Valituskirja. t & 1. Haemme muutosta Ranuan kunnanvaltuuston 10,06,2013 päätökseen myydä Kuukasjärven

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valituskirja. t & 1. Haemme muutosta Ranuan kunnanvaltuuston 10,06,2013 päätökseen myydä Kuukasjärven"

Transkriptio

1 /13/.Z" Valituskirja se SIIiE;F,-.r_ c. äffl Janne Niemelä Kunnanvaltuutettu Rynkänpuolentie 63 t & 1 / 9, t 0 W /3 Qz-q, 1 9 a Ranua Jouko Pernu Kunnanvaltuutettu Peurantie 7-9 A Ranua Haemme muutosta Ranuan kunnanvaltuuston 10,06,2013 päätökseen myydä Kuukasjärven Vaatimuksen ensimmäisenä perusteena on tasa-arvoinen kohtelu kuntalaisia kohtaan. Muiden kyläkoulujen lakkauttamisten jälkeen kyseisien kylien kylätoimikunnat eivät ole saaneet mahdollisuutta ostaa kouluja kylien asukkaiden yhteiseen käyttöön, edes isommalla rahalla, vaan aina on vedottu aiempaan käytäntöön tai kunnan kassan täytön tarpeeseen. Mikä tekee tästä kunnan sivukyläyhteisöstä muita sivukyläyhteisöjä paremman? Vaatimuksen toisena perusteena on kunnan omistaman kunnossa pidetyn kiinteistön järvenrantatontti yli 2 ha rakennuksineen luovuttamista pienen yhteisön omistukseen ilman vastinetta. Kaiken kaikkiaan valtuuston päätös asettaa kuntalaiset eriarvoiseen asemaan. Jouko Pernu

2 Hei Kunnalla on varsin laaja harkintavalta asiassanne, mutta asianne ei ole ihan yksiselitteinen. Asiassa on huomattava seuraavaa: pystytäänkö tapauksessa perustelemaan se, ettei julkista tarjouskilpailua järjestetä onko olemassa hyväksyttävä syy (erityinen peruste) myydä kiinteistö ilmeiseen alihintaan ja tehdä lahjanluontoinen luovutus yhdistykselle onko asiassa otettu huomioon EU:n valtiontukisääntely mistä voidaan pätevästi sopia kiinteistön kauppakirjassa. Tariouskilpailu Kunnalla ei sinänsä ole laissa säädettyä velvollisuutta järjestää kunnan omaisuuden myynnistä tarjouskilpailua. Mutta luovutustapaa koskevaa harkintavaltaa rajoittavat mm. perustuslain 6 :ssä turvattu yhdenvertaisuusperiaate ja hallintolain 6 :ssä säädetyt hallinnon oikeusperiaatteet. Kunta voi luovuttaa omaisuuttaan ilman julkista tarjouskilpailua, jos tämä on perusteltavissa. Ongelmana on, jos kuntalaisia ei tällöin voida tapauksen olosuhteissa katsoa kohdellun yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Ja vaikka yhdistys viittaa tarjouspyynnössään tasapuolisuuteen, tasapuolisen kohtelun vaatimus ei oikeuskäytännön valossa edellytä sitä, että jokainen käytöstä poistettu kyläkoulukiinteistö säilytettäisiin kyläläisten/paikallisten asukkaiden yhteisessä käytössä. Voitte siis luovuttaa kiinteistön muillekin kuin yhdistykselle. Yhdenvertaisuusongelmaa ei välttämättä synny koulukiinteistöstä myös kiinnostuksensa esittäneen yrityksen osalta. Kunnanhallituksen päätöksestä on luettavissa, että yritys olisi luopunut kiinnostuksestaan kiinteistöä kohtaan ja yrityksen kanssa käytäisiin jatkoneuvotteluja vain muista kohteista. Jos kuitenkin yritys ei ole luopunut kiinnostuksestaan po. kiinteistöä koskien, tällöin joudutte tekemään valinnan näiden kahden yhteisön välillä. Luovutuksensaajan valinta on tällöin pystyttävä asianmukaisesti perustelemaan.

3 Ilmeisesti kunnassanne näiden koulukiinteistöjen myynti perustuu yleisempiin vakiintuneisiin linjauksiin (olettaisin hallintopäätöksiin ) eli että ne myydään tarjouskilpailun kautta eniten tarjoavalle. Asiassa on siten huomioitava sekin, noudattaako nyt kiinteistön suora myyntitapa kunnan yleensä noudattamia myyntiperiaatteita ja aiempaa myyntikäytäntöä. Jos näin ei ole, poikkeaminen näidenkin osalta tulee pystyä perustelemaan. En pysty sanomaan, onko asiassanne varmasti sellaista perustetta, jolla kiinteistö voidaan myydä suoraan kyläyhdistykselle. Mutta ylipäänsä myynti suoraankin on lain valossa mahdollista, kunhan sen vain pystyy perustelemaan asianmukaisesti. Onko esimerkiksi po. kiinteistö ollut aiemmin julkisesti myynnissä, mutta kauppaa ei tosiaan ole syntynyt. Myyntihinta ja EU:n valtiontukisäänteiv Kunta ei voi lähtökohtaisesti myydä omaisuuttaan ilmeiseen alihintaan. KHO on katsonut eräissä ratkaisuissaan, että harkintavallan väärinkäyttöä ja siten toimivallan ylitystä on myydä kunnan omaisuutta ilmeiseen alihintaan ilman siihen oikeuttavaa perustetta. Lisäksi on katsottu, että kiinteistöä ei tule myydä niin selvästi käypää hintaa alempaan hintaan, että kysymyksessä olisi lahjanluonteinen luovutus ostajalle. Teidän tulee pystyä perustelemaan tässä yksittäistapauksessa näin alhainen myyntihinta (3 euroa ) eli sille tulee olla hyväksyttävät perusteet. Ja jos nyt myytte kiinteistön po. hintaan, millaista hintapolitiikkaa noudatatte jatkossa? Vai onko tämä muista kohteista poikkeava yksittäistapaus, jolla voitaisiin perustella alhaista hintaa? Lisäksi joudutte ottamaan huomioon EU:n valtiontukisäännökset. Asiasta ei ilmennyt, että olisitte jo selvittäneet em. sääntelyn mahdollisen soveltumisen tapaukseen. Oletteko myös selvittäneet markkinahinnan asianmukaisesti yhden tai useamman riippumattoman asiantuntijan taholta? Voitte tarvittaessa olla EU:n valtiontukiasioissa yhteydessä asiantuntijoihimme johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff ja lakimies Katariina Huikko, joille välitän tämän viestin tiedoksi.

4 Mistä voidaan sopia Koulukiinteistön kauppakirjassa ei voida pätevästi sopia siitä, että koulukiinteistö rakennuksineen palautuu takaisin kunnalle, jos kyläläiset haluavat luopua kaupanteon jälkeen koulusta tai jos yhdistys purkautuu 10 vuoden sisällä kauppakirjan allekirjoittamisesta. Tällainen ehto on maakaaren (MK) 2 luvun 11 :n valossa pätemätön ehto. Yhdistyksellä on oikeus luovuttaa kiinteistö edelleen heti omistusoikeuden saatuaan. Kauppakirjassa ei myöskään voida pätevästi sopia mainitsemastanne 10 vuoden toimintatakuusta. Tältä osin voitte sinänsä sisällyttää kauppakirjaan ehdot: kiinteistö myydään käytettäväksi tiettyyn tarkoitukseen toimintatakuineen (Huom! Ostajalla on kuitenkin tästä huolimatta oikeus määrätä kiinteistöstä haluamallaan tavalla (ks. MK 2 :11.1).) ( kiinteistöä ei saa luovuttaa edelleen 3 euron kauppahintaa korkeammasta hinnasta (Huora! Tällainen ehto on kuitenkin voimassa vain 5 vuotta kaupantekopäivästä (ks. MK 2 :11. 2).) sopimussakko em. luovutusehdon rikkomisen varalta, joka siis myös on voimassa vain 5 vuotta kaupantekopäivästä sen ollessa sidottu sopimusrikkomukseen (tältä osin on riski siitä, ettei kunta koskaan saa sopimussakkoa yhdistykseltä sen ollessa maksukyvytön). Mainitun 5 vuoden jälkeen yhdistys voi vapaasti luovuttaa kiinteistön edelleen sovittua korkeammasta kauppahinnasta ilman sopimussakon maksamisvelvollisuutta. Eli kunta kantaa viime kädessä riskin siitä, ettei kiinteistöä käytetä kunnan haluamaan tarkoitukseen ja että kauppakirjan ehdosta riippumatta 5 vuoden kuluttua kaupanteosta yhdistys "keinottelee" myymällä kiinteistön esimerkki markkinahintaan. Eri asia on, voidaanko kauppa saada erehdyttämis- tms. perusteella pätemättömäksi. ( Yleisesti ottaen en suosittele myymään kunnan omaisuutta näin alhaiseen hintaan varsinkaan, jos kunta voisi saada omaisuudestaan huomattavasti paremman kauppahinnan. Mutta harkitsette asian itse kunnassa. Lisätietoa asiasta löytyy laajalti mm. Kuntaliiton julkaisusta "Kunnan kiinteistönkauppa - Valmistelu ja sopimusmallit" (2012). Palataan tarvittaessa tarkemminkin asiaan. Ystävällisin terveisin

5 Sampsa Matilainen lakimies, OTK, TkL Suomen Kuntaliitto, Lakiasiat Toinen linja Helsinki puhelin (vaihde) puhelin telefax Lakiasiat-yksikössä on käytössä palvelusähköposti Jos kysymyksesi koskee sivi ili oikeutt a, t oivomme, että käytätt e palvelus ähköpos tia henkil ökohtai sen sähköposti osoi tteen s ijaan. Tämä s ähköposti on luottamukselli nen ja tarkoitet tu ainoastaan vas taanottajalle. Jos et te ole vies tissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja hävittäkää tämä viesti.

6 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kuukasjärven koulua koskeva ostotarjous 17/10/104/2013 Kunnanhallitus Kelan, Kuukasjärven ja Petäjän kylien yhteinen kylienyhdistyksen perustamiskokous on pidetty Kuukasjärven koululla. Kokouksessa on päätetty, että yhdistyksen nimeksi tulee Kyläkolmio. Yhdistykselle on laadittu ja hyväksytty säännöt sekä perustamiskirja. Kokouksessa on myös päätetty, että perustetun yhdistyksen nimissä tehdään Ranuan kunnalle tarjous Kuukasjärven koulukiinteistön ostamisesta irtaimistoineen kolmella (3) eurolla. Perustettu Kyläkolmio yhdistys on jättänyt kuntaan päivätyn seuraavansisältöisen ostotarjouksen: "Kyläkolmio yhdistys tarjoutuu ostamaan Kuukasjärven koulukiinteistön, rakennukset ja tontin sekä kaiken irtaimiston mitä kiinteistössä tällä hetkellä on kolmen euron (3) hintaan (euro/kylä). Yhdistys perustettiin kolmen kylän kylienyhdistykseksi ja se rekisteröidään v Markkinahinnalla ostaminen ei ole mahdollista, hankinta- ja ylläpitokulut olisivat aivan liian suuret. Verovaroillahan yhteiset tilat on rakennettu ja ylläpidetään kirkonkylälläkin, ei niitä tarvitse kuntalaisten itse maksaa. Perittävä käyttökorvaushan on nimellinen, ei todellisiin kustannuksiin perustuva niin kuin meillä tulisi olemaan ylläpitokustannusten osalta. Omistusoikeus kiinteistöön ja irtaimistoon siirtyisi Koulutoiminnan loppumisesta vuoden 2013 loppuun Ranuan kunta vastaa ylläpitokustannuksista kuten valtuusto koulun loppumispäätösponnessa hyväksyi alkaen kylienyhdistys Kyläkolmio vastaa ylläpitokustannuksista paitsi valaistujen radan ja rinteen sähkökustannuksista. Maksaahan kunta muidenkin valaistujen latujen sähkökustannukset. Toivomme kaupan syntyvän ylläminituin ehdoin, tasapuolisuudenkin vuoksi. Kyläkolmio Pekka Ranua puheenjohtaja Jukka Koivukangas sihteeri" Esityslistan mukana jaetaan yksityiskohtaisemmat perustelut. Kokouksessa ovat nähtävänä perustamiskokousasiakirjat Iiitteineen. Päätösehdotus : Kunnanhallitus käy periaatekeskustelua ostotarjouksesta. Päätös : Kunnanhallitus kävi periaatekeskustelua ja päätti että neuvotteluja Kyläkolmioyhdistyksen kanssa jatketaan.

7 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus valitsi neuvottelijoiksi Päiviö Karttusen, Veijo Illikaisen, Keijo Ruonalan, Hannu Niemisen, kunnanjohtajan, teknisen johtajan ja sivistystoimenjohtajan. Lisätietoja asiasta antaa: vt. kunnanjohtaja Sirpa Hakala puh , Kunnanhallitus Ranuan kylien neuvosto on toimittanut kuntaan jäljennöksen pidetystä kokouksesta, jossa on päätetty yksimielisesti esittää kunnalle, että se möisi Kuukasjärven koulun kolmen kylän muodostamalle yhdistykselle alueen kyläläisten käyttöön. Perustettavan kyläkolmioyhdistyksen edustajien kanssa on käyty neuvottelu Kylien edustajat esittivät neuvotteluissa yksityiskohtaiset suunnitelmat koulukiinteistön käyttötarkoituksista ja ylläpidon rahoituksesta. Lisäksi kylien edustajat toimittivat neuvottelujen jälkeen koulukiinteistön remontin kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman. Remonttiin on tarkoitus hakea Leader-rahoitusta. Kokouksen muistio ja esitetyt suunnitelmat jaetaan esityslistan mukana. Koulutoimi on inventoinut Kuukasjärven koululta muihin kouluihin siirrettävän irtaimiston. Koulutoimi tulee siirtämään kesäkuun loppuun mennessä kaiken sellaisen irtaimiston ja tarvikkeiston, jota voidaan hyödyntää opetuksessa. Kuntaan on tullut yhteydenotto Kuukasjärven koulukiinteistön myymisestä yrityskäyttöön. Kiinnostunut yritys on käynyt neuvotteluja kylien edustajien kanssa, mutta yrityksen ja kylien edustajien välistä yhteistoimintaa tilojen käytölle ei ole löydetty. Kunta on etsinyt yritykselle muita vaihtoehtoisia tiloja ja yrityksen kanssa tullaan käymään niiden pohjalta jatkoneuvotteluita. Kunta on neuvotellut Osuuskunta Ranuan Puuhakkeen kanssa tehdyn lämmöntoimitussopimuksen purkamisesta. Sopimus on purettu Kuukasjärven koulun osalta lukien. Kylien edustajat ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä kauppakirjaluonnoksen. Päätösehdotus : Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ranuan kunta myy Kuukasjärven koulun Kyläkolmio ry:lle kolmen (3) euron kauppahinnalla ja alla olevassa kauppakirjassa tarkemmin määritellyillä ehdoilla: "KAUPPAKIRJA Myyjä: Ranuan kunta

8 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Y-tunnus Aapiskuja 6 B Ranua Ostaja: Kyläkolmio - perustettavan yhdistyksen lukuun Kuukassalmentie Kuukasjärvi Kaupan kohde: Ranuan kunnan Ranuan kylästä Kuukasjärven koulu - niminen tila, kiinteistötunnus Kiinteistön pinta-ala on 2,27 hehtaaria. Kiinteistö myydään rakennuksineen ja rakennelmineen. Kauppahinta: Kauppahinta on kolme (3) euroa. Muut kauppaehdot: 1. Omistusoikeuden siirtyminen Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle heti, kun valtuuston tätä kauppaa koskeva hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja kauppasumma on kokonaan maksettu. 2. Kauppahinnan maksaminen tuksen jälkeen. 3. Hallintaoikeus Tilan hallintaoikeus siirtyy ostajalle. siirtyy , jolloin kiinteistön ylläpitovastuu 4. Sähkö-, puhelin- ja vesiliittymä Tilalla olevan sähkö- ja puhelinliittymän sekä vesiosuuskunnan liittymän ostaja saa hallintaansa ja omistukseensa tämän kaupan yhteydessä. 5. Kohteeseen tutustuminen Ostaja on tutustunut huolella kaupan kohteeseen ja todennut rakennusten ja rakennelmien kunnon. Kauppahinnassa on otettu huomioon rakennusten ikä ja kunto. Myyjälle ei jää mitään vastuita kaupan kohteista. 6. Rasitteet ja rasitukset Tila myydään rasitteesta vapaana. 7. Vaaranvastuu Vaaranvastuu siirtyy ostajalle omistusoikeuden siirtyessä. 8. Verot ja maksut

9 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Ostaja vastaa tästä kaupasta aiheutuvista lainhuutokustannuksista. 9. Irtain Ostaja saa omistukseensa rakennuksissa luovutushetkellä olevan irtaimen omaisuuden. 10. Muut oikeudet ja vastuut Pururadan/valoladun oikeudet ja vastuut siirtyvät ostajalle Tätä kauppakirjaa on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle." Päätös : Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus edellyttää, että ennen valtuustokäsittelyä selvitetään mahdollisuutta muuttaa yhdistyksen sääntöjä siten, että yhdistyksen purkautuessa kymmenen vuoden sisällä kauppakirjan allekirjoittamisesta koulukiinteistö siirtyy takaisin Ranuan kunnalle. Valtuusto 39 Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Pasi Luokkanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esityslistan mukana jaetaan Kyläkolmio-yhdistyksen ostotarjouksen perustelut, neuvottelumuistio ja esitetyt suunnitelmat. Päätös : Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Veijo Illikainen esitti perustelut Kuukasjärven koulun myymiselle Kyläkolmio -yhdistykselle nimellisellä hinnalla. Valtuutettu Keijo Ruonala esitti valtuutettu Viola Tarujärven kannattamana, että Veijo Illikaisen esittämät perustelut liitetään pöytäkirjaan. Useat valtuutetut kannattivat päätösehdotusta. Valtuutettu Urpo Sarajärvi esitti, että kunta pidättää itsellään euron pantin. Valtuutettu Jouko Pernu esitti valtuutettu Janne Niemelän kannattamana, että Kuukasjärven koulu laitetaan yleiseen myyntiin. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja esitti, että ollaanko yksimielisiä Keijo Ruonalan esityksestä liittää pöytäkirjaan Veijo Illikaisen Kuukasjärven koulun myymistä koskevat perustelut. Valtuusto päätti yksimielisesti liittää perustelut pöytäkirjaan.

10 RANUAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Puheenjohtaja totesi, että Urpo Sarajärven esitys kannattamattomana raukeaa. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiassa on äänestettävä. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja esitti, että ne valtuutetut, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jouko Pernun esitystä äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhteensä 22 JAA ääntä (Haarahiltunen, Illikainen, Ilvesluoto, Impiö, Kaarlejärvi, Karjalainen, Karttunen P, Karttunen U, Kelahaara J, Kelahaara R, Kukkonen, Kuukasjärvi, Nieminen, Nätti, Pauna, Ruonala, Sarajärvi, Tarujärvi, Torvinen, Vanhala, Hiltula ja Lohi) ja 3 EI ääntä (Niemelä, Pernu, Ranua). Äänestyspöytäkirja liitteenä. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen. Valtuutetut Jouko Pernu ja Janne Niemelä esittivät eriävät mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan. Merkittiin, että valtuutettu Pasi Luokkanen ja varavaltuutettu Veijo Ranua eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Otteen oikeaksi todistaa Ranualla Kirsti Keskikallio pöytäkirjanpitäjä

11 Ranuan kunta Valtuusto Liite 1, 39 Nimi Läsnä Poissa Ehdotukset Ehdotukse t Ehdotuks et 39 JAA EI JAA EI JAA EI Kunnanhallitus Jouko Pernu Haarahiltunen Paula x x Illikainen Veijo x x Ilvesluoto Ulla x x Impiö Eila x Impiö Tarja x x Kaarlejärvi Matti x x Karjalainen Tuula x x Karttunen Päiviö x x Karttunen Ulla x x Kelahaara Jari x x Kelahaara Rauno x x Kukkonen Seija x x Kuukasjärvi Hannu x x Luokkanen Pasi x jää vi Niemelä Janne x x Nieminen Hannu x x Nätti Kalle x x Pauna Matti x x Pernu Jouko x x Ranua Sulo x x Ruonala Keijo x x Saaranen Kirsi x Sarajärvi Urpo x x Sääskilahti Reijo x Tarujärvi Viola x x Torvinen Tiina x x Vanhala Tuomas x x Varavaltuutetut: Ranua Veijo x jää vi Hiltula Leena x x Lohi Antero x x 22 IAA F I

12 4 {o 39 Kirjallinen lausunto eriävästä mielipiteestäni Ranuan kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen myydä Kuukasjärven koulun 3e Kyläkolmiolle. kaatui. Tein esityksen myyntiä vastaan, joka äänestyksessä Ranualla Jouko Pernu

13 Valtuusto Perustelut Kuukasjärven koulun myymiselle nimellisellä hinnalla kolmen kylän perustamalle Kyläkolmio -yhdistykselle Valtuusto on Kuukasjärven koulua lakkauttaessaan hyväksynyt yksimielisesti ponnen, jonka mukaan Kuukasjärven koulun tilat annetaan kyläläisten käyttöön vuoden 2013 loppuun saakka ilman eri korvausta. Tänä aikana kyläläisillä on mahdollisuus kehittää tilojen käyttöä ja toimintaa tulevaisuutta silmälläpitäen. Tästä eteenpäin koulu voidaan vuokrata kyläläisille muodollista vuokraa vastaan toteuttaen aiemmin noudatettua periaatetta, jonka mukaan kunta huolehtii kiinteistövakuutuksesta ja kyläläiset vastaavat muista tilojen käyttökuluista. Kolme kylää (Kela, Kuukasjärvi, Petäjä) ovat perustaneet Kyläkolmio-yhdistyksen. Perustamiskokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylien asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylien kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä, asukkaiden viihtyvyyttä ja harrastusmahdollisuuksia sekä edistää kylillä olevaa voimakasta yrittämisen kulttuuria. Kyläkolmio -yhdistys on perustettavan yhdistyksen lukuun tehnyt kunnalle ostotarjouksen Kuukasjärven koulukiinteistön hankkimiseksi kylien ja kyläläisten käyttöön. Valtuustossa hyväksytyn ponnen ja sen sisältämän ajatuksen johdosta Kuukasjärven koulua ei ole laitettu julkisesti myyntiin. Yksi yritys on ottanut yhteyttä kuntaan ja ilmoittanut olevansa kiinnostunut Kuukasjärven koulusta. Kiinnostuksensa ilmaissut yritys ja Kyläkolmio-yhdistys ovat käyneet keskenään neuvotteluja, mutta yhteistoimintaa tilojen käytölle ei ole löydetty. Kunta on etsinyt yritykselle muita vaihtoehtoisia tiloja ja yrityksen kanssa tullaan käymään niiden pohjalta jatkoneuvotteluja. Kylien neuvosto on ottanut kantaa ja esittänyt kunnalle Kuukasjärven koulun myymistä kyläyhdistykselle. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Kyläkolmio -yhdistyksen kanssa on käyty neuvottelut Perustettava yhdistys on esittänyt yksityiskohtaiset suunnitelmansa tilojen käyttötarkoituksesta, ylläpidon rahoituksesta ja peruskorjaustarpeista sekä suunnitelluista toimenpiteistä. Tilojen käyttötarkoituksessa korostuu Ranuan eteläisen alueen asukkaiden kokoontumispaikan saamisen tarve erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Käydyissä keskusteluissa ja neuvotteluissa on tullut esille kylien elinvoiman säilyttäminen ja kylien luontainen tarve kokoontumispaikkaan. Kylien nykyisen aktiivisen ja suunnitelmallisen kylätoiminnan on todettu näivettyvän, mikäli kyläläiset eivät saa tiloja käyttöönsä. Kokonaisuutta ajatellen kunnan eri osien asuttuna pitäminen ja elinvoimaisuus ovat hyvin pitkälle kiinni kyläläisten omasta tahtotilasta ja toiminnasta. Kunta pystyy myös hyödyntämään yleishyödyllisten yhteisöjen tiloja kansalaisopiston toiminnassa sekä erilaisten leiri-, virike- ja harrastepiirien järjestämisessä.

14 Kuukasjärven koulu on rakennettu 1950-luvulla, eikä sitä ei ole sen jälkeen peruskorjattu pienehköjä korjauksia ja kunnostustöitä lukuun ottamatta. Tällä hetkellä tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa ja mm. jätevesijärjestelmä tulee uudistaa. Tilojen ylläpitokustannukset ovat vuositasolla yli euroa. Koko maassa kyläkouluja on lakkautettu viimeisimmän vuosikymmenen aikana huomattava määrä. Monet kunnat ovat luovuttaneet lakkautettuja kouluja yleishyödyllisille kyläyhdistyksille nimellisellä korvauksella. Ranualla on tähän saakka myyty lakkautetut koulut tarjousten perusteella. Viimeisimmät kaupat on tehty v Kuukasjärven kyläkoulun myymistä harkittaessa on asiaa lähestytty kokonaisuuden kannalta ja erityisesti on mietitty "yhteisen hyvän" toteutumista sekä kunnan mahdollisuutta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kylien elinvoimaisuuden säilymistä. Tällöin tarkastellaan tapauskohtaisesti mahdollisuutta myydä lakkautettu koulu yleishyödylliselle yhteisölle nimellisellä hinnalla. Tarkastelussa otetaan huomioon lakkautetun koulun kunto ja näin muodostuva hintaetu. Nyt myytävän Kuukasjärven koulun osalta hintaetua ei ole pidettävä merkittävänä, joten perustelussa on painavampana tekijänä esillä kyläläisten sitoutuminen tilojen ylläpitoon, tahto kyläalueensa kehittämiseen ja elinvoiman säilyttämiseen sekä valtuuston itsensä yksimielisesti hyväksymä ponsiesitys kylien toiminnan tukemisesta. Yhdenvertaisuus edellyttää jatkossakin, että lakkautettavien koulujen myyminen muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen tapahtuu tarjouskilpailä.

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 2 KAUPPAKIRJA 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Simon kunta Y-tunnus 0193015-4 Osoite Ratatie 6 95200 SIMO Myöhemmin 'Myyjä' Ostaja Rakennus Osuma Oy Y-tunnus 0758047-4 Osoite Revontie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 1294/02.07.00/2015 275 Kuhmoisten Hahmajärven leirikeskuksen myynti tarjousten perusteella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 31.12.2015, ver 2 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Nikinoja / huoltorakennus) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT Pirkko Weckman sekä Risto Weckmanin kuolinpesän osakkaat: Kari Weckman Terttu Weckman Eeva-Liisa Weckman Mervi Maija-Leena Weckman

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa.

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen ja hevostalli tarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

Taisto Kujala perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun

Taisto Kujala perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Myyjä Pyhtään kunta Y-tunnus 0162798-0 Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä Ostaja Taisto Kujala perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Harakkamäentie 10, 49220 Siltakylä Kaupan

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( )

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan hyväksyminen (ohm )

Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan hyväksyminen (ohm ) Kunnanhallitus 61 11.04.2016 Kunnanhallitus 98 23.05.2016 Kunnanhallitus 140 15.08.2016 Kunnanvaltuusto 36 29.08.2016 Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kunnanhallitus 268 29.10.2012 Kunnanhallitus 273 31.10.2012 Kunnanhallitus 276 05.11.2012 Valtuusto 51 12.11.2012 Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma 2725/13/130/2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ROVANIEMI PÖYTÄKIRJANOTE Sivu Kokouspäivämäärä

ROVANIEMI PÖYTÄKIRJANOTE Sivu Kokouspäivämäärä 1 KIRJAAMO: 1662 /2006 442 Määräalan myyminen tilasta Metsähirvas RN:o 165:0 rakennuksineen / Hirvaan entinen Metsäopisto Maanhankinta ja luovutus / kaupungingeodeetti 14.9.2006: Rovaniemen maalaiskunta

Lisätiedot

Myyjä Oriveden kaupunki, jäljempänä myyjä, Y-tunnus , osoite PL 7, ORIVESI.

Myyjä Oriveden kaupunki, jäljempänä myyjä, Y-tunnus , osoite PL 7, ORIVESI. KAUPPAKIRJA EHDOTUS 4.7.2016 Myyjä Oriveden kaupunki, jäljempänä myyjä, Y-tunnus 0151789-6, osoite PL 7, 35301 ORIVESI. Ostaja Mika Kalle Eemil Haapaniemi (ht. ), osoite Matintie 1, 35300 Orivesi. Kaupan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y tunnus: 0536307 0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa.

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa. KAUPPAKIRJALUONNOS KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Ly-tunnus: 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 3. krs 96200 ROVANIEMI Ostaja: Osoite: Evo Tek Oy / perustettavan yhtiön lukuun

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kh 22.2.2016 liite x 1/5 Asianumero MH 833/2016, 06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Kauhavan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS )

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA ARKK

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Jaana Koskivaara-Coniel (henkilötunnus), osoite Naantalin kaupungin

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus 1 KIINTEISTÖN KAUPAN ESISOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus 0162798-0 Siltakyläntie 175 49220 SILTAKYLÄ 2. Versso Island Development Oy (jäljempänä ostaja

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Kunnanhallitus 84 18.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 28.02.2013 Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 100/00.04.01/2013 Kunnanhallitus 18.02.2013 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali.

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali. Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali. Naantalin

Lisätiedot

Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistökaupassa

Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistökaupassa Liikennepalvelu Suomi Liikepaikat ja verkostot1 T Tuomi Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Katariinankatu 1 00 170 Helsinki Asia: Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistökaupassa Neste Markkinointi Oy

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Jouni T. Laine (Ponikummun hanke) Luonnos 13.1.2016

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Jouni T. Laine (Ponikummun hanke) Luonnos 13.1.2016 Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostajat Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Jouni T. Laine, Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin (529) Immasen kylän

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 Ostajat Timo Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Hanna Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Kolsantie 91 Kaupan kohde

Lisätiedot

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus: )

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus: ) Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Noin 3814 m 2 suuruinen alue, joka on osa Turun kaupungin Kurjenmäen kaupunginosan tontista 853-22-1-4, sijaitseva

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano KAUPPAKIRJA Nousiaisten kunta luonnos 12.8.2016 1. MYYJÄ Nousiaisten kunta (jäljempänä Myyjä ) y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen 2. OSTAJA y-tunnus 1680089-7 os. Torikuja, 21270 Nousiainen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 2 Ostaja Kiinteistö Oy Luolalanmäki, y-tunnus 1948424-4, Koivumäentie 9, 21110 Naantali.

Lisätiedot

RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto

RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto Kunnanhallitus 325 14.12.2015 Kunnanvaltuusto 49 21.12.2015 Kunnanhallitus 24 01.02.2016 Kunnanvaltuusto 7 07.03.2016 RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto Khall

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Nurmijärven kunta Y 9014643-2 PL 37 01901 Nurmijärvi, jäljempänä luovutuksen saaja

Nurmijärven kunta Y 9014643-2 PL 37 01901 Nurmijärvi, jäljempänä luovutuksen saaja MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA LUONNOS LUOVUTTAJAT Liisa Eerola Anna-Maija Laine Hilkka Lättilä Pia Eerola Carita Kiikka Satu Lauri Anne Laine, jäljempänä luovuttajat LUOVUTUKSEN SAAJA Nurmijärven kunta Y 9014643-2

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 1 LUONNOS MYYJÄ Naantalin kaupunki, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali, jäljempänä myyjä.

NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 1 LUONNOS MYYJÄ Naantalin kaupunki, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali, jäljempänä myyjä. NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 1 1 MYYJÄ Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä myyjä. 2 OSTAJA Kiinteistö Oy Kultarannan Portti, y-tunnus 2499838-9 osoite

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Mäntsälän portin yritysalue) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Hallitus LIITE 4b

Hallitus LIITE 4b KIINTEISTÖLUOVUTUSSOPIMUS (luonnos 12.11.2013) Hallitus 20.11.2013 LIITE 4b 1. SOPIJAPUOLET a) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Y-tunnus 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi (jäljempänä "luovuttaja")

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS. RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus Rantakatu 8, Raahe

VAIHTOSOPIMUS. RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus Rantakatu 8, Raahe VAIHTOSOPIMUS SOPIJAPUOLET: RAAHEN KAUPUNKI, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8, 92100 Raahe VAIHDON KOHTEET: Raahen kaupunki luovuttaa Raahepolis Oy:lle

Lisätiedot

Kauppahinta muodostuu seuraavasti: - maapohja x euroa (x euroa/m²); - rakennukset x euroa; - puusto x euroa; ja - irtaimisto x euroa.

Kauppahinta muodostuu seuraavasti: - maapohja x euroa (x euroa/m²); - rakennukset x euroa; - puusto x euroa; ja - irtaimisto x euroa. KV x.x.20xx x / Dnro Tekla/xx/20xx Kiinteistön kauppakirja / Riihisalo 433-411-1-542 1 (7) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA (LUONNOS) MYYJÄ Riihimäen kaupunki 0152563-4 PL 125, 11101 Riihimäki OSTAJA

Lisätiedot

KAUPPAHINTA JA MAKSUEHDOT Kauppahinta on kaksisataaviisikymmentätuhatta ( ) euroa. Kauppahinta maksetaan myyjän osoittamalle tilille.

KAUPPAHINTA JA MAKSUEHDOT Kauppahinta on kaksisataaviisikymmentätuhatta ( ) euroa. Kauppahinta maksetaan myyjän osoittamalle tilille. Alustava..01 KAUPPAKIRJA MYYJÄT Marko Pörsti (xxxxxxxx-xxxx) Kaakontie 00 TAMPERE Pentti Pörsti (xxxxxxxx-xxxx) Vesa Manninen (xxxxxxxx-xxxx) Kaarina Ihalainen (xxxxxxxx-xxxx) Terttu Schreiber (xxxxxxxx-xxxx)

Lisätiedot

L A H J A K I R J A. Sissolan pihapiirin muodostavat seuraavat tilat rakennuksineen;

L A H J A K I R J A. Sissolan pihapiirin muodostavat seuraavat tilat rakennuksineen; L A H J A K I R J A LAHJAN ANTAJA Ilomantsin kunta Y-tunnus 0167589-4 Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi LAHJAN SAAJA Sissosten Sukuseura ry Rekisterinumero 185.552 LAHJOITUKSEN KOHDE Sissolan pihapiirin

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä. Asian kuvaus: Peningin koulukiinteistön myynti

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä. Asian kuvaus: Peningin koulukiinteistön myynti Kunnanhallitus 93 02.05.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä 218/520/2016 Kunnanhallitus 02.05.2016 93 Asia: Kunnallisvalitus Asian kuvaus:

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaupunginhallitus 175 16.05.2016 Kaupunginhallitus 195 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 43 13.06.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 1/6 Asianumero KAUPAN OSAPUOLET KAUPPAKIRJA Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Keuruun kaupunki Multiantie 5 42700 Keuruu Y-tunnus

Lisätiedot

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa.

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA As Oy Kirkkonummen Masalanpuisto, 1745350-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

MYYJÄ Raision kaupunki Y-tunnus Nallinkatu Raisio. Tontin pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 971 m 2.

MYYJÄ Raision kaupunki Y-tunnus Nallinkatu Raisio. Tontin pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 971 m 2. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Raision kaupunki Y-tunnus 0204428-5 Nallinkatu 2 21200 Raisio OSTAJA Ostermaa, Jari Veikko H-tunnus KAUPAN KOHDE Tontti 680-9-948-5. Tontin pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan

Lisätiedot

Luonnos Sami Aaltonen, Jakke Aaltonen, Jere Aaltonen ja Jesse Aaltonen, perustettavan yhtiön lukuun.

Luonnos Sami Aaltonen, Jakke Aaltonen, Jere Aaltonen ja Jesse Aaltonen, perustettavan yhtiön lukuun. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Sami Aaltonen, Jakke Aaltonen, Jere Aaltonen ja Jesse Aaltonen, perustettavan yhtiön lukuun. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 15/2014

KUNNANHALLITUS 15/2014 KUNNANHALLITUS 15/2014 Aika Perjantai 12.12.2014 klo 18.30 20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Ohrankämmen Jukka

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

OSTAJAT As Oy Tampereen Kaukajärven Vinkkeli osuus 4190/9300 y-tunnus c/o Lemminkäinen Talo Oy Satakunnankatu 22 E Tampere

OSTAJAT As Oy Tampereen Kaukajärven Vinkkeli osuus 4190/9300 y-tunnus c/o Lemminkäinen Talo Oy Satakunnankatu 22 E Tampere 1 KAUPPAKIRJALUONNOS MYYJÄ Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2 jäljempänä kaupunki OSTAJAT As Oy Tampereen Kaukajärven Vinkkeli osuus 4190/9300 y-tunnus 2720416-9 c/o Lemminkäinen Talo Oy Satakunnankatu

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A. Nousiaisten kunta Perustettavan yhtiön lukuun Jari Virtanen

K A U P P A K I R J A. Nousiaisten kunta Perustettavan yhtiön lukuun Jari Virtanen K A U P P A K I R J A Nousiaisten kunta Perustettavan yhtiön lukuun Jari Virtanen luonnos 13.4.2016 1. MYYJÄ Nousiaisten kunta (jäljempänä Myyjä ) y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen 2.

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 0.06.06 Sivu / 68/06 0.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 7 5..06 Kaupunginhallitus 59 8..06 5 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myyntiä koskevan päätöksen tarkistaminen Valmistelijat

Lisätiedot

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Sivistyslautakunta 30 03.11.2015 Sivistyslautakunta 34 22.12.2015 Sivistyslautakunta 7 09.02.2016 VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN 257/12.00/2015, 249/12.00/2014 SIVLTK 30 (Asian valmistelija

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Luonnos Kauppahinta on kaksisataakahdeksankymmentäyksituhatta ( ) euroa.

Luonnos Kauppahinta on kaksisataakahdeksankymmentäyksituhatta ( ) euroa. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2). 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (y-tunnus 0829611-7) Huuhkajantie 2, 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto)

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

VAIHTOKIRJA LUONNOS 27.5.2016

VAIHTOKIRJA LUONNOS 27.5.2016 VAIHTOKIRJA LUONNOS 27.5.2016 VAIHDON OSAPUOLET Liikennevirasto Suomen valtion puolesta Y-tunnus 1010547-1 PL 33, 00521 HELSINKI Suonenjoen kaupunki Y-tunnus 0208061-4 PL 13, 77601 SUONENJOKI VAIHDON KOHTEET

Lisätiedot

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle: Sivistyslautakunta 78 04.11.2015 Sivistyslautakunta 87 08.12.2015 Sivistyslautakunta 5 07.03.2016 Kunnanhallitus 58 21.03.2016 TUNTIPERUSTEINEN PÄIVÄHOITOMAKSU Sivltk 04.11.2015 78 Päiväkodin johtaja Pasi

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN VAIHTOKIRJA

KIINTEISTÖJEN VAIHTOKIRJA 1/4 KIINTEISTÖJEN VAIHTOKIRJA Vaihdon osapuolet Kirkkonummen kunta Y-tunnus: 0203107-0 PL 20, 20401 Kirkkonummi jäljempänä Kunta Kirkkonummen seurakuntayhtymä Y-tunnus xxxx PL 26, 02401 Kirkkonummi jäljempänä

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot