S I S Ä L L Y S. Rehtorin ajatuksia koulun 50-vuotisjuhlavuotena. Lukuvuoden tapahtumia. Puotinharjun yhteiskoulun rehtori muistelee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S I S Ä L L Y S. Rehtorin ajatuksia koulun 50-vuotisjuhlavuotena. Lukuvuoden tapahtumia. Puotinharjun yhteiskoulun rehtori muistelee"

Transkriptio

1

2 S I S Ä L L Y S 16 Rehtorin ajatuksia koulun 50-vuotisjuhlavuotena 17 Lukuvuoden tapahtumia Puotinharjun yhteiskoulun rehtori muistelee Koulu 50 -juhlasta ja juhlaviikosta Japani-yhteistyön teemana tasa-arvo Japani! Opiskelijapäivä Järvenpäässä Tiedeleiri Kiinassa Tiedeleiri Suomessa Edinburgh Science Festival Kuinka Tanskassa opitaan? Leirikoulu Nykøbing Katedralskolessa Suomi 100 -Pietarin leirikoulu UNP-kirjoituskilpailun voittajan matka Yhdysvaltoihin Africa Course Mitt periodbyte i Helsingin kielilukio Makupaloja kieliviikosta Liikuntatutorit yhteishenkeä luomassa Musiikki 18 Lisättyä todellisuutta Koulun vaiheita Opettajat ja henkilökunta Koulun johtokunta 2017 Opiskelijat Ylioppilaskirjoitukset Tietoja lukuvuodesta

3 R E H T O R I N A J A T U K S I A K O U L U N V U O T I S J U H L A V U O T E N A R E H T O R I S I R P A J A L K A N E N M I S T Ä O L E M M E Y L P E I T Ä J A M I N N E O L E M M E M E N O S S A? Helsingin kielilukio HEKLU on toiminut uudella nimellään vuodesta 2014 lähtien. Helsingin kielilukion opetustarjontaa ja toimintaa läpäisee lukion erityistehtävän mukaiset painotukset: kielet ja kansainvälisyys, kulttuurien tuntemus ja taiteet sekä kestävä kehitys ja tulevaisuuden taidot. Opiskelija voi valita kieliopintonsa mieltymystensä ja vahvuuksiensa mukaan 11 vieraasta kielestä. Monista kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevilla opiskelijoilla on mahdollisuus syventää ja monipuolistaa kielitaitoaan sekä eri kulttuurien tuntemustaan. Jokapäiväisessä arjessa tämä näkyy laajana kielten kurssien tarjontana ja kaikkia aineita läpäisevänä kansainvälisyytenä. Leirikoulut, vierailut ja vierailijat sekä ystävyyskoulutoiminta ovat olennainen osa lukiomme toimintakulttuuria. Japanin, kiinan ja arabian kielten suosio sekä monipuolisen yhteistyön tuottama kehittäminen luovat edellytyksiä näiden kielten kurssimäärien kasvattamiseen seuraavina vuosina sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden toimia edelläkävijänä. Arabian opetus on aloitettu yhteistyönä Helsingin yliopiston Maailman kulttuurien laitoksen kanssa. Olemme tällä hetkellä ainut suomalainen lukio, jossa arabiaa voi opiskella. Kielilukiossa kielen opetuksen vahva osaaminen tarkoittaa toimivia käytänteitä ja yhteistyöverkostoja. Erilaiset oppimisympäristöt, yhteistyö työelämän, asiantuntijoiden ja eri instituutioiden kanssa tukevat opetusta, toiminnan kulttuurista monimuotoisuutta sekä mahdollistavat paikallisen ja globaalin limittymisen. Oppimisympäristön laajentuminen tarkoittamaan koko pääkaupunkiseutua ja digitaalisesti koko maailmaa on monipuolistanut pedagogisia menetelmiä. on yhteisöämme sitouttavaa toimintaa ja kannustaa opiskelijoita yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja maailmankansalaisuuteen. Visiomme Kotona maailmalla toteutuu. Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaation tavoitteena on rakentaa uusi pedagoginen toimintakulttuuri nykyteknologiaa hyödyntäen. Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen perustuu ketterään kehittämiseen ja opiskelija- ja opettajalähtöisiin innovatiivisiin kokeiluihin sekä täydennyskoulutusprosessiin. Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja verkostomaiseksi ja mahdollistaa oppijan monimuotoisen osallisuuden. Oppimista tapahtuu paikkaan ja aikaan nähden vapaammin, ja lisäksi opiskelijan polku ja tahti ovat yksilöllisiä. Pulpetiton ja paperiton Helsingin kielilukio digistrategiallamme kehitämme kokonaisvaltaisesti uutta oppimista koskien kaikkia oppiaineita. Tietoteknologia on tärkeä oppimisen, ajattelun, tiedonhankinnan ja -käsittelyn, oman tuottamisen 1

4 sekä yhteistyön väline. Ongelmalähtöisyys, ilmiökeskeisyys ja oppijan oma aktiivisuus ovat tavoiteltavia asioita lukion toimintakulttuurissa. Helsingin kielilukio on Liikkuva lukio, minkä tarkoituksena on luoda viihtyisämpi ja liikkuvampi koulupäivä nuorille. Haemme toiminnallisia, liikkuvia menetelmiä päätelaitteilla työskentelyn vastapainoksi ja tukemaan erilaisia oppimisen tapoja. Lukuvuoden aikana on toteutettu mm. erikielisiä taukojumppahetkiä, liikuntakerhoja, talviurheilurieha, perinnepelien iltapäivä ja kiinalainen aamuverryttely. Liikuntatutoreiden ideointi ja aktiivisuus tapahtumien järjestämisessä on ollut aivan oleellista onnistumisen kannalta. Uudesta tehtävästään innostuneiden opiskelijoiden itse suunnittelema toiminta lisää kouluyhteisöön sitoutumista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta yli kulttuuri- ja kielirajojen. Jatkamme yhdessä myös koulun kalustamista pulpetittomaksi jo hyvän opiskelijavastaanoton saaneilla ergonomisilla kalusteilla. Koulumme juhlii 50-vuotista taivaltaan Suomen 100- vuotisjuhlavuotena tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun lukiomme edeltäjä Puotinharjun yhteiskoulu sai toimiluvan. Vuosittaisessa katsauksessa vuodelta 1970 todetaan, että koulussa oli hyvin päästy luomaan sitä tärkeää mystistä ominaisuutta, jolle vanhoissa kouluissa oli annettu nimitys henki ja josta toivottiin puhuttavan, kun koulu täyttää tulevaisuudessa pyöreitä vuosia. Helsingin kielilukion toimintakulttuuria puolestaan kuvailtiin vuonna 2014 Okka-säätiön Kestävän kehityksen sertifikaatin myöntämisperusteissa kansainväliseksi ja erilaisuutta arvostavaksi. Kieliopintojen yhteydessä sekä kulttuuri- ja kulttuurialueiden kursseilla nuoret oppivat kulttuurista lukutaitoa, hankkivat monipuolisen kielitaidon ja kansainvälistä osaamista. Lukiomme auttaa opiskelijoita löytämään oman kulttuuriidentiteettinsä ja samalla kehittää opiskelijoiden valmiuksia kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Tämän me olemme yhdessä saavuttaneet Puotinharjun yhteiskoulun ja Itäkeskuksen lukion lähtökohdista edeten. Olemme siitä ylpeitä. Tätä merkityksellistä työtä nuorten hyväksi jatkamme 100 vuotta täyttävässä Suomessa. Lukuvuoden päättyessä haluan kiittää opettajia, opiskelijoita, johtokuntamme jäseniä ja henkilökuntaa lukioyhteisöömme sitoutumisesta ja hyvästä työstä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Lämmin kiitos niin tärkeästä innostamisesta ja tuesta esimerkiksi rohkeiden kokeilujen muodossa. Kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneillemme yhteisestä kehittämistyöstä. Rentouttavaa ja aurinkoista kesälomaa! Helsingissä Rehtori Sirpa Jalkanen 2

5 6L U K U V U O D E N T A P A H T U M I A T u t o r i t y k k ö s i ä r y h m ä y t t ä m ä s s ä V a n h e m p a i n i l t a u u s i e n o p i s k e l i j o i d e n h u o l t a j i l l e V i e r a i t a J a p a n i s t a S h o w a W o m e n s U n i v e r s i t y J u n i o r - S e n i o r H i g h S c h o o l i s t a. V i h r e ä l i p p u n o s t e t t i i n s a l k o o n T a n s k a n l e i r i k o u l u N y k ø b i n g K a t e d r a l s k o l e s s a M ü n c h e n i n l e i r i k o u l u P o r t u g a l i n R T P - T V - r y h m ä k u v a a m a s s a s u o m a l a i s t a t a p a a o p p i a S y k s y n y l i o p p i l a s k i r j o i t u k s e t j a e n s i m m ä i s e t d i g i t a a l i s e t y o - k o k e e t R a n s k a n l e i r i k o u l u L y c é e P a u l H a z a r d i s s a S y y s l o m a B e i j i n g S c i e n c e C a m p K i i n a - y h t e i s t y ö K i e l i v i i k k o V i e r a i t a p i e t a r i l a i s e s t a y s t ä v y y s k o u l u s t a n u m e r o N Y J o b S h a d o w - p ä i v ä L U M A - v i i k k o j a H y v ä n m i e l e n t a p a v i i k k o S u s a n n a M a r a n l u e n t o n e t t i t u r v a l l i s u u d e s t a 1. j a 2. v u o d e n o p i s k e l i j o i l l e Y r i t t ä j y y s k u r s s i n M i n i m e s s u t V a n h e m p a i n i l t a a b i t u r i e n t t i e n v a n h e m m i l l e U E 5 - k u r s s i n o p i s k e l i j o i d e n r e t k i T u r k u u n A d v e n t t i p ä i v ä n a v a u s S y k s y n l a k k i a i s e t j a i t s e n ä i s y y s j u h l a J a p a n i! O p i s k e l i j a p ä i v ä J ä r v e n p ä ä s s ä. T a l l i n n a n l e i r i k o u l u 3

6 Lucia-päivänavaus, vierailu Puotilan palvelutalossa Yrittäjyyskurssin joulumyyjäiset Joulujuhla Joulukirkko Matteuksenkirkossa Suomi 100 juhlavuoden avaus Helsingin kielilukiolle kunniakirja vierailukoulutoiminnasta Avoimet ovet lukioon hakijoille ja vanhemmille. Sokrates väittelykilpailu Nuorten filosofiatapahtumasssa Kansanedustaja Tuula Haataisen vierailu Suomi 100 juhlavuoden merkeissä Avoimet ovet Kiinalainen uusivuosi Ylioppilaskirjoitukset, äidinkielen tekstitaidon koe. Arabian kielen opetus alkoi Ylioppilaskirjoitusten kuuntelukokeet Penkinpainajaiset Vanhat tanssit Talviloma Suomi 100 -talvirieha Paloheinässä 1.3. Amerikka-päivä 3.3. NY-yritykset Uskalla Yrittää semifinaalissa kauppakeskus Kaaressa 9.3. Viipurin koulu 11:n ryhmä tutustumassa lukioomme Kutsuntainfo 2. vuosikurssin opiskelijoille Ylioppilaskirjoitusten kirjalliset ja digitaaliset kokeet UNP-kirjoituskilpailun voittajat palkittiin Ranskanryhmän vierailu Eurooppalaiseen kouluun Bulevardilla Kuntavaalipaneeli ja nuorisovaaliäänestys 4

7 Edinburgh Science Festival Kansainväliset NY-messut Riiassa 5.4. Vieraita Tanskasta, Nykøbing Katedralskolesta Suomi 100 juhlavuoden konsertissa sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezia Kiirastorstain päivänavaus Hyvinvointipäivä. Vanhempainilta 2. vuoden opiskelijoiden vanhemmille Jatko-opintoaamupäivä Beijing Jingshan Schoolin opettajien ja opiskelijoiden vierailu 3.5. Nykykielten laitoksen professorin, Ulrike Richter-Vapaatalon, vierailu Suomi 100 -Pietarin leirikoulu 9.5. Eurooppa-päivän vieras maailmanmatkaaja Tim Sippala InnoDay tapahtumassa 2. vuoden opiskelijat Retki Platonin akatemiaan Tuusulaan Pukeutumispäivä koulun juhlaviikolla Koulun 50-vuotisjuhla Taitaja2017-tapahtumassa lukiomme esittely Egyptin suurlähettilään, Sherif Refaatin, vierailu Let s go global! kehityskumppanuustapaaminen Perinneleikkejä koulun juhlaviikolla 2.6. Opiskelijoiden kevätjuhla 3.6. Lakkiaiset 17 5

8 P U O T I N H A R J U N Y H T E I S K O U L U N R E H T O R I M U I S T E L E E T I M O T E N H O L A TToukokuun 17. päivänä 1967 valtioneuvosto myönsi toimiluvan Puotinharjun yhteiskoululle. Tästä sai virallisesti alkunsa se kouluyhteisö, johon nykyään kuuluvat Itäkeskuksen peruskoulu ja Helsingin kielilukio. Valmisteleva työ oman koulun saamiseksi oli alkanut pari vuotta aikaisemmin. Helmikuussa 1966 oli perustettu Puotinharjun oppikouluyhdistys. Sen tarkoitus oli ensiksi osoittaa yksityisen oppikoulun tarve Puotinharjun alueella ja toimiluvan saatuaan vastata koulutalon rakentamisesta ja koulun pyörittämisestä. Lukuvuoden koulu oli vuokralla Myllypuron yhteiskoulussa, mutta elokuussa 1968 päästiin omaan koulurakennukseen tosin aluksi vain talon puolikkaaseen. Jotta ymmärtäisi, mistä on lähtöisin into perustaa Puotinharjuun yksityinen oppikoulu, on tunnettava peruskoulua edeltävän ajan koulujärjestelmä. Kaiken opiskelun pohjana oli kansakoulu. Jos oppilas halusi päästä akateemisiin ammatteihin, ts. jos vanhemmat halusivat, hänen oli kesken kansakoulun, yleensä neljännen kouluvuoden jälkeen, pyrittävä ja päästävä oppikouluun. Kansakoulun loppuun käyneillä oli vastassa opiskelu ammattikoulussa tai opistossa. 50 vuotta sitten Helsingin kaikki kansakoulut, valtion harjoittelukouluja lukuun ottamatta, olivat kaupungin omistamia. Oppikoulut olivat joko valtion omistamia keskustan kouluja tai lähiöihin syntyneitä yksityisiä kouluja. Yleensä 3-4 vuotta sen jälkeen, kun lähiö oli valmistunut, syntyi oppikoulu. Uudelle asuinalueelle muuttaneiden perheiden lapset olivat tulleet siihen ikään, että omaa oppikoulua kaivattiin. Tällainen kuvio toteutui Puotinharjussakin. Uusi koulu noudatti opetusohjelmassaan melko tarkkaan valtion oppikoulujen opetusohjelmaa. Pari painotusta tuli puhetaidon opetuksen sekä kuoro- ja orkesteritoiminnan suuntaan. Mutta meillä oli kokeilu, josta olen vieläkin ylpeä: koulun palkkalistoille tuli vuonna 1968 koulukuraattori. Se oli Suomessa pioneerityötä, toimimista oppilaiden ja opettajakunnan välimaastossa. Valitettavasti kokeilu loppui, kun kuraattori lähti vuonna 1977 Afrikkaan YK:n hommiin. Syksyllä 1970 tapahtui koulussa rakennemuutos: iltalinja perustettiin. Sen tarve varmistettiin Itä- Helsingin koteihin jaetulla kyselyllä. Oman ansiotyön ohella saattoi siellä suorittaa keskikoulun kolmessa vuodessa ja lukion kolmessa vuodessa luvulle tultaessa linja muuttui erilliseksi kouluksi, Itäkeskuksen iltalukioksi ja myöhemmin aikuislukioksi. PYK jatkoi yksityisenä kouluna kesään 1980, jolloin se siirtyi kaupungin omistukseen. Neuvotteluissa sovittiin, että koulu jatkaa kahtena kouluna, peruskoulussa luokat III IX, lukiossa luokat I III. Valintakriteeriksi tulivat ns. harvinaiset kielet. Ranskan, saksan ja venäjän lukijat otettiin ensisijaisesti. Samassa rytäkässä koulun nimikin vaihtui Itäkeskuksen peruskouluksi ja lukioksi, tuttavallisesti Itikseksi. Kun nimi Itis nyt on mennyt kaupalliseen käyttöön, oli todellakin aika muuttaa Itäkeskuksen lukio Helsingin kielilukioksi. Vielä lukuvuoden alussa tapahtui koulun elämää vavahduttava muutos: Myllypuron lukio ja Vartiokylän lukio liitettiin Itäkeskuksen lukioon. Oppilasmäärä tuli kolminkertaiseksi, eikä enää mahduttu pelkästään Kajaaninlinnantien rakennukseen. Nykyään on joka alalla tarve isompiin kokonaisuuksiin. Se oli 1990-luvun puolivälissä pakko koulumaailmassakin hyväksyä. Sen arvioiminen, onko tämä rakennemuutos ollut koululle eduksi, ei kuulu rehtorille, joka on ollut jo 20 vuotta kaukana kansliastaan. Rehtori Timo Tenholan puheen lyhennelmä koulun 50- vuotisjuhlassa

9 K O U L U N V U O T I S J U H L A A J U H L I S T E T T I I N J U H L A V I I K O N O H J E L M A A N K U U L U I S E K Ä P Ä I V Ä N A V A U K S I A E N T I S I L T Ä O P E T T A J I L T A, P U K E U T U M I S P Ä I V Ä M E N N E I D E N V U O S I K Y M M E N I E N T Y Y L I I N E T T Ä V U O T I S J U H L A - T I L A I S U U S K E S K I V I I K K O N A J U H L A V I I K O N P Ä Ä T T I P E R J A N T A I N P E R I N N E L E I K I T, J O I S S A K I S A T T I I N N I I N K Ö Y D E N V E D O S S A K U I N V I E S T I J U O K S U S S A. K O U L U J U H L A S T A J A J U H L A V I I K O S T A 7

10 VASEMMALLA.: JUHLAN JUONSIVAT LAVALLA SÄTEILLEET, IHANAT OPISKELIJAMME LOTTA JA VEIKKO. KESKELLÄ: REHTORIMME SIRPA JALKANEN LAUSUI TERVETULIAISSANAT. YLLÄ: PUOTINHARJUN YHTEISKOULUN REHTORI TIMO TENHOLA KERTOI JUHLASSA KOULUN HISTORIASTA. LAVALLA NÄHTIIN MYÖS KOULUN OPETTAJISTA ESA JA SAMI, JOTKA ESITTIVÄT BÄNDIN KANSSA HURRIGANESIA. VIEREISELLÄ SIVULLA: PUKEUTUMISPÄIVÄN ASUANTIA JA KOULUN JUHLAKORISTELUA YHTEISÖLLISESTI. 8

11 J A P A N I - Y H T E I S T Y Ö N T E E M A N A T A S A - A R V O S A N N I T U O M I N E N, R I I K K A T A M P I O & P A U L E K L Ö F S Saimme vieraita japanilaisesta ystävyyskoulustamme elokuun 25. päivänä. Ensimmäisellä oppitunnilla he esittelivät Showakouluaan ja japanilaista koulujärjestelmää. He kertoivat koulun jälkeen pidettävistä kerhoista, joita ovat esimerkiksi kalligrafia, tennis, pesäpallo, kendo, kyuudo ja myös jotkin kamppailulajit. Japanilaisissa kouluissa ruoka täytyy ostaa itse. Vaikka ruoka ei olekaan kovin kallista, useimmat tuovat omat eväät, joita kutsutaan bentoiksi. Japanilaiset kertoivat, että heillä on koulua lauantaisinkin. Kouluissa on myös Sports Festival (Taiiku sai) ja Cultural Festival (Bunka sai). Lisäksi Japanissa on kouluja erikseen tytöille ja pojille. Esittelyn jälkeen lopputunti vietettiin origameja taitellen. Meille näytettiin, kuinka taitellaan perinteinen Kabuto-samuraikypärä, joka on suosittu lasten ja nuorten keskuudessa. Origamien taittelu sujui mukavasti keskustellessa ja japanilaista vihreää teetä juodessa. Seuraavalla oppitunnilla oli keskustelu tasaarvosta. Englanninkielisessä keskustelussa käsiteltiin lähinnä sukupuolten välistä tasa-arvoa Japanissa ja Suomessa. Me esitimme toisillemme kysymyksiä ringissä istuen. Keskustelimme esimerkiksi siitä, kuinka monen vanhemmat ovat eronneet, kuinka yleistä eroaminen on, onko avioeron saaminen vaikeaa ja kuinka monta henkeä perheessä on. Meille selvisi, että kaikkien japanilaisten vieraidemme vanhemmat olivat vielä yhdessä, mutta suomalaisten opiskelijoiden vanhemmista suurin osa oli eronnut. Muita puheenaiheita olivat esimerkiksi kotitöiden jakaminen perheenjäsenten kesken ja erilaiset koulujärjestelmät. Saimme tietää, että Japanissa monet äidit hoitavat kotityöt, eivätkä käy töissä. Isät puolestaan käyvät töissä, mutta eivät tee kotitöitä juuri ollenkaan. Pohdimme myös sitä, miten naisiin suhtaudutaan työelämässä ja kuinka pitkän äitiysloman he mahdollisesti saavat. Lisäksi keskustelimme stereotypioista sekä siitä, kasvatetaanko tytöt ja pojat eri tavalla. Sanni Tuominen ja Riikka Tampio 2016 年 8 25 昭和 等学校の 徒がヘルシンキ国際 等学校に来てくれました フィンランド と 本 の学 とは気が良く合いました 初めての学 トークの間にフィンランド の学 が 本の 化と有名なところの事を学びました その後に 本 性のジェンダーギャップを 緒に話し合いました 最近私たちの学校は 々な外国の学校と接触しました この来校は第 回でしたけど将来私たちの学校は国際的な 向に きます 3 年 B 組パル エクロフ Paul Eklöf 9

12 J A P A N I! O P I S K E L I J A P Ä I V Ä J Ä R V E N P Ä Ä S S Ä M I R O K U H A, K R I S T I I N A V A L T O & T H O M A S D E B L U T S I Ippo- ja Hanako-hankkeiden seminaari pidettiin Järvenpäässä joulukuun 9. päivänä. Lähtö tapahtui Kampista, josta siirryimme noin tunnin bussimatkan päähän Järvenpäähän. Eri puolilta Suomea saapuneet osallistujat kertoivat Japaniin liittyvistä kokemuksistaan tai harrastuksistaan. Paikalla oli pari Japanissa työharjoittelussa ollutta, entisiä vaihtoopiskelijoita sekä teatteriryhmän ja cosplayn edustajia. Tilaisuus alkoi hieman ennen yhdeksää ja kesti muutaman tunnin. Jokainen kertoi omasta osaalueestaan. Ruokailun jälkeen palasimme takaisin Helsinkiin. / Miro Kuha Ce vendredi 9 décembre, nous sommes allés avec certains étudiants du cours de japonais à un séminaire sur la culture du pays du soleil levant. Là-bas nous avons pu assister à diverses présentations auxquelles ont travaillé d anciens voyageurs au Japon ou même des aspirants à ceci. Trois d entre eux ont par exemple présenté une pièce de théâtre qu ils avaient effectué sur base d un animé. Nous avons également eu la chance d avoir le témoignage de deux adultes ayant vécu et travaillé à Osaka, nous montrant de belles images du magasin Pokemon. Une étudiante nous a aussi partagé sa passion pour les artworks de fan-arts, qui étaient ma foi plutôt réussis! Ensuite on a parlé un peu plus de linguistique et de techniques de mémorisation quand est venue la question de l apprentissage des fameux kanjis. A la suite de ceci nous a raconté un étudiant son expérience lors de son année d étude au Japon. Vers la fin nous avons pu assister à la magie du cosplaying lors des conventions où nous avons découvert un autre visage à l art de se déguiser en personne réveillant en nous une grande inspiration malgré leurs traits parfois irréalistes. S en est suivi un essai de Kimono sur une étudiante, nous avons donc pu admirer le vêtement traditionnel japonnais. Pour finir nous ont été présentées les habitudes culinaires, avec comme touche finale, une dégustation de sushi, un régal. Arigato! / Thomas De Bluts Семинар про Японию День начался рано. Подъем был чуть позже пол шестого утра. В Камппи прибыли к 7:15. Как только все собрались и автобус подъехал мы заняли свой места, и отправились в путь. Дорога была длинной. На семинаре мы слушали рассказ про выступление в одном коне. Два студента рассказывали о их путешествий в Осаке. Рассказывали про метро в Осаке, о достопримечательностей и делились своим опытом и давали хорошие советы. Одна студентка рассказывала про свой рисунки и свой сайт посвящённый им. Другая студентка рассказывала про разные техники учения канджи и их степени. Ученик нашей школы рассказывал про свой опыт, который он набрал во время своей учебы по обмену в Японий. Ученица из Каллио рассказывала о косплеях и делилась своим опытом.на меня надевали кимоно, чтобы показать как надевать эту весьма удобную и красивую одежду. Двое преподователей рассказывали о японской кухне и все желающие пробовали суши. И напоследок мы все пошли в столовую есть, после чего и разошлись. / Kristiina Valto 10

13 T I E D E L E I R I K I I N A S S A S I M O N A T H A C I & M I K O T A I V A L O J A " K I I N A N T I E D E L E I R I O L I A I N U T L A A T U I N E N T I L A I S U U S P Ä Ä S T Ä K O K E M A A N P A I K A L L I S T E N I H M I S T E N A R K E A J A T U T U S T U A U U S I I N I H M I S I I N. " Tiistaina lähdimme koulun jälkeen lentokentälle odottavaisin mielin. Lentomme Pekingiin lähtisi pian. Jokainen meistä pohti tulevaa reissua ja sitä, mitä se pitäisi sisällään. Yksi asia oli kuitenkin varmaa: luvassa olisi ikimuistoinen matka. Saavuimme Pekingiin aikaisin aamulla ja suuntasimme ensimmäisenä ystävyyskoulullemme, jossa tapasimme keväällä Suomessa vierailleet tutut opiskelijat. Jälleennäkeminen oli riemastuttava, vaikka pitkän lentomatkan jälkeen jokainen meistä oli enemmän tai vähemmän väsynyt. Ensimmäisenä päivänä teimme retken läheiselle hutongalueelle. Sen jälkeen pääsimme väsyneinä ja jännittyneinä tutustumaan isäntäperheisiimme sekä vihdoinkin lepäämään. Matka oli hyvin ohjelmantäyteistä. Päivämme kuluivat oppitunneilla kiinalaisten kanssa sekä erilaisilla retkillä, joita teimme tunnetuimpiin nähtävyyksiin. Esimerkiksi Kielletyn kaupungin historialliset rakennukset sekä Kiinan muurin huikeat maisemat jäivät monen mieleen. Vierailimme myös vedenpuhdistuslaitoksella sekä muutamassa museossa. Pekingin eläintarhaan emme päässeet sateisen sään vuoksi, joten pandat jäivät tällä kertaa näkemättä Olemme kaikki hyvin tyytyväisiä siihen, kuinka hyvin ryhmämme tuli toimeen sekä kiinalaisten että suomalaisten kanssa. Kiinan tiedeleiri oli ainutlaatuinen tilaisuus päästä kokemaan paikallisten ihmisten arkea ja tutustua uusiin ihmisiin. Saimme ikimuistoisia kokemuksia sekä toivottavasti myös elinikäisiä ystäviä. 11

14 T I E D E L E I R I S U O M E S S A K u u d e s t i e d e l e i r i p e k i n g i l ä i s e n y s t ä v y y s k o u l u m m e, B e i j i n g J i n g s h a n S c h o o l i n, k a n s s a a l k o i k e v ä ä l l ä, k u n k i i n a l a i s e t o p i s k e l i j a t j a o p e t t a j a t v i e r a i l i v a t S u o m e s s a K i i n a s t a s a a p u i 1 1 o p i s k e l i j a a j a k a k s i o p e t t a j a a. O p i s k e l i j a t m a j o i t t u i v a t i s ä n t ä p e r h e i s s ä. T i e d e l e i r i o h j e l m a a n k u u l u i i l m a n l a a t u m i t t a u k s i a, l i n t u r e t k i V a n h a n k a u p u n g i n l a h d e l l e, p e l i l l i n e n k a u p u n k i s u u n n i s t u s H e l s i n g i n k e s k u s t a s s a, r e t k i S u o m e n l i n n a a n s e k ä v i e r a i l u F a z e r i l l e. V a p a a - a j a l l a k i i n a l a i s e t o p i s k e l i j a t p ä ä s i v ä t t u t u s t u m a a n p ä ä k a u p u n k i s e u d u n n ä h t ä v y y k s i i n, t u t u i k s i t u l i v a t a i n a k i n N u u k s i o j a K o r k e a s a a r i. V i i m e i s e n ä i l t a n a v i e t i m m e y h t e i s t ä l ä h t ö j u h l a a V i i k i n k a r t a n o s s a. K i i n a l a i s e t o p i s k e l i j a t o l i v a t v a l m i s t e l l e e t j u h l a a n u p e i t a e s i t y k s i ä : p u h e i t a, l a u l u j a j a s o i t t o a. P a r a s t a t i e d e l e i r i s s ä o l i u u s i e n y s t ä v i e n s a a m i n e n o d o t a m m e m a l t t a m a t t o m i n a j ä l l e e n n ä k e m i s t ä P e k i n g i s s ä e n s i l o k a k u u s s a! " T Ä L L Ä V I I K O L L A K I I N A N - T I E D E L E I R I L Ä I S E T O V A T V I E R A I L L E E T F A Z E R I N U U D E S S A V I E R A I L U - K E S K U K S E S S A, T U T U S T U N E E T Y M P Ä R I S T Ö R A A D I N T O I M I N T A A N J A O S A L L I S T U N E E T O P P I T U N N E I L L E. I H M E T Y S T Ä O V A T H E R Ä T T Ä N E E T A I N A K I N P U L P E T I T O N L U O K K A H U O N E S E K Ä F Y S I I K A N T E H T Ä V I E N T E K E M I N E N T I E T O K O N E E L L A. " / S T A D I N S A T A K I E L I - B L O G I 12

15 E D I N B U R G H S C I E N C E F E S T I V A L L A U R A K U H A The clouds are heavy and grey like steel. It s drizzling water, and white morning fog has covered the ground. The weather is truly miserable. Not to mention exams week has started; seven whole days of stressing, overnighters, and hassle leer upon the high school students of Helsinki. But not us, as it s the perfect day to leave Finland and spend the next five days in Edinburgh, Scotland. *** Most of us had never been to the UK, let alone Scotland, so we were definitely on the edges of our seats. Not literally, though there wasn t enough space for that in the plane. We took the tram to York Place, where our hotel located. Considering the cold, dreary hotels in the UK that our teacher Mervi had told us about, this one was very nice. However, we couldn t check in until later that day, so we just left our suitcases there and were handed our first task: Find someplace to eat and find the tourist info. Not exactly the first thing I would ve told a bunch of kids to do the minute they arrive in an unfamiliar city, but we managed. My roommate and I had no trouble finding something to eat; a traditional Scottish meal of McDonald s. We then took an open-air bus tour around the city and were given the option to visit the Edinburgh Castle. Not all of us went, but I did and I don t regret it one bit. I didn t stay long because it was so windy especially up there in the castle, but we did learn many things about the war history and the royalties in Scotland. The next morning, we headed to the National Museum of Scotland, where our task was to explore the Edinburgh Science Festival workshops. I must say, the NMS is by far one of the most interesting museums I ve ever had the chance to visit. 13 We had quite the lot of free time after the museum, so my roommate and I decided to go explore Edinburgh from a Potterhead s point of view. If you re a big fan of the Harry Potter books, Edinburgh should be on your bucket list as it s one of the many places where J.K Rowling got of her ideas for her books. There s even a graveyard where she got inspiration for many of her characters names. Alas, while there were supposedly many other characters names in the graves, we only found Thomas Riddell s. We also visited the Elephant House, which promotes itself as the birthplace of Harry Potter. Whether that s true or not, I don t know, but it was some clever marketing because the queue almost reached outside.

16 " O U R F I N A L F U L L D A Y W A S S P E N T I N S T. A N D R E W S, W H E R E S C O T L A N D S O L D E S T U N I V E R S I T Y U N I V E R S I T Y O F S T. A N D R E W S S T A N D S. I T W A S A L O V E L Y L I T T L E T O W N B Y T H E S E A, A N D T H E W E A T H E R W A S D E L I G H T F U L " After doing loads of shopping (One word: Primark. Another word: cheap.) we went back to the hotel to rest as later that evening we were to attend a Cosmonaut show at Edinburgh University. We had expected it to be something big and showy, but it was in fact a very intimate four-actor play in quite a small room. I m not complaining; the actors and actresses were splendid and the plot was interesting. On Wednesday morning, we paid a visit to another Edinburgh Science Festival spot and the National Gallery. After grabbing something to eat, we returned to the university to listen to a thought-provoking talk about the Ice Age presented by professor Jamie Woodward. Our final full day was spent in St. Andrews, where Scotland s oldest university University of St. Andrews stands. It was a lovely little town by the sea, and the weather was delightful. It was unbelievable to think that the next day we d be returning to our grey, glum home country, when in St. Andrews the sun shone so splendidly and it seemed summer had already arrived. When it was time to go back home, I felt like I had only been in Edinburgh for a few hours; I could ve stayed at least another two weeks. Overall it was an incredible experience though, despite its short length; the company was great, we had more than enough time to explore on our own, and the weather was certainly favouring us. I m for sure going back as soon as I possibly can. 14

17 K U I N K A T A N S K A S S A O P I T A A N? L E I R I K O U L U N Y K Ø B I N G K A T E D R A L S K O L E S S A L A U R A R I I S T A N I E M I " K Ö Ö P E N H A M I N A O N T Ä Y N N Ä H I S T O R I A A J A M U I S T O M E R K K E J Ä, J O I H I N K A N N A T T A A E H D O T T O M A S T I T U T U S T U A " Jos miettii leirikouluun osallistumista, Tanska ei tule useimmille ensimmäisenä mieleen, harvoin toisena tai kolmantenakaan. Tanska on kuitenkin lähellä - lento Kööpenhaminaan kestää vain puolitoista tuntia. Elo-syyskuun vaiheessa koulustamme lähti opiskelijoita Tanskaan muutamaksi päiväksi. Tanskalainen koululuokka tuli vuorostaan huhtikuussa Helsinkiin. Tanskan kieli muistuttaa ruotsin kieltä, mutta puhuttua tanskaa on mielestäni mahdoton ymmärtää. Kirjoitettua tanskaa on sen sijaan vähän helpompi hiffata. Mutta onneksi Tanskassa, kuten muissakin Pohjoismaissa, englannin kielen taito on hyvä. Tanskan pääkaupunki, Kööpenhamina, muistuttaa paljon rakennuksiltaan Helsinkiä, ja siellä voisi seikkailla loputtomiin. Ryhmämme kävi kuvankauniin Nyhavnin alueella, jossa ovat kuuluisat, värikkäät rakennukset. Risteilimme noin tunnin Kööpenhaminan ympäristössä ja näimme myös Pieni merenneito patsaan. Kööpenhamina on täynnä historiaa ja muistomerkkejä, joihin kannattaa ehdottomasti tutustua. Ystävyyskoulumme sijaitsee Nykøbing Falster -nimisessä kaupungissa, jossa on noin asukasta. Nykøbingissa kävimme tutustumassa Nykøbing Katedralskoleen ja osallistuimme oppitunneille. Kävimme myös keskiaikafestivaaleilla ja aistimme turnajaishenkeä. 15

18 S U O M I P I E T A R I N L E I R I K O U L U M A R J A T U O M I S T O, M E R V I K A N N E L N I E M I, I N A A H M A N H E I M O, A L E K S A N D R A B A K L Y K O V A, J E S P E R B E R G, K A I S L A K A H E I N E N, J U L I U S N O K E L A I N E N, E E V I P A J U L A H T I, K A T R I P E U H K U R I N E N, E M I L I A R A N T A N E N, E L I Z A R A P S H A, M A R K O S U O M A L A I N E N, S O N J A S Y V Ä N E N, M I K K O U I M O N E N Pietarin leirikoulu oli toukokuun päivänä. Leirikouluun lähdettiin seitsemän aikoihin aamulla Allegro-junalla. Pietariin saavuttuamme saimme minibussikuljetuksen hotellille, ja siellä hetken oltuamme jatkoimme matkaamme Nevskin valtakadulle. Saavuttuamme keskustaan söimme lounaan. Sen jälkeen oli vuorossa jokilaivaristeily. Vaikka jokiajelu olikin venäjäksi, se oli mukava, ja kaupunkiakin tuli jonkin verran nähtyä. Sitten lähdimme kulkemaan Nevskin valtakatua ja katselemaan sen nähtävyyksiä, kuten Kazanin katedraalia ja Singerin taloa. Ryhmämme jäsenet kertoivat Pietarin kirjailijoista ja kuuluisista silloista. Ohjelmamme jälkeen jakauduimme ryhmiin ja saimme vapaa-aikaa. Suurin osa meistä jäi kiertelemään valtakadulle ja syömään illallista. Yön yli nukuttuamme suuntasimme yhdeksän maissa ystävyyskouluamme, koulua numero 525, kohti. Muutama opiskelija tuli meitä läheiselle metroasemalle vastaan. Koululla meitä odottivat innokas joukko opettajia ja opiskelijoita, venäläishenkinen teehetki sekä huumorilla höystetty esitys maidemme yhteisestä historiasta. Esityksen jälkeen lähdimme ystävyyskoululaistemme kanssa kohti Pietarin ydinkeskustaa. Siellä kiertelimme merkittävämpiä nähtävyyksiä, joista saimme runsaasti tietoa opiskelijoilta. Kierroksen jälkeen hyvästelimme ystävyyskoululaisemme. Matkamme jatkui kohti Galeriaa, yhtä Pietarin suurimmista kauppakeskuksista. " K O U L U L L A M E I T Ä O D O T T I V A T I N N O K A S J O U K K O O P E T T A J I A J A O P I S K E L I J O I T A, V E N Ä L Ä I S H E N K I N E N T E E H E T K I S E K Ä H U U M O R I L L A H Ö Y S T E T T Y E S I T Y S M A I D E M M E Y H T E I S E S T Ä H I S T O R I A S T A " Lauantaina kaupungilla näkyi jo runsaasti Voitonpäivän valmisteluja, esim. Venäjän ilmavoimien ylilentoja ja motoristien kokoontuminen. Sunnuntai oli meidän viimeinen päivämme Pietarissa. Luovutimme huoneet jo yhdeltätoista ja lähdimme katsomaan vielä viimeisiä nähtävyyksiä. Kävimme Pietarin vanhassa synagogassa, jossa pojat laittoivat kipat päähänsä. Eevi piti esitelmän kyseisestä synagogasta. Matka sieltä jatkui Nikolai Merenkävijän kirkolle. Lounastauon jälkeen palasimme hotellille. Saimme bussikyydin junaasemalle, josta matka kohti Helsinkiä alkoi. Junassa nautimme leirikoulun viimeisistä hetkistä yhdessä. Lauantaina vierailimme Eremitaasissa, jossa kiertelimme melkein kolme tuntia. Sen jälkeen tutustuimme Pietarin vanhaan suomalaisinkeriläiseen kirkkoon, Verikirkkoon ja Kesäpuistoon. Ryhmäläiset kertoivat mm. Leningradin piirityksestä ja Stalinin puhdistuksista Leningradissa. Matkustimme bussilla katsomaan Vaskiratsastaja-patsasta sekä kuuluisaa Iisakin kirkkoa. 16

19 U N P - K I R J O I T U S - K I L P A I L U N V O I T T A J A N M A T K A Y H D Y S - V A L T O I H I N M A R K O S U O M A L A I N E N M Maaliskuussa 2016 sain kuulla voittaneeni koulun UNP-kirjoituskilpailun ja matkan maailman toiselle puolelle koneen nokka kääntyisi heinäkuussa kohti suurta, mahtavaa ja tuntematonta Amerikkaa. Välittömästi voitosta kuultuani minut valtasi laaja kirjo ristiriitaisia tunteita. Minä, ujo 17-vuotias, vahvasti sisäänpäin suuntautunut nuori, olisin matkalla tuhansien kilometrien päähän. Ilman perhettä, ystäviä tai edes puolituttuja, joista saada tukea. Olin peloissani, mutta samalla myös erittäin innoissani. Olihan edessäni kuitenkin tähänastisen elämäni unohtumattomin matka. Lähtöpäivä koitti viimein. Kello oli juuri lyönyt neljä, kun kampesin itseni ylös sängystä tekemään viimeisiä valmisteluja. Ja näin, äärimmäisen väsyneenä ja hieman huonovointisena pakkasin viimeisetkin tavarat ja suuntasin ovesta ulos. Seikkailu alkakoon. Saavuttuani lentokentälle ja hetken odottelun jälkeen saimme porukan kasaan. Voin aistia, etten ollut ainoa, jolle aikainen herätys oli ollut haastava. Tämä yhdistettynä suomalaiseen kansanluonteeseen merkitsi sitä, ettei liikoja sanoja vaihdettu keskenään. Vasta päivän toisella lennolla tutustuimme hieman toisiimme. Lopulta saavuimme määränpäähämme Philadelphiaan. Ukkosmyrskyjen takia jo valmiiksi pitkä lento venyi entisestään, sillä laskeutuminen ei onnistunut huonossa säässä. Päästyämme maahan kaikki sujui kuitenkin ilman suurempia hidasteita ja pian olimmekin hotellilla. Siellä meitä odotti eräänlainen kulttuurishokki, kun saimme tietää jakavamme pienen kahden hengen huoneen jopa kolmen ulkomaalaisen kanssa. Väsyneenä ajattelinkin, että mihin oikein olen lähtenyt mukaan. Seuraavana aamuna, yöunien ja aamupalan jälkeen, fiilis oli kuitenkin jo parempi. Päivän vietimme Philadelphiassa nähtävyyksiä kierrellen. Päivän mittaan saimme roimasti uutta tietoa Yhdysvaltojen synnystä ja itsenäistymisestä. Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistus allekirjoitettiin siellä 1776, ja philadelphialaiset ovat ylpeitä siitä. Myös amerikkalainen mentaliteetti ja patrioottisuus kävivät kaikille selväksi hyvin nopeasti: minnekään ei voinut edes vilkaista näkemättä tähtiraitalippua, oli kyse sitten talon seinästä, rekisterikilvestä tai t-paidasta. Illalla oli edessä matkan kohokohta, nimittäin saapuminen New York Cityyn. Kaupungin valtavien pilvenpiirtäjien auetessa eteemme, olivat kaikki ihastuksesta sanattomia ja loppumatkan ajan ei kuulunutkaan muuta kuin kameroiden räpsyntää. Aika, jonka vietin New York Cityssä, oli monella tapaa koko matkan ikimuistoisin. Jo itse fakta, että olin New Yorkissa, tuntui jollakin tapaa surrealistiselta. Se on ikään kuin oma maailmansa: elokuvien ja tv-sarjojen maailma. Ei tavallisen suomalaisen maailma. Kävellessäni samoja katuja Spider- Manin ja muiden elokuvasankareiden kanssa tunsin itsenikin jollakin tavalla erityiseksi, vaikken osaakaan lentää tai ampua hämähäkinseittiä sormistani. Päivät olivat täyteen ahdettuja ohjelmalla nähtävyyksistä vierailuun YK:n päämajassa ja Broadway-musikaaliin. Tämän takia yöunet jäivät vajaiksi, mutta se korvattiin sitäkin paremmalla ohjelmalla. Kohokohtia olivat vierailu Liberty Islandille ja Ellis Islandille, joista näki upeasti kaupungin silhuetin oppien samalla hieman saarien historiaa ja merkitystä. Käynti 9/11-muistomerkeillä ja museossa sai todella tajuamaan tuon kauhean tapahtuman todellisen vaikutuksen nykymaailmaamme. Se oli suomalaisellekin tunteellinen paikka. Lähdettyämme New Yorkista alkoi reilu viikko, johon sisältyi pitkiä bussimatkoja, pidempiä unia ja mielenkiintoisia paikkoja. Kohteita olivat mm. Kanadan pääkaupunki Ottawa, Gettysburg, jossa käytiin Yhdysvaltojen sisällissodan käänteentekevä taistelu ja Washington D.C. Yhdysvalloissa viettämäni kaksi viikkoa oli tunteiden vuoristorataa: väsymyksestä innostukseen, hämmennyksestä iloon. Kokonaisuudessaan kokemus oli ainutlaatuinen. Tunnen itseni etuoikeutetuksi, kun minulle tarjottiin tällainen mahdollisuus. Suuri kiitos kaikille, jotka tekivät tästä matkasta mahdollisen. 17

20 A F R I C A C O U R S E E E V A - M A R I A M U U R M A N & T H E S T U D E N T S I N C U L T 3 E C O U R S E WWe had an Africa course again this year. It is a kind of jigsaw puzzle or mosaic related to Africa. In one course, it is not possible to do everything, but we try to get various experiences about Africa. We study some geography and history, invite African guests, and go for museum visits. This course demonstrates phenomenon based learning at its best. Since it is all about multicultural education, the course is also taught in English. At the time of writing, we are not yet finished with the course. We are still waiting to see our top visitor, the Ambassador of Egypt Sherif Refaat, at our school. Even beyond that, many things are yet to come. Nonetheless, below are a few comments from the learning diaries of students attending the course. * I saw for example pictures from the capital of Namibia, Windhoek. The inner city was surprisingly quite similar to our western cities, although the suburbs seemed more like the cliché we have about Africa. I also learnt that Namibia was under German control at some point and that the first Westerner to ashore was Portuguese. countries. Countries that I even have not heard of. It was a fun lesson. * Today everyone of us chose on topic which was either an African mountain, river, rainforest or lake. We got 30 minutes time to plan a short presentation with some information and pictures which we presented to the group later. I think it was a great exercise to learn something about the beautiful African nature and it saved time when everyone focused on one topic held a presentation. * In the end of the class we had Africa quiz. I won that. Good for me! * Today we had [another] visitor from Namibia. She told us about her life in Namibia and Finland. It was really interesting because she also compared our thoughts to thoughts of people in our age in Namibia. The lesson was great because she told her story really interesting and also integrated us with some exercises. * Today, when we came to the class, there was a Namibian man waiting for us. He was a very nice and energetic speaker. We were also able to ask questions about things that puzzled us. When he told about the African customs, it was easy for me to identify with him. For example parents are honoured, neighbours are helped and children are disciplined. It was nice to hear that we from the Middle East have something in common with the Africans. * We named the African countries on a map. At first I tried to remember all the countries, but I had to use the [inter]net in the end, because Africa had so many 18

21 M I T T P E R I O D B Y T E I H E L S I N G I N K I E L I L U K I O L E N A M A R I E J O R E L L E J" A G F I C K I D É N A T T K O M M A T I L L H E L S I N G I N K I E L I L U K I O E F T E R S O M A G V I L L E S E H U R D E T Ä R I E N F I N S K S P R Å K I G S K O L A, J Ä M F Ö R T M E D E N S V E N S K S P R Å K I G. " I period 4 gjorde jag ett periodbyte till Helsingin kielilukio. Där läste jag engelska, lång matematik, musik och till och med svenska (skönt med bara fyra kurser!). Jag fick idén att komma till Helsingin kielilukio eftersom jag ville se hur det är i en finskspråkig skola, jämfört med en svenskspråkig. Det var också en bra finskaövning, eftersom jag inte talar finska hemma. Varför valde jag just denna skola? Jo, min mamma berättade till sin vän om att jag gärna skulle gå på periodbyte i en finsk skola. Denna vän råkade vara svenskalärarens Minna Ollilas vän. Då rekommenderade vännen att jag skulle komma till Helsingin kielilukio, och jag kom strax i kontakt med Minna. Minna blev min grupphandledare, och hon försäkrade sig om att mitt utbyte gick bra, och var verkligen jättesnäll! Svenskakursen jag tog var verkligen intressant! Min lärare var Minna Rautiainen. Det var intressant att se hur ni studerar svenska, och vilka svårigheter ni har. Överlag tyckte jag ni talar svenska jättebra, speciellt med tanke på att de allra flesta endast talar svenska i skolan. De av oss som lär oss finska som ett främmande språk i svenskspråkiga skolor, talar ju ändå hela tiden finska, till exempel i butiker. Jag är mycket glad att jag gjorde utbytet! Jag måste nog ändå säga att det känns skönt att vara tillbaka i Lärkan! 19

22 M A K U P A L O J A K I E L I V I I K O S T A K I E L T E N O P E T T A J A T K Koulumme perinteinen kieliviikko järjestettiin Tuttuun tapaan ohjelma oli runsasta ja monipuolista. Opiskelijammekin olivat suuressa roolissa ohjelman toteutuksessa. Tässä pieniä makupaloja muutaman eri kielen ohjelmasta: På språkveckan hålls morgonsamlingarna på olika språk. På den svenska morgonen fick våra elever höra hur det är att gå i skola på svenska i Helsingfors när två finlandssvenska elever Lena- Marie Jorelle och Ronja Schalin från vår vänskola Lärkan besökte oss. Den rikssvenska gästen Kenneth Nilsson gav oss en session om att hitta en ekonomisk gångbar väg in i framtiden. Kenneth fick igång snack om sparande och spenderande i våra elevgrupper. Också en filmvisning ingick i veckans program. Filmen Återträffen med temat mobbning väckte känslor bland tittarn. / Minna Rautiainen Our students had the chance to get familiar with Morris dancing, an English folk dance, and try it out in practice, not only once, but twice during the language week. A wonderful instructor Tony Shaw from the FinnBrit society taught us the basics of a couple of dances and we were eager to give them a try. We also had a prestigious visitor Judy Heimann talk about the rights of minorities and especially disabled people. Her work as a civil rights advocate for disadvantaged people is recognised wordlwide. / Antti Tiger Nuestra estudiante Emilia Heilakka les contó a los principiantes sobre su año de intercambio en Argentina. En el octavo curso tuvimos la oportunidad de conocer Ecuador con María Lorena Montoya una estudiante de Erasmus. Los estudiantes del quinto curso hicieron varios ejercicios de movimiento con el actor Jordy Valderrama. / Marja-Liisa Laine ヘルシンキ国際 校では毎秋外国語に親しむことを 的として 外国語ウィーク という催しを全校を挙げて取り組んでいます 今年度の 本語 1 のクラスでは 2 回に渡ってゲス ト講師をお招きしました ここ数年はグループ会員ということもあり フィンランド 本協会から講師を派遣していただいています コステルマーご夫妻がフィンランド の から た 本の学 活について (Nuorten elämä Japanissa - Suomi perspektiivistä tarkasteltuna) を熱意を持ってお話しくださいました 職業専 学メトロポリアからは芹 ヴィルピ先 をお招きして 本のビジネス社会 (Japanin liikekulttuuria: Käyntikorttikotelo ja kiillotetut kengät) についてをお話いいただきました 他にも 学 での に関するクイズなど 徒たちの興味をそそる内容が盛りだくさんでした / Takae Takanen 20

23 L I I K U N T A T U T O R I T Y H T E I S H E N K E Ä L U O M A S S A K A T R I P E R H O & L I I K U N T A T U T O R I T S Suomen hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan Liikkuva koulu -toiminnan tarkoituksena on lisätä kouluviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyden tunnetta matalan kynnyksen liikkumisen kautta. Tänä lukuvuonna Liikkuva koulu - ohjelma laajeni peruskouluista toisen asteen oppilaitoksiin, ja Helsingin kielilukio oli etunenässä kehittämässä uutta toimintaa. Siihen olikin hyvä pohja valmiina - olivathan koripallokerhot ja pingiksen pelaaminen kuuluneet koulumme arkeen jo aiemmin. Toimintaa käynnistämään saatiin innokkaita liikuntatutoreita, joiden ideoimista ja toteuttamista liikunnallisista tempauksista ja kerhoista olemme saaneet nauttia. Suomen satavuotisen itsenäisen taipaleen kunniaksi liikuntatutorit järjestivät Paloheinässä Suomi100 -talviriehan, jossa ykköset pääsivät kokeilemaan rusettiluistelua ja lumikenkäilyä sekä laskemaan mäkeä ja nauttimaan grilliherkuista leppoisassa tunnelmassa. Keväällä rentouduimme Suomi100 -perinnepelien parissa. Kevät huipentui opettajat vastaan opiskelijat pesäpallopeliin. Liikuntatutorit järjestivät opiskelijoille myös kori-, lento- ja jalkapallokerhoja, joista aktiivisimpien osallistujien oli mahdollista saada liikuntakurssi. Liikkumista arjessa lisäsivät myös liikunnalliset päivänavaukset ja tauot, joihin opettajakuntakin pääsi totuttelemaan kokouksissaan. Emma Calculli, Jerper Berg ja Marko Suomalainen kertovat liikuntatutoreiden tunnelmista: Emma: "Liikuntatutorina toiminen on ollut hauskaa ja erilaista. Olemme päässeet järjestämään liikuntapäiviä ensimmäisen vuoden opiskelijoille sekä suunnittelemaan ja pitämään kerhoja koko koululle. Talviriehapäivänä parasta oli se, että kaikki osallistuivat. Yhden iltapäivän ajan saimme rentoutua ja nauttia hauskanpidosta. Päivästä jäi hyvä fiilis. Olisi mukavaa, jos järjestäisimme talviriehan seuraavanakin vuonna. Tällaiset tapahtumat tuovat mukavaa vaihtelua." Jesper: "Olin talviriehassa suunnittelemassa ja järjestämässä rusettiluisteluosuutta. Suunnittelutyön tekeminen oli sujuvaa ja kokoukset mukavan rentoja, mutta hyvin tuotteliaita. Saamamme palautteen perusteella rusettiluisteluosuus oli onnistunut kokonaisuus. Talviriehassa saimme ohjattua leikkejä hyvin, ja yleisesti ottaen kaikilla vaikutti olevan hauskaa. Liikuntatutorina toimiminen ja siihen liittyvät järjestelyt ja kerhon vetämien on ollut erittäin mielekästä. Kaikki on sujunut hyvässä yhteishengessä." Marko: "Liikuntatutorointi on ollut kokemuksena mahtava. Innokkaassa porukassa on hienoa ideoida erilaisia teemapäiviä, joista nauttii varmasti jokainen osallistuja. Rennossa ilmapiirissä saadaan helposti paljon asioita aikaan. Lopputuloksena olivatkin teemapäivät, liikuntakerhot ja muut kouluamme liikuttavat projektit." 21

24 P A L O H E I N Ä S S Ä P I D E T Y S S Ä S U O M I T A L V I R I E H A S S A L A S K E T T I I N M U U N M U A S S A K I L P A A M Ä K E Ä! J A K E V Ä Ä N P E R I N N E L E I K E I S S Ä Y K K Ö S E T J A K A K K O S E T K I S A S I V A T K Ö Y D E N - V E D O S S A. Y K K Ö S E T V O I T T I V A T (! ). 22

25 M U S I I K K I T I I N A R O S T E L A L L u k u v u o n n a m u s i i k i s s a o n t e h t y s e k ä p e r i n t e i s i ä e s i t y k s i ä e t t ä u u s i a j a a j a n k o h t a i s i a p r o j e k t e j a l i i t t y e n S u o m i t e e m a a n, k a n s a i n v ä l i s e e n t o i m i n t a a n s e k ä k i e l i l u k i o n v u o t i s j u h l i i n. S y k s y l l ä j o a i e m m i n a l k a n u t y h t e i s t y ö s a r d i n i a l a i s e n L i c e o E u c l i d e n k a n s s a j a t k u i : o p i s k e l i j a r y h m ä m m e v i e r a i l i H e i d i K o h i n j a T i i n a R o s t e l a n k a n s s a C a g l i a r i s s a j a t k o n a k o t i k a n s a i n v ä l i s y y s p r o j e k t i l l e. M u s i i k i n k u r s s e i l l a o n l ä p i l u k u v u o d e n t e h t y p r o j e k t e j a l i i t t y e n S u o m i t e e m a a n m u s i i k i n n ä k ö k u l m a s t a. S y k s y n a i k a n a o p i s k e l i j a t e s i i n t y i v ä t s e k ä l u k i o m m e j u h l i s s a j a t a p a h t u m i s s a e t t ä k o u l u n u l k o p u o l e l l a, k u t e n I t ä k e s k u k s e n p a l v e l u t a l o s s a. M a r r a s - j a j o u l u k u u s s a k u o r o j a s o i t i n y h t y e e t e s i i n t y i v ä t I t s e n ä i s y y s - j a y l i o p p i l a s j u h l i s s a, o p i s k e l i j a k u n n a n j o u l u j u h l a s s a, H a l l o w e e n - p ä i v ä n a v a u k s e s s a j a p e r i n t e i s e s s ä, o p i s k e l i j a v o i m i n t o t e u t e t t a v a s s a J o u l u n l a u l u j a j a t e k s t e j ä - t i l a i s u u d e s s a I t ä k e s k u k s e n k i r k o s s a. T a m m i k u u s s a k u o r o j a b ä n d i t e s i i n t y i v ä t A v o i m i s s a o v i s s a. L u k i o s s a m m e v i e r a i l i v a t s e l l i s t i J u s s i M a k k o n e n j a p i a n i s t i N a z i g A z e z i a n H e i d ä n S i b e l i u s - k o n s e r t t i n s a l i i t t y i S u o m i t e e m a a n. H u h t i k u u n l o p u s s a o l i v i i s i m u s i i k i n l u k i o d i p l o m i k o n s e r t t i a. P e r i n t e i s t e n k e v ä t j u h l a n j a y l i o p p i l a s j u h l a n m u s i i k k i e s i t y s t e n l i s ä k s i l u k i o m m e j u h l i v u o t i s p ä i v i ä ä n v i i k o l l a 2 0. O p i s k e l i j o i t a o l i m u k a n a l a u l a m a s s a e n t i s t e n o p e t t a j i e n p i t ä m i s s ä p ä i v ä n a v a u k s i s s a j a v u o t i s j u h l a s s a L u k i o n s u u r k u o r o s s a l a u l o i s e k ä n y k y i s i ä e t t ä e n t i s i ä o p i s k e l i j o i t a m m e. J u h l a s s a e s i i n t y i m y ö s m u s i i k k i 7 - r y h m ä n o p i s k e l i j o i t a y h d e s s ä o p e t t a j i e n k a n s s a, j a o p i s k e l i j a S u v i A h l b e r g e s i t t i o m a n s ä v e l l y k s e n s ä. 23

26 L I S Ä T T Y Ä T O D E L L I S U U T T A E R I K A P E R T T U L I - B O R O B I O U U D E T T E K N O L O G I A T K U V A T A I D E O P E T U K S E N T Y Ö V Ä L I N E I N Ä Helsingin kielilukion kuvataideryhmä (KU3), eli Osallisena mediassa -kurssilaiset, olivat mukana Suomen valokuvataiteen museon Tulkintoja ja tietoa -hankkeessa. Tämä Suomi100 -juhlavuoden ohjelmaan kuuluva hanke pyrki kehittämään ideoita avoimien kuva-aineistojen opetuskäyttöön sekä erilaisia konkreettisia tehtävämalleja. Projektin teknologian eli työvälineen tarjosi Arilyn, jonka AR-managerin käytöllä pyrittiin kehittämään myös ennakkomallia lisätyn todellisuuden käytöstä ja mahdollisuuksista pedagogisessa kontekstissa. Helsingin kielilukiossa toteutettava pilottikokeilu olikin osa Helsingin kaupunkin tavoitetta olla mukana kehittämässä teknologiakasvatusta sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä osana tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Helsingin kielilukion osalta työskentely alkoi helmikuussa 2017, jolloin tapasimme museolla, ja opiskelijalähtöisesti pohdimme erilaisia sisällöllisiä keinoja luoda vuoropuhelua nykyajan ja avoimen kuva-aineiston välille. Tutustuimme myös Arilynin teknologiaan koululla järjestettävässä työpajassa, jonka jälkeen lähdimme luomaan sisältöä itse kurssityöskentelyn myötä. Esimerkki kurssin aikaansaannoksista: Aaron Chaloffin, Emil Erosen, Jaakko Heikkisen, Saku Majalammen ja Miko Taivalojan luomassa AR-kartassa Stadin kuusi tunnetuinta nähtävyyttä aukeavat ulkopuolelta otettua kuvaa skannaamalla kyseisen kohteen 360 -sisätilaksi. Opiskelijoiden toteuttaman kartan avulla kuka vain pääsee tutkailemaan älypuhelimellaan niin Ateneumin, Finlandia-talon, Kampin kappelin, Kiasman, Tuomiokirkon kuin Uspenskin katedraalin sisätiloja, 24

27 Puotinharjun Oppikouluyhdistys perustettiin Koulu sai toimiluvan Koulun ensimmäiset oppilaat valittiin K O U L U N V A I H E I T A Koulurakennus valmistui Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Heikki Korppi-Tommola. Koulurakennus vihittiin Iltalinja sai toimiluvan Koulu sai jatkuvan toimiluvan antaa sekä keskikoulun että lukion päättötodistuksia Koulu siirtyi kaupungin omistukseen ja jatkoi toimintaansa Itäkeskuksen ala- ja yläasteen kouluna, lukiona ja lukion iltalinjana. Itäkeskuksen lukion iltalinja muuttui erilliseksi iltalukioksi ja aikuislukioksi. Myllypuron ja Vartiokylän lukiot liitettiin Itäkeskuksen lukioon Koulurakennus saneerattiin kesällä Saneerauksen suunnitteli arkkitehti Heikki Korppi-Tommola. Vuonna 2006 valmistui koulurakennuksen hissi alkujaan suunnitellulle paikalle. Helsingin opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti koulun nimeksi Helsingin kielilukio. Uusi nimi otettiin käyttöön REHTORIT: FL, opetusneuvos Timo Tenhola FM Irma Kuru FM Harri Savolainen viransijaisena ja väliaikaisena viranhoitajana FM Liisa Pennala FM Sirpa Jalkanen

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-japani

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-japani Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. おめでとうござい 末 永 くお 幸 せに Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne おめでとうございどう ぞお

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä. Englanti

Matkustaminen Yleistä. Englanti - Olennaiset Can you help me, please? 助けていただけますか? Avun pyytäminen Do you speak English? 英語を話せますか? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Do you speak _[language]_? _ を話せますか? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Celia Jones, TZ Motors, Celia 47 JonesHerbert Street, Floreat, Perth WA Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Osoitteen ulkoasu Australiassa: o

Celia Jones, TZ Motors, Celia 47 JonesHerbert Street, Floreat, Perth WA Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Osoitteen ulkoasu Australiassa: o - Osoite 123-1234 東京都渋谷区代々木 1234 佐藤太郎様 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Matti Meikäläinen Puistokatu 17 A 01234 Helsinki Finland Jeremy Rhodes, 212

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä. Japani

Matkustaminen Yleistä. Japani - Olennaiset 助けていただけますか? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Avun pyytäminen 英語を話せますか? Parlez-vous anglais? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia _ を話せますか? Parlez-vous _[langue]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä. Japani

Matkustaminen Yleistä. Japani - Olennaiset 助けていただけますか? Avun pyytäminen Können Sie mir bitte helfen? 英語を話せますか? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Sprechen Sie Englisch? _ を話せますか? Sprechen Sie _[Sprache]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä. Saksa

Matkustaminen Yleistä. Saksa - Olennaiset Können Sie mir bitte helfen? 助けていただけますか? Avun pyytäminen Sprechen Sie Englisch? 英語を話せますか? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Sprechen Sie _[Sprache]_? _ を話せますか? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Matka Kronstadtiin keväällä 2007. Ote erään matkalaisen matkapäiväkirjasta

Matka Kronstadtiin keväällä 2007. Ote erään matkalaisen matkapäiväkirjasta Matka Kronstadtiin keväällä 2007 Ote erään matkalaisen matkapäiväkirjasta Su-Ma, 13-14.5. Tulimme kaikki matkalle lähtijät koulun pihalle sunnuntai-iltana kello kymmenen maissa. Yksi matkalaisista kuitenkin

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO Tutkimusintressit Asiantuntijuus ja teknologia: Hoitajan rooli teknologiavälitteisessä potilasohjauksessa Opettajan

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Alppilan lukio on järjestänyt yhdessä Espoonlahden ja Kauhavan lukioiden sekä Europaschule Langerwehen kanssa yhdessä Opetushallituksen osin tukeman kurssin

Lisätiedot

日 本 語 五. Nihongo 5 LC 3355 2016 秋 編 著 : 大 倉 純 一 郎. Kirjoittanut ja toimittanut: Junichiro Okura

日 本 語 五. Nihongo 5 LC 3355 2016 秋 編 著 : 大 倉 純 一 郎. Kirjoittanut ja toimittanut: Junichiro Okura 日 本 語 五 Nihongo 5 LC 3355 2016 秋 編 著 : 大 倉 純 一 郎 Kirjoittanut ja toimittanut: Junichiro Okura 目 次 Sisällysluettelo 目 次 Sisällysluettelo s. 1 第 二 十 一 課 (Luku 21): ユッシ 君 の 日 本 旅 行 s. 2 第 二 十 二 課 (Luku 22):

Lisätiedot

...metroasema?... 地下鉄駅?...turisti-info?... 観光案内所?...käteisautomaatti?..ATM/ 現金取扱機? Missä päin on? まではどの道順を行けばいいですか? Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn

...metroasema?... 地下鉄駅?...turisti-info?... 観光案内所?...käteisautomaatti?..ATM/ 現金取扱機? Missä päin on? まではどの道順を行けばいいですか? Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn - Sijainti Olen eksyksissä. Et tiedä missä olet. 道に迷いました Voisitko näyttää kartalta missä sen on? どこなのか地図で示してもらえますか? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Mistä täällä on? はどこですか? Tietyn rakennuksen / n sijainnin

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Tulevan ajan ilmaiseminen

Tulevan ajan ilmaiseminen 31. Vastaa kysymyksiin käyttäen will-futuuria ja annettua ajanilmausta. 1. Have you done your homework, Mike? No, but (soon). 2. Has Ben cut the grass yet? No, but (before it gets too long). 3. Have you

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Tapakulttuuria yleisesti 1) 衣 い Pukeutuminen 帯 おび japanilaistyylisen vaatteen vyö 下 駄 げた geta (japanil. Puukengät) サンダル

Tapakulttuuria yleisesti 1) 衣 い Pukeutuminen 帯 おび japanilaistyylisen vaatteen vyö 下 駄 げた geta (japanil. Puukengät) サンダル 単 語 たんご Suomennos 0 ヴィデオ Videosta 胡 坐 あぐら jalat ristissä istuminen 神 棚 かみだな jumalten alttari くずし jalat sivussa istuminen 焼 香 しょうこう suitsutus 正 座 せいざ oikea istumistapa, jalkojen päällä istuminen 立 て 箸 たてばし

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Väitelauseen sanajärjestys

Väitelauseen sanajärjestys Väitelauseen sanajärjestys Katso taulukkoa ja nimeä eri lauseenjäsenet. Sam wrote a new song at school yesterday. He played all the chords perfectly on stage. Sophie reads sci-fi novels online in the evenings.

Lisätiedot

漢字入門. Johdatusta kanji-järjestelmään Kie 春 編著 : 大倉純一郎. Kirjoittanut ja toimittanut: Junichiro Okura

漢字入門. Johdatusta kanji-järjestelmään Kie 春 編著 : 大倉純一郎. Kirjoittanut ja toimittanut: Junichiro Okura 漢字入門 Johdatusta kanji-järjestelmään Kie-98.3229 2016 春 編著 : 大倉純一郎 Kirjoittanut ja toimittanut: Junichiro Okura 1 目次 Sisällysluettelo 目次 Sisällysluettelo s. 2 漢字 Kanji-kirjaimet s. 4 1. 漢字構築法による分類 Kanjien

Lisätiedot

ENA6 kokeeseen kertaus. Indefiniittipronominit. Every, some, any, no. Test 2 Täydennä puuttuvat kohdat.

ENA6 kokeeseen kertaus. Indefiniittipronominit. Every, some, any, no. Test 2 Täydennä puuttuvat kohdat. ENA6 kokeeseen kertaus Indefiniittipronominit Every, some, any, no Test 2 Täydennä puuttuvat kohdat. 1. wants to succeed in life. (jokainen meistä) 2. must have seen the thief. (joku teistä) 3. have arrived

Lisätiedot

ビジネス 場 面 での 日 本 語. Japania liike-elämän tilanteisiin. 仮 名 と 発 音 Japanin tavuaakkoset. Hiraganan ja Katakanan. rakenne ja ääntäminen.

ビジネス 場 面 での 日 本 語. Japania liike-elämän tilanteisiin. 仮 名 と 発 音 Japanin tavuaakkoset. Hiraganan ja Katakanan. rakenne ja ääntäminen. ビジネス 場 面 での 日 本 語 Japania liike-elämän tilanteisiin 仮 名 と 発 音 Japanin tavuaakkoset Hiraganan ja Katakanan rakenne ja ääntäminen Virpi Serita Tekijänoikeudet Paino Kustantaja Virpi Serita HSE Print HKKK

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä!

Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä! Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä! Vaaleanvihreä patalappu asuu nyt Kruununhaassa Meritullinkadulla, vanhan jugendtalon sisäpihalle antavan huoneiston keittiössä. Lappu roikkuu kavereineen

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Englanti 2. Sanajärjestys It/there lauseet Persoonapronominit Passiivi Ajan ja paikan prepositiot

Englanti 2. Sanajärjestys It/there lauseet Persoonapronominit Passiivi Ajan ja paikan prepositiot Englanti 2 Sanajärjestys It/there lauseet Persoonapronominit Passiivi Ajan ja paikan prepositiot SPOTPA Man bites dog. Dog bites man. Sanajärjestys O 1) Kuka tekee? O 2) Mitä tekee? O 3) Mitä? Kenelle?

Lisätiedot

Nykyhetken konditionaali

Nykyhetken konditionaali Nykyhetken konditionaali 37. Käännä englanniksi. 1. Haluaisitko kupin kahvia? 2. En haluaisi olla onneton. 3. Millaista elämä olisi ilman sinua? 4. Meidän pitäisi pysyä yhdessä. 5. Vanhempani voisivat

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Muutos mahdollisuutena Tuusula Anssi Tuulenmäki

Muutos mahdollisuutena Tuusula Anssi Tuulenmäki Muutos mahdollisuutena Tuusula 12.9.2017 Anssi Tuulenmäki +358-50-3819772 anssi.tuulenmaki@mindustry.fi www.mindspace.fi Miksi olen Yli-innovaatioaktivisti? 1.Väite; jos et voi muuttaa arkeasi, jos et

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

第二課 (Luku 2) : がくせいがいる

第二課 (Luku 2) : がくせいがいる 第二課 (Luku 2) : がくせいがいる Tässä kappaleessa opetellaan olemassaolon olla-verbejä いる & ある. 例文 (Esimerkkilauseet) 1: ミアさんがいる Olemassaolon olla-verbi いる. Käytetään itsestään liikkuvien kohdalla.. ミアさんがいる イスモくんがいる

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit 2011 19 september 23 september ICT in education Minna Taivassalo-Salkosuo Opintovierailut ohjelman tiedotustilaisuus 12.1.2012 Study visitors from

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition)

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan Click here if your download doesn"t start automatically Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

A: What s wrong? A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. Parisi auttaa tarvittaessa. Sinä aloitat. Sano vuorosanasi englanniksi.

A: What s wrong? A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. Parisi auttaa tarvittaessa. Sinä aloitat. Sano vuorosanasi englanniksi. High five! 4 Chapter 4 Down by the river LIITE 6a Työpistetyöskentely Piste 1 1 Valitse parisi kanssa kappaleiden 1 3 teksteistä yksi ja lukekaa se ääneen englanniksi 2 Tee alla oleva tehtävä parisi kanssa

Lisätiedot

LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt:

LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt: LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt: On jälleen tullut testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja 3A-TEHTÄVÄT.

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

SUOMI - JAPANI. hermo hioa hoitaa hoitoaika hoitoon tulosyy huolellisesti huoltaja huomata

SUOMI - JAPANI. hermo hioa hoitaa hoitoaika hoitoon tulosyy huolellisesti huoltaja huomata SUOMI - JAPANI ajanvaraus alaleuka allerginen alue arka asento ateria diagnoosi edetä (tauti pahenee) ehkäistä eliminoida/poistaa elintarvikeväri (plakkiväri) epämukava erikoishammaslääkäri eroosio, hampaan

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here!

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here! HELBUS CONDUCT Welcome to HELBUS. We are happy you are here! Our mission is to offer young people a path to a career in international business. Let us be your steppingstone for global opportunities! Explore

Lisätiedot

フィンランド 語 中 級 教 材 作 成 の 試 み(1) A Finnish Textbook for Intermediate Learners (1)

フィンランド 語 中 級 教 材 作 成 の 試 み(1) A Finnish Textbook for Intermediate Learners (1) 山 口 県 立 大 学 学 術 情 報 第 7 号 国 際 文 化 学 部 紀 要 通 巻 第 20 号 2014 年 3 月 フィンランド 語 中 級 教 材 作 成 の 試 み(1) A Finnish Textbook for Intermediate Learners (1) 渡 辺 克 義 WATANABE Katsuyoshi はじめに わが 国 におけるフィンランド 語 学 習 書 は

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon!

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Jo vuodesta 2007 lähtien Euroopan Unionin Komissio on järjestänyt EU-maiden 17-vuotiaille lukiolaisille käännöskilpailun,

Lisätiedot

Hyvä ja paha pelillistäminen

Hyvä ja paha pelillistäminen Hyvä ja paha pelillistäminen Kalle Huhtala, kehitysjohtaja @Kalle_Huhtala #pelillistäminen #gamification #vvop2014 A NORDIC MORNING COMPANY Hyvässä hypessä Big Data Sosiaalinen media työelämässä Gamification/

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi Where can I find?... a room to rent?... a room to rent?... a hostel?... a hostel?... a hotel?... a hotel?...

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi... a room to rent?... a hostel?... a hotel?... a bed and breakfast?... a camping site? What are the prices like

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE FINNISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Verbit To be Olla I Minä olen You Sinä olet He/She/It Hän/Se

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

Lauseenvastikkeet / Shortened clauses

Lauseenvastikkeet / Shortened clauses Lauseenvastikkeet / Shortened clauses lauseenvastikkeet = lauselyhenteet tuovat tekstiin tiiviyttä ja lauserakenteisiin vaihtelua kuuluvat kirjoitettuun kieleen Sivulause (kursivoitu) When I went there,

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

BEST LEIRIKOULU EVER! 2014

BEST LEIRIKOULU EVER! 2014 BEST LEIRIKOULU EVER! 2014 1.päivä Maanantaiaamuna (22.9) koko luokka kokoontui yhdeksältä kellotornille. Jännitys oli ilmassa, lähdemme tänään leirikouluun Saksaan! Tatu oli jakanut meidät edellispäivänä

Lisätiedot

Kysyminen & vastaaminen (Asking & Answering)

Kysyminen & vastaaminen (Asking & Answering) Kysyminen & vastaaminen (Asking & Answering) Persoonapäätteet (personal endings/suffix) Jos A, O, U -vat. Jos ei -vät (If A, O, U -vat. If not -vät) Minä olen. Sinä olet. Hän on. (I am. You are. He/She

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

1 / 28 EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT AUTUMN 2016, STUDENTS VALMIS SIVU 1. K1: Nationality Italian

1 / 28 EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT AUTUMN 2016, STUDENTS VALMIS SIVU 1. K1: Nationality Italian #1 Aloitettu: 23. syyskuuta 2016 9:47:09 Muokattu viimeksi: 23. syyskuuta 2016 10:23:30 Käytetty aika: 00:36:21 K2: The program of the week has been not so interesting, The only thing we did was listening

Lisätiedot

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Ohessa olemme pyrkineet heijastamaan joitakin tapahtumia ja tunnelmia sukuseuran matkasta. Lyhyellä matkakertomuksellamme tahdomme jakaa hauskan ja antoisan matkamme

Lisätiedot

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Liisa Lind Mediakeskuksen johtaja Helsingin opetusvirasto JOTIn projektipäällikkönä 10/2013 06/2014 Essi Ryymin Tavoitteet 1. kehittää joustavia ja välittäviä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Hei! Olette ilmoittaneet lapsenne Gymi -leirille. Tässä hiukan tietoa käytännön asioista, aikatauluista sekä ohjelmasta. AIKATAULU Leiripäivien

Hei! Olette ilmoittaneet lapsenne Gymi -leirille. Tässä hiukan tietoa käytännön asioista, aikatauluista sekä ohjelmasta. AIKATAULU Leiripäivien Hei! Olette ilmoittaneet lapsenne Gymi -leirille. Tässä hiukan tietoa käytännön asioista, aikatauluista sekä ohjelmasta. AIKATAULU Leiripäivien ohjattu toiminta pidetään leiripäivinä klo 9-15. Gymille

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Japanin alkeet. Copyright Riku Eskelinen, 2007. Kaikenlainen levittäminen ilman Riku Eskelisen lupaa ehdottomasti kielletty. Lähde: coscom.co.

Japanin alkeet. Copyright Riku Eskelinen, 2007. Kaikenlainen levittäminen ilman Riku Eskelisen lupaa ehdottomasti kielletty. Lähde: coscom.co. Japanin alkeet Copyright Riku Eskelinen, 2007 Kaikenlainen levittäminen ilman Riku Eskelisen lupaa ehdottomasti kielletty. Lähde: coscom.co.jp Japanin alkeet, RE2007 Sivu 1 Sisällysluettelo Tervehdykset......2

Lisätiedot

Travel Accommodations

Travel Accommodations - Finding Mistä löytäisin? Asking for directions to accommodation...vuokrahuoneen?...hostellin?...hotellin?...b&b:n?...leirintäalueen? Minkä hintainen se on? Enquiring about the prices - Booking Onko teillä

Lisätiedot

Building meanings for child s craft process and play by storycrafting

Building meanings for child s craft process and play by storycrafting Building meanings for child s craft process and play by storycrafting Aerila Juli Anna Rönkkö Marja Leena Yliverronen Virpi University of Turku Department of Teacher Education in Rauma 26th ICCP World

Lisätiedot

Tulevan ajan ilmaiseminen

Tulevan ajan ilmaiseminen Tulevan ajan ilmaiseminen Englannissa on useita eri tapoja ilmaista tulevaa aikaa. Mitä eri tapoja löydät seuraavista? I will fly to Dublin tomorrow. I won t be here for your birthday. Will you be having

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Jeremy

Lisätiedot