SORA -työryhmän luonnos hallituksen esitykseksi (lausuntokierrosversion esittely)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SORA -työryhmän luonnos hallituksen esitykseksi (lausuntokierrosversion esittely)"

Transkriptio

1 SORA -työryhmän luonnos hallituksen esitykseksi (lausuntokierrosversion esittely) /Sakari Karjalainen (sama materiaali Aira Rajamäki ) 1

2 Työryhmän tausta Opetusministeri Sari Sarkomaa ja peruspalveluministeri Paula Risikko sopivat syksyllä 2007, että potilasturvallisuuden varmistamiseksi selvitetään mahdollisuudet puuttua kaikilla koulutusasteilla sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa jo olevien koulutuksen aikana ilmenevään alalle soveltumattomuuteen. Opetusministeriö asetti keväällä 2008 työryhmän valmistelemaan tarvittavat säädösmuutokset yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevaan lainsäädäntöön koskien koulutuksen aikana ilmenevää eri tekijöistä johtuvaa soveltumattomuutta erityisesti sosiaali- ja terveysalan tehtäviin. Työryhmä otti nimekseen SORA-työryhmä (soveltumattomuuteen ratkaisuja) 2

3 Nykytilaa Säännös opiskeluoikeuden menettämisestä, joka perustuu koulutuksen aikana ilmenevään alalle soveltumattomuuteen, sisältyy nykyisin ammatillista koulutusta koskevaan lakiin, mutta sen soveltaminen on rajattu musiikin ja lennonjohdon koulutuksiin. Nykyinen lainsäädäntö ei muilta osin anna ammatillisen koulutuksen järjestäjille eikä yliopistoille ja ammattikorkeakouluille mahdollisuutta opintojen keskeyttämiseen tilanteessa, jossa on ilmeistä, että opiskelija ei kykene toimimaan siinä ammatissa, johon hän on valmistumassa (esim. mielenterveydelliset syyt, huumeongelmat). Lisäksi kurinpitoa koskevat säännökset eivät millään koulutusasteella anna mahdollisuutta puuttua räikeisiin väärinkäytöksiin pysyvällä erottamisella. Huumausainetestauksesta ei ole säännöksiä opetusministeriön hallinnonalan koulutusta koskevassa lainsäädännössä. 3

4 Työryhmän tehtävät 1. Laatia tarvittavat säädösmuutokset opiskeluoikeuden menettämistä koskevien säännösten lisäämiseksi yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevaan lainsäädäntöön koskien erityisesti alalle soveltumattomuutta sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa 2. Laatia tarvittavat säädösmuutokset kurinpitoa koskevien säännösten tarkistamiseksi siten, että niiden avulla on mahdollista reagoida koulutuksen aikana tapahtuviin väärinkäytöksiin pysyvillä ratkaisuilla koskien kaikkia koulutusaloja 3. Selvittää mahdollisuuden välttämättömien huumausainetestien käyttöön ottamiseksi 4

5 Työryhmän toiminta Alun perin työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi Työryhmän määräaikaa pidennettiin asti. Lisäaikaa tullaan hakemaan työn loppuun saattamiseksi tammikuun 2010 loppuun mennessä. Työryhmän tulee tehdä esityksensä hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä Työryhmä on kokoontunut tähän mennessä 17 kertaa. Työryhmä järjesti kuulemistilaisuuden, sai kuulemistilaisuuteen osallistuneilta tahoilta kirjalliset kommentit ja on kuullut lukuisia tahoja työryhmän kokouksissa. Työryhmä lähettää luonnoksen hallituksen esitykseksi laajalle lausuntokierrokselle Määräaika lausunnoille on

6 Työryhmän kokoonpano (tilanne elokuussa 2009) lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsen, oikeusministeriö asiantuntija Mikko Heinikoski, SYL ry:n ja Samok ry:n yhteinen edustaja neuvotteleva virkamies Matti Hietanen, opetusministeriö (sihteeri) lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi, opetusministeriö (sihteeri) ylijohtaja Sakari Karjalainen, opetusministeriö (puheenjohtaja) edunvalvontasihteeri Timo Kontio, Osku ry:n ja Sakki ry:n yhteinen edustaja toimialanjohtaja Hellevi Lassila, Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry hallitusneuvos Tarja Lehtinen, opetusministeriö rehtori Jorma Niemelä, Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston yhteinen edustaja lääkintöneuvos Pirjo Pennanen, Valvira hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö opetusneuvos Aira Rajamäki, Opetushallitus (sihteeri) hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio, opetusministeriö hallitusneuvos Maiju Tuominen, opetusministeriö neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki, sosiaali- ja terveysministeriö 6

7 Ovatko alalle soveltumattomuus ja piittaamattomuus ongelmia opiskeluyhteisöissä? Työryhmän kuulemien asiantuntijoiden antamien lausuntojen perusteella sekä toisen että korkean asteen oppilaitoksissa on yksittäisiä ongelmatapauksia, joihin nykyisten säädösten ja toimintamallien avulla ei pystytä riittävällä tavalla puuttumaan. Vakavimmat ongelmat ovat ilmenneet sosiaali- ja terveysalan työssäoppimisjaksoilla ja harjoittelupaikoissa. Nykyiset säädökset eivät mahdollista opiskeluoikeuden peruuttamista ko. koulutusalalle eivätkä pysyvää erottamista oppilaitoksesta. Jossain määrin uutena ongelmana on sosiaali- ja terveysalalla ilmennyt puutteellista sitoutumista harjoittelupaikan yleisiin toimintatapoihin ja pelisääntöihin. Potilas- ja asiakasturvallisuus on voinut tästä johtuen myös vaarantua. Kyse ei ole kuitenkaan alalle soveltumattomuudesta eikä aina varsinaisesta piittamattomuudestakaan. 7

8 Ehdotus ongelman ratkaisuksi 1. Hakuvaiheessa tapahtuvan soveltuvuuden arvioinnin kehittäminen 2. Mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja tehokas hoito 3. Oppilaitoksen, opiskelun ja työharjoittelun säännöt ja niihin sitoutuminen selkeytettävä (laadunhallintajärjestelmät) 4. Päihdetestauksesta ja sen seurauksista yhtenäiset säännökset 5. Säädösmuutokset ja menettely opiskeluoikeuden pysyvän peruuttamisen mahdollistamiseksi alalle soveltumattomuuden vuoksi sosiaali- ja terveysalalle, humanistiselle ja kasvatusalalle sekä eräille tekniikan aloille 6. Kurinpitomenettelyt vakavien väärinkäytösten osalta tarkistettava, tehtävä mahdolliset säädösmuutokset ja ohjeistus 8

9 Opiskeluoikeus vs. muut oikeudet syrjimättömyys sivistykselliset oikeudet oikeus työhön ja elinkeinovapaus opiskelijan oikeus suorittaa aloittamansa opinnot loppuun yksityiselämän ja henkilötietojen suoja oikeus turvallisuuteen potilaan oikeus hyvään ja turvalliseen hoitoon alaikäisen ja muun haavoittuvassa asemassa olevan henkilön suojeleminen työturvallisuus liikenneturvallisuus yleinen turvallisuus 9

10 Opiskeluoikeuden menettäminen opiskeluoikeuden peruuttamisen ja pysyvä erottamisen perusteella OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMINEN ennaltaehkäisevää ei ole kurinpitokeino tarkoitus ehkäistä ennalta toiminta, joka merkittävästi vaarantaisi potilasturvallisuuden, alaikäisen tai muun haavoittuvassa asemassa olevan oikeudet, työ- tai liikenneturvallisuuden tai yleisen turvallisuuden opiskeluoikeus voidaan palauttaa, jos syyt poistuvat PYSYVÄ EROTTAMINEN jälkikäteistä äärimmäinen kurinpitokeino erittäin vakavien tekojen perusteella rangaistuksen perusteena olevat teot opiskeluun tai opiskeluyhteisöön liittyviä ko. oppilaitokseen opiskeluoikeutta ei palauteta voi hakeutua samalle alalle tai muulle alalle muuhun oppilaitokseen tai korkeakouluun 10

11 Työryhmän ehdotukset Työryhmän valmistelevat säädösmuutokset koskevat pääasiassa: opiskeluoikeuden peruuttamista alalle soveltumattomuuden vuoksi, pysyvää oppilaitoksesta erottamista koulutuksen aikaisten erittäin vakavien väärinkäytösten seurauksena, välttämättömien päihdetestien käyttöönottoa sekä edellä mainittuihin tilanteisiin liittyviä tiedonvaihtoa ja tietosuojaa koskevia kysymyksiä. Työryhmä on laatinut luonnokset säädösmuutoksiksi lakeihin ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä ammattikorkeakoululakiin ja yliopistolakiin. Ohessa esittely säädösehdotuksista ammatillisen koulutuksen osalta ja sen jälkeen kuvataan soveltaminen ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja keskeiset poikkeamat ammattikorkeakoulu- ja yliopistolain osalta. 11

12 Säädösmuutosehdotuksia seuraaviin asiakokonaisuuksiin (laki ammatillisesta koulutuksesta, 630/1998 ja 479/2003) opiskelijaksi ottamisen perusteet (27 ) opiskeluoikeuden peruuttaminen (32, uusi otsikko) opiskeluoikeuden palauttaminen (32 a, uusi) päihdetestaus (34 a, uusi) kurinpito (35 ) menettely kurinpitoasiassa ja opiskeluoikeuden peruuttamista koskevassa asiassa sekä kurinpitorangaistuksen täytäntöönpano (35 a, uusi otsikko) kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun (35 c ) opiskelijan ja opiskelijaksi pyrkijän terveydentilaa koskevien tietojen käsittely (42 a, uusi) tietojensaantioikeus (43 ) muutoksenhaku (44 ) 12

13 Ammatillinen koulutus Muutoksia opiskelijaksi ottamisen perusteisiin (ammatillinen koulutus) Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus, vamma tai muu terveydentilaan liittyvä seikka on ilmeisesti esteenä koulutukseen osallistumiselle. (27 2 mom) Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jolta on peruutettu opiskeluoikeus 32 :n, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 :n 6 a kohdan, ammattikorkeakoululain 25 a :n tai yliopistolain 43 a :n perusteella, jos tämä on ilmeisesti esteenä koulutukseen osallistumiselle. Opiskelijaksi pyrkivän tulee pyydettäessä antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. (27 uusi 3 mom) 13

14 Ammatillinen koulutus Opiskeluoikeuden peruuttaminen (perusteet) Kun tutkintoon johtavat opinnot tai ammatissa toimiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä tai niihin liittyy potilas-, asiakas- tai liikenneturvallisuutta taikka yleistä turvallisuutta koskevia vaatimuksia, opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos 1) on ilmeistä, ettei opiskelija opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa työssäoppimisessa ohjauksesta ja tukitoimista huolimatta saavuta tutkintoon tai koulutusohjelmaan asetettuja erityisiä ammattitaitovaatimuksia eikä opiskelijalla ole edellytyksiä toimia ammatissa, johon tutkinto tai koulutusohjelma johtaa; 2) hän osoittaa opinnoissaan tai opintoihin kuuluvassa työssäoppimisessa vakavaa piittaamattomuutta omaan tai toisen henkilön terveyteen taikka yleiseen turvallisuuteen; 3) hänellä ilmenee koulutuksen aikana sairaus, vamma tai muu terveydentilaa koskeva seikka, joka on ilmeinen este koulutukseen osallistumiselle ja tutkinnon suorittamiselle; 4) hänet on tuomittu rangaistukseen yleisessä tuomioistuimessa ja tehty rikos osoittaa ilmeistä soveltumattomuutta alan opintoihin tai tehtäviin tai 5) hän on opiskelijaksi hakeutuessaan salannut 27 :n 3 momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. 14

15 Ammatillinen koulutus Opiskeluoikeuden peruuttaminen (tukitoimet) Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan käsittelyn yhteydessä koulutuksen järjestäjän on edistettävä opiskelijan hakeutumista muuhun koulutukseen. Lisäksi opiskelija voidaan tämän suostumuksella siirtää koulutuksen järjestäjän sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää. 15

16 Ammatillinen koulutus Opiskeluoikeuden peruuttaminen (terveydentilatiedot) Opiskelijan tulee pyydettäessä antaa koulutuksen järjestäjälle 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terveydentilan arvioinnissa tarvittavat tiedot. Jos on perusteltua aihetta epäillä että opiskelijalla on 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu terveydellinen este, voidaan hänet määrätä terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Koulutuksen järjestäjä vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista. 16

17 Ammatillinen koulutus Menettelytavat opiskeluoikeuden peruuttamisessa ja pysyvässä erottamisessa Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja pysyvästä erottamisesta päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on kuultavaa opiskelijaa ja huoltajaa sekä hankittava asiaa koskeva tarpeellinen asiantuntija- ja muu selvitys. Päätöksistä valitusoikeus 17

18 Ammatillinen koulutus Opiskeluoikeuden palauttaminen Henkilö, jolta on peruutettu opiskeluoikeus 32 :n 1 momentin 1-3 kohdan perusteella, voi hakea kyseiseltä koulutuksen järjestäjältä opiskeluoikeuden palauttamista aikaisintaan kahden vuoden kuluttua opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemisestä. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, jos opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneet perusteet ovat poistuneet. Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää sama toimielin kuin opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Menettelyyn sovelletaan opiskeluoikeuden peruuttamista koskevia menettelysäännöksiä soveltuvin osin. 18

19 Ammatillinen koulutus Päihdetestaus 1/2 Opiskelija on velvollinen koulutuksen järjestäjän tai työssäoppimisjakson aikana 16 :ssä tarkoitetun työpaikan taikka oppisopimuskoulutuksessa 17 :ssä tarkoitetun työnantajan määräyksestä osallistumaan terveydenhuollon ammattihenkilön ja laboratoriohenkilökunnan tekemään päihdetestiin, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on päihteiden vaikutuksen alaisena opiskelutilanteessa tai koulutukseen liittyvässä työssäoppimisessa ja testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi. Testaamisen edellytyksenä on, että päihteiden vaikutuksen alaisena tai päihteistä riippuvaisena toimiminen: 1) vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä; 2) vaarantaa liikenneturvallisuutta; 3) vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; 4) voi lisätä koulutuksen järjestäjän, 16 :ssä tarkoitetun työpaikan tai 17 :ssä tarkoitetun työnantajan hallussa olevien huumausainelain (373/2008) 3 :n 1 momentin 5 tai 6 kohdassa tarkoitettujen aineiden tai lääkelain (395/1987) 4 :ssä tarkoitettujen lääkevalmisteiden taikka mainitun lain 5 :ssä tarkoitettujen lääkeaineiden laittoman kaupan, hallussapidon, käytön ja leviämisen riskiä. 19

20 Ammatillinen koulutus Päihdetestaus 2/2 Jos opiskelijalle on tarkoitus tehdä tässä pykälässä tarkoitettu päihdetesti, koulutuksen järjestäjällä on oltava kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi. Koulutuksen järjestäjä vastaa 1 momentissa tarkoitetusta päihdetestauksesta aiheutuvista kustannuksista. Päihdetestistä saatu tieto on terveydentilatieto. 20

21 Ammatillinen koulutus Muutoksia kurinpitosäännöksiin Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kieltäytyy 34 a :ssä tarkoitetusta päihdetestauksesta taikka on antanut päihteiden väärinkäyttöä osoittavan näytteen, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, voidaan hänet erottaa oppilaitoksesta määräajaksi enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Mikäli 1 momentissa tarkoitettu teko tai laiminlyönti on erittäin vakava ja opiskelija on aiheuttanut oppilaitoksessa, koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa, opintoihin kuuluvassa työssäoppimisessa tai asuntolassa vakavaa uhkaa tai vahinkoa toisen henkilön terveyteen tai yleiseen turvallisuuteen, voidaan opiskelija erottaa pysyvästi oppilaitoksesta ja asuntolasta. 21

22 Ammatillinen koulutus Opiskelijan ja opiskelijaksi pyrkijän terveydentilaa koskevien tietojen käsittely Opiskelijan ja opiskelijaksi pyrkijän terveydentilaa koskevaa tietoa saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskelijavalinnasta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta tai kurinpidosta taikka antavat lausuntoja mainituista asioista. Koulutuksen järjestäjän on säilytettävä terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista henkilötiedoista. Terveydentilaa koskevat tiedot tulee poistaa rekisteristä välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää lakisääteisten tehtävien edellyttämää perustetta, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua tietojen merkitsemisestä rekisteriin. 22

23 Ammatillinen koulutus Lisäykset tietojensaantioikeuteen Koulutuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada terveydenhuollon ammattihenkilöltä kirjallinen johtopäätös opiskelijan terveydentilasta opiskeluoikeuden arviointia varten sekä kirjallinen lausunto päihdetestistä kurinpitotoimien arviointia varten. Koulutuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada opiskelijaksi ottamisen ja opiskeluoikeuden arvioinnin edellyttämät välttämättömät tiedot opiskelijan ja opiskelijaksi pyrkivän opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista toiselta koulutuksen järjestäjältä, ammattikorkeakoululta tai yliopistolta. Koulutuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sen toimialaan kuuluvan asiakas- tai potilasturvallisuuden valvonnan edellyttämät välttämättömät tiedot vireillä olevasta 32 :ssä tarkoitetusta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä sekä opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista. 23

24 Säädösmuutosehdotuksia seuraaviin asiakokonaisuuksiin (laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, 631/1998 ja 480/2003) säädösmuutos toteutetaan lisäämällä tarvittavat viittaukset lakiin ammatillisesta koulutuksesta opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva viittaussäännös (11 ) opiskelijaksi ottamisen perusteet (AM-lain 27 ) opiskeluoikeuden peruuttaminen (AM-lain 32, uusi otsikko) opiskeluoikeuden palauttaminen (AM 32 a, uusi) päihdetestaus (AM 34 a ) menettely kurinpitoasiassa ja opiskeluoikeuden peruuttamista koskevassa asiassa sekä kurinpitorangaistuksen täytäntöönpano (AM 35 a, uusi otsikko) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain eräiden säännösten soveltaminen (16 ) opiskelijan ja opiskelijaksi pyrkijän terveydentilaa koskevien tietojen käsittely (AM 42 a, uusi) 24

25 Säädösmuutosehdotuksia seuraaviin asiakokonaisuuksiin (ammattikorkeakoululaki 351/2003) opiskeluoikeuden peruuttaminen (25 a, uusi) opiskeluoikeuden palauttaminen (25 b, uusi) päihdetestaus (25 c, uusi) opiskelijan terveydentilaa koskevien tietojen käsittely (25 d, uusi) opiskelijan kurinpito (28 ) tietojensaantioikeus (40 ) muutoksenhaku (42 ) 25

26 Säädösmuutosehdotuksia seuraaviin asiakokonaisuuksiin (yliopistolaki 558/2009) opiskeluoikeuden peruuttaminen (43 a, uusi) opiskeluoikeuden palauttaminen (43 b, uusi) päihdetestaus (43 c, uusi) opiskelijan terveydentilaa koskevien tietojen käsittely (43 d, uusi) tietojensaantioikeus (43 e, uusi) opiskelijan kurinpito (45 ) erottamispäätöksen täytäntöönpano (85 ) 26

27 Erot ammatillisen koulutukseen ja korkeakouluille ehdotetuissa muutoksissa Erot ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen välillä ehdotetuissa säädösmuutoksissa opiskeluoikeuden peruuttaminen Ammatillinen koulutus Kun tutkintoon johtavat opinnot tai ammatissa toimiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä... 1) on ilmeistä, ettei opiskelija opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa työssäoppimisessa ohjauksesta ja tukitoimista huolimatta saavuta tutkintoon tai koulutusohjelmaan asetettuja erityisiä ammattitaitovaatimuksia eikä opiskelijalla ole edellytyksiä toimia ammatissa, johon tutkinto tai koulutusohjelma johtaa; Korkeakoulut Kun tutkintoon johtavat opinnot edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä... 1) on ilmeistä, ettei opiskelija ohjauksesta ja tukitoimista huolimatta saavuta opinnoissaan tutkintoon asetettuja erityisiä ammattitaitovaatimuksia; 27

28 Erot ammatillisen koulutukseen ja korkeakouluille ehdotetuissa muutoksissa Erot ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen välillä ehdotetuissa säädösmuutoksissa opiskeluoikeuden peruuttaminen Ammatillinen koulutus 2) hän osoittaa opinnoissaan tai opintoihin kuuluvassa työssäoppimisessa vakavaa piittaamattomuutta omaan tai toisen henkilön terveyteen taikka yleiseen turvallisuuteen; 3) hänellä ilmenee koulutuksen aikana sairaus, vamma tai muu terveydentilaa koskeva seikka, joka on ilmeinen este koulutukseen osallistumiselle ja tutkinnon suorittamiselle; Korkeakoulut 2) hän osoittaa opinnoissaan vakavaa piittaamattomuutta omaan tai toisen henkilön terveyteen taikka yleiseen turvallisuuteen; 3) opintojen aikana ilmenee sellainen opiskelijan terveydentilaa koskeva seikka, joka on ilmeinen este tutkinnon suorittamiselle; 28

29 Erot ammatillisen koulutukseen ja korkeakouluille ehdotetuissa muutoksissa Erot ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen välillä ehdotetuissa säädösmuutoksissa opiskeluoikeuden peruuttaminen Ammatillinen koulutus 4) hänet on tuomittu rangaistukseen yleisessä tuomioistuimessa ja tehty rikos osoittaa ilmeistä soveltumattomuutta alan opintoihin tai tehtäviin tai Korkeakoulut 4) hänet on tuomittu rangaistukseen yleisessä tuomioistuimessa ja tehty rikos osoittaa ilmeistä soveltumattomuutta kyseisiin opintoihin; 29

30 Erityisiä kysymyksiä lausuntokierroksella Valmistelutyö on tuonut esille monia kysymyksiä, joihin lausuntokierroksella pyritään saamaan sidosryhmien näkemyksiä. Ohessa muutamia kysymyksiä, joihin lausunnonantajien pyydetään mahdollisuuksien mukaan ottavan kantaa: terveydentilavaatimusten tarpeellisuutta ja käytännön soveltamista opiskelijavalinnan perusteena eri koulutusasteilla (tulisiko säännösten olla samat ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa), opiskeluoikeuden peruuttamisen perusteita ja soveltamista eri koulutusaloilla ja - asteilla, tuleeko alalle soveltumattomuus arvioiduksi riittävästi näyttötutkintoa suoritettaessa nykyisillä menettelyillä, tulisiko opiskelijaksi pyrkivällä olla velvollisuus antaa tieto aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä oma-aloitteisesti, vai vain pyydettäessä, pysyvän oppilaitoksesta erottamisen perusteita ja käytännön tilanteita, opiskelijoiden terveystarkastuksiin ja päihdetestaukseen määräämisen toimivuutta käytännössä sekä onko esitysluonnoksessa tunnistettu olennaiset tietojen vaihtoa ja tietosuojaa koskevat ongelmat ja kehittämistarpeet? 30

SORA-työryhmä: Tiivistelmä ehdotuksista. Luovutustilaisuus 9.3.2010 klo 12.30

SORA-työryhmä: Tiivistelmä ehdotuksista. Luovutustilaisuus 9.3.2010 klo 12.30 : Tiivistelmä ehdotuksista Luovutustilaisuus 9.3.2010 klo 12.30 Työryhmän tehtävä 1. Valmistella opiskeluoikeuden menettämistä koskevat säännökset yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 114/2010 vp Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDU SORA toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 11.12.2014 1 Yleistä Ammatillisen

Lisätiedot

maiju.tuominen@minedu.fi

maiju.tuominen@minedu.fi maiju.tuominen@minedu.fi Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 :n muuttaminen Uusien

Lisätiedot

Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi. Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere

Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi. Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere Hallituksen esityksen tavoitteena on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenneturvallisuutta,

Lisätiedot

1. SORA-ohjeistus (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja)

1. SORA-ohjeistus (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 9.3.2016 1 (1) 1. SORA-ohjeistus (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) Lait ja asetukset, joihin Vaasan ammattikorkeakoulun SORA-ohjeistus perustuu: Ammattikorkeakoululaki (932/2014) Asetus

Lisätiedot

Sora-säädösten toimeenpano ammattikoulutuksessa

Sora-säädösten toimeenpano ammattikoulutuksessa Sora-säädösten toimeenpano ammattikoulutuksessa Sora-säädösten tavoitteet ja keskeiset sisällöt Helsinki 25.10.2012 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Sora-säädökset ja määräykset 1/3 LAIT (Hallituksen esitys

Lisätiedot

1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 )

1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 ) 1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 ) Ammattikorkeakouluja koskevat SORA-lait ja asetus: Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (952/2011)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 951/2011 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJA

SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJA SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJA Soveltumattomuuden ratkaisuja (Jatkossa SORA) säädösten tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa 19.4.2012 Järjestyssääntöjen soveltaminen 1. Järjestyssäännöt on tehty yhteisiksi pelisäännöiksemme, jotka luovat viihtyisyyttä, turvallisuutta ja

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty Jokilaaksojen koulutuskuntan yhtymähallituksessa Sisällys

Lisätiedot

lisätään lakiin uusi 27 a, 27 b, 32 a, 32 b ja 34 a seuraavasti:

lisätään lakiin uusi 27 a, 27 b, 32 a, 32 b ja 34 a seuraavasti: EDUSKUNNAN VASTAUS 370/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain

Lisätiedot

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, kun hän

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, kun hän Opiskelijaksi soveltuminen Tiedote 25.8.2015 TIEDOTE OPISKELIJALLE TAI OPISKELIJAKSI HAKEUTUVALLE Ns. SORA -laki (SOveltumattomuuden RAtkaisut) tuli voimaan 1.1.2012. Laki koskee opiskelijaksi ottamisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta /2011 Laki. ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta /2011 Laki. ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 953/2011 Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista Anne Mårtensson Opetushallitus

Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista Anne Mårtensson Opetushallitus Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista 9.11.2012 Anne Mårtensson Opetushallitus VAMPO 2010-2015 Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010 2015

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lainsäädännön periaatteet. Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lainsäädännön periaatteet. Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012 Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-lainsäädännön periaatteet Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012 1 SORA-säännökset SORA-säännösten tavoitteena parantaa turvallisuutta koulutuksessa

Lisätiedot

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SYKSY 2013 OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 muutoksineen, 5 luku) 26 Opiskelijaksi hakeutuminen Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa

Lisätiedot

Rikostaustaotteen käsittely

Rikostaustaotteen käsittely Rikostaustaotteen käsittely Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin

Lisätiedot

Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita

Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Syksy 2012 Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita Yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 19.11.2015 - ajankohtaisia asioita Merja Hilpinen ylitarkastaja Nuorten työpajatoiminnan ajankohtaisia asioita Nuorisolaki uudistus Nuorisotakuuta

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

Kurinpidolliset toimenpiteet Diakonia-ammattikorkea- koulussa

Kurinpidolliset toimenpiteet Diakonia-ammattikorkea- koulussa Esitys hallitukselle Päivämäärä/Date 17.5.2016 1 (6) Kurinpidolliset toimenpiteet Diakonia-ammattikorkea- koulussa HYVÄKSYTTY DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSESSA 10.6.2016 Kurinpitomenettelyt

Lisätiedot

KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Hyväksytty Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 10062016 Kurinpitomenettelyt Diakissa ovat: A. Opetustilanteesta poistaminen Opetusta

Lisätiedot

Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI

Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI 30.11-1.12.2011 Hellevi Lassila Toimialajohtaja Koulutuskeskus Sedu Koulutuksen

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA säädösten toimeenpanon edistäminen

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA säädösten toimeenpanon edistäminen Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA säädösten toimeenpanon edistäminen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 30.11.2012 Aira Rajamäki, Opetushallitus Mikä oli lähtötilanne

Lisätiedot

SORA-lainsäädäntö. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki

SORA-lainsäädäntö. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki SORA-lainsäädäntö Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 SORA-säännökset

Lisätiedot

SORA-toimintaohje. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

SORA-toimintaohje. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy SORA-toimintaohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen (SORA-toimintaohje) Vastuuhenkilö Opetuksen palvelujohtaja Voimaantulo 1.1.2017 Päätös Opetuksen

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-lainsäädäntö 31.1.2013. Hellevi Lassila Apulaisjohtaja Koulutuskeskus Sedu

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-lainsäädäntö 31.1.2013. Hellevi Lassila Apulaisjohtaja Koulutuskeskus Sedu Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-lainsäädäntö 31.1.2013 Hellevi Lassila Apulaisjohtaja Koulutuskeskus Sedu Taustaa Hankalat tilanteet oppilaitoksessa> hankalat tilanteet työelämässä> Ministerit

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen Alakohtainen ryhmä: Humanistinen ja kasvatusala OPH:n koulutus 25.10.2012 Tuija Vasikkaniemi (SEDU) ja Ulla Aunola (OPH) Virittelyä Virittelyä ryhmään Mitä opiskelu

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän menettelytapaohjeet kurinpidollisissa asioissa sekä opiskeluoikeuden pidättämisessä, peruuttamisessa ja palauttamisessa Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Koulutusjohtaja 20.1.2012

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Sora-lainsäädäntö ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Sora-lainsäädäntö ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Sora-lainsäädäntö ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Seija Fagerdahl Janne Laine Pirjo Mäkelä Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämishanke Marraskuu 2012 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tampereen

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 10.4.2013 Kuopio Anne Mårtensson Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Sora-lainsäädännön toimeenpano opiskeluterveydenhuollossa - (soveltumattomuuteen ratkaisuja)

Sora-lainsäädännön toimeenpano opiskeluterveydenhuollossa - (soveltumattomuuteen ratkaisuja) Sora-lainsäädännön toimeenpano opiskeluterveydenhuollossa - (soveltumattomuuteen ratkaisuja) 4.6.2015 Ritva Partinen ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Sora - säännösten tavoitteet Parantaa turvallisuutta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 954/2011 Laki. yliopistolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 954/2011 Laki. yliopistolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 954/2011 Laki yliopistolain muuttamisesta Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yliopistolain

Lisätiedot

Kannabis ja laki - suojelee ja syrjäyttää?

Kannabis ja laki - suojelee ja syrjäyttää? Kannabis ja laki - suojelee ja syrjäyttää? Kim Kannussaari Koulutussuunnittelija Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Miten puhua kannabiksesta hanke (hanketta rahoitetaan TE-määrärahoista) Rikoslaki 50 luku Rikosoikeudellisesti

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

VERSIONHALLINTA SISÄLLYS

VERSIONHALLINTA SISÄLLYS VERSIONHALLINTA LAATIJA Kurinpito-työryhmä 21.8.2015 KÄSITTELY KSAOn johtoryhmä 9.5.2017 HYVÄKSYJÄ Rehtori Timo Olli 1.8.2017 PÄIVITYKSET (aika, tekijä, muutokset) SISÄLLYS 1 Johdanto 2 Yhteistyö eri viranomaistahojen

Lisätiedot

SORA SÄÄDÖSTEN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN PERUSTEISIIN JA TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET

SORA SÄÄDÖSTEN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN PERUSTEISIIN JA TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET SORA SÄÄDÖSTEN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN PERUSTEISIIN JA TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET 1.12.2011 Aira Rajamäki, Opetushallitus Mitä opiskelu edellyttää opiskelijalta?

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-koulutus Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu 31.1.2013 Tuija Vasikkaniemi, lehtori, PsL Koulutuskeskus Sedu SORA-lainsäädännön ja määräysten keskeisiä

Lisätiedot

09.01.2012. Säännös Päätös Ratkaisuvalta Delegointi/ vastuuviranomainen 9 1 koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. koulutuksen.

09.01.2012. Säännös Päätös Ratkaisuvalta Delegointi/ vastuuviranomainen 9 1 koulutuksen järjestämisluvan hakeminen. koulutuksen. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 09.01.2012 LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN RATKAISUVALLAN DELEGOINNIT Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 ja sen muutokset Säännös Päätös Ratkaisuvalta

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 7.12.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Toimiva opiskeluterveydenhuolto Ritva Partinen ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Toimiva opiskeluterveydenhuolto Ritva Partinen ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Sora-lainsäädännön toimeenpano opiskeluterveydenhuollossa - (soveltumattomuuteen ratkaisuja) Toimiva opiskeluterveydenhuolto 17.9.2015 Ritva Partinen ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Sora -

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin SORA-toimielimen menettelytapaohje

Turun ammatti-instituutin SORA-toimielimen menettelytapaohje Turun ammatti-instituutin SORA-toimielimen menettelytapaohje Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto 2.12.2014 81 Sisällys 1. Taustaa... 1 1.1. Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään.

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tarkoitus 1 Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012

SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012 SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012 Valmisteluvaiheet ja keskeiset säädökset OPM:n työryhmä

Lisätiedot

SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ. HE 164/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta

SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ. HE 164/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä

Lisätiedot

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 160/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Sammonkatu 45, Tampere, kokoustila Ruuskanen. 4 Sora-lainsäädännön mukaisen toiminnan prosessi Tampereen seudun ammattiopistossa

Sammonkatu 45, Tampere, kokoustila Ruuskanen. 4 Sora-lainsäädännön mukaisen toiminnan prosessi Tampereen seudun ammattiopistossa Tampere Pöytäkirja 1/2016 1 (8) Aika 29.11.2016, klo 15:00-16:18 Paikka Sammonkatu 45, Tampere, kokoustila Ruuskanen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA

MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO LIITE 1 21.5.2003 MUISTIO OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA, KODIN JA KOULUN/ OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖTÄ SEKÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA LAKIMUUTOKSISTA 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen: SORA-lainsäädäntökoulutus. Päivitetty 27.10.2011

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen: SORA-lainsäädäntökoulutus. Päivitetty 27.10.2011 Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen: SORA-lainsäädäntökoulutus Päivitetty 27.10.2011 Uuteen lainsäädäntöön perehdyttäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti yhdessä aluehallintovirastojen,

Lisätiedot

Lausuntoluonnos 21.8.2009

Lausuntoluonnos 21.8.2009 Liite 1. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien sekä ammattikorkeakoululain ja yliopistolain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMIS- JA PALAUTTAMISMENETTELYN SUUNNITELMA (SORA-SUUNNITELMA)

OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMIS- JA PALAUTTAMISMENETTELYN SUUNNITELMA (SORA-SUUNNITELMA) 1 Voimaan 23.5.2016 OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMIS- JA PALAUTTAMISMENETTELYN SUUNNITELMA (SORA-SUUNNITELMA) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 2 Johdanto Omnian Opiskelijan oikeusturvatoimikunta käsittelee

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 60/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden koulutusta koskevien lakien ja rikosrekisterilain

Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden koulutusta koskevien lakien ja rikosrekisterilain luonnos 22.3.2010 Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden koulutusta koskevien lakien ja rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KEINOJA PUUTTUA OPISKELUUN SOVELTUMATTOMUUTEEN

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KEINOJA PUUTTUA OPISKELUUN SOVELTUMATTOMUUTEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KEINOJA PUUTTUA OPISKELUUN SOVELTUMATTOMUUTEEN Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2013 Helsingin Messukeskus Aira Rajamäki Esteettömyys OKM:n toimenpidesuositus

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

SORA-lainsäädäntö. Sanna Haanpää Lakimies, Opetushallitus. Vankilaopetuspäivät

SORA-lainsäädäntö. Sanna Haanpää Lakimies, Opetushallitus. Vankilaopetuspäivät SORA-lainsäädäntö Sanna Haanpää Lakimies, Opetushallitus Vankilaopetuspäivät 12.12.2017 SORA-lainsäädäntö 1.1.2012 -> Laki ammatillisesta koulutuksesta Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ammattikorkeakoululaki

Lisätiedot

SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009

SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009 SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien sekä ammattikorkeakoululain ja yliopistolain

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka

Lisätiedot

86 Kurinpito asuntolassa.

86 Kurinpito asuntolassa. 86 Kurinpito asuntolassa. Sen lisäksi, mitä kurinpidosta 85 :ssä säädetään, 103 :ssä tarkoitetussa koulutuksen järjestäjän asuntolassa asuvalle opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 :n muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi Pelastusopistosta

Lisätiedot

AMMATILLISEN TYÖVOIMAPOLIITTISEN AIKUISKOULUTUKSEN YHTEISHANKINTA

AMMATILLISEN TYÖVOIMAPOLIITTISEN AIKUISKOULUTUKSEN YHTEISHANKINTA Diaarinumero 0275/1373/2.4.1/2011 HANKINTASOPIMUS 0299/5/14 AMMATILLISEN TYÖVOIMAPOLIITTISEN AIKUISKOULUTUKSEN YHTEISHANKINTA 1. Sopijaosapuolet Ostajat Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (jäljempänä

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

REKISTERÖINTI JA. Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1

REKISTERÖINTI JA. Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1 REKISTERÖINTI JA VALVONTA Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki Lakia sovelletaan julkista tehtävää hoitavan yhteisön yksityisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 1 811/1998 Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998)

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KEINOJA PUUTTUA OPISKELUUN SOVELTUMATTOMUUTEEN

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KEINOJA PUUTTUA OPISKELUUN SOVELTUMATTOMUUTEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KEINOJA PUUTTUA OPISKELUUN SOVELTUMATTOMUUTEEN Opas SORA-säädösten ja -määräysten toimeenpanoon ammattikoulutuksessa Oppaat ja käsikirjat 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Oppaat

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

Työelämässä ja opiskelussa tehtäviin huumausainetesteihin liittyvä lainsäädäntö

Työelämässä ja opiskelussa tehtäviin huumausainetesteihin liittyvä lainsäädäntö Työelämässä ja opiskelussa tehtäviin huumausainetesteihin liittyvä lainsäädäntö 17.11.2016 Markku Sainio, Työterveyslaitos Ritva Partinen, ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Ritva Partinen

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KEINOJA PUUTTUA OPISKELUUN SOVELTUMATTOMUUTEEN

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KEINOJA PUUTTUA OPISKELUUN SOVELTUMATTOMUUTEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KEINOJA PUUTTUA OPISKELUUN SOVELTUMATTOMUUTEEN Uudistettu opas SORA-säädösten ja -määräysten toimeenpanoon ammattikoulutuksessa Oppaat ja käsikirjat 2015:12 Opetushallitus ja

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAIN SOVELTAMINEN KAUSALAN KOULUSSA OPISKELUUN JA KURINPITOON LIITTYVISSÄ ASIOSISSA ALKAEN

PERUSOPETUSLAIN SOVELTAMINEN KAUSALAN KOULUSSA OPISKELUUN JA KURINPITOON LIITTYVISSÄ ASIOSISSA ALKAEN IITIN KOULUT 1.4.2014 PERUSOPETUSLAKI PERUSOPETUSLAIN SOVELTAMINEN KAUSALAN KOULUSSA OPISKELUUN JA KURINPITOON LIITTYVISSÄ ASIOSISSA 1.1.2014 ALKAEN 35 1. KASVATUSKESKUSTELU 2. OPPITUNNILTA POISTAMINEN

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOITAJAN AT. -uudistetut perusteet kesällä 2013 voimaan. 18.4.2013 Jyväskylä Ulla Aunola Opetusneuvos Ammatillinen koulutus

PERHEPÄIVÄHOITAJAN AT. -uudistetut perusteet kesällä 2013 voimaan. 18.4.2013 Jyväskylä Ulla Aunola Opetusneuvos Ammatillinen koulutus PERHEPÄIVÄHOITAJAN AT -uudistetut perusteet kesällä 2013 voimaan 18.4.2013 Jyväskylä Ulla Aunola Opetusneuvos Ammatillinen koulutus Valmistelun tausta lyhyesti Sopimus Espoon Omnian aikuisopiston kanssa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot