NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0) www. nexia- fì

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì"

Transkriptio

1 NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 't.az.2or3. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. H al I itu kse n j a toi m itu sj o htaj an vastu u Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. T i I i nta rkastaj an ve lvo Ilí su u det Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvaus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia taiyhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksitarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa voittoa ,87 euroa, antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisestioikeat ja riittävättiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. T i e ty n s e i ka n p ai n otta m i sta kos keva li s äti eto Haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen liitetietojen kohdissa "Saamiset ja keskeneräiset oikeustoimet" sekä "Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet asiat". Liitetietojen mukaan yhtiöllä on merkittäviä riidanalaisia ja epävarmoja saamisia osakkailtaan/entisiltä osakkailtaan. Yhtiön hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin yhtiön maksuvalmiuden ja toimintaedellytysten varmistamiseksi. Helsingissä 24. päivänä kesäkuuta zor4 '(/.v' Oy, KHT-yhteisö kka Havaste HT Tölögatan l5 E 88 OO I OO HELSINKI/HELSINGFORS FINLAND Puh./Tel (0) O Fax +358 (0) www. nexia- fì Y-tunnus/FO-nummer Toimistot/Kontor Helsinki, Imatra, Jyr,äskylä, Kotipaikka: Helsinki Kuopio, Lappeenranta. Riihimäki, Hemort: Helsingfors Turku

2 Oy KotojäruiGolf Aþ, 1542ç41-8 Tilinpäåitös 1.1, Oy Kotojärvi Golf Ab Kotojärventie Laukkoski Kotipaikka: Pornainen Y-tunnus: TASEKIRJA Tämä tasekirja on säilytettävä asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Vantaa

3 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös TILINPÄÄTÖS I UXNUDELTA t Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Käyte\ t tositelajit ja tilikirjat 9 Tilinpäätöksen allekirioitus ja tilinpäätösmerkintä 10

4 Oy Kotojärvi Golf Ab, Tilinpäätös VASTAAVAA PYSWATVASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja -raken nelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSWAT VASTAAVAT YHTEEN SA VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet Vaihto-omaisuus yhteensa Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,87 I , , , , , , ,32 I864,26 I864, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29

5 Oy Kotojärvi Golf Ab, Tilinpäätös VASTATTAVAA OMA PAAOMA Osakepääoma Muut rahastot (oy) Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) Muut rahastot (oy) Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PAÂOMA YHTEENSÄ VIERAS PAAOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PAÄOMA YHTEENSA VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , , , '10, , , , , , /.8, , , , , , , , , , , , , , ,50 82',t 875, , ,29 Arkistoviite:

6 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös j Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yfi teensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yñteensä Liiketoiminnan muut kulut , ,18 -æs27, ,59 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille

7 Oy Kotojärvi Golf Ab, Tilinpäätös J22013 LIITETIEDOT TILINPAATOKSEN LAATI M ISTA KOSKEVAT LI ITETIEDOT Konsemitilinpäätöstti ei ole laadittu Tytäryhtiön nimi ja kotipaikka Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubi, Pornainen Y-tunnus: _2012 Sisäinen osakkeenomistus Osuus osakkeista: 100% Kirjanpitoarvo ,22 euroa Rahoitusvastike 20' ,36 euroa Kirjanpitoarvo ,58 euroa Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa ja niistä on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenon vähennykseksi on kirjattu saadut avustukset. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL S luvun 6 $ 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen luovutushintaan. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön omistamien kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enint. kolme vuotta (3v.) sekä elinkeinoverolain mukaiset pienhankinnat on kirjattu kokonaan tilikauden kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: HyödykePoistomenetelmä Raken nu kset7 o/o menojään nöspoisto Rakennelmat 20%menojäännöspoisto Koneet ja kalusto, kenttä1 5% menojäännöspoisto Koneet ja kalusto, klubitalol 5% menojäännöspoisto Koneet, pitkäaikaiset 20 v20 v. tasapoisto Autot ja kuljetusväline ei 1 5% menojään nöspoisto Golfkenttä40 v. tasapoisto Golfkentän perusparannus 40 v. tasapoisto Vesi- ja viemärilinja40 v. tasapoisto Kastelujärjestelmä1 0 v. tasapoisto Tie ja paikoitusaluel0 v. tasapoisto Toimistotila/klubitalo, perusp.l0 v. tasapoisto Saatuihin ennakkoihin on kirjattu myyntisaamisiin vuonna 2013 laskutetut vuoden 2014 hoitovastikkeet TU LOSLASKELMAA KOSKEVAT LI ITETI EDOT Liikevaihdon erittelyt Hoitovastikkeet Greenfee- ja rangetuotot Pro Shop-myynti Muu myynti Liikevaihto Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokul ujen yhteismäärät Tuotot omistusyhteysyrityksistä Tuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Myyntisaatavat , , , , , ,22 0,00 0,00-780, , , , / , , ,08 0,00 0, , ,32 RIIDANALAIS ET 6

8 Oy Kotojärvi Golf Ab, Tilinpäätös LIITETIEDOT SAAMISET JA KESKENERAISET OIKEUSTOIMET Taseeseen on merkitty yhtiökokouksessa päätettyyn ylimääräiseen 80 :n vastikkeeseen liittyviä saamisia osakkailta yhteensä Yhtiö on käynnistänyt perintätoimet käräjäoikeudessa niitä osakkaita kohtaan, jotka eivät ole maksaneet vastikkeita.'merkittävä osa ko. vastikkeensa maksamatta jättäneistä osakkaista on myynyt osakkeensa Nordic Golf lnvestment Ltd:lle. Kauppoja on tehty 198 osakkeesta. Yhtiö on rekisteröity Seychellien saarille. Kaupat on tehty kyseisen 80 :n erääntymisen jälkeen. Ostajina on toiminut myös muita tahoja, näiden kauppojen lukumäärä on n kpl. Yhtiö katsoo, että sillä on kiistaton saaminen myös sellaisilta osakkeensa myyneitä entisiltä osakkailta, jotka ovat myyneet osakkeensa kyseisen 80 :n vastikemaksun erääntymisen jälkéen. Yhtiö katsoo, että kyseiset saatavat saadaan perittyä. Maksusta kieltäytyneet entiset osakkaat ovat esittäneet, että vastikkeen maksuvelvollisuus liittyy pelkästään osakkeen omistukseen. TILINPAATÖKSEN JALKEEN TAPAHTUNEET ASIAT Yhtiökokouksessa päätettyyn vuodelta 2014 perittävään 830 :n suuruiseen vastikkeen maksamiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Vastikkeen ensimmäinen erä on erääntynyt Yhtiö on käynnistänyt perintätoimet käräjäoikeudessa niitä osakkaita kohtaan, jotka eivät ole maksaneet kyseistä vastiketta. Tilanne on sama kuin yllä esitetyssä 80 :n vastikkeessa. Vuoden 2014 vastikkeita on erääntyneen vastikkeen osalta tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä maksamatta 293 osakkeelta eli 'l ,00 euroa. Yhtiö ei ole ryhtynyt tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä toimiin näiden vastikkeiden perimiseksi muuten kuin muistutuslaskut lähettämällä. Maksusta kieltäytyneet entiset osakkaat ovat esittäneet, että vastikkeen maksuvelvollisuus liittyy pelkästään osakkeen omistukseen. Hallituksen muut toimet tilinpäätöksen jälkeen Hallitus perii em. saamisia mahdollisimman tehokkaasti ja asiasta on käynnistetty erillinen oikeusprosessi, josta ei tulla hallituksen arvion mukaan saamaan suorituksia kuluvan tilikauden aikana. Hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksuvalmius on kireä tulevan kesän aikana ja hallitus on valmistellut eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LI ITETIEDOT Oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä: Osakepääoma 2001 Osakepääoma Oma pääoma, Rahastot 2061 Yhtiöjärjestyksen mukalnen rahasto 207 I Lainanlyhen nysrah asto Edellisten tilikausien voitto/tappio 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden Voitto/Tappio Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvä pitkäaikainen vreras paaoma VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat tase-erittäin Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen Annetut vakuudet vakuuslajeittain Lainat rahoituslaitoksilta, annetut kiinnitykset Kiinteistökiinnitys Laukkoski, Niemenpelto 10:70 Lainat rahoituslaitoksilta, annetut pantit Vakuutena erityispanttaus/-takaus, sopimusn ro. Ft Muut annetut vastuusitoumukset Muu yhteisötakaus, velallinen Kiinteistö Oy Kotojärven Golftlubi Leasin gvuokrasopimusvastuut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32

9 Oy Kotojärvi Golf Ab, Tilinpäätös 1.1, Avoimien leasing-vuokrasopimusten nimellismäärät Vuonna 2014 erääntyvät Vuonna 2015 tai sen jälkeen erääntyvät Jäännösarvovastuut LIITETÍËööî HFN.JATOIMÉLINÍËN JA8ENIST-Ã : Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät Tilikauden aikana palveluksessa olleiden toimihenkilöiden lukumäärä keskimäärin Tilikauden aikana palveluksessa olleiden työntek'rjöiden lukumäärä keskimãar.in (lyhyet työsuhteetf OSAKËYHTIöI.EIN 1 I MUKAISET I.I TETIEDOT Osa kepääoma osakelajeitta in ja osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasiall iset määräykset Sarja D 100 kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä 1 700,00, äänivalta: I äänilkpl , , , ,00 15,00 5,00 10,00 Sarja B 1548 kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä ,00, äänivalta: I ääni/kpl Sarja C 202kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä 3 434,00, äänivalta: I ääni/kpl Yhteensä 1850 kpl, nimellisarvo 17,00, yhteensä :Akt visêt:ia passiiviset osãkiglet Sarja B 1548 kpl, aktiiviset 729, passiiviset 819, äänivalta 1 iläni/kpl Sarja C 202 kpl, aktiiviset 39, passiiviset 163, äänivalta 1 Ëiäni/kpl Sarja D 100 kpl, aktiiviset 1, passiiviset 99, äänivalta 1 ääni/kpl Yhteensä 1850 kpl, aktiiviset 769, passiiviset 1081 LASKELMA VOITONJAKOKELPOIS STA VAROISTA Vapaa pääoma Voitonjakokel poiset va rat 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 2371 Tilikauden voitto 2375 Tilikauden tappio Hal litu ksen esþs voittova rojen käyttä m isestä Tilikauden voitto oli ,87 euroa. Hallitus esittää, että voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa ja että tilikauden voitto siirretään kokonaisuudessaan voittovarojen tilille. Yhtiön asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. A kistoviits

10 Oy KotojärviGolf Ab, Tilinpäätös '13 Selite Järjestelmåin muodostamat Jaksotukset Muut Ostolasku Ostosuoritus Pankki Automaattiset ti I i n päätös ki rjau kset Pääkirja Päiväkirja Tasekirja Arkistoviite: 201&006

11 Oy Kotojärvi Golf Ab, Tilinpäätös Ti I i n päätöksen al leki rjoitus ja ti I i n päätösmerki ntä?a^"^^ir^^.. (TG tct Mikael Wirén Hannu Aarrelampi TILINPAÄTÖSN ERTIruTA Paikka Aika,lq þ /.0/ 7 iriukk" Havaste, þ t 10

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot