Valituskirja. t & 1. Haemme muutosta Ranuan kunnanvaltuuston 10,06,2013 päätökseen myydä Kuukasjärven

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valituskirja. t & 1. Haemme muutosta Ranuan kunnanvaltuuston 10,06,2013 päätökseen myydä Kuukasjärven"

Transkriptio

1 /13/.Z" Valituskirja se SIIiE;F,-.r_ c. äffl Janne Niemelä Kunnanvaltuutettu Rynkänpuolentie 63 t & 1 / 9, t 0 W /3 Qz-q, 1 9 a Ranua Jouko Pernu Kunnanvaltuutettu Peurantie 7-9 A Ranua Haemme muutosta Ranuan kunnanvaltuuston 10,06,2013 päätökseen myydä Kuukasjärven Vaatimuksen ensimmäisenä perusteena on tasa-arvoinen kohtelu kuntalaisia kohtaan. Muiden kyläkoulujen lakkauttamisten jälkeen kyseisien kylien kylätoimikunnat eivät ole saaneet mahdollisuutta ostaa kouluja kylien asukkaiden yhteiseen käyttöön, edes isommalla rahalla, vaan aina on vedottu aiempaan käytäntöön tai kunnan kassan täytön tarpeeseen. Mikä tekee tästä kunnan sivukyläyhteisöstä muita sivukyläyhteisöjä paremman? Vaatimuksen toisena perusteena on kunnan omistaman kunnossa pidetyn kiinteistön järvenrantatontti yli 2 ha rakennuksineen luovuttamista pienen yhteisön omistukseen ilman vastinetta. Kaiken kaikkiaan valtuuston päätös asettaa kuntalaiset eriarvoiseen asemaan. Jouko Pernu

2 Hei Kunnalla on varsin laaja harkintavalta asiassanne, mutta asianne ei ole ihan yksiselitteinen. Asiassa on huomattava seuraavaa: pystytäänkö tapauksessa perustelemaan se, ettei julkista tarjouskilpailua järjestetä onko olemassa hyväksyttävä syy (erityinen peruste) myydä kiinteistö ilmeiseen alihintaan ja tehdä lahjanluontoinen luovutus yhdistykselle onko asiassa otettu huomioon EU:n valtiontukisääntely mistä voidaan pätevästi sopia kiinteistön kauppakirjassa. Tariouskilpailu Kunnalla ei sinänsä ole laissa säädettyä velvollisuutta järjestää kunnan omaisuuden myynnistä tarjouskilpailua. Mutta luovutustapaa koskevaa harkintavaltaa rajoittavat mm. perustuslain 6 :ssä turvattu yhdenvertaisuusperiaate ja hallintolain 6 :ssä säädetyt hallinnon oikeusperiaatteet. Kunta voi luovuttaa omaisuuttaan ilman julkista tarjouskilpailua, jos tämä on perusteltavissa. Ongelmana on, jos kuntalaisia ei tällöin voida tapauksen olosuhteissa katsoa kohdellun yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Ja vaikka yhdistys viittaa tarjouspyynnössään tasapuolisuuteen, tasapuolisen kohtelun vaatimus ei oikeuskäytännön valossa edellytä sitä, että jokainen käytöstä poistettu kyläkoulukiinteistö säilytettäisiin kyläläisten/paikallisten asukkaiden yhteisessä käytössä. Voitte siis luovuttaa kiinteistön muillekin kuin yhdistykselle. Yhdenvertaisuusongelmaa ei välttämättä synny koulukiinteistöstä myös kiinnostuksensa esittäneen yrityksen osalta. Kunnanhallituksen päätöksestä on luettavissa, että yritys olisi luopunut kiinnostuksestaan kiinteistöä kohtaan ja yrityksen kanssa käytäisiin jatkoneuvotteluja vain muista kohteista. Jos kuitenkin yritys ei ole luopunut kiinnostuksestaan po. kiinteistöä koskien, tällöin joudutte tekemään valinnan näiden kahden yhteisön välillä. Luovutuksensaajan valinta on tällöin pystyttävä asianmukaisesti perustelemaan.

3 Ilmeisesti kunnassanne näiden koulukiinteistöjen myynti perustuu yleisempiin vakiintuneisiin linjauksiin (olettaisin hallintopäätöksiin ) eli että ne myydään tarjouskilpailun kautta eniten tarjoavalle. Asiassa on siten huomioitava sekin, noudattaako nyt kiinteistön suora myyntitapa kunnan yleensä noudattamia myyntiperiaatteita ja aiempaa myyntikäytäntöä. Jos näin ei ole, poikkeaminen näidenkin osalta tulee pystyä perustelemaan. En pysty sanomaan, onko asiassanne varmasti sellaista perustetta, jolla kiinteistö voidaan myydä suoraan kyläyhdistykselle. Mutta ylipäänsä myynti suoraankin on lain valossa mahdollista, kunhan sen vain pystyy perustelemaan asianmukaisesti. Onko esimerkiksi po. kiinteistö ollut aiemmin julkisesti myynnissä, mutta kauppaa ei tosiaan ole syntynyt. Myyntihinta ja EU:n valtiontukisäänteiv Kunta ei voi lähtökohtaisesti myydä omaisuuttaan ilmeiseen alihintaan. KHO on katsonut eräissä ratkaisuissaan, että harkintavallan väärinkäyttöä ja siten toimivallan ylitystä on myydä kunnan omaisuutta ilmeiseen alihintaan ilman siihen oikeuttavaa perustetta. Lisäksi on katsottu, että kiinteistöä ei tule myydä niin selvästi käypää hintaa alempaan hintaan, että kysymyksessä olisi lahjanluonteinen luovutus ostajalle. Teidän tulee pystyä perustelemaan tässä yksittäistapauksessa näin alhainen myyntihinta (3 euroa ) eli sille tulee olla hyväksyttävät perusteet. Ja jos nyt myytte kiinteistön po. hintaan, millaista hintapolitiikkaa noudatatte jatkossa? Vai onko tämä muista kohteista poikkeava yksittäistapaus, jolla voitaisiin perustella alhaista hintaa? Lisäksi joudutte ottamaan huomioon EU:n valtiontukisäännökset. Asiasta ei ilmennyt, että olisitte jo selvittäneet em. sääntelyn mahdollisen soveltumisen tapaukseen. Oletteko myös selvittäneet markkinahinnan asianmukaisesti yhden tai useamman riippumattoman asiantuntijan taholta? Voitte tarvittaessa olla EU:n valtiontukiasioissa yhteydessä asiantuntijoihimme johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff ja lakimies Katariina Huikko, joille välitän tämän viestin tiedoksi.

4 Mistä voidaan sopia Koulukiinteistön kauppakirjassa ei voida pätevästi sopia siitä, että koulukiinteistö rakennuksineen palautuu takaisin kunnalle, jos kyläläiset haluavat luopua kaupanteon jälkeen koulusta tai jos yhdistys purkautuu 10 vuoden sisällä kauppakirjan allekirjoittamisesta. Tällainen ehto on maakaaren (MK) 2 luvun 11 :n valossa pätemätön ehto. Yhdistyksellä on oikeus luovuttaa kiinteistö edelleen heti omistusoikeuden saatuaan. Kauppakirjassa ei myöskään voida pätevästi sopia mainitsemastanne 10 vuoden toimintatakuusta. Tältä osin voitte sinänsä sisällyttää kauppakirjaan ehdot: kiinteistö myydään käytettäväksi tiettyyn tarkoitukseen toimintatakuineen (Huom! Ostajalla on kuitenkin tästä huolimatta oikeus määrätä kiinteistöstä haluamallaan tavalla (ks. MK 2 :11.1).) ( kiinteistöä ei saa luovuttaa edelleen 3 euron kauppahintaa korkeammasta hinnasta (Huora! Tällainen ehto on kuitenkin voimassa vain 5 vuotta kaupantekopäivästä (ks. MK 2 :11. 2).) sopimussakko em. luovutusehdon rikkomisen varalta, joka siis myös on voimassa vain 5 vuotta kaupantekopäivästä sen ollessa sidottu sopimusrikkomukseen (tältä osin on riski siitä, ettei kunta koskaan saa sopimussakkoa yhdistykseltä sen ollessa maksukyvytön). Mainitun 5 vuoden jälkeen yhdistys voi vapaasti luovuttaa kiinteistön edelleen sovittua korkeammasta kauppahinnasta ilman sopimussakon maksamisvelvollisuutta. Eli kunta kantaa viime kädessä riskin siitä, ettei kiinteistöä käytetä kunnan haluamaan tarkoitukseen ja että kauppakirjan ehdosta riippumatta 5 vuoden kuluttua kaupanteosta yhdistys "keinottelee" myymällä kiinteistön esimerkki markkinahintaan. Eri asia on, voidaanko kauppa saada erehdyttämis- tms. perusteella pätemättömäksi. ( Yleisesti ottaen en suosittele myymään kunnan omaisuutta näin alhaiseen hintaan varsinkaan, jos kunta voisi saada omaisuudestaan huomattavasti paremman kauppahinnan. Mutta harkitsette asian itse kunnassa. Lisätietoa asiasta löytyy laajalti mm. Kuntaliiton julkaisusta "Kunnan kiinteistönkauppa - Valmistelu ja sopimusmallit" (2012). Palataan tarvittaessa tarkemminkin asiaan. Ystävällisin terveisin

5 Sampsa Matilainen lakimies, OTK, TkL Suomen Kuntaliitto, Lakiasiat Toinen linja Helsinki puhelin (vaihde) puhelin telefax Lakiasiat-yksikössä on käytössä palvelusähköposti Jos kysymyksesi koskee sivi ili oikeutt a, t oivomme, että käytätt e palvelus ähköpos tia henkil ökohtai sen sähköposti osoi tteen s ijaan. Tämä s ähköposti on luottamukselli nen ja tarkoitet tu ainoastaan vas taanottajalle. Jos et te ole vies tissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja hävittäkää tämä viesti.

6 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kuukasjärven koulua koskeva ostotarjous 17/10/104/2013 Kunnanhallitus Kelan, Kuukasjärven ja Petäjän kylien yhteinen kylienyhdistyksen perustamiskokous on pidetty Kuukasjärven koululla. Kokouksessa on päätetty, että yhdistyksen nimeksi tulee Kyläkolmio. Yhdistykselle on laadittu ja hyväksytty säännöt sekä perustamiskirja. Kokouksessa on myös päätetty, että perustetun yhdistyksen nimissä tehdään Ranuan kunnalle tarjous Kuukasjärven koulukiinteistön ostamisesta irtaimistoineen kolmella (3) eurolla. Perustettu Kyläkolmio yhdistys on jättänyt kuntaan päivätyn seuraavansisältöisen ostotarjouksen: "Kyläkolmio yhdistys tarjoutuu ostamaan Kuukasjärven koulukiinteistön, rakennukset ja tontin sekä kaiken irtaimiston mitä kiinteistössä tällä hetkellä on kolmen euron (3) hintaan (euro/kylä). Yhdistys perustettiin kolmen kylän kylienyhdistykseksi ja se rekisteröidään v Markkinahinnalla ostaminen ei ole mahdollista, hankinta- ja ylläpitokulut olisivat aivan liian suuret. Verovaroillahan yhteiset tilat on rakennettu ja ylläpidetään kirkonkylälläkin, ei niitä tarvitse kuntalaisten itse maksaa. Perittävä käyttökorvaushan on nimellinen, ei todellisiin kustannuksiin perustuva niin kuin meillä tulisi olemaan ylläpitokustannusten osalta. Omistusoikeus kiinteistöön ja irtaimistoon siirtyisi Koulutoiminnan loppumisesta vuoden 2013 loppuun Ranuan kunta vastaa ylläpitokustannuksista kuten valtuusto koulun loppumispäätösponnessa hyväksyi alkaen kylienyhdistys Kyläkolmio vastaa ylläpitokustannuksista paitsi valaistujen radan ja rinteen sähkökustannuksista. Maksaahan kunta muidenkin valaistujen latujen sähkökustannukset. Toivomme kaupan syntyvän ylläminituin ehdoin, tasapuolisuudenkin vuoksi. Kyläkolmio Pekka Ranua puheenjohtaja Jukka Koivukangas sihteeri" Esityslistan mukana jaetaan yksityiskohtaisemmat perustelut. Kokouksessa ovat nähtävänä perustamiskokousasiakirjat Iiitteineen. Päätösehdotus : Kunnanhallitus käy periaatekeskustelua ostotarjouksesta. Päätös : Kunnanhallitus kävi periaatekeskustelua ja päätti että neuvotteluja Kyläkolmioyhdistyksen kanssa jatketaan.

7 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus valitsi neuvottelijoiksi Päiviö Karttusen, Veijo Illikaisen, Keijo Ruonalan, Hannu Niemisen, kunnanjohtajan, teknisen johtajan ja sivistystoimenjohtajan. Lisätietoja asiasta antaa: vt. kunnanjohtaja Sirpa Hakala puh , Kunnanhallitus Ranuan kylien neuvosto on toimittanut kuntaan jäljennöksen pidetystä kokouksesta, jossa on päätetty yksimielisesti esittää kunnalle, että se möisi Kuukasjärven koulun kolmen kylän muodostamalle yhdistykselle alueen kyläläisten käyttöön. Perustettavan kyläkolmioyhdistyksen edustajien kanssa on käyty neuvottelu Kylien edustajat esittivät neuvotteluissa yksityiskohtaiset suunnitelmat koulukiinteistön käyttötarkoituksista ja ylläpidon rahoituksesta. Lisäksi kylien edustajat toimittivat neuvottelujen jälkeen koulukiinteistön remontin kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman. Remonttiin on tarkoitus hakea Leader-rahoitusta. Kokouksen muistio ja esitetyt suunnitelmat jaetaan esityslistan mukana. Koulutoimi on inventoinut Kuukasjärven koululta muihin kouluihin siirrettävän irtaimiston. Koulutoimi tulee siirtämään kesäkuun loppuun mennessä kaiken sellaisen irtaimiston ja tarvikkeiston, jota voidaan hyödyntää opetuksessa. Kuntaan on tullut yhteydenotto Kuukasjärven koulukiinteistön myymisestä yrityskäyttöön. Kiinnostunut yritys on käynyt neuvotteluja kylien edustajien kanssa, mutta yrityksen ja kylien edustajien välistä yhteistoimintaa tilojen käytölle ei ole löydetty. Kunta on etsinyt yritykselle muita vaihtoehtoisia tiloja ja yrityksen kanssa tullaan käymään niiden pohjalta jatkoneuvotteluita. Kunta on neuvotellut Osuuskunta Ranuan Puuhakkeen kanssa tehdyn lämmöntoimitussopimuksen purkamisesta. Sopimus on purettu Kuukasjärven koulun osalta lukien. Kylien edustajat ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä kauppakirjaluonnoksen. Päätösehdotus : Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ranuan kunta myy Kuukasjärven koulun Kyläkolmio ry:lle kolmen (3) euron kauppahinnalla ja alla olevassa kauppakirjassa tarkemmin määritellyillä ehdoilla: "KAUPPAKIRJA Myyjä: Ranuan kunta

8 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Y-tunnus Aapiskuja 6 B Ranua Ostaja: Kyläkolmio - perustettavan yhdistyksen lukuun Kuukassalmentie Kuukasjärvi Kaupan kohde: Ranuan kunnan Ranuan kylästä Kuukasjärven koulu - niminen tila, kiinteistötunnus Kiinteistön pinta-ala on 2,27 hehtaaria. Kiinteistö myydään rakennuksineen ja rakennelmineen. Kauppahinta: Kauppahinta on kolme (3) euroa. Muut kauppaehdot: 1. Omistusoikeuden siirtyminen Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle heti, kun valtuuston tätä kauppaa koskeva hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja kauppasumma on kokonaan maksettu. 2. Kauppahinnan maksaminen tuksen jälkeen. 3. Hallintaoikeus Tilan hallintaoikeus siirtyy ostajalle. siirtyy , jolloin kiinteistön ylläpitovastuu 4. Sähkö-, puhelin- ja vesiliittymä Tilalla olevan sähkö- ja puhelinliittymän sekä vesiosuuskunnan liittymän ostaja saa hallintaansa ja omistukseensa tämän kaupan yhteydessä. 5. Kohteeseen tutustuminen Ostaja on tutustunut huolella kaupan kohteeseen ja todennut rakennusten ja rakennelmien kunnon. Kauppahinnassa on otettu huomioon rakennusten ikä ja kunto. Myyjälle ei jää mitään vastuita kaupan kohteista. 6. Rasitteet ja rasitukset Tila myydään rasitteesta vapaana. 7. Vaaranvastuu Vaaranvastuu siirtyy ostajalle omistusoikeuden siirtyessä. 8. Verot ja maksut

9 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Ostaja vastaa tästä kaupasta aiheutuvista lainhuutokustannuksista. 9. Irtain Ostaja saa omistukseensa rakennuksissa luovutushetkellä olevan irtaimen omaisuuden. 10. Muut oikeudet ja vastuut Pururadan/valoladun oikeudet ja vastuut siirtyvät ostajalle Tätä kauppakirjaa on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle." Päätös : Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus edellyttää, että ennen valtuustokäsittelyä selvitetään mahdollisuutta muuttaa yhdistyksen sääntöjä siten, että yhdistyksen purkautuessa kymmenen vuoden sisällä kauppakirjan allekirjoittamisesta koulukiinteistö siirtyy takaisin Ranuan kunnalle. Valtuusto 39 Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Pasi Luokkanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esityslistan mukana jaetaan Kyläkolmio-yhdistyksen ostotarjouksen perustelut, neuvottelumuistio ja esitetyt suunnitelmat. Päätös : Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Veijo Illikainen esitti perustelut Kuukasjärven koulun myymiselle Kyläkolmio -yhdistykselle nimellisellä hinnalla. Valtuutettu Keijo Ruonala esitti valtuutettu Viola Tarujärven kannattamana, että Veijo Illikaisen esittämät perustelut liitetään pöytäkirjaan. Useat valtuutetut kannattivat päätösehdotusta. Valtuutettu Urpo Sarajärvi esitti, että kunta pidättää itsellään euron pantin. Valtuutettu Jouko Pernu esitti valtuutettu Janne Niemelän kannattamana, että Kuukasjärven koulu laitetaan yleiseen myyntiin. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja esitti, että ollaanko yksimielisiä Keijo Ruonalan esityksestä liittää pöytäkirjaan Veijo Illikaisen Kuukasjärven koulun myymistä koskevat perustelut. Valtuusto päätti yksimielisesti liittää perustelut pöytäkirjaan.

10 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Puheenjohtaja totesi, että Urpo Sarajärven esitys kannattamattomana raukeaa. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiassa on äänestettävä. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja esitti, että ne valtuutetut, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jouko Pernun esitystä äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhteensä 22 JAA ääntä (Haarahiltunen, Illikainen, Ilvesluoto, Impiö, Kaarlejärvi, Karjalainen, Karttunen P, Karttunen U, Kelahaara J, Kelahaara R, Kukkonen, Kuukasjärvi, Nieminen, Nätti, Pauna, Ruonala, Sarajärvi, Tarujärvi, Torvinen, Vanhala, Hiltula ja Lohi) ja 3 EI ääntä (Niemelä, Pernu, Ranua). Äänestyspöytäkirja liitteenä. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen. Valtuutetut Jouko Pernu ja Janne Niemelä esittivät eriävät mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan. Merkittiin, että valtuutettu Pasi Luokkanen ja varavaltuutettu Veijo Ranua eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Otteen oikeaksi todistaa Ranualla Kirsti Keskikallio pöytäkirjanpitäjä

11 Ranuan kunta Valtuusto Liite 1, 39 Nimi Läsnä Poissa Ehdotukset Ehdotukse t Ehdotuks et 39 JAA EI JAA EI JAA EI Kunnanhallitus Jouko Pernu Haarahiltunen Paula x x Illikainen Veijo x x Ilvesluoto Ulla x x Impiö Eila x Impiö Tarja x x Kaarlejärvi Matti x x Karjalainen Tuula x x Karttunen Päiviö x x Karttunen Ulla x x Kelahaara Jari x x Kelahaara Rauno x x Kukkonen Seija x x Kuukasjärvi Hannu x x Luokkanen Pasi x jää vi Niemelä Janne x x Nieminen Hannu x x Nätti Kalle x x Pauna Matti x x Pernu Jouko x x Ranua Sulo x x Ruonala Keijo x x Saaranen Kirsi x Sarajärvi Urpo x x Sääskilahti Reijo x Tarujärvi Viola x x Torvinen Tiina x x Vanhala Tuomas x x Varavaltuutetut: Ranua Veijo x jää vi Hiltula Leena x x Lohi Antero x x 22 IAA F I

12 4 {o 39 Kirjallinen lausunto eriävästä mielipiteestäni Ranuan kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen myydä Kuukasjärven koulun 3e Kyläkolmiolle. kaatui. Tein esityksen myyntiä vastaan, joka äänestyksessä Ranualla Jouko Pernu

13 Valtuusto Perustelut Kuukasjärven koulun myymiselle nimellisellä hinnalla kolmen kylän perustamalle Kyläkolmio -yhdistykselle Valtuusto on Kuukasjärven koulua lakkauttaessaan hyväksynyt yksimielisesti ponnen, jonka mukaan Kuukasjärven koulun tilat annetaan kyläläisten käyttöön vuoden 2013 loppuun saakka ilman eri korvausta. Tänä aikana kyläläisillä on mahdollisuus kehittää tilojen käyttöä ja toimintaa tulevaisuutta silmälläpitäen. Tästä eteenpäin koulu voidaan vuokrata kyläläisille muodollista vuokraa vastaan toteuttaen aiemmin noudatettua periaatetta, jonka mukaan kunta huolehtii kiinteistövakuutuksesta ja kyläläiset vastaavat muista tilojen käyttökuluista. Kolme kylää (Kela, Kuukasjärvi, Petäjä) ovat perustaneet Kyläkolmio-yhdistyksen. Perustamiskokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylien asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylien kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä, asukkaiden viihtyvyyttä ja harrastusmahdollisuuksia sekä edistää kylillä olevaa voimakasta yrittämisen kulttuuria. Kyläkolmio -yhdistys on perustettavan yhdistyksen lukuun tehnyt kunnalle ostotarjouksen Kuukasjärven koulukiinteistön hankkimiseksi kylien ja kyläläisten käyttöön. Valtuustossa hyväksytyn ponnen ja sen sisältämän ajatuksen johdosta Kuukasjärven koulua ei ole laitettu julkisesti myyntiin. Yksi yritys on ottanut yhteyttä kuntaan ja ilmoittanut olevansa kiinnostunut Kuukasjärven koulusta. Kiinnostuksensa ilmaissut yritys ja Kyläkolmio-yhdistys ovat käyneet keskenään neuvotteluja, mutta yhteistoimintaa tilojen käytölle ei ole löydetty. Kunta on etsinyt yritykselle muita vaihtoehtoisia tiloja ja yrityksen kanssa tullaan käymään niiden pohjalta jatkoneuvotteluja. Kylien neuvosto on ottanut kantaa ja esittänyt kunnalle Kuukasjärven koulun myymistä kyläyhdistykselle. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Kyläkolmio -yhdistyksen kanssa on käyty neuvottelut Perustettava yhdistys on esittänyt yksityiskohtaiset suunnitelmansa tilojen käyttötarkoituksesta, ylläpidon rahoituksesta ja peruskorjaustarpeista sekä suunnitelluista toimenpiteistä. Tilojen käyttötarkoituksessa korostuu Ranuan eteläisen alueen asukkaiden kokoontumispaikan saamisen tarve erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Käydyissä keskusteluissa ja neuvotteluissa on tullut esille kylien elinvoiman säilyttäminen ja kylien luontainen tarve kokoontumispaikkaan. Kylien nykyisen aktiivisen ja suunnitelmallisen kylätoiminnan on todettu näivettyvän, mikäli kyläläiset eivät saa tiloja käyttöönsä. Kokonaisuutta ajatellen kunnan eri osien asuttuna pitäminen ja elinvoimaisuus ovat hyvin pitkälle kiinni kyläläisten omasta tahtotilasta ja toiminnasta. Kunta pystyy myös hyödyntämään yleishyödyllisten yhteisöjen tiloja kansalaisopiston toiminnassa sekä erilaisten leiri-, virike- ja harrastepiirien järjestämisessä.

14 Kuukasjärven koulu on rakennettu 1950-luvulla, eikä sitä ei ole sen jälkeen peruskorjattu pienehköjä korjauksia ja kunnostustöitä lukuun ottamatta. Tällä hetkellä tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa ja mm. jätevesijärjestelmä tulee uudistaa. Tilojen ylläpitokustannukset ovat vuositasolla yli euroa. Koko maassa kyläkouluja on lakkautettu viimeisimmän vuosikymmenen aikana huomattava määrä. Monet kunnat ovat luovuttaneet lakkautettuja kouluja yleishyödyllisille kyläyhdistyksille nimellisellä korvauksella. Ranualla on tähän saakka myyty lakkautetut koulut tarjousten perusteella. Viimeisimmät kaupat on tehty v Kuukasjärven kyläkoulun myymistä harkittaessa on asiaa lähestytty kokonaisuuden kannalta ja erityisesti on mietitty "yhteisen hyvän" toteutumista sekä kunnan mahdollisuutta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kylien elinvoimaisuuden säilymistä. Tällöin tarkastellaan tapauskohtaisesti mahdollisuutta myydä lakkautettu koulu yleishyödylliselle yhteisölle nimellisellä hinnalla. Tarkastelussa otetaan huomioon lakkautetun koulun kunto ja näin muodostuva hintaetu. Nyt myytävän Kuukasjärven koulun osalta hintaetua ei ole pidettävä merkittävänä, joten perustelussa on painavampana tekijänä esillä kyläläisten sitoutuminen tilojen ylläpitoon, tahto kyläalueensa kehittämiseen ja elinvoiman säilyttämiseen sekä valtuuston itsensä yksimielisesti hyväksymä ponsiesitys kylien toiminnan tukemisesta. Yhdenvertaisuus edellyttää jatkossakin, että lakkautettavien koulujen myyminen muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen tapahtuu tarjouskilpailä.

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t /o, /"' g a/1 P o h j o i s - S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (6) Antopäivä 9.6. 2014 Päätösnumero 14/5035/3 Diaarinumero 00333/ 13/RO/2299 11a/ /Q 4, ö?y OI / : t Asia Muutoksenhakija

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

KH 98 Saarijärven Seudun Asumisooikeusyhditys on jättänyt 12.3.2012 kaupungille seuraavan takausanomuksen:

KH 98 Saarijärven Seudun Asumisooikeusyhditys on jättänyt 12.3.2012 kaupungille seuraavan takausanomuksen: Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN

Lisätiedot

POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU

POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU TORNION KAUPUNKI Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.05.2014 POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU TORNION KAUPUNGIN LAUSUNTO ASIASSA 10006/14/2204; VALITUS HOPEARANNAN KIINTEISTÖN OSTAMISTA KOSKEVASSA

Lisätiedot

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa Muistio 1.6.2011; päivitetty 10.7.2012 Riitta Myllymäki, Erika Leinonen, Marja Lahtinen Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa 1 Yleistä Voimassa olevan koulutuslainsäädännön mukaan kunta on vastuussa

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2014 26.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2014 26.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 15 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 16 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 2/2014 TEKNLTK 17 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksyminen TEKNLTK

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 50 93 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 52 * 102 HUS:n perussopimuksen muuttaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 50 93 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 52 * 102 HUS:n perussopimuksen muuttaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 26.5.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 50 93 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KUNNANHALLITUS 17.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KUNNANHALLITUS 17.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO 146 SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1.1.2014-31.12.2016... 296 147 JUUPAJOEN VANHUSTYÖN JA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA... 298 2013-2017... 298

Lisätiedot

Lehtinen Seppo poissa :t 199-203 Peltola Anniina poissa 191 Seppälä Merja Tuomainen Janne

Lehtinen Seppo poissa :t 199-203 Peltola Anniina poissa 191 Seppälä Merja Tuomainen Janne Iitin kunta Pöytäkirja 14/2015 1 Kunnanhallitus 17.08.2015 Aika Maanantai 17.08.2015 klo 17:30-21:50 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 Kaupunginvaltuusto Aika 20.06.2011 klo 18:00 Paikka Kaupunginvaltuuston kokoushuone Läsnä Grönholm-Paananen Pirjo puheenjohtaja Lindlöf Veikko I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 235 Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava... 2 236 Koulukeskuksen teknisen työn hitsauskaasukaapin hankinta...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 10. pvä maaliskuuta 2014 klo 18:00 19:35 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23)

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 102

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 102 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2015 102 Kunnanhallitus Aika Paikka 20.04.2015 klo 17:35-19:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12 LUONNOS 1.3.2013 Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:n Korpelan Voima kuntayhtymän pyynnöstä laatima ehdotus Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven ja Toholammin jäsenkunnille siitä, miten Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS

OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Mikko Arra OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS Pro gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2006 II TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Kunnanhallitus 05.01.2009 AIKA 13:00-15:37 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot