SORA-toimintaohje. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SORA-toimintaohje. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy"

Transkriptio

1 SORA-toimintaohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen (SORA-toimintaohje) Vastuuhenkilö Opetuksen palvelujohtaja Voimaantulo Päätös Opetuksen johtoryhmä Päivitetty Päivittäjä Päivitetty Päätös Päivitetty Päätös

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA LAAJUUS 1 2 OHJEEN LAINSÄÄDÄNNÖLLISET PERUSTEET 1 3 OIKEUS TURVALLISEEN OPISKELUYMPÄRISTÖÖN 2 4 HUUMAUSAINETESTAUS 3 5 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET JA OPISKELIJAVALINTAPROSESSI Opiskeluoikeus Opiskeluoikeuden peruuttaminen soveltumattomuuden perusteella Opiskeluoikeuden peruuttaminen terveydentilan ja toimintakyvyn perusteella Opiskeluoikeuden peruuttaminen aiemman peruuttamispäätöksen johdosta Opiskeluoikeuden peruuttaminen rikostaustaotteen perusteella 7 6 SORA-TYÖRYHMÄN KOKOONPANO 7 7 OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMISPROSESSI Opiskeluoikeuden peruuttamispäätös 9 8 OPISKELUOIKEUDEN PALAUTUS 10 9 ARKALUONTEISTEN TIETOJEN KÄSITTELY TIETOJENSAANTIOIKEUS 11

3 1 1 TARKOITUS JA LAAJUUS Kyseessä on voimaan tulleen SORA-lainsäädännön säädösten toimeenpanoa koskeva toimintaohje. Ohjetta sovelletaan kaikkiin opiskelijoihin kohtien oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (kohta 3) sekä huumausainetestaus (kohta 4) osalta. Ohjeet esteettömyydestä, opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä ja opiskelijavalintaprosessista sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta koskevat humanistisen alan, sosiaali- ja terveysalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. 2 OHJEEN LAINSÄÄDÄNNÖLLISET PERUSTEET Ammattikorkeakouluja koskevat SORA-lait ja -asetus ovat: - Ammattikorkeakoululaki ( /932) - Asetus ammattikorkeakouluista ( /1129) - Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (956/2011) - Laki rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta (955/2011) Lainsäädännön tavoitteena on - parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä korkeakoulujen mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin, - edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta, - varmistaa opiskelijan oikeusturva ja yhdenvertainen kohtelu, - vahvistaa säännöksiin rakennetut suojaverkot ja - tarjota valitusmahdollisuus päätöksistä. Lainsäädännössä - säädetään oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön - tarkennetaan opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä - mahdollistetaan opiskeluoikeuden peruuttaminen - säädetään huumausainetestauksesta

4 2 - täsmennetään kurinpitosäännöksiä - varmistetaan korkeakoulujen ja viranomaisten tietojensaanti. 3 OIKEUS TURVALLISEEN OPISKELUYMPÄRISTÖÖN Kaikilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu edistää turvallista opiskeluympäristöä niin, että opetukseen tarkoitetut tilat, välineet ja toimintatavat ovat turvallisia. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on kriisi- ja turvallisuusohjeet sekä opiskelijoiden päihdeohjelma ja opiskelua koskevat eettiset ohjeet. Ammattikorkeakoulussa jokaisella on vastuu omasta, toisten työrauhasta sekä asianmukaisesta käyttäytymisestä opiskeluympäristössään. Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan poistaa tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka ammattikorkeakoulun järjestämästä tilaisuudesta. Opetustilasta tai ammattikorkeakoulun järjestämästä tilaisuudesta poistamisesta päättävät paikalla olevat henkilökunnan jäsenet. Toimenpide kirjataan ja muistio toimitetaan koulutusjohtajalle, joka päättää jatkotoimenpiteistä. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai ammattikorkeakoulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Opiskelijalle voidaan myös antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti tai menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo ammattikorkeakoulun järjestystä. Rehtori päättää opiskelijan opetuksesta epäämisestä kolmen työpäivän ajaksi ja antaa mahdolliset kirjalliset varoitukset.

5 3 4 HUUMAUSAINETESTAUS Havainto päihteiden käytöstä käsitellään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden päihdeohjelman mukaisesti. SORA-työryhmän (kohta 6) käsittelyyn tapaukset on tarpeen tuoda vain silloin, jos opiskelija kieltäytyy yhteistyöstä ja hoitoonohjauksesta ja/tai opiskelija kirjallisen varoituksen saatuaan jatkaa päihteiden käyttöä tai ei toimita ammattikorkeakoulun edellyttämää huumausainetestin tulosta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. (AMK-laki /932) Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi; ja - opiskelija toimii tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, harkinta- ja reagointikykyä: ja - huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen - vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä ja toisen henkeä tai terveyttä - vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta - vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä, tai - merkittävästi lisää huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan, hallussapidon, käytön tai leviämisen riskiä. Perusteltu epäily voi perustua esimerkiksi opettajan tai harjoittelun ohjaajan havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä taikka muilta saatuun palautteeseen, jota voidaan pitää luotettavana. Huumausainetestaukseen lähettämisestä päättävät yhdessä opiskelijan kanssa harjoittelusta vastaava opettaja ja hänen esimiehensä. Harjoittelu keskeytetään huumausainetestin tulosten valmistumiseen saakka. Huumausainetestauksen tekee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun osoittama terveydenhuollon ammattihenkilö (eli terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä akkreditoitu laboratorio). Testiin on mentävä välittömästi, kuitenkin viimeistään 2 vrk:n kuluessa. Huumausainetestiä koskevaan todistukseen sisältyy selvitys siitä, onko opiskelija käyttänyt huumausainetta muuhun kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Todistus annetaan testatulle, joka esittää sen koulutusjohtajalle. Todistuksesta aiheutuvista kustannuksista vastaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

6 4 Erityistä huomiota tulee kiinnittää hoitoonohjaukseen ja huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen luottamukselliseen käsittelyyn sekä testaamista koskevien todistusten huolelliseen hävittämiseen heti, kun se asian käsittelyn tarkoituksen kannalta on mahdollista. 5 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET JA OPISKELIJAVALINTAPROSESSI Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalle, humanistiselle ja kasvatusalalle ja merenkulkualalle opiskelijaksi hakeville voidaan asettaa terveydentilavaatimuksia. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Kun opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu edellyttää hakijalta opiskelijavalintaperusteiden mukaisia lisäselvityksiä. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös ei tarkoita automaattista estettä hakeutua ko. alojen koulutukseen, vaan tilanne harkitaan aina tapauskohtaisesti. Terveydentilaa koskevat vaatimukset ja muut edellytykset on kerrottu opintopolku.fi-palvelussa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla. Hakijaa pyydetään hakuvaiheessa ilmoittamaan, täyttääkö hän oman arvionsa mukaan terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään opinnoissa edellytettävät vaatimukset. Jos hakijan ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, voi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten mukautustoimien arvioimiseksi. Hakijan tulee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät tiedot aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on oikeus saada toiselta oppilaitokselta opiskelijaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot opiskelijaksi pyrkivän opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perustelusta.

7 5 Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijalta vaaditut asiakirjat. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli vaadittuja asiakirjoja ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Informointivelvollisuus koskee myös huumausainetestaukseen liittyviä käytänteitä (ks. kohta 4). 5.1 Opiskeluoikeus Ammattikorkeakoululain mukaan opiskelijalta voidaan viimesijaisena keinona peruuttaa opiskeluoikeus. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tätä sovelletaan humanistiseen ja kasvatusalaan ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaan sekä merenkulkualaan. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa soveltumattomuuden, terveydentilan ja toimintakyvyn, aiemman peruuttamispäätöksen tai rikostaustaotteen perusteella. 5.2 Opiskeluoikeuden peruuttaminen soveltumattomuuden perusteella Opiskeluoikeuden peruuttaminen soveltumattomuuden perusteella edellyttää, että opiskelija on toiminnallaan tai laiminlyönnillään toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyttä tai turvallisuutta. Toistuva vaarantaminen voi johtua esimerkiksi puutteellisesta tai virheellisestä menettelystä tai piittaamattomasta suhtautumisesta, joka jatkuu huomautuksista huolimatta. Vakavaa vaaraa voi aiheutua esimerkiksi silloin, kun opiskelija olennaisesti laiminlyö harjoittelupaikan turvallisuusmääräyksiä. Yksittäinen huolimattomuudesta aiheutunut vahinko ei täytä opiskeluoikeuden peruuttamisen edellytyksiä, jos teko tai laiminlyönti ei osoita ilmeistä soveltumattomuutta toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa. Perustetta sovelletaan vain jälkeen opintonsa aloittaneisiin opiskelijoihin. Opiskeluoikeuden peruuttamiselle ei ole perustetta, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. 5.3 Opiskeluoikeuden peruuttaminen terveydentilan ja toimintakyvyn perusteella Opiskeluoikeuden peruuttaminen terveydentilan ja toimintakyvyn perusteella on mahdollista vain poikkeuksellisesti ja edellyttää, että opiskelijavalinnassa on edellytetty tiettyä terveydentilaa. Opiskeluoikeuden peruuttaminen terveydentilan ja toimintakyvyn perusteella ei kuitenkaan edellytä sitä, että toisen henkilön turvallisuus on ollut uhattuna.

8 6 Opiskeluoikeuden peruuttaminen terveydentilan ja toimintakyvyn perusteella saattaa tulla kysymykseen tilanteissa, joissa opiskelija ei opiskelijaksi ottamisen esteitä koskevan säännöksen perusteella olisi voinut alun perinkään tulla valituksi koulutukseen, jos ko. terveydentilaa koskeva seikka olisi ollut tiedossa jo hakuvaiheessa. Peruuttamisperusteena voivat myös olla sellaiset vakavat fyysiseen tai psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät, jotka estävät käytännön tehtävistä tai harjoittelusta suoriutumisen. Vakavilla häiriöillä ei tarkoiteta sellaisia mielenterveysongelmia, jotka hoidettuna eivät muodosta estettä koulutukseen ottamiselle ja osallistumiselle. Jos opiskelijalla epäillään olevan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, joka voisi olla opiskeluoikeuden peruuttamisen perusteena, hänet voidaan määrätä terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Tällöin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on oikeus saada lääkärin lausunto, josta ilmenee tarkastuksen tai tutkimuksen perusteella laadittu arvio opiskelijan toimintakyvystä. Jos opiskelija kieltäytyy lääkärintarkastuksesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin viimeistään 1 kuukauden kuluessa. Perustetta sovelletaan myös ennen opintonsa aloittaneisiin opiskelijoihin. 5.4 Opiskeluoikeuden peruuttaminen aiemman peruuttamispäätöksen johdosta Opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista, mikäli opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden peruuttaminen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaamisen perusteella edellyttää, että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on hakuvaiheessa pyytänyt tietoa opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on oikeus saada opiskeluoikeuden arvioinnin edellyttämät välttämättömät tiedot opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista toiselta oppilaitokselta. Perustetta sovelletaan vain jälkeen opintonsa aloittaneisiin.

9 7 5.5 Opiskeluoikeuden peruuttaminen rikostaustaotteen perusteella Opiskeluoikeuden peruuttaminen rikostaustaotteen perusteella liittyy alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden suojelutarpeeseen. Tarkasteltavat rikosnimikkeet ovat samat kuin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetussa laissa. Rikostuomio ei automaattisesti tarkoita opiskeluoikeuden peruuttamista, vaan asia harkitaan aina tapauskohtaisesti. Harkintaan voi vaikuttaa esimerkiksi koulutusala, tehty rikos, tekoajankohta ja tuomion pituus. Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä voidaan pyytää voimassaolevan rikostaustaotteen esittämistä kaikilta niiltä opiskelijoilta, joiden harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Ote on voimassa kuuden kuukauden ajan. Rikostaustaotteita ei kerätä ja arkistoida, vaan ne jäävät opiskelijoille itselleen. Opiskelija tilaa rikostaustaotteen Oikeusrekisterikeskukselta. Tietoa pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon rikostaustaotetta tarvitaan. Ote on maksuton. Ote esitetään harjoittelusta vastaavalle opettajalle, ei harjoittelupaikan edustajalle. Jos opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikostaustaotteen nähtäväksi. Yksiköillä on omat toimintaohjeet rikostaustaotteen esittämisen käytänteistä ja opiskelijoille tiedotetaan niistä opintojen alussa. Perustetta sovelletaan vain jälkeen opintonsa aloittaneisiin. 6 SORA-TYÖRYHMÄN KOKOONPANO Sora-työryhmään kuuluvat ko. yksikön koulutusjohtaja, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntija, opetuksen palvelujohtaja, opiskelijapalvelupäällikkö, opetushenkilökunnan edustaja ja opiskeluterveydenhuollon edustaja käsittelyssä olevan opiskelijan opiskelupaikkakunta huomioon ottaen, sekä opiskelijakunnan pääsihteeri. SORA-työryhmä voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita. Työryhmä voi kutsua kokoukseen muun muassa opiskelijan opiskelijavastaavan, jotta opiskelijan kokonaistilanne tulee huomioiduksi. Kaikissa työryhmän tekemissä esityksissä on varmistettava, että opiskelijan oikeusturva toteutuu. Kaikissa työryhmän kokouksissa on oltava paikalla koollekutsuja, opetuksen palvelujohtaja,

10 8 opetushenkilökunnan edustaja, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntija, opiskelijoiden edustaja ja opiskeluterveydenhuollon edustaja, opiskelijakunnan pääsihteeri. Työryhmän kokouskutsut lähetetään sähköpostilla. Työryhmän jäsenet ja kokouksiin osallistuvat asiantuntijat ovat vaitiolovelvollisia. 7 OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMISPROSESSI 1. Ennen peruuttamistoimenpiteisiin ryhtymistä yhdessä opiskelijan kanssa kartoitetaan keinot, joilla opiskelijaa on autettu. Opiskelijahuoltotapaamisista tehdään muistio, johon tehdyt tukitoimet dokumentoidaan ja muistio toimitetaan tiedoksi koulutusjohtajalle. 2. Mikäli tukitoimet eivät auta tai opiskelija kieltäytyy tarjotuista tukitoimista, opiskelijahuollosta ilmoitetaan koulutusjohtajalle, joka käynnistää opiskeluoikeuden peruuttamisprosessin. 3. Koulutusjohtaja pyytää opiskelukykyarvioinnin terveydenhuollon ammattihenkilöltä. 4. Koulutusjohtaja kutsuu koolle SORA-työryhmän, joka käsittelee opiskelijan tapauksen ja tekee esityksen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksestä rehtorille. Rehtori esittelee asian Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallitukselle. 5. Koulutusjohtaja tekee ilmoituksen opiskeluoikeuden peruuttamisprosessin alkamisesta Valviralle. 6. Opiskelijaa on kuultava ennen peruuttamispäätöksen tekemistä. Koulutusjohtaja järjestää kuulemistilaisuuden. Kutsu kuulemistilaisuuteen ja päätös peruuttamisprosessin käynnistymisestä annetaan kirjallisesti opiskelijalle tiedoksi henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä kirjaamon kautta. Opiskelijalla on oikeus pyytää käsittelyyn mukaan esimerkiksi häntä hoitava lääkäri tai muu tukihenkilö. Opiskelijalla on myös oikeus omalla kustannuksellaan käyttää apuna lainopillista asiantuntijaa. Opiskelijalle on kerrottava selvästi prosessin etenemisestä ja siitä, mitä seuraa hänen suostumisestaan tai kieltäytymisestään asian käsittelyyn. Jos opiskelija ei saavu kuulemistilaisuuteen, järjestetään toinen kuulemistilaisuus mahdollisimman pian. Opiskelija voi osallistua kuulemistilaisuuteen myös verkon kautta. Jos opiskelija ei osallistu toiseenkaan

11 9 asian käsittelytilaisuuteen, voidaan opiskeluoikeuden peruuttamisprosessia viedä eteenpäin ilman opiskelijan kuulemista. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista selvitetään yhteistyössä opiskelijan, hakijapalveluiden sekä opiskelijavastaavan kanssa opiskelijan mahdollisuus siirtyä korkeakoulun sisällä toiseen koulutukseen. Opiskelija voidaan omalla suostumuksellaan siirtää ammattikorkeakoulun sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka sen hetkiset opiskelijavalinnan perusteet hän täyttää. Opiskelijan ei tarvitse hakea yhteis-tai erillishaussa, mutta hänen on osallistuttava valintakokeeseen, mikäli ko koulutuksen valintaperusteissa se on päätetty. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. Opiskelijan siirtymisestä toiseen koulutukseen tehdään kirjallinen päätös ja samalla kirjataan nykyisestä opiskeluoikeudesta luopuminen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskeluoikeuden peruuttamisprosessin aikana henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toimii yhteistyössä opiskeluterveydenhuolto- ja opiskelijahuoltopalveluja antavien ja järjestävien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa sekä antaa opiskelijalle tietoa näiden järjestämistä eduista ja palveluista. Tarvittaessa opiskelija ohjataan hakemaan näitä etuja ja palveluita. Peruuttamispäätöksen käsittely dokumentoidaan aina muistiolla, johon kirjataan seuraavat asiat: tilannekuvaus prosessin aloittamisesta asianosaisen kuuleminen ja näkemys tilanteesta mahdolliset asiantuntijakuulemiset tehdyt toimenpiteet, esimerkiksi ohjaus ja tarjotut tukitoimenpiteet päätös asiassa etenemisestä perusteluineen asiakirjan tarkastaminen ja hyväksyminen kaikkien osallistujien allekirjoituksin Asiakirja lähetetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjaamoon, missä sitä säilytetään arkistointi- ja salassapitosäännökset huomioon ottaen. 7.1 Opiskeluoikeuden peruuttamispäätös Päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta tekee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallitus rehtorin esityksestä. Peruuttamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valtakunnalliselta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja sen jälkeen Helsingin hallinto-oikeudelta. Peruuttamista koskeva päätös

12 10 voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta, ellei valtakunnallinen opiskelijoiden oikeusturvalautakunta tai hallinto-oikeus kiellä päätöksen täytäntöönpanoa. 8 OPISKELUOIKEUDEN PALAUTUS Opiskelijalla on mahdollisuus hakea opiskeluoikeuden palauttamista Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallitukselta, jos opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan seikan vuoksi. Opiskeluoikeuden palauttamisen edellytyksenä on, että hakija osoittaa peruuttamisen aiheuttaneiden syiden poistuneen. Opiskeluoikeuden palauttamisen hakemiselle ei ole määräaikaa. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevat valitusasiat käsitellään kiireellisinä. Opiskeluoikeuden palauttamispyyntö ja terveydentilaa koskevat lausunnot toimitetaan Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelupäällikölle. Hän toimittaa hakemuksen SORAtyöryhmän käsiteltäväksi. Opiskeluoikeuden palauttamista hakevalla on oikeus tulla kuulluksi, ja lisäksi SORA-työryhmä voi päätöstä tehdessään kuulla koulutuksen edustajaa, lääkäriä, terveydenhoitajaa ja muita tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita. SORA-työryhmä tekee esityksen asiassa rehtorille, joka vie asian Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallituksen päätettäväksi. Palauttamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valtakunnalliselta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja sen jälkeen Helsingin hallinto-oikeudelta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on velvollisuus antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) tieto sen toimialaan kuuluvien opetusalojen osalta opiskeluoikeuden palauttamista koskevasta päätöksestä perusteluineen. 9 ARKALUONTEISTEN TIETOJEN KÄSITTELY Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa erityisesti seuraaviin tehtäviin voi liittyä arkaluonteisten tietojen käsittelyä - arkiston/kirjaamon henkilö - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallitus ja esittelijät - koulutusalajohtaja - koulutusjohtaja

13 11 - käytännön harjoittelun ohjaaja - lehtori/tuntiopettaja SORA-työryhmä jäsenenä - opetuksen palvelujohtaja - opintotoimiston ja/tai hakijapalveluiden nimetty henkilö - opiskelijakunnan pääsihteeri SORA-työryhmän jäsenenä - opiskelijahyvinvoinnin asiantuntija - opiskelijapalvelupäällikkö - opiskelijavastaava - rehtori/toimitusjohtaja - vararehtori/varatoimitusjohtaja Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevia hakijan ja opiskelijan terveydentilatietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskelijavalinnasta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta tai palauttamisesta taikka kurinpidosta. Rikosrekisteritietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Kaikki valmisteluun tai päätöksentekoon osallistuvat henkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Opiskeluoikeuden peruuttamis - ja palauttamisprosessin käsittelyssä vältetään henkilötietojen esilletuloa mahdollisimman pitkään. Arkaluonteiset tiedot on säilytettävä erillään muista henkilötiedoista ja ne poistetaan välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää lakisääteisten tehtävien edellyttämää perustetta ja viimeistään 4 vuoden kuluttua tietojen merkitsemisestä. Kaikkeen salassa pidettävän tiedon asiattomaan leviämiseen puututaan (Hallintolaki 434/2003, 13). 10 TIETOJENSAANTIOIKEUS Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada opiskelijaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot opiskelijaksi pyrkivän opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista toiselta korkeakoululta. Lisäksi Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoululla on oikeus saada toiselta korkeakoululta tiedot vireillä olevasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta käsittelystä, jos opiskelija on hakenut siirto-opiskelijana. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on velvollisuus antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) tieto sen toimialaan kuuluvien koulutusalojen osalta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta vireillä olevasta käsittelystä sekä päätöksestä perusteluineen

14 12 Tiedon haltijalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus antaa opiskelijan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia tietoja opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista valmisteleville tai päätöksentekoon osallistuville henkilöille, jos ne ovat tiedon saajan päätöksenteon kannalta välttämättömiä. Opiskelijan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia ja tehtävien hoidon kannalta välttämättömiä tietoja on tiedon haltijalla salassapitosäännösten estämättä oikeus antaa: - ammattikorkeakoulun rehtorille ja ammattikorkeakoulun turvallisuudesta vastaavalle muulle henkilölle opiskelun turvallisuuden varmistamiseksi - opinto-ohjauksesta vastaaville henkilöille muihin opintoihin ja tukipalveluihin ohjaamista varten - opiskeluterveydenhuollosta vastaaville henkilöille opiskelijan terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi tarvittaviin tukitoimiin ohjaamista varten - harjoittelusta vastaaville henkilöille opiskelijan sekä harjoittelupaikan henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi - poliisille ja ammattikorkeakoulun edustajalle, joka on ensisijaisesti vastuussa turvallisuusuhan selvittämisestä, välittömän turvallisuusuhan arvioimiseksi tai mikäli opiskelijan todetaan terveydentilan arvioinnissa olevan vaaraksi muiden turvallisuudelle. Pvm. Muutetut luvut /sivut Kuvaus xx.xx.xxxx

Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita

Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Syksy 2012 Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita Yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta

Lisätiedot

1. SORA-ohjeistus (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja)

1. SORA-ohjeistus (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 9.3.2016 1 (1) 1. SORA-ohjeistus (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) Lait ja asetukset, joihin Vaasan ammattikorkeakoulun SORA-ohjeistus perustuu: Ammattikorkeakoululaki (932/2014) Asetus

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJA

SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJA SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJA Soveltumattomuuden ratkaisuja (Jatkossa SORA) säädösten tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 )

1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 ) 1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 ) Ammattikorkeakouluja koskevat SORA-lait ja asetus: Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (952/2011)

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lainsäädännön periaatteet. Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lainsäädännön periaatteet. Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012 Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-lainsäädännön periaatteet Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012 1 SORA-säännökset SORA-säännösten tavoitteena parantaa turvallisuutta koulutuksessa

Lisätiedot

maiju.tuominen@minedu.fi

maiju.tuominen@minedu.fi maiju.tuominen@minedu.fi Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 :n muuttaminen Uusien

Lisätiedot

SORA-lainsäädäntö. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki

SORA-lainsäädäntö. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki SORA-lainsäädäntö Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 SORA-säännökset

Lisätiedot

KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Hyväksytty Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 10062016 Kurinpitomenettelyt Diakissa ovat: A. Opetustilanteesta poistaminen Opetusta

Lisätiedot

Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi. Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere

Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi. Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere Hallituksen esityksen tavoitteena on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenneturvallisuutta,

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 114/2010 vp Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Kurinpidolliset toimenpiteet Diakonia-ammattikorkea- koulussa

Kurinpidolliset toimenpiteet Diakonia-ammattikorkea- koulussa Esitys hallitukselle Päivämäärä/Date 17.5.2016 1 (6) Kurinpidolliset toimenpiteet Diakonia-ammattikorkea- koulussa HYVÄKSYTTY DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSESSA 10.6.2016 Kurinpitomenettelyt

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDU SORA toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 11.12.2014 1 Yleistä Ammatillisen

Lisätiedot

Sora-säädösten toimeenpano ammattikoulutuksessa

Sora-säädösten toimeenpano ammattikoulutuksessa Sora-säädösten toimeenpano ammattikoulutuksessa Sora-säädösten tavoitteet ja keskeiset sisällöt Helsinki 25.10.2012 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Sora-säädökset ja määräykset 1/3 LAIT (Hallituksen esitys

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta /2011 Laki. ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta /2011 Laki. ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 953/2011 Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 19.11.2015 - ajankohtaisia asioita Merja Hilpinen ylitarkastaja Nuorten työpajatoiminnan ajankohtaisia asioita Nuorisolaki uudistus Nuorisotakuuta

Lisätiedot

Kannabis ja laki - suojelee ja syrjäyttää?

Kannabis ja laki - suojelee ja syrjäyttää? Kannabis ja laki - suojelee ja syrjäyttää? Kim Kannussaari Koulutussuunnittelija Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Miten puhua kannabiksesta hanke (hanketta rahoitetaan TE-määrärahoista) Rikoslaki 50 luku Rikosoikeudellisesti

Lisätiedot

Sora-lainsäädännön toimeenpano opiskeluterveydenhuollossa - (soveltumattomuuteen ratkaisuja)

Sora-lainsäädännön toimeenpano opiskeluterveydenhuollossa - (soveltumattomuuteen ratkaisuja) Sora-lainsäädännön toimeenpano opiskeluterveydenhuollossa - (soveltumattomuuteen ratkaisuja) 4.6.2015 Ritva Partinen ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Sora - säännösten tavoitteet Parantaa turvallisuutta

Lisätiedot

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, kun hän

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, kun hän Opiskelijaksi soveltuminen Tiedote 25.8.2015 TIEDOTE OPISKELIJALLE TAI OPISKELIJAKSI HAKEUTUVALLE Ns. SORA -laki (SOveltumattomuuden RAtkaisut) tuli voimaan 1.1.2012. Laki koskee opiskelijaksi ottamisen

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin SORA-toimielimen menettelytapaohje

Turun ammatti-instituutin SORA-toimielimen menettelytapaohje Turun ammatti-instituutin SORA-toimielimen menettelytapaohje Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto 2.12.2014 81 Sisällys 1. Taustaa... 1 1.1. Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa 19.4.2012 Järjestyssääntöjen soveltaminen 1. Järjestyssäännöt on tehty yhteisiksi pelisäännöiksemme, jotka luovat viihtyisyyttä, turvallisuutta ja

Lisätiedot

Toimiva opiskeluterveydenhuolto Ritva Partinen ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Toimiva opiskeluterveydenhuolto Ritva Partinen ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Sora-lainsäädännön toimeenpano opiskeluterveydenhuollossa - (soveltumattomuuteen ratkaisuja) Toimiva opiskeluterveydenhuolto 17.9.2015 Ritva Partinen ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Sora -

Lisätiedot

Ohje opinto-oikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta

Ohje opinto-oikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta Hyväksytty AMK:n hallituksessa 22.2.2012 Päivitetty ja hyväksytty Amk:n hallituksessa 7.3.2013 Päivitetty ja hyväksytty KPR:ssä 27.9.2016 Hyväksytty AMK:n hallituksessa 24.10.2016 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 951/2011 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty Jokilaaksojen koulutuskuntan yhtymähallituksessa Sisällys

Lisätiedot

Rikostaustaotteen käsittely

Rikostaustaotteen käsittely Rikostaustaotteen käsittely Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin

Lisätiedot

Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI

Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI 30.11-1.12.2011 Hellevi Lassila Toimialajohtaja Koulutuskeskus Sedu Koulutuksen

Lisätiedot

lisätään lakiin uusi 27 a, 27 b, 32 a, 32 b ja 34 a seuraavasti:

lisätään lakiin uusi 27 a, 27 b, 32 a, 32 b ja 34 a seuraavasti: EDUSKUNNAN VASTAUS 370/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain

Lisätiedot

SORA-työryhmä: Tiivistelmä ehdotuksista. Luovutustilaisuus 9.3.2010 klo 12.30

SORA-työryhmä: Tiivistelmä ehdotuksista. Luovutustilaisuus 9.3.2010 klo 12.30 : Tiivistelmä ehdotuksista Luovutustilaisuus 9.3.2010 klo 12.30 Työryhmän tehtävä 1. Valmistella opiskeluoikeuden menettämistä koskevat säännökset yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-koulutus Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu 31.1.2013 Tuija Vasikkaniemi, lehtori, PsL Koulutuskeskus Sedu SORA-lainsäädännön ja määräysten keskeisiä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 954/2011 Laki. yliopistolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 954/2011 Laki. yliopistolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 954/2011 Laki yliopistolain muuttamisesta Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yliopistolain

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen Alakohtainen ryhmä: Humanistinen ja kasvatusala OPH:n koulutus 25.10.2012 Tuija Vasikkaniemi (SEDU) ja Ulla Aunola (OPH) Virittelyä Virittelyä ryhmään Mitä opiskelu

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA (opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja)- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMI- NEN LAPIN

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA (opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja)- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMI- NEN LAPIN TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA (opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja)- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMI- NEN LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lapin AMKin hallituksen hyväksymä 26.8.2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SYKSY 2013 OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 muutoksineen, 5 luku) 26 Opiskelijaksi hakeutuminen Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen: SORA-lainsäädäntökoulutus. Päivitetty 27.10.2011

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen: SORA-lainsäädäntökoulutus. Päivitetty 27.10.2011 Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen: SORA-lainsäädäntökoulutus Päivitetty 27.10.2011 Uuteen lainsäädäntöön perehdyttäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti yhdessä aluehallintovirastojen,

Lisätiedot

SORA SÄÄDÖSTEN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN PERUSTEISIIN JA TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET

SORA SÄÄDÖSTEN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN PERUSTEISIIN JA TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET SORA SÄÄDÖSTEN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN PERUSTEISIIN JA TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET 1.12.2011 Aira Rajamäki, Opetushallitus Mitä opiskelu edellyttää opiskelijalta?

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-lainsäädäntö 31.1.2013. Hellevi Lassila Apulaisjohtaja Koulutuskeskus Sedu

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-lainsäädäntö 31.1.2013. Hellevi Lassila Apulaisjohtaja Koulutuskeskus Sedu Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-lainsäädäntö 31.1.2013 Hellevi Lassila Apulaisjohtaja Koulutuskeskus Sedu Taustaa Hankalat tilanteet oppilaitoksessa> hankalat tilanteet työelämässä> Ministerit

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012

SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012 SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012 Valmisteluvaiheet ja keskeiset säädökset OPM:n työryhmä

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

VERSIONHALLINTA SISÄLLYS

VERSIONHALLINTA SISÄLLYS VERSIONHALLINTA LAATIJA Kurinpito-työryhmä 21.8.2015 KÄSITTELY KSAOn johtoryhmä 9.5.2017 HYVÄKSYJÄ Rehtori Timo Olli 1.8.2017 PÄIVITYKSET (aika, tekijä, muutokset) SISÄLLYS 1 Johdanto 2 Yhteistyö eri viranomaistahojen

Lisätiedot

SORA -työryhmän luonnos hallituksen esitykseksi (lausuntokierrosversion esittely)

SORA -työryhmän luonnos hallituksen esitykseksi (lausuntokierrosversion esittely) SORA -työryhmän luonnos hallituksen esitykseksi (lausuntokierrosversion esittely) 21.8.2009/Sakari Karjalainen (sama materiaali Aira Rajamäki 2.12.2009) 1 Työryhmän tausta Opetusministeri Sari Sarkomaa

Lisätiedot

Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista Anne Mårtensson Opetushallitus

Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista Anne Mårtensson Opetushallitus Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista 9.11.2012 Anne Mårtensson Opetushallitus VAMPO 2010-2015 Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010 2015

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA säädösten toimeenpanon edistäminen

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA säädösten toimeenpanon edistäminen Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA säädösten toimeenpanon edistäminen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 30.11.2012 Aira Rajamäki, Opetushallitus Mikä oli lähtötilanne

Lisätiedot

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän menettelytapaohjeet kurinpidollisissa asioissa sekä opiskeluoikeuden pidättämisessä, peruuttamisessa ja palauttamisessa Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Koulutusjohtaja 20.1.2012

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMIS- JA PALAUTTAMISMENETTELYN SUUNNITELMA (SORA-SUUNNITELMA)

OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMIS- JA PALAUTTAMISMENETTELYN SUUNNITELMA (SORA-SUUNNITELMA) 1 Voimaan 23.5.2016 OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMIS- JA PALAUTTAMISMENETTELYN SUUNNITELMA (SORA-SUUNNITELMA) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 2 Johdanto Omnian Opiskelijan oikeusturvatoimikunta käsittelee

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KEINOJA PUUTTUA OPISKELUUN SOVELTUMATTOMUUTEEN

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KEINOJA PUUTTUA OPISKELUUN SOVELTUMATTOMUUTEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KEINOJA PUUTTUA OPISKELUUN SOVELTUMATTOMUUTEEN Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2013 Helsingin Messukeskus Aira Rajamäki Esteettömyys OKM:n toimenpidesuositus

Lisätiedot

SORA-lainsäädäntö. Sanna Haanpää Lakimies, Opetushallitus. Vankilaopetuspäivät

SORA-lainsäädäntö. Sanna Haanpää Lakimies, Opetushallitus. Vankilaopetuspäivät SORA-lainsäädäntö Sanna Haanpää Lakimies, Opetushallitus Vankilaopetuspäivät 12.12.2017 SORA-lainsäädäntö 1.1.2012 -> Laki ammatillisesta koulutuksesta Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ammattikorkeakoululaki

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sora-lainsäädäntö ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Sora-lainsäädäntö ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Sora-lainsäädäntö ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Seija Fagerdahl Janne Laine Pirjo Mäkelä Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämishanke Marraskuu 2012 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tampereen

Lisätiedot

Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja SORA-lainsäädäntö Hellevi Lassila Apulaisjohtaja Koulutuskeskus Sedu

Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja SORA-lainsäädäntö Hellevi Lassila Apulaisjohtaja Koulutuskeskus Sedu Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja SORA-lainsäädäntö 30.11.2012 Hellevi Lassila Apulaisjohtaja Koulutuskeskus Sedu Sora-lainsäädäntö muuttaa Opiskelijaksi ottaminen: Tiedottaminen, tiedonsaanti,

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä 4.6.2015 Mikkeli Itä-Suomen opiskeluhuollon päivät Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opiskeluhuollon kokonaisuus ja määritelmät

Lisätiedot

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Päihdelääketieteen päivät 2013 Mika Lehtonen projektipäällikkö, SM, poliisiosasto 12.3.2013 Ampuma-aseet Suomessa noin 1,6 miljoonaa ampuma-asetta noin

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Työelämässä ja opiskelussa tehtäviin huumausainetesteihin liittyvä lainsäädäntö

Työelämässä ja opiskelussa tehtäviin huumausainetesteihin liittyvä lainsäädäntö Työelämässä ja opiskelussa tehtäviin huumausainetesteihin liittyvä lainsäädäntö 17.11.2016 Markku Sainio, Työterveyslaitos Ritva Partinen, ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Ritva Partinen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Opiskelijoiden päihdeohjelma

Opiskelijoiden päihdeohjelma Opiskelijoiden päihdeohjelma Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden päihdeohjelma Vastuuhenkilö Opetuksen palvelujohtaja Voimaantulo 1.1.2017 Päätös Opetuksen johtoryhmä 9.2.2017

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveysja opiskeluterveydenhuollossa

Hyvinvointia työstä. Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveysja opiskeluterveydenhuollossa Hyvinvointia työstä Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveysja opiskeluterveydenhuollossa Markku Sainio, neurologian erikoislääkäri ja dosentti Koulutuksen avaus ja huumausainetestauksen taustat

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

SORA-lainsäädännön mukainen huumausainetestaus Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollossa

SORA-lainsäädännön mukainen huumausainetestaus Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollossa 1 (6) Ammatillisille oppilaitoksille SORA-lainsäädännön mukainen huumausainetestaus Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollossa Vuoden 2012 alusta astuivat voimaan niin sanotut SORA (soveltumattomuuteen

Lisätiedot

SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ. HE 164/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta

SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ. HE 164/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

1. SORA-ohjeistus ja -kysymykset

1. SORA-ohjeistus ja -kysymykset Korkeakoulujen asiakaspalveluryhmän kokous 31.1.2013 1/6 1. SORA-ohjeistus ja -kysymykset Luonnos: yliopistosektorin yhteinen SORA-kysymys kevään 2013 yhteishaussa Kysymys: Alaikäisten turvallisuuden sekä

Lisätiedot

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 10.4.2013 Kuopio Anne Mårtensson Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2000 vp). Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Lisätiedot

SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA

SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA Toimintaohje kurinpito- ja turvaamistoimenpiteisiin (nuoret ja aikuiset) Rehtorin viranhaltijapäätös 27.4.2016, 35. 2

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Tarja Holi johtaja, valvontaosasto 16.4.2013 Tarja Holi 1 Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot