Yhtymähallitus / 144

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144"

Transkriptio

1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän menettelytapaohjeet kurinpidollisissa asioissa sekä opiskeluoikeuden pidättämisessä, peruuttamisessa ja palauttamisessa Yhtymähallitus / 144 Koulutusjohtaja

2 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Opiskeluoikeuden toimikunta Menettelytapa-ohjeet Menettely kurinpidollisessa asiassa Tilanteet, jossa opistossa katsotaan, että ei ole syytä edetä kurinpitomenettelyn mukaisesti Menettely opiskelusta pidättämisen yhteydessä Menettely opiskeluoikeuden peruuttamisen yhteydessä Menettely opiskeluoikeuden palauttamisen yhteydessä Arkaluonteisten tietojen käsittely Muutoksenhakuohjeet... 9

3 3 1 Johdanto Vuoden 2012 alusta astuvat voimaan säädösmuutokset, jotka muuttavat ammatillisen koulutuksen kurinpitomenettelyjä sekä mahdollistavat opiskeluoikeuden pidättämisen tai peruuttamisen tietyillä aloilla. Ns. SORA-lainsäädäntö sisältää säädösmuutoksia ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen lakeihin, ammattikorkeakoulu- ja yliopistolakeihin ja rikosrekisterilakiin. Lakimuutoksilla pyritään lisäämään koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Säädöksillä pyritään varmistamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa. Kurinpitomenettelyn osalta suurin muutos on erillisen monijäsenisen toimielimen perustaminen, joka päättää opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta sekä myös asuntolasta erottamisesta. Oppilaitoksen rehtorilla on oikeus antaa opiskelijalle varoitus järjestyssääntöjen tai asuntolan järjestyssääntöjen rikkomisen johdosta. Kurinpitomenettely koskee kaikkea ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön alaista koulutusta. Toimielin päättää myös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Opiskeluoikeuden peruuttaminen voidaan tehdä vain aloilla, jotka on määritelty valtioneuvoston asetuksissa 1032/2011 ja 1033/2011: Ammatillisiin perustutkintoihin johtavat opinnot humanistisella ja kasvatusalalla: - lapsi- ja perhetyön perustutkinto - nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto - viittomakielisen ohjauksen perustutkinto tekniikan ja liikenteen alalla: - logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen koulutusohjelma - rakennusalan perustutkinnon - maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma - lentokoneasennuksen perustutkinto - lennonjohdon perustutkinto - lentoasemapalvelujen koulutusohjelma - merenkulkualan perustutkinto luonnonvara- ja ympäristöalalla: - metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma - luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ympäristöalan koulutusohjelma sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla: - sosiaali- ja terveysalan perustutkinto - hammastekniikan perustutkinto - lääkealan perustutkinto - liikunnanohjauksen perustutkinto Ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin valmistavat opinnot humanistisella ja kasvatusalalla: - lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto tekniikan ja liikenteen alalla: - yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto - puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto - linja-autonkuljettajan ammattitutkinto - maarakennusalan ammattitutkinto - ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto - liikenneopettajan erikoisammattitutkinto luonnonvara- ja ympäristöalalla: - metsäkoneenkuljettajan ammatti- ja erikois-ammattitutkinto sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla: - koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto - perhepäivähoitajan ammattitutkinto - jalkojenhoidon ammattitutkinto - kipsausalan ammattitutkinto - obduktiopreparaattorin ammattitutkinto - kipsimestarin erikoisammattitutkinto - psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto - kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto - päihdetyön ammattitutkinto - näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto - puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto - työvalmennuksen erikoisammattitutkinto - vanhustyön erikoisammattitutkinto - hierojan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto - liikunnan ammattitutkinto - valmentajan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto

4 4 2 Opiskeluoikeuden toimikunta Opiskeluoikeuteen ja kurinpitoon liittyvissä asioissa päätöksenteko tehdään monijäsenisessä toimielimessä, joka koulutusyhtymässä on nimetty opiskeluoikeuden toimikunnaksi. Laissa (951/ a ) monijäsenisestä toimielimestä määritellään seuraavasti: Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan. Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla. Koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta. Toimielin voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitus on nimittänyt opiskeluoikeuden toimikunnan ajalle Koolle kutsujana ja toimikunnan puheenjohtajana toimii koulutusjohtaja. Varalla toimii yhtymän johtaja. Edustajat opiskeluoikeuden toimikunnassa: Edustettava taho Jäsen Varajäsen Koulutuksenjärjestäjän edustajat Koulutusjohtaja, pj Johtaja Opettajien edustajat Työelämän edustajat Opiskelijoiden edustajat Opiskelijahuollon edustaja Työssäoppimispaikan edustaja Reima Virkkala Pekka Luoma Tove Strömbäck Hannu Göös Katja Hakola Opiskelijakunta valitsee ja koulutusjohtaja nimittää: Petri Hyyppä, Kokkolan kauppaopisto Matti Rahkonen, Kokkolan ammattiopisto Anne Eteläaho Marika Isoniemi Koulutusjohtaja nimeää tarvittaessa Ahti Ekdahl Britt-Marie Karlsson Opiskeluoikeuden toimikunta kokoontuu tarvittaessa. Kiireellisissä tapauksissa toimikunnan olisi kokoonnuttava kolmen päivän sisällä siitä, kun rehtori on tehnyt esityksen opiskelijan erottamisesta, asuntolasta erottamisesta tai opiskeluoikeuden pidättämisestä tai peruuttamisesta. Näin ollen oppilaitos voi toimeenpanna kolmen päivän poistumismääräyksen puitteissa päätösesityksen siitä huolimatta, että päätös on lainvoimainen vasta opiskeluoikeuden toimikunnan tekemän päätöksen jälkeen. Opiskeluoikeuden toimikuntaan on valittu useampia edustajia jokaiseen määriteltyyn rooliin, mutta paikalla edellytetään olemaan vain yksi jokaisesta laissa määritellyn tahon edustajista. Mahdollisten muutosten varalta koulutusjohtajalla on oikeus nimittää yksittäisiä henkilöitä toimikuntaan.

5 5 3 Menettelytapa-ohjeet Menettelytapaohjeissa määritellään kurinpidollisen tai opiskeluoikeuteen liittyvän asian valmistelu- ja päätöksentekoprosessi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä. Ohjeistus on hyväksytty yhtymähallituksessa ja se täydentää lainsäädännössä määriteltyjä asioita, jotka on jätetty koulutuksen järjestäjän päätettäviksi. Menettelytapaohjeiden tavoitteena on ollut pitää kurinpidollisen tai opiskeluoikeuteen liittyvän asian valmistelu operatiivisella tasolla ja opistoissa mahdollisimman pitkälle. Opetusta häiritsevän tai turvallisuuttava vaarantavan opiskelijan poistaminen opetustilasta on mahdollista enintään kolmeksi päiväksi opettajan päätöksellä. Oppilaitoksen rehtori päättää edelleen opiskelijalle annettavasta varoituksesta. Opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta tai opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja pidättämisestä päättää erillinen toimielin. Koska valmistelu- ja päätöksentekoprosessi jakautuu oppilaitoksen ja erillisen toimielimen kesken, niin valmistelussa on kiinnitettävä erityistä huomioita asian dokumentointiin, jotta päätöksentekoa varten tarvittava aineisto on riittävä. Laki edellyttää kurinpitorangaistuksista sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja pidättämisestä aina kirjallista päätöstä. Oppitunnilta poistaminen ja poistumismääräys on aina kirjattava. 3.1 Menettely kurinpidollisessa asiassa Kurinpidollisena keinona laissa on kirjallisen varoituksen antaminen ja määräaikainen erottaminen. Varoituskäytännöstä määritellään laissa seuraavasti: Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevan asian sekä kurinpitoasian menettelypykälän (951/ a ) mukaan opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän: 1. häiritsee opetusta 2. käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti 3. menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä 4. kieltäytyy 34 a :ssä (951/ a ) tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä taikka 5. on 34 a :ssä (951/ a ) tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Menettelytapaohje tilanteeseen on seuraava: 1. Kirjallisia varoituksia annetaan kaksi (1. ja 2. varoitus) aiemman käytänteen mukaisesti. Varoituksen antaa rehtori tai nimetty varahenkilö. Kirjaaminen tapahtuu tukilomakkeen avulla (wilmassa). 2. Toisen varoituksen jälkeen on järjestettävä kuuleminen. Opiskelijan kuuleminen tehdään opistossa. Kuulemistilanteen kirjaaminen tapahtuu tukilomakkeen avulla. Paikalla oppilaitoksesta on vähintään rehtori tai nimetty varahenkilö ja asianosainen opiskeluhuollon

6 6 edustaja, opiskelija ja hänen huoltajansa, silloin kun kyseessä on alaikäinen. Tarvittaessa paikalle pyydetään myös työssäoppimispaikan edustaja. Kuulemisen toteuttamista varten on yhteinen ohjeistus sekä tukilomake. 3. Kuulemisessa voidaan sopia opiskelijan kanssa seuranta-ajasta, jonka aikana ja myös sen jälkeen opiskelijalta edellytetään sääntöjen mukaista käyttäytymistä. Kuulemisessa opiskelijalle selvitetään menettely määräaikaisesta erottamisesta, mikäli hän ei noudata järjestyssääntöjä. Jos seuranta-ajasta ei sovita, niin asia etenee suoraan opiskeluoikeuden toimikuntaan, joka päättää määräaikaisesta erottamisesta. 4. Rehtori laittaa vireille opiskelijan määräaikaisen erottamisen ilmoittamalla asiasta koulutusjohtajalle. Samalla hän toimittaa koulutusjohtajalle päätösesityksen liitteineen opiskeluoikeuden toimikuntaan käsiteltäväksi. Opiskelijan kuuleminen on järjestettävä ennen asian vireille laittamista oppilaitoksessa rehtorin toimesta. 5. Lain mukaan on olemassa mahdollisuus, että opiskelija poistetaan tunnilta ja määrätään enimmillään 3 päivän poistumismääräys. Näin ollen voidaan toimeenpanna päätösesitys ilman lainvoimaa. 6. Opiskeluoikeuden toimikunta tekee päätöksen asiassa. Opiskelija voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Päätöksestä tiedotetaan asianosaisille. Menettelyä käytetään sekä järjestyssääntöjen että asuntolan järjestyssääntöjen rikkomusten yhteydessä. 3.2 Tilanteet, jossa opistossa katsotaan, että ei ole syytä edetä kurinpitomenettelyn mukaisesti Opetusta häiritsevän tai turvallisuuttava vaarantavan opiskelijan poistaminen opetustilasta on mahdollista enintään kolmeksi päiväksi opettajan päätöksellä. Laissa asiasta määritellään seuraavasti: Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Poistumismääräyksen antaneella opettajalla on velvollisuus ilmoittaa asiasta esimiehelleen ja tapahtunut kirjataan aina erilliselle lomakkeelle (wilma). Poistumismääräystä voidaan tarvittaessa soveltaa myös asuntolatoimintaan, kun kyseessä on asuntolan järjestyssäännön vakava rikkomus.

7 7 3.3 Menettely opiskelusta pidättämisen yhteydessä Opiskelusta pidättämisestä sanotaan laissa seuraavasti: Jos opiskelija kieltäytyy 32 a :n 1 momentissa (951/ a ) tarkoitetuista terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Jos opiskelija kieltäytyy 32 a :n 4 momentissa (951/ a ) tarkoitetusta rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi. Menettelytapaohje tilanteessa on seuraava: 1. Kutsutaan opiskelija ja tarvittaessa hänen huoltajansa kuultavaksi laissa määritellyt seikat huomioiden. Kuulemisessa oppilaitoksen osalta paikalla on vähintään rehtori tai nimetty varahenkilö sekä kyseessä olevan koulutusalan opettaja. 2. Valmistellaan päätösesitys laissa määriteltyjen ehtojen pohjalta. Toimeenpannaan päätösesitys ilman lainvoimaa. 3. Rehtorin on ilmoitettava välittömästi koulutusjohtajalle asian toimeenpanosta. Toimitetaan päätösesitys liitemateriaaleineen opiskeluoikeuden toimikunnan käsiteltäväksi. Toimikunta kokoontuu kolmen päivän sisään päätösesityksestä. Opiskeluoikeuden toimikunta tekee päätöksen asiassa ja päätöksessä määritellään määräaika, jonka kuluessa opiskelijan on toimitettava puuttuvat tiedot oppilaitokseen. Päätöksestä tiedotetaan asianosaisille. 4. Jos opiskelija toimittaa puuttuvat tiedot määräajassa ja niiden perusteella ei ole syytä edetä opiskeluoikeuden peruuttamiseen, niin opiskelusta pidättäminen päättyy välittömästi. Rehtori ilmoittaa asiasta koulutusjohtajalle, joka vie asian toimikunnalle tiedoksi. Asiassa edetään opiskeluoikeuden peruuttamiseen, jos opiskelija ei toimita puuttuvia tietoja määräajassa tai toimitettujen tietojen perusteella katsotaan tämä tarpeelliseksi. 3.4 Menettely opiskeluoikeuden peruuttamisen yhteydessä Opiskeluoikeuden peruuttamisesta sanotaan laissa seuraavasti: Kun opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos: 1. opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa 2. on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 27 a :n 1 momentin (951/ a )mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä 3. opiskelija on opiskelijaksi hakuvaiheessa salannut sellaisen 27 b :n 2 momentissa (951/ b ) tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi. Kun opinnot tai opintoihin kuuluva työssäoppiminen edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889) 17 luvun 18, 18 a tai

8 8 19 :ssä, 20 luvussa, 21 luvun 1 3 tai 6 :ssä, 31 luvun 2 :ssä taikka 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a :ssä tarkoitetusta rikoksesta. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koulutuksen järjestäjän on selvitettävä yhdessä opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voidaan tämän suostumuksella ottaa koulutuksen järjestäjän sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää. Opinnoista, joihin tätä pykälää sovelletaan, säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Jos perusteet opiskeluoikeuden peruuttamisen ovat olemassa, niin asiassa edetään seuraavasti: 1. Kutsutaan opiskelija ja tarvittaessa hänen huoltajansa kuultavaksi laissa määritellyt seikat huomioiden. Kuulemisessa oppilaitoksen osalta on paikalla vähintään rehtori tai nimetty varahenkilö sekä kyseessä olevan koulutusalan opettaja. 2. Valmistellaan päätösesitys laissa määriteltyjen ehtojen pohjalta. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen asiantuntija- ja muu selvitys. Toimeenpannaan päätösesitys ilman lainvoimaa. 3. Rehtorin on ilmoitettava välittömästi koulutusjohtajalle asian toimeenpanosta. Toimitetaan päätösesitys liitemateriaaleineen koulutusjohtajalle ja opiskeluoikeuden toimikunnan käsiteltäväksi. 4. Toimikunta kokoontuu kolmen päivän sisään päätösesityksestä. Päätöksestä tiedotetaan asianosaisille. Mikäli opiskeluoikeus peruutetaan, niin siitä tiedotetaan Valviralle. Edellä esitettyä menettelyä käytetään vain valtioneuvoston asetuksissa 1032/2011 ja 1033/2011 määritellyillä aloilla. 3.5 Menettely opiskeluoikeuden palauttamisen yhteydessä Henkilö, jolta opiskeluoikeus on peruutettu, voi hakea opiskeluoikeuden palauttamista koulutuksen järjestäjältä. Opiskeluoikeus tulee palauttaa, jos hakija osoittaa, ettei opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä enää ole. Opiskelijan tulee toimittaa koulutuksen järjestäjälle terveydentilaansa koskevat lausunnot. Asiassa menetellään seuraavasti: 1. Opiskelija toimittaa koulutusjohtajalle terveydentilaansa koskevan selvityksen, jolla hän osoittaa peruuttamisesta aiheuttaneiden syiden poistuneen. 2. Opiskeluoikeuden toimikunta kuulee opiskelijaa ennen päätöksen tekoa. 3. Toimikunnan päätös tiedotetaan hakijalle. Mikäli opiskeluoikeus palautetaan, niin siitä tiedotetaan Valviralle.

9 9 3.6 Arkaluonteisten tietojen käsittely Hakijan ja opiskelijan terveydentilaan liittyviä tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat ja tekevät päätöksen opiskelijavalinnasta, opiskeluoikeuden peruttamisesta tai palauttamisesta taikka kurinpidosta tai antavat lausuntoja edellä mainituista asioista. Rikosrekisteriotetietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Oppilaitoksen tulee määritellä ne tehtävät joihin sisältyy arkaluonteisten tietojen käsittelyä. 3.7 Muutoksenhakuohjeet Päätökseen, joka koskee opiskelijalle annettavaa kirjallista varoitusta, opiskelijan määräaikaista erottamista, opiskelija-asuntolasta erottamista tai opiskelusta pidättämistä haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta koskevaan päätökseen voi hakea muutosta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta 14 pv kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Opiskelijaksi ottamiseen liittyvään päätökseen sekä huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuuspäätökseen haetaan oikaisua aluehallintoviranomaiselta. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat aina asianosaisille lähetettävän päätöksen liitteenä.

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

OPISKELIJAN TERVEYDENTILAA KOSKEVAT VAATIMUKSET AMMATILLISISSA PERUSTUTKINNOISSA. Määräys 27/011/2015

OPISKELIJAN TERVEYDENTILAA KOSKEVAT VAATIMUKSET AMMATILLISISSA PERUSTUTKINNOISSA. Määräys 27/011/2015 OPISKELIJAN TERVEYDENTILAA KOSKEVAT VAATIMUKSET AMMATILLISISSA PERUSTUTKINNOISSA Määräys 27/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 S I S Ä L TÖ OPISKELIJAN TERVEYDENTILAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Lisätiedot

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014 Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa lakimies Anu Kangaste 2014 Alkoholilaissa säädetään mm. alkoholipitoisista aineista, niiden käytöstä ja hallussapidosta.

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 23.12.2011 LIITE 2 1 (6) Ammatilliset perustutkinnot

OPETUSHALLITUS 23.12.2011 LIITE 2 1 (6) Ammatilliset perustutkinnot OPETUSHALLITUS 23.12.2011 LIITE 2 1 (6) TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET - ammatillisessa peruskoulutuksessa (tutkinnon perusteiden kohta 8.8.) - näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot