Edunvalvonta KUVA KARI JÄMSÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edunvalvonta KUVA KARI JÄMSÉN"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 V I E S T I N T Ä 6 KO U L U T U S 8 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 0 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 2 j ä s e n i s t ö 1 4 H A L L I N T O 1 7 TA L O U S 2 4 S U O M E N M U S E O L I I T O N J Ä S E N E T 1

2 KUVA KARI JÄMSÉN Edunvalvonta Suomen museoliiton ydinarvot ovat sivistyksen kunnioittaminen, historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen sekä kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville. Visiona on elinkelpoinen ja korkeatasoinen, muutokset hallitseva ja koko Suomen kattava museoalan palveluverkosto. Museoliitto edustaa suomalaista museolaitosta jäsenistönsä valtuuttamana ja käyttää sen ääntä. Tavoitteena on tuoda jäsenten tietoon alan tulevaisuuteen vaikuttavat ajankohtaiset muutokset ja varmistaa, että museoalan tavoitteet ovat päättäjien tiedossa riittävän aikaisessa vaiheessa. Liitto toimii yhteistyö- ja keskustelukumppanina ratkaistaessa museoihin ja kulttuuriperintöön liittyviä asioita. Se pyrkii edistämään kansallisten ohjelmien toteutumista museoissa ja museoiden huomioon ottamista yhteiskuntapoliittisissa ohjelmissa. (Strategia ) Edunvalvonnan keskeisiä toimia olivat osallistuminen opetusministeriön Vos-seurantaryhmän, Kulttuuriviennin valmisteluryhmän ja Kansallisen digitaalisen kirjaston ohjausryhmän työhön. Opetusministeriölle annettiin lausunnot lakimuutoksesta, joka koski viranomaisen oikeutta käyttää myös yksityisen toimialan tilintarkastusasiantuntemusta, laista kielloksi takavarikoida eräitä Suomeen tuotuja näyttelyesineitä, luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamiseksi (ns. työsuhdeolettama), EU:n komission tiedonannosta Tekijänoikeus osaamistaloudessa sekä Kulttuurin hyvinvointivaikutusten ohjelmasta Myös kulttuurin tulevaisuusselontekoa varten toimitettiin valmisteleville virkamiehille museoalan näkökulmia. Museoviraston ja Taiteen keskustoimikunnan alueellistamisselvityksiin otettiin kantaa, samoin esitettiin kommentteja Museoviraston tutkimusohjelmaan. Opetusministeriön kulttuuriyksikön päällikkö Jukka Liedes sekä museoasioista vastaavat Päivi Salonen ja Laura Mäkelä tutustuivat Museoliiton toimintaan Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle annettiin lausunto vuoden 2010 valtion talousarvioehdotuksesta, valtiovarainministeriölle Toimenpide-ehdotuksista yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyvien ongelmakohtien selkeyttämiseksi. Arpajaislakihankkeen ohjausryhmän ehdotukseen rahapeliyhteisöjen aseman kirjaamisesta lakiin otettiin yhdessä muiden Veikkauksen edunsaajatahojen kanssa myönteinen kannanotto. Liitto otti kantaa Jaakko Nummisen ja eräiden arvovaltaisten kansalaisten esitykseen Valtiollisen historiallisen museon perustamisesta ja avaamisesta itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ehdottamalla työryhmän perustamista pohtimaan sitä, miten ajatus voidaan toteuttaa Suomen Kansallismuseon yhteydessä. Yhdessä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n ja Suomen Teatterit ry:n kanssa kiinnitettiin jälleen kuntien huomiota siihen, että valtionosuuslainsäädännön lisärahoitus vuosille tulisi kohdistaa kulttuurilaitosten rahoituksen kasvattamiseen. Museoliitto lähetti asiaa koskevan kirjeen vielä syksyn budjettivalmistelujen yhteydessä kaupunginhallituksille, kaupunkien johtajille ja talouspäälliköille. Myös kansanedustajien huomiota kiinnitettiin asiaan henkilökohtaisella kirjeellä. Vos-seurantatyöryhmän raportissa todettiin, että tilanne kuntien rahoituksen osalta oli parempi kuin esimerkiksi vuonna 1993, jolloin valtionosuuslainsäädännön voimaan tullessa kunnat vähensivät omaa rahoitustaan saman verran kuin valtio myönsi. Seuranta jatkuu 2010 toukokuun loppuun, jolloin saadaan tilanteesta kokonaiskuva. Liiton strategian päivityksen yhteydessä hallitus nimesi työryhmän valmistelemaan museoille kestävän kehityksen ohjelmaa, jonka on tarkoitus valmistua Jäsenten kuulumista jäsenluokkiin tarkennettiin siten, että III liittojäsenluokkaan kuuluneet vos-museot siirrettiin II liitto- 2

3 jäsenluokkaan vuoden 2010 alusta lukien. Samalla nimettiin sääntötyöryhmä selvittämään liiton jäsenyyden perusteita, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä mm. yhdistyslain muutoksen aiheuttamia muita sääntöjen vaatimia uudistuksia. Pääsihteeri osallistui Uudenmaan liiton kulttuuristrategiaa 2015 valmistelevan työryhmän työhön ja oli jäsenenä Suomen kotiseutuliiton kulttuuriperintöasiain neuvottelukunnassa ja CIMO:n EU:n kulttuuriohjelmien kansallisessa asiantuntijaryhmässä. Hän on Euroopan museoliittojen verkoston, NEMO:n, Network of European Museum Organisations, hallituksen jäsen ja osallistui EU:n OMC :n Mobility of Collections konsultaatiotyöryhmään tarkkailijana. Viestintä Suomen museoliiton viestinnän tavoitteena on edistää ja kehittää museoalan tiedonvälitystä ja vuorovaikutusta, toimia museoalan monipuolisena tietolähteenä, kohentaa alan näkyvyyden kautta myönteistä kuvaa museoalan ammatillisuudesta ja osaamisesta sekä toteuttaa erityisteemoihin liittyviä markkinointi- ja viestintähankkeita. Toiminta-alueesta vastaa tiedottaja Janne Saavalainen. Viestinnän ja tiedotuksen painopisteiden kehittämiseksi laadittiin vuoden 2009 aikana luonnos viestintäohjelmaksi Tavoitteena oli pidemmän aikavälin suunnittelulla terävöittää Museoliiton viestintää ja lisätä tiedotuksen ajankohtaisuutta ja vaikuttavuutta kohdentamalla resurssit parhaalla mahdollisella tavalla. Luonnos viimeistellään viestintäohjelmaksi kevään 2010 aikana. Eurooppalaisten museoalan lehtien toimittajat tutustuivat WeeGee-talon museoihin Espoossa. 3

4 M u s e o a l a n s i s ä i n e n v i e s t i n t ä Museoliitto välittää jäsenistölleen tietoa Museoliiton toiminnasta, koulutuksesta, projekteista sekä alan avoimista työpaikoista museoliitto.fi -verkkosivujen kautta. Jäsenlehti Julius ilmestyi vuoden aikana 10 kertaa. Juliuksen pääpaino on Museoliiton toiminnasta ja tapahtumista tiedottamisessa sekä alan ajankohtaisissa uutisissa. Museoposti-sähköpostipalvelu on ollut tehokas väylä kommunikoida alan henkilöstön kesken. Listalla oli vuoden loppuun mennessä rekisteröitynyt käyttäjää. U l ko i n e n v i e s t i n t ä Museot.fi-sivustolla on tietoa museoalasta, kattava Museohaku-palvelu sekä Näyttelykalenteri. Englanninkielinen museums.fi tarjoaa tietoa suomalaisista museoista mm. ulkomaisille matkailijoille. Suurelle yleisölle suunnattuja verkkosivuja päivitetään jatkuvasti. Museoiden vuoden 2009 näyttelytarjonnasta tiedotettiin tammikuussa medialle. Liiton verkkosivuilla julkaistiin pdf-muodossa koosteet ja kuukausittainen kalenteri näyttelyistä ja tapahtumista. Näyttely- ja tapahtumatietojen kirjaamisesta ja päivittämisestä vastaavat museot itse. Museoliitto hyväksyttiin vuoden alusta lähtien partneriksi kehittämään ja tuottamaan sisältöä euromuse.net-portaaliin. Portaaliin kootaan tietoa eurooppalaisista museoista ja näyttelyistä. Hanke on EU:n eten-rahoitteinen ja kestää vuoden 2010 loppuun saakka. Museoliitto välittää tietoja euromuse.nettiin suomalaisista museoista ja näyttelyistä Näyttelykalenteriin syötettyjen tietojen pohjalta. Museoliiton toiminnasta tiedotetaan medialle säännöllisesti. Museoliiton tiedottaja toimii toimittajien tietopalveluna museoalaa koskevissa kysymyksissä. Museoliiton verkkosivujen ilme uudistettiin ja sivuston toimivuutta tehsotettiin. 4

5 V e r k ko s i v u t Verkkosivujen (museoliitto.fi ja museot.fi) graafinen ilme uudistettiin vuoden 2009 aikana. Visuaalisesta uudistuksesta vastasi graafikko Marko Mäkinen ja teknisestä toteutuksesta Slap Media Oy/ Olli Holopainen. Graafisen uudistuksen yhteydessä Näyttelykalenteri- ja Museohaku-palveluiden näkyvyyttä lisättiin. Samalla tehtiin uudistuksia em. rekistereiden tietokantaominaisuuksiin. Myös jakoa museoliitto.fi- ja museot.fi-sivujen välillä tuotiin paremmin esiin. Ensiksi mainittu tarjoaa pääasiassa Suomen museoliiton tuottamaa informaatiota ja jälkimmäisestä löytyy laaja-alaisesti tietoa museoalasta. Sähköiset palvelut ovat jatkuvan kehityksen alla. Museot.fi-verkkosivujen markkinointia varten tuotetusta mikrokuituliinasta otettiin uusintapainos ruotsin- ja englanninkielisillä lisäyksillä. Mikrokuituliinaa jaettiin myös lehdistölle tammikuussa verkkosivujen esteettömyystietojen julkistamisen yhteydessä. Museot ovat saaneet tilata liinaa museokauppoihinsa myyntiin tai pr-tarkoituksiin. M u s e o - l e h t i Jäsenetuna julkaistava Museo-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen (teemana Kulttuurivienti, 32 s.) ja kolmas numero (Vihreämpi museo, 32 s.) suunnattiin ensisijaisesti museoissa työskenteleville ammattilaisille. Painosmäärät olivat kpl. Kesä- (Kulttuurimatkailu) ja talvinumeroita (Pohjoinen ulottuvuus) jaettiin museoiden toimesta ilmaisjakeluna museokävijöille. MuseoKesä-lehden (48 s.) painosmäärä oli kpl ja MuseoTalvi-lehden (40 s.) kpl. Yleisönumeroiden suuret painosmäärät rahoitettiin museoiden ilmoituksilla ja museot saivat lehteä omaan markkinointiinsa ilmoituskokoa vastaavan määrän. Yleisönumerot lähetettiin myös kansanedustajille ja muille sidosryhmille sekä lehden tilanneisiin matkailutoimistoihin ympäri Suomen. Museo-lehden päätoimittajana toimii pääsihteeri ja toimitussihteerinä tiedottaja. Sisältösuunnittelusta vastaa tiedotustyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi syyskuuhun 2009 saakka Juhani Kostet ja tämän jälkeen Kalle Kallio. Jäseninä mukana olivat Merja Herranen, Unto Käyhkö ja Laura Luostarinen. Syyskuusta lähtien Käyhkön tilalla jatkoi Juhani Ruohonen. Lehden taittajina toimivat graafikot Kirmo Kivelä ja Inari Savola. Ilmoitusmyynnistä ja yleisölehtien markkinoinnista vastasi toimistosihteeri Helena Piipponen. M u s e o v i i k ko Valtakunnallista museoviikkoa vietettiin teemalla Museot ja kulttuurimatkailu. Museoviikon järjestämiseen osallistui lähes 90 museota. Museoviikon lähtölaukauksena toimi lauantaina vietetty eurooppalainen Museoiden yö -tapahtuma. Varsinaisen Museoviikon aloitti Kansainvälinen museopäivä, jota Suomessa vietettiin sunnuntaina Museoviikon ohjelma julkistettiin ja ohjelmasta tiedotettiin medialle kevään aikana valtakunnallisesti. Osallistuvat museot huolehtivat paikallisesta tiedotuksesta. Yleisradio huomioi museoviikkoon osallistuneiden museoiden tapahtumia (Yle Suomi, Yle aamu-tv, Yle Tv2:n paikallisuutiset). Ensi kertaa Museoliiton verkkosivuilta tulostettava juliste sai myönteistä palautetta. Museoviikon koordinoinnista vastasi Eeva-Liisa Taivassalo ja tiedotuksesta Janne Saavalainen. 5

6 K i r j a m e s s u t Museoliitto osallistui Turun kirjamessuille ja Helsingin kirjamessuille Turussa osastosta vastasi Aboa Vetus & Ars Nova ja Turun museokeskus ja mukana olivat Aboa Vetus & Ars Nova, Turun museokeskus, Turun taidemuseo ja Satakunnan museo. Helsingin kirjamessujen museo-osastolla olivat mukana Designmuseo, Didrichsenin taidemuseo, Emma Espoon modernin taiteen museo, Helsingin kaupunginmuseo, Metsähallitus, Suomen lasimuseo, Tampereen museot, Turun taidemuseo ja Vantaan kaupunginmuseo. Lavaohjelmaa järjestivät Pohjanmaan museo ja Rovaniemen museotoimi. Messuista vastasi Eeva-Liisa Taivassalo. Helsingin kirjamessujen museo-osastolla tehtiin asiakaskysely, jonka tulokset julkaistiin Juliuksessa 9/ J u l k a i s u t Kulttuurivaihtoon liittyen julkaistiin kansainvälisen näyttelytoiminnan opas Näyttelyviennin ABC. Kirjoittajana toimi koordinaattori Ulla Kinnunen Alvar Aalto Säätiöstä, toimituksesta vastasi Marja-Liisa Pohjanvirta. Museologia tänään kirjasta julkaistiin korjattu uusintapainos. Toimintavuonna julkaistiin Soimu 2010 Museoalan puhelinmuistio (84 s.) sekä Patu 2010, Museoalan palvelu- ja tuotehakemisto (48 s.), joka kustannettiin ilmoitustuloilla ja jaetaan Soimun liitteenä. Toimituksista vastasi Helena Piipponen. Museoiden käyttöön vuonna 2008 palvelujen markkinointivälineeksi tuotetusta Museo-lahjakortista otettiin uudistettu painos. Koulutus Suomen museoliiton koulutustoiminnan tavoitteena on tunnistaa ja kartoittaa museoalan kannalta merkittävät osaamistarpeet ja tarjota niiden mukaisesti korkeatasoista koulutusta jäsenmuseoiden henkilökunnalle. Koulutusta toteutetaan muun muassa ajankohtaisseminaareina, yksi- tai kaksipäiväisinä tapahtumina ja verkko-opiskeluympäristöä hyödyntäen useiden eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi koulutussuunnittelija Leena Tokila. Hän toimi myös kasv.yo Anna Leppäsen kasvatustieteiden maisterin tutkintoon vaadittavan pakollisen harjoittelun (10 op) ohjaajana. Leena Tokilan opintovapaan aikana koulutussuunnittelijan tehtäviä hoiti projektisuunnittelija Tuuli Rajavuori. Valtakunnalliset museopäivät järjestettiin 86. vuosikokouksen yhteydessä Kokkolassa. Museopäivien teemana oli Museot oppimisympäristönä. EU:n teemavuoden mukaista elinikäisen oppimisen näkökulmaa avasi projektisuunnittelija Margherita Sani Istituto Beni Culturali Regione Emilia -Romagnasta. Københavs Bymuseumin johtaja Jette Sandahl esitelmöi teemalla museot ja kulttuurinen osallistaminen. Teemaryhmissä keskusteltiin museoista ja kestävästä kehityksestä, alueellisista ja toimintaympäristöjen muutoksista. Yksi työryhmä paneutui museoihin oppimisympäristönä Learning café metodia käyttäen. Museopäivät järjestettiin 100 vuotta täyttäneen K.H.Renlundin museon kunniaksi. Retkillä tutustuttiin Kokkolan arkkitehtuuriin, Tankarin majakkasaareen, Pietarsaaren museoihin sekä Kaustisten kansantaiteeseen ja arkeologiaan. Luonnontieteellisten museopäivien teemoja olivat museot tietoyhteiskunnassa, kokoelmien di-

7 Kansallismuseossa järjestetyn Tietopäivän teema oli Museoiden tulevaisuuden maisemat gitointi, aineistojen yhteiskäyttö ja saatavuus verkossa sekä tutkimusyhteistyön kehittäminen. Museolehtoripäivillä paneuduttiin museopedagogiaan tieteellisistä lähtökohdista. Lisäksi esillä oli myös erityispedagogiikka sekä useat ajankohtaiset projektit. Vuoden koulutuskalenterin päätti Suomen kansallismuseossa järjestetty Tietopäivä, jonka teemana oli Museoiden tulevaisuusmaisemat Teemaan johdattelivat opetusministeriön neuvotteleva virkamies Hannele Seitsonen, Kalmar läns museumin johtaja Maria Malmlöf sekä Kansallismuseon ylijohtaja Helena Edgren. Teema liittyi opetusministeriön työryhmän valmistelemaan kulttuuripoliittiseen selontekoon. Koulutuksen sisällön suunnittelun tukena oli Suomen museoliiton koulutustyöryhmä, puheenjohtajana Kimmo Levä ja jäseninä Timo Kukko, Tarja Raninen-Siiskonen, Susanna Pettersson, yliopistonlehtori Marja-Liisa Rönkkö (9/2009 asti), Janne Vilkuna (9/2009 alkaen) ja koulutussuunnittelija Leena Tokila. Koulutustilaisuuksia järjestettiin yhteensä 20, lähipäiviä oli 38. Osanottajia oli Koulutustilaisuudet (osanottajamäärät suluissa) Valtakunnalliset luonnontieteelliset museopäivät, Helsinki. (57) Yhteispohjoismainen museokonferenssi: Museerna i ett nytt klimat, Malmö ja Kööpenhamina, järjestäjinä Norjan, Tanskan ja Ruotsin museoliitot Koulutusiltapäivä opetushallituksen VOS-kyselyistä, Helsinki, yhteistyössä Suomen Teatterit ry:n ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kanssa. (88) Kulttuuriviennin ja -vaihdon starttipäivät, Tampere. (36) Siivouskoulutus, Helsinki. (35) Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 86. vuosikokous, Kokkola, yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja K.H. Renlundin museo Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa. (231) Näyttelycafé, Mänttä, yhteistyössä Serlachius-museoiden kanssa. (48) Keskustelutilaisuus museoiden kokoelmajärjestelmistä ja KDK:n asiakasliittymästä, Helsinki. (90) 7

8 Museonjohtajien kesäpäivät, Kotka. Järjestäjinä Suomen museojohtajat ry yhteistyössä Merikeskus Vellamon ja Suomen museoliiton kanssa. (51) Museon talouspäivä, Helsinki. (22) Museotekniikan työsuojelupäivät, Helsinki, yhteistyössä Valtion taidemuseon kanssa (89) Museolehtoripäivät, Turku, yhteistyössä Turun museokeskuksen kanssa. (70) Tietopäivä teemalla Museoiden tulevaisuusmaisemat 2025, Helsinki, yhteistyössä Suomen kansallismuseon kanssa. (109) T i e t oy h t e i s k u n ta ko u l u t u s Vuoden aikana järjestettiin Verso 1 ja 2 kurssit, jotka yhdessä vastaavat museologian perusopintoja (25 opintopistettä). Verso 1:n tutoreina toimivat Johanna Lehto-Vahtera ja Nina Puurunen. Verso 2:n yleistutorina toimi Minna Mäkinen ja asiantuntijatutoreina Anne Vesanto, Jorma Lehtinen ja Anna-Maria Wiljanen. Kurssin teknisestä tuesta vastasi Pauliina Kinanen. Verson suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistossa. Museotyön perusteet verkkokurssi suomeksi ja ruotsiksi on tarkoitettu museoalalle tuleville uusille työntekijöille ja museossa jo työskenteleville, joilla ei ole museoalan koulutusta. Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija monipuolisesti museoalaan. Tutorina ja teknisenä tukena toimi Pauliina Kinanen. Lisäksi käynnistettiin vuoden 2010 alussa alkavan uuden verkkokurssin Markkinoinnin perusteet suunnittelu. Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat markkinoinnin peruskäsitteisiin ja museoiden markkinointikäytäntöihin. Tietoyhteiskuntakoulutukseen ja verkkokurssien toteuttamiseen ja kehittämiseen saatiin opetusministeriöltä erillisrahaa Ajankohtaisseminaari digitoinnista - museot, arkistot, kirjastot yhdessä, Helsinki. (87) Museologian verkkokurssi Verso 1 (10 opintopistettä), Helsinki (lähipäivät) (19) Verkkosivuston kehittäminen projektina konseptin määrittelystä ylläpitosuunnitelmaan, Helsinki (lähipäivät) (14) Museologian verkkokurssi Verso 2 (15 opintopistettä), Helsinki (lähipäivät) (16) Projektinhallintakoulutus, Helsinki (lähipäivät) (8) Kokoelmien luetteloinnin kehittäminen, Helsinki. (95) Tunnista riskit, turvaa kokoelmat -verkkokurssi, Vantaa (lähipäivät) (9) Museotyön perusteet -verkkokurssin aloitti vuoden aikana 20 opiskelijaa ja suoritti 15 henkilöä. Kurssin ruotsinkielistä versiota ei suorittanut yhtään opiskelijaa. Kulttuuriviennin kehittäminen Suomen museoliitto toteuttaa vuonna 2007 laadittua Museoalan kulttuurivientistrategiaa Tavoitteena on kehittää museoiden kulttuurivaihtoon liittyvää osaamista sekä vahvistaa kansainvälistymisen toimintaedellytyksiä. Museoliitto toteutti yhdessä ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston kanssa show case -vientitapahtuman. Seitsemän keskeisen eurooppalaisen museoalan lehden toimittajaa kutsuttiin vierailulle Suomeen Vierailun aikana toimittajat tutustuivat suomalaisiin museoihin, mu- 8

9 seoalan osaamiseen, uusiin toimintamalleihin ja uuteen museoarkkitehtuuriin Turussa, Loimaalla, Tampereella, Verlassa, Kotkassa, Porvoossa sekä Helsingissä ja Espoossa. Museoita on informoitu säännöllisesti opetusministeriön kulttuurivientihankkeen ajankohtaisista tapahtumista. Museoiden kansainvälisistä näyttelyistä toimitettiin tietoja kulttuuriviennin tukiverkoston tietopalveluun. Suomalaiset museot järjestivät 50 näyttelyä ulkomailla vuonna Ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston kanssa toteutetun show case -vientitapahtuman osanottajat tutustuivat mm. Ateneumin näyttelyihin. Kansainvälisten toimintaverkostojen luomista ja vahvistamista on edistetty osallistumalla mm. eurooppalaisen museoliittojen verkoston NEMOn, Network of European Museum Organisations toimintaan, hallitustyöhön ja vuosikokoukseen Linzissä, Itävallassa. Suomen museoliitto on partnerina mukana euromuse.net-hankkeessa vuodet Hanke kokoaa portaaliinsa kulttuurimatkailijoiden ja matkanjärjestäjien käyttöön tietoja eurooppalaisista museoista ja niiden näyttelyistä. Euromuse-konsortiumin kokouksiin Berliinissä, Bolognassa ja Riminillä osallistuivat pääsihteeri ja tiedottaja. Pohjoismaisia suhteita ylläpidettiin osallistumalla yhteispohjoismaisen museokonferenssin valmisteluihin. Malmössä ja Kööpenhaminassa pidetyn kokouksen eri sessioissa Suomea edustivat Suomen kansallismuseo, Valtion taidemuseo ja Helsingin kaupungin taidemuseo sekä Museoliitto. Yhteyksiä Viroon jatkettiin asiantuntijavaihdon merkeissä. Venäjän suomalais-ugrilaisten alueiden museoissa tapahtuvaa monikulttuurisuuden ja kansallisen perinnön ja kielen opetusta tukevan Kulttuurien museon kansainvälisiin projekteihin kuuluvan kiertonäyttelyn Suomalais-ugrilainen triptyykki avajaisiin ja Udmurtian kansallismuseossa pidettyyn seminaariin Izhevskissä osallistui museoasiainsihteeri. Kansainvälisen museoneuvoston ICOM:in, International Council of Museums, komiteatyöhön osallistui vuonna 2009 noin 25 suomalaista museoammattilaista. Museoliiton koulutussuunnittelija osallistui CECAn kokoukseen Reykjavikissa ja museoasiansihteeri ICAMTin kokoukseen Berliinissä. Pääsihteeri osallistui EU:n komission järjestämään toiseen Euroopan kulttuurifoorumiin Brysselissä. Museoasiansihteeri toimi EMYA:n Euroopan vuoden museo-kilpailun suomalaisena kirjeenvaihtajana ja välitti alan uutisia Suomesta sekä tiedotti suomalaisia museoita kilpailusta. 9

10 Palvelut ja projektit Museoliitto osallistuu museoalan kehittämistyöhön erilaisten hankkeiden ja projektien vetäjänä ja yhteistyökumppanina. Jäsenille välitetään tietoa parhaista käytännöistä ja tarjotaan asiantuntijapalveluja. Oman jäsenkunnan lisäksi toimitaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Museoliitto toimii Antikvaria-ohjelmiston nimellisenä omistajana. Ensi vuonna Antikvarian käyttäjät siirtyvät Musketin ja Muusan käyttäjiksi. Antikvaria-ryhmän museot ovat mukana Helsingin yliopiston, Tekesin ja lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden Suomalaiset semanttisen webin ontologiat -tutkimushankkeessa. Museoliitto ja museot ovat toimittaneet aineistoja hankkeen Kulttuurisampo suomalainen kulttuuri semanttisessa webissä osioon. Museoliitto rahoittaa opetusministeriön erillisrahoituksella Kulttuuria kaikille -palvelun toimintaa, josta vastaa Valtion taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys -yksikkö. Palvelu tarjoaa tietoja ja esimerkkejä kulttuurikohteiden saavutettavuuden kehittämiseen. Verkkosivuston osoite on Museoliitto on mukana opetusministeriön Kansallinen Digitaalinen Kirjasto (KDK) -hankkeessa. Siihen liittyen Museoliitto on palkannut ajalle systeemipäällikkö Mikael Vakkarin, joka työskentelee Museoviraston tiedonhallintakeskuksessa keskittyen museoalan aineistojen kehittämiseen osana KDK:ta. Museoasiainsihteeri osallistui Museoviraston Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa hankkeeseen arvioijana. Opetusministeriön toivomuksesta Suomen kansallismuseon ja Valtion taidemuseon luettelot taideteoksista, joiden provenienssi- ja kontekstitiedot tiedot ovat epätarkat. Luettelot löytyvät www-sivuilla olevan linkin kautta. K e s t ä v ä k e h i t y s Museoliitto teki yhdessä Valtion taidemuseon Kehyksen kanssa selvityksen museoiden kokoelmien konservoinnin ja hoidon tilanteesta syksyllä Yhteenveto valmistui Tulosten mukaan eniten konservaattoreita oli kulttuurihistoriallisissa museoissa Etelä-Suomessa. Neljäsosa vastaajista arvioi, että kokoelmien inventointi ei ole ajan tasalla. Konservointitarpeisiin ei pystytä vastaamaan riittävästi ja priorisointi on näyttelyyn menevässä aineistossa. Monilla museoilla on kuitenkin alueellisia suunnitelmia konservoinnin ja säilytystilojen kehittämiseen. M u s e o b a r o m e t r i j a T y ö m a r k k i n a k y s e ly Toimintavuonna tehtiin kolmas museobarometri, jolla kartoitettiin museoiden ulkoisia mahdollisuuksia ja haasteita. Taloudellisten resurssien arveli parantuvan 8 % vastaajista ja heikkenevän 52 % museoista. Suurimpana haasteena koettiin laman yli selviäminen. Sekä kulttuuriset että teknologiset muutokset tuovat jatkuvasti uusia haasteita, joihin olisi kyettävä vastaamaan. Haasteeksi koettiin myös suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutos. Yhdessä Museonjohtajat ry:n kanssa tehtiin työmarkkinakysely, jonka tulokset esiteltiin Museonjohtajien kesäpäivillä Kotkassa. 1 0

11 M e n n ä ä n m u s e o o n! - ko u l u l a i s t e n j a o p i s k e l i j o i d e n m u s e o p ä i v ä Kuopiolaiset 2-luokkalaiset tutustuivat Kuopion taidemuseon näyttelyyn, jonka jälkeen oppilaat piirsivät oman versionsa mieleisestään teoksesta. Kuva: Kuopion taidemuseo/seija Hänninen Mennään museoon! -viikko järjestettiin osana opetus- ja kulttuurihallinnon 200-vuotisjuhlaa. Tapahtuman tarkoituksena oli edistää koulujen ja museoiden yhteistyötä sekä tuoda esiin paikalliskulttuuriin ja -identiteettiin liittyvää näkökulmaa. Lisäksi tapahtumalla haluttiin tehdä ministeriön 200-vuotismerkkipäivä tunnetuksi kautta maan. Museot ja koulut sopivat keskenään ohjelman. Mennään museoon! -viikkoon osallistui yhteensä 92 museota 39 kunnasta. Kaikki museot tarjosivat koululaisille ainakin yhtenä teemaviikon päivistä ilmaisen sisäänpääsyn. Monissa museoissa järjestettiin työpajoja, teemaopastuksia, elokuvaesityksiä, musiikkia, roolipelejä, museosuunnistusta ja taiteilijatapaamisia. Lisäksi museot järjestivät opettajatapaamisia, joissa esiteltiin museoiden pedagogista toimintaa. Tapahtuman jälkeen museoilta kerättiin palautetta ja kokemuksia teemaviikosta. Suomen museoliitto koordinoi museoiden tapahtumia. Muut opetusministeriön yhteistyötahot olivat Opetushallitus ja Suomen kuntaliitto. Museoliitossa viikon koordinoinnista vastasi projektisuunnittelija Tuuli Rajavuori. Ava r a m u s e o k e h i t t y v ä o p p i m i s y m p ä r i s t ö a i k u i s i l l e Avara museo kehittyvä oppimisympäristö -hankkeelle haettiin rahoitusta opetusministeriön hallinnoimasta Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelmasta. Hanke sai rahoituspäätöksen elokuussa Sen kokonaiskustannuksiksi vahvistettiin euroa, mistä Lapin lääninhallituksen sivistysosasto rahoittaa euroa. Päätöksellä myönnettiin rahoitus vuosille 2010 ja 2011 sekä 2012 mikäli projekti etenee suunnitelman ja ehtojen mukaisesti. Hankkeen koordinoinnista vastaa Suomen museoliitto. Osatoteuttajia ovat lisäksi Porin taidemuseo, Satakunnan Museo, Tampereen museoiden museopedagoginen TAITE-yksikkö, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas sekä CICERO Learning -verkosto/helsingin yliopisto. Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat museotyöntekijät, joiden aikuispedagogista osaamista hankkeella pyritään lisäämään. Osatoteuttajat kehittävät hankkeessa uusia toimintamalleja ja palveluita, joita kohdistetaan erilaisille aikuiskävijäryhmille kuten työttömät ja lomautetut, maahanmuuttajat, seniorit sekä yritysten työntekijät. Lisäksi hankkeessa järjestetään aikuisten museo-oppimista käsittelevää koulutusta vuosittaisten seminaarien ja hankkeen viimeisenä vuonna toteutettavan museopedagogiikan verkkokurssin puitteissa. Hankkeen vastuuhenkilö on projektisuunnittelija Pauliina Kinanen. 1 1

12 Va lta k u n n a l l i n e n m u s e o h i s t o r i a h a n k e Vuonna 2005 käynnistetyn Valtakunnallisen museohistoria -hankkeen tavoitteena on tallentaa museoalan muistitieto haastattelemalla alan senioreita sekä kirjoittaa suomalaisen museolaitoksen historia. Hankkeen ohjausryhmän muodostavat Luonnontieteellinen keskusmuseo, Museovirasto sekä Valtion taidemuseo/kuvataiteen keskusarkisto ja Kehys sekä Museoliitto ja yhteistyökumppaneina Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistojen museologian oppiaineet, puheenjohtajana toimii pääsihteeri ja jäsenenä museoasiainsihteeri. Museohistoria julkaisun toimituskunnan puheenjohtajana on yliopistonlehtori Veikko Laakso ja toimittajina Susanna Pettersson ja Pauliina Kinanen. Suomen museohistorian kirjoittamiseksi on saatu apuraha Alfred Kordelin Säätiöltä. Hankkeen tietokantaa ylläpidetään Museoliiton verkkosivuilla osoitteessa museoliitto.fi/. Tietokanta on karttuva ja siinä oli vuoden lopussa 589 tietuetta. Haastattelutietokannassa oli vuoden loppuun mennessä 67 haastattelua. Julkisesti selattavissa tietokannassa oli 566 tietuetta ja 51 haastattelua. Tietokannasta vastasi Eeva-Liisa Taivassalo. K i r j a s t o j a a r k i s t o Museoliiton kirjastoa kartutettiin keskeisellä museologisella kirjallisuudella sekä ulkomaisilla ja kotimaisilla museoalan lehdillä. Liitto kerää kirjastoonsa myös jäsenmuseoiden julkaisut. Museologisen kokoelman laajuus on 1413 nidettä. Museoliiton arkiston muodostaa liiton toiminnan tuloksena vuodesta 1923 lähtien jatkuvasti karttuva aineisto. Käsikirjasto ja arkisto ovat jäsenten, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden käytettävissä. Kirjasto- ja arkistopalveluita hoiti Eeva-Liisa Taivassalo. Jäsenistö Suomen museoliiton jäseninä oli vuoden lopussa 192 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa on 382 museokohdetta. Näistä on liittojäseniä I luokassa 45, II luokassa 46 ja III luokassa 70. Kannattavien yhteisöjäsenten lukumäärä oli 30. Kuntaliitokset aiheuttivat paljon muutoksia jäsenkunnassa. Perniön ja Halikon kunnat liittyivät Salon kaupunkiin ja Valkealan ja Elimäen kunnat Kouvolan kaupunkiin. Kansanmusiikkisäätiön ylläpitämän Suomen kansansoitinmuseon toiminta siirtyi Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon K.H.Renlundin museon alaisuuteen. Sagalundin museon ja Taalintehtaan ruukkimuseon omistus siirtyi Sagalundin museosäätiölle, joka hyväksyttiin Suomen museoliiton II liittojäsenluokkaan vuoden 2010 alusta. Lakkautetut kunnat ja aiemmat museoiden taustayhteisöt Kansanmusiikkisäätiö, Kemiön, Dragsfjärdin, ja Västanfjärdin kuntayhtymä ja Dalsbrok-Björkboda Museistiftelse Taalintehtaan-Bjökbodan Museosäätiö erosivat liiton jäsenyydestä. Lisäksi jäsenyydestä erosi III liitojäsenluokan jäsen Kerimäen kunta. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin III liittojäsenluokkaan Ulvilan kaupunki ja Haminan kaupunki. Kultamuseo siirtyi Kultamuseoyhdistyksen alaisuudesta Kultamuseosäätiön hallintaan, joka hyväksyttiin II liittojäsenluokkaan. Kansallinen audiovisuaalinen arkisto siirrettiin kannattavasta jäsenyhteisöstä III liittojäsenluokkaan. Muutokset ja jäsenyydet astuvat voimaan 2010 alusta lukien. Vuoden lopulla hallitus tarkensi sääntöjen jäsenluokan tulkintaa siten, että II liittojäsenluokkaan sijoitettiin valtionosuuden piirissä olevat museot vuoden 2010 alusta lukien. Siirrettävät III liittojäsenluokan jäsenyhteisöt olivat Fiskars Hembygdsföreningen r.f., Halosten museosäätiö, Jalkaväen säätiö, Kankaanpään kaupunki, Karkkilan kaupunki, Kellomuseosäätiö, Kuurojen liitto ry, 1 2

13 Lasten Päivän Säätiö, Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistys, Nautelnakoski-säätiö, Nurmijärven kunta, Panssarimuseosäätiö, Peuran museosäätiö, Stundars r.f., Suomi-Venäjä-Seura Samfundet Finland-Ryssland ry, Särestöniemen museosäätiö, Tykkimiehet ry, Vihdin kunta, Yli-Iin kunta ja Äänekosken kaupunki. Henkilöjäsenten lukumäärä oli 31. Näistä ainaisjäseniä 25, joilla äänioikeus on 24:llä sekä kannattavia henkilöjäseniä 6, joista kahdella on äänioikeus. Liiton kunniajäsenet ovat fil.tri C. J. Gardberg, professori Unto Salo ja opetusneuvos Matti Rossi. V u o s i ko ko u s Liiton 86. vuosikokous järjestettiin Kokkolassa Kokoukseen osallistui 105 liittojäsenten edustajaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Stefan Anderson ja sihteerinä pääsihteeri. Kokous vahvisti edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä ,00 euroon päätyvän talousarvion vuodelle Jäsenmaksut vuodelle 2010 pidettiin ennallaan seuraavasti: liittojäsenet I luokassa 990 euroa, II luokassa 660 ja III luokassa 330 sekä kannattavat yhteisöt 200 euroa. Kannattavien henkilöjäsenten jäsenmaksu on 60 euroa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin osastonjohtaja Petri Tuomi-Nikula. Hallituksen jäsenistä oli erovuorossa kahden kolmivuotiskauden jälkeen museotoimenjohtajat Olli Immonen ja Toimi Jaatinen sekä yhden kolmivuotiskauden jälkeen museotoimenjohtaja Unto Käyhkö, joka ei asettunut ehdolle toiseksi kolmivuotiskaudeksi ja kehitysjohtaja Susanna Pettersson, joka valittiin uudelleen toiseksi kolmivuotiskaudeksi. Uusina jäsenenä hallitukseen valittiin museonjohtajat Heli Heinäaho, Kalle Kallio ja professori Janne Vilkuna. 100-vuotiasta K.H.Renlundin museota juhlittiin Valtakunnallisilla museopäivillä Kokkolassa. 1 3

14 Hallinto H a l l i t u s puheenjohtaja: suurlähettiläs Heikki Talvitie (kokousosallistuminen 5/5), osastopäällikkö Petri Tuomi-Nikula (3/3) varapuheenjohtaja: museonjohtaja Tiina Merisalo, Helsingin kaupunginmuseo (8/8) muut jäsenet: museonjohtaja Heli Heinäaho, Kultamuseo (3/3) museonjohtaja Merja Herranen, Porvoon museo (8/8) museotoimenjohtaja Olli Immonen, Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta(2/5) museotoimenjohtaja Toimi Jaatinen, Tampereen museot (2/5) museotoimenjohtaja Juhani Kostet, Turun maakuntamuseo (5/8) museonjohtaja Kalle Kallio, Työväenmuseo Werstas (3/3) johtaja Timo Kukko, Nuuksiokeskus (7/8) museotoimenjohtaja Unto Käyhkö, Kemin museot (4/5) museonjohtaja Kimmo Levä, Mobilia (8/8) museonjohtaja Laura Luostarinen, Salon taidemuseo (8/8) kehitysjohtaja Susanna Pettersson, Valtion taidemuseo (5/8) museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen, Joensuun museot (7/8) museonjohtaja Juhani Ruohonen, Satakunnan museo, Pori (6/8) professori Janne Vilkuna, Jyväskylän yliopisto (3/3) Hallituksen strategiatyöryhmän puheenjohtaja on Kimmo Levä ja jäsenet Juhani Kostet Olli Immonen. Hallituksen nimeämään sääntötyöryhmään kuuluvat puheenjohtajana Kimmo Levä ja jäseninä Kalle Kallio, Tiina Merisalo, Laura Luostarinen ja pääsihteeri, palkkatyöryhmään Kimmo Levä, Merja Herranen, Juhani Kostet ja pääsihteeri. Hallitus nimesi työryhmän valmistelemaan museoalan tekijänoikeuteen liittyviä asioita. Tekijänoikeustyöryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimii pääsihteeri ja jäseninä lakimies Tuula Hämäläinen ja kehitysjohtaja Susanna Pettersson Valtion taidemuseosta, museonjohtaja Elina Heikka Suomen valokuvataiteen museosta, amanuenssi Riitta Kuusikko Rovaniemen taidemuseosta, yksikön päällikkö Riitta Pakarinen Helsingin kaupunginmuseosta ja lakimies Matleena Haapala Museovirastosta. Hallitus nimesi työryhmän laatimaan museoiden käyttöön Kestävän kehityksen ohjelman. Kestävän kehityksen -työryhmän puheenjohtajana on Timo Kukko ja sihteerinä projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo. Jäseninä ovat erikoissuunnittelija Saara Airaksinen Metsähallituksesta, museonjohtaja Merja Herranen Porvoon museosta, lehtori Heikki Häyhä Metropolia Ammattikorkeakoulusta, osastonjohtaja Maire Mattinen Museovirastosta, kehitysjohtaja Susanna Pettersson Valtion taidemuseosta ja yli-intendentti Juhani Terhivuo Luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Työryhmä kartoitti museoiden kestävän kehityksen käytäntöjä. Kartoituksen tulokset ovat luettavissa museoliiton verkkosivuilla osoitteessa T i l i n ta r k a s ta j at Ekonomi, KHT Lasse Holopainen, ekonomi, HTM Reijo Salonen, varalla KHT Jari Härmälä ja ekonomi, KHT Kai Salli. 1 4

15 H e n k i l ö s t ö pääsihteeri: FK Anja-Tuulikki Huovinen museoasiainsihteeri: FL Marja-Liisa Pohjanvirta tiedottaja: FM Janne Saavalainen koulutussuunnittelija: FM, KK Leena Tokila (opintovapaa ) taloussihteeri: yo. merkonomi Marja Rissanen toimistosihteeri: merkonomi, markkinointiassistentti Helena Piipponen projektisuunnittelija: FK Eeva-Liisa Taivassalo projektisuunnittelija: FM Pauliina Kinanen projektisuunnittelija: FM Tuuli Rajavuori projektisuunnittelija: FM Jaana Rytkönen korkeakouluharjoittelija: Anna Leppänen Henkilökunta vieraili Taidekoti Kirpilässä. Pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen piti juhlapuheen Hangon museon 100-vuotisnäyttelyn avajaisissa 7.5. L i i t o n e d u s ta j at h a l l i n t o e l i m i s s ä j a t y ö ry h m i s s ä CIMO Kansainvälisen henkilövaihdon keskus, EU:n Kulttuuriohjelman kansallinen asiantuntijaryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, hallitus: Laura Luostarinen Helsingin yliopistomuseon säätiö, edustajisto: Anja-Tuulikki Huovinen Hotelli- ja ravintolamuseon säätiön edustajisto: Jari Karhu, Helsingin kaupunginmuseo Kansallinen digitaalinen kirjasto hankkeen ohjausryhmä, opetusministeriö: Anja-Tuulikki Huovinen Kulttuurin ketju -kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen hanke, Turku Touring, ohjausryhmä: Marja-Liisa Pohjanvirta Kulttuuriviennin ohjaus- ja valmistelutyöryhmä, opetusministeriö: Anja-Tuulikki Huovinen Network of European Museum Organisations, NEMO, hallitus: Anja-Tuulikki Huovinen Peuran museosäätiö, hallitus: Janne Vilkuna Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston johtokunta: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Sumalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin säätiön hallitus: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Benelux -instituutin säätiön neuvottelukunta: Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Kotiseutuliiton kulttuuriasiain neuvottelukunta: Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Rautatiemuseon Säätiön valtuuskunta: Marja-Liisa Pohjanvirta Tampereen yliopiston museologian johtoryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen Teatterimuseon Säätiö, edustajisto: Merja Herranen, varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Tekniikan museon säätiö, valtuuskunta: Timo Kukko Tekniikan museon säätiö, hallitus: yksikön päällikkö Jari Karhu Turun kirjamessut, päätoimikunta: Juhani Kostet Valtionosuusuudistuksen seurantatyöryhmä, opetusministeriö: Anja-Tuulikki Huovinen 1 5

16 K u n n i a n o s o i t u k s e t Museoliiton ansiomitali luovutettiin Valtakunnallisilla museopäivillä kokkolalaisille museo- ja kotiseutuaktivisteille Sakari Sykäräiselle, Hans Lindelille ja Erik Erikssonille. Liiton hopeinen merkki annettiin erovuoroiselle puheenjohtaja Heikki Talvitielle ja hallituksen jäsenelle Unto Käyhkölle sekä vuosikokouksen puheenjohtajalle Stefan Andersonille. Kultainen ansiomerkki 30 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin kuvankäsittelijä Riitta von Kochille Helsingin kaupunginmuseosta. Hopeinen ansiomerkki 20 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin tutkija Liisa Murtille Valtion taidemuseosta ja museolehtori Seija Hagalle Helsingin kaupunginmuseosta. S t i p e n d i r a h a s t o t Suomen museoliitolla on Julius Ailion (perustettu 1933), Riitta ja Jorma Heinosen (1980/1984) ja C.J. Gardbergin rahastot (1986). Lisäksi on museolaitoksen historian kirjoittamista varten perustettu Historiankirjoitusrahasto (1993) sekä Viestintärahasto (2005), jonka varoilla kehitetään markkinointia, julkaisutoimintaa ja verkkoviestintää. Stipendirahastoja kartutetaan Museoliiton adressin myyntituloilla. Vuosikokouksen ja museopäivien yhteydessä Kokkolassa oli mahdollisuus osallistua Tankarin majakkasaarelle suunnattuun retkeen. 1 6

17 Talous Suomen museoliiton toimintaan saatu harkinnanvarainen valtionapu oli ,00 euroa. Projektiavustukset olivat ,71 euroa, jäsenmaksujen tuotto ,00 euroa, koulutuksen tuotto ,00 euroa ja muun toiminnan tuotto ,57 euroa. Tulojen kokonaismäärä oli ,28 ja kulujen ,63 euroa, joten ylijäämäksi muodostui 1.310,65 euroa. Taloutta ja kirjanpitoa hoiti taloussihteeri Marja Rissanen. t u l o t m e n o t Helsingissä Suomen museoliitto - Finlands museiförbund ry Petri Tuomi-Nikula puheenjohtaja Anja-Tuulikki Huovinen pääsihteeri 1 7

18 S U O M E N M U S E O L I I T T O RY T U L O S L A S K E L M A VARSINAINEN TOIMINTA ASIANTUNTEMUS JA EDUNVALVONTA Kulut -777, ,04 Asiantuntemus ja edunvalvonta yhteensä -777, ,04 PALVELUT JA PROJEKTIT Tuotot Avustukset , ,89 Tuotot yhteensä , ,89 Kulut Henkilöstökulut , ,96 Muut kulut , ,81 Kulut yhteensä , ,77 Palvelut ja projektit yhteensä , ,88 KOULUTUS Tuotot Avustukset , ,21 Muut tuotot , ,00 Tuotot yhteensä , ,21 Kulut Henkilöstökulut , ,45 Muut kulut , ,18 Kulut yhteensä , ,63 Koulutus yhteensä , ,42 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Tuotot Avustukset 0, ,00 Muut tuotot 8 405, ,10 Tuotot yhteensä 8 405, ,10 Kulut Henkilöstökulut , ,58 Muut kulut , ,93 Kulut yhteensä , ,51 Tiedotus ja markkinointi yhteensä , ,41 MUSEO-LEHTI Tuotot Muut tuotot , ,75 Tuotot yhteensä , ,75 Kulut Henkilöstökulut , ,00 Muut kulut , ,83 Kulut yhteensä , ,83 Museo-lehti yhteensä , ,08 JULKAISUT Tuotot Avustukset , ,00 Muut tuotot , ,73 Tuotot yhteensä , ,73 1 8

19 S U O M E N M U S E O L I I T T O RY T U L O S L A S K E L M A JULKAISUT Kulut Henkilöstökulut , ,15 Muut kulut , ,47 Kulut yhteensä , ,62 Julkaisut yhteensä , ,11 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Tuotot Avustukset ,12 0,00 Muut tuotot 600,00 0,00 Tuotot yhteensä ,12 0,00 Kulut Henkilöstökulut ,79 0,00 Muut kulut ,50-473,24 Kulut yhteensä ,29-473,24 Kansainvälinen toiminta yhteensä ,17-473,24 YHTEISKULUT Hallinto , ,08 Henkilöstö , ,19 Huoneistokulut ja vuokrat , ,81 Toimistokulut , ,55 Poistot , ,81 Muut yhteiskulut , ,22 Yhteiskulut yhteensä , ,66 Tuotto-/kulujäämä , ,62 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut , ,00 Muu varainhankinta 495,00 376,29 Varainhankinta yhteensä , ,29 Tuotto-/kulujäämä , ,33 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 8 633, ,60 Kulut , ,27 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 6 372, ,33 Tuotto-/kulujäämä , ,00 YLEISAVUSTUKSET Valtionavustus , ,00 TILIKAUDEN TULOS 1 310, ,00 RAHASTOT Tuotot 2 286, ,27 Siirrot rahastoihin , ,27 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 310, ,00 1 9

20 S U O M E N M U S E O L I I T T O Ry TA S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ** 8 551, ,27 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet ** 4 709, ,42 Pysyvät vastaavat yhteensä *** , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Jäsenmaksusaamiset * 0,00 0,00 Myyntisaamiset * 9 177, ,95 Siirtosaamiset * 4 929, ,92 Saamiset yhteensä ** , ,87 Rahoitusarvopaperit ** , ,22 Rahat ja pankkisaamiset ** , ,02 Vaihtuvat vastaavat yhteensä *** , ,11 Vastaavaa yhteensä **** , ,80 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahastopääoma R. ja J. Heinosen rahasto * , ,66 Julius Ailion rahasto * , ,56 C.J. Gardbergin rahasto * , ,63 Historiankirjoitusrahasto * 8 745, ,77 Viestintärahasto * , ,00 Rahastopääoma yhteensä ** , ,62 Toimintapääoma ** , ,74 Tilikauden yli-/alijäämä ** 1 310, ,00 Oma pääoma yhteensä *** , ,36 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat * , ,40 Muut velat * , ,67 Siirtovelat * , ,37 Vieras pääoma yhteensä *** , ,44 Vastattavaa yhteensä **** , ,80 2 0

21 S U O M E N M U S E O L I I T T O Ry L I I T E T I E D O T Tuloslaskelmassa on muutettu henkilöstökulujen esittämistapaa kohdistamalla niitä toiminnoille. HENKILÖSTÖ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: vakituiset 7 7 määräaikaiset 3 3 yhteensä Henkilöstökulut: Palkat , ,64 Eläkekulut , ,57 Lakisääteiset sosiaalikulut , , , ,98 Vapaaehtoiset henkilösivukulut , ,35 Yhteensä , ,33 Luontoisetujen verotusarvo 240,00 240,00 PALKKIOT HALLITUKSEN JÄSENILLE 6 530, ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluihin sisältyy rahastoille hyvitettyä laskennallista korkoa 2.236,92 euroa. OMA PÄÄOMA Rahastopääoma Riitta ja Jorma Heinosen rahasto ,66 Tuotot/laskennall. korko ja adressit 733, ,56 Julius Ailion rahasto ,56 Tuotot/laskennall. korko ja adressit 752, ,09 C. J. Gardbergin rahasto ,63 Tuotot/laskennall. korko ja adressit 800, ,12 Historiankirjoitusrahasto ,77 Historiankirjoitusrahasto ,77 Viestintärahasto ,00 Viestintärahasto ,00 Rahastopääoma yhteensä ,54 Toimintapääoma ,74 Tilikauden 2008 alijäämä ,00 Toimintapääoma ,74 Tilikauden ylijäämä 1 310,65 Oma pääoma yhteensä ,93 2 1

22 S U O M E N M U S E O L I I T T O Ry L I I T E T I E D O T KONEET JA KALUSTO Koneista ja kalustosta on tehty 25 %:n tasapoisto. Pienhankinnat ja käyttöajaltaan alle kolmen vuoden käyttöomaisuus on kirjattu kokonaan hankintavuoden kuluksi. OSAKKEET JA OSUUDET Julkisesti noteerattujen osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli ,20 euroa ja vastaava markkina-arvo ,65 euroa. LEASINGVASTUUT Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät Tilikaudella 2010 maksettavat 4 764,84 Myöhemmin maksettavat 7 333,68 TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä Lasse Holopainen KHT Reijo Salonen HTM 2 2

23 2 3

24 Suomen museoliiton jäsenet I l i i t t o j ä s e n l u o k k a äänioikeus 3 ääntä Alajärven kaupunki Nelimarkka-museo, Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo ja Nelimarkka-residenssi Helsingin kaupunki Helsingin kaupunginmuseo Hakasalmen huvila Koulumuseo Lastenmuseo Raitiotieliikennemuseo Ruiskumestarin talo Sederholmin talo Tuomarinkylän museo Työväen asuntomuseo Voimalamuseo Helsingin kaupungin taidemuseo Meilahti Tennispalatsi Kluuvin galleria Helsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo: Geologian museo Eläinmuseo Kasvimuseo Luonnontieteellinen museo Helsingin yliopistomuseo Arppeanum Helsingin yliopiston maatalousmuseo Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo Palanderin talo Sibeliuksen syntymäkoti Vankilamuseo Hämeenlinnan taidemuseo Kalvolan kotiseutumuseo Itella Oyj, Helsinki Postimuseo Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan museo Joensuun taidemuseo Pyhäselän kotiseutumuseo ja Karjalan radan museopiste Jyväskylän kaupunki Jyväskylän taidemuseo Keski-Suomen museo Heiskan taiteilijakoti Jyväskylän lyseon museo Kunnallistekniikan museo Pienmäen talomuseo, Hankasalmi Suomen käsityön museo Vaajakosken työläiskotimuseo Kajaanin kaupungin museotoimi Kainuun museo Kajaanin taidemuseo Kemin kaupunki Kemin taidemuseo Kemin kulttuurihistoriallinen museo Kemin työläismuseo Suomen kähertäjämuseo Suomen värimuseo Kokkolan kaupunki K.H.Renlundin museo - Keski- Pohjanmaan maakuntamuseo Historiallinen museo ja näyttelyhalli Taidemuseo Kaarlelan kotiseutumuseo Lohtajan kotiseutumuseo Luontokokoelma Kieppi Kotkan kaupunki Kymenlaakson museo Kuopion kaupunki Kuopion kulttuurihistoriallinen museo J.V. Snellmanin kotimuseo Kuopion korttelimuseo Kuopion luonnontieteellinen museo Kuopion taidemuseo Lahden kaupunki Lahden kaupunginmuseo: Lahden historiallinen museo Lahden hiihtomuseo Lahden taidemuseo ja Julistemuseo Radio- ja TV-museo Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan museo Joutsenon pitäjäntupa Nuijamaan museo Ratsuväkimuseo Wolkoffin talomuseo Etelä-Karjalan taidemuseo - Kaakkois-Suomen aluetaidemuseo Metsähallitus, Vantaa Mikkelin kaupunki Mikkelin kaupungin museot: Mikkelin taidemuseo/etelä-savon aluetaidemuseo Harjukosken vesimylly Kivisakasti Päämajamuseo Suur-Savon museo Mobilia säätiö, Kangasala Mobilia Suomen sotilas- ja erikoisajoneuvomuseo Vehoniemen automuseo Tiemuseo Oulun kaupunki Oulun taidemuseo Pohjois-Pohjanmaan museo Merimiehenkotimuseo Pateniemen sahamuseo Turkansaaren ulkomuseo Porin kaupunki Satakunnan museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Rosenlew-museo Porin taidemuseo Porvoon museoyhdistys Porvoon museo Holmin talo Porvoon luonnonhistoriallinen museo Puolustusvoimat, Helsinki Sotamuseo Maneesi Museosukellusvene Vesikko Raaseporin kaupunki Tammisaaren museo-länsi-uudenmaan maakuntamuseo Snappertunan talomuseo Rautatiemuseon Säätiö, Hyvinkää Suomen Rautatiemuseo Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupunginmuseo Riihimäen taidemuseo Suomen lasimuseo Rovaniemen kaupunki Lapin maakuntamuseo Rovaniemen taidemuseo Sami Museua - Saamelaismuseosäätiö, Inari Sami Museua Savonlinnan kaupunki Savonlinnan maakuntamuseo Seinäjoen kaupunki Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Riihmuseo, Peräseinäjoki Luontomuseo Suojeluskunta ja Lotta Svärd museo 2 4

25 Suomen Ilmailumuseosäätiö, Vantaa Suomen ilmailumuseo Suomen maatalousmuseosäätiö, Loimaa Suomen maatalousmuseo Sarka Suomen Metsämuseosäätiö, Punkaharju Lusto - Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus Suomen rakennustaiteen museosäätiö, Helsinki Suomen rakennustaiteen museo Suomen urheilumuseosäätiö, Helsinki Suomen Urheilumuseo Suomen valokuvataiteen museon säätiö, Helsinki Suomen valokuvataiteen museo Taideteollisuusmuseon säätiö, Helsinki Arabian museo Designmuseo Iittalan lasitehtaan museo Tampereen kaupunki Tampereen museot Amurin työläismuseokortteli Hämeen museo Mediamuseo Rupriikki Nukke- ja pukumuseo Tr1 Suomen Jääkiekkomuseo Tampereen Kivimuseo Vapriikki Sara Hildénin taidemuseo Tampereen nykytaiteen museo Tampereen taidemuseo-pirkanmaan aluetaidemuseo Muumilaakso Teatterimuseon säätiö, Helsinki Teatterimuseo Tekniikan museon säätiö, Helsinki Tekniikan museo Tiedekeskussäätiö, Vantaa Heureka - Suomalainen tiedekeskus Tornion kaupunki Aineen taidemuseo Tornionlaakson maakuntamuseo Turun kaupunki Turun museokeskus: Apteekkimuseo ja Qwenselin talo Kuralan Kylämäki Luostarinmäen käsityöläismuseo Paattisten kotiseutumuseo Turun biologinen museo Turun linna ja historiallinen museo Wäinö Aaltosen museo Turun taideyhdistys Turun taidemuseo Työväen museoyhdistys ry, Tampere Työväenmuseo Werstas Vaasan kaupunki/pohjanmaan museo Pohjanmaan museo Nelin-Conströmin taidekoti Vaasan taidehalli Vanhan Vaasan museo Sundomin kotiseutumuseo Tikanojan taidekoti Kuntsin moderin taiteen museo Valtion taidemuseo, Helsinki Ateneumin taidemuseo Kuvataiteen keskusarkisto Nykytaiteen museo Kiasma Sinebrychoffin taidemuseo I I l i i t t o j ä s e n l u o k k a äänioikeus 2 ääntä Akseli Gallen-Kallelan museosäätiö, Espoo Gallen-Kallelan museo Alvar Aalto -säätiö, Jyväskylä Alvar Aalto -museo Alvar Aalto arkisto Emil Cedercreutzin säätiö, Harjavalta Emil Cedercreutzin museo Espoon kaupunki KAMU Espoon kaupunginmuseo Glims talomuseo Lagstadin koulumuseo Villa Rullud Espoon taidemuseosäätiö EMMA - Espoon modernin taiteen museo Forum Marinum -säätiö, Turku Forum Marinum 2 5 Föreningen konstsamfundet, Helsinki Amos Andersonin taidemuseo Söderlångvikin kartano Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Mänttä-Vilppula Serlachius-mueo Gustaf Serlachius-mueo Gösta Hangon kaupunki Hangon museo Heinolan kaupunki Heinolan kaupunginmuseo Heinolan taidemuseo Lääninkivalteri Aschanin talo Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, Espoo Helinä Rautavaaran museo Helsingin Sanomain Säätiö, Helsinki Päivälehden arkisto ja museo Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö, Helsinki Hotelli- ja ravintolamuseo Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunginmuseo Valvillan tehdasmuseo Hyvinkään taidemuseo Imatran kaupunki Imatran kaupunginmuseo Karjalainen kotitalo Teollisuustyöväen asuntomuseo Imatran taidemuseo Jyväskylän yliopiston museo Kulttuurihistoriallinen osasto Keski-Suomen luontomuseo Keravan kaupunki Keravan museo Keuruun museosäätiö Keuruun museo Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupungin museot Kouvolan taidemuseo Kouvolan apteekkimuseo Puolakan talomuseo Elimäen kotiseutumuseo Elimäen koulumuseo Sippolan kotiseutumuseo, Anjalankoski Palomuseo, Kuusankoski Työväenasuntomuseo, Kuusankoski Valkealan kotiseutumuseo

3. Museoiden yleisöpalvelut 2016

3. Museoiden yleisöpalvelut 2016 3. MUSEOIDEN YLEISÖPALVELUT 2016 3.1.1 Yhteenveto: Maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja valtakunnalliset erikoismuseot (vos + 10%) 3.1.2 Yhteenveto: Muut valtionosuuden piirissä olevat museot 3.2 Muut päätoimisesti

Lisätiedot

4. Museoiden kokoelmatoiminta 2016

4. Museoiden kokoelmatoiminta 2016 4. MUSEOIDEN KOKOELMATOIMINTA 2016 4.1.1 Yhteenveto: Maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja valtakunnalliset erikoismuseot (vos + 10%) 4.1.2 Yhteenveto: Muut valtionosuuden piirissä olevat museot 4.2 Muut

Lisätiedot

2. Museoiden talous 2016

2. Museoiden talous 2016 2. MUSEOIDEN TALOUS 2016 2.1.1 Yhteenveto: Maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja valtakunnalliset erikoismuseot (vos + 10%) 2.1.2 Yhteenveto: valtionosuuden piirissä olevat museot 2.2 päätoimisesti hoidetut

Lisätiedot

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo t Alaraja: % Min: 38.87 3.7 4.4 67 99 Tuloksellisuus Yläraja: 9 % Max: 8 8 8.66 3859 4 kulmakerroin.5..5 8 4 Max. pistemäärä: 6 M - M Omien tulojen M Kävijät / M3 n M Kävijämäärä max: ammatillinen osuus

Lisätiedot

Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On Aineen taidemuseo On Alvar Aalto-museo* On

Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On Aineen taidemuseo On Alvar Aalto-museo* On Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On 37 9 214 715 Aineen taidemuseo On 37 6 140 696 Alvar Aalto-museo* On 37 14 334 001 Amos Andersons konstmuseum* Ei 37 15 381 013 Designmuseo* Ei 47 21 677 585 Didrichsenin

Lisätiedot

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14 HENKILÖTYÖVUOSIPÄÄTÖKSET 2008: MUSEOT MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10 Aineen taidemuseo On 37 6 Alvar Aalto-museo* On 37 14 Amos Andersons konstmuseum* Ei

Lisätiedot

Museokortti museot.fi

Museokortti museot.fi Museokortti museot.fi 1 Where to go next? 2 1 Aboa Vetus & Ars Nova -museo Turku 2 Ahola Järvenpää 3 Aineen taidemuseo Tornio 4 Ainola Järvenpää 5 Alikartano Mäntsälä 6 Amos Andersonin taidemuseo Helsinki

Lisätiedot

Suomen museoliitto KUVA JANNE SAAVALAINEN

Suomen museoliitto KUVA JANNE SAAVALAINEN Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 7 KO U L U T U S 9 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 0 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 j ä s e n i s t ö 1 4 H

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA Valtionavustukset museoiden tietoyhteiskuntahankkeisiin Opetusministeriö on myöntänyt museoille tietoyhteiskuntarahaa vuonna 2001 yhteensä 4 590 000 mk, josta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi / Förslaget till museipolitiskt program

Lausuntopyyntö Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi / Förslaget till museipolitiskt program Lausuntopyyntö OKM/32/040/2015 24.03.2017 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM022:00/2015 Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi / Förslaget till museipolitiskt program Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää

Lisätiedot

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen!

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 -luettelo sisältää: Taidemuseoiden näyttelyt Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyynnön määräajan jatkaminen / Förlängring av tidsfristen för begäran om utlåtande

Kirje Lausuntopyynnön määräajan jatkaminen / Förlängring av tidsfristen för begäran om utlåtande Kirje OKM/32/040/2015 21.04.2017 Jakelussa mainituille Viite Asia Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi OKM022:00/2015 Lausuntopyynnön määräajan jatkaminen / Förlängring av tidsfristen för begäran om utlåtande

Lisätiedot

Valokuvat: Janne Saavalainen Paino: Tuokinprint Oy, Helsinki

Valokuvat: Janne Saavalainen Paino: Tuokinprint Oy, Helsinki Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 5 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 1 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 2 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 J Ä S E N I S T Ö 1 3

Lisätiedot

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 10 jäsenistö 12 HALLINTO 15 TALOUS 22 SUOMEN MUSEOLIITON JÄSENET 1 Suomen museoliitto Suomen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N

Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 1 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 j ä s e n i s t ö 1 4

Lisätiedot

Tiedotus, markkinointi ja julkaisutoiminta

Tiedotus, markkinointi ja julkaisutoiminta Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 T I E D O T U S, M A R K K I N O I N T I J A J U L K A I S U T O I M I N TA 6 KO U L U T U S 8 PA LV E L U T J A Y H T E I S T Y Ö P R O J E K T I T 9 K A N S

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

19 % 1,2. Museokäyntien ennätysvuosi % museokäynneistä oli maksettuja käyntejä. TILASTOKORTTI 2/2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU

19 % 1,2. Museokäyntien ennätysvuosi % museokäynneistä oli maksettuja käyntejä. TILASTOKORTTI 2/2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU Museokäyntien ennätysvuosi 2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU Vuonna 2016 Suomen ammatillisesti hoidetuissa museoissa tehtiin kaikkien aikojen käyntiennätys. Museokäyntejä tilastoitiin kaikissa museokohteissa yhteensä

Lisätiedot

Tiedotus ja markkinointi

Tiedotus ja markkinointi Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 T I E D O T U S J A M A R K K I N O I N T I 5 M U S E O A L A N T Ä Y D E N N Y S KO U L U T U S 7 PA LV E L U T J A Y H T E I S T Y Ö P R O J E K T I T 8 K A

Lisätiedot

Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina Osin Albert Edelfeltin ateljeemuseo Porvoo Täysin Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Osin InvaWC

Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina Osin Albert Edelfeltin ateljeemuseo Porvoo Täysin Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Osin InvaWC Esteettömien museoiden luettelo on koottu Suomen museoliiton sivuilta osoitteesta www.museo Museo Paikkakunta Esteet tömyys Aboa Vetus & Ars Nova Turku museo Osin InvaWC Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Kilpailutoiminta 78 894,40 82 946,76 Muut kulut - 20 189,25-33 222,51 Toiminnan yleiskulut Muut kulut - 48 094,11-67 354,28 Tuotto/kulujäämä

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Museovuosi 2007. Luettelon voi ladata pdf-tiedostona osoitteesta www.museoliitto.fi/tiedotus/nayttelytiedotus

Museovuosi 2007. Luettelon voi ladata pdf-tiedostona osoitteesta www.museoliitto.fi/tiedotus/nayttelytiedotus Museovuosi 2007 Tervetuloa Museovuosi 2007 - tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2007 -luettelo sisältää: - Taidemuseoiden näyttelyt - Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa.

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa. Vuosikertomus 2012 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus- ja kehittämispalvelut 5 Museo 2015 9 Viestintäpalvelut 9 Tukipalvelut 11 Jäsenet 14 Tilinpäätös 18 Suomen museoliitto kuvina 23 Muu varainhankinta 1%

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin

Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin Hakijan nimi Asia MYÖNNETTY EUR AV-arkki ry AV-arkin levitysarkiston digitointiin

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Kulttuurivientistrategian käytännön tuloksia

Kulttuurivientistrategian käytännön tuloksia Kulttuurivientistrategian käytännön tuloksia Kulttuuriviennin ja -vaihdon starttipäivät Tampere 24.4.2009 Museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta Opetusministeriön, ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Muusa ja KDK:n asiakasliittymä

Muusa ja KDK:n asiakasliittymä Muusa-palvelu Muusa ja KDK:n asiakasliittymä Keskustelutilaisuus museoiden kokoelmajärjestelmistä ja KDK:n asiakasliittymästä 20.8.2009 Kansallismuseon auditorio, Helsinki Riitta Autere,Valtion taidemuseo

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1.1.-31. 12.2016 Suomen Nuorisoseurat ry 02 15296-4 Suomen Nuorisoseurat ry TULOSLASKELMA Vernissakatu 8 A 1.1.-31.12.2016 01300 VANTAA 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO. Kuvanveistäjä Erkki Kannosto 4. 9.1945 Tampere Asuu ja työskentelee Helsingissä ja Tervakoskella 040-5892825

ANSIOLUETTELO. Kuvanveistäjä Erkki Kannosto 4. 9.1945 Tampere Asuu ja työskentelee Helsingissä ja Tervakoskella 040-5892825 ANSIOLUETTELO Kuvanveistäjä Erkki Kannosto 4. 9.1945 Tampere Asuu ja työskentelee Helsingissä ja Tervakoskella 040-5892825 TAIDEOPINNOT Suomen taideakatemiankoulu 1966 1970 VALTION TAITEILIJA APURAHAT

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot Asiakasliittymän ensimmäisen toteutusvaiheen organisaatiot on listattu oheisessa listauksessa. Palvelun laajentamista muihin kulttuuri- ja

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

Suomen museoliitto edustaa Suomen. Tulot 2013. Menot 2013. Vuonna 2013 Suomen museoliitto juhli 90-vuotista taivaltaan. Jäsenmaksut 11% Valtionavustus

Suomen museoliitto edustaa Suomen. Tulot 2013. Menot 2013. Vuonna 2013 Suomen museoliitto juhli 90-vuotista taivaltaan. Jäsenmaksut 11% Valtionavustus Vuosikertomus 2013 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus- ja kehittämispalvelut 3 Museo 2015 3 Viestintäpalvelut 3 Tukipalvelut 3 Jäsenet 3 Tilinpäätös 3 Suomen museoliitto kuvina 3 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus-

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Luetteloinnin kehittämistyö Keskustelu- ja tiedotustilaisuus Uudenmaan museoille

Luetteloinnin kehittämistyö Keskustelu- ja tiedotustilaisuus Uudenmaan museoille Luetteloinnin kehittämistyö 2012 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus Uudenmaan museoille 8.5.2012 Leena Furu museo 2015 Luetteloinnin kehitystyötä tehdään luettelointityöryhmässä Luettelointityöryhmä Marjo

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot