ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 Osallismis ja arviointisuunnitelma

2 Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. a täydennetään suunnittelun edetessä tarpeen mukaan ja se on nähtävillä kunnantalolla ranta-asemakaavan muutoksen valmistelun ajan. ASIKKALAN KUNTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vähä-Äiniön kylässä tilojen 3:235, Ulappakari 3:236, 3:237, 3:238 ja 3:162 alueella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Arkkitehtuuritoimisto Hämeenkatu Lahti p

3 I SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 1 2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 2 3 SUUNNITTELUTILANNE Maakuntakaava Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava Vanhakartanon ranta-asemakaava Suunnittelutyössä käytettävät aineistot VAIKUTUSALUE ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET OSALLISET OSALLISTUMISSUUNNITELMA 10 8 ALUSTAVA AIKATAULU 11 9 YHTEYSTIEDOT 12 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4 Arkkitehtuuritoimisto 1(12) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄHÄ-ÄINIÖN KYLÄSSA TILOJEN 3:235, 3:236, 3:237, 3:238 JA 3:162 ALUEELLA 1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Kyseessä on ranta-asemakaavan muutos Asikkalan kunnassa, Vähä-Äiniön kylässä tilojen 3:235, 3:236, 3:237, 3:238 ja 3:162 alueella. Kaavoitustyö on käynnistynyt maanomistajien toimesta syksyllä Kaavamuutosalue sijaitsee Asikkalan kunnassa Vähä-Äiniön kylässä noin 20 km Vääksystä pohjoiseen Päijänteen rannalla. Muutos koskee osaa Vanhakartano 3:162, Niemistön kärki 3:54, Raijanmaa 3:147, Paskoranta 3:148 ja Hoilonpohja 3:149 alueelle laadittua Vanhakartanon rantakaavaa, jonka on hyväksynyt Asikkalan kunnanvaltuusto päätöksellään ja vahvistanut Hämeen ympäristökeskus Kaavamuutosalueen sijainti on esitetty kuvassa 1 Kuva 1. Kaavamuutosalueen sijainti osoitettu likimäärin punaisella ympyrällä. / Lähde Asikkalan karttapalvelu,

5 2(12) 2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET Kaavamuutos koskee tilan Vanhakartano 3:162 ranta-aluetta, joka on kaavassa osoitettu lomarakentamisen korttelialueeksi. Korttelialueeseen kuuluu kymmenen rakennuspaikkaa. Kaavassa on määrätty rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten suurimmaksi kerrosalaksi 120 m2. Rakennuspaikoista läntisin on rakennettu. Kaava on hyväksytty Asikkalan kunnanvaltuustossa ja vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa II kerroksisten, rakennusoikeudeltaan enintään 250 k-m2 loma-asunnon rakentaminen. Tavoitteena on myös tarkastella yhteisalueiden kulkuyhteyksien järjestämistä maasto-olosuhteet huomioiden. Kuva 2 on ote muutoksen kohteena olevasta kaavasta ja kuvassa 3 on voimassa olevan ranta-asemakaavan merkinnät ja määräykset. Kuva 2 Ote alkuperäisestä kaavasta. Kaavamuutosalue merkitty punaisella

6 3(12) KAAVAMERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄKSET 3 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee Korttelin ja alueen raja 1, Ohjeellinen rakennuspaikan raja Korttelin numero, rakennuspaikan numero Suurin sallittu kerrosala neliömetreinä Rakennusala, jolle rakennukset rantasaunaa lukuunottamatta on sijoitettava S Säilytettävä rakennus Luonnontilassa säilytettävä alue, jolla on pysytettävä nykyinen puusto ja lisäksi tarvittaessa istutettava näkösuojaa antavaa kasvillisuutta. RA RA-1 AM M Loma-asuntojen korttelialue: Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, yhden perheen käyttöön tarkoitetun loma-asunnon sekä enintään 20 m2 suuruisen saunarakennuksen, joiden yhteiskerrosala on enintään rakennusalaan merkityn kerrosalan suuruinen. Loma-asunto on sijoitettava vähintään 30 metrin ja erillinen saunarakennus 20 metrin päähän rantaviivasta. Rakennuspaikoille tulee tehdä ensisijaisesti kuivakäymälät kunnan viranomaisten hyväksymällä tavalla. Loma-asuntojen korttelialue: Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, yhden perheen käyttöön tarkoitetun loma-asunnon sekä enintään 20 m2 suuruisen saunarakennuksen, sekä erillisen enintään 20 m2 suuruisen aittarakennuksen, joiden yhteiskerrosala on enintään rakennusalaan merkityn kerrosalan suuruinen. Loma-asunto sekä aittarakennus on sijoitettava vähintään 30 metrin ja erillinen saunarakennus 20 metrin päähän rantaviivasta. Rakennuspaikoille tulee tehdä ensisijaisesti kuivakäymälät kunnan viranomaisten hyväksymällä tavalla. Maatilojen talouskeskusten korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa säilytettävien rakennusten lisäksi yhden enintään 180 m2 asuinrakennuksen sekä maatalouden tuotanto ja varastorakennuksia. Päärakennus ja talousrakennukset on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän rantaviivasta. Rakennuspaikalle tulee tehdä vesihuolto ja viemäröinti kunnan viranomaisten hyväksymällä tavalla. Maa- ja metsätalousalue Alueelle saa rakentaa vain välttämättömiä maa- ja metsätalouden harjoittamista palvelevia rakennuksia ja laitteita. (YK) M-1 VL Metsä-alue, jolla nykyinen puusto on pääosin säilytettävä, siten että niemialueen maisemakuva ei muutu oleellisesti. Yhteiskäyttöinen lähivirkistysalue (YK) LV Yhteiskäyttöinen venevalkama, joka on varattu kortteleiden RA 6-8 yhteiskäyttöön. Venevalkama-alueelle saa rakentaa enintään 20 m2 suuruisen saunarakennuksen, joka on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän rantaviivasta. pv2 Vedenhankintaan soveltuva pohjavesiialue. Osa-alueella rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 (pohjaveden muuttamiskielto) ja 22 (pohjaveden pilaamiskielto) Loma-asuntojen rakennuspaikoille on rakennettava vähintään 20 m päähän rannasta sauna- ja pesuvesien maahan imeyttämiseksi tarpeelliset hiekkasuodattimilla varustetut imeytyskaivot. Pohjavesialueella sijaitsevilla rakennuspaikoilla pesuvedet tulee käsitellä maasuodattimissa tai johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle Kaava-alueen pohjoisosassa Pitkänsupanharju-kelventeen harjujen suojeluohjelmaan kuuluvalla alueella ei sallita maa-aineksen ottoa eikä harjun muotoa saa oleellisesti muuttaa Loma-asuntoalueilla rakennusten ulkopinnan väreinä on käytettävä maastoon soveltuvia värisävyjä. Metallipintaisten katemateriaalien käyttö on kielletty. Kuva 3. Alkuperäisen kaavan merkinnät ja määräykset

7 4(12) 3 SUUNNITTELUTILANNE 3.1 Maakuntakaava Kaavamuutosalue kuuluu hyväksyttyyn ja vahvistettuun Päijät-Hämeen maakuntakaavaan. Maakuntakaavan mukaan suunnittelualue jää pohjaveden suojelualueen (pve) ulkopuolelle. Kuvassa 4 on ote maakuntakaavasta Kuva 4. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta, jossa kaava-alueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. (Lähde 2006/ lainvoimainen maakuntakaava 2006

8 5(9) 3.2 Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava Kaavamuutosalue kuuluu Asikkalan kunnanvaltuuston hyvksymään osayleiskaavaan. Osayleiskaava on vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa Kuvassa 4 on ote ranta-alueiden osayleiskaavasta ja kuvassa 5 ja 6 on otteita kaavan merkinnöista ja määräyksistä, jotka vaikuttavat kaavamuutokseen. Kuva 5. Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavasta. (Lähde

9 6(12) 3.1 Kuva 5. Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan merkinnöistä ja määräyksista

10 7(12) Kuva 6. Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan merkinnöistä ja määräyksista

11 8(12) 3.3 Ranta-asemakaava Alueella on voimassa vuonna 1995 hyväksytty ranta-asemakaava tilan 3:162 alueella. Ote ranta-asemakaavasta ja siihen liittyvät merkinnät ja määräykset on esitetty kohdassa Suunnittelutyössä käytettävät aineistot Sunnittelussa hyödynnetään alueelle tehtyjä selvityksiä, olemassa olevaa perustietoa sekä osallisilta ja viranomaisilta saatavie lähtötietoja ja palautteita. Käytettävissa ovat mm. seuraavat aineistot: -Maakuntakaavaa varten laaditut selvitykset -Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan selvitykset 4 VAIKUTUSALUE Kaavamuutosen vaikutusaule on voimassa olevan ranta-asemakaavan alue. 5 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Kaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä laaditut ja käytetyt selvitykset esitellään kaavaselostuksessa, jossa myös esitellään vaikutusten arvioinnin keskeiset tulokset. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt vaikutukset: 1. ympäristövaikutukset 2. yhdyskuntavaikutukset 3. sosiaaliset 4. kulttuuriset 5. muut vaikutukset

12 9(12) Arvioinnin perusteella voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: -ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; -maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; -kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; -alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; -maisemakuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Jos vaikutukset ulottuvat toisen kunnan alueelle, tulee kaavan vaikutuksia selvitettäessä olla tarpeellisessa määrin olla yhteydessä tähän kuntaan. Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta tehtyihin selvityksiin, olemassa olevaan perustietoon, maastokäyntiin, osallisilta ja viranomaisilta saataviin lähtötietoihin ja palautteeseen, sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. Arviointi tehdään sanallisesti asiantuntija-arviona ja selvitys laaditaan osaksi kaavaselostusta. 6 OSALLISET Osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden loma-asumiseen tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään A Kaikki ne, joiden loma-asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: -kaava-alueen ja siihen rajoittuvan maan omistajat -kaava-alueen ja sen vaikustusalueen asukkaat -kaava-alueen ja sen vaikutusalueen elinkeinoharjoittajat ja maanviljelijät B Viranomaiset: - Hämeen ELY-keskus - Päijät-Hämeen maakuntaliitto - Museovirasto / Päijät-Hämeen maakuntamuseo - Päijät-Hämeen liitto - Pelastuslaitos - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä C Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: - alueella toimivat puhelin-, sähkö- ja vesiyhtiöt Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä.

13 10(12) 7 OSALLISTUMISSUUNNITELMA Kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis-ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan Asikkalan kunnan ilmoitustaululla, Seutuneloset-lehdessä sekä kunnan internet-sivuilla. Viereilletulo saatetaan tiedoksi Hämeen ELY-keskukseen Kaavoitustyön aloittaminen ja osallistumis-ja arviointisuunnitelma Kunta tiedoittaa kaavatyön vireilletulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi Asikkalan kunnassa. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta suullisesti tai kirjallisesti. Kaavoituksen kuluessa pidetään viranomaisneuvottelu, johon kutsutaan Asikkalan kunnan edustajat, maanomistajat, kaava laativa konsultti ja ne viranomaiset joiden toimialaa asia koskee. Kaavaluonnos Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, ja osalliset saavat lausua mielipiteensä luonnoksesta. Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotus Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, ja osalliset voivat antaa ehdotuksesta muistutuksensa. Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. Tarvittaessa kaavaehdotuksesta pidetään viranomaisneuvottelu, johon kutsutaan Asikkalan kunnan edustajat,maanomistajat, kaavaa laativa konsultti ja ne viranomaiset joiden toimialaa asia koskee.

14 11(12) 8 ALUSTAVA AIKATAULU Työn käynnistäminen 9 / 2012 Työn aloittaminen, lähtöaineiston koonti, työn sisällöstä sopiminen, maastokäynti, osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen. Pohjakartan tarkistus 9-12 / 2012 Vireillekuulutus 12 / 2012 Kaavamuutos kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma astetaan nähtäville Kaavaluonnos 2 / 2013 Lähtöaineiston ja olemassa olevan rantakaavan pohjalta laaditaan luonnos ranta-asemakaavan muutokseksi. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville. Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot Kaavaehdotus 3/ 2013 Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan ehdotus rantaasemakaavan muutokseksi. Ehdotus asetetaan nähtäville. Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot Kaavan hyväksyminen 5/ 2013 Kaavaehdotuksen käsittely Asikkalan kunnanhallituksessa ja -valtuustossa

15 12(12) 9 YHTEYSTIEDOT Lisätietoa kaavoituksesta antavat ja palautetta vastaanottavat: Kaavaa laativa konsultti: Arkkitehtuuritoimisto : Kirsti Sintonen p : Kaavoitusinsinööri Samuli Kantola p

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 25.11.2013 KAAVA NRO

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

14.05.2012. osa, Sirkka

14.05.2012. osa, Sirkka 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnano osa, Sirkka Levin asemakaava-alueen korttelin 503 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ilmakuva suunnittelualueelta (2006) 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA Valtuusto 10.4.2012 10 1 HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA RANTAOSAYLEISKAAVA ON TULLUT VOIMAAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ 25.6.2012 111 LUKUUNOTTAMATTA TILOJA: SUVIRANTA 419-7-1, HONKALA 423-1-94,

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot