LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003"

Transkriptio

1 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus luvan saamiseksi puhdistamotoiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, Turku LUVAN HAKIJA Turun seudun puhdistamo Oy, osoite Halistentie 4, Turku

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. LAITOS JA SEN SIJAINTI 4 2. HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO 4 3. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 4 4. LUPAVIRASTON TOIMIVALTA 5 5. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ KAVOITUSTILANNE Vesilain nojalla myönnetyt jäteveden johtamisluvat Puhdistamolietteen muualla toteutettavaa käsittelyä koskevat ympäristöluvat Sopimukset Kaavoitus 7 6. PUHDISTAMON SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Kakolanmäki Kakolanmäen lähiympäristö Luonnonsuojelukohteet Puhdistamoalueen maa- ja kallioperä Pohjavesiolot Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Purkuvesialue ja sen käyttö Merialueen yleiskuvaus Merialueen kuormitus Merialueen tila ja veden laatu Kalasto ja kalastus ALKUPERÄISEN HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yleiskuvaus hankkeesta Hakemuksen mukainen jätevesien käsittely ja johtaminen Nykyinen jätevesien käsittely ja johtaminen Rakennettava puhdistamo Käsittelymenetelmä Maanpäälliset rakenteet Maanalaiset rakenteet Puhdistamon mitoitus Käytettävät kemikaalit ja niiden varastointi Biokaasu Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt vesiin Päästöt ilmaan Haju Savukaasut Pöly ja liikenteen aiheuttamat päästöt Melu Puhdistamolla syntyvät jätteet, niiden sijoitus ja hyödyntäminen Jätteiden määrä Jätteiden sijoitus ja hyödyntäminen TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Ympäristövaikutusten arviointi Vaikutukset lähiympäristöön Vaikutukset luontoarvoihin Vaikutukset merialueeseen ja sen käyttöön LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttö- ja päästötarkkailu Käyttötarkkailu Vesiprosessia koskeva kuormitustarkkailu 22

3 Kuivatun lietteen tarkkailu Ilmapäästöjen tarkkailu Jätteiden tarkkailu Käyttö- ja päästötarkkailutulosten raportointi Vaikutusten tarkkailu Merialueen tarkkailu Hajuvaikutusten tarkkailu POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Mahdolliset häiriötilanteet Varautuminen häiriö- ja onnettomuustilanteisiin KORVAUKSET LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen HAKEMUSSUUNNITELMAN MUUTOS Lietteen käsittelyä koskevat muutokset Puhdistamosuunnitelman muutokset Puhdistamon yksikköprosessit Puhdistamon mitoitus Kemikaalit Energiatehokkuus ja jätteiden hyötykäyttö Muutoksen vaikutukset ympäristöpäästöihin ja niiden vaikutuksiin Päästöt vesiin Päästöt ilmaan ja melu Puhdistamoliete ja muut jätteet Muutoksen vaikutukset tarkkailusuunnitelmaan Muutoksen vaikutukset häiriö- ja onnettomuusriskiin Muutetun suunnitelman toteuttamiskelpoisuus HAKIJAN VASTINE LAUSUNNOT SUUNNITELMAN MUUTOKSEN JOHDOSTA HAKEMUKSEN TARKISTUS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU Luvan myöntäminen Lupamääräykset RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten yleiset perustelut Lupamääräysten yksilöidyt perustelut YVA:n huomioon ottaminen VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 57 3

4 4 1. LAITOS JA SEN SIJAINTI Turun seudun puhdistamo Oy hakee ympäristölupaa Kakolanmäen seudulliselle jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamolla on tarkoitus käsitellä Turun, Kaarinan ja Paimion kaupunkien sekä Liedon, Piikkiön ja Ruskon kuntien jätevedet. Puhdistamo korvaisi kyseisten jätevesien nykyiset käsittelylaitokset. Topinojan kaatopaikka on mahdollinen puhdistamolietteen ja eräiden muiden puhdistamojätteiden jatkokäsittely- ja sijoituspaikka. Puhdistamo on tarkoitus rakentaa Turun kaupungissa sijaitsevalle, Suomen valtion omistamalle Kakolanmäen vankilakiinteistölle, jonka kiinteistötunnus on ja Turun kaupungin omistamilla rakentamattomille kiinteistöille (Puolala), ja Puhdistamon prosessitilat on tarkoitus rakentaa kallion sisään. Puhdistamossa käsitellyt jätevedet johdetaan hakemuksen mukaan Linnanaukon satama-altaaseen Turun jätevesien nykyiselle purkupaikalle. 2. HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO Turun ja Kaarinan kaupungit ovat myöhemmin perustetun Turun seudun puhdistamo Oy:n lukuun saattaneet hakemuksen vireille Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa Ennen hakemuksesta tiedottamista sitä on täydennetty ja Hakemuksessa esitetään asian ratkaisemista ympäristönsuojelulain 68 :n nojalla kahdessa osassa siten, että ensin annettaisiin päätös luvan myöntämisen osalta ja toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaaminen siirrettäisiin myöhemmin ratkaistavaksi. Lisäksi haetaan ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakemus koskee puhdistamon käyttövaihetta. Puhdistamon rakentamisen edellyttämät luvat mukaan lukien rakennusvaiheen ympäristöpäästöjen edellyttämät luvat haetaan erikseen asianomaisilta lupaviranomaisilta. Kemikaalilain mukaisen kemikaaliluvan hakemisesta päätetään, kun jäteveden käsittelyprosessissa käytettävä hiililähde tiedetään. Hakemus ei koske puhdistamoalueen ulkopuolella tapahtuvaa lietteen jatkokäsittelyä.

5 5 3. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 4. LUPAVIRASTON TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n1 momentin 13 a)-kohta Ympäristönsuojelulain 31 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 8)-kohta 5. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ KAAVOITUSTILANNE 5.1 Vesilain nojalla myönnetyt jäteveden johtamisluvat Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antamillaan päätöksillä nro:t 73/2000/4 ja 74/2000/4 myöntänyt Kaarinan ja Turun kaupungeille vesilain mukaiset luvat jatkaa kaupunkien viemärilaitosten ja niihin liitettyjen alueiden jätevesien johtamista mereen nykyisissä purkupaikoissa. Vaasan hallinto-oikeuden antamilla päätöksillä nro:t 02/0039/3 ja 02/0040/3 muutetun ympäristölupaviraston päätösten lupamääräyksen 1) mukaan jätevesien käsittelyä on tehostettava siten, että vuoden 2005 alusta alkaen mereen johdettavan jäteveden pitoisuusarvot ja puhdistamon käsittelyteho täyttävät seuraavat vaatimukset: Pitoisuusarvo Käsittelyteho enintään vähintään BOD 7ATU 15 mg O 2 /l 90 % Fosfori 0,5 mg P/l 90 % COD Cr 125 mg O 2 /l 75 % Kiintoaine 35 mg/l 90 % Typpi - 70 % Kokonaistypen poistoteho lasketaan vuosikeskiarvona eikä siinä oteta huomioon veden laadun ääriarvoja, jotka johtuvat poikkeuksellisista tilanteista kuten rankkasateista ja runsaista sulamisvesistä. Muut edellä mainitut arvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina ja mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja häiriötilanteet mukaan lukien. Lisäksi puhdistamon rakentamisen ja käytön tavoitteena on oltava BOD 7ATU -arvon ja fosforin osalta seuraava, edellä mainitulla tavalla laskettu käsittelytulos: Pitoisuusarvo Käsittelyteho enintään vähintään BOD 7ATU 10 mg O 2 /l 95 % Fosfori 0,3 mg P/l 95 % Lupapäätösten mukaan Kaarinan kaupungin tulee maksaa vuosittain markan ja Turun kaupungin markan suuruiset

6 6 kalatalousmaksut Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskukselle käytettäväksi kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseen jätevesien vaikutusalueella. Lisäksi Kaarinan ja Turun kaupunkien on maksettava ajalta päätöksessä määrätyt korvaukset rantakiinteistöjen virkistyskäyttöhaitoista ja vesialueen kalataloudellisista haitoista sekä ajalta ammattikalastajille Turun-Naantalin edustan osa-alueella B päätöksessä määrätyt korvaukset pyydysten lisääntyneen likaantumisen aiheuttamasta lisätyöstä. Kaarinan ja Turun kaupunkien on vuoden 2006 loppuun mennessä tehtävä ympäristölupavirastolle toimintoja koskevat ympäristölupahakemukset. Lisäksi kaupunkien tuli vuoden 2002 kesäkuun loppuun mennessä tehdä ympäristölupavirastolle hakemukset ammattikalastajille vuoden 1995 jälkeen aiheutuneiden ja aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi ja kalatalousmaksun tarkistamiseksi. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antamallaan päätöksellä nro 98/1998/4 antanut edellä selostettua vastaavat, korvausten maksamista ammattikalastajille ja niitä koskevan uuden hakemuksen jättämistä koskevat määräykset Turun kaupungille Turun-Naantalin edustan osa-alueen A osalta. Länsi-Suomen vesioikeus on antamallaan päätöksellä nro 73/1995/4 myöntänyt Paimion kunnalle (nykyisin kaupunki) luvan kunnan keskustaajaman biologis-kemiallisesti käsiteltyjen jätevesien johtamiseen Paimionjokeen päätöksessä esitetyin lupaehdoin. Kaupungin hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on parhaillaan käsiteltävänä ympäristölupavirastossa. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antamallaan päätöksellä nro 15/2003/4 myöntänyt Piikkiön kunnan jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan. Lupa on voimassa vuoden 2008 loppuun asti, mihin mennessä kunnan jätevedet on tarkoitus ryhtyä käsittelemään yhdessä seudun muiden jätevesien kanssa joko Turussa, mitä pidetään ensisijaisena vaihtoehtona, tai Kaarinassa. 5.2 Puhdistamolietteen muualla toteutettavaa käsittelyä koskevat ympäristöluvat Lounais-Suomen ympäristökeskus on antamallaan päätöksellä nro 45 YS myöntänyt Turun kaupungin jätelaitokselle ympäristöluvan Topinojan kaatopaikan käyttöön ja laajentamiseen. Lupa sisältää jätelain 42 :n mukaisen jäteluvan ja kaatopaikan laajennusalueen jäteluvan lisäksi myös terveydensuojelulain 9 :n mukaisen sijoitusluvan ja naapuruussuhdelain 18 :n mukaisen sijoitusratkaisun. Lupa koskee myös jätevesilietteen ja biojätteen aumakompostointia.

7 7 Lounais-Suomen ympäristökeskus on antamallaan päätöksellä nro 64 YLO myöntänyt Vapo Oy Biotechille ympäristöluvan jätevesilietteiden tunnelikompostointilaitokselle. Luvan mukaan laitoksessa voidaan kompostoida Turun kaupungin jätevesilietteitä noin t/a. 5.3 Sopimukset 5.4 Kaavoitus Turun, Kaarinan ja Paimion kaupungit sekä Liedon, Piikkiön ja Ruskon kunnat ovat allekirjoittamallaan perustamiskirjalla perustaneet Turun seudun puhdistamo Oy nimisen yhtiön jätevesien siirtoa ja puhdistusta, syntyneen jätteen käsittelyä, jalostusta sekä myyntiä varten. Yhtiön hallitus on hyväksynyt nyt käsiteltävänä olevan ympäristölupahakemuksen yhtiötä sitovaksi ja yhtiö siirtyi luvan hakijaksi. Vahvistetussa seutukaavassa Kakolan alueella on suojeluvaraus. Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon historialliset ja kulttuurihistorialliset arvot. Alueen suojeluarvoa vaarantava rakentaminen on seutukaavan mukaan kielletty. Yleiskaavassa Kakolanmäki on varattu julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (rakennetut osat) sekä osittain virkistysalueeksi. Voimassa olevassa asemakaavassa vankila-alue on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi. Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Kakolanmäen maanalaisen asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa suunnitelman mukaisen puhdistamon rakentamisen kalliotiloihin. Turun hallinto-oikeus hylkäsi kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyt valitukset päätöksellään Korkein hallinto-oikeus pysytti Turun hallinto-oikeuden päätöksen siitä tehdystä valituksesta antamallaan päätöksellä, joten kaavamuutos on saanut lainvoiman. 6. PUHDISTAMON SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 6.1 Kakolanmäki Kakolanmäen alue kuuluu Turun maisemarakenteen keskeisimpiin paikkoihin. Se sijaitsee Turun linnan ja Turun tuomiokirkon välisellä akselilla, joka muodostaa historiallisen kaupungin. Kakolanmäkeä pidetään rakennuskannaltaan ja alueeltaan Suomen oloissa merkittävänä kulttuurihistoriallisena ja arkkitehtonisena kokonaisuutena. Kakolan päärakennus ja Linnankadun puoleinen puisto ovat rakennushistoriallisia suojelukohteita.

8 8 Kakolanmäki on keskeisestä sijainnistaan huolimatta eristynyt saareke vankilatoiminnan vuoksi. Alueella toimii Turun keskusvankila, Turun lääninvankila ja vankimielisairaala. Näillä näkymin vankilatoiminta Kakolanmäessä jatkuu vuoteen 2006 asti. 6.2 Kakolanmäen lähiympäristö Kakolanmäen aluetta rajaa etelässä Linnankatu, lännessä Pakkarin-, Amiraaliston- ja Malminkatuun rajoittuva asuntoalue ja Hansakatu, pohjoisessa Puutarhakatuun ja Kakolankatuun rajoittuvat asuntoalueet sekä idässä Sairashuoneenkatu. Läheisyydessä sijaitsevia asuinalueita ovat Iso-Heikkilä, Patterinhaka, Port Arthur ja Linnankadun-Aurajoen rannat ja virkistysalueita Annanpuiston, Barkerin puiston, Sairashuoneenpuiston ja Tallinmäenkentän alueet. Kahden kilometrin säteellä on 13 koulua, viisi päiväkotia, Turunmaan sairaala ja kaupunginsairaalat. Lähimmät koulut eli Juhana Herttuan koulu ja Topeliuksen koulu sijaitsevat alle 200 metrin päässä Kakolanmäen länsireunasta. Kakolanmäen alla kulkevat Turun seudun kaukolämpö Oy:n kaukolämpötunneli ja vankilan huoltotunneli. 6.3 Luonnonsuojelukohteet Noin 1,5 km:n etäisyydellä Kakolanmäestä sijaitsee Muhkurinmäen luonnonsuojelualue ja noin 2,4 km:n etäisyydellä Ruissalon luonnonsuojelualue. Ruissalon Natura-alue, Ruissalon lehdot FI , sijaitsee noin 0,8 km:n päässä. Kaarinan kaupungin jätevedet johdetaan nykyisin Rauvolanlahteen, jossa sijaitsee Rauvolanlahden Natura-alue FI Puhdistamoalueen maa- ja kallioperä 6.5 Pohjavesiolot Kakolanmäki on Turun maisemalle tyypillinen kallioselänne. Kallioperä on pääosin graniittia ja gneissiä. Lohkoliikunnot ovat saaneet aikaan jyrkkärinteisiä murrosvyöhykkeitä. Kakolanmäen lakea ja rinteiden yläosia peittää paikoin paksunakin kerroksena multa- ja täyttömaa. Kallioselänteen reuna-alueilla on vielä havaittavissa alkuperäistä kalliokasvillisuutta. Täyttömaan tuominen on mahdollistanut rehevän lehtipuuvaltaisen kasvillisuuden muodostumisen lakialueelle ja erityisesti rinteiden keski- ja alaosiin. Kakolanmäki ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin I luokan pohjavesialue sijaitsee 5 km:n päässä. Puhdistamoaluetta ympäröivät alueet kuuluvat vesi- ja viemäriverkon piiriin. Läheisyydessä on yksi porakaivo, jonka ilmeisesti juomakelvotonta vettä käytetään kasteluun. Ennen puhdistamon rakentamisen aloittamista kaivon veden laatu tutkitaan.

9 9 6.6 Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Puhdistamotoiminnan liikenne ohjautuu pääosin Hansakadulle ja edelleen Pansiontielle. Hansakadun nykyiset liikennemäärät ovat noin ajoneuvoa/arkipäivä, josta raskaan liikenteen osuudeksi on arvioitu noin 10 %. Puhdistamoalueelta ei ole käytettävissä varsinaisia taustamelutietoja. Puhdistamon läheisyydessä taustamelu syntyy lähinnä Hansakadun liikenteestä. Nykyisen liikenteen aiheuttama melutaso (L Aeq ) Hansakadulla on 58 db, mikä ylittää valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisen ohjearvon, 55 db päivällä klo 7-22, asumiseen käytettäville alueille ja hoito- ja oppilaitoksia palveleville alueille. 6.7 Purkuvesialue ja sen käyttö Merialueen yleiskuvaus Turun-Naantalin edustan merialue on Saaristomeren sisäsaaristoa, jolle on tyypillistä suurikokoiset saaret, kapeat salmet ja pienet selät. Sisäsaaristossa olosuhteet ovat monessa suhteessa verrattavissa sisävesiin. Virtaukset pitkissä kapeissa salmissa ovat pääasiassa paikallista edestakaista liikettä ja veden vaihdunta niissä on melko vähäistä Merialueen kuormitus Merialue on teollisuus- ja yhdyskuntajätevesien kuormittamaa. Jätevedet johdetaan suljettuihin lahtiin ja salmiin. Rannikon viljeltyjen savimaiden halki laskevat joet vaikuttavat myös merkittävästi veden laatuun. Lisäksi kuormitusta tulee ruoppausmassojen läjityksestä, kalankasvatuksesta ja typpikuormitusta suoraan ilmakehästä. Merialueelle tulevan fosforikuormituksen kokonaismäärästä jätevesien osuudeksi vuonna 2000 arvioitiin 9 % ja typpimäärästä 28 %. Aurajoen valuma-alueen vastaaviksi osuuksiksi arvioitiin 50 % fosforin osalta ja 40 % typen osalta vuonna 2000, jolloin Aurajoen ainevirtaamat olivat poikkeuksellisen suuria. Aiempina vuosina Aurajoen osuudet ovat olleet 21 % fosforikuormituksesta ja lähes 40 % typpikuormituksesta. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n (nyk. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy) tarkkailututkimusten mukaan Turun ympäristön merialueen jätevesikuormitus oli vuonna 2000 seuraava: Kuormittaja Jätevesimäärä BOD 7ATU Fosfori Typpi m 3 /a t O 2 /a t P/a t N/a Turku ,2 511 Raisio ,8 113 Parainen ,9 18,6 Kaarina ,0 142 Fortum Power and

10 10 Heat Oy Fortum Oil and Gas Oy ,4 18 Finnfeeds Finland Oy 399 8,4 0,08 12,8 Mobil Oil Oy Ab 17 0,04 0,001 0,03 Yhteensä , Merialueen tila ja veden laatu Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n ajanjaksoa /2002 koskevien tarkkailututkimusten mukaan Turun edustan merialue ei kerrostunut selvästi lämpötilan mukaan, koska harppauskerros oli vasta metrin syvyydessä ja sisäsaaristo on tätä matalampaa. Veden happipitoisuus oli yleensä pinnanläheisessä vedessä korkea tai lievästi alentunut. Ajoittain happipitoisuus oli pohjanläheisessä vedessä kesällä selvästi alentunut (< 70 % kyllästysasteesta). Yleensä selvästi alentuneet happipitoisuudet havaittiin loppukesällä pohjanläheisessä vedessä, mutta joskus myös jään alla vähäsuolaisissa sulamisvesissä. Ajoittain kesällä pinnanläheisessä vedessä oli hapen ylikyllästystä levien hapentuotannon vuoksi. Kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat suuresti. Korkeimmat pitoisuudet havaittiin jokien tuomassa pinnanläheisessä, vähäsuolaisessa vedessä alkukeväällä sulamisvesien aikaan. Ravinteiden merkitystä minimiravinteena arvioitiin kasvukauden aikaisten (touko-lokakuu) mineraaliravinteiden suhteen perusteella käyttäen kaavaa: (NH 4 -N + NO 3 -N + NO 2 -N)/PO 4 -P ja seuraavia ravinnesuhteen raja-arvoja: Ravinnesuhde N/P Minimiravinne < 5 typpi 5 12 typpi tai fosfori > 12 fosfori Turun edustan merialue oli vuosina sekä fosforin, klorofyllin että perustuotantokyvyn osalta keskimäärin rehevää. Mineraaliravinteita oli kasvukauden aikana analysoitu ainoastaan näytepisteellä 240 (öljysatama). Nitraatti-nitriittitypen pitoisuus oli kesällä ajoittain alle määritysrajan (< 5 µg/l) ja samoissa näytteissä mineraaliravinteiden suhde oli < 5 eli typpi oli tuotantoa rajoittava ravinne. Yhteensä 37 näytteestä typpi oli tuotantoa rajoittava ravinne 6 näytteessä, fosfori oli minimiravinne 15 näytteessä ja joko typpi tai fosfori oli minimiravinne 16 näytteessä. Tilanne on luultavasti samankaltainen koko Turun edustan merialueella, jolla siten sekä typellä että fosforilla on merkitystä tuotantoa rajoittavana ravinteena.

11 11 Kaarinan eteläpuolisen Papinsaaren salmen hygieeninen laatu oli erinomainen tyydyttävä ja muualla Turun edustan merialueella veden keskimääräinen hygieeninen laatu hyvä tyydyttävä tai tyydyttävä välttävä. Ajoittain hygieeninen laatu oli huono osalla näytepisteitä. Turun edustan merialueen yleinen käyttökelpoisuus vuonna 2000 oli välttävä Aurajoen suulta etelään Pitkänsalmen Papinsaareen ja pohjoisessa Pohjoissalmen Pansion öljytelakalle saakka. Siitä ulkosaaristoon päin veden käyttökelpoisuus oli tyydyttävä. Raisionlahden sisäosa oli käyttökelpoisuusluokituksen mukaan huono. Happitilanne on selvästi parantunut Turun edustan merialueella Pohjois-Airistoa myöten 1970-luvun puolivälin jälkeen tehostuneen jäteveden puhdistuksen ansiosta. Jätevesien vaikutusalueella kokonaisfosforipitoisuudet ovat 1960-luvun lopulta lähtien pienentyneet, nopeimmin 1970-luvulla, mutta näyttävät lähteneen uudelleen nousuun 1980-luvun lopulla. Veden kokonaistyppipitoisuudet ovat kasvaneet 1960-luvun lopusta koko Turun edustan merialueella Kalasto ja kalastus Turun edustan merialue on Saaristomeren tärkeimpiä silakan kutuja pyyntialueita. Alueen tärkeimmät lisääntymispaikat sijaitsevat Pohjois-Airistolla. Viime vuosina silakan on havaittu taantuneen tuntuvasti Saaristomerellä, minkä on arvioitu johtuvan muun muassa rehevöitymisestä ja kutualueiden liejuuntumisesta. Silakan hehtaarisaalis oli vuonna 2000 vain 19,5 kg/ha, kun se parhaimmillaan vuonna 1990 oli 116 kg/ha. Muita ammattikalastajien tärkeitä saaliskaloja olivat kuha, lohi, taimen ja siika. Voimakkaan rehevöitymisen aiheuttama särkikalojen vallitseva asema näkyy erityisesti Turun edustan salmissa ja Naantalin edustalla. Alueen kalat ovat tehtyjen selvitysten perusteella ihmisravinnoksi kelpaavia. 7. ALKUPERÄISEN HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 7.1 Yleiskuvaus hankkeesta Hakemuksen mukainen jätevesien käsittely ja johtaminen Kakolanmäen puhdistamolla on tarkoitus ryhtyä käsittelemään Turun, Kaarinan ja Paimion kaupunkien sekä Piikkiön, Liedon ja Ruskon kuntien jätevedet. Puhdistamon mitoituksessa on otettu huomioon Vahdon, Auran, Pöytyän, Oripään, Tarvasjoen, Marttilan ja Karinaisten kuntien mahdollinen mukaantulo myöhemmin.

12 12 Puhdistamo tulisi ensi vaiheessa korvaamaan Turun, Kaarinan, Paimion ja Piikkiön nykyiset neljä puhdistamoa. Samalla Kaarinan, Paimion ja Piikkiön nykyiset jäteveden purkupaikat jäisivät pois käytöstä. Puhdistamolta käsitellyt jätevedet johdettaisiin Turun jätevesien nykyiselle purkupaikalle nykyistä purkuviemäriä käyttäen Nykyinen jätevesien käsittely ja johtaminen Turun nykyisessä keskuspuhdistamossa käsitellään Turun kaupungin ja Ruskon kunnan yhteensä noin asukkaan jätevedet. Puhdistamo on vuonna 1979 laajennettu biologiskemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jonka rakenteet ja laitteet alkavat olla käyttöikänsä lopussa ja myös puhdistamon perustuksissa on havaittavissa saneeraustarvetta. Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna Kaarinan jätevedenpuhdistamolla käsitellään yhteensä noin asukkaan jätevedet kolmen kunnan alueelta, Kaarinasta, Liedosta ja Turusta. Puhdistamo on vuonna 1975 valmistunut ja vuonna 1979 laajennettu, ilmastetun jälkilammikon käsittävä biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Puhdistamolta jätevedet johdetaan Rauvolanlahden edustalle. Piikkiön jätevedenpuhdistamolla käsitellään noin asukkaan jätevedet. Puhdistamo on vuonna 1974 valmistunut biologiskemiallinen kontaktistabilointi- eli biosorptiolaitos. Puhdistamolta jätevedet johdetaan Piikkiönlahteen. Paimion jätevedenpuhdistamolla käsitellään noin asukkaan jätevedet. Puhdistamo on vuonna 1980 valmistunut, vuonna 1990 saneerattu biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Puhdistamolta jätevedet johdetaan Paimionjokeen. 7.2 Rakennettava puhdistamo Käsittelymenetelmä Jätevedet käsitellään biologis-kemiallisesti aktiivilietemenetelmää, kemiallista saostusta ja jälkisuodatusta käyttäen. Puhdistamon esiselkeytystä edeltävät tulopumppaus, karkeavälppäys, hiekanerotus ja hienovälppäys (3 mm:n sälevälillä) välppeiden ja hiekan käsittelyineen. Tehostettu typen poisto perustuu denitrifikaatio nitrifikaatioprosessiin (DN-menetelmä). Fosforia poistetaan kemiallisesti rinnakkaissaostusprosessia käyttäen tai biologisesti (UCT-periaatteella toimiva typen- ja fosforinpoistoprosessi), jolloin riittävän tuloksen saavuttaminen varmistetaan jälkisuodattimissa toteuttavalla kemiallisella saostuksella. Jäteveden käsittelyssä muodostuva liete stabiloidaan mädättämössä ja kuivataan koneellisesti. Käsitelty liete välivarastoidaan laitoksella ja kuljetetaan kompostoitavaksi Topinojan kaatopaikalle tai muulle

13 13 sellaiselle laitokselle, jolla puhdistamon toiminnan alkaessa on lietteen käsittelyn edellyttämä lupa. Mädätysprosessista saatava biokaasu poltetaan kaasumoottorivoimalaitoksella sähkön ja lämmön tuotantoon. Suunnitelmassa on varauduttu lietteenkäsittelyn rejektivesien, ohitusvesien ja poistoilman käsittelyn sekä lietteen termisen kuivauksen aloittamiseen tarvittaessa myöhemmin Maanpäälliset rakenteet Puhdistamon maanpäällisiä rakenteita ovat poistoilmapiippu, kaasumoottorirakennus, kaasukello, mädätyskaasun varapolttojärjestelmäksi rakennettava ylijäämäkaasupoltin (soihtu), metanoliasema, mädättämön kansirakenne, mädätetyn lietteen välivaraston kansirakenteet, ilmanottosäleikkö, hätäpoistumistien suuaukot ja hallintorakennus. Rakenteet sijoitetaan asemakaavassa niille varatuille alueille ja ne sopeutetaan ympäristöön. Poistoilmapiipun korkeus tulee olemaan enimmillään 60 m. Kaasukello tulee ulottumaan noin 5-6 m kalliopinnan yläpuolelle. Metanoliasemalla on kaksi 50 m 3 :n suuruista varastosäiliötä. Mädättämön kansi on kalliotasossa ja sen pinta-ala on noin 600 m 2. Hallintorakennus tulee olemaan kaksikerroksinen ja pinta-alaltaan noin m 2. Puhdistamon sisäänkäynti rakennetaan kaukolämpötunneliin johtavan ajotien yhteyteen Hansakadun varrelle Maanalaiset rakenteet Puhdistamon prosessitilat ja muut tilat rakennetaan kallion sisään. Tarvittava louhintatilavuus on noin m 3 ja pois kuljetettavaa louhetta arvioidaan syntyvän noin m 3. Kalliotilat tunneleineen tiivistetään injektoimalla sementti- ja/tai polyuretaanipohjaisilla, viranomaisten hyväksymillä tiivistysaineilla Puhdistamon mitoitus Puhdistamon mitoituksen ja suunnittelun lähtökohtana ovat olleet Turun jätevesien johtamista koskevan nykyisen lupapäätöksen vuoden 2005 alusta lukien edellyttämä 70 %:n typenpoistoteho ja seuraavat tavoitearvot: BOD 7ATU -arvo 10 mg O 2 /l, fosforipitoisuus 0,3 mg P/l ja molempien osalta 95 %:n poistoteho. Puhdistamo on mitoitettu vuoden 2030 jätevesikuormitukselle. Puhdistamolle johdettavan jätevesivirtaaman ja kuormituksen mitoitusarvot ovat seuraavat: Virtaamat Q kesk m 3 /d Q max m 3 /d Q biol.max m 3 /d

14 14 q mit m 3 /h q max m 3 /h q biol.max m 3 /h q suod.max m 3 /h Tulokuormat BOD 7ATU kg O 2 /d Kiintoaine kg/d Kok.typpi kg N/d Kok.fosfori kg P/d 670 Puhdistamolle tuotavien sakokaivolietteiden määräksi arvioidaan noin t/a. Puhdistamolle arvioidaan mitoitusvuonna johdettavan asukkaan jätevedet. Mitoituksessa käytetyt osakaskuntien osuudet puhdistamon tulokuormasta ovat seuraavat: Osakas- Asukasluku BOD 7ATU Kok.typpi Kok.fosfori kunta kg O 2 /d kg N/d kg P/d Turku Kaarina Lieto Paimio Piikkiö Rusko Puhdistamon prosessiyksiköiden kokonaismitat ovat seuraavat: Hiekanerotus tilavuus, m Esiselkeytys pinta-ala, m Akt.liete, ilmastus tilavuus, m Akt.liete, kaasunpoisto tilavuus, m Jälkiselkeytys pinta-ala, m Suodatus pinta-ala, m Suodatus, hiekkapatja korkeus, m 1,5 Sekalietteen varasto tilavuus, m Mädätys (2 kpl) tilavuus, m Mädätetyn lietteen varasto, tilavuus, m Kuivatun lietteen varasto, tilavuus, m Aktiivilieteyksikön ilmastusaltaan lietepitoisuudella 3-4 kg MLSS/m 3 mitoitusta vastaava lietekuorma on 0,05-0,07 kg BOD 7ATU /kg MLSS x d. Mädättämön mitoitusta vastaava lietekuorma on 2,0 kg VSS/m 3 x d. Stabiloidun ja kuivatun lietteen määräksi arvioidaan 83 m 3 /d ja kuiva-ainepitoisuudeksi 28 % Käytettävät kemikaalit ja niiden varastointi Jäteveden käsittelyssä käytetään ferrosulfaattia fosforin saostukseen, sammutettua kalkkia veden alkaliteetin nostoon, ferrisulfaattia jälkisaostuskemikaalina, hiiliyhdisteitä lisähiililähteenä

15 15 sekä lietteen linkokuivauksessa polyelektrolyyttejä kunnostuskemikaalina. Ferro- ja ferrisulfaatti sekä kalsiumhydroksidi on luokiteltu terveydelle ja ympäristölle vaarallisiksi kemikaaleiksi. Käytettävää hiiliyhdistettä ei ole vielä valittu, mutta todennäköisesti se on metanoli. Mahdollisuuksien mukaan käytetään myös teollisuudesta saatavaa jäte-etanolia. Metanoli luokitellaan myrkylliseksi. Kemikaalit varastoidaan tuotantotiloissa. Kemikaalien suurimmat kulutukset, suurimmat varastossa kerralla pidettävät määrät ja säiliöiden koot ovat seuraavat:

16 16 Kemikaali Aineosat Kulutus Määrä Säiliöt/a max, t til. m 3 Ferro- Ferrosulfaatti > 82 % sulfaatti Rikkihappo < 0,5 % Kalsium- Kals.hydroksidi > 75 % x 100 hydroksidi Ferri- Ferrisulfaatti n. 41 % sulfaatti Rikkihappo < 0,2 Polyelektro- Kopolymeeri akryyliami lyytti dista ja kationisesta akryylihappoderivaatista Metanoli Metanoli n. 99 % x 50 Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien säiliöt suunnitellaan, rakennetaan, asennetaan ja tarkastetaan Turvatekniikan keskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Säiliöt varustetaan vähintään ilmaputkella, täyttö- ja tyhjennysputkella, miesluukulla tai tarkastusaukolla sekä pinnan mittausyhteellä. Säiliöt varustetaan varoaltailla siten, että säiliön koko tilavuus voidaan turvallisesti kerätä vaarattomaan paikkaan ja että tieto vuodosta saadaan välittömästi. Samaan allastilaan ei sijoiteta keskenään vaarallisesti reagoivia kemikaaleja Biokaasu Mädätyksessä syntyy biokaasua noin 3,3 milj. m 3 /a. Koostumuksensa perusteella biokaasu luokitellaan erittäin helposti syttyväksi kaasuksi. Kaasu sisältää metaania %, hiilidioksidia %, typpikaasua 1-5 %, hiilimonoksidia 0-0,3 %, vetykaasua 0-3 % ja rikkivetyä 0,1-0,5 %. Biokaasu varastoidaan kaasukellossa ja toimitetaan sieltä kaasumoottorivoimalaitokselle. Biokaasua on enimmillään puhdistamon tiloissa (reaktoreissa ja kaasuputkissa) noin m 3. Kaasukellon kaasumäärä on enimmillään noin m Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Puhdistamon prosessien valinnassa tavoitteena on ollut varmatoiminen, koeteltu tekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan jäteveden puhdistuksen ja siinä syntyvän lietteen käsittelyn mahdollisimman alhaisella energiakulutuksella ja kokonaispäästötasolla. Erityisesti on otettu huomioon jätevesien alhaisen lämpötilan Suomessa asettamat erityisvaatimukset. Valitussa prosessiratkaisussa fosfori voidaan joko saostaa kemiallisesti tai sitoa lietteeseen biologisesti. Puhdistustuloksen varmistamiseksi jälkiselkeytyksestä poistuva jätevesi suodatetaan

17 17 vielä hiekkasuodattimessa, jonka toimintaa voidaan tarpeen mukaan tehostaa kemikaalilisäyksellä. Puhdistamolla syntyvät lietteet käsitellään ensin mädättämössä. Syntyvä biokaasu käytetään sähkön ja lämmön tuotantoon biokaasumoottorivoimalaitoksella. Tuotettu sähkö ja lämpö käytetään puhdistamolla. Stabiloitu ja kuivattu liete pyritään toimittamaan mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön maataloudessa ja viherrakentamisessa. Aktiivilieteprosessin ilmastuksessa laitteiden sijoitus, mitoitus ja teho suunnitellaan siten, että koko systeemin energiankulutus on mahdollisimman pieni. Biokaasun hyödyntämisen lisäksi toiminnassa muodostuva hukkalämpö hyödynnetään myös laitoksen lämmityksessä tarpeen mukaan. Biokaasun poltossa käytettävät kaasumoottorit tulevat olemaan ns. low-no x moottoreita, joiden typenoksidipäästöihin, jotka ovat vain viidennes tavanomaisten moottoreiden päästöistä, vaikutetaan polttoteknisin keinoin. Biokaasun polttamisessa ei synny rikkidioksidipäästöjä juuri lainkaan ja hiukkaspäästötkin jäävät alhaisiksi. Laitoksen sähkönkulutus on luokkaa MWh/a. Lietteen mädätyksessä tuotettavan biokaasun (noin 3,3 milj. m 3 /a) energiamäärä on MWh/a. Jos kaikki biokaasu käytetään sähkön ja lämmön tuotantoon, tuotetaan vuodessa noin MWh/a lämpöenergiaa ja MWh/a sähköenergiaa. Lisä- ja varaenergia (sähkö ja lämpö) ostetaan ulkoa. 7.4 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Hakijayhtiölle tullaan laatimaan ISO 14001:n mukainen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. 8. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 8.1 Päästöt vesiin Hakemuksessa esitetään, että annettavassa lupapäätöksessä jätevesien käsittelymenetelmää ja tulosta koskeva lupaehto tulisi olemaan sama kuin nykyisessä päätöksessä. Puhdistamon suunnittelussa käytettyä vuoden 2030 keskimääräistä jätevesivirtaamaa ( m 3 /d) ja puhdistamon BOD 7ATU - kuormitusta ( kg O 2 /d), typpikuormitusta (3 600 kg N/d) ja fosforikuormitusta (670 kg P/d) sekä puhdistustulosta (BOD 7ATU : puhdistusteho 95 % ja jäännöspitoisuus 10 mg O 2 /l, typpi: 70 % ja fosfori: 95 % ja 0,3 mg P/l) vastaava, mereen vuonna 2030 johdettava BOD 7ATU -kuormitus on 965 kg O 2 /d, fosforikuormitus 33 kg P/d ja typpikuormitus 1080 kg N/d.

18 Päästöt ilmaan Verrattuna Turun nykyiseltä jätevedenpuhdistamolta vuonna 2000 johdettuun keskimääräiseen kuormitukseen mereen johdettava BOD 7ATU -, fosfori- ja typpikuormitus muuttuisi seuraavasti: Kuormitus Kuormitus Kuormituksen v v muutos BOD 7ATU kg O 2 /d Fosfori kg P/d Typpi kg N/d Haju Merkittävimmät hajupäästöt aiheutuvat välppäyksestä, lietteen käsittelystä sekä sakokaivolietteen vastaanotosta. Nämä tapahtuvat kalliotiloissa, jolloin päästöt tapahtuvat keskitetysti laitoksen 60 m korkean poistopiipun kautta. Poistopiipun ilmavirta pidetään riittävän suurena, mikä edesauttaa hajukaasujen tehokasta hajoamista ja sekoittumista ulkoilmaan. Piipun ja käytettävän ilmavirran mitoitus perustuu Ilmatieteen laitoksen selvitykseen Kakolanmäen kalliopuhdistamon hajukaasujen leviämisestä. Ilmatieteen laitoksen tekemän, päivätyn Kakolanmäen kalliopuhdistamon hajupäästöjen leviämisselvityksen mukaan puhdistamon aiheuttamat ulkoilman rikkivety-, metyylimerkaptaani-, dimetyylisulfidi- ja ammoniakkipitoisuudet sekä haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismäärää kuvaava TRS-pitoisuus ovat matalat eivätkä korkeimmillaankaan aiheuta nykytietämyksen mukaan terveydellistä haittaa. Haisevia rikkiyhdisteitä ja ammoniakkia erikseen tarkastelemalla saatiin pitoisuuksia, jotka alittavat selvästi myös puhtaille yhdisteille määritetyt alimmat hajukynnysarvot. Ilmatieteen laitoksen selvityksen mukaan kotimaiseksi hajusuositteeksi esitetylle vaihteluvälille 3 9 % ja saksalaisen asutusalueita koskevan ohjearvon 10 %:n tasoille päästään mm. vaihtoehdoilla, joissa piipun korkeus on m ja päästön hajupitoisuus piipun korkeudesta riippuen korkeintaan noin hajuyksikköä ilmakuutiometrissä Savukaasut Biokaasun poltossa syntyy savukaasuja, jotka puretaan polttokaasupiipun kautta. Piipun korkeus on 8 m kalliopinnan tasosta. Puhdistamolle tulee kaksi 500 kw:n ns. low-no x -kaasumoottoria. Ylijäämäkaasua poltetaan soihdussa ainoastaan poikkeustilanteissa. Soihdutuksesta aiheutuvat päästöt ovat pienemmät kuin kaasumoottorissa poltettaessa. Olettaen, että koko kaasumäärä poltetaan kaasumoottorivoimalaitoksella, arvioidut keskimääräiset päästöt biokaasun poltosta ovat seuraavat:

19 19 Yhdiste Ominaispäästö Kokonaispäästö mg/mj t/a Rikkidioksidi, SO 2 5 < 1 Typen oksidit, NO x Hiilimonoksidi, CO Hiilidioksidi, CO Hiilivedyt, VOC Kiintoaine < Pöly ja liikenteen aiheuttamat päästöt Toimintavaiheessa pölyä muodostuu ainoastaan liikenteestä. Tämä ei poikkea merkittävästi nykyisestä alueen liikennemäärästä, eikä siten lisää merkittävästi alueen ilman pölypitoisuutta. Puhdistamon toimintavaiheessa kuljetuksista aiheutuva raskas liikenne käsittää enimmillään noin raskasta ajoneuvoa vuodessa ja alle 10 raskasta ajoneuvoa arkipäivää kohti ja henkilökunnan työmatkaliikenne noin 10 ajoneuvoa päivässä. Linkokuivattua ylijäämälietettä kuljetetaan vuosittain noin kuormaa ja muita jätteitä noin 100 kuormaa. Kemikaaleja kuljetetaan vuosittain noin 75 kuormaa ja 145 säiliöllistä. Henkilökunnan työmatkoja tehdään vuodessa Pölypäästöjen lisäksi liikenteestä aiheutuu seuraavat, VTT:n laatiman LIISA 2001 päästötaulukon mukaan lasketut päästöt ilmaan Hansakadulla 200 m:n matkalla: Yhdiste Raskas liikenne Henkilöliikenne kg/a kg/a Rikkidioksidi, SO 2 < 1 < 1 Typen oksidit, NO x 10 2 Hiilimonoksidi, CO 7 15 Hiilidioksidi, CO Hiilivedyt, VOC 2 2 Hiukkaset 1 < Melu Puhdistamon melulähteet ovat kaasumoottorit, poistoilmapiippu sekä polttokaasupiippu. Kaasumoottorin melutaso koneen välittömässä läheisyydessä on noin 100 db. Kaasumoottorit sijoitetaan erilliseen rakennukseen, joka eristetään siten, ettei melutaso ympäristössä merkittävästi nouse. Laitoksen ilmanvaihdon puhaltimien aiheuttama humina peittyy kaupunki- ja liikennemeluun. Ilta- ja yöaikaan, jolloin liikennemäärät

20 20 ovat vähäisemmät, humina voi erottua taustamelusta. Tarvittaessa poistoilmapiippuun rakennetaan ääniloukku, jolla melutasoa saadaan alennettua. Normaalista laitosalueelle suuntautuvasta työmatka- ja huoltoliikenteestä aiheutuva melu on vähäistä verrattuna Hansakadun muun liikenteen aiheuttamaan meluun. 8.4 Puhdistamolla syntyvät jätteet, niiden sijoitus ja hyödyntäminen Jätteiden määrä Puhdistamolla arvioidaan syntyvän vuosittain seuraavat jätemäärät: Jätelaji Kokonais- Kuiva- Jätetyyppi *) paino, t/a aine, % Puhdistamoliete Välpejäte Hiekkajäte Toimisto- ja talousjäte Puupakkaukset Paperi- ja kartonkipakkaukset Muovipakkaukset 0, Metalli Jäteöljyt 1,5-3 Öljynsuodattimet 0,5-3 Loisteputket 0, Akut ja paristot 0, *) 1 = tavanomainen jäte, 2 = pysyvä jäte, 3 = ongelmajäte Jätteiden sijoitus ja hyödyntäminen Mädätetty ja kuivattu puhdistamoliete ( t/a) välivarastoidaan laitoksella ja toimitetaan Topinojan kaatopaikalle tai muualle kompostoitavaksi hyötykäyttöä varten. Välpejäte toimitetaan yhdyskuntajätteen kaatopaikalle ja käytetään mahdollisuuksien mukaan kompostoinnin tukiaineena. Samoin hiekkajäte toimitetaan yhdyskuntajätteen kaatopaikalle, esimerkiksi Topinojalle. Paperi- ja kartonkipakkaukset toimitetaan Säkkiväline Oy:lle. Muovipakkaukset lajitellaan kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti ja toimitetaan soveltuvin osin energiakäyttöön, muilta osin yhdyskuntajätteen kaatopaikalle. Metallijätteet välivarastoidaan Orikedolla tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa ja myydään romukauppiaille. Ongelmajätteet, öljynsuodattimet ja jäteöljyt, toimitetaan ongelmajätteiden käsittelyluvan saaneelle yritykselle.

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 Annettu julkipanon jälkeen 22.1.2007 ASIA Turun jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen jättämiselle asetetun määräajan

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 39/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 227

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 39/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 227 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 39/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 227 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2007 ASIA Kankaanpään kaupungin jätevedenpuhdistamon tehostamista koskevien määräaikojen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta Etelä-Suomi Päätös Nro 42/2011/2 Dnro ESAVI/126/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä nro 18/2010/2 puhdistamon tehostamista

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Evijärven kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Evijärvi

PÄÄTÖS. Evijärven kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen, Evijärvi PÄÄTÖS Nro 12/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/96/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Evijärven kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 1 määräajan pidentäminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 25/2008/1 Dnro LSY 2008 Y 21 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 25/2008/1 Dnro LSY 2008 Y 21 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSISUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 25/2008/1 Dnro LSY2008Y21 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2008 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen ja hakemus päätöksen

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Veera-hankkeen loppuseminaari 2.11.216 Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Esityksen sisältö Yleistä alueen joista Jokien

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 52/2004/1 Dnro LSY-2004-Y-126

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 52/2004/1 Dnro LSY-2004-Y-126 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 52/2004/1 Dnro LSY-2004-Y-126 Annettu julkipanon jälkeen 26.7.2004 ASIA Rauman kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen jättämiselle

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 13 Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 15 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015 HEL 2016-009468 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 161/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/526/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2012 ASIA HAKIJA Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA 2016 Väliraportti nro 21-16-1591 Oheisena lähetetään Paimionjoesta, Tarvasjoesta ja Paimion Vähäjoesta 22.2.2016 otettujen vesinäytteiden

Lisätiedot

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu Tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös annettu julkipanon jälkeen PIRELY/5427/2015 10.10.2016 1(5) ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, joka koskee

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 40/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 40/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 40/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2014 ASIA HAKIJA SCA Tissue Finland Oy: n Nokian paperitehtaan höyrykattilalaitoksen ympäristölupa ja

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 92/2013/1

PÄÄTÖS. Nro 92/2013/1 PÄÄTÖS Nro 92/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.6.2013 ASIA Nokian kaupungin Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan jätevedenkäsittelyn tehostamiselle

Lisätiedot