Tiedotus ja markkinointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedotus ja markkinointi"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 T I E D O T U S J A M A R K K I N O I N T I 5 M U S E O A L A N T Ä Y D E N N Y S KO U L U T U S 7 PA LV E L U T J A Y H T E I S T Y Ö P R O J E K T I T 8 K A N S A I N V Ä L I N E N T O I M I N TA 8 J Ä S E N I S T Ö 9 H A L L I N T O 1 2 TA L O U S 1 9 S U O M E N M U S E O L I I T O N J Ä S E N E T 1

2 Edunvalvonta Museoliiton toiminnan painopiste on edunvalvonnan, koulutuksen, tiedotuksen sekä palvelujen vastuullinen ja hyvä hoitaminen. Edunvalvontaan liittyviä toimia ovat kuluneella toimikaudella vilkastuttaneet useat valtionhallinnon taholla tapahtuneet museoita koskettavat uudistukset. Museolain 1 :n ja 2 :n muutokset hyväksyttiin eduskunnassa lokakuussa. Asetus valmistui vuoden lopussa. Pääsihteeri osallistui asiantuntijana lain valmistelutyöhön. Laki- ja asetusuudistuksen tavoitteena on museotoiminnan laadun parantaminen, ammatillisen osaamisen korostaminen sekä museotoiminnan tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden lisääminen. Asetuksella tarkennetaan museoiden valtionosuuden saamisen edellytyksiä mm. henkilökunnan ammatillisen pätevyyden osalta. Museoliiton hallitus antoi lakiuudistuksesta eduskunnan Sivistysvaliokunnalle myönteisen lausunnon. Tekijänoikeuslain muutokset digitaalisen ympäristön ja verkkoympäristön osalta hyväksyttiin eduskunnassa myös lokakuussa. Laki tulee edellyttämään museoilta valokuvien ja taideteosten digitoinnin sopimuslisensiointia silloin kun kyseessä ei ole säilymis-, konservointi- tai hallintakäyttö. Laki astui voimaan , mutta opetusministeriö valmistelee vielä sopimuskäytäntöjä, joita päästään soveltamaan vasta vuonna Museoliiton mielestä laki ei turvaa museoille saman kaltaisia oikeuksia perustehtävien hoitoon kuin kirjastoille ja arkistoille. Tämä useaan otteeseen esitetty kannanotto ei kuitenkaan saanut muutosta aikaan lainvalmistelutyössä. Eduskunta kuitenkin edellytti, että hallitus selvittää vanhojen ja historiallisiksi katsottujen valokuvien tekijänoikeussuojaa koskevat määrittelyt ja tulkintaongelmat ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi. Veikkausvoittovarojen jakoperusteista ja tulevasta käytöstä neuvoteltiin yhdessä muiden kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen kanssa sekä kulttuuriministerin että eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistysjaoston puheenjohtajan kanssa. Asia tuli ajankohtaiseksi kun eduskunta päätti ennakoivasti siirtää kirjastomäärärahoja budjettirahoitteiseksi. Tähän oltiin myös osaltaan vaikuttamassa. Joulukuussa hyväksyttiin uusi kuntien opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki, joka ottaa paremmin huomioon kulttuurilaitosten todelliset kustannukset, mm. kiinteistömenot. Uudistus tulee lisäämään museoiden, teattereiden ja orkesterien valtionosuutta portaittain vuosina yhteensä noin 30 milj. eurolla, mistä museoiden osuus on noin 13 milj. euroa nykyisen 17,8 milj. euron lisäksi. Lisäys on sovittu otettavaksi valtion budjetista eikä veikkausvoittovaroista. Museoliiton lausunnot eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja hallintovaliokunnalle olivat erittäin myönteisiä, mutta muistutettiin myös siitä, ettei uudistus saa johtaa siihen, että kunnat tulevat vastaavasti vähentämään omaa rahoitustaan ja että valtion budjetista todella löytyvät tarvittavat määrärahat. Kulttuurisetelin selvitystyö käynnistettiin yhteistyössä Teatteriliiton, Suomen sinfoniaorkesterit ry:n ja Finland Festivalsin kanssa opetusministeriöltä saadun tuen turvin. Tarkoitus oli selvittää, miten työnantajat ja palvelun tarjoajat suhtautuvat seteliin, miten maksuliikenne on tarkoituksenmukaista hoitaa ja onko markkinoilla mahdollisuus synnyttää kilpailua. Selvityksen teki asiamies Ralf Sund. Kulttuuriseteli, uhka vai mahdollisuus -selvitys luovutettiin kulttuuriministerille huhtikuun lopulla. Keskeisimmäksi kysymykseksi nousi verotuskäytäntö, johon verohallinto myöhemmin syksyllä otti kantaa todeten setelin verolliseksi eduksi. Järjestöt tapasivat kesäkuussa myös valtiovarainministeri Wideroosin ja esittivät, että hallitus valmistelisi verotuskäytännön muutoksen vastaamaan liikuntasetelin verovapautta. Opetusministeriölle annettiin edellä mainittujen lisäksi lausuntoja ja kommentteja mm. Kulttuuripolitiikan strategiatalkoista - museoalan näkemyksiä kulttuuripolitiikan tavoitteista, pai- 2

3 nopisteistä, vaikuttavuutta, määrää ja laatua kuvaavista indikaattoreista sekä arviointiin ja kehittämiseen liittyvistä odotuksista, Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden toimenpideohjelman luonnoksesta sekä Reilu kulttuuri, kulttuuripolitiikan etiikan valmisteluasiakirjasta. Kulttuuriministerille, opetusministerille ja ympäristöministerille lähetettiin Luonnontieteellisten museopäivien aloite luonnontieteellisten museoiden kehittämisestä ja kulttuuriministerin huomiota kiinnitettiin myös Kajaanin kaupungin kulttuurilaitosten tasapuoliseen kohteluun opetusministeriön myöntäessä tarkoitukseen lisätukea. Kuntaliiton kanssa neuvoteltiin mm. museoiden asiantuntemuksen käytöstä kaavoituksessa sekä järjestettiin museoille tilaisuus uudesta kunnallistalouden tilaaja-tuottajamallista. Museoliiton jouluvastaanotolla mukana menossa Susanna Pettersson Valtion taidemuseosta ja Tiina Merisalo Helsingin kaupunginmuseosta. Tiedotus ja markkinointi Suomen museoliiton tiedotus- ja julkaisutoiminnan tavoitteena on edistää ja kehittää museoalan sisäistä tiedonvälitystä sekä tuoda esiin museoiden merkitystä julkisuudessa. Ulkoisen tiedotuksen ja markkinoinnin tavoitteena on parantaa museokuvaa yhteiskunnassa sekä lisätä museoalaa koskevan tiedon saatavuutta. Vuonna 2005 uudistettiin näyttelytiedotuksen tietojen keruu ja Museovuosi-julkaisu, Julius-lehden ulkoasu sekä Museoviikon visuaalinen ilme. Lisäksi käynnistettiin Museoliiton verkkosivujen uudistaminen. Museoiden osanotto sekä näyttelytiedotukseen että Museoviikkoon oli vilkkaampaa kuin edellisvuonna. Toimintavuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota julkaisutoiminnan laatuun ja verkkotiedotuksen kehittämiseen. Toiminta-alueesta on vastannut tiedottaja Kalle Kallio saakka ja uudeksi tiedottajaksi valittu Janne Saavalainen alkaen. M U S E O A L A N S I S Ä I N E N V I E S T I N T Ä Museoliiton sisäisen viestinnän välineitä ovat www-sivut ja Museoposti sekä Julius -jäsenlehti, joka ilmestyi vuoden aikana 11 kertaa. Erityisenä teemanumerona julkaistiin Valtakunnallisten museopäivien puheenvuoroja (6/2005). Juliuksen pääpaino on museoalan koulutustilaisuuksista tiedottamisessa ja alan ajankohtaisissa uutisissa. Juliuksen ulkoasu uudistettiin vuoden 2005 alussa. Ulkoasun suunnitteli graafikko Pekka Neuvonen. Suomen museoliiton kotisivuja (www.museoliitto.fi) päivitettiin säännöllisesti. Liiton sivuilla kerrotaan muun muassa Museoliiton toiminnasta, koulutuksesta, alan ajankohtaisista uutisista sekä vapaista työpaikoista. Syksyllä 2005 aloitettiin Museoliiton verkkosivujen uudistaminen. Uusitut sivut avataan kevään 2006 aikana. Museoposti-sähköpostilistalla oli vuoden lopussa 1995 rekisteröitynyttä käyttäjää. Käyttäjämäärä kasvoi edellisvuodesta 395:llä. Listan ylläpitäjä on taloussihteeri Marja Rissanen. Museoliitto on huolehtinut myös eurooppalaisen museoverkoston NEMO:n verkkosivujen www. ne-mo.org päivittämisestä. Sivuilla on EU-uutisten, maakohtaisten tietojen ja NEMOn toimintaan liittyvien tietojen lisäksi myös partnerihakumahdollisuus EU:n hankeohjelmia varten. Sivujen ylläpidosta vastasi NEMO:n sihteeri Jaana Rytkönen. 3

4 Museoviikon julisteen suunnitteli graafikko Kirmo Kivelä. U L KO I N E N V I E S T I N T Ä Museoiden vuoden 2005 näyttelytarjonnasta järjestettiin tiedotustilaisuus Hakasalmen huvilassa Tiedotusvälineiden käyttöön jaettiin Museovuosi julkaisu, joka esitteli museoiden näyttelytiedot ja tapahtumat kuukausittain ja museoittain jaoteltuina. Luettelon tiedot kerättiin museoilta ensimmäinen kerran tietokantaan, mikä mahdollisti julkaisun saatavuuden myös sähköisessä muodossa liiton verkkosivuilta. Tiedotus kattoi yli 800 näyttelyä ja tapahtumaa lähes 200 museossa. Kahdeksatta valtakunnallista Museoviikkoa vietettiin Mukana oli 128 museota. Teemana oli Kulttuurien kohtaaminen, ICOM:in Kansainvälisen museopäivän teemaa Museums Bridging Cultures mukaillen. Museoviikon visuaalinen ilme uudistettiin Alfred Kordelinin säätiön tuella. Verkkosivujen ja julisteen visuaalisen ilmeen suunnitteli graafikko Kirmo Kivelä. Markkinoinnin tehostamiseksi otettiin käyttöön uusi verkko-osoite Verkkosivuille tuotettiin yhteenveto museoiden järjestämästä ohjelmasta, johon saattoi tutustua päiväkohtaisesti, museoittain ja paikkakunnittain. Museoliitto tiedotti viikosta valtakunnallisesti ja osallistuvat museot paikallisesti. Museoviikko -juliste jaettiin mukana olleille museoille sekä kaikille kunnallisille kirjastoille. Museoviikon ja näyttelytiedotuksen käytännön järjestelyjä hoiti Jaana Rytkönen. Museoliitto osallistui sekä Turun Kirjamessuille että Helsingin Kirjamessuille Turussa osastolla olivat mukana Turun museot, Satakunnan museo ja Salon taidemuseo ja Helsingissä Salon taidemuseo, Suomen lasimuseo, Suomen urheilumuseo, Tampereen museot ja Turun maakuntamuseo. Turussa kävijöitä kolmen päivän aikana oli ja Helsingissä neljänä päivänä ja englanninkielistä -portaalia päivitettiin säännöllisesti. Suomenmuseot.net esittelee muun muassa museoiden kokoelmia, opetus- ja verkkopalveluita, tutkimusta ja konservointia. Sieltä voi myös hakea tuhannen museon yhteystiedot. Museums.fi koostuu museoita esittelevistä teemapoluista ja Suomen museot kattavasta hakukoneesta. Suomenmuseot.net tullaan uudistamaan samaan aikaan Museoliiton kotisivujen kanssa ja nimi muuttuu osoitteeksi Vuoden 2005 aikana toteutettiin sivustojen suunnittelu ja aloitettiin tekninen toteutus. Molempien sivustojen osalta siirrytään html-koodatuista sivuista julkaisujärjestelmään, mikä tulee helpottamaan sivujen päivittämistä ratkaisevasti. Julkaisujärjestelmän toteuttaa Slap Media Oy ja ulkoasun suunnittelee Kirmo Kivelä. Museoliitto osallistui edelleen kulttuurijärjestöjen -hankkeeseen, jonka yhteistyö Mix Median tuottaman kulttuuri.tv -portaalin kanssa tiivistyi. Museoliiton jäsenmuseot ovat voineet toimittaa näyttelytietojaan veloituksetta portaalien sivuille. Näyttelyposti-sähköpostilistalla oli vuoden lopussa 260 rekisteröitynyttä käyttäjää. Käyttäjämäärä kasvoi edellisvuodesta 50:llä. Listan tarkoituksena on tarjota kanava museoiden näyttely- ja tapahtumatiedotukselle. Museoliiton toiminnasta tiedotettiin medialle säännöllisesti. Museoliiton tiedottaja toimii myös toimittajien tietopalveluna näiden museoalaa koskevissa kysymyksissä. J U L K A I S U T Museo-lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Lehden teemoja olivat Rahoitus (n:o 1), Eurooppalai- 4

5 suus (2), Elävä museo (3) ja Kokoelmat (4). Ensimmäinen ja kolmas numero (32 s.) suunnattiin museoalan ammattilaisille, toinen ja neljäs museokävijöille. MuseoKesä-lehden (48 s.) painosmäärä oli kpl ja MuseoTalvi-lehden (40 s.) kpl. Suuret painosmäärät rahoitettiin museoiden ilmoituksilla ja museot saivat lehteä omaan käyttöönsä ilmoituskokoa vastaavan määrän. Numeroiden 1 ja 3 painosmäärät olivat kpl. Museo-lehden päätoimittajana toimii pääsihteeri ja toimitussihteerinä tiedottaja. Toimituskunnan puheenjohtajana oli Minna Sartes 5.9. saakka, jonka jälkeen puheenjohtajana toimi Juhani Kostet sekä jäseninä Kalle Kallio, Kari Kotilainen, Laura Luostarinen ja Susanna Pettersson 5.9. alkaen. Toimituskunta kokoontui kaksi kertaa. Lehden taittajina ovat olleet graafikot Kirmo Kivelä ja Inari Savola. Ilmoitusmyynnistä on vastannut toimistosihteeri Helena Piipponen. MuseoKesä- ja MuseoTalvi-lehtien markkinointia tehostettiin osallistumalla Postin Postia Sinulle -lehden palveluun, joka esitteli maksuttomasti tilattavia esitteitä, kuvastoja ja lehtiä. Posti Sinulle -lehden kautta tilattiin yhteensä kpl MuseoTalvi-lehteä, mutta painoksen loputtua kesken lehti voitiin toimittaa vain kiinnostuneelle tilaajalle. MuseoKesä-lehti saatiin jakoon Helsingissä Aralis-kirjastokeskukseen, Lasipalatsin kohtaamispaikkaan ja Pääpostitalossa sijaitsevaan Kirjasto 10:een, joista sen toivottiin tavoittavan mm. kisayleisön Helsingin MM-kisojen aikana. Toimintavuonna toimitettiin julkaisuvalmiiksi Soimu 2006 Museoalan puhelinmuistio (88 s.) sekä Patu 2006, Museoalan tuote- ja palveluhakemisto (32 s.), joka kustannettiin ilmoitustuloilla ja jaettiin jäsenmuseoille ilmaiseksi. Patun ja Soimun toimituksesta on vastannut Helena Piipponen. Soimu ja Patu ilmestyivät tammikuussa Museoalan täydennyskoulutus Koulutustoiminnan tavoitteena on tarjota jäsenille ajankohtaista tietoa ja valmiuksia käytännön työhön sekä syventää museoammatillisen henkilökunnan ammattitaitoa. Koulutusohjelma suunniteltiin puolivuosittain. Koulutustyöryhmän puheenjohtajana oli Marianne Koskimies- Envall ja jäseninä Ulla Aartomaa asti, Juhani Kostet, Timo Kukko, Kimmo Levä ja museologian opetuksen edustajana yliopistonlehtori Marja-Liisa Rönkkö. Täydennyskoulutustilaisuuksia järjestettiin yhteensä 19, koulutuspäiviä oli 30. Osanottajia oli 997, joista tietostrategiakoulutukseen osallistuneita 89. Vuonna 2005 jatkui Museoliiton laatutyöhön liittyvä koulutus. Edellisenä vuonna alkaneesta Museotyön prosessien kuvaaminen ja kehittäminen koulutuksesta järjestettiin kaksi tilaisuutta. Museolehtoripäivät kokosi Jyväskylään 51 museoiden opetustoiminnasta vastaavaa kuulemaan ja keskustelemaan alan ajankohtaisista teemoista. Päivien pääpuhujaksi oli kutsuttu USA:n suurlähetystön tuella yhdysvaltalainen museoopetuksen pitkän linjan ammattilainen professori emeritus George Hein. Muita tilaisuuksia olivat mm. Suomen kotiseutuliiton ja Lahden kaupunginmuseon kanssa yhteistyössä järjestetty Paikal- Luonnontieteellisten museopäivien osanottajat retkeilivät Leivonmäen kansallispuistossa. 5

6 lismuseoiden tiekartta sekä Tiedottajien ja markkinoijien seminaari, joka järjestettiin yhteistyössä Finland Festivalsin, Suomen sinfoniaorkesterit ry:n ja Suomen Teatteriliiton kanssa. Valtakunnalliset museopäivät järjestettiin Oulussa yhteistyössä Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan museon ja Oulun taidemuseon kanssa. Päivien teemana oli Tulevaisuuden työmallit. Toisena päivänä käsiteltiin kokoelmien tulevaisuutta, josta pääpuhujaksi oli kutsuttu johtaja Nima Poovaya Smith Isosta-Britanniasta, ja kokoelmien liikkuvuutta, josta alusti kansainvälisten asioiden neuvoja Astrid Weij Alankomaiden opetusministeriön kulttuuriosastosta. Ensimmäiset Suomalais-venäläiset museopäivät järjestettiin Imatralla Päivien teemana oli Suomi-Pietari, yhteinen historia kulttuurimatkailun ja museoiden voimavarana. Museopäivien järjestäjinä olivat Imatran kaupunki, Lappeenrannan museotoimi, Venäjän museoiden liitto. Pietarin museoammattilaisten liitto ja Suomen museoliitto. Jyväskylässä järjestetyillä XIV Valtakunnallisilla luonnontieteellisillä museopäivillä käsiteltiin luonnontieteellisten museoiden yhteiskuntasuhdetta sekä tutkimuksen että kasvatuksen näkökulmasta. Päivillä tehtiin esitys luonnontieteellisten museoiden kehittämiseksi, joka osoitettiin opetus-, kulttuuri- ja ympäristöministereille. Seminaarit ja kurssit (osanottajamäärät sulkeissa) 2.2. Turvallisuus asiakaspalvelussa, Helsinki (47) Museotyön prosessien kuvaaminen ja kehittäminen (II jakso), Helsinki (10) Paikallismuseoiden tiekartta, Lahti (84) 2.2. Museoiden uudet haasteet, Helsinki (18) 7.4. Museotyön prosessien kuvaaminen ja kehittäminen (III jakso), Helsinki (6) 4.4. Rohmut ja riesat kuriin, Helsinki (33) Valtakunnalliset museopäivät, Oulu (272) Suomalais-venäläiset museopäivät, Imatra, Lappeenranta, Viipuri (96) XIV Luonnontieteelliset museopäivät, Jyväskylä (51) Laatua verkkoon, Helsinki (12) Museolehtoripäivät, Jyväskylä (51) Tiedottajien ja markkinoijien seminaari, Helsinki (82) Museon siivous, Lahti (30) Tietopäivä, Helsinki (78 ilmoittautunutta) T I E T O S T R AT E G I A KO U L U T U S Vuonna 2005 tarjottiin jäsenistölle opetusministeriön avustuksen turvin digitaalisen sisältötuotannon kehittämiseen ja kulttuuriperinnön digitointiin liittyviä koulutustilaisuuksia subventoituun hintaan. Museologia-verkkokurssi Verson pilottivaihe käynnistyi syksyllä Opetusministeriön tuen turvin tuotettu kurssi vastaa yliopiston museologian perusopintoja 10 opintopisteen laajuisena kokonaisuutena. Ensimmäiselle Verso-kurssille osallistui 20 alan ammattilaista ja opintoja vetivät FM Minna Mäkinen Jyväskylän yliopistosta sekä FL Susanna Pettersson Valtion taidemuseosta. Museologian verkkokurssin suunnittelija FM Pauliina Kinanaen (oikealla) ja tutor FM Minna Mäkinen (keskellä) Verson lähiopetuspäivänä elokuussa. 6

7 Kurssit (osanottajamäärät sulkeissa) Tunnista riskit, turvaa kokoelmat verkkokurssi, EVTEK Muotoiluinstituutti, Vantaa (10) Onnistuneita kuvia digikameralla, Tampere (16) Verso museologian verkkokurssi, Helsinki (20) PhotoShop peruskurssi, Mikkeli (10) PhotoShop jatkokurssi, Mikkeli (11) Onnistuneita kuvia digikameralla, Tampere (22) Palvelut ja yhteistyöprojektit Museoliitto osallistuu museoalan kehittämistyöhön erilaisten hankkeiden ja projektien vetäjänä ja yhteistyökumppanina. Oman jäsenkunnan lisäksi etsitään museoalalle uusia ajatuksia luovia yhteistyötahoja. Museoliitto kerää museoalaan liittyvää tietoa ja parhaita käytäntöjä tarjoten museoille sekä muille alasta kiinnostuneille tahoille asiantuntijapalveluja ja aineistoja tarpeen mukaan. Kuluneena vuonna käynnistettiin Valtakunnallinen museohistoriaprojekti. Hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen suomalaista museohistoriaa käsittelevä ja ajan tasalla pidettävä tietokanta. Museoliiton lisäksi Museohistoriaprojektin suunnittelutyöryhmässä ovat edustettuina Museovirasto, Luonnontieteellinen keskusmuseo sekä Kuvataiteen keskusarkisto ja Kehys Valtion taidemuseosta yhteistyössä Helsingin, Jyväskylän ja Turun museologian oppiaineiden kanssa. Tietokanta on Museoliiton sivuilla osoitteessa Tietokannasta on löydettävissä museohistoria-aiheisia julkaisuja, tutkimuksia, haastatteluita ja tutkimusideoita. Museohistorian aineistokartoituksen rinnalla toteutetaan henkilöhaastattelukartoitus, jonka tarkoituksena on listata henkilöt, jotka ovat museoalan historian kannalta avainasemassa. Aineiston kartoituksen ja keruun jälkeen on tarkoitus käynnistää museoalan historian kirjoitustyö. Tietokantaa hoitaa projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo. M U S E O A L A N L A AT U PA L K I N T O Museoalan laatuajattelun kehittämisessä pääpaino vuonna 2005 oli koulutuksessa. Työn prosessien hallinta oli keskeisenä teemana. EFQM Laatupalkintohanketta ei ole jatkettu, koska Museovirasto käynnisti museoalan arviointimallin Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa suunnittelun, jonka työryhmissä ja ohjausryhmissä on ollut mukana liiton hallituksen jäseniä sekä museoasiainsihteeri ja pääsihteeri. K I R J A S T O J A A R K I S T O Museoliiton kirjastoa kartutettiin keskeisellä museologisella kirjallisuudella sekä ulkomaisilla ja kotimaisilla museoalan lehdillä. Liitto kartuttaa kirjastoaan myös jäsenmuseoittensa julkaisuilla. Museologisen kirjastokokoelman laajuus on 1341 nidettä. Kokoelma karttui 39 niteellä. Käsikirjasto ja tietopalvelut ovat jäsenten, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden käytettävissä. Tietopalvelusta vastasi museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta. Museoliiton arkiston muodostaa liiton toiminnan tuloksena vuodesta 1923 lähtien jatkuvasti karttuva aineisto. 7

8 Kansainvälinen toiminta Euroopan museoliittojen verkoston, NEMO:n, Network of European Museum Organisations, puheenjohtajana oli pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen ja sihteerinä Jaana Rytkönen. NEMO:n hallitus kokoontui Brysselissä, jossa neuvoteltiin Euroopan Parlamentin Kulttuuri ja koulutus -valiokunnan puheenjohtajan Nikolaos Sifunakisin, kulttuuriyksikön johtajan Etienne Boumansin sekä Kulttuuri ohjelman raportoijan Vasco Graca Mouran kanssa. Hallitus keskusteli myös komissiota edustavan kulttuuriperintöasioista vastaavan Ellen Schraudolphin kanssa. Vuosikokous järjestettiin Manchesterissä , jolloin julkaistiin ensimmäinen raportti NEMO:n museoiden lainasopimusmalli-kartoituksesta. Kokoukseen osallistuivat Anja-Tuulikki Huovinen ja Jaana Rytkönen. NEMO:n puheenjohtajuus siirtyi vuosikokouksessa Saksaan. Anja-Tuulikki Huovinen jatkaa NEMO:n hallituksen jäsenenä. Anja-Tuulikki Huovinen osallistui myös Manchesterissa järjestettyyn Ison-Britannian EU-puheenjohtajakauden kokoelmien liikkuvuutta käsitelleeseen konferenssiin. Museonjohtaja Jarno Peltonen välitettiin museoalan asiantuntijaksi EU:n Visitor Centerin museonäyttelysuunnitelmaan Brysseliin. Hallituksen jäsen Minna Sartes osallistui liiton edustajana Stavangerissa Museumsfestivalin tulevaisuutta pohtineeseen kokoukseen. Kokous esitti, että festivaali pidettäisiin joka kolmas vuosi ja jokainen Pohjoismaa osallistuisi järjestelykustannuksiin Nkr:n panoksella. Ehdotus ei ole saanut vastakaikua muissa maissa. Laura Luostarinen osallistui liiton edustajana Kööpenhaminassa pohjoismaista kielipolitiikkaa käsittelevään Pohjoismaisen ministerineuvoston järjestämään seminaariin. Tarkoitus oli miettiä keinoja pohjoismaisten kielten vahvistamiseksi. Museoasiainsihteeri osallistui Venäjän museoiden liiton kutsusta Moskovassa pidetyille museoalan messuille kolmen muun Euroopan maan edustajien kanssa. Marja-Liisa Pohjanvirta on ICOM-Suomen komitean hallituksen jäsen, ICAMT:in sihteeri ja European Museum Forumin Suomen kirjeenvaihtajajäsen osallistuen EMYA:n kokoukseen Brysselissä Museoliitto hoitaa ICOM-Suomen komitean toimistotehtäviä ja tarjoaa kokoustilan Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osastolle. Museoliitto on yhteistyökumppanina Sokrates/Grundtvig-hankkeessa, jonka aiheena on Visuaalisen lukutaidon lisääminen. Kunstschule Lichtenstein on hankkeen vetäjänä. Muut jäsenmaat ovat Suomen ohella Irlanti, Itävalta, Norja ja Ruotsi. Museoasiainsihteeri osallistui hankkeen valmistelevaan kokoukseen Letzehofissa, Itävallassa. Edelleen osallistuttiin asiantuntijoina EU rahoitteisiin Bricks ja Calimera -hankkeisiin, joiden tarkoituksena on kehittää integroituja järjestelmiä ja edistää museoiden, kirjastojen ja arkistojen verkkotiedonvälitystä. Jäsenistö Suomen museoliiton jäseninä oli vuoden lopussa 193 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa on 360 museokohdetta. Näistä on liittojäseniä I luokassa 42, II luokassa 47 ja III luokassa 78. Kannattavien yhteisöjäsenten lukumäärä oli 26. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Poliisikoulu/Poliisimuseo, UPM Kymmene Oyj/Verlan tehdasmuseo ja Suomen maatalousmuseosäätiö/suomen maatalousmuseo Sarka, jonka jäsenyys tuli voimaan vuoden 2006 alusta lukien. Jäsenyydestä erosi vuoden aikana Hackman Pro Design -säätiö, joka sulautui Taideteollisuusmuse- 8

9 on säätiöön. Kuluneen vuoden aikana Kristiinankaupungin jäsenluokka muutettiin kannattavasta yhteisöjäsenluokasta III liittojäsenluokkaan. Henkilöjäsenten lukumäärä oli 36. Näistä ainaisjäseniä 28, joista äänioikeuden omaavia 27 sekä kannattavia henkilöjäseniä 8, joista äänioikeuden omaavia 3. Liiton kunniajäsenet ovat fil.tri C. J. Gardberg, professori Unto Salo ja opetusneuvos Matti Rossi, joka kutsuttiin kunniajäseneksi Valtakunnallisilla museopäivillä Oulussa. Hallinto V U O S I KO KO U S Liiton 82. vuosikokous järjestettiin Oulussa Kokoukseen osallistui 125 liittojäsenten edustajaa, yksi äänioikeutettu henkilöjäsen sekä yksi puheoikeuden omaava kannattava yhteisöjäsen ja yksi puheoikeuden omaava henkilöjäsen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Oulun kaupungin kulttuurijohtaja Risto Vuoria ja sihteerinä pääsihteeri. Kokous vahvisti edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä euroon päätyvän talousarvion vuodelle Jäsenmaksut vuodelle 2006 pysytettiin ennallaan: liittojäsenet I luokassa 900 euroa, II luokassa 600 ja III luokassa 300 sekä kannattavat yhteisöt 160 euroa. Kannattavien henkilöjäsenten jäsenmaksu on 50 euroa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin suurlähettiläs Heikki Talvitie. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa kahden kolmivuotiskauden jälkeen museonjohtaja Tarmo Jomppanen ja museonjohtaja Soili Sinisalo sekä yhden kolmivuotiskauden jälkeen amanuenssi Ulla Aartomaa ja yliintendentti Juhani Terhivuo, joka valittiin hallitukseen uudelleen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin museonjohtajat Kimmo Levä, Laura Luostarinen ja Tiina Merisalo. H A L L I T U S puheenjohtaja: suurlähettiläs Heikki Talvitie (kokousosallistuminen 6/6) varapuheenjohtaja: museotoimenjohtaja Pirjo Julkunen, Mikkelin museot (5/6) muut jäsenet: amanuenssi Ulla Aartomaa, Lahden taidemuseo (3/3) museotoimenjohtaja Olli Immonen, Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta(5/6) museotoimenjohtaja Toimi Jaatinen, Tampereen museot (4/6) museonjohtaja Tarmo Jomppanen, Saamelaismuseo Siida, Inari (2/3) museonjohtaja Marianne Koskimies-Envall, Pohjanmaan museo, Vaasa (6/6) museotoimenjohtaja Juhani Kostet, Turun maakuntamuseo (6/6) museonjohtaja Kari Kotilainen, Saarijärven museo (6/6) museonjohtaja Timo Kukko, Lusto Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus (4/6) museonjohtaja Kimmo Levä, Mobilia (2/3) museonjohtaja Laura Luostarinen, Salon taidemuseo (3/3) museonjohtaja Tiina Merisalo, Helsingin kaupunginmuseo (2/3) museonjohtaja Minna Sartes, Aboa Vetus & Ars Nova museo, Turku (1/6) museonjohtaja Soili Sinisalo, Ateneumin taidemuseo, Helsinki (2/3) yli-intendentti Juhani Terhivuo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Eläinmuseo, Helsinki (6/6) 9

10 Hallituksen työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Heikki Talvitie ja jäseninä Ulla Aartomaa (18.5. asti), Tiina Merisalo (5.9. alkaen) ja Juhani Terhivuo. Hallituksen jäsenet osallistuivat myös Museolehden toimituskunnan ja koulutustyöryhmän työskentelyyn. T I L I N TA R K A S TA J AT Ekonomi, KHT Lasse Holopainen, ekonomi, HTM Reijo Salonen, varalla KHT Jari Härmälä ja ekonomi, KHT Kai Salli. H E N K I L Ö S T Ö pääsihteeri: FK Anja-Tuulikki Huovinen museoasiainsihteeri: FL Marja-Liisa Pohjanvirta koulutussuunnittelija: LuK Outi Nummi tiedottaja: FM Kalle Kallio, saakka, FM Janne Saavalainen 1.6. alkaen taloussihteeri: yo. merkonomi Marja Rissanen toimistosihteeri: merkonomi Helena Piipponen projektisuunnittelija: FK Eeva-Liisa Taivassalo projektisuunnittelija: FM Jaana Rytkönen projektisihteeri: FM Pauliina Kinanen sekä projektityöntekijä: konservaattoriopiskelija Elina Torvinen Henkilökunta tutustui Espoon taidemuseon WeeGee-taloon tuleviin tiloihin Tapiolassa ja vieraili Didrichsenin taide- ja kulttuurimuseossa sekä Villa Gyllenbergissä. L I I T O N E D U S TA J AT H A L L I N T O E L I M I S S Ä J A T Y Ö RY H M I S S Ä Finsk-norsk kulturinstitutt, hallitus: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, hallitus: Anja-Tuulikki Huovinen Helsingin yliopistomuseon säätiö, edustajisto: Anja-Tuulikki Huovinen Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö, edustajisto: Matti Rossi, varajäsen Jari Karhu Kansallinen NRG-työryhmä (National Representatives Group), opetusministeriö: Anja-Tuulikki Huovinen Kirkon museoasian neuvottelukunta, kirkkohallitus: Anja-Tuulikki Huovinen Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta, Museovirasto: Anja-Tuulikki Huovinen Museoviraston ja opetusministeriön hanke Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa ohjausryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen ja pysyvänä asinatuntijana Tiedon ja osaamisen välittäminen työryhmässä Marja-Liisa Pohjanvirta Network of European Museum Organisations, NEMO: puheenjohtaja Anja-Tuulikki Huovinen Nordisk festivalråd, Stavanger: Minna Sartes Peuran museosäätiö, hallitus: Janne Vilkuna Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston johtokunta: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Benelux -instituutin säätiön neuvottelukunta: Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Rautatiemuseon Säätiön valtuuskunta: Marja-Liisa Pohjanvirta Suomen Tammi+, johtoryhmä ja projektiryhmä, opetushallitus, Museovirasto ja ympäristöministeriö: Marja-Liisa Pohjanvirta Teatterimuseon Säätiö, edustajisto: Olli Immonen, varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen 1 0

11 Tekniikan museon säätiö, valtuuskunta: Jari Karhu Turun kirjamessut, päätoimikunta: Marja-Liisa Pohjanvirta Viestintäkasvatuksen neuvottelukunta, opetushallitus: Marja-Liisa Pohjanvirta Museoliiton ehdotuksesta on seuraaviin toimikuntiin valittu museoalan edustajina: Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta: varajäsen vs. museonjohtaja Esko Nummelin, Porin taidemuseo Metsämuseosäätiön hallitus: museonjohtaja Jari Karhu, Postimuseo Tekijänoikeusneuvosto, opetusministeriö: lakimies Tuula Hämäläinen, Valtion taidemuseo Valokuvataidetoimikunta: puheenjohtaja, museonjohtaja Asko Mäkelä, Suomen valokuvataiteen museo Valtion muotoilutoimikunta: puheenjohtaja, hallintojohtaja Pekka Saarela, Taideteollisen korkeakoulu Valtion rakennustaidetoimikunta: museonjohtaja Anna Nurmi-Nielsen, Rauman museo Museopäivillä palkittiin ansioituneita museoalan ammattilaisia ja museotimintaa harjoittaneita yhteisöjä. K U N N I A N O S O I T U K S E T Museoliiton ansiomitali luovutettiin Valtakunnallisilla museopäivillä museotoimenjohtaja Anja Ollikaiselle, museoamanuenssi Virpi Nurmelle, intendentti Hindrik Strandbergille, toimitusjohtaja Kauko Launoselle sekä Terveydenhuollon museotoimikunnalle ja Hintan Martoille. Liiton hopeinen merkki annettiin erovuoroiselle hallituksen jäsenille Ulla Aartomaalle, Tarmo Jomppaselle ja Soili Sinisalolle sekä vuosikokouksen puheenjohtajalle Risto Vuorialle. Kultainen ansiomerkki 30 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin rouva Karin Kullberg- Vilhiölle Mannerheim-museosta, intendentti Heli Halste-Korpelalle Helsingin kaupunginmuseosta, museonjohtaja Henri Nordbergille Tornionlaakson maakuntamuseosta sekä intendentti Leena Ahtola- Moorhouselle, intendentti Heikki Malmelle, apulaismuseonjohtaja, intendentti Helmiriitta Sariolalle ja museoassistentti Raija Vuoriselle Ateneumin taidemuseosta. Hopeinen ansiomerkki 20 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin konservaattori Seppo Poikoselle ja tekstiilikonservaattori Erja Valtaselle Emil Cedercreutzin museosta. Kuva Mika Friman, Oulun taidemuseo S T I P E N D I R A H A S T O T Suomen museoliitolla on Julius Ailion (perustettu 1933), Riitta ja Jorma Heinosen (1980/1984) ja C.J. Gardbergin rahasto (1986). Museoliitolla on lisäksi myös museolaitoksen historian kirjoittamista varten perustettu Historiankirjoitusrahasto (1993). Stipendirahastoja kartuttamaan teetetyn adressin myyntitulot olivat 130 euroa. Rahastosta jaetaan apurahoja seuraavan kerran vuonna Lisäksi hallitus perusti vuosikokouksen hyväksynnän mukaisen viestintärahaston, jonka varoilla kehitetään markkinointia, julkaisutoimintaa ja verkkoviestintää. 1 1

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 10 jäsenistö 12 HALLINTO 15 TALOUS 22 SUOMEN MUSEOLIITON JÄSENET 1 Suomen museoliitto Suomen

Lisätiedot

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa.

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa. Vuosikertomus 2012 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus- ja kehittämispalvelut 5 Museo 2015 9 Viestintäpalvelut 9 Tukipalvelut 11 Jäsenet 14 Tilinpäätös 18 Suomen museoliitto kuvina 23 Muu varainhankinta 1%

Lisätiedot

Suomen museoliitto edustaa Suomen. Tulot 2013. Menot 2013. Vuonna 2013 Suomen museoliitto juhli 90-vuotista taivaltaan. Jäsenmaksut 11% Valtionavustus

Suomen museoliitto edustaa Suomen. Tulot 2013. Menot 2013. Vuonna 2013 Suomen museoliitto juhli 90-vuotista taivaltaan. Jäsenmaksut 11% Valtionavustus Vuosikertomus 2013 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus- ja kehittämispalvelut 3 Museo 2015 3 Viestintäpalvelut 3 Tukipalvelut 3 Jäsenet 3 Tilinpäätös 3 Suomen museoliitto kuvina 3 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus-

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. Suomen museoliitto

VUOSIKERTOMUS 2014. Suomen museoliitto VUOSIKERTOMUS 2014 Suomen museoliitto 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto 2014 3 Edunvalvontapalvelut 4 Koulutus- ja kehittämispalvelut 5 Kehittämishankkeet 7 Viestintäpalvelut 10 Hallinto- ja tukipalvelut

Lisätiedot

MUSEOTILASTO 2012 SISÄLTÖ

MUSEOTILASTO 2012 SISÄLTÖ MUSEOTILASTO 2012 MUSEOTILASTO 2012 SISÄLTÖ Lukijalle... 3 Museotilaston laatiminen... 3 Suomen museot 2012... 5 Museoiden lukumäärä... 5 Museoiden omistus... 6 Museoiden talous... 7 Museotoiminnan rahoitus...

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET...

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... 5 2.1 KUNNIAJÄSENET... 5 2.2 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.3 KANNATTAJAJÄSENET ELI KOTISEUTUKLUBI... 6 2.4 JÄSENPALVELUT JA JÄSENEDUT... 7 3. HALLINTO...

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot Asiakasliittymän ensimmäisen toteutusvaiheen organisaatiot on listattu oheisessa listauksessa. Palvelun laajentamista muihin kulttuuri- ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 SUOMEN OMAKOTILIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SISÄLLYSLUETTELO ALKAA SIVULTA TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS EDUNVALVONNASTA... 1 EDUNVALVONTAA PIENTALOASUKKAIDEN PARHAAKSI.. 2

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 Suomen Metsästysmuseo 2009 2 Museonjohtajan vuosikatsaus 5 SUOMEN METSÄSTYSMUSEON

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1 Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2014 4 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Kestävä ja eettinen kuluttaminen 14 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2013 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 11 Ympäristö ja eettiset valinnat 12 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

Vuosikokousasiakirjat

Vuosikokousasiakirjat Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening Vuosikokousasiakirjat KANSANOPISTOYHDISTYS 13.6.2006 FOLKHÖGSKOLFÖRENING SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO MUSEONJOHTAJAN VUOSIKATSAUS 1 ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖTAHOT URHEILUMUSEO 2 URHEILUKIRJASTO 4 URHEILUARKISTO 4 TAPAHTUMAT 5 VIESTINTÄ JA

Lisätiedot

SUOMEN OMAKOTILIITTO ry

SUOMEN OMAKOTILIITTO ry SUOMEN OMAKOTILIITTO ry VUOSIKERTOMUS 2009 2 Suomen Omakotiliitto ry VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 Hyvä yhdistyshallinto... 3 Pientaloasukkaiden edunvalvontaa... 4

Lisätiedot

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan Vuosikertomus 2012 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2012 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 1. PUHEENJOHTAJA JUKKA RELANDERIN TERVEHDYS VUOSIKOKOUKSELLE 2. TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ KRISTIINA

Lisätiedot

Sulasolin vuosi 2010

Sulasolin vuosi 2010 Sulasolin vuosi 2010 Puheenjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli Sulasolin liittokokousvuosi. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että hallinnossa tapahtuu muutoksia, koska hallituksen jäsenet ja mahdollisesti koko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SUOMEN OMAKOTILIITTO ry 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 SISÄLLYSLUETTELO ALKAA SIVULTA TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 Edunvalvontaa pientaloasukkaiden tarpeisiin... 2 Jäsenpalvelut

Lisätiedot

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ, EDUSTUKSET JA KOULUTUS 22 MARKKINOINTI,

Lisätiedot

MUSEOTILASTO 2013. Finnish Museum Statistics

MUSEOTILASTO 2013. Finnish Museum Statistics MUSEOTILASTO 2013 Finnish Museum Statistics MUSEOTILASTO 2013 Finnish Museum Statistics Museotilasto / Finnish Museum Statistics 2013 Toimitus / Edited by Annimari Laakkonen, Eija Liukkonen, Pia Lonardi

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kannen kuva: Juha Mälkönen. Taitto: Studio Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2012. 1 Sisällysluettelo 2

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 Suomen Metsämuseosäätiö TOIMINTAKERTOMUS 2005 18. toimintavuosi SUOMEN METSÄMUSEOSÄÄTIÖ Tasekirja 31.12.2005 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2005 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Päiväys,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Sulasolin vuosi 2011

Sulasolin vuosi 2011 Sulasolin vuosi 2011 Puheenjohtajan katsaus Vuosi 2011 jää aikakirjoihin toiminnan vuotena. Toimintasuunnitelman mukaisesti liiton toimintaa kehitetään kahtena erillisenä osana, keskusjärjestön toiminta

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Vuosikertomus 2009 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on vuonna 1969 perustettu alan yhteinen edunvalvontajärjestö ja kohtaamispaikka. Se ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä ja kehittää vapaan sivistystyön

Lisätiedot

SUOMEN OMAKOTILIITTO ry Hallitus VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN OMAKOTILIITTO ry Hallitus VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN OMAKOTILIITTO ry Hallitus VUOSIKERTOMUS 2011 2 10.3.2012 Suomen Omakotiliitto ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo TOIMINTA-AJATUS TOIMINNAN LÄHTÖKOHTANA... 3 Hyvä hallinto kasvavassa liittoyhteisössä...

Lisätiedot

SUOMEN OMAKOTILIITTO ry. Hallitus VUOSIKERTOMUS 2010

SUOMEN OMAKOTILIITTO ry. Hallitus VUOSIKERTOMUS 2010 SUOMEN OMAKOTILIITTO ry Hallitus VUOSIKERTOMUS 2010 2 24.3.2011 Suomen Omakotiliitto ry VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT... 3 Hyvä hallinto kasvavassa liittoyhteisössä... 3 Käytännön

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot