Valituskirja. t & 1. Haemme muutosta Ranuan kunnanvaltuuston 10,06,2013 päätökseen myydä Kuukasjärven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valituskirja. t & 1. Haemme muutosta Ranuan kunnanvaltuuston 10,06,2013 päätökseen myydä Kuukasjärven"

Transkriptio

1 /13/.Z" Valituskirja se SIIiE;F,-.r_ c. äffl Janne Niemelä Kunnanvaltuutettu Rynkänpuolentie 63 t & 1 / 9, t 0 W /3 Qz-q, 1 9 a Ranua Jouko Pernu Kunnanvaltuutettu Peurantie 7-9 A Ranua Haemme muutosta Ranuan kunnanvaltuuston 10,06,2013 päätökseen myydä Kuukasjärven Vaatimuksen ensimmäisenä perusteena on tasa-arvoinen kohtelu kuntalaisia kohtaan. Muiden kyläkoulujen lakkauttamisten jälkeen kyseisien kylien kylätoimikunnat eivät ole saaneet mahdollisuutta ostaa kouluja kylien asukkaiden yhteiseen käyttöön, edes isommalla rahalla, vaan aina on vedottu aiempaan käytäntöön tai kunnan kassan täytön tarpeeseen. Mikä tekee tästä kunnan sivukyläyhteisöstä muita sivukyläyhteisöjä paremman? Vaatimuksen toisena perusteena on kunnan omistaman kunnossa pidetyn kiinteistön järvenrantatontti yli 2 ha rakennuksineen luovuttamista pienen yhteisön omistukseen ilman vastinetta. Kaiken kaikkiaan valtuuston päätös asettaa kuntalaiset eriarvoiseen asemaan. Jouko Pernu

2 Hei Kunnalla on varsin laaja harkintavalta asiassanne, mutta asianne ei ole ihan yksiselitteinen. Asiassa on huomattava seuraavaa: pystytäänkö tapauksessa perustelemaan se, ettei julkista tarjouskilpailua järjestetä onko olemassa hyväksyttävä syy (erityinen peruste) myydä kiinteistö ilmeiseen alihintaan ja tehdä lahjanluontoinen luovutus yhdistykselle onko asiassa otettu huomioon EU:n valtiontukisääntely mistä voidaan pätevästi sopia kiinteistön kauppakirjassa. Tariouskilpailu Kunnalla ei sinänsä ole laissa säädettyä velvollisuutta järjestää kunnan omaisuuden myynnistä tarjouskilpailua. Mutta luovutustapaa koskevaa harkintavaltaa rajoittavat mm. perustuslain 6 :ssä turvattu yhdenvertaisuusperiaate ja hallintolain 6 :ssä säädetyt hallinnon oikeusperiaatteet. Kunta voi luovuttaa omaisuuttaan ilman julkista tarjouskilpailua, jos tämä on perusteltavissa. Ongelmana on, jos kuntalaisia ei tällöin voida tapauksen olosuhteissa katsoa kohdellun yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Ja vaikka yhdistys viittaa tarjouspyynnössään tasapuolisuuteen, tasapuolisen kohtelun vaatimus ei oikeuskäytännön valossa edellytä sitä, että jokainen käytöstä poistettu kyläkoulukiinteistö säilytettäisiin kyläläisten/paikallisten asukkaiden yhteisessä käytössä. Voitte siis luovuttaa kiinteistön muillekin kuin yhdistykselle. Yhdenvertaisuusongelmaa ei välttämättä synny koulukiinteistöstä myös kiinnostuksensa esittäneen yrityksen osalta. Kunnanhallituksen päätöksestä on luettavissa, että yritys olisi luopunut kiinnostuksestaan kiinteistöä kohtaan ja yrityksen kanssa käytäisiin jatkoneuvotteluja vain muista kohteista. Jos kuitenkin yritys ei ole luopunut kiinnostuksestaan po. kiinteistöä koskien, tällöin joudutte tekemään valinnan näiden kahden yhteisön välillä. Luovutuksensaajan valinta on tällöin pystyttävä asianmukaisesti perustelemaan.

3 Ilmeisesti kunnassanne näiden koulukiinteistöjen myynti perustuu yleisempiin vakiintuneisiin linjauksiin (olettaisin hallintopäätöksiin ) eli että ne myydään tarjouskilpailun kautta eniten tarjoavalle. Asiassa on siten huomioitava sekin, noudattaako nyt kiinteistön suora myyntitapa kunnan yleensä noudattamia myyntiperiaatteita ja aiempaa myyntikäytäntöä. Jos näin ei ole, poikkeaminen näidenkin osalta tulee pystyä perustelemaan. En pysty sanomaan, onko asiassanne varmasti sellaista perustetta, jolla kiinteistö voidaan myydä suoraan kyläyhdistykselle. Mutta ylipäänsä myynti suoraankin on lain valossa mahdollista, kunhan sen vain pystyy perustelemaan asianmukaisesti. Onko esimerkiksi po. kiinteistö ollut aiemmin julkisesti myynnissä, mutta kauppaa ei tosiaan ole syntynyt. Myyntihinta ja EU:n valtiontukisäänteiv Kunta ei voi lähtökohtaisesti myydä omaisuuttaan ilmeiseen alihintaan. KHO on katsonut eräissä ratkaisuissaan, että harkintavallan väärinkäyttöä ja siten toimivallan ylitystä on myydä kunnan omaisuutta ilmeiseen alihintaan ilman siihen oikeuttavaa perustetta. Lisäksi on katsottu, että kiinteistöä ei tule myydä niin selvästi käypää hintaa alempaan hintaan, että kysymyksessä olisi lahjanluonteinen luovutus ostajalle. Teidän tulee pystyä perustelemaan tässä yksittäistapauksessa näin alhainen myyntihinta (3 euroa ) eli sille tulee olla hyväksyttävät perusteet. Ja jos nyt myytte kiinteistön po. hintaan, millaista hintapolitiikkaa noudatatte jatkossa? Vai onko tämä muista kohteista poikkeava yksittäistapaus, jolla voitaisiin perustella alhaista hintaa? Lisäksi joudutte ottamaan huomioon EU:n valtiontukisäännökset. Asiasta ei ilmennyt, että olisitte jo selvittäneet em. sääntelyn mahdollisen soveltumisen tapaukseen. Oletteko myös selvittäneet markkinahinnan asianmukaisesti yhden tai useamman riippumattoman asiantuntijan taholta? Voitte tarvittaessa olla EU:n valtiontukiasioissa yhteydessä asiantuntijoihimme johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff ja lakimies Katariina Huikko, joille välitän tämän viestin tiedoksi.

4 Mistä voidaan sopia Koulukiinteistön kauppakirjassa ei voida pätevästi sopia siitä, että koulukiinteistö rakennuksineen palautuu takaisin kunnalle, jos kyläläiset haluavat luopua kaupanteon jälkeen koulusta tai jos yhdistys purkautuu 10 vuoden sisällä kauppakirjan allekirjoittamisesta. Tällainen ehto on maakaaren (MK) 2 luvun 11 :n valossa pätemätön ehto. Yhdistyksellä on oikeus luovuttaa kiinteistö edelleen heti omistusoikeuden saatuaan. Kauppakirjassa ei myöskään voida pätevästi sopia mainitsemastanne 10 vuoden toimintatakuusta. Tältä osin voitte sinänsä sisällyttää kauppakirjaan ehdot: kiinteistö myydään käytettäväksi tiettyyn tarkoitukseen toimintatakuineen (Huom! Ostajalla on kuitenkin tästä huolimatta oikeus määrätä kiinteistöstä haluamallaan tavalla (ks. MK 2 :11.1).) ( kiinteistöä ei saa luovuttaa edelleen 3 euron kauppahintaa korkeammasta hinnasta (Huora! Tällainen ehto on kuitenkin voimassa vain 5 vuotta kaupantekopäivästä (ks. MK 2 :11. 2).) sopimussakko em. luovutusehdon rikkomisen varalta, joka siis myös on voimassa vain 5 vuotta kaupantekopäivästä sen ollessa sidottu sopimusrikkomukseen (tältä osin on riski siitä, ettei kunta koskaan saa sopimussakkoa yhdistykseltä sen ollessa maksukyvytön). Mainitun 5 vuoden jälkeen yhdistys voi vapaasti luovuttaa kiinteistön edelleen sovittua korkeammasta kauppahinnasta ilman sopimussakon maksamisvelvollisuutta. Eli kunta kantaa viime kädessä riskin siitä, ettei kiinteistöä käytetä kunnan haluamaan tarkoitukseen ja että kauppakirjan ehdosta riippumatta 5 vuoden kuluttua kaupanteosta yhdistys "keinottelee" myymällä kiinteistön esimerkki markkinahintaan. Eri asia on, voidaanko kauppa saada erehdyttämis- tms. perusteella pätemättömäksi. ( Yleisesti ottaen en suosittele myymään kunnan omaisuutta näin alhaiseen hintaan varsinkaan, jos kunta voisi saada omaisuudestaan huomattavasti paremman kauppahinnan. Mutta harkitsette asian itse kunnassa. Lisätietoa asiasta löytyy laajalti mm. Kuntaliiton julkaisusta "Kunnan kiinteistönkauppa - Valmistelu ja sopimusmallit" (2012). Palataan tarvittaessa tarkemminkin asiaan. Ystävällisin terveisin

5 Sampsa Matilainen lakimies, OTK, TkL Suomen Kuntaliitto, Lakiasiat Toinen linja Helsinki puhelin (vaihde) puhelin telefax Lakiasiat-yksikössä on käytössä palvelusähköposti Jos kysymyksesi koskee sivi ili oikeutt a, t oivomme, että käytätt e palvelus ähköpos tia henkil ökohtai sen sähköposti osoi tteen s ijaan. Tämä s ähköposti on luottamukselli nen ja tarkoitet tu ainoastaan vas taanottajalle. Jos et te ole vies tissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja hävittäkää tämä viesti.

6 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kuukasjärven koulua koskeva ostotarjous 17/10/104/2013 Kunnanhallitus Kelan, Kuukasjärven ja Petäjän kylien yhteinen kylienyhdistyksen perustamiskokous on pidetty Kuukasjärven koululla. Kokouksessa on päätetty, että yhdistyksen nimeksi tulee Kyläkolmio. Yhdistykselle on laadittu ja hyväksytty säännöt sekä perustamiskirja. Kokouksessa on myös päätetty, että perustetun yhdistyksen nimissä tehdään Ranuan kunnalle tarjous Kuukasjärven koulukiinteistön ostamisesta irtaimistoineen kolmella (3) eurolla. Perustettu Kyläkolmio yhdistys on jättänyt kuntaan päivätyn seuraavansisältöisen ostotarjouksen: "Kyläkolmio yhdistys tarjoutuu ostamaan Kuukasjärven koulukiinteistön, rakennukset ja tontin sekä kaiken irtaimiston mitä kiinteistössä tällä hetkellä on kolmen euron (3) hintaan (euro/kylä). Yhdistys perustettiin kolmen kylän kylienyhdistykseksi ja se rekisteröidään v Markkinahinnalla ostaminen ei ole mahdollista, hankinta- ja ylläpitokulut olisivat aivan liian suuret. Verovaroillahan yhteiset tilat on rakennettu ja ylläpidetään kirkonkylälläkin, ei niitä tarvitse kuntalaisten itse maksaa. Perittävä käyttökorvaushan on nimellinen, ei todellisiin kustannuksiin perustuva niin kuin meillä tulisi olemaan ylläpitokustannusten osalta. Omistusoikeus kiinteistöön ja irtaimistoon siirtyisi Koulutoiminnan loppumisesta vuoden 2013 loppuun Ranuan kunta vastaa ylläpitokustannuksista kuten valtuusto koulun loppumispäätösponnessa hyväksyi alkaen kylienyhdistys Kyläkolmio vastaa ylläpitokustannuksista paitsi valaistujen radan ja rinteen sähkökustannuksista. Maksaahan kunta muidenkin valaistujen latujen sähkökustannukset. Toivomme kaupan syntyvän ylläminituin ehdoin, tasapuolisuudenkin vuoksi. Kyläkolmio Pekka Ranua puheenjohtaja Jukka Koivukangas sihteeri" Esityslistan mukana jaetaan yksityiskohtaisemmat perustelut. Kokouksessa ovat nähtävänä perustamiskokousasiakirjat Iiitteineen. Päätösehdotus : Kunnanhallitus käy periaatekeskustelua ostotarjouksesta. Päätös : Kunnanhallitus kävi periaatekeskustelua ja päätti että neuvotteluja Kyläkolmioyhdistyksen kanssa jatketaan.

7 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus valitsi neuvottelijoiksi Päiviö Karttusen, Veijo Illikaisen, Keijo Ruonalan, Hannu Niemisen, kunnanjohtajan, teknisen johtajan ja sivistystoimenjohtajan. Lisätietoja asiasta antaa: vt. kunnanjohtaja Sirpa Hakala puh , Kunnanhallitus Ranuan kylien neuvosto on toimittanut kuntaan jäljennöksen pidetystä kokouksesta, jossa on päätetty yksimielisesti esittää kunnalle, että se möisi Kuukasjärven koulun kolmen kylän muodostamalle yhdistykselle alueen kyläläisten käyttöön. Perustettavan kyläkolmioyhdistyksen edustajien kanssa on käyty neuvottelu Kylien edustajat esittivät neuvotteluissa yksityiskohtaiset suunnitelmat koulukiinteistön käyttötarkoituksista ja ylläpidon rahoituksesta. Lisäksi kylien edustajat toimittivat neuvottelujen jälkeen koulukiinteistön remontin kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman. Remonttiin on tarkoitus hakea Leader-rahoitusta. Kokouksen muistio ja esitetyt suunnitelmat jaetaan esityslistan mukana. Koulutoimi on inventoinut Kuukasjärven koululta muihin kouluihin siirrettävän irtaimiston. Koulutoimi tulee siirtämään kesäkuun loppuun mennessä kaiken sellaisen irtaimiston ja tarvikkeiston, jota voidaan hyödyntää opetuksessa. Kuntaan on tullut yhteydenotto Kuukasjärven koulukiinteistön myymisestä yrityskäyttöön. Kiinnostunut yritys on käynyt neuvotteluja kylien edustajien kanssa, mutta yrityksen ja kylien edustajien välistä yhteistoimintaa tilojen käytölle ei ole löydetty. Kunta on etsinyt yritykselle muita vaihtoehtoisia tiloja ja yrityksen kanssa tullaan käymään niiden pohjalta jatkoneuvotteluita. Kunta on neuvotellut Osuuskunta Ranuan Puuhakkeen kanssa tehdyn lämmöntoimitussopimuksen purkamisesta. Sopimus on purettu Kuukasjärven koulun osalta lukien. Kylien edustajat ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä kauppakirjaluonnoksen. Päätösehdotus : Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ranuan kunta myy Kuukasjärven koulun Kyläkolmio ry:lle kolmen (3) euron kauppahinnalla ja alla olevassa kauppakirjassa tarkemmin määritellyillä ehdoilla: "KAUPPAKIRJA Myyjä: Ranuan kunta

8 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Y-tunnus Aapiskuja 6 B Ranua Ostaja: Kyläkolmio - perustettavan yhdistyksen lukuun Kuukassalmentie Kuukasjärvi Kaupan kohde: Ranuan kunnan Ranuan kylästä Kuukasjärven koulu - niminen tila, kiinteistötunnus Kiinteistön pinta-ala on 2,27 hehtaaria. Kiinteistö myydään rakennuksineen ja rakennelmineen. Kauppahinta: Kauppahinta on kolme (3) euroa. Muut kauppaehdot: 1. Omistusoikeuden siirtyminen Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle heti, kun valtuuston tätä kauppaa koskeva hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja kauppasumma on kokonaan maksettu. 2. Kauppahinnan maksaminen tuksen jälkeen. 3. Hallintaoikeus Tilan hallintaoikeus siirtyy ostajalle. siirtyy , jolloin kiinteistön ylläpitovastuu 4. Sähkö-, puhelin- ja vesiliittymä Tilalla olevan sähkö- ja puhelinliittymän sekä vesiosuuskunnan liittymän ostaja saa hallintaansa ja omistukseensa tämän kaupan yhteydessä. 5. Kohteeseen tutustuminen Ostaja on tutustunut huolella kaupan kohteeseen ja todennut rakennusten ja rakennelmien kunnon. Kauppahinnassa on otettu huomioon rakennusten ikä ja kunto. Myyjälle ei jää mitään vastuita kaupan kohteista. 6. Rasitteet ja rasitukset Tila myydään rasitteesta vapaana. 7. Vaaranvastuu Vaaranvastuu siirtyy ostajalle omistusoikeuden siirtyessä. 8. Verot ja maksut

9 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Ostaja vastaa tästä kaupasta aiheutuvista lainhuutokustannuksista. 9. Irtain Ostaja saa omistukseensa rakennuksissa luovutushetkellä olevan irtaimen omaisuuden. 10. Muut oikeudet ja vastuut Pururadan/valoladun oikeudet ja vastuut siirtyvät ostajalle Tätä kauppakirjaa on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle." Päätös : Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus edellyttää, että ennen valtuustokäsittelyä selvitetään mahdollisuutta muuttaa yhdistyksen sääntöjä siten, että yhdistyksen purkautuessa kymmenen vuoden sisällä kauppakirjan allekirjoittamisesta koulukiinteistö siirtyy takaisin Ranuan kunnalle. Valtuusto 39 Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Pasi Luokkanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esityslistan mukana jaetaan Kyläkolmio-yhdistyksen ostotarjouksen perustelut, neuvottelumuistio ja esitetyt suunnitelmat. Päätös : Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Veijo Illikainen esitti perustelut Kuukasjärven koulun myymiselle Kyläkolmio -yhdistykselle nimellisellä hinnalla. Valtuutettu Keijo Ruonala esitti valtuutettu Viola Tarujärven kannattamana, että Veijo Illikaisen esittämät perustelut liitetään pöytäkirjaan. Useat valtuutetut kannattivat päätösehdotusta. Valtuutettu Urpo Sarajärvi esitti, että kunta pidättää itsellään euron pantin. Valtuutettu Jouko Pernu esitti valtuutettu Janne Niemelän kannattamana, että Kuukasjärven koulu laitetaan yleiseen myyntiin. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja esitti, että ollaanko yksimielisiä Keijo Ruonalan esityksestä liittää pöytäkirjaan Veijo Illikaisen Kuukasjärven koulun myymistä koskevat perustelut. Valtuusto päätti yksimielisesti liittää perustelut pöytäkirjaan.

10 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Puheenjohtaja totesi, että Urpo Sarajärven esitys kannattamattomana raukeaa. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiassa on äänestettävä. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja esitti, että ne valtuutetut, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jouko Pernun esitystä äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhteensä 22 JAA ääntä (Haarahiltunen, Illikainen, Ilvesluoto, Impiö, Kaarlejärvi, Karjalainen, Karttunen P, Karttunen U, Kelahaara J, Kelahaara R, Kukkonen, Kuukasjärvi, Nieminen, Nätti, Pauna, Ruonala, Sarajärvi, Tarujärvi, Torvinen, Vanhala, Hiltula ja Lohi) ja 3 EI ääntä (Niemelä, Pernu, Ranua). Äänestyspöytäkirja liitteenä. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen. Valtuutetut Jouko Pernu ja Janne Niemelä esittivät eriävät mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan. Merkittiin, että valtuutettu Pasi Luokkanen ja varavaltuutettu Veijo Ranua eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Otteen oikeaksi todistaa Ranualla Kirsti Keskikallio pöytäkirjanpitäjä

11 Ranuan kunta Valtuusto Liite 1, 39 Nimi Läsnä Poissa Ehdotukset Ehdotukse t Ehdotuks et 39 JAA EI JAA EI JAA EI Kunnanhallitus Jouko Pernu Haarahiltunen Paula x x Illikainen Veijo x x Ilvesluoto Ulla x x Impiö Eila x Impiö Tarja x x Kaarlejärvi Matti x x Karjalainen Tuula x x Karttunen Päiviö x x Karttunen Ulla x x Kelahaara Jari x x Kelahaara Rauno x x Kukkonen Seija x x Kuukasjärvi Hannu x x Luokkanen Pasi x jää vi Niemelä Janne x x Nieminen Hannu x x Nätti Kalle x x Pauna Matti x x Pernu Jouko x x Ranua Sulo x x Ruonala Keijo x x Saaranen Kirsi x Sarajärvi Urpo x x Sääskilahti Reijo x Tarujärvi Viola x x Torvinen Tiina x x Vanhala Tuomas x x Varavaltuutetut: Ranua Veijo x jää vi Hiltula Leena x x Lohi Antero x x 22 IAA F I

12 4 {o 39 Kirjallinen lausunto eriävästä mielipiteestäni Ranuan kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen myydä Kuukasjärven koulun 3e Kyläkolmiolle. kaatui. Tein esityksen myyntiä vastaan, joka äänestyksessä Ranualla Jouko Pernu

13 Valtuusto Perustelut Kuukasjärven koulun myymiselle nimellisellä hinnalla kolmen kylän perustamalle Kyläkolmio -yhdistykselle Valtuusto on Kuukasjärven koulua lakkauttaessaan hyväksynyt yksimielisesti ponnen, jonka mukaan Kuukasjärven koulun tilat annetaan kyläläisten käyttöön vuoden 2013 loppuun saakka ilman eri korvausta. Tänä aikana kyläläisillä on mahdollisuus kehittää tilojen käyttöä ja toimintaa tulevaisuutta silmälläpitäen. Tästä eteenpäin koulu voidaan vuokrata kyläläisille muodollista vuokraa vastaan toteuttaen aiemmin noudatettua periaatetta, jonka mukaan kunta huolehtii kiinteistövakuutuksesta ja kyläläiset vastaavat muista tilojen käyttökuluista. Kolme kylää (Kela, Kuukasjärvi, Petäjä) ovat perustaneet Kyläkolmio-yhdistyksen. Perustamiskokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylien asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylien kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä, asukkaiden viihtyvyyttä ja harrastusmahdollisuuksia sekä edistää kylillä olevaa voimakasta yrittämisen kulttuuria. Kyläkolmio -yhdistys on perustettavan yhdistyksen lukuun tehnyt kunnalle ostotarjouksen Kuukasjärven koulukiinteistön hankkimiseksi kylien ja kyläläisten käyttöön. Valtuustossa hyväksytyn ponnen ja sen sisältämän ajatuksen johdosta Kuukasjärven koulua ei ole laitettu julkisesti myyntiin. Yksi yritys on ottanut yhteyttä kuntaan ja ilmoittanut olevansa kiinnostunut Kuukasjärven koulusta. Kiinnostuksensa ilmaissut yritys ja Kyläkolmio-yhdistys ovat käyneet keskenään neuvotteluja, mutta yhteistoimintaa tilojen käytölle ei ole löydetty. Kunta on etsinyt yritykselle muita vaihtoehtoisia tiloja ja yrityksen kanssa tullaan käymään niiden pohjalta jatkoneuvotteluja. Kylien neuvosto on ottanut kantaa ja esittänyt kunnalle Kuukasjärven koulun myymistä kyläyhdistykselle. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Kyläkolmio -yhdistyksen kanssa on käyty neuvottelut Perustettava yhdistys on esittänyt yksityiskohtaiset suunnitelmansa tilojen käyttötarkoituksesta, ylläpidon rahoituksesta ja peruskorjaustarpeista sekä suunnitelluista toimenpiteistä. Tilojen käyttötarkoituksessa korostuu Ranuan eteläisen alueen asukkaiden kokoontumispaikan saamisen tarve erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Käydyissä keskusteluissa ja neuvotteluissa on tullut esille kylien elinvoiman säilyttäminen ja kylien luontainen tarve kokoontumispaikkaan. Kylien nykyisen aktiivisen ja suunnitelmallisen kylätoiminnan on todettu näivettyvän, mikäli kyläläiset eivät saa tiloja käyttöönsä. Kokonaisuutta ajatellen kunnan eri osien asuttuna pitäminen ja elinvoimaisuus ovat hyvin pitkälle kiinni kyläläisten omasta tahtotilasta ja toiminnasta. Kunta pystyy myös hyödyntämään yleishyödyllisten yhteisöjen tiloja kansalaisopiston toiminnassa sekä erilaisten leiri-, virike- ja harrastepiirien järjestämisessä.

14 Kuukasjärven koulu on rakennettu 1950-luvulla, eikä sitä ei ole sen jälkeen peruskorjattu pienehköjä korjauksia ja kunnostustöitä lukuun ottamatta. Tällä hetkellä tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa ja mm. jätevesijärjestelmä tulee uudistaa. Tilojen ylläpitokustannukset ovat vuositasolla yli euroa. Koko maassa kyläkouluja on lakkautettu viimeisimmän vuosikymmenen aikana huomattava määrä. Monet kunnat ovat luovuttaneet lakkautettuja kouluja yleishyödyllisille kyläyhdistyksille nimellisellä korvauksella. Ranualla on tähän saakka myyty lakkautetut koulut tarjousten perusteella. Viimeisimmät kaupat on tehty v Kuukasjärven kyläkoulun myymistä harkittaessa on asiaa lähestytty kokonaisuuden kannalta ja erityisesti on mietitty "yhteisen hyvän" toteutumista sekä kunnan mahdollisuutta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kylien elinvoimaisuuden säilymistä. Tällöin tarkastellaan tapauskohtaisesti mahdollisuutta myydä lakkautettu koulu yleishyödylliselle yhteisölle nimellisellä hinnalla. Tarkastelussa otetaan huomioon lakkautetun koulun kunto ja näin muodostuva hintaetu. Nyt myytävän Kuukasjärven koulun osalta hintaetua ei ole pidettävä merkittävänä, joten perustelussa on painavampana tekijänä esillä kyläläisten sitoutuminen tilojen ylläpitoon, tahto kyläalueensa kehittämiseen ja elinvoiman säilyttämiseen sekä valtuuston itsensä yksimielisesti hyväksymä ponsiesitys kylien toiminnan tukemisesta. Yhdenvertaisuus edellyttää jatkossakin, että lakkautettavien koulujen myyminen muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen tapahtuu tarjouskilpailä.

Kuukasjärven koulua koskeva ostotarjous

Kuukasjärven koulua koskeva ostotarjous Kunnanhallitus 40 21.01.2013 Kunnanhallitus 155 27.05.2013 Valtuusto 39 10.06.2013 Kuukasjärven koulua koskeva ostotarjous 17/10/104/2013 Kunnanhallitus 21.01.2013 40 Kelan, Kuukasjärven ja Petäjän kylien

Lisätiedot

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t /o, /"' g a/1 P o h j o i s - S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (6) Antopäivä 9.6. 2014 Päätösnumero 14/5035/3 Diaarinumero 00333/ 13/RO/2299 11a/ /Q 4, ö?y OI / : t Asia Muutoksenhakija

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen Kunnanhallitus 37 16.03.2015 Kauppakirja, Jäppinen Kunnanhallitus 37 Nastolan kunnan ja Jukka-Matti Jäppisen kesken on laadittu seu raavan sisältöinen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Kauppahinta viisikymmentätuhatta (50.000,00) euroa. Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä

Kauppahinta viisikymmentätuhatta (50.000,00) euroa. Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä Kiinteistön kauppa 1 (4) Myyjä Rautjärven kunta (0206951-1) Simpeleentie 12 56800 SIMPELE Ostaja Kuusisto, Ville Pekka Tapani Ahmakuja 3 55420 Imatra Kaupan kohde Kauppahinta Rautjärven kunnan Torsansalon

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 23.5.2014 ---- 1 Luonnos ---- 1 MYYJÄ 2 OSTAJA Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2 21100 Naantali Petri Kodisoja 3 KAUPAN KOHDE Naantalin kaupungin Tammisaaren

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5)

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 10.8.2015 Rekisteriyksikkö 992-454-1-98 Hirvaskankaan Liikekeskus Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 992-454-1-98 Nimi: Hirvaskankaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 2 KAUPPAKIRJA 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Simon kunta Y-tunnus 0193015-4 Osoite Ratatie 6 95200 SIMO Myöhemmin 'Myyjä' Ostaja Rakennus Osuma Oy Y-tunnus 0758047-4 Osoite Revontie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 1294/02.07.00/2015 275 Kuhmoisten Hahmajärven leirikeskuksen myynti tarjousten perusteella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Koulurakennuksen tarpeellisen remontoinnin lisäksi heillä on tarkoitus rakentaa tontille sepän paja.

Koulurakennuksen tarpeellisen remontoinnin lisäksi heillä on tarkoitus rakentaa tontille sepän paja. Kunnanhallitus 54 24.03.2003 Kunnanhallitus 67 09.04.2003 Kunnanvaltuusto 20 16.04.2003 Kunnanhallitus 110 26.06.2003 Kunnanhallitus 33 16.03.2004 Kunnanvaltuusto 11 24.03.2004 OSTOTARJOUS LÄNSIKYLÄN VANHASTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 31.12.2015, ver 2 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Nikinoja / huoltorakennus) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

SOVINTOSOPIMUS. LUONNOS /JP (myös kiinteistökauppa)

SOVINTOSOPIMUS. LUONNOS /JP (myös kiinteistökauppa) LUONNOS 24.5.2016/JP (myös kiinteistökauppa) SOVINTOSOPIMUS 1. Osapuolet a) Nurmijärven kunta (y-tunnus 9014643-2, kunta ) PL 37 01901 Nurmijärvi b) Ville Paasonen (ht) 100 Woodland Avenue 07901 Summit

Lisätiedot

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 205 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 205 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT Pirkko Weckman sekä Risto Weckmanin kuolinpesän osakkaat: Kari Weckman Terttu Weckman Eeva-Liisa Weckman Mervi Maija-Leena Weckman

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x.

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. 1 KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 203 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 203 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 96 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 19.10.2015 317 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kunnanhallitus 268 29.10.2012 Kunnanhallitus 273 31.10.2012 Kunnanhallitus 276 05.11.2012 Valtuusto 51 12.11.2012 Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma 2725/13/130/2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun []. KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy ja Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].2017 2(6) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Ismo Syvähuoko

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa.

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen ja hevostalli tarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot

Lisätiedot

Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle seuraavat kohteet:

Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle seuraavat kohteet: KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Myyjä Pudasjärven kaupunki Y-tunnus 0188962-2 PL 10 93101 Pudasjärvi Ostaja [Pudasjärven Kehitys Oy] Y-tunnus [ ] [PL 10] 93101 Pudasjärvi 2. Kaupan kohde Tällä

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Koulurakennuksen tarpeellisen remontoinnin lisäksi heillä on tarkoitus rakentaa tontille sepän paja.

Koulurakennuksen tarpeellisen remontoinnin lisäksi heillä on tarkoitus rakentaa tontille sepän paja. Kunnanhallitus 54 24.03.2003 Kunnanhallitus 67 09.04.2003 Kunnanvaltuusto 20 16.04.2003 Kunnanhallitus 110 26.06.2003 Kunnanhallitus 33 16.03.2004 OSTOTARJOUS LÄNSIKYLÄN VANHASTA KOULUKIINTEISTÖSTÄ 42/44/443/2003

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Myyjä Mikkelin kaupunki (Y-tunnus ) PL Mikkeli

Myyjä Mikkelin kaupunki (Y-tunnus ) PL Mikkeli Kaupunginvaltuusto 14.11.2016 Liite 1 131 1 KAUPPAKIRJA Kaupan osapuolet Myyjä Mikkelin kaupunki (Y-tunnus 01651163) PL 33 50101 Mikkeli Ostaja Kiinteistökehitys Naistinki Oy (Y-tunnus 05147722) Tarkk'ampujankuja

Lisätiedot

Taisto Kujala perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun

Taisto Kujala perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Myyjä Pyhtään kunta Y-tunnus 0162798-0 Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä Ostaja Taisto Kujala perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Harakkamäentie 10, 49220 Siltakylä Kaupan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kunnanhallitus 285 01.12.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( )

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 1(5) KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Vihdin kunta (jäljempänä kunta) PL 13 03101 Nummela Y-tunnus: 0131905-6 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa /

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski.

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJAT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA, jäljempänä ostaja(t). Valkeakosken kaupungin tila-nnn kiinteistötunnus

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT 1/5 Marja-Leena Airio 1/5 Merja Hannele Meronen 1/5 Jarkko Pekka Nurminen 1/5 Jarmo Tapio Nurminen 1/5 Jorma Tapani Nurminen yhteyshenkilö: Jarkko

Lisätiedot

Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat:

Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat: 1 (5) KAUPPAKIRJA (Luonnos) Kiinteistön osto perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat:

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Kunnanhallitus 262 03.11.2014 Kunnanvaltuusto 44 11.11.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys

Lisätiedot

1) Lohjalla sijaitseva Uusi-Hontti-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus )

1) Lohjalla sijaitseva Uusi-Hontti-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) Sivu 1 / 5 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ OSTAJA Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä y-tunnus: 1567535-0 osoite: HUS Tilakeskus/ PL 302, 00029 HUS Lohjan kaupunki y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A Myyjä: Vesilahden kunta (y-tunnus: 0157711-9) Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI Ostaja: KAUPAN KOHDE: KAUPPAHINTA: Liisa Kristiina Kuusela (090745-536B) Tapolantie 10 37470 Vesilahti Noin

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Rave Rakennus Oy, 1769201-5 tai määräämänsä Osoite: Lintutie 1 84100 Ylivieska Kaupan kohde Ylivieskan

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Porin kaupunki Y-tunnus: 0137323 9. KAUPAN KOHDE Porin kaupungissa sijaitseva tontti KAUPPAHINTA kaupunginosa kortteli tontti Karjaranta 21. Tontin pinta-ala:.. m 2 Tontin

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Veturin yritysalue / tontti 2308-1) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Luonnos 22.5.2015. Kartta kaupan kohteesta liitteenä. 4 Kauppahinta on seitsemäntoistatuhatta (17 000) euroa.

Luonnos 22.5.2015. Kartta kaupan kohteesta liitteenä. 4 Kauppahinta on seitsemäntoistatuhatta (17 000) euroa. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 2 Ostaja Kiinteistö Oy Röölänranta, y-tunnus 2402096-2, c/o Jari Savola, 21100 Naantali. 3 Kupan kohde Naantalin kaupungin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. Kunta, kaupunginosa / alue Kiinteistön osoite Tunnus. Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä.

Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. Kunta, kaupunginosa / alue Kiinteistön osoite Tunnus. Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä. TARJOUS, vuokraoikeus Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön vuokraoikeuden ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA 15.5.2017, ver 1 Sivu 1 / 7 ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET (Kapulin yritysalue / kortteli 2313) y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Tilan nimi Tilan pinta-ala xxxx m 2 Kiinteistötunnus 418- Osoite Rakennusoikeus xxxx k-m2 Kaava-alue Kortteli/tontti

Tilan nimi Tilan pinta-ala xxxx m 2 Kiinteistötunnus 418- Osoite Rakennusoikeus xxxx k-m2 Kaava-alue Kortteli/tontti KAUPPAKIRJA (malli) KAUPAN OSAPUOLET Tämän kauppakirjan allekirjoittajat ovat sopineet kaupan kohteena olevan kiinteistön luovutuksesta sekä hyväksyvät tässä kiinteistönkaupassa sovitut ehdot. Myyjä: Lempäälän

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A L U O N N O S

K A U P P A K I R J A L U O N N O S Välikallio, Kaunisnummi I & Kaunisnummi (M) 1 (8) K A U P P A K I R J A L U O N N O S 11.10.2017 Myyjä Hanhilahti, Miikka Ilmari (270749-1717) Kaunisnummi 1 as. 1 04500 KELLOKOSKI Suostumuksen antaja:

Lisätiedot

LOMARAKENNUSTONTIN MYYNTI JA VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN / PUNKAHARJUN KUNTOUTUSSAIRAALA-SÄÄTIÖ

LOMARAKENNUSTONTIN MYYNTI JA VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN / PUNKAHARJUN KUNTOUTUSSAIRAALA-SÄÄTIÖ Kunnanhallitus 250 18.10.2010 Kunnanvaltuusto 40 10.11.2010 Kunnanhallitus 287 01.12.2010 Tekninen tuotantolautakunta 10 08.02.2012 Kunnanhallitus 37 12.03.2012 Kunnanvaltuusto 12 19.03.2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan hyväksyminen (ohm )

Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan hyväksyminen (ohm ) Kunnanhallitus 61 11.04.2016 Kunnanhallitus 98 23.05.2016 Kunnanhallitus 140 15.08.2016 Kunnanvaltuusto 36 29.08.2016 Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan

Lisätiedot

KAU PPAKI RJA MYYJÄ. Punkaharjun kunta Kauppatie 20 58500 Punkaharju Ly-tunnus 0166332-4 jäljempänä myyjä OSTAJA

KAU PPAKI RJA MYYJÄ. Punkaharjun kunta Kauppatie 20 58500 Punkaharju Ly-tunnus 0166332-4 jäljempänä myyjä OSTAJA KAU PPAKI RJA MYYJÄ OSTAJA Punkaharjun kunta Kauppatie 20 58500 Punkaharju Ly-tunnus 0166332-4 jäljempänä myyjä Koy Punkaharjun Vuokratalot P118 58501 Punkaharju Ly-tunnus 0479835-5 jäljempänä ostaja.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Lasse Sihvo & Pia Rautio Nousiaisten kunta

KAUPPAKIRJA. Lasse Sihvo & Pia Rautio Nousiaisten kunta KAUPPAKIRJA Lasse Sihvo & Pia Rautio Nousiaisten kunta 2015 1. MYYJÄ: Sihvo, Lasse Tapio (½) ( ) Rautio, Pia Anneli (½) ( ) (jäljempänä Myyjä ) 2. OSTAJA: Nousiaisten kunta (jäljempänä Ostaja ) Y-tunnus

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos)

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) 1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) Määräalan osto perustuu teknisen palveluiden lautakunnan lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X. Kauppakirja allekirjoitetaan, kun asemakaavamuutos on hyväksytty ja lainvoimainen.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali.

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali. Naantalin kaupunki 1 Myyjä Kauppa kirja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 2 Ostaja Timo Noko Naantali. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 8. kaupunginosan (Luolala)

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y tunnus: 0536307 0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa.

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa. KAUPPAKIRJALUONNOS KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Ly-tunnus: 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 3. krs 96200 ROVANIEMI Ostaja: Osoite: Evo Tek Oy / perustettavan yhtiön lukuun

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 (5) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Kaupan peruste Luumäen kunnanhallituksen päätös 24.4.2017. Kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 8 rakennuspaikan hinnoittelusta. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Ostaja Luumäen kunta Y-tunnus:

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ).

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ). KAUPPAKIRJA LUONNOS 1(5) MYYJÄ Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA OSTAJA Rakennuspalvelu Salmela Ky, 1895756-4 Osoite: Ojahaantie 15, 84100 YLIVIESKA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA - LUONNOS

KAUPPAKIRJA - LUONNOS KAUPPAKIRJA - LUONNOS 1 Luovutus Myyjä Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle omistusoikeuden kaupan kohteeseen alla olevin luovutusehdoin. Haapaveden kaupunki, y-tunnus 0184872-4, osoite PL 40,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Tällä kauppakirjalla luovutetaan alla mainittu kiinteistö seuraavin ehdoin:

KAUPPAKIRJA. Tällä kauppakirjalla luovutetaan alla mainittu kiinteistö seuraavin ehdoin: KAUPPAKIRJA Tällä kauppakirjalla luovutetaan alla mainittu kiinteistö seuraavin ehdoin: Myyjä Elfoil-Kiinteistöt Oy c/o Asianajaja Aku Rantasalo Asianajotoimisto Ruoholahti Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki

Lisätiedot

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kh 22.2.2016 liite x 1/5 Asianumero MH 833/2016, 06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Kauhavan

Lisätiedot

Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio

Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Kiinteistö Oy Kuloisten Kauppakeskus y-tunnus 0800379-1 c/o Kauppakeskus Mylly Myllynkatu 1 21280 Raisio Kaupan kohde Osoitteessa

Lisätiedot

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS )

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA ARKK

Lisätiedot

Luumäen kunta (Y-tunnus ), jäljempänä myyjä Linnalantie TAAVETTI

Luumäen kunta (Y-tunnus ), jäljempänä myyjä Linnalantie TAAVETTI 1 KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA Luumäen kunta (Y-tunnus 0162631-2), jäljempänä myyjä Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Laine Janne Olavi (hetu xxxxxxxx), jäljempänä ostaja Okkolantie 182 54500 TAAVETTI KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA 1 Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2015 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1 (5) Rakennus myydään peruskorjattavaksi. Rakennuksen kauppahinta on tuhat (1.000,00) euroa.

KAUPPAKIRJA 1 (5) Rakennus myydään peruskorjattavaksi. Rakennuksen kauppahinta on tuhat (1.000,00) euroa. KAUPPAKIRJA 1 (5) Kiinteistön kauppa ja maanvuokrasopimus Myyjä Rautjärven kunta (0206951-1) Simpeleentie 12 56800 SIMPELE Ostaja Kaupan kohde Martti Kunttu Paatsamakatu 4 53810 Lappeenranta Rautjärven

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Jaana Koskivaara-Coniel (henkilötunnus), osoite Naantalin kaupungin

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A K A U P P A K I R J A 1/7 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki y-tunnus: 0208852-8 osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kuusikkoaho Oy y-t unnus: 0965807-9 osoite: Kuopiontie 97 B, 83630 Kuusjärvi KAUPAN KOHTEET

Lisätiedot

1 OSAPUOLET 1.I Neste Markkinointi Oy, y-tunnus 1626490-8, jaljempana "Myyja" 2 KAUPAN TARKOITUS

1 OSAPUOLET 1.I Neste Markkinointi Oy, y-tunnus 1626490-8, jaljempana Myyja 2 KAUPAN TARKOITUS 1 OSAPUOLET 1.I Neste Markkinointi Oy, y-tunnus 1626490-8, jaljempana "Myyja" 1.2 Best Chain Oy, y-tunnus 1626491-6, jaljempana "Ostaja". 2 KAUPAN TARKOITUS Talla kauppakirjalla Myyja myy ja Ostaja ostaa

Lisätiedot

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8)

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Kaupan kohde käsittää seuraavat kaupungin omistamat rakennukset kiinteistöihin liittyvine laitteineen (liite

Lisätiedot

Myyjä Oriveden kaupunki, jäljempänä myyjä, Y-tunnus , osoite PL 7, ORIVESI.

Myyjä Oriveden kaupunki, jäljempänä myyjä, Y-tunnus , osoite PL 7, ORIVESI. KAUPPAKIRJA EHDOTUS 4.7.2016 Myyjä Oriveden kaupunki, jäljempänä myyjä, Y-tunnus 0151789-6, osoite PL 7, 35301 ORIVESI. Ostaja Mika Kalle Eemil Haapaniemi (ht. ), osoite Matintie 1, 35300 Orivesi. Kaupan

Lisätiedot

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus 1 KIINTEISTÖN KAUPAN ESISOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus 0162798-0 Siltakyläntie 175 49220 SILTAKYLÄ 2. Versso Island Development Oy (jäljempänä ostaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Kunnanhallitus 55 05.02.2013 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Äänestysaluejaon muuttaminen // KHALL 55 KESKV 54 sihteeri Seuraavat vaalit ovat Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa.

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Asunto Oy Kirkkonummen Ainola, 0878287-9 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Cenna Oy,

Lisätiedot