FAI:N VES YM. SOVELLUKSIA Korvausperusteita (VES)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FAI:N VES YM. SOVELLUKSIA 15.12.2006 Korvausperusteita (VES)"

Transkriptio

1 FAI:N VES YM. SOVELLUKSIA Korvausperusteita (VES) Ateriakorvaus virkamatkasta (ei pv rahaa) 7,50 7,75 Ateriakorvaus virantoimitusmatkalta 2,02 2,02 Kokopäiväraha 30,00 31,00 Puolipäiväraha 14,00 14,00 Oman auton käyttökorvaus euroa/ajo km yli km lisämatkustaja 0,42 0,37 0,02 0,43 0,38 0,02 Oman auton käyttökorvaus, yli km 0,37 0,48 Oman auton käyttökorvaus, lisämatkustaja 0,02 0,02 Majoituskorvauksen enimmäismäärä, Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen muut kunnat 139,00 93,00 93,00 141,00 92,00 Henkilöstö lääkärintodistus (Jory ) Taannehtivasti kirjoitettuja lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksia ei hyväksytä palkallisen sairausloman perusteeksi, mikäli todistuksen kirjoittaja ei erikseen ole hyväksyttävästi perustellut todistuksen taannehtivuutta. Henkilöstö lomautukset (Jory ) Palkanlaskija huolehtii ilmoitukset työvoimatoimistolle ja Pohjola vakuutusyhtiölle. Henkilöstö matkakorvaukset (Jory ) Viranhaltijan (myös päätoimisen tuntiopettajan, jolle on määrätty sijaintipaikka) siirtyessä oppituntien takia saman työnantajan palveluksessa tulosyksiköstä toiseen noudatetaan VES:n säännöksiä. Yleensä maksetaan oman auton käytön mukainen km korvaus. Periaatteessa aina kun matka tapahtuu kesken työpäivän. Jokaiselle instituutin päätoimiselle opettajalle on määrätty sijaintipaikka. Jos ensimmäinen tai viimeinen tunti on jossain muussa yksikössä kuin sijaintipaikassa, matkasta vähennetään aina normaali päivittäinen työmatka varsinaiseen sijaintipaikkaan. Opettajan tulee täyttää normaalisti matkalaskulomake (Printel no 5031). Yksikköjen välillä noudatetaan seuraavia yhtenäisiä matkapituuksia: Forssan toimipiste Tammelan toimipiste 8 km Tammelan toimipiste Liesjärven toimipiste 20 km Forssan toimipiste Liesjärven toimipiste 28 km. Henkilöstö matkakorvaukset ja päivärahat (Jory ) Matkakorvausten laskeminen virkamatkoilla alkaa työpaikalta ja päättyy työpaikalle lukien, mikäli virkamatka tapahtuu työaikajärjestelmän mukaisena työpäivänä tai kyseessä on instituutin järjestämä yhteinen 5 päiväinen koulutustilaisuus, johon opettaja on velvoitettu osallistumaan. Matkakorvaukset lasketaan kuitenkin suoraan kotoa virkamatkakohteeseen siinä tapauksessa, että ne tulevat selkeästi pienemmiksi kotoa kuin työpaikalta. Menettely merkitään kurssianomuslomakkeeseen. Henkilöstö muistaminen (Jory ) Päätettiin, että merkkipäivälahjoina annettavat lahjakortit käsitellään jatkossa veronalaisena tulona saajalleen Henkilöstö sijaiset (Jory )

2 Lyhytaikaisia sijaisia ei palkata oppilaitoksen lomien (ei esim. talvilomankaan) ajaksi, ainakaan silloin, kuin sijainen palkataan opetusperiodia lyhyemmäksi ajaksi. Viranhaltijapäätöksessä on mainittava asiasta. Opettajasijaiselle maksettavista lomakorvauksista huolehtii taloustoimisto VES:n säännösten mukaisesti. Henkilöstö sivutoimi (Jory ) Päätettiin, että esimies kirjaa viranhaltijapäätöksellä muut kuin voimassa olevan virkasäännön 13 :n 1 momentissa tarkoitetut sivutoimet ja lähettää päätöksestä tiedon johtavalle rehtorille. Henkilöstö TYKY toimintaan liittyvät tapaturmat (Yhtymähallitus ) Hyväksyttiin TYKY toimintaan liittyvien tapaturmien korvaaminen yhteistoimintaryhmän esittämällä tavalla ja ehdoilla vuodesta 2004 alkaen. Yhteistoimintaryhmä on päättänyt ehdottanut yhtymähallitukselle, että kuntayhtymä korvaisi suoraan työajan ulkopuolella tapahtuneeseen TYKY toiminnan tapaturmiin liittyvät hoitokulut seuraavilla ehdoilla: korvauksen piirissä on FAI:n päätoiminen henkilöstö ja korvausmenettely koskee TYKY toimintaa tarkoitukseen varatuilla liikunta ja kuntosalivuoroilla sekä koko henkilöstölle työajan ulkopuolella järjestetyissä yhteisissä kuntoilutapahtumissa hoitoonohjaus tapahtuu aina työterveyshuollon kautta korvausta haetaan jälkikäteen kirjallisesti yhtymähallitukselta ja sen suuruus voi olla enintään euroa tapaturmaa kohti korvattaviin hoitokuluihin luetaan vain röntgen, laboratorio ja sairaalakuluja, joista korvaushakemukseen on liitettävä alkuperäiset laskut korvausta maksetaan vasta toissijaisesti (ehdolla, että työntekijä ei saa tapaturmaan korvausta oman henkilökohtainen vapaa ajan vakuutuksensa perusteella). Henkilöstö virkavapaus/työloma (Yhtymähallitus ) Kuntayhtymässä noudatetaan Lounais Hämeen henkilöstöasian neuvottelukunnan suositusta, että anottaessa harkinnanvaraista virkavapautta 4 työpäiväksi, virkavapaus myönnetään, mikäli virkavapausaikaan sisältyy lisäksi 1 vapaapäivä. Anottaessa vastaavasti virkavapautta 5 työpäiväksi virkavapausaikaan tulee sisältyä lisäksi 2 vapaapäivää. Opettajien työpäivistä puhuttaessa tarkoitetaan oppilaiden opetuksellisia päiviä. Henkilöstö virkavapaus/työloma (Yhtymähallitus ) Yhtymähallitus on hyväksynyt noudatettavaksi Forssan ammatti instituutissa Lounais Hämeen henkilöstöasiain neuvottelukunnan suosittaman menettelyohjeen koskien virkavapauksien myöntämistä työntekijöille, jotka ovat siirtymässä toisen palvelukseen: 1) Tilanteissa, joissa viranhaltija/työntekijä on siirtymässä toisen työnantajan palvelukseen, ei myönnetä virkavapautta/työlomaa 2) Virka /työvapaata voidaan kuitenkin myöntää silloin, kun sijaista ei tarvita tai sijainen saadaan omasta henkilökunnasta eikä se aiheuta haittaa töiden sujumiselle tai palveluille 3) Virkavapaata voidaan myöntää tapauksissa, joissa työntekijän (esim. ammatillisten aineiden opettaja) tarkoituksena on hankkia työelämässä lisää ammatillista osaamista. Menettelyohjeen lähtökohtana on ollut se, että pätevän sijaisen löytäminen tuottaa useimmiten ja tulevaisuudessa entistä enemmän vaikeuksia ja ylimääräisiä kustannuksia mm. hakuilmoitusten muodossa. Työnantajan kannalta olisi usein järkevintä täyttää vapautuva virka/toimi heti pysyvästi. Opettajat epäpätevyysalennukset (Yhtymähallitus ) OVTES:n A osion 19 :n 2 momentin mukaan viranhaltijan, jolla ei ole asetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta ja jonka palkka määräytyy euromääräisenä palkkana, palkkaa alennetaan hinnoittelukohdan mukaisesta peruspalkasta vähintään 6 % ja enintään 20 %. Jos epäpätevän opettajan palkka muodostuu korkeammaksi kuin siirtymäsäännösten nojalla pätevyyden säilyttäneen vastaavien aineiden opettajan palkka, voi epäpätevyysalennus olla enintään 25 %.

3 Opettajien epäpätevyysalennuksen sovellusohje lukien tulosaluejohtajien harkintavallan lisäämiseksi määräaikaisten opettajien rekrytoinnissa: Ammatilliset aineet Pedagoginen kelpoisuus puuttuu 6 % Vaadittu tutkinto puuttuu 3 12 % (tutkintotasosta riippuen) Vaadittu työkokemus puuttuu 6 % Yhteiset aineet Pedagoginen kelpoisuus puuttuu 6 % Vaadittu tutkinto puuttuu 6 12 % (tutkintotasosta riippuen) Opetusaineessa vaadittu arvosana puuttuu 6 % Vaaditusta tutkinnosta voidaan tehdä suurempikin vähennys (enintään 17 %), mikäli epäpätevän opettajan palkka muodostuisi korkeammaksi kuin siirtymäsäännösten nojalla pätevyyden säilyttäneen. Uutta sovellusohjetta sovelletaan uusiin tai uudelleen palkattaviin viranhaltijoihin: voimassa olevia virkamääräyksiä ei vielä muuteta. Opettajat erityisopetus (Jory ) Johtoryhmän tekemää päätöstä koskien erityisopetuksen ohjeistusta tarkistetaan, koska erityisopetuksen tuntiresurssi sisältyy lukien koulutusaloittaiseen opetustuntikehykseen. Siitä vähennetään erityisopetukseen käytetyt tunnit, joita ovat mm. hojksin laatiminen, josta maksetaan yksi ylituntipalkkio (1,5 tuntia muuta työtä opetuksettomana aikana). Hojks prosessin organisointi ja seuranta (lähtötasotestit, aikataulutus ennen laskentapäivää, hojksien vienti oppilashuoltoryhmään ja tavoitteiden toteutumisen seuranta) päätettiin antaa opinto ohjaajien tehtäväksi ja siitä korvataan 0,5 tuntia/erityisopiskelija/lukuvuosi. Opettajat luentopalkkiot (Jory ) TARKISTAMISTARVETTA!!! Ulkopuoliselle asiantuntijaluennoitsijalle maksetaan pääsääntöisesti opetuksen yhteydessä luennoimisesta 150 mk/tunti ja tohtoritason henkilölle 300 mk/tunti. Terveydenhuoltoalan luennoilta maksetaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle 235 mk/tunti ja erikoislääkärille 275 mk/tunti. Metsäoppilaitoksen luennoilta maksetaan työnopettajalle 118 mk/tunti (erikoisasiantuntijalle 140 mk), teknikolle/insinöörille 140 mk/tunti (erikoisasiantuntija 230 mk), metsänhoitajalle 230 mk/tunti (erikoisasiantuntija mk) ja professorille/lisensiaatille mk/tunti (erikoisasiantuntija 500 mk). Opettajat muu työ (Jory ) TARKISTAMISTARVETTA!!! Todettiin, että KOL:n opettajilla ja opettajilla, jotka opettavat vähemmän kuin 16 tuntia viikossa (esim. TEK LI:n ja KÄTA:n osa aikaeläkeläiset), ei itse asiassa ole OVES:n mukaista suunnittelutyövelvoitetta. KT:n mukaan kaikilla opettajilla on kuitenkin velvollisuus osallistua opettajakokoukseen (luetaan kuuluvaksi opetustyöhön). Vuonna 2004 voidaan maksaa: TEKLI:n ja KÄTA:n osa aikaeläkeläisille opettajille ja KOL:n opettajille opetustyöajan ulkopuolella tapahtuvista kehityskeskusteluista 1 ylityötunti (=1,5 tuntia)/opettaja/ vuosi TEKLI:n ja KÄTA:n osa aikaeläkeläisille opettajille ja KOL:n opettajille johtavan rehtorin järjestämiin työpaikkakokouksiin osallistumisesta VES:n mukainen korvaus (1 ylityötunti (= 1,5 tuntia kokousta) siltä osin kuin työpaikkakokous on järjestetty kunkin opetustyöajan ulkopuolella osastonjohtajille maksetaan kehityskeskusteluista 1 ylityötunti/työntekijä/vuosi. Osastonjohtajille maksetaan korvaus poikkeuksellisesti vain vuoden 2004 osalta: vuoden 2005 osalta katsotaan tilanne uudestaan. Maksatuslistat palkkasihteerille. Opettajat opetustuntien myynti (Jory ) Opetustunnit myydään vain oppilaitoksena: ei esim. rekisteröityjen yhdistysten nimissä.

4 Opettajat palkkojen sisäinen laskutus (Jory ) TARKISTA!!!! Sisäisessä laskutuksessa peritään lukien muilta tulosalueilta opettajaveloituksena 150 mk/yksittäinen oppitunti (+sotu ja eläkemaksua 33,3 %) tai vastaavasti kuukaudessa 600 mk/vvh (+ 33,3 %). Matkakorvaukset sisältyvä em. perusteeseen ja ao. opettajan sijaintipaikan (=tulosalueen esimies) hyväksyy matkalaskut. Näin matkalaskut tulevat huolellisemmin tarkistettua ennen hyväksymistä. Toisaalta ei liian herkästi palkata lisää väkeä luottaen siihen, että tunteja löytyy muista yksiköistä. Instituutin ulkopuolisille em. laskutusperuste on vähimmäisveloitus. Opetus opintomatkakäytännön yhdenmukaistaminen (Jory ) Opintomatkojen kohdalla pyritään yhtenäiseen käytäntöön: yksi opintomatkakäynti korvaa vain ne oppitunnit, jotka opetusryhmällä tai opettajalla on lukujärjestyksen mukaan opintomatkan aikana kukin opintomatka edellyttää lupamenettelyä (hakemusta) instituutti maksaa opetusryhmälle kalenterivuodessa yhden opintomatkan aiheuttamat bussikulut ehdolla, että bussia käyttää samanaikaisesti vähintään 30 opiskelijaa ja että matka kohdistuu korkeintaan 120 km:n etäisyydelle mikäli em. ehdot eivät täyty, opetusyksikön johtaja päättää opiskelijoiden omavastuuosuudesta opettajalle mukanaolo katsotaan VES:n 17 liitteen 1 :n 2 momentin mukaiseksi virantoimitusmatkaksi, jolta maksetaan 2,02 euron suuruinen ateriakorvaus (mahdollisista eväistä peritään 2,02 e) opettajalle ei anneta virkamatkamääräystä, eikä siksi anneta päivärahoja (opintomatkakäynnit katsotaan tavanomaiseen virkatoimintaan kuuluvaksi) instituutti ei kalenterivuoden aikana osallistu useamman opintomatkan aiheuttamiin matkakustannuksiin (lukuun ottamatta opetussuunnitelman toteuttamiseen liittyviä opintomatkoja, joita varten on erikseen varattu omat määrärahansa) opintomatka ei saa aiheuttaa opettajan sijaiskustannuksia opintomatkat sisällytetään annettujen määrärahojen rajoissa opetuksen toimintasuunnitelmiin. Opetus oppisopimusteoriakoulutus (Jory ) Oppisopimuskoulutuksen teoriakoulutuksen järjestämisessä on 20 %:n nettotuottovaatimus, koska hallinto, toimisto, kiinteistö ja siivousmenoja ei kohdisteta erikseen palvelutoimintaan. Kustannuksiin kirjataan oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä aiheutuvat palkkamenot sivukuluineen (sosiaaliturvamaksut 8 % ja eläkemaksut 22 %) sekä mahdolliset kalusto, tarvike, matka, koulutus ym. kulut. Sen vuoksi palkkamenot sivukuluineen voivat pääsääntöisesti olla enintään 70 % muodostuneista tuloista. Opetusryhmän opetus Mikäli oppisopimuskoulutus järjestetään yhtenä opetusryhmänä (esim. lähihoitajat ja koulunkäyntiavustajat, riittää kun 20 %:n nettotuottovaatimus toteutuu: menot saavat olla enintään 80 % tuloista. Esim. lähihoitajakoulutuksen osalta saadaan oppisopimustoimistolta e/opiskelija/vuosi v ja koulunkäyntiavustajakoulutuksen osalta vastaavasti e/vuosi. Oppisopimustoimistolle tehdään sisäinen lasku kaksi kertaa vuodessa: kesäkuussa ja joulukuussa. Sisäinen lasku kattaa kaikki kulut näyttökokeineen. Yksilöllinen opetus Useimmilla koulutusaloilla oppisopimusteoriakoulutus toteutetaan yksilöllisesti ilman varsinaisia oppisopimusryhmiä. Silloin opettajalle maksetaan opiskelijoiden hyväksi tekemänsä työtunnit, jotka koskevat mm. koulutuksen ja opiskelumateriaalin suunnittelua, opiskelijoiden henkilökohtaista ohjausta ja tenttejä. Tutkintotodistus annetaan opetussuunnitelman perusteiden mukaan ilman näyttökokeita. Sisäinen lasku oppisopimustoimistolle tehdään opintojen etenemisen mukaan opettajalta saatujen tunti määräilmoitusten pohjalta. Sisäinen lasku sisältää opettajan palkkakulut sivukuluineen lisättynä 40 %:lla (jolla katetaan muut kuin palkkakulut ja jonka avulla tulee saavuttaa em. 20 %:n katetuottovaatimus). Mikäli FAI:n opetusryhmissä on tunneilla mukana yksittäisiä oppisopimusopiskelijoita, voidaan hänelle maksaa ko. tunneilta erilliskorvauksena 6 % oman viran ylituntipalkkiosta (luonnollisesti korvataan täysimääräisesti ne työtunnit, jotka aiheutuvat oppisopimusopiskelijan mukana olon suunnittelusta). Mikäli tukipalveluhenkilöllä on oppisopimusopiskelijoiden opetusta työaikanaan, hänelle maksetaan opettajan palkka ko. tunneilta ja pidätetään vastaavasti oma palkkansa.

5 Hyväksyttiin em. ohjeistus noudatettavaksi lukien. Muunkinlainen käytäntö on hyväksyttävissä, kunhan 20 %:n nettotuottotavoite saavutetaan. Osa aikaeläke eläkkeen suuruus (Yhtymähallitus ) Ennen osa aikaeläkehakemuksen tekemistä työntekijän on syytä neuvotella työantajan kanssa osa aikatyön ehdot. Opetusjärjestelyjen suunnittelun vuoksi edellytetään, että osa aikaeläkkeen suuruuden tulisi olla vähintään 50 %. Tästä voidaan poiketa, mikäli opettajalta vapautuvia tunteja ei kenenkään tarvitse hoitaa. Osa aikaeläkkeen tulee kuitenkin lukien olla 60 %, mikäli työjärjestelyt eivät suoranaisesti edellytä pienempää osuutta. Osa aikaeläke palkattomat virkavapaudet (KEV) Jos osa aikaeläkkeellä olevalla on palkatonta virkavapautta yli 6 vk, on siitä ilmoitettava Kunnalliselle eläkelaitokselle ja se saattaa vaikuttaa osa aikaeläkkeeseen. Osa aikaeläke palkattomat virkavapaudet (Jory ) Mikäli osa aikaeläkeläinen haluaa palkatonta yhden viikon opetustunneista, on virkavapautta anottava 7 kalenteripäiväksi, vaikka opetustunnit olisivatkin vain esim. kolmena päivänä. Osa aikaeläke työaikajärjestelyt (Jory ) Jatkossa pyritään siihen, että uusien osa aikaeläkeläisten työaika pääsääntöisesti ajoitetaan neljälle päivälle viikossa, mikäli opetusjärjestelyt eivät selkeästi puolla muunlaista järjestelyä. Opiskelijat km korvaus (Jory ) FAI:n opiskelijoille maksetaan oman auton käytöstä ennalta sovituissa opetustoimintaan liittyvissä ajoissa 20 snt/ajo km. Mikäli tarvetta on kuljettaa mukana muita opiskelijoita, maksetaan lisäksi 1 snt/lisämatkustaja/ajo km. Opiskelijat työssäoppimisruokailukorvaus (Jory ) Työssäoppimisruokailukorvaukset tarkistetaan lukien 5,00 euroksi (sis. alv 22 %). Rahakorvaus on vastaavasti 2,50 euroa/työssäoppimispäivä. Opiskelijat oikeus uusintaan tai arvosanojen korotukseen (Jory ) Opiskelijalla, joka ei ole ei ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia opintoja taikka joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, tulee järjestää mahdollisuus uusintaan tai arvosanojen korotukseen. Menettely mahdollistaa hylätyn opintokokonaisuuden osan suorittamiseen kerran hyväksytyn osan korottamiseen koko opintokokonaisuuden arvosanan korottamisena kerran. Opiskelijat työsuojelu (Jory ) Koulutusalajohtajat huolehtivat, että tieto nuorista työntekijöistä menee työsuojelupiiriin ennen kutakin työssäoppimisjaksoa Opiskelijat vakuutusturva ulkomailla (Jory ) Forssan ammatti instituutin vakuutus korvaa ulkomailla varmuudella vain lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tarkoittamat tapaturmat. Ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua varten tarvittavat mahdolliset lisävakuutukset ottaa ja maksaa opiskelija itse. (ks. Forssan ammatti instituutin vakuutusselvitys ). Opiskelijat yksityisopiskelijat (Jory ) MUUTOSTARVETTA!!! Yksityisopiskelijoiden arvosanojen korotukset suoritetaan rästikoepäivinä ja opiskelijalta peritään 400 mk/kurssi. Maksatuksessa sovelletaan toistaiseksi VES:n liite 9:n 13 :n määräyksiä.

6 (jatkuu...)

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Pysyväisohje Muutos 7.8.2014 kohtaan 5.2. (merkitty kursiivilla) Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Kaikki sekä palkattomat että palkalliset virkavapaudet/työlomat

Lisätiedot

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan.

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan. 1 YLEINEN OSA YLEINEN OSA I LUKU SOVELTAMINEN 1 (1) Soveltamisala Tätä työehtosopimusta (PTYOTES) sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisön ylläpitämän ammattikorkeakoulun, musiikkioppilaitoksen,

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Työehtosopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus a Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 1 S I S Ä L L Y S AAKKOSELLINEN

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen; sovitut työaikamääräysten muutokset (KVTES liite 12)

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot