Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 1 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 j ä s e n i s t ö 1 4 H A L L I N T O 1 6 TA L O U S 2 3 S U O M E N M U S E O L I I T O N J Ä S E N E T 1

2 85-vuotiasta Suomen museoliittoa juhlittiin Valtakunnallisilla museopävillä Porissa toukokuussa ja 85-vuotisjuhalseminaarissa joulukuussa Suomen kansallismuseossa. Kuva ylimpänä Suomen museoliiton perustamiskokouksesta, keskellä Ylioppilaskunnan Laulajien kvartetti kohottaa maljan juhlivalle Museoliitolle juhlaseminaarin vastaanotolla (Kuva: Jaana Rytkönen). alla Museopäivin osallistujia Porin kaupungin tarjoamalla illallisella Porin taidemuseossa. Kuva: Pentti Pere, Satakunnan museo. 2

3 Edunvalvonta Suomen museoliiton ydinarvot ovat sivistyksen kunnioittaminen, historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen sekä kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville. Visiona on elinkelpoinen ja korkeatasoinen, muutokset hallitseva ja koko Suomen kattava museoalan palveluverkosto. Museoliitto edustaa suomalaista museolaitosta jäsenistönsä valtuuttamana ja käyttää sen ääntä. Tavoitteena on tuoda jäsenten tietoon alan tulevaisuuteen vaikuttavat ajankohtaiset muutokset ja varmistaa, että museoalan tavoitteet ovat päättäjien tiedossa riittävän aikaisessa vaiheessa. Liitto toimii yhteistyö- ja keskustelukumppanina ratkaistaessa museoihin ja kulttuuriperintöön liittyviä asioita. Se pyrkii edistämään kansallisten ohjelmien toteutumista museoissa ja museoiden huomioon ottamista yhteiskuntapoliittisissa ohjelmissa. (Strategia ) Vuosi 2008 oli Museoliiton 85. toimintavuosi. Liiton perustava kokous pidettiin Kansallismuseossa Juhlavuotta vietettiin työn merkeissä teemalla Museo tekee meille hyvää. Museolehdestä julkaistiin ylimääräinen numero, jossa esiteltiin liiton koulutustoimintaa, yhtä keskeisintä toimintamuotoa aina perustamisesta lähtien. Karttakeskuksen Suomen 100 -julkaisusarjaan toimitettiin suomalaisia museoita esittelevä osio ja Suomen Tammi -hankkeen päätökseksi julkaistiin Wihurin säätiön tuella museopedagogiaa käsittelevä julkaisu, Kulttuuriperintö ja oppiminen. Juhlaseminaari pidettiin Kansallismuseon tiloissa Esitelmät käsittelivät museota hyvinvoinnin ja terveyden lähteinä. Seminaarin jälkeiselle juhlavastaanotolle Museoliiton toimistoon oli kutsuttu runsas joukko jäsenten ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Toimintavuoden keskeisiä edunvalvontatoimia olivat osallistuminen opetusministeriön Vosseurantaryhmän, Kulttuuriviennin valmisteluryhmän ja Kansallisen digitaalisen kirjaston ohjausryhmän sekä Museoviraston Kulttuuriperintöasiain neuvottelukunnan työhön. Liitto on edustettuna museoalan asiantuntijana myös muutamissa jäsenten hallintoelimissä. Opetusministeriölle annettiin lausunnot Luston ja Saran säilyttämisestä maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa, missä yhteydessä ministeriölle ilmaistiin myös huoli erikoismuseoiden taloudellisesta tilanteesta. Muita lausuntoja annettiin mm. Kulttuurisetelin verovapaudesta, Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytyksestä, Työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin, Valokuvat kotona - yksityisten lehtikuvaajien hallussa olevan aineiston säilymisestä, Museoviraston aluehallinnon kehittämisestä, Äänitteille tallennettujen esitysten suoja-ajan pidentämisestä, Euroopan komission Vihreästä kirjasta, jossa komissio kehotti jäsenmaita terästämään toimia digitoitujen aineistojen tuomiseksi eurooppalaisten ulottuville opiskelu-, tutkimus- ja vapaa-ajan tarkoituksiin, Yliopistolain uudistamisesta, jossa kiinnitettiin huomiota yliopistollisten museoiden asemaan, Opetusministeriön kulttuuripolitiikan kehittämisstrategiasta ja Radioyhtiöiden tekijänoikeuden suojasta, jossa toivottiin museoille käyttöoikeuksia aineistoihin. Eduskunnalle annettiin lausunto valtion tulo- ja menoarvioesityksestä ja tehtiin aloite kunnallisten museoiden sisällyttämisestä uudistettavaan Lahjoitusten verovähennysoikeutta koskevaan verolain muutokseen sekä vähennyskelpoisen lahjasumman korottamisesta. Kuntien ja Kuntaliiton huomiota kiinnitettiin siihen, että valtionosuuslainsäädännön uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa museoiden valtionosuuksia oli nostettu noin 5 milj. eurolla, mutta vos-seurantaryhmän tekemän selvityksen mukaan kunnat eivät ole kohdistaneet kasvua museoiden toimintaan, vaan sillä oli kompensoitu lähinnä museoiden kasvaneita vuokra- ja palkkakustannuksia. Samoin kiinnitettiin kuntien huomiota siihen, että Museoliiton tekemän selvityksen mukaan KUVA KARI JÄMSÉN 3

4 kuntien perimä kiinteistövero kohtelee yksityisiä museoita eriarvoisesti ja toivottiin veron määrittämistä 0 %:ksi. Syksyn kunnallisvaalien alla puoluetoimistoilta tiedusteltiin yhdessä orkesteri- ja teatterijärjestön kanssa millä tavoin puolueiden vaaliohjelmissa kulttuurilaitokset on otettu huomioon. Samoin yhdessä tehtiin kulttuuriministeri Wallinille ehdotus siitä, että opetusministeriö seuraisi eduskunnan hyväksymän verottoman kulttuurisetelin vaikutusta kulttuurilaitosten kävijämääriin. Veikkauksen edunsaajatahojen kanssa tavattiin opetusministeriön kulttuuripolitiikan osaston ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja keskusteltiin veikkausvoittovarojen jakoperusteista ja veikkausvoittovarojen tulevaisuudesta kulttuurin rahoituksen näkökulmasta. Museoliiton hallitus päivitti strategiaansa keväällä Berliinissä sekä uudelleen syksyllä Helsingissä järjestetyissä kokouksissa. Toimintaympäristön muutosten osalta todettiin ympäristön tilaan kohdistuvan yleisen huolen vaativan myös museoita kiinnittämään kestävän kehityksen periaatteisiin suurempaa huomiota. Tämä päätettiin ottaa huomioon myös liiton strategisissa tavoitteissa ja toiminnassa. Pääsihteeri osallistui lisäksi Uudenmaan liiton kulttuuristrategiaa 2015 valmistelevan työryhmän työhön ja on Euroopan museoliittojen verkoston, NEMO:n, Network of European Museum Organisations, hallituksen jäsen. Viestintä Suomen museoliiton viestinnän tavoitteena on edistää ja kehittää museoalan tiedonvälitystä, toimia museoalan monipuolisena tiedonlähteenä, kohentaa alan näkyvyyden kautta myönteistä kuvaa museoalan ammatillisuudesta ja osaamisesta sekä toteuttaa erityisteemoihin liittyviä markkinointi- ja viestintähankkeita. Toiminta-alueesta vastasi vs. tiedottaja Jaana af Hällström saakka ja tiedottaja Janne Saavalainen 1.8. alkaen. M u s e o a l a n s i s ä i n e n v i e s t i n t ä Museoliiton sisäisen viestinnän välineitä ovat verkkosivut, Museoposti-lista, jolle oli vuoden loppuun mennessä rekisteröitynyt 2405 käyttäjää, sekä jäsenlehti Julius, joka ilmestyi vuoden aikana 9 kertaa. Juliuksen pääpaino on museoalan koulutustilaisuuksista tiedottamisessa ja alan ajankohtaisissa uutisissa. Liiton verkkosivuilla kerrotaan Museoliiton toiminnasta, koulutuksesta, projekteista, alan ajankohtaisista uutisista sekä avoimista työpaikoista. Museoliitto.fi-sivustosta vastasi tiedottaja. Museoiden käyttöön viestinnän työkaluksi Jaana af Hällström toimitti oppaan Viesti museosi näkyväksi, joka on ladattavissa pdf-muodossa www-sivuilta museoliitto.fi/tiedotus. U l ko i n e n v i e s t i n t ä Museoliiton ulkoisen viestinnän välineitä ovat Museo-lehti, näyttelytiedotus, Näyttelyposti-lista ja verkkosivut sekä Museoliiton koordinoima Museoviikko-tapahtuma, Museojulkaisukilpailu ja Museoliiton oma julkaisutoiminta. Lisäksi osallistuttiin Turun ja Helsingin kirjamessuille museoosastolla. Museoliiton suurelle yleisölle suunnatuista verkkosivuista museot.fi ja museums.fi vastasi pro- 4

5 jektisuunnittelija Jaana Rytkönen. Museot.fi-sivustolta löytyy tietoa museoalasta, kattava museohakupalvelu sekä näyttelykalenteri. Englanninkielinen museums.fi tarjoaa tietoa suomalaisista museoista muun muassa ulkomaisille matkailijoille. Museoiden vuoden 2008 näyttelytarjonnasta tiedotettiin tammikuussa medialle. Samalla liiton verkkosivuilla julkaistiin pdf-muodossa koosteet ja kuukausittainen kalenteri näyttelyistä ja tapahtumista. Aikaisempina vuosina järjestetystä tiedotustilaisuudesta luovuttiin samoin Museovuosi- printtiversiosta. Toimittajat ohjattiin museot.fi-näyttelykalenteripalveluun, josta voi hakea museoiden näyttelytietoja läpi vuoden. Näyttelyiden ja tapahtumatietojen kirjaamisesta ja päivittämisestä vastaavat museot itse. Näyttelykalenterin yhteyteen rakennettiin lainattavat näyttelyt -tietokanta, jossa museot ilmoittavat omaa tuotantoaan olevista lainattavista näyttelyistä. Osoitteessa on listattu näyttelyt paikkakunnan mukaan ja niitä voi hakea vapaalla sanahaulla tai maakunnittain. Vuoden aikana rekisterissä oli keskimäärin 55 lainattavaa näyttelyä. Museorekisteriä kehitettiin esteettömyystietojen osalta. Hankkeesta vastasi Jaana Rytkönen. Osoitteessa voi hakea museokohteita, joihin on esteetön sisäänpääsy kaikkiin museotiloihin tai tiloihin, joissa on esteetön wc, induktiosilmukka, esteetön pysäköinti, kosketeltavia esineitä, lainattava pyörätuoli tai tilattavissa opastuksia erityisryhmille. Museorekisterissä käytettävät kriteerit laadittiin yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa. Museot.fisivuston esteettömyystietopalvelun markkinoitiin tehtiin mikrokuituliina, jota voi käyttää silmälasien tai näyttöpäätteen puhdistukseen. Liinaa jaettiin Helsingin kirjamessuilla suurelle yleisölle ja kansanedustajille joulutervehdyksen kanssa. Museot.fi-sivustoa markkinoitiin medialle vuoden 2009 näyttelytiedotuksen yhteydessä. Mikrokuituliinan ulkoasun suunnitteli graafikko Kirmo Kivelä. Museoliiton toiminnasta tiedotettiin medialle säännöllisesti. Museoliiton tiedottaja toimii toimittajien tietopalveluna näiden museoalaa koskevissa kysymyksissä. Museo tekee meille hyvää! näyttelyt, tapahtumat, museot museohaussa nyt myös esteettömyystiedot Museot.fi-kuituliina tuotettiin museoiden markkinointiin ja myyntiin. M u s e o - l e h t i Jäsenetuna julkaistava Museo-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen (teemana Kokoelmat, 32 s.) ja kolmas numero (Museoammattilaisuus, 32 s.) suunnattiin ensisijaisesti museoissa työskenteleville. Painosmäärät olivat kpl. Kesä- (Museo tekee meille hyvää!) ja talvinumeroita (Tekniikka) jaettiin ilmaisjakeluna museokävijöille. MuseoKesä-lehden (44 s.) painosmäärä oli kpl ja MuseoTalvi-lehden (40 s.) kpl. Lisäksi julkaistiin Museo-lehden erikoisnumero 2B/2008, jonka teema oli liiton 85-vuotinen koulutustoiminta. Lehden painosmäärä oli Yleisönumeroiden suuret painosmäärät rahoitettiin museoiden ilmoituksilla ja museot saivat lehteä omaan markkinointiinsa ilmoituskokoa vastaavan määrän. Museoliitto jakoi MuseoKesä-lehteä Museoviikon avajaistapahtumassa Kampin liikekeskuksessa ja yhteistyökumppani VR jakoi lehden asiakkailleen. Molemmat yleisönumerot lähetettiin myös kansanedustajille ja muille sidosryhmille. Museo-lehden päätoimittajana toimii pääsihteeri ja toimitussihteerinä tiedottaja. Sisältösuunnittelusta vastasi tiedotustyöryhmä, 5 Museo-lehden erikoisnumero käsitteli liiton 85-vuotista koulutustoimintaa.

6 jonka puheenjohtajana toimi Juhani Kostet sekä jäseninä Kalle Kallio, Unto Käyhkö, Laura Luostarinen ja Susanna Pettersson. Syyskuusta 2008 lähtien Petterssonin tilalla jatkoi Merja Herranen. Lehden taittajina toimivat graafikot Kirmo Kivelä ja Inari Savola. Ilmoitusmyynnistä ja yleisölehtien markkinoinnista vastasi toimistosihteeri Helena Piipponen. M u s e o v i i k ko Valtakunnallinen museoviikko oli osa Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden Suomen kansallista ohjelmaa. Museoviikkoa vietettiin teemalla Eurooppalaisuus meissä, Det Europeiska i oss, Heritage of Europe. Museoviikon järjestämiseen osallistui 92 museota 37 paikkakunnalla. Museoviikon avajaistilaisuus järjestettiin Helsingissä Kampin liikekeskuksessa, jossa museot kertoivat teemaan liittyvästä ohjelmastaan ja kutsuivat ohikulkijoita vierailulle museoon. Museoliitto tuotti tilaisuutta varten Key Cardin, kutsukortin, jota jaettiin ohikulkijoille päivän aikana kpl. Kortti oikeutti lahjaan museovierailun yhteydessä Museoviikon aikana. Avajaispäivänä museot jakoivat kutsukorttia mm. Hyvinkäällä, Vantaalla, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa. Museoviikon avajaistapahtuman yhteistyökumppaneina olivat Veikkaus Oy ja markkinointiviestinnässä VR. Museoviikon ohjelma julkistettiin www. museoviikko.fi-sivustolla ja ohjelmasta tiedotettiin medialle kevään aikana valtakunnallisesti. Osallistuvat museot huolehtivat paikallisesta tiedotuksesta. Kooste ruotsinkielisestä ohjelmasta oli Museoliiton ruotsinkielisillä sivuilla. Museoviikon teemaan liittyvistä tapahtumista kerrottiin myös EU:n teemavuoden verkkosivuilla www. vuoropuhelu.fi. Museoviikon juliste lähetettiin osallistuville museoille, jonka lisäksi julistekampanja näkyi VR:n lähijunissa kuukauden ajan alkaen huhtikuun puolivälistä Museoviikon loppuun. Museoviikon avajaistilaisuudesta ja museoiden tapahtumista Museoliiton infopiste Kampin liikekeskuksessa. Kuvat: Jaana af Hällström. Museoviikon avajaisissa Kampin liikekeskuksessa museot ja suuri yleisö kohtasivat toisensa. tehtiin kuvakooste museot.fi-sivustolle. Museoviikon koordinoinnista vastasi Jaana Rytkönen ja markkinointiyhteistyöstä ja -viestinnästä Helena Piipponen. K i r j a m e s s u t Museoliitto osallistui Turun kirjamessuille ja Helsingin kirjamessuille Turussa osastolla mukana olivat Aboa Vetus & Ars Nova, Turun maakuntamuseo, Turun taidemuseo, Wäinö Aaltosen museo ja Forum Marinum, joka vastasi osastosta. Helsingin kirjamessuilla keskusteltiin vanhasta eurooppalaisesta taiteesta ja Museoliiton juhlavuoden teeman mukaisesti kulttuurin hyvää tekevästä vaikutuksesta. Osastolla kirjaesittelyjä järjestivät Helsingin kaupunginmuseo, Lahden kaupunginmuseo sekä Tampereen museot. Osaston myynti kasvoi edellisvuodesta 17 %. Osastolla olivat mukana Ateneumin taidemuseo, EMMA - Espoon modernin taiteen museo, Etelä-Karjalan museo, Helsingin kaupungin taidemuseo, Hel- 6

7 singin kaupunginmuseo, Kuopion museo, Lahden kaupunginmuseo, Mobilia, Nykytaiteen museo Kiasma, Pohjanmaan museo, Sara Hildénin taidemuseo, Sinebrychoffin taidemuseo, Suomen lasimuseo, Taidekeskus Retretti, Tampereen museot, Turun taidemuseo, Vantaan kaupunginmuseo ja Vihdin museo. Messuista vastasi Jaana Rytkönen. Helsingin kirjamessujen yhteydessä museo-osastolla tehtiin asiakaskysely, jossa tiedusteltiin kävijöiltä mikä saa heidät museoon. Kyselyn perusteella 95 % tulee museoon kiinnostavan näyttelyn tai aiheen perusteella. Kyselyn tulos julkaistiin Juliuksessa 8/2008. Helsingin kirjamessuilla museo-osastolla valokuvaaja Kari Hakli esitteli Helsinkivalokuvateosta. Kuva: Jaana Rytkönen. M u s e o j u l k a i s u k i l pa i l u Joka toinen vuosi järjestettävään Museojulkaisukilpailuun osallistui 34 julkaisua. Kilpailun raati valitsi näistä viisi finalistia, jotka raadin jäsen johtaja Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemiasta julkisti Turun kirjamessuilla. Raadin muut jäsenet olivat tiedottaja/toimittaja Titta Baer Suomen kirjastoseurasta, lehtori Satu Ilta Taideteollisesta korkeakoulusta, kulttuuri- ja kuvataideasiantuntija Pirjo Julkunen Triptylon Oy:stä, päätoimittaja Jukka Ruukki Tiede-lehdestä, toimitusjohtaja Jaakko Tapaninen Great Point Ltd:stä ja kustannusjohtaja Päivi Vallisaari Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta. Kilpailuraadin puheenjohtajana oli Heikki Talvitie ja raadin sihteeri projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo. Voittajan valitsi Helsingin Sanomain Säätiön yliasiamies Heleena Savela ja se julkistettiin Helsingin kirjamessuilla. Museojulkaisukilpailun voitti Turun taidemuseon julkaisu Punaste lippude all. Raati myönsi lisäksi kunniamaininnat Helinä Rautavaaran museon julkaisulle Afrikan tähti, Helsingin kaupunginmuseon julkaisulle Helsinki Helsingin alla ja Helsingin Diakonissalaitoksen museon julkaisulle Tohtori Bartramin kalaveitsi ja muita tarinoita. Turun taidemuseon jukaisu Punaste lippude all voitti Museojulkaisukilpailun. Kuva: Janne Saavalainen. J u l k a i s u t Toimintavuonna julkaistiin Soimu 2009 Museoalan puhelinmuistio (84 s.) sekä Patu 2009, Museoalan palvelu- ja tuotehakemisto (44 s.), joka kustannettiin ilmoitustuloilla ja jaetaan Soimun liitteenä. Toimituksista vastasi Helena Piipponen. Suomen museoliiton ja Suomen Tammi -hankkeen yhteistyönä toteutettiin Kulttuuriperintö ja oppiminen -kirja, jossa tuodaan esiin oppimisen, kasvatuksen ja kulttuuriperintöalan asiantuntijoiden kirjoittamien artikkelien kautta kulttuuriperintökasvatuksen hyvien käytäntöjen takana olevia teorioita ja tutkimuksia. Museoliitto sai kirjan julkaisemista varten apurahan Jenny ja Antti Wihurin rahastolta. Kirjan suunnittelusta vastasivat koulutussuunnittelija Leena Tokila ja Heljä 7

8 Järnefelt Opetushallituksesta ja toimituksesta Pävi Venäläinen. Yhteistyössä Karttakeskuksen kanssa julkaistiin kirja Suomen 100 Museot. Teoksen toimittivat Jaana af Hällström ja Jussi Iltanen. Projektisuunnittelija Pauliina Kinasen toimittamalle Museologia tänään julkaisulle (2007) myönnettiin Vuoden museopedagoginen teko palkinto. Palkinnon myönsi Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry. Museoiden käyttöön tuotettiin yhtenäinen Museo-lahjakortti museoiden palvelujen markkinointivälineeksi. Lahjakortilla voi ostaa arvoa näyttelykäynteihin. Sen ajatus on tukea kestävän kehityksen periaatetta museotyössä. Kortin ideoi ja tuotti Helena Piipponen, ulkoasun sunnitteli graafikko Inari Kivelä. Toimittanut Päivi Venäläinen Kulttuuriperintö ja oppiminen Koulutus Suomen museoliiton koulutustoiminnan tavoitteena on tunnistaa ja kartoittaa museoalan kannalta merkittävät osaamistarpeet ja tarjota niiden mukaisesti korkeatasoista koulutusta jäsenmuseoiden henkilökunnalle. Keskeistä on museoasiantuntijoiden ammattitaidon kehittäminen, monipuolistaminen ja tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutusta tuotetaan useiden eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi koulutussuunnittelija Leena Tokila. Hän toimi myös kasv.yo Salla Mäkisen kasvatustieteiden maisterin tutkintoon vaadittavan pakollisen harjoittelun (10 op) ohjaajana. Vuoden 2008 koulutuksen tavoitteena oli museoiden tukeminen yhteiskunnan aktiivisina toimijoina ja paikallisen identiteetin esiintuojina. Suomen museoliiton vuoteen 2013 ulottuvalla strategiakaudella koulutuksen painopistealueita ovat ammatillinen koulutus, projektinhallinta, viestintä ja markkinointi, kulttuurivienti, verkostoituminen, palvelujen tuottaminen ja tietoyhteiskuntataidot. Vuoden päätapahtumia olivat Valtakunnalliset museopäivät Porissa sekä Valtakunnalliset taidemuseopäivät ja 85-vuotisjuhlaseminaari Helsingissä. Museopäivien teemana oli Kulttuurinen ympäristömme. 450-vuotisjuhlaansa viettävään Poriin kokoontui runsaasti museoammattilaisia ja luottamushenkilöitä. Liverpoolin museoiden johtaja David Fleming puhui museoiden sosiaalista vastuusta. Tukholman kaupunginmuseon kulttuuriympäristöosaston johtaja Heidi Wass puolestaan esitelmöi museoiden vastuusta kulttuuriympäristöstä. Teemaryhmissä keskusteltiin kulttuuriympäristöopetuksesta, kulttuurimatkailusta, museoista kulttuuriympäristön vaalijoina, EU-rahoituksesta sekä paikallisuudesta kansainvälisyyden vii- 8 Lahjakortti on vaihtoehto tavaravuoren kasvattamiselle. Vasemmalla vuoden aikana julkaisemat teokset. Yhteistyökumppaneina Suomen Tammi -hanke ja Karttakesukus.

9 Museopäivien teema oli Kulttuurinen ympäristömme. Ulkomaiset esitelmöijät David Fleming Liverpoolista ja Heidi Wass Tukholmasta kuvassa kolmas rivi vasemmalta ensimmänen ja kolmas. Kuva: Pentti Pere, Satakunnan museo. tekehyksessä. Lisäksi esiteltiin kulttuuriviennin kehittämisohjelmaa. Retket suuntautuivat Noormarkkuun, merelliseen Poriin, Ahlaisiin, Satakunnan esihistoriakohteisiin sekä Vanhaan Raumaan. Taidemuseopäivät olivat osa Ateneumin 120-vuotisjuhlaa ja teemaksi oli valittu kokoelmat uudessa valossa, Interventio uudet ripustukset sekä taideteosten provenienssiin liittyvät kysymykset, joista puhui Natalie Hoyos Belvederestä, Wienistä. Päivien ohjelmaan liittyi myös juhlivan Ateneumin yleisölle tarjoamaa ohjelmaa sekä museon 120-vuotisjuhla. 85-vuotisjuhlaseminaarissa Suomen kansallismuseossa esitelmöivät lääkäri, kirjailija Markku T Hyyppä aiheesta Museofriikki elää pitempään ja sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee aiheesta Museosta hyvinvointia kuntalaisille. Taiteesta mielihyvän lähteenä puhui museolehtori Leena Hannula ja Elämisen iloa museoista kirjailija Jaakko Tapaninen. Seminaariin kutsuttiin jäsenten lisäksi laaja joukko yhteistyökumppaneita. Edellisen vuoden museoiden kokoelma- ja poistopolitiikkaa käsitellyt seminaari sai jatkoa ja huhtikuussa toteutettu ajankohtaisseminaari museoiden kokoelmahallinnasta keräsi suuren joukon museoammattilaisia. Sen seurauksena Kansallismuseo otti vastuulleen valtakunnallisen kokoelmapolitiikan suunnittelun käynnistäminen. Museologian opetusta tuettiin osallistumalla Tampereen yliopiston museologian opetuksen ohjausryhmän työhön (pääsihteeri) sekä järjestämällä museologian oppiaineiden edustajien tapaaminen Museoliitossa Kokoukseen osallistuivat Jyväskylän, Turun, Helsingin ja Oulun yliopiston museologian opettajat. Koulutuksen sisällön suunnittelun tukena oli koulutustyöryhmä, puheenjohtajana Kimmo Levä ja jäseninä Timo Kukko, Tarja Raninen-Siiskonen, Susanna Pettersson (syyskuusta 2008 lähtien), yliopistonlehtori Marja-Liisa Rönkkö ja koulutussuunnittelija Leena Tokila. Koulutustilaisuuksia ja kursseja järjestettiin yhteensä 17, lähipäiviä oli 30. Osanottajia oli Koulutustilaisuudet (osanottajamäärät suluissa): 7.3. Muistatko? museopedaa ikäihmisille koulutuspäivä, Helsinki (38) yhteistyössä Nykytaiteen museo Kiasman ja Ateneumin taidemuseon kanssa Ajankohtaisseminaari museoiden kokoelmahallinnasta, Helsinki, yhteistyökumppanina Suomen kansallismuseo. (174) Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 85. vuosikokous, Pori, yhteistyössä Satakunnan Museon, Porin taidemuseon ja Porin kaupungin kanssa. (261) Museon siivous (tilauskoulutus), Kuopio. (23) Att sprängä gränser rajojen rikkominen (järjestäjinä Helsingin kaupungin kulttuuriasiankeskus, DOT r.f., Suomen kansallismuseo ja Suomen museoliitto (84) Museonjohtajien kesäpäivät, Mänttä. Järjestäjinä Suomen museojohtajat ry yhteistyössä G.A. Serlachius museon ja Suomen museoliiton kanssa. (47) Tiedottajapäivät, Kotka, yhteistyössä Merikeskus Vellamon kanssa. (43) XLVI Valtakunnalliset taidemuseopäivät, Helsinki, yhteistyössä Ateneumin taidemuseon kanssa osana Ateneumin 120-vuotisjuhlavuotta. (105) Suomalais-venäläiset museopäivät, The Northern Renaissance - New Dialogue of Cultures, Pietari ja Isvara yhteistyössä Lappeenrannan museoiden, Venäjällä 9

10 Suvorov-museon, Pietarin Museotyöntekijöiden liiton ja Rörich-museon kanssa. Museopäivät olivat osa Lappeenrannan museoiden EU:n Tacis-hanketta. (100, joista suomalaisia 40, venäläisiä 60) Suomen museoliiton 85-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki. (115) T i e t oy h t e i s k u n ta ko u l u t u s Vuoden aikana järjestettiin Verso 1 ja 2 kurssit, jotka yhdessä vastaavat museologian perusopintoja (25 opintopistettä). Verso 1:n tutoreina toimivat Johanna Lehto-Vahtera ja Nina Puurunen. Verso 2:n yleistutorina toimi Minna Mäkinen ja asiantuntijatutoreina Anne Vesanto, Jorma Lehtinen, Päivi Viherkoski ja Anna-Maria Wiljanen. Kurssin teknisestä tuesta vastasi Pauliina Kinanen. Verson suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistossa. Museotyön perusteet verkkokurssi on tarkoitettu museoalalle tuleville uusille työntekijöille ja museossa jo työskenteleville, joilla ei ole museoalan koulutusta. Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija monipuolisesti museoalaan ja sen käsitteisiin sekä museotyöhön eri museoammattien näkökulmasta mm. videoiden avulla. Museotyön perusteet kurssi tuotettettiin myös ruotsinkielisenä. Grundkurs i museikunskap. Tutorina ja teknisenä tukena toimi Pauliina Kinanen. Tietoyhteiskunnan työntekijä tutkintoon (10 opintopistettä) tähtäävä koulutus päättyi maalikuussa TIETY on työelämälähtöinen lisensioitu tutkinto, joka edistää soveltavaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöä verkostoituneessa tietotyössä ja antaa ajantasaista osaamista tämän päivän museotyön tarpeisiin. Kouluttajina olivat FM Raili Lamminmäki ja Leena Tokila. Tietoyhteiskuntakoulutukseen ja verkkokurssien toteuttamiseen ja kehittämiseen saatiin opetusministeriöltä erillisrahaa Verso 1-museologian verkkokurssi, Helsinki (19) Museoiden verkko-oppimispalveluiden tuottaminen, kaksi lähipäivää ja verkkotyöskentelyä, 2 opintopistettä, Helsinki (8) TIETY-Tietotyötutkinto, Helsinki (7) Nuoret ja museon houkutus, Helsinki (61) Verso 2 -museologian verkkokurssi, Helsinki (22) Museotyön perusteet verkkokurssin suoritti vuoden aikana 17 henkilöä ja Grundkurs i museikunskap som webbkurs yksi henkilö. Kulttuuriviennin kehittäminen Suomen museoliitto toteuttaa Museoalan kulttuurivientistrategiaa , jonka tavoitteena on vahvistaa museoiden viennin ja kansainvälistymisen toimintaedellytyksiä, kehittää kulttuurivaihtoon liittyvää osaamista sekä luoda näitä edistäviä verkostoja. Strategia esiteltiin valtakunnallisilla museopäivillä toukokuussa Museoita on informoitu säännöllisesti opetusministeriön kulttuurivientihankkeen ajankohtaisista asioista Museo-lehdessä, Julius-jäsentiedotteessa ja Museoliiton verkkosivuilla. Museoiden kansainvälisistä näyttelyistä toimitettiin tietoja kulttuuriviennin tukiverkoston tietopalveluun. Suomalaiset museot järjestivät noin 40 näyttelyä ulkomailla vuonna Kulttuurivientiin liit- 1 0

11 tyvistä asioita vastasi museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta, joka osallistui myös Fintran Kulttuuriviennin ammattilainen koulutukseen. Kansainvälisten toimintaverkostojen luomista ja vahvistamista on edistetty osallistumalla mm. eurooppalaisen museoliittojen verkoston NEMOn, Network of European Museum Organisations toimintaan, hallitustyöhön ja vuosikokoukseen Ljubljanassa, Sloveniassa. NEMO:n toimittama eurooppalainen näyttelyiden lainasopimus käännettiin suomeksi. Se on saatavissa sekä Museoliiton että NEMOn verkkosivuilta. Joka kolmas vuosi pidettävät, järjestyksessä toiset Suomalais-venäläiset museopäivät järjestettiin Pietarissa ja Isvarassa yhteistyössä Lappeenrannan museoiden kanssa. Tavoitteena oli näyttelyvaihdon lisääminen ja asiantuntijaverkostojen luominen. Osallistujia molemmista maista oli yhteensä 100. Päiviä ja yhteistyöprojekteja valmisteltiin yhteisessä workshopissa Lappeenrannassa, johon osallistui 25 henkilöä. Pohjoismaisia suhteita ylläpidettiin osallistumalla Riksförbundet Sveriges museerin vuosikokoukseen Tukholmassa sekä Malmössä ja Kööpenhaminassa huhtikuussa 2009 järjestettävän yhteispohjoismaisen museokonferenssin suunnitteluun. Yhteyksiä Viroon jatkettiin luento- ja artikkelikirjoitusten muodossa. Kontakteja eurooppalaisiin museoihin luotiin osallistumalla The Best in Heritage -tapahtumaan, Dubrovnikissa, Kroatiassa (museoasiainsihteeri) ja Englannin museoliiton vuosikonferenssiin Liverpoolissa (koulutussuunnittelija). Kansainvälisen museoneuvoston ICOM:in, International Council of Museums, komiteatyöhön osallistui vuonna 2008 noin 20 suomalaista museoammattilaista. Suomalaisen museolehtorin esitelmämatkaa tuettiin kansainväliseen taidekasvattajien yhdistyksen, InSEAn kokoukseen Osakassa, Japanissa. Museoasiansihteeri toimi myös EMYA:n - Euroopan vuoden museo-kilpailun suomalaisena kirjeenvaihtajana ja välittti alan uutisia Suomesta sekä kannusti suomalaisia museoita osallistumaan kilpailuun. Palvelut ja projektit Museoliitto osallistuu museoalan kehittämistyöhön erilaisten hankkeiden ja projektien vetäjänä ja yhteistyökumppanina. Jäsenille välitetään tietoa parhaista käytännöistä ja tarjotaan asiantuntijapalveluja. Oman jäsenkunnan lisäksi toimitaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Museoliitto toimii Antikvaria-ohjelmiston nimellisenä omistajana. Antikvaria-ryhmän museot ovat mukana Helsingin yliopiston, Tekesin ja lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden Suomalaiset semanttisen webin ontologiat -tutkimushankkeessa. Museot ovat toimittaneet aineistoja hankeen Kulttuurisampo suomalainen kulttuuri semanttisessa webissä osioon. Museoliitto rahoittaa opetusministeriön erillisrahoituksella Kulttuuria kaikille -palvelun toimintaa, josta vastaa Valtion taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys. Palvelu tarjoaa tietoja ja esimerkkejä kulttuurikohteiden saavutettavuuden kehittämiseen. Verkkosivuston osoite on Museoliitto on mukana Museoviraston hankkeessa Museoalan digitaaliset aineistot osaksi kansallista digitaalista kirjastoa. Hankkeeseen palkattiin ajalle systeemipäällikkö Mikael Vakkarin, joka työskentelee Museoviraston tiedonhallintakeskuksessa. Museoasiainsihteeri osallistui Museoviraston Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa hankkeeseen arvioijana. 1 1

12 M u s e o v ä k i 0 8 Toimintavuonna toteutettiin Museoväki 08 kysely museoiden henkilökunnalle. Kyselyssä kartoitettiin museoissa työskentelevien ikäjakaumaa, koulutusta, työtehtäviä ja kokemuksia työelämästä. Kyselyyn saatiin 780 vastausta, mikä on noin kolmasosa vähintään puoli vuota alalla työskennelleistä. Kyselyn mukaan näyttelyiden, museo-opetuksen, tiedotuksen ja avoinnapidon henkilöstö on keskimääräistä nuorempaa ja heistä 70 % on tullut alalle 1990-luvun laman jälkeen. Tutkimusta ja kokoelmatyötä tekevät ovat olleet alalla pidempään. Tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittaneet ovat keskimäärin 54-vuotiaita. Pääosa kulttuurihistoriallisten ja erikoismuseoiden tutkimustyötä tekevistä on maistereita. Parempien palkkojen ja pysyvämpien työsuhteiden perässä on usea vuotias vaihtanut toiselle alalle. Museoalalla on toimivia työyhteisöjä, joilla on pula resursseista. Vastaavasti työyhteisöongelmia on museoissa, joilla menee resurssien osalta hyvin. Keskimäärin museoalalla työilmapiiri on hyvä ja ihmiset ovat tyytyväisiä työhönsä. Vastauksista ilmeni, että yksityisten omistamat museot pärjäsivät työyhteisöinä paremmin kuin valtion tai kuntien museot. Kyselyn tulokset julkaistiin Museo-lehdessä ja Juliuksessa. Tutkimuksesta vastasi Työväenmuseo Werstaan johtaja Kalle Kallio. Va lta k u n n a l l i n e n m u s e o h i s t o r i a h a n k e Vuonna 2005 käynnistetyn Valtakunnallisen museohistoria -hankkeen tavoitteena on tallentaa museoalan muistitieto haastattelemalla alan senioreita sekä kirjoittaa suomalaisen museolaitoksen historia. Museohistoriaprojektin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pääsihteeri ja jäsenenä museoasiainsihteeri. Projektipäällikkönä on kehityspäällikkö Susanna Pettersson Valtion taidemuseosta. Museoliiton lisäksi edustettuina ovat Luonnontieteellinen keskusmuseo, Museovirasto sekä Valtion taidemuseo/kuvataiteen keskusarkisto ja Kehys sekä yhteistyökumppaneina Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistojen museologian oppiaineet. Suomen museohistorian kirjoittamiseksi on saatu apuraha Alfred Kordelin Säätiöltä. Kirjoittamista varten perustettiin toimituskunta, jonka puheenjohtajana on yliopistonlehtori Veikko Laakso. Valtakunnallisen museohistoriahankkeen puitteissa järjestettiin Sinebrychoffin taidemuseossa 5.2. eläkkeellä oleville ammattilaisille tarkoitettu Muistamisen juhla. Tavoitteena on vuonna 2010 julkaistavan Suomen museohistorian kirjoittamisen ohella innostaa myös museoalan työntekijöitä omaehtoiseen muisteluun ja henkilökohtaisten kokemusten muistiin kirjoittamiseen. Lisäksi toteutettiin yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden seuran kanssa Minun museomuistoni keruu. Hankkeen tietokantaa ylläpidetään Museoliiton verkkosivuilla osoitteessa museoliitto.fi/. Tietokanta on karttuva ja siinä oli vuoden lopussa 587 tietuetta. Haastattelutietokanta avattiin julkiseksi ja siinä oli vuoden loppuun mennessä 67 haastattelua. Museoliiton toimijoista haastateltiin vuoden aikana entisiä työntekijöitä ja hallituksen jäseniä. Tietokannasta ja seniorihaastatteluista vastasi Eeva-Liisa Taivassalo. K i r j a s t o j a a r k i s t o Museoliiton kirjastoa kartutettiin keskeisellä museologisella kirjallisuudella sekä ulkomaisilla ja kotimaisilla museoalan lehdillä. Liitto kerää kirjastoonsa myös jäsenmuseoiden julkaisut. Museolo- 1 2

13 Illanvietto Satakunnan museossa. Kuva: Pentti Pere, Satakunnan museo. gisen kokoelman laajuus on 1426 nidettä. Kokoelma karttui 16 niteellä. Museoliiton arkiston muodostaa liiton toiminnan tuloksena vuodesta 1923 lähtien jatkuvasti karttuva aineisto. Käsikirjasto ja arkisto ovat jäsenten, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden käytettävissä. Kirjasto- ja arkistopalvelua hoiti Eeva-Liisa Taivassalo. Jäsenistö Suomen museoliiton jäseninä oli vuoden lopussa 200 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa on 385 museokohdetta. Näistä on liittojäseniä I luokassa 44, II luokassa 47 ja III luokassa 78. Kannattavien yhteisöjäsenten lukumäärä oli 31. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin III liittojäsenluokkaan Kurikka-seura ry ja I luokkaan Metsähallituksen luontopalvelut, jonka jäsenyys astui voimaan vuoden 2009 alusta lukien. Jäsenyydestä erosivat vuoden lopussa II liitojäsenluokan jäsen Kuusankosken kaupunki ja III liittojäsenluokan jäsen Kalvolan kunta vuoden 2009 alusta tapahtuvien kuntaliitosten vuoksi. K.H Renlundin museo nimitettiin Keski-Pohjanmaan maakuntamuseoksi, jonka vuoksi se siirrettiin I liittojäsenluokkaan. Hyvinkään kaupunki siirrettiin II liittojäsenluokkaan. Henkilöjäsenten lukumäärä oli 31. Näistä ainaisjäseniä 25, joilla on äänioikeus sekä kannattavia henkilöjäseniä 6, joista kahdella on äänioikeus. Liiton kunniajäsenet ovat fil.tri C. J. Gardberg, professori Unto Salo ja opetusneuvos Matti Rossi. V u o s i ko ko u s Liiton 85. vuosikokous järjestettiin Porissa Kokoukseen osallistui 109 liittojäsenten edustajaa ja yksi äänioikeutettu henkilöjäsen sekä kaksi puheoikeuden omaavaa kannattavan yhteisöjäsenen edustajaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Porin kaupungin kulttuurilautakunnan puheenjohtaja rovasti Marjatta Kaartinen ja sihteerinä pääsihteeri. Kokous vahvisti edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä ,00 euroon päätyvän talousarvion vuodelle Jäsenmaksut vuodelle 2009 määrättiin seuraavasti: liittojäsenet I luokassa 990 euroa, II luokassa 660 ja III luokassa 330 sekä kannattavat yhteisöt 200 euroa. Kannattavien henkilöjäsenten jäsenmaksu on 60 euroa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin suurlähettiläs Heikki Talvitie. Hallituksen jäsenistä oli erovuorossa kahden kolmivuotiskauden jälkeen yli-intendentti Juhani Terhivuo sekä yhden kolmivuotiskauden jälkeen museonjohtajat Tiina Merisalo, Kimmo Levä ja Laura Luostarinen, jotka valittiin uudelleen toiseksi kolmivuotiskaudeksi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin museonjohtaja Juhani Ruohonen. Museopäiviä ja vuosikokousta isännöi Porin kaupunki isäntinä apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Marjatta Kaartinen. Kuva: Pentti Pere, Satakunnan museo. 1 3

14 Hallinto H a l l i t u s Puheenjohtaja: suurlähettiläs Heikki Talvitie (kokousosallistuminen 5/7) Varapuheenjohtaja: museonjohtaja Tiina Merisalo, Helsingin kaupunginmuseo (7/7) Muut jäsenet: museonjohtaja Merja Herranen, Porvoon museo (6/7) museotoimenjohtaja Olli Immonen, Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta(1/7) museotoimenjohtaja Toimi Jaatinen, Tampereen museot (5/7) museotoimenjohtaja Juhani Kostet, Turun maakuntamuseo (4/7) johtaja Timo Kukko, Nuuksiokeskus (6/7) museotoimenjohtaja Unto Käyhkö, Kemin museot (7/7) museonjohtaja Kimmo Levä, Mobilia (7/7) museonjohtaja Laura Luostarinen, Salon taidemuseo (7/7) kehityspäällikkö Susanna Pettersson, Valtion taidemuseo (4/7) museonjohtaja Tarja Raininen-Siiskonen, Joensuun museot (7/7) museonjohtaja Juhani Ruohonen, Satakunnan museo, Pori (3/3) yli-intendentti Juhani Terhivuo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Eläinmuseo, Helsinki (4/4) Hallituksen työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Heikki Talvitie sekä Tiina Merisalo ja Juhani Terhivuo ja palkkatyöryhmään puheenjohtajana Kimmo Levä sekä Merja Herranen ja Juhani Kostet. Vuosikokouksen jälkeen työvaliokuntaa ei nimetty, koska sille ei ollut tarvetta. Hallituksen strategiatyöryhmän puheenjohtaja on Kimmo Levä ja jäsenet Juhani Kostet sekä Olli Immonen ja palkkatyöryhmän. Palkkatyöryhmään ovat kuuluneet Kimmo Levä, Juhani Kostet ja Merja Herranen. Hallitus nimesi työryhmän valmistelemaan museoalan tekijänoikeuksiin liittyviä asioita. Tekijänoikeustyöryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimii pääsihteeri ja jäseninä lakimies Tuula Hämäläinen ja kehityspäällikkö Susanna Pettersson Valtion taidemuseosta, museonjohtaja Elina Heikka Suomen valokuvataiteen museosta, amanuenssi Riitta Kuusikko Rovaniemen taidemuseosta, yksikön päällikkö Riitta Pakarinen Helsingin kaupunginmuseosta ja lakimies Matleena Haapala Museovirastosta. T i l i n ta r k a s ta j at Ekonomi, KHT Lasse Holopainen, ekonomi, HTM Reijo Salonen, varalla KHT Jari Härmälä ja ekonomi, KHT Kai Salli. H e n k i l ö s t ö Pääsihteeri: FK Anja-Tuulikki Huovinen museoasiainsihteeri: FL Marja-Liisa Pohjanvirta tiedottaja: FM Janne Saavalainen (työloma ), ts FM Jaana af Hällström saakka koulutussuunnittelija: FM, KK Leena Tokila taloussihteeri: yo. merkonomi Marja Rissanen toimistosihteeri: merkonomi, markkinointiassistentti Helena Piipponen projektisuunnittelija: FK Eeva-Liisa Taivassalo projektisuunnittelija: FM Jaana Rytkönen

15 projektisihteeri: FM Pauliina Kinanen korkeakouluharjoittelija: kasv. yo Salla Mäkinen Henkilökunta vieraili Merikeskus Vellamossa Kotkassa ja Porvoon museoissa. Pääsihteeri piti tervehdyspuheen Salon taidemuseon 10-vuotisjuhlassa ja Turun maakuntamuseon ystävien 25-vuotisjuhlassa. L i i t o n e d u s ta j at h a l l i n t o e l i m i s s ä j a t y ö ry h m i s s ä CIMO Kansainvälisen henkilövaihdon keskus, EU:n Kulttuuriohjelman kansallinen asiantuntijaryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen Finsk-norsk kulturinstitutt, hallitus: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, hallitus: Anja-Tuulikki Huovinen Helsingin yliopistomuseon säätiö, edustajisto: Anja-Tuulikki Huovinen Hotelli- ja ravintolamuseon säätiön edustajisto: Jari Karhu, Helsingin kaupunginmuseo Kansallinen digitaalinen kirjasto hankkeen ohjausryhmä, opetusministeriö: Anja-Tuulikki Huovinen Kirkon museoasian neuvottelukunta, Kirkkohallitus: Anja-Tuulikki Huovinen Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta, Museovirasto: Anja-Tuulikki Huovinen Network of European Museum Organisations, NEMO, hallitus: Anja-Tuulikki Huovinen Peuran museosäätiö, hallitus: Janne Vilkuna Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston johtokunta: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Benelux -instituutin säätiön neuvottelukunta: Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Rautatiemuseon Säätiön valtuuskunta: Marja-Liisa Pohjanvirta Teatterimuseon Säätiö, edustajisto: Merja Herranen, varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Tekniikan museon säätiö, valtuuskunta: Timo Kukko Turun kirjamessut, päätoimikunta: Jaana Rytkönen Valtionosuusuudistuksen seurantatyöryhmä, opetusministeriö: Anja-Tuulikki Huovinen K u n n i a n o s o i t u k s e t Museoliiton ansiomitali luovutettiin Valtakunnallisilla museopäivillä Panelian kotiseutuyhdistys ry:lle, ase- ja eräkulttuurin tutkija ja tallentaja Pentti Katajalle, FM Liisa Hovila-Helmiselle ja Luvian kotiseutumuseon hoitaja Pirkko Kylmälahdelle. FM Birgitta Ekström Söderlundille mitali luovutettiin hallituksen kokouksessa Liiton hopeinen merkki annettiin erovuoroiselle hallituksen jäsenelle Juhani Terhivuolle ja vuosikokouksen puheenjohtajalle Marjatta Kaartiselle. Kultainen ansiomerkki 30 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin museonjohtaja Taina Lammassaarelle Hämeenlinnan taidemuseosta, museonjohtaja Leena Sivulalle Kankaanpään kaupunginmuseosta, museovalvoja Ritva Ruoholle ja Tuula Tasaselle Valtion taidemuseosta sekä museonjohtaja Marianna Aaville Designmuseosta. Hopeinen ansiomerkki 20 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin amanuenssi Päivi Viherluodolle ja museomestari Tuomas Eskolalle Hämeenlinnan taidemuseosta, amanuenssi Pirjo Juusela-Sarasmolle ja museonjohtaja Laura Luostariselle Salon taidemuseosta, museonjohtaja Jari Karhulle Postimuseosta, sekä museonjohtaja Merja Herraselle Porvoon museosta. 1 5

16 S t i p e n d i r a h a s t o t Suomen museoliitolla on Julius Ailion (perustettu 1933), Riitta ja Jorma Heinosen (1980/1984) ja C.J. Gardbergin rahasto (1986). Museoliitolla on lisäksi museolaitoksen historian kirjoittamista varten perustettu Historiankirjoitusrahasto (1993) sekä Viestintärahasto (2005), jonka varoilla kehitetään markkinointia, julkaisutoimintaa ja verkkoviestintää. Stipendirahastoja kartuttamaan teetetyn adressin myyntitulot olivat 30 euroa. Serlachiuksen taidemuseon johtajan Maritta Pitkäsen läksiäisjuhlan onnittelijat kartuttivat Julius Ailion rahastoa 2.745,00 eurolla. Talous Suomen museoliiton toimintaan saatu harkinnanvarainen valtionapu oli ,00 euroa. Projektiavustukset olivat ,10 euroa, jäsenmaksujen tuotto ,00 euroa, koulutuksen tuotto ,00 euroa ja muun toiminnan tuotto ,47 euroa. Kulujen kokonaismäärä oli ,57 euroa, joten alijäämäksi muodostui 2.184,00 euroa. Taloutta ja kirjanpitoa hoiti taloussihteeri Marja Rissanen. Koulutus 17 % Muu varainhankinta 15 % Projektiavustukset 16 % Edunvalvonta, projektit ja kansainvälinen toiminta 3 % Jäsenmaksut 16 % Valtionavustus 36 % Tiedotus, markkinointi ja julkaisutoiminta 11 % t u l o t m e n o t Koulutus 13 % Henkilöstö 59 % Hallinto ja yhteiskulut 14 % Helsingissä Suomen museoliitto - Finlands museiförbund ry Heikki Talvitie puheenjohtaja Anja-Tuulikki Huovinen pääsihteeri 1 6

17 S U O M E N M U S E O L I I T T O RY T U L O S L A S K E L M A VARSINAINEN TOIMINTA ASIANTUNTEMUS JA EDUNVALVONTA Kulut , ,12 Asiantuntemus ja edunvalvonta yhteensä , ,12 PALVELUT JA PROJEKTIT Tuotot Avustukset , ,86 Muut tuotot 0, ,00 Tuotot yhteensä , ,86 Kulut Henkilöstökulut , ,98 Muut kulut , ,36 Kulut yhteensä , ,34 Palvelut ja projektit yhteensä ,88-195,48 KOULUTUS Tuotot Avustukset , ,65 Muut tuotot , ,00 Tuotot yhteensä , ,65 Kulut Henkilöstökulut , ,51 Muut kulut , ,99 Kulut yhteensä , ,50 Koulutus yhteensä , ,15 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Tuotot Avustukset 5 000,00 Muut tuotot , ,80 Tuotot yhteensä , ,80 Kulut Henkilöstökulut ,58 Muut kulut , ,16 Kulut yhteensä , ,16 Tiedotus ja markkinointi yhteensä , ,36 MUSEO-LEHTI Tuotot Muut tuotot , ,75 Tuotot yhteensä , ,75 Kulut Henkilöstökulut ,00 Muut kulut , ,93 Kulut yhteensä , ,93 Museo-lehti yhteensä , ,82 1 7

18 S U O M E N M U S E O L I I T T O RY T U L O S L A S K E L M A JULKAISUT Tuotot Avustukset 3 200, ,00 Muut tuotot , ,59 Tuotot yhteensä , ,59 Kulut Henkilöstökulut , ,64 Muut kulut , ,93 Kulut yhteensä , ,57 Julkaisut yhteensä 6 334, ,02 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kulut Kulut yhteensä -473, ,52 Kansainvälinen toiminta yhteensä -473, ,52 YHTEISKULUT Hallinto , ,43 Henkilöstö , ,55 Huoneistokulut ja vuokrat , ,66 Toimistokulut , ,47 Poistot , ,44 Muut yhteiskulut , ,38 Yhteiskulut yhteensä , ,93 Tuotto-/kulujäämä , ,42 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut , ,00 Muu varainhankinta 376,29 730,00 Varainhankinta yhteensä , ,00 Tuotto-/kulujäämä , ,42 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,78 Kulut , ,32 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,46 Tuotto-/kulujäämä , ,96 YLEISAVUSTUKSET Valtionavustus , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,96 VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN MUUTOS Varausten lisäys -/vähennys + 0, ,00 RAHASTOT Tuotot 4 572, ,04 Kulut 0,00 0,00 Siirrot rahastoihin , ,04 Siirto/Historia/Viestintärahasto 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,96 1 8

19 S U O M E N M U S E O L I I T T O Ry TA S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ** 3 917, ,57 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet ** 3 916, ,42 Pysyvät vastaavat yhteensä *** 7 833, ,99 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Jäsenmaksusaamiset * 0,00 300,00 Myyntisaamiset * 1 528, ,00 Siirtosaamiset * , ,70 Saamiset yhteensä ** , ,70 Rahoitusarvopaperit ** , ,11 Rahat ja pankkisaamiset ** , ,85 Vaihtuvat vastaavat yhteensä *** , ,66 Vastaavaa yhteensä **** , ,65 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahastopääoma R. ja J. Heinosen rahasto * , ,65 Julius Ailion rahasto * , ,62 C.J. Gardbergin rahasto * , ,31 Historiankirjoitusrahasto * 8 745, ,77 Viestintärahasto * , ,00 Rahastopääoma yhteensä ** , ,35 Toimintapääoma ** , ,70 Tilikauden yli-/alijäämä ** , ,96 Oma pääoma yhteensä *** , ,09 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat * 9 376, ,05 Muut velat * , ,82 Siirtovelat * , ,69 Vieras pääoma yhteensä *** , ,56 Vastattavaa yhteensä **** , ,65 1 9

20 S U O M E N M U S E O L I I T T O Ry L I I T E T I E D O T Tuloslaskelmassa on muutettu henkilöstökulujen esittämistapaa kohdistamalla niitä toiminnoille. Vastaavaa muutosta ei ole tehty vertailuvuoteen. HENKILÖSTÖ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: vakituiset 7 7 määräaikaiset 3 2 yhteensä 10 9 Henkilöstökulut: Palkat , ,72 Eläkekulut , ,66 Lakisääteiset sosiaalikulut , , , ,58 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 8 318, ,10 Yhteensä , ,68 Luontoisetujen verotusarvo 240,00 240,00 PALKKIOT HALLITUKSEN JÄSENILLE 6 640, ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluihin sisältyy rahastoille hyvitettyä laskennallista korkoa 1.797,27 euroa. OMA PÄÄOMA Rahastopääoma Riitta ja Jorma Heinosen rahasto ,65 Tuotot/laskennall. korko ja adressit 616, ,66 Julius Ailion rahasto ,62 Tuotot/laskenn. korko, adressit, onnittelut 3 283, ,56 C. J. Gardbergin rahasto ,31 Tuotot/laskennall. korko ja adressit 672, ,63 Historiankirjoitusrahasto ,77 Historiankirjoitusrahasto ,77 Viestintärahasto ,00 Viestintärahasto ,00 Rahastopääoma yhteensä ,62 Toimintapääoma ,70 Tilikauden 2007 alijäämä ,96 Toimintapääoma ,74 Tilikauden alijäämä ,00 Oma pääoma yhteensä ,36 2 0

21 S U O M E N M U S E O L I I T T O Ry L I I T E T I E D O T KONEET JA KALUSTO Koneista ja kalustosta on tehty 25 %:n tasapoisto. Pienhankinnat ja käyttöajaltaan alle kolmen vuoden käyttöomaisuus on kirjattu kokonaan hankintavuoden kuluksi. OSAKKEET JA OSUUDET Julkisesti noteerattujen osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli 3.916,42 euroa ja vastaava markkina-arvo oli ,79 euroa. LEASINGVASTUUT Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät Tilikaudella 2009 maksettavat 5 089,74 Myöhemmin maksettavat ,91 TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä Lasse Holopainen KHT Reijo Salonen HTM 2 1

22 2 2

23 Suomen museoliiton jäsenet I L I I T T O J Ä S E N L U O K K A äänioikeus 3 ääntä Alajärven kaupunki Nelimarkka-museo, Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo ja Nelimarkka-residenssi Helsingin kaupunki Helsingin kaupunginmuseo: Hakasalmen huvila Koulumuseo Lastenmuseo Raitiotieliikennemuseo Ruiskumestarin talo Sederholmin talo Tuomarinkylän museo Työväen asuntomuseo Voimalamuseo Helsingin kaupungin taidemuseo Meilahti Tennispalatsi Kluuvin galleria Helsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo: Eläinmuseo Kasvimuseo Luonnontieteellinen museo Geologian museo Helsingin yliopistomuseo Arppeanum Helsingin yliopiston maatalousmuseo Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo Palanderin talo Sibeliuksen syntymäkoti Vankilamuseo Hämeenlinnan taidemuseo Itella Oyj, Helsinki Postimuseo Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan museo Joensuun taidemuseo Jyväskylän kaupunki Jyväskylän taidemuseo Keski-Suomen museo Heiskan taiteilijakoti Jyväskylän lyseon museo Kunnallistekniikan museo Pienmäen talomuseo, Hankasalmi Suomen käsityön museo Kajaanin kaupungin museotoimi Kainuun museo Kajaanin taidemuseo Kemin kaupunki Kemin taidemuseo Kemin kulttuurihistoriallinen museo Kemin työläismuseo Suomen kähertäjämuseo Suomen värimuseo Kokkolan kaupunki K.H.Renlundin museo - Keski- Pohjanmaan maakuntamuseo Historiallinen museo ja näyttelyhalli Taidemuseo Kaarlelan kotiseutumuseo Luontomuseo Kotkan kaupunki Kymenlaakson museo Kuopion kaupunki Kuopion kulttuurihistoriallinen museo J.V. Snellmanin kotimuseo Kuopion korttelimuseo Kuopion luonnontieteellinen museo Kuopion taidemuseo Lahden kaupunki Lahden kaupunginmuseo: Lahden historiallinen museo Lahden hiihtomuseo Lahden taidemuseo ja Julistemuseo Radio- ja TV-museo Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan museo Nuijamaan museo Ratsuväkimuseo Wolkoffin talomuseo Etelä-Karjalan taidemuseo - Kaakkois-Suomen aluetaidemuseo Mikkelin kaupunki Mikkelin kaupungin museot: Mikkelin taidemuseo/etelä-savon aluetaidemuseo Harjukosken vesimylly Kivisakasti Päämajamuseo Suur-Savon museo Mobilia säätiö, Kangasala Mobilia Suomen sotilas- ja erikoisajoneuvomuseo Vehoniemen automuseo* Tiemuseo 2 3 Oulun kaupunki Oulun taidemuseo Pohjois-Pohjanmaan museo Merimiehenkotimuseo Pateniemen sahamuseo Turkansaaren ulkomuseo Porin kaupunki Satakunnan museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Rosenlew-museo Porin taidemuseo Porvoon museoyhdistys Porvoon museo, Vanha raatihuone Porvoon museo, Holmin talo Porvoon luonnonhistoriallinen museo Puolustusvoimat, Helsinki Sotamuseo Maneesi Museosukellusvene Vesikko Rautatiemuseon Säätiö s.r., Hyvinkää Suomen Rautatiemuseo Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupunginmuseo Riihimäen taidemuseo Suomen lasimuseo Rovaniemen kaupunki Lapin maakuntamuseo Rovaniemen taidemuseo Sami Museua - Saamelaismuseosäätiö, Inari Sami Museua Savonlinnan kaupunki Savonlinnan maakuntamuseo Seinäjoen kaupunki Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Riihmuseo, Peräseinäjoki Luontomuseo Suojeluskunta ja Lotta Svärd museo Suomen Ilmailumuseosäätiö, Vantaa Suomen ilmailumuseo Suomen maatalousmuseosäätiö, Loimaa Suomen maatalousmuseo Sarka Suomen Metsämuseosäätiö, Punkaharju Lusto - Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus

Valokuvat: Janne Saavalainen Paino: Tuokinprint Oy, Helsinki

Valokuvat: Janne Saavalainen Paino: Tuokinprint Oy, Helsinki Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 5 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 1 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 2 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 J Ä S E N I S T Ö 1 3

Lisätiedot

3. Museoiden yleisöpalvelut 2016

3. Museoiden yleisöpalvelut 2016 3. MUSEOIDEN YLEISÖPALVELUT 2016 3.1.1 Yhteenveto: Maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja valtakunnalliset erikoismuseot (vos + 10%) 3.1.2 Yhteenveto: Muut valtionosuuden piirissä olevat museot 3.2 Muut päätoimisesti

Lisätiedot

4. Museoiden kokoelmatoiminta 2016

4. Museoiden kokoelmatoiminta 2016 4. MUSEOIDEN KOKOELMATOIMINTA 2016 4.1.1 Yhteenveto: Maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja valtakunnalliset erikoismuseot (vos + 10%) 4.1.2 Yhteenveto: Muut valtionosuuden piirissä olevat museot 4.2 Muut

Lisätiedot

Edunvalvonta KUVA KARI JÄMSÉN

Edunvalvonta KUVA KARI JÄMSÉN Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 V I E S T I N T Ä 6 KO U L U T U S 8 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 0 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 2 j ä s e n i s t ö 1 4 H

Lisätiedot

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo t Alaraja: % Min: 38.87 3.7 4.4 67 99 Tuloksellisuus Yläraja: 9 % Max: 8 8 8.66 3859 4 kulmakerroin.5..5 8 4 Max. pistemäärä: 6 M - M Omien tulojen M Kävijät / M3 n M Kävijämäärä max: ammatillinen osuus

Lisätiedot

Suomen museoliitto KUVA JANNE SAAVALAINEN

Suomen museoliitto KUVA JANNE SAAVALAINEN Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 7 KO U L U T U S 9 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 0 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 j ä s e n i s t ö 1 4 H

Lisätiedot

Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On Aineen taidemuseo On Alvar Aalto-museo* On

Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On Aineen taidemuseo On Alvar Aalto-museo* On Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On 37 9 214 715 Aineen taidemuseo On 37 6 140 696 Alvar Aalto-museo* On 37 14 334 001 Amos Andersons konstmuseum* Ei 37 15 381 013 Designmuseo* Ei 47 21 677 585 Didrichsenin

Lisätiedot

2. Museoiden talous 2016

2. Museoiden talous 2016 2. MUSEOIDEN TALOUS 2016 2.1.1 Yhteenveto: Maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja valtakunnalliset erikoismuseot (vos + 10%) 2.1.2 Yhteenveto: valtionosuuden piirissä olevat museot 2.2 päätoimisesti hoidetut

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

Tiedotus, markkinointi ja julkaisutoiminta

Tiedotus, markkinointi ja julkaisutoiminta Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 T I E D O T U S, M A R K K I N O I N T I J A J U L K A I S U T O I M I N TA 6 KO U L U T U S 8 PA LV E L U T J A Y H T E I S T Y Ö P R O J E K T I T 9 K A N S

Lisätiedot

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen!

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 -luettelo sisältää: Taidemuseoiden näyttelyt Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA Valtionavustukset museoiden tietoyhteiskuntahankkeisiin Opetusministeriö on myöntänyt museoille tietoyhteiskuntarahaa vuonna 2001 yhteensä 4 590 000 mk, josta

Lisätiedot

Tiedotus ja markkinointi

Tiedotus ja markkinointi Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 T I E D O T U S J A M A R K K I N O I N T I 5 M U S E O A L A N T Ä Y D E N N Y S KO U L U T U S 7 PA LV E L U T J A Y H T E I S T Y Ö P R O J E K T I T 8 K A

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Kilpailutoiminta 78 894,40 82 946,76 Muut kulut - 20 189,25-33 222,51 Toiminnan yleiskulut Muut kulut - 48 094,11-67 354,28 Tuotto/kulujäämä

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Museokortti museot.fi

Museokortti museot.fi Museokortti museot.fi 1 Where to go next? 2 1 Aboa Vetus & Ars Nova -museo Turku 2 Ahola Järvenpää 3 Aineen taidemuseo Tornio 4 Ainola Järvenpää 5 Alikartano Mäntsälä 6 Amos Andersonin taidemuseo Helsinki

Lisätiedot

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14 HENKILÖTYÖVUOSIPÄÄTÖKSET 2008: MUSEOT MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10 Aineen taidemuseo On 37 6 Alvar Aalto-museo* On 37 14 Amos Andersons konstmuseum* Ei

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Kulttuurivientistrategian käytännön tuloksia

Kulttuurivientistrategian käytännön tuloksia Kulttuurivientistrategian käytännön tuloksia Kulttuuriviennin ja -vaihdon starttipäivät Tampere 24.4.2009 Museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta Opetusministeriön, ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 10 jäsenistö 12 HALLINTO 15 TALOUS 22 SUOMEN MUSEOLIITON JÄSENET 1 Suomen museoliitto Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Museovuosi 2007. Luettelon voi ladata pdf-tiedostona osoitteesta www.museoliitto.fi/tiedotus/nayttelytiedotus

Museovuosi 2007. Luettelon voi ladata pdf-tiedostona osoitteesta www.museoliitto.fi/tiedotus/nayttelytiedotus Museovuosi 2007 Tervetuloa Museovuosi 2007 - tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2007 -luettelo sisältää: - Taidemuseoiden näyttelyt - Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

19 % 1,2. Museokäyntien ennätysvuosi % museokäynneistä oli maksettuja käyntejä. TILASTOKORTTI 2/2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU

19 % 1,2. Museokäyntien ennätysvuosi % museokäynneistä oli maksettuja käyntejä. TILASTOKORTTI 2/2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU Museokäyntien ennätysvuosi 2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU Vuonna 2016 Suomen ammatillisesti hoidetuissa museoissa tehtiin kaikkien aikojen käyntiennätys. Museokäyntejä tilastoitiin kaikissa museokohteissa yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi / Förslaget till museipolitiskt program

Lausuntopyyntö Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi / Förslaget till museipolitiskt program Lausuntopyyntö OKM/32/040/2015 24.03.2017 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM022:00/2015 Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi / Förslaget till museipolitiskt program Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1.1.-31. 12.2016 Suomen Nuorisoseurat ry 02 15296-4 Suomen Nuorisoseurat ry TULOSLASKELMA Vernissakatu 8 A 1.1.-31.12.2016 01300 VANTAA 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF TASEKIRJA 1.1.2016 31.12.2016 SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY 2 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Jäsenmaksut 23 820,08

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot