YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, TILASTOKESKUS PB 6B, STATISTIKCENTRALEN 2012 Puhelin (09) Telefon Laki joukkoliikenteestä tiellä (laki 869/2009,57 ) Kollektivtrafiklagen (869/2009,57 ) LL Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi välisenä aikana Enkäten gäller den räkenskapsperiod som, utgått under tiden Jos tiedot ovat muuttuneet tai ovat virheellisiä, korjatkaa tai täydentäkää lomakkeella olevat nimi- ja osoitetiedot. Om uppgifterna har ändrats eller är felaktiga, korrigera och komplettera de förhandsifyllda uppgifterna. Palauttakaa mahdollisimman pian, viimeistään Återsänd så snart som möjligt dock senast Tilikausi Räkenskapsperiod... /. /. Y-tunnus / henkilötunnus FO-nummer / personbeteckning... Toimipaikkatunnus Arbetsställets signum... Yrityksen toimiala Företagets näringsgren... Toimipaikan toimiala Arbetsställets näringsgren... Sijaintikunta Kommun... Toiminta lopetettu Verksamheten nedlagd /. Syy: Orsak: YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN Nimi Rauno Viita Namn Puhelin (09) Telefon Postiosoite: Tiedonhankinta Yritys- ja ympäristöaineistot PL 6B TILASTOKESKUS Telefax (09) Sähköposti E-post Postadress: Datainsamling Företags- och miljömaterial PB 6B STATISTIKCENTRALEN Liikenneministeriön oikeus tietojen keräämiseen perustuu lakiin joukkoliikenteestä tiellä (laki 869/2009,57 ). Kommunikationsministeriets rätt att samla in dessa uppgifter grundar sig på kollektivtrafiklagen (869/2009,57 ). Pyydämme Teitä ystävällisesti lähettämään täytetyn kyselylomakkeen (yrityslomake) mukana vuosikertomuksen ja virallisen tilinpäätöksen (jäljennöksen tuloslaskelmasta ja taseesta liitetietoineen) lisäkyselyiden vähentämiseksi. För att undvika onödiga förfrågningar i framtiden ber vi Er vänligen fylla i företagsblanketten samt bifoga årsberättelsen och det officiella bokslutet (en kopia av resultaträkningen och balansräkningen med noter). Lomakkeen voi tulostaa myös internetissä, täyttää ja postittaa meille allekirjoitettuna. Lomake löytyy osoitteesta

2 Tuloslaskelman tulosta vähentävien erien eteen on painettu miinusmerkki( ). Tulosta lisäävät erät ovat oletusarvoltaan positiivisia ja ilman etumerkkiä. Etumerkki on merkittävä vain silloin kun erän arvo poikkeaa oletusarvosta ja silloin kun erä voi olla positiivinen tai negatiivinen. A. TULOSLASKELMA Tuotot +, Kulut Myyntituotot (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) 1.1 Linja-auto Säännöllisen linja-autoliikenteen lipputuotot Pikavuoro Ulkomaan säännöllinen Kaupunki Seutu- ja lähi (ent.vakiovuoro) ELY:n ja kuntien ostoliikenteen lipputulot Postin- ja rahdinkuljetus Säännöllisen linja-autoliikenteen lipputuotot yhteensä Suurten kaupunkien sopimusliikenteen tuotot Julkisyhteisöjen maksamat korvaukset ELY:n ja kuntien maksamat ostoliikenteen korvaukset Muut julkisyhteisöjen maksamat korvaukset Julkisyhteisöjen maksamat korvaukset yhteensä Palvelu Tilaus Säännölliset koululais- yms. tilausajot Kotimaan bussimatkailu Ulkomaan bussimatkailu Tilaus yhteensä 1.1 Linja-auto yhteensä LL / 12 / 2

3 (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) 1.2 Linja-autoliikenteen myynnin oikaisuerät 1.3 Muun liiketoiminnan tuotot Muu ammattimainen Matkatoimistotoiminta Muu liiketoiminta esim. bussinvuokraus 1.3 Muun liiketoiminnan tuotot yhteensä 1.4 Muun liiketoiminnan myynnin oikaisuerät 1. LIIKEVAIHTO josta säännölliseen liikenteeseen kohdistuva julkisyhteisöjen lippurahoitus yhteensä LL / 12 / 3

4 Bussiyritysten kokonaiskustannukset ja tase (Tilastokeskuksen lomakkeen sivut 4 13) jaetaan PSAliikenteelle ja muulle liiketoiminnalle mahdollisimman pitkälle aiheuttamisperiaatetta noudattaen. Mikäli yritys ei voi tehdä eriyttämistä kirjanpitoon tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuen, suoritetaan eriyttäminen ajokilometrien suhteessa (PSA- vs. muun liiketoiminnan ajokilometrit). Eriyttäminen tehty ajokilometrien suhteessa Kyllä Ei Eriyttäminen perustuu yrityksen tarkempaan seurantaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Lisätietoja mitä perusteita käyttäen liiketoiminnan eriyttäminen on tehty: Kyllä Ei (Tarvittaessa jatka takasivulle) TULOSLASKELMA (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos (lisäys +, vähennys ) 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan muut tuotot 5. Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos (lisäys +, vähennys ) Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä 6. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä LL / 12 / 4

5 TULOSLASKELMA (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) 7. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 8. Liiketoiminnan muut kulut 9. LIIKEVOITTO ( TAPPIO) 10. Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista saman konsernin yrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista muilta Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksissä Muut korko- ja rahoitustuotot muilta Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut saman konsernin yrityksille Korkokulut ja muut rahoituskulut muille Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ LL / 12 / 5

6 TULOSLASKELMA (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) 12. Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä 13. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 14. Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos (lisäys, vähennys +) Vapaaehtoisten varausten muutos (lisäys, vähennys +) Tilinpäätössiirrot yhteensä 15. Tuloverot 16. Muut välittömät verot 17. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT B1. SATUNNAISET ERÄT 1. Maksetut konserniavustukset 2. Saadut konserniavustukset LL / 12 / 6

7 B2. KULUJEN ERITTELY 1. Poltto- ja voiteluaineiden hankinta (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) 2. Renkaat ja varaosat 3. Muut aineet ja tarvikkeet 4. Sähkön ja lämmön hankinta 5. Teetetyt korjaus-, kunnossapito- ja asennustyöt 6. Muut ulkopuoliset palvelut 7. Mainos-, myynti- ja markkinointikulut 8. Atk-, suunnittelu- ja ohjelmointikulut 9. Linja-autojen vakuutukset 10. Leasingvuokrat busseista 11. Muut leasing-vuokrat 12. Muut vuokrat 13. Fuusiotappio 14. Käyttöomaisuuden luovutustappiot 15. Muut kuin edellä mainitut kulut Kulut yhteensä LL / 12 / 7

8 C1. TASE: Vastaavaa 1. PYSYVÄT VASTAAVAT (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT LL / 12 / 8

9 2. VAIHTUVAT VASTAAVAT (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet / Tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä LL / 12 / 9

10 2. VAIHTUVAT VASTAAVAT (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat Pankkisaamiset 2. VAIHTUVAT VASTAAVAT Vastaavaa yhteensä LL / 12 / 10

11 C2. TASE: Vastattavaa 1. OMA PÄÄOMA (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Vararahasto Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot Muut rahastot Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto +/ tappio Tilikauden voitto +/ tappio OMA PÄÄOMA 2. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Vapaaehtoiset varaukset TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 3. PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Verovaraukset Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET LL / 12 / 11

12 4. VIERAS PÄÄOMA (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) Pitkäaikainen vieras pääoma Pääomalainat Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Laskennalliset verovelat Muut velat Siirtovelat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Pääomalainat Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat saman konsernin yrityksille LL / 12 / 12

13 4. VIERAS PÄÄOMA (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) Velat omistusyhteysyrityksille Laskennalliset verovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 4. VIERAS PÄÄOMA Vastattavaa yhteensä D. TASEEN ERITTELYT KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA OSINGONJAKO Tilikauden aikana jaettu osinko Päätetty / ehdotettu osingonjako LL / 12 / 13

14 E. PYSYVIEN VASTAAVIEN ERITTELY Aineelliset hyödykkeet (KÄYTTÖOMAISUUS) Aineettomat hyödykkeet yhteensä Maa- ja vesialueet Maa- ja vesirakennukset sähkö- ja lämpöverkot 1. Tasearvo tilikauden alussa 2. Lisäykset (hankintahinta) 2.1 Siitä perusparannukset 3. Vähennykset (luovutushinta tai muu vastike) 3.1 Myyntivoitto + / tappio tms 4. Suunnitelman mukaiset poistot 5. Arvonalennukset / romutuspoistot 6. Arvonkorotukset tilikauden aikana 7. Tasearvo tilikauden lopussa 8. Arvonkorotukset tilikauden lopussa 1a Maa- ja vesirakennukset: Maa- ja vesirakennuksilla tarkoitetaan katuja, teitä, rauta- ja -raitioteitä, siltoja, laitureita, patoja, altaita, vesi- ja viemäriverkostoja, polttoaine säiliöitä, energialaitoksia, kalliosuojia, voima- ja tiedonsiirtolinjoja yms. käyttöomaisuutta. 1b Rakennukset ja rakennelmat: Rakennuksilla tarkoitetaan asuinrakennuksia ja muita talorakennuksia. 1c Koneet ja kalusto: Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet ilmoitetaan yhdessä. 1d Muut aineelliset hyödykkeet: Muuhun aineelliseen käyttöomaisuuteen luetaan sora-, malmi-, turve- yms. luonnonvarat ja aineelliset oikeudet. Tässä kohdassa ei ilmoiteta osakkeita ja osuuksia. 1f Käyttöomaisuusarvopaperit: Taseessa käyttöomaisuuteen (Pysyvät vastaavat) kuuluvat osakkeet ja osuudet. 2. Lisäykset: Liiketoimista johtuneet käyttöomaisuuden lisäykset hankintahintaisina. Fuusioista aiheutuneet käyttöomaisuuden lisäykset ilmoitetaan tilikauden alun luvuissa. LL / 12 / 14

15 Aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt Käyttöomaisuusarvopaperit Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Siitä linja-autot Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet 1b 1c 1d 1f Aineellisen käyttöomaisuuden perusparannukset: Rivillä perusparannukset esitetään aktivoidut korjaus-, asennus- ja muutostyöt, jotka lisäävät käyttöomaisuuden arvoja ja joiden vaikutusaika on yli vuoden pituinen. Perusparannukset arvostetaan hankintamenon mukaan. 3. Vähennykset: Liiketoimista johtuneet vähennykset tilikauden aikana sen arvon mukaisena, jolla liiketoimet on todella suoritettu, esimerkiksi luovutushinta tai muu vastike. 3.1 Rivillä myyntivoitto/-tappio oikaistaan vähennykset vastaamaan myydyn käyttöomaisuushyödykkeen tasearvoa. 5. Arvonalennukset /romutuspoistot: Suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi tehdyt arvonalennuspoistot tai romutuspoistot. 6. Arvonkorotukset: Käyttöomaisuuden arvonkorotukset sekä arvonkorotusten peruutukset. LL / 12 / 15

16 F. HENKILÖSTÖ Henkilöstö lukumäärä Maksetut palkat Maksetut sosiaalivakuutusmaksut 1. Toimihenkilöt 2. Kuljettajat ja autoemännät 3. Korjaamotyöntekijät 4. Muun toiminnan henkilöstö 3. Palkatut yhteensä siitä: palkallisesti työskennelleet omistajat Palkattomasti työskennelleet omistajat G. AMMATTILIIKENTEEN AUTOT (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) 1. Linja-autojen määrä (myös leasing-autot) tilikauden lopussa siitä: vara-autot 2. Istumapaikkojen määrä tilikauden lopussa LL / 12 / 16

17 H. AJOKILOMETRIT (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) 3. Linja- ja osto 3.1 Pikavuoro 3.2 Ulkomaan säännöllinen 3.3 Kaupunki 3.4 Seutu- ja lähi (ent. vakiovuoro) 3.5. ELY:n ja kuntien osto 3. Linja- ja osto yhteensä 4. Sopimus 5. Palvelu 6. Tilaus 6.1 Säännölliset koululais- yms. tilausajot 6.2 Kotimaan bussimatkailu 6.3 Ulkomaan bussimatkailu 6. Tilaus yhteensä 7. Siirto- ja huoltoajot 8. Ajokilometrit yhteensä LL / 12 / 17

18 I. MATKUSTAJAT (siirtymäajan sopimus, lippurahoitusta sekä ELY:n ja kuntien suorahankinnat) Muu liiketoiminta (markkinaehtoinen reitti, kilpailutettu osto, tilaus) 1. Linja- ja osto 1.1 Pikavuoro 1.2 Ulkomaan säännöllinen 1.3 Kaupunki 1.4 Seutu- ja lähi (ent. vakiovuoro) 1.5 ELY:n ja kuntien osto 1. Linja- ja osto yhteensä 2. Sopimus 3. Palvelu 4. Tilaus 4.1 Säännölliset koululais- yms. tilausajot 4.2 Kotimaan bussimatkailu 4.3 Ulkomaan bussimatkailu 4. Tilaus yhteensä 5. Matkustajat yhteensä LL / 12 / 18

19 Kuinka kauan teiltä meni aikaa lomakkeen täyttämiseen? minuuttia Mikäli teillä oli ongelmia vastata kysymyksiin, ilmoittakaa ystävällisesti kysymyksen numero ja ongelman luonne LL / 12 / 19

20 MUUTOKSET YRITYKSENNE TOIMINNASSA Onko yrityksenne ollut lähiaikoina osallisena fuusio-, yhtiöittämis- tms. järjestelyissä? Tai onko yrityksenne lopettanut toimintansa muusta syystä? Jos on, niin kertokaa, millainen muutos on tehty. Ilmoittakaa järjestelyn ajankohta ja mukana olleiden yritysten nimet ja y-tunnukset. FÖRÄNDRINGAR I ERT FÖRETAGS VERKSAMHET Har Ert företag nyligen fusionerats, bolagiserats eller varit föremål för en liknande organisationsförändring? Har Ert företag av andra orsaker upphört med sin verksamhet? Om svaret är jakande uppge vilken förändring som skett och när. Uppge namnen och fo-nummer för de företag som varit involverade. Paikka Ort Allekirjoitus Underskrift Tätä asiaa hoitaa Detta ärende handläggs av Päiväys Datum Puhelin Telefon Telefax /. 20 Mikäli antamanne tiedot poikkeavat huomattavasti edellisen tilikauden tiedoista, pyydämme ilmoittamaan muutosten syyt tässä. Om uppgifterna skiljer sig mycket för uppgifterna för föregående räkenskapsperiod, ber vi Er ange orsaken till förändringar här. LL / 12 / 20

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11)

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa:

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Debentuurilaina I/2015: 300 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja 4 vuodeksi

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot