Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola Tiesuunnitelma TIESUUNNITELMASELOSTUS 1.2T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola Tiesuunnitelma TIESUUNNITELMASELOSTUS 1.2T"

Transkriptio

1 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola Tiesuunnitelma TIESUUNNITELMASELOSTUS 1.2T ESIKOPIO

2 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET Hankkeen sijainti Tieverkon nykytila Nykyisen tien standardi Ajoneuvoliikenne Erikoiskuljetukset Tievalaistus Kevyen liikenteen järjestelyt Joukkoliikenne Liikenneturvallisuus Ongelmat Aikaisemmat suunnitelmat Maankäyttö ja kaavoitus Asutus ja muu rakennuskanta Ympäristö Maaperä- ja pohjaolosuhteet Pohjatutkimukset Maaperä Nykyiset pohjanvahvistusrakenteet Vedenkorkeudet Johdot ja muut laitteet 8 2 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS 9 3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY Hankkeelle asetetut tavoitteet Teiden mitoitus ja tekniset ratkaisut Teiden mitoitusperiaatteet Liittymät Kevyen liikenteen järjestelyt Linja-autopysäkit Pohjarakenteet Tierakenteet Kuivatus Laskuojat Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso Tievalaistus Liikenteenohjaus Ylijäämämaiden sijoitusalueet ja maanottopaikat 12

3 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 3.11 Johdot ja laitteet 12 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT 13 5 SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Liikenne ja liikenneturvallisuus Joukkoliikenne Taloudelliset vaikutukset Ympäristö Tieympäristö Melu Sosiaaliset vaikutukset Maankäyttö Vaikutukset maa-ainesvaroihin Tarvittavat kaavamuutokset Kulttuuriperintö, maisema ja taajamakuva Luonto Pohjavesi Haitta-ainepitoiset ja pilaantuneet maat Johtojen ja laitteiden suojaukset ja siirrot Lunastettavat alueet ja purettavat rakennukset Rakentamisen aiheuttamat häiriöt 17 6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT, LASKUOJAT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT Kadut Laskuojat Johtojen ja laitteiden siirrot 18 7 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET19 8 JATKOTOIMENPITEET Jatkosuunnittelussa huomioitavaa 20

4 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 1(21) 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 1.1 Hankkeen sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Kouvolan kaupungin alueella maantiellä (Eiraskanmutka). Suunnittelualueelle sijoittuu maantien 363 liittymä ja suunnitteluosuuden pituus maantiellä on noin 132 metriä. Tierekisterin mukainen osoite on maantien tieosan 1 paaluväli Suunnittelualueen sijoittuminen suhteessa muuhun tieverkkoon on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Suunnittelualueen sijoittuminen suhteessa muuhun tieverkkoon 1.2 Tieverkon nykytila Maantie on itä-länsisuuntainen tieyhteys, joka toimii Kimolan kanavan rinnakkaisena tieyhteytenä Kimolan kylän ja maantien 363 välillä. Suunnittelualueella on tällä hetkellä neljä liittymää. Liittymät ovat maantien 363 liittymä sekä yksityistie sekä maa- ja metsätalousliittymiä. Suunnittelualueella on voimassa nopeusrajoituksena yleisrajoitus 80 km/h, mutta maantien 363 liittymäalueella nopeudet ovat käytännössä km/h Nykyisen tien standardi Maantie on koko suunnittelualueella yksiajoratainen ja kaksisuuntainen väylä, jonka poikkileikkaus on 6,0 metriä, piennarleveys 0,25 metriä ja päällysteen leveys 6,0 metriä. Heti suunnittelualueen eteläpuolella tie muuttuu sorapäällysteiseksi, jonka poikkileikkauksen leveys on 6,0 m Ajoneuvoliikenne Maantien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL 2011) suunnittelualueella on noin 55 autoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 7 ajoneuvoa vuorokaudessa (13 %). Maantien 363 keskimääräinen vuorokausiliikenne on suunnittelualueella 635 autoa vuorokaudessa (KVL 2015)

5 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 2 (21) Erikoiskuljetukset Pyydetään kannanotto erikoiskuljetuksista (lähinnä mt rooli kuljettaessa maantie 363:lta 362:lle ristikkosillan ohi) Tievalaistus Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä tievalaistusta Kevyen liikenteen järjestelyt Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä kevyen liikenteen verkkoa. Kevyt liikenne käyttää suunnittelualueella maanteiden piennaralueita Joukkoliikenne Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse linja-autopysäkkejä Liikenneturvallisuus Suunnitteluosuudella ei ole tierekisterintietojen mukaan tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana yhtään onnettomuutta Ongelmat Suunnittelualueella ei ole merkittäviä tiejärjestelyihin liittyviä nykytilan ongelmia. Kimolan kanavan vesiliikenteenteen kehittymiselle nykyinen Kimolan silta aiheuttaa ongelmia liian pienen vapaan korkeuden vuoksi. 1.3 Aikaisemmat suunnitelmat Kimolan vesiväylähanke ja Kimolan vesitiehankkeen tiejärjestelyt Vuonna 2014 on valmistunut Kimolan vesiväylähankkeen hakemussuunnitelma vesilain mukaista lupahakemusta varten. Hakemussuunnitelmaan on liitetty selvitys Kimolan vesitiehankkeen tiejärjestelyistä. Selvityksessä on tutkittu mm. vaihtoehtoja Kimolan sillan uusimiseksi. Hakemussuunnitelman mukaisesti on haettu vesilain mukaista lupaa kanavan parantamiseksi. Vesilupa on myönnetty AVI:sta , josta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oikeuskäsittely on tämän tiesuunnitelman laadinnan aikana edelleen kesken. Kuvassa 2 on esitetty kanavan rakentamisen toimenpiteet tiesuunnitelman suunnittelualueen kohdalla.

6 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 3(21) Kuva 2 Karttakuva vesiväylähankkeen väyläsuunnitelmasta, jossa on esitetty punaisella kanavan leventämisen vaikutukset nykyisiin kanavan luiskiin 1.4 Maankäyttö ja kaavoitus Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Kymenlaakson maakuntaliiton maakuntakaava maaseutu- ja luontoalueista. Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maaseutu ja luonto -maakuntakaavan keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat alue- ja yhdyskuntarakenne erityisesti taajamien ulkopuolisen asumis-, tuotanto- työssäkäynti- ja palvelutoimintojen kannalta, yhteysverkon kehittämistarpeet, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen edellyttämät kaavaratkaisut, luonnonvarojen käytön ohjaus, virkistys-, loma-asutus- ja matkailurakenne sekä puolustusvoimien aluetarpeiden vaatimat kaavaratkaisut. Kimolan kanavan alue kuuluu maakuntakaavan alueisiin ja siinä on esitettynä Kimolan kanava osana Heinola Kuusankoski kanavaa. Kuvassa 3 on ote maakuntakaavasta.

7 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 4 (21) Kuva 3. Ote Kymenlaakson maakuntaliiton maaseutu ja luonto -maakuntakaavasta Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaava Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2014 vahvistettu rantayleiskaava Jaalan etelä- ja länsiosille. Osayleiskaavan mukaan suunnittelualue on maaja metsätalousvalaista aluetta, jolla on kulttuuri- ja rakennushistoriallisia sekä maisemallisia arvoja (sk-1 merkintä). Alueen historialliset ja maisemalliset arvot tulee ottaa huomioon kaikessa alueen käytössä. Kuvassa 4 on ote rantayleiskaavasta.

8 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 5(21) Kuva 4. Ote Jaalan etelä- ja länsiosan rantayleiskaavasta Asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 1.5 Asutus ja muu rakennuskanta Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. Lähimmät rakennukset sijaitsevat Ronnuntien varressa sekä Eiraskanmutkan varressa suunnittelualueelta etelään päin. 1.6 Ympäristö Maisemakuva Maantiet ja 363 kulkevat suunnittelualueen läpi pelto- ja metsämaisemassa rajoittuen voimakkaasti nouseviin kalliorinteisiin ja kanavan ympäristöön. Nykyinen tietila on ilmeeltään väljä: tiemiljöö on maaseutumainen ja näkymiltään avoin. Suunnittelualue kuuluu maiseman vaalimisen kannalta tärkeisiin alueisiin (kuva 5). Kulttuuriperintö Suunnittelualue kuuluu Jaalan etelä- ja länsiosien rantayleiskaavassa esitettyihin kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti sekä maisemallisesti arvokkaisiin alueisiin, jotka ovat maakunnallisesti merkittäviä (kuva 5). Kanavan ympäristö on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. Alueen

9 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 6 (21) historialliset ja maisemalliset arvot tulee ottaa huomioon kaikessa alueen käytössä. Alueilla sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja rakennelmat tulee pyrkiä säilyttämään. Suunnittelualueella ei kuitenkaan ole kulttuurimaisemaan tai -historiaan kuuluvia arvokkaita kohteita. Luonnonolot Tämän tiesuunnitelman ympäristöä koskeva tieto perustuu kaavoituksen yhteydessä tehtyihin selvityksiin. Luonnonoloiltaan suunnittelualue on pääosaltaan maa- ja metsätalousalueita. Varsinaisella suunnittelualueella ei ole tiedossa arvokkaita luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä metsä- ja vesilain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Suunnittelualueella ei ole mitään erityisiä eläinreviirejä tai esiintymiä eikä linnuille tärkeitä elin- ja pesimäalueita. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Huuhkainvuoren suojelualue sekä merkittävät Kimolan kanavan kallioalueet (kuva 5). Suunnittelualue Kuva 5. Merkittävät maisema- ja luontoalueet: maisema-alue pistekatkoviivalla, merkittävät kallioalueet pisteviivalla ja luonnonsuojelualueet yhtenäisellä viivalla Pinta- ja pohjavedet Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia vedenhankinnan kannalta merkittäviä pohjavesialueita. Suunnittelualueen läpi kulkee Kimolan kanava, joka luokitellaan vesistöksi. Pinta- ja pohjavesistä sekä niiden korkeuksista on kerrottu tarkemmin luvussa

10 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 7(21) Haitta-ainepitoiset ja pilaantuneet maat Suunnittelualueen läheisyydestä selvitettiin kohteet, jotka on merkitty ympäristöhallinnon maaperän tilan tietojärjestelmään. Ko. järjestelmään on viety kohteet, joissa on todettu tai voidaan olettaa olevan haitta-ainepitoista tai pilaantunutta maa-ainesta. Tielinjauksen ja liittymien lähialueilla ei löytynyt yhtään maaperän tilan tietojärjestelmässä olevaa kohdetta. 1.7 Maaperä- ja pohjaolosuhteet Pohjatutkimukset Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä tehtiin suunnittelualueelle 11 puristinheijari, 4 siipi- ja 4 porakonekairausta. Tutkimuspisteistä 4 kpl oli kanavan keskellä suunniteltujen uusien välitukien kohdalla. Kohteessa tehtiin yhteensä 2 koekuoppaa, yksi molemmilla rannoilla, joilla selvitettiin sillan tulopenkereiden puupaalujen ja paaluhattujen kuntoa ja sijaintia. Molemmille rannoille asennettiin pohjavesiputki. Korroosiotutkimuksia tehtiin pohjavedestä, kanavan pintavedestä sekä maaperästä. Tiesuunnitelmavaiheessa tehtyjen tutkimusten lisäksi käytettävissä oli GTK:n pohjatutkimusrekisteristä saadut vuonna 1997 tehdyn pohjatutkimukset Maaperä Siltapaikalla maanpinta laskee loivasti kanavaa kohden molemmilla rannoilla. Maanpinnan taso on Kanavan pohja on mittausten mukaan noin tasolla +62. Siltapaikan molemmin puolin on havaittavissa avokalliota noin m päässä kanavasta. Kanavan pohjoispuolella maantien 363 takana kallio kohoaa korkeaksi seinämäksi, kanavan eteläpuolella avokallio on matalampi. Sillan molemmilla rannoilla on maanpinnassa paksu kuivakuorikerros. Kuivakuorikerroksen paksuus on pohjoisrannalla 1,3 2,2 m ja etelärannalla 3 3,5 m. Kuivakuoren alla on liejuista savea 3 8 m. Savikerroksen alla on ohut, noin 1 m paksu kerros savista silttiä. Tiepenkereen paksuus on pohjoisrannalla 1,1 1,8 m ja etelärannalla 0,7 1 m. Näytetietojen mukaan maaperä on koko suunnittelualueella liejuista, näytteiden humuspitoisuus vaihteli 2 6 %. Saven alla oleva savinen silttikerros oli havaittavissa lähes kaikissa näytepisteissä. Kitkamaa hienoaineisten kerrosten alla on näytetietojen mukaan soraista hiekkaa ja hiekkamoreenia. Maaperä on routivaa. Kimolan kanavan rannoilla on tapahtunut kanavan rakentamisen yhteydessä tai pian rakentamisen jälkeen useita liukupintasortumia. Tämän hankkeen yhteydessä pidetyssä yleisötilaisuudessa paikallinen asukas kertoi, että myös Kimolan sillan vieressä tapahtui sortuma kanavan imuruoppauksen aikana. Sortuma johtui mahdollisesti kanavan luiskan yläpään läheisyyteen läjitettyjen ruoppaus/kaivumassoista. Paino- ja puristin-heijarikairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon tai tiiviiseen maakerrokseen. Kanavassa tehdyt porakonekairaukset ovat päättyneet tasolle +50,1 +55,1. Korkeimmillaan kallionpinta on eteläisen välituen luoteiskulmassa ja alimmillaan pohjoisen välituen kaakkoiskulmassa.

11 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 8 (21) Nykyiset pohjanvahvistusrakenteet Nykyisen sillan tulopenkereet on perustettu molemmilla rannoilla puupaaluille ja paaluhatuille noin 10 m matkalla sillasta poispäin. Vuonna tehdyn suunnitelman mukaan paaluhatut ovat pohjoisrannalla noin 2,8 m ja etelärannalla noin 0,8 m syvyydellä maanpinnasta. Kesällä 2016 tehtyjen koekuoppatutkimusten perusteella vanha suunnitelma piti hyvin paikkansa etelärannalla, mutta pohjoisrannalla paaluhatut löytyivät noin 1 m ylempää kuin suunnitelmassa esitetty. Pohjoisrannalla uloin paalurivi löytyi myös sisemmältä tiepenkereestä kuin suunnitelmassa oli esitetty. Koekuoppien perusteella paaluhatut ja puupaalut olivat hyvässä kunnossa. Nykyinen paaluhatturakenne ei kuitenkaan täytä nykyisiä Liikenneviraston ohjeiden mukaisia vaatimuksia pengerpaksuuden eikä hatturakojen osalta. Pengerpaksuuden pitäisi olla vähintään 2,1 m ja paaluhattujen väliin jäävä rako 2,1 m korkealla penkereellä olla enimmillään 400 mm. Kimolassa paaluhattujen päällä on pengertä etelässä 0,8 m ja pohjoisessa 1,7 m. Paaluhattujen raon suuruus on etelässä 700 mm ja pohjoisessa 600 mm Vedenkorkeudet Kanavan molemmille rannoille asennettiin kesällä 2016 pohjavesiputket; toisesta on tehty asennuksen jälkeen 1 mittaus ja toisesta 2. Pohjavesiputkista saatujen mittaustulosten perusteella pohjaveden pinta noudattaa kanavan veden pintaa ja on noin 3 m syvyydellä kuivakuorikerroksen yläpinnasta. Pohjaveden ylipainetta ei havaittu. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n vuonna 2013 tekemän Kimolan vesiväylähankkeen pohjatutkimusraportin mukaan Kimolan kanavan vedenpinnan säännöstelyn alaraja on +65,1 (NN) ja yläraja +65,4 (NN) tai +65,25 (NN) vuodenajasta riippuen. Ero korkeusjärjestelmän NN ja N2000 välillä on 0,37 m. FCG:n vuonna 2015 tekemän Kimolan venesulun rakennussuunnitelman mukaan suunnittelussa käytettävät purjehduskauden ylä- ja alavedenkorkeudet ovat seuraavat: Kimola ylä, HWnav: NN N Kimola ylä, NWnav: NN N Kimola ala, HWnav: NN N Kimola ala, NWnav: NN N Kimolan sillan alikulkukorkeutta mitoittaessa on sovittu käytettäväksi ylivedenkorkeutta HWnav=N ,75. Vedenpinnan vaihteluväli siltapaikalla on noin 0,3 m. 1.8 Johdot ja muut laitteet Laiteomistajia tieosuudella ovat KSS Verkko Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Elisa Oyj, TeliaSonera Finland Oy, DNA Oy, Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu sekä Kouvolan vesi (vesiosuuskunta). Suunnittelualueella johdot kulkevat pääsääntöisesti maanteiden ja 363 suuntaisesti. Johtojen ja laitteiden sijainnit on esitetty kartalla tiesuunnitelman osassa C, johto- ja laitekartalla 6.1T-1.

12 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 9(21) 2 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS Tämä tiesuunnitelma on laadittu ensisijaisesti Kimolan kanavan vesitiehankkeen tarpeisiin, koska kanavaa ylittäviä siltoja on tarve muuttaa kanavan vesiliikenteen alikulkukorkeusvaatimusten mukaisiksi. Tiesuunnitelma on tehty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. Liikennevirasto toimii kanavahankkeen rakennuttajana, joten Liikennevirasto on ohjannut myös tiesuunnitelman laadintaa. Projektille perustettiin hankeryhmä, johon kuuluivat Juha Laamanen Kaakkois-Suomen ELY-Keskuksesta, Liikennevirastosta Harri Liikanen, Matti Piispanen, Panu Tolla ja Veli-Matti Uotinen sekä suunnittelukonsultin edustajat. Lisäksi hankeryhmätyöskentelystä tiedotettiin Kouvolan kaupunkia. Hankkeen aloituskuulutus julkaistiin Kuulutus oli julkisesti nähtävillä Kouvolan kaupungissa ja se julkaistiin Kouvolan sanomissa. Tiesuunnitelman yleisötilaisuus järjestettiin Kimolan seurapirtissä. Yleisötilaisuudesta kuulutettiin Kouvolan sanomissa Yleisötilaisuudessa esiteltiin hankkeen lähtökohtia ja etenemistä, Kimolan kanavahanketta, tiesuunnitelmaluonnoksia sekä osallisten vaikutusmahdollisuuksia. Kuulutukset, tiedotteet sekä yleisötilaisuuden osallistujalista ja muistio on koottu kohtaan 1.6T. Tiesuunnitelman aikana on tehty esitys muiden omistamien johtojen ja laitteiden siirtosuunnitelmista. Tiesuunnitelma täydentyy rakennussuunnitelmalla, jolloin johtosiirrot tarkentuvat yksityiskohtaisiin suunnitelmiin. Johtojärjestelyistä neuvotellaan yksityiskohtaisesti rakennussuunnitelman aikana. Laiteomistajat on kerrottu kohdassa 1.8.

13 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 10 (21) 3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3.1 Hankkeelle asetetut tavoitteet Hankkeen tavoitteiksi on asetettu Kimolan kanavan vesitiehankkeen tarpeet, koska kanavaa ylittäviä siltoja on tarve muuttaa kanavan vesiliikenteen alikulkukorkeusvaatimusten mukaisiksi. Suunnitelman tulee täyttää liikenteelliset tavoitteet, olla teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoinen sekä tuottaa luonnolle, rakennetulle ympäristölle, ihmisille ja yhteisöille mahdollisimman vähän haittaa. Hankkeelle asetetut tavoitteet on hyväksytty suunnittelua ohjaavassa hankeryhmässä. Hankkeelle on laadittu suunnitteluperusteet, jotka on esitetty suunnitelman kohdassa 1.6T. 3.2 Teiden mitoitus ja tekniset ratkaisut Teiden mitoitusperiaatteet Tiesuunnitelmassa mitoitusajoneuvona on moduulirekka (Kam). Taulukossa 3 on esitetty suunniteltujen teiden mitoitusnopeudet ja taulukossa 6 poikkileikkaukset. Taulukko 1 Suunniteltujen teiden mitoitusnopeudet Tie Mitoitusnopeus M1, maantie Liittymäalue 30 km/h Taulukko 2 Suunniteltujen teiden poikkileikkaukset Tie Poikkileikkaus M1, maantie ,0 / 5,5 m Yksityiset tiet 4,0 5,0 m Liittymät Suunnittelualueella on esitetty parannettavaksi nykyinen maanteiden 363 ja kolmehaarainen avoin tasoliittymä. Liittymän mitoitus on LA-I ja geometria parannetaan mitoitusta vastaavaksi. Nykyiset yksityistie- sekä maa- ja metsätalousliittymät säilytetään parantamalla ne likimain nykyisillä paikoillaan Kevyen liikenteen järjestelyt Suunnitelmassa ei ole esitetty erillisiä kevyen liikenteen väyliä. Kevyt liikenne kulkee maanteiden pientareilla Linja-autopysäkit Suunnittelualueella ei ole osoitettu linja-autopysäkkejä

14 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 11(21) 3.3 Pohjarakenteet Pohjanvahvistusrakenteina kohteeseen esitetään geolujitetta nykyisten paaluhattujen päälle sekä XPS-levyillä tehtävää kevennystä puupaalutetulla alueella. Kevennyksen tarkoituksena on kumota tien tasauksen nostosta aiheutuva kuormituksen lisäys puupaaluille. Kevennyspaksuus on mitoitettu niin, että puupaaluille tuleva kuorma ei kasva nykyisestä. Maatalousliittymän 1 pengertä kevennetään myös XPS-levyillä riittävän stabiliteetin turvaamiseksi. 3.4 Tierakenteet Tiet on mitoitettu liikenneviraston routa- ja kantavuusohjeiden mukaisesti huomioiden suurin sallittu laskennallinen routanousu ja kuormituskertalukuun perustuva tavoitekantavuus sekä alueelta saatavat kiviainesmateriaalit. Päällysteiden kokonaispaksuudeksi on valittu tavoitekantavuuden saavuttamiseksi vaadittavat lopulliset päällystepaksuudet liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. Kevennysrakenteen yläpinta tulee ulottaa 700 mm tulevan tasauksen alapuolelle. 3.5 Kuivatus Maantien kuivatus on suunniteltu avo-ojin ja rummuin. Tien kuivatusperiaate säilyy ennallaan eli hulevedet johdetaan Kimolan kanavaan. 3.6 Laskuojat Suunnittelualueella ei ole tarvetta erillisille laskuojille. 3.7 Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso Suunnittelualueen vehreää ilmettä pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Suunnittelualueella olevat tieluiskat nurmetetaan maisemanurmi 2:lla. 3.8 Tievalaistus Suunnittelualueelle ei ole osoitettu tievalaistusta, koska maantiet ovat liikennemääriltään vähäisiä. 3.9 Liikenteenohjaus Liikenteenohjaus toteutetaan suunnitelmakartan 3T-1 mukaisesti. Liikenteenohjaussuunnitelmassa noudatetaan Liikenneviraston ohjeistusta. Suunnittelualueen opastettavat kohteet säilytetään nykyisellään (Kimola, Jaala, Vuolenkoski ja Vierumäki). Opasteiden ja liikennemerkkien rakenteiden tarkemmassa valinnassa ja sijoituksessa tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon rakenteiden törmäysturvallisuus. Liikenteenohjaus suunnitellaan yksityiskohtaisesti rakennussuunnitelman aikana.

15 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 12 (21) 3.10 Ylijäämämaiden sijoitusalueet ja maanottopaikat Suunnitelmassa ei esitetä ylijäämämaiden sijoitusalueita eikä maanottopaikkoja. Ylijäämämaat käsitellään ja sijoitetaan tiealueen puitteissa. Massatilanne on käsitelty tarkemmin kohdasta Johdot ja laitteet Laiteomistajia tieosuudella ovat KSS Verkko Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Elisa Oyj, TeliaSonera Finland Oy, DNA Oy, Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu sekä Kouvolan vesi (vesiosuuskunta). Suunnittelualueella johdot kulkevat pääsääntöisesti maanteiden ja 363 suuntaisesti. Johtojen ja laitteiden sijainnit on esitetty kartalla tiesuunnitelman osassa C, johto- ja laitekartalla 6.1T-1.

16 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 13(21) 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT Tätä tiesuunnitelmaa varten tutkittiin neljää eri vaihtoehtoa Kimolan sillan korjaamiseksi vastaamaan Kimolan kanavan vesiliikenteen alikulkukorkeusvaatimuksia (alikulkukorkeus 4,8 m). Vaihtoehtojen periaateratkaisut on esitetty alun perin Kimolan vesitiehankkeen tiejärjestelyt -raportissa Ensimmäisessä vaihtoehdossa, VE0, silta jää nykyiselleen. Toisessa vaihtoehdossa, VE1, nykyistä siltaa korotetaan niin, että suunniteltu vesiliikenne mahtuu kulkemaan sillan ali. Kolmannessa vaihtoehdossa, VE2, toteutetaan uusi silta nykyisen sillan viereen. Vaihtoehdossa VE3 uusi silta voidaan toteuttaa myös nykyisellä paikallaan kapeampana, jolloin rakentamiskustannukset ovat edullisemmat kuin jos silta toteutetaan nykyisen levyisenä. Vaihtoehdossa 4 nykyinen silta puretaan ja liikenne ohjataan kanavan varren teitä pitkin. VE1: o o VE2: o o VE3: o o VE 4: o Ei merkittävää muutosta nykytilanteeseen. Työn aikainen haitta liikenteelle on merkittävä, mutta sillan liikennemäärä on alhainen. Edellyttää kiertotiejärjestelyjä maanteiden 362 ja 363 kautta. Ei merkittävää muutosta nykytilanteeseen. Ei rakentamisaikaista haittaa liikenteelle. Vanha silta puretaan uuden valmistuttua. Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus heikkenevät hieman sillan hyötyleveyden kaventuessa. Työn aikainen haitta liikenteelle on merkittävä, mutta sillan liikennemäärä on alhainen. Edellyttää kiertotiejärjestelyjä maanteiden 362 ja 363 kautta. Kanavan ylittävän liikenteen sujuvuus heikkenee. Vaihtoehtojen kesken ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. VE 2 mahdollisesti edellyttää luontoselvityksen laadintaa. Vaihtoehtojen kesken erityisiä riskejä sisältää VE1, koska mahdollista on sillan kansirakenteiden vaurioituminen nostoprosessin yhteydessä. Vaihtoehdossa VE1 ja VE3 liikenne on ohjattava kiertotielle sillan korottamisen ajaksi. Kiertotien tarve on suurempi Vuolenkosken suuntaan kulkevalle liikenteelle, Jaalan suuntaan palvelee kanavan eteläpuolelle kulkeva reitti. Kiertotie voidaan toteuttaa kanavan vartta kulkevaa ajouraa hyödyntäen. Tämä reitti palvelisi jatkossa myös kanavan huoltotienä, tai vaihtoehdon 4 tiejärjestelynä. Tällöin tie tulee rakentaa perusteellisemmin kuin pelkkänä huoltoyhteytenä. Vaihtoehtoja vertailtiin toisiinsa vesi- ja maaliikenteen sujuvuuden osalta, maaliikenteen liikenneturvallisuuden, rakentamisaikaisten vaikutusten, riskien ja ympäristövaikutusten sekä kustannusten osalta. Kimolan sillan kohdalla ensisijaisena vaihtoehtona on nykyisen sillan uusiminen nykyiselle paikalleen korotettuna (VE 3), jossa sillan hyötyleveys on 6 metriä. Vaihtoehdossa VE3 nykyisen sillan alusrakenteita ja tiepohjaa on myös mahdollista hyödyntää,

17 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 14 (21) jolloin rakennuskustannukset ovat vaihtoehtoja VE1 ja VE2 merkittävästi alhaisemmat.

18 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 15(21) 5 SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 5.1 Liikenne ja liikenneturvallisuus Tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut heikentävät liikennöitävyyttä vähän sillan kaventuessa ja pystygeometrian jyrkentyessä. Liikennemäärät suunnittelualueella ovat vähäisiä, joten liikenteen palvelutaso säilyy edelleen hyvänä Joukkoliikenne Tiesuunnitelmalla ei ole vaikutusta joukkoliikenteen järjestelyihin tai palvelutasoon. 5.2 Taloudelliset vaikutukset Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 0,66 M. Rakennuskustannukset ovat 0,51 M ja lunastus- ja korvauskustannukset ovat noin Kustannusarvion MAKU-indeksi on 107,2: 2010=100. Kustannusarvio on esitetty tiesuunnitelman osassa 1.5T-1. Hankkeen toteutuksen kustannusjaosta sovitaan Kimolan kanavan vesitiehankkeen toteutuksen yhteydessä. 5.3 Ympäristö Tieympäristö Suunnittelualueelle tulevat uudet liittymäjärjestelyt eivät muuta maisemaa ja ympäristöä merkittävästi verrattuna nykytilanteeseen, koska alueelle rakentuvat uudet liittymäjärjestelyt liittyvät kiinteästi olemassa oleviin väyliin Melu Suunnittelualueella ei ole eikä sinne ole maankäytön suunnittelussa esitetty liikennemelulta suojattavia kohteita. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia. Lähimmät kiinteistöt sijaitsevat yli 300 metrin päässä, joten liikenteen aiheuttamalla melulla ei ole merkittävää vaikutusta lähialueen asutukselle. Tiesuunnitelmassa ei ole ollut tarvetta tehdä melulaskentoja eikä esittää meluntorjuntaratkaisuja. 5.4 Sosiaaliset vaikutukset Suunnittelualue sijaitsee haja-asutusalueella. Lähin asutus on suunnittelualueen ulkopuolella Eiraskanmutkan, Ronnuntien ja Vierumäentien varsilla. Tiesuunnitelman mukaiset ratkaisut eivät muuta nykytilaa niin merkittäväsit, että ratkaisuilla olisi sosiaalisia vaikutuksia. 5.5 Maankäyttö Suunnittelualueella ei ole näköpiirissä merkittävää maankäytön lisääntymistä Kouvolan kaupungin maankäytön suunnitelmien perusteella.

19 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 16 (21) 5.6 Vaikutukset maa-ainesvaroihin Tiesuunnitelmahankkeella ei ole merkittävää vaikutusta alueen maa-ainesvaroihin. Maaleikkausmassat pyritään käyttämään hankkeella luiska- ja maisemointitäyttöihin. Oletuksena on, että tiejärjestelyt toteutetaan osana koko Kimolan kanavahanketta, jolloin ylijäämämaat sijoitetaan kanavahankkeen maisemointitäyttöihin. Tiejärjestelyjen rakentamisesta syntyvien maaleikkausmassojen määrä on noin 860 kiinto-m 3. Kimolan kanavahankkeen alueelle sijoittavien maaleikkausmassojen määrä on noin 610 kiinto-m 3. Rakennekerrosmateriaalit on tuotava hankkeen ulkopuolelta, yhteensä noin 415 kiinto-m Tarvittavat kaavamuutokset Tiesuunnitelma ei vaadi kaavamuutoksia. 5.8 Kulttuuriperintö, maisema ja taajamakuva Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on kulttuuriperinnön ja maiseman kannalta merkittäviä alueita. Tiesuunnitelman ratkaisut tukeutuvat kiinteästi olemassa oleviin väyliin, joten suunnitelmalla ei ole vaikutusta alueen kulttuuri- tai maisema-arvoihin. 5.9 Luonto Suunnitelman tieosuus ei ole luonnonoloiltaan erityisen herkkää. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on kuitenkin suojeltavia luontokohteita. Tiesuunnitelman ratkaisut tukeutuvat kiinteästi olemassa oleviin väyliin, joten suunnitelmalla ei ole vaikutusta alueen luontoarvoihin. Tie- ja yksityistiealueilta voidaan joutua kaatamaan yksittäisiä puita ja raivaamaan olemassa olevaa kasvillisuutta. Tiesuunnitelman toimenpiteillä ei ole kuitenkaan ole vaikutusta alueen eläimistölle tai linnustolle, koska suunnittelualueella ei esiinny mitään erityisiä elin- tai pesimisreviirejä Pohjavesi Suunnittelukohteessa tehtyjen pohjatutkimusten perusteella maaperä on savea, joka ei läpäise vettä. Suunnitellut toimenpiteet eivät vaikuta alueen pohjavesien muodostumiseen tai niiden virtaukseen Haitta-ainepitoiset ja pilaantuneet maat Olemassa olevan tiedon perusteella suunnittelualueella ei ole haitta-ainepitoisia tai pilaantuneita maita.

20 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 17(21) 5.12 Johtojen ja laitteiden suojaukset ja siirrot Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä kulkee sähköilmajohtoja, telekaapeleita sekä Kouvolan kaupungin kunnallistekniikkaa (vesiosuuskunnan vesijohto). Johtojen siirtosuunnitelmat on esitetty johtosiirtokartalla 6.1T-1. Johtojen ja kaapeleiden omistajat suunnittelevat ja vastaavat kaikista siirroista. Työn aikana on sovittava suunnittelualueella olevien johtojen omistajien kanssa tehtävistä siirto- ja suojausperiaatteista. Johtosiirtojen kustannukset on esitetty tiesuunnitelman kustannusarviossa Lunastettavat alueet ja purettavat rakennukset Teiden rakentamista varten tarvittavien alueiden rajat on merkitty suunnitelmakarttaan, samoin myös tietyön ajaksi tienpitäjän käyttöön varattavat yksityiset alueet. Tiedot tietä varten tarvittavien maa-alueiden omistajista on esitetty suunnitelmakartalla ja asiakirjassa 1.4T Maanomistajaluettelo. Tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut eivät vaadi uuden tiealueen lunastamista. Yksityistiealueiden alle jää noin 705 m 2 metsämaata. Suunnittelualueella ei ole purettavia tai lunastettavia rakennuksia Rakentamisen aiheuttamat häiriöt Rakentamisen aikana maantien liikenne on ohjattava kiertotielle sillan rakentamisen ajaksi. Kiertotie kulkee lähtökohtaisesti maanteiden 362 ja 363 kautta. Maantien yhteys maantielle 363 on poikki arviolta noin puoli vuotta. Kiertotie voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa kanavan vartta kulkevaa ajouraa hyödyntäen. Tieyhteys tulee parantaa. Tämä reitti palvelisi jatkossa myös kanavan huoltotienä. Järjestely ja huoltotien tarve tulee selvittää jatkosuunnittelussa kanavan vesitiehankkeen rakennussuunnittelun yhteydessä.

21 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 18 (21) 6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT, LASKUOJAT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT 6.1 Kadut Tiesuunnitelma ei sisällä katujärjestelyitä. 6.2 Laskuojat Tiesuunnitelma ei sisällä laskuojia. 6.3 Johtojen ja laitteiden siirrot Hankkeen yhteydessä toteutettavat johtojen ja laitteiden siirrot on esitetty johtosiirtokartalla 6.1T-1.

22 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 19(21) 7 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET Hankkeen toteuttaminen vaatii: Lainvoimaisen vesiluvan. Vesilupaa on haettu Kimolan kanavan vesitiehankkeen suunnittelun yhteydessä, mutta lupa ei ole toistaiseksi lainvoimainen. Laiteomistajien kanssa tehdyt sopimukset. Kustannusjaosta tehdyt sopimukset/pöytäkirjat.

23 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 20 (21) 8 JATKOTOIMENPITEET Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää lausunnon tiesuunnitelmasta Kouvolan kaupungilta, Museovirastolta, Kymenlaakson maakuntamuseolta ja Kymenlaakson maakuntaliitolta sekä johtojen ja laitteiden omistajilta. Tiesuunnitelman hyväksymisehdotus on asiakirjassa 1.3T. Hankeen rakentamisen ajankohdasta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta hankkeella on jo olemassa oleva rahoitus. Toteutus riippuu Kimolan kanavahankkeen toteuttamisen vaatiman vesiluvan sekä muiden hallinnollisten suunnitelmien lainvoimaisuudesta. Tiesuunnitelma asetetaan nähtäville syksyllä 2016 ja tiesuunnitelman hyväksyy Liikennevirasto. Hankkeen toteutuksesta vastaa Liikennevirasto. 8.1 Jatkosuunnittelussa huomioitavaa Kimolan kanavan rannoilla on tapahtunut kanavan rakentamisen yhteydessä tai pian rakentamisen jälkeen useita liukupintasortumia. Tämän hankkeen yhteydessä pidetyssä yleisötilaisuudessa paikallinen asukas kertoi, että myös Kimolan sillan vieressä tapahtui sortuma kanavan imuruoppauksen aikana. Sortuma johtui mahdollisesti kanavan luiskan yläpään läheisyyteen läjitettyjen ruoppaus/kaivumassoista. Sortumapaikka oli sillan eteläpuolella pohjoisrannalla. Suunnittelualueella on sortumariski ja alueen stabiliteetti on huomioitava kaikissa suunnitteluvaiheissa. Kanavan vesitiehankkeen jatkosuunnittelussa on syytä huomioida mahdollinen kanavan eteläpuoleisen huoltotien tarve. Tämä huoltotie palvelisi myös Kimolan sillan korjaustyön aikana korvaavana reittinä maantieltä maantielle 363 Vuolenjoen suuntaan.

24 Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola 21(21) 9 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHDYSHENKILÖT Suunnitelman on laatinut Finnmap Infra Oy Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen toimeksiannosta. Finnmap Infra Oy:n vastuuhenkilöt eri osatehtävissä ovat: Projektipäällikkö Lauri Harjula Tiesuunnittelu, Lauri Harjula ja Mikko Erjo Tierakenteet, Jari Pihlajamäki Geotekniikka, Noora Hulkkonen Liikenteenohjaus, Juho Selenius Maastomallin on laatinut ja pohjatutkimukset toteuttanut Geounion Oy kesällä Lisätietoja suunnitelmasta antavat: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Juha Laamanen p Finnmap Infra Oy Lauri Harjula p Helsingissä xx. päivänä xkuuta 2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Finnmap Infra Oy Juha Laamanen Lauri Harjula

Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola Tiesuunnitelma TIESUUNNITELMASELOSTUS 1.2T

Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola Tiesuunnitelma TIESUUNNITELMASELOSTUS 1.2T Maantien 14550 parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola Tiesuunnitelma TIESUUNNITELMASELOSTUS 1.2T Maantien 14550 parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola. Tiesuunnitelma 1.6T-4 Suunnitteluperusteet Suunnitteluperusteet.

Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola. Tiesuunnitelma 1.6T-4 Suunnitteluperusteet Suunnitteluperusteet. Maantien 14550 parantaminen Kimolan kanavan Suunnitteluperusteet sivu 1/6 Suunnitelman kohteen yleisesittely Kimolan kanavan ylittävän maantien 14550 (Eiraskanmutka) parantamiskohde on hyvin suppea ja

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus välille Aartapolku Alakyläntie, Kotka Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2014 Tiesuunnitelmaselostus 2(10) TIESUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus 1.1T Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava Tiesuunnitelmaselostus 15.8.2014 Muutos A Insinööritoimisto Kolmostie Oy. Rakennusten purkamiset poistettu. Tekstit päivitetty vastamaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 4219/2016 10.03.01 20 Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta maantien 120 (Vihdintie) parantaminen maanteiden 1324 ja 11365 liittymän kohdalla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tieratkaisujen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS LIITE 5 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto Yhdyskuntatekniikka 82120192/1 Itä-Immanen Vaihe 2 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS 03.10.2008

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA ANNA ELF 20.6.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Tiesuunnitelman lähtökohdat, perustiedot ja

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1/14 1.2T Valtatien 8 liittymäjärjestelyt Pyhäjoen keskustan kohdalla 31.12.2012 Tiesuunnitelmaselostus 2/14 SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT... 3 1.1. HANKKEEN LIITTYMINEN MUUHUN

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä 19.8.2010 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Timo Ojanperä Marko Olli Työnumero 82129780 Ramboll Ruukintie

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN 1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN Tiesuunnitelmaselostus Turku 2013 Tiesuunnitelmaselostus

Lisätiedot

1.2T Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola

1.2T Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2012 Tiesuunnitelmaselostus 2(12) TIESUUNNITELMASELOSTUS

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 920/10.03.01/2012 Tekninen lautakunta 7 23.1.2013 53 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Länsiväylän (kt

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Gallträskin rantojen stabiliteettilaskelmat Kauniaisten kaupunki

Gallträskin rantojen stabiliteettilaskelmat Kauniaisten kaupunki Gallträskin rantojen stabiliteettilaskelmat Kauniaisten kaupunki 15.9.2004 19385 Gallträskin rantojen stabiliteettitarkastelu Laskelmat Järven rantojen stabiliteettitarkastelu suoritettiin liukupintalaskelmina

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

Kimolan kanavahanke. Tilannekatsaus Edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva

Kimolan kanavahanke. Tilannekatsaus Edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva Kimolan kanavahanke Tilannekatsaus Kimolan kanava 50 vuotta Kimolan uittokanava on vuodesta 1966 lähtien yhdistänyt Konniveden kaakkoisosassa sijaitsevan Pohjanlahden ja Pyhäjärven luoteisosassa sijaitsevan

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma

Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma Yleisötilaisuus 3.6.2015 Jenna Johansson Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Yleisötilaisuuden ohjelma Tilaisuus alkaa klo 17:00 Alkupuheenvuoro,

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1.2T Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Maanteiden 362 ja 3622

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.2T Lapin ELY- keskus, Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue

SUUNNITELMASELOSTUS. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.2T Lapin ELY- keskus, Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.2T Lapin ELY- keskus, Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue Maantien 944 Autti Kemijärvi parantaminen Karsimusperän sillan kohdalla, Kemijärvi Tiesuunnitelma

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma 1 (13) Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue. Toiminnanohjauspäällikkö Ø

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue. Toiminnanohjauspäällikkö Ø Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAUSUNTOPYYNTÖ KASELY/1440/2015 LAPPEENØNNAN KAUPUNKI 21.8.2015 Kirjaamo 2 5-08- 2015 Jakelun mukaan Kokous 19.8.2015; Nordkalk Oy Ab, Lappeenrannan kaupunki, KAS

Lisätiedot

Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Kouvola Repovesikylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj / Karttaako Oy Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartat... 6 Tutkimusalueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2

Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 Osa 3 Liite 2 LÄHTÖTIEDOT 5.5.2015 Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 2 (8) SISÄLLYS 1 Yleistä... 4 1.1 Tausta ja tavoitteet... 4 1.2 Työn sisältö ja ohjaus...

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma 1.6T 6 VALTATIEN 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAAVETTI LAPPEENRANTA; Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma Tähän muistioon on kerätty yhteenveto alueen

Lisätiedot