Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos Kaavaehdotus / Selostus Lauttaniemi rantaasemakaavaehdotus selostus

2 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Sijainti ja nykytilanne 3 2. Aloite 5 3. Tavoitteet 6 4. Nykyinen suunnittelutilanne kaavoitus Päijät-Hämeen maakuntakaava Päijänteen ranta-aluieden osayleiskaava Ali-Marttilan ranta-asemakaava Ranta-semakaavaehdotus Ranta-asemakaavaehdotuksen kuvaus Korttelijako ja tontit Päätökset Vaikutusten arviointi Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön vaikutukset talouteen Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Vaikutukset sosiaalisiin oloihin Alueen suunnittelutyön osalliset Kaavoituksesta tiedottaminen Alustava aikataulu Yhteystiedot 14

3 3 1.Sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue sijaitsee Asikkalan kunnassa, Lempaanharjun jatkeena olevalla niemellä Lauttaniemi nimisen tilan , Simstrand nimisen tilan sekä Pohjukka nimisen tilan alueella. Ranta-alue rajoittuu pohjoispuolella Lempaanpohja ja eteläpuolella Haapainpohja nimisiin lahtiin. Alueella aikaisemmin sijainneen

4 4 sahan varastohalli ja säilytyskatokset toimivat tällä hetkellä veneiden talvisäilytystiloina. Hallin laajuus on 1400 kem2. Alueen itäkulmassa tilalla / Lauttaniemi on asuinkäytössä oleva asuinrakennus, sauna- ja varastorakennuksineen. Tilan / Pohjukka alueella sijaitsee olemassa oleva asuinrakennus sekä saunarakennus. Tila / Simstrand muodostuu kahdesta palstasta Särkijärventien molemmin puolin. Tien itäpuoleisella osalla on loma-asuinkäytössä oleva rakennus. Alueen laajuus on n. 3,7 ha. Olemassa oleva asuinrakennus / Lauttaniemi Alueelle johtavan maantien, Särkijärventien, pääte kääntöpaikkoineen johtaa suunniteltavalle alueelle. Itse tiealue on rajattu kaav-alueen ulkopuolelle. Kääntöpaikalta jatkuu rasitteena yksityistie niemen kärjessä sijaitseville asuin- ja loma-asuntokiinteistöille sekä rantaan Haapainpohjan puolelle. Lempaanpohjan puolella sijaitsevalla laiturialueella on kesäasukkaiden laituripaikkoja.

5 5 Olemassa olevat rakennukset / Pohjukka Venelaituri 2. Aloite Aloite ranta-asemakaavan laatimiselle on tullut yksityisiltä maanomistajilta.

6 6 3. Tavoitteet Ranta-asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa uusien loma-asuntojen toteuttaminen suunniteltavalla alueella olemassa olevan rakennusoikeuden puitteissa. 4. Nykyinen suunnittelutilanne 4.1. Kaavoitus Päijät-Hämeen maakuntakaava Maakuntakaava on maakuntavaltuuston hyväksymä ja Ympäristöministeriö on vahvistanut Päijät-Hämeen maakuntakaavan Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu tärkeälle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle (pv). Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vähennä pohjaveden määrää tai heikennä pohjaveden laatua. Erityistä huomiota tulee kiinnittää pohjavesien suojeluun. Ennen mitään pohjavesiolosuhteita mahdollisesti muuttavia toimenpiteitä on kunnan ympäristöviranomaiselle sekä alueelliselle ympäristökeskukselle varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta

7 Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava, jonka Hämeen ympäristökeskus on vahvistanut. Suunnittelualueelle on pääosin osoitettu osayleiskaavassa loma- ja matkailupalvelujen alue (RM). Alueen rakennusoikeus on 3000 kem². Alueen toteuttaminen edellyttää yleiskaavaa tarkemman suunnitelman laatimista, jossa määritellään alueen yksityiskohtainen maankäyttö ja rakennusoikeus. Alue sijaitsee kulttuurimaisema-alueella (ku). Se perustuu vuoden 2005 MARYkulttuurimaisema-alueinventointeihin; Särkijärven kylän kulttuurimaisema. Alueella tulee uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen sopeuttaa kyläkuvaan ja ympäröivään rakennuskantaan. Alueen rakentamisperinnettä tulee noudattaa ja alueen kyätiet ja raitit tulee säilyttää alueen luonteelle ominaisena. Avoimet peltoalueet tulee jättää rakentamiselta vapaaksi. Lauttaniemi on merkitty ranta-osayleiskaavassa vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle (pv), kts. maakuntakaavan tekstiosa. Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavasta Ali-Marttilan ranta-asemakaava Pohjukka niminen 10:114 tila sijaitsee osittain alueella, jolla on voimassa oleva Ali-Marttilan ranta-asemakaava. Kaava-alueen raja halkaisee tilan. Tila on osittain merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Aluetta koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset: Kaavamerkinnät: M Maa- ja Metsätalousalue: Metsänhoitotoimenpiteet tulee suorittaa maisemalliset näkökohdat huomioiden

8 8 Yleiset määräykset -Kaavassa esitettyjen rakennuspaikkojen lukumäärää ei saa ylittää -Rantakaava-alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla muodoltaan, materiaaliltaan ja väriltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia. Rakennuspaikkojen rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena. Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuusto. -Rakennusten sokkelikorko tulee olla vähintään m N60 -Sauna-, pesu,-ym. Jätevesien maahan imeyttämiseksi on rakennettava tarpeelliset laitteet, joiden vähimmäisetäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta on vähintään 20 m. Ote Ali-Marttilan ranta-asemakaavasta

9 9 4.2 Ranta-asemakaavaehdotus Ranta-asemakaavaehdotuksen kuvaus Tässä ranta-asemakaavaluonnoksessa esitetään, Lauttaniemi nimisen tilan Särkijärventien luoteenpuoleisesta osasta ja Simstrand nimisen tilan Särkijärventien luoteenpuoleisesta osasta sekä Pohjukka nimisestä tilasta muodostetaan kortteli 402. Lauttaniemi nimisen tilan Särkijärventien kaakonpuoleisesta osasta muodostetaan kortteli 403. Särkijärventie on rajattu kaava-alueen ulkopuolelle Korttelijako ja tontit Korttelissa 402 on neljä tonttia seuraavasti: Tontti 1: R-1 Loma-ja matkailupalveluiden alue. Alueelle voidaan sijoittaa loma-ja matkailupalveluiden tarvitsemia huolto-, varasto ja talousrakennuksia sekä lisäksi kaksi enintään 150 k-m² suuruista, 1 ½ kerroksista loma-asuntoa vierasmajoineen sekä saunaja talousrakennuksineen. Vierasmajan kerrosala saa olla korkeintaan 30 k-m² ja saunan korkeintaan 25 k-m². Kunkin loma-asunnon rakennusten enimmäislukumäärä on korkeintaan viisi ja yhteenlaskettu kerrosala korkeintaan 250 k-m². Saunan etäisyyden on oltava vähintään 20m keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Suuremmat saunarakennukset, joiden kerrosala saa olla korkeintaan 35 k-m² tulee rakentaa vähintään 30m etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Lomaasuinrakennuksen, vierasmajan sekä talousrakennusten etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m. Tontilta puretaan olemassa olevat säilytyskatokset. Veneiden talvisäilytyskäyttöön jää 1400 k-m2 laajuinen varastohalli. Olemassa oleva rakennusoikeus on 3000 k-m² ja se muutetaan 2450 k-m²:iin. Tontti 2: RA-1 Tämä tontti on Simstrand nimisen tilan ranta-alue ja sille osoitetaan talousrakennuksille tarkoitettua rakennusoikeutta 50 k-m². Tontti 3: RA-1 Loma-asuntojen alue. Tälle alueelle osoitetaan omarantainen lomaasuntokäyttöön tarkoitettu 3550 m² suuruinen tontti. Alue on tarkoitettu loma-asuntojen alueeksi. Alueelle saa rakentaa yhden kerrosalaltaan enintään 150 k-m² suuruisen 1 ½ kerroksisen loma-asunnon ja vierasmajan sekä sauna- ja talousrakennuksia. Vierasmajan kerrosala saa olla korkeintaan 30 kem² ja saunan korkeintaan 25 k-m². Rakennusten enimmäislukumäärä on korkeintaan viisi ja yhteenlaskettu kerrosala korkeintaan 250 k-m². Saunan etäisyyden on oltava vähintään 20m keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Suuremmat saunarakennukset, joiden kerrosala saa olla korkeintaan 35 kem² tulee rakentaa vähintään 30m etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Loma-asuinrakennuksen, vierasmajan sekä talousrakennusten etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m. Tontti 4: RA-1 Loma-asuntojen alue. Tälle alueelle osoitetaan omarantainen lomaasuntokäyttöön tarkoitettu 8474 m² suuruinen tontti Tontilla sijaitsee olemassa oleva asuinrakennus 55,0 k-m² sekä saunarakennus 21.0 k-m² yht. 76,0 k-m². Kaavamääräykset kuten tontilla 3, kaikkien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala enintään 250 k-m². Korttelissa 403 on kaksi tonttia seuraavasti: Tontti 1: RA-1 Loma-asuntojen alue. Tontilla sijaitsee 55 k-m² suuruinen lomaasuntokäytössä oleva saunarakennus. Rakennuksen saa korvata saman suuruisella 1 kerroksisella loma-asuinrakennuksella / saunarakennuksella rakennusrajojen puitteissa.

10 10 Tontti 2: AO/1 Erillispientalojen alue. Tontilla sijaitsee olemassa oleva asuinrakennus sekä talousrakennus ja sauna yhteispinta-alaltaan 200 k-m². Alueelle saa rakentaa 1 ½ kerroksisen erillispientalon sekä sauna- ja talousrakennuksia. Rakennusten kokonaiskerrosala saa olla enintään 204 k-m² ja enimmäilukumäärä viisi. Uusien RA-1 alueiden (kortteleissa 402 ja 403) rakennusoikeudet toteutetaan olemassa olevan RM rakennusoikeuden 3000 k-m² puitteissa. Purettavia katoksia Veneiden säilytyshalli Liitteenä kaavakartta ja kaavamääräykset.

11 Päätökset Kunnanhallitus on päättänyt ranta-asemakaavan laatimisen vireilletulosta kokouksessaan sekä alueen laajentumisen jälkeen. 5. Vaikutusten arviointi 5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön. Laadittavan ranta-asemakaavan alue sijaitsee niemessä, jossa on ranta-osayleiskaavan mukaisia olemassa olevia loma-asuntoja sekä vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia. Alueella on tarkoitus purkaa veneiden säilytykseen tarkoitettuja katoksia uudelle loma-asuntopalstalle varattavalta alueelta (RA-1), jonka laajuus on m2. Kokonaisuudessaan ranta-asemakaavaluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa suunniteltavalle alueelle uusia loma-asuntoja. Alueen nykyinen käyttö ja laajuus huomioiden arvioidaan lisärakentamisen ja katosten purkamisen myötä muutoksien rakennettuun ympäristöön olevan vähäisiä ja maisemallisestii korjaavia. Pohjukan tilan 10:114 osalta on kyse Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutoksesta. Alueella sijaitsevat asuinrakennus ja saunarakennus säilytetään. Ranta-asemakaava mahdollistaa yhden loma-asunnon rakentamisen alueelle. Säilytettävien rakennusten ja uuden lomaasunnon yhteiskerrosala, talousrakennuksineen on 250 k-m² Rakennuspaikan etäisyys rantaviivasta on n. 80 m. Rakennuspaikan lisäys ei muuta oleellisesti voimassaolevan rantaasemakaavassa vahvistettua rakennuspaikkojen määrää rantaviivakilometriä kohden. Alue sijaitsee ranta-osayleiskaavan kulttuurimaisema-alueella ku. Alueella tulee uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen sopeuttaa kyläkuvaan ja ympäröivään rakennuskantaan. Alueen rakentamisperinnettä tulee noudattaa ja alueen kylätiet ja raitit tulee säilyttää alueen luonteelle ominaisena. Alue on osa Asikkalan kulttuuriympäristöohjelman (Tulonen 1998) Särkijärven aluetta. Ohjelmassa on mainittu maisemallisesti tärkeä näkymä nykyisen vierasvenesataman alueelta luoteeseen Lempaanpohjan suuntaan. Rantakaavassa tullaan rajoittamaan laajojen varastohallien tai katoksien rakentaminen Särkijärventien luoteen puoleiselle alueelle. Asikkalan rakennusinventointi (Ahola 2006) ja Hämeen ympäristökeskuksen rakennusinventointi julkaisussa 108/2006 mainitaan kulttuurihistoriallisesti tärkeä rakennus Päijänlinna, funktionalistinen huvila. Rapattu rakennus on seudun ensimmäisiä kivitaloja ja yksi harvoista vastaavan tyylisistä rakennuksista Päijät-Hämeen maaseudulla. Rakennus sijaitsee omalla tontillaan lähempänä niemen kärkeä, joka ei rajoitu suunniteltavaan alueeseen Vaikutukset palveluihin ja virkistäytymiseen Alueella sijaitsevat veneiden säilytys- ja laituripalvelut säilyvät ja niitä pyritään parantamaan lisäämällä huolto- ja talousrakennuksia vaikutukset tekniseen huoltoon Alueella ei ole laajaa kunnallistekniikkaa

12 Vaikutukset liikenteeseen Alue tukeutuu olemassa olevaan tieverkostoon. Alueelle johtaa Särkijärventie niminen maantie. Tämä kylätie jää ennalleen. Liikennöinti venepaikoille säilyy ennallaan. Venesäilytystilojen liikenne keskittyy kevääseen ja syksyyn. Osan alueesta muuttuessa lomaasuntokäyttöön arvioidaan kevään ja syksyn liikenteen vähentyvän. Uusien loma-asuntojen aiheuttama liikenteen lisäys arvioidaan vähäiseksi. 5.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutusten arvioidaan olevan myönteisiä. Entisen sahan poistuvien katosten tilalle tulee loma-asuntorakentamista. Esitetyn laajuisen loma-asuntorakentamisen ei myöskään katsota vaarantavan maakuntakaavaan merkittyä pohjavesialuetta. 5.3 Vaikutukset talouteen Ei vaikutuksia 5.4 Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Alue sijaitsee pohjavesialueella pv. Alueella aikaisemmin toteutetun kaltaisen lomaasuntorakentamisen ei katsota aiheuttavan pohjavesien pilaantumisvaaraa. Alue huomioidaan kaavamääräyksissä. Ei vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, ihmisten elinoloihin tai ympäristön puhtauteen. 5.5 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin Alue on olemassa olevaa, pääosin loma-asuntokäytössä olevaa aluetta. Kaavaehdotuksen mukainen täydentävä rakentaminen sopii alueelle. 6. Alueen suunnittelutyön osalliset Osallisia ovat kunnan hallintokunnat -tekninen lautakunta -ympäristölautakunta alueen maanomistajat, rajanaapurit tienhoitoyhdistys viranomaiset - Hämeen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY), ympäristö ja luonnonvarat vastuualue - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) liikenne ja infrastruktuuri vastuualue - Liikennevirasto

13 13 - Päijät-Hämeen liitto - Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo - Päijät-Hämeen pelastuslaitos - PHSOTEY ympäristöterveyskeskus alueella toimivat yhdistykset: Asikkalan luonnonystävät ry Em. tahoille lähetetään kaavaluonnos tutustumista varten. 7. Kaavoituksesta tiedottaminen Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta sekä kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävillä olosta ja kaavan vahvistumisesta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdessä ja kunnan Internet-sivuilla 7.1 Kaavoitustyön aloittaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla. Kaavahankkeesta lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö ja kaavoitusassistentti. Osalliset voivat jättää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään suunnittelutyön aikana. 7.3 Kaavan laatimisvaiheen kuuleminen Kaavan valmisteluaineisto, kaavaluonnos, asetetaan nähtäville kunnan ilmoitustaululle 30 päivän ajaksi. Tänä aikana osallisilla on mahdollisuus jättää luonnoksesta mielipiteitä kirjallisesti tai suullisesti. Kaavan valmisteluaineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan omilta hoitokunnilta. 7.4 Kaavaehdotus Kaavan valmisteluaineisto tarkistetaan saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta kaavaehdotukseksi, joka asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan omilta hoitokunnilta. Kunnan jäsenet osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Muistutuksen tehneille ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto jätettyyn muistutukseen. saadut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kunnassa ja tarvittaessa järjestetään neuvotteluja. 7.4 Kaavan hyväksyminen Ranta-asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kaavasta on mahdollista valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 7.5 Viranomaisyhteistyö Neuvotteluun kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaan asia saattaa koskea. Ensimmäinen työneuvottelu kaavoituspäällikön, maanomistajan ja kaavan laatijan välillä käytiin ja toinen työneuvottelu alueen laajenemisen jälkeen

14 14 Kaavaluonnoksen valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot osallisilta viranomaisilta. Kaavatyön aikana pidetään tarpeen mukaan työneuvotteluja viranomaisten kanssa. 8 Alustava aikataulu 2014 helmi-maaliskuu Perusselvitykset, pohjakartan laatiminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ja nähtäville asettaminen 2014 touko-kesäkuu Kaavaluonnoksen laatiminen ja nähtäville asettaminen 2014 heinä-syyskuu viranomaisneuvottelu, valmisteluvaiheen kuulemisaineisto, vastineet 2014 joulukuu-2015 helmikuu Kaavaehdotuksen laatiminen ja nähtäville asettaminen 2015 maalis-huhtikuu Vastineiden antaminen, mahdolliset tarkistukset asiakirjoihin 2015 touko-kesäkuu Kaavan hyväksymiskäsittely 9 Yhteystiedot Asikkalan kunta Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola Asikkalan kunta, Asikkalantie 21 PL 6, VÄÄKSY Kaavoitusassistentti Sini Utriainen Asikkalan kunta, Asikkalantie 21 PL 6, VÄÄKSY Arkkitehtitoimisto Max Tenhunen Oy Arkkitehti Max Tenhunen Överbyntie 16 E Kirkkonummi

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3 5.

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 8.9.2014 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno 2:55) JA VILLA-PIVO

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY täyd. 22.4.2015 10.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-TENHETYN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Koskien ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2015 P22621 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka 2.3.2015 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy 10.2.2013 päivättyyn ja 30.5.2013 korjattuun Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysaluetta koskevaan ranta-asemakaavakarttaan 1. PERUS- JA

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 (15) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Paananen / Järvinen Sisällysluettelo ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 n sisältö ja tarkoitus... 1 2 Suunnittelu- ja vaikutusalue...1 2.1 Eteläinen

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KIVIKON ASEMAKAAVA Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KAAVASELOSTUS Luonnos 7.10.2014 (kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusta laadittaessa)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot