Tiedotus ja markkinointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedotus ja markkinointi"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 T I E D O T U S J A M A R K K I N O I N T I 5 M U S E O A L A N T Ä Y D E N N Y S KO U L U T U S 7 PA LV E L U T J A Y H T E I S T Y Ö P R O J E K T I T 8 K A N S A I N V Ä L I N E N T O I M I N TA 8 J Ä S E N I S T Ö 9 H A L L I N T O 1 2 TA L O U S 1 9 S U O M E N M U S E O L I I T O N J Ä S E N E T 1

2 Edunvalvonta Museoliiton toiminnan painopiste on edunvalvonnan, koulutuksen, tiedotuksen sekä palvelujen vastuullinen ja hyvä hoitaminen. Edunvalvontaan liittyviä toimia ovat kuluneella toimikaudella vilkastuttaneet useat valtionhallinnon taholla tapahtuneet museoita koskettavat uudistukset. Museolain 1 :n ja 2 :n muutokset hyväksyttiin eduskunnassa lokakuussa. Asetus valmistui vuoden lopussa. Pääsihteeri osallistui asiantuntijana lain valmistelutyöhön. Laki- ja asetusuudistuksen tavoitteena on museotoiminnan laadun parantaminen, ammatillisen osaamisen korostaminen sekä museotoiminnan tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden lisääminen. Asetuksella tarkennetaan museoiden valtionosuuden saamisen edellytyksiä mm. henkilökunnan ammatillisen pätevyyden osalta. Museoliiton hallitus antoi lakiuudistuksesta eduskunnan Sivistysvaliokunnalle myönteisen lausunnon. Tekijänoikeuslain muutokset digitaalisen ympäristön ja verkkoympäristön osalta hyväksyttiin eduskunnassa myös lokakuussa. Laki tulee edellyttämään museoilta valokuvien ja taideteosten digitoinnin sopimuslisensiointia silloin kun kyseessä ei ole säilymis-, konservointi- tai hallintakäyttö. Laki astui voimaan , mutta opetusministeriö valmistelee vielä sopimuskäytäntöjä, joita päästään soveltamaan vasta vuonna Museoliiton mielestä laki ei turvaa museoille saman kaltaisia oikeuksia perustehtävien hoitoon kuin kirjastoille ja arkistoille. Tämä useaan otteeseen esitetty kannanotto ei kuitenkaan saanut muutosta aikaan lainvalmistelutyössä. Eduskunta kuitenkin edellytti, että hallitus selvittää vanhojen ja historiallisiksi katsottujen valokuvien tekijänoikeussuojaa koskevat määrittelyt ja tulkintaongelmat ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi. Veikkausvoittovarojen jakoperusteista ja tulevasta käytöstä neuvoteltiin yhdessä muiden kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen kanssa sekä kulttuuriministerin että eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistysjaoston puheenjohtajan kanssa. Asia tuli ajankohtaiseksi kun eduskunta päätti ennakoivasti siirtää kirjastomäärärahoja budjettirahoitteiseksi. Tähän oltiin myös osaltaan vaikuttamassa. Joulukuussa hyväksyttiin uusi kuntien opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki, joka ottaa paremmin huomioon kulttuurilaitosten todelliset kustannukset, mm. kiinteistömenot. Uudistus tulee lisäämään museoiden, teattereiden ja orkesterien valtionosuutta portaittain vuosina yhteensä noin 30 milj. eurolla, mistä museoiden osuus on noin 13 milj. euroa nykyisen 17,8 milj. euron lisäksi. Lisäys on sovittu otettavaksi valtion budjetista eikä veikkausvoittovaroista. Museoliiton lausunnot eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja hallintovaliokunnalle olivat erittäin myönteisiä, mutta muistutettiin myös siitä, ettei uudistus saa johtaa siihen, että kunnat tulevat vastaavasti vähentämään omaa rahoitustaan ja että valtion budjetista todella löytyvät tarvittavat määrärahat. Kulttuurisetelin selvitystyö käynnistettiin yhteistyössä Teatteriliiton, Suomen sinfoniaorkesterit ry:n ja Finland Festivalsin kanssa opetusministeriöltä saadun tuen turvin. Tarkoitus oli selvittää, miten työnantajat ja palvelun tarjoajat suhtautuvat seteliin, miten maksuliikenne on tarkoituksenmukaista hoitaa ja onko markkinoilla mahdollisuus synnyttää kilpailua. Selvityksen teki asiamies Ralf Sund. Kulttuuriseteli, uhka vai mahdollisuus -selvitys luovutettiin kulttuuriministerille huhtikuun lopulla. Keskeisimmäksi kysymykseksi nousi verotuskäytäntö, johon verohallinto myöhemmin syksyllä otti kantaa todeten setelin verolliseksi eduksi. Järjestöt tapasivat kesäkuussa myös valtiovarainministeri Wideroosin ja esittivät, että hallitus valmistelisi verotuskäytännön muutoksen vastaamaan liikuntasetelin verovapautta. Opetusministeriölle annettiin edellä mainittujen lisäksi lausuntoja ja kommentteja mm. Kulttuuripolitiikan strategiatalkoista - museoalan näkemyksiä kulttuuripolitiikan tavoitteista, pai- 2

3 nopisteistä, vaikuttavuutta, määrää ja laatua kuvaavista indikaattoreista sekä arviointiin ja kehittämiseen liittyvistä odotuksista, Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden toimenpideohjelman luonnoksesta sekä Reilu kulttuuri, kulttuuripolitiikan etiikan valmisteluasiakirjasta. Kulttuuriministerille, opetusministerille ja ympäristöministerille lähetettiin Luonnontieteellisten museopäivien aloite luonnontieteellisten museoiden kehittämisestä ja kulttuuriministerin huomiota kiinnitettiin myös Kajaanin kaupungin kulttuurilaitosten tasapuoliseen kohteluun opetusministeriön myöntäessä tarkoitukseen lisätukea. Kuntaliiton kanssa neuvoteltiin mm. museoiden asiantuntemuksen käytöstä kaavoituksessa sekä järjestettiin museoille tilaisuus uudesta kunnallistalouden tilaaja-tuottajamallista. Museoliiton jouluvastaanotolla mukana menossa Susanna Pettersson Valtion taidemuseosta ja Tiina Merisalo Helsingin kaupunginmuseosta. Tiedotus ja markkinointi Suomen museoliiton tiedotus- ja julkaisutoiminnan tavoitteena on edistää ja kehittää museoalan sisäistä tiedonvälitystä sekä tuoda esiin museoiden merkitystä julkisuudessa. Ulkoisen tiedotuksen ja markkinoinnin tavoitteena on parantaa museokuvaa yhteiskunnassa sekä lisätä museoalaa koskevan tiedon saatavuutta. Vuonna 2005 uudistettiin näyttelytiedotuksen tietojen keruu ja Museovuosi-julkaisu, Julius-lehden ulkoasu sekä Museoviikon visuaalinen ilme. Lisäksi käynnistettiin Museoliiton verkkosivujen uudistaminen. Museoiden osanotto sekä näyttelytiedotukseen että Museoviikkoon oli vilkkaampaa kuin edellisvuonna. Toimintavuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota julkaisutoiminnan laatuun ja verkkotiedotuksen kehittämiseen. Toiminta-alueesta on vastannut tiedottaja Kalle Kallio saakka ja uudeksi tiedottajaksi valittu Janne Saavalainen alkaen. M U S E O A L A N S I S Ä I N E N V I E S T I N T Ä Museoliiton sisäisen viestinnän välineitä ovat www-sivut ja Museoposti sekä Julius -jäsenlehti, joka ilmestyi vuoden aikana 11 kertaa. Erityisenä teemanumerona julkaistiin Valtakunnallisten museopäivien puheenvuoroja (6/2005). Juliuksen pääpaino on museoalan koulutustilaisuuksista tiedottamisessa ja alan ajankohtaisissa uutisissa. Juliuksen ulkoasu uudistettiin vuoden 2005 alussa. Ulkoasun suunnitteli graafikko Pekka Neuvonen. Suomen museoliiton kotisivuja (www.museoliitto.fi) päivitettiin säännöllisesti. Liiton sivuilla kerrotaan muun muassa Museoliiton toiminnasta, koulutuksesta, alan ajankohtaisista uutisista sekä vapaista työpaikoista. Syksyllä 2005 aloitettiin Museoliiton verkkosivujen uudistaminen. Uusitut sivut avataan kevään 2006 aikana. Museoposti-sähköpostilistalla oli vuoden lopussa 1995 rekisteröitynyttä käyttäjää. Käyttäjämäärä kasvoi edellisvuodesta 395:llä. Listan ylläpitäjä on taloussihteeri Marja Rissanen. Museoliitto on huolehtinut myös eurooppalaisen museoverkoston NEMO:n verkkosivujen www. ne-mo.org päivittämisestä. Sivuilla on EU-uutisten, maakohtaisten tietojen ja NEMOn toimintaan liittyvien tietojen lisäksi myös partnerihakumahdollisuus EU:n hankeohjelmia varten. Sivujen ylläpidosta vastasi NEMO:n sihteeri Jaana Rytkönen. 3

4 Museoviikon julisteen suunnitteli graafikko Kirmo Kivelä. U L KO I N E N V I E S T I N T Ä Museoiden vuoden 2005 näyttelytarjonnasta järjestettiin tiedotustilaisuus Hakasalmen huvilassa Tiedotusvälineiden käyttöön jaettiin Museovuosi julkaisu, joka esitteli museoiden näyttelytiedot ja tapahtumat kuukausittain ja museoittain jaoteltuina. Luettelon tiedot kerättiin museoilta ensimmäinen kerran tietokantaan, mikä mahdollisti julkaisun saatavuuden myös sähköisessä muodossa liiton verkkosivuilta. Tiedotus kattoi yli 800 näyttelyä ja tapahtumaa lähes 200 museossa. Kahdeksatta valtakunnallista Museoviikkoa vietettiin Mukana oli 128 museota. Teemana oli Kulttuurien kohtaaminen, ICOM:in Kansainvälisen museopäivän teemaa Museums Bridging Cultures mukaillen. Museoviikon visuaalinen ilme uudistettiin Alfred Kordelinin säätiön tuella. Verkkosivujen ja julisteen visuaalisen ilmeen suunnitteli graafikko Kirmo Kivelä. Markkinoinnin tehostamiseksi otettiin käyttöön uusi verkko-osoite Verkkosivuille tuotettiin yhteenveto museoiden järjestämästä ohjelmasta, johon saattoi tutustua päiväkohtaisesti, museoittain ja paikkakunnittain. Museoliitto tiedotti viikosta valtakunnallisesti ja osallistuvat museot paikallisesti. Museoviikko -juliste jaettiin mukana olleille museoille sekä kaikille kunnallisille kirjastoille. Museoviikon ja näyttelytiedotuksen käytännön järjestelyjä hoiti Jaana Rytkönen. Museoliitto osallistui sekä Turun Kirjamessuille että Helsingin Kirjamessuille Turussa osastolla olivat mukana Turun museot, Satakunnan museo ja Salon taidemuseo ja Helsingissä Salon taidemuseo, Suomen lasimuseo, Suomen urheilumuseo, Tampereen museot ja Turun maakuntamuseo. Turussa kävijöitä kolmen päivän aikana oli ja Helsingissä neljänä päivänä ja englanninkielistä -portaalia päivitettiin säännöllisesti. Suomenmuseot.net esittelee muun muassa museoiden kokoelmia, opetus- ja verkkopalveluita, tutkimusta ja konservointia. Sieltä voi myös hakea tuhannen museon yhteystiedot. Museums.fi koostuu museoita esittelevistä teemapoluista ja Suomen museot kattavasta hakukoneesta. Suomenmuseot.net tullaan uudistamaan samaan aikaan Museoliiton kotisivujen kanssa ja nimi muuttuu osoitteeksi Vuoden 2005 aikana toteutettiin sivustojen suunnittelu ja aloitettiin tekninen toteutus. Molempien sivustojen osalta siirrytään html-koodatuista sivuista julkaisujärjestelmään, mikä tulee helpottamaan sivujen päivittämistä ratkaisevasti. Julkaisujärjestelmän toteuttaa Slap Media Oy ja ulkoasun suunnittelee Kirmo Kivelä. Museoliitto osallistui edelleen kulttuurijärjestöjen -hankkeeseen, jonka yhteistyö Mix Median tuottaman kulttuuri.tv -portaalin kanssa tiivistyi. Museoliiton jäsenmuseot ovat voineet toimittaa näyttelytietojaan veloituksetta portaalien sivuille. Näyttelyposti-sähköpostilistalla oli vuoden lopussa 260 rekisteröitynyttä käyttäjää. Käyttäjämäärä kasvoi edellisvuodesta 50:llä. Listan tarkoituksena on tarjota kanava museoiden näyttely- ja tapahtumatiedotukselle. Museoliiton toiminnasta tiedotettiin medialle säännöllisesti. Museoliiton tiedottaja toimii myös toimittajien tietopalveluna näiden museoalaa koskevissa kysymyksissä. J U L K A I S U T Museo-lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Lehden teemoja olivat Rahoitus (n:o 1), Eurooppalai- 4

5 suus (2), Elävä museo (3) ja Kokoelmat (4). Ensimmäinen ja kolmas numero (32 s.) suunnattiin museoalan ammattilaisille, toinen ja neljäs museokävijöille. MuseoKesä-lehden (48 s.) painosmäärä oli kpl ja MuseoTalvi-lehden (40 s.) kpl. Suuret painosmäärät rahoitettiin museoiden ilmoituksilla ja museot saivat lehteä omaan käyttöönsä ilmoituskokoa vastaavan määrän. Numeroiden 1 ja 3 painosmäärät olivat kpl. Museo-lehden päätoimittajana toimii pääsihteeri ja toimitussihteerinä tiedottaja. Toimituskunnan puheenjohtajana oli Minna Sartes 5.9. saakka, jonka jälkeen puheenjohtajana toimi Juhani Kostet sekä jäseninä Kalle Kallio, Kari Kotilainen, Laura Luostarinen ja Susanna Pettersson 5.9. alkaen. Toimituskunta kokoontui kaksi kertaa. Lehden taittajina ovat olleet graafikot Kirmo Kivelä ja Inari Savola. Ilmoitusmyynnistä on vastannut toimistosihteeri Helena Piipponen. MuseoKesä- ja MuseoTalvi-lehtien markkinointia tehostettiin osallistumalla Postin Postia Sinulle -lehden palveluun, joka esitteli maksuttomasti tilattavia esitteitä, kuvastoja ja lehtiä. Posti Sinulle -lehden kautta tilattiin yhteensä kpl MuseoTalvi-lehteä, mutta painoksen loputtua kesken lehti voitiin toimittaa vain kiinnostuneelle tilaajalle. MuseoKesä-lehti saatiin jakoon Helsingissä Aralis-kirjastokeskukseen, Lasipalatsin kohtaamispaikkaan ja Pääpostitalossa sijaitsevaan Kirjasto 10:een, joista sen toivottiin tavoittavan mm. kisayleisön Helsingin MM-kisojen aikana. Toimintavuonna toimitettiin julkaisuvalmiiksi Soimu 2006 Museoalan puhelinmuistio (88 s.) sekä Patu 2006, Museoalan tuote- ja palveluhakemisto (32 s.), joka kustannettiin ilmoitustuloilla ja jaettiin jäsenmuseoille ilmaiseksi. Patun ja Soimun toimituksesta on vastannut Helena Piipponen. Soimu ja Patu ilmestyivät tammikuussa Museoalan täydennyskoulutus Koulutustoiminnan tavoitteena on tarjota jäsenille ajankohtaista tietoa ja valmiuksia käytännön työhön sekä syventää museoammatillisen henkilökunnan ammattitaitoa. Koulutusohjelma suunniteltiin puolivuosittain. Koulutustyöryhmän puheenjohtajana oli Marianne Koskimies- Envall ja jäseninä Ulla Aartomaa asti, Juhani Kostet, Timo Kukko, Kimmo Levä ja museologian opetuksen edustajana yliopistonlehtori Marja-Liisa Rönkkö. Täydennyskoulutustilaisuuksia järjestettiin yhteensä 19, koulutuspäiviä oli 30. Osanottajia oli 997, joista tietostrategiakoulutukseen osallistuneita 89. Vuonna 2005 jatkui Museoliiton laatutyöhön liittyvä koulutus. Edellisenä vuonna alkaneesta Museotyön prosessien kuvaaminen ja kehittäminen koulutuksesta järjestettiin kaksi tilaisuutta. Museolehtoripäivät kokosi Jyväskylään 51 museoiden opetustoiminnasta vastaavaa kuulemaan ja keskustelemaan alan ajankohtaisista teemoista. Päivien pääpuhujaksi oli kutsuttu USA:n suurlähetystön tuella yhdysvaltalainen museoopetuksen pitkän linjan ammattilainen professori emeritus George Hein. Muita tilaisuuksia olivat mm. Suomen kotiseutuliiton ja Lahden kaupunginmuseon kanssa yhteistyössä järjestetty Paikal- Luonnontieteellisten museopäivien osanottajat retkeilivät Leivonmäen kansallispuistossa. 5

6 lismuseoiden tiekartta sekä Tiedottajien ja markkinoijien seminaari, joka järjestettiin yhteistyössä Finland Festivalsin, Suomen sinfoniaorkesterit ry:n ja Suomen Teatteriliiton kanssa. Valtakunnalliset museopäivät järjestettiin Oulussa yhteistyössä Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan museon ja Oulun taidemuseon kanssa. Päivien teemana oli Tulevaisuuden työmallit. Toisena päivänä käsiteltiin kokoelmien tulevaisuutta, josta pääpuhujaksi oli kutsuttu johtaja Nima Poovaya Smith Isosta-Britanniasta, ja kokoelmien liikkuvuutta, josta alusti kansainvälisten asioiden neuvoja Astrid Weij Alankomaiden opetusministeriön kulttuuriosastosta. Ensimmäiset Suomalais-venäläiset museopäivät järjestettiin Imatralla Päivien teemana oli Suomi-Pietari, yhteinen historia kulttuurimatkailun ja museoiden voimavarana. Museopäivien järjestäjinä olivat Imatran kaupunki, Lappeenrannan museotoimi, Venäjän museoiden liitto. Pietarin museoammattilaisten liitto ja Suomen museoliitto. Jyväskylässä järjestetyillä XIV Valtakunnallisilla luonnontieteellisillä museopäivillä käsiteltiin luonnontieteellisten museoiden yhteiskuntasuhdetta sekä tutkimuksen että kasvatuksen näkökulmasta. Päivillä tehtiin esitys luonnontieteellisten museoiden kehittämiseksi, joka osoitettiin opetus-, kulttuuri- ja ympäristöministereille. Seminaarit ja kurssit (osanottajamäärät sulkeissa) 2.2. Turvallisuus asiakaspalvelussa, Helsinki (47) Museotyön prosessien kuvaaminen ja kehittäminen (II jakso), Helsinki (10) Paikallismuseoiden tiekartta, Lahti (84) 2.2. Museoiden uudet haasteet, Helsinki (18) 7.4. Museotyön prosessien kuvaaminen ja kehittäminen (III jakso), Helsinki (6) 4.4. Rohmut ja riesat kuriin, Helsinki (33) Valtakunnalliset museopäivät, Oulu (272) Suomalais-venäläiset museopäivät, Imatra, Lappeenranta, Viipuri (96) XIV Luonnontieteelliset museopäivät, Jyväskylä (51) Laatua verkkoon, Helsinki (12) Museolehtoripäivät, Jyväskylä (51) Tiedottajien ja markkinoijien seminaari, Helsinki (82) Museon siivous, Lahti (30) Tietopäivä, Helsinki (78 ilmoittautunutta) T I E T O S T R AT E G I A KO U L U T U S Vuonna 2005 tarjottiin jäsenistölle opetusministeriön avustuksen turvin digitaalisen sisältötuotannon kehittämiseen ja kulttuuriperinnön digitointiin liittyviä koulutustilaisuuksia subventoituun hintaan. Museologia-verkkokurssi Verson pilottivaihe käynnistyi syksyllä Opetusministeriön tuen turvin tuotettu kurssi vastaa yliopiston museologian perusopintoja 10 opintopisteen laajuisena kokonaisuutena. Ensimmäiselle Verso-kurssille osallistui 20 alan ammattilaista ja opintoja vetivät FM Minna Mäkinen Jyväskylän yliopistosta sekä FL Susanna Pettersson Valtion taidemuseosta. Museologian verkkokurssin suunnittelija FM Pauliina Kinanaen (oikealla) ja tutor FM Minna Mäkinen (keskellä) Verson lähiopetuspäivänä elokuussa. 6

7 Kurssit (osanottajamäärät sulkeissa) Tunnista riskit, turvaa kokoelmat verkkokurssi, EVTEK Muotoiluinstituutti, Vantaa (10) Onnistuneita kuvia digikameralla, Tampere (16) Verso museologian verkkokurssi, Helsinki (20) PhotoShop peruskurssi, Mikkeli (10) PhotoShop jatkokurssi, Mikkeli (11) Onnistuneita kuvia digikameralla, Tampere (22) Palvelut ja yhteistyöprojektit Museoliitto osallistuu museoalan kehittämistyöhön erilaisten hankkeiden ja projektien vetäjänä ja yhteistyökumppanina. Oman jäsenkunnan lisäksi etsitään museoalalle uusia ajatuksia luovia yhteistyötahoja. Museoliitto kerää museoalaan liittyvää tietoa ja parhaita käytäntöjä tarjoten museoille sekä muille alasta kiinnostuneille tahoille asiantuntijapalveluja ja aineistoja tarpeen mukaan. Kuluneena vuonna käynnistettiin Valtakunnallinen museohistoriaprojekti. Hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen suomalaista museohistoriaa käsittelevä ja ajan tasalla pidettävä tietokanta. Museoliiton lisäksi Museohistoriaprojektin suunnittelutyöryhmässä ovat edustettuina Museovirasto, Luonnontieteellinen keskusmuseo sekä Kuvataiteen keskusarkisto ja Kehys Valtion taidemuseosta yhteistyössä Helsingin, Jyväskylän ja Turun museologian oppiaineiden kanssa. Tietokanta on Museoliiton sivuilla osoitteessa Tietokannasta on löydettävissä museohistoria-aiheisia julkaisuja, tutkimuksia, haastatteluita ja tutkimusideoita. Museohistorian aineistokartoituksen rinnalla toteutetaan henkilöhaastattelukartoitus, jonka tarkoituksena on listata henkilöt, jotka ovat museoalan historian kannalta avainasemassa. Aineiston kartoituksen ja keruun jälkeen on tarkoitus käynnistää museoalan historian kirjoitustyö. Tietokantaa hoitaa projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo. M U S E O A L A N L A AT U PA L K I N T O Museoalan laatuajattelun kehittämisessä pääpaino vuonna 2005 oli koulutuksessa. Työn prosessien hallinta oli keskeisenä teemana. EFQM Laatupalkintohanketta ei ole jatkettu, koska Museovirasto käynnisti museoalan arviointimallin Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa suunnittelun, jonka työryhmissä ja ohjausryhmissä on ollut mukana liiton hallituksen jäseniä sekä museoasiainsihteeri ja pääsihteeri. K I R J A S T O J A A R K I S T O Museoliiton kirjastoa kartutettiin keskeisellä museologisella kirjallisuudella sekä ulkomaisilla ja kotimaisilla museoalan lehdillä. Liitto kartuttaa kirjastoaan myös jäsenmuseoittensa julkaisuilla. Museologisen kirjastokokoelman laajuus on 1341 nidettä. Kokoelma karttui 39 niteellä. Käsikirjasto ja tietopalvelut ovat jäsenten, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden käytettävissä. Tietopalvelusta vastasi museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta. Museoliiton arkiston muodostaa liiton toiminnan tuloksena vuodesta 1923 lähtien jatkuvasti karttuva aineisto. 7

8 Kansainvälinen toiminta Euroopan museoliittojen verkoston, NEMO:n, Network of European Museum Organisations, puheenjohtajana oli pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen ja sihteerinä Jaana Rytkönen. NEMO:n hallitus kokoontui Brysselissä, jossa neuvoteltiin Euroopan Parlamentin Kulttuuri ja koulutus -valiokunnan puheenjohtajan Nikolaos Sifunakisin, kulttuuriyksikön johtajan Etienne Boumansin sekä Kulttuuri ohjelman raportoijan Vasco Graca Mouran kanssa. Hallitus keskusteli myös komissiota edustavan kulttuuriperintöasioista vastaavan Ellen Schraudolphin kanssa. Vuosikokous järjestettiin Manchesterissä , jolloin julkaistiin ensimmäinen raportti NEMO:n museoiden lainasopimusmalli-kartoituksesta. Kokoukseen osallistuivat Anja-Tuulikki Huovinen ja Jaana Rytkönen. NEMO:n puheenjohtajuus siirtyi vuosikokouksessa Saksaan. Anja-Tuulikki Huovinen jatkaa NEMO:n hallituksen jäsenenä. Anja-Tuulikki Huovinen osallistui myös Manchesterissa järjestettyyn Ison-Britannian EU-puheenjohtajakauden kokoelmien liikkuvuutta käsitelleeseen konferenssiin. Museonjohtaja Jarno Peltonen välitettiin museoalan asiantuntijaksi EU:n Visitor Centerin museonäyttelysuunnitelmaan Brysseliin. Hallituksen jäsen Minna Sartes osallistui liiton edustajana Stavangerissa Museumsfestivalin tulevaisuutta pohtineeseen kokoukseen. Kokous esitti, että festivaali pidettäisiin joka kolmas vuosi ja jokainen Pohjoismaa osallistuisi järjestelykustannuksiin Nkr:n panoksella. Ehdotus ei ole saanut vastakaikua muissa maissa. Laura Luostarinen osallistui liiton edustajana Kööpenhaminassa pohjoismaista kielipolitiikkaa käsittelevään Pohjoismaisen ministerineuvoston järjestämään seminaariin. Tarkoitus oli miettiä keinoja pohjoismaisten kielten vahvistamiseksi. Museoasiainsihteeri osallistui Venäjän museoiden liiton kutsusta Moskovassa pidetyille museoalan messuille kolmen muun Euroopan maan edustajien kanssa. Marja-Liisa Pohjanvirta on ICOM-Suomen komitean hallituksen jäsen, ICAMT:in sihteeri ja European Museum Forumin Suomen kirjeenvaihtajajäsen osallistuen EMYA:n kokoukseen Brysselissä Museoliitto hoitaa ICOM-Suomen komitean toimistotehtäviä ja tarjoaa kokoustilan Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osastolle. Museoliitto on yhteistyökumppanina Sokrates/Grundtvig-hankkeessa, jonka aiheena on Visuaalisen lukutaidon lisääminen. Kunstschule Lichtenstein on hankkeen vetäjänä. Muut jäsenmaat ovat Suomen ohella Irlanti, Itävalta, Norja ja Ruotsi. Museoasiainsihteeri osallistui hankkeen valmistelevaan kokoukseen Letzehofissa, Itävallassa. Edelleen osallistuttiin asiantuntijoina EU rahoitteisiin Bricks ja Calimera -hankkeisiin, joiden tarkoituksena on kehittää integroituja järjestelmiä ja edistää museoiden, kirjastojen ja arkistojen verkkotiedonvälitystä. Jäsenistö Suomen museoliiton jäseninä oli vuoden lopussa 193 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa on 360 museokohdetta. Näistä on liittojäseniä I luokassa 42, II luokassa 47 ja III luokassa 78. Kannattavien yhteisöjäsenten lukumäärä oli 26. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Poliisikoulu/Poliisimuseo, UPM Kymmene Oyj/Verlan tehdasmuseo ja Suomen maatalousmuseosäätiö/suomen maatalousmuseo Sarka, jonka jäsenyys tuli voimaan vuoden 2006 alusta lukien. Jäsenyydestä erosi vuoden aikana Hackman Pro Design -säätiö, joka sulautui Taideteollisuusmuse- 8

9 on säätiöön. Kuluneen vuoden aikana Kristiinankaupungin jäsenluokka muutettiin kannattavasta yhteisöjäsenluokasta III liittojäsenluokkaan. Henkilöjäsenten lukumäärä oli 36. Näistä ainaisjäseniä 28, joista äänioikeuden omaavia 27 sekä kannattavia henkilöjäseniä 8, joista äänioikeuden omaavia 3. Liiton kunniajäsenet ovat fil.tri C. J. Gardberg, professori Unto Salo ja opetusneuvos Matti Rossi, joka kutsuttiin kunniajäseneksi Valtakunnallisilla museopäivillä Oulussa. Hallinto V U O S I KO KO U S Liiton 82. vuosikokous järjestettiin Oulussa Kokoukseen osallistui 125 liittojäsenten edustajaa, yksi äänioikeutettu henkilöjäsen sekä yksi puheoikeuden omaava kannattava yhteisöjäsen ja yksi puheoikeuden omaava henkilöjäsen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Oulun kaupungin kulttuurijohtaja Risto Vuoria ja sihteerinä pääsihteeri. Kokous vahvisti edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä euroon päätyvän talousarvion vuodelle Jäsenmaksut vuodelle 2006 pysytettiin ennallaan: liittojäsenet I luokassa 900 euroa, II luokassa 600 ja III luokassa 300 sekä kannattavat yhteisöt 160 euroa. Kannattavien henkilöjäsenten jäsenmaksu on 50 euroa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin suurlähettiläs Heikki Talvitie. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa kahden kolmivuotiskauden jälkeen museonjohtaja Tarmo Jomppanen ja museonjohtaja Soili Sinisalo sekä yhden kolmivuotiskauden jälkeen amanuenssi Ulla Aartomaa ja yliintendentti Juhani Terhivuo, joka valittiin hallitukseen uudelleen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin museonjohtajat Kimmo Levä, Laura Luostarinen ja Tiina Merisalo. H A L L I T U S puheenjohtaja: suurlähettiläs Heikki Talvitie (kokousosallistuminen 6/6) varapuheenjohtaja: museotoimenjohtaja Pirjo Julkunen, Mikkelin museot (5/6) muut jäsenet: amanuenssi Ulla Aartomaa, Lahden taidemuseo (3/3) museotoimenjohtaja Olli Immonen, Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta(5/6) museotoimenjohtaja Toimi Jaatinen, Tampereen museot (4/6) museonjohtaja Tarmo Jomppanen, Saamelaismuseo Siida, Inari (2/3) museonjohtaja Marianne Koskimies-Envall, Pohjanmaan museo, Vaasa (6/6) museotoimenjohtaja Juhani Kostet, Turun maakuntamuseo (6/6) museonjohtaja Kari Kotilainen, Saarijärven museo (6/6) museonjohtaja Timo Kukko, Lusto Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus (4/6) museonjohtaja Kimmo Levä, Mobilia (2/3) museonjohtaja Laura Luostarinen, Salon taidemuseo (3/3) museonjohtaja Tiina Merisalo, Helsingin kaupunginmuseo (2/3) museonjohtaja Minna Sartes, Aboa Vetus & Ars Nova museo, Turku (1/6) museonjohtaja Soili Sinisalo, Ateneumin taidemuseo, Helsinki (2/3) yli-intendentti Juhani Terhivuo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Eläinmuseo, Helsinki (6/6) 9

10 Hallituksen työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Heikki Talvitie ja jäseninä Ulla Aartomaa (18.5. asti), Tiina Merisalo (5.9. alkaen) ja Juhani Terhivuo. Hallituksen jäsenet osallistuivat myös Museolehden toimituskunnan ja koulutustyöryhmän työskentelyyn. T I L I N TA R K A S TA J AT Ekonomi, KHT Lasse Holopainen, ekonomi, HTM Reijo Salonen, varalla KHT Jari Härmälä ja ekonomi, KHT Kai Salli. H E N K I L Ö S T Ö pääsihteeri: FK Anja-Tuulikki Huovinen museoasiainsihteeri: FL Marja-Liisa Pohjanvirta koulutussuunnittelija: LuK Outi Nummi tiedottaja: FM Kalle Kallio, saakka, FM Janne Saavalainen 1.6. alkaen taloussihteeri: yo. merkonomi Marja Rissanen toimistosihteeri: merkonomi Helena Piipponen projektisuunnittelija: FK Eeva-Liisa Taivassalo projektisuunnittelija: FM Jaana Rytkönen projektisihteeri: FM Pauliina Kinanen sekä projektityöntekijä: konservaattoriopiskelija Elina Torvinen Henkilökunta tutustui Espoon taidemuseon WeeGee-taloon tuleviin tiloihin Tapiolassa ja vieraili Didrichsenin taide- ja kulttuurimuseossa sekä Villa Gyllenbergissä. L I I T O N E D U S TA J AT H A L L I N T O E L I M I S S Ä J A T Y Ö RY H M I S S Ä Finsk-norsk kulturinstitutt, hallitus: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, hallitus: Anja-Tuulikki Huovinen Helsingin yliopistomuseon säätiö, edustajisto: Anja-Tuulikki Huovinen Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö, edustajisto: Matti Rossi, varajäsen Jari Karhu Kansallinen NRG-työryhmä (National Representatives Group), opetusministeriö: Anja-Tuulikki Huovinen Kirkon museoasian neuvottelukunta, kirkkohallitus: Anja-Tuulikki Huovinen Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta, Museovirasto: Anja-Tuulikki Huovinen Museoviraston ja opetusministeriön hanke Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa ohjausryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen ja pysyvänä asinatuntijana Tiedon ja osaamisen välittäminen työryhmässä Marja-Liisa Pohjanvirta Network of European Museum Organisations, NEMO: puheenjohtaja Anja-Tuulikki Huovinen Nordisk festivalråd, Stavanger: Minna Sartes Peuran museosäätiö, hallitus: Janne Vilkuna Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston johtokunta: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Benelux -instituutin säätiön neuvottelukunta: Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Rautatiemuseon Säätiön valtuuskunta: Marja-Liisa Pohjanvirta Suomen Tammi+, johtoryhmä ja projektiryhmä, opetushallitus, Museovirasto ja ympäristöministeriö: Marja-Liisa Pohjanvirta Teatterimuseon Säätiö, edustajisto: Olli Immonen, varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen 1 0

11 Tekniikan museon säätiö, valtuuskunta: Jari Karhu Turun kirjamessut, päätoimikunta: Marja-Liisa Pohjanvirta Viestintäkasvatuksen neuvottelukunta, opetushallitus: Marja-Liisa Pohjanvirta Museoliiton ehdotuksesta on seuraaviin toimikuntiin valittu museoalan edustajina: Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta: varajäsen vs. museonjohtaja Esko Nummelin, Porin taidemuseo Metsämuseosäätiön hallitus: museonjohtaja Jari Karhu, Postimuseo Tekijänoikeusneuvosto, opetusministeriö: lakimies Tuula Hämäläinen, Valtion taidemuseo Valokuvataidetoimikunta: puheenjohtaja, museonjohtaja Asko Mäkelä, Suomen valokuvataiteen museo Valtion muotoilutoimikunta: puheenjohtaja, hallintojohtaja Pekka Saarela, Taideteollisen korkeakoulu Valtion rakennustaidetoimikunta: museonjohtaja Anna Nurmi-Nielsen, Rauman museo Museopäivillä palkittiin ansioituneita museoalan ammattilaisia ja museotimintaa harjoittaneita yhteisöjä. K U N N I A N O S O I T U K S E T Museoliiton ansiomitali luovutettiin Valtakunnallisilla museopäivillä museotoimenjohtaja Anja Ollikaiselle, museoamanuenssi Virpi Nurmelle, intendentti Hindrik Strandbergille, toimitusjohtaja Kauko Launoselle sekä Terveydenhuollon museotoimikunnalle ja Hintan Martoille. Liiton hopeinen merkki annettiin erovuoroiselle hallituksen jäsenille Ulla Aartomaalle, Tarmo Jomppaselle ja Soili Sinisalolle sekä vuosikokouksen puheenjohtajalle Risto Vuorialle. Kultainen ansiomerkki 30 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin rouva Karin Kullberg- Vilhiölle Mannerheim-museosta, intendentti Heli Halste-Korpelalle Helsingin kaupunginmuseosta, museonjohtaja Henri Nordbergille Tornionlaakson maakuntamuseosta sekä intendentti Leena Ahtola- Moorhouselle, intendentti Heikki Malmelle, apulaismuseonjohtaja, intendentti Helmiriitta Sariolalle ja museoassistentti Raija Vuoriselle Ateneumin taidemuseosta. Hopeinen ansiomerkki 20 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin konservaattori Seppo Poikoselle ja tekstiilikonservaattori Erja Valtaselle Emil Cedercreutzin museosta. Kuva Mika Friman, Oulun taidemuseo S T I P E N D I R A H A S T O T Suomen museoliitolla on Julius Ailion (perustettu 1933), Riitta ja Jorma Heinosen (1980/1984) ja C.J. Gardbergin rahasto (1986). Museoliitolla on lisäksi myös museolaitoksen historian kirjoittamista varten perustettu Historiankirjoitusrahasto (1993). Stipendirahastoja kartuttamaan teetetyn adressin myyntitulot olivat 130 euroa. Rahastosta jaetaan apurahoja seuraavan kerran vuonna Lisäksi hallitus perusti vuosikokouksen hyväksynnän mukaisen viestintärahaston, jonka varoilla kehitetään markkinointia, julkaisutoimintaa ja verkkoviestintää. 1 1

12 1.000 euroa euroa Talous Suomen museoliiton toimintaan saatu harkinnanvarainen valtionapu oli euroa, mikä sisältää myös tuen ICOM Suomen osaston toimistotehtävien hoitoa varten. Projektiavustukset olivat ,74 euroa, jäsenmaksujen tuotto ,55 euroa ja muun toiminnan tuotto ,80 euroa. Projektiavustukset sisälsivät EU:lta saadun NEMO:n toiminta-avustuksen euroa. Varauksia oli vuoden alussa ,96 euroa, joita ei purettu. Kulujen kokonaismäärä oli ,38 euroa, joten ylijäämäksi muodostui 2.092,71 euroa. Taloutta ja kirjanpitoa hoitaa Marja Rissanen, joka toimii myös toimiston atk-tukihenkilönä. Helsingissä Suomen museoliitto - Finlands museiförbund ry Heikki Talvitie puheenjohtaja Anja-Tuulikki Huovinen pääsihteeri S U O M E N M U S E O L I I T O N T U L O T Valtionavustus Jäsenmaksut Projektiavustukset Muu varainhankinta Tulot yhteensä S U O M E N M U S E O L I I T O N M E N O T Henkilöstö Hallinto ja yhteiskulut Edunvalvonta, projektit ja kv. toiminta Tiedotus ja julkaisutoiminta Koulutus Menot yhteensä 1 2

13 S U O M E N M U S E O L I I T T O RY VARSINAINEN TOIMINTA T U L O S L A S K E L M A ASIANTUNTEMUS JA EDUNVALVONTA Kulut -851, ,85 Asiantuntemus ja edunvalvonta yhteensä -851, ,85 PALVELUT JA PROJEKTIT Tuotot Avustukset 5 882,66 0,00 Muut tuotot 8 970, ,00 Tuotot yhteensä , ,00 Kulut Henkilöstökulut 0,00 0,00 Muut kulut , ,60 Kulut yhteensä , ,60 Palvelut ja projektit yhteensä , ,40 KOULUTUS Tuotot Avustukset , ,12 Muut tuotot , ,10 Tuotot yhteensä , ,22 Kulut Henkilöstökulut , ,57 Muut kulut , ,77 Kulut yhteensä , ,34 Koulutus yhteensä , ,88 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Tuotot Avustukset 0, ,00 Muut tuotot 2 080, ,50 Tuotot yhteensä 2 080, ,50 Kulut Henkilöstökulut 0, ,22 Muut kulut , ,25 Kulut yhteensä , ,47 Tiedotus ja markkinointi yhteensä , ,97 MUSEO-LEHTI Tuotot , ,80 Kulut , ,79 Museo-lehti yhteensä 8 568, ,01 JULKAISUT Tuotot Avustukset 0, ,00 Muut tuotot , ,78 Tuotot yhteensä , ,78 Kulut Henkilöstökulut 0,00 0,00 Muut kulut , ,08 Kulut yhteensä , ,08 Julkaisut yhteensä , ,30 1 3

14 S U O M E N M U S E O L I I T T O RY T U L O S L A S K E L M A KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Tuotot Avustukset , ,00 Muut tuotot 5 000, ,00 Tuotot yhteensä , ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,82 Muut kulut , ,75 Kulut yhteensä , ,57 Kansainvälinen toiminta yhteensä , ,57 YHTEISKULUT Hallinto , ,65 Henkilöstö , ,21 Huoneistokulut ja vuokrat , ,86 Toimistokulut , ,95 Poistot , ,23 Muut yhteiskulut , ,11 Yhteiskulut yhteensä , ,01 Tuotto-/kulujäämä , ,41 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut , ,00 Muu varainhankinta 1 185,00 997,40 Varainhankinta yhteensä , ,40 Tuotto-/kulujäämä , ,01 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 6 319, ,82 Kulut , ,14 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 4 684, ,68 Tuotto-/kulujäämä , ,33 YLEISAVUSTUKSET Valtionavustus , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,67 VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN MUUTOS Varausten lisäys -/vähennys + 0,00 0,00 RAHASTOT Tuotot 1 720, ,34 Kulut 0,00 Siirrot rahastoihin , ,34 Siirto/Viestintärahasto ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 092, ,67 1 4

15 S U O M E N M U S E O L I I T T O RY TA S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ** 1 671, ,28 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet ** 3 916, ,42 Sijoitusrahasto-osuudet ** , ,14 Pysyvät vastaavat yhteensä *** , ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Jäsenmaksusaamiset * 0,00 100,45 Myyntisaamiset * 1 659, ,10 Siirtosaamiset * , ,35 Saamiset yhteensä ** , ,90 Rahoitusarvopaperit ** , ,00 Rahat ja pankkisaamiset ** , ,87 Vaihtuvat vastaavat yhteensä *** , ,77 Vastaavaa yhteensä **** , ,61 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahastopääoma R. ja J. Heinosen rahasto * , ,04 Julius Ailion rahasto * , ,62 C.J. Gardbergin rahasto * , ,32 Historiankirjoitusrahasto * 8 745, ,77 Viestintärahasto * ,00 0,00 Rahastopääoma yhteensä ** , ,75 Toimintapääoma ** , ,04 Tilikauden yli-/alijäämä ** 2 092, ,67 Oma pääoma yhteensä *** , ,46 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset *** , ,96 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat * , ,91 Siirtovelat * , ,42 Muut lyhytaikaiset velat * , ,86 Vieras pääoma yhteensä *** , ,19 Vastattavaa yhteensä **** , ,61 1 5

16 S U O M E N M U S E O L I I T T O RY L I I T E T I E D O T HENKILÖSTÖ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: vakituiset 7 7 määräaikaiset 2 2 yhteensä 9 9 Henkilöstökulut: Palkat , ,84 Eläkekulut , ,09 Lakisääteiset sosiaalikulut , , , ,31 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 8 871, ,51 Yhteensä , ,82 Luontoisetujen verotusarvo 240,00 240,00 PALKKIOT HALLITUKSEN JÄSENILLE 4 334, ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluihin sisältyy rahastoille hyvitettyä laskennallista korkoa 1.590,06 euroa. OMA PÄÄOMA Rahastopääoma Riitta ja Jorma Heinosen rahasto ,04 Tuotot/laskennallinen korko ja adressit 589, ,49 Julius Ailion rahasto ,62 Tuotot/laskennallinen korko ja adressit 519, ,87 C. J. Gardbergin rahasto ,32 Tuotot/laskennallinen korko ja adressit 611, ,68 Historiankirjoitusrahasto ,77 Historiankirjoitusrahasto ,77 Viestintärahasto ,00 Lisäys ,00 Viestintärahasto ,00 Rahastopääoma yhteensä ,81 Toimintapääoma ,04 Tilikauden 2004 ylijäämä 1 213,67 Toimintapääoma ,71 Tilikauden ylijäämä 2 092,71 Oma pääoma yhteensä ,23 1 6

17 KONEET JA KALUSTO Koneista ja kalustosta on tehty 25 %:n tasapoisto. Pienhankinnat ja käyttöajaltaan alle kolmen vuoden käyttöomaisuus on kirjattu kokonaan hankintavuoden kuluksi. OSAKKEET JA OSUUDET Julkisesti noteerattujen osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli 3.916,42 euroa ja vastaava markkina-arvo oli ,41 euroa. LEASINGVASTUUT Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät Tilikaudella 2006 maksettavat 4 271,28 Myöhemmin maksettavat 6 255,96 TILINTARKASTUSMERKINTÄ Vuoden 2005 tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Erillinen tilintarkastuskertomus on annettu. Helsingissä Lasse Holopainen KHT Reijo Salonen HTM 1 7

18 1 8

19 Suomen museoliiton jäsenet I LIITTOJÄSENLUOKKA äänioikeus 3 ääntä Alajärven kaupunki Nelimarkka-museo, Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo ja Nelimarkka-residenssi Helsingin kaupunki Helsingin kaupunginmuseo: Hakasalmen huvila Koulumuseo Lastenmuseo Raitiotieliikennemuseo Ruiskumestarin talo Sederholmin talo Tuomarinkylän museo Työväen asuntomuseo Voimalamuseo Helsingin kaupungin taidemuseo Meilahti Tennispalatsi Kluuvin galleria Helsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo: Eläinmuseo Kasvimuseo Luonnontieteellinen museo Geologian museo Helsingin yliopistomuseo Arppeanum Helsingin yliopiston maatalousmuseo K.E. Kivirikon lintu- ja nisäkäskokoelma Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo Palanderin talo Sibeliuksen syntymäkoti Vankilamuseo Hämeenlinnan taidemuseo Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan museo Joensuun taidemuseo Jyväskylän kaupunki Jyväskylän taidemuseo Keski-Suomen museo Heiskan taiteilijakoti Jyväskylän lyseon museo Kunnallistekniikan museo Pienmäen talomuseo, Hankasalmi Suomen käsityön museo Kajaanin kaupungin museotoimi Kainuun museo Kajaanin taidemuseo Kemin kaupunki Kemin taidemuseo Kemin kulttuurihistoriallinen museo Kemin työläismuseo Suomen kähertäjämuseo Suomen värimuseo Kotkan kaupunki Kymenlaakson maakuntamuseo Ahtausmuseo Museoalukset (Tarmo, vartiomoottorivene 11, pelastusvene Haapasaari) Työläiskotimuseo Näkin mökki Kuopion kaupunki Kuopion kulttuurihistoriallinen museo J.V. Snellmanin kotimuseo Kuopion korttelimuseo Kuopion luonnontieteellinen museo Kuopion taidemuseo Lahden kaupunki Lahden kaupunginmuseo: Lahden historiallinen museo Lahden hiihtomuseo Lahden taidemuseo ja Julistemuseo Radio- ja TV-museo Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan museo Laura Korpikaivo-Tammisen käsityömuseo Nuijamaan museo Ratsuväkimuseo Wolkoffin talomuseo Etelä-Karjalan taidemuseo - Kaakkois-Suomen aluetaidemuseo Mikkelin kaupunki Mikkelin kaupungin museot: Mikkelin taidemuseo/etelä-savon aluetaidemuseo Kivisakasti Päämajamuseo Suur-Savon museo Mobilia säätiö, Kangasala Mobilia Suomen sotilas- ja erikoisajoneuvomuseo 1 9 Vehoniemen automuseo Tiemuseo Oulun kaupunki Oulun taidemuseo Pohjois-Pohjanmaan museo Merimiehenkotimuseo Pateniemen sahamuseo Turkansaaren ulkomuseo Porin kaupunki Satakunnan museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Rosenlew-museo Porin taidemuseo Porvoon museoyhdistys Edelfelt-Vallgren museo Porvoon museo Puolustusvoimat, Helsinki Sotamuseo Maneesi Rannikkotykistömuseo Museosukellusvene Vesikko Rautatiemuseon Säätiö s.r., Hyvinkää Suomen Rautatiemuseo Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupunginmuseo Riihimäen taidemuseo Suomen lasimuseo Rovaniemen kaupunki Lapin maakuntamuseo Rovaniemen taidemuseo Sami Museua - Saamelaismuseosäätiö, Inari Sami Museua Savonlinnan kaupunki Savonlinnan maakuntamuseo Koti Linnankadulla Nukkekoti Suruton Putkinotko Savonlinnan taidemuseo Seinäjoen kaupunki Etelä-Pohjnmaan maakuntamuseo Seinäjoen luontomuseo Suojeluskunta ja Lotta Svärd -museo Suomen Ilmailumuseosäätiö, Vantaa Suomen ilmailumuseo

20 Suomen Metsämuseosäätiö, Punkaharju Lusto - Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus Suomen Posti Oy, Helsinki Postimuseo Suomen rakennustaiteen museosäätiö, Helsinki Suomen rakennustaiteen museo Suomen urheilumuseosäätiö, Helsinki Suomen Urheilumuseo Suomen valokuvataiteen museon säätiö, Helsinki Suomen valokuvataiteen museo Taideteollisuusmuseon säätiö, Helsinki Designmuseo Arabian museo Iittalan lasitehtaan museo Nuutajärven lasimuseo Tammisaaren kaupunki Tammisaaren museo-länsi-uudenmaan maakuntamuseo Snappertunan talomuseo Tampereen kaupunki Tampereen museot: Amurin työläismuseokortteli Mediamuseo Rubriikki Nukke- ja pukumuseo Suomen Jääkiekkomuseo Tampereen Kivimuseo Vapriikki Sara Hildénin taidemuseo Tampereen nykytaiteen museo Tampereen taidemuseo-pirkanmaan aluetaidemuseo Muumilaakso Teatterimuseon säätiö, Helsinki Teatterimuseo Tekniikan museon säätiö, Helsinki Tekniikan museo Tiedekeskussäätiö, Vantaa Heureka - Suomalainen tiedekeskus Tornion kaupunki Aineen taidemuseo Tornionlaakson maakuntamuseo Turun kaupunki Turun maakuntamuseo: Apteekkimuseo ja Qwenselin talo Kuralan Kylämäki Luostarinmäen käsityöläismuseo Paattisten kotiseutumuseo Turun biologinen museo Turun linna ja historiallinen museo Wäinö Aaltosen museo Turun taideyhdistys Turun taidemuseo Työväen keskusmuseoyhdistys ry, Tampere Työväen keskusmuseo Werstas Vaasan kaupunki/pohjanmaan museo Pohjanmaan museo Nelin-Conströmin taidekoti Vaasan taidehalli Vanhan Vaasan museo Tikanojan taidekoti Sundomin kotiseutumuseo Valtion taidemuseo, Helsinki Valtion taidemuseo: Ateneumin taidemuseo Kuvataiteen keskusarkisto Nykytaiteen museo Kiasma Sinebrychoffin taidemuseo II LIITTOJÄSENLUOKKA äänioikeus 2 ääntä Akseli Gallen-Kallelan museosäätiö, Espoo Gallen-Kallelan museo Alvar Aalto -säätiö, Jyväskylä Alvar Aalto -museo Alvar Aalto -arkisto Emil Cedercreutzin säätiö, Harjavalta Emil Cedercreutzin museo Espoon kaupunki Espoon kaupunginmuseo Glims talomuseo Lagstadin koulumuseo Espoon taidemuseosäätiö Espoon taidemuseo Forum Marinum -säätiö, Turku Forum Marinum Föreningen konstsamfundet, Helsinki Amos Andersonin taidemuseo Söderlångvikin kartano Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Mänttä Gösta Serlachiuksen taidemuseo G.A. Serlachius -museo 2 0 Hangon kaupunki Hangon museo Linnoitusmuseo Heinolan kaupunki Heinolan kaupunginmuseo Heinolan taidemuseo Lääninkivalteri Aschanin talo Heinolan kotiseutumuseo Lusi Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, Espoo Helinä Rautavaaran museo Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö, Helsinki Hotelli- ja ravintolamuseo Imatran kaupunki Imatran kulttuurihistoriallinen kaupunginmuseo Karjalainen kotitalo Teollisuustyöväen asuntomuseo Imatran taidemuseo Jyväskylän yliopiston museo Kulttuurihistoriallinen osasto Keski-Suomen luontomuseo Keravan kaupunki Keravan museo Keuruun museosäätiö Keuruun museo Kokkolan kaupunki K.H.Renlundin museo Historiallinen museo ja näyttelyhalli Luonnonhistoriallinen museo KIEPPI Taidemuseo Kaarlelan kotiseutumuseo Kouvolan kaupunki Kouvolan taidemuseo Kouvolan apteekkimuseo Puolakan talomuseo Rautatieläiskotimuseo Kustaa Hiekan säätiö, Tampere Hiekan taidemuseo Kuusankosken kaupunki Työväenasuntomuseo ja kotiseututalo Palomuseo Liedon Vanhalinna -säätiö Liedon Vanhalinna Lieksan kaupunki Pielisen museo Lohjan kaupunki Lohjan museo Marie Louise ja Gunnar Didrichsenin taidesäätiö, Helsinki Didrichsenin taidemuseo Matti Koivurinnan säätiö, Turku Aboa Vetus Ars Nova museo

Museokortti museot.fi

Museokortti museot.fi Museokortti museot.fi 1 Where to go next? 2 1 Aboa Vetus & Ars Nova -museo Turku 2 Ahola Järvenpää 3 Aineen taidemuseo Tornio 4 Ainola Järvenpää 5 Alikartano Mäntsälä 6 Amos Andersonin taidemuseo Helsinki

Lisätiedot

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14 HENKILÖTYÖVUOSIPÄÄTÖKSET 2008: MUSEOT MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10 Aineen taidemuseo On 37 6 Alvar Aalto-museo* On 37 14 Amos Andersons konstmuseum* Ei

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA Valtionavustukset museoiden tietoyhteiskuntahankkeisiin Opetusministeriö on myöntänyt museoille tietoyhteiskuntarahaa vuonna 2001 yhteensä 4 590 000 mk, josta

Lisätiedot

Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina Osin Albert Edelfeltin ateljeemuseo Porvoo Täysin Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Osin InvaWC

Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina Osin Albert Edelfeltin ateljeemuseo Porvoo Täysin Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Osin InvaWC Esteettömien museoiden luettelo on koottu Suomen museoliiton sivuilta osoitteesta www.museo Museo Paikkakunta Esteet tömyys Aboa Vetus & Ars Nova Turku museo Osin InvaWC Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina

Lisätiedot

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen!

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 -luettelo sisältää: Taidemuseoiden näyttelyt Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

Tiedotus, markkinointi ja julkaisutoiminta

Tiedotus, markkinointi ja julkaisutoiminta Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 T I E D O T U S, M A R K K I N O I N T I J A J U L K A I S U T O I M I N TA 6 KO U L U T U S 8 PA LV E L U T J A Y H T E I S T Y Ö P R O J E K T I T 9 K A N S

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin

Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin Hakijan nimi Asia MYÖNNETTY EUR AV-arkki ry AV-arkin levitysarkiston digitointiin

Lisätiedot

Museovuosi 2007. Luettelon voi ladata pdf-tiedostona osoitteesta www.museoliitto.fi/tiedotus/nayttelytiedotus

Museovuosi 2007. Luettelon voi ladata pdf-tiedostona osoitteesta www.museoliitto.fi/tiedotus/nayttelytiedotus Museovuosi 2007 Tervetuloa Museovuosi 2007 - tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2007 -luettelo sisältää: - Taidemuseoiden näyttelyt - Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Valokuvat: Janne Saavalainen Paino: Tuokinprint Oy, Helsinki

Valokuvat: Janne Saavalainen Paino: Tuokinprint Oy, Helsinki Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 5 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 1 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 2 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 J Ä S E N I S T Ö 1 3

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 10 jäsenistö 12 HALLINTO 15 TALOUS 22 SUOMEN MUSEOLIITON JÄSENET 1 Suomen museoliitto Suomen

Lisätiedot

Edunvalvonta KUVA KARI JÄMSÉN

Edunvalvonta KUVA KARI JÄMSÉN Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 V I E S T I N T Ä 6 KO U L U T U S 8 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 0 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 2 j ä s e n i s t ö 1 4 H

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Suomen museoliitto KUVA JANNE SAAVALAINEN

Suomen museoliitto KUVA JANNE SAAVALAINEN Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 7 KO U L U T U S 9 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 0 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 j ä s e n i s t ö 1 4 H

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot Asiakasliittymän ensimmäisen toteutusvaiheen organisaatiot on listattu oheisessa listauksessa. Palvelun laajentamista muihin kulttuuri- ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Kilpailutoiminta 78 894,40 82 946,76 Muut kulut - 20 189,25-33 222,51 Toiminnan yleiskulut Muut kulut - 48 094,11-67 354,28 Tuotto/kulujäämä

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N

Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 1 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 j ä s e n i s t ö 1 4

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO. Kuvanveistäjä Erkki Kannosto 4. 9.1945 Tampere Asuu ja työskentelee Helsingissä ja Tervakoskella 040-5892825

ANSIOLUETTELO. Kuvanveistäjä Erkki Kannosto 4. 9.1945 Tampere Asuu ja työskentelee Helsingissä ja Tervakoskella 040-5892825 ANSIOLUETTELO Kuvanveistäjä Erkki Kannosto 4. 9.1945 Tampere Asuu ja työskentelee Helsingissä ja Tervakoskella 040-5892825 TAIDEOPINNOT Suomen taideakatemiankoulu 1966 1970 VALTION TAITEILIJA APURAHAT

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa.

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa. Vuosikertomus 2012 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus- ja kehittämispalvelut 5 Museo 2015 9 Viestintäpalvelut 9 Tukipalvelut 11 Jäsenet 14 Tilinpäätös 18 Suomen museoliitto kuvina 23 Muu varainhankinta 1%

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari

HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari YKSITYISNÄYTTELYT 2011 Forssan museon Aulagalleria, Forssa Heinolan taidemuseo 2009 Galleria Katariina,

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa Liite tiedotteeseen 28.11.2013 / Asfalttikartelliin perustuva vahingonkorvaus 1 Kantaja - vastaaja (t) Pääomavaatimus Tuomittu pääomamäärä Ylihintaprosentti Oikeudenkäyntikulut Espoon kaupunki - NCC Roads

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi. Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi. Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2 MUSEOVUOSI 2010 SISÄLTÖ Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2 Museoiden taidenäyttelyt... 27 Tapahtumat museoissa... 46 Tuontinäyttelyt... 52 Näyttelytiedot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Museoiden tapahtumat 2008. Tammikuu. Suomen museoliitto MUSEOVUOSI 2008 www.museot.fi

Museoiden tapahtumat 2008. Tammikuu. Suomen museoliitto MUSEOVUOSI 2008 www.museot.fi Museoiden tapahtumat 2008 Tiedot on koottu 10.1.2008. Museoiden ajantasaiset näyttely- ja tapahtumatiedot löytyvät osoitteesta: www.museot.fi/nayttelykalenteri Tammikuu 2. 6.1.2008 Joulupelit, Teatterimuseo,

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 Tapahtumat yhteensä 1 Copyright 2010 FUJITSU Lajeittain 2015 2 Copyright 2010 FUJITSU Tunnistustapahtumat 2015 Julkishallinnon organisaatiot Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 Nimi Osoite 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi Iso 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a ANU TUOMI ANU VAISTO 1950 Kaarina Sillankorvantie 23a taidemaalari 21380 Aura www.anutuomi.fi 0449064950 Taidemaalariliiton jäsen Arte ry:n kunniajäsen Arten gallerioiden Joe s ja Titanik perustajajäsen

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi MUSEOVUOSI 2011 SISÄLTÖ Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2 Museoiden taidenäyttelyt... 20 Tapahtumat museoissa... 36 Tuontinäyttelyt... 41 Näyttelytiedot

Lisätiedot

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN 106 kplnimi Osoite 7714 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki 0094 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi 2488 ETELÄ-POHJANMAAN

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT TAMMIKUU 2009 VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI 1 2 OP 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suonenjoki ralli - HRT Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K 12 13 14 15 16

Lisätiedot

Opintosetelityyppistä avustusta myönnettiin seuraavasti:

Opintosetelityyppistä avustusta myönnettiin seuraavasti: KANSALAISOPISTOJEN OPINTOSETELITYYPPISET AVUSTUKSET 2007 Valtion vuoden 2007 talousarvion momentille 29.30.30 osoitettiin määrärahat kansalaisopistojen opintosetelityyppistä valtionavustusta varten. Opintosetelityyppiset

Lisätiedot

AVUSTUKSET: VALTAKUNNALLISET KULTTUURITAPAHTUMAT

AVUSTUKSET: VALTAKUNNALLISET KULTTUURITAPAHTUMAT AVUSTUKSET: VALTAKUNNALLISET KULTTUURITAPAHTUMAT Tukea saavat tapahtumat ja yhteisöt vuonna Hakijan nimi Käyttötarkoitus PÄÄTÖS MK Aasia Helsingissä yhdistys ry Alvar Aalto Säätiö/Alvar Aalto Akatemia

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Opinnot. Jäsenyydet. Yksityisnäyttelyt. TARJA UNKARI - Curriculum Vitae

Opinnot. Jäsenyydet. Yksityisnäyttelyt. TARJA UNKARI - Curriculum Vitae TARJA UNKARI - Curriculum Vitae Opinnot Kuvataiteilija, Suomen Taideakatemian koulu 1964-1968, kuvataiteen loppututkinto 1963-64 Helsingin yliopiston piirustuslaitos 1964-68 Suomen Taideakatemian koulu

Lisätiedot