinen tilinpäåtöskirjau kset Pääkirjq Päivëikirjâ Tasekirja

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Cleantech Invest Oyj

Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2005438-0 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS 0510981-4 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLTÖ SIVU T o i m i n t a k e r t o m u s 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti

Saimaa Capital Oy L//7 7. Tilinpäätös osatilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti L//7 7 Saimaa Capital Oy Tilinpäätös osatilikaudelta 1.1. - 30.9.2016 Tilinpäätös on säilytettävä 31.72.2026 asti Osoite: Savilahdentie 6 B, 4. krs Y-tunnus: 2327859-6 70210 Kuopio Kotipaikka: Mikkeil

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy TASEKIRJA 31.12.2011

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy TASEKIRJA 31.12.2011 TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1-2 Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6-8 Allekirjoitukset 9 Tilinpäätösmerkintä 9 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot