PIKALUOTTOSELVITYS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIKALUOTTOSELVITYS 2007"

Transkriptio

1 Anne Kemppainen ja Jani Väisänen PIKALUOTTOSELVITYS 2007 Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Maaliskuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Anne Kemppainen, Jani Väisänen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Kuluttajapalvelut Pikaluottoselvitys 2007 Tiivistelmä Pikaluotot tulivat Suomen luottomarkkinoille vuoden 2005 aikana. Ilmiö on herättänyt paljon keskustelua koko olemassaolonsa aikana; pikaluottoja on syytetty esimerkiksi velkaantumisen lisäämisestä ja niitä on verrattu jopa lainvastaiseen koronkiskontaan. Ilmiöön liittyy paljon epäkohtia, mikä pääasiassa johtuu alan olemattomasta valvonnasta ja Suomen lainsäädännön vajavuudesta pikaluottojen osalta. Paljon pikaluottoalalla on jo muutosta tapahtunut, mutta oleellisempia kuluttajan asemaa pikaluottojen käyttäjänä parantavia muutoksia ollaan Suomessa vasta kehittelemässä. Tähän selvitykseen olemme keränneet tammikuussa 2007 Suomen pikaluottojen sekä niitä tarjoavien yrityksien ominaisuudet ja vertailleet niitä keskenään. Pikaluottoalaa olemme tutkineet aina ilmiöön vaikuttaneista tekijöistä jo vuosikymmenien takaa vuoteen 2007 saakka. Alalla jo tapahtuneiden ja tulevaisuudessa tapahtuvien muutoksien vaikutuksia olemme tutkineet pikaluottoilmiössä yleisesti, sekä muutoksien vaikutuksia pikaluottoa tarjoavien yrityksien toiminnassa. Pikaluottojen vaikutusta velkaantumiseen olemme tarkkailleet aiempien tutkimuksien sekä tekemämme haastattelun pohjalta. Tutkiessamme ilmiön vaikutuksia velkaantumiseen, löysimme myös määritelmiä tyypillisestä pikaluottoja käyttävästä kuluttajasta. Pikaluotot näyttävät olevan pääasiallisesti nuorten aikuisten käyttämää palvelua. Enimmäkseen niiden käyttö keskittyy sellaisiin kuluttajaryhmiin, jotka elävät heikossa taloudellisessa asemassa ja epävarmassa työmarkkinatilanteessa. Vaikka pikaluottoihin kohdistunut julkisuus on enimmäkseen koskenut alan epäkohtia ja julkisuuteen ovat kantautuneet lähinnä alan negatiiviset ominaisuudet, ei median kautta näyttäisi olevan pikaluottojen mainetta juurikaan pilattu. Aiheen kiinnostavuus ja julkisuudessa pysyminen voidaan käsittää pikaluottoja tarjoaville yrityksille ilmaiseksi mainonnaksi. Asiasanat (avainsanat) Kulutusluotto, korko, luottomarkkinat, velkaantuminen Sivumäärä Kieli URN 68 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Eliisa Kotro Opinnäytetyön toimeksiantaja Itä-Suomen lääninhallitus

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis March 21, 2007 Author(s) Anne Kemppainen, Jani Väisänen Degree programme and option Production and Management of Services Consumer Services Name of the bachelor's thesis Cash advance loan study 2007 Abstract Cash advance loans showed up at Finnish credit fairs during The phenomenon has caused a lot of discussion since its commencement. Cash advance loans have been accused of being an increasing factor of incurring debts and they have been compared even to illegal usury. The phenomenon includes a lot of drawbacks which mainly arise from non-existing surveillance of the domain and the faults of Finnish legislation applied to cash advance loans. A lot of amendments have already occurred inside the sector but the most essential changes to improve the consumer s status are only in the planning stages. For this study we have collected and compared the attributes of Finnish cash advance loans and the companies behind them in January We have inspected the whole sector by its influences from decades ago till We have observed the influences of amendments, already materialized and the ones coming true in the future, generally in the sector and also in the activity of the cash advance loan companies. The impact of cash advance loans for increasing debt we have observed from the basis of earlier studies of the subject and the interview we made. By inspecting this theme we found the definitions of the typical cash advances loan user. Chiefly the cash advances loans seem to be used by young adults. Mostly the use of them seems to be centred in those consumer groups that live in poor financial and insecure labour market situations. Though the publicity of cash advance loans has mostly concerned the faults of the sector and primarily the negative aspects of them have been published, the media doesn t seem to have significantly spoiled the reputation of the cash advances. The interest in the subject and its attention by media can be comprehended as free advertising for the cash advance loan companies. Subject headings, (keywords) Consumer credit, interest charge, credit fairs, getting into dept Pages Language URN URN:NBN:fi:mamkopinn Finnish Remarks, notes on appendices Tutor Eliisa Kotro Bachelor s thesis assigned by State Provincial Office of Eastern Finland

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO KÄSITTEET PIKALUOTTO KÄSITTEENÄ JA VERTAILU MUIHIN LUOTTOIHIN OPINNÄYTETYÖN AIHE, TOTEUTTAMINEN JA TAVOITTEET Opinnäytetyön aiheen rajaus Opinnäytetyön toteuttaminen Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä Haastattelu Kysely Aineiston analyysit ja tulkinta Opinnäytetyön tavoitteet PIKALUOTTOILMIÖN HISTORIA Pikaluotot Suomessa Pikaluotot Suomen ulkopuolella Pikaluottojen ominaisuuksien muutokset Pikaluottoyrityksien määrän lisääntyminen PIKALUOTOT MEDIASSA Pikaluottoja koskeva julkinen keskustelu Median vaikutus pikaluottojen maineeseen Pikaluottoyrityksien avoimuus valvoville tahoille, medialle ja kuluttajille SUOMESSA TARJOLLA OLEVAT PIKALUOTOT JA NIIDEN OMINAISUUDET Vippilaina Hetirahaa Amex-pikalaina Onni-laina Reissuluotto Satavippi Viestiluotto Vippiluotto Vippitalo... 28

5 7.10 G4 Vippi Pikavippi Terrarahoitus ÖÖ-Laina Monetti Pikalaina Tekstivippi Viestivippi Viestilaina FE-Pikalaina Satasenlaina Vippiraha RC-Pikalaina Ainalaina Credit PIKALUOTTOJEN VERTAILU Todellinen vuosikorko Pikaluottojen ominaisuuksien vertailu Myöntämisperusteet Hakutavat ja hakuajat Myönnettävien luottojen määrät Luottojen takaisinmaksu, korot ja muut kulut Luoton peruuttaminen PIKALUOTTOJA TARJOAVAT YRITYKSET TYYPILLINEN PIKALUOTTOASIAKAS PIKALUOTTOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Kuluttajansuojalaki Luottomarkkinoiden lainsäädännön valvonta ja kehittäminen Pikaluottojen markkinointi PIKALUOTTOJEN VAIKUTUKSET VELKAANTUMISEEN TULOSTEN POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Opinnäytetyön tavoitteiden toteutuminen Tulosten luotettavuus... 64

6 LÄHTEET... 65

7 1 JOHDANTO 1 Suomen rahoitusmarkkinoille vuonna 2005 syntynyt pikaluottoilmiö on aiheuttanut paljon keskustelua. Mediassa pikaluotoista on kerrottu negatiivisia tarinoita ja kuluttajat ovat kauhistelleet pikaluottojen kuluja. Rahoitusalaa valvovat sekä kuluttajien etuja ajavat viranomaistahot ovat useasti puuttuneet pikaluottoalalla vallitseviin epäkohtiin. Yleinen mielipide pikaluotoista näyttää olevan niitä vastustava, mutta osa kuluttajista kuitenkin mieltää pikaluotot helppona ja nopeana tapana saada rahoitusta pikaiseen tarpeeseen. Pikaluottoalaa koskevaa lainsäädäntöä ollaan Suomessa vasta valmistelemassa, vielä tähän mennessä laki ei tunne pikaluottoja juuri ollenkaan. Lainsäädännön kehittämisestä ovat viime aikoina valvovien tahojen lisäksi kiinnostuneet myös jotkut pikaluottoja tarjoavat yritykset. Tämän selvityksen tarkoitus on kerätä tietoa Suomen pikaluottomarkkinoiden tarjonnasta ja siihen oleellisesti liittyvistä seikoista. Tutkimme pikaluottoilmiön taustaa ja siinä tapahtuneita sekä tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia. Ilmiön aiheuttamaa kiinnostusta median ja kuluttajien puolelta tarkastelemme myös pikaluottoja tarjoavien yrityksien näkökulmasta. Tavoitteenamme oli kerätä mahdollisimman laajalti oleelliset pikaluottoalaa koskevat tiedot yhteen pakettiin. Aluksi määrittelemme pikaluottoilmiön ominaisuuksia sekä ilmiön taustaa ja historiaa, minkä jälkeen tarkkailemme ilmiön muutoksia sekä median kiinnostusta aiheeseen. Seuraavaksi esittelemme Suomen pikaluotot, niiden ominaisuudet, niitä tarjoavat yritykset sekä tutkimme tyypillisen pikaluottoja käyttävän kuluttajan piirteitä. Tämän jälkeen tutkimme pikaluottoalaa lainsäädännön kannalta sekä pikaluottojen vaikutuksia velkaantumiseen.

8 2 KÄSITTEET 2 Seuraavaan on kerätty selvityksessä käytettyjä käsitteitä, jotka mielestämme kaipaavat selvennystä. Selvennykset olemme laatineet itse sen mukaisesti, miten käsitteet tässä selvityksessä on tarkoitus ymmärtää. Julkinen matkapuhelinliittymä - matkapuhelinliittymä, joka ei ole salainen tai prepaid liittymä. Julkisen matkapuhelinliittymän puhelinnumero löytyy useimmista numeronhakulähteistä, mikäli haku suoritetaan henkilön nimellä. Vastaavasti numeron perusteella tehdyllä haulla voi saada puhelinnumeron omistavan henkilön nimen sekä muut yhteystiedot. Laina-aika - Sama kuin takaisinmaksuaika tai luottoaika.. Aika, jonka jälkeen pikaluottoa hakenut kuluttaja joutuu maksamaan luottosumman kuluineen takaisin luotonantajalle. Pikaluotot maksetaan takaisin kuluttajan kotiin lähetettävällä laskulla, jonka eräpäivä määräytyy kyseisen pikaluoton laina-ajan perusteella. Laina-aikaa aletaan laskea siitä päivästä lähtien, kun luottosumma on siirtynyt luotonhakijan käyttöön. Luoton kulut - Euromääräisenä kaikki kulut, jotka kuluttajalle syntyy luoton hakemisen sekä takaisinmaksun, eli koko lainaprosessin aikana. Myöntämisperusteet - Sama käsite kuin lainan myöntämisehdot. Pikaluottoja tarjoavan yrityksen ehdot, jotka kuluttajan tulee täyttää voidakseen saada myönteisen luottopäätöksen.

9 Pikaluotto 3 - Lyhytaikainen luotto, jonka voi saada käyttöönsä ainoastaan muutaman minuutin päästä luoton myöntämisestä. Kuluttaja voi hakea pikaluottoja tekstiviestillä tai internetin kautta. Tässä selvityksessä pikaluotto termi on rajattu luottoihin, joiden määrä on korkeintaan 500 euroa ja laina-aika korkeintaan kolme kuukautta. Pikaluoton saamiseksi ei vaadita vakuuksia tai takaajia. Pikaluottomarkkinat - Käsite kattaa koko pikaluottojen tarjonnan Suomessa. Pikaluottomarkkinoilla voidaan tarkoittaa tilanteesta riippuen sekä tarjolla olevia pikaluottoja että niitä tarjoavia yrityksiä tai molempia samaan aikaan. Pikaluottoyritys - Yritys, joka tarjoaa kuluttajille luottoja ilman takaajia ja vakuuksia. Positiivinen luottorekisteri - Rekisteri, johon kerättäisiin kaikki kuluttajien käyttämät lainat ja luotot. Eli rekisteristä näkyy niin asuntolainat kuin korttiluototkin. Rekisterin tarkoitus olisi edesauttaa velkaantumisen estämistä, sillä luoton tarjoaja voisi tarkistaa kuluttajan aikaisempien luottojen määrät ja sitä kautta mahdollisesti hylätä luoton haun mikäli kyseisellä kuluttajalla on luotonantajan harkinnan mukaan vaara velkaantua. Positiiviseen luottorekisteriin ei siis kerättäisi pelkästään maksuhäiriömerkintöjä, vaan kaikki luottomerkinnät. Tällaista rekisteriä on ehdotettu otettavan Suomessa käyttöön. Sähköinen hakulomake - Pikaluottoyrityksen internetsivujen kautta pikaluottoa haettaessa täytyy täyttää sähköinen hakulomake. Lomake lähetetään sähköisessä muodossa internetin kautta.

10 4 Todellinen vuosikorko - Todellinen vuosikorko kertoo luoton aiheuttamat kulut sellaisessa muodossa, että eri luottoja on helpompi verrata keskenään. Todelliseen vuosikorkoon otetaan mukaan kaikki luoton aiheuttamat kulut. Todellista vuosikorkoa kuvaillaan myös luoton eräänlaisena kilohintana. Todellinen vuosikorko määräytyy laskentakaavan mukaisesti. Pienissä, lyhytaikaisissa luotoissa todellinen vuosikorko lasketaan seuraavan kaavan avulla: korko + kulut x 365 x 100 = korkoprosentti lainamäärä laina-aika (vrk) (Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2007.) Tuotenimi - Sama asia kuin tuotemerkki, osittain sama kuin brändi. Yrityksen antama nimitys tarjoamalleen palvelulle. Nimi, jolla kyseistä palvelua markkinoidaan ja myydään. Uusi asiakas - Tällä käsitteellä tarkoitetaan asiakasta, joka käyttää kyseistä pikaluottoa ensimmäistä kertaa. Usein asiakkaan käyttäessä pikaluottoa ensimmäistä kertaa myönnettävät luottosummat voivat olla rajoitettu johonkin tiettyyn euromäärään. Vanha asiakas - Jos kuluttaja on käyttänyt kyseistä pikaluottoa aiemmin vähintään kerran, hänet käsitetään vanhaksi asiakkaaksi. Myös käsite tuttu asiakas voi olla käytössä tarkoittaen samaa asiaa. Pikaluottoyrityksellä on jo entuudestaan tiedossa vanhan asiakkaan tiedot ja jos hän on maksanut aikaisemmat pikaluotot takaisin maksuajan puitteissa, voi hänellä olla mahdollisuus saada euromääräisesti suurempia luottoja kun palvelua ensimmäistä kertaa käyttävä kuluttaja.

11 5 3 PIKALUOTTO KÄSITTEENÄ JA VERTAILU MUIHIN LUOTTOIHIN Termiä pikaluotto käytetään monissa eri yhteyksissä. Sillä saatetaan tarkoittaa luottoja, joiden maksuaika on alle kuukaudesta yhteen vuoteen tai enemmänkin. Osa pikaluotoista saattaa olla suuruudeltaan jopa tuhansia euroja. Myös termi kulutusluotto käsitetään usein samaa asiaa tarkoittavaksi. Kulutusluotot voivat olla korttiluottoja, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kuluttaja saa tietyllä kortilla ostoksilleen maksuaikaa ja voi maksaa ostoksiaan pienissä erissä. Toisinaan pikaluottojen määrittämiseen on käytetty sitä, ettei luoton saamiseksi vaadita takaajia tai vakuuksia. Pikaluottoja hakiessa kuluttaja saa myös luoton nimen mukaisesti luottopäätöksen sekä luottosumman käyttöönsä nopeasti. Tässä selvityksessä kohteena ovat pikaluotot, joiden takaisinmaksuaika, eli laina-aika, on korkeintaan kolme kuukautta, myönnettävien luottojen suuruus korkeintaan 500 euroa ja luottoja voi hakea joko tekstiviestillä tai internetin kautta sähköisellä hakulomakkeella. Tällaisista luotoista käytetään myös termejä pikavippi, tekstiviestilaina, kännykkälaina, lyhytaikainen kulutusluotto sekä lukuisia muita termejä, jotka kuluttajien ja median käytössä muokkautuvat jatkuvasti. Tässä selvityksessä käytämme termiä pikaluotto. Pidempiaikaiset kulutusluotot eroavat pikaluotoista monessa suhteessa. Kulutusluottoja myöntävät ja/tai välittävät muun muassa pankit, erityyppiset rahoitusyhtiöt, kaupat ja kaupparyhmittymät sekä postimyynti- ym. yritykset. Kulutusluotot ovat joko vakuudellisia tai vakuudettomia kertaluottoja tai jatkuvia tililuottoja, joita käytetään yleisimmin kortilla. (Peura-Kapanen & Raiskinmäki 2006, 2.) Kulutusluottoa hakiessa kuluttajan täytyy yleensä tehdä luottosopimus luotonantajan kanssa kirjallisena. Pikaluottoa hakiessa ei kirjallista sopimusta tehdä. Kirjallinen sopimus edellyttäisi kuluttajan asioivan henkilökohtaisesti, postitse tai muulla mahdollisella keinolla luotonantajan kanssa, jotta kirjalliseen sopimukseen tarvittavat asiapaperit voisi allekirjoittaa ja toimittaa perille. Pikaluotoissa niin sanottuna luottosopimuksena toimii joko tekstiviesti tai internetin välityksellä toimitettu sähköinen lomake.

12 6 Pikaluottoyritysten toimintaa ollaan tekemässä luvanvaraiseksi lainmuutoksella. Lailla velvoitettaisiin pikaluottoyritykset rekisteröitymään ja tekemään luottosopimukset kirjallisina. (Okkonen 2006.) Kyseinen lakimuutos muuttaisi oleellisesti pikaluottotoimintaa. Pikaluottojen myöntäminen ilman kirjallista sopimusta mahdollistaa luottosumman siirtymisen kuluttajan käyttöön ainoastaan muutaman minuutin kuluttua luoton hakemisesta, kun kirjallisen sopimuksen kautta haettuna luottosumman saamiseen kuluttajan käyttöön kuluisi todennäköisesti joissain tapauksissa useita päiviä. Joitakin pikaluottoja pystyy hakemaan vuorokauden ympäri, mikä taas ei välttämättä ole mahdollista muiden luottojen kohdalla. Aikaisemmin kuluttaja pystyi saamaan pikaluoton myös käyttöönsä vaikka viikonloppuna keskellä yötä. Tähän on kuitenkin vuoden 2006 loppupuolella tullut muutos sen jälkeen, kun Kuluttajavirasto vaati ohjeistuksessaan (Kuluttajavirasto 2006b) pikaluottoja tarjoavia yrityksiä rajoittamaan palveluaikojaan sellaisiksi, etteivät yritykset toiminnallaan lisää kuluttajien harkitsematonta luotonottoa, esimerkiksi sellaisten kuluttajien kohdalla, jotka tekevät lainanottopäätöksen kesken ravintolaillan. (Kaartinen & Lähteenmaa 2006, 10.) Pikaluottoja voi useissa tapauksissa edelleen hakea myös luottoa tarjoavan yrityksen aukioloaikojen ulkopuolella, mutta hakemuksia käsitellään ainoastaan palvelun ollessa avoinna. Asunto-, opinto- ja muut samankaltaiset lainat ovat suomalaisille kuluttajille tuttuja ja selkeitä luottomuotoja. Myös pidempiaikaiset kulutusluotot, niiden ominaisuudet, korot ja kulut ovat alkaneet selkiintyä kuluttajille. Yleisesti kulutusluottojen korkoa pidetään suurena, jos todellinen vuosikorko on 20 prosentin luokkaa, mikä on ymmärrettävää vertaillessa kyseistä todellisen vuosikoron määrää vaikka asuntolainan korkoon, joka yleensä pysyy alle viiden prosentin. Pidempiaikaisten kulutusluottojen todelliset vuosikorot ovat yleensä pienimmillään 10 prosentin luokkaa, esimerkiksi Sampo Pankin Kohtuullisen Koron Käyttölainan todellinen vuosikorko oli euron vakuudettomalle luotolle 11,6 prosenttia (Sampo Pankki 2007). Korkeimmillaan pidempiaikaisten kulutusluottojen todelliset vuosikorot ovat 30 prosentin luokkaa, esimerkiksi Finaref Oy:n Ellos Yksityislainan todellinen vuosikorko 1200 euron luotolle syyskuussa 2006 oli 31,37 prosenttia (Peura-Kapanen & Raiskinmäki 2006, Liite 3). Vertaillessa näitä korkolukemia pikaluottojen todellisiin vuosikorkoihin, jotka

13 saattavat olla yli 2000 prosenttia, voi selkeästi havaita pikaluottojen eron muihin kulutusluottoihin. 7 Todellista vuosikorkoa tarkkaillessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että se on alun perin suunniteltu pidempiaikaisten luottojen vertailuun. Lyhytaikaisia luottoja tarkkaillessa todelliset vuosikorot näyttävät suurilta, mutta yleisesti pikaluotoissa on kyse hyvin pienistä summista lyhyillä laina-ajoilla, jolloin todellisen vuosikoron voisi jossain määrin sanoa liioittelevan pikaluottojen kuluja. Pikaluottojen todellisia vuosikorkoja tarkkaillessa voi jollekin jopa tulla mielikuva siitä, että esimerkiksi 900 prosentin todellisella vuosikorolla 100 euron luotosta täytyy maksaa takaisin 1000 euroa, vaikka todellisuudessa takaisin maksetaan 125 euroa. Kulutusluotot ovat yleensä korttiluottoja. Kuluttaja voi saada käyttöönsä luottokortin ostaessaan esimerkiksi kodinelektroniikkaa, vaikka hän ei ostotilanteessa sitä välttämättä ymmärräkään. Useissa kulutusluottotapauksissa kuluttaja on käsittänyt kyseisen luoton niin, että hän vain maksaa tietyn ostoksen muutamassa erässä hieman suuremmalla kokonaissummalla kuin käteisostona. Pari viikkoa ostopäivästä hänelle tuleekin postissa luottokortti, jota voi käyttää myös muissa ostopaikoissa, kuin mistä kuluttaja on kyseisen hyödykkeen ostanut. Näin kuluttajalle saattaa saada käyttöönsä luottokortin jatkuvalla luotolla, vaikka hän ei alun perin niin halunnutkaan. Melko yleistä jatkuvien luottojen osalta on myös luottorajojen korotus asiakkaan sitä pyytämättä, jolloin asiakkaan täytyy ainoastaan hyväksyä uusi, korkeampi luottoraja, ja sen jälkeen hän saa sen käyttöönsä. Pikaluotoissa ei ainakaan vielä ole mitään tämänkaltaista toimintaa. Pikaluotto on kertaluotto, eikä sitä myönnetä kuluttajalle, ellei tämä sitä itse hae. Tosin tutkiessamme pikaluottojen ominaisuuksia havaitsimme, että suuremmilla luottosummilla ja pidemmillä maksuajoilla kuluttajaa houkutellaan käyttämään pikaluottopalvelua uudelleen ensimmäisen luoton jälkeen. Esimerkiksi J.W.- Yhtiöt Oy:n tarjoamassa Reissuluotossa ensimmäistä kertaa palvelua käyttävä kuluttaja voi saada luottoa 100 euroa. Mikäli hän on jo käyttänyt kerran kyseistä palvelua, voi hän saada myös 200 euron suuruista luottoa. Kolmannen luotonhaun jälkeen saatavilla on jo 300 tai 400 euron suuruiset luotot. (Reissuluotto 2006.)

14 8 Pikaluotot poikkeavat muista kulutusluotoista yleensä käyttökohteen perusteella. Muita kulutusluottoja käytetään pitkälti isompiin menoihin, kuten matkailuun, kodin elektroniikkaan ja sisustukseen sekä vapaa-ajan harrastuksiin. Pikaluotoilla taas rahoitetaan suurelta osin peruselinkustannuksia. Niitä käytetään ruokaan, vuokraan, muiden velkojen ja niiden korkojen takaisin maksuun sekä kännykkäkuluihin. Lisäksi niitä käytetään myös nautintoaineisiin; alkoholiin ja tupakkaan sekä juhlimiseen. (Kaartinen & Lähteenmaa 2006, 47.) Oleellinen ero pikaluottoja tarjoavissa yrityksissä verrattuna muita luottoja tarjoaviin yrityksiin on se, että periaatteessa kuka tahansa voi perustaa pikaluottoja tarjoavan yrityksen, sillä Rahoitustarkastus ei valvo ainakaan toistaiseksi alan yritysten toimintaa (Peura-Kapanen & Raiskinmäki 2006, 2). 4 OPINNÄYTETYÖN AIHE, TOTEUTTAMINEN JA TAVOITTEET Opinnäytetyön aiheena ovat pikaluotot. Termi on selitetty tarkemmin luvussa 3 (Pikaluotto käsitteenä ja vertailu muihin luottoihin). Pikaluotot ovat saaneet suurta huomiota medialta ja kuluttajilta aina siitä lähtien, kun niitä on alettu Suomessa myöntää. Pikaluotot tulivat Suomen markkinoille vuonna 2005 ja niitä tarjoavien yritysten määrä on lisääntynyt voimakkaasti etenkin vuoden 2006 aikana. Suomen ulkopuolella tämäntyyppisiä luottoja on ollut tarjolla jo paljon aikaisemmin, niinpä joissain maissa on selkeitä lakeja koskien pikaluottoja. Suomessa ilmiö on sen verran uusi, ettei mitään lakeja ole säädetty, jotka koskisivat suoraan pikaluottoja. Esimerkiksi muunlaisten luottojen yhteydessä ilmoitettua todellista vuosikorkoa ei tarvitse kuluttajalle ilmoittaa, mikäli laina-aika ei ylitä kolmea kuukautta. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Itä-Suomen lääninhallitus, kilpailu- ja kuluttajaosasto. Kilpailu- ja kuluttajaosasto toimii omalla hallinnonalallaan yhdessä lääninhallituksen muiden osastojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa Itä-Suomen kehittämiseksi alueen asukkaiden hyväksi.

15 9 4.1 Opinnäytetyön aiheen rajaus Opinnäytetyömme aihe on rajattu pelkästään pikaluottoihin, tässä selvityksessä emme siis tutki pidempiaikaisia kulutusluottoja, emmekä mitään muitakaan luottoja, joiden luottosummat ylittävät 500 euroa ja joiden laina-aika on yli kolme kuukautta. Tutkimme Suomessa tarjolla olevat pikaluotot ja niiden ominaisuudet, niitä tarjoavat yritykset ja niiden saatavilla olevat tiedot. Pikaluottoilmiötä tutkimme sen syntymisestä ja taustoista vuoteen 2007 asti, ilmiön esiintymistä muualla Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa. Selvityksessä määrittelemme myös tyypillisen pikaluottoja käyttävän kuluttajan ja tekijöitä, jotka vaikuttavat pikaluottojen tarjonnan ja käytön yleistymiseen. 4.2 Opinnäytetyön toteuttaminen Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tutkimus on eri vaiheineen luova prosessi. Siihen kuuluvat perehtyminen aiheeseen eli aikaisempiin tutkimuksiin, suunnitelman laadinta sekä tutkimuksen toteutus ja tutkimusselosteen laadinta. Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus tai tehtävä. Tarkoituksena pidetään yleensä neljää eri seikkaa. Tutkimus voi olla kartoittava, kun katsotaan, mitä tapahtuu ja etsitään uusia näkökulmia. Tutkimus voi olla myös selittävä, jos etsitään selitystä tilanteelle tai ongelmalle. Se voi myös olla kuvaileva tutkimus, joka esittää tarkkoja kuvauksia henkilöistä ja tapahtumista, tai sitten ennustava, joka ennustaa ihmisten tapahtumia ja toimintoja. (Hirsjärvi ym. 1997, 55, ) Opinnäytetyömme luonne on kartoittava eli se selvittää pikaluottoilmiötä sekä myös selittävä, jolloin pyrimme etsimään selitystä pikaluottoilmiölle Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä Ihmiset asettavat kysymyksiä ja tulkitsevat asioita kulloinkin valitsemastaan näkökulmasta sillä ymmärryksellä joka heillä on. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen. Tutkimuksessa on kuitenkin otettava huomioon, että todellisuutta ei voi pirstoa mielivaltaisesti eri osiin. Tapahtumat muovaavat yleensä toinen toistaan. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Yleisesti todetaan, että kvalita-

16 tiivisessa tutkimuksessa on pikemminkin pyrkimyksenä löytää ja paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi ym. 1997, ) 10 Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä on määritelty muun muassa seuraavasti: tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa. Tutkimuksessa luotetaan enemmän omiin havaintoihin ja keskusteluihin kuin mittausvälineillä hankittavaan tietoon. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Tämänkaltaisia tutkimusmetodeja ovat esimerkiksi haastattelut, havainnointi sekä erilaisten dokumenttien ja tekstien analysointi. (Hirsjärvi ym. 1997, 165.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimus alkaa usein siitä, että kartoitetaan tilannetta. Tutkimalla yksittäistä tapausta kyllin tarkasti saadaan esiin myös se, mikä on ilmiössä merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa ilmiötä yleisemmällä tasolla. (Hirsjärvi ym. 1997, 182.) Haastattelu Haastattelu on sinä suhteessa ainutlaatuinen tiedonhankintamenetelmä, että siinä ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa. Tästä on sekä etuja että haittoja. Suurimpana etuna pidetään yleensä joustavuutta aineistoa kerätessä. Haastattelun etuna muihin tiedonkeruumenetelmiin verrattuna on se, että siinä voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. Etuna on myös se, että haastateltavat on mahdollista tavoittaa helposti myöhemminkin, jos tarve vaatii. Haastattelun luotettavuutta saattaa heikentää se, että haastattelussa on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Haastattelussa on ratkaisevaa se, miten haastattelija osaa tulkita haastateltavan vastauksia. (Hirsjärvi ym.1997, ) Käytimme selvityksessä teemahaastattelua. Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto puuttuu. (Hirsjärvi ym.1997, )

17 11 Haastattelimme Mikkelin kaupungin talous- ja velkaneuvonnan johtavaa neuvojaa Maija Toivosta. Haastattelun suoritimme keskustelemalla Toivosen kanssa Mikkelin kaupungin virastotalolla. Äänitimme haastattelun kokonaisuudessaan, jotta sen raportointi olisi helpompaa. Toivoselta kysyimme lähinnä pikaluottojen talous- ja velkaneuvonnassa ilmenneitä vaikutuksia Kysely Yksi tapa kerätä aineistoa on kysely. Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että sen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto ja kysyä monia asioita. Kyselyn heikkouksina voidaan pitää seuraavia seikkoja: ei voida varmistua, kuinka vakavasti vastaajat ovat kysymyksiin suhtautuneet, ei tiedetä varmasti, kuinka hyvin vastaajat ovat perehtyneet kysyttyihin asioihin ja kuinka moni kyselyn saaneista kyselyyn vastaa. (Hirsjärvi ym. 1997, ) Selvitystä varten lähetimme kyselyn pikaluottoja tarjoaville yrityksille. Kyselyn lähetimme sähköpostilla kaikkien tässä selvityksessä mukana olevien pikaluottojen asiakaspalveluun, tai muuhun mahdollisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, joka parhaiten tavoittaa kyselyn kohdehenkilön. Ilmoitimme kyselyssä toiveena, että lähettämämme kysely toimitetaan yrityksen sisällä sellaiselle henkilölle, jolla siihen olisi parhaat edellytykset vastata. Pikaluottoyrityksille lähettämässämme kyselyssä kysyimme heidän mielipiteitään lakimuutoksien ja valvonnan lisääntymisen vaikutuksista pikaluottomarkkinoihin, heidän mahdollisia yhteyksiä muihin rahoitusalan yrityksiin, sekä sitä, onko media pilannut pikaluottojen maineen. Lisäksi pyysimme määrittelemään heidän käsityksensä tavallisesti pikaluottoja käyttävän kuluttajan ominaisuuksista Aineiston analyysit ja tulkinta Kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko on tutkimuksen ydinasia. Analyysivaiheessa tutkijalle selviää, minkälaisia vastauksia hän saa ongelmiinsa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa, jossa aineistoa kerätään monissa eri vaiheissa ja monin eri menetelmin, analyysiä tehdään koko tutkimuksen ajan. (Hirsjärvi ym. 1997, )

18 12 Tutkimus ei ole vielä silloin valmis, kun tulokset on analysoitu. Tuloksia pitäisi selittää ja tulkita. Tulkinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkija pohtii analyysin tuloksia ja tekee niistä omia johtopäätöksiä. Tulkinta on myös aineiston analyysissä esiin nousevien merkitysten selkiyttämistä ja pohtimista. (Hirsjärvi ym. 1997, ) 4.3 Opinnäytetyön tavoitteet Tämän opinnäytetyön pääasiallinen tavoite on kerätä Suomessa tarjolla olevien pikaluottojen ja niitä tarjoavien yritysten tiedot. Saatujen tietojen pohjalta tutkimme ja vertailemme eri pikaluottoja; niiden myöntämisperusteita, luottojen määriä, takaisinmaksuaikoja, korkoja ja kuluja sekä todellisia vuosikorkoja. Luottoja tarjoavista yrityksistä määrittelemme Suomen pikaluottomarkkinoiden johtavat yritykset sekä tutkimme yrityksien taustoja siinä määrin, kun se on mahdollista. Pikaluottoilmiötä tutkimme sen aiheuttaman julkisuuden kannalta sekä ilmiön taustaa ja historiaa. Tarkastelemme samankaltaisten luottojen tarjontaa, niiden ominaisuuksia sekä alan valvontaa muissa EU-maissa sekä Pohjois-Amerikassa. Pikaluottoihin liittyvää lainsäädäntöä ollaan Suomessa kehittelemässä. Tulevien lakimuutoksien kannalta etsimme pikaluottoilmiöön jo vaikuttaneita muutoksia ja tulevia muutoksia. Lähteinä käytämme aiempia tutkimuksia, internet lähteitä; esimerkiksi kuluttajaviraston internetjulkaisuja, lehtiartikkeleita sekä pikaluottoyrityksille lähettämäämme kyselyä. Tavoitteenamme on myös määritellä tyypillinen pikaluottoja käyttävä kuluttaja. Tyypillisesti pikaluottoja käyttävän kuluttajan piirteitä tutkiessamme etsimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - mitä ikäluokkaa tyypillinen pikaluottoasiakas edustaa? - mikä on hänen työtilanteensa ja koulutuksensa? - millaisessa elämäntilanteessa pikaluottoja käyttävä kuluttaja yleensä on ja - mihin tarkoituksiin hän pikaluottoja käyttää?

19 13 Kauppa- ja teollisuusministeriöllä on tästä aiheesta tehty tutkimus, jota aiomme hyödyntää. Lisäksi käytämme lähteinä Mikkelin kaupungin talous- ja velkaneuvonnan haastattelusta sekä pikaluottoyrityksiltä kyselyn kautta saamiamme tietoja. Mediassa on usein esillä pikaluottojen vaikutus kuluttajien velkaantumiseen ja velkakierteeseen; usein pikaluotoilla maksetaan edellinen pikaluotto takaisin. Muihin kulutusluottoihin verrattuna pikaluottojen todellinen vuosikorko on todella suuri. Muun muassa näiden tekijöiden kannalta tutkimme pikaluottojen vaikutuksia velkaantumiseen. Tämän aiheen tutkimiseen käytämme lähteinä aiempien tutkimuksien tuloksia, kuluttajaviraston julkaisuja sekä Mikkelin kaupungin talous- ja velkaneuvonnan haastattelua. Pikaluottoja tutkiessa, ja aiheeseen liittyvään aiempaan tutkimustietoon sekä mediassa esillä olleisiin seikkoihin tutustuessa, muodostuu helposti negatiivinen asenne pikaluottoja kohtaan. Jotta tutkimuksemme ei olisi täysin yksipuolinen ja sävyltään pelkästään pikaluottoja vastustava, tutkimme pikaluottojen saamaa julkisuutta sekä tulevia lakimuutoksia myös pikaluottoja tarjoavien yrityksien näkökulmasta. Jotta tämän näkökulman kuvitteleminen olisi mahdollista, käytämme siinä apuna pikaluottoyrityksiltä kyselyn kautta saamiamme tietoja sekä yritämme tarkastella pikaluottoalan lakiuudistuksia ja muita seikkoja osittain siltä kannalta, että olisimme itse alan yrittäjiä. 5 PIKALUOTTOILMIÖN HISTORIA Pikaluottoilmiön syntymistä tutkiessa voi löytää taustatekijöitä jo 20 vuoden takaa. Suomen luottomarkkinat vapautuivat 1980-luvulla, mikä tarkoitti luottojen säännöstelyn loppumista. Se avasi pankeille uusia mahdollisuuksia tarjota kulutusluottoja. Perinteinen osamaksukauppa tai pankkien myöntämä vekselilaina saivat kilpailijoita rinnalleen. Pankkien ohessa rahoitusyhtiöt alkoivat tarjota maksuaika- ja luottokortteja. Lisäksi kaupan alan toimijat alkoivat myöntää omaa tai rahoitusyhtiöiden tarjoamaa hyödykesidonnaista kerta- tai tililuottoa. Luottoa pystyi hakemaan 1990-luvulla R- kioskeista täyttämällä lomakkeen. (Kaartinen & Lähteenmaa 2006, 9.)

20 5.1 Pikaluotot Suomessa 14 Matkapuhelimella tai internetin kautta haettavia pikaluottoja alettiin Suomessa tarjota kuluttajille vuonna Siitä alkaen kyseisiä luottoja tarjoavien yritysten määrä on tasaisesti kasvanut ja jatkaa edelleen kasvuaan. Ilmiön syntymisen edellytykset olivat otolliset Suomen lainsäädännön kannalta, sillä laki ei Suomessa tunne ollenkaan käsitettä pikaluotto, ainakaan siinä muodossa, mitä tässä tutkimuksessa kyseisellä termillä tarkoitamme. Kaikki voimassa olevat lait, joita sovelletaan pikaluottoihin, on tarkoitettu koskemaan muita luottoja. Suomessa pikaluottotoimintaa ei suoranaisesti valvo mikään taho, eikä Suomessa ole rekisteröintivelvollisuutta tämän alan yrityksiin, joten periaatteessa kuka tahansa voi perustaa Suomessa pikaluottoja tarjoavan yrityksen. Pikaluotot ovat Suomessa vielä uusi luottomuoto. Pikaluottoilmiön uutuutta kuvastaa myös esimerkiksi se, että Suomen Pankkiyhdistyksen teettämissä tuoreissakin tutkimuksissa vuodelta 2006 pikaluotot päätyivät luokitteluissa "jotain muuta luottoa" - kategoriaan, vaikka niiden olemassaolo noteerataan raportissa (Kaartinen & Lähteenmaa 2006, 9). 5.2 Pikaluotot Suomen ulkopuolella Rahoitustarkastuksen (Rata) tekemän tutkimuksen mukaan pikaluotot ovat lähinnä pohjoismainen ilmiö. Ratan tiedot pikaluottotoiminnasta Euroopassa perustuvat pääasiassa pankkivalvojille kesäkuussa 2006 tehtyyn kyselyyn. Rata lähetti kyselyn CEBS:n (Committee of European Banking Supervisors) alatyöryhmän Groupe de Contactin kautta EU-maiden rahoitusvalvojille. Rahoitusvalvojia pyydettiin ilmoittamaan, harjoitetaanko kyseissä maassa pikaluottotoimintaa ja millaisin toimintatavoin, miten lainsäädäntö määrittelee pikaluottotoimintaa ja miten toimintaa valvotaan. Vastauksen Rata sai 23 eri EU-maan valvojalta. Pikaluottotoiminta voidaan myös määritellä usealla eri tavalla, mistä johtuen tiedot eri maista eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia keskenään. (Lehto-Sinisalo 2006, 3.) Ruotsissa ja Norjassa pikaluottoja on saatavilla, mutta niiden käyttö on vähäistä. Ruotsissa oli kesällä 2006 tiettävästi kaksi yritystä, jotka tarjosivat pikaluottoa. Ruotsissa pikaluottoja tarjoavia yrityksiä edellytetään rekisteröitymään. Norjassa pikaluottotoi-

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Lainat, vipit ja rahapelit

Lainat, vipit ja rahapelit Lainat, vipit ja rahapelit 21.9.2012 1 1. Mikä on rahapelaamisen ikäraja? 2. Minkä ikäisenä saa itse avata pankkitilin ja käyttää sitä? 3. Minkä ikäisenä saa ottaa pikavipin? 21.9.2012 2 15-vuotiaan oikeudet

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto

Hyödykesidonnainen kertaluotto Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Lindorff Invest Oy Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU 02 2700 550 eramaksu@lindorff.fi

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet

CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet 1 CRM -kertaus Integroitu toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) Asiakkaan ostohistoria automaattisesti käytössä Uudet ja muuttuneet tiedot automaattisesti mukana

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Muuntohuumeet ja lainsäädäntö

Muuntohuumeet ja lainsäädäntö Muuntohuumeet ja lainsäädäntö Päihdetiedotusseminaari Jurmala 6.-8.6.2013 Ylitarkastaja Katja Pihlainen, FT Luvat ja tarkastukset yksikkö 2 1 Mitä ovat muuntohuumeet Miten niitä on viime aikoina esiintynyt

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN www.resursbank.fi OTA YHTEYTTÄ YHTEYSTIEDOT LIIKKEILLE Osasto Puhelin Aukioloajat Milloin Luottolinja (09) 622 4309 ma pe klo 8 21 la 9 18, su 12 18 Yleisnumero luoton

Lisätiedot

Tutkimuksen alkuasetelmat

Tutkimuksen alkuasetelmat Tutkimuksen alkuasetelmat Ihan alussa yleensä epämääräinen kiinnnostus laajaan aiheeseen ( muoti, kulutus, nuoriso, luovuus, värit, sukupuoli )... Kiinnostusta kohdennetaan (pilotit, kirjallisuuden haravointi)

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2)

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) Hei! Olemme tekemässä opinnäytetyötä liittyen liiketalouden opintoihimme. Työmme käsittelee kylkiäisiä ja muita lisäetuuksia kuluttajan näkökulmasta. Kyseisellä lomakkeella haluamme

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017 SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017 Yhteistyösopimus xx.xx.xxxx 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tilaaja Luumäen kunta Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Tuottaja Lappeenrannan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Kansainväliset arviointitutkimukset Arvioinnin kohteena yleensä aina (myös) lukutaito Kansallisista

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.11.2014 alkaen Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE 1 (16) KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE Kirjautuminen Kauppias-extranettiin Kirjoita internet-selaimesi osoitteeksi: www.pohjola.fi/rahoitusverkkopalvelut. Kyseinen osoite kannattaa tallentaa tietokoneellesi

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva!

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! 1 of 9 03.02.2015 14:47 JUDGES_EXPERTMEMBERS_FINLAND_3_12_2014 Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! Tämä tiedonkeruulomake on osa neljän maan verlututkimusta Legitimacy and Fallibility

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT alkaen 1.2.2016 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä myöntämisperusteet 11.12.2012, 171 Lahden kaupunki Vapaudenkatu

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1(6) PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. llä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Alkoholihallinto, Jyväskylä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Alkoholihallinto, Jyväskylä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Alkoholihallinto, Jyväskylä Yleistä alkoholihallinnosta Toiminnan lähtökohtana on alkoholilaki ja sen nojalla annetut säädökset ja määräykset. Alkoholilain tarkoituksena

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat

Nuoret ja raha. Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha Miten tieto oman talouden hallinnasta kohtaisi sitä tarvitsevat Nuoret ja raha arjen näkökulmasta Finanssialan Keskusliitto ja mitä varten Miten nuoret suunnittelevat rahankäyttöään Raha-asioiden

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot