yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista."

Transkriptio

1 Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin. En ole perehtynyt syvällisemmin vuoden20l4 kirjanpitoon taiosallistunut tilinpäätöksen laatimiseen muun kuin luottotappiokirjausehdotusten osalta. Tämä tiivistelmä yhtiön tilivuodesta on tehty kirjanpitoaineistoon ja hallituksen kokouspöytäkirjoihin tutustumalla. Tilinpäätöksen lukujen selittäminen perustuu aiempiin kokemuksiini yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. Yleistä Oy Kotojärvi Golf Ab, Kiinteistö Oy Kotojärven golfklubija Kotojärven Kartano Golf ry. muodostavat golfin harrastamisen mahdollistaman kokonaisuuden itäisellä Uudellamaalla. Golfyhtiön omistus muodostuu 1850 osakkeesta, jotka ovat 383 eri henkilön taiyrityksen nimissä. Suurimmat osakkaat ovat perustajaosakkaat Björn ja Pirjo Fredriksson sekä Frendypartners Oy ja Nordic Golf lnvestment Ltd (NGl). Yhdelläkään osakkaista ei ole yli puolta yhtiön osakkeista. Pelikäytössä osakkeita oli vuonna 201,4 noin 300 kpl. Pelikierroksia kirjattiin noin kpl, joista noin kierrosta omien jäsenten tai osakkaitten pelaamia. Ns. vieraspelaamisen määrä on suurija sen suhde omien jäsenten pelaamiseen verrattuna on Suomen olosuhteissa poikkeuksellinen. Kotojärvi Golf oli vuoden aikana alan medioissa ja keskustelupalstoilla voimakkaasti esillä. Pien- ja suurosakkaiden suhteita koskevissa kirjoituksissa käsiteltiin golfyhteisön tilaa hyvin negatiivisesti, mikä osaltaan vaikutti niin ilmapiiriin kuin pelaamisen määrään. Hallinto Yhtiön toimitusjohtajana toimi syksyllä 20L3 tehtävässä aloittanut Mika Balk. Hänet vapautettiin toimitusjohtajavastuusta kesäkuussa ja hän jatkoi yhtiön juoksevien asioiden hoitamista lokakuussa tapahtuneeseen irtisanoutumíseensa asti, Yhtiön käytännön asioita hoiti Björn Fredriksson ja Yhtiö myönsi hänelle prokuran yhtiön asioiden hoitamiseksi, Yhtiön kenttämestarina toimi Ossi Sahanen ja palvelupäällikkönä 7.2. asti Outi Linnonmaa, jolloin hänet irtisanottiin tuota nno llis-taloudellisista syistä. Yhtiön hallituksessa ovat toimineet Björn Fredriksson puheenjohtajana ja jäseninä Hannu Aarrelampi, Jaakko Ketola ja Mikael Wiren. Aarrelampi ei ollut enää ehdolla syksyn yhtiökokouksessa, jossa muut hallituksen jäsenet valittiin jatkamaan tehtävässä. Hallitus kokoontui tilivuoden aikana l-4 kertaa. Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja syysyhtiökokous Yhtiön t lintarkastajana on toiminut Jukka Havaste, Nexia Oy. Yhtiökokouksessa 30.IO.201,4 Yhtiön uudeksi tilinta rkastaja ksi va littiin Timo Hel le, KHT.

2 Palvelut Yhtiön asiakaspalvelun sekä pro shop -palvelut tuottioy KotojärviGolf Ab, ja ravintolapalveluista vastasi Bresaola Oy. Pro-palvelut tuotti Timo Ruuda. Toimitusjohtaja toimi myös Kotojärven Kartano Golf ry:n toiminnanjohtajana. Toiminta Yhtiön perusliiketoiminnassa tapahtui suuria muutoksia vuonna 2014 johtuen osakaskunnassa tapahtuneista muutoksista. Pelaavat osakkaat myivät yhteensä yli 300 osaketta tahoille, jotka eivät hyödyntäneet osakkeen pelioikeutta pelaamiseen. Pelaajamäärä lähes puolittui edellisistä vuosista. Pelaajamäärien laskuun vaikutti osaltaan myös se, että yhtiö teki kotikenttäsopimuksen uuden seuran, Kotojärven Kartano Golf ry, kanssa. Vanhan seuran, Kotojärvi Golf ry, jäsenet osin liittyivät uuden seuran jäseniksi, mutta moni liittyi muiden seuran jäseniksi, jos liittyi lainkaan seuraan. Toiminnassa näkyi vastakkain asettelu eri seuraan kuuluvien kesken. Erilaisten tapahtumien järjestäminen lähes loppui, mikä lisäsi pelaajakatoa. Ravintola jäi budjetoiduista tavoitteistaan selvästi, koska asiakaskunta puolittui. Yhtiö teki ravintolan voimassa olevaan sopimukseen muutoksia, jotka mahdollistivat ravintolatoiminnan jatkumisen. Yhtiön kentät olivat hyvässä kunnossa koko pelikauden ajan. Talous Yhtiön taloudellinen tila olihuono koko tilivuoden ajan. Perussyytähän olilähinnä se, että osakkaiden myytyä noin 300 osaketta ne päätyivät tahoille, jotka eivät maksaneet osakkeeseen kohdistuvia maksuja. Suurin yksittäinen osakas, joka jätti hoitovastikkeet maksamatta, on Nordic Golf lnvestment Ltd, jolta yhtiöllä oli vuoden lopulla merkittäviä saamisia. Muut uudet osakkaat olivat pääsääntöisestijoko ulosotoissa varattomiksitodettuja yksityishenkilöitä tai liiketoimintaa harjoittamattomia varattomia yrityksiä. Yhtiö käyttilaki- ja konsultointipalveluihin merkittäviä summia vuoden aikana. Yhtiö nostikanteen noin 200osakasta vastaan, jotka eivät olleet maksaneet hoitovastikkeitaan. Vastaajat nostivat yhtiötä vastaan vastakanteita, ja kaikkien juttujen käsittely oli kesken vuoden lopulla. Konsultointipalveluja ostettiin, koska pyrittiin selvittämään mm. NGI:n omistajatahoja ja sen toiminnan oikeùtuksia Suomessa. Yhtiön toimintaa pyrittiin sopeuttamaan vähentyneisiin tuloihin, mutta se onnistui vain henkilöstökulujen osalta. Kentänhoidon kulut, toimitilakulut ja monet hallinnon kulut ovat pitkälti vakiot riippumatta toiminnan laajuudesta. Kentänhoidon kalustoa ei uusittu. Yht öllä olivuoden lopulla velkaa noin Lainoja lyhennettiin tilivuoden aikana noin Yhtiön likviditeetti parani hetkellisesti, kun yhtiö otti osakaslainan Pirjo Fredrikssonilta syyskuussa. Lainan vakuudeksi annettiin arvosta yhtiön kiinnityksiä. Laina sovittiin maksettavaksi elokuussa Yhtiö laskuttimarraskuussa tulevan vuoden yhtiövastikkeet. Vuoden loppuun mennessä saatu vastiketulo käytettiin vuoden 2014 laskuihin ja osin vuoden 2015 menoihin.

3 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi KOy Kotojärven Golfklubion Oy KotojärviGolf Ab:n täysin omistama tytäryhtiö, joka hallinnoiklubitaloa sekä sen alla ja ympärillä olevaa maa-aluetta (noin m2). KOy:n kirjanpito on erillinen golfyhtiöstä, mutta sen reskontrat hoidetaan golfyhtiön kirjanpidon sisällä. KOy:n kuluja ovat toiminnan kulut, esim. energia, vesí, mahdolliset korja usmenot ja ravintola keittiön ka luston yllä pito. KOy saa tulonsa golfyhtiöltä hoitovastikkeena. Vuonna2Ot4 hoitovastike ei riittänyt kattamaan menoja, joten tulos olitappiollinen. KOy:llä oli velkaa vuoden lopulla noin Tilivuoden aikana jätettiin tekemättä sovittu lainanlyhennys varojen puutteen vuoksi. KOy:n hallituksen puheenjohtajana toimi Björn Fredriksson, jäsenet olivat Jaakko Ketola ja Mikael Wiren. Golfyhtiön toimitusjohtajalle annettiin keväällä 20L5 KOy:n asioiden hoitamista varten prokura. Arviot tulevasta toiminnasta Jos golfyhtiön osakaspohjaksi vakiintuu nykyinen asetelma eikä joidenkin osakkaiden maksuhalu parane, yhtiö ei voi jatkaa toimintaansa totutulla tavalla. Toiminnan kulut (vuokramenot, toimitilakulut, henkilöstökulut) ovat liian suuret suhteessa tuloihin. Käytössä oleva klubitalo on iso, siinä on osin hukkatilaa ja sen lämmittäminen on kallista. Kentänhoidon hoitotasosta on tingíttävä, Yhtiö pyrkii löytämään ratkalsuja varsinkin toimitilakulujen pienentämiseksi. Yksi ratkaisumalli on klubitalon myyminen ja siihen vuokralaíseksijääminen. Asiasta on käyty alustavia neuvotteluja. Kauppa toteutuessaan pienentäisi laina- ja korkovastuita ja poistaisi kiinteistöveron rakennuksen ja tontin osalta. Rantakenttä on vuokrattu yhtiön käyttöön. Vuokrauksen jatkamisen perusteita eiole ainakaan nyt näkyvissä. Kentänhoidon tiloista osa on KOy Kotojärven Kartanon tiloissa, mikä eijatkon kannalta ole tarkoituksenmukaista, koska yhtiöllä on osoittaa omissa tiloissa paikka verstaalle, Yhtiön uusi toimiva johto on neuvotellut yhtiöiden lainat uudelleen. Velkapääomat ovat entiset, mutta laina-aikoihin on tehty muutoksia, jotka helpottavat toiminnan pyörittämistä. Yhtiö tarvitsee tämän kesän aikana lisärahoitusta suoriutuakseen kevään ja kesän ostolaskuista ja pystyäkseen jatkamaan toimintaansa normaalisti. Neuvottelut lisärahoituksen saamiseksi ovat tätä kirjoittaessa kesken. Tulevat oikeudenpäätökset koskien nostettuja kanteita eivät ole taloudellisesti yhtiölle erityisen merkittäviä kuluvana tilikautena, koska niistä eikäytännössä kerryvastikkeita, sillä käräjäoikeuden päätöksistä valitettaneen.

4 Oy Kotojärvi Golf Ab Kimmo Pennanen T!LINPAATOS Tase Vastaavaa o Aineellisethyödykkeet Merkittävimmät omistukset ovat maa-alueet, muutamat rakennelmat ja kentänhoidon kalusto. Merkille pantavaa on, että taseessa on keskeneräiseksi merkitty hankinta 4330,38. Se sisältää 8-väylän lyöntipaikkamuutoksen valmistelut. Tämä ei liene enää keskeneräinen työ. Kirjausta on syytä muuttaa seuraavassa tilinpäätöksessä. o Sijoitukset Yhtiö on sijoittanut rahoítusvastikkeita ,03 KOy Kotojärven Golfklubiin. Vastikkeilla on ylläpidetty klubitaloa. o Lyhytaikaisetsaamiset Yhtiöllä on ollut vuoden 2014 lopussa myyntisaamisia ,38. Tämä summa koostuu vuosien L4 aikana reskontraan kirjatuista laskuista, joita ei ole vuosien aikana riittävällä tarkkuudella joko siivottu pois tai pyritty saamaan maksetuksi. Tällä hetkellä myyntisaamiset ovat murto-osa tuosta summasta, koska epävarmat ja vanhentuneet saatavat on kirjattu luottotappioiksi. Lainasaamiset on kirjattu myyntilaskuksi tänä keväänä. Muut saamiset ovat arvonlisäveropalautuksia. Síirtosaamiset sisältävät vuoden 2014 puolella maksettuja vuoden maa-aluevuokria sekä vuonna laskutettuja vuoden 2015 yhtiövastikkeita, jotka on kirjattu luottotappioksi alv-palautusten saamiseksi (NGl). Tämä on ainoa merkittävä muutos taseen vastattavaa-puolella verrattuna vuoteen Vastattavaa o Vieras pääoma Lainoja on lyhennetty yhteensä noin Saadut ennakot ovat vuoden 2015 hoitovastiketuloja, jotka ovat tuloutuneet vuoden 2014 puolella. Ostovelkoja olimerkittävä määrä vuoden lopussa. Suurin osa oli erää ntyneitä ostolaskuja. Siirtovelat ovat vuoden 2015 hoitovastikelaskuja, jotka eivät olleet vuoden 2014 lopussa tuloutuneet.

5 Tuloslaskelma Liikevai hdossa ta pa htu neet merkittävät m uutokset: Rantakentän tuotto putosi noin 35 %. Myyntivarasto (pro shop) kirjattiin arvottomaksi, pro shop -myynti yli puolittui. Yhteistyö- ja mainossopimuksia ei laskutettu lainkaan. Ulkopuoliset palvelut (ravintolaostot) pienenivät merkittävästi, koska yritystapahtumien järjestäminen väheni, pro laskutti omat tuntinsa itse ja Kultakorttitilitykset jäivät pois. Yhdistyksen maksama palvelumaksu puolittuijohtuen uuden seuran koosta verrattuna aiempaan. Henkilöstökulut laskivat noin 35 %. Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattiin 2L2.7OO luottotappiota, jotka muodostuivat lähinnä niiden osakkeiden hoitovastikkeista, joiden omistajat ovat maksuhaluttomia tai -kyvyttömiä. Korkokuluja maksettiin noin

6 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös Oy Kotojärvi Golf Ab Kotojärventie Laukkoski Kotipaikka: Pornainen Y-tunnus: TASEKIRJA Tämä tasekirja on säilytettävä asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki Arkistovi ite :

7 Oy KotojärviGolf Ab, ïilinpäätös TILI NPAÄTÖS TI U XRUDELTA ',t4 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Käytetyt tositelajit ja tilikirjat 9 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 10 Arkistovi ite:

8 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös TASE VASTAAVAA PYSWÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja -rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSWAT VASTAAVAT YHTEENSA VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSA , , , , , , , , , , ,42 I , , , , , ,32 0,00 I864,26 0,00 I864, , s9, , , , , , , , ,88 372, , , , , ,02 Arkistoviite:

9 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös TASE VASTATTAVAA OMA PAAOMA Osakepääoma Muut rahastot (oy) Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) Muut rahastot (oy) Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PAAOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PAÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 s48205, , , , , ,02 Arkistoviite:

10

11 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös LIITETIEDOT TI LIN PAÄTÖKSEN LAATI M ISTA KOSKEVAT LI ITETI EDOT Konsemin tiedot Konsernitilinpäätöksen laatiminen Konsernitilinpäätöstä ei laadita, koska yritys on pieni yhtiö ja osinkoa ei makseta Tytäryhtiön nimi ja kotipaikka Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi, Pornainen Y-tunnus: Tilikauden tulos ,30 Oma pääoma ,30 Sisäinen osakkeenomistus Osuus osakkeista: 100% Kirjanpitoarvo ,94 euroa Kirjanpitoarvo ,94 euroa Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa ja niistä on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenon vähennykseksi on kirjattu saadut avustukset. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL S luvun 6 $ 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen luovutush intaan. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön omistamien kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunn telman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enint. kolme vuotta (3v ) sekä elinkeinoverolain mukaiset pienhankinnat on kirjattu kokonaan tilikauden kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: HyödykePoistomenetelmä Raken nu ksett o/o menojäännöspoisto Rakennelmat 20%menojäännöspoisto o Koneet ja kalusto, Koneet ja kalusto, Koneet, pitkäaikai Autot ja ku ljetusvä line el I 5% menojäännöspoisto Golfkenttä40 v. tasapoisto Golfkentän perusparannus 40 v. tasapoisto Vesi- ja viemärilinja40 v. tasapoisto Kastelujärjestelmä 1 0 v. tasapoisto Tie ja paikoitusaluel0 v. tasapoisto Toimistotila/klubitalo, perusp.l 0 v. tasapoisto isto TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liikevaihdon erittelyt Hoitovastikkeet Greenfee- ja rangetuotot Pro Shop-myynti Muu myynti Liikevaihto Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät Tuotot omlstusyhteysyrityksistä Tuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Arkistoviite: , , , , , ,32 0, , , , , , , , , ,22 0,00 0,00-780, ,96 6

12 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös' LIITETIEDOT TAS EEN VASTAAVIA KOSKEVAT LI ITETIEDOT ' Myyntisaatavat HALLITUKSEN SELOSTUS TILINPAATÖKSEN JÄLKEISISTÄ YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUM ISTA. Yhtiökokouksessa päätetty vastike vuodelle 201 5: Yhtiökokouksessa päätettyyn vuodelta 2015 perittävään vastikkeen maksamiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä Vastiketta ei hallituksen käsityksen mukaan saada perittyä Nordic Golf lnvestment Ltd - nimiseltä yhtiöltä eikä kahdelta muulta varattomaksi toc etulta osakkeiden tukkuostajalta. Ostettujen osakkeiden yhteismäärä on n. 300 kpl. Nämä vastikesaamiset on kirjattu alas. Tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä oli muita vastikesaamisia yhteensä euroa. Määrä vastaa edellisten vuosien tasoa. Maksamattomien vastikkeiden velkomuskanteet: Oy Kotojärvi Golf ab on nostanut yli 200 perimiskannetta Nordic Golf lnvestment Ltd:lle osakkeensa myyneitä entistä osakkeenomistajaa vastaan. Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi tuomion, jossa kyseisen kaltaisen kaupan tehnyt myyjä velvoitettiin maksamaar ylimääräinen vastike ja I erä vuoden 20'14 vastikkeesta. Kesällä 2015 tulee todennäköisesti pari päätöstä lisää. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen. Kassavirtavaikutusta ei asialla ole vuonna TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LI ITETIEDOT Oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä: Osakepääoma 2001 Osakepääoma Oma pääoma, Rahastot 2061 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto Lainanlyhe n nysra ha sto Edellisten tilikausien voitto/tappio 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden Voitto/Tappio VAKUUDET JA VASTUUS ITOUM UKSET Velat tase-erittäin Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen Annetut vakuudet vakuuslajeittain Lainat rahoituslaitoksilta, annetut kiin nitykset Kiinteistökiinnitys Laukkoski, Niemenpelto 10:70 Kiinteistökiinnitys Laukkoski, Niemenpelto '10:70 Lainat rahoituslaitoksilta, annetut pantit Vaku uten a e rityispa ntta u s/-ta ka u s, sop i m u sn ro. Ft M uut annetut vastuusitoumukset Muu yhteisötakaus, velallinen Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi Leasingvuokrasopimusvastuut Avoimien leasing-vuokrasopimusten nimellismäärät Seuraavan 12kk aikana erääntyvät Seuraavan 1-5v aikana erääntyvät Jäännösarvot LI ITETI EDOT HENKI LOSTOSTA JA TOIM I ELI NTEN JASEN ISTA Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät Tilikauden aikana palveluksessa olleiden toimihenkilöiden lukumäärä keskimäärin Tilikauden aikana palveluksessa olleiden työntekijöiden lukumäärä keskimäärin Arkistoviite: I , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 13,00 5,00 8, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 15,00 5,00 10,00

13 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös LIITETIEDOT OSAKEYHTIÖLAIN 1 I MU]GISET LIITETIEDOT Osakepääoma osakelajeittain ja osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset Osakkeiden oikeuksien täydelliset tiedot on esitetty yhtiöjärjestyksessä. Sarja D 100 kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä 1 700,00, äänivalta: 1 ääni/kpl Sarja B 1548 kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä ,00, äänivalta: 1 ääni/kpl Sarja C 202kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä 3 434,00, äänivalta: 1 ääni/kpl Yhteensä 1850 kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä Aktiiviset ja passiiviset osakkeet Sarja B 1548 kpl, aktiiviset 729, passiiviset 819, äänivalta 1 ääni/kpl Sarja C 202kpl, aktiiviset 39, passiiviset 163, äänivalta 1 ääni/kpl Sarja D '100 kpl, aktiiviset 1, passiiviset 99, äänivalta 1 ääni/kpl Yhteensä 1850 kpl, aktiiviset 769, passiiviset 1081 I.ASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA Vapaa pääoma , ,56 Voitonja kokelpoiset varat 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , filkauden voitto 0, , Tilikauden tappio ,59 0,00 Hallituksen esitys voittovarojen käyttä m isestä Tilikauden tappio oli ,59 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien tulostilille. Osinkoa eijaeta. Yhtiön asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Arkistoviite:

14

15 Oy KotojärviGolf Ab, a Tilinpäätös J22014 vv?- ti TILINPAÄTÖSMERKINTA 4æç,w / 7 &ctî Arkístoviite:

16 H ELLE PARTNERS r (2) TITINTARKASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olen tarkastanut Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 'J,.1, ,.!L2014. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja to m tusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainho to on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu to menp teitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaisettilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yht ön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Muuta seikkaa koskeva lisät eto Yhtiön rahoitusneuvotteluja ei ole vielä saatu päätökseen. Tällä voi olla vaikutusta toiminnan normaaliin jatkumiseen. Lausuntoani ei ole mukautettu tämän seikan osalta. Helle Partners Oy Fredrikinkatu 55 A, Helsinki, Finland Puh./Tel Y-tunnus/Finnish Business ld: i

17 H ELLE.:I. PARTNERS Tilinpäätökseen sisältyy myyntisaamisia , 01 euron edestä, joita ei ole maksettu pääkirjan mukaan. Lausuntoani ei ole mukautettu tämän seikan osalta. Huomautus Lausuntoani mukauttamatta esitän huomautuksena, että tilinpäätös on laadittu ja allekirjoitettu kirjanpitolain 3 luvun 69:n mukaista tilinpäätöksen laatimisaikaa koskevaa säännöstä noudattamatta. Helsinki, Timo Helle, KHT Hcllc Partners Oy Fredrikinkatu 55 A, Helsinki, Finland Puh./Tel Y-tunnus/Finnish Business ld: i

18 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklub TILINP;\ÁTöS 2014 Kimmo Pennanen OL5 Tase Vastaavaa Pitkäaikaisetmuutlainasaamiset Yhtiöllä on noin saaminen, joka liittyy yhtiön rakennusajan järjestelyihin. Ajatuksena oli, että alakertaa hallinnoitoinen yhtiö ja yläkertaa toinen. Yhtiöiden välille olitarkoitus tehdä hallinnanjakosopimus, joka kuitenkin on jäänyt tekemättä. Saaminen sisältää "yläkertaa" hallinnoivalta yhtiöltä rakennustöiden kustannuksia sekä puolettalon alla olevan tontin ostohinnasta. Koska järjestelyt ovat jääneet toteutumatta, lienee paras poistaa saaminen vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Osa vanhoista siirtosaamisista on kirjattu vuonna 2015 myyntilaskuiksi. Lisäksi summassa on epäselviä saatavia vuoden 2013 liikaa maksetuista palkoista. Vastattavaa e Vieras pääoma Yhtiö eiole lyhentänyt lainojaan vuonna Taseeseen on kirjattu lainanhoito-ohjelman mukainen lyhennys noin , Tuloslaskelma Yhtiössä ei ole ollut palkattua henkilökuntaa vuonna Toimitilakuluista vain osa on kirjattu KOy:n tilinpäätökseen. Loput on kirjattu golfyhtiön tilinpäätökseen.

19 Kiinte istö Oy Kotojärven Golfklu bi, T linpäätös ,:12.2A14 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi Kotojärven kartanotie Laukkoski Kotipaikka: Pornainen Y-tunnus: TASEKIRJA Tämä tasekirja on säilytettävä asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki Arkistoviite: Og 1

20 Ki nte stö Oy Kotojärven Golfklubi, Tilinpäätös TI LI N PAATOS TI TI XRUDELTA 1.',, Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Käytet t tositelajit ja tilikirjat 7 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 8 ArkistoVf ite :

21 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi, Tilinpäätös VASTAAVAA PYSWÄTVASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja -rakennelmat Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSWÄT VASTAAVAT YHTEE NSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEEN SA VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , ,93 4ø'6223, , , , , , , ,98 0,06 0, , , , ,08 87,40 622, , , , ,83 Arkistoviite:

22 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi, Tilinpäåitös 'l J VASTATTAVAA OMA PAAOMA Osakepääoma Muut rahastot (oy) Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) Muut rahastot (oy) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy) Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäiaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PAAOMA YHTEENSÁ VASTATTAVAA YHTEENSA I532, , , , , , s0, , , , ,60 0, ,26 I 757,50 I532, , , , , , , , , , , , ,91 I 371, , , , , , ,83 Arkistoviite:

23 Kiiñteistö oy KotQjä rven GoLfktubi, Tilinpäätös'l.1.20' j Aß Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkatja palkkiot Henkilösivukuf ut Muut henkilösivukulut Henkilöskikulut yhteensä Poistof ja arvonalenfu miset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille Arkistovi ite; =oo 1

24 Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi, TilinpËiätös LIITETIEDOT 31.12: TI LI N PÁATOKS EN TAATI M I STA KOSKEVAT LI ITETI EDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenoon. Rakennuksista ja rakennelmista on lehly 7o/o menojäännöspoisto, koneista ja kalustosta 25o/o menojäännöspoisto. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LI ITETI EDOT Oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä: Osakepääoma 2001 Osakepääoma Oma pääoma, Rahastot 2061 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto 2071 Muut rahastot (oy) 2081 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio 2251 Edellisten tilikausien voittoitappio Tilikauden Voitto/Tappio VAKUUDET JA VASTUUS ITOUM UKSET Velat tase-erittäin Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen Annetut vaku udet vakuuslajeittain Lainat rahoituslaitoksilta, annetut kiinnitykset Muut annetut vakuudet Takaaja Oy Kotojärvi Golf Ab, rajoitus: pääoma , , , , , , , , , , , , , ,5' , , , , , , , ,29 s94 600, ,00 Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen LI ITETI EDOT HENKI LOSTOSTA JA TOI M IELINTEN JASEN ISTA Henkilöstön lukumäärä Yhtiön palveluksessa ei tilikauden aikana ollut henkilöstöä. Arkistoviite:

25 Selite Arkistoin'titdpa. - -:ì', Järjestelmän muodostamat Sähköinen Muut Sähköinen Pankki Sähköinen Automaattiset Sähköinen tilinpäåtöskirjau kset Pääkirjq Päivëikirjâ Tasekirja

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2011-1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sis6llysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddt6smerkintd

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VIRPINIEMI GOLF OY

TILINPÄÄTÖS VIRPINIEMI GOLF OY TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2016 31.12.2016 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot