TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 POLIITTISEN TOIMINNAN PAINOPISTEET JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA VIESTINTÄ JA JULKAISUT HALLINTO JA TALOUS Toimintasuunnitelma ma a rittelee Eurooppanuorten peruslinjat vuodeksi Eurooppanuoret ry keskittyy toimintavuonna 2017 poliittisten ja sa a nto ma a ra isten tavoitteidensa edista miseen kohdentaen resursseja erityisesti ja sentensa aktivointiin, organisaatiorakenteen uudistaminen seka ja senma a ra n kasvattamiseen. Eurooppanuoret osallistuu aktiivisesti Eurooppa keskusteluun, nostaa nuoria koskevia aihepiireja julkiseen debattiin ja edista a nuorten osallisuutta kansainva lisessa keskustelussa ja pa a to ksenteossa. Eurooppanuoret toimii Suomen johtavana nuorten Eurooppa ja kansainva lisyyskeskustelun foorumina. Ja rjesto kannustaa ennakkoluulottomaan ja asiapitoiseen keskusteluun ja korostaa itse eurooppalaisen yhteistyo n etuja. Vuoden 2017 aikana kiinniteta a n huomiota alueja rjesto toiminnan tehostamiseen uuden organisaatiomallin pohjalta ja alueellisten tapahtumien ja rjesta miseen. Tärkeimmät tavoitteet vuonna 2017 Eurooppanuoret on edella ka vija ja aktiivinen osallistuja nuoria koskevassa Eurooppa ja kansainva lisyyskeskustelussa Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija nuorten kansainva lisyytta koskevassa pa a to ksenteossa ja aihepiireissa Eurooppanuoret on vahva ja na kyva vaikuttaja seka Eurooppa ja kansainva lisyytta edista va toimija Eurooppanuoret toimeenpanee organisaatiomuutoksen ja vahvistaa alueellista toimintaa Eurooppanuoret juhlistaa 20 vuotista taivaltaan ja Suomi100 juhlavuotta monipuolisella toiminnalla. LIITE 8. TOIMINTASUUNNITELMA

2 POLIITTISEN TOIMINNAN PAINOPISTEET Vuosikokouksen hyva ksyma t aloitteet, asiakirjat, toimintasuunnitelma ja ja rjesto n sa a nno t ma a ritteleva t Eurooppanuorten poliittisen toiminnan linjoja. Eurooppanuoret kampanjoi ja vaikuttaa poliittisten tavoitteidensa puolesta seka ja rjesta a seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja vierailuja. Eurooppanuoret nostaa keskeisia eurooppalaisia kysymyksia keskusteluihin, tiedottaa nuorille EU:n roolista ja tuo esille erilaisia na kemyksia. Keskustelussa korostetaan Euroopan integraation roolia taloudellisen taantuman ja kansainva listen kriisien ratkaisemisessa. Eurooppanuorten roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana vahvistetaan ja korostetaan ja rjesto n poliittisella ohjelmalla, jossa ma a ritella a n poliittisen toiminnan suuntaviivat. Ja rjesto n ja senille tarjotaan mahdollisuus osallistua poliittisen ohjelman sisa llo n suunnitteluun ja lisa ksi siina hyo dynneta a n laajasti asiantuntijaosaamista. Eurooppanuorten ja rjesto llinen ja viestinna llinen toiminta tukee edella mainittuja tavoitteita. JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA Ja rjesto llisen toiminnan tavoitteena on luoda laaja yhteistyo verkosto seka tarjota ja senisto lle monipuolisia osallistumisen, vaikuttamisen ja oppimisen mahdollisuuksia. Vuonna 2017 ja senyhdistysten toimintaa kehiteta a n, suhteita yhteistyo ja rjesto ihin tiivisteta a n ja valtakunnallisella tasolla ja rjesto toimintaa tehostetaan. Kansainva lista toimintaa kehiteta a n la hetta ma lla ja senia kansainva lisiin tapahtumiin ja toimimalla aktiivisesti JEF Europen toiminnassa. Ja rjesto llista toimintaa ja sen vaikuttavuutta varten luodaan mittarit, joilla arvioidaan toiminnan laatua. Alueellinen taso Eurooppanuorilla on ja senyhdistyksia kattavasti ympa ri Suomen. Niiden toiminta on valtakunnallisen tason toiminnan elinehto, joten ja senyhdistyksille osoitetaan riitta va sti tukea ja apua. Eurooppanuoret tukee ja senyhdistyksia a n rahallisesti perustuen niiden toiminnan laajuuteen, vaikuttavuuteen ja laatuun. Eurooppanuorten hallitus pa a tta a vuoden alussa painopisteet toiminnalle ja ma a rittelee sen mukaan avustusten kriteerit ja ma a ra t. Keskustelutilaisuuksia ja seminaareja ja rjesteta a n yhteistyo ssa ja senyhdistysten kanssa. Tilaisuuksiin kutsutaan tasokkaat puhujat ja ne toimivat osana ja senhankintaa. Eurooppatietoisuutta lisa ta a n myo s perinteisilla tempauksilla kuten Eurooppa pa iva ja Democracy Under Pressure. Ja senyyteen kiinniteta a n huomiota: ja senyhdistyksille la htee tieto uudesta ja senesta ja uuteen ja seneen otetaan yhteytta viimeista a n kahden viikon sisa lla liittymisesta. Eurooppanuoret ja rjesta a vuoden aikana ja senisto lle suunnattuja koulutustapahtumia. Koulutustoiminnan laatua kehiteta a n kohti kokonaisuuksista koostuvaa koulutustarjontaa ja kokonaisuuksissa huomioidaan uusien ja kokeneempien toimijoiden la hto tasot. Koulutuksissa keskityta a n ja rjesto toiminnan perusteisiin ja tyypillisiin Eurooppanuorten tapahtumakonsepteihin seka ohjeistetaan kannanottojen valmistelua ja LIITE 8. TOIMINTASUUNNITELMA

3 sosiaalisen median tehokasta hyo dynta mista. Koulutuksissa ja senet voivat vaihtaa kokemuksia, hyvia ka yta nto ja ja oppia toisiltaan. Valtakunnallinen taso Valtakunnallisen hallituksen ja senten vastuualueita kasvatetaan. Aiempien tyo ryhmien ma a ra a va henneta a n ja vastuista muodostetaan ja rjesto n kokonaisvaltaiset sektorit. Hallitus koulutetaan sektoreita varten heti vuoden alusta. Sektoreiden ja hallituksen toiminnan nopeaa tiedottamista ja senisto lle kehiteta a n siten, etta ta rkeimmista pa a to ksista tulisi ja senille tieto ajantasaisesti. Valtakunnallisesti ta rkeimma t tapahtumat ovat Linnaseminaari ja SuomiAreenalla ja rjestetta va tilaisuus, joiden tavoitteena on lisa ta Eurooppa keskustelua. Na iden tapahtumien lisa ksi Eurooppanuoret vierailee ta rkeimmilla valtakunnallisilla tapahtumilla, kuten messuilla, puoluekokouksissa ja nuoriso ja opiskelijaja rjesto jen vuosi ja liittokokouksissa. Lisa ksi vuonna 2017 suunnitellaan laajamittainen toisen asteen hanke. Hankkeen tarkoitus on tavoittaa entista laajemmin suomalaisia nuoria, kannustaa heita aktiiviseen kansalaisuuteen ja kansainva lisyyteen. Eurooppanuoret toteuttaa tapahtumien lisa ksi vuosittaiset tempaukset, jotka ovat Eurooppa pa iva, vuoden nuoren eurooppalaisen valinta seka unikeonpa iva n hera tys. Lisa ksi osallistutaan JEF Europen kampanjaa Democracy Under Pressure. Tempauksilla tavoitellaan mediana kyvyytta ja ajankohtaisten asioiden esiin nostamista. Eurooppanuoret juhlistaa na kyva sti omaa 20 vuotista taivaltaan ja Suomi100 juhlavuotta. Ta ta varten palkataan projektityo ntekija. Juhlavuoteen sisa ltyva t vuosijuhlat, juhlavuosiseminaari ja laaja tiedotushanke seka na ita varten tehta va t hankinnat. Toiminnassa otetaan huomioon tasa arvo ja yhdenvertaisuus. Tapahtumilla pyrita a n esteetto myyteen ja edellisella toimintakaudella aloitettua tapahtumien ha irinta yhdyshenkilo ka yta nto a jatketaan. Tapahtumat ovat ha irinna sta ja syrjinna sta vapaita ja kaikkien osallistujien on sitouduttava ta ha n. Kansainvälinen taso Eurooppanuoret on mukana kansainva lisessa yhteistyo ssa laajasti oman kattoja rjesto nsa JEF:in kautta. Pa a to ksentekoon vaikutetaan virallisissa kokouksissa ja lisa ksi ja rjesto lla on suomalainen edustaja JEF Europen johtotehta vissa. Vuonna 2017 panostetaan Federal Committeen kokouksissa keva a lla ja syksylla vaikuttamiseen. Eurooppanuoret jatkaa hyviksi koettuja yhteistyo muotoja, kuten suomalaisosallistujien la hetta mista JEF:n ja sen ja senja rjesto jen ja rjesta miin kansainva lisiin seminaareihin. Osallistumismahdollisuuksia kv seminaareihin markkinoidaan entista laajemmin ja taloudellinen kynnys osallistumiseen pideta a n matalana. Hallitus valitsee tapahtumiin osallistuvat henkilo t. Kansainva lisiin seminaareihin osallistuvat Eurooppanuorten ja senet kirjoittavat Eurooppanuorten nettisivujen blogiin matkaraportit edustamisestaan eri tilaisuuksissa. Matkaraporttien avulla Eurooppa tietoutta ja kokemuksia Eurooppa liikkeen toiminnasta leviteta a n laajasti nuorille Suomessa. Toiminnalla pyrita a n kehitta ma a n kansainva lista yhteistyo ta ja LIITE 8. TOIMINTASUUNNITELMA

4 sitouttamaan osallistujia Eurooppanuorten toimintaan. Lisa ksi Eurooppanuoret pyrkii palkkaamaan korkeakouluharjoittelijoita kansainva lisen toiminnan koordinaattoreiksi hankkeiden toteuttamiseen. Eurooppanuoret osallistuu myo s muun muassa Suomen nuorisoyhteistyo Allianssin kansainva liseen toimintaan, Pohjola Nordenin Nuorisoliiton, YK liiton seka Eurooppalaisen Suomen kansainva liseen toimintaan. VIESTINTÄ JA JULKAISUT Mediatuotanto Eurooppanuorten mediatuotanto pyrkii toteuttamaan ja rjesto n keskustelufoorumi missiota eli tarjoaa puheenvuoroja erilaisilla ajatuksilla varustetuille keskustelijoille. Mediatuotanto on Eurooppanuorten virallista viestinta a ja sen tulee siten vastata ja rjesto n arvoja ja tavoitteita, mutta mediatuotannossa ei puhuta Eurooppanuorten a a nella. Mediatuotantoa toteutetaan verkkouutisten, sosiaalisen median ja teemajulkaisujen avulla. Ta hdisto lehdesta tehda a n aktiivinen verkkomedia, johon ja senilla on mahdollisuus tuottaa kiinnostavaa sisa lto a. Sisa lto a leviteta a n aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja sen levikkia pyrita a n kasvattamaan muun viestinna n avulla. Lisa ksi Eurooppatiedotus hankkeen osana julkaistaan erillisia painettuja teemajulkaisuja. Vaikuttamisviestintä Europpanuorten keskeisia vaikuttamisviestinna n keinoja ovat kannanotot, jotka edustavat ja rjesto n poliittista linjaa ja jotka ovat luonteeltaan julkiseen keskusteluun osallistumista. Eurooppanuoret julkaisee kannanottojen lisa ksi viestinta kampanjoita, joihin kuuluvat esimerkiksi seminaarit ja tapahtumat. Tiedottaminen Sisa iseen viestinta a n kuuluvat mm. ja rjesto n toiminnasta ja tapahtumista kertominen ja senille, ulkoiseen viestinta a n ja rjesto n toiminnan markkinointi niille, jotka eiva t siihen viela ole la hteneet mukaan. Tiedottamisen keskeisin ja kriittisin toiminto on tapahtumamarkkinointi, jota tehda a n uutiskirjeiden ja sosiaalisen median avulla. Eurooppanuorten ta rkeimpiin tavoitteisiin kuuluu Eurooppa asioista tiedottaminen suomalaisille nuorille. Vuonna 2017 Eurooppanuorten viestinta keskittyy hyo dynta ma a n monipuolisesti sosiaalista mediaa sen helppoka ytto isyyden, tavoitettavuuden ja edullisuuden vuoksi. Yksi ta rkeimmista hankkeista on Eurooppa tiedotushanke, johon haetaan tukea Suomen ulkoasiainministerio lta. Hankkeen teemat keskittyva t erityisesti viestimiseen Euroopan unionin toiminnasta; etenkin taloudellisesta merkityksesta ja Euroopan integraatiosta. Hankkeen puitteissa ja rjesteta a n Eurooppa teemoja ka sittelevia seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja vierailuja seka tuotetaan aiheeseen liittyvia julkaisuja. Yksi hankkeen kohokohdista tulee olemaan kolmipa iva inen seminaari. LIITE 8. TOIMINTASUUNNITELMA

5 Laadukkaan viestinta ja julkaisutoiminnan toteuttamiseksi Eurooppanuoret palkkaa viestinna n tekija n. HALLINTO JA TALOUS Eurooppanuorten hallintoa ja taloutta tehostetaan vuoden 2017 aikana. Hallinnon tehostamisen myo ta puheenjohtajan rooli mahdollistetaan ta ysipa iva iseksi luottamustoimeksi. Ta ma mahdollistaa aktiivisen esimiestyo skentelyn ja tuo lisa a resursseja pa ivitta iseen ja rjesto ja edustustyo ho n. Hallitus on rooliltaan tyo hallitus, ja hallituksen ja senilla on omat vastuualueensa. Pa a to sten hyva ksymisen ja poliittisen linjan veta misen lisa ksi hallitus avustaa toimistoa tarpeen mukaan tapahtumien suunnittelussa, ja rjesta misessa ja koordinoinnissa. Hallitus perustaa toiminnan tueksi sektorit, joihin otetaan ennalta ma a ra tty ma a ra ja senia asiantuntijoiksi hallituksen ulkopuolelta. Ja senet osallistetaan ta ta kautta hallituksen suunnittelu ja vaikuttamistyo ho n. Eurooppanuorten talouden perusta muodostuu opetus ja kulttuuriministerio n yleisavustuksesta, yhteistyo kumppaneilta saatavista sponsorituloista ja ja senmaksuista. Merkitta va osa toiminnasta toteutetaan myo s hankerahoituksen turvin. Ja rjesto hankkii pienimuotoisesti varoja muun muassa seminaarien osallistumis ja omavastuumaksuista. Muuta varainhankintaa kehiteta a n lisa a ma lla entisesta a n yritys ja muuta yhteistyo ta. Ja senmaksutuloja kasvatetaan tehostamalla ja senmaksujen kera a mista ja muistuttamalla ja senisto a ja senyyden mahdollistamista eduista. LIITE 8. TOIMINTASUUNNITELMA

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Eurooppanuoret ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2016 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA

OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1.-30.11.2016 YLEISTÄ POLIITTISEN TOIMINTA JA TAPAHTUMAT JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA VIESTINTÄ, TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT HALLINTO JA TALOUS YLEISTÄ Eurooppanuoret ry

Lisätiedot

EUROOPPANUORET RY. SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

EUROOPPANUORET RY. SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Eurooppanuoret ry, Unga Europeer rf. Kansainva lisissa yhteyksissa liitosta voidaan ka ytta a nimitysta JEF Finland. Na issa sa a nno

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

KuntoRitarit Oy Tietosuojaseloste

KuntoRitarit Oy Tietosuojaseloste KuntoRitarit Oy Tietosuojaseloste Ta ma tietosuojaseloste sisa lta a myo s henkilo tietolain (523/1999) 10 :n mukaisen rekisteriselosteen tiedot. Ta ssa tietosuojaselosteessa kerromme, minka laisia henkilo

Lisätiedot

Kunta HYTE -hanke. Toteutusaika Pohjois-Karjalan kansanterveys ry

Kunta HYTE -hanke. Toteutusaika Pohjois-Karjalan kansanterveys ry Kunta HYTE -hanke Toteutusaika 1.2.2017-30.7.2019 Pohjois-Karjalan kansanterveys ry Sisä llys 1 Täustää... 3 2 Tävoitteet... 5 3 Toimintä vuonnä 2017... 5 4 Toimintä vuosinä 2018-2019... 7 5 Hänkkeen hyo

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sosiaalialalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa opiskelevien ammatillisena yhdistyksena ja siina tarkoituksessa

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sosiaalialalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa opiskelevien ammatillisena yhdistyksena ja siina tarkoituksessa SA A NNO T NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksesta ka yteta a n na issa sa a nno issa nimitysta yhdistys. Yhdistys on Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattija rjesto Talentia ry Fackorganisationen

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Tuotantotalouden Kilta Prodeko ry. Talousohje- ja rahastosa a nno t

Tuotantotalouden Kilta Prodeko ry. Talousohje- ja rahastosa a nno t SIVU: 1 / 8 Tuotantotalouden Kilta Prodeko ry Talousohje- ja rahastosa a nno t SIVU: 2 / 8 Sisältö 1 Talousohjesääntö... 3 2 Rahastojen säännöt... 5 2.1 Sijoitusrahasto (Pysyväisrahasto)... 5 2.2 Skumpparahasto...

Lisätiedot

Sudet ry talousohje. päivitetty

Sudet ry talousohje. päivitetty Sudet ry talousohje päivitetty 10.12.2018 Perusteet Seuran taloudellinen toiminta on kirjanpitolain alaista toimintaa. Lain mukaan kaikki rahaliikenne on kirjattava. Kaikki Sudet ry:n joukkueet kuuluvat

Lisätiedot

Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., Suomalainen Pursiseura ry ( SPS )

Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., Suomalainen Pursiseura ry ( SPS ) Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., 4.6.2015 Suomalainen Pursiseura ry ( SPS ) Purjehdusohje 1. Säännöt 1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusa a nno issa ma a riteltyja sa a nto ja. 1.2. Kielten

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on partiolippukunta Kaarinan Sa detytoẗ, josta voidaan kaÿtta ä epa virallista lyhennysta KST, kotipaikka Turku

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Quick Report. 1) Which DSC are you from? Text Responses. 2) Viestinta. Helsinki Finland Helsinki Helsinki Helsinki1 DSC

Quick Report. 1) Which DSC are you from? Text Responses. 2) Viestinta. Helsinki Finland Helsinki Helsinki Helsinki1 DSC Quick Report ) Which DSC are you from? Helsinki Finland Helsinki Helsinki Helsinki DSC ) Viestinta 5 Standard Deviation Responses Weighted Average DiEM5:n ja senet saatetaan tietoisiksi ajankohtaisista

Lisätiedot

Kotitalous vl luokka. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

Kotitalous vl luokka. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet Kotitalous vl.7-9 7.luokka Opetuksen tavoitteet Käytännön toimintataidot T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan tyo ta ja toimintaa T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

1. Henkilötietojenkäsittely

1. Henkilötietojenkäsittely 1. Henkilötietojenkäsittely 1.1 Mitä henkilötietoja keräämme? Kera a mme na ita tietoja Nimi / yritys Puhelinnumero Sa hko postiosoite 1.2. Mistä henkilötietoja saamme? Henkilo tiedot saamme pa a asiassa

Lisätiedot

Seuran kieli on suomi. Seuran toiminta-alueena on SLU:n Etela -Suomen Liikunta ja Urheilun alue.

Seuran kieli on suomi. Seuran toiminta-alueena on SLU:n Etela -Suomen Liikunta ja Urheilun alue. TOIMINTASA A NNO T 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Alppilan Salamat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki Etela -Suomen la a nissa. Yhdistys on perustettu joulukuun

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Lapuan kaupunginhallituksen itsearviointi 2018

Lapuan kaupunginhallituksen itsearviointi 2018 Lapuan kaupunginhallituksen itsearviointi 2018 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Tulokset... 3 2.1 Kaupunginhallituksen onnistuminen tehtävässään... 3 2.2 Päätöksentekoprosessi... 2.3 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA

KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 1 2 Kaikkea toimintaa läpileikkaavana 3 TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT ANNAN IDEOITA TEEN YHTEISTYO TA OLEN LUOTETTAVA TOIMENPIDEKOKONAISUUDET Kuntalaisten osallisuuden

Lisätiedot

GOLFLIIGA 2019 KILPAILUSÄÄNNÖT

GOLFLIIGA 2019 KILPAILUSÄÄNNÖT GOLFLIIGA 2019 KILPAILUSÄÄNNÖT OSALLISTUMISOIKEUS GOLF LIIGA 2019 (WAGC) on kaiken tasoisille mies- ja nais klubipelaajille suunnattu avoin golfkiertue. Kiertue koostuu ympa ri Suomen eri LIIGA paikkakunnilla

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Asunto-ohjesääntö (hyväksytty 8/2018)

Asunto-ohjesääntö (hyväksytty 8/2018) Asunto-ohjesääntö (hyväksytty 8/2018) 1 Asumisoikeuden myo nta misesta Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin seka ta ma n asumisoikeuden ka ytta misesta on voimassa olevien huoneenvuokralainsa

Lisätiedot

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Johdantoa peliteoriaan - ka ytetyt termit Peliteoria tutkii pelaajien toimintaa peleissa. Mika on peli? Mika on pelaaja? Peli tarkasti

Lisätiedot

I L O S T U O Y T I E T O S U O J A S E L O S T E. Iida Kujanpää, Toimitusjohtaja ILOSTU, KOKKOKALLIONTIE 9 J 240, HELSINKI

I L O S T U O Y T I E T O S U O J A S E L O S T E. Iida Kujanpää, Toimitusjohtaja ILOSTU, KOKKOKALLIONTIE 9 J 240, HELSINKI I L O S T U O Y T I E T O S U O J A S E L O S T E Iida Kujanpää, Toimitusjohtaja ILOSTU, 2796272-8 KOKKOKALLIONTIE 9 J 240, 00370 HELSINKI PÄIVITETTY 25.5.2018 Sisa lto Yleista Rekisterinpita ja ja sen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

KÄTILÖTYÖN ERIKOISASIANTUNTIJA

KÄTILÖTYÖN ERIKOISASIANTUNTIJA KÄTILÖTYÖN ERIKOISASIANTUNTIJA 1. Tausta 2. Erikoisasiantuntija-alueet 2.1 Naisen terveyden erikoisasiantuntija seksuaaliterveyteen tai naistentauteihin liittyva ssa ka tilo tyo ssa 2.2 Ä itiyshuollon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Opas kuntouttavaan tyo toimintaan

Opas kuntouttavaan tyo toimintaan Opas kuntouttavaan tyo toimintaan Yleistä 2 Eurajoen kunta ja rjesta a kuntouttavaa tyo toimintaa pitkään työttömänä olleille ja sen tarkoituksena on parantaa asiakkaan ela ma nhallintaa, työelämävalmiuksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Kuinka ohjaan ops-prosessia? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Heli Lepistö

Kuinka ohjaan ops-prosessia? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Heli Lepistö Kuinka ohjaan ops-prosessia? 4.9.2014 Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Heli Lepistö 1. Ajoituksesta 2. Muutoksista 3. Johtamisesta 1. Ajoituksesta OPS-perusteet valmiit 1.1.2015 eperusteet valmiit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Sote-valmistelun eteneminen Satakunnassa. Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen Sote-muutosjohtajan Satakunnan maakuntatilaisuus 23.8.

Sote-valmistelun eteneminen Satakunnassa. Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen Sote-muutosjohtajan Satakunnan maakuntatilaisuus 23.8. Sote-valmistelun eteneminen Satakunnassa Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen Sote-muutosjohtajan Satakunnan maakuntatilaisuus 23.8.2016 Muutosorganisaatio Valmistelua ohjaavat linjaukset projektisuunnitelman

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on Jäsenpalvelut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Oskari Uotinen. #opeverkossa

Oskari Uotinen. #opeverkossa OPETTAJA VERKOSSA: Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa, yleistä 10.4.2017 Oskari Uotinen #opeverkossa OPETTAJA VERKOSSA: Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa, yleistä 10.4.2017 Oskari

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

1. Yleistä. Vastuunrajoitus

1. Yleistä. Vastuunrajoitus 1. Yleistä Lakka Archicad projektipohja on tehty helpottamaan seka nopeuttamaan suunnittelijan tyo skentelya. Projektipohja sisa lta a yleisimma t Lakka seina tyypit, pilarit ja rappausva rit. Lakka seina

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf. Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf

TOIMINTASUUNNITELMA. VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf. Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf TOIMINTASUUNNITELMA 2016 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf 2 (7) Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry on poliittisesti

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Ohjaamo-toiminnan ja Kohtaamon viestinnän vuosikello ja toimintamalli, vers. 2. Työryhmä ja Kohtaamo/MT Tammi-/maaliskuu 2017

Ohjaamo-toiminnan ja Kohtaamon viestinnän vuosikello ja toimintamalli, vers. 2. Työryhmä ja Kohtaamo/MT Tammi-/maaliskuu 2017 Ohjaamo-toiminnan ja Kohtaamon viestinnän vuosikello ja toimintamalli, vers. 2 Työryhmä ja Kohtaamo/MT Tammi-/maaliskuu 2017 OHJAAMO- TOIMINNAN VIESTINNÄN VUOSIKELLO 2017 v. 2 Kausityöt Korkeakouluvalinnat

Lisätiedot

JALKAPALLOGOLF - Virallisemmat säännöt

JALKAPALLOGOLF - Virallisemmat säännöt JALKAPALLOGOLF - Virallisemmat säännöt Na ma sa a nno t on sovellettu kansainva lisen Jalkapallogolfyhdistyksen virallisista sa a nno ista. 1. Peli Yleista : Futisgolfissa ideana on potkaista pallo aloitusalueelta

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Tampereen korkeakoulusäätiön ehdotuksesta uuden yliopiston johtosäännöksi

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Tampereen korkeakoulusäätiön ehdotuksesta uuden yliopiston johtosäännöksi Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Tampereen korkeakoulusäätiön ehdotuksesta uuden yliopiston johtosäännöksi Tiivistelmä Johtosääntöluonnosta tulisi muuttaa siten, että hallituksen valinnan

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 TOIMINTASUUNNITELMA 2019 Vuosi 2019 on yhdistyksen neljästoista toimintavuosi. Pedaali tarjoaa tapahtumia ja sisältöjä kaikille jäsenille ympäri Suomen ja vahvistaa valtakunnallista verkostoitumista ja

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet SISÄLTÖ 1. Yleista s. 3 2. Lataus s. 3 3. Ka ytto s. 4 4. Lisa tietoja s. 7 2 Lakka Pihakivet GDL ohjeet 1. Yleistä Lakka Pihakivet GDL objekti toimii Archicad ohjelmistossa ja se on tehty helpottamaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Satakunnan kauppakamari PERUSASIOITA Toiminta perustuu kauppakamarilakiin Suomessa 19 alueellista, itsenäistä kauppakamaria 535 jäsentä Toimii 14 kunnan alueella Satakunnassa HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Sasha ry Toimintasuunnitelma 2017

Sasha ry Toimintasuunnitelma 2017 Sasha ry Toimintasuunnitelma 2017 Yleista Aineja rjesto Sasha ry (jatkossa Sasha ) on vuonna 2010 perustettu ja vuonna 2013 rekistero ity Vena ja n ja Ita -Euroopan tutkimuksen maisterivaiheen opiskelijoiden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

FINDRI REF- TECHNOLOGY. Findri Ref-Control. Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus

FINDRI REF- TECHNOLOGY. Findri Ref-Control. Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus Findri Ref-Control Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus Kohteeseen kuin kohteeseen optimoitavat Findri Ref-Control -ohjauskeskukset Oy Yleiskylma -Findri tarjoaa

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 1/5 Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 Yleistä Sääntöjensä mukaisesti Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Edistää ry:n jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto; Toimintasuunnitelma vuodelle Päivitetty

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto; Toimintasuunnitelma vuodelle Päivitetty Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto; Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 Päivitetty 8.2.2019 Toiminta-ajatus Edistää Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista kansainvälisessä

Lisätiedot

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA!

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! VOIKO SOTE-UUDISTUS ONNISTUA? Kyllä voi, mutta vain tietyillä ehdoilla. TEHYN VIISI SOTE-POINTTIA 1. Tavoitteet kirkkaina 2. Johtajuus ratkaisee

Lisätiedot

HAKO-kuntakokeiluhanke. Haminan Työnetsintä-pilotin loppuraportti 2015. Sari Kinnunen ja Kari Partanen. Johdanto

HAKO-kuntakokeiluhanke. Haminan Työnetsintä-pilotin loppuraportti 2015. Sari Kinnunen ja Kari Partanen. Johdanto HAKO-kuntakokeiluhanke Haminan Työnetsintä-pilotin loppuraportti 2015 Sari Kinnunen ja Kari Partanen Johdanto Haminan tyo netsinta pilotin loppuraportin ovat laatineet Haminan tyo llisyyskoordinaattori

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN OMISTAJAOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

KUNTAYHTYMÄN OMISTAJAOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Case: HUS KUNTAYHTYMÄN OMISTAJAOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Kuntamarkkinat 11.9.2019 / hallintojohtaja Lauri Tanner AIEMPI TILANNE JA HAASTEET Jäsenkunnat aktivoituivat Sipilän hallituksen soteuudistuksen kaatumisen

Lisätiedot

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään myöhemmin termiä Seura.

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään myöhemmin termiä Seura. KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksen toiminta-alue on Järvenpään

Lisätiedot

Yhdistys sitoutuu noudattamaan Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteita lasten suojelemiseksi sekä muita liiton antamia toimintaohjeita.

Yhdistys sitoutuu noudattamaan Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteita lasten suojelemiseksi sekä muita liiton antamia toimintaohjeita. TOIMINTASUUNNITELMA 2019 Kotkan Pelastakaa Lapset ry Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja päämäärä Yhdistyksen tarkoituksena ja päämääränä on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODESTA 2018 KITTILÄN KUNNANHALLITUKSELLE

SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODESTA 2018 KITTILÄN KUNNANHALLITUKSELLE SOSIAALIASIAMIEHEN VUODESTA 2018 KITTILÄN KUNNANHALLITUKSELLE Viite: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAKI... 3 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan

Lisätiedot

Miksi draamatarinoita?

Miksi draamatarinoita? Jouni Piekkari Metropolia AMK/ KAMU - kaveriohjausta maahanmuuttajille -hanke Miksi draamatarinoita? Draaman käytöstä kotoutumisen ja kohtauttamisen välineenä. KAMU-hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan erityisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti torstai 30.7.

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti torstai 30.7. HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti torstai 30.7. SATAA, PAISTAA, SATAA, PAISTAA... Tä nä ä n voi todetä, että ilmässä on ollut väihtelevää pilvisyyttä - meidä n välmiuttämme on testättu 38 sekunnin

Lisätiedot