Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 1 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 j ä s e n i s t ö 1 4 H A L L I N T O 1 6 TA L O U S 2 3 S U O M E N M U S E O L I I T O N J Ä S E N E T 1

2 85-vuotiasta Suomen museoliittoa juhlittiin Valtakunnallisilla museopävillä Porissa toukokuussa ja 85-vuotisjuhalseminaarissa joulukuussa Suomen kansallismuseossa. Kuva ylimpänä Suomen museoliiton perustamiskokouksesta, keskellä Ylioppilaskunnan Laulajien kvartetti kohottaa maljan juhlivalle Museoliitolle juhlaseminaarin vastaanotolla (Kuva: Jaana Rytkönen). alla Museopäivin osallistujia Porin kaupungin tarjoamalla illallisella Porin taidemuseossa. Kuva: Pentti Pere, Satakunnan museo. 2

3 Edunvalvonta Suomen museoliiton ydinarvot ovat sivistyksen kunnioittaminen, historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen sekä kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville. Visiona on elinkelpoinen ja korkeatasoinen, muutokset hallitseva ja koko Suomen kattava museoalan palveluverkosto. Museoliitto edustaa suomalaista museolaitosta jäsenistönsä valtuuttamana ja käyttää sen ääntä. Tavoitteena on tuoda jäsenten tietoon alan tulevaisuuteen vaikuttavat ajankohtaiset muutokset ja varmistaa, että museoalan tavoitteet ovat päättäjien tiedossa riittävän aikaisessa vaiheessa. Liitto toimii yhteistyö- ja keskustelukumppanina ratkaistaessa museoihin ja kulttuuriperintöön liittyviä asioita. Se pyrkii edistämään kansallisten ohjelmien toteutumista museoissa ja museoiden huomioon ottamista yhteiskuntapoliittisissa ohjelmissa. (Strategia ) Vuosi 2008 oli Museoliiton 85. toimintavuosi. Liiton perustava kokous pidettiin Kansallismuseossa Juhlavuotta vietettiin työn merkeissä teemalla Museo tekee meille hyvää. Museolehdestä julkaistiin ylimääräinen numero, jossa esiteltiin liiton koulutustoimintaa, yhtä keskeisintä toimintamuotoa aina perustamisesta lähtien. Karttakeskuksen Suomen 100 -julkaisusarjaan toimitettiin suomalaisia museoita esittelevä osio ja Suomen Tammi -hankkeen päätökseksi julkaistiin Wihurin säätiön tuella museopedagogiaa käsittelevä julkaisu, Kulttuuriperintö ja oppiminen. Juhlaseminaari pidettiin Kansallismuseon tiloissa Esitelmät käsittelivät museota hyvinvoinnin ja terveyden lähteinä. Seminaarin jälkeiselle juhlavastaanotolle Museoliiton toimistoon oli kutsuttu runsas joukko jäsenten ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Toimintavuoden keskeisiä edunvalvontatoimia olivat osallistuminen opetusministeriön Vosseurantaryhmän, Kulttuuriviennin valmisteluryhmän ja Kansallisen digitaalisen kirjaston ohjausryhmän sekä Museoviraston Kulttuuriperintöasiain neuvottelukunnan työhön. Liitto on edustettuna museoalan asiantuntijana myös muutamissa jäsenten hallintoelimissä. Opetusministeriölle annettiin lausunnot Luston ja Saran säilyttämisestä maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa, missä yhteydessä ministeriölle ilmaistiin myös huoli erikoismuseoiden taloudellisesta tilanteesta. Muita lausuntoja annettiin mm. Kulttuurisetelin verovapaudesta, Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytyksestä, Työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin, Valokuvat kotona - yksityisten lehtikuvaajien hallussa olevan aineiston säilymisestä, Museoviraston aluehallinnon kehittämisestä, Äänitteille tallennettujen esitysten suoja-ajan pidentämisestä, Euroopan komission Vihreästä kirjasta, jossa komissio kehotti jäsenmaita terästämään toimia digitoitujen aineistojen tuomiseksi eurooppalaisten ulottuville opiskelu-, tutkimus- ja vapaa-ajan tarkoituksiin, Yliopistolain uudistamisesta, jossa kiinnitettiin huomiota yliopistollisten museoiden asemaan, Opetusministeriön kulttuuripolitiikan kehittämisstrategiasta ja Radioyhtiöiden tekijänoikeuden suojasta, jossa toivottiin museoille käyttöoikeuksia aineistoihin. Eduskunnalle annettiin lausunto valtion tulo- ja menoarvioesityksestä ja tehtiin aloite kunnallisten museoiden sisällyttämisestä uudistettavaan Lahjoitusten verovähennysoikeutta koskevaan verolain muutokseen sekä vähennyskelpoisen lahjasumman korottamisesta. Kuntien ja Kuntaliiton huomiota kiinnitettiin siihen, että valtionosuuslainsäädännön uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa museoiden valtionosuuksia oli nostettu noin 5 milj. eurolla, mutta vos-seurantaryhmän tekemän selvityksen mukaan kunnat eivät ole kohdistaneet kasvua museoiden toimintaan, vaan sillä oli kompensoitu lähinnä museoiden kasvaneita vuokra- ja palkkakustannuksia. Samoin kiinnitettiin kuntien huomiota siihen, että Museoliiton tekemän selvityksen mukaan KUVA KARI JÄMSÉN 3

4 kuntien perimä kiinteistövero kohtelee yksityisiä museoita eriarvoisesti ja toivottiin veron määrittämistä 0 %:ksi. Syksyn kunnallisvaalien alla puoluetoimistoilta tiedusteltiin yhdessä orkesteri- ja teatterijärjestön kanssa millä tavoin puolueiden vaaliohjelmissa kulttuurilaitokset on otettu huomioon. Samoin yhdessä tehtiin kulttuuriministeri Wallinille ehdotus siitä, että opetusministeriö seuraisi eduskunnan hyväksymän verottoman kulttuurisetelin vaikutusta kulttuurilaitosten kävijämääriin. Veikkauksen edunsaajatahojen kanssa tavattiin opetusministeriön kulttuuripolitiikan osaston ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja keskusteltiin veikkausvoittovarojen jakoperusteista ja veikkausvoittovarojen tulevaisuudesta kulttuurin rahoituksen näkökulmasta. Museoliiton hallitus päivitti strategiaansa keväällä Berliinissä sekä uudelleen syksyllä Helsingissä järjestetyissä kokouksissa. Toimintaympäristön muutosten osalta todettiin ympäristön tilaan kohdistuvan yleisen huolen vaativan myös museoita kiinnittämään kestävän kehityksen periaatteisiin suurempaa huomiota. Tämä päätettiin ottaa huomioon myös liiton strategisissa tavoitteissa ja toiminnassa. Pääsihteeri osallistui lisäksi Uudenmaan liiton kulttuuristrategiaa 2015 valmistelevan työryhmän työhön ja on Euroopan museoliittojen verkoston, NEMO:n, Network of European Museum Organisations, hallituksen jäsen. Viestintä Suomen museoliiton viestinnän tavoitteena on edistää ja kehittää museoalan tiedonvälitystä, toimia museoalan monipuolisena tiedonlähteenä, kohentaa alan näkyvyyden kautta myönteistä kuvaa museoalan ammatillisuudesta ja osaamisesta sekä toteuttaa erityisteemoihin liittyviä markkinointi- ja viestintähankkeita. Toiminta-alueesta vastasi vs. tiedottaja Jaana af Hällström saakka ja tiedottaja Janne Saavalainen 1.8. alkaen. M u s e o a l a n s i s ä i n e n v i e s t i n t ä Museoliiton sisäisen viestinnän välineitä ovat verkkosivut, Museoposti-lista, jolle oli vuoden loppuun mennessä rekisteröitynyt 2405 käyttäjää, sekä jäsenlehti Julius, joka ilmestyi vuoden aikana 9 kertaa. Juliuksen pääpaino on museoalan koulutustilaisuuksista tiedottamisessa ja alan ajankohtaisissa uutisissa. Liiton verkkosivuilla kerrotaan Museoliiton toiminnasta, koulutuksesta, projekteista, alan ajankohtaisista uutisista sekä avoimista työpaikoista. Museoliitto.fi-sivustosta vastasi tiedottaja. Museoiden käyttöön viestinnän työkaluksi Jaana af Hällström toimitti oppaan Viesti museosi näkyväksi, joka on ladattavissa pdf-muodossa www-sivuilta museoliitto.fi/tiedotus. U l ko i n e n v i e s t i n t ä Museoliiton ulkoisen viestinnän välineitä ovat Museo-lehti, näyttelytiedotus, Näyttelyposti-lista ja verkkosivut sekä Museoliiton koordinoima Museoviikko-tapahtuma, Museojulkaisukilpailu ja Museoliiton oma julkaisutoiminta. Lisäksi osallistuttiin Turun ja Helsingin kirjamessuille museoosastolla. Museoliiton suurelle yleisölle suunnatuista verkkosivuista museot.fi ja museums.fi vastasi pro- 4

5 jektisuunnittelija Jaana Rytkönen. Museot.fi-sivustolta löytyy tietoa museoalasta, kattava museohakupalvelu sekä näyttelykalenteri. Englanninkielinen museums.fi tarjoaa tietoa suomalaisista museoista muun muassa ulkomaisille matkailijoille. Museoiden vuoden 2008 näyttelytarjonnasta tiedotettiin tammikuussa medialle. Samalla liiton verkkosivuilla julkaistiin pdf-muodossa koosteet ja kuukausittainen kalenteri näyttelyistä ja tapahtumista. Aikaisempina vuosina järjestetystä tiedotustilaisuudesta luovuttiin samoin Museovuosi- printtiversiosta. Toimittajat ohjattiin museot.fi-näyttelykalenteripalveluun, josta voi hakea museoiden näyttelytietoja läpi vuoden. Näyttelyiden ja tapahtumatietojen kirjaamisesta ja päivittämisestä vastaavat museot itse. Näyttelykalenterin yhteyteen rakennettiin lainattavat näyttelyt -tietokanta, jossa museot ilmoittavat omaa tuotantoaan olevista lainattavista näyttelyistä. Osoitteessa on listattu näyttelyt paikkakunnan mukaan ja niitä voi hakea vapaalla sanahaulla tai maakunnittain. Vuoden aikana rekisterissä oli keskimäärin 55 lainattavaa näyttelyä. Museorekisteriä kehitettiin esteettömyystietojen osalta. Hankkeesta vastasi Jaana Rytkönen. Osoitteessa voi hakea museokohteita, joihin on esteetön sisäänpääsy kaikkiin museotiloihin tai tiloihin, joissa on esteetön wc, induktiosilmukka, esteetön pysäköinti, kosketeltavia esineitä, lainattava pyörätuoli tai tilattavissa opastuksia erityisryhmille. Museorekisterissä käytettävät kriteerit laadittiin yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa. Museot.fisivuston esteettömyystietopalvelun markkinoitiin tehtiin mikrokuituliina, jota voi käyttää silmälasien tai näyttöpäätteen puhdistukseen. Liinaa jaettiin Helsingin kirjamessuilla suurelle yleisölle ja kansanedustajille joulutervehdyksen kanssa. Museot.fi-sivustoa markkinoitiin medialle vuoden 2009 näyttelytiedotuksen yhteydessä. Mikrokuituliinan ulkoasun suunnitteli graafikko Kirmo Kivelä. Museoliiton toiminnasta tiedotettiin medialle säännöllisesti. Museoliiton tiedottaja toimii toimittajien tietopalveluna näiden museoalaa koskevissa kysymyksissä. Museo tekee meille hyvää! näyttelyt, tapahtumat, museot museohaussa nyt myös esteettömyystiedot Museot.fi-kuituliina tuotettiin museoiden markkinointiin ja myyntiin. M u s e o - l e h t i Jäsenetuna julkaistava Museo-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen (teemana Kokoelmat, 32 s.) ja kolmas numero (Museoammattilaisuus, 32 s.) suunnattiin ensisijaisesti museoissa työskenteleville. Painosmäärät olivat kpl. Kesä- (Museo tekee meille hyvää!) ja talvinumeroita (Tekniikka) jaettiin ilmaisjakeluna museokävijöille. MuseoKesä-lehden (44 s.) painosmäärä oli kpl ja MuseoTalvi-lehden (40 s.) kpl. Lisäksi julkaistiin Museo-lehden erikoisnumero 2B/2008, jonka teema oli liiton 85-vuotinen koulutustoiminta. Lehden painosmäärä oli Yleisönumeroiden suuret painosmäärät rahoitettiin museoiden ilmoituksilla ja museot saivat lehteä omaan markkinointiinsa ilmoituskokoa vastaavan määrän. Museoliitto jakoi MuseoKesä-lehteä Museoviikon avajaistapahtumassa Kampin liikekeskuksessa ja yhteistyökumppani VR jakoi lehden asiakkailleen. Molemmat yleisönumerot lähetettiin myös kansanedustajille ja muille sidosryhmille. Museo-lehden päätoimittajana toimii pääsihteeri ja toimitussihteerinä tiedottaja. Sisältösuunnittelusta vastasi tiedotustyöryhmä, 5 Museo-lehden erikoisnumero käsitteli liiton 85-vuotista koulutustoimintaa.

6 jonka puheenjohtajana toimi Juhani Kostet sekä jäseninä Kalle Kallio, Unto Käyhkö, Laura Luostarinen ja Susanna Pettersson. Syyskuusta 2008 lähtien Petterssonin tilalla jatkoi Merja Herranen. Lehden taittajina toimivat graafikot Kirmo Kivelä ja Inari Savola. Ilmoitusmyynnistä ja yleisölehtien markkinoinnista vastasi toimistosihteeri Helena Piipponen. M u s e o v i i k ko Valtakunnallinen museoviikko oli osa Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden Suomen kansallista ohjelmaa. Museoviikkoa vietettiin teemalla Eurooppalaisuus meissä, Det Europeiska i oss, Heritage of Europe. Museoviikon järjestämiseen osallistui 92 museota 37 paikkakunnalla. Museoviikon avajaistilaisuus järjestettiin Helsingissä Kampin liikekeskuksessa, jossa museot kertoivat teemaan liittyvästä ohjelmastaan ja kutsuivat ohikulkijoita vierailulle museoon. Museoliitto tuotti tilaisuutta varten Key Cardin, kutsukortin, jota jaettiin ohikulkijoille päivän aikana kpl. Kortti oikeutti lahjaan museovierailun yhteydessä Museoviikon aikana. Avajaispäivänä museot jakoivat kutsukorttia mm. Hyvinkäällä, Vantaalla, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa. Museoviikon avajaistapahtuman yhteistyökumppaneina olivat Veikkaus Oy ja markkinointiviestinnässä VR. Museoviikon ohjelma julkistettiin www. museoviikko.fi-sivustolla ja ohjelmasta tiedotettiin medialle kevään aikana valtakunnallisesti. Osallistuvat museot huolehtivat paikallisesta tiedotuksesta. Kooste ruotsinkielisestä ohjelmasta oli Museoliiton ruotsinkielisillä sivuilla. Museoviikon teemaan liittyvistä tapahtumista kerrottiin myös EU:n teemavuoden verkkosivuilla www. vuoropuhelu.fi. Museoviikon juliste lähetettiin osallistuville museoille, jonka lisäksi julistekampanja näkyi VR:n lähijunissa kuukauden ajan alkaen huhtikuun puolivälistä Museoviikon loppuun. Museoviikon avajaistilaisuudesta ja museoiden tapahtumista Museoliiton infopiste Kampin liikekeskuksessa. Kuvat: Jaana af Hällström. Museoviikon avajaisissa Kampin liikekeskuksessa museot ja suuri yleisö kohtasivat toisensa. tehtiin kuvakooste museot.fi-sivustolle. Museoviikon koordinoinnista vastasi Jaana Rytkönen ja markkinointiyhteistyöstä ja -viestinnästä Helena Piipponen. K i r j a m e s s u t Museoliitto osallistui Turun kirjamessuille ja Helsingin kirjamessuille Turussa osastolla mukana olivat Aboa Vetus & Ars Nova, Turun maakuntamuseo, Turun taidemuseo, Wäinö Aaltosen museo ja Forum Marinum, joka vastasi osastosta. Helsingin kirjamessuilla keskusteltiin vanhasta eurooppalaisesta taiteesta ja Museoliiton juhlavuoden teeman mukaisesti kulttuurin hyvää tekevästä vaikutuksesta. Osastolla kirjaesittelyjä järjestivät Helsingin kaupunginmuseo, Lahden kaupunginmuseo sekä Tampereen museot. Osaston myynti kasvoi edellisvuodesta 17 %. Osastolla olivat mukana Ateneumin taidemuseo, EMMA - Espoon modernin taiteen museo, Etelä-Karjalan museo, Helsingin kaupungin taidemuseo, Hel- 6

7 singin kaupunginmuseo, Kuopion museo, Lahden kaupunginmuseo, Mobilia, Nykytaiteen museo Kiasma, Pohjanmaan museo, Sara Hildénin taidemuseo, Sinebrychoffin taidemuseo, Suomen lasimuseo, Taidekeskus Retretti, Tampereen museot, Turun taidemuseo, Vantaan kaupunginmuseo ja Vihdin museo. Messuista vastasi Jaana Rytkönen. Helsingin kirjamessujen yhteydessä museo-osastolla tehtiin asiakaskysely, jossa tiedusteltiin kävijöiltä mikä saa heidät museoon. Kyselyn perusteella 95 % tulee museoon kiinnostavan näyttelyn tai aiheen perusteella. Kyselyn tulos julkaistiin Juliuksessa 8/2008. Helsingin kirjamessuilla museo-osastolla valokuvaaja Kari Hakli esitteli Helsinkivalokuvateosta. Kuva: Jaana Rytkönen. M u s e o j u l k a i s u k i l pa i l u Joka toinen vuosi järjestettävään Museojulkaisukilpailuun osallistui 34 julkaisua. Kilpailun raati valitsi näistä viisi finalistia, jotka raadin jäsen johtaja Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemiasta julkisti Turun kirjamessuilla. Raadin muut jäsenet olivat tiedottaja/toimittaja Titta Baer Suomen kirjastoseurasta, lehtori Satu Ilta Taideteollisesta korkeakoulusta, kulttuuri- ja kuvataideasiantuntija Pirjo Julkunen Triptylon Oy:stä, päätoimittaja Jukka Ruukki Tiede-lehdestä, toimitusjohtaja Jaakko Tapaninen Great Point Ltd:stä ja kustannusjohtaja Päivi Vallisaari Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta. Kilpailuraadin puheenjohtajana oli Heikki Talvitie ja raadin sihteeri projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo. Voittajan valitsi Helsingin Sanomain Säätiön yliasiamies Heleena Savela ja se julkistettiin Helsingin kirjamessuilla. Museojulkaisukilpailun voitti Turun taidemuseon julkaisu Punaste lippude all. Raati myönsi lisäksi kunniamaininnat Helinä Rautavaaran museon julkaisulle Afrikan tähti, Helsingin kaupunginmuseon julkaisulle Helsinki Helsingin alla ja Helsingin Diakonissalaitoksen museon julkaisulle Tohtori Bartramin kalaveitsi ja muita tarinoita. Turun taidemuseon jukaisu Punaste lippude all voitti Museojulkaisukilpailun. Kuva: Janne Saavalainen. J u l k a i s u t Toimintavuonna julkaistiin Soimu 2009 Museoalan puhelinmuistio (84 s.) sekä Patu 2009, Museoalan palvelu- ja tuotehakemisto (44 s.), joka kustannettiin ilmoitustuloilla ja jaetaan Soimun liitteenä. Toimituksista vastasi Helena Piipponen. Suomen museoliiton ja Suomen Tammi -hankkeen yhteistyönä toteutettiin Kulttuuriperintö ja oppiminen -kirja, jossa tuodaan esiin oppimisen, kasvatuksen ja kulttuuriperintöalan asiantuntijoiden kirjoittamien artikkelien kautta kulttuuriperintökasvatuksen hyvien käytäntöjen takana olevia teorioita ja tutkimuksia. Museoliitto sai kirjan julkaisemista varten apurahan Jenny ja Antti Wihurin rahastolta. Kirjan suunnittelusta vastasivat koulutussuunnittelija Leena Tokila ja Heljä 7

8 Järnefelt Opetushallituksesta ja toimituksesta Pävi Venäläinen. Yhteistyössä Karttakeskuksen kanssa julkaistiin kirja Suomen 100 Museot. Teoksen toimittivat Jaana af Hällström ja Jussi Iltanen. Projektisuunnittelija Pauliina Kinasen toimittamalle Museologia tänään julkaisulle (2007) myönnettiin Vuoden museopedagoginen teko palkinto. Palkinnon myönsi Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry. Museoiden käyttöön tuotettiin yhtenäinen Museo-lahjakortti museoiden palvelujen markkinointivälineeksi. Lahjakortilla voi ostaa arvoa näyttelykäynteihin. Sen ajatus on tukea kestävän kehityksen periaatetta museotyössä. Kortin ideoi ja tuotti Helena Piipponen, ulkoasun sunnitteli graafikko Inari Kivelä. Toimittanut Päivi Venäläinen Kulttuuriperintö ja oppiminen Koulutus Suomen museoliiton koulutustoiminnan tavoitteena on tunnistaa ja kartoittaa museoalan kannalta merkittävät osaamistarpeet ja tarjota niiden mukaisesti korkeatasoista koulutusta jäsenmuseoiden henkilökunnalle. Keskeistä on museoasiantuntijoiden ammattitaidon kehittäminen, monipuolistaminen ja tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutusta tuotetaan useiden eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi koulutussuunnittelija Leena Tokila. Hän toimi myös kasv.yo Salla Mäkisen kasvatustieteiden maisterin tutkintoon vaadittavan pakollisen harjoittelun (10 op) ohjaajana. Vuoden 2008 koulutuksen tavoitteena oli museoiden tukeminen yhteiskunnan aktiivisina toimijoina ja paikallisen identiteetin esiintuojina. Suomen museoliiton vuoteen 2013 ulottuvalla strategiakaudella koulutuksen painopistealueita ovat ammatillinen koulutus, projektinhallinta, viestintä ja markkinointi, kulttuurivienti, verkostoituminen, palvelujen tuottaminen ja tietoyhteiskuntataidot. Vuoden päätapahtumia olivat Valtakunnalliset museopäivät Porissa sekä Valtakunnalliset taidemuseopäivät ja 85-vuotisjuhlaseminaari Helsingissä. Museopäivien teemana oli Kulttuurinen ympäristömme. 450-vuotisjuhlaansa viettävään Poriin kokoontui runsaasti museoammattilaisia ja luottamushenkilöitä. Liverpoolin museoiden johtaja David Fleming puhui museoiden sosiaalista vastuusta. Tukholman kaupunginmuseon kulttuuriympäristöosaston johtaja Heidi Wass puolestaan esitelmöi museoiden vastuusta kulttuuriympäristöstä. Teemaryhmissä keskusteltiin kulttuuriympäristöopetuksesta, kulttuurimatkailusta, museoista kulttuuriympäristön vaalijoina, EU-rahoituksesta sekä paikallisuudesta kansainvälisyyden vii- 8 Lahjakortti on vaihtoehto tavaravuoren kasvattamiselle. Vasemmalla vuoden aikana julkaisemat teokset. Yhteistyökumppaneina Suomen Tammi -hanke ja Karttakesukus.

9 Museopäivien teema oli Kulttuurinen ympäristömme. Ulkomaiset esitelmöijät David Fleming Liverpoolista ja Heidi Wass Tukholmasta kuvassa kolmas rivi vasemmalta ensimmänen ja kolmas. Kuva: Pentti Pere, Satakunnan museo. tekehyksessä. Lisäksi esiteltiin kulttuuriviennin kehittämisohjelmaa. Retket suuntautuivat Noormarkkuun, merelliseen Poriin, Ahlaisiin, Satakunnan esihistoriakohteisiin sekä Vanhaan Raumaan. Taidemuseopäivät olivat osa Ateneumin 120-vuotisjuhlaa ja teemaksi oli valittu kokoelmat uudessa valossa, Interventio uudet ripustukset sekä taideteosten provenienssiin liittyvät kysymykset, joista puhui Natalie Hoyos Belvederestä, Wienistä. Päivien ohjelmaan liittyi myös juhlivan Ateneumin yleisölle tarjoamaa ohjelmaa sekä museon 120-vuotisjuhla. 85-vuotisjuhlaseminaarissa Suomen kansallismuseossa esitelmöivät lääkäri, kirjailija Markku T Hyyppä aiheesta Museofriikki elää pitempään ja sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee aiheesta Museosta hyvinvointia kuntalaisille. Taiteesta mielihyvän lähteenä puhui museolehtori Leena Hannula ja Elämisen iloa museoista kirjailija Jaakko Tapaninen. Seminaariin kutsuttiin jäsenten lisäksi laaja joukko yhteistyökumppaneita. Edellisen vuoden museoiden kokoelma- ja poistopolitiikkaa käsitellyt seminaari sai jatkoa ja huhtikuussa toteutettu ajankohtaisseminaari museoiden kokoelmahallinnasta keräsi suuren joukon museoammattilaisia. Sen seurauksena Kansallismuseo otti vastuulleen valtakunnallisen kokoelmapolitiikan suunnittelun käynnistäminen. Museologian opetusta tuettiin osallistumalla Tampereen yliopiston museologian opetuksen ohjausryhmän työhön (pääsihteeri) sekä järjestämällä museologian oppiaineiden edustajien tapaaminen Museoliitossa Kokoukseen osallistuivat Jyväskylän, Turun, Helsingin ja Oulun yliopiston museologian opettajat. Koulutuksen sisällön suunnittelun tukena oli koulutustyöryhmä, puheenjohtajana Kimmo Levä ja jäseninä Timo Kukko, Tarja Raninen-Siiskonen, Susanna Pettersson (syyskuusta 2008 lähtien), yliopistonlehtori Marja-Liisa Rönkkö ja koulutussuunnittelija Leena Tokila. Koulutustilaisuuksia ja kursseja järjestettiin yhteensä 17, lähipäiviä oli 30. Osanottajia oli Koulutustilaisuudet (osanottajamäärät suluissa): 7.3. Muistatko? museopedaa ikäihmisille koulutuspäivä, Helsinki (38) yhteistyössä Nykytaiteen museo Kiasman ja Ateneumin taidemuseon kanssa Ajankohtaisseminaari museoiden kokoelmahallinnasta, Helsinki, yhteistyökumppanina Suomen kansallismuseo. (174) Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 85. vuosikokous, Pori, yhteistyössä Satakunnan Museon, Porin taidemuseon ja Porin kaupungin kanssa. (261) Museon siivous (tilauskoulutus), Kuopio. (23) Att sprängä gränser rajojen rikkominen (järjestäjinä Helsingin kaupungin kulttuuriasiankeskus, DOT r.f., Suomen kansallismuseo ja Suomen museoliitto (84) Museonjohtajien kesäpäivät, Mänttä. Järjestäjinä Suomen museojohtajat ry yhteistyössä G.A. Serlachius museon ja Suomen museoliiton kanssa. (47) Tiedottajapäivät, Kotka, yhteistyössä Merikeskus Vellamon kanssa. (43) XLVI Valtakunnalliset taidemuseopäivät, Helsinki, yhteistyössä Ateneumin taidemuseon kanssa osana Ateneumin 120-vuotisjuhlavuotta. (105) Suomalais-venäläiset museopäivät, The Northern Renaissance - New Dialogue of Cultures, Pietari ja Isvara yhteistyössä Lappeenrannan museoiden, Venäjällä 9

10 Suvorov-museon, Pietarin Museotyöntekijöiden liiton ja Rörich-museon kanssa. Museopäivät olivat osa Lappeenrannan museoiden EU:n Tacis-hanketta. (100, joista suomalaisia 40, venäläisiä 60) Suomen museoliiton 85-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki. (115) T i e t oy h t e i s k u n ta ko u l u t u s Vuoden aikana järjestettiin Verso 1 ja 2 kurssit, jotka yhdessä vastaavat museologian perusopintoja (25 opintopistettä). Verso 1:n tutoreina toimivat Johanna Lehto-Vahtera ja Nina Puurunen. Verso 2:n yleistutorina toimi Minna Mäkinen ja asiantuntijatutoreina Anne Vesanto, Jorma Lehtinen, Päivi Viherkoski ja Anna-Maria Wiljanen. Kurssin teknisestä tuesta vastasi Pauliina Kinanen. Verson suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistossa. Museotyön perusteet verkkokurssi on tarkoitettu museoalalle tuleville uusille työntekijöille ja museossa jo työskenteleville, joilla ei ole museoalan koulutusta. Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija monipuolisesti museoalaan ja sen käsitteisiin sekä museotyöhön eri museoammattien näkökulmasta mm. videoiden avulla. Museotyön perusteet kurssi tuotettettiin myös ruotsinkielisenä. Grundkurs i museikunskap. Tutorina ja teknisenä tukena toimi Pauliina Kinanen. Tietoyhteiskunnan työntekijä tutkintoon (10 opintopistettä) tähtäävä koulutus päättyi maalikuussa TIETY on työelämälähtöinen lisensioitu tutkinto, joka edistää soveltavaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöä verkostoituneessa tietotyössä ja antaa ajantasaista osaamista tämän päivän museotyön tarpeisiin. Kouluttajina olivat FM Raili Lamminmäki ja Leena Tokila. Tietoyhteiskuntakoulutukseen ja verkkokurssien toteuttamiseen ja kehittämiseen saatiin opetusministeriöltä erillisrahaa Verso 1-museologian verkkokurssi, Helsinki (19) Museoiden verkko-oppimispalveluiden tuottaminen, kaksi lähipäivää ja verkkotyöskentelyä, 2 opintopistettä, Helsinki (8) TIETY-Tietotyötutkinto, Helsinki (7) Nuoret ja museon houkutus, Helsinki (61) Verso 2 -museologian verkkokurssi, Helsinki (22) Museotyön perusteet verkkokurssin suoritti vuoden aikana 17 henkilöä ja Grundkurs i museikunskap som webbkurs yksi henkilö. Kulttuuriviennin kehittäminen Suomen museoliitto toteuttaa Museoalan kulttuurivientistrategiaa , jonka tavoitteena on vahvistaa museoiden viennin ja kansainvälistymisen toimintaedellytyksiä, kehittää kulttuurivaihtoon liittyvää osaamista sekä luoda näitä edistäviä verkostoja. Strategia esiteltiin valtakunnallisilla museopäivillä toukokuussa Museoita on informoitu säännöllisesti opetusministeriön kulttuurivientihankkeen ajankohtaisista asioista Museo-lehdessä, Julius-jäsentiedotteessa ja Museoliiton verkkosivuilla. Museoiden kansainvälisistä näyttelyistä toimitettiin tietoja kulttuuriviennin tukiverkoston tietopalveluun. Suomalaiset museot järjestivät noin 40 näyttelyä ulkomailla vuonna Kulttuurivientiin liit- 1 0

11 tyvistä asioita vastasi museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta, joka osallistui myös Fintran Kulttuuriviennin ammattilainen koulutukseen. Kansainvälisten toimintaverkostojen luomista ja vahvistamista on edistetty osallistumalla mm. eurooppalaisen museoliittojen verkoston NEMOn, Network of European Museum Organisations toimintaan, hallitustyöhön ja vuosikokoukseen Ljubljanassa, Sloveniassa. NEMO:n toimittama eurooppalainen näyttelyiden lainasopimus käännettiin suomeksi. Se on saatavissa sekä Museoliiton että NEMOn verkkosivuilta. Joka kolmas vuosi pidettävät, järjestyksessä toiset Suomalais-venäläiset museopäivät järjestettiin Pietarissa ja Isvarassa yhteistyössä Lappeenrannan museoiden kanssa. Tavoitteena oli näyttelyvaihdon lisääminen ja asiantuntijaverkostojen luominen. Osallistujia molemmista maista oli yhteensä 100. Päiviä ja yhteistyöprojekteja valmisteltiin yhteisessä workshopissa Lappeenrannassa, johon osallistui 25 henkilöä. Pohjoismaisia suhteita ylläpidettiin osallistumalla Riksförbundet Sveriges museerin vuosikokoukseen Tukholmassa sekä Malmössä ja Kööpenhaminassa huhtikuussa 2009 järjestettävän yhteispohjoismaisen museokonferenssin suunnitteluun. Yhteyksiä Viroon jatkettiin luento- ja artikkelikirjoitusten muodossa. Kontakteja eurooppalaisiin museoihin luotiin osallistumalla The Best in Heritage -tapahtumaan, Dubrovnikissa, Kroatiassa (museoasiainsihteeri) ja Englannin museoliiton vuosikonferenssiin Liverpoolissa (koulutussuunnittelija). Kansainvälisen museoneuvoston ICOM:in, International Council of Museums, komiteatyöhön osallistui vuonna 2008 noin 20 suomalaista museoammattilaista. Suomalaisen museolehtorin esitelmämatkaa tuettiin kansainväliseen taidekasvattajien yhdistyksen, InSEAn kokoukseen Osakassa, Japanissa. Museoasiansihteeri toimi myös EMYA:n - Euroopan vuoden museo-kilpailun suomalaisena kirjeenvaihtajana ja välittti alan uutisia Suomesta sekä kannusti suomalaisia museoita osallistumaan kilpailuun. Palvelut ja projektit Museoliitto osallistuu museoalan kehittämistyöhön erilaisten hankkeiden ja projektien vetäjänä ja yhteistyökumppanina. Jäsenille välitetään tietoa parhaista käytännöistä ja tarjotaan asiantuntijapalveluja. Oman jäsenkunnan lisäksi toimitaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Museoliitto toimii Antikvaria-ohjelmiston nimellisenä omistajana. Antikvaria-ryhmän museot ovat mukana Helsingin yliopiston, Tekesin ja lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden Suomalaiset semanttisen webin ontologiat -tutkimushankkeessa. Museot ovat toimittaneet aineistoja hankeen Kulttuurisampo suomalainen kulttuuri semanttisessa webissä osioon. Museoliitto rahoittaa opetusministeriön erillisrahoituksella Kulttuuria kaikille -palvelun toimintaa, josta vastaa Valtion taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys. Palvelu tarjoaa tietoja ja esimerkkejä kulttuurikohteiden saavutettavuuden kehittämiseen. Verkkosivuston osoite on Museoliitto on mukana Museoviraston hankkeessa Museoalan digitaaliset aineistot osaksi kansallista digitaalista kirjastoa. Hankkeeseen palkattiin ajalle systeemipäällikkö Mikael Vakkarin, joka työskentelee Museoviraston tiedonhallintakeskuksessa. Museoasiainsihteeri osallistui Museoviraston Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa hankkeeseen arvioijana. 1 1

12 M u s e o v ä k i 0 8 Toimintavuonna toteutettiin Museoväki 08 kysely museoiden henkilökunnalle. Kyselyssä kartoitettiin museoissa työskentelevien ikäjakaumaa, koulutusta, työtehtäviä ja kokemuksia työelämästä. Kyselyyn saatiin 780 vastausta, mikä on noin kolmasosa vähintään puoli vuota alalla työskennelleistä. Kyselyn mukaan näyttelyiden, museo-opetuksen, tiedotuksen ja avoinnapidon henkilöstö on keskimääräistä nuorempaa ja heistä 70 % on tullut alalle 1990-luvun laman jälkeen. Tutkimusta ja kokoelmatyötä tekevät ovat olleet alalla pidempään. Tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittaneet ovat keskimäärin 54-vuotiaita. Pääosa kulttuurihistoriallisten ja erikoismuseoiden tutkimustyötä tekevistä on maistereita. Parempien palkkojen ja pysyvämpien työsuhteiden perässä on usea vuotias vaihtanut toiselle alalle. Museoalalla on toimivia työyhteisöjä, joilla on pula resursseista. Vastaavasti työyhteisöongelmia on museoissa, joilla menee resurssien osalta hyvin. Keskimäärin museoalalla työilmapiiri on hyvä ja ihmiset ovat tyytyväisiä työhönsä. Vastauksista ilmeni, että yksityisten omistamat museot pärjäsivät työyhteisöinä paremmin kuin valtion tai kuntien museot. Kyselyn tulokset julkaistiin Museo-lehdessä ja Juliuksessa. Tutkimuksesta vastasi Työväenmuseo Werstaan johtaja Kalle Kallio. Va lta k u n n a l l i n e n m u s e o h i s t o r i a h a n k e Vuonna 2005 käynnistetyn Valtakunnallisen museohistoria -hankkeen tavoitteena on tallentaa museoalan muistitieto haastattelemalla alan senioreita sekä kirjoittaa suomalaisen museolaitoksen historia. Museohistoriaprojektin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pääsihteeri ja jäsenenä museoasiainsihteeri. Projektipäällikkönä on kehityspäällikkö Susanna Pettersson Valtion taidemuseosta. Museoliiton lisäksi edustettuina ovat Luonnontieteellinen keskusmuseo, Museovirasto sekä Valtion taidemuseo/kuvataiteen keskusarkisto ja Kehys sekä yhteistyökumppaneina Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistojen museologian oppiaineet. Suomen museohistorian kirjoittamiseksi on saatu apuraha Alfred Kordelin Säätiöltä. Kirjoittamista varten perustettiin toimituskunta, jonka puheenjohtajana on yliopistonlehtori Veikko Laakso. Valtakunnallisen museohistoriahankkeen puitteissa järjestettiin Sinebrychoffin taidemuseossa 5.2. eläkkeellä oleville ammattilaisille tarkoitettu Muistamisen juhla. Tavoitteena on vuonna 2010 julkaistavan Suomen museohistorian kirjoittamisen ohella innostaa myös museoalan työntekijöitä omaehtoiseen muisteluun ja henkilökohtaisten kokemusten muistiin kirjoittamiseen. Lisäksi toteutettiin yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden seuran kanssa Minun museomuistoni keruu. Hankkeen tietokantaa ylläpidetään Museoliiton verkkosivuilla osoitteessa museoliitto.fi/. Tietokanta on karttuva ja siinä oli vuoden lopussa 587 tietuetta. Haastattelutietokanta avattiin julkiseksi ja siinä oli vuoden loppuun mennessä 67 haastattelua. Museoliiton toimijoista haastateltiin vuoden aikana entisiä työntekijöitä ja hallituksen jäseniä. Tietokannasta ja seniorihaastatteluista vastasi Eeva-Liisa Taivassalo. K i r j a s t o j a a r k i s t o Museoliiton kirjastoa kartutettiin keskeisellä museologisella kirjallisuudella sekä ulkomaisilla ja kotimaisilla museoalan lehdillä. Liitto kerää kirjastoonsa myös jäsenmuseoiden julkaisut. Museolo- 1 2

13 Illanvietto Satakunnan museossa. Kuva: Pentti Pere, Satakunnan museo. gisen kokoelman laajuus on 1426 nidettä. Kokoelma karttui 16 niteellä. Museoliiton arkiston muodostaa liiton toiminnan tuloksena vuodesta 1923 lähtien jatkuvasti karttuva aineisto. Käsikirjasto ja arkisto ovat jäsenten, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden käytettävissä. Kirjasto- ja arkistopalvelua hoiti Eeva-Liisa Taivassalo. Jäsenistö Suomen museoliiton jäseninä oli vuoden lopussa 200 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa on 385 museokohdetta. Näistä on liittojäseniä I luokassa 44, II luokassa 47 ja III luokassa 78. Kannattavien yhteisöjäsenten lukumäärä oli 31. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin III liittojäsenluokkaan Kurikka-seura ry ja I luokkaan Metsähallituksen luontopalvelut, jonka jäsenyys astui voimaan vuoden 2009 alusta lukien. Jäsenyydestä erosivat vuoden lopussa II liitojäsenluokan jäsen Kuusankosken kaupunki ja III liittojäsenluokan jäsen Kalvolan kunta vuoden 2009 alusta tapahtuvien kuntaliitosten vuoksi. K.H Renlundin museo nimitettiin Keski-Pohjanmaan maakuntamuseoksi, jonka vuoksi se siirrettiin I liittojäsenluokkaan. Hyvinkään kaupunki siirrettiin II liittojäsenluokkaan. Henkilöjäsenten lukumäärä oli 31. Näistä ainaisjäseniä 25, joilla on äänioikeus sekä kannattavia henkilöjäseniä 6, joista kahdella on äänioikeus. Liiton kunniajäsenet ovat fil.tri C. J. Gardberg, professori Unto Salo ja opetusneuvos Matti Rossi. V u o s i ko ko u s Liiton 85. vuosikokous järjestettiin Porissa Kokoukseen osallistui 109 liittojäsenten edustajaa ja yksi äänioikeutettu henkilöjäsen sekä kaksi puheoikeuden omaavaa kannattavan yhteisöjäsenen edustajaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Porin kaupungin kulttuurilautakunnan puheenjohtaja rovasti Marjatta Kaartinen ja sihteerinä pääsihteeri. Kokous vahvisti edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä ,00 euroon päätyvän talousarvion vuodelle Jäsenmaksut vuodelle 2009 määrättiin seuraavasti: liittojäsenet I luokassa 990 euroa, II luokassa 660 ja III luokassa 330 sekä kannattavat yhteisöt 200 euroa. Kannattavien henkilöjäsenten jäsenmaksu on 60 euroa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin suurlähettiläs Heikki Talvitie. Hallituksen jäsenistä oli erovuorossa kahden kolmivuotiskauden jälkeen yli-intendentti Juhani Terhivuo sekä yhden kolmivuotiskauden jälkeen museonjohtajat Tiina Merisalo, Kimmo Levä ja Laura Luostarinen, jotka valittiin uudelleen toiseksi kolmivuotiskaudeksi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin museonjohtaja Juhani Ruohonen. Museopäiviä ja vuosikokousta isännöi Porin kaupunki isäntinä apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Marjatta Kaartinen. Kuva: Pentti Pere, Satakunnan museo. 1 3

14 Hallinto H a l l i t u s Puheenjohtaja: suurlähettiläs Heikki Talvitie (kokousosallistuminen 5/7) Varapuheenjohtaja: museonjohtaja Tiina Merisalo, Helsingin kaupunginmuseo (7/7) Muut jäsenet: museonjohtaja Merja Herranen, Porvoon museo (6/7) museotoimenjohtaja Olli Immonen, Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta(1/7) museotoimenjohtaja Toimi Jaatinen, Tampereen museot (5/7) museotoimenjohtaja Juhani Kostet, Turun maakuntamuseo (4/7) johtaja Timo Kukko, Nuuksiokeskus (6/7) museotoimenjohtaja Unto Käyhkö, Kemin museot (7/7) museonjohtaja Kimmo Levä, Mobilia (7/7) museonjohtaja Laura Luostarinen, Salon taidemuseo (7/7) kehityspäällikkö Susanna Pettersson, Valtion taidemuseo (4/7) museonjohtaja Tarja Raininen-Siiskonen, Joensuun museot (7/7) museonjohtaja Juhani Ruohonen, Satakunnan museo, Pori (3/3) yli-intendentti Juhani Terhivuo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Eläinmuseo, Helsinki (4/4) Hallituksen työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Heikki Talvitie sekä Tiina Merisalo ja Juhani Terhivuo ja palkkatyöryhmään puheenjohtajana Kimmo Levä sekä Merja Herranen ja Juhani Kostet. Vuosikokouksen jälkeen työvaliokuntaa ei nimetty, koska sille ei ollut tarvetta. Hallituksen strategiatyöryhmän puheenjohtaja on Kimmo Levä ja jäsenet Juhani Kostet sekä Olli Immonen ja palkkatyöryhmän. Palkkatyöryhmään ovat kuuluneet Kimmo Levä, Juhani Kostet ja Merja Herranen. Hallitus nimesi työryhmän valmistelemaan museoalan tekijänoikeuksiin liittyviä asioita. Tekijänoikeustyöryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimii pääsihteeri ja jäseninä lakimies Tuula Hämäläinen ja kehityspäällikkö Susanna Pettersson Valtion taidemuseosta, museonjohtaja Elina Heikka Suomen valokuvataiteen museosta, amanuenssi Riitta Kuusikko Rovaniemen taidemuseosta, yksikön päällikkö Riitta Pakarinen Helsingin kaupunginmuseosta ja lakimies Matleena Haapala Museovirastosta. T i l i n ta r k a s ta j at Ekonomi, KHT Lasse Holopainen, ekonomi, HTM Reijo Salonen, varalla KHT Jari Härmälä ja ekonomi, KHT Kai Salli. H e n k i l ö s t ö Pääsihteeri: FK Anja-Tuulikki Huovinen museoasiainsihteeri: FL Marja-Liisa Pohjanvirta tiedottaja: FM Janne Saavalainen (työloma ), ts FM Jaana af Hällström saakka koulutussuunnittelija: FM, KK Leena Tokila taloussihteeri: yo. merkonomi Marja Rissanen toimistosihteeri: merkonomi, markkinointiassistentti Helena Piipponen projektisuunnittelija: FK Eeva-Liisa Taivassalo projektisuunnittelija: FM Jaana Rytkönen

15 projektisihteeri: FM Pauliina Kinanen korkeakouluharjoittelija: kasv. yo Salla Mäkinen Henkilökunta vieraili Merikeskus Vellamossa Kotkassa ja Porvoon museoissa. Pääsihteeri piti tervehdyspuheen Salon taidemuseon 10-vuotisjuhlassa ja Turun maakuntamuseon ystävien 25-vuotisjuhlassa. L i i t o n e d u s ta j at h a l l i n t o e l i m i s s ä j a t y ö ry h m i s s ä CIMO Kansainvälisen henkilövaihdon keskus, EU:n Kulttuuriohjelman kansallinen asiantuntijaryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen Finsk-norsk kulturinstitutt, hallitus: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, hallitus: Anja-Tuulikki Huovinen Helsingin yliopistomuseon säätiö, edustajisto: Anja-Tuulikki Huovinen Hotelli- ja ravintolamuseon säätiön edustajisto: Jari Karhu, Helsingin kaupunginmuseo Kansallinen digitaalinen kirjasto hankkeen ohjausryhmä, opetusministeriö: Anja-Tuulikki Huovinen Kirkon museoasian neuvottelukunta, Kirkkohallitus: Anja-Tuulikki Huovinen Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta, Museovirasto: Anja-Tuulikki Huovinen Network of European Museum Organisations, NEMO, hallitus: Anja-Tuulikki Huovinen Peuran museosäätiö, hallitus: Janne Vilkuna Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston johtokunta: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Benelux -instituutin säätiön neuvottelukunta: Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Rautatiemuseon Säätiön valtuuskunta: Marja-Liisa Pohjanvirta Teatterimuseon Säätiö, edustajisto: Merja Herranen, varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Tekniikan museon säätiö, valtuuskunta: Timo Kukko Turun kirjamessut, päätoimikunta: Jaana Rytkönen Valtionosuusuudistuksen seurantatyöryhmä, opetusministeriö: Anja-Tuulikki Huovinen K u n n i a n o s o i t u k s e t Museoliiton ansiomitali luovutettiin Valtakunnallisilla museopäivillä Panelian kotiseutuyhdistys ry:lle, ase- ja eräkulttuurin tutkija ja tallentaja Pentti Katajalle, FM Liisa Hovila-Helmiselle ja Luvian kotiseutumuseon hoitaja Pirkko Kylmälahdelle. FM Birgitta Ekström Söderlundille mitali luovutettiin hallituksen kokouksessa Liiton hopeinen merkki annettiin erovuoroiselle hallituksen jäsenelle Juhani Terhivuolle ja vuosikokouksen puheenjohtajalle Marjatta Kaartiselle. Kultainen ansiomerkki 30 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin museonjohtaja Taina Lammassaarelle Hämeenlinnan taidemuseosta, museonjohtaja Leena Sivulalle Kankaanpään kaupunginmuseosta, museovalvoja Ritva Ruoholle ja Tuula Tasaselle Valtion taidemuseosta sekä museonjohtaja Marianna Aaville Designmuseosta. Hopeinen ansiomerkki 20 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin amanuenssi Päivi Viherluodolle ja museomestari Tuomas Eskolalle Hämeenlinnan taidemuseosta, amanuenssi Pirjo Juusela-Sarasmolle ja museonjohtaja Laura Luostariselle Salon taidemuseosta, museonjohtaja Jari Karhulle Postimuseosta, sekä museonjohtaja Merja Herraselle Porvoon museosta. 1 5

16 S t i p e n d i r a h a s t o t Suomen museoliitolla on Julius Ailion (perustettu 1933), Riitta ja Jorma Heinosen (1980/1984) ja C.J. Gardbergin rahasto (1986). Museoliitolla on lisäksi museolaitoksen historian kirjoittamista varten perustettu Historiankirjoitusrahasto (1993) sekä Viestintärahasto (2005), jonka varoilla kehitetään markkinointia, julkaisutoimintaa ja verkkoviestintää. Stipendirahastoja kartuttamaan teetetyn adressin myyntitulot olivat 30 euroa. Serlachiuksen taidemuseon johtajan Maritta Pitkäsen läksiäisjuhlan onnittelijat kartuttivat Julius Ailion rahastoa 2.745,00 eurolla. Talous Suomen museoliiton toimintaan saatu harkinnanvarainen valtionapu oli ,00 euroa. Projektiavustukset olivat ,10 euroa, jäsenmaksujen tuotto ,00 euroa, koulutuksen tuotto ,00 euroa ja muun toiminnan tuotto ,47 euroa. Kulujen kokonaismäärä oli ,57 euroa, joten alijäämäksi muodostui 2.184,00 euroa. Taloutta ja kirjanpitoa hoiti taloussihteeri Marja Rissanen. Koulutus 17 % Muu varainhankinta 15 % Projektiavustukset 16 % Edunvalvonta, projektit ja kansainvälinen toiminta 3 % Jäsenmaksut 16 % Valtionavustus 36 % Tiedotus, markkinointi ja julkaisutoiminta 11 % t u l o t m e n o t Koulutus 13 % Henkilöstö 59 % Hallinto ja yhteiskulut 14 % Helsingissä Suomen museoliitto - Finlands museiförbund ry Heikki Talvitie puheenjohtaja Anja-Tuulikki Huovinen pääsihteeri 1 6

17 S U O M E N M U S E O L I I T T O RY T U L O S L A S K E L M A VARSINAINEN TOIMINTA ASIANTUNTEMUS JA EDUNVALVONTA Kulut , ,12 Asiantuntemus ja edunvalvonta yhteensä , ,12 PALVELUT JA PROJEKTIT Tuotot Avustukset , ,86 Muut tuotot 0, ,00 Tuotot yhteensä , ,86 Kulut Henkilöstökulut , ,98 Muut kulut , ,36 Kulut yhteensä , ,34 Palvelut ja projektit yhteensä ,88-195,48 KOULUTUS Tuotot Avustukset , ,65 Muut tuotot , ,00 Tuotot yhteensä , ,65 Kulut Henkilöstökulut , ,51 Muut kulut , ,99 Kulut yhteensä , ,50 Koulutus yhteensä , ,15 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Tuotot Avustukset 5 000,00 Muut tuotot , ,80 Tuotot yhteensä , ,80 Kulut Henkilöstökulut ,58 Muut kulut , ,16 Kulut yhteensä , ,16 Tiedotus ja markkinointi yhteensä , ,36 MUSEO-LEHTI Tuotot Muut tuotot , ,75 Tuotot yhteensä , ,75 Kulut Henkilöstökulut ,00 Muut kulut , ,93 Kulut yhteensä , ,93 Museo-lehti yhteensä , ,82 1 7

18 S U O M E N M U S E O L I I T T O RY T U L O S L A S K E L M A JULKAISUT Tuotot Avustukset 3 200, ,00 Muut tuotot , ,59 Tuotot yhteensä , ,59 Kulut Henkilöstökulut , ,64 Muut kulut , ,93 Kulut yhteensä , ,57 Julkaisut yhteensä 6 334, ,02 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kulut Kulut yhteensä -473, ,52 Kansainvälinen toiminta yhteensä -473, ,52 YHTEISKULUT Hallinto , ,43 Henkilöstö , ,55 Huoneistokulut ja vuokrat , ,66 Toimistokulut , ,47 Poistot , ,44 Muut yhteiskulut , ,38 Yhteiskulut yhteensä , ,93 Tuotto-/kulujäämä , ,42 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut , ,00 Muu varainhankinta 376,29 730,00 Varainhankinta yhteensä , ,00 Tuotto-/kulujäämä , ,42 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,78 Kulut , ,32 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,46 Tuotto-/kulujäämä , ,96 YLEISAVUSTUKSET Valtionavustus , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,96 VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN MUUTOS Varausten lisäys -/vähennys + 0, ,00 RAHASTOT Tuotot 4 572, ,04 Kulut 0,00 0,00 Siirrot rahastoihin , ,04 Siirto/Historia/Viestintärahasto 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,96 1 8

19 S U O M E N M U S E O L I I T T O Ry TA S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ** 3 917, ,57 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet ** 3 916, ,42 Pysyvät vastaavat yhteensä *** 7 833, ,99 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Jäsenmaksusaamiset * 0,00 300,00 Myyntisaamiset * 1 528, ,00 Siirtosaamiset * , ,70 Saamiset yhteensä ** , ,70 Rahoitusarvopaperit ** , ,11 Rahat ja pankkisaamiset ** , ,85 Vaihtuvat vastaavat yhteensä *** , ,66 Vastaavaa yhteensä **** , ,65 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahastopääoma R. ja J. Heinosen rahasto * , ,65 Julius Ailion rahasto * , ,62 C.J. Gardbergin rahasto * , ,31 Historiankirjoitusrahasto * 8 745, ,77 Viestintärahasto * , ,00 Rahastopääoma yhteensä ** , ,35 Toimintapääoma ** , ,70 Tilikauden yli-/alijäämä ** , ,96 Oma pääoma yhteensä *** , ,09 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat * 9 376, ,05 Muut velat * , ,82 Siirtovelat * , ,69 Vieras pääoma yhteensä *** , ,56 Vastattavaa yhteensä **** , ,65 1 9

20 S U O M E N M U S E O L I I T T O Ry L I I T E T I E D O T Tuloslaskelmassa on muutettu henkilöstökulujen esittämistapaa kohdistamalla niitä toiminnoille. Vastaavaa muutosta ei ole tehty vertailuvuoteen. HENKILÖSTÖ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: vakituiset 7 7 määräaikaiset 3 2 yhteensä 10 9 Henkilöstökulut: Palkat , ,72 Eläkekulut , ,66 Lakisääteiset sosiaalikulut , , , ,58 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 8 318, ,10 Yhteensä , ,68 Luontoisetujen verotusarvo 240,00 240,00 PALKKIOT HALLITUKSEN JÄSENILLE 6 640, ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluihin sisältyy rahastoille hyvitettyä laskennallista korkoa 1.797,27 euroa. OMA PÄÄOMA Rahastopääoma Riitta ja Jorma Heinosen rahasto ,65 Tuotot/laskennall. korko ja adressit 616, ,66 Julius Ailion rahasto ,62 Tuotot/laskenn. korko, adressit, onnittelut 3 283, ,56 C. J. Gardbergin rahasto ,31 Tuotot/laskennall. korko ja adressit 672, ,63 Historiankirjoitusrahasto ,77 Historiankirjoitusrahasto ,77 Viestintärahasto ,00 Viestintärahasto ,00 Rahastopääoma yhteensä ,62 Toimintapääoma ,70 Tilikauden 2007 alijäämä ,96 Toimintapääoma ,74 Tilikauden alijäämä ,00 Oma pääoma yhteensä ,36 2 0

21 S U O M E N M U S E O L I I T T O Ry L I I T E T I E D O T KONEET JA KALUSTO Koneista ja kalustosta on tehty 25 %:n tasapoisto. Pienhankinnat ja käyttöajaltaan alle kolmen vuoden käyttöomaisuus on kirjattu kokonaan hankintavuoden kuluksi. OSAKKEET JA OSUUDET Julkisesti noteerattujen osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli 3.916,42 euroa ja vastaava markkina-arvo oli ,79 euroa. LEASINGVASTUUT Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät Tilikaudella 2009 maksettavat 5 089,74 Myöhemmin maksettavat ,91 TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä Lasse Holopainen KHT Reijo Salonen HTM 2 1

22 2 2

23 Suomen museoliiton jäsenet I L I I T T O J Ä S E N L U O K K A äänioikeus 3 ääntä Alajärven kaupunki Nelimarkka-museo, Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo ja Nelimarkka-residenssi Helsingin kaupunki Helsingin kaupunginmuseo: Hakasalmen huvila Koulumuseo Lastenmuseo Raitiotieliikennemuseo Ruiskumestarin talo Sederholmin talo Tuomarinkylän museo Työväen asuntomuseo Voimalamuseo Helsingin kaupungin taidemuseo Meilahti Tennispalatsi Kluuvin galleria Helsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo: Eläinmuseo Kasvimuseo Luonnontieteellinen museo Geologian museo Helsingin yliopistomuseo Arppeanum Helsingin yliopiston maatalousmuseo Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo Palanderin talo Sibeliuksen syntymäkoti Vankilamuseo Hämeenlinnan taidemuseo Itella Oyj, Helsinki Postimuseo Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan museo Joensuun taidemuseo Jyväskylän kaupunki Jyväskylän taidemuseo Keski-Suomen museo Heiskan taiteilijakoti Jyväskylän lyseon museo Kunnallistekniikan museo Pienmäen talomuseo, Hankasalmi Suomen käsityön museo Kajaanin kaupungin museotoimi Kainuun museo Kajaanin taidemuseo Kemin kaupunki Kemin taidemuseo Kemin kulttuurihistoriallinen museo Kemin työläismuseo Suomen kähertäjämuseo Suomen värimuseo Kokkolan kaupunki K.H.Renlundin museo - Keski- Pohjanmaan maakuntamuseo Historiallinen museo ja näyttelyhalli Taidemuseo Kaarlelan kotiseutumuseo Luontomuseo Kotkan kaupunki Kymenlaakson museo Kuopion kaupunki Kuopion kulttuurihistoriallinen museo J.V. Snellmanin kotimuseo Kuopion korttelimuseo Kuopion luonnontieteellinen museo Kuopion taidemuseo Lahden kaupunki Lahden kaupunginmuseo: Lahden historiallinen museo Lahden hiihtomuseo Lahden taidemuseo ja Julistemuseo Radio- ja TV-museo Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan museo Nuijamaan museo Ratsuväkimuseo Wolkoffin talomuseo Etelä-Karjalan taidemuseo - Kaakkois-Suomen aluetaidemuseo Mikkelin kaupunki Mikkelin kaupungin museot: Mikkelin taidemuseo/etelä-savon aluetaidemuseo Harjukosken vesimylly Kivisakasti Päämajamuseo Suur-Savon museo Mobilia säätiö, Kangasala Mobilia Suomen sotilas- ja erikoisajoneuvomuseo Vehoniemen automuseo* Tiemuseo 2 3 Oulun kaupunki Oulun taidemuseo Pohjois-Pohjanmaan museo Merimiehenkotimuseo Pateniemen sahamuseo Turkansaaren ulkomuseo Porin kaupunki Satakunnan museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Rosenlew-museo Porin taidemuseo Porvoon museoyhdistys Porvoon museo, Vanha raatihuone Porvoon museo, Holmin talo Porvoon luonnonhistoriallinen museo Puolustusvoimat, Helsinki Sotamuseo Maneesi Museosukellusvene Vesikko Rautatiemuseon Säätiö s.r., Hyvinkää Suomen Rautatiemuseo Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupunginmuseo Riihimäen taidemuseo Suomen lasimuseo Rovaniemen kaupunki Lapin maakuntamuseo Rovaniemen taidemuseo Sami Museua - Saamelaismuseosäätiö, Inari Sami Museua Savonlinnan kaupunki Savonlinnan maakuntamuseo Seinäjoen kaupunki Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Riihmuseo, Peräseinäjoki Luontomuseo Suojeluskunta ja Lotta Svärd museo Suomen Ilmailumuseosäätiö, Vantaa Suomen ilmailumuseo Suomen maatalousmuseosäätiö, Loimaa Suomen maatalousmuseo Sarka Suomen Metsämuseosäätiö, Punkaharju Lusto - Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo t Alaraja: % Min: 38.87 3.7 4.4 67 99 Tuloksellisuus Yläraja: 9 % Max: 8 8 8.66 3859 4 kulmakerroin.5..5 8 4 Max. pistemäärä: 6 M - M Omien tulojen M Kävijät / M3 n M Kävijämäärä max: ammatillinen osuus

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen!

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 -luettelo sisältää: Taidemuseoiden näyttelyt Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14 HENKILÖTYÖVUOSIPÄÄTÖKSET 2008: MUSEOT MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10 Aineen taidemuseo On 37 6 Alvar Aalto-museo* On 37 14 Amos Andersons konstmuseum* Ei

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Museokortti museot.fi

Museokortti museot.fi Museokortti museot.fi 1 Where to go next? 2 1 Aboa Vetus & Ars Nova -museo Turku 2 Ahola Järvenpää 3 Aineen taidemuseo Tornio 4 Ainola Järvenpää 5 Alikartano Mäntsälä 6 Amos Andersonin taidemuseo Helsinki

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15. Y-tunnus 0202241-4

TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15. Y-tunnus 0202241-4 TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15 Y-tunnus 0202241-4 SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY:N TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 LiiteJedot

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

TAKO-ohjausryhmä TAKO-kevätseminaari Suomen kansallismuseo

TAKO-ohjausryhmä TAKO-kevätseminaari Suomen kansallismuseo TAKO-ohjausryhmä 2017 TAKO-kevätseminaari 2017 7.-8.2.2017 Suomen kansallismuseo Ohjausryhmän tehtävät Määrittelee TAKO-toiminnan tavoitteet Ylläpitää ja koordinoi poolien toimintaa Raportoi toiminnastaan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot